ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 160

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
18. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/985 af 17. juni 2019 om ophævelse af forordning (EU) 2018/1001 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/986 af 7. marts 2019 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/987 af 29. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/988 af 17. juni 2019 om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/989 af 17. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

11

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990 af 17. juni 2019 om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2019/991 af 16. januar 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

23

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/992 af 4. juni 2019 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/993 af 17. juni 2019 om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/994 af 17. juni 2019 om forlængelse af godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/995 af 17. juni 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/985

af 17. juni 2019

om ophævelse af forordning (EU) 2018/1001 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/993 af 17. juni 2019 om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juli 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/1006 (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne. Ved nævnte afgørelse indføres bl.a. indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører visse personer, enheder eller organer, som undergraver retsstatsprincippet eller hæmmer muligheden for en inklusiv politisk løsning i Republikken Maldiverne, samt personer og enheder, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedsovertrædelser eller -krænkelser i Republikken Maldiverne.

(2)

Foranstaltningerne i afgørelse (FUSP) 2018/1006 får virkning ved Rådets forordning (EU) 2018/1001 (3).

(3)

Rådet vedtog den 17. juni 2019 afgørelse (FUSP) 2019/993 om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1006.

(4)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(5)

Forordning (EU) 2018/1001 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) 2018/1001 ophæves herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. juni 2019.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Se side 25 i denne EUT.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1006 af 16. juli 2018 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne (EUT L 180 af 17.7.2018, s. 24).

(3)  Rådets forordning (EU) 2018/1001 af 16. juli 2018 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne (EUT L 180 af 17.7.2018, s. 1).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/986

af 7. marts 2019

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, andet afsnit, og artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fra den 1. september 2019 underlægges alle lette køretøjer en ny lovpligtig prøvningsprocedure for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette køretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2), som erstatter New European Test Procedure (NEDC), der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (3). Der bør derfor fastlægges en ny metode til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (»etapevise køretøjer«).

(2)

Ved forordning (EU) nr. 510/2011 tildeles fabrikanten af basiskøretøjet de specifikke CO2-emissioner for etapevise køretøjer. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed med henblik på at køretøjets specifikke emissionsmål overholdes, bør der fastlægges en metode, der sikrer, at de delvist opbyggede basiskøretøjers CO2-emissioner og masse, der vil blive tildelt den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktion og salg af det delvist opbyggede basiskøretøj og ikke først på det tidspunkt, hvor fabrikanten på det sidste trin bringer det trinvis færdigopbyggede køretøj på markedet.

(3)

Ved bestemmelse af det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner er det hensigtsmæssigt at anvende den interpolationsmetode, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1151, hvor de specifikke inputværdier bør fastsættes således, at CO2-emissionerne og masseværdierne bliver så repræsentative som muligt for de værdier, der er fastlagt for det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj. For at sikre konsekvens bør der ved beregningen af det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet tages hensyn til de masseværdier, der er fastsat med henblik herpå.

(4)

Fabrikanten af basiskøretøjet bør indberette de inputværdier, der er anvendt til interpolationsmetoden, samt det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdierne til Kommissionen. Samtidig bør medlemsstaterne fortsat indberette de specifikke CO2-emissioner og de endelige trinvist færdigopbyggede køretøjers masse til Kommissionen.

(5)

På grundlag af de indberettede data bør Kommissionen fortsat vurdere repræsentativiteten af basiskøretøjets CO2-emissionsværdier og oplyse fabrikanterne om eventuelle konstaterede afvigelser. Hvis der er tale om en væsentlig og vedvarende afvigelse mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj og gennemsnittet af de overvågede CO2-værdier, som er fastlagt for fabrikanten af basiskøretøjet, bør værdierne for de endelige trinvis færdigopbyggede køretøjer anvendes til bestemmelse af, om fabrikanterne opfylder deres specifikke emissionsmål.

(6)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, punkt 1, litra c) tilføjes følgende afsnit:

»Hvis der er tale om delvist opbyggede etapevise køretøjer som omhandlet i bilag II, del A, punkt 1a, anvendes overvågningsmassen (Mmon) i stedet for værdien M. Overvågningsmassen beregnes efter følgende formel:

 

Mmon = MRObase × B0

 

hvor

 

MRObase og B0 er som defineret i Bilag II, del A, punkt 1a.1, litra a).«.

2)

I bilag II, del A, foretages følgende ændringer:

a)

punkt 1.2 udgår med virkning fra 1. januar 2021

b)

Som punkt 1a., 1a.1, 1b og 1c indsættes:

»1a.   Specifikke CO2-emissioner fra etapevise køretøjer i klasse N1 fastsat i medfør af forordning (EU) 2017/1151

Med virkning fra den 1. september 2019 fastsætter og indberetter fabrikanten for hvert delvist opbygget basiskøretøj af klasse N1, som underkastes etapevis typegodkendelse i medfør af direktiv 2007/46/EF, til Kommissionen nævnte basiskøretøjs specifikke CO2-emissioner, herefter benævnt »de overvågede CO2-emissioner«, jf. den metode, der er fastsat i punkt 1a.1.

Kommissionen anvender de indberettede overvågede CO2-emissioner fra det delvist opbyggede basiskøretøj i henhold til første afsnit til at beregne basiskøretøjsfabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det kalenderår, hvori det trinvist færdigopbyggede køretøj registreres, medmindre betingelserne i punkt 1b. overholdes.

For færdigopbyggede basiskøretøjer anvendes det pågældende køretøjs CO2-emissioner og masse i køreklar stand med henblik på CO2-overvågningen.

