ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
20. maj 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/798 af 17. maj 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/799 af 17. maj 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet furan-2(5H)-on fra EU-listen ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/800 af 17. maj 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår udvidet anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) i visse kødprodukter, der er traditionelle specialiteter i de franske oversøiske territorier ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/801 af 17. maj 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse friske frugter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/802 af 17. maj 2019 om berigtigelse af den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/803 af 17. maj 2019 om de tekniske krav til indholdet af kvalitetsrapporter om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/804 af 17. maj 2019 om fornyelse af godkendelsen af organisk form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/805 af 17. maj 2019 om godkendelse af et præparat af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd. repræsenteret i EU ved DSM Nutritional Products SP. Z o.o) ( 1 )

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/806 af 17. maj 2019 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/798

af 17. maj 2019

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

(2)

På grundlag af en gennemgang af foranstaltningerne bør oplysningerne om 59 personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012, ændres.

(3)

Ni punkter bør udgå af listen over udpegede personer og enheder.

(4)

Efter Rettens dom af 31. januar 2019 i sag T-667/17, Alkarim for Trade and Industry mod Rådet, og i sag T-559/17, Abdulkarim mod Rådet, er Alkarim for Trade and Industry og Mouhamad Wael Abdulkarim ikke medtaget på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(5)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Rådets vegne

E.O. TEODOROVICI

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Del A (»Personer«) ændres således:

a)

Følgende oplysninger erstatter de tilsvarende oplysninger i listen:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Fødselsdato: 20.5.1951

Fødested: Jubba, Damaskusprovinsen, Syrien

Diplomatpas nr. D000001300

Køn: mand

Chef for direktoratet for generel sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (alias al-Abbas)

Køn: mand

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida. Forfremmet til oberst i 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (alias Jameel) Hassan (

Image 7

) (alias al-Hassan)

Fødselsdato: 7.7.1953

Fødested: Qusayr, Homsprovinsen, Syrien

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste

Køn: mand

Officer med rang af generalmajor i det syriske luftvåben, i tjeneste efter maj 2011. Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste, i tjeneste efter maj 2011. Ansvarlig for voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

14.

Brigadegeneral Muhammad Bilal (alias oberstløjtnant Muhammad Bilal)

Køn: mand

Som højtstående medarbejder i Syriens flyvevåbens efterretningstjeneste støtter han det syriske regime, og han er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Desuden er han tilknyttet Scientific Studies Research Centre (SSRC), der er opført på listen.

Siden december 2018 chef for politiet i Tartus.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) al-Hassan (

Image 9

) (alias al-Hasan)

Født: 1961

Køn: mand

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (

Image 10

) (alias Tawfik) Younes (

Image 11

) (alias Yunes)

Køn: mand

Tidligere chef for direktoratet for generelle efterretningers afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (alias Nizar Asaad)

Køn: mand

Fremtrædende syrisk erhvervsmand med tætte forbindelser til regimet. Fætter til Bashar al-Assad og knyttet til familierne Assad og Makhlouf.

Har som sådan deltaget i, draget fordel af eller på anden måde støttet det syriske regime.

Fremtrædende olieinvestor og tidligere leder af virksomheden »Nizar Oilfield Supplies«.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Født: 1933,

fødested: Karfis, Syrien

Køn: mand

Særlig rådgiver for præsident al-Assad

Som særlig rådgiver deltager han i, drager fordel af og støtter Assadregimet. Har været involveret i voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Amir Group og Cham Holdings, to konglomerater med interesser i fast ejendom samt turisme-, transport- og finanssektoren. Han har fra marts 2014 til september 2018 haft posten som formand for Rusland i de bilaterale erhvervsråd, efter at økonomiminister Khodr Orfali udnævnte ham.

Samir Hassan støtter regimets krigsindsats med kontante bidrag.

Samir Hassan er forbundet med personer, der nyder gavn af eller støtter regimet. Han er navnlig tilknyttet Rami Makhlouf og Issam Anbouba, som er udpeget af Rådet og nyder gavn af det syriske regime.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Søn af Ahmad Chehabi

Fødselsdato: 7.5.1972

Køn: mand

Formand for Aleppos industrikammer, siden 16.12.2018 formand for sammenslutningen af industrikamre. Næstformand for Cham Holding. Yder økonomisk støtte til det syriske regime. Siden 2016 medlem af det syriske parlament.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Formand for Anbouba for Agricultural Industries Co.

Født: 1952, fødested: Homs, Syrien

Køn: mand

Yder økonomisk støtte til de undertrykkende mekanismer og de paramilitære grupper, der udøver vold mod civilbefolkningen i Syrien. Stiller ejendom (lokaler og lagre) til rådighed for improviserede detentionscentre. Finansielle forbindelser til højtstående syriske embedsmænd. Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Cham Holding.

2.9.2011

55.

Oberst Lu'ai (

Image 22

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Fødested: Jablah, Latakiaprovinsen

Køn: mand

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling i Dara'a. Ansvarlig for volden mod demonstranter i Dara'a.

14.11.2011

78.

Generalmajor Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Køn: mand

103. brigade i den republikanske garde. Militær embedsmand involveret i volden i Homs. I 2017 forfremmet til generalmajor.

1.12.2011

79.

Generalmajor Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (alias Makhlouf)

Køn: mand

Tidligere øverstbefalende for 105. brigade i republikanergarden. Tidligere øverstkommanderende for republikanergarden. Nuværende øverstbefalende for 2. korps. Medlem af Syriens væbnede styrker med rang af generalmajor, i tjeneste efter maj 2011. Militær embedsmand involveret i volden i Damaskus.

1.12.2011

99.

Generalmajor Mohamed (

Image 28

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Øverstbefalende for 106. brigade, præsidentens garde

Køn: mand

Beordrede tropper til at slå på demonstranter med kæppe og dernæst arrestere dem. Ansvarlig for undertrykkelse af fredelige protester i Douma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Køn: mand

Var som tidligere chef for den operationelle afdeling i direktoratet for politisk sikkerhed ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte.

