ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
3. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 af 12. marts 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/898 af 29. maj 2019 om godkendelse af præparatet af eugenol som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/899 af 29. maj 2019 om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsætningsstof til foder til slagtelam, malkegeder, malkefår, malkebøfler, heste og slagtesvin og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 232/2009, (EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 (indehaver af godkendelsen er S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/900 af 29. maj 2019 om godkendelse af 8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/901 af 29. maj 2019 om godkendelse af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til vitamin B2) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

41

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/902 af 28. maj 2019 om en foranstaltning truffet af Sverige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2006/42/EF for at forbyde markedsføring af en sakselift til køretøjer (model TL530LF) fremstillet af TWA Equipment S.r.l. (meddelt under nummer C(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/903 af 29. maj 2019 om fastsættelse af unionsdækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnettet for den tredje referenceperiode, der starter der 1. januar 2020 og slutter den 31. december 2024 ( 1 )

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/897

af 12. marts 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 77 i forordning (EU) 2018/1139 skal Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) på medlemsstaternes vegne varetage de funktioner og opgaver, der påhviler en konstruktions-, fabrikations- eller registreringsstat, vedrørende certificering af konstruktioner. I henhold til artikel 77, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 62, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet modtage og behandle ansøgninger, som det har fået tilsendt, og udstede de pågældende certifikater. Agenturet skal til dette formål fastslå certificeringsgrundlaget, gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og underrette ansøgeren herom.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) skal en ansøger modtage et certifikat udstedt af agenturet, efter at det er godtgjort, at det produkt, der skal certificeres, opfylder det gældende certificeringsgrundlag, herunder de gældende specifikationer for luftdygtighedscertificering og miljøbeskyttelseskrav. Ansøgere om disse certifikater skal påvise fuld overensstemmelse med alle aspekter af det fastlagte certificeringsgrundlag. I henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet selv eller via nationale luftfartsmyndigheder eller kvalificerede organer udføre de undersøgelser, der er nødvendige for udførelsen af dets certificeringsopgaver. Agenturet vurderer ansøgningerne, men er ikke forpligtet til at gennemføre udtømmende undersøgelser i alle tilfælde i henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139. For bedre at afhjælpe eventuelle sikkerhedsrisici som følge af selektive undersøgelser og forbedre certificeringsprocessens effektivitet, gennemsigtighed og forudsigelighed bør visse udvælgelseskriterier derfor tilvejebringes med henblik på at fastlægge, hvilke former for påvisning af overensstemmelse agenturet bør kontrollere, og hvor udtømmende denne kontrol skal være. Disse udvælgelseskriterier bør tage udgangspunkt i principperne om sikkerhedstilsyn og -styring som fastsat i bilag 19 til konventionen angående international civil luftfart (»Chicagokonventionen«).

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 748/2012 skal indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser træffe visse beslutninger om certificering — i stedet for agenturet — i overensstemmelse med deres godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer. På grundlag af erfaringerne med de eksisterende beføjelser og for at mindske den administrative byrde, samtidig med at de pågældende risici for flyvesikkerheden og miljøbeskyttelseskrav tages i betragtning, bør indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser også have ret til at certificere visse større ændringer i typecertifikater og udstede visse supplerende typecertifikater. For at begrænse risiciene for flyvesikkerheden og under hensyntagen til miljøbeskyttelseskravene bør disse nye beføjelser udelukkende vedrøre certificering af større ændringer med begrænset nyskabelse, og de bør kun tildeles til de indehavere, som på korrekt vis kan udøve disse nye beføjelser. Sidstnævnte bør påvises ved tilfredsstillende resultater i forbindelse med tidligere lignende større ændringer, hvori agenturet var inddraget.

(4)

Af klarhedshensyn bør bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres, således at der i sektion A fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på ansøgere om og indehavere af ethvert certifikat, der er udstedt eller skal udstedes i henhold til førnævnte bilag, og der i sektion B fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på de kompetente myndigheder, herunder agenturet.

(5)

Luftfartsforetagender skal foretage kontrolflyvninger efter vedligeholdelse for at sikre, at visse luftfartøjssystemer, der ikke kan kontrolleres på jorden, fungerer korrekt. Havarier eller alvorlige hændelser, som er opstået tidligere i forbindelse med sådanne flyvninger, viser, at nærmere bestemte vedligeholdelseskontrolflyvninger ikke bør gennemføres i henhold til et luftdygtighedsbevis (eller et begrænset luftdygtighedsbevis), men at der bør stilles krav om en flyvetilladelse. Derfor bør flyvning af et luftfartøj med henblik på fejlfinding eller kontrol af, at et eller flere systemer, dele eller apparatur fungerer korrekt efter vedligeholdelse, føjes til listen over flyvninger, for hvilke der kræves en flyvetilladelse.

(6)

Visse uoverensstemmelser mellem forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2018/1139, hvad angår typecertificeringsgrundlagets indhold og underretningsprocessen, bør korrigeres.

(7)

Ifølge artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 gælder det for så vidt angår støj og emissioner, at de pågældende luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr skal opfylde de miljøbeskyttelseskrav, der findes i ændring 12 til bind I, i ændring 9 af bind II og i den oprindelige udgave af bind III, i bilag 16 til Chicagokonventionen, gældende pr. 1. januar 2018.

(8)

Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor tilpasses, så det afspejler miljøbeskyttelseskravene i Chicago-konventionens bilag 16. Da bilag 16 til Chicago-konventionen indeholder bestemmelser om dispensationer fra miljøbeskyttelseskravene for specifikke motorer eller luftfartøjer, bør forordning (EU) nr. 748/2012 endvidere give produktionsorganisationer mulighed for at ansøge deres kompetente myndighed om dispensationer fra miljøkravene.

(9)

For at eliminere tekniske problemer i forbindelse med anvendelsen af normer og anbefalede fremgangsmåder og tilhørende retningslinjer for certificering af luftfartøjer og motorer bør visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 desuden ændres for at tydeliggøre disse.

(10)

Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(11)

Det er nødvendigt at give alle involverede parter tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den ændrede lovramme, der følger af de foranstaltninger, som fastlægges i nærværende forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse 07/2016 (3), 01/2017 (4) og 09/2017 (5), som agenturet har afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1)

I artikel 1, stk. 2, tilføjes som litra k):

»k)   »data om operationel egnethed«: data, der indgår i et typecertifikat, et begrænset typecertifikat eller et supplerende typecertifikat for luftfartøjer, og som består af følgende:

i)

mindstepensum for et typeratingkursus for piloter, herunder fastlæggelse af typerating

ii)

fastlæggelse af omfanget af de kildedata til validering af luftfartøjer, der skal understøtte objektiv kvalificering af simulatorer, eller midlertidige data, som skal understøtte foreløbig kvalificering af dem

iii)

mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, herunder fastlæggelse af typerating

iv)

fastlæggelse af type eller variant, hvad angår kabinepersonale, og typespecifikke data til kabinepersonale

v)

masterminimumsudstyrslisten«.

2)

I artikel 9 tilføjes følgende stk. 4:

»4.   Uanset stk. 1 kan produktionsorganisationen ansøge den kompetente myndighed om dispensation fra de miljøkrav, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).«"

3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [OP — indsæt venligst dato: 9 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen], med undtagelse af artikel 1, stk. 2, og punkt 11, punkt 13-14, punkt 23-26, punkt 28, punkt 30, punkt 21.B.85 i punkt 40 og punkt 43 i bilaget, som anvendes fra den [OP — indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Udtalelse 07/2016: inkorporering af krav vedrørende inddragelsesniveau i del-21.

(4)  Udtalelse 01/2017: vedligeholdelseskontrolflyvninger.

(5)  Udtalelse 09/2017: gennemførelse af CAEP/10-ændringer vedrørende klimaændringer, emissioner og støj.


BILAG

I bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Indholdsfortegnelsen affattes således:

»Indholdsfortegnelse

21.1.   Generelt

SEKTION A —   TEKNISKE KRAV

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.A.1.

Anvendelsesområde

21.A.2.

Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

21.A.3A.

Svigt, mangler og fejl

21.A.3B.

Luftdygtighedsdirektiver

21.A.4.

Koordinering af konstruktion og produktion

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.11.

Anvendelsesområde

21.A.13.

Berettigelse

21.A.14.

Påvisning af kompetence

21.A.15.

Ansøgning

21.A.19.

Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

21.A.20.

Påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene

21.A.21.

Krav til udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.A.31.

Typekonstruktion

21.A.33.

Inspektioner og afprøvninger

21.A.35.

Prøveflyvninger

21.A.41.

Typecertifikat

21.A.44.

Indehaverens forpligtelser

21.A.47.

Overførbarhed

21.A.51.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.55.

Opbevaring af optegnelser

21.A.57.

Håndbøger

21.A.61.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.62.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

(SUBPART C —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.90A.

Anvendelsesområde

21A.90B.

Standardændringer

21.A.91.

Klassifikation af ændringer af et typecertifikat

21.A.92.

Berettigelse

21.A.93.

Ansøgning

21.A.95.

Krav til godkendelse af en mindre ændring

21.A.97.

Krav til godkendelse af en større ændring

21.A.101.

Typecertificeringsgrundlag for, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for og miljøbeskyttelseskrav til en større ændring i et typecertifikat

21.A.105.

Opbevaring af optegnelser

21.A.107.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.108.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

21.A.109.

Forpligtelser og EPA-mærkning

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.A.111.

Anvendelsesområde

21.A.112A.

Berettigelse

21.A.112B.

Påvisning af kompetence

21.A.113.

Ansøgning om et supplerende typecertifikat

21.A.115.

Krav til godkendelse af større ændringer i form af et supplerende typecertifikat

21.A.116.

Overførbarhed

21.A.117.

Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

21.A.118A.

Forpligtelser og EPA-mærkning

21.A.118B.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.119.

Håndbøger

21.A.120A.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.120B.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.121.

Anvendelsesområde

21.A.122.

Berettigelse

21.A.124.

Ansøgning

21.A.125A.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.A.125B.

Resultater

21.A.125C.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.126.

Produktionsinspektionssystem

21.A.127.

Afprøvninger: luftfartøjer

21.A.128.

Afprøvninger: motorer og propeller

21.A.129.

Fabrikantens forpligtelser

21.A.130.

Overensstemmelseserklæring

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.131.

Anvendelsesområde

21.A.133.

Berettigelse

21.A.134.

Ansøgning

21.A.135.

Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

21.A.139.

Kvalitetssystem

21.A.143.

Redegørelse

21.A.145.

Godkendelseskrav

21.A.147.

Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

21.A.148.

Ændring af beliggenhed

21.A.149.

Overførbarhed

21.A.151.

Godkendelsesbetingelser

21.A.153.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.157.

Undersøgelser

21.A.158.

Resultater

21.A.159.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.163.

Beføjelser

21.A.165.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.A.171.

Anvendelsesområde

21.A.172.

Berettigelse

21.A.173.

Klassifikation

21.A.174.

Ansøgning

21.A.175.

Sprog

21.A.177.

Ændring eller modifikation

21.A.179.

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.180.

Inspektioner

21.A.181.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.182.

Luftfartøjsidentifikation

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.A.201.

Anvendelsesområde

21.A.203.

Berettigelse

21.A.204.

Ansøgning

21.A.207.

Ændring eller modifikation

21.A.209.

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.210.

Inspektioner

21.A.211.

Varighed og fortsat gyldighed

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.231.

Anvendelsesområde

21.A.233.

Berettigelse

21.A.234.

Ansøgning

21.A.235.

Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

21.A.239.

Konstruktionssikringssystem

21.A.243.

Data

21.A.245.

Godkendelseskrav

21.A.247.

Ændringer i konstruktionssikringssystemet

21.A.249.

Overførbarhed

21.A.251.

Godkendelsesbetingelser

21.A.253.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.257.

Undersøgelser

21.A.258.

Resultater

21.A.259.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.263.

Beføjelser

21.A.265.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

21.A.301.

Anvendelsesområde

21.A.303.

Overholdelse af gældende krav

21.A.305.

Godkendelse af dele og apparatur

21.A.307.

Frigivelse af dele og apparatur til installation

(SUBPART L —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

21.A.431A.

Anvendelsesområde

21A.431B.

Standardreparationer

21.A.432A.

Berettigelse

21.A.432B.

Påvisning af kompetence

21.A.432C.

Ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse

21.A.433.

Krav til godkendelse af en reparationskonstruktion

21.A.435.

Klassifikation og godkendelse af reparationskonstruktioner

21.A.439.

Fremstilling af reparationsdele

21.A.441.

Reparationsudførelse

21.A.443.

Begrænsninger

21.A.445.

Ikke-reparerede skader

21.A.447.

Opbevaring af optegnelser

21.A.449.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.451.

Forpligtelser og EPA-mærkning

(SUBPART N —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601.

Anvendelsesområde

21.A.602A.

Berettigelse

21.A.602B.

Påvisning af kompetence

21.A.603.

Ansøgning

21.A.604.

ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

21.A.605.

Datakrav

21.A.606.

Krav til udstedelse af en ETSO-godkendelse

21.A.607.