1a.1.   Beregning af det delvist opbyggede basiskøretøjs specifikke CO2-emissioner

Basiskøretøjsfabrikanten beregner den overvågede CO2-værdi for et individuelt delvist opbygget basiskøretøj i overensstemmelse med interpolationsmetoden, der er omhandlet i punkt 3.2.3.2 eller 3.2.4 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, afhængigt af hvilken metode der anvendes til typegodkendelse af basiskøretøjets emissioner, hvor udtrykkene defineres i nævnte punkt med følgende undtagelser:

a)

Det individuelle køretøjs masse

Udtrykket »TMind« som omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.1 eller 3.2.4.1.1.1 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 erstattes af basiskøretøjets standardmasse, DMbase, eller, hvis muligt, af testmassen af køretøjets »lav«, TML eller testmassen af køretøjets »høj«, TMH.

DMbase fastsættes, jf. følgende formel:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

hvor

MRObase

er basiskøretøjets masse i køreklar stand som defineret i punkt 3.2.5 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

B0

er karrosseriets masseværdi på 1,375

MVL

er den masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning, hvilket betyder 28 procent af køretøjets maksimale belastning, hvor køretøjets maksimale belastning defineres som den største tekniske tilladte totalmasse minus massen i køreklar stand ganget med B0, minus 25 kg.

Tallet B0 beregnes som det vægtede gennemsnit af forholdet mellem summen af de delvist opbyggede basiskøretøjers masse i køreklar stand for alle etapevise køretøjer, der er registeret i kalenderåret, og den tilføjede standardmasse beregnet i overensstemmelse med afsnit 5 i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 og basiskøretøjernes masse i køreklar stand for alle etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderårene 2015, 2016 og 2017.

Tallet B 0 justeres senest den 31. oktober 2021 på grundlag af de relevante masseværdier for etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderårene 2018, 2019 og 2020 beregnet efter følgende formler:

 

Formel 1:

Formula

hvor

Ay

er det vægtede gennemsnit af forholdet mellem Mfi og Mbi

Mfi

er basiskøretøjets masse i køreklar stand tillagt den tilføjede standardmasse som defineret i afsnit 5 i bilag XII til forordning (EU) 692/2008

Mfi

er basiskøretøjets masse i køreklar stand

n

er antallet af basiskøretøjer for alle etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderåret

 

Formel 2:

Formula

hvor

Ai

er det vægtede gennemsnit som beregnet i formel 1

ni

er antallet af basiskøretøjer for alle etapevise køretøjer, der er registreret i et kalenderår

Hvis basiskøretøjets standardmasse DMbase er lavere end testmassen for køretøjets »lav«, TML, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TML.

Hvis basiskøretøjets standardmasse DMbase er højere end testmassen for køretøjets »høj«, TMH, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TMH.

b)

Rullemodstand for det individuelle køretøj

Basiskøretøjets rullemodstand anvendes med henblik på punkt 3.2.3.2.2.2 eller 3.2.4.1.1.2 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

c)

Frontareal

Hvis et delvist opbygget basiskøretøj tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, fastsætter fabrikanten udtrykket »Af« som omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.3 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, jf. en af følgende valgmuligheder:

i)

frontarealet for det køretøj, der er repræsentativt for køremodstandsmatrixfamilien, i m2

ii)

middelværdien af frontarealet af køretøjets »høj« og køretøjets »lav« i interpolationsfamilien, i m2

iii)

frontarealet af køretøjets »høj« i interpolationsfamilien, hvis interpolationsmetoden ikke anvendes, i m2.

Hvis der er tale om et delvist opbygget basiskøretøj, der ikke tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, anvendes frontarealsværdien for køretøjets »høj« i interpolationsfamilien.

1b.   Den overvågede CO2-værdis repræsentativitet

Kommissionen vurderer hvert år fra kalenderåret 2020, om de gennemsnitlige overvågede CO2-værdier, som er indberettet af basiskøretøjsfabrikanten, er repræsentative i forhold til gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fra de trinvist færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i det pågældende kalenderår, og oplyser fabrikanten af basiskøretøjet herom.

Hvis denne vurdering viser en afvigelse på 4 % eller mere mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle de trinvist færdigopbyggede køretøjer og gennemsnittet af de overvågede CO2-emissioner for alle en fabrikants tilknyttede basiskøretøjer i hvert af to på hinanden følgende kalenderår, anvender Kommissionen gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner for de trinvist færdigopbyggede køretøjer i det følgende kalenderår til at beregne de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra basiskøretøjsfabrikanten eller poolen i det pågældende år. Hvis der er vedvarende afvigelser, gentages den pågældende beregning hvert tredje år.

