ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
28. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1096 af 25. juni 2019 om undertegnelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/1097 af 26. juni 2019 om ændring af forordning (EU) 2019/124, for så vidt angår visse fiskerimuligheder

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1098 af 26. juni 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1099 af 27. juni 2019 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1100 af 27. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet desmedipham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1101 af 27. juni 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet tolclofos-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1102 af 27. juni 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1103 af 27. juni 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1104 af 25. juni 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2015/116 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020

33

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1105 af 25. juni 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

35

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1106 af 25. juni 2019 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

36

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1107 af 25. juni 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

37

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1108 af 27. juni 2019 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1109 af 27. juni 2019 om afslutning af proceduren vedrørende importen af svejsede rør og hule profiler med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), med oprindelse i Republikken Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1110 af 27. juni 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) ( EUT L 243 af 15.9.2009 )

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1096

af 25. juni 2019

om undertegnelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. april 2007 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger om en frihandelsaftale med medlemsstaterne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). Denne bemyndigelse gav mulighed for at føre bilaterale forhandlinger.

(2)

Den 22. december 2009 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger om bilaterale frihandelsaftaler med individuelle ASEAN-medlemsstater. I juni 2012 indledte Kommissionen bilaterale forhandlinger om en frihandelsaftale med Vietnam, som skulle føres i overensstemmelse med eksisterende forhandlingsdirektiver.

(3)

Den 15. oktober 2013 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at udvide de igangværende bilaterale forhandlinger med ASEAN-landene til også at omfatte investeringsbeskyttelse.

(4)

Forhandlingerne om en investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (»aftalen«) er nu afsluttet.

(5)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (»aftalen«) med forbehold af indgåelse af aftalen (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2019.

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


FORORDNINGER

28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/3


RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1097

af 26. juni 2019

om ændring af forordning (EU) 2019/124, for så vidt angår visse fiskerimuligheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets forordning (EU) 2019/124 (1) er der for 2019 fastsat fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande.

(2)

Ved den flerårige plan for de vestlige farvande (2), som trådte i kraft den 26. marts 2019, ophævedes genopretningsplanen for sydlig kulmule og jomfruhummer (3). Indsatsbegrænsningerne i bilag IIA til Rådets forordning (EU) 2019/124 blev fastsat i overensstemmelse med genopretningsplanen. Da de berørte bestande vil blive forvaltet i overensstemmelse med den flerårige plan for de vestlige farvande, ved at der fastsættes fangstbegrænsninger med henblik på at nå målet for fiskeridødeligheden inden for intervallerne for det maksimale bæredygtige fangst (FMSY), er det ikke længere nødvendigt fortsat at fastsætte fiskeriindsatsbegrænsninger for de flåder, som fisker efter bestandene. Bilag IIA til Rådets forordning (EU) 2019/124 bør derfor udgå.

(3)

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har udsendt videnskabelig rådgivning om nulfangst af hvilling (Merlangius merlangus) i ICES-afsnit 7a (Det Irske Hav). Den samlede tilladte bifangstmængde (TAC'en) for bestanden for 2019 er fastsat med henblik på at finde den rette balance mellem et fortsat fiskeri i betragtning af de potentielt alvorlige socioøkonomiske konsekvenser af en afbrydelse og behovet for at opnå en god biologisk tilstand for de pågældende bestande og under hensyntagen til de vanskeligheder, der er forbundet med at befiske alle bestande i et blandet fiskeri på FMSY-niveau på samme tid. Den opdaterede videnskabelige analyse fra ICES om status for hvilling i ICES-afsnit 7a og uundgåelige bifangster heraf i andre fiskerier resulterede i et status quo-scenario, hvorved der skønnes fangster svarende til 1 385 ton. Ifølge denne videnskabelige analyse bør TAC'en ændres til en mængde, som minimerer risikoen for et tidligt fiskestop, samtidig med at gydebiomassen fortsat har mulighed for at blive genoprettet. TAC'en bør desuden fastsættes på et niveau, der ikke øger fiskeridødeligheden for denne bestand, og som giver incitament til at forbedre selektiviteten og undgåelsen af uønskede fangster.

(4)

I december 2018 enedes de berørte medlemsstater om inden for rammerne af gruppen af medlemsstater med kyst ud til de nordvestlige farvande og i tæt samarbejde med Det Rådgivende Råd for De Nordvestlige Farvande at udarbejde en plan til reduktion af bifangster. Planen skal sikre, at bifangsterne af de fem pågældende bestande, herunder hvilling i Det Irske Hav, for hvilke ICES har udsendt rådgivning om nulfangst i 2019, reduceres ved hjælp af selektivitets- eller undgåelsesforanstaltninger. Kommissionen har indikeret, at den agter at fremlægge planen for Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) på dennes plenarmøde i juli 2019 for at få en vurdering af dens effektivitet. Hvis STECF's vurdering viser, at planen til reduktion af bifangster ikke har den ønskede virkning, når det drejer sig om at reducere fiskeridødeligheden ved bifangster, har Kommissionen indikeret, at den vil overveje alternative foranstaltninger til at reducere fiskeridødeligheden for de berørte bestande.

(5)

Ifølge ICES' rådgivning af 28. marts 2019 bør der højst fanges 0,7 ton jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i funktionel enhed 31 i ICES-afsnit 8c i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Fiskerimulighederne for jomfruhummer i funktionel enhed 31 i ICES-afsnit 8c bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(6)

Den 28. marts 2019 fremlagde ICES rådgivning vedrørende fangster af dybvandsreje (Pandalus borealis) i ICES-afsnit 3a og 4a øst (Skagerrak og Kattegat samt den nordlige del af Nordsøen i Norske Rende). På grundlag af denne rådgivning og efter samråd med Norge bør Unionens kvote for dybvandsreje i ICES-afsnit 3a fastsættes til 2 304 ton, hvilket er i overensstemmelse med FMSY.

(7)

Den 22. februar 2019 udsendte ICES opdateret rådgivning vedrørende fangsterne af sej (Pollachius virens) i Nordsøen. På baggrund af denne rådgivning og efter samrådet med Norge bør TAC'en for sej ændres tilsvarende, i overensstemmelse med FMSY.

(8)

Ifølge ICES' rådgivning fremlagt den 12. april 2019 bør der højst fanges 138 726 ton brisling (Sprattus sprattus) i afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat) og underområde 4 (Nordsøen) i perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020. TAC'en for brisling i 3a blev fastsat til 26 624 ton. Fiskerimulighederne for brisling i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og underområde 4 bør fastsættes under hensyntagen til den TAC, der allerede er fastsat for ICES-afsnit 3a og i overensstemmelse med FMSY. For at sikre fuld udnyttelse af fiskerimulighederne bør der indføres en vis fleksibilitet blandt områderne for brisling fra ICES-afsnit 3a til ICES-underområde 2a og 4.

(9)

TAC'en for ansjos (Engraulis encrasicolus) i ICES-underområde 9 og 10 og EU-farvande i Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF) 34.1.1 er sat til nul for perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020 i afventning af den videnskabelige rådgivning for den pågældende periode. ICES vil først udsende rådgivning om denne bestand i slutningen af juni 2019, selvom fiskeriet fortsætter i sommerperioden. For at sikre at fiskeriaktiviteterne kan fortsætte, indtil der er fastsat en TAC på grundlag af den seneste videnskabelige rådgivning, bør der fastsættes en foreløbig TAC på 4 902 ton baseret på fangsterne i tredje kvartal 2018. TAC'en vil blive ændret i fremtiden i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning fra ICES.

(10)

Den 13. marts 2019 vedtog Kommissionen på grundlag af en fælles henstilling fra gruppen af medlemsstater i og omkring Nordsøen, en delegeret forordning (EU) 2019/906 (4). Nævnte forordning fastsætter ændringer af de minimis-undtagelser fra landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 5, litra c), i forordning (EU) nr. 1380/2013 (5) for hvilling og torsk (Gadus morhua), da større mængder af uønskede fangster af disse arter vil være omfattet af landingsforpligtelsen og ikke længere være undtaget fra nævnte forpligtelse. De relevante TAC'er bør derfor ændres for at afspejle disse ændringer og bør fortsat fastsættes i overensstemmelse med FMSY. I henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (6) skal medlemsstaterne sikre en effektiv kontrol med landingsforpligtelsen og dermed forhindre en forøgelse af fiskeritrykket på de pågældende bestande.

(11)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog på sit 21. ekstraordinære møde i 2018 henstilling 18-02 om opstilling af en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. I forvaltningsplanen følges Det Stående Udvalg for Forskning og Statistiks rådgivning om at udarbejde en flerårig forvaltningsplan for bestanden i 2018, da bestandens nuværende situation ikke længere kræver de nødforanstaltninger, som blev indført ved genopretningsplanen for almindelig tun (henstilling 17-17 om ændring af henstilling 14-04). Forvaltningsplanen tager hensyn til kendetegnene ved de forskellige redskabstyper og fangstmetoder. Det bør bestemmelserne om indsatsbegrænsninger og maksimalt input i opdræt af tunfisk revideres.

(12)

De fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) 2019/124, finder anvendelse fra den 1. januar 2019. De bestemmelser i nærværende forordning, der vedrører fangstbegrænsninger, bør derfor også anvendes fra denne dato. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelse af berettigede forventninger, idet de pågældende fiskerimuligheder endnu ikke er opbrugt.

(13)

Forordning (EU) 2019/124 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2019/124 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 9, litra a), udgår

b)

bilag IA ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning

c)

bilag IIA udgår

d)

bilag IV ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2019

På Rådets vegne

G.L. GAVRILESCU

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 29 af 31.1.2019, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/472. af 19. marts 2019 om en flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande, og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) 2018/973 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (EUT L 83 af 25.3.2019, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/906 af 13. marts 2019 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2035 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021 (EUT L 145 af 4.6.2019, s. 4).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rådets forordning (EF) Nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


BILAG

1.   