23.1.2012

128.

Brigadegeneral Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (alias Qaddour, Qaddur)

Køn: mand

Tidligere chef for hærens efterretningstjenestes afdeling 291 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

135.

Brigadegeneral Suhail (

Image 35

) (alias Suheil) al-Abdullah (

Image 36

) (alias al-Abdallah)

Køn: mand

Chef for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam (

Image 37

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Født: 1964,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Fra april 2012 til 2.12.2018 chef for Homsafdelingen i direktoratet for politisk sikkerhed (efterfulgte brigadegeneral Nasr al-Ali). Siden 3.12.2018 chef for Direktoratet for Politisk Sikkerhed. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (alias al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

Født: 1957

Køn: mand

Tidligere chef for den generelle efterretningstjenestes udenrigsafdeling (afdeling 279). Som sådan ansvarlig for generelle efterretningsarrangementer på syriske ambassader.

24.7.2012

160.

Hazwan (

Image 41

) al-Wez (

Image 42

) (alias al-Wazz)

Køn: mand

Tidligere uddannelsesminister, udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Født: 1972

Køn: mand

Rådgiver for Syriens præsident. Tidligere turismeminister. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Født: 1966

Køn: mand

Medlem af milits med tilknytning til regimet, den såkaldte »Kataeb al-Baath« (Baathpartiets milits). Næstformand for Baathpartiet. Støtter regimet gennem sin rolle i hvervning til og organisering af Baathpartiets milits.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)

Født: 1966,

fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Køn: mand

Tidligere guvernør for Damaskus, som var udnævnt af og er tilknyttet Bashar al-Assad. Støtter regimet og er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder ved at udøve diskriminerende praksis over for sunnimuslimske grupper i hovedstaden.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Quneitra, tilknyttet og udnævnt af Bashar al-Assad. Tidligere guvernør for Latakia. Støtter og nyder godt af regimet, herunder i form af offentlig støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser.

28.10.2016

215.

Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Hama, som var udnævnt af og er tilknyttet Bashar al-Assad. Han støtter også og nyder godt af regimet. Ghassan Omar Khalaf er tæt knyttet til medlemmer af en milits med tilknytning til regimet i Hama, den såkaldte Hamabrigade.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Idlib, tilknyttet og udnævnt af Bashar al-Assad. Nyder godt af og støtter regimet, blandt andet ved at yde støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser. Tilknyttet regimets minister for Awqaf, Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, der er hans bror.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Født: 1956,

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 48

)

Født: 1964,

fødested: Latakia

Køn: mand

Lokalforvaltningsminister.

Udnævnt i juli 2016.

Tidligere guvernør for provinsen Damaskus.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

Fætter til Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali al-Zafir (

Image 49

)

Født: 1962,

fødested: Tartus

Køn: mand

Tidligere minister for kommunikation og teknologi. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

Født: 1963,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Minister for olie og mineralressourcer.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 51

)

Født: 1961,

fødested: Latakia

Køn: mand

Kulturminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 52

)

Født: 1964,

fødested: Tartus

Køn: mand

Transportminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Fødested: Damaskus

Køn: mand

Elektricitetsminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Født: 1958,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Finansminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 55

)

Født: 1963,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Tidligere minister for vandressourcer.

Udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 56

)

Født: 1962

Fødested: Damaskus

Køn: mand

Tidligere minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse.

Udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Født: 1956

Køn: mand

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Født: 1953,

fødested: Quneitra

Køn: kvinde

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 59

)

Født: 1954,

fødested: landsbyen Habran (Sweidaprovinsen)

Køn: mand

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Født: 1952,

fødested: Damaskus

Køn: kvinde

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

233.

Rima al-Qadiri (alias al-Kadiri) (

Image 61

)

Født: 1963,

fødested: Damaskus

Køn: kvinde

Socialminister (siden august 2015).

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Køn: mand

Tidligere chef for Syriens centralbank.

Var ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime i kraft af sin funktion som chef for Syriens centralbank, som også er opført på listen.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 62)

Fødselsdato: 5.2.1964;

titel: generalmajor

Køn: mand

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen og involveret i oplagring og anvendelse af kemiske våben.

Han er også tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Fødselsdato: 17.5.1969;

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Tidligere industriminister. Udnævnt i januar 2018.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 64

, Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine)

Køn: mand

Stilling: medgrundlægger af og majoritetsaktionær i Apex Development and Projects LLC og grundlægger af A'ayan Company for Projects and Equipment.

Fødselsdato: 2.1.1962

Fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Nationalitet: syrer

Pasnr.: N 011612445, udstedelsesnummer 002-17-L022286 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Identitetsnummer: 010-30208342 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en kontrollerende aktiepost på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har indgået et joint venture til en værdi af 34,8 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Jamal Eddin Mohammed Nazer nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Køn: mand

Stilling: primær aktionær i Exceed Development and Investment Company

Fødselsdato: 14.7.1970 eller 24.7.1970

Fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Nationalitet: syrisk og schweizisk

Pasnr.: X4662433 (udstedelsessted: Schweiz) og N 004599905 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og som ejer en aktiepost på 67 % i Exceed Development and Investment, der har indgået et joint venture til en værdi af 17,7 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Hayan Mohammad Nazem Qaddour nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.

21.1.2019

275.

Generalmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

Født: 1957,

fødested: Idleb

Køn: mand

Indenrigsminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Født: 1970,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Turismeminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Født: 1970,

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Uddannelsesminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Født: 1960,

fødested: Hama

Køn: mand

Minister for videregående uddannelse.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Født: 1961,

fødested: Latakia

Køn: mand

Minister for offentlige arbejder og boliger.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Født: 1974,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Minister for kommunikation og teknologi.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Født: 1962,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Industriminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019«

b)

Følgende oplysninger udgår:

75.