1c.   Basiskøretøjsfabrikantens dataindberetninger

Fabrikanter af basiskøretøjer indberetter inden den 28. februar hvert år følgende data til Kommissionen for hvert delvist opbygget eller trinvist færdigopbygget basiskøretøj, der er underkastet etapevis godkendelse og solgt af dem i det foregående kalenderår i Unionen:

a)

køretøjets identifikationsnummer

b)

identifikator for interpolationsfamilie

c)

basiskøretøjets specifikke CO2-emissioner

d)

frontareal (angiv den relevante valgmulighed)

e)

basiskøretøjets rullemodstand

f)

overvågningsmasse

g)

basiskøretøjets masse i køreklar stand

h)

masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning som defineret i punkt 1a.1 til dette bilag.«

c)

Punkt 2 affattes således:

»De i punkt 1 nævnte oplysninger tages fra typeattesten eller er i overensstemmelse med den typeattest, der er udstedt af fabrikanten af det pågældende lette erhvervskøretøj. De andre oplysninger tages fra typegodkendelsesdokumentationen eller fra de oplysninger, der er indberettet i henhold til punkt 1c af basiskøretøjsfabrikanten. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig nøjagtighed i overvågningsproceduren. Hvis der på typeattesten er specificeret både en mindste og største masse for et let erhvervskøretøj, anvender medlemsstaterne alene den største masse med henblik på anvendelsen af denne forordning. I tilfælde af køretøjer med dual-fuel motor (benzin/gas), hvor typeattesterne angiver specifikke CO2-emissionstal for begge typer brændstof, anvender medlemsstaterne kun den værdi, der måles for gas.«


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/987

af 29. maj 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (2) skal både medlemsstaterne og fabrikanterne indberette visse data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

(2)

En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra lette erhvervskøretøjer, den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (3), skal fra den 1. september 2019 afløse New European Test Cycle (NEDC), der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (4). Denne ændring vil også påvirke metoden til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«).

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal de specifikke CO2-emissioner for et etapevist køretøj tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed for, at de specifikke CO2-mål er opfyldt, sikrer metoden, at de CO2-emissioner og den masse, der tildeles den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktionen og salget af basiskøretøjet og ikke først, når fabrikanten i slutfasen bringer det trinvist færdigopbyggede køretøj i omsætning.

(4)

Fabrikanten af basiskøretøjet bør underrette Kommissionen om de inputværdier, der er anvendt til den interpolationsberegning, der er omhandlet i del A, punkt 1a.1, i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, samt det delvis opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdier. Disse værdier bør anvendes til at beregne de gennemsnitlige specifikke emissioner og det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet.

(5)

Fabrikanterne af delvis opbyggede basiskøretøjer, der i det foregående kalenderår blev solgt med henblik på færdiggørelse af en fabrikant på andet trin, bør indsende de data, der er angivet i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, til Det Europæiske Miljøagenturs dataarkiv (Business Data Repository).

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 tilføjes følgende som stk. 3 og 4:

»3.   Med henblik på beregningen af de foreløbige specifikke emissionsmål og de foreløbige gennemsnitlige specifikke emissioner af CO2 og til kontrollen af de inputværdier, der anvendes i henhold til del A, punkt 1a.1, i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, skal fabrikanterne via elektronisk dataoverførsel til det dataarkiv, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, tilsende Kommissionen dataene for hvert enkelt basiskøretøj, der er omfattet af typegodkendelse i flere etaper og er blevet solgt i Unionen i det foregående kalenderår, som angivet i del A, punkt 1c, i bilag II til nævnte forordning.

Dataene indberettes elektronisk til det dataarkiv, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

4.   Hvis fabrikanterne ikke indsender de detaljerede oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, beregnes det foreløbige specifikke emissionsmål og de foreløbige gennemsnitlige specifikke emissioner på grundlag af de detaljerede data fra medlemsstaterne.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/988

af 17. juni 2019

om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), d), e), h), i) og j), artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den franske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 (2) indeholder en fejl, for så vidt angår den specifikke migrationsgrænse, der er fastsat i tabel 1, punkt 1, række 1052, i bilag I.

(2)

Den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/989

af 17. juni 2019

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Chlorpropham blev ved Kommissionens direktiv 2004/20/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. juli 2019.

(4)

Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af chlorpropham inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

En arbejdsgruppe bestående af tre ansøgere fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 29. april 2016.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 18. juni 2017 fremsendte autoriteten sine konklusioner (6) om, hvorvidt chlorpropham kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Autoriteten konkluderede, at en endelig vurdering af risikoen for forbrugerne ved indtag via kosten ikke kan foretages på grund af adskillige tilfælde af manglende data og usikkerheder forbundet med anvendelsesformålet for afgrøden. Ikke desto mindre blev der identificeret et kritisk problem for chlorpropham i forbindelse med resultaterne af en vejledende vurdering af risikoen for forbrugerne, hvor der blev identificeret en akut og kronisk risiko ved indtag for både chlorpropham og stoffets hovedmetabolit 3-chloranilin Desuden konkluderede autoriteten, at det er nødvendigt at foretage en yderligere videnskabelig vurdering af chlorprophams potentielle hormonforstyrrende egenskaber og at risikovurderingen for leddyr, der ikke er målarter, ved anvendelse på mark ikke kunne afsluttes.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgerne til at fremsætte bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 14, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til udkastet den reviderede vurderingsrapport. Ansøgerne fremsatte deres bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Uagtet de argumenter, som ansøgerne fremførte, kan de betænkeligheder, der er forbundet med stoffet, imidlertid ikke anses for at være afhjulpet.

(11)

Den 23. januar 2019 meddelte et af de medlemmer af arbejdsgruppen, der havde indgivet ansøgningen om fornyelse af godkendelsen af chlorpropham, Kommissionen, at det havde besluttet at trække sin støtte til den repræsentative anvendelse af chlorpropham som antispiringsmiddel til kartofler tilbage. Den 19. marts 2019 meddelte arbejdsgruppen Kommissionen, at den havde trukket støtten til alle repræsentative anvendelsesformål tilbage, med undtagelse af den repræsentative anvendelse på den ikke-spiselige afgrøde blomsterløg.

(12)

Derfor kan det med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke fastslås, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorpropham.

(15)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorpropham, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 8. oktober 2020.

