ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 165

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
21. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1011 af 13. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår visse registreringsbetingelser for at fremme brugen af SMV-vækstmarkeder med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 af 16. april 2019 om forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1015 af 20. juni 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter ( 1 )

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1016 af 20. juni 2019 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 37. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

65

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1017 af 14. juni 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Medlemsrådet under Det Internationale Olivenråd, for så vidt angår betingelserne for Georgiens regerings tiltrædelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

66

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1018 af 20. juni 2019 om ændring af afgørelse 2014/386/FUSP om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

69

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1019 af 7. juni 2019 om modernisering af bygninger ( 1 )

70

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning 2013/226/EU af 21. maj 2013 som forkaster forslag til Rådets gennemførelsesforordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Taiwan og Thailand efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indonesien og Malaysia, for så vidt som at forslaget indfører en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Taiwan og Thailand ( EUT L 136 af 23.5.2013 )

129

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1011

af 13. december 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår visse registreringsbetingelser for at fremme brugen af SMV-vækstmarkeder med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 4, stk. 2, og artikel 33, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Initiativet vedrørende kapitalmarkedsunionen sigter mod at nedbringe afhængigheden af banklån, diversificere markedsbaserede finansieringskilder for alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og fremme SMV'ers udstedelse af obligationer og aktier på offentlige markeder. Selskaber, der er etableret i Unionen, og som søger at rejse kapital på markedspladser, oplever høje engangsomkostninger og løbende omkostninger til offentliggørelse og overholdelse af reglerne, hvilket kan afholde dem fra overhovedet at søge om optagelse til handel på markedspladser i EU. Desuden lider aktier udstedt af SMV'er på markedspladser i EU ofte under et lavere likviditetsniveau og en højere volatilitet, hvilket øger kapitalomkostningerne, således at denne finansieringskilde bliver for belastende.

(2)

Med direktiv 2014/65/EU er der oprettet en ny type markedspladser, SMV-vækstmarkederne, en undergruppe af multilaterale handelsfaciliteter (MTF'er), med henblik på at lette SMV'ers adgang til kapital og lette videreudviklingen af specialiserede markeder, der tager hensyn til SMV-udstederes behov. I direktiv 2014/65/EU forudses det også, at opmærksomheden bør rettes mod, hvordan fremtidig lovgivning bør fremme anvendelsen af dette marked yderligere, således at det bliver attraktivt for investorer, og mindske den administrative byrde samt give SMV'er yderligere incitamenter til at få adgang til kapitalmarkeder gennem SMV-vækstmarkeder.

(3)

For at sikre likvide og rentable SMV-vækstmarkeder stilles der i artikel 33, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/65/EU krav om, at mindst 50 % af de udstedere, hvis finansielle instrumenter er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, er SMV'er, som udsteder aktier og/eller gældsinstrumenter. I direktiv 2014/65/EU defineres SMV-aktieudstedere som selskaber, der har en gennemsnitlig markedsværdi på under 200 mio. EUR baseret på kursværdien ved årets udgang i de foregående tre kalenderår. I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (2) hedder det på den anden side, at en ikke-aktiebaseret SMV-udsteder (kun gæld) bør opfylde mindst to af følgende tre betingelser: i) antal ansatte (mindre end 250), ii) den samlede balance (mindre end 43 mio. EUR) og iii) årlig nettoomsætning (mindre end 50 mio. EUR). Dette krav, som en ikke-aktiebaseret udsteder skal opfylde for at blive kvalificeret som en SMV, anses for at være for restriktivt, idet sådanne udstedere har tendens til at være større end traditionelle SMV'er. Derfor er mange ikke-aktiebaserede udstedere ikke kvalificeret som SMV'er i henhold til delegeret forordning 2017/565/EU, selv om de forbliver relativt små. Mange MTF'er, som specialiserer sig i SMV-gældsudstedelser eller både tillader obligations- og aktieudstedelser, kan ikke blive registreret som SMV-vækstmarkeder, idet de ikke kan overholde tærsklen på 50 % for udstedere, der er kvalificeret som SMV'er. Hvis operatører, der driver MTF'er, på den anden side ikke gør brug af rammen for SMV-vækstmarkeder, kan udstedere på disse MTF'er ikke drage fordel af de lempeligere reguleringsmæssige krav, der skulle fremme noteringer og udstedelser på disse SMV-vækstmarkeder. For at gøre det muligt for flere MTF'er at blive registreret som SMV-vækstmarkeder bør den nominelle værdi af en udsteders gældsudstedelser (herunder ikke lån) i det foregående kalenderår derfor være det eneste kriterium for, at ikke-aktiebaserede udstedere kan blive kvalificeret som SMV'er med henblik på SMV-vækstmarkeder. Kommissionen overvåger, hvor effektiv den nye definition af ikke-aktiebaseret SMV-udsteder er med hensyn til at gøre det muligt for MTF'er at blive registreret som SMV-vækstmarkeder, og dens indvirkning på markedsudviklingen og investorernes tillid.

(4)

I delegeret forordning (EU) 2017/565 anføres det, at SMV-vækstmarkeder ikke bør være omfattet af regler, som lægger større byrder på udstedere end dem, som finder anvendelse på udstedere på regulerede markeder. I artikel 78, stk. 2, litra g), i delegeret forordning (EU) 2017/565 stilles der dog krav til udstedere på SMV-vækstmarkeder om at offentliggøre halvårlige regnskaber. Ikke-aktiebaserede udstedere, der har professionelle kunder på regulerede markeder som målgruppe, er på den anden side ikke omfattet af den samme forpligtelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (3). Det har vist sig uforholdsmæssigt at pålægge ikke-aktiebaserede udstedere på SMV-vækstmarkeder en forpligtelse til at udarbejde halvårlige regnskaber. Mange MTF'er, som fokuserer på SMV'er, stiller ikke krav til ikke-aktiebaserede udstedere om halvårlige regnskaber, og derfor forekommer et sådant ufravigeligt krav i delegeret forordning (EU) 2017/565 at medvirke til at få operatører, som driver MTF'er, til at afholde sig fra at anmode om at blive registreret som SMV-vækstmarkeder. Det bør derfor overlades til SMV-vækstmarkedsoperatøren at beslutte, om der skal stilles krav til ikke-aktiebaserede udstedere om offentliggørelse af halvårlige regnskaber.

(5)

Det har kunnet konstateres, at visse udstedere på SMV-vækstmarkeder placerer en begrænset andel af deres udstedte aktiekapital på offentlige markeder, hvilket gør handel med disse aktier mere risikabel for investorer og har en negativ indvirkning på likviditeten. Dette lægger så en dæmper på investorernes lyst til at investere i aktier noteret på SMV-vækstmarkeder. SMV-vækstmarkedsoperatører bør derfor stille krav om, at et minimum af aktier placeres i frit omløb med henblik på handel (»betingelse om frit omløb«) som en betingelse, når aktierne optages til handel første gang, med henblik på at sikre likviditet og øge investorernes tillid. Det bør dog overlades til SMV-vækstmarkedsoperatører at fastsætte en passende tærskel baseret på markedets særlige omstændigheder, herunder at beslutte, om tærsklen bør udtrykkes i absolut værdi eller i procent af den samlede udstedte aktiekapital.

