ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 119

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
7. maj 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/697 af 14. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/698 af 30. april 2019 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/699 af 6. maj 2019 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2019 til den 29. juni 2019, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

70

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/700 af 19. december 2018 om statsstøtte SA.34914 (2013/C) gennemført af Det Forenede Kongerige for så vidt angår Gibraltars selskabsbeskatningsordning (meddelt under nummer C(2018) 7848)

151

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/697

af 14. februar 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at forenkle anvendelsen af Den Europæiske Socialfond (»ESF«) og mindske den administrative byrde for støttemodtagerne er det hensigtsmæssigt at øge rækkevidden af standardskalaer for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på refusion til medlemsstaterne. Standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på refusion til medlemsstaterne bør fastlægges på grundlag af data forelagt af medlemsstaterne eller offentliggjort af Eurostat og på grundlag af alment accepterede metoder, herunder de i artikel 67, stk. 5, og artikel 68b, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2).

(2)

Under hensyntagen til de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, for så vidt angår omkostningsniveauet for en bestemt type operation, kan definitionen af og beløbene i forbindelse med standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb variere, alt efter hvilken type operation og hvilken medlemsstat der er tale om, for at afspejle deres særlige forhold.

(3)

Tjekkiet, Frankrig, Kroatien, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige har forelagt metoder til ændring af eksisterende standardskalaer for enhedsomkostninger eller definition af yderligere standardskalaer for enhedsomkostninger med henblik på Kommissionens refusion vedrørende de typer af operationer, som endnu ikke er omfattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 (3).

(4)

Malta har forelagt en metode til definition af faste beløb.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2015/2195 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) 2015/2195 ændres således:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag III erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag V erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag IX erstattes af teksten i bilag V til nærværende forordning.

6)

Bilag XVI erstattes af teksten i bilag VI til nærværende forordning.

7)

Bilag XIX erstattes af teksten i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 af 9. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (EUT L 313 af 28.11.2015, s. 22).


BILAG I

»BILAG II

Betingelser for refusion af udgifter til Frankrig på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Type af operationer

Indikator

Udgiftskategori

Måleenhed for indikatoren

Beløb (i EUR)

1.

»Garantie Jeunes«, der støttes under prioritetsakse 1 »Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi« i det operationelle program »Programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes en metropole et outre-mer« (CCI-2014FR05M9OP001)

Ung NEET (1), der opnår et positivt resultat under »Garantie Jeunes« senest 12 måneder efter påbegyndt coaching

Ydelser, der udbetales til deltageren

Aktiveringsomkostninger, som afholdes af »missions locales«

Antal unge NEET, som opnår et af følgende resultater senest 12 måneder efter påbegyndt coaching:

har påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse med henblik på certificering ved enten at:

påbegynde livslang læring eller

påbegynde grunduddannelse

eller

oprette en virksomhed eller

har fundet et job eller

har haft arbejde (lønnet eller ulønnet) i mindst 80 dage i et fagligt miljø

6 400

2.

Uddannelse af arbejdsløse, der leveres af godkendte uddannelsesorganisationer og støttes under det operationelle program for Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Deltagere i et uddannelsesforløb med et tilfredsstillende resultat

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

Antal deltagere, der har opnået et af følgende resultater efter at have fulgt et uddannelsesforløb:

har modtaget et eksamensbevis eller en bekræftelse på erhvervede kompetencer ved afslutningen af deres uddannelsesforløb

har fundet et job af mindst en måneds varighed

er blevet optaget på en erhvervsuddannelse

er blevet genoptaget på deres skole efter en afbrydelse i uddannelsesforløbet eller

har fået adgang til en formel validering af deres opnåede kompetencer.

Hvis en deltager opnår mere end ét tilfredsstillende resultat efter uddannelsesforløbet, giver dette kun anledning til refusion af ét beløb til dækning af den pågældende uddannelse.

Kategori

Sektor

Beløb

1

Sundhedspleje

3 931

Sikkerhed for varer og personer

2

Kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

4 556

Tjenesteydelser til mennesker

Håndtering af bløde materialer

Landbrugsfødevarer, madlavning

Handel og salg

Værtsvirksomhed, hotelvirksomhed, cateringvirksomhed

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

3

Sekretariats- og kontorautomatiseringsuddannelse

5 695

Socialt arbejde

Elektronik

Frisør-, skønheds- og wellnessvirksomhed

Vedligeholdelse af køretøjer og udstyr

Transport, håndtering og oplagring

4

Landbrug

7 054

Miljø

Bygge- og anlægsarbejder, offentlige bygge- og anlægsarbejder

Teknikker inden for trykkeri- og forlagsvirksomhed

3.

Uddannelse af arbejdsløse, der leveres af godkendte uddannelsesorganisationer og støttes af følgende operationelle programmer:

 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

samt

 

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Deltagere i et uddannelsesforløb med et tilfredsstillende resultat

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

Antal deltagere, der har opnået et af følgende resultater efter at have fulgt et uddannelsesforløb:

har modtaget et eksamensbevis, der er officielt godkendt af en brancheorganisation eller et statsligt kontor

har modtaget en bekræftelse på erhvervede kompetencer ved afslutningen af deres uddannelsesforløb

har fundet et job

er blevet optaget på en erhvervsuddannelse

er blevet genoptaget på deres skole efter en afbrydelse i uddannelsesforløbet eller

har fået adgang til en formel validering af deres opnåede kompetencer.

For kategori 5 desuden antal deltagere med et tilfredsstillende resultat som beskrevet ovenfor, der er berettiget til at modtage en ydelse fra regionen Auvergne-Rhône-Alpes (2).

Hvis en deltager opnår mere end ét tilfredsstillende resultat efter uddannelsesforløbet, giver dette kun anledning til refusion af ét beløb til dækning af den pågældende uddannelse.

Kategori

Sektor

Beløb

1

Transport, logistik og turisme

4 403

Bank- og forsikringsvirksomhed

Ledelse, virksomhedsledelse, oprettelse af virksomheder

Tjenesteydelser til enkeltpersoner og lokalsamfund

2

Sundhed og socialt arbejde, fritids-, kultur- og sportsaktiviteter

5 214

Restaurant, hotel og fødevareindustrien

Handel

Håndtering af blødt materiale og træ, grafisk industri

3

Bygge- og anlægsarbejder, offentlige bygge- og anlægsarbejder

7 853

Forarbejdningsindustrier

Mekanik, metalforarbejdning

Landbrug, søfart, fiskeri

Kommunikation, information, kunst og underholdning

4

Vedligeholdelse

9 605

Elektricitet, elektronik

IT og telekommunikation

5

Ydelser

1 901

4.

Kvalificerende og faglig uddannelse under det operationelle program »ESF La Réunion« (CCI 2014FR05SFOP005) — prioritetsakse 1. Fremme udviklingen af et videnbaseret, konkurrencedygtigt og innovativt samfund.

Tilrådighedsstillelse af uddannelse, der giver faglige kvalifikationer, færdigheder eller certificering.