(16)

Udløbsdatoen for chlorpropham blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917 (7) forlænget til den 31. juli 2019 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning imidlertid finde anvendelse hurtigst muligt.

(17)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af chlorpropham i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(18)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham fornyes ikke.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 78 vedrørende chlorpropham.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorpropham som aktivstof, senest den 8. januar 2020.

Artikel 4

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 8. oktober 2020.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof (EUT L 70 af 9.3.2004, s. 32).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2017. »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham«. EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917 af 27. juni 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, carvon, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiocarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, pymetrozin og s-metolachlor (EUT L 163 af 28.6.2018, s. 13).


DIREKTIVER

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2019/990

af 17. juni 2019

om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (2), særlig artikel 1, stk. 3, og artikel 22,

under henvisning til Kommissionens direktiv 93/61/EØF af 2. juli 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø, i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/33/EØF (3), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF er de arter, som er omfattet af disse direktiver, anført i en tabel med to kolonner, hvor artens videnskabelige navn er anført i den ene kolonne, og en eller flere fællesnavne for hver art er anført i den anden kolonne.

(2)

Visse sorter af grøntsagsarter tilhører arter, der er opført under deres videnskabelige navn, men ikke til de typer af sorter, der betegnes ved fællesnavnene. Det bør derfor præciseres, hvorvidt en sort er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(3)

Denne præcisering bør tage hensyn til den kendsgerning, at nogle sorter af visse forskellige arter markedsføres bredt i Unionen, mens andre er begrænset til nationale eller regionale markeder. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at medtage samtlige sorter af sådanne grøntsagsarter. Det bør derfor præciseres, at samtlige sorter af visse arter skal være omfattet, mens kun bestemte sorter af visse andre arter skal være omfattet.

(4)

Med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) blev der indført en formel kategori, »gruppe«, med henblik på klassificering af sorter af dyrkede arter. Kategorien »Gruppe« er et egnet instrument til at definere de sorter, der tilhører en bestemt art, som er omfattet af direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(5)

For at præcisere, hvorvidt samtlige sorter af en grøntsagsart eller kun visse grupper er omfattet, bør tabellerne over arter i direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF ændres. De respektive botaniske navne på grøntsagsarter og de tilhørende gruppenavne bør præsenteres i hierarkisk rækkefølge for at fjerne enhver tvetydighed om, hvor mange sorter af de pågældende arter der er omfattet.

(6)

Anvendelsen af interspecifik hybridisering og intraspecifik hybridisering af sorter kan resultere i sorter af grøntsagsarter, som ikke tilhører en etableret art eller gruppe. Med henblik på at medtage sådanne typer af sorter under anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF bør listen over arter omfatte hybrider mellem arter og grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i nævnte direktiv.

(7)

De grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, bør også, hvor det er relevant, fremgå af listerne i bilag II, punkt 3, litra a), og bilag III, punkt 2, til nævnte direktiv.

(8)

Direktiv 2002/55/EF, 2008/72/EF og 93/61/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Ved direktiv 93/61/EØF gennemføres endvidere artikel 4 i Rådets direktiv 92/33/EØF (4), som er blevet ophævet og erstattet af artikel 4 i direktiv 2008/72/EF. I bilaget til direktiv 93/61/EØF er der fastsat en oversigt over de betingelser, der skal opfyldes af formeringsmateriale af grønsagsplanter, og hvoraf fremgår disse arter og de skadegørere, som kan påvirke kvaliteten heraf.

(10)

De botaniske navne på visse arter i direktiv 93/61/EØF bør ajourføres under hensyn til udviklingen af videnskabelig viden som del af ajourføringen af den respektive liste.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2002/55/EF

Direktiv 2002/55/EF ændres som angivet i del A i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2008/72/EF

Bilag II til direktiv 2008/72/EF erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Ændringer af direktiv 93/61/EØF

Bilaget til direktiv 93/61/EØF ændres som angivet i del C i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 4

Gennemførelse

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2020.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28.

(3)  EFT L 250 af 7.10.1993, s. 19.

(4)  Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og grønsagsplanter bortset fra frø (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1).


BILAG

DEL A

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, litra b), affattes således:

 

»Allium cepa L.

Cepa-gruppen (Kepaløg)

Aggregatum-gruppen (Skalotteløg)

 

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

alle sorter

 

Allium porrum L. (Porre)

alle sorter

 

Allium sativum L. (Hvidløg)

alle sorter

 

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

alle sorter

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

alle sorter

 

Apium graveolens L.

Gruppen bladselleri

Gruppen knoldselleri

 

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

alle sorter

 

Beta vulgaris L.

Gruppen rødbede

Gruppen bladbede

 

Brassica oleracea L.

Gruppen grønkål

Gruppen blomkål

Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

Gruppen rosenkål

Gruppen knudekål

Gruppen savojkål

Gruppen broccoli

Gruppen palmekål

Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

 

Brassica rapa L.

Gruppen kinakål

Gruppen majroe

 

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

alle sorter

 

Cichorium endivia L. (Endivie)

alle sorter

 

Cichorium intybus L.

Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

Gruppen cikorierod

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

alle sorter

 

Cucumis melo L. (Melon)

alle sorter

 

Cucumis sativus L.

Gruppen almindelig agurk

Gruppen drueagurk

 

Cucurbita maxima Duchesne (Centnergræskar)

alle sorter

 

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

alle sorter

 

Cynara cardunculus L.