ETSO-godkendelsesbeføjelser

21.A.608.

Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

21.A.609.

Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

21.A.610.

Afvigelsesgodkendelse

21.A.611.

Konstruktionsændringer

21.A.613.

Opbevaring af optegnelser

21.A.615.

Inspektion foretaget af agenturet

21.A.619.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.621.

Overførbarhed

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.A.701.

Anvendelsesområde

21.A.703.

Berettigelse

21.A.705.

Kompetent myndighed

21.A.707.

Ansøgning om flyvetilladelse

21.A.708.

Flyvebetingelser

21.A.709.

Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

21.A.710.

Godkendelse af flyvebetingelser

21.A.711.

Udstedelse af en flyvetilladelse

21.A.713.

Ændringer

21.A.715.

Sprog

21.A.719.

Overførbarhed

21.A.721.

Inspektioner

21.A.723.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.725.

Fornyelse af flyvetilladelse

21.A.727.

Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

21.A.729.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21.A.801.

Identifikation af materiel

21.A.803.

Håndtering af identifikationsdata

21.A.804.

Identifikation af dele og apparatur

21.A.805.

Identifikation af kritiske dele

21.A.807.

Identifikation af ETSO-artikler

SEKTION B —   PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.B.5.

Anvendelsesområde

21.B.20.

Den kompetente myndigheds forpligtelser

21.B.25.

Krav til den kompetente myndigheds organisation

21.B.30.

Dokumenterede procedurer

21.B.35.

Ændringer i organisation og procedurer

21.B.40.

Bilæggelse af tvister

21.B.45.

Indberetning/koordinering

21.B.55.

Opbevaring af optegnelser

21.B.60.

Luftdygtighedsdirektiver

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.70.

Certificeringsspecifikationer

21.B.75.

Særlige betingelser

21.B.80.

Typecertificeringsgrundlag for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.82.

Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et typecertifikat og et begrænset typecertifikat for luftfartøjer

21.B.85.

Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsspecifikationer for et type-certifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.100.

Inddragelsesniveau

21.B.103.

Udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

(SUBPART C —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.105.

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for en større ændring i et typecertifikat

21.B.107.

Udstedelse af en godkendelse af en ændring i et typecertifikat

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.B.109.

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et supplerende typecertifikat

21.B.111.

Udstedelse af et supplerende typecertifikat

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.120.

Undersøgelser

21.B.125.

Resultater

21.B.130.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.B.135.

Opretholdelse af et godkendelsesbrev

21.B.140.

Ændring af et godkendelsesbrev

21.B.145.

Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

21.B.150.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.220.

Undersøgelser

21.B.225.

Resultater

21.B.230.

Udstedelse af certifikat

21.B.235.

Løbende tilsyn

21.B.240.

Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.245.

Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.260.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.B.320.

Undersøgelser

21.B.325.

Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

21.B.326.

Luftdygtighedsbevis

21.B.327.

Begrænset luftdygtighedsbevis

21.B.330.

Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

21.B.345.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.B.420.

Undersøgelser

21.B.425.

Udstedelse af støjcertifikater

21.B.430.

Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

21.B.445.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

(SUBPART L —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

21.B.450.

Typecertificeringsgrundlag for og miljøbeskyttelses-krav til en godkendelse af større reparationskonstruktioner

21.B.453.

Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

(SUBPART N —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.B.480.

Udstedelse af en ETSO-godkendelse

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.B.520.

Undersøgelser

21.B.525.

Udstedelse af flyvetilladelser

21.B.530.

Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

21.B.545.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

Tillæg

Tillæg I —

EASA-formular 1 — Autoriseret frigivelsesbevis

Tillæg II —

EASA-formular 15a — Luftdygtighedseftersynsbevis

Tillæg III —

EASA-formular 20a — Flyvetilladelse

Tillæg IV —

EASA-formular 20b — Flyvetilladelse (udstedt af godkendte organisationer)

Tillæg V —

EASA-formular 24 — Begrænset luftdygtighedsbevis

Tillæg VI —

EASA-formular 25 — Luftdygtighedsbevis

Tillæg VII —

EASA-formular 45 — Støjcertifikat

Tillæg VIII —

EASA-formular 52 — Overensstemmelseserklæring for luftfartøj

Tillæg IX —

EASA-formular 53 — Certifikat om frigivelse til tjeneste

Tillæg X —

EASA-formular 55 — Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser

Tillæg XI —

EASA-formular 65 — Godkendelsesbrev for produktion uden produktionsorganisationsgodkendelse

Tillæg XII —

Kategorier af prøveflyvninger og dertil knyttede kvalifikationer hos flyvebesætninger, der foretager prøveflyvninger 85.«

2)

I punkt 21.A.14 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af sit certificeringsprogram som fastsat i henhold til litra b) i punkt 21.A.15, når det materiel, der skal certificeres, er:

1.

et ELA1-luftfartøj eller

2.

en motor eller en propel, der er installeret på et ELA1-luftfartøj.«

3)

I punkt 21.A.15 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b), c) og d) affattes således:

»b)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal som minimum omfatte foreløbige beskrivende oplysninger om materiellet, den tilsigtede anvendelse af materiellet og den type aktivitet, certificeringen skal dække. Derudover skal den omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:

1.

en detaljeret beskrivelse af typekonstruktionen, herunder alle de konfigurationer, der skal certificeres

2.

de foreslåede driftsegenskaber og -begrænsninger

3.

den tilsigtede anvendelse af materiellet og den type aktivitet, certificeringen skal dække

4.

et forslag til det indledende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav som udarbejdet i henhold til kravene og optionerne i punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85

5.

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder et forslag til måder til at udvise overensstemmelse og overensstemmelsesdokumenter forbundet hermed

6.

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

7.

en tidsplan for projektet, der omfatter de vigtigste milepæle.

c)

Certificeringsprogrammet skal efter den første forelæggelse for agenturetajourføres af ansøgeren, når ændringer af certificeringsprojektet påvirker et eller flere af punkterne i litra b), nr. 1)-7).

d)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til et luftfartøj skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — en supplerende ansøgning om godkendelse af dataene om operationel egnethed.«

b)

Følgende tilføjes som litra e) og f):

»e)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj er gyldig i fem år, og en ansøgning om ethvert andet typecertifikat eller begrænset typecertifikat er gyldig i tre år, medmindre en ansøger på ansøgningstidspunktet påviser, at vedkommendes materiel kræver længere tid til påvisning og erklæring af overensstemmelse, og agenturet accepterer denne længere frist.

f)

Såfremt der inden for den tidsfrist, der er fastsat i litra e), ikke er blevet udstedt et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, eller hvor det er indlysende, at der ikke vil blive udstedt et certifikat, kan ansøgeren:

1.

indgive en ny ansøgning og overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 for datoen for den nye ansøgning eller

2.

ansøge om en forlængelse af fristen som anført i litra e) og foreslå en ny dato for udstedelsen af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat. I dette tilfælde skal ansøgeren overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 for en dato, som vælges af ansøgeren. Datoen må dog ikke ligge mere end fem år før den nye dato som foreslået af ansøgeren for udstedelsen af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat i tilfælde af en ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj. Ved ansøgninger om andre typecertifikater eller andre begrænsede typecertifikater er grænsen tre år.«

4)

Punkt 21.A.16A udgår.

5)

Punkt 21.A.16B udgår.

6)

Punkt 21.A.17A udgår.

7)

Punkt 21.A.17B udgår.

8)

Punkt 21.A.18 udgår.

9)

Punkt 21.A.20 og 21.A.21 affattes således:

»21.A.20.   Påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene

a)

Efter at agenturet har godkendt certificeringsprogrammet, skal ansøgeren i henhold til certificeringsprogrammet påvise overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet til ansøgeren i henhold til punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 og over for agenturet angive, på hvilken måde denne overensstemmelse er påvist.

b)

Ansøgeren skal underrette agenturet om eventuelle problemer eller begivenheder i forbindelse med proceduren for påvisning af overensstemmelse, som kan have en mærkbar effekt på risikovurderingen i henhold til punkt 21.A.15, litra b), nr. 6, eller certificeringsprogrammet eller på anden vis kan nødvendiggøre en ændring i agenturets inddragelsesniveau som tidligere meddelt ansøgeren i henhold til punkt 21.B.100, litra c).

c)

Ansøgeren skal registrere dokumentation for overensstemmelsen på grundlag af overensstemmelsesdokumenter i henhold til certificeringsprogrammet.

d)

Når påvisningen af overensstemmelse som helhed er afsluttet i henhold til certificeringsprogrammet, herunder inspektioner og afprøvninger i henhold til punkt 21.A.33, og efter alle prøveflyvninger i henhold til punkt 21.A.35 skal ansøgeren erklære, at:

1.

overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene er blevet påvist som fastsat og meddelt af agenturet og i henhold til certificeringsprogrammet som godkendt af agenturet og

2.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

e)

Ansøgeren skal sende overensstemmelseserklæringen som fastsat i litra d) til agenturet. Er ansøgeren indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal overensstemmelseserklæringen være i overensstemmelse med subpart J og indgives til agenturet.

21.A.21.   Krav til udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

For at få udstedt et typecertifikat for materiel eller — i tilfælde af at luftfartøjet ikke opfylder de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139 — et begrænset typecertifikat for et luftfartøj skal ansøgeren:

1.

påvise sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.14

2.

sikre overensstemmelse med punkt 21.A.20

3.

påvise, at motoren og propellen, såfremt de er installeret på luftfartøjet:

A)

er blevet udstedt eller fastsat et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning, eller

B)

er blevet påvist som værende i overensstemmelse med det typecertificeringsgrundlag for luftfartøjer og de miljøbeskyttelseskrav som fastsat og meddelt af agenturet, der er nødvendige til at sikre sikker flyvning for luftfartøjet.

b)

Uanset litra a), nr. 2, er ansøgeren efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), berettiget til at få udstedt et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for et luftfartøj, inden ansøgeren har påvist overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.«

10)

Punkt 21.A.23 udgår.

11)

Punkt 21.A.31, litra a), nr. 4), affattes således:

»4.

alle andre data, som ved sammenligning tillader bestemmelse af luftdygtigheden, og miljøegenskaber, hvis det er relevant, for nyere materiel af samme type.«

12)

Punkt 21.A.33 affattes således:

»21.A.33.   Inspektioner og afprøvninger

a)

(Reserveret)

b)

Forud for hver afprøvning i forbindelse med påvisningen af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20 skal ansøgeren have kontrolleret:

1.

for testobjektet, at:

i)

materialer og processer er i behørig overensstemmelse med specifikationerne i den påtænkte typekonstruktion

ii)

materiellets dele er i behørig overensstemmelse med tegningerne i den påtænkte typekonstruktion og

iii)

produktionsprocesserne, konstruktion og montering er i behørig overensstemmelse med de i den påtænkte typekonstruktion angivne og

2.

for test- og måleudstyret, der skal benyttes til afprøvningen, at dette er fyldestgørende for afprøvningen og er behørigt kalibreret.

c)

På grundlag af kontrollerne som udført i henhold til litra b) skal ansøgeren udstede en overensstemmelseserklæring, der anfører enhver potentiel manglende overensstemmelse, samt en begrundelse for, at dette ikke påvirker afprøvningsresultaterne, og tillade agenturet at foretage en inspektion, hvis agenturet finder det nødvendigt for at kontrollere erklæringens gyldighed.

d)

Ansøgeren skal tillade agenturet at:

1.

gennemgå alle data og oplysninger vedrørende påvisningen af overensstemmelse og

2.

være vidne til eller udføre enhver afprøvning eller inspektion, der udføres af hensyn til påvisningen af overensstemmelse.

e)

I forbindelse med de afprøvninger og inspektioner, som agenturet har været vidne til eller har udført i henhold til litra d), nr. 2):

1.

skal ansøgeren forelægge agenturet en overensstemmelseserklæring som fastsat i litra c), og

2.

der må ikke foretages ændringer, der kan påvirke overensstemmelseserklæringens gyldighed, på testobjektet eller test- og måleudstyret mellem tidspunktet for udstedelsen af overensstemmelseserklæringen som fastsat i litra c) og tidspunktet for testobjektets præsentation for agenturet til afprøvning.«

13)

Punkt 21.A.41 affattes således:

»21.A.41.   Typecertifikat

Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, typecertifikatdataarket for luftdygtighed og emissioner, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for materiellet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat for luftfartøjer skal derudover omfatte det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed, dataene om operationel egnethed og typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte dokumentationen for overholdelse af krav vedrørende CO2-emissioner og typecertifikatdataarket for motoren.«

14)

Punkt 21.A.91 affattes således:

»21.A.91.   Klassifikation af ændringer af et typecertifikat

Ændringer af et typecertifikat klassificeres som mindre og større. En »mindre ændring« har ingen mærkbar effekt på masse, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, data om operationel egnethed eller andre egenskaber, der påvirker materiellets luftdygtighed eller dets miljøegenskaber. Med forbehold af punkt 21.A.19 er alle andre ændringer »større ændringer« i henhold til denne subpart. Alle større og mindre ændringer skal alt efter tilfældet være godkendt i henhold til punkt 21.A.95 eller punkt 21.A.97 og skal være behørigt identificeret.«