Bilag IA til forordning (EU) 2019/124 ændres således:

1)

Tabellen over fiskerimuligheder for ansjos i ICES-underområde 9 og 10 og EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

»Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

2 344  (1)

 

 

Portugal

2 558  (1)

 

 

Unionen

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

Præventiv TAC

2)

Tabellen over fiskerimuligheder for torsk i ICES-underområde 4 og EU-farvande i afsnit 2a og den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat affattes således:

»Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgien

870 (2)

 

 

Danmark

4 998  (2)

 

 

Tyskland

3 169  (2)

 

 

Frankrig

1 075  (2)

 

 

Nederlandene

2 824  (2)

 

 

Sverige

33 (2)

 

 

Det Forenede Kongerige

11 464  (2)

 

 

Unionen

24 433  (2)

 

 

Norge

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

Analytisk TAC

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i 4 (COD/*04N-)

Unionen

21 236 «

3)

Tabellen over fiskerimuligheder for hvilling i ICES-underområde 4 og EU-farvande i ICES-afsnit 2a affattes således:

»Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

4; EU-farvande i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

320

 

 

Danmark

1 385

 

 

Tyskland

360

 

 

Frankrig

2 082

 

 

Nederlandene

801

 

 

Sverige

3

 

 

Det Forenede Kongerige

10 012

 

 

Unionen

14 963

 

 

Norge

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i 4 (WHG/*04N-)

Unionen

10 881 «

4)

Tabellen over fiskerimuligheder for hvilling i ICES-afsnit 7a affattes således:

»Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

3 (5)

 

 

Frankrig

43 (5)

 

 

Irland

717 (5)

 

 

Nederlandene

1 (5)

 

 

Det Forenede Kongerige

482 (5)

 

 

Unionen

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

Analytisk TAC

Artikel 8 i denne forordning finder anvendelse.

5)

Tabellen over fiskerimuligheder for jomfruhummer i ICES-afsnit 8c affattes således:

»Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

8c

(NEP/08C.)

panien

2,7 (6)

 

 

Frankrig

0,0 (6)

 

 

Unionen

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

Præventiv TAC

6)

Tabellen over fiskerimuligheder for dybvandsreje i ICES-afsnit 3a affattes således:

»Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

3a

(PRA/03A.)

Danmark

1 497

 

 

Sverige

807

 

 

Unionen

2 304

 

 

TAC

4 314

 

Analytisk TAC«

7)

Tabellen over fiskerimuligheder for sej i ICES-afsnit 3a og underområde 4 og EU-farvande i afsnit 2a affattes således:

»Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

3a og 4; EU-farvande i 2a

(POK/2C3A4)

Belgien

33

 

 

Danmark

3 865

 

 

Tyskland

9 759

 

 

Frankrig

22 967

 

 

Nederlandene

98

 

 

Sverige

531

 

 

Det Forenede Kongerige

7 482

 

 

Unionen

44 735

 

 

Norge

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

8)

Tabellen over fiskerimuligheder for sej i ICES-underområde 6 og EU-farvande og internationale farvande i 5b, 12 og 14 affattes således:

»Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, 12 og 14

(POK/56-14)

Tyskland

468

 

 

Frankrig

4 650

 

 

Irland

418

 

 

Det Forenede Kongerige

3 237

 

 

Unionen

8 773

 

 

Norge

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

9)

Tabellen over fiskerimuligheder for brisling og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i 3a affattes således:

»Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

3a

(SPR/03A.)

Danmark

17 840  (9)  (10)

 

 

Tyskland

37 (9)  (10)

 

 

Sverige

6 750  (9)  (10)

 

 

Unionen

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

Præventiv TAC

10)

Tabellen over fiskerimuligheder for brisling og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i 2a og 4 affattes således:

»Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SPR/2AC4-C)

Belgien

1 154  (11)  (12)

 

 

Danmark

91 347  (11)  (12)

 

 

Tyskland

1 154  (11)  (12)

 

 

Frankrig

1 154  (11)  (12)

 

 

Nederlandene

1 154  (11)  (12)

 

 

Sverige

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Det Forenede Kongerige

3 809  (11)  (12)

 

 

Unionen

101 102  (11)  (12)

 

 

Norge

10 000  (11)

 

 

Færøerne

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

Analytisk TAC

2.   

Bilag IV til forordning (EU) 2019/124 ændres således:

1)

Punkt 4 affattes således:

»Maksimalt antal fiskerfartøjer, som for hver medlemsstat må fiske efter, beholde om bord, omlade, transportere eller lande almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet«.

2)

I punkt 4 udgår tabel B.

3)

I punkt 6 affattes tabel B således:

»Tabel B  (15)

Maksimalt input af fanget vild almindelig tun (i ton)

Spanien

6 300

Italien

3 764

Grækenland

785

Cypern

2 195

Kroatien

2 947

Μalta

8 786

Portugal

350


(1)  Kvoten må kun fiskes fra den 1. juli 2019 til den 30. september 2019.«

(2)  Særlig betingelse: hvoraf op til 5 % kan fiskes i: 7d (COD/*07D).

(3)  Kan tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

(4)  Kan tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

(5)  Udelukkende for bifangster af hvilling ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter hvilling er ikke tilladt under denne kvote.«

(6)  Udelukkende for fangster, der er taget som del af et moniteringsfiskeri til at indsamle data om fangst pr. indsatsenhed på fartøjer med observatører om bord:

 

2 ton i funktionel enhed 25 i løbet af fem fangstrejser pr. måned i august og september

 

0,7 ton i funktionel enhed 31 i løbet af 7 dage i juli.«

(7)  Må kun fiskes i EU-farvande i 4 og 3a (POK/*3A4-C). Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.«

(8)  Skal tages nord for 56°30′N (POK/*5614N).«

(9)  Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og kuller (OTH/*03A.). Bifangster af hvilling og kuller fratrækkes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der fratrækkes kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(10)  Der kan foretages overførsler af denne kvote EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.«

(11)  Kvoten må kun fiskes fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020.

(12)  Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling (OTH/*2AC4C). Bifangster af hvilling, der fratrækkes kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der fratrækkes kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(13)  Inklusive tobis.

(14)  Må indeholde op til 4 % bifangst af sild.«

(15)  Portugals samlede opdrætskapacitet på 500 ton (svarende til inputopdrætskapacitet på 350 ton) er dækket af Unionens uudnyttede kapacitet, der er anført i tabel A.«


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1098

af 26. juni 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (2), særlig artikel 5, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som fastsættelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving alt efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør derfor ændres.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin og om ophævelse af forordning nr. 163/67/EØF ( EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47).


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(i EUR/100 kg)

Sikkerhed, jf. artikel 3

(i EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 90

Fjerkrækroppe af arten Gallus domesticus, såkaldte 65 pct.-høns, frosne

126,8

0

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

240,5

18

AR

206,5

28

BR

215,5

25

TH

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

296,6

0

BR

«

(1)  Den statistiske lande- og områdefortegnelse er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1099

af 27. juni 2019

om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1),

under henvisning til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 af 13. maj 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Den 13. maj 2013 indførte Rådet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 en endelig antidumpingtold på importen til Unionen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (»bordservice«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

(2)

I betragtning af det store antal kinesiske eksporterende producenter udtog Kommissionen en stikprøve, der skulle undersøges, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2016/1036.

(3)

Rådet indførte individuelle toldsatser på importen af bordservice på mellem 13,1 % og 23,4 % for virksomhederne i stikprøven og en vejet gennemsnitlig toldsats på 17,9 % for andre samarbejdsvillige virksomheder, som ikke indgik i stikprøven. Desuden blev der indført en toldsats på 36,1 % på importen af bordservice fra alle andre kinesiske virksomheder.

(4)

Listen over samarbejdsvillige eksporterende producenter i bilag I til forordning (EU) nr. 412/2013 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 803/2014 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2207 (4).

(5)

I henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 kan artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning ændres ved at tildele den nye eksporterende producent den toldsats, der finder anvendelse for de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, dvs. den vejede gennemsnitlige toldsats på 17,9 %, hvis en ny eksporterende producent af bordservice i Kina over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation herfor.

B.   ANMODNING OM BEHANDLING SOM NY EKSPORTERENDE PRODUCENT

(6)

I maj 2018 indgav virksomheden Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd. (»ansøgeren«) en anmodning om at få indrømmet behandling som ny eksporterende producent og hævdede, at den opfyldte alle tre kriterier i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013.

(7)

Ansøgeren indsendte en besvarelse af spørgeskemaet til Kommissionen for at underbygge sin påstand. Efter en analyse af besvarelsen af spørgeskemaet anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger og dokumentation, hvilket blev fremlagt af ansøgeren.

C.   ANALYSE AF ANMODNINGEN

(8)

Med hensyn til den betingelse, der er anført i artikel 3, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 (at ansøgeren ikke har eksporteret den pågældende vare til Unionen i undersøgelsesperioden), fremlagde ansøgeren sine månedlige salgsjournaler for perioden 2011-2017. Ifølge salgsjournalerne begyndte ansøgeren først at kommercialisere den pågældende vare efter undersøgelsesperioden — i marts 2012. Denne dokumentation blev bekræftet af den internationale salgsjournal, hvoraf det fremgik, at ansøgeren begyndte at eksportere den pågældende vare i marts 2012 til USA og i juli 2012 til Unionen (Frankrig).

(9)

Ved kontrol af fakturaerne og den yderligere salgsdokumentation blev der ikke fundet bevis for, at den pågældende vare blev eksporteret til Unionen før disse datoer og/eller i undersøgelsesperioden. Ud fra de foreliggende oplysninger og dokumentation konkluderede Kommissionen derfor, at ansøgeren opfylder kriterium a) i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013.

(10)

Med hensyn til den betingelse, der er anført i artikel 3, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 konstaterede Kommissionen, at frem til 2013 havde ansøgerens ejer aktier i to andre virksomheder. Kommissionen anmodede om og behandlede dokumentationen vedrørende disse to forretningsmæssigt forbundne virksomheders etablering og forretningsaktiviteter, herunder deres regnskaber samt salgs- og købsjournalerne. Kommissionen anmodede om og behandlede dokumentationen vedrørende disse to forretningsmæssigt forbundne virksomheders etablering og forretningsaktiviteter, herunder salg og køb af den pågældende vare. Ud fra den fremlagte dokumentation blev der ikke fundet yderligere erhvervsmæssige eller operationelle forbindelser til eksportører eller producenter fra Kina, som var omfattet af antidumpingforanstaltningerne. Faktisk blev en af de forretningsmæssigt forbundne virksomheder indrømmet behandling som en ny eksporterende producent i 2017 (5). Kommissionen konkluderede derfor, at ansøgeren opfyldte betingelsen i artikel 3, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013.

(11)

Med hensyn til den betingelse, der er anført i artikel 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013, fastslog Kommissionen ud fra den fremlagte dokumentation, at ansøgeren rent faktisk havde eksporteret den pågældende vare til Unionen efter undersøgelsesperioden. Ansøgeren fremlagde salgskontrakter, der var indgået med en kunde i Tyskland, samt yderligere dokumentation for en salgstransaktion i oktober 2017. Kommissionen konkluderede derfor, at ansøgeren opfyldte betingelsen i artikel 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013.

