ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
9. juli 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/1169 af 8. juli 2019 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1170 af 8. juli 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum ( 1 )

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1171 af 8. juli 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1113 af 19. juni 2019 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) ( EUT L 176 af 1.7.2019 )

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1169

af 8. juli 2019

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/2063 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela (1), særlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. november 2017 forordning (EU) 2017/2063.

(2)

Begrundelserne vedrørende tre personer, der er opført på listen i bilag IV til forordning (EU) 2017/2063, bør ajourføres, og oplysninger om køn for alle personer opført på listen i nævnte bilag bør medtages i de identificerende oplysninger.

(3)

Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EUT L 295 af 14.11.2017, s. 21.


BILAG

Oplysningerne i punkt 1-18 i bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

»1.

Néstor Luis Reverol Torres

Fødselsdato: 28. oktober 1964

Køn: mand

Indenrigs-, justits- og fredsminister. Forhenværende øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af den demokratiske opposition i Venezuela, herunder forbud mod og undertrykkelse af politiske demonstrationer.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique González López

Fødselsdato: 2. november 1960

Køn: mand

Genudnævnt til chef for den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN) den 30. april 2019. Tidligere sikkerheds- og efterretningsrådgiver for præsidentens kabinet fra den 8. januar 2019 til den 30. april 2019 og chef for SEBIN indtil oktober 2018. Som chef for SEBIN ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (herunder vilkårlig tilbageholdelse, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur) og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Fødselsdato: 26. april 1959

Køn: kvinde

Formand for det nationale valgråd (Consejo Nacional Electoral – CNE). Hendes handlinger og politikker har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at lette oprettelsen af den forfatningsgivende forsamling ved at undlade at sikre, at CNE forbliver en upartisk og uafhængig institution i overensstemmelse med den venezuelanske forfatning.

22.1.2018

4.

Antonio José Benavides Torres

Fødselsdato: 13. juni 1961

Køn: mand

Chef for hovedstadsområdets (Distrito Capital) regering indtil januar 2018. Øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde frem til den 21. juni 2017. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde, herunder den bolivariske nationalgardes ledende rolle i forbindelse med overvågning af civile demonstrationer og offentlige støtte til, at militære domstole bør have jurisdiktion over civile, har undergravet retsstaten i Venezuela.

22.1.2018

5.

Maikel José Moreno Pérez

Fødselsdato: 12. december 1965

Køn: mand

Præsident og tidligere vicepræsident for Venezuelas højesteret (Tribunal Supremo de Justicia). I disse funktioner har han støttet og lettet regeringsindgreb og politikker, som har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han er ansvarlig for handlinger og udtalelser, der har krænket nationalforsamlingens myndighed.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

Fødselsdato: 10. september 1963

Køn: mand

Venezuelansk rigsadvokat udpeget af den forfatningsgivende forsamling. I egenskab heraf og i tidligere funktioner som ombudsmand og formand for det republikanske moralske råd har han undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela ved offentligt at støtte handlinger mod regeringsmodstandere og inddragelse af beføjelser fra nationalforsamlingen.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello Rondón

Fødselsdato: 15. april 1963

Køn: mand

Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Vicepræsident for økonomi og minister for national industri og produktion

Fødselsdato: 12. november 1974

Køn: mand

Vicepræsident for økonomi og minister for national industri og produktion. I sin egenskab af tidligere vicepræsident for Venezuela, der har tilsyn med ledelsen af den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN), er Tareck Maddah ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af organisationen, herunder vilkårlig tilbageholdelse, politisk motiverede undersøgelser, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur. Han er også ansvarlig for at støtte og gennemføre politikker og aktiviteter, som undergraver demokratiet og retsstaten, herunder forbuddet mod offentlige demonstrationer, og for at lede præsident Nicolas Maduros »antikup-kommando«, som er gået målrettet efter civilsamfundet og den demokratiske opposition.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Generalinspektør for de bolivariske nationale væbnede styrker