15)

Punkt 21.A.93 affattes således:

»21.A.93.   Ansøgning

a)

En ansøgning om godkendelse af en ændring i et typecertifikat skal indgives i en form og på en måde som fastlagt af agenturet.

b)

En ansøgning skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:

1.

en beskrivelse af ændringen med identifikation af:

i)

materiellets konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres

ii)

alle områder af materiellet i typecertifikatet, herunder de godkendte håndbøger, der ændres eller berøres af ændringen og

iii)

eventuelle nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed, når ændringen berører disse data

2.

en identifikation af eventuelle nødvendige fornyede undersøgelser til påvisning af overensstemmelsen af ændringen og de områder, der berøres af ændringen, med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og

3.

ved en større ændring i et typecertifikat:

i)

et forslag til det indledende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav som udarbejdet i henhold til kravene og optionerne i punkt 21.A.101

ii)

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder et forslag til måder til at udvise overensstemmelse og overensstemmelsesdokumenter forbundet hermed

iii)

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

iv)

en tidsplan for projektet, der omfatter de vigtigste milepæle.

c)

En ansøgning om en ændring i et typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj skal være gyldig i fem år, og en ansøgning om en ændring i ethvert andet typecertifikat skal være gyldig i tre år. I tilfælde af at en ændring ikke er blevet godkendt, eller hvor det er indlysende, at den ikke vil blive godkendt inden for den tidsfrist, der er fastsat i dette underpunkt, kan ansøgeren:

1.

indgive en ny ansøgning om en ændring i typecertifikatet og overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.A.101 og meddelt i henhold til punkt 21.B.105 for datoen for den nye ansøgning eller

2.

ansøge om en forlængelse af fristen for den oprindelige ansøgning som anført i litra c), første punktum, og foreslå en ny dato for udstedelsen af godkendelsen. I dette tilfælde skal ansøgeren overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.A.101 og meddelt i henhold til punkt 21.B.105 for en dato, som vælges af ansøgeren. Datoen må dog ikke ligge mere end fem år før den nye dato som foreslået af ansøgeren for udstedelsen af godkendelsen i tilfælde af en ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj. Ved ansøgninger om andre typecertifikater eller andre begrænsede typecertifikater er grænsen tre år.«

16)

Punkt 21.A.95, 21.A.97 og 21.A.101 affattes således:

»21.A.95.   Krav til godkendelse af en mindre ændring

a)

Mindre ændringer i et typecertifikat skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 2), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

En mindre ændring i et typecertifikat skal udelukkende godkendes:

1.

når det er blevet påvist, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet

2.

i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, når det er blevet påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed overholder certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet

3.

når overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget i henhold til nr. 1) er blevet erklæret, og begrundelsen for overensstemmelsen er blevet registreret i overensstemmelsesdokumenterne og

4.

når der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

c)

Uanset litra b), nr. 1), kan certificeringsspecifikationer, der trådte i kraft efter dem, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, anvendes til godkendelse af en mindre ændring, såfremt denne ikke påvirker påvisningen af overensstemmelse.

d)

Uanset litra a) og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan en mindre ændring i et typecertifikat for et luftfartøj godkendes, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

e)

Ansøgeren skal forelægge agenturet uddybende oplysninger om ændringen og en erklæring til påvisning af overensstemmelse i henhold til litra b).

f)

En godkendelse af en mindre ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.

21.A.97.   Krav til godkendelse af en større ændring

a)

Større ændringer i et typecertifikat skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 8), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

En større ændring i et typecertifikat skal udelukkende godkendes:

1.

når det er blevet påvist, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

2.

i tilfælde af en ændring, der berører dataene om operationel egnethed, når det er påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101 og

3.

når overensstemmelsen med nr. 1) og 2) er blevet påvist i henhold til punkt 21.A.20 gældende for ændringen.

c)

Uanset litra b), nr. 2) og 3), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan en større ændring i et typecertifikat for et luftfartøj godkendes, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

d)

En godkendelse af en større ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.

21.A.101.   Typecertificeringsgrundlag for, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for og miljøbeskyttelseskrav til en større ændring i et typecertifikat

a)

En større ændring i et typecertifikat og de områder, der berøres af ændringen, skal overholde enten de certificeringsspecifikationer, som finder anvendelse på det ændrede materiel på datoen for ansøgningen om ændring, eller de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter datoen i henhold til nedenstående litra f). En ansøgnings gyldighed skal fastslås i henhold til punkt 21.A.93, litra c). Endvidere skal det ændrede materiel opfylde miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.B.85.

b)

Uanset litra a) kan en tidligere ændring af certificeringsspecifikationerne som omtalt i litra a) og af andre certificeringsspecifikationer, som har direkte tilknytning hertil, finde anvendelse i enhver af de følgende situationer, medmindre den tidligere ændring trådte i kraft før den dato, hvor de tilsvarende certificeringsspecifikationer, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, trådte i kraft:

1.

En ændring, som agenturet ikke betragter som betydelig. Ved fastlæggelse af, hvorvidt en bestemt ændring er betydelig, overvejer agenturet ændringen i sammenhæng med alle tidligere relevante konstruktionsændringer og alle hermed forbundne revisioner af de gældende certificeringsspecifikationer, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet for materiellet. Ændringer, der opfylder et af følgende kriterier, betragtes automatisk som betydelige:

i)

Konfigurationen som helhed eller konstruktionsprincipperne er ikke bibeholdt.

ii)

De forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen af det materiel, der skal ændres, bevarer ikke deres gyldighed.

2.

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som agenturet anser for ikke at være berørt af ændringen.

3.

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som er berørt af ændringen, og for hvilket/hvilken agenturet konstaterer, at overensstemmelsen med de i litra a) omhandlede certificeringsspecifikationer ikke bidrager væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede materiel eller er uigennemførlig.

c)

Uanset litra a) skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen — i tilfælde af en ændring af et luftfartøj (som ikke er et rotorluftfartøj) på 2 722 kg (6 000 lb) eller med mindre maksimalvægt eller af et rotorluftfartøj uden turbine på 1 361 kg (3 000 lb) eller med mindre maksimalvægt — overholde det typecertificeringsgrundlag, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Hvis agenturet imidlertid konstaterer, at ændringen er betydelig inden for et område, kan agenturet kræve, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder en ændring af certificeringsspecifikationerne for det typecertificeringsgrundlag, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, og enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, medmindre agenturet ligeledes konstaterer, at overensstemmelsen med den pågældende ændring ikke bidrager væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede materiel eller er uigennemførlig.

d)

Hvis agenturet konstaterer, at de certificeringsspecifikationer, der er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, ikke sikrer behørige standarder med hensyn til den foreslåede ændring, skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen, også overholde eventuelle særlige betingelser og ændringer af disse særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er fastsat i de certificeringsspecifikationer, der er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen.

e)

Uanset litra a), b) og c) kan ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholde alternative certificeringsspecifikationer som fastsat af agenturet, når ansøgeren har foreslået disse, forudsat at agenturet konstaterer, at der med dette alternativ tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som:

1.

i tilfælde af et typecertifikat:

i)

svarer til sikkerhedsniveauet i certificeringsspecifikationerne som fastsat af agenturet i henhold til litra a), b) eller c) ovenfor eller

ii)

er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139

2.

i tilfælde af et begrænset typecertifikat er tilstrækkeligt i forhold til den tilsigtede anvendelse.

f)

Vælger en ansøger at overholde en certificeringsspecifikation som fastsat i en ændring, der træder i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om en ændring i et typecertifikat, skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen, ligeledes overholde enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil.

g)

Hvis ansøgningen om en ændring i et typecertifikat for et luftfartøj omfatter — eller efter den første ansøgning suppleres, så den omfatter — ændringer i dataene om operationel egnethed, skal certificeringsgrundlaget for dataene om operationel egnethed fastlægges i overensstemmelse med litra a)-f).«

17)

Punkt 21.A.103 udgår.

18)

Punkt 21.A.111 og 21.A.112A affattes således:

»21.A.111.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af større ændringer i typecertifikatet i henhold til supplerende typecertifikatprocedurer og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse certifikater. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.

21.A.112A.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sine kompetencer i overensstemmelse med punkt 21.A.112B, er berettiget til at ansøge om et supplerende typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.«

19)

I punkt 21.A.112B foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om et supplerende typecertifikat skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger i tilfælde af materiel som omtalt i punkt 21.A.14, litra c), påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af certificeringsprogrammet som oprettet i overensstemmelse med punkt 21.A.93, litra b).«

20)

I punkt 21.A.113 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

Ansøgeren om et supplerende typecertifikat skal:

i)

i ansøgningen angive de oplysninger, som kræves ifølge punkt 21.A.93, litra b)

ii)

angive, hvorvidt alle certificeringsdata er blevet eller vil blive udarbejdet af ansøgeren alene eller på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering.«

b)

Følgende litra c) tilføjes:

»c)

Punkt 21.A.93, litra c), finder anvendelse i forbindelse med krav til fristerne for ansøgningens gyldighed og krav vedrørende behovet for en opdatering af typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene, når ændringen ikke er blevet godkendt, eller hvor det er indlysende, at den ikke vil blive godkendt inden for den fastsatte frist.«

21)

Punkt 21.A.114 udgår.

22)

Punkt 21.A.115 affattes således:

»21.A.115.   Krav til godkendelse af større ændringer i form af et supplerende typecertifikat

a)

Supplerende typecertifikater skal udstedes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 9), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

Et supplerende typecertifikat skal kun udstedes, når:

1.

ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.112B

2.

det er blevet påvist, at ændringen i et typecertifikat og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

3.

i tilfælde af et supplerende typecertifikat, der berører dataene om operationel egnethed, når det er påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

4.

overholdelsen af nr. 2 og 3 er blevet påvist i overensstemmelse med punkt 21.A.20 gældende for ændringen og

5.

i det tilfælde hvor ansøgeren har angivet at have fremlagt certificeringsdata på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering i henhold til punkt 21.A.113, litra b):

i)

indehaveren af typecertifikatet har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til punkt 21.A.93 indgivne oplysninger og

ii)

indehaveren af typecertifikatet har indvilliget i at samarbejde med indehaveren af det supplerende typecertifikat for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede materiel gennem overensstemmelse med punkt 21.A.44 og punkt 21.A.118.A.

c)

Uanset litra b), nr. 3) og 4), er ansøgeren efter ansøgerens anmodning som indeholdt i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), berettiget til at få udstedt et supplerende typecertifikat for et luftfartøj, inden ansøgeren har påvist overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

d)

Et supplerende typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) den større ændring udføres.«

23)

Punkt 21.A.130, litra b), affattes således:

»b)

En overensstemmelseserklæring skal indeholde alle følgende punkter:

1.

for hvert materiel, hver del eller hvert apparatur en erklæring om, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand

2.

for hvert luftfartøj en erklæring om, at luftfartøjet er blevet kontrolleret på jorden og under flyvning i overensstemmelse med punkt 21.A.127, litra a)

3.

for hver motor eller indstillelig propel en erklæring om, at motoren eller den indstillelige propel af producenten har været underlagt en afsluttende funktionsprøve i overensstemmelse med punkt 21.A.128

4.

for miljøkravs vedkommende desuden:

i)

en erklæring om, at den færdiggjorte motor er i overensstemmelse med de krav til motorudstødningsemissioner, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren, og

ii)

en erklæring om, at den færdiggjorte flyvemaskine er i overensstemmelse med de CO2-emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.«

24)

Punkt 21.A.145, litra b) og c), affattes således:

»b)

med hensyn til alle nødvendige luftdygtigheds- og miljødata:

1.

at produktionsorganisationen modtager sådanne data fra agenturet og fra indehaveren af eller ansøgeren til godkendelsen af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen, herunder eventuelle fritagelser, der er indrømmet i forhold til krav om produktionsstop af hensyn til CO2-emissioner, med henblik på at fastslå overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

2.

at produktionsorganisationen har fastlagt en procedure til at sikre, at luftdygtigheds- og miljødata bliver korrekt indarbejdet i dens produktionsdata, og

3.

at ovenstående data ajourføres og stilles til rådighed for alt personale, som har behov for adgang til sådanne data for at udføre sit arbejde.

c)

med hensyn til ledelsen og personalet:

1.

at en leder er blevet udpeget af produktionsorganisationen og er ansvarlig over for den kompetente myndighed. Han eller hun har inden for organisationen ansvaret for at sikre, at al produktion udføres ifølge de krævede standarder, og at produktionsorganisationen til stadighed er i overensstemmelse med de data og procedurer, der er anført i redegørelsen, der er nævnt i punkt 21.A.143

2.

at der er blevet udnævnt en person eller en gruppe af personer af produktionsorganisationen til at sikre, at organisationen er i overensstemmelse med kravene i dette bilag (del 21), og er identificeret, og omfanget af deres beføjelser fastlagt. Denne person eller disse personer skal virke under direkte myndighed af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der er nævnt i nr. 1). Den eller de udnævnte personer skal kunne påvise, at de er i besiddelse af den viden, baggrund og erfaring, som er nødvendig for at kunne opfylde deres forpligtelser

3.

at ansatte på alle niveauer har fået tildelt tilstrækkelige beføjelser til at kunne opfylde deres pålagte forpligtelser, og at der inden for produktionsorganisationen pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering i anliggender, der vedrører luftdygtigheds- og miljødata.«

25)

Punkt 21.A.147, litra a), affattes således:

»a)

Efter udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af den godkendte produktionsorganisation, som er af betydning for påvisningen af materiellets, delens eller apparaturets overensstemmelse, luftdygtighed eller miljøegenskaber, især ændringer af kvalitetssystemet, godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til den kompetente myndighed, og organisationen skal inden gennemførelsen af ændringen over for den kompetente myndighed godtgøre, at den overholder kravene i denne subpart.«

26)

Punkt 21.A.174, litra b), affattes således:

»b)

Enhver ansøgning om et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis skal indeholde:

1.

den type luftdygtighedsbevis, der ansøges om

2.

for så vidt angår nye luftfartøjer:

i)

en overensstemmelseserklæring:

udstedt i henhold til punkt 21.A.163, litra b), eller

udstedt i henhold til punkt 21.A.130 og godkendt af den kompetente myndighed, eller

for et importeret luftfartøj, en erklæring underskrevet af den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion

ii)

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan og

iii)

flyvehåndbogen, når det foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer for det pågældende luftfartøj.