(12)

EU-erhvervsgrenen fremlagde ingen dokumentation/oplysninger, der tydede på, at ansøgeren ikke opfyldte nogen af de tre kriterier.

D.   KONKLUSION

(13)

Kommissionen konkluderede, at ansøgeren opfyldte de tre kriterier, der krævedes, for at blive betragtet som en ny eksporterende producent. Som følge heraf besluttede Kommissionen derfor, at ansøgeren bør indrømmes behandling som ny eksporterende producent, og dens navn derfor bør føjes til listen over samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, og som er opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013.

E.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(14)

Ansøgeren og EU-erhvervsgrenen blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det blev anset for hensigtsmæssigt at tildele den antidumpingtoldsats, der finder anvendelse for de samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter, der ikke indgik i stikprøven, til Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd.

(15)

Parterne fik mulighed for at fremsætte bemærkninger. Der indkom ikke nogen bemærkninger hertil.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 føjes følgende virksomhed til listen over samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter, der ikke indgik i stikprøven:

Virksomhed

Taric-tillægskode

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 131 af 15.5.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 803/2014 af 24. juli 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 219 af 25.7.2014, s. 33).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2207 af 29. november 2017 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 314 af 30.11.2017, s. 31).

(5)  EUT L 314 af 30.11.2017, s. 31.


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1100

af 27. juni 2019

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet desmedipham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Desmedipham blev ved Kommissionens direktiv 2004/58/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet desmedipham, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. juli 2020.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af desmedipham inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 21. december 2016.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 10. januar 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt desmedipham kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen.

(9)

Autoriteten gav udtryk for specifikke betænkeligheder. Navnlig var det ikke muligt at udelukke eksponering af forbrugere og/eller husdyr for restprodukter indeholdende fri og/eller konjugeret anilin (klassificeret som mutagen, kategori 2, og som kræftfremkaldende, kategori 2) og eksponering af forbrugere for restprodukter indeholdende 4-aminophenol (klassificeret som mutagen, kategori 2) via animalske produkter. Autoriteten konkluderede desuden, at der er konstateret en høj langtidsrisiko for pattedyr ved alle repræsentative anvendelsesformål, med undtagelse af insektædende pattedyr, når anvendelsesmønsteret kun omfatter én anvendelse. Der er konstateret en høj langtidsrisiko for fugle ved repræsentative anvendelsesformål i sukkerroer/foderroer, når anvendelsesmønsteret omfatter to eller tre anvendelser.

(10)

Derudover konkluderede autoriteten desuden, at vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber ikke kunne afsluttes på baggrund af de tilgængelige undersøgelser.

(11)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til udkastet til rapporten vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(12)

Uagtet de argumenter, som ansøgerne fremførte, kan de betænkeligheder, der er forbundet med stoffet, imidlertid ikke anses for at være afhjulpet.

(13)

Derfor kan det med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke fastslås, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet desmedipham bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(14)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(15)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder desmedipham.

(16)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder desmedipham, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 1. juli 2020.

(17)

Godkendelsesperioden for desmedipham blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 (7) forlænget til den 31. juli 2020 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse om ikke at forny godkendelsen forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning imidlertid finde anvendelse hurtigst muligt.

(18)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af desmedipham i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet desmedipham fornyes ikke.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 86 vedrørende desmedipham.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder desmedipham som aktivstof, senest den 1. januar 2020.

Artikel 4

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilget i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal udløbe senest den 1. juli 2020.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil og phenmedipham som aktive stoffer (EUT L 120 af 24.4.2004, s. 26.)

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance desmedipham, EFSA Journal 2018;16(1):5150 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 af 7. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Pæcilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, s-metolachlor og tebuconazol (EUT L 120 af 8.5.2019, s. 16).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1101

af 27. juni 2019

om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet tolclofos-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tolclofos-methyl blev ved Kommissionens direktiv 2006/39/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet tolclofos-methyl, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. april 2020.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af tolclofos-methyl inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel. Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(5)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 11. november 2016.

(6)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(7)

Den 8. december 2017 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt tolclofos-methyl kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Den 5. oktober 2018 vedtog autoriteten en ændret udgave af denne konklusion, som blev offentliggjort på ny den 15. november 2018 med en forklaring vedrørende den delvist accepterede risiko for vandorganismer (ét FOCUS-scenarie ud af tre anses for acceptabelt) fra de repræsentative anvendelsesformål i prydplanter for beskyttede strukturer. Den oprindelige udgave af konklusionerne blev fjernet fra EFSA Journal. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af tolclofos-methyl for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 24. oktober 2018.

(8)

For så vidt angår kriterierne til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2018/605 (7), fremgår det af autoritetens konklusion på baggrund af det faktum, at der ikke er bevis for endokrin-fremkaldte virkninger in vivo, at det er højst usandsynligt, at tolclofos-methyl er et hormonforstyrrende stof Kommissionen konkluderer således, at tolclofos-methyl ikke skal betragtes som et stof med hormonforstyrrende egenskaber.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens ændrede udgave af konklusionen og, i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Det er med hensyn til ét eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder tolclofos-methyl, blevet fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(11)

Godkendelsen af tolclofos-methyl bør derfor fornyes.

(12)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Navnlig er det hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolclofos-methyl for at minimere eksponeringen af forbrugerne for visse metabolitter og reducere eksponeringen af vandorganismer og vildtlevende pattedyr for dette stof ved kun at godkende anvendelse heraf i prydplanter og kartofler.

(13)

Risikovurderingen for forlængelse af godkendelsen af tolclofos-methyl er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser, hvilke anvendelsesformål plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolclofos-methyl, kan godkendes til. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som fungicid.

(14)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(15)

Godkendelsesperioden for tolclofos-methyl blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/168 (8) forlænget til den 30. april 2020 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er blevet truffet afgørelse om fornyelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning dog anvendes fra den 1. september 2019.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet tolclofos-methyl forlænges som fastsat i bilag I.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl og triticonazol som aktive stoffer (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 30).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl. EFSA Journal 2018;16(1):5130 [25 s.]. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5130.

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2018/605 af 19. april 2018 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved at fastlægge videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (EUT L 101 af 20.4.2018, s. 33).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/168 af 31. januar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 af 5.2.2019, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

Tolclofos-methyl

CAS-nr.: 57018-04-9

CIPAC-nr.: 479

O-2,6-Dichlor-p-tolylO, O-dimethylphosphorthioat

O-2,6-Dichlor-4-methylphenyl O, O-dimethylphosphorthioat

≥ 960 g/kg

Følgende urenhed betragtes som et toksikologisk problem og må ikke overskride nedenstående grænseværdi i det tekniske materiale:

Methanol max. 1 g/kg

1. september 2019

31. august 2034

Må kun anvendes på prydplanter og kartofler.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af tolclofos-methyl, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

risikoen for vandorganismer og pattedyr

risikoen for forbrugerne, navnlig den potentielle risiko fra metabolit DM-TM-CH2OH i kartofler

risikoen for brugerne, arbejdstagerne og andre tilstedeværende

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.


(1)  Den reviderede vurderingsrapport vedrørende fornyelse indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


BILAG II

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I del A udgår angivelse 126 om tolclofos-methyl.

2)

I del B tilføjes følgende:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

»138

Tolclofos-methyl

CAS-nr.: 57018-04-9

CIPAC-nr.: 479

O-2,6-Dichlor-p-tolylO, O-dimethylphosphorthioat

O-2,6-Dichlor-4-methylphenyl O, O-dimethylphosphorthioat

≥ 960 g/kg

Følgende urenhed betragtes som et toksikologisk problem og må ikke overskride nedenstående grænseværdi i det tekniske materiale:

Methanol max. 1 g/kg

1. september 2019

31. august 2034

Må kun anvendes på prydplanter og kartofler.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af tolclofos-methyl, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

risikoen for vandorganismer og pattedyr

risikoen for forbrugerne, navnlig den potentielle risiko fra metabolit DM-TM-CH2OH i kartofler

risikoen for brugere, arbejdstagere og andre tilstedeværende

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport vedrørende fornyelse indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1102

af 27. juni 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 29, stk. 4, og artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En producent af en isomerisk blanding af 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre og 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre (»DMPSA«) har via de tjekkiske myndigheder indgivet en anmodning til Kommissionen om at optage DMPSA som et nyt punkt i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. DMPSA er en nitrifikationshæmmer, der sammen med mineralsk kvælstofgødning nedbringer risikoen for kvælstoftab i form af N2O-emissioner, hvilket fører til en højere kvælstofeffektivitet i gødninger, der indeholder DMPSA.

(2)

DMPSA opfylder kravene i artikel 14 i forordning (EF) nr. 2003/2003. Stoffet bør derfor optages på listen over gødningstyper i bilag I til nævnte forordning.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gødninger kontrolleres ved anvendelse af de metoder til stikprøveudtagning og analyse, der er beskrevet i bilag IV til nævnte forordning. Optagelsen af DMPSA i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 kræver, at der tilføjes en analysemetode, der skal anvendes i forbindelse med den offentlige kontrol af denne gødningstype, i bilag IV til nævnte forordning.

(4)

Desuden bør metode 1 om prøveforberedelse udvikles yderligere ved at inddrage supplerende europæiske standarder for prøvetagning generelt samt for prøvetagning af statiske bunker. Endelig er den nuværende metode 9 for mikronæringsstoffer i en koncentration på 10 % eller mindre og metode 10 for mikronæringsstoffer med indhold større end 10 % i bilag IV ikke internationalt anerkendt og bør erstattes af europæiske standarder, som Den Europæiske Standardiseringsorganisation for nylig har udarbejdet.

(5)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG I

Følgende tilføjes som række 5 i tabel F.1. i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003:

»5

Isomerisk blanding af 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre og 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre (DMPSA)

EC-nr. 940-877-5

Minimum: 0,8

Maksimum: 1,6«.

 

 


BILAG II

I bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres punkt B således:

1)

Metode 1 affattes således:

»Metode 1

Prøveforberedelse og prøvetagning

Metode 1.1

Prøvetagning med henblik på analyse

EN 1482-1: Gødninger og jordbrugskalk — Prøvetagning og prøveforberedelse — del 1: Prøvetagning

Metode 1.2

Prøveforberedelse med henblik på analyse

EN 1482-2: Gødninger og jordbrugskalk — Prøvetagning og prøveforberedelse — del 2: Prøveforberedelse

Metode 1.3

Udtagning fra statiske dynger med henblik på analyse

EN 1482-3: Gødninger og jordbrugskalk — Prøvetagning og prøveforberedelse — del 3: Udtagning fra statiske dynger«.