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

Antal fulde måneder (3) pr. deltager med ét af følgende resultater i løbet af eller ved afslutningen af et uddannelsesforløb:

har modtaget et eksamensbevis, der er officielt godkendt af en brancheorganisation eller et statsligt kontor

har modtaget en bekræftelse på erhvervede kompetencer ved afslutningen af deres uddannelsesforløb

Kategori

Beløb

A1

3 131

B1

4 277

C1

2 763

D1

2 470

D2

2 332

D3

3 465

E1

2 841

E2

3 392

E3

2 569

F1

2 319

F2

2 990

F3

2 910

G1

2 381

5.

Prækvalificerende erhvervsuddannelse for voksne under det operationelle program »ESF La Réunion« (CCI 2014FR05SFOP005) — prioritetsakse 1. Fremme udviklingen af et videnbaseret, konkurrencedygtigt og innovativt samfund.

Udbud af erhvervsuddannelser, som giver adgang til kvalificerende eller faglig uddannelse.

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

Antal fulde måneder pr. deltager med ét af følgende resultater i løbet af eller ved afslutningen af et uddannelsesforløb:

har modtaget en bekræftelse på erhvervede kompetencer ved afslutningen af deres uddannelsesforløb

har fået adgang til yderligere erhvervsuddannelse

Kategori

Beløb

H1

2 805

2.   Tilpasning af beløb

Beløbet i enhedsomkostning 1 er delvis baseret på en standardskala for enhedsomkostninger, som Frankrig finansierer fuldt ud. Ud af de 6 400 EUR svarer 1 600 EUR til standardskalaen for enhedsomkostninger som fastsat ved »instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014« med henblik på at dække de omkostninger, der afholdes af ungdomsarbejdsformidlingerne »Missions Locales« til coaching af hver enkelt NEET, der er omfattet af »Garantie Jeunes«.

Enhedsomkostning 1. ajourføres af medlemsstaten i overensstemmelse med tilpasningerne i henhold til de nationale regler af standardskalaen for enhedsomkostninger på 1 600 EUR, jf. punkt 1 ovenfor, der dækker de omkostninger, der afholdes af ungdomsarbejdsformidlingerne.

Beløbet i enhedsomkostning 2 og 3 er baseret på offentlige indkøbspriser på uddannelsestimer på de respektive områder og i de respektive geografiske områder. Disse beløb vil blive tilpasset, når udbudsproceduren for de pågældende uddannelsesforløb gentages, efter følgende formel:

Ny pris (ekskl. moms) = Gammel pris (ekskl. moms) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

Sr er indekset for arbejdstagere (INSEE 1567446) ifølge den sidste månedlige offentliggørelse på datoen for tilpasningen.

So er indekset for arbejdstagere (INSEE 1567446) ifølge den månedlige offentliggørelse på datoen for afgivelsen af buddet for den første tilpasning, derefter for de følgende tilpasninger ifølge den månedlige offentliggørelse på årsdagen for afgivelsen af buddet.

Beløbene til enhedsomkostninger 4 og 5 kan justeres på baggrund af inflationsraten i Reunion (INSEE index) — referenceår 2017.

«

(1)  Ung, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som deltager i en operation, der støttes gennem »Programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes en metropole et outre-mer«.

(2)  Retten til at modtage en ydelse er reguleret af dekret nr. 88-368 af 15. april 1988, som ændret ved dekret nr. 2002-1551 af 23. december 2002.

(3)  Også måneder på et uddannelsescenter eller i en virksomhed.


BILAG II

»BILAG III

Betingelser for refusion af udgifter til Tjekkiet på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Type af operationer

Indikator

Udgiftskategori (1)

Måleenhed for indikatoren

Beløb

(i national valuta CZK, medmindre andet er anført)

1.

Oprettelse af en ny børnepasningsfacilitet under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Nyoprettet plads i en ny børnepasningsfacilitet

Indkøb af udstyr til en børnepasningsfacilitet

Forvaltning af projektfasen under facilitetens oprettelse

Antal nyoprettede pladser i en ny børnepasningsfacilitet (2)

20 544 inkl. moms eller 17 451 ekskl. moms

2.

Omdannelse af en eksisterende facilitet til en børnegruppe under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Plads i en facilitet, der er omdannet til en børnegruppe (3)

Indkøb af udstyr til en omdannet facilitet

Indkøb af undervisningsmateriale

Forvaltning af projektfasen under facilitetens omdannelse

Antal pladser i en facilitet, der er omdannet til en børnegruppe (4)

9 891 inkl. moms eller 8 642 ekskl. moms

3.

Drift af en børnepasningsfacilitet under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Belægning pr. plads i en børnepasningsfacilitet

Lønninger til undervisningsmedarbejdere og andre medarbejdere

Drift af børnepasningsfaciliteten

Forvaltning af operationen

Belægningsgrad (5)

730 (6)

4.

Opkvalificering af omsorgspersoner under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Opnåelse af kvalifikation som omsorgsperson i en børnepasningsfacilitet

Uddannelse og eksamen med henblik på at opnå en erhvervsmæssig kvalifikation

Antal personer, som opnår en certificering af en erhvervsmæssig kvalifikation som omsorgsperson i en børnepasningsfacilitet

14 760

5.

Leje af lokaler til børnepasningsfaciliteter under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Belægning pr. plads i en børnepasningsfacilitet

Leje af lokaler til en børnepasningsfacilitet

Belægningsgrad (7)

64 (8)

6.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et eksternt uddannelsesforløb om generel informationsteknologi (IT) i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

324

7.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et eksternt uddannelsesforløb om bløde kompetencer og ledelseskompetencer i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

593

8.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i eksterne sprogkurser i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

230

9.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et uddannelsesforløb om specialiseret IT i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

609

10.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et eksternt uddannelsesforløb om regnskab, økonomi og jura i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

436

11.

Ekstern faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et eksternt teknisk eller andet fagligt uddannelsesforløb i en time (60 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte omkostninger i forbindelse med det leverede uddannelsesforløb

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

252

12.

Intern (9) faglig videreuddannelse af ansatte under prioritetsakse 1 i det operationelle program for beskæftigelse (2014CZ05M9OP001)

En ansats deltagelse i et uddannelsesforløb, der varetages af en intern lærer, i en time (60 minutter) inden for et af følgende områder:

generel informationsteknologi (IT)

bløde kompetencer og ledelseskompetencer

sprog

specialiseret IT

regnskab, økonomi og jura

teknisk eller andet fagligt uddannelsesforløb

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder:

Direkte personaleomkostninger

Indirekte omkostninger

Lønninger til deltagerne

Antal gennemførte timer pr. ansat

144

13.

Bistand, der ydes af ikkepermanent personale, til skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Arbejde som skolepsykolog og/eller specialskole-pædagog svarende til 0,1 fuldtidsækvivalent (FTE) pr. måned

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal 0,1 FTE arbejdet pr. måned

5 871

14.

Bistand, der ydes af ikkepermanent personale, til skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Arbejde som skoleassistent og/eller socialpædagog svarende til 0,1 FTE pr. måned

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal 0,1 FTE arbejdet pr. måned

Skoleassistent: 3 617

Socialpædagog: 4 849

15.

Bistand, der ydes af ikkepermanent personale, til skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Arbejde som barnepige svarende til 0,1 FTE pr. måned

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal 0,1 FTE arbejdet pr. måned

3 402

16.