3.

for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i)

der stammer fra en medlemsstat, et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del-M

ii)

der stammer fra en ikke-medlemsstat:

en erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

flyvehåndbogen, når dette materiale er påkrævet i henhold til de gældende certificeringsbestemmelser for det pågældende luftfartøj

historiske data til at fastslå luftfartøjets eller produktets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard, herunder alle tilhørende begrænsninger i henhold til punkt 21.B.327

en henstilling om udstedelse af et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis og et luftdygtighedseftersynsbevis på baggrund af et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del-M og

den dato, hvor det første luftdygtighedsbevis blev udstedt, og, hvis normerne i bilag 16, bind III, finder anvendelse, data om CO2-metriske værdier.«

27)

Punkt 21.A.231 affattes således:

»21.A.231.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af konstruktionsorganisationer samt de bestemmelser, der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.«

28)

Punkt 21.A.251 affattes således:

»21.A.251   Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere de typer konstruktionsarbejde og de kategorier af materiel, dele og apparatur, som konstruktionsorganisationen har en konstruktionsorganisationsgodkendelse for, samt de funktioner og opgaver, som organisationen er godkendt til at udføre vedrørende materiellets luftdygtighed, operationelle egnethed og miljøegenskaber. For konstruktionsorganisationsgodkendelser, der dækker typecertificering eller European Technical Standard Order (ETSO)-godkendelse af hjælpemotorer (APU'er), skal godkendelsesbetingelserne desuden indeholde oversigten over materiel eller APU'er. Disse betingelser skal udstedes som en del af en konstruktionsorganisationsgodkendelse.«

29)

I punkt 21.A.258 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Hvis der under undersøgelserne som omtalt i punkt 21.A.257 og 21.B.100 findes objektivt bevis for, at indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i dette bilag, skal resultatet klassificeres som følger:

1.

Et »niveau 1«-resultat er enhver manglende opfyldelse af kravene i dette bilag, der kan føre til ukontrolleret manglende opfyldelse af de gældende krav og kan påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2.

Et »niveau 2«-resultat er enhver manglende opfyldelse af kravene i dette bilag, der ikke er klassificeret som »niveau 1«.«

b)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i henhold til de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet:

1.

skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen i tilfælde af et »niveau 1«-resultat påvise til agenturets tilfredshed, at vedkommende har truffet tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet

2.

skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen i tilfælde af et »niveau 2«-resultat påvise til agenturets tilfredshed, at vedkommende har truffet tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, inden den af agenturet fastsatte frist, som er tilpasset arten af resultaterne og første gang ikke overstiger tre måneder. Agenturet kan forlænge denne indledende frist, såfremt det er af den opfattelse, at arten af resultater tillader en sådan forlængelse, og ansøgeren har fremlagt en plan for de afhjælpende foranstaltninger, som agenturet anser for tilfredsstillende, og

3.

et »niveau 3«-resultat må ikke kræve øjeblikkelig handling af indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

d)

I tilfælde af »niveau 1«- eller »niveau 2«-resultater kan konstruktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for delvis eller fuldstændig inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt. I dette tilfælde skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.«

30)

Punkt 21.A.263 affattes således:

»21.A.263.   Beføjelser

a)

(Reserveret)

b)

(Reserveret)

c)

En indehaver af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer være berettiget til at:

1.

klassificere ændringer i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat og reparationskonstruktioner som »større« eller »mindre«

2.

godkende mindre ændringer i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat og mindre reparationskonstruktioner

3.

(Reserveret)

4.

(Reserveret)

5.

godkende visse større reparationskonstruktioner i henhold til subpart M af materiel eller hjælpemotorer (APU)

6.

for visse luftfartøjer godkende de flyvebetingelser, hvorefter en flyvetilladelse kan udstedes i overensstemmelse med punkt 21.A.710, litra a), nr. 2), undtagen for så vidt angår flyvetilladelser, der skal udstedes med henblik på punkt 21.A.701, litra a), nr. 15)

7.

udstede flyvetilladelser i overensstemmelse med punkt 21.A.711, litra b), til luftfartøjer, som indehaveren har konstrueret eller ændret, eller for hvilke han efter punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), har godkendt de flyvebetingelser, hvorefter flyvetilladelsen kan udstedes, samt hvis indehaveren af selve konstruktionsorganisationen:

i)

kontrollerer luftfartøjets konfiguration og

ii)

påviser, at det er i overensstemmelse med de konstruktionsbetingelser, der er godkendt for flyvningen

8.

godkende visse større ændringer i et typecertifikat i henhold til subpart D og

9.

udstede visse supplerende typecertifikater i henhold til subpart E og godkende visse større ændringer i disse certifikater.«

31)

Punkt 21.A.265 affattes således:

»21.A.265.   Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet:

a)

ajourføre håndbogen i henhold til punkt 21.A.243 i overensstemmelse med konstruktionssikringssystemet

b)

sikre, at denne håndbog eller de relevante procedurer, der er inkluderet i kraft af krydshenvisning, anvendes som et grundlæggende arbejdsdokument i organisationen

c)

fastslå, at konstruktionen af materiel eller ændringer eller reparationer deraf er i overensstemmelse med de gældende specifikationer og krav og ikke besidder usikre egenskaber

d)

fremlægge erklæringer og hermed forbunden dokumentation for agenturet til bekræftelse af overensstemmelsen med litra c), dette gælder dog ikke godkendelsesprocesser, som er udført i henhold til punkt 21.A.263, litra c)

e)

forsyne agenturet med data og oplysninger, der vedrører påkrævede foranstaltninger i henhold til punkt 21.A.3B

f)

i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), fastsætte de flyvebetingelser, hvorefter der kan udstedes en flyvetilladelse

g)

i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 7), kontrollere, at punkt 21.A.711, litra b) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer

h)

udpege de data og oplysninger, der er afgivet af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet med følgende erklæring: »Det tekniske indhold af dette dokument er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA. 21J.[XXXX].««

32)

I punkt 21.A.431A foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af reparationskonstruktioner for materiel, dele eller apparatur og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne om og indehaverne af disse godkendelser.«

b)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Ved »reparation« forstås udbedring af skader og/eller retablering af luftdygtighed efter producentens første frigivelse til tjeneste af ethvert materiel, enhver del eller ethvert apparatur.

d)

Udbedring af skader ved udskiftning af dele eller apparatur uden behov for konstruktionsaktiviteter skal betragtes som en vedligeholdelsesopgave og kræver derfor ikke nogen godkendelse i henhold til dette bilag.«

c)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.«

33)

I punkt 21.A.432B foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om godkendelse af en større konstruktionsreparation skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger i tilfælde af materiel som omtalt i punkt 21.A.14, litra c), påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af certificeringsprogrammet som oprettet i overensstemmelse med punkt 21.A.432C, litra b).«

34)

Følgende indsættes som punkt 21.A.432C:

»21.A.432C.   Ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse

a)

En ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse skal indgives i en form og på en måde, som fastlægges af agenturet.

b)

En ansøgning om en større reparationskonstruktionsgodkendelse skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram, som består af:

1.

en beskrivelse af skaden og reparationskonstruktionen med angivelse af konfigurationen af den typekonstruktion, der repareres

2.

en identifikation af alle områder af typekonstruktionen og de godkendte håndbøger, der er ændret eller påvirket af reparationskonstruktionen

3.

en identifikation af eventuelle nødvendige fornyede undersøgelser til påvisning af overensstemmelsen af reparationskonstruktionen og de områder, der berøres af reparationskonstruktionen, med typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen

4.

alle foreslåede ændringer i typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen

5.

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder forslag til måder og procedurer, der skal følges for at påvise overensstemmelsen med punkt 21.A.433, litra a), nr. 1), og referencer til relaterede overensstemmelsesdokumenter

6.

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

7.

angivelse af, at alle certificeringsdata er blevet eller vil blive udarbejdet af ansøgeren alene eller på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering.«

35)

Punkt 21.A.433 og 21.A.435 affattes således:

»21.A.433.   Krav til godkendelse af en reparationskonstruktion

a)

En reparationskonstruktion skal udelukkende godkendes:

1.

når det i henhold til certificeringsprogrammet som omtalt i punkt 21.A.432C, litra b), er blevet påvist, at reparationskonstruktionen er i overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen, og med eventuelle ændringer som fastsat og meddelt af agenturet i henhold til punkt 21.B.450

2.

når overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget i henhold til litra a), nr. 1), er blevet erklæret, og begrundelsen for overensstemmelsen er blevet registreret i overensstemmelsesdokumenterne

3.

når der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering, og

4.

hvis ansøgeren har angivet at have fremlagt certificeringsdata på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering i henhold til punkt 21.A.432C, litra b), nr. 7):

i)

når indehaveren har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til litra a), nr. 2), indgivne oplysninger og

ii)

når indehaveren har indvilliget i at samarbejde med indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede materiel gennem overensstemmelse med punkt 21.A.451.

b)

Ansøgeren skal fremlægge erklæringen som anført i litra a), nr. 2), for agenturet og efter agenturets anmodning alle nødvendige uddybende oplysninger.

21.A.435.   Klassifikation og godkendelse af reparationskonstruktioner

a)

En reparationskonstruktion skal enten klassificeres som »større« eller »mindre« i henhold til kriterierne i 21.A.91 for en ændring i typecertifikatet.

b)

En reparationskonstruktion skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1), 2) og 5), som registreret i godkendelsesbetingelserne.«

36)

Punkt 21.A.437 udgår.

37)

Punkt 21.A.604, 21.A.605 og 21.A.606 affattes således:

»21.A.604.   ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

For så vidt angår en ETSO-godkendelse for en APU gælder følgende:

a)

uanset punkt 21.A.603, 21.A.610 og 21.A.615 finder følgende punkter anvendelse: punkt 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 og 21.B.80. En ETSO-godkendelse skal dog udstedes i henhold til punkt 21.A.606 i stedet for et typecertifikat

b)

uanset punkt 21.A.611 finder kravene i subpart D anvendelse på godkendelsen af konstruktionsændringer som foretaget af indehaveren af APU ETSO-godkendelsen, og kravene i subpart E finder anvendelse på godkendelsen af konstruktionsændringer som foretaget af andre ansøgere. Finder kravene i subpart E anvendelse, skal der udstedes en separat ETSO-godkendelse i stedet for et supplerende typecertifikat, og

c)

kravene i subpart M finder anvendelse på konstruktionsreparationsgodkendelser.

21.A.605.   Datakrav

a)

Ansøgeren skal fremlægge følgende dokumenter for agenturet:

1.

et certificeringsprogram for ETSO-godkendelsen med angivelse af måderne til påvisning af overensstemmelse med punkt 21.A.606, litra b)

2.

en overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at ansøgeren har opfyldt kravene i denne subpart

3.

en konstruktions- og præstationserklæring (DDP) til bekræftelse af, at ansøgeren har påvist, at artiklen er i overensstemmelse med den gældende ETSO i henhold til certificeringsprogrammet

4.

et eksemplar af de tekniske data, der foreskrives i den gældende ETSO

5.

redegørelsen eller en henvisning til redegørelsen, som er omhandlet i punkt 21.A.143, med det formål at opnå en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G eller den i punkt 21.A.125A, litra b), omhandlede håndbog eller en henvisning til håndbogen med henblik på produktion i henhold til subpart F uden produktionsorganisationsgodkendelse

6.

for en APU, den håndbog eller en henvisning til håndbogen, som er omhandlet i punkt 21.A.243, med det formål at opnå en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart J

7.

for alle andre artikler, de procedurer eller en henvisning til procedurerne, der er omhandlet i punkt 21.A.602B, litra b), nr. 2).

b)

Ansøgeren skal indberette eventuelle problemer eller begivenheder som opstår under godkendelsesproceduren, der i væsentlig grad kan påvirke ETSO-godkendelsen, til agenturet.