2)

Metode 9 affattes således:

»Metode 9

Mikronæringsstoffer i en koncentration på 10 % eller mindre

Metode 9.1

Ekstraktion af mikronæringsstoffer i gødning med kongevand

EN 16964: Gødning — Ekstraktion af mikronæringsstoffer i gødning med kongevand

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 9.2

Ekstraktion af vandopløselige mikronæringsstoffer i gødning og fjernelse af organiske forbindelser i gødningsekstrakter

EN 16962: Gødning — Ekstraktion af vandopløselige mikronæringsstoffer i gødning og fjernelse af organiske forbindelser i gødningsekstrakter

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 9.3

Bestemmelse af cobalt, kobber, jern, mangan og zink ved hjælp af flammeatomabsorptionsspektrometri (FAAS)

EN 16965: Gødning — Bestemmelse af kobolt, kobber, jern, mangan og zink ved hjælp af flammeatomabsorptionsspektrometri (FAAS)

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.

Metode 9.4

Bestemmelse af bor, cobalt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink ved hjælp af ICP-AES

EN 16963: Gødning — Bestemmelse af bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink ved hjælp af ICP-AES

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 9.5

Bestemmelse af bor ved hjælp af spektrometri med azomethin-H

EN 17041: Gødning — Bestemmelse af bor i koncentrationer ≤ 10 % ved hjælp af spektrometri med azomethin-H

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 9.6

Bestemmelse af molybdæn ved hjælp af spektrometri af et kompleks med ammoniumthiocyanat

EN 17043: Gødning — Bestemmelse af molybdæn i koncentrationer ≤ 10 % ved hjælp af spektrometri af et kompleks med ammoniumthiocyanat

Denne analysemetode er ringtestet.«

3)

Metode 10 affattes således:

»Metode 10

Mikronæringsstoffer med indhold større end 10 %

Metode 10.1

Ekstraktion af mikronæringsstoffer i gødning med kongevand

EN 16964: Gødning — Ekstraktion af mikronæringsstoffer i gødning med kongevand

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 10.2

Ekstraktion af vandopløselige mikronæringsstoffer i gødning og fjernelse af organiske forbindelser i gødningsekstrakter

EN 16962: Gødning — Ekstraktion af vandopløselige mikronæringsstoffer i gødning og fjernelse af organiske forbindelser i gødningsekstrakter

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 10.3

Bestemmelse af cobalt, kobber, jern, mangan og zink ved hjælp af flammeatomabsorptionsspektrometri (FAAS)

EN 16965: Gødning — Bestemmelse af kobolt, kobber, jern, mangan og zink ved hjælp af flammeatomabsorptionsspektrometri (FAAS)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 10.4

Bestemmelse af bor, cobalt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink ved hjælp af ICP-AES

EN 16963: Gødning — Bestemmelse af bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink ved hjælp af ICP-AES

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 10.5

Bestemmelse af bor ved hjælp af syretitrering

EN 17042: Gødning — Bestemmelse af bor i koncentrationer > 10 % ved hjælp af syretitrering

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 10.6

Bestemmelse af molybdæn ved hjælp af gravimetrisk metode med 8-hydroxychinolin

CEN/TS 17060: Gødning — Bestemmelse af molybdæn i koncentrationer > 10 % ved hjælp af gravimetrisk metode med 8-hydroxychinolin

Denne analysemetode er ikke ringtestet.«

4)

I metode 12 indsættes som metode 12.8:

»Metode 12.8

Bestemmelse af DMPSA

EN 17090: Gødning — Bestemmelse af nitrifikationshæmmer DMPSA i gødning — Metode ved hjælp af HPLC

Denne analysemetode er ringtestet.«


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1103

af 27. juni 2019

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 indeholder en liste over den tidligere irakiske regerings offentlige instanser, virksomheder og institutioner og fysiske og juridiske personer, organer og sammenslutninger, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, som den 22. maj 2003 var placeret uden for Irak, i henhold til nævnte forordning.

(2)

Den 24. juni 2019 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne 17 punkter fra listen over personer eller sammenslutninger, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.


BILAG

I bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 udgår følgende punkter:

»18.

AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adresse: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Irak.«

»30.

DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresser: a) P.O. Box 17041, Baghdad, Irak.; b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Irak.«

»33.

DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adresse: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Irak.«

»60.

IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adresse: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Irak.«

»66.

IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adresse: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Irak.«

»82.

MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adresse: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Irak.«

»103.

NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresse: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Irak.«

»114.

STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adresse: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Irak.«

»120.

STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adresse: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Irak.«

»136.

STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adresse: Ramadi, Al Anbar, Irak.«

»148.

STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adresse: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Irak.«

»154.

STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresser: a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Irak; b) Manadhira, Al-Najaf, Irak.«

»182.

STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adresse: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Irak.«

»187.

STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Adresser: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Irak; b) Nassiryah, Irak; c) Kirkuk, Irak; d) Hilla, Irak; e) Yousufia, Irak.«

»185.

STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adresse: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Irak.«

»27.

DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adresse: P.O. Box 1058, Al-Masbah, bygning 4/356, Baghdad, Irak.«

»89.

NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adresse: P.O. Box 31, Nassiriyah, Irak.«

AFGØRELSER

28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/33


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1104

af 25. juni 2019

om ændring af afgørelse (EU) 2015/116 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til anmodning fra den estiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. januar 2015 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2015/116 (1) om beskikkelse af navnlig estiske medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Mihkel JUHKAMI (Mayor of Rakvere City) og Kurmet MÜÜRSEPP (Member of Antsla Rural Municipality Council) har været medlemmer af Regionsudvalget siden den 26. januar 2015.

(3)

Rait PIHELGAS (Mayor of Ambla Rural Municipality) og Jan TREI (Mayor of Viimsi Rural Municipality) har været suppleanter til Regionsudvalget siden den 26. januar 2015.

(4)

Ved skrivelse af 4. juni 2019 underrettede Estlands regering Rådet om ændringer af de embeder, som Mihkel JUHKAMI, Kurmet MÜÜRSEPP, Rait PIHELGAS og Jan TREI beklæder i forbindelse med deres mandater.

(5)

Afgørelse (EU) 2015/116 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til afgørelse (EU) 2015/116, erstattes oplysningerne vedrørende Mihkel JUHKAMI og Kurmet MÜÜRSEPP hermed som følger:

»Mihkel JUHKAMI

Chairman of Rakvere Town Council

Kurmet MÜÜRSEPP

Deputy Mayor of Antsla Rural Municipality«.

Artikel 2

I bilag II til afgørelse (EU) 2015/116 erstattes oplysningerne vedrørende Rait PIHELGAS og Jan TREI hermed som følger:

»Rait PIHELGAS

Mayor of Järva Rural Municipality

Jan TREI

Member of Viimsi Rural Municipality Council«.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2019.

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/35


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1105

af 25. juni 2019

om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Giuseppe DI PANGRAZIOs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Roberto SANTANGELO, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Abruzzo.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2019

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/36


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1106

af 25. juni 2019

om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Francesco PIGLIARUs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Christian SOLINAS, Presidente della Regione Sardegna.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2019.

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/37


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1107

af 25. juni 2019

om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar, den 5. februar og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 16. december 2015 trådte Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI i stedet for Javier GONZALEZ ORTIZ som suppleant, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/2397 (4).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTIs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Julián ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2019.

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2015/2397 af 16. december 2015 om beskikkelse af et spansk medlem af og en spansk suppleant til Regionsudvalget (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 144).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/38


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1108

af 27. juni 2019

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Det Europæiske Råd blev den 19. marts 2015 enigt om, at de fornødne foranstaltninger ville blive truffet for klart at kæde varigheden af de restriktive foranstaltninger sammen med den fuldstændige gennemførelse af Minskaftalerne, idet der blev taget hensyn til, at den fuldstændige gennemførelse forventedes at være sket senest den 31. december 2015.

(3)

Den 21. december 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/2078 (2) og forlængede Rådet afgørelse 2014/512/FUSP indtil den 31. juli 2019, så Rådet kunne vurdere gennemførelsen af Minskaftalerne yderligere.

(4)

På baggrund af vurderingen af gennemførelsen af Minskaftalerne finder Rådet, at afgørelse 2014/512/FUSP bør forlænges med yderligere seks måneder, så Rådet kan vurdere aftalernes gennemførelse yderligere.

(5)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, i afgørelse 2014/512/FUSP affattes således:

»1.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. januar 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/2078 af 21. december 2018 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 331 af 28.12.2018, s. 224).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1109

af 27. juni 2019

om afslutning af proceduren vedrørende importen af svejsede rør og hule profiler med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), med oprindelse i Republikken Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (»grundforordningen«) (1), særlig artikel 9,

efter høring af medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Indledning

(1)

Den 28. september 2018 indledte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en antidumpingundersøgelse vedrørende importen til Unionen af svejsede rør og hule profiler med firkantet eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), men undtagen af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, og undtagen foringsrør og produktionsrør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas (»hule profiler«), med oprindelse i Republikken Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet (»de pågældende lande«), på grundlag af grundforordningens artikel 5. Den offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (2) (»indledningsmeddelelsen«).

(2)

Kommissionen indledte undersøgelsen som følge af en klage indgivet den 14. august 2018 af Defence Committee of the welded steel tubes Industry of the European Union (»klageren«) på vegne af EU-producenterne. De virksomheder, som klageren repræsenterede, tegnede sig for over 40 % af den samlede EU-produktion af hule profiler. Klagen indeholdt beviser for dumping og deraf følgende væsentlig skade, som var tilstrækkelige til at berettige indledningen af undersøgelsen.

1.2.   Anmodning om registrering

(3)

Den 20. december 2018 indgav klageren en anmodning om registrering af importen fra de berørte lande i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5. Klageren påstod, at der havde været en betydelig stigning i importen fra de pågældende lande ved at sammenligne:

a)

mængden for perioden efter udgangen af undersøgelsesperioden (»UP«) (juli-oktober 2018) med perioden juli-oktober 2017 og

b)

den gennemsnitlige månedlige import fra de pågældende lande i perioden efter indledningen af undersøgelsen (oktober og november 2018) med til den tilsvarende periode det foregående år.