(6)

Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor ændres.

(7)

Etablerede SMV-vækstmarkedsoperatører bør dog gives en minimumsperiode efter ikrafttrædelsen af denne forordning til at tilpasse deres registreringsbetingelser. Derfor bør denne forordning finde anvendelse tre måneder efter dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2017/565 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 77, stk. 2, affattes således:

»2.   En udsteder, som ikke har noget aktieinstrument optaget til handel på nogen markedsplads, anses som en SMV for så vidt angår artikel 4, stk. 1, nr. 13), i direktiv 2014/65/EU, hvis den nominelle værdi af udstederens gældsudstedelser i det foregående kalenderår, på alle markedspladser i hele Unionen, ikke overstiger 50 mio. EUR.«

2)

Artikel 78, stk. 2, ændres således:

a)

Følgende tilføjes som litra j):

»j)

kræver, at udstedere, der anmoder om optagelse af deres aktier til handel på dens handelssted første gang, gør et minimum af deres udeståede udstedte aktier tilgængelige for handel på MTF'en, i overensstemmelse med en tærskel, som skal fastsættes af den operatør, der driver MTF'en, og enten udtrykkes som en absolut værdi eller som en procent af den samlede udstedte aktiekapital.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»Den operatør, som driver en MTF, kan fritage udstedere, som ikke har aktieinstrumenter optaget til handel på MTF'en, fra kravet om at offentliggøre halvårlige regnskaber, jf. første afsnit, litra g), i dette stykke. Hvis den operatør, som driver en MTF, gør brug af den mulighed, der er omhandlet i det første punktum i dette afsnit, kan den kompetente myndighed ikke, med henblik på første afsnit, litra g), stille krav om, at udstedere, som ikke har aktieinstrumenter optaget til handel på MTF'en, skal offentliggøre halvårlige regnskaber.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. oktober 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Artikel 77, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EFT L 390 af 31.12.2004, s. 38).


21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1012

af 12. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 62, stk. 3, og artikel 64, stk. 2 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i relation til dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen er overholdt, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår genetisk modificerede organismer (GMO'er) og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet. Forordningen foreskriver, at der skal gennemføres offentlig kontrol af visse sendinger af dyr og varer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen først ankommer til Unionen. Medlemsstaterne skal i det øjemed udpege grænsekontrolsteder.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstaterne underrette Kommissionen, før de udpeger grænsekontrolsteder, så Kommissionen kan efterprøve og om nødvendigt gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at de i forordningen fastsatte minimumskrav vedrørende udpegelsen er overholdt. Forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelser til at fastsætte nærmere regler om disse minimumskrav. Disse nærmere regler er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 (2) (i det følgende under ét benævnt »minimumskravene«). Forordning (EU) 2017/625 foreskriver desuden, at medlemsstaterne skal inddrage udpegelsen af et grænsekontrolsted, hvis det ikke længere overholder kravene vedrørende udpegelsen for alle eller visse kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen blev foretaget.

(3)

Hvis inddragelsen af udpegelsen kun var delvis, fordi den vedrørte en bestemt kategori af dyr eller en specifik kategori af varer, eller alle kategorier af dyr eller alle kategorier af varer, hvis grænsekontrolstedet var udpeget for kategorier af dyr og varer, bør medlemsstaterne dog kunne genudpege grænsekontrolstedet for de kategorier af dyr eller varer, som udpegelsen blev inddraget for, uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt. I sådanne tilfælde bør foranstaltningerne til afhjælpning af den manglende overholdelse ikke være lige så vidtgående som dem, der er påkrævet for at få udpeget et grænsekontrolsted i første omgang. Der bør derfor fastsættes regler, der giver medlemsstaterne mulighed for at genudpege et grænsekontrolsted for de pågældende kategorier af dyr eller varer uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt.

(4)

For at sætte Kommissionen i stand til at foretage en grundig vurdering af de foranstaltninger, en medlemsstat har truffet for at rette op på den manglende overholdelse, der har resulteret i den delvise inddragelse af udpegelsen, bør medlemsstaterne skulle meddele de pågældende foranstaltninger til Kommissionen. De bør kun gå videre med genudpegelsen, hvis Kommissionen vurderer, at de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige til at rette op på den manglende overholdelse.

(5)

Undtagelsen fra reglerne i forordning (EU) 2017/625 vedrørende udpegelse af grænsekontrolsteder bør kun gælde, hvis genudpegelsen finder sted inden for to år efter datoen for den delvise inddragelse af udpegelsen. Hvis genudpegelsen finder sted mere end to år efter datoen for den delvise inddragelse, bør Kommissionen, for at kunne vurdere de ændringer, der har fundet sted på grænsekontrolstederne, fortsat have mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at grænsekontrolstedet overholder minimumskravene.

(6)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 kan offentlig kontrol i visse tilfælde foretages på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder, idet forordningen foreskriver, at de pågældende kontrolsteder skal overholde minimumskravene og kravene vedrørende udpegelse af grænsekontrolsteder og inddragelse af udpegelsen. Nærværende forordnings regler om genudpegelse af grænsekontrolsteder bør derfor også gælde for andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder.

(7)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal grænsekontrolsteder være placeret i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. For at muliggøre en effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter bør der imidlertid fastsættes regler, der specificerer, under hvilke særlige geografiske begrænsninger og på hvilke betingelser grænsekontrolsteder kan placeres i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. De geografiske begrænsninger bør være begrænsninger, der skyldes naturtrækkene og landskabets beskaffenhed ved indgangsstedet, og afstanden til indgangsstedet bør ikke overstige, hvad der er strengt nødvendigt for at overvinde de vanskeligheder, de geografiske begrænsninger giver. Derudover bør afstanden ikke udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet. Særlige geografiske begrænsninger bør omfatte begrænsninger, der vil kunne være ensbetydende med væsentlige transportbegrænsninger, som f.eks. højtliggende pas, hvor vejene er uegnede til flytning af dyr og varer, eller hvor flytningen af dem forsinkes væsentligt.

(8)

Grænsekontrolsteder for import af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ opererer ofte under geografiske begrænsninger, der skyldes nogle medlemsstaters lange kyststrækninger eller lange grænser. Som følge af nævnte geografiske begrænsninger er de normalt kun operationelle, når de foretager offentlig kontrol. Der bør af samme grund fastsættes visse undtagelser fra minimumskravene til grænsekontrolsteder i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår udpegelse af dem. Med henblik på at sikre effektiviteten af den offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter bør visse særlige betingelser ikke desto mindre skulle være opfyldt, når kontrollen/aktiviteterne udføres af et mobilt officielt kontrolteam under den kompetente myndighed for grænsekontrolstedet. Et mobilt officielt kontrolteam bør navnlig råde over et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og have adgang til det nødvendige udstyr på tidspunktet for gennemførelsen af den offentlige kontrol eller andre officielle aktiviteter.