Gruppen artiskok

Gruppen kardon

 

Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)

alle sorter

 

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Gruppen Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Havesalat)

alle sorter

 

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

alle sorter

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Gruppen bladpersille

Gruppen rodpersille

 

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

alle sorter

 

Phaseolus vulgaris L.

Gruppen buskbønne

Gruppen stangbønne

 

Pisum sativum L.

Gruppen skalært

Gruppen marvært

Gruppen sukkerært

 

Raphanus sativus L.

Gruppen radise

Gruppen ræddike

 

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

alle sorter

 

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

alle sorter

 

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

alle sorter

 

Spinacia oleracea L. (Spinat)

alle sorter

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)

alle sorter

 

Vicia faba L. (Valsk bønne)

alle sorter

 

Zea mays L.

Gruppen sukkermajs

Gruppen perlemajs

Alle hybrider af ovennævnte arter og grupper.«

2)

I bilag II, punkt 3, litra a), skemaet, første kolonne, affattes rækkerne mellem »Asparagus officinalis« og »Cichorium endivia« således:

 

»Beta vulgaris (Gruppen rødbede)

 

Beta vulgaris (Gruppen andre end rødbede)

 

Brassica oleracea (Gruppen blomkål)

 

Brassica oleracea (Gruppen andre end blomkål)

 

Brassica rapa (Gruppen kinakål)

 

Brassica rapa (Gruppen majroe)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Gruppen witloof-cikorie (julesalat), gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie))

 

Cichorium intybus (Gruppen cikorierod)«.

3)

I bilag III, punkt 2, skemaet, første kolonne, affattes rækkerne mellem »Capsicum annuum« og »Cichorium endivia« således:

 

»Cichorium intybus (Gruppen witloof-cikorie (julesalat), gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie))

 

Cichorium intybus (Gruppen cikorierod)«.

DEL B

»BILAG II

Liste over de slægter og arter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

Allium cepa L.

Cepa-gruppen (Kepaløg)

Aggregatum-gruppen (Skalotteløg)

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

alle sorter

Allium porrum L. (Porre)

alle sorter

Allium sativum L. (Hvidløg)

alle sorter

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

alle sorter

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

alle sorter

Apium graveolens L.

Gruppen bladselleri

Gruppen knoldselleri

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

alle sorter

Beta vulgaris L.

Gruppen rødbede

Gruppen bladbede

Brassica oleracea L.

Gruppen grønkål

Gruppen blomkål

Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

Gruppen rosenkål

Gruppen knudekål

Gruppen savojkål

Gruppen broccoli

Gruppen palmekål

Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

Brassica rapa L.

Gruppen kinakål

Gruppen majroe

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

alle sorter

Cichorium endivia L. (Endivie)

alle sorter

Cichorium intybus L.

Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

Gruppen cikorierod

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

alle sorter

Cucumis melo L. (Melon)

alle sorter

Cucumis sativus L.

Gruppen almindelig agurk

Gruppen drueagurk

Cucurbita maxima Duchesne (Centnergræskar)

alle sorter

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

alle sorter

Cynara cardunculus L.

Gruppen artiskok

Gruppen kardon

Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)

alle sorter

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Gruppen Azoricum

Lactuca sativa L. (Havesalat)

alle sorter

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

alle sorter

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Gruppen bladpersille

Gruppen rodpersille

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

alle sorter

Phaseolus vulgaris L.

Gruppen buskbønne

Gruppen stangbønne

Pisum sativum L.

Gruppen skalært

Gruppen marvært

Gruppen sukkerært

Raphanus sativus L.

Gruppen radise

Gruppen ræddike

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

alle sorter

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

alle sorter

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

alle sorter

Spinacia oleracea L. (Spinat)

alle sorter

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)

alle sorter

Vicia faba L. (Valsk bønne)

alle sorter

Zea mays L.

Gruppen sukkermajs

Gruppen perlemajs.

«

DEL C

I bilaget til direktiv 93/61/EØF ændres kolonnen »Slægter og arter« således:

a)

»Allium ascalonicum« ændres til »Allium cepa — Aggregatum-gruppen«

b)

»Allium cepa« ændres til »Allium cepa — Cepa-gruppen«

c)

»Brassica pekinensis« ændres til »Brassica rapa — Gruppen kinakål«

d)

»Lycopersicon lycopersicum« ændres til »Solanum lycopersicum«.


AFGØRELSER

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/23


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2019/991

af 16. januar 2019

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar (1),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 — C8-0087/2018),

der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svaret fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

der henviser til sin afgørelse af 24. oktober 2018 (4), hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016,

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 208,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (6), særlig artikel 36,

der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7), særlig artikel 108,

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og til artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV,

1.   

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016;

2.   

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Antonio TAJANI

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.

(2)  Se fodnote 1.

(3)  EUT L 248 af 3.10.2018, s. 195.

(4)  EUT L 331 af 28.12.2018, s. 213.

(5)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(7)  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/24


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2019/992

af 4. juni 2019

om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/486/FUSP af 22. juli 2014 om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7 i afgørelse 2014/486/FUSP bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til i overensstemmelse med traktatens artikel 38 at træffe de relevante afgørelser med henblik på at varetage den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUAM Ukraine, herunder særlig at træffe afgørelse om udnævnelse af en missionschef.

(2)

Den 25. oktober 2018 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2018/1662 (2) om forlængelse af mandatet for Kęstutis LANČINSKAS som missionschef for EUAM Ukraine fra den 1. december 2018 til den 31. maj 2019.

(3)

Den 13. maj 2019 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2019/761 (3) om forlængelse af mandatet for EUAM Ukraine indtil den 31. maj 2021.