1.3.   Interesserede parter

(4)

I indledningsmeddelelsen opfordrede Kommissionen interesserede parter til at kontakte den med henblik på at deltage i undersøgelsen. Endvidere underrettede Kommissionen specifikt klageren, andre kendte EU-producenter, de kendte eksporterende producenter og myndighederne i Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet, kendte importører, forhandlere samt sammenslutninger, som, den vidste, var berørt af indledningen af undersøgelsen, og opfordrede dem til at deltage.

(5)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og til at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

1.4.   Stikprøveudtagning

(6)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den eventuelt ville udtage en stikprøve af de interesserede parter i henhold til grundforordningens artikel 17.

1.4.1.   Stikprøveudtagning af EU-producenter

(7)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den havde udtaget en foreløbig stikprøve af EU-producenter, jf. grundforordningens artikel 17. Kommissionen udtog stikprøven ud fra produktionsmængden af samme vare i Unionen mellem juli 2017 og juni 2018 og den geografiske spredning. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. En af producenterne i den foreløbige stikprøve underrettede Kommissionen om, at denne ikke var i stand til at udfylde et fuldstændigt spørgeskema og derfor ikke ønskede at indgå i stikprøven af EU-producenter. Kommissionen besluttede derfor at revidere stikprøven af EU-producenter ved at erstatte denne producent med den næststørste EU-producent, for så vidt angår produktionsmængde. Den endelige stikprøve tegnede sig for over 30 % af den anslåede EU-produktion af samme vare og blev anset for at være repræsentativ for EU-erhvervsgrenen.

1.4.2.   Stikprøveudtagning af importører

(8)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage denne anmodede Kommissionen ikke forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen om at afgive de i indledningsmeddelelsen angivne oplysninger.

(9)

Tolv ikke forretningsmæssigt forbundne importører gav sig til kende over for Kommissionen, og fire af dem importerede varer fra de pågældende lande i undersøgelsesperioden, afgav de ønskede oplysninger og indvilligede også i at indgå i stikprøven. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på tre importører ud fra den største importmængde til Unionen og deres geografiske placering i Unionen. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev alle kendte, berørte importører hørt om udtagningen af stikprøven. Der blev ikke fremsat bemærkninger hertil.

1.4.3.   Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet

(10)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage denne anmodede Kommissionen alle eksporterende producenter i Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet om at afgive de i indledningsmeddelelsen angivne oplysninger. Kommissionen anmodede desuden Nordmakedoniens, Ruslands og Tyrkiets repræsentation ved Den Europæiske Union om at identificere og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter i deres respektive lande, der kunne være interesserede i at deltage i undersøgelsen.

(11)

Ti eksporterende producenter i Tyrkiet, tre i Nordmakedonien og to i Rusland afgav de ønskede oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven.

(12)

I betragtning af det begrænsede antal eksporterende producenter i Nordmakedonien og Rusland besluttede Kommissionen, at stikprøveudtagning ikke var nødvendig i disse to lande.

(13)

For så vidt angår de eksporterende producenter i Tyrkiet, udtog Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, en stikprøve bestående af tre eksporterende producenter ud fra den største repræsentative eksportmængde til Unionen, som med rimelighed kunne undersøges inden for det tidsrum, der var til rådighed. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev alle berørte kendte eksporterende producenter og myndighederne i de pågældende lande hørt om udtagningen af stikprøven. Der blev ikke fremsat bemærkninger hertil.

1.5.   Individuel undersøgelse

(14)

Én eksporterende producent i Tyrkiet anmodede om en individuel undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 3. På baggrund af konklusionerne i betragtning 97 var det ikke nødvendigt at behandle denne anmodning yderligere.

1.5.1.   Spørgeskemabesvarelser

(15)

Kommissionen gjorde spørgeskemaerne tilgængelige online på datoen for indledningen af proceduren og opfordrede de tre samarbejdsvillige eksporterende producenter i Nordmakedonien, de to samarbejdsvillige eksporterende producenter i Rusland, de tre stikprøveudtagne eksporterende producenter i Tyrkiet, de fire stikprøveudtagne EU-producenter og de tre stikprøveudtagne ikke forretningsmæssigt forbundne importører til at svare på dem.

(16)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de tre samarbejdsvillige eksporterende producenter i Nordmakedonien, én samarbejdsvillig eksporterende producent i Rusland, de tre stikprøveudtagne eksporterende producenter og én eksporterende producent, som anmodede om en individuel undersøgelse i Tyrkiet, de fire stikprøveudtagene EU-producenter og de tre stikprøveudtagne ikke forretningsmæssigt forbundne importører. Én eksporterende producent i Rusland indsendte ikke et svar og meddelte, at denne ikke ønskede at samarbejde.

1.6.   Kontrolbesøg

(17)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at kunne træffe afgørelse om dumping, deraf følgende skade og Unionens interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16 hos følgende virksomheder:

 

European Steel Tube Association, Paris, Frankrig

 

De stikprøveudtagne EU-producenter:

Tata Steel UK Limited, Corby, Det Forenede Kongerige

Tata Steel Tubes BV, Oosterhout and Zwijndrecht, Nederlandene

Marcegaglia Carbon Steel S.P.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italien.

 

Eksporterende producenter i Nordmakedonien

FZC 11 Oktomvri AD, Kumanovo

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Kavadarci

Metalopromet Dooel, Strumica.

 

PAO Severstal Group:

PAO Severstal, Cherepovets, Rusland

JSC Severstal Distribution, Cherepovets, Rusland

SIA Severstal Distribution, Riga, Letland

Severstal Export GmbH, Manno, Schweiz.

 

Eksporterende producenter i Tyrkiet:

Noksel Celik Boru Sanayi, Ankara

Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Iskenderun

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Istanbul.

 

De stikprøveudtagne ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører:

Kromat Trading Ltd, London, Det Forenede Kongerige

Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Tyskland.

1.7.   Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

(18)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2018 (»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2015 frem til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(19)

Den pågældende vare er svejsede rør og hule profiler med firkantet eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), men undtagen af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, og undtagen foringsrør og produktionsrør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, med oprindelse i Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7306 61 92 og 7306 61 99 (»den pågældende vare«).

(20)

Hule profiler har en lang række anvendelsesmuligheder, f.eks. byggeformål og bærende konstruktioner i bygge- og anlægsindustrien, håndteringsudstyr, værktøjsmaskiner, bilindustrien, landbrugsmaskiner, landbrugsmateriel og andre lignende anvendelser.

2.2.   Samme vare

(21)

Undersøgelsen viste, at følgende varer har samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og samme grundlæggende anvendelsesformål:

den pågældende vare

den vare, der fremstilles og sælges på de pågældende landes hjemmemarkeder

den vare, der produceres og sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen.

(22)

Kommissionen besluttede derfor, at disse varer er samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

3.   DUMPING

3.1.   Nordmakedonien

(23)

Der var tre eksporterende producenter i Nordmakedonien, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, nemlig FZC 11 Oktomvri AD (»FZC«), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. (»IGM«) og Metalopromet Dooel (»Metalopromet«).

3.1.1.   Normal værdi

(24)

For at beregne den normale værdi undersøgte Kommissionen først, om det samlede hjemmemarkedssalg for hver enkelt samarbejdsvillig eksporterende producent var repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget anses for at være repræsentativt, hvis det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder for hver eksporterende producent udgør mindst 5 % af dennes samlede eksportsalg af den undersøgte vare til Unionen i undersøgelsesperioden.

(25)

For en af de eksporterende producenter, FZC, var det samlede hjemmemarkedssalg ikke repræsentativt i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 2.

(26)

Da samme vare ikke blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet, beregnede Kommissionen den normale værdi for FZC i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6.

(27)

Når der ikke var noget rentabelt salg for en varetype, blev den normale værdi for den pågældende type beregnet ved at lægge følgende til de gennemsnitlige produktionsomkostninger for samme vare hos den samarbejdsvillige eksporterende producent i undersøgelsesperioden:

a)

den stikprøveudtagne samarbejdsvillige eksporterende producents vejede gennemsnitlige salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (»SA&G«) ved hjemmemarkedssalg af samme vare i normal handel i UP og

b)

det vejede gennemsnit af den samarbejdsvillige eksporterende producents fortjeneste ved hjemmemarkedssalg af samme vare i normal handel i UP.

Når der var rentabelt salg af en varetype, blev den normale værdi for den pågældende type beregnet ved at anvende den pågældende types SA&G samt fortjeneste snarere end det vejede gennemsnit af SA&G samt fortjeneste.

(28)

I forbindelse med IGM og Metalopromet fandt Kommissionen på grundlag af repræsentativitetstesten i betragtning 24, at samme vare blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet.

(29)

Kommissionen fastsatte dernæst andelen af det rentable salg til uafhængige kunder på hjemmemarkedet for at afgøre, om det faktiske salg på hjemmemarkedet skulle anvendes til beregningen af den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4.

(30)

Den normale værdi baseres på den faktiske hjemmemarkedspris for denne ene varetype, uanset om dette salg er rentabelt eller ej, hvis:

a)

salgsmængden af den varetype, som sælges til en nettopris, der svarer til eller ligger over de beregnede produktionsomkostninger, udgør over 80 % af den samlede salgsmængde af denne varetype, og

b)

den vejede gennemsnitlige salgspris for denne varetype er lig med eller højere end produktionsomkostningerne pr. enhed.

(31)

I så fald er den normale værdi det vejede gennemsnit af priserne på det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende varetype i UP.

(32)

I tilfælde, hvor under 80 % af det samlede hjemmemarkedssalg var rentabelt, eller hvor den vejede gennemsnitlige salgspris var lavere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit udelukkende af det rentable salg.

(33)

Hvis der var utilstrækkeligt eller intet salg af en varetype af samme vare i normal handel, eller hvis en varetype ikke blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet, beregnede Kommissionen den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6, som beskrevet i betragtning 27 ovenfor.

(34)

Det fremgik af undersøgelsen, at der, for så vidt angår IGM og Metalopromet, for visse varetyper var utilstrækkeligt eller intet salg af en varetype af samme vare i normal handel, eller at en varetype ikke blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet. For disse varetyper blev den normale værdi beregnet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6. For de resterende blev den normale værdi fastsat på grundlag af hjemmemarkedspriserne i normal handel.

(35)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede klageren, at metoden til beregning af den normale værdi som beskrevet ovenfor var inkonsekvent. Klageren hævdede, at Kommissionen burde have anvendt en beregnet normal værdi (og ikke hjemmemarkedssalget) for alle eksportører i Nordmakedonien, navnlig fordi hjemmemarkedet i Nordmakedonien ikke ville være et repræsentativt benchmark for sammenligning med salget til EU-markedet på grund af dets størrelse, finansielle kapacitet og konkurrencevilkårene.