(9)

De regler, som Kommissionen skal fastsætte i henhold til artikel 62, stk. 3, artikel 64, stk. 2, og artikel 64, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, er tæt forbundne, idet de alle vedrører undtagelser fra visse krav, der gælder for grænsekontrolsteder. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, som desuden bør anvendes fra samme dato, bør de fastsættes ved én enkelt retsakt.

(10)

Eftersom de særlige beføjelser, Kommissionen tillægges ved forordning (EU) 2017/625, begynder at finde anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler vedrørende:

a)

genudpegelse af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted i tilfælde, hvor udpegelsen er blevet inddraget delvist

b)

grænsekontrolsteder, der er placeret i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet på grund af særlige geografiske begrænsninger

c)

udpegelse af grænsekontrolsteder for import af uforarbejdede kævler og savet og tilhugget træ under hensyntagen til særlige geografiske begrænsninger.

Artikel 2

Genudpegelse af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted efter delvis inddragelse af udpegelsen

1.   Uanset artikel 59, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) 2017/625 kan en medlemsstat, der har inddraget udpegelsen af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, jf. samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), for visse kategorier af dyr eller varer som følge af manglende overholdelse af minimumskravene i forordningens artikel 64, stk. 3, eller de nærmere regler om minimumskravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 genudpege det pågældende grænsekontrolsted eller det pågældende andet kontrolsted (i det følgende benævnt »genudpegelsen«) i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2-5.

2.   Inden genudpegelsen som omhandlet i stk. 1 meddeler medlemsstaten Kommissionen de foranstaltninger, den har truffet for at rette op på den manglende overholdelse af minimumskravene omhandlet i stk. 1.

3.   Senest en måned efter datoen for modtagelse af meddelelsen vurderer Kommissionen, om de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre, at minimumskravene er overholdt, og underretter inden for samme frist medlemsstaten om resultatet af sin vurdering.

4.   Medlemsstaten går kun videre med genudpegelsen, hvis den i overensstemmelse med stk. 3 af Kommissionen er blevet underrettet om, at de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet, er tilstrækkelige til at sikre, at minimumskravene er overholdt.

5.   Genudpegelsen, jf. stk. 4, kan kun foretages inden for en periode på to år regnet fra datoen for den delvise inddragelse af udpegelsen som omhandlet i stk. 1.

Efter udløbet af denne toårsperiode må genudpegelse kun foretages, hvis det sker i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Grænsekontrolsteder, der er placeret i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet

1.   Uanset artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 kan grænsekontrolsteder placeres i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet, hvis:

a)

dette er nødvendigt på grund af særlige geografiske begrænsninger, jf. stk. 2, og

b)

betingelserne i stk. 3 er opfyldt.

2.   De i stk. 1 omhandlede geografiske begrænsninger skal være af en sådan art, at de forhindrer eller begrænser en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

De geografiske begrænsninger skal bestå i ét eller flere af følgende:

a)

indgangssteder med geografiske karakteristika, der medfører væsentlige begrænsninger for transportsystemet

b)

indgangssteder, der er genstand for tilbagevendende oversvømmelser på bestemte tidspunkter af året

c)

anløbsbroer/moler, der er omgivet af klipper/klinter

d)

grænsekrydsende veje, der går igennem et højt pas

e)

jernbanetransport af dyr og varer, som gør det nødvendigt at placere grænsekontrolstedet ved den første station, eller

f)

indgangssteder uden et egnet areal, der gør det muligt at placere grænsekontrolstedet og dets faciliteter i deres umiddelbare nærhed.

3.   Beslutter en medlemsstat at udpege et eller flere grænsekontrolsteder i henhold til stk. 1, gøres udpegelsen betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Afstanden fra grænsekontrolstedet til EU-indgangsstedet er rimelig set i forhold til behovet for at overvinde de geografiske begrænsninger og er ikke større, end hvad dette behov berettiger, og

b)

grænsekontrolstedet og indgangsstedet hører under den samme toldmyndigheds ansvarsområde, således at sendinger kan flyttes fra indgangsstedet til grænsekontrolstederne uden at skulle henføres og håndteres under en toldprocedure.

4.   Grænsekontrolstedet skal være placeret i passende afstand fra virksomheder/steder, hvor der holdes, opbevares eller dyrkes dyr, planter, planteprodukter eller andre objekter, der er modtagelige for at blive inficeret med overførbare sygdomme eller skadegørere.

Artikel 4

Undtagelser for grænsekontrolsteder for import af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ

1.   Undtagelsen i stk. 2 gælder for grænsekontrolsteder, som på grund af den pågældende medlemsstats lange kyststrækninger eller lange grænser kun opererer, når der foretages kontrol af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ (i det følgende benævnt »de pågældende grænsekontrolsteder«).

2.   Medlemsstaterne kan udpege de pågældende grænsekontrolsteder og fritage dem for de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 64, stk. 3, litra a), c) og f), i forordning (EU) 2017/625, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er indført ordninger for til enhver tid at forhindre uopdaget indførsel af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ til Unionen.

b)

Det pågældende grænsekontrolsted råder over et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer i form af et mobilt officielt kontrolteam under de kompetente myndigheder, som er i stand til at nå frem til det pågældende grænsekontrolsted, inden sendingerne ankommer, og gennemføre offentlig kontrol af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ.

c)

De kompetente myndigheders mobile officielle kontrolteam råder over eller har umiddelbar adgang til følgende:

i)

udstyr, lokaliteter og andre faciliteter som omhandlet i artikel 64, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/625 og

ii)

teknologi og IT-udstyr som omhandlet i nævnte forordnings artikel 64, stk. 3, litra f).

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder (se side 10 i denne EUT).


21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1013

af 16. april 2019

om forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i relation til dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen er overholdt, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår genetisk modificerede organismer (GMO'er) og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet. Denne ramme omfatter offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande via udpegede grænsekontrolsteder.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal de operatører, der er ansvarlige for visse sendinger, der indføres til Unionen, give forhåndsmeddelelse til de kompetente myndigheder for grænsekontrolstederne, inden sendingerne ankommer. For at sætte disse myndigheder i stand til at gennemføre deres offentlige kontrol rettidigt og effektivt bør minimumsfristen for forhåndsmeddelelse fastsættes til én arbejdsdag før sendingernes ankomst.

(3)

Transportrelaterede logistiske begrænsninger kan imidlertid i visse tilfælde gøre det umuligt at overholde fristen for forhåndsmeddelelse på én arbejdsdag før sendingens ankomst. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis sendingen transporteres fra afsendelsesstedet til grænsekontrolstedet på under 24 timer, og de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udfylde de relevante dele af det fælles sundhedsimportdokument (CHED-dokumentet), som kræves til forhåndsmeddelelse, jf. artikel 56, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/625, ikke foreligger, før sendingen lastes. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne have mulighed for at kræve, at der gives forhåndsmeddelelse mindst fire timer før sendingens ankomst, således at der også under sådanne omstændigheder kan sikres en rettidig og effektiv offentlig kontrol.