21.A.606.   Krav til udstedelse af en ETSO-godkendelse

Ansøgeren skal for at få udstedt en ETSO-godkendelse:

a)

påvise sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.602B

b)

påvise, at artiklen er i overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO eller med afvigelser herfra, som er godkendt i henhold til punkt 21.A.610, hvis dette er relevant

c)

opfylder kravene i denne subpart og

d)

erklære, at der ikke er blevet identificeret funktioner eller egenskaber, som gør artiklen usikker til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.«

38)

I punkt 21.A.701 tilføjes som nr. 16):

»16)

flyvning af et luftfartøj med henblik på fejlfinding eller kontrol af, at et eller flere systemer, dele eller apparatur fungerer korrekt efter vedligeholdelse.«

39)

Punkt 21.B.5, litra a), affattes således:

»a)

Denne sektion fastlægger den procedure, som den kompetente myndighed skal følge, når denne udfører sine opgaver og påtager sig ansvaret for udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, der er nævnt i dette bilag I.«

40)

Subpart B i sektion B affattes således:

»SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.70.   Certificeringsspecifikationer

Agenturet skal i henhold til artikel 76, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 udstede certificeringsspecifikationer og andre detaljerede specifikationer, herunder certificeringsspecifikationer for luftdygtighed, data om operationel egnethed og miljøbeskyttelse, som kompetente myndigheder, organisationer og personale kan bruge til påvisning af materiels, deles og apparaturs overensstemmelse med de relevante væsentlige krav, som er fastsat i bilag II, IV og V til denne forordning, samt med forordningens artikel 9, stk. 2, og bilag III i forhold til miljøbeskyttelse. Disse specifikationer skal være tilstrækkeligt detaljerede og specifikke til for ansøgerne at angive de betingelser, i henhold til hvilke certifikater skal udstedes, ændres eller suppleres.«

21.B.75.   Særlige betingelser

a)

Agenturet skal foreskrive særlige detaljerede tekniske specifikationer, kaldet »særlige betingelser«, for et materiel, såfremt de tilknyttede certificeringsspecifikationer ikke indeholder tilstrækkelige eller behørige sikkerhedsstandarder for materiellet, fordi:

1.

materiellet har nye eller usædvanlige konstruktionsegenskaber i forhold til den konstruktionspraksis, som de gældende certificeringsspecifikationer er baseret på

2.

den tilsigtede anvendelse af materiellet er utraditionel eller

3.

erfaringer fra andet tilsvarende materiel i brug eller materiel, der har tilsvarende konstruktionsegenskaber, eller nye identificerede farer har vist, at der kan opstå betingelser, som ikke frembyder den fornødne sikkerhed.

b)

Særlige betingelser omfatter de sikkerhedsstandarder, som agenturet finder nødvendige for at fastsætte et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som er fastsat i de gældende certificeringsspecifikationer.

21.B.80.   Typecertificeringsgrundlag for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

Agenturet skal fastsætte typecertificeringsgrundlaget og meddele dette til ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat. Typecertificeringsgrundlaget skal bestå af:

a)

certificeringsspecifikationerne for luftdygtighed som fastsat af agenturet fra og med dem, der finder anvendelse på materiellet på ansøgningsdatoen for certifikatet, medmindre:

1.

ansøgeren vælger at overholde eller i henhold til punkt 21.A.15, litra f), skal overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen. Vælger ansøgeren at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen, skal agenturet inddrage enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, i typecertificeringen, eller

2.

agenturet accepterer alternativer til en udpeget certificeringsspecifikation, som ikke kan overholdes, og som der er fundet kompensationsfaktorer for, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau, eller

3.

agenturet godkender eller foreskriver andre måder, som:

i)

i tilfælde af et typecertifikat påviser overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139, eller

ii)

i tilfælde af et begrænset typecertifikat sørger for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den tilsigtede anvendelse, og

b)

eventuelle særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, litra a).

21.B.82.   Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et typecertifikat og begrænset typecertifikat for luftfartøjer

Agenturet skal fastsætte certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og meddele dette til ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til luftfartøjer. Certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed skal bestå af:

a)

certificeringsspecifikationerne for dataene om operationel egnethed som fastsat af agenturet, der gælder for luftfartøjet på ansøgningsdatoen eller på datoen for den supplerende ansøgning om dataene om operationel egnethed, alt efter hvilken dato der er den seneste, medmindre:

1.

ansøgeren vælger at overholde eller i henhold til punkt 21.A.15, litra f), er pålagt at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen. Vælger ansøgeren at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen, skal agenturet inddrage enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, i typecertificeringen, eller

2.

agenturet godkender eller foreskriver alternative måder for påvisning af overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i bilag II, IV og V til forordning (EU) 2018/1139.

b)

eventuelle særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, litra a).

21.B.85.   Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsspecifikationer for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

Agenturet skal fastsætte og underrette ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for et luftfartøj, om et supplerende typecertifikat eller om en større ændring i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat om de gældende støjkrav, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind I, del II, kapitel 1, og:

1.

for subsoniske jetfly, i kapitel 2, 3, 4 og 14

2.

for propeldrevne fly, i kapitel 3, 4, 5, 6, 10 og 14

3.

for helikoptere, i kapitel 8 og 11

4.

for supersoniske fly, i kapitel 12 og

5.

for tiltrotorer, i kapitel 13.

b)

Agenturet skal fastsætte og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), om de gældende emissionskrav med henblik på forebyggelse af tilsigtet brændstofluftning for luftfartøjer, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind II, del II, kapitel 1 og 2.

c)

Agenturet skal fastsætte de gældende emissionskrav for motorer (røg, gas og partikler), der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind II, del III, kapitel 1, og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), herom, og

1.

for røg og gasformige emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved subsoniske hastigheder, i kapitel 2

2.

for røg og gasformige emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i kapitel 3, og

3.

for partikler af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i kapitel 4.

d)

Agenturet skal fastsætte og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), om de gældende CO2-emissionskrav for flyvemaskiner, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind III, del II, kapitel 1, og

1.

for subsoniske jetfly, i kapitel 2 og

2.

for subsoniske propeldrevne fly, i kapitel 2.

21.B.100.   Inddragelsesniveau

a)

Agenturet skal fastlægge, i hvilket omfang det inddrages i arbejdet med at kontrollere aktiviteter og data vedrørende påvisning af overensstemmelse i forbindelse med ansøgningen om et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, en godkendelse af en større ændring, et supplerende typecertifikat, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller en ETSO-godkendelse for en APU. Dette sker via en vurdering af de relevante grupper af aktiviteter og data i certificeringsprogrammet, hvormed overensstemmelsen kan påvises. I denne vurdering skal der tages hensyn til:

sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og

den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen

og som minimum overvejes følgende elementer:

1.

certificeringsprojektets nye eller usædvanlige egenskaber, herunder drifts-, organisations- og vidensstyringsaspekter

2.

kompleksiteten af konstruktionen og/eller påvisningen af overensstemmelse

3.

konstruktionens eller teknologiens kritikalitet og de sikkerheds- og miljørisici, der er forbundet hermed, herunder de risici, der er blevet identificeret ved lignende konstruktioner og

4.

resultater og erfaring inden for ansøgerens konstruktionsorganisation på det pågældende område.

b)

I forbindelse med godkendelsen af mindre reparationskonstruktioner, mindre ændringer eller andre ETSO-godkendelser end for en APU skal agenturet fastsætte sit inddragelsesniveau i forhold til det samlede certificeringsprojekt, idet der tages højde for eventuelle nye eller usædvanlige egenskaber, kompleksiteten af konstruktionen og/eller påvisningen af overensstemmelse, konstruktionens eller teknologiens kritikalitet samt resultaterne og erfaringen inden for ansøgerens konstruktionsorganisation.

c)

Agenturet skal underrette ansøgeren om agenturets inddragelsesniveau, og det skal ajourføre sit inddragelsesniveau, når dette er berettiget som følge af oplysninger, når disse har en mærkbar effekt på den tidligere vurderede risiko i henhold til litra a) eller b). Agenturet skal underrette ansøgeren om ændringer i agenturets inddragelsesniveau.

21.B.103.   Udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede et typecertifikat for luftfartøjer, motorer eller propeller eller et begrænset typecertifikat for luftfartøjer, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.21

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

Uanset litra a) og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan agenturet udstede et typecertifikat for luftfartøjer, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.«

41)

Subpart D i sektion B affattes således:

»21.B.105.   Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for en større ændring i et typecertifikat

Agenturet skal fastsætte det gældende typecertificeringsgrundlag, miljøbeskyttelseskravene og i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, også certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat i henhold til punkt 21.A.101, og underrette ansøgeren om en større ændring i et typecertifikat herom.

21.B.107.   Udstedelse af en godkendelse af en ændring i et typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en ændring i et typecertifikat, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt:

i)

punkt 21.A.95 for en mindre ændring eller

ii)

punkt 21.A.97 for en større ændring

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a) eller b), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

I tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, kan agenturet uanset litra a), nr. 1) og 2), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), godkende en ændring i et typecertifikat for luftfartøjer, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

c)

Godkendelsen af ændringerne i dataene om operationel egnethed skal indgå i godkendelsen af ændringen i typecertifikatet.

d)

Godkendelsen af en ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.«

42)

Subpart E i sektion B affattes således:

»I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.

21.B.109.   Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et supplerende typecertifikat

Agenturet skal fastsætte det gældende typecertificeringsgrundlag, miljøbeskyttelseskravene og i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, også certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat i henhold til punkt 21.A.101, og underrette ansøgeren om et supplerende typecertifikat herom.

21.B.111.   Udstedelse af et supplerende typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede et supplerende typecertifikat, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.115, litra b)

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

I tilfælde af et supplerende typecertifikat, der påvirker dataene om operationel egnethed, kan agenturet uanset litra a), nr. 1) og 2), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), udstede et supplerende typecertifikat, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

c)

Godkendelsen af ændringerne i dataene om operationel egnethed skal indgå i det supplerende typecertifikat.

d)

Det supplerende typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) den større ændring udføres.«

43)

Punkt 21.B.326 affattes således:

»21.B.326.   Luftdygtighedsbevis

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis for:

a)

nye luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

2.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed og

3.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset udstedes første gang.

b)

brugte luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser, at:

i)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til dette bilag I (del 21), og

ii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

iii)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003

iv)

luftfartøjet var i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset blev udstedt første gang

2.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed, og

3.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet var i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset blev udstedt første gang.«

44)

Subpart M i sektion B affattes således:

»21.B.450.   Typecertificeringsgrundlag for og miljøbeskyttelseskrav til en reparationskonstruktionsgodkendelse

Agenturet skal fastsætte eventuelle ændringer i typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen, som agenturet anser for nødvendigt for at opretholde et sikkerhedsniveau svarende til det, der tidligere er fastsat, og underrette ansøgeren om en reparationskonstruktion herom.

21.B.453.   Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

a)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en større reparationskonstruktion, forudsat at:

1.

ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.432B

2.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.433

3.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene og

4.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en mindre reparationskonstruktion, forudsat at ansøgeren har overholdt litra a), nr. 2) og 4), og forudsat at agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra b), ikke har konstateret en manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene.«

45)

Subpart O i sektion B affattes således:

»21.B.480.   Udstedelse af en ETSO-godkendelse

Agenturet skal udstede en ETSO-godkendelse, forudsat at:

a)

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.606

b)

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra b), ikke har konstateret en manglende overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO eller med afvigelser herfra, som er godkendt i henhold til punkt 21.A.610, hvis dette er relevant og

c)

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør artiklen usikker til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.«


3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/898

af 29. maj 2019

om godkendelse af præparatet af eugenol som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lidervet SL)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af eugenol. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet eugenol som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 21. oktober 2015 (2) og 4. juli 2017 (3), at eugenol under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet betragtes som effektivt med hensyn til at forbedre tilvæksten hos slagtekyllinger. Autoriteten mente ikke, at der var behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af det pågældende præparat af eugenol viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af eugenol bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4273.

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4931.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af zootekniske egenskaber).

4d18

Lidervet SL

Præparat af eugenol

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af:

eugenol 5 %

polyethylenglycolglycerinricinoleat 55-56 %

amorf kiselsyre 33 %

poly(methacrylsyre co-ethylacrylat) 6 %.

Granulat

Aktivstoffets karakteristika

Eugenol (2-methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-allyl-2-methoxyphenol, 4-allylguaiacol (99,5 %)

CAS-nr. 97-53-0

C10H12O2

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af eugenol i fodertilsætningsstoffet og foderstoffer:

Gaskromatografi kombineret med flammeioniseringsdetektor (GC-FID)

Slagtekyllinger

100

100

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller reduceres til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler.