Generalløjtnant Fahid Al-Jassim

88.

Brigadegeneral Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigadegeneral Mohsin Makhlouf

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed al-Zu'bi

174.

Mohammed Turki al-Sayed

249.

Isam Zahr al-Din.

c)

Oplysninger med nummer 264-269 omnummereres således:

Personnavn

Nuværende nummerering

Ny nummerering

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun al-Zoubi

268

286

Hussam al-Qatirji

269

287

2)

I del B (»Enheder«) udgår følgende oplysninger:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group.


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/799

af 17. maj 2019

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet furan-2(5H)-on fra EU-listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer og aromastoffer under evaluering.

(5)

Aromastoffet furan-2(5H)-on (FL-nr. 10.066) er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 som et aromastof under evaluering, for hvilket Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har anmodet om yderligere videnskabelige data (i det følgende benævnt »autoriteten«). Disse data blev fremlagt af ansøgeren.

(6)

Autoriteten evaluerede de fremlagte data og konkluderede i sin videnskabelige udtalelse af 11. december 2018 (4), at furan-2(5H)-on (FL-nr. 10.066) giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til genotoksicitet, da det er genotoksisk in vivo.

(7)

Anvendelsen af furan-2(5H)-on (FL-nr. 10.066) opfylder således ikke de generelle anvendelsesbetingelser for aromaer, der er fastsat i artikel 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1334/2008. Det pågældende stof bør derfor fjernes fra listen snarest muligt for at beskytte menneskers sundhed.

(8)

For så vidt angår identifikationsoplysninger for furan-2(5H)-on (FL-nr. 10.066) fremfører autoriteten i sin udtalelse yderligere elementer vedrørende identitet og karakteristika for dette stof, som ikke er medtaget i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008. For at sikre klarhed og sikkerhed for så vidt angår stoffets identitet og for at hjælpe interessenterne med at identificere dette stof korrekt, er det relevant at bemærke, at yderligere identifikationsoplysninger for furan-2(5H)-on (FL-nr. 10.066) som angivet af autoriteten i sin udtalelse er: CAS-nr. er 497-23-4, dets JECFA-nr. er 2000 og JECFA-betegnelsen er 4-hydroxy-2-butensyre-gamma-lacton.

(9)

Da der er sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved anvendelse af stoffet, bør Kommissionen anvende hasteproceduren med henblik på at fjerne furan-2(5H)-on fra EU-listen. Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA FAF Panel (EFSA's panel for fødevaretilsætningsstoffer og smagsstoffer). Videnskabelig udtalelse om »Flavouring Group Evaluation 217 revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: Lacton«EFSA Journal 2019: 17(1):5568.


BILAG

I del A, afsnit 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 udgår følgende angivelse:

»10.066

furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA«


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/800

af 17. maj 2019

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår udvidet anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) i visse kødprodukter, der er traditionelle specialiteter i de franske oversøiske territorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Carminsyre (carmin) (E 120) er et stof, der er godkendt som farvestof i forskellige fødevarer, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Den 23. juni 2017 blev der indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende carminsyre (carmin) (E 120) i visse ikke-varmebehandlede kødprodukter. Medlemsstaterne fik efterfølgende adgang til ansøgningen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Ansøgeren har anmodet om tilladelse til at anvende carminsyre (carmin) (E 120) til at opnå den ønskede lyserøde farve i visse traditionelle specialiteter af saltede spiselige slagtebiprodukter af svin samt oksekødsprodukter, f.eks. groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole og paleron de bœuf à la créole, for at opfylde forbrugernes forventninger i de franske oversøiske territorier, hvor disse produkter har indgået i de lokale madtraditioner siden det 18. århundrede.

(6)

Carminsyre (carmin) (E 120) tilsættes til saltlage med høj saltholdighed, hvori de spiselige slagtebiprodukter nedsænkes. For produkter, der markedsføres, er saltindholdet mindst 70 g pr. kg kød for at sikre mikrobiologisk stabilitet og lang holdbarhed (ofte 12 måneder). Inden tilberedning skal produkterne udvandes. Carminsyre (carmin) (E 120) bliver hovedsagelig siddende på kødets yderside, og stabiliteten, hvad angår temperatur, lys, pH-værdi og iltning, sikrer kødets karakteristiske udseende også efter tilberedning.

(7)

Ifølge betragtning 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008 bør der ved godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer også tages hensyn til andre faktorer af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse, deriblandt også traditionsmæssige faktorer. I en række medlemsstater bør visse traditionelle produkter derfor bibeholdes på markedet, hvis anvendelsen af tilsætningsstoffer opfylder de generelle og særlige betingelser i forordning (EF) nr. 1333/2008.

(8)

Den 18. november 2015 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) en videnskabelig udtalelse med en ny vurdering af sikkerheden ved carminsyre (carmin) (E 120) som fødevaretilsætningsstof (3). Autoriteten konkluderede, at der ikke var nogen grund til at ændre det acceptable daglige indtag (ADI) på 2,5 mg carminsyre pr. kg legemsvægt pr. dag, og at de mere præcise skøn over eksponeringen for det ikke-varemærkeloyale scenario ligger under ADI for samtlige befolkningsgrupper. Carminsyre (carmin) (E 120) er godkendt til anvendelse i en bred vifte af fødevarer. Den foreslåede udvidede anvendelse omfatter nogle få nichekødprodukter og til en lavere grænseværdi end de andre nuværende tilladte anvendelser i fødevarekategori 08.3.1 (»Ikke-varmebehandlede kødprodukter«) i del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Da kødprodukter ifølge den videnskabelige udtalelse ikke er blandt de væsentligste kilder til den samlede eksponering for carminsyre (carmin) (E 120), forventes det ikke, at den foreslåede anvendelse vil få nogen væsentlig indvirkning på den samlede eksponering, som derfor vil ligge under ADI.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra autoriteten, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, medmindre den pågældende opdatering ikke kan påvirke menneskers sundhed. Eftersom den udvidede anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) ikke kan påvirke menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(10)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, fødevarekategori 08.3.1 (»Ikke-varmebehandlede kødprodukter«), indsættes følgende række vedrørende E 120 efter rækken vedrørende E 110:

 

»E 120

Carminsyre (carmin)

50

 

Kun til følgende traditionelle specialiteter af saltede spiselige slagtebiprodukter af svin samt oksekødsprodukter: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole og paleron de bœuf à la créole. Disse produkter konsumeres efter udvanding og tilberedning.«


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/801

af 17. maj 2019

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse friske frugter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) er et fødevaretilsætningsstof, der er godkendt i en række forskellige fødevarer i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Den 17. februar 2017 blev der indgivet en ansøgning om godkendelse af anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på alle friske frugter og grøntsager. Medlemsstaterne fik efterfølgende adgang til ansøgningen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Ved anvendelse af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) som overfladebehandlingsmiddel til overfladebehandling af friske frugter og grøntsager dannes der et tyndt, inaktivt og fysisk spærrelag, der modvirker fugttab og oxidering, med henblik på at bevare næringsværdien og forlænge holdbarheden. Ifølge ansøgeren vil den foreslåede anvendelse afhjælpe den stigende efterspørgsel på friske produkter året rundt, reducere fødevarespild og effektivisere anvendelsen af naturressourcer i landbrugsproduktionen gennem mindsket svind samt anvendelse af metoder til at nedbringe CO2-emissioner fra transport.

(6)

Ansøgningen blev drøftet af arbejdsgruppen af regeringseksperter vedrørende tilsætningsstoffer. Arbejdsgruppen bemærkede, at der er et teknologisk behov for navnlig overfladebehandling af visse frugter, der hovedsagelig importeres fra lande med tropisk klima, og som under de lange transporter kræver beskyttelse. Skallen fra disse frugter indtages normalt ikke.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) offentliggjorde den 10. november 2017 en videnskabelig udtalelse med en ny vurdering af sikkerheden ved mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) som fødevaretilsætningsstof (3). Autoriteten konkluderede, at der ikke er behov for at fastsætte en numerisk værdi for acceptabelt dagligt indtag, og at fødevaretilsætningsstoffet mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de angivne anvendelser og anvendelsesniveauer. En sådan konklusion drages kun om stoffer, der i meget ringe grad giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og kun hvis der foreligger pålidelige oplysninger om henholdsvis eksponering og toksicitet, og sandsynligheden for sundhedsskadelige virkninger hos mennesker er lav ved doser, der ikke forårsager ernæringsmæssig ubalance hos dyr (4). Autoriteten anbefalede imidlertid en række ændringer af EU's specifikationer for mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) anvendt som fødevaretilsætningsstof. Kommissionen vil tage stilling til disse anbefalinger enkeltvis på grundlag af den generelle tilgang til autoritetens udtalelser, hvori der er konstateret visse betænkeligheder (5).

(8)

Hertil kommer, at mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) er beregnet til at anvendes til overfladebehandling og ikke forventes at migrere til frugternes indre spiselige del. Behandling af frugter, hvis skal normal ikke indtages, kan ikke få virkninger for menneskers sundhed. Det bør derfor tillades at anvende mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse frugter, som hovedsagelig importeres fra lande med tropisk eller subtropisk klima, og hvis skal normalt ikke indtages, dvs. citrusfrugter, meloner, ananas, bananer, papaja, mango, avocado og granatæbler.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra autoriteten, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, medmindre den pågældende opdatering ikke kan påvirke menneskers sundhed. Eftersom tilladelsen til at anvende mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på citrusfrugter, meloner, ananas, bananer, papaja, mango, avocado og granatæbler udgør en opdatering af nævnte liste, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(10)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5045.

(4)  EFSA Journal 2014;12(6):3697, Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010.

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-improv-approach.pdf.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 under fødevarekategori 04.1.1 (»Hele friske frugter og grøntsager«) indsættes følgende række efter rækken vedrørende E 464:

 

»E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, ananas, bananer, papaja, mango, avocado og granatæbler«


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/802

af 17. maj 2019

om berigtigelse af den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (1), særlig artikel 26, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den græske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 (2) indeholder fejl i artikel 1, stk. 1 og 2, for så vidt angår anvendelsesområdet for nævnte forordning.

(2)

Den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 af 28. maj 2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare (EUT L 131 af 29.5.2018, s. 8).


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/803

af 17. maj 2019

om de tekniske krav til indholdet af kvalitetsrapporter om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet (1), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2016/1952 fastsættes rammen for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet.

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1952 skal medlemsstaterne hvert tredje år forelægge Kommissionen (Eurostat) standardkvalitetsrapporter om dataene i overensstemmelse med kvalitetskriterierne fastsat i artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (2). Disse rapporter skal indeholde oplysninger om omfanget og indsamlingen af de anvendte data, beregningskriterier, metodologi og datakilder, samt om eventuelle ændringer heraf.

(3)

I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1952 skal Kommissionen (Eurostat) vurdere kvaliteten af de fremsendte data og bruge denne vurdering og en analyse af kvalitetsrapporterne til at udarbejde og offentliggøre en rapport om kvaliteten af de europæiske statistikker, der er omfattet af forordning (EU) 2016/1952.

(4)

Efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2016/1952 har Kommissionen (Eurostat) arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne for at vurdere de relevante tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af samt hensigtsmæssige frister for kvalitetsrapporterne.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af kvalitetsrapporterne om data for priserne på naturgas og elektricitet er anført i bilaget.

2.   Medlemsstaterne skal forelægge de første kvalitetsrapporter senest den 15. juni 2019.

3.   Hver kvalitetsrapport skal dække de hele år, der er gået, siden datoen for den foregående kvalitetsrapport. De første kvalitetsrapporter skal dog dække referenceårene 2017 og 2018.

Artikel 2

Kvalitetsrapporterne skal forelægges via Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal for at gøre det muligt for Kommissionen (Eurostat) at modtage disse kvalitetsrapporter på elektronisk vis.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 311 af 17.11.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG

DE TEKNISKE KVALITETSSIKRINGSKRAV VEDRØRENDE INDHOLDET AF KVALITETSRAPPORTERNE OM EUROPÆISKE STATISTIKKER OVER PRISERNE PÅ NATURGAS OG ELEKTRICITET

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om alle de kvalitetskriterier, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009.

1.   RELEVANS

Medlemsstaterne skal indberette følgende oplysninger i kvalitetsrapporterne:

a)

en beskrivelse af brugerne, deres respektive behov og en begrundelse for disse behov

b)

de procedurer, der anvendes til at måle brugertilfredsheden og frembringe resultaterne

c)

i hvilket omfang de nødvendige statistikker er tilgængelige.

2.   NØJAGTIGHED

Kvalitetsrapporterne skal indeholde:

a)

en vurdering af nøjagtigheden, hvori de forskellige datasætkomponenter opsummeres

b)

en beskrivelse af stikprøvefejlene

c)

en beskrivelse af alle andre fejl.

3.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

Medlemsstaterne skal indberette:

a)

længden af tidsrummet mellem dataenes tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver (aktualitet)

b)

længden af tidsrummet mellem måldatoen for datalevering og den faktiske dato for datalevering (punktlighed)

c)

antallet af de iterationer, der er nødvendige, for at råde over fuldt validerede data (valideringsiterationer).

4.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

Medlemsstaterne skal indberette, på hvilke betingelser og hvordan brugerne kan:

a)

indhente og anvende dataene (herunder — men ikke begrænset til — pressemeddelelser, publikationer, onlinedatabaser, adgang til mikrodata),

b)

fortolke dataene, såsom gennem levering af dokumentation om metodologi og kvalitetsstyring.

5.   SAMMENLIGNELIGHED

Medlemsstaterne skal indberette, i hvilket omfang statistikkerne er sammenlignelige:

a)

mellem geografiske områder

b)

over tid.

6.   KOHÆRENS

Medlemsstaterne skal indberette, i hvilket omfang statistikkerne er:

a)

forenelige med data, der er indsamlet gennem andre kilder (tværgående kohærens)

b)

konsistente inden for et givet datasæt (intern kohærens).

Medlemsstaterne skal også rapportere om følgende yderligere kvalitetsaspekter:

1.   KVALITETSSTYRING:

Medlemsstaterne skal rapportere om de systemer og rammer, der er indført, for at styre kvaliteten i de statistiske produkter og processer. De skal også rapportere om deres vurdering af dataenes kvalitet.

2.   DATAREVISION:

Medlemsstaterne skal forklare, hvorfor validerede data er blevet revideret. Årsagerne hertil kan indeholde oplysninger om nye tilgængelige datakilder, nye metoder eller andre relevante oplysninger. Rapporten skal også indeholde datoen for samt størrelsen og omfanget af revisionerne.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1952 skal disse rapporter indeholde oplysninger om omfanget og indsamlingen af de anvendte data, beregningskriterier, anvendte metodologier og datakilder, samt om eventuelle ændringer heraf.

1.   STATISTISK FREMSTILLING

Medlemsstaterne skal levere følgende beskrivelse af de formidlede data, der kan vises til brugerne i form af tabeller, grafer eller kort:

a)

databeskrivelse

b)

klassifikationssystem

c)

sektordækning

d)

statistiske begreber og definitioner

e)

statistisk enhed

f)

statistisk population

g)

referenceområde (geografisk dækning)

h)

tidsdækning (længden af den periode, for hvilken der foreligger data)

i)

referenceperiode (periode, der er omfattet af rapporten)

j)

måleenhed.

2.   STATISTISK BEARBEJDNING

Kvalitetsrapporterne skal omfatte en beskrivelse af alle de procedurer, der anvendes til at indsamle, validere og udarbejde dataene og til at udlede nye oplysninger.

3.   FORMIDLINGSPOLITIK

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om reglerne for formidling af data på nationalt plan.

4.   FORMIDLINGSHYPPIGHED

Rapporterne skal også indeholde oplysninger om den hyppighed, hvormed dataene formidles på nationalt plan.

I overensstemmelse med de principper for statistikker, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 223/2009, skal medlemsstaterne aflægge rapport om:

1.   FORTROLIGHED

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om de lovgivningsmæssige foranstaltninger eller andre formelle procedurer, som forhindrer al uautoriseret videregivelse af data, der direkte eller indirekte kunne medføre identifikation af en person eller økonomisk enhed. Rapporterne skal også indeholde en beskrivelse af de regler, der anvendes til at sikre statistisk fortrolighed og forhindre uautoriseret videregivelse.

2.   OMKOSTNINGER OG BYRDE

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om de omkostninger og den byrde, der er forbundet med indsamling og udarbejdelse af det statistiske produkt.


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/804

af 17. maj 2019

om fornyelse af godkendelsen af organisk form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forlænge en sådan godkendelse.

(2)

Den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1750/2006 (2) godkendt for en periode på 10 år som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 634/2007 (3) godkendt for en periode på 10 år som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter med anmodning om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 5. juli 2018 (4) og 28. november 2018 (5), at ansøgerne har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstofferne opfylder godkendelsesbetingelserne under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Autoriteten bekræftede sine tidligere konklusioner om, at den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Den udtalte også om den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, at den kan være et respiratorisk sensibiliserende stof og et farligt stof ved indånding, og om selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, at det kan være irriterende for øjne og slimhinder samt være et hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende stof. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten anbefaler endelig at ændre betegnelsen for tilsætningsstofferne.

(5)

På grundlag af de respektive seneste rapporter fra det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium bør analysemetoderne for selen og selenomethionin ajourføres.

(6)

Vurderingen af den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af disse tilsætningsstoffer fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Som følge af fornyelsen af godkendelserne af den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne forordning, bør forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007 ophæves.

(8)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne i betingelserne for godkendelse af den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og af selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, bør der indrømmes en overgangsperiode, så de berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, der følger af fornyelsen af godkendelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af de i bilaget opførte tilsætningsstoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, fornyes på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

1.   Den organiske form for selen fremstillet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, selenomethionin fremstillet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er fremstillet og mærket før den 9. december 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 9. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 9. juni 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 9. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 9. juni 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 9. juni 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1750/2006 af 27. november 2006 om godkendelse af selenomethionin som fodertilsætningsstof (EUT L 330 af 28.11.2006, s. 9).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 634/2007 af 7. juni 2007 om godkendelse af selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertilsætningsstof (EUT L 146 af 8.6.2007, s. 14).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5386.

(5)  EFSA Journal 2019;17(1):5539.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Selen i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b810

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiveret

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af organisk selen:

 

Selenindhold: 2 000 til 2 400 mg Se/kg

 

Organisk selen > 97-99 % af det samlede selenindhold

 

Selenomethionin > 63 % af det samlede selenindhold

Aktivstoffets karakteristika

Selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Kemisk betegnelse: C5H11NO2Se

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af selenomethionin i fodertilsætningsstoffet:

omvendt fase-højtryksvæskekromatografi under anvendelse af ultraviolet detektering (RP-HPLC-UV) eller

højtryksvæskekromatografi og induktivt koblet plasma-massespektrometri (HPLC-ICPMS) efter tredobbelt proteolytisk oplukning.

Til bestemmelse af det samlede selenindhold i fodertilsætningsstoffet:

induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) eller

induktivt koblet plasma-massespektrometri (ICPMS).

Til bestemmelse af det samlede selenindhold i forblandinger, foderblandinger og fodermidler:

hydridgenereringsatomabsorptions-spektrometri (HGAAS) efter mikrobølgeoplukning (EN 16159:2012).

Alle arter

 

0,50 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

4.

Maksimumssupplering med organisk selen:

0,20 mg Se/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

9. juni 2029

3b811

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiveret

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af organisk selen:

 

Selenindhold: 2 000 til 3 500 mg Se/kg

 

Organisk selen > 98 % af det samlede selenindhold

 

Selenomethionin > 63 % af det samlede selenindhold

Aktivstoffets karakteristika

Selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Kemisk betegnelse: C5H11NO2Se

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af selenomethionin i fodertilsætningsstoffet:

omvendt fase-højtryksvæskekromatografi under anvendelse af ultraviolet detektering (RP-HPLC-UV) eller

højtryksvæskekromatografi og induktivt koblet plasma-massespektrometri (HPLC-ICPMS) efter tredobbelt proteolytisk oplukning.

Til bestemmelse af det samlede selenindhold i fodertilsætningsstoffet:

induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) eller

induktivt koblet plasma-massespektrometri (ICPMS).

Til bestemmelse af det samlede selenindhold i forblandinger, foderblandinger og fodermidler:

hydridgenereringsatomabsorptions-spektrometri (HGAAS) efter mikrobølgeoplukning (EN 16159:2012).

Alle arter

 

0,50 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden, slimhinderne eller øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

3.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

4.

Maksimumssupplering med organisk selen:

0,20 mg Se/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

9. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EU-referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/805

af 17. maj 2019

om godkendelse af et præparat af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd. repræsenteret i EU ved DSM Nutritional Products SP. Z o.o)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og til mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 14. juni 2018 (2), at præparatet af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Det blev også konkluderet, at tilsætningsstoffet kan være potentielt irriterende for hud og øjne og potentielt sensibiliserende for huden. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet viste forbedringer i forholdet mellem foderindtag og tilvækst hos slagtekyllinger. Autoriteten mente, at denne konklusion kan udvides til at omfatte mindre fjerkræarter bestemt til slagtning. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af muramidase produceret af Trichoderma reesei DSM 32338 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5342.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Aktive enheder/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring i forholdet mellem foderindtag og tilvækst)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd. repræsenteret i EU af DSM Nutritional Products Sp. Z o.o

Muramidase

(EC 3.2.1.17)

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozym) produceret af Trichoderma reesei (DSM 32338) med en aktivitet på mindst 60 000 LSU(F)/g (1)

I fast eller flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozym) produceret af Trichoderma reesei (DSM 32338)

Analysemetode  (2)

Til kvantificering af muramidase:

ved hjælp af fluorescens-enzymassay, der bestemmer den enzymkatalyserede depolymerisation af et fluorescein-mærket peptidoglycan-præparat ved pH 6,0 og 30 °C.

Slagtekyllinger

Mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

25 000 LSU(F)

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder hudbeskyttelse og åndedrætsværn.

9. juni 2029


(1)  En LSU(F)-enhed defineres som den mængde enzym, der øger fluorescensen af 12,5 μg/ml fluorescein-mærket peptidoglycan pr. minut ved pH 6,0 og 30 °C med en værdi svarende til fluorescensen fra ca. 0,06 nmol fluoresceinisothiocyanatisomer I.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


AFGØRELSER

20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/36


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/806

af 17. maj 2019

om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP (1).

(2)

Den 28. maj 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/778 (2), som forlængede de restriktive foranstaltninger fastsat i afgørelse 2013/255/FUSP indtil den 1. juni 2019.

(3)

På grundlag af en gennemgang har Rådet besluttet, at de restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 1. juni 2020.

(4)

Oplysningerne om 59 personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP, bør ændres.

(5)

Ni punkter bør udgå af listen over udpegede personer og enheder.

(6)

Efter Rettens dom af 31. januar 2019 i sag T-667/17, Alkarim for Trade and Industry mod Rådet, og i sag T-559/17, Abdulkarim mod Rådet, er Alkarim for Trade and Industry og Mouhamad Wael Abdulkarim ikke medtaget på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(7)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2013/255/FUSP ændres således:

1)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Denne afgørelse anvendes indtil den 1. juni 2020. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

2)

Bilag I ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Rådets vegne

E.O. TEODOROVICI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/778 af 28. maj 2018 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 131 af 29.5.2018, s. 16).


BILAG

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres således:

1)

Del A (»Personer«) ændres således:

a)

Følgende oplysninger erstatter de tilsvarende oplysninger i listen:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Fødselsdato: 20.5.1951

Fødested: Jubba, Damaskusprovinsen, Syrien

Diplomatpas nr. D000001300

Køn: mand

Chef for direktoratet for generel sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (alias al-Abbas)

Køn: mand

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida. Forfremmet til oberst i 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (alias Jameel) Hassan (

Image 71

) (alias al-Hassan)

Fødselsdato: 7.7.1953

Fødested: Qusayr, Homsprovinsen, Syrien

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste

Køn: mand

Officer med rang af generalmajor i det syriske luftvåben, i tjeneste efter maj 2011. Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste, i tjeneste efter maj 2011. Ansvarlig for voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

14.

Brigadegeneral Muhammad Bilal (alias oberstløjtnant Muhammad Bilal)

Køn: mand

Som højtstående medarbejder i Syriens flyvevåbens efterretningstjeneste støtter han det syriske regime, og han er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Desuden er han tilknyttet Scientific Studies Research Centre (SSRC), der er opført på listen.

Siden december 2018 chef for politiet i Tartus.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) al-Hassan (

Image 73

) (alias al-Hasan)

Født: 1961

Køn: mand

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (

Image 74

) (alias Tawfik) Younes (

Image 75

) (alias Yunes)

Køn: mand

Tidligere chef for direktoratet for generelle efterretningers afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (alias Nizar Asaad)

Køn: mand

Fremtrædende syrisk erhvervsmand med tætte forbindelser til regimet. Fætter til Bashar al-Assad og knyttet til familierne Assad og Makhlouf.

Har som sådan deltaget i, draget fordel af eller på anden måde støttet det syriske regime.

Fremtrædende olieinvestor og tidligere leder af virksomheden »Nizar Oilfield Supplies«.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

Født: 1933,

fødested: Karfis, Syrien

Køn: mand

Særlig rådgiver for præsident al-Assad

Som særlig rådgiver deltager han i, drager fordel af og støtter Assadregimet. Har været involveret i voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Amir Group og Cham Holdings, to konglomerater med interesser i fast ejendom samt turisme-, transport- og finanssektoren. Han har fra marts 2014 til september 2018 haft posten som formand for Rusland i de bilaterale erhvervsråd, efter at økonomiminister Khodr Orfali udnævnte ham.

Samir Hassan støtter regimets krigsindsats med kontante bidrag.

Samir Hassan er forbundet med personer, der nyder gavn af eller støtter regimet. Han er navnlig tilknyttet Rami Makhlouf og Issam Anbouba, som er udpeget af Rådet og nyder gavn af det syriske regime.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Søn af Ahmad Chehabi

Fødselsdato: 7.5.1972

Køn: mand

Formand for Aleppos industrikammer, siden 16.12.2018 formand for sammenslutningen af industrikamre. Næstformand for Cham Holding. Yder økonomisk støtte til det syriske regime. Siden 2016 medlem af det syriske parlament.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

Formand for Anbouba for Agricultural Industries Co.

Født: 1952, fødested: Homs, Syrien

Køn: mand

Yder økonomisk støtte til de undertrykkende mekanismer og de paramilitære grupper, der udøver vold mod civilbefolkningen i Syrien. Stiller ejendom (lokaler og lagre) til rådighed for improviserede detentionscentre. Finansielle forbindelser til højtstående syriske embedsmænd. Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Cham Holding.

2.9.2011

55.

Oberst Lu'ai (

Image 86

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

Fødested: Jablah, Latakiaprovinsen

Køn: mand

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling i Dara'a. Ansvarlig for volden mod demonstranter i Dara'a.

14.11.2011

78.

Generalmajor Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

Køn: mand

103. brigade i den republikanske garde. Militær embedsmand involveret i volden i Homs. I 2017 forfremmet til generalmajor.

1.12.2011

79.

Generalmajor Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (alias Makhlouf)

Køn: mand

Tidligere øverstbefalende for 105. brigade i republikanergarden. Tidligere øverstkommanderende for republikanergarden. Nuværende øverstbefalende for 2. korps. Medlem af Syriens væbnede styrker med rang af generalmajor, i tjeneste efter maj 2011. Militær embedsmand involveret i volden i Damaskus.

1.12.2011

99.

Generalmajor Mohamed (

Image 92

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Øverstbefalende for 106. brigade, præsidentens garde

Køn: mand

Beordrede tropper til at slå på demonstranter med kæppe og dernæst arrestere dem. Ansvarlig for undertrykkelse af fredelige protester i Douma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

Køn: mand

Var som tidligere chef for den operationelle afdeling i direktoratet for politisk sikkerhed ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte.

23.1.2012

128.

Brigadegeneral Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (alias Qaddour, Qaddur)

Køn: mand

Tidligere chef for hærens efterretningstjenestes afdeling 291 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

135.

Brigadegeneral Suhail (

Image 99

) (alias Suheil) al-Abdullah (

Image 100

) (alias al-Abdallah)

Køn: mand

Chef for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam (

Image 101

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Født: 1964,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Fra april 2012 til 2.12.2018 chef for Homsafdelingen i direktoratet for politisk sikkerhed (efterfulgte brigadegeneral Nasr al-Ali). Siden 3.12.2018 chef for Direktoratet for Politisk Sikkerhed. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (alias al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

Født: 1957

Køn: mand

Tidligere chef for den generelle efterretningstjenestes udenrigsafdeling (afdeling 279). Som sådan ansvarlig for generelle efterretningsarrangementer på syriske ambassader.

24.7.2012

160.

Hazwan (

Image 105

) al-Wez (

Image 106

) (alias al-Wazz)

Køn: mand

Tidligere uddannelsesminister, udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Født: 1972

Køn: mand

Rådgiver for Syriens præsident. Tidligere turismeminister. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

Født: 1966

Køn: mand

Medlem af milits med tilknytning til regimet, den såkaldte »Kataeb al-Baath« (Baathpartiets milits). Næstformand for Baathpartiet. Støtter regimet gennem sin rolle i hvervning til og organisering af Baathpartiets milits.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)

Født: 1966,

fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Køn: mand

Tidligere guvernør for Damaskus, som var udnævnt af og er tilknyttet Bashar al-Assad. Støtter regimet og er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder ved at udøve diskriminerende praksis over for sunnimuslimske grupper i hovedstaden.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Quneitra, tilknyttet og udnævnt af Bashar al-Assad. Tidligere guvernør for Latakia. Støtter og nyder godt af regimet, herunder i form af offentlig støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser.

28.10.2016

215.

Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Hama, som var udnævnt af og er tilknyttet Bashar al-Assad. Han støtter også og nyder godt af regimet. Ghassan Omar Khalaf er tæt knyttet til medlemmer af en milits med tilknytning til regimet i Hama, den såkaldte Hamabrigade.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Idlib, tilknyttet og udnævnt af Bashar al-Assad. Nyder godt af og støtter regimet, blandt andet ved at yde støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser. Tilknyttet regimets minister for Awqaf, Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, der er hans bror.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

Født: 1956,

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 112

)

Født: 1964,

fødested: Latakia

Køn: mand

Lokalforvaltningsminister.

Udnævnt i juli 2016.

Tidligere guvernør for provinsen Damaskus.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

Fætter til Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali al-Zafir (

Image 113

)

Født: 1962,

fødested: Tartus

Køn: mand

Tidligere minister for kommunikation og teknologi. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

Født: 1963,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Minister for olie og mineralressourcer.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 115

)

Født: 1961,

fødested: Latakia

Køn: mand

Kulturminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 116

)

Født: 1964,

fødested: Tartus

Køn: mand

Transportminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

Fødested: Damaskus

Køn: mand

Elektricitetsminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

Født: 1958,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Finansminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 119

)

Født: 1963,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Tidligere minister for vandressourcer.

Udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 120

)

Født: 1962

Fødested: Damaskus

Køn: mand

Tidligere minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse.

Udnævnt i juli 2016.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

Født: 1956

Køn: mand

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

Født: 1953,

fødested: Quneitra

Køn: kvinde

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 123

)

Født: 1954,

fødested: landsbyen Habran (Sweidaprovinsen)

Køn: mand

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

Født: 1952,

fødested: Damaskus

Køn: kvinde

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

233.

Rima al-Qadiri (alias al-Kadiri) (

Image 125

)

Født: 1963,

fødested: Damaskus

Køn: kvinde

Socialminister (siden august 2015).

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Køn: mand

Tidligere chef for Syriens centralbank.

Var ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime i kraft af sin funktion som chef for Syriens centralbank, som også er opført på listen.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 126)

Fødselsdato: 5.2.1964;

titel: generalmajor

Køn: mand

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen og involveret i oplagring og anvendelse af kemiske våben.

Han er også tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

Fødselsdato: 17.5.1969;

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Tidligere industriminister. Udnævnt i januar 2018.

Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 128

, Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine)

Køn: mand

Stilling: medgrundlægger af og majoritetsaktionær i Apex Development and Projects LLC og grundlægger af A'ayan Company for Projects and Equipment.

Fødselsdato: 2.1.1962

Fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Nationalitet: syrer

Pasnr.: N 011612445, udstedelsesnummer 002-17-L022286 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Identitetsnummer: 010-30208342 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en kontrollerende aktiepost på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har indgået et joint venture til en værdi af 34,8 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Jamal Eddin Mohammed Nazer nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Køn: mand

Stilling: primær aktionær i Exceed Development and Investment Company

Fødselsdato: 14.7.1970 eller 24.7.1970

Fødested: Damaskus, Den Syriske Arabiske Republik

Nationalitet: syrisk og schweizisk

Pasnr.: X4662433 (udstedelsessted: Schweiz) og N 004599905 (udstedelsessted: Den Syriske Arabiske Republik)

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og som ejer en aktiepost på 67 % i Exceed Development and Investment, der har indgået et joint venture til en værdi af 17,7 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Hayan Mohammad Nazem Qaddour nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.

21.1.2019

275.

Generalmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

Født: 1957,

fødested: Idleb

Køn: mand

Indenrigsminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Født: 1970,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Turismeminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Født: 1970,

fødested: Damaskusregionen

Køn: mand

Uddannelsesminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Født: 1960,

fødested: Hama

Køn: mand

Minister for videregående uddannelse.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Født: 1961,

fødested: Latakia

Køn: mand

Minister for offentlige arbejder og boliger.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Født: 1974,

fødested: Damaskus

Køn: mand

Minister for kommunikation og teknologi.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Født: 1962,

fødested: Aleppo

Køn: mand

Industriminister.

Udnævnt i november 2018.

Som minister i regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

4.3.2019«

b)

Følgende oplysninger udgår:

75.

Generalløjtnant Fahid Al-Jassim

88.

Brigadegeneral Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigadegeneral Mohsin Makhlouf

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed al-Zu'bi

174.

Mohammed Turki al-Sayed

249.

Isam Zahr al-Din.

c)

Oplysninger med nummer 264-269 omnummereres således:

Personnavn

Nuværende nummerering

Ny nummerering

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun al-Zoubi

268

286

Hussam al-Qatirji

269

287

2)

I del B (»Enheder«) udgår følgende oplysninger:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group.