(4)

Det følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012 (2), at medlemsstaterne kan fritage grænsekontrolsteder, der skal udpeges til import af uforarbejdede kævler og savet og tilhugget træ, fra visse minimumskrav til grænsekontrolsteder på grundlag af særlige geografiske begrænsninger. Nævnte forordning foreskriver desuden, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på det grænsekontrolsted, der er udpeget til ovennævnte varer, kan foretages af et mobilt officielt kontrolteam. For at sikre, at der er tilstrækkelig tid til tilrettelæggelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på de pågældende grænsekontrolsteder, bør der derfor ved nærværende forordning fastsættes en undtagelse fra reglerne om minimumsfristen for forhåndsmeddelelse om sendingers ankomst.

(5)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forhåndsmeddelelse om sendinger

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr og varer af de i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede kategorier, giver forhåndsmeddelelse til den kompetente myndighed på det grænsekontrolsted, hvor sendingen først ankommer til Unionen, mindst én arbejdsdag før sendingens forventede ankomst.

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne, såfremt logistiske begrænsninger gør det umuligt at overholde den i samme stykke fastsatte frist, anvende en frist for forhåndsmeddelelse på mindst fire timer før sendingens forventede ankomst.

3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder, der er udpeget til import af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012, anvende en frist for forhåndsmeddelelse på op til fem arbejdsdage før sådanne sendingers forventede ankomst.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder (se side 4 i denne EUT).


21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1014

af 12. juni 2019

om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 60, stk. 2, og artikel 64, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden overholdes, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår genetisk modificerede organismer (GMO'er) og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet. Forordningen foreskriver, at der skal gennemføres offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen først ankommer til Unionen. Medlemsstaterne skal i det øjemed udpege grænsekontrolsteder.

(2)

Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes de minimumskrav, som grænsekontrolsteder skal opfylde for at blive udpeget. Der bør derfor fastsættes nærmere regler for minimumskrav til infrastruktur, udstyr og dokumentation på grænsekontrolsteder.

(3)

Med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed bør der fastsættes yderligere nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til kategorien af dyr og visse kategorier af varer som f.eks. animalske produkter, animalske biprodukter, avlsmateriale, sammensatte produkter samt hø og halm.

(4)

For at tage hensyn til de særlige krav til aflæsning af visse sendinger, der ikke transporteres i containere, som f.eks. sendinger af fiskevarer eller sendinger af animalske biprodukter bestående af f.eks. uld, og bulkgods, der består af store mængder varer, som transporteres uden emballage, bør grænsekontrolsteder i visse tilfælde fritages fra kravet om at have et overdækket aflæsningsområde. I betragtning af, at sendinger af flydende bulk af animalsk og ikke-animalsk oprindelse aflæsses direkte fra transportmidlet til tanke via særlige rør, bør grænsekontrolstederne ikke være forpligtet til at have områder eller lokaler til aflæsning af varer eller inspektionsrum eller undersøgelsesområder til gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende flydende bulk.

(5)

Med henblik på at forebygge risici for krydskontaminering bør der fastsættes adskillelseskrav for aflæsnings-, opbevarings- og inspektionsfaciliteterne på grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til animalske produkter, sammensatte produkter, animalske biprodukter og avlsmateriale. Dog bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse fra adskillelseskravene, hvis grænsekontrolstedet kun er udpeget til emballerede varer, eller til emballerede og visse uemballerede varer, for hvilke de kompetente myndigheders risikovurdering på grænsekontrolstedet viser, at der ikke er nogen risiko for krydskontaminering. I sidstnævnte tilfælde bør de kompetente myndigheder ydermere sikre, at sendingerne adskilles tidsmæssigt for så vidt angår deres håndtering, samt at faciliteterne rengøres og desinficeres i tidsrummet mellem de forskellige sendingers ankomst.

(6)

Da de dyr og varer, der indføres i Unionen, og som skal underkastes offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, ikke nødvendigvis overholder EU-lovgivningen, og da enhver risiko for krydskontaminering skal undgås, bør der fastsættes regler, som forbyder anvendelsen af visse faciliteter på grænsekontrolstedet til sendinger af dyr og varer, der handles inden for Unionen, og tillader en sådan anvendelse til sendinger af dyr og varer, der eksportes eller flyttes fra et sted inden for Unionens område til et andet sted inden for Unionens område efter at have passeret gennem et tredjelands område, forudsat at de kompetente myndigheder gennemfører tilstrækkelige risikoforebyggelsesforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør baseres på en vurdering af, om de pågældende faciliteter har kapacitet til udførelsen af sådanne supplerende aktiviteter. De kompetente myndigheder bør indføre passende ordninger til at håndtere dyr i overensstemmelse med Unionens regler om dyrevelfærd.

(7)

Med henblik på at fremme effektiviteten af offentlige kontroller og andre officielle aktiviteter bør der indføres en vis grad af fleksibilitet ved, under særlige omstændigheder, at tillade anvendelse af opbevaringsfaciliteter tilhørende erhvervsvirksomheder samt opbevaring i de transportmidler, som sendingen blev transporteret til grænsekontrolstedet i.

(8)

For at fremme den effektive organisation og udførelse af offentlige kontroller og andre officielle aktiviteter bør det tillades, at grænsekontrolsteder opdeles i et eller flere inspektionscentre, hvor de kategorier af dyr og varer, som grænsekontrolstedet er blevet udpeget til, skal kontrolleres. I den forbindelse bør der fastsættes minimumskrav til inspektionscentre.

(9)

Inspektionscentrenes overholdelse af minimumskravene til grænsekontrolsteder i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, og de nærmere regler for minimumskrav i nærværende forordning bør vurderes af Kommissionen som en del af udpegelsesprocessen for grænsekontrolstedet. Derfor bør medlemsstaterne fremsende al nødvendig dokumentation om inspektionscentrene, når de underretter Kommissionen om udpegelsen af et grænsekontrolsted.

(10)

For at sikre en passende verifikation af, at grænsekontrolsteder og inspektionscentre på sådanne kontrolsteder overholder minimumskravene i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og de nærmere regler i nærværende forordning, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om eventuelle ændringer i infrastrukturen eller driften af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter på kontrolstedet, såfremt sådanne ændringer kræver en ajourføring af oplysningerne meddelt til Kommissionen, jf. artikel 59, stk. 2 i forordning (EU) 2017/625. Medlemsstaterne bør derfor i denne forordning pålægges at underrette Kommissionen herom.