Fødselsdato: 8. november 1964

Køn: mand

Øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde frem til den 16. januar 2018. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og vilkårlig tilbageholdelse og overgreb mod civilsamfundet og medlemmer af oppositionen. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, bl.a. har den bolivariske nationalgarde overfaldet medlemmer af den demokratisk valgte nationalforsamling og intimideret journalister, der har rapporteret om svindel i forbindelse med valget til den ulovlige forfatningsgivende forsamling.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Øverstbefalende for den bolivariske hær

Fødselsdato: 19. juli 1962

Køn: mand

Øverstbefalende for den venezuelanske bolivariske nationale hær og tidligere chef for Venezuelas Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger. Er gået målrettet efter den demokratiske opposition og har støttet brug af militærdomstole til at stille civile demonstranter for retten.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning

Fødselsdato: 18. maj 1966

Køn: mand

Chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning siden januar 2014 og chef for præsidentgarden siden september 2015. Som chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning er Iván Hernández Dala ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition begået af medlemmer af generaldirektoratet under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Vicepræsident for Den Bolivariske Republik Venezuela

Fødselsdato: 18. maj 1969

Køn: kvinde

Vicepræsident for Venezuela, tidligere præsident for den ulovlige forfatningsgivende forsamling og tidligere medlem af præsidentens kommission for den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Hendes handlinger i præsidentens kommission og derefter som præsident for den nationale forfatningsgivende forsamling har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at tilrane sig nationalforsamlingens beføjelser og bruge dem til at gå målrettet efter oppositionen og forhindre dem i at deltage i den politiske proces.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Uddannelsesminister

Fødselsdato: 16. december 1969

Køn: mand

Uddannelsesminister. Tidligere præsident for præsidentens kommission til etablering af den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem sin ledende rolle i etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Vicepræsident for det nationale valgråd

Fødselsdato: 7. juni 1969

Køn: kvinde

Vicepræsident for det nationale valgråd (CNE) og præsident for kommissionen for valg- og civilregistret. Ansvarlig for CNE's aktiviteter, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Fødselsdato: 16. juni 1962

Køn: mand

Chef for det nationale kontrolcenter under udvalget for lokal forsyning og produktion (National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP)) og generalkommissær for SEBIN. Ansvarlig for at undergrave demokratiet gennem manipulering af uddelinger under CLAP-programmet blandt vælgere. Derudover er han som generalkommissær for SEBIN ansvarlig for SEBINs aktiviteter, som omfatter alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, f.eks. vilkårlig tilbageholdelse.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Fødselsdato: 5. december 1971

Køn: kvinde

Vicestatsadvokat fra juli 2017 indtil oktober 2018. Udnævnt til vicestatsadvokat af Venezuelas højesteret frem for af nationalforsamlingen i strid med forfatningen. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at indlede politisk motiverede retsforfølgelser og undlade at undersøge beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne fra Maduroregimets side.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Fødselsdato: 11. marts 1952

Køn: kvinde

Medlem (rektor) af det nationale valgråd (CNE) og medlem af det nationale valgnævn (JNE). Ansvarlig for CNE's aktiviteter, som har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder fremme af etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen vedrørende en aflyst folkeafstemning om afsættelse af præsidenten i 2016, udsættelse af guvernørvalg i 2016 og flytning af valgsteder med kort varsel før guvernørvalgene i 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Generalsekretær for det nationale valgråd

Køn: mand

Generalsekretær for det nationale valgråd (CNE). Ansvarlig for at godkende CNE's afgørelser, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.

25.6.2018«


9.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1170

af 8. juli 2019

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 43 og 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 (2) fastlægges krav til en samordnet indførelse af datalink-tjenester på grundlag af luft-jord punkt-til-punkt datakommunikation.

(2)

I anerkendelse af de fortsatte problemer med gennemførelsen af datalink og af de afhjælpende foranstaltninger, der er blevet truffet, og under hensyntagen til målsætningen om, at mindst 75 % af flyvningerne bør være udstyret med datalink-kapacitet, bør kriterierne for fritagelser ændres. Disse kriterier bør fortsat finde anvendelse, uden at der lægges en urimelig økonomisk byrde på specifikke kategorier af operatører, som bidrager betydeligt mindre til det samlede antal flyvninger. Kategorierne bør omfatte operatører af luftfartøjer med Future Air Navigation Systems (FANS) 1/A-systemer installeret, operatører af ældre luftfartøjer og luftfartøjer, der er konstrueret til at transportere højst 19 passagerer.