(36)

Kommissionen bemærker, at metoden til beregning af den normale værdi konsekvent har fulgt den metode, der er fastsat i grundforordningens artikel 2. Det ville være i strid med denne bestemmelse at se bort fra de priser, hvor der er et tilstrækkeligt salg i normal handel som foreslået af klageren. Denne påstand blev derfor afvist.

3.1.2.   Eksportpris

(37)

Alle tre eksporterende producenter i Nordmakedonien eksporterede den pågældende vare direkte til uafhængige kunder i Unionen. Eksportprisen blev derfor fastsat på grundlag af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for den pågældende vare, når varen sælges med henblik på eksport til Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

3.1.3.   Sammenligning

(38)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi med eksportprisen på grundlag af priserne ab fabrik.

(39)

I tilfælde, hvor det var begrundet i behovet for at sikre en rimelig sammenligning, justerede Kommissionen den normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for rabatter, håndterings- og lasteomkostninger samt dermed forbundne omkostninger, transport, kreditomkostninger, bankgebyrer, emballering og provisioner.

3.1.4.   Dumpingmargen

(40)

Kommissionen sammenlignede den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver enkelt type af samme vare med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(41)

Samarbejdsviljen fra Nordmakedoniens side var stor, i og med at eksporten fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter udgjorde næsten 100 % af den samlede eksport til Unionen i undersøgelsesperioden. På dette grundlag fastsættes dumpingmargenerne, udtrykt i procent af cif-importværdien, til følgende:

Virksomhed

Dumpingmargen (%)

FZC 11 Oktomvri AD

8,5

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

1,5

Metalopromet Dooel

1,9

Landsdækkende margen

2,9

(42)

I betragtning af at dumpingmargenerne for to af de tre stikprøveudtagne eksporterende producenter i Nordmakedonien ligger under minimaltærsklen som defineret i grundforordningens artikel 9, stk. 3, undersøgte Kommissionen, om den vejede gennemsnitlige landsdækkende dumpingmargen lå over denne tærskel.

(43)

Den landsdækkende dumpingmargen blev beregnet som et vejet gennemsnit af dumpingmargenerne for alle samarbejdsvillige eksporterende producenter i Nordmakedonien. Dumpingens omfang, udtrykt i procent af de samarbejdsvillige eksporterende producenters cif-eksportværdi, var på 2,9 %, dvs. over minimaltærsklen på 2 % som defineret ovenfor.

3.2.   Rusland

(44)

Der var én eksporterende producent i Rusland, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, nemlig PAO Severstal (»Severstal«).

3.2.1.   Normal værdi

(45)

Kommissionen undersøgte først, om Severstals samlede hjemmemarkedssalg var repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget anses for at være repræsentativt, når det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder for hver af de eksporterende producenter udgør mindst 5 % af det samlede eksportsalg af den pågældende vare til Unionen i undersøgelsesperioden. På dette grundlag var Severstals samlede salg af samme vare på hjemmemarkedet repræsentativt.

(46)

Kommissionen fastsatte dernæst andelen af det rentable salg til uafhængige kunder på hjemmemarkedet for at afgøre, om det faktiske salg på hjemmemarkedet skulle anvendes til beregningen af den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4.

(47)

Den normale værdi baseres på den faktiske hjemmemarkedspris for denne ene varetype, uanset om dette salg er rentabelt eller ej, hvis:

a)

salgsmængden af den varetype, som sælges til en nettopris, der svarer til eller ligger over de beregnede produktionsomkostninger, udgør over 80 % af den samlede salgsmængde af denne varetype, og

b)

den vejede gennemsnitlige salgspris for denne varetype er lig med eller højere end produktionsomkostningerne pr. enhed.

(48)

I så fald er den normale værdi det vejede gennemsnit af priserne på det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende varetype i UP.

(49)

I tilfælde, hvor under 80 % af det samlede hjemmemarkedssalg var rentabelt, eller hvor den vejede gennemsnitlige salgspris var lavere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit udelukkende af det rentable salg.

(50)

Hvis der var utilstrækkeligt eller intet salg af en varetype af samme vare i normal handel, eller hvis en varetype ikke blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet, beregnede Kommissionen den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6, som beskrevet i betragtning 27 ovenfor.

(51)

Det fremgik af undersøgelsen, at den normale værdi for den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent for visse varetyper var baseret på et vejet gennemsnit af priserne på det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende varetype i UP, for visse varetyper var baseret på hjemmemarkedspriserne i normal handel og for visse varetyper blev beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6.

3.2.2.   Eksportpris

(52)

Severstal anvendte tre salgskanaler, når den solgte til Unionen i undersøgelsesperioden. Den solgte således den pågældende vare direkte til den første uafhængige kunde i Unionen via forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen og gennem en forretningsmæssigt forbundet forhandler i Schweiz.

(53)

I de tilfælde, hvor den eksporterende producent eksporterede den pågældende vare direkte til uafhængige kunder i Unionen, og i tilfælde, hvor salget foregik gennem den forretningsmæssigt forbundne forhandler i Schweiz, blev eksportprisen fastsat på grundlag af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, når varen sælges med henblik på eksport til Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(54)

I de tilfælde, hvor salget foregik gennem de forretningsmæssigt forbundne importører, blev eksportprisen beregnet på grundlag af den pris, hvortil den importerede vare første gang blev videresolgt til uafhængige kunder i Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9. Der blev foretaget justeringer af prisen for alle de omkostninger, som var påløbet mellem import og videresalg, herunder SA&G-omkostninger, samt for fortjeneste.

(55)

For at fastsætte et passende fortjenstniveau vurderede Kommissionen de oplysninger, der blev indhentet fra de tre stikprøveudtagne importører. Undersøgelsen viste, at to af de stikprøveudtagne importører imidlertid fungerede som forhandlere af en bred vifte af varer fremstillet primært i Unionen, idet importen af den pågældende vare kun udgjorde en meget lille del af deres aktiviteter. Ingen af de to virksomheder var i stand til at isolere den fortjenstmargen, der var knyttet til virksomhedens importaktiviteter, fra sine samlede aktiviteter. Derfor afspejlede disse virksomheders fortjenstmargener ikke deres aktivitet i forbindelse med import og videresalg af den pågældende vare. Den tredje ikke forretningsmæssigt forbundne importørs hovedaktivitet var import og videresalg af den pågældende vare, og derfor afspejlede den indberettede fortjenstmargen denne aktivitet korrekt. Følgelig blev denne importørs fortjenstmargen anvendt til at beregne eksportprisen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9. Fortjenstmargenen var på [2 % til 6 %].

3.2.3.   Sammenligning

(56)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi med den eneste eksporterende producents eksportpris på grundlag af priserne ab fabrik.

(57)

I tilfælde, hvor det var begrundet i behovet for at sikre en rimelig sammenligning, justerede Kommissionen den normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for transport, håndterings- og lasteomkostninger samt dermed forbundne omkostninger, forsikring, emballering, kreditomkostninger, importgebyrer, bankgebyrer, rabatter og provisioner.

(58)

Den samarbejdsvillige eksporterende producent krævede også en justering på grund af negative kreditomkostninger i forbindelse med eksportsalg i euro på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra g). Den eksporterende producent fremførte, at hele salget til Unionen foregik i euro, og at den gennemsnitlige eurorentesats (LIBOR) i UP var negativ. Kommissionen bemærker, at formålet med en justering af kreditomkostningerne i henhold til artikel 2, stk. 10, litra g), er at afspejle de kreditvilkår, der var aftalt mellem sælgeren og køberen på tidspunktet for kontrakten eller salget. Dette er netop den faktor, der blev taget i betragtning ved fastsættelsen af den opkrævede pris, uanset de faktiske omkostninger eller gevinster, der i sidste ende blev opnået ved dette salg, da disse omkostninger eller gevinster ikke kunne tages i betragtning, da prisen blev fastsat kontraktligt. Under alle omstændigheder, og uden at det berører ovenstående, påviste virksomheden ikke, at dette havde en indvirkning på prisen og prissammenligneligheden, og påstanden blev derfor afvist.

(59)

For så vidt angår eksportsalget via den forretningsmæssigt forbundne forhandler i Schweiz, hævdede den eksporterende producent, at den schweiziske forhandler fungerede som dennes interne salgsafdeling, og at de tilsammen udgjorde én økonomisk enhed. Den eksporterende producent påpegede, at den schweiziske forhandler er dens datterselskab 100 % og har ansvaret for at sælge den pågældende vare til Unionen. Ifølge den samarbejdsvillige eksporterende producent burde Kommissionen derfor ikke have justeret dens eksportpris for provision.

(60)

Undersøgelsen viste imidlertid, at der ikke var noget eksklusivforhold mellem moderselskabet og forhandleren i Schweiz, for så vidt angår salg til Unionen, og at der var andre enheder i koncernen, herunder den eksporterende producent, som også solgte direkte, der tog sig af eksport til Unionen. Som nævnt i betragtning 52 bibeholdt moderselskabet i Rusland tre forskellige eksportkanaler til Unionen for den pågældende vare. Af disse årsager konkluderede Kommissionen, at den eksporterende producent ikke havde et forhold til sin forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Schweiz, hvor sidstnævnte var en integreret og intern salgsafdeling, således at de to retlige enheder udgjorde én økonomisk enhed. I stedet anså Kommissionen denne for at have samme funktion som en agent, der arbejder på provisionsbasis, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i). Påstanden om, at den eksporterende producent og dennes forretningsmæssigt forbundne forhandler i Schweiz udgør én økonomisk enhed, blev derfor afvist. Som følge heraf blev eksportprisen justeret i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), ved at fratrække provisioner. Beregningen af provisionerne blev foretaget ud fra forhandlerens SA&G samt en rimelig fortjenstmargen, jf. betragtning 55, på grundlag af oplysninger fra ikke forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen.

3.2.4.   Dumpingmargen

(61)

Kommissionen sammenlignede den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver enkelt type af samme vare med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(62)

Samarbejdsviljen fra Ruslands side var stor, i og med at eksporten fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter udgjorde omkring 85 % af den samlede eksport til Unionen i undersøgelsesperioden. På dette grundlag fastsættes dumpingmargenen, udtrykt i procent af cif-importværdien, til følgende:

Virksomhed

Dumpingmargen (%)

PAO Severstal

– 1,4

Landsdækkende margen

– 1,4

(63)

I betragtning af den store samarbejdsvilje i Rusland blev den landsdækkende dumpingmargen fastsat til samme niveau som den dumpingmargen, der var fastsat for den samarbejdsvillige eksporterende producent.