(11)

Ved artikel 53, stk. 2, og artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 pålægges alle medlemsstater at gøre ajourførte lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder på deres områder tilgængelige på internettet med visse oplysninger for hvert grænsekontrolsted og kontrolsted. Det er derfor hensigtsmæssigt i denne forordning at fastsætte formatet for listerne over grænsekontrolsteder og kontrolsteder samt de forkortelser, der skal anvendes til at angive de kategorier af dyr og varer, som grænsekontrolstederne og kontrolstederne er blevet udpeget til, samt yderligere specifikke oplysninger om rammerne for udpegelsen.

(12)

Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle inspektionscentre, der anvendes som en del af et grænsekontrolsted, opføres sammen med selve kontrolstedet på listen over grænsekontrolsteder med en angivelse af de kategorier af dyr og varer, der kontrolleres på inspektionscentrene. Eventuelle ændringer vedrørende inspektionscentrene bør afspejles nøjagtigt i listen.

(13)

De regler, der skal fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 60, stk. 2, og 64, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, er tæt knyttet til hinanden, da de alle vedrører krav til grænsekontrolsteder og kontrolsteder, og de bør derfor finde anvendelse fra samme dato. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, bør de fastsættes i én enkelt retsakt.

(14)

Kommissionens beslutning 2001/812/EF (2) fastsætter minimumskrav for grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 97/78/EF (3), for inspektionscentre og regler for deres opførelse på en liste. Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) opstiller en liste over godkendte grænsekontrolsteder. Kommissionens direktiv 98/22/EF (5) fastsætter minimumskrav for gennemførelsen af plantesundhedskontroller på kontrolsteder af planter, planteprodukter og andre objekter fra tredjelande i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/29/EF (6). For at sikre konsistens og undgå overlappende krav bør beslutning 2001/812/EF, beslutning 2009/821/EF og direktiv 98/22/EF ophæves.

(15)

De relevante bestemmelser og beføjelser, som Kommissionen tillægges ved forordning (EU) 2017/625, finder først anvendelse fra den 14. december 2019. Derfor bør bestemmelserne i nærværende forordning også gælde fra denne dato.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning fastlægger reglerne for gennemførelse af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår:

a)

fælles nærmere regler for minimumskrav til infrastruktur, udstyr og dokumentation på grænsekontrolsteder og på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder

b)

specifikke nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, der er udpeget til kategorier af dyr og varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/625

c)

nærmere regler for minimumskrav til inspektionscentre

d)

det format, de kategorier, de forkortelser og andre oplysninger, der skal anvendes i listerne over grænsekontrolsteder og andre kontrolsteder.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »emballerede varer«: varer, der er anbragt i en hvilken som helst form for emballage, som omslutter varen fuldstændigt for at forhindre lækage og tab af indhold

2)   »inspektionscenter«: en separat facilitet på et grænsekontrolsted, der er oprettet for at gennemføre offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende dyr og varer på det område, som grænsekontrolstedet er udpeget til

3)   »hovdyr«: hovdyr som defineret i artikel 2, litra d), i Rådets direktiv 2004/68/EF (7)

4)   »registrerede dyr af hestefamilien«: registrerede enhovede dyr som defineret i artikel 2, litra c), i Rådets direktiv 2009/156/EF (8).

KAPITEL I

Fælles minimumskrav til grænsekontrolsteder

Artikel 3

Infrastruktur på grænsekontrolstedet

1.   Grænsekontrolsteder, der er udpeget til kategorier af dyr og varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, skal have følgende faciliteter:

a)

områder eller lokaler, hvor dyr og varer kan aflæsses. Sådanne områder skal være overdækkede, undtagen i de tilfælde, der nævnes i stk. 4

b)

inspektionslokaler eller inspektionsområder, der er forsynet med varmt og koldt rindende vand og faciliteter til håndvask og -tørring

c)

staldområder eller -lokaler til dyr og opbevaringsfaciliteter, herunder kølerum, såfremt det er hensigtsmæssigt for den kategori af varer, som grænsekontrolstedet er udpeget til, og

d)

adgang til toiletter med faciliteter til håndvask og -tørring.

2.   De lokaler, der er nævnt i stk. 1, skal have vægge, gulve og lofter, der er nemme at rengøre og desinficere, passende afløb og passende naturligt eller kunstigt lys.

3.   De områder, der er nævnt i stk. 1, skal være nemme at rengøre, have passende afløb og passende naturligt eller kunstigt lys.

4.   Kravene til overdækkede aflæsningsområder, jf. stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

sendinger af fiskevarer til konsum, som ikke transporteres i containere

b)

sendinger af animalske biprodukter bestående af uld, forarbejdet animalsk protein i bulk, løst indladet gødning eller guano, og

c)

sendinger af store mængder bulkgods som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), d) og e), i forordning (EU) 2017/625.

5.   De faciliteter, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), er ikke påkrævet som led i gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende flydende bulk af animalsk og ikke-animalsk oprindelse.

6.   Medlemsstaterne kan undtage grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, fra følgende krav:

a)

at have en forsyning af varmt og koldt rindende vand og faciliteter til håndvask og -tørring, jf. stk. 1, litra b), og

b)

at have lokaler med lofter, der er nemme at desinficere, jf. stk. 2.

7.   De faciliteter, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), må ikke også anvendes til andre kategorier af varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, når de anvendes til animalske og sammensatte produkter.

8.   De faciliteter, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), må ikke også anvendes til fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, når de anvendes til avlsmateriale og animalske biprodukter.

9.   Uanset kravene i stk. 7 og 8 kan grænsekontrolsteder dele de faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), i følgende tilfælde:

a)

grænsekontrolsteder, der kun er blevet udpeget til kategorier af emballerede varer, eller

b)

grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til kategorier af emballerede varer og uemballerede varer, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

de kompetente myndigheder gennemfører en risikovurdering af grænsekontrolstedet, der viser, hvordan krydskontaminering kan undgås, og de gennemfører de foranstaltninger, der identificeres i risikoanalysen, til forebyggelse af en sådan krydskontaminering, og

ii)

de kompetente myndigheder sikrer en tidsmæssig adskillelse mellem håndteringen af forskellige forsendelser af uemballerede varer og mellem håndteringen af forsendelser af uemballerede og emballerede varer. I den tidsperiode, der følger af den tidsmæssige adskillelse, skal faciliteterne i stk. 1, litra a), b) og c), rengøres og desinficeres.

10.   Stk. 9 finder ikke anvendelse på de faciliteter, der er omhandlet i stk. 1, litra c), hvis disse faciliteter anvendes til opbevaring af animalske biprodukter i bulk.

11.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet kan, under deres kontrol, tillade anvendelsen af kommercielle opbevaringsfaciliteter til de varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, forudsat at disse faciliteter ligger i umiddelbar nærhed af grænsekontrolstedet og hører under den samme toldmyndigheds ansvarsområde.

Sådanne kommercielle opbevaringsfaciliteter kan anvendes til at udføre identitetskontrol og fysisk kontrol af produkter af ikke-animalsk oprindelse, forudsat at disse faciliteter overholder mindstekravene i denne forordning.