(4)

Den 27. maj 2019 indstillede Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, at Antti HARTIKAINEN udnævnes til missionschef for EUAM Ukraine —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Antti HARTIKAINEN udnævnes herved til missionschef for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2019.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 217 af 23.7.2014, s. 42.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2018/1662 af 25. oktober 2018 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2018) (EUT L 278 af 8.11.2018, s. 18).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/761 af 13. maj 2019 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUT L 125 af 14.5.2019, s. 16).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/25


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/993

af 17. juni 2019

om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. juli 2018 afgørelse (FUSP) 2018/1006 (1) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne.

(2)

Efter at have gennemgået afgørelse (FUSP) 2018/1006 i lyset af dens mål og af den aktuelle situation i Republikken Maldiverne har Rådet besluttet at ophæve de restriktive foranstaltninger.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2018/1006 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse (FUSP) 2018/1006 ophæves herved.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. juni 2019.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1006 af 16. juli 2018 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne (EUT L 180 af 17.7.2018, s. 24).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/994

af 17. juni 2019

om forlængelse af godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 14, stk. 5,

efter høring af Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet etofenprox blev optaget i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2)

Godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 udløber den 31. januar 2020. Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af etofenprox den 27. juli 2018.

(3)

Østrigs kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 19. december 2018 Kommissionen, at den i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen. I henhold til artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning skal den kompetente vurderingsmyndighed foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen senest 365 dage efter dens validering.

(4)

Den kompetente vurderingsmyndighed kan, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre en længere suspension er begrundet i arten af de anmodede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(5)

Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6)

Det må derfor antages, at godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. I betragtning af fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering og for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse bør godkendelsen forlænges til den 31. oktober 2022.

(7)

Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato er etofenprox fortsat godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges indtil den 31. oktober 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/995

af 17. juni 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skibsredere sikre, at skibe, der er bestemt til ophugning, kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg, jf. nævnte forordnings artikel 16.

(2)

Den europæiske liste er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Danmark har meddelt Kommissionen, at to skibsophugningsanlæg (3), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at de pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med disse anlæg.

(4)

Efter indarbejdelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (4) har Norge meddelt Kommissionen, at fem skibsophugningsanlæg (5), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. forordningens artikel 14. Norge har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at de pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med disse anlæg.

(5)

Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget en ansøgning om optagelse af et skibsophugningsanlæg (6), der er beliggende i Tyrkiet, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, finder Kommissionen, at anlægget opfylder kravene i forordningens artikel 13 med hensyn til at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(6)

Det er desuden nødvendigt at rette en fejl i forbindelse med de i artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1257/2013 omhandlede oplysninger, der er opført på den europæiske liste vedrørende skibsophugningsanlægget i Finland.

(7)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).

(3)  FAYARD A/S og Stena Recycling A/S.

(4)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 257/2018 af 5. december 2018 om ændring af bilag XIII (Transport) og bilag XX (Miljø) til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn og Norscrap West AS.

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


BILAG

»BILAG

DEN EUROPÆISKE LISTE OVER SKIBSOPHUGNINGSANLÆG SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16 I FORORDNING (EU) Nr. 1257/2013

DEL A

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i en medlemsstat

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (1)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (2)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tlf. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Ved kaj (liggeplads), hældning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 265 meter

 

Bredde: 37 meter

 

Dybgang: 12,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

34 000  (4)

31. marts 2020

DANMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

DANMARK

www.fayard.dk

Tlf. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Ophugning i tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 415 meter

 

Bredde: 90 meter

 

Dybgang: 7,8 meter

Skibsophugningsanlægget er reguleret i overensstemmelse med gældende lovgivning og de betingelser, der er fastsat i miljøtilladelsen af 7. november 2018 udstedt af Kerteminde Kommune. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

0 (5)

7. november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

DANMARK

www.fornaes.dk

Tlf. +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 150 meter

 

Bredde: 25 meter

 

Dybgang: 6 meter

 

BT: 10 000

Norddjurs Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

30 000  (6)

30. juni 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

DANMARK

Websted: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Opskæring og skærebrænding, efter at ophugningsemnet er blevet anbragt på et beddingsanlæg

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 290 meter

 

Bredde: 90 meter

 

Dybgang: 14 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er defineret i miljøtilladelsen af 9. marts 2018 udstedt af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

0 (7)

23. august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

DANMARK

www.smedegaarden.net

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 170 meter

 

Bredde: 40 meter

 

Dybgang: 7,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

20 000  (8)

15. september 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANMARK

Tlf. +45 20699190

Websted: https://www.stenarecycling.dk/

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Opskæring og skærebrænding, efter at ophugningsemnet er blevet anbragt inden for et oversvømmelsessikret område med uigennemtrængelige gulve og et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 40 meter Bredde: 40 meter Dybgang: 10 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er defineret i miljøtilladelsen af 5. oktober 2017 udstedt af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

0 (9)

7. februar 2024

ESTLAND

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn ESTLAND

Tlf. +372 6102933

Fax nr.: +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Flydende ved kajen og i flydedokken

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 197 meter

 

Bredde: 32 meter

 

Dybgang: 9,6 meter

 

BT: 28 000

Affaldstilladelse nr. L.JÄ/327249. Licens til håndtering af farligt affald nr. 0222. Reglerne for Vene-Balti havn, håndbog om skibsophugning MSR-Refonda. Miljøstyringssystem, affaldshåndtering EP 4.4.6-1-13

Dette anlæg kan kun genanvende de farlige materialer, som det har licens til.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage.

21 852  (10)

15. februar 2021

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L.