3.

Blanding med andre kilder til eugenol er ikke tilladt.

23. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/899

af 29. maj 2019

om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsætningsstof til foder til slagtelam, malkegeder, malkefår, malkebøfler, heste og slagtesvin og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 232/2009, (EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 (indehaver af godkendelsen er S.I. Lesaffre)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse og fornyelse af en sådan godkendelse.

(2)

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 blev for slagtelam ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1447/2006 (2), for heste ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2007 (3), for malkegeder og malkefår ved Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2007 (4), for slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2008 (5) og for malkebøfler ved Kommissionens forordning (EF) nr. 232/2009 (6) godkendt for en periode på ti år som tilsætningsstof til foder.

(3)

I overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indsendte indehaveren af disse godkendelser ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (tidligere NCYC Sc 47) som tilsætningsstof til foder til slagtelam, malkegeder, malkefår, malkebøfler, slagtesvin og heste med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 13. juni 2018 (7), at ansøgeren har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstoffet opfylder godkendelsesbetingelserne.

(5)

Vurderingen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af fornyelsen af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 186/2007, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 209/2008 og (EF) nr. 232/2009 ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af det i bilaget opførte tilsætningsstof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, når det anvendes til slagtelam, malkegeder, malkefår, malkebøfler og slagtesvin, og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, når det anvendes til heste, fornyes på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 186/2007, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 209/2008 og (EF) nr. 232/2009 og forblandinger og foderblandinger, der indeholder det, mærket i overensstemmelse med nævnte forordninger før denne forordnings ikrafttrædelse kan fortsat markedsføres, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 186/2007, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 209/2008 og (EF) nr. 232/2009 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1447/2006 af 29. september 2006 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 28).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2007 af 21. februar 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 6).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2007 af 23. februar 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (EUT L 57 af 24.2.2007, s. 3).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2008 af 6. marts 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 3).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 232/2009 af 19. marts 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 som tilsætningsstof til foder til malkebøfler (indehaver af godkendelsen er Société Industrielle Lesaffre) (EUT L 74 af 20.3.2009, s. 14).

(7)  EFSA Journal 2018;16(7):5339.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 med en minimumskoncentration på 5 x 109 CFU/g.

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige, tørrede celler af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse: dybdeudsæd under anvendelse af chloramphenicoldextrosegærekstraktagar (EN 15789:2009).

Identifikation: PCR-metode (polymerasekædereaktion) CEN/TS 15790:2008.

Slagtelam

1,4 × 109

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Anbefalet dosis (CFU pr. dyr om dagen) for:

malkegeder: 3 × 109

malkefår: 2 × 109

3.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

23. juni 2029

Malkegeder og malkefår

7 × 108

Slagtesvin

1,25 × 109

Malkebøfler

5 × 108

 

 


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 med en minimumskoncentration på 5 x 109 CFU/g.

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige, tørrede celler af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analysemetode  (2)

Kvantitativ bestemmelse: dybdeudsæd under anvendelse af chloramphenicoldextrosegærekstraktagar (EN 15789:2009).

Identifikation: PCR-metode (polymerasekædereaktion) CEN/TS 15790:2008.

Heste

8 × 108

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Anbefalet dosis (CFU pr. dyr om dagen) for:

heste: 1,25 × 1010 – 6 × 1010

3.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

23. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/900

af 29. maj 2019

om godkendelse af 8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 indgivet en ansøgning om en ny vurdering af 8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at de pågældende tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 27. november 2018 (3), at brugen af 8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol i foder på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at begge stoffer virker irriterende på luftvejene, og at der ikke kan drages nogen konklusioner om en potentielt sensibiliserende virkning på huden. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten har konkluderet, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten i foder, da de to stoffer anvendes i fødevarer og deres funktion i foder er den samme som i fødevarer.

(5)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede indhold bør angives på etiketten til tilsætningsstoffet for 8-mercapto-p-menthan-3-on og p-menth-1-en-8-thiol. Hvis det anbefalede indhold er overskredet, bør der angives visse oplysninger på etiketten på forblandinger samt på foderblandinger og fodermidler.

(6)

Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 23. december 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 23. juni 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 23. juni 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2019: 17(1):5530.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b12038

8-mercapto-p-menthan-3-on

Tilsætningsstoffets sammensætning:

8-mercapto-p-menthan-3-on

Aktivstoffets karakteristika:

8-mercapto-p-menthan-3-on

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 97 %

Kemisk betegnelse: C10H18OS

CAS-nr.: 38462-22-5

FLAVIS-nr. 12.038

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 8-mercapto-p-menthan-3-on i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Alle dyrearter

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger og på mærkningen af fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger: 0,05 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

23. juni 2029

2b12085

p-menth-1-en-8-thiol

Tilsætningsstoffets sammensætning:

p-menth-1-en-8-thiol

Aktivstoffets karakteristika:

p-menth-1-en-8-thiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 98 %

Kemisk betegnelse: C10H18OS

CAS-nr.: 71159-90-5

FLAVIS-nr. 12.085

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af p-menth-1-en-8-thiol i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Alle dyrearter

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger og på mærkningen af fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger: 0,05 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

23. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/901

af 29. maj 2019

om godkendelse af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til vitamin B2) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) blev godkendt uden tidsbegrænsning som kilder til vitamin B2 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF. Tilsætningsstofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning blev der indgivet to ansøgninger om en ny vurdering af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) til alle dyrearter med anmodning om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Den ene ansøgning vedrører riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), og den anden ansøgning vedrører riboflavin og riboflavin-5′-phosphatestere, mononatriumsalt, begge produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984). Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 anmodedes der i en af de to ansøgninger også om godkendelse af riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter til anvendelse i drikkevand. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 til anvendelse i drikkevand.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 3. december 2015 (3) og 13. juni 2018 (4), at riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret agf Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Den konkluderede også, at tilsætningsstoffer, der indeholder riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) ikke irriterer huden og øjnene. Da der ikke foreligger oplysninger, kan autoriteten ikke drage konklusioner om hudoverfølsomhed. Riboflavin er anerkendt som en fotosensibilisator, der kan fremkalde fotoallergiske hud- og øjenreaktioner. Arbejdstagerne kan være udsat for respirabelt støv, når de behandler riboflavin og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt. Da der ikke foreligger oplysninger om inhalationstoksicitet, kan autoriteten ikke drage konklusioner om en mulig risiko ved indånding. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede desuden, at riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) er effektive kilder til vitamin B2 i forbindelse med opfyldelse af dyrenes ernæringsmæssige behov. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået rapporterne om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder og, hvor det er relevant, i vand, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt for anvendelse i foder og for riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) også for anvendelse i drikkevand. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilladelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, der er produceret og mærket før den 23. juni 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 23. december 2019.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 23. juni 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 23. juni 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 23. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(1):4349.

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5337.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: ernæringsmæssige tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

3a825i

»Riboflavin« eller »Vitamin B2«

Tilsætningsstoffets sammensætning

Riboflavin produceret af Ashbya gossypii DSM 23096

Aktivstoffets karakteristika

Riboflavin

C17H20N4O6

CAS-nr.: 83-88-5

Riboflavin, fast form, produceret af Ashbya gossypii DSM 23096

Renhedskriterier: min. 80 % riboflavin

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af riboflavin i fodertilsætningsstoffet: Spektrofotometri ved 444nm

Til bestemmelse af riboflavin i forblandinger: Højtryksvæskekromatografi i kombination med UV-detektor, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Til bestemmelse af riboflavin i foderstoffer: Højtryksvæskekromatografi med fluorescensdetektion, HPLC-FL (EN 14152)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

23. juni 2029

3a825ii

»Riboflavin« eller »Vitamin B2«

Tilsætningsstoffets sammensætning

Riboflavin

Aktivstoffets karakteristika

Riboflavin

C17H20N4O6

CAS-nr.: 83-88-5

Riboflavin, fast form, produceret af Bacillus subtilis DSM 17339 og/eller DSM 23984

Renhedskriterier: min. 96 %

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af riboflavin i fodertilsætningsstoffet: Spektrofotometri ved 444nm (Ph.Eur.6.0, metode 01/2008:0292)

Til bestemmelse af riboflavin i forblandinger: Højtryksvæskekromatografi i kombination med UV-detektor, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Til bestemmelse af riboflavin i foderstoffer og vand: Højtryksvæskekromatografi med fluorescensdetektion, HPLC-FL (EN 14152)

Alle dyrearter

1.

Riboflavin kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

2.

Kan anvendes i drikkevand.

3.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

4.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

23. juni 2029

3a 826

 

»Riboflavin 5′-phosphat, mononatriumsalt« eller »Vitamin B2«

Tilsætningsstoffets sammensætning

Riboflavin 5′-phosphatestere, mononatriumsalt

Aktivstoffets karakteristika

Riboflavin 5′-phosphat, mononatriumsalt

C17H22N4O9PNa

CAS-nr.: 130-40-5

Riboflavin 5′-phosphatestere, mononatriumsalt, fast form, fremstillet efter phosphorylering af riboflavin 98 % produceret af Bacillus subtilis DSM 17339 og/eller DSM 23984.

Renhedskriterier: min. 65 %

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af riboflavin 5′-phosphat, mononatriumsalt, i fodertilsætningsstoffet: Spektrofotometrimetoden ved 444nm (Ph.Eur.6.0, metode 01/2008:0786)

Til bestemmelse af riboflavin i forblandinger: Højtryksvæskekromatografi i kombination med UV-detektor, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Til bestemmelse af riboflavin 5′-phosphat, mononatriumsalt (som samlet vitamin B2), i fodertilsætningsstoffer og vand: Højtryksvæskekromatografi med fluorescensdetektion, HPLC-FL (EN 14152)

Alle dyrearter

1.

Kan anvendes i drikkevand.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

23. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


AFGØRELSER

3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/902

af 28. maj 2019

om en foranstaltning truffet af Sverige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2006/42/EF for at forbyde markedsføring af en sakselift til køretøjer (model TL530LF) fremstillet af TWA Equipment S.r.l.

(meddelt under nummer C(2019) 3886)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. juli 2017 informerede Sverige Kommissionen om en foranstaltning truffet i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en sakselift til køretøjer (model TL530LF) fremstillet af TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italien (i det følgende benævnt »fabrikanten«) og distribueret af Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Sverige (i det følgende benævnt »Carpart«).

(2)

Sverige traf foranstaltningen, da man fandt, at sakseliften til køretøjer ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i afsnit 4.1.2.6, punkt c) i bilag I til direktiv 2006/42/EF. I henhold til denne bestemmelse skal maskinen være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at byrden ikke kan løsgøres på farlig måde eller falde utilsigtet i frit fald, hvis der opstår delvis eller totalt energisvigt, eller når operatøren ikke længere påvirker betjeningsanordningerne. Sverige begrundede den trufne foranstaltning med, at rørbrudsventilen ikke fungerede korrekt, hvilket påvirker rampernes sikre funktion og dermed potentielt udgør alvorlige sikkerhedsfarer. Sverige anførte derudover, at visse sikkerhedsforanstaltninger slås fra (nemlig trykfølerventilerne), når liften sænkes ved hjælp af knappen »fuld sænkning«, og dette kan medføre, at platformene ikke er lige højt oppe.

(3)

Efter at have modtaget meddelelsen om beskyttelsesforanstaltningen, som Sverige har truffet, indledte Kommissionen en høring af de berørte parter for at høre deres synspunkter. Kommissionen sendte et brev til fabrikanten den 12. august 2017, som fabrikanten ikke svarede på. På baggrund af oplysninger fra de svenske myndigheder til Kommissionen leverer Carpart ikke længere det pågældende produkt til det svenske marked. Derudover bemærkede Carpart, at man var i gang med at udskifte de fabriksmonterede rørbrudsventiler med forbedrede rørbrudsventiler på TWA-liftmodel TL530LF, som allerede er blevet leveret til Sverige. De svenske myndigheder udtrykte tilfredshed med de foranstaltninger, som Carpart har truffet for at forbedre sikkerheden ved model TL530LF.

(4)

Forklaringerne fra Sverige og den dokumentation, der er til rådighed for Kommissionen, viser, at sakseliften til køretøjer model TL530LF ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i afsnit 4.1.2.6, litra c), i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

(5)

De foranstaltninger, som Sverige har truffet, er nødvendige for at sikre, at sakseliften til køretøjer model TL530LF ikke udgør potentielle sikkerhedsrisici på grund af fejlfunktioner i rørbrudsventilerne eller deaktivering af visse sikkerhedsforanstaltninger. Kun med et forbud kan man sikre, at produktet ikke markedsføres, før de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er opfyldt.

(6)

De sikkerhedsforanstaltninger, som Sverige har truffet, er derfor passende, nødvendige og proportionelle og bør anses for berettigede —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Foranstaltningen, som Sverige har truffet for at forbyde markedsføringen af en sakselift til køretøjer (model TL530LF) fremstillet af TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italien og distribueret af Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Sverige, er berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.