Levering af fritidsaktiviteter for børn/elever, der risikerer at opleve skolegangen som et nederlag, under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Levering af en undervisningsblok bestående af 16 lektioner med fritidsaktiviteter af en varighed på 90 minutter pr. lektion til en gruppe på mindst 6 børn/elever, hvoraf 2 risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte undervisningsblokke bestående af 16 lektioner af en varighed på 90 minutter pr. lektion leveret til en gruppe på mindst 6 børn/elever, hvoraf 2 risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

17 833

17.

Støtte til elever, der risikerer at opleve skolegangen som et nederlag, gennem lektiehjælp under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Levering af en undervisningsblok bestående af 16 timers lektiehjælp til en gruppe, hvor det er registreret, at mindst 3 af eleverne risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte undervisningsblokke bestående af 16 timers lektiehjælp til en gruppe, hvor det er registreret, at mindst 3 af eleverne risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

8 917

18.

Videreuddannelse af pædagoger gennem strukturerede uddannelsesforløb under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Antal timers faglig uddannelse af pædagoger

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte omkostninger ved at levere uddannelsen

Antal gennemførte timers uddannelse pr. pædagog

1)

435 for uddannelse inden for normal undervisningstid

2)

170 for undervisning uden for normal undervisningstid

19.

Levering af oplysninger til forældre gennem møder under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse, (2014CZ05M2OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Tematisk møde med deltagelse af mindst otte forældre af en varighed på mindst to timer (120 minutter)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal tematiske møder med deltagelse af mindst otte forældre af en varighed på mindst to timer (120 minutter)

3 872

20.

Videreuddannelse af pædagoger på skoler og uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Undervisningsblok bestående af 30 timers ekstern mentorbistand/coaching til en gruppe på mellem 3 og 8 pædagoger

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte undervisningsblokke bestående af 30 timers mentorbistand/coaching til en gruppe på mellem 3 og 8 pædagoger

31 191

21.

Videreuddannelse af pædagoger på skoler og uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Uddannelsesforløb på 15 timer bestående af en struktureret følordning for en pædagog

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte uddannelsesforløb på 15 timer pr. pædagog, der deltager i en struktureret følordning hos en anden pædagog på en anden skole

4 505

22.

Videreuddannelse af pædagoger på skoler og uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Uddannelsesforløb på 10 timer gennem gensidigt samarbejde, som involverer en gruppe på mindst 3 pædagoger

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte uddannelsesforløb på 10 timer, som involverer en gruppe på mindst 3 pædagoger

8 456

23.

Videreuddannelse af undervisningspersonale på skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Tandem-undervisningslektioner (10) på 2,75 timer

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte tandem-undervisningslektioner

815

24.

Videreuddannelse af pædagoger på skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Uddannelsesforløb på 19 timer bestående af gensidigt samarbejde og læring, som involverer en ekspert og 2 pædagoger

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte uddannelsesforløb på 19 timer, som involverer en ekspert og to andre pædagoger

5 637

25.

Karriererådgivningstjenester på skoler og samarbejde mellem skoler og arbejdsgivere under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Arbejde som karriererådgiver og/eller koordinator af samarbejdet mellem en skole og arbejdsgivere svarende til 0,1 FTE pr. måned

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal 0,1 FTE arbejdet pr. måned

4 942

26.

Videreuddannelse af pædagoger på skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Uddannelsesforløb på 8,5 timer, som involverer en struktureret følordning for en pædagog og en mentor

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte uddannelsesforløb på 8,5 timer pr. struktureret besøg i en institution/virksomhed/facilitet

2 395

27.

Styrkelse af de faglige kompetencer hos pædagoger under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001) og prioritetsakse 4 i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Uddannelsesforløb på 3,75 timer eller 4 uddannelsesforløb på 3,75 timer, som involverer en pædagog og en ekspert/IKT-tekniker

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal gennemførte uddannelsesforløb på 3,75 timer, som involverer en pædagog og en ekspert/IKT-tekniker

Et forløb: 1 103

Fire forløb: 4 412

28.

Mobilitet for forskere under prioritetsakse 2 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Måneders mobilitet pr. forsker

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

Antal måneders mobilitet pr. forsker

Komponenter

Beløb (11) (EUR)

Leveomkostningstillæg (for indgående mobilitet til CZ)

Junior

2 674

Senior

3 990

Leveomkostningstillæggene for udgående mobilitet fra CZ beregnes ved at gange beløbene for indgående mobilitet med den relevante justeringskoefficient i punkt 3 nedenfor afhængigt af bestemmelseslandet.

Mobilitetstillæg

600

Familietillæg

500

Omkostninger til forskning, uddannelse og netværksarbejde

800

Forvaltning og indirekte omkostninger

650

29.

Støtte til elever med forskellige modersmål, lærere eller forældre med bistand fra en interkulturel arbejdstager eller tosproget assistent under prioritetsakse 4 i det operationelle program Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001).

1)

Arbejde som interkulturel arbejdstager (12) eller tosproget assistent svarende til 0,1 FTE pr. måned

2)

En times (60 minutter) arbejde for en interkulturel arbejdstager (13)

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Arbejde som interkulturel arbejdstager eller tosproget assistent svarende til 0,1 FTE pr. måned

2)

Antal timers arbejde for en interkulturel arbejdstager

1)

Interkulturel arbejdstager: 5 373

Tosproget assistent: 4 464

2)

Interkulturel arbejdstager: 308

30.

Tværnationale mobilitetsprojekter til uddannelse af undervisere under prioritetsakse 4 for uddannelse og læring og fremme af beskæftigelse i det operationelle program for Vækstområde Prag (2014CZ16M2OP001)

Et 4-dages praktikophold for undervisere på en skole i en anden europæisk stat på mindst 24 timers uddannelsesaktiviteter

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen, som er:

1)

Løn til deltagerne

2)

Omkostninger forbundet med at arrangere praktikophold på værtsskolen og den udsendende skole

3)

Rejse- og opholdsudgifter

Antal 4-dages praktikophold, som undervisere har deltaget i på en skole i en anden europæisk stat

1)

5 087

2)

350 EUR

3)

Til disse beløb for hvert 4-dages praktikophold kan lægges et beløb pr. deltager til dækning af rejse- og opholdsudgifter som følger:

Rejseudgifter afhængigt af afstanden som følger (14)

 

Beløb

10-99 km:

20 EUR

100-499 km:

180 EUR

500-1 999 km:

275 EUR

2 000 -2 999 km:

360 EUR

3 000 -3 999 km:

530 EUR

4 000 -7 999 km:

820 EUR

8 000 km og derover:

1 300 EUR

Opholdsudgifter, afhængigt af land som følger:

 

Beløb

Danmark, Irland, Norge, Sverige, Det Forenede Kongerige

448 EUR

Belgien, Bulgarien, Grækenland, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Finland

392 EUR

Tyskland, Spanien, Letland, Malta, Portugal, Slovakiet

336 EUR

Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien

280 EUR

31.