Havnen »El Musel«

Gijón

SPANIEN

Tlf. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra atomdrevne skibe.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 169,9 meter

(Skibe, der er større end dette, med nul eller negativ rampebevægelse kan accepteres, afhængigt af resultatet af en detaljeret gennemførlighedsundersøgelse)

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig godkendelse fra havnekontoret i den havn, hvor anlægget er beliggende

0 (11)

28. juli 2020

FRANKRIG

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT FRANKRIG

Tlf. +33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 140 meter

 

Bredde: 25 meter

 

Dybde: 5 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

0 (12)

11. december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

FRANKRIG

Tlf. +332 35951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

Flydende og på bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 150 meter

 

Bredde: 18 meter

 

LDT: 7 000

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

16 000  (13)

30. december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 33082 Bordeaux Cedex

FRANKRIG

Tlf. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 240 meter

 

Bredde: 37 meter

 

Dybde: 17 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

18 000  (14)

21. oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

FRANKRIG

Tlf. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 225 meter

 

Bredde: 34 meter

 

Dybde: 27 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

5 500  (15)

24. maj 2021

ITALIEN

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 — Genova —

ITALIEN

Tlf.: +39 010251561

E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 350 meter

 

Bredde: 75 meter

 

Dybgang: 16 meter

 

BT: 130 000

Begrænsningerne og restriktionerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Udtrykkelig godkendelse

38 564  (16)

6. juni 2023

LETLAND

A/S »Tosmares kuģubūvētava«

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

LETLAND

Tlf. +371 63401919

E-mail: shipyard@tosmare.lv

Ophugning af skibe (ved tørdok og liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 165 m

 

Bredde: 22 m

 

Dybde: 7 m

 

DWT: 14 000

 

BT: 200 – 12 000

 

Vægt: 100-5 000 ton

 

LDT: 100 -5 000

Jf. national tilladelse nr. LI10IB0024.

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (17)

11. juni 2020

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kaj 133A) LT-93269 Klaipėda,

LITAUEN

Tlf. +370 46365776

Fax nr.: +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 130 meter

 

Bredde: 35 meter

 

Dybde: 10 meter

 

BT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-15/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

1 500  (18)

17. marts 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kaj 127A, 131A) LT-93269 Klaipėda,

LITAUEN

Tlf. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (kaj 127A):

 

Længde: 80 meter

 

Bredde: 16 meter

 

Dybde: 6 meter

 

BT: 1 500

Maksimale skibsdimensioner (kaj 131 A):

 

Længde: 80 meter

 

Bredde: 16 meter

 

Dybde: 5 meter

 

BT: 1 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-16/2015 (kaj 127A)

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-51/2017 (kaj 131 A)

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

3 910  (19)

17. marts 2020

(kaj 127A)

19. april 2022

(kaj 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kaj 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT-93269 Klaipėda,

LITAUEN

Tlf. +370 46 483940/483891

Fax nr.: +370 46 483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 230 meter

 

Bredde: 55 meter

 

Dybde: 14 meter

 

BT: 70 000

Jf. national tilladelse nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

20 140  (20)

21. maj 2020

NEDERLANDENE

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

NEDERLANDENE

Tlf. +31 181234353

E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 405 meter

 

Bredde: 90 meter

 

Dybde: 11,6 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

52 000  (21)

21. juli 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

NEDERLANDENE

Tlf. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 200 meter

 

Bredde: 33 meter

 

Dybde: 6 meter

 

Højde: 45 meter (Botlekbridge)

Ophugning startes i vandet for at gøre skroget lettere; spillet til at trække skibe på rampen kan trække 2 000 ton.

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

9 300  (22)

27. september 2021

NORGE

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

NORGE

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Demontering ved kaj og efterfølgende ophaling af skrog til kaj.

Affaldshåndtering og ophugning på en uigennemtrængelig overflade med et effektivt afløbssystem.

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 290 meter

 

Dybde: 23 meter

AF kan også modtage halvt nedsænkbare rigge og platforme

Jf. national tilladelse nr. 2005.0038.T.

Udtrykkelig godkendelse

20 000  (23)

28. januar 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

NORGE

www.greenyard.no

Indendørs anlæg på bedding. Større demonteringsoperationer skal foregå indendørs.

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Bredde: 25 m

 

Længde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2018.0833.T.

Tilladelsen begrænser det arbejde, der kan udføres udenfor med henblik på at få skibene til at passe ind i det indendørs anlæg.

Udtrykkelig godkendelse

0 (24)

28. januar 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

NORGE

www.kvaerner.com

Liggeplads og bedding. Store fartøjer ophugges delvis på kaj, indtil skroget kan bringes op på bedding.

Alt yderligere ophugningsarbejde på betonunderlag med dræning til et vandrensningsanlæg.

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 230 m

 

Bredde: ingen begrænsning

Kvaerner kan også modtage topsides og jacket-konstruktioner og halvt nedsænkbare installationer

Jf. national tilladelse nr. 2013.0111.T.

Udtrykkelig godkendelse

60 000  (25)

28. januar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

NORGE

www.lutelandetoffshore.com

Demontering langs kajen, løftes på land til ophugning på en uigennemtrængelig overflade med dræn- og rensningssystemer.

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Lutelandet kan også modtage topsides og jacket-konstruktioner og halvt nedsænkbare installationer

Jf. national tilladelse

nr. 2014.0646.T

Udtrykkelig godkendelse

7 000  (26)

28. januar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

NORGE

www.norscrap.no

Flydende bedding.