(3)

Med henblik på at ajourføre forordningen bør der henvises til ændringer til Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO's) bilag 10 i bilag III til forordning (EF) nr. 29/2009, og der bør foretages forskellige korrektioner af skrivefejl.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 (3) ændredes artikel 3 i forordning (EF) nr. 29/2009, men denne ændring var ikke korrekt afspejlet i artikel 6 og 8 i forordning (EF) nr. 29/2009. Denne udeladelse bør berigtiges.

(5)

Da denne forordning ændrer kriterierne for fritagelser i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009, bør sidstnævnte forordnings betingelser også tilpasses artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139, jf. dennes artikel 44.

(6)

Forordning (EF) nr. 29/2009 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 29/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på:

a)

luftfartøjer med et individuelt luftdygtighedsbevis, der er udstedt for første gang før den 1. januar 1995

b)

luftfartøjer, der har et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt for første gang før den 31. december 2003, og som vil indstille deres operationer i det i artikel 1, stk. 3, omhandlede luftrum inden den 31. december 2022

c)

luftfartøjer, der har et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt for første gang før den 1. januar 2018, og som før denne dato er blevet udstyret med datalink-kapacitet i overensstemmelse med kravene i et af Eurocae-dokumenterne som specificeret i punkt 10 i bilag III

d)

luftfartøjer, der har en certificeret maksimal sædekonfiguration på højst 19 passagerer og en certificeret maksimal startmasse på højst 45 359 kg (100 000 lbs), og hvis første individuelle luftdygtighedsbevis er udstedt før den 5. februar 2020

e)

statsluftfartøjer

f)

luftfartøjer, som flyver i det i artikel 1, stk. 3, nævnte luftrum med henblik på afprøvning, levering eller vedligeholdelse, eller som er udstyret med datalink-komponenter, der midlertidigt er ude af drift, og flyver på betingelser, som fastlægges i den gældende minimumsudstyrsliste, der kræves ifølge punkt 1 i bilag III.«

2)

i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, ændres henvisningerne til artikel 3, stk. 2 og 3, til henvisninger til artikel 3, stk. 2

3)

i artikel 8, stk. 1, 2 og 3, ændres henvisningerne til artikel 3, stk. 5, til henvisninger til artikel 3, stk. 4

4)

i artikel 14, stk. 2, erstattes »artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004« med »artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139«.

5)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   De i stk. 1 nævnte kriterier er følgende:

a)

luftfartøjstyper/modelkombinationer, der når afslutningen på deres driftslevetid og fremstilles i et begrænset antal, og

b)

luftfartøjstyper/modelkombinationer, for hvilke omkostningerne til ombygning ville være uforholdsmæssigt høje på grund af et utidssvarende design.«

6)

Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EUT L 13 af 17.1.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 af 26. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2014 (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 30).


BILAG

»BILAG III

1.   

ORO.MLR.105 i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer eller ICAO bilag 6 — Luftfartøjsoperationer, del I (International erhvervsmæssig lufttransport — Flyvemaskiner) (11. udgave, juli 2018, med ændring 43) eller ICAO bilag 6 — Luftfartøjsoperationer, del II (International general aviation — Flyvemaskiner) (10. udgave, juli 2018, med ændring 36).

2.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.5.1.1 »Context Management« (CM) anvendelseselement a) og b) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

3.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.5.2.2 »Datalink-kommunikation mellem flyveleder og pilot« (CPDLC) anvendelseselement a) og b) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

4.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.3, 3.4 og 3.6 i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

5.   

Kapitel 6 — VHF luft–jord digitallink (VDL) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 90).

6.   

Kapitel 3 — Generelle procedurer for den internationale luftfartstelekommunikationstjeneste, afsnit 3.5.1.5 i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind II, (Kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status) (7. udgave, juli 2016, med ændring 40-90).

7.   

Kapitel 2 — Generelt — afsnit 2.26.3 i ICAO, bilag 11 — Lufttrafiktjenester (14. udgave, juli 2016, med ændring 50-A).

8.   