Udvikling af informations- og kommunikationsteknologiske færdigheder blandt elever og undervisningspersonale på skoler/uddannelsesinstitutioner under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Undervisningstimer à 45 minutter ved hjælp af IKT-værktøjer, med deltagelse af mindst 10 elever, hvoraf 3 risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen, herunder de direkte IKT-omkostninger og direkte personaleomkostninger

Antal undervisningstimer à 45 minutter med deltagelse af mindst 10 elever, hvoraf 3 risikerer at opleve skolegangen som et nederlag

2 000

32.

Videreuddannelse af undervisningspersonale under prioritetsakse 3 i det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse (2014CZ05M2OP001)

Projektdag bestående af samarbejdsbaseret undervisning af undervisningspersonale

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder rejseomkostninger og direkte personaleomkostninger

Antal projektdage bestående af samarbejdsbaseret undervisning, som opfylder følgende krav:

består af 4 undervisningstimer à 45 minutter hver med undervisning uden for det normale skolemiljø

for en gruppe bestående af mindst 10 elever, hvoraf mindst 3 risikerer at opleve skolegangen som et nederlag, suppleret med mindst 60 minutters fælles forberedelse og overvejelser

6 477

2.   Tilpasning af beløb

Satsen for enhedsomkostning 6-11 kan tilpasses ved at erstatte den oprindelige mindstelønsats i den beregningsmetode, der består af mindstelønnen, omkostningerne i forbindelse med levering af uddannelsen og de indirekte omkostninger.

Satsen for enhedsomkostning 12 kan tilpasses ved at erstatte de oprindelige direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, og/eller lønninger til deltagere, herunder social- og sygesikringsbidrag, i den beregningsmetode, som består af de direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, og/eller lønninger til deltagere, herunder social- og sygesikringsbidrag.

Satsen for enhedsomkostning 13-17, 19-27 og 29 kan tilpasses ved at erstatte de oprindelige direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, i den beregningsmetode, som består af de direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, plus de indirekte omkostninger.

Satsen for enhedsomkostning 18 kan tilpasses ved at erstatte lønnen til deltagerne, herunder social- og sygesikringsbidrag, i den beregningsmetode, som består af omkostningerne i forbindelse med levering af uddannelsen plus løn til deltagerne, herunder social- og sygesikringsbidrag, plus de indirekte omkostninger.

Satserne for enhedsomkostning 28 kan tilpasses ved at erstatte beløbene til leveomkostningstillæg, mobilitetstillæg, familietillæg, forsknings-, uddannelses- og netværksomkostninger samt forvaltningsomkostninger og indirekte omkostninger.

Satsen for enhedsomkostning 30 kan tilpasses ved at erstatte de oprindelige direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, omkostninger forbundet med at arrangere praktikophold på værtsskolen og den udsendende skole samt rejse- og opholdsudgifter i den beregningsmetode, som består af direkte personaleomkostninger, herunder social- og sygesikringsbidrag, omkostninger forbundet med at arrangere praktikophold på værtsskolen og den udsendende skole samt rejse- og opholdsudgifter.

Satsen for enhedsomkostning 32 kan tilpasses ved at erstatte rejsebeløbet i den beregningsmetode, der består af de direkte rejseomkostninger plus direkte personaleomkostninger og de indirekte omkostninger.

Tilpasningerne skal baseres på følgende opdaterede data:

for mindstelønnen — ændringer af mindstelønnen i henhold til regeringsdekret nr. 567/2006 Sml.,

for socialsikringsbidrag — ændringer af arbejdsgivernes bidrag til socialsikring i henhold til lov nr. 589/1992 Sml. om socialsikring, samt

for sygesikringsbidrag — ændringer af arbejdsgivernes bidrag til sygesikring i henhold til lov nr. 592/1992 Sml. om sundhedsforsikringspræmier.

For gennemsnitslønninger, der bestemmer lønninger/personaleomkostninger — ændringer af de seneste årlige offentliggjorte data for de relevante kategorier ud fra informationssystemet for gennemsnitslønninger (www.ISPV.cz).

For leveomkostningstillæg, mobilitetstillæg, familietillæg, forsikrings-, uddannelses- og netværksomkostninger samt forvaltningsomkostninger og indirekte omkostninger — ændring af satserne for Horisont 2020 — Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter som offentliggjort på https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

For rejse- og opholdsudgifter samt organisatoriske udgifter under enhedsomkostning 30 — ændringer af beløb til rejseudgifter og organisatoriske udgifter samt individuel støtte, der er fastsat af Europa-Kommissionen til nøgleaktion 1 (mobilitetsprojekter) under the Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).

For rejser under enhedsomkostning 32 — ændringer af beløbene for rejser på mellem 10 og 99 km som fastsat i »afstandsberegneren« for programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

3.   Oversigt over koefficienter i forbindelse med udgående mobilitet for forskere

Land

Justeringskoefficient

 

Land

Justeringskoefficient

Albanien

0,908

 

Letland

0,906

Argentina

0,698

 

Luxembourg

1,193

Australien

1,253

 

Ungarn

0,909

Belgien

1,193

 

Nordmakedonien

0,816

Bosnien-Hercegovina

0,878

 

Malta

1,069

Brasilien

1,098

 

Mexico

0,840

Bulgarien

0,853

 

Republikken Moldova

0,729

Montenegro

0,798

 

Tyskland

1,179

Tjekkiet

1,000

 

Nederlandene

1,245

Kina

1,014

 

Norge

1,574

Danmark

1,615

 

Polen

0,912

Estland

0,934

 

Portugal

1,063

Færøerne

1,600

 

Østrig

1,251

Finland

1,391

 

Serbien

0,801

Frankrig

1,325

 

Rumænien

0,815

Kroatien

1,163

 

Rusland

1,378

Indien

0,630

 

Grækenland

1,106

Indonesien

0,899

 

Slovakiet

0,986

Irland

1,354

 

Slovenien

1,027

Italien

1,273

 

Spanien

1,165

Israel

1,297

 

Sverige

1,333

Japan

1,383

 

Schweiz

1,350

Den Sydafrikanske Republik

0,666

 

Tyrkiet

1,033

Sydkorea

1,255

 

Ukraine

1,101

Canada

1,031

 

USA

1,186

Cypern

1,095

 

Det Forenede Kongerige

1,436

Litauen

0,872

 

Vietnam

0,610

«

(1)  For så vidt angår enhedsomkostning 1-5, omfatter de nævnte udgiftskategorier alle omkostninger i forbindelse med den pågældende operation, bortset fra operationstype 1 og 2, som også kan omfatte andre udgiftskategorier.

(2)  Dvs. en ny plads i den nye børnepasningsfacilitet, jf. de nationale forskrifter, og for hvilken der findes dokumentation for udstyr for hver ny plads.

(3)  En børnegruppe betyder, at den er registreret som en børnegruppe i henhold til national lovgivning om ydelse af børnepasning i en børnegruppe.

(4)  Dvs. en plads i en eksisterende facilitet, der er blevet nyregistreret som en børnegruppe, jf. national lovgivning, og medtaget i den officielle kapacitet i denne gruppe, og for hvilken der findes dokumentation for udstyr for hver enkelt plads.

(5)  Belægningsgraden defineres som antal børn i børnepasningsfaciliteten pr. halve dag i 6 måneder, divideret med facilitetens maksimale kapacitet pr. halve dag i 6 måneder, ganget med 100.