12.   Varer, der opbevares i kommercielle opbevaringsfaciliteter i overensstemmelse med stk. 11, skal opbevares under hygiejniske betingelser og være behørigt identificeret ved hjælp af stregkoder eller andre elektroniske midler eller etiketter. Hvis varerne kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed, eller, hvis det drejer sig om GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, tillige for miljøet, skal de ydermere opbevares i et separat, aflåseligt lokale eller i områder, der er afskærmet fra alle andre varer, der opbevares i de kommercielle opbevaringsfaciliteter.

13.   Hvis grænsekontrolstedet ligger ved en vej, en jernbane eller en havn, kan opbevaring i det transportmiddel, som varerne blev transporteret til grænsekontrolstedet i, tillades under de kompetente myndigheders kontrol.

14.   Medlemsstaterne informerer Kommissionen om eventuelle ændringer i infrastrukturen eller driften af et grænsekontrolsted, eller i et inspektionscenter beliggende i dette grænsekontrolsted, såfremt sådanne ændringer kræver en ajourføring af de oplysninger, som Kommissionen skal underrettes om, jf. artikel 59, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Udstyr og dokumentation på grænsekontrolsteder

1.   Grænsekontrolsteder skal have adgang til:

a)

udstyr til vejning af sendinger, hvis det er relevant for de kategorier af dyr og varer, som grænsekontrolstedet er udpeget til

b)

udstyr til at aflæsse, åbne og undersøge sendinger

c)

udstyr til rengøring og desinficering og vejledning i brugen heraf eller et dokumenteret system til rengøring og desinficering, hvis rengøringen og desinficeringen foretages af aktører uden for grænsekontrolstedet, og

d)

passende udstyr til midlertidig opbevaring af prøver under temperaturkontrol indtil afsendelsen til laboratoriet og passende beholdere til transport af disse prøver.

2.   Hvis det er relevant for de kategorier af dyr og varer, som grænsekontrolstedet er udpeget til, skal inspektionslokaler eller inspektionsområder være udstyret med:

a)

et bord med en glat overflade, der er nem at rengøre og desinficere

b)

et termometer til at måle varernes overflade- og kernetemperatur

c)

optøningsudstyr

d)

prøvetagningsudstyr og

e)

forseglingstape og nummererede plomber eller etiketter, som er tydeligt mærket, til sikring af sporbarhed.

3.   Hvis det er nødvendigt at sikre integriteten af de prøver, der er udtaget som en del af den offentlige kontrol, skal en detaljeret vejledning om prøvetagning med henblik på analyse og om transport af sådanne prøver til det udpegede officielle laboratorium være tilgængelig.

KAPITEL II

Specifikke minimumskrav til grænsekontrolsteder

Artikel 5

Grænsekontrolsteder udpeget til kategorier af dyr

1.   Ud over kravene i artikel 3 og 4 skal grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til de dyr, som er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625, have følgende:

a)

omklædningsrum med brusebad

b)

områder eller lokaler til aflæsning af dyr som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), med tilstrækkelig plads, lys og ventilation

c)

udstyr til fodring og vanding

d)

opbevaringsfaciliteter til foderstoffer, strøelse og gødning eller ordninger med en ekstern udbyder, der sørger for samme faciliteter

e)

staldområder eller -lokaler til separat tilbageholdelse af følgende kategorier af dyr, som grænsekontrolstedet er udpeget til:

i)

hovdyr, der ikke er registrerede dyr af hestefamilien

ii)

registrerede dyr af hestefamilien og

iii)

andre dyr, der ikke er hovdyr (men inklusive hovdyr fra zoologiske haver)

f)

inspektionslokaler eller inspektionsområder forsynet med fastholdelsesudstyr og det nødvendige udstyr til at udføre kliniske undersøgelser og

g)

en særlig adgangsvej eller andre ordninger, således at dyrene undgår unødig ventetid, inden de kommer til aflæsningsområdet.

2.   De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, litra b), c), e), f) og g), skal udformes, konstrueres, vedligeholdes og drives således, at dyrene ikke udsættes for unødig fysisk overlast og unødige lidelser, og således, at deres sikkerhed kan garanteres.

3.   Faciliteterne som omhandlet i stk. 1, litra a), b), c), e) og f), skal udgøre en integreret og sammenhængende arbejdsenhed.

4.   De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, må ikke anvendes til gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende sendinger af dyr bestemt til samhandel inden for Unionen.

De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende sendinger af dyr, der er bestemt til eksport fra Unionen, eller som flyttes fra et af de områder, der er opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625, til et andet område opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625 efter at have passeret gennem et tredjelands område, forudsat at følgende betingelser er overholdt:

a)

de kompetente myndigheder gennemfører en risikovurdering af grænsekontrolstedet, der viser, hvordan krydskontaminering kan undgås, og de gennemfører de foranstaltninger, der identificeres i risikoanalysen, til forebyggelse af en sådan krydskontaminering, og

b)

den kompetente myndighed sikrer en tidsmæssig adskillelse mellem håndtering af sendinger af dyr, der er bestemt til eksport fra Unionen, eller som flyttes fra et af de områder, der er opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625, til et andet område opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625 efter at have passeret gennem et tredjelands område, og alle andre sendinger af dyr, der indføres i Unionen. I den tidsperiode, der følger af den tidsmæssige adskillelse, skal faciliteterne rengøres og desinficeres.

5.   De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, litra b), c), e) og f), må ikke også anvendes til de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 6

Grænsekontrolsteder udpeget til kategorier af animalske varer, animalske biprodukter, avlsmateriale, sammensatte produkter samt hø og halm

1.   Ud over kravene i artikel 3 og 4 skal grænsekontrolsteder, der er blevet udpeget til de kategorier af varer, som er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625:

a)

have inspektionslokaler som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), forsynet med faciliteter til, om nødvendigt, at opretholde et temperaturreguleret klima

b)

hvis de er blevet udpeget til kategorier af kølede produkter, frosne produkter og produkter, der opbevares ved omgivelsestemperatur, have kapacitet til samtidig at opbevare disse varer under passende temperaturforhold for hver vare, indtil resultaterne af laboratorieanalyser, prøver eller diagnoser foreligger, eller indtil resultatet af undersøgelser foretaget af den kompetente myndighed foreligger, og

c)

have omklædningsrum.

2.   De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, skal udgøre en integreret og sammenhængende arbejdsenhed.

3.   De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, må ikke anvendes til gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende sendinger af varer bestemt til samhandel inden for Unionen.

De faciliteter, som er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende sendinger af varer, der er bestemt til eksport fra Unionen, eller som flyttes fra et af de områder, der er opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625, til et andet område opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625 efter at have passeret gennem et tredjelands område, forudsat at følgende betingelser er overholdt:

a)

de kompetente myndigheder gennemfører en risikovurdering af grænsekontrolstedet, der viser, hvordan krydskontaminering kan undgås, og de gennemfører de foranstaltninger, der identificeres i risikoanalysen, til forebyggelse af en sådan krydskontaminering, og

b)

den kompetente myndighed sikrer en tidsmæssig adskillelse mellem håndtering af sendinger af varer, der er bestemt til eksport fra Unionen, eller som flyttes fra et af de områder, der er opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625 til et andet område opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/625 efter at have passeret gennem et tredjelands område, og alle andre sendinger af varer, der indføres i Unionen. I den tidsperiode, der følger af den tidsmæssige adskillelse, skal faciliteterne til håndtering af sendinger af varer rengøres og desinficeres.

