ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 100I

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
11. april 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/585 af 11. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse dyr og fersk kød ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/586 af 11. april 2019 om ændring af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, zoner eller segmenter, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger fjerkræ og fjerkræprodukter ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/587 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/588 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/589 af 11. april 2019 om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter, som er godkendt med hensyn til indførsel i Den Europæiske Union af sendinger af akvakulturdyr ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/590 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra i Unionen ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/591 af 11. april 2019 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af hø og halm ( 1 )

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/585

af 11. april 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse dyr og fersk kød

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, nr. 1) og 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (3), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (4) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (5) fastlægges lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater Ved nævnte forordning fastsættes det, at sendinger af hovdyr og fersk kød af dyr til konsum kun må indføres i Unionen fra tredjelande, hvis de opfylder betingelserne i forordningen.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EU) nr. 206/2010 for indførsel i Unionen af sendinger af hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, og fersk kød af hovdyr, også af dyr af hestefamilien, fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande, områder og dele deraf i del 1 i bilag I og i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, og fersk kød af hovdyr, også af dyr af hestefamilien, i Unionen.

(5)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321.

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).


BILAG

I forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010:

a)

Efter oplysningerne om Chile indsættes følgende rækker:

»GB-Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

 

 

 

GB-1

England, Wales og Nordirland

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Skotland

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG-Guernsey

GG-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

V, IX«.

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE-Jersey

JE-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

IVa, V, IX«.

2)

Del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010:

a)

Efter oplysningerne om Falklandsøerne indsættes følgende rækker:

»GB-Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW«.

 

 

 

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE-Jersey

JE-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW«.

 

 

 

 


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/586

af 11. april 2019

om ændring af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, zoner eller segmenter, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger fjerkræ og fjerkræprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 1) og 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (3) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4) blev der fastlagt en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter (varerne) kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat. Nævnte forordning indeholder bestemmelser om, at varerne kun må importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 på listen i del 1 i bilag I.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 798/2008 for indførsel i Unionen af sendinger af varerne fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af varerne i Unionen.

(5)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Kina indsættes følgende rækker:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato

Startdato

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»GB-Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A«.

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato

Startdato

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»JE-Jersey

JE-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A«.

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/587

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel i Unionen af sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og en liste over tredjelande og dele deraf, hvorfra indførsel i Unionen af sådanne sendinger er tilladt.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 119/2009 for indførsel i Unionen af sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner efter udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande og dele deraf i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger i Unionen af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner.

(5)

Bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).


BILAG

I tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Canada indsættes følgende rækker:

»Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM«.

 

b)

Efter oplysningerne om Grønland indsættes følgende rækker:

»Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM«.

 


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/588

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum og en liste over tredjelande eller dele deraf, hvorfra indførsel i Unionen af sådanne sendinger tillades.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EU) nr. 605/2010 for indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres i kolonne »A«, »B« og »C« i listen over tredjelande, områder og dele deraf i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger i Unionen af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum.

(5)

Bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den , den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).


BILAG

I tabellen i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Etiopien indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+«.

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey

+

+

+«.


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/589

af 11. april 2019

om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter, som er godkendt med hensyn til indførsel i Den Europæiske Union af sendinger af akvakulturdyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 22 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 (3) er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner eller segmenter, fra hvilke det er tilladt at indføre akvakulturdyr i Unionen.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 1251/2008 for indførsel i Unionen af sendinger af akvakulturdyr fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008, hvorfra indførsel i Unionen af sendinger af akvakulturdyr er tilladt.

(5)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41).


BILAG

I tabellen i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Cookøerne indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

X

X

X

 

Hele landet

GG

Guernsey

X

X

X

 

Hele landet«.

b)

Efter oplysningerne om Israel indsættes følgende rækker:

»JE

Jersey

X

X

X

 

Hele landet«.


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/590

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (3), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (4) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(3)

De dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det indeholder bestemmelser om, at kun varer, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at varerne kommer fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (5) fastsætter bl.a. listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader, at levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra indføres i Unionen.

(5)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i direktiv 2009/156/EF og 92/65/EØF samt i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for indførsel i Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(6)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande og dele af tredjelande i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, hvorfra det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