(64)

Klageren hævdede i sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger, at Kommissionen ikke burde have fastsat den landsdækkende dumpingmargen på samme niveau som den dumpingmargen, der var fastsat for den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent, men burde have beregnet den landsdækkende margen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 i stedet.

(65)

Klagerens påstand om, at det ville være urimeligt at basere den landsdækkende margen på konklusionerne vedrørende den samarbejdsvillige eksporterende producent, blev ikke uddybet yderligere, og klageren fremlagde heller ingen yderligere oplysninger eller beviser til støtte for sin påstand. Som anført i betragtning 62 var samarbejdsviljen fra Ruslands side stor, og de fremlagte data blev anset for at være repræsentative, uanset om eksporten blev foretaget af en eller flere eksporterende producenter i Rusland. Selv om Kommissionen havde anvendt de mest eksporterede varetyper fra den samarbejdsvillige eksporterende producent til at beregne resttolden, ville den landsdækkende margen desuden have været under minimalniveauet. Denne påstand blev derfor afvist.

(66)

I betragtning af den landsdækkende negative dumpingmargen bør undersøgelsen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 3, afsluttes, for så vidt angår importen af hule profiler fra Rusland uden foranstaltninger.

3.3.   Tyrkiet

(67)

Ti eksporterende producenter i Tyrkiet samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Som nævnt i betragtning 13 udtog Kommissionen en stikprøve på tre, nemlig Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi og Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

3.3.1.   Normal værdi

(68)

Kommissionen undersøgte først, om det samlede hjemmemarkedssalg for hver enkelt samarbejdsvillig eksporterende producent var repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget anses for at være repræsentativt, når det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder for hver af de eksporterende producenter udgør mindst 5 % af det samlede eksportsalg af den pågældende vare til Unionen i undersøgelsesperioden. På dette grundlag var det samlede salg af samme vare på hjemmemarkedet repræsentativt for hver enkelt samarbejdsvillig eksporterende producent.

(69)

Kommissionen fastsatte dernæst andelen af det rentable salg til uafhængige kunder på hjemmemarkedet for at afgøre, om det faktiske salg på hjemmemarkedet skulle anvendes til beregningen af den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4.

(70)

Den normale værdi baseres på den faktiske hjemmemarkedspris for denne ene varetype, uanset om dette salg er rentabelt eller ej, hvis:

a)

salgsmængden af den varetype, som sælges til en nettopris, der svarer til eller ligger over de beregnede produktionsomkostninger, udgør over 80 % af den samlede salgsmængde af denne varetype, og

b)

den vejede gennemsnitlige salgspris for denne varetype er lig med eller højere end produktionsomkostningerne pr. enhed.

(71)

I så fald er den normale værdi det vejede gennemsnit af priserne på det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende varetype i UP.

(72)

I tilfælde, hvor under 80 % af det samlede hjemmemarkedssalg var rentabelt, eller hvor den vejede gennemsnitlige salgspris var lavere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit udelukkende af det rentable salg.

(73)

Hvis der var utilstrækkeligt eller intet salg af en varetype af samme vare i normal handel, eller hvis en varetype ikke blev solgt i repræsentative mængder på hjemmemarkedet, beregnede Kommissionen den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6, som beskrevet i betragtning 27 ovenfor.

(74)

Det fremgik af undersøgelsen, at den normale værdi for de tre samarbejdsvillige eksporterende producenter for visse varetyper var baseret på et vejet gennemsnit af priserne på det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende varetype i UP, for visse varetyper var baseret på hjemmemarkedspriserne i normal handel og for visse varetyper blev beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6.

3.3.2.   Eksportpris

(75)

Alle tre eksporterende producenter i Tyrkiet eksporterede den pågældende vare direkte til uafhængige kunder i Unionen. Eksportpriserne blev derfor fastsat på grundlag af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for den pågældende vare, når varen sælges med henblik på eksport til Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

3.3.3.   Sammenligning

(76)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi og de tre eksporterende producenters eksportpris på grundlag af priserne ab fabrik.

(77)

I tilfælde, hvor det var begrundet i behovet for at sikre en rimelig sammenligning, justerede Kommissionen den normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for forskelle i transport- og håndteringsomkostninger, kreditomkostninger, provisioner, emballering, bankgebyrer og rabatter ved årets udgang.

(78)

En eksporterende producent fremførte, at den normale værdi burde justeres på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra b), i henhold til proceduren for aktiv forædling, hvor der ikke betales told på inputmaterialer, hvis den tilsvarende mængde af den færdige vare eksporteres. Selv om den eksporterende producent påviste, at denne ikke betalte told på visse af de inputmaterialer, som kunne være blevet indarbejdet i den eksporterede vare, påviste denne imidlertid ikke, at den tilsvarende told blev betalt på inputmaterialer, som indgik i den færdige vare, der var bestemt til hjemmemarkedet. Den eksporterende producent påviste således ikke, at anvendelsen af proceduren for aktiv forædling påvirker prissammenligneligheden, og denne påstand blev derfor afvist.

(79)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede klageren, at Kommissionen ikke gav tilstrækkelig forklaring vedrørende eksportørens anvendelse af proceduren for aktiv forædling og dens virkning på dumpingmargenerne. Klageren anførte, at der er andre åbne spørgsmål, men uddybede dem ikke nærmere.

(80)

Kommissionen bemærker, at formålet med betragtning 78 var at forklare en anmodning om justering og årsagerne til afvisning heraf, ikke at forklare de eksporterende producenters anvendelse af proceduren for aktiv forædling. Anvendelsen af proceduren for aktiv forædling har som sådan ikke nogen indvirkning på dumpingberegningerne. Den har kun betydning, hvis den påvirker prissammenligneligheden mellem den normale værdi og eksportprisen. Som forklaret i betragtning 78 ovenfor, er dette ikke tilfældet her. Denne påstand blev derfor afvist.

(81)

I sit indlæg af 26. marts 2019 hævdede klageren, at der var fysiske forskelle mellem angiveligt samme varetyper, der blev solgt i Unionen og solgt på hjemmemarkedet, da de tyrkiske eksporterende producenter anvendte forskellige standarder ved salg til Unionen (EN 10219) og ved salg på hjemmemarkedet (TS 5314). Ifølge klageren indeholder den tyrkiske standard en væsentligt anderledes mængdetolerance i forhold til EU-standarden. Dette betyder, at de nominelle mængder, der er indberettet af de tyrkiske eksporterende producenter, i væsentlig grad ville forvride de faktiske mængder, der blev afsendt, og dermed de indberettede enhedspriser. Følgelig ville dumpingmargenerne være kunstigt lave. Der er derfor behov for en opjustering af den normale værdi for at kompensere for forvridningen.

(82)

Klagerens argument er baseret på to antagelser: i) at de eksporterende producenter anvender TS 5314 til deres hjemmemarkedssalg, og ii) at dumpingberegningen var baseret på den nominelle snarere end den faktiske vægt. I deres indlæg af 26. marts samt 1. og 2. april 2019 anfægtede de eksporterende producenter begge antagelser og hævdede, i) at de ikke anvendte TS 5314 i UP, og ii) at dataene i deres spørgeskemabesvarelser var baseret på faktisk snarere end nominel vægt. Begge aspekter er blevet efterprøvet og bekræftet af Kommissionen.

(83)

Klageren genfremsatte denne påstand i sit indlæg af 5. april 2019 og påpegede, at de eksporterende producenter kan have fulgt TS 5314 uden for UP. Klageren anfægtede den konklusion, at tyrkiske virksomheder ikke følger tyrkiske standarder ved salg på deres hjemmemarked. Klageren satte også spørgsmålstegn ved, hvordan den faktiske vægt blev målt eller beregnet.

(84)

Kommissionen bekræftede, at både anvendelsen af standarder og vægten af varen er blevet drøftet med de eksporterende producenter og efterprøvet under kontrolbesøgene. Disse problemer blev allerede konstateret i forbindelse med tidligere undersøgelser af denne vare og var genstand for særlig opmærksomhed i forbindelse med denne undersøgelse. Klagerens påstand blev derfor afvist.

(85)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog klageren sin påstand om, at de eksporterende producenter i Tyrkiet anvender en standardvægtomregning, som fører til en anden endelig pris pr. ton afhængigt af standarden. Klageren påstod, at Kommissionen ikke gav tilstrækkelig forklaring på, hvordan de eksporterende producenters anvendelse af faktisk snarere end teoretisk vægt i deres fakturering blev efterprøvet.

(86)

Som forklaret i betragtning 84 efterprøvede Kommissionen, at de stikprøveudtagne eksporterende producenter i deres besvarelse af antidumpingspørgeskemaet oplyste den faktiske vægt på den pågældende vare og samme vare solgt til Unionen og på hjemmemarkedet. Kommissionen udtog en stikprøve af fakturaer til kunder på hjemmemarkedet og til kunder i Unionen og vurderede vægten ud fra fragtdokumenterne og fragtfakturaerne samt tolddeklarationerne for salg til kunder i Unionen. Efterprøvningen bekræftede, at de eksporterende producenter havde angivet den faktiske vægt på den solgte vare og ikke en teoretisk vægt baseret på standarden.

(87)

I sit indlæg af 15. april 2019 gjorde klageren også gældende, at de tyrkiske eksportører i henhold til markedsanalyser, skønt de fakturerer til Det Forenede Kongerige i henhold til EN 10219, faktisk producerer og sender hule profiler til Det Forenede Kongerige, der er fremstillet i henhold til BS 4848. Klageren hævdede endvidere, at hvis dette var tilfældet, ville fakturaens teoretiske vægt være blevet forvredet. Klageren gjorde gældende, at der opstår en forvridning, fordi i) den nominelle vægt er baseret på længden ganget med den nominelle vægt pr. længdeenhed, og ii) den fakturerede EN-standard tillader færre kilogram pr. meter (3,30) end den faktisk fremstillede BS-standard (3,45 kg/m). Klageren hævdede, at prisen på salget i Det Forenede Kongerige skulle nedsættes med gennemsnitligt 3,5 % for at justere for denne forvridning.