3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/903

af 29. maj 2019

om fastsættelse af unionsdækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnettet for den tredje referenceperiode, der starter der 1. januar 2020 og slutter den 31. december 2024

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 549/2004 skal Kommissionen for hver referenceperiode vedtage unionsdækkende præstationsmål om centrale præstationsområder, herunder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet. Gennemførelsesregler vedrørende disse mål er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 (2). Navnlig kræves det i artikel 9, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, at Kommissionen samtidig med vedtagelsen af de unionsdækkende præstationsmål skal fastsætte følgende værdier: en unionsdækkende »referenceværdi for fastlagte omkostninger« og en unionsdækkende »referenceværdi for den fastlagte enhedsomkostning«, varslingstærskelværdier, ud over hvilke medlemsstaterne kan anmode om en revision af de præstationsmål, der er fastsat i præstationsplanerne, samt sammenligningsgrupper af luftfartstjenesteudøvere, der har et lignende operationelt og økonomisk miljø. Fastsættelsen af fastlagte omkostninger er baseret på artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 (3).

(2)

De unionsdækkende præstationsmål for den tredje referenceperiode (»RP3«), som går fra og med kalenderåret 2020 til og med kalenderåret 2024, de unionsdækkende referenceværdier, varslingstærskelværdierne og sammenligningsgrupperne bør fastsættes inden den 1. juni 2019 for at give tid nok til udarbejdelsen af præstationsplanerne, som senest den 1. oktober 2019 skal fremlægges for Kommissionen til vurdering.

(3)

Den 16. december 2016 udpegede Kommissionen et præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2002 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2296 (4), med henblik på at gennemføre præstationsordningen.

(4)

For at fremme vedtagelsen af unionsdækkende præstationsmål for RP3 foretog præstationsvurderingsorganet på vegne af Kommissionen en høring af interessenterne i perioden fra den 20. juni 2018 til den 16. januar 2019. Høringen omfattede alle de interessenter, der er opført på listen i artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004, herunder luftrumsbrugere, luftfartstjenesteudøvere og faglige sammenslutninger, og omhandlede vejledende intervaller for unionsdækkende præstationsmål samt tilgangen og metoden til fastsættelse af præstationsmål og andre værdier.

(5)

Præstationsvurderingsorganet fremlagde sin endelige rapport for Kommissionen den 22. februar 2019. I denne rapport tages der hensyn til de ændringer, der blev indført med gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, relevante kommentarer fra interessenterne og de seneste statistikker og prognoser for RP3, som Eurocontrol Statistics and Forecast Service (STATFOR) og det centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter stiller til rådighed. I rapporten fra præstationsvurderingsorganet beskrives de antagelser og det rationale, der ligger til grund for de foreslåede mål, referenceværdier, varslingstærskelværdier og sammenligningsgrupper.

(6)

Ved fastsættelsen af de unionsdækkende præstationsmål i nærværende afgørelse er der taget hensyn til det input, der er modtaget fra præstationsvurderingsorganet, netforvalteren, Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og de nationale tilsynsmyndigheder. Kommissionen har i januar og februar 2019 ligeledes afholdt møder og foretaget udvekslinger med medlemsstater, nationale tilsynsmyndigheder, netforvalteren og præstationsvurderingsorganet med henblik på at dele de seneste oplysninger, der er relevante for fastsættelsen af præstationsmålene. Medlemsstaterne blev under disse drøftelser opfordret til at ajourføre de indledende omkostningsdata og trafikprognoserne. Disse oplysninger er taget i betragtning ved fastsættelsen af præstationsmålene i nærværende afgørelse.

(7)

De unionsdækkende præstationsmål og referenceværdierne er baseret på data, der dækker medlemsstaternes, Norges og Schweiz's geografiske område, og brugen af en overflyvningstrafikprognose udtrykt i IFR-bevægelser og i tjenesteenheder og baseret på basisprognosen fra Eurocontrol Statistics and Forecast Service (STATFOR) fra den 18. februar 2019. Denne overflyvningstrafikprognose svarer til 10 534 000 IFR-bevægelser og 139 141 000 tjenesteenheder for 2019, 10 824 000 IFR-bevægelser og 143 878 000 tjenesteenheder for 2020, 10 996 000 IFR-bevægelser og 146 980 000 tjenesteenheder for 2021, 11 191 000 IFR-bevægelser og 150 398 000 tjenesteenheder for 2022, 11 355 000 IFR-bevægelser og 153 368 000 tjenesteenheder for 2023 og 11 523 000 IFR-bevægelser og 156 359 000 tjenesteenheder for 2024.

(8)

Ved fastsættelsen af unionsdækkende præstationsmål bør økonomiske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og operationelle hensyn tages i betragtning. Det kræver balance at sikre, at ulemper eller en kombination af ulemper ikke vejer tungere end de forventede fordele. Derfor bør afhængighederne og kompromiserne mellem de centrale præstationsområder tages i betragtning, når præstationsmålene for RP3 fastsættes. I forbindelse med præstationsmålene for de centrale præstationsområder omkostningseffektivitet og kapacitet bør der således tage hensyn til forholdet mellem de omkostninger, der er forbundet med yderligere kapacitet, og de forbedringer, som disse omkostninger kan medføre. Præstationsmålene for det centrale præstationsområde miljø bør tage højde for, at lufttrafikstyringsdatatjenesters (»ATM«) operationelle foranstaltninger, hvis formål er at minimere brændstofforbruget og dermed reducere emissionerne, ikke altid kan gennemføres i praksis. Det skyldes de operationelle restriktioner, der er knyttet til især sikker separation af luftfartøjer og tilgængelig ATM-kapacitet. Endelig bør det med hensyn til præstationsmålene for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed tages i betragtning, at udøvelse af luftfartstjenester på sikker vis er et overordnet mål, og at sikkerhed skal integreres fuldt ud i luftfartstjenesteudøvernes forretningsplanlægning.

(9)

De unionsdækkende præstationsmål, der fastsættes i nærværende afgørelse, afspejler ambitionen for nettets præstationer som helhed. I overensstemmelse med artikel 14 og 15 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 tager Kommissionen hensyn til de lokale forhold i sin vurdering af, hvorvidt de nationale præstationsmål eller præstationsmålene for funktionelle luftrumsblokke, der er fastsat i udkastene til præstationsplaner, stemmer overens med de unionsdækkende præstationsmål i nærværende afgørelse.

(10)

De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed, der er udarbejdet i samarbejde med EASA, bør udtrykkes som det minimumsniveau for sikkerhedsforvaltningens effektivitet, der skal opnås af luftfartstjenesteudøvere, der er certificeret til at udøve lufttrafiktjenester. Disse præstationsmål bør tage hensyn til de faktiske og tilstræbte præstationer i den anden referenceperiode og gå ud over den minimale opfyldelse af kravene til elementerne i sikkerhedsforvaltningssystemet. Derudover har Kommissionen givet EASA til opgave at ajourføre kravene og det vejledende materiale med henblik på at overvåge og sikre en korrekt gennemførelse af de indikatorer for flyvesikkerhed, der er fastsat i bilag I, afsnit 1, punkt 1, og afsnit 2, punkt 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317. Den ramme, der anvendes til at måle niveauerne for sikkerhedsforvaltningens effektivitet, er derfor mere stringent end i den anden referenceperiode, hvilket afspejles i den fremgangsmåde, der er brugt til at fastsætte de unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed for RP3. Disse mål bør også tage højde for, hvordan de ATM-ændringer, der stammer fra gennemførelsen af SESAR-projekterne som omhandlet i artikel 15a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 550/2004, påvirker sikkerhedsforvaltningen, idet der fokuseres på mål for sikring af flyvesikkerheden og styring af flyvesikkerhedsrisici.

(11)

Ved fastsættelsen af de unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø målt som den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet for den faktiske bane bør der tages hensyn til det præstationsniveau, der er nået i den anden referenceperiode, de foranstaltninger, der er gennemført for at optimere ATM-operationer, og relevant input fra præstationsvurderingsorganet, netforvalteren og de nationale tilsynsmyndigheder.

(12)

Luftfart belaster i stigende grad miljøet, men stigningen er dog mindre brat end forventet, væksten i antallet af flyvninger i den anden referenceperiode taget i betragtning. De ekstra gate til gate-CO2-emissioner, som skyldes ATM-nettets ineffektivitet, og som beregnes ved at sammenligne de faktiske baner og de uhindrede baner for alle europæiske flyvninger, har ligget stabilt på omkring 6 % i de seneste seks år til trods for væksten i antallet af flyvninger takket være optimeringen af ATM-operationer med hensyn til udformning, planlægning og trafik- og kapacitetsregulering i det europæiske ATM-net. Den horisontale overflyvningsflyveineffektivitet er overordnet set blevet mindre, og det forventes, at præstationsmålet for den anden referenceperiode vil blive nået.

(13)

Forbedringer inden for det centrale præstationsområde miljø kan primært tilskrives gennemførelsen af luftrummet med fri ruteføring, der muliggør kortere ruter og mere effektiv brug af det europæiske luftrum. Det forventes, at luftrummet med fri ruteføring vil blive gennemført i størstedelen af det europæiske luftrum inden udgangen af 2019 og i sin helhed i 2022. Kombineret med den gradvise gennemførelse af de grænseoverskridende aktiviteter med fri ruteføring kan dette føre til mere direkte ruteføring og reducere antallet af fløjne sømil og emissioner fra lufttrafikken og således støtte en bæredygtig reduktion af luftfartens kulstofintensitet. Den gradvise gennemførelse berettiger derfor en forbedring af den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet frem til 2022. Efter 2022 bør den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet forblive stabil. Ud fra de foranstaltninger, der i øjeblikket er fastsat, i betragtning af, at luftfarttøjer skal undgå stadig hyppigere ugunstige vejrforhold og farlige områder, og i betragtning af, at ATM-operationer skal sikre minimumsadskillelsen mellem luftfarttøjerne, forventes det ikke, at den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet vil blive yderligere forbedret i 2023 og 2024.

(14)

Det unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet målt som gennemsnitlig forsinkelse i lufttrafikreguleringen (ATFM) pr. flyvning, der skyldes luftfartstjenester, bør tage udgangspunkt i det præstationsniveau, der er nået i anden referenceperiode, og i relevant input fra præstationsvurderingsorganet, netforvalteren og de nationale tilsynsmyndigheder.

(15)

Lufttrafikken i Europa er vokset betydeligt i den anden referenceperiode og befinder sig nu på et historisk højt niveau, hvilket netforvalteren har dokumenteret. IFR-bevægelserne steg med 13 % i de første fire år af den anden referenceperiode, og den gennemsnitlige overflyvnings-ATFM-forsinkelse steg fra 0,73 minutter pr. flyvning i 2015 til 1,73 minutter pr. flyvning i 2018, hvilket udgør en forøgelse af forsinkelserne på 137 %. I visse områder af Unionen, navnlig i et begrænset antal områdekontrolcentre i den centrale del af Europa og i tilstødende områder i Centraleuropa, har ATM-kapaciteten ikke været tilstrækkelig til at imødekomme den voksende trafik. Fem områdekontrolcentre står for mere end halvdelen af den samlede overflyvnings-ATFM-forsinkelse, der kan tilskrives flyvekontroltjenestens kapacitet og bemanding i Europa, og visse af disse centre har ikke levet op til de kapacitetsplaner, der er aftalt i netoperationsplanen. Det førte til en situation, hvor det unionsdækkende præstationsmål for den anden referenceperiode på 0,5 minutter i gennemsnitlig ATFM-forsinkelse pr. flyvning ikke blevet nået. Kapacitetsmanglen forventes at blive større i de kommende år.

(16)

Trafikprognosen for RP3 taget i betragtning forventes de fleste luftfartstjenesteudøvere ifølge netforvalteren og præstationsvurderingsorganet at være i stand til at opfylde deres kapacitetskrav for RP3. Ifølge oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder forventes den kvalitet af tjenesterne, som luftfartstjenesteudøverne foreslår i netoperationsplanen, dog fortsat at være problematisk for visse områdekontrolcentre pga. uhensigtsmæssig bemanding i navnlig de første tre år af RP3. Som et resultat kan den optimale gennemsnitlige ATFM-forsinkelse på 0,5 minutter pr. flyvning for hele systemet først forventes ved udgangen af RP3. For at afhjælpe kapacitetsmanglen og nå de i denne afgørelse fastsatte mål anbefaler netforvalteren og præstationsvurderingsorganet, at luftfartstjenesteudøverne træffer særlige foranstaltninger for de berørte områdekontrolcentre.

(17)

De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet for hvert år i referenceperioden bør udtrykkes i procent og afspejle ændringen fra år til år af den gennemsnitlige unionsdækkende fastlagte enhedsomkostning for luftfartstjenester. De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet bør fastsættes under hensyn til det præstationsniveau, der er nået i første og anden referenceperiode, og til relevant input fra præstationsvurderingsorganet og de nationale tilsynsmyndigheder.