4.   Kravene i stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på gennemførelsen af offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende flydende bulk af animalsk og ikke-animalsk oprindelse.

5.   Levende frøer, levende fisk og levende hvirvelløse dyr, der er bestemt til konsum, samt rugeæg og fiskemadding kan undersøges på det grænsekontrolsted, der er blevet udpeget til de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

KAPITEL III

Liste over grænsekontrolsteder og andre kontrolsteder

Artikel 7

Format, kategorier, forkortelser og andre oplysninger, der skal anvendes i listerne over grænsekontrolsteder og kontrolsteder

1.   Medlemsstaterne anvender det format, der er fastsat i bilag I, til at angive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

2.   Når medlemsstaterne opstiller listerne over grænsekontrolsteder, jf. artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, og listerne over kontrolsteder, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, skal de anvende de forkortelser og specifikationer, der er fastsat i bilag II.

3.   Listerne over grænsekontrolsteder og kontrolsteder ledsages af en forklarende note, som indeholder de forkortelser og specifikationer, der er fastsat i bilag II.

KAPITEL IV

Inspektionscentre

Artikel 8

Krav til inspektionscentre

1.   Grænsekontrolsteder kan omfatte et eller flere inspektionscentre, der efter behov udfører offentlig kontrol af og andre officielle aktiviteter vedrørende kategorier af dyr og varer, der falder under ind under rammerne for udpegelsen af grænsekontrolstedet.

2.   Inspektionscentrene skal overholde de minimumskrav for grænsekontrolsteder, der er fastsat i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, og de nærmere regler for minimumskrav i nærværende forordning.

Kravene i artikel 64, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2017/625 finder ikke anvendelse på inspektionscentre, der har adgang til teknologi og udstyr til drift af det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i nævnte forordning, og til andre computerbaserede informationsstyringssystemer, der er tilgængelige i en anden facilitet på det samme grænsekontrolsted.

3.   Inspektionscentrene skal:

a)

høre under den samme toldmyndigheds ansvarsområde som grænsekontrolstedet og

b)

høre under den kompetente myndigheds kontrol på grænsekontrolstedet.

4.   Hvis medlemsstater underretter Kommissionen om udpegelsen af et grænsekontrolsted, jf. artikel 59 i forordning (EU) 2017/625, skal de også indgive alle relevante oplysninger om eventuelle inspektionscentre på grænsekontrolstedet til Kommissionen.

5.   Medlemsstaterne skal opføre hvert inspektionscenter sammen med det pågældende grænsekontrolsted udpeget i henhold til artikel 59 i forordning (EU) 2017/625, på en liste i overensstemmelse med formatet fastsat i bilag I. Af oplysningerne skal det også fremgå, hvilke kategorier af dyr og varer der kontrolleres i inspektionscentrene, jf. artikel 7.

6.   Medlemsstaterne fjerner inspektionscentrene fra den liste, som er omhandlet i stk. 5, når de ikke længere er i overensstemmelse med stk. 2 og 3, og underretter Kommissionen om sletningen og årsagerne til denne beslutning.

Artikel 9

Ophævelse

Kommissionens beslutning 2001/812/EF og 2009/821/EF og Kommissionens direktiv 98/22/EF ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

For grænsekontrolsteder, der er udpeget til de varer, som er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i nævnte forordning, og som ikke på datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning har overdækkede områder eller lokaler til aflæsning, finder artikel 3, stk. 1, litra a), andet punktum, samt artikel 3, stk. 3, dog først anvendelse fra den 14. december 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 93 af 7.4.2017, s. 3.

(2)  Kommissionens beslutning 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (EFT L 306 af 23.11.2001, s. 28)

(3)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens direktiv 98/22/EF af 15. april 1998 om fastsættelse af minimumskravene gældende for plantesundhedskontrol i EF på andre kontrolsteder end kontrolstederne på bestemmelsesstedet af planter, planteprodukter eller andre objekter fra tredjelande (EFT L 126 af 28.4.1998, s. 26).

(6)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1)

(7)  Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321).

(8)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).


BILAG I

Format for lister over grænsekontrolsteder

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Grænsekontrolsted

Kontaktoplysninger

Traces-kode

Transporttype

Inspektionscentre

Kategorier af dyr og varer og specifikationer

Yderligere specifikationer vedrørende omfanget af udpegelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Format for lister over kontrolsteder

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrolsted

Kontaktoplysninger

Traces-kode

Kategorier af dyr og varer og specifikationer

Yderligere specifikationer vedrørende omfanget af udpegelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

Felt 1: Grænsekontrolsted/kontrolsted

Navn på grænsekontrolsted/kontrolsted

Felt 2: Kontaktoplysninger for grænsekontrolstedet og kontrolstedet

Fuldstændig adresse

E-mailadresse

Telefonnummer

Åbningstider (kun obligatorisk for grænsekontrolsteder)

Websted (kun obligatorisk for grænsekontrolsteder)

Felt 3:

Tildelt traces-kode

Felt 4: Transporttype for grænsekontrolstedet

A

=

Lufthavn

F

=

Jernbane

P

=

Havn

R

=

Vej

Felt 5: Inspektionscentre

(Bemærk venligst, at der kan være flere inspektionscentre på et grænsekontrolsted)

Inspektionscentrets navn

Adresse og kontaktoplysninger

Felt 6: Grænsekontrolsted og kontrolsted

Kategorier af dyr og varer og specifikationer

Felt 7: Grænsekontrolsted og kontrolsted

Yderligere specifikationer vedrørende omfanget af udpegelsen: fritekst, hvor yderligere specifikationer kan angives (1)

Forkortelser og specifikationer for kategorier af dyr og varer, for hvilke grænsekontrolstedet og kontrolstedet er udpeget, herunder inspektionscentre, hvis det er relevant.

a)   For dyr som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625

Forkortelser

LA

Levende dyr

-U

Hovdyr, der ikke er registrerede dyr af hestefamilien

-E

Registrerede dyr af hestefamilien

-O

Andre dyr, der ikke er hovdyr (denne forkortelse omfatter hovdyr fra zoologiske haver)


Specifikationer

(*)

Suspension af grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 63 i forordning (EU) 2017/625

(1)

Se yderligere specifikationer i felt 7

b)   For animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, hø og halm som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, eller omfattet af betingelser eller foranstaltninger som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

Forkortelser

POA

Animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, hø og halm

-HC

Produkter til konsum

-NHC

Produkter, der ikke er bestemt til konsum

-NT

Ingen temperaturkrav

-T

Frosne/kølede produkter

-T(FR)