(6)  Dette beløb udbetales for hvert procentpoint af belægningsgraden pr. plads op til højst 75 procentpoint i en periode på 6 måneder. Hvis belægningsgraden er under 20 %, er der ingen refusion.

(7)  Belægningsgraden defineres som antal børn i børnepasningsfaciliteten pr. halve dag i 6 måneder, divideret med facilitetens maksimale kapacitet pr. halve dag i 6 måneder, ganget med 100.

(8)  Dette beløb udbetales for hvert procentpoint af belægningsgraden pr. plads op til højst 75 procentpoint i en periode på 6 måneder. Hvis belægningsgraden er under 20 %, er der ingen refusion.

(9)  Intern uddannelse er uddannelse, der varetages af en intern lærer.

(10)  Tandem-undervisningslektioner skal forstås som to pædagoger, der samarbejder om gensidigt at styrke deres faglige udvikling gennem fælles planlægning og gennemførelse af samt refleksion over undervisningsmetoderne i en klasse.

(11)  Det samlede beløb pr. deltager afhænger af de særlige forhold i forbindelse med hver enkelt mobilitetsforekomst og anvendeligheden af de enkelte komponenter.

(12)  Denne indikator vil blive anvendt til interkulturelle arbejdstagere eller tosprogede assistenter, der er ansat direkte på fuld tid eller på deltid af skolen.

(13)  Denne indikator vil blive anvendt til eksterne interkulturelle arbejdstagere, der er ansat af skolen til at levere tjenesteydelser på timebasis.

(14)  Baseret på rejseafstand pr. deltager. Rejseafstande beregnes ved hjælp af Europa-Kommissionens afstandsberegner — http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.


BILAG III

»BILAG V

Betingelser for refusion af udgifter til Malta på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger og faste beløb

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Type af operationer

Indikator

Udgiftskategori

Måleenhed for indikatorerne

Beløb

(EUR)

1.

Beskæftigelsesstøtte (A2E-ordningen) under prioritetsakse 1 i det operationelle program under ESF II »Investering i menneskelig kapital for at skabe flere muligheder og fremme velfærden i samfundet« (2014MT05SFOP001)

Beskæftigelsesstøtte, der udbetales hver uge til arbejdstagere, som er dårligt stillede, meget dårligt stillede eller handicappede (1).

Alle omkostninger i forbindelse med beskæftigelsessubsidier

Antal uger i beskæftigelse pr. ansat

1.

Dårligt stillet arbejdstager — 85 om ugen i op til 52 uger

2.

Meget dårligt stillet arbejdstager — 85 om ugen i op til 104 uger

3.

Arbejdstager med handicap — 125 om ugen i op til 156 uger

2.

Uddannelsesstøtte (ordningen for investering i færdigheder) til virksomheder i den private sektor under prioritetsakse 3 i det operationelle program under ESF II »Investering i menneskelig kapital for at skabe flere muligheder og fremme velfærden i samfundet« (2014MT05SFOP001)

Deltagelse i en times akkrediteret eller ikke akkrediteret eksternt uddannelsesforløb

Direkte omkostninger i forbindelse med levering af eksternt uddannelsesforløb

Antal gennemførte timer pr. deltager

25

3.

Uddannelsesstøtte (ordningen for investering i færdigheder) til virksomheder i den private sektor under prioritetsakse 3 i det operationelle program under ESF II »Investering i menneskelig kapital for at skabe flere muligheder og fremme velfærden i samfundet« (2014MT05SFOP001)

Levering af en times akkrediteret eller ikke akkrediteret internt uddannelsesforløb

Lønudgifter til intern lærer

Antal gennemførte timers uddannelse pr. lærer

4,90

4.

Uddannelsesstøtte (ordningen for investering i færdigheder) til virksomheder i den private sektor under prioritetsakse 3 i det operationelle program under ESF II »Investering i menneskelig kapital for at skabe flere muligheder og fremme velfærden i samfundet« (2014MT05SFOP001)

Deltagelse i en times akkrediteret eller ikke akkrediteret internt eller eksternt uddannelsesforløb

Lønudgifter til deltager

Antal gennemførte timer pr. deltager

4,90

5.

Uddannelse og arbejdserfaring under ungdomsgarantien, prioritetsakse 1, investeringsprioritet 8ii i OP 2014MT05SFOP001

1)

Unge under 25 år, som modtager en profileringsrapport

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Antal unge under 25 år, som modtager en profileringsrapport

1)

Profileringsrapport: 2 000,60

2)

Unge under 25 år, som afslutter et uddannelsesforløb

2)

Antal unge under 25 år, som modtager et deltagerbevis for et afsluttet uddannelsesforløb

2)

Deltagerbevis for et afsluttet uddannelsesforløb: 1 714,80

3)

Unge under 25 år, som afslutter erhvervserfaring

3)

Antal unge under 25 år, som modtager et bevis for afsluttet erhvervserfaring

3)

Bevis for afsluttet erhvervserfaring: 2 000,60

6.

IT-uddannelse under ungdomsgarantien, prioritetsakse 1, investeringsprioritet 8ii i OP 2014MT05SFOP001 1).

1)

Antal unge under 25 år, som påbegynder Malta Qualifications Framework (MQF) (2) Level 2 IT-course, der udbydes gennem Alternative Learning Programme (ALP)

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Antal unge under 25 år, som påbegynder Level 2 IT-course, der udbydes gennem ALP

1)

Start på IT-uddannelse: 226,50

2)

Antal unge under 25 år, som afslutter MQF Level 2 IT-course, der udbydes gennem ALP

2)

Antal unge under 25 år, som modtager et bevis for afsluttet Level 2 IT-course, der udbydes gennem ALP

2)

Bevis for afsluttet IT-uddannelse: 528,50

7.

IT-uddannelse (European Computer Driving Licence) under ungdomsgarantien, prioritetsakse 1, investeringsprioritet 8ii i OP 2014MT05SFOP001

1)

Antal unge under 25 år, som påbegynder MQF Level 3 Standard European Computer Driving Licence (ECDL) (3) course, der udbydes gennem Alternative Learning Programme (ALP)

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Antal unge under 25 år, som påbegynder Level 3 Standard ECDL course, der udbydes gennem ALP

1)

Start på ECDL course: 114,60

2)

Antal unge under 25 år, som afslutter MQF Level 3 Standard ECDL course, der udbydes gennem ALP

2)

Antal unge under 25 år, som modtager et bevis for afsluttet Level 3 Standard ECDL course, der udbydes gennem ALP

2)

Bevis for afsluttet ECDL course: 267,40

8.

Forebyggelseskurser med henblik på Malta College for Arts, Science and Technology (MCAST) under ungdomsgarantien, prioritetsakse 1, investeringsprioritet 8ii i OP 2014MT05SFOP001

1)

Antal unge under 25 år, der påbegynder et MCAST-forebyggelseskursus

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Antal unge under 25 år, der påbegynder et MCAST-forebyggelseskursus

1)

Påbegyndelse af MCAST-forebyggelseskurset: 90,90

2)

Antal unge under 25 år, der tager MCAST-eksamen efter deltagelse i et forebyggelseskursus

2)

Antal unge under 25 år, der tager MCAST-eksamen efter deltagelse i et forebyggelseskursus

2)

Beståelse af MCAST-eksamen: 181,80

3)

Antal unge under 25 år, der følger et almindeligt MCAST-kursus i det følgende akademiske år, eller bekræftelse af, at deltageren har bestået den afsluttende MCAST-eksamen og opnået fuld kvalifikation

3)

Antal unge, der følger et almindeligt MCAST-kursus i det følgende akademiske år, eller bekræftelse af, at deltageren har bestået den afsluttende MCAST-eksamen og opnået fuld kvalifikation

3)

Beståelse af MCAST-eksamen og fortsættelse inden for den almindelige læseplan eller opnåelse af fuld kvalifikation: 30,30

9.