(88)

Kommissionen bemærker, at klageren ikke fremlagde dokumentation for denne praksis. Kommissionen indhentede ikke nogen beviser i forbindelse med sin undersøgelse, der kunne underbygge denne praksis. Som nævnt i betragtning 82 konstaterede Kommissionen desuden, at de stikprøveudtagne eksporterende producenter i deres besvarelse af antidumpingspørgeskemaet oplyste den faktiske vægt på den pågældende vare og samme vare solgt til Unionen og på hjemmemarkedet. Denne faktiske, ikke teoretiske, vægt blev anvendt i dumpingberegningen. Denne påstand fra klageren blev derfor også afvist.

(89)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog klageren sin påstand, der er opsummeret i betragtning 87 ovenfor, vedrørende fakturering af EN 10219, men salg af BS 4848, hvilket fører til en angivelig forskel i nominel vægt. Klageren hævdede også, at man havde fremlagt dokumentation for denne praksis.

(90)

Den dokumentation, som klageren henviser til, viser, at importørerne tilbyder BS 4848, men ikke at de fakturerer dem som EN 10219. Selv om dette havde været tilfældet var dumpingberegningen som forklaret ovenfor imidlertid baseret på den faktiske og ikke den nominelle vægt. Denne påstand blev derfor afvist.

(91)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede en interesseret part, at de tyrkiske producenters omkostningsstruktur skulle være forskellig fra EU-producenternes, og at denne forskel burde tages i betragtning ved beregningen af dumpingmargenen.

(92)

Der mindes om, at der ikke er noget retsgrundlag for at tage hensyn til forskelle i omkostningsstrukturer mellem de pågældende eksporterende producenter og EU-erhvervsgrenen ved fastsættelsen af dumpingmargenerne. Denne påstand blev derfor afvist.

(93)

En af de interesserede parter hævdede i sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger, at den tyrkiske normale værdi påvirkes af forskellen mellem råvareprisen for samme vare fremstillet til det tyrkiske hjemmemarked og råvareprisen for den pågældende vare produceret til eksportmarkedet. Denne part hævdede navnlig, at de tyrkiske eksportører til hjemmemarkedet anvender dyrere råvarer end til eksportmarkederne.

(94)

Som svar på disse bemærkninger bemærkede Kommissionen følgende. Den mindede om, at justeringer foretaget i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, kun kunne foretages for forskelle, der påvirker prissammenligneligheden, og ikke omkostningssammenligneligheden. I den forbindelse bemærkede Kommissionen, at den interesserede part, der fremsatte denne påstand, ikke fremlagde dokumentation for, at der ville være en forskel i omkostninger til varen på hjemmemarkedet og den eksporterede vare. Under alle omstændigheder bemærkede Kommissionen, at undersøgelsen ikke afdækkede nogen dokumentation til støtte for denne påstand, hvorfor den interesserede parts bemærkninger forblev ubegrundede. Den interesserede part forelagde heller ikke dokumentation for, at en sådan omkostningsforskel — som der ikke er tale om — ville blive afspejlet i prisen på varen, således at det påvirker prissammenligneligheden mellem den normale værdi og eksportprisen. Denne påstand blev derfor afvist.

3.3.4.   Dumpingmargen

(95)

Kommissionen sammenlignede den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver enkelt type af samme vare med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(96)

Samarbejdsviljen fra Tyrkiets side var stor, i og med at eksporten fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter udgjorde næsten 100 % af den samlede eksport til Unionen i undersøgelsesperioden. På dette grundlag fastsættes dumpingmargenerne, udtrykt i procent af cif-importværdien, til følgende:

Virksomhed

Dumpingmargen (%)

Noksel Celik Boru Sanayi

0,5

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

– 3,6

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

2,5

Landsdækkende margen

– 0,03

(97)

I betragtning af at der var én eksporterende producent med en negativ dumpingmargen og én med en dumpingmargen under minimaltærsklen, som defineret i grundforordningens artikel 9, stk. 3, undersøgte Kommissionen, om den vejede gennemsnitlige landsdækkende dumpingmargen lå over denne tærskel.

(98)

Den landsdækkende margen blev beregnet som det vejede gennemsnit af de dumpingmargener, der var fastsat for de stikprøveudtagne virksomheder. Den således beregnede dumpingmargen, udtrykt i procent af stikprøvens cif-eksportværdi, var på – 0,03 %.

(99)

I betragtning af den landsdækkende negative dumpingmargen bør undersøgelsen afsluttes, for så vidt angår importen af hule profiler fra Tyrkiet, uden foranstaltninger.

(100)

Som følge af denne konklusion er den anmodning om individuel undersøgelse, der er omhandlet i betragtning 14, irrelevant.

(101)

En interesseret part hævdede i sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger, at Rumænien på grund af landets relative nærhed til Tyrkiet er særlig udsat for import fra dette land. Den interesserede part fremførte, at denne særlige situation på det rumænske marked burde tages i betragtning ved beregningen af dumpingmargenen.

(102)

Den interesserede part forklarede imidlertid ikke, hvordan en sådan landespecifik vurdering med henblik på beregningen af dumpingmargenen kunne foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningen. De argumenter, som den interesserede part fremsatte for at underbygge sin påstand, vedrørte faktisk skade og Unionens interesser og ikke dumping. Denne påstand blev derfor afvist.

(103)

En tyrkisk eksporterende producent hævdede i sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger, at dennes faktiske dumpingmargen ville have været ubetydelig, hvis Kommissionen havde anvendt en mere detaljeret struktur ved sammenligningen af varetyperne, navnlig med angivelse af den faktiske størrelse og tykkelse af profilerne snarere end at gruppere dem. Dette argument blev allerede fremført i forbindelse med undersøgelsen. Da dette argument blev fremført i første omgang, hævdede den eksporterende producent, at prisen på hule profiler varierer afhængigt af deres mål og tykkelse.

(104)

Kommissionen bemærkede, at prisen på hule profiler faktisk varierer betydeligt afhængigt af deres mål og tykkelse, hvis prisen baseres på længden (dvs. pr. meter). Denne prisvariation er ikke så betydelig, når hule profiler sælges pr. vægt (dvs. pr. kg). Dumpingberegningen var baseret på priser pr. kg, og grupperingen af mål og tykkelse var derfor berettiget. Denne påstand blev derfor afvist.

4.   SKADE

4.1.   Definition af EU-erhvervsgren og EU-produktion

(105)

I undersøgelsesperioden blev samme vare fremstillet af over 40 EU-producenter. De udgør »EU-erhvervsgrenen« som omhandlet i grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(106)

Den samlede EU-produktion i undersøgelsesperioden blev fastsat ud fra de foreliggende oplysninger om EU-erhvervsgrenen såsom oplysningerne i klagen og efterprøvede data indsamlet fra European Steel Tube Association. Den samlede EU-produktion i undersøgelsesperioden var således på 3,4 mio. ton.

(107)

Fire EU-producenter blev udtaget til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 7, og de tegnede sig for over 30 % af den samlede EU-produktion af samme vare.

4.2.   EU-forbruget

(108)

Kommissionen fastsatte EU-forbruget ud fra EU-producenternes samlede salg i Unionen og den samlede import fra tredjelande ud fra Eurostat-data. EU-forbruget blev fastsat til 4 251 597 ton i undersøgelsesperioden.

4.3.   Import fra de pågældende lande

4.3.1.   Mængde og markedsandel for importen fra de pågældende lande

(109)

Det fremgik af undersøgelsen, jf. betragtning 63 og 96, at der var en landsdækkende minimaldumpingmargen i Rusland og Tyrkiet, og som følge heraf skal undersøgelsen afsluttes for disse lande.

(110)

Det konstateredes, at Nordmakedonien har en landsdækkende dumpingmargen på 2,9 %. Det er imidlertid kun import fra virksomheden FZC, der kan betragtes som dumpingimport, da dumpingmargenerne, jf. betragtning 41 og 42, for de to andre virksomheder lå under minimaltærsklen på 2 % som defineret i grundforordningens artikel 9, stk. 3.

(111)

Mængden af dumpingimport fra Nordmakedonien i undersøgelsesperioden udgjorde [15 000-25 000] ton. Den udgjorde [0,35 % til 0,59 %] af EU-forbruget og [1,60 % til 2,66 %] af al import af den pågældende vare til Unionen i undersøgelsesperioden.

(112)

I henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 3, anses den forvoldte skade normalt for ubetydelig, når de pågældende importerede mængder udgør mindre end de mængder, der er fastsat i grundforordningens artikel 5, stk. 7. Til gengæld fremgår det af artikel 5, stk. 7, når der ikke foreligger kumulering, at sådanne mængder skal tegne sig for en markedsandel på mindst 1 % af EU-forbruget af den pågældende vare.

(113)

I denne undersøgelse, jf. betragtning 109, udgjorde den pågældende imports markedsandel [0,35 % til 0,59 %] af EU-forbruget, hvilket er mindre end det i artikel 9, stk. 3, fastsatte krav til markedsandel.

(114)

Derfor konkluderede Kommissionen, uden at der forelå beviser på det modsatte, at skaden burde anses for at være ubetydelig, da mængden af dumpingimport fra Nordmakedonien udgør mindre end den mængde, der er fastsat i grundforordningens artikel 5, stk. 7.

(115)

I betragtning af den ubetydelige skade, der eventuelt er forvoldt, bør undersøgelsen afsluttes, for så vidt angår importen af hule profiler fra Nordmakedonien, uden foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 3.

5.   KONKLUSION OG FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(116)

I betragtning af ovenstående bør antidumpingproceduren vedrørende importen af hule profiler med oprindelse i Republikken Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet afsluttes.

(117)

I lyset af ovenstående konklusioner blev klagerens anmodning om registrering irrelevant.

(118)

Alle parter blev underrettet om Kommissionens konklusioner, og de fik en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger.

(119)

Det udvalg, der er nedsat i henhold til grundforordningens artikel 15, stk. 1, har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Antidumpingproceduren vedrørende importen af svejsede rør og hule profiler med firkantet eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), men undtagen af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, og undtagen foringsrør og produktionsrør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, med oprindelse i Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7306 61 92 og 7306 61 99, afsluttes hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af svejsede rør og hule profiler med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål) med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rusland og Tyrkiet (EUT C 347 af 28.9.2018, s. 6).


28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1110

af 27. juni 2019

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 4976)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet på grundlag af den epidemiologiske situation for så vidt angår denne sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1031 (5) som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Litauen, Polen. og Rumænien.

(2)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1031 har der været et yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Polen, der også skal være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3)

I juni 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i tomaszowski amt i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt ikke er opført på listen i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(4)

For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1031 af 21. juni 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 167 af 24.6.2019, s. 34).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»BILAG

DEL I

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

4.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane — Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza i Tereszpol w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

DEL II

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estland

Følgende områder i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,