Kapitel 6 — Krav til lufttrafiktjenestens kommunikation — afsnit 6.1.1.2 i ICAO, bilag 11 — Lufttrafiktjenester (14. udgave, juli 2016, med ændring 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Funktionelle specifikationer for jordbaseret CNS/ATM-registrering, juli 2002, med ændring 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (september 2000) og ED-100A (april 2005), Interoperabilitetskrav for lufttrafiktjenesteapplikationer, der anvender ARINC 622-datakommunikation.

11.   

Eurocae ED-120 Standard for sikkerheds- og præstationskrav til lufttrafikkens datalink-tjenester i det kontinentale luftrum, offentliggjort i maj 2004, med ændring 1, offentliggjort i april 2007, og med ændring 2, offentliggjort i oktober 2007.

«

AFGØRELSER

9.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/9


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1171

af 8. juli 2019

om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. november 2017 afgørelse (FUSP) 2017/2074 (1) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela.

(2)

Begrundelserne vedrørende tre personer, der er opført på listen i bilag I til afgørelse (FUSP) 2017/2074, bør ajourføres, og oplysninger om køn for alle personer opført på listen i nævnte bilag bør medtages i de identificerende oplysninger.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2017/2074 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til afgørelse (FUSP) 2017/2074 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2074 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela (EUT L 295 af 14.11.2017, s. 60).


BILAG

Oplysningerne i punkt 1-18 i bilag I til afgørelse (FUSP) 2017/2074 erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

»1.

Néstor Luis Reverol Torres

Fødselsdato: 28. oktober 1964

Køn: mand

Indenrigs-, justits- og fredsminister. Forhenværende øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af den demokratiske opposition i Venezuela, herunder forbud mod og undertrykkelse af politiske demonstrationer.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique González López

Fødselsdato: 2. november 1960

Køn: mand

Genudnævnt til chef for den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN) den 30. april 2019. Tidligere sikkerheds- og efterretningsrådgiver for præsidentens kabinet fra den 8. januar 2019 til den 30. april 2019 og chef for SEBIN indtil oktober 2018. Som chef for SEBIN ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (herunder vilkårlig tilbageholdelse, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur) og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Fødselsdato: 26. april 1959

Køn: kvinde

Formand for det nationale valgråd (Consejo Nacional Electoral – CNE). Hendes handlinger og politikker har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at lette oprettelsen af den forfatningsgivende forsamling ved at undlade at sikre, at CNE forbliver en upartisk og uafhængig institution i overensstemmelse med den venezuelanske forfatning.

22.1.2018

4.

Antonio José Benavides Torres

Fødselsdato: 13. juni 1961

Køn: mand

Chef for hovedstadsområdets (Distrito Capital) regering indtil januar 2018. Øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde frem til den 21. juni 2017. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde, herunder den bolivariske nationalgardes ledende rolle i forbindelse med overvågning af civile demonstrationer og offentlige støtte til, at militære domstole bør have jurisdiktion over civile, har undergravet retsstaten i Venezuela.

22.1.2018

5.

Maikel José Moreno Pérez

Fødselsdato: 12. december 1965

Køn: mand

Præsident og tidligere vicepræsident for Venezuelas højesteret (Tribunal Supremo de Justicia). I disse funktioner har han støttet og lettet regeringsindgreb og politikker, som har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han er ansvarlig for handlinger og udtalelser, der har krænket nationalforsamlingens myndighed.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

Fødselsdato: 10. september 1963

Køn: mand

Venezuelansk rigsadvokat udpeget af den forfatningsgivende forsamling. I egenskab heraf og i tidligere funktioner som ombudsmand og formand for det republikanske moralske råd har han undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela ved offentligt at støtte handlinger mod regeringsmodstandere og inddragelse af beføjelser fra nationalforsamlingen.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello Rondón

Fødselsdato: 15. april 1963

Køn: mand

Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Vicepræsident for økonomi og minister for national industri og produktion