Forebyggelseskurser med henblik på Secondary Education Certificate (SEC), der udbydes af Ministry for Education and Employment (MEDE) under ungdomsgarantien, prioritetsakse 1, investeringsprioritet 8ii i OP 2014MT05SFOP001

1)

Antal unge under 25 år, der påbegynder et MEDE/SEC-forebyggelseskursus

Alle støtteberettigede omkostninger ved operationen

1)

Antal unge under 25 år, der påbegynder et MEDE/SEC-forebyggelseskursus

1)

Påbegyndelse af MEDE/SEC-forebyggelseskurset: 88,50

2)

Antal unge under 25 år, der tager MEDE/SEC-eksamen, efter at have deltaget i et forebyggelseskursus

2)

Antal unge under 25 år, der tager MEDE/SEC-eksamen efter deltagelse i et forebyggelseskursus

2)

Deltagelse i MEDE/SEC-eksamen: 162,25

3)

Antal unge, der har bestået MEDE/SEK-eksamen med bedre karakterer end tidligere

3)

Antal unge, der består MEDE/SEK-eksamen med bedre karakterer end tidligere

3)

Beståelse af MEDE/SEC-eksamen med bedre karakterer end tidligere: 44,25

2.   Tilpasning af beløb

Enhedsomkostning 1 kan tilpasses ved at udskifte den oprindelige mindsteløn og/eller den lovpligtige bonus og/eller de ugentlige ydelser og/eller socialsikringsbidragene i den beregningsmetode, som består af den laveste ugentlige sats for den nationale mindsteløn i et bestemt år, den lovpligtige bonus, de ugentlige ydelser og socialsikringsbidragene, og dividere dette resultat med 2.

Enhedsomkostning 2 kan tilpasses ved at anvende den årlige inflationsrate på de respektive satser. Fra 2017 kan dette for et givet år N gøres ved at anvende inflationsraten for år N-1 som offentliggjort af Maltas nationale statistiske kontor på følgende adresse: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhedsomkostning 3-4 kan tilpasses ved at udskifte den oprindelige nationale mindsteløn for personer på 18 år eller derover og/eller de lovpligtige bonusser og/eller de ugentlige ydelser og/eller socialsikringsbidragene i den beregningsmetode, der består af timesatsen for mindstelønnen for personer på 18 år og derover i et bestemt år, de lovpligtige bonusser, de ugentlige ydelser og socialsikringsbidragene.

Tilpasningerne skal baseres på følgende opdaterede data:

Den nationale mindsteløn er fastsat i den nationale afledte lovgivning 452.71 (bekendtgørelse om national mindsteløn).

De lovpligtige bonusser, de ugentlige ydelser og socialsikringsbidragene, jf. kapitel 452 i maltesisk lovgivning om beskæftigelse og arbejdsmarkedsrelationer.

Enhedsomkostning 5-9 kan tilpasses i takt med inflationsomkostningen på nationalt plan for det relevante år, hvor det bestemte tiltag iværksættes. De årlige inflationsrater offentliggøres af det nationale statistiske kontor og kan findes på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx.

3.   Definition af faste beløb

Type af operationer

Indikator

Udgiftskategori

Måleenhed for indikatorerne

Beløb

(EUR)

Alle operationer i det operationelle program 2014MT05SFOP001

Nye samlede udgifter medtaget i en betalingsanmodning (dvs. de samlede støtteberettigede udgifter medtaget i en betalingsanmodning, der endnu ikke er taget i betragtning ved beregningen af en tranche på 100 000 EUR) til dækning af indirekte omkostninger ved operationen.

Indirekte omkostninger

Trancher på 100 000 EUR af nye samlede udgifter pr. gruppe (4) af operationer medtaget i en betalingsanmodning til Europa-Kommissionen.

Se punkt 4.

4.   Beløb

Type enhed

Offentlig enhed

Ministerium/departement

Ikke-statslige organisationer

Offentlige arbejdsformidlinger

Projektstørrelse

Stor

8 000 EUR

8 000 EUR

/

25 000 EUR

Mellemstor

25 000 EUR

25 000 EUR

/

25 000 EUR

Lille

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

5.   Tilpasning af beløb

Ikke relevant.

«

(1)  Som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(2)  https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx.

(3)  http://ecdl.org.

(4)  Operationerne er opdelt efter støttemodtagertype og projektstørrelse. Operationer med et samlet budget som aftalt med underskriften af den originale tilskudsaftale på under 750 000 EUR er små operationer, operationer fra 750 000 EUR til 3 000 000 EUR er mellemstore operationer og operationer på 3 000 000 EUR og derover er store operationer.


BILAG IV

»BILAG VI

Betingelser for refusion af udgifter til Italien på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Type af operationer

Indikator

Udgiftskategori

Måleenhed for indikatorerne

Beløb

(EUR)

1.

Foranstaltning 1.B i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (1) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timesats for vejledende støtte på 1. niveau

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal timer, hvor der leveres vejledende støtte på 1. niveau

34,00

2.

Foranstaltning 1.C i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (2) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timesats for specialiseret støtte eller vejledende støtte på 2. niveau

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal timer, hvor der leveres specialiseret støtte eller vejledende støtte på 2. niveau

35,50

3.

Foranstaltning 2.A, 2.B, 4.A, 4.C og 7.1 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (3) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Timesats for følgende uddannelsesforløb:

Uddannelse, der fokuserer på integration på arbejdsmarkedet

Reintegration i skole- og uddannelsessystemet for unge mellem 15 og 18 år

Lærlingeuddannelser med henblik på kvalificering og kompetencegivende eksamensbevis

Lærlingeuddannelser med henblik på videregående uddannelse og forskning

Uddannelse i selvstændig virksomhed og iværksætteri (4)

Timesatsen afhænger af typen af uddannelsesforløb (A, B eller C (5))

B.

Timesats pr. studerende, der deltager i uddannelsen

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger, med undtagelse af enhver form for godtgørelse, der udbetales til deltagerne

Antal timer per uddannelsesforløb (opdelt efter type) og antal timer pr. studerende

Type af uddannelsesforløb

Timesats pr. forløb

Timesats pr. studerende

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.

Foranstaltning 3 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (6) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Nye ansættelseskontrakter som følge af jobcoaching

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger

Antal nye ansættelseskontrakter opdelt efter kontrakttype og klassificering af profil (fra lav til meget høj) (7)

Klassificering af profil

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Fastansættelseskontrakt samt lærlingekontrakter på 1. og 3. niveau

1 500

2 000

2 500

3 000

Lærlingekontrakt på 2. niveau, tidsbegrænset og midlertidig kontrakt ≥ 12 måneder

1 000

1 300

1 600

2 000

Tidsbegrænset og midlertidig kontrakt 6-12 måneder

600

800

1 000

1 200

5.