(18)

På unionsniveau er de faktiske overflyvningsomkostninger udtrykt i EUR2017 siden begyndelsen af den første referenceperiode forblevet konstante til trods for en mærkbar stigning i trafikken. De faktiske omkostninger for de første tre år af den anden referenceperiode ligger under de tilsvarende fastlagte omkostninger. Luftfartstjenesteudøvernes samlede overskud på EU-plan har derfor været større end planlagt. Dette giver sammen med præstationsvurderingsorganets analyse et fingerpeg om, at de fleste luftfartstjenesteudøvere kan forbedre omkostningseffektiviteten yderligere i RP3 og samtidig opfylde kapacitetsbehovet. Samtidig er lufttrafikken og overflyvnings-ATFM-forsinkelserne blevet øget betydeligt i de senere år, hvilket kan tyde på, at nettet ikke er blevet tilført tilstrækkelige ressourcer i den anden referenceperiode. Omkostningseffektivitetsmålene for RP3 bør sigte mod øget omkostningseffektivitet, idet det sikres, at det ikke sker på bekostning af tilstrækkelig kapacitet.

(19)

Luftrumsbrugerne har udtrykt betænkeligheder ved de aflyste eller forsinkede investeringsprojekter, der skulle give den fornødne kapacitet. Omkostningerne i forbindelse med sådanne projekter er ofte helt eller delvist omfattet af de fastlagte omkostninger for de foregående referenceperioder og således inkluderet i afgifterne. Hvis en del af luftfartstjenesteudøvernes overskud er skabt ved manglende eller forsinket gennemførelse af nødvendige investeringer, kan disse overskud bruges til at finansiere nødvendige investeringer i RP3, hvis de ikke er blevet udbetalt som dividender til andelshavere eller er overgået til statsbudgettet. Når der fastsættes rentesatser med henblik på beregning af kapitalomkostninger, bør luftfartstjenesteudøverne desuden tage højde for den risikobegrænsning, der gælder under mekanismerne for trafikrisikodeling og omkostningsrisikodeling, og for de generelt gunstige finansieringsbetingelser.

(20)

De forventede forbedringer af omkostningseffektiviteten for RP3 bør beregnes med udgangspunkt i den unionsdækkende referenceværdi for den fastlagte enhedsomkostning, der fremkommer ved at dividere referenceværdien for de fastlagte omkostninger med trafikprognosen udtrykt i tjenesteenheder for 2019. Referenceværdien for de unionsdækkende fastlagte omkostninger beregnes ved at bruge de faktiske omkostninger for årene 2015, 2016 og 2017 i en lineær regressions-analyse og justeres for at tage hensyn til for de seneste foreliggende skøn over omkostninger, trafikudsving og deres betydning for omkostningerne.

(21)

De fastlagte omkostninger på EU-niveau for RP3 bør i løbet af denne referenceperiode kun stige en smule i forhold til referenceværdien for de fastlagte omkostninger. Dette er berettiget for at forbedre kvaliteten af tjenesterne ved navnlig at afhjælpe kapacitetsmanglen i det europæiske luftrum. I løbet af en periode, der dækker både RP3 og den anden referenceperiode, bør ændringen fra år til år af den gennemsnitlige unionsdækkende fastlagte enhedsomkostning for luftfartstjenester beløbe sig til – 2,7 % om året.

(22)

Ud over de unionsdækkende præstationsmål bør der fastsættes varslingstærskelværdier, ud over hvilke medlemsstaterne kan anmode om en revision af de præstationsmål, der er fastsat i præstationsplanerne. I gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 fastsættes der tre forskellige typer tærskelværdier baseret på følgende parametre: afvigelser af den faktiske trafik fra trafikprognoserne i et givet kalenderår udtrykt i procent af IFR-bevægelser, afvigelser af den faktiske trafik fra trafikprognoserne i et givet kalenderår udtrykt i procent af tjenesteenheder og udsving i referenceværdierne som følge af sæsonbetingede ajourføringer af netoperationsplanen. Udsving i de faktorer, der ligger til grund for varslingstærskelværdierne, kan få betydelige konsekvenser for udøvelsen af luftfartstjenester, både hvad angår faktiske indtægter og forventningerne med hensyn til levering af kapacitet.

(23)

Ved fastsættelse af varslingstærskelværdier bør der tages hensyn til trafikprognoseintervaller for så vidt angår overflyvningstjenesteenheder og IFR-bevægelser fra lille til stor vækst baseret på Eurocontrols STATFOR. Den lange prognoseperiode indtil slutningen af 2024 betyder, at der hersker en vis usikkerhed, navnlig med hensyn til den økonomiske vækst, Det Forenede Kongeriges hensigt om at træde ud af Unionen, geopolitiske risici, der kan resultere i lukninger af luftrummet og udsving i trafikstrømmene som konstateret under den anden referenceperiode, såvel som udviklingen af økonomiske bånd med vækstmarkeder. Prognoserne tager med udgangspunkt i de oplysninger, der var tilgængelige frem til februar 2019, højde for disse risici. De økonomiske udsigter forbliver dog usikre, og risikovægten er meget skiftende.

(24)

Ud over de unionsdækkende præstationsmål bør der fastsættes sammenligningsgrupper af luftfartstjenesteudøvere, der har et lignende operationelt og økonomisk miljø, med henblik på at vurdere præstationsmålene for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet. Der bør ved fastsættelsen af disse grupper tages højde for luftrummets kompleksitet, trafikniveauer og -udsving, leveomkostninger og flyvekontrolenhedernes personaleomkostninger til hver luftfartstjenesteudøver.

(25)

De værdier for de unionsdækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier, der fastsættes på tidspunktet ved vedtagelsen af nærværende gennemførelsesafgørelse, bør ikke variere, heller ikke hvis EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige på en senere dato, og en udtrædelsesaftale ikke er trådt i kraft. Dette mulige scenarie vil ikke påvirke fastsættelsen af værdierne i nævneværdig grad. De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed bestemmes af faktorer, der er uafhængige af antallet af medlemsstater. De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø afhænger af banerne, men hvorvidt disse baner udelukkende omfatter medlemsstaternes luftrum eller også tredjelandes luftrum er ikke relevant. Med hensyn til unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet og omkostningseffektivitet har beregninger vist, at konsekvenserne ved Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil være ubetydelige, og at det i et sådant scenarie ikke vil være nødvendigt at ændre målene. Referenceværdien for fastlagte omkostninger, referenceværdien for den fastlagte enhedsomkostning og sammenligningsgrupperne bør imidlertid afhænge af, om EU-lovgivningen eller en udtrædelsesaftale finder anvendelse på Det Forenede Kongerige på dagen før denne afgørelses ikrafttræden, eller om ingen af disse to scenarier er gældende.

(26)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse på den tredje referenceperiode som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317.

Artikel 2

Unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed

De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed som omhandlet i bilag I, afsnit 1, punkt 1.1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, der inden udgangen af 2024 skal nås af luftfartstjenesteudøvere, der er certificeret til at udøve lufttrafiktjenester, fastsættes til følgende niveau for sikkerhedsforvaltningens effektivitet:

a)

som minimum niveau C for forvaltningsmålene »flyvesikkerhedskultur«, »flyvesikkerhedspolitik og -mål«, »sikring af flyvesikkerheden« og »flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger«

b)

som minimum niveau D for forvaltningsmålet »styring af flyvesikkerhedsrisici«.

Artikel 3

Unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø

De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø som defineret i bilag I, afsnit 1, punkt 2.1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 udtrykkes som den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet for den faktiske bane og måles som den gennemsnitlige supplerende tilbagelagte afstand i forhold til storcirkelafstanden samt må ikke overstige følgende procentsatser: 2,53 % i 2020, 2,47 % i 2021, 2,40 % i 2022, 2,40 % i 2023 og 2,40 % i 2024.

Artikel 4

Unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet

De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet som fastsat i bilag I, afsnit 1, punkt 3.1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 er den gennemsnitlige overflyvnings-ATFM-forsinkelse pr. flyvning, der skyldes luftfartstjenester, på maksimalt 0,9 minutter pr. flyvning i 2020, 0,9 minutter pr. flyvning i 2021, 0,7 minutter pr. flyvning i 2022, 0,5 minutter pr. flyvning i 2023 og 0,5 minutter pr. flyvning i 2024.

Artikel 5

Unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet

1.   De unionsdækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet som defineret i bilag I, afsnit 1, punkt 4.1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 er en ændring fra år til år af den gennemsnitlige unionsdækkende fastlagte enhedsomkostning for overflyvningsluftfartstjenester på – 1,9 % for 2020, – 1,9 % for 2021, – 1,9 % for 2022, – 1,9 % for 2023 og – 1,9 % for 2024. Ændringen fra år til år beregnes med udgangspunkt i referenceværdien for den fastlagte enhedsomkostning som fastsat i stk. 3.

2.   Referenceværdien for fastlagte omkostninger fastsættes til:

a)

6 245 065 000 EUR i EUR2017 i tilfælde, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på en dato, der går forud for denne gennemførelsesafgørelses ikrafttræden, og hvor en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige ikke er trådt i kraft inden denne dato

b)

7 047 092 000 EUR i EUR2017 i alle andre tilfælde.

3.   Referenceværdien for den fastlagte enhedsomkostning fastsættes til:

a)

49,29 EUR in EUR2017 i tilfælde, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på en dato, der går forud for denne gennemførelsesafgørelses ikrafttræden, og hvor en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige ikke er trådt i kraft inden denne dato

b)

50,65 EUR i EUR2017 i alle andre tilfælde.

Artikel 6

Varslingstærskelværdier

1.   Medlemsstaterne kan anmode om en revision af et eller flere af de præstationsmål, der er fastsat i præstationsplanerne, jf. artikel 18, stk. 1, litra a), nr. i), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, hvis:

a)

den faktiske trafik, der registreres af Eurocontrol, i løbet af et givet kalenderår afviger fra trafikprognosen i den præstationsplan, der er vedtaget i henhold til artikel 16 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, med mindst 10 % af IFR-bevægelserne

b)

den faktiske trafik, der registreres af Eurocontrol, i løbet af et givet kalenderår afviger fra trafikprognosen i den præstationsplan, der er vedtaget i henhold til artikel 16 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, med mindst 10 % af tjenesteenhederne.

2.   Medlemsstaterne kan anmode om en revision af et eller flere af de præstationsmål, der er fastsat i præstationsplanerne, jf. artikel 18, stk. 1, litra a), nr. i), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317, hvis udsvinget i referenceværdierne som følge af sæsonbetingede ajourføringer af netoperationsplanen, jf. artikel 9, stk. 4, litra a), og artikel 9, stk. 8, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 (5), i forhold til referenceværdierne i den seneste udgave af netoperationsplanen, der foreligger på tidspunktet for udarbejdelsen af præstationsplanen, som minimum er:

a)

0,05 minutters overflyvnings-ATFM-forsinkelse, hvis referenceværdien i den seneste version af netoperationsplanen, der foreligger på tidspunktet for udarbejdelsen af præstationsplanen, er mindre end 0,2 minutters overflyvnings-ATFM-forsinkelse, eller

b)

0,04 minutters overflyvnings-ATFM-forsinkelse forhøjet med 5 % af referenceværdien i den seneste version af netoperationsplanen, der foreligger på tidspunktet for udarbejdelsen af præstationsplanen, er større end eller lig med 0,2 minutters overflyvnings-ATFM-forsinkelse.

Artikel 7

Sammenligningsgrupper

Med henblik på at vurdere præstationsmålene for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet fastsættes sammenligningsgrupperne af luftfartstjenesteudøvere, der har et lignende operationelt og økonomisk miljø, som følger:

a)

i tilfælde, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på en dato, der går forud for denne gennemførelsesafgørelses ikrafttræden, og hvor en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige ikke er trådt i kraft inden denne dato:

i)

Gruppe A: luftfartstjenesteudøverne i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien

ii)

Gruppe B: luftfartstjenesteudøverne i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Irland

iii)

Gruppe C: luftfartstjenesteudøverne i Tjekkiet, Kroatien, Slovenien, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Polen, Rumænien og Portugal

iv)

Gruppe D: luftfartstjenesteudøverne i Cypern, Malta, Estland, Letland, Litauen og Grækenland

v)

Gruppe E: luftfartstjenesteudøverne i Østrig, Schweiz, Belgien-Luxembourg og Nederlandene

b)

i alle andre tilfælde:

i)

Gruppe A: luftfartstjenesteudøverne i Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og Italien

ii)

Gruppe B: luftfartstjenesteudøverne i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Irland

iii)

Gruppe C: luftfartstjenesteudøverne i Tjekkiet, Kroatien, Slovenien, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Polen, Rumænien og Portugal

iv)

Gruppe D: luftfartstjenesteudøverne i Cypern, Malta, Estland, Letland, Litauen og Grækenland

v)

Gruppe E: luftfartstjenesteudøverne i Østrig, Schweiz, Belgien-Luxembourg og Nederlandene

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 af 11. februar 2019 om oprettelse af en præstations- og afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 af 25.2.2019, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2296 af 16. december 2016 om oprettelse af en uafhængig ekspertgruppe, der udpeges som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 92).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 af 24. januar 2019 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 af 31.1.2019, s. 1).