Fødselsdato: 12. november 1974

Køn: mand

Vicepræsident for økonomi og minister for national industri og produktion. I sin egenskab af tidligere vicepræsident for Venezuela, der har tilsyn med ledelsen af den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN), er Tareck Maddah ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af organisationen, herunder vilkårlig tilbageholdelse, politisk motiverede undersøgelser, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur. Han er også ansvarlig for at støtte og gennemføre politikker og aktiviteter, som undergraver demokratiet og retsstaten, herunder forbuddet mod offentlige demonstrationer, og for at lede præsident Nicolas Maduros »antikup-kommando«, som er gået målrettet efter civilsamfundet og den demokratiske opposition.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Generalinspektør for de bolivariske nationale væbnede styrker

Fødselsdato: 8. november 1964

Køn: mand

Øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde frem til den 16. januar 2018. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og vilkårlig tilbageholdelse og overgreb mod civilsamfundet og medlemmer af oppositionen. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, bl.a. har den bolivariske nationalgarde overfaldet medlemmer af den demokratisk valgte nationalforsamling og intimideret journalister, der har rapporteret om svindel i forbindelse med valget til den ulovlige forfatningsgivende forsamling.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Øverstbefalende for den bolivariske hær

Fødselsdato: 19. juli 1962

Køn: mand

Øverstbefalende for den venezuelanske bolivariske nationale hær og tidligere chef for Venezuelas Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger. Er gået målrettet efter den demokratiske opposition og har støttet brug af militærdomstole til at stille civile demonstranter for retten.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning

Fødselsdato: 18. maj 1966

Køn: mand

Chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning siden januar 2014 og chef for præsidentgarden siden september 2015. Som chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning er Iván Hernández Dala ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition begået af medlemmer af generaldirektoratet under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Vicepræsident for Den Bolivariske Republik Venezuela

Fødselsdato: 18. maj 1969

Køn: kvinde

Vicepræsident for Venezuela, tidligere præsident for den ulovlige forfatningsgivende forsamling og tidligere medlem af præsidentens kommission for den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Hendes handlinger i præsidentens kommission og derefter som præsident for den nationale forfatningsgivende forsamling har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at tilrane sig nationalforsamlingens beføjelser og bruge dem til at gå målrettet efter oppositionen og forhindre dem i at deltage i den politiske proces.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Uddannelsesminister

Fødselsdato: 16. december 1969

Køn: mand

Uddannelsesminister. Tidligere præsident for præsidentens kommission til etablering af den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem sin ledende rolle i etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Vicepræsident for det nationale valgråd

Fødselsdato: 7. juni 1969

Køn: kvinde

Vicepræsident for det nationale valgråd (CNE) og præsident for kommissionen for valg- og civilregistret. Ansvarlig for CNE's aktiviteter, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Fødselsdato: 16. juni 1962

Køn: mand

Chef for det nationale kontrolcenter under udvalget for lokal forsyning og produktion (National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP)) og generalkommissær for SEBIN. Ansvarlig for at undergrave demokratiet gennem manipulering af uddelinger under CLAP-programmet blandt vælgere. Derudover er han som generalkommissær for SEBIN ansvarlig for SEBINs aktiviteter, som omfatter alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, f.eks. vilkårlig tilbageholdelse.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Fødselsdato: 5. december 1971

Køn: kvinde

Vicestatsadvokat fra juli 2017 indtil oktober 2018. Udnævnt til vicestatsadvokat af Venezuelas højesteret frem for af nationalforsamlingen i strid med forfatningen. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at indlede politisk motiverede retsforfølgelser og undlade at undersøge beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne fra Maduroregimets side.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Fødselsdato: 11. marts 1952

Køn: kvinde

Medlem (rektor) af det nationale valgråd (CNE) og medlem af det nationale valgnævn (JNE). Ansvarlig for CNE's aktiviteter, som har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder fremme af etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen vedrørende en aflyst folkeafstemning om afsættelse af præsidenten i 2016, udsættelse af guvernørvalg i 2016 og flytning af valgsteder med kort varsel før guvernørvalgene i 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Generalsekretær for det nationale valgråd

Køn: mand

Generalsekretær for det nationale valgråd (CNE). Ansvarlig for at godkende CNE's afgørelser, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.

25.6.2018«


Berigtigelser

9.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/14


Berigtigelse til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1113 af 19. juni 2019 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019)

( Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 1. juli 2019 )

Side 4, signaturen:

I stedet for:

»På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMERSBERGER

Formand«

læses:

»På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand«.