Foranstaltning 5 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (8) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Nye regionale/ interregionale/ tværnationale praktikophold

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger ved at levere praktikopholdet

Antal praktikophold, opdelt efter klassificering af profil

 

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Regionale/interregionale/Tværnationale

200

300

400

500

6.

Foranstaltning 5 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (9) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Praktikophold med interregional mobilitet

For interregional mobilitet: alle støtteberettigede omkostninger, herunder udgifter til rejser, indkvartering og forplejning, med undtagelse af godtgørelser til deltagere

Antal praktikophold, opdelt efter beliggenhed og — for interregional mobilitet — længden af praktikopholdet

Interregional mobilitet med de satser, der er fastsat i punkt 3.4

Praktikophold med tværnational mobilitet

For tværnational mobilitet: alle støtteberettigede omkostninger

Tværnational mobilitet med de satser, der er fastsat i punkt 3.5

7.

Foranstaltning 6 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (10) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Undervisningsblok på 30 timers almindelig forberedende uddannelse med henblik på ansættelse inden for embedsstanden

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger, med undtagelse af godtgørelser og forsikring

Antal deltagere, der gennemfører undervisningsblokken på 30 timer

90

8.

Foranstaltning 7,1 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (11) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timesats for støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed og iværksætteri (12)

Alle støtteberettigede omkostninger, herunder direkte personaleomkostninger, med undtagelse af enhver form for godtgørelse

Antal støttetimer, der leveres til deltagerne

40

9.

Foranstaltning 8 i det nationale operationelle program ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2014IT05M9OP001) og lignende operationer (13) under:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Ansættelseskontrakter efter faglig interregional mobilitet eller faglig tværnational mobilitet

B.

Jobinterview med faglig tværnational mobilitet

Alle støtteberettigede omkostninger (enkeltstående tilskud til rejser, indkvartering og forplejning og en godtgørelse for interview), med undtagelse af eventuelle yderligere godtgørelser for dårligt stillede personer og eventuelle godtgørelser for rejse, indkvartering eller måltider med interregional mobilitet, der leveres af arbejdsgiveren

Antal ansættelseskontrakter eller jobinterview, opdelt efter beliggenhed

Faglig interregional mobilitet med de beløb, der i fastsat i tabellen i punkt 3.4 (14) for over 600 timer

Faglig tværnational mobilitet til interviewformål med de beløb, der er anført i punkt 3.6

Faglig tværnational mobilitet med de beløb, der er anført i punkt 3.7

10.

Operationer, der øger antallet af erhvervs-ph.d.-stillinger i følgende operationelle programmer:

PON Ricerca 2014 IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Antal måneder, der bruges på at arbejde på en ph.d.

Alle støtteberettigede omkostninger i forbindelse med deltageren (løn og tilhørende socialsikringsbidrag) og i forbindelse med den institution, der tilbyder ph.d.-stillingen (direkte og indirekte omkostninger)

Antal måneder, der bruges på at arbejde på en ph.d., afhængigt af beliggenhed i Italien eller i udlandet

Hvor der ikke tilbringes en periode i udlandet:

1 927,63 om måneden

Hvor der tilbringes en periode i udlandet:

2 891,45 om måneden

11.

Videreuddannelse under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med videreuddannelse

Alle udgiftskategorier

Antal deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med videreuddannelse, opdelt efter modulets længde og supplerende specifik støtte (15)

327 (30-timers modul)

357 (30-timers modul med supplerende specifik støtte)

654 (60-timers modul)

684 (60-timers modul med supplerende specifik støtte)

1 090 (100-timers modul)

1 120 (100-timers modul med supplerende specifik støtte)

12.

Aktiviteter i forbindelse med unionsborgerskab og retsstatsprincippet under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med initiativer vedrørende unionsborgerskab og retsstatsprincippet

Alle udgiftskategorier

Antal deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med unionsborgerskab og retsstatsprincippet, opdelt efter modulets længde, supplerende specifik støtte og forplejning

191,10 (30-timers modul)

221,10 (30-timers modul med supplerende specifik støtte)

261,10 (30-timers modul med forplejning)

291,10 (30-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

382,20 (60-timers modul)

412,20 (60-timers modul med supplerende specifik støtte)

522,20 (60-timers modul med forplejning)

552,20 (60-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

637,00 (100-timers modul)

667,00 (100-timers modul med supplerende specifik støtte)

871,00 (100-timers modul med forplejning)

901,00 (100-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

13.

Klasseundervisning under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Deltagere, der erhverver et bevis ved klasseundervisning

Alle udgiftskategorier

Antal deltagere, der erhverver et bevis ved klasseundervisning, opdelt efter modulets længde, supplerende specifik støtte og forplejning

360,60 (30-timers modul)

390,60 (30-timers modul med supplerende specifik støtte)

430,60 (30-timers modul med forplejning)

460,60 (30-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

721,20 (60-timers modul)

751,20 (60-timers modul med supplerende specifik støtte)

861,20 (60-timers modul med forplejning)

891,20 (60-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

1 202,00 (100-timers modul)

1 232,00 (100-timers modul med supplerende specifik støtte)

1 436,00 (100-timers modul med forplejning)

1 466,00 (100-timers modul med supplerende specifik støtte og forplejning)

14.

Sprogkursus i forbindelse med tværnational mobilitet under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med et sprogkursus kombineret med tværnational mobilitet

Alle udgiftskategorier, undtagen rejse- og opholdsudgifter for personer, der ledsager deltagerne

Antal deltagere, der erhverver et bevis i forbindelse med et sprogkursus kombineret med tværnational mobilitet, opdelt efter modulets længde, land, opholdets varighed og tilbagelagt distance

774,00 (40-timers modul)

1 161,00 (60-timers modul)

1 548,00 (80-timers modul)

Til disse beløb kan der for hver enkelt deltager lægges et dagligt beløb til dækning af opholdsudgifter, opdelt efter land, jf. punkt 3.8 nedenfor, og følgende beløb til dækning af rejseudgifter:

Km

Beløb

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

15.

Praktikophold under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Deltagere, der erhverver et bevis på et praktikophold, med eller uden tværnational mobilitet

Alle udgiftskategorier, undtagen rejse- og opholdsudgifter for personer, der ledsager deltagerne

Antal deltagere, der erhverver et bevis på et praktikophold, med eller uden tværnational mobilitet, opdelt efter modulets længde og, i tilfælde af tværnational mobilitet, land, opholdets varighed og tilbagelagt distance

786,60 (60-timers modul)

1 179,90 (90-timers modul)

1 573,20 (120-timers modul)

3 146,40 (240-timers modul)

For så vidt angår praktikophold med tværnational mobilitet, kan der til disse beløb for hver enkelt deltager lægges et dagligt beløb til dækning af opholdsudgifter, opdelt efter land, jf. punkt 3.8 nedenfor, og følgende beløb til dækning af rejseudgifter:

Km

Beløb

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

16.