Frosne produkter

-T(CH)

Kølede produkter


Specifikationer

(*)

Suspension af grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 63 i forordning (EU) 2017/625

(1)

Se yderligere specifikationer i felt 7

(2)

Kun emballerede produkter

(3)

Kun fiskevarer

(4)

Kun flydende bulk

c)   For planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625

Forkortelser

P

Planter

PP

Planteprodukter

PP(WP)

Træ og træprodukter

OO

Andre objekter


Specifikationer

(*)

Suspension af grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 63 i forordning (EU) 2017/625

(1)

Se yderligere specifikationer i felt 7

 

 

d)   For varer af ikke-animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

Forkortelser

PNAO

Produkter af ikke-animalsk oprindelse

-HC(food)

Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er omfattet af de betingelser eller foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

-NHC(feed)

Foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse, som er omfattet af de betingelser eller foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

-NHC(other)

Produkter af ikke-animalsk oprindelse, som hverken er fødevarer eller foder

-NT

Ingen temperaturkrav

-T

Frosne/kølede produkter

-T(FR)

Frosne produkter

-T(CH)

Kølede produkter


Specifikationer

(*)

Suspension af grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 63 i forordning (EU) 2017/625

(1)

Se yderligere specifikationer i felt 7

(2)

Kun emballerede produkter

(4)

Kun flydende bulk

 

 


21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1015

af 20. juni 2019

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af captan, cyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin og teflubenzuron. I bilag III, del A, til nævnte forordning er der fastsat MRL'er for aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat og tetraconazol. Der er ikke fastsat nogen specifikke MRL'er for flutianil, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg fastlagt i artikel 18, stk. 1, litra b), har fundet anvendelse.

(2)

I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse på byg, havre, rug og durra/sorghum af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aminopyralid, er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår captan, er der indgivet en sådan ansøgning for tranebær og humle. For så vidt angår cyazofamid, er der indgivet en sådan ansøgning for kartofler, tomater og cucurbitae. For så vidt angår kresoxim-methyl, er der indgivet en sådan ansøgning for animalske produkter efter anvendelse af aktivstoffet på foder. For så vidt angår lambda-cyhalothrin, er der indgivet en sådan ansøgning for selleri, knoldfennikel, sojabønner, solsikkefrø og ris. For så vidt angår mandipropamid, er der indgivet en sådan ansøgning for rødbeder, radiser, blomkål, rosenkål, julesalat, ærter (uden bælg) og artiskokker. For så vidt angår pyraclostrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, spisedruer, blomsterkål, hovedkål, »hoved- og pluksalat og salatplanter«, »spinat og lignende blade«, artiskokker, porrer og sojabønner. For så vidt angår spirotetramat, er der indgivet en sådan ansøgning for »andre små frugter og bær«, kiwifrugter, hvidløg, knoldfennikel og rabarber. For så vidt angår tetraconazol, er der indgivet en sådan ansøgning for kaki, hørfrø og valmuefrø.

(4)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 er der indgivet ansøgninger om importtolerancer for mandipropamid anvendt i Nigeria og Cameroun på kakaobønner, for pyraclostrobin anvendt i Indonesien på ris, i Brasilien på kaffebønner, passionsfrugter og ananas og i USA på amerikansk kaki og sukkerrør, for spiromesifen anvendt i Brasilien på kaffebønner og for teflubenzuron anvendt i Brasilien på grapefrugter og mandariner. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår captan, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, nemlig en valideret analysemetode til matricer med højt vand- og syreindhold, og gjort referencestandarderne for 3-OH THPI og 5-OH THPI kommercielt tilgængelige.

(8)

For så vidt angår cyazofamid, har ansøgeren fremlagt oplysninger om forhold vedrørende opbevaring på frost, som ikke tidligere forelå.

(9)

For så vidt angår kresoxim-methyl, har ansøgeren fremlagt en ny undersøgelse animalske produkters lagerstabilitet for at påvise gyldigheden af fodringsundersøgelsen af drøvtyggere.

(10)

For så vidt angår pyraclostrobin, har ansøgeren fremlagt de manglende restkoncentrationstest med spisedruer og den validerede analysemetode for kaffebønner. For så vidt angår de nævnte anvendelser af pyraclostrobin på amerikansk kaki, »spinat og lignende blade« og sukkerrør, er de forelagte data ikke tilstrækkelige til, at der kan fastsættes nye MRL'er. For så vidt angår anvendelsen af dette aktivstof på endivie, anbefalede autoriteten ikke at forhøje den gældende MRL, da der ikke kunne udelukkes en risiko for forbrugerne.

(11)

For så vidt angår lambda-cyhalothrin, konkluderede autoriteten, at de forelagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at støtte EU's anvendelser på sojabønner og solsikkefrø. Autoriteten anbefalede at fastsætte MRL'erne for sojabønner og solsikkefrø til henholdsvis 0,05 mg/kg og 0,2 mg/kg, hvilket svarer til de nuværende Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«). Disse CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (3).

(12)

For så vidt angår tetraconazol, anbefalede autoriteten at hæve MRL'erne for fjerkræfedt og fugleæg efter anvendelse af det pågældende aktivstof på foder.

(13)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(14)

I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet flutianil indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4). Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der blev fastsat MRL'er, der omfattede de repræsentative anvendelser på druer i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen (5).

(15)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(16)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online (på engelsk) på www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende captan, cyazofamid, kresoximmethyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin og teflubenzuron affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Captan (summen af captan og THPI, udtrykt som captan) ®

Cyazofamid

Kresoximmethyl (R)

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Trænødder

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandler

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Paranødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamia

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannødder

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Valnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Kernefrugter

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Æbler

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Pærer

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Abrikoser

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Kirsebær (søde)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Ferskner

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Blommer

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Druer

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Spisedruer

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Druer til vinfremstilling

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Jordbær

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Brombær

20

 

 

 

3

 

0153020

Korbær

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

20

 

 

 

3

 

0153990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Blåbær

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Tranebær

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Hyben

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Hyldebær

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse frugter med:

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Figner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granatæbler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Rødbeder

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Gulerødder

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Knoldselleri

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Peberrod

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Jordskokker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinakker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Persillerod

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Radiser

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Havrerod

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Kålroer

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Majroer

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Løg

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Løg

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomater

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Sød peberfrugt

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Andet (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Agurker

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Courgetter

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Sukkermajs

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Hovedkål

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Havesalat

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Linser

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Bladselleri

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artiskokker

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Porrer

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarber

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusskud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmehjerter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jordnødder

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Valmuefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabønner

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Sennepsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Græskarfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hampfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

KORN

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Byg

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Majs

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Alm. hirse

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Havre

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ris

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rug

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Hvede

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Te

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kaffebønner

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

2

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Andet (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Varer fra

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

svin

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Fedt

 

 

 

3

 

 

1011030

Lever

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Nyre

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

3

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

fjerkræ

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mælk

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)