Derudover valgfrit afhængigt af kompleksiteten:

1.

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

2.

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 150 m

 

Bredde: 34 m

 

LDT: 8 000 tons flydende bedding. Mere alt efter ophugningsmetode.

Jf. national tilladelse nr. 2017.0864.T.

Udtrykkelig godkendelse

4 500  (27)

1. marts 2024

PORTUGAL

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

PORTUGAL

Tlf. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Demontering på tørdok,

dekontaminering og ophugning på et vandret plan og et skråt plan, afhængigt af skibets størrelse

Nominel kapacitet for vandret plan: 700 ton

 

Nominel kapacitet for skråt plan: 900 ton

Betingelserne for driften er fastlagt i de specifikationer, der er knyttet som bilag til afsnit AL nr. 5/2015/CCDRC af 26. januar 2016

Udtrykkelig godkendelse

1 900  (28)

26. januar 2020

FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, FI-21110 Naantali

FINLAND

Tlf. +358 244511

E-mail try@turkurepairyard.com

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 250 meter

 

Bredde: 40 meter

 

Dybgang: 7,9 meter

Begrænsningerne er fastlagt i den nationale miljøtilladelse.

Udtrykkelig godkendelse

20 000  (29)

1. oktober 2023

DET FORENEDE KONGERIGE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 337,5 meter

 

Bredde: 120 meter

 

Dybgang: 6,65 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/VP3296ZM), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

66 340  (30)

6. oktober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR DET FORENEDE KONGERIGE

Kontaktoplysninger:

Tlf. +44 1314543380

E-mail:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe op til maksimalt 7 000 ton

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 165 meter

 

Bredde: 21 meter

 

Dybgang: 7,7 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013. Anlægget er godkendt ved en licens (ref. WML L 1157331), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (31)

2. november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe med de dimensioner, der er angivet i den vedtagne arbejdsplan.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Den vigtigste dok (den største) er 556 m × 93 m × 1,2 m DWT og kan tage fartøjer op til denne størrelsesorden. Denne største tørdok er på 1,2 mio. DWT.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en licens til affaldshåndtering (LN/07/21/V2), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

13 200  (32)

3. august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 200 meter

 

Bredde: 27 meter

 

Dybgang: 7 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/UP3298VL), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (33)

2. juli 2020

DEL B

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (34)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (35)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (36)

TYRKIET

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

TYRKIET

Tlf. +90 2326182165

E-mail: info@isiksangemi.com

Landingsmetode

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: ingen begrænsning

 

Bredde: 75 meter

 

Dybgang: 17 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

91 851  (37)

7. juli 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET Ltd

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

TYRKIET

Tlf. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Landingsmetode

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: ingen begrænsning

 

Bredde: 100 meter

 

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe.

SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

55 495  (38)

9. december 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

TYRKIET

Tlf. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Landingsmetode

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: ingen begrænsning

 

Bredde: 63 meter

 

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe.

SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

50 350  (39)

9. december 2023

USA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

USA

Tlf. +1 9568312299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Ved kaj (liggeplads), hældning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 335 meter

 

Bredde: 48 meter

 

Dybgang: 9 meter

De betingelser, hvorunder anlægget er godkendt til drift, er defineret i tilladelser, certifikater og godkendelser, der er udstedt til anlægget af den amerikanske miljøstyrelse (EPA), Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office og den amerikanske kystvagt.

Toxic Substances Control Act (den amerikanske lov om kontrol med giftige stoffer) forbyder import til USA af fartøjer under fremmed flag, der indeholder PCB i koncentrationer på over 50 ppm.

Anlægget har to beddinger med ramper til endelig ophugning af fartøjer (den østlige og den vestlige bedding). Skibe, der fører en EU-medlemsstats flag, ophugges udelukkende på den østlige beddingsrampe.

Der er i øjeblikket ingen procedure i den amerikanske lovgivning vedrørende godkendelse af skibsophugningsplaner

120 000  (40)

9. december 2023

«

(1)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(2)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(3)  Udløbsdatoen for optagelse på den europæiske liste svarer til udløbsdatoen for den tilladelse eller godkendelse, der er givet til anlægget i medlemsstaten.

(4)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(5)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 30 000 LDT pr. år.

(6)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(7)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 200 000 LDT pr. år.

(8)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(9)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(10)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(11)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(12)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(13)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 18 000 LDT pr. år.

(14)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 23 000 LDT pr. år.

(15)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(16)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(17)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(18)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(19)  Anlægget er ifølge sine tilladelser godkendt til at ophugge maksimalt 12 000 LDT pr. år (6 000 LDT pr. kaj).

(20)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 45 000 LDT pr. år.

(21)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(22)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(23)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 75 000 LDT pr. år.

(24)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(25)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 60 000 LDT pr. år.

(26)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 200 000 LDT pr. år.

(27)  Anlægget er ifølge tilladelsen godkendt til at ophugge maksimalt 100 000 LDT pr. år.

(28)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 5 000 LDT pr. år.

(29)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(30)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 230 000 LDT pr. år.

(31)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 7 275 LDT pr. år.

(32)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 300 000 LDT pr. år.

(33)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 74 999 LDT pr. år.

(34)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(35)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(36)  Optagelse af et skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, på den europæiske liste er gyldig for en periode på fem år fra datoen for ikrafttrædelse af Kommissionens relevante gennemførelsesafgørelse, der giver mulighed for optagelse af dette anlæg, medmindre andet er anført.

(37)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.

(38)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 80 000 LDT pr. år.

(39)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(40)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.