Sprogkursus og praktikophold i forbindelse med tværnational mobilitet under det operationelle program for uddannelse 2014IT05M20P001

Personer, der ledsager deltagerne

Rejse- og opholdsudgifter

Antal personer, der ledsager deltagerne

Opholdsudgifter pr. deltager, opdelt efter land, jf. punkt 3.8 nedenfor, og følgende beløb til dækning af rejseudgifter:

Km

Beløb

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

17.

Uddannelse på højere tekniske institutter under følgende operationelle programmer:

2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)

2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Deltagelse i et uddannelsesforløb på et højere teknisk institut (16)

Gennemførelse af et uddannelsesforløb på et højere teknisk institut

Enhedsomkostningerne omfatter alle støtteberettigede udgifter, med undtagelse af omkostninger til uddannelse, der udbydes af certificerede centre, og som er obligatorisk for at opnå de obligatoriske certificeringer som foreskrevet i bestemmelserne fra ministeriet for infrastruktur og transport, på områderne »Mobilitet for personer og varer — navigering af et fartøj« og »Mobilitet for personer og varer — håndtering af udstyr og montage ombord«

Antal timers deltagelse i et uddannelsesforløb på et højere teknisk institut

Antal deltagere, som har bestået et uddannelsesforløb på akademisk år (17) på et højere teknisk institut.

Timesats

49,93

For toårige uddannelser pr. fuldført år:

4 809,50

For treårige uddannelser pr. fuldført år:

3 206,30

18.

Mobilitetsprogrammer for forskere under det operationelle program 2014IT16M20P005 — 2014 -2020 »Forskning og innovation« Operationelt program, akse I »Menneskelig kapital«, aktion I.2. Mobilitetsprogrammer for forskere

Månedlige udgifter til en forsker med en tidsbegrænset kontrakt (18)

Alle udgiftskategorier

Antal måneder brugt på stedet eller uden for universitetsområdet af en forsker, som er ansat i henhold til lov nr. 240/2010 for en periode på 36 måneder og udvalgt gennem en offentlig udvælgelsesprøve på et offentligt eller privat universitet i en af de regioner, som er begunstigede af interventionen.

A.

Uden arbejdsperioder uden for universitetsområdet eller i udlandet for forskere for aktivitetsfeltet »mobilitet (19)«

4 885,38 EUR

B.

Med aktivitetsperioder uden for universitetsområdet eller i udlandet for forskere for aktivitetsfeltet »mobilitet« og for forskere på aktivitetsfeltet »tiltrækning (20)«

5 496,05 EUR

2.   Tilpasning af beløb

a)

For standardskalaerne for enhedsomkostning 1-9 kan beløbene tilpasses, når FOI-indekset (forbrugerprisindeks for husstande med arbejdere og funktionærer, med undtagelse af tobaksvarer) viser en monetær revaluering, der er lig med eller over 5 %. Navnlig kan der i et givet år y foretages tilpasninger, hvis der i en periode (y+t) er en forskel mellem de benchmarkingkoefficienter, der fremgår af FOI-indekset for disse år, som er lig med eller højere end 5 %. Basisåret, der tages i betragtning — og som danner grundlag for tilpasningen af beløbene — er 2014. Når denne sats er lig med eller højere end 5 %, kan hver enhedsomkostning tilpasses i overensstemmelse hermed.

b)

For standardskalaen for enhedsomkostning 10 kan satsen tilpasses ved at udskifte de månedlige stipendier og/eller socialsikringsbidragene i den beregningsmetode, som består af månedlige stipendier plus socialsikringsbidrag plus et beløb til alle andre omkostninger. Opdaterede oplysninger kan findes i ændringerne til ministerielt dekret af 18.6.2008 (der fastlægger det samlede årlige bruttobeløb til ph.d.-stipendier) og den halvårlige tilpasning af satsen for socialsikringsbidrag (cirkulære nr. 13 af 29.1.2016 fra generaldirektøren for INPS, det nationale institut for socialsikring).

c)

For standardskalaerne for enhedsomkostning 11-15, der er baseret på det historisk gennemsnitlige antal beviser (output) pr. modul, kan satsen justeres ved udgangen af hvert regnskabsår (31.12) efter forvaltningsmyndighedens vurdering af gennemførelsen af de operationer, som vedrører de enkelte enhedsomkostninger. Hvis en sådan vurdering viser en afvigelse i det gennemsnitlige antal beviser pr. modul for hver enkelt type uddannelse i forhold til det gennemsnitlige antal, der benyttes som grundlag for beregningen af den eksisterende enhedsomkostning, beregnes der en ny enhedsomkostning (EO) efter følgende formel:

EOny = EOgammel + Variation

hvor

Variation = EOgammel – (EOgammel × Outputny/Outputgammel)

d)

For standardskalaerne for enhedsomkostning 17 vil satserne blive revurderet hvert fjerde år, og hvis der i forhold til referenceåret 2017 er sket en stigning på mere end 5 %, vil ISTAT foretage en tilpasning på baggrund af FOI-indekset (forbrugerprisindeks for husstande med arbejdere og funktionærer, med undtagelse af tobaksvarer).

e)

For standardskalaerne for enhedsomkostning 18 kan satserne tilpasses som følge af ændringer af den gældende lovgivning (som omfatter lov nr. 240/2010, præsidentdekret nr. 232/2011, lov nr. 232/2016 (budgetlov 2017), lov nr. 448/1998 »Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo«, lov nr..335/1995, lovdekret nr. 446/1997 og præsidentdekret nr. 1032/1973) samt ændringer af socialsikringsbidragene.

3.1.   Interregionale rejseudgifter (i EUR)

Oprindelsesregion

Rejseomkostninger

Bestemmelsesregion

Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Calabria

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Campania

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Liguria

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardia

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

Provincia autonoma di Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

Provincia autonoma di Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemonte

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Puglia

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardegna

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilia

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toscana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbria

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Valle d'Aosta

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Veneto

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2.   Interregionale opholdsudgifter (for over 600 timer) (i EUR)

Oprindelsesregion

OPHOLDSUDGIFTER

Bestemmelsesregion

Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Calabria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Campania

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli Venezia Giulia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lazio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Liguria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marche

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Provincia autonoma di Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Provincia autonoma di Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Piemonte

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Puglia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardegna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicilia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toscana

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Valle d'Aosta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Veneto

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3.   Interregionale opholdsudgifter (for over 600 timer) (i EUR)

Oprindelsesregion

FORPLEJNINGSUDGIFTER

Bestemmelsesregion

Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Calabria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Campania

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia-Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli Venezia Giulia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lazio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Liguria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marche

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Provincia autonoma di Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Provincia autonoma di Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Piemonte

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Puglia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardegna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicilia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toscana

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Valle d'Aosta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Veneto

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4.   Interregionale godtgørelser for praktikophold (i EUR)

Antal undervisningstimer

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Den region, hvor uddannelsen finder sted

Valle d'Aosta

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161-200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201-249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250-300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301-600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

> 600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161-200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201-249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250-300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301-600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

> 600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161-200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201-249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250-300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301-600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Liguria

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161-200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201-249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250-300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301-600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Piemonte

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161-200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201-249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250-300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301-600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardia

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161-200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201-249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250-300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301-600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Veneto

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161-200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201-249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250-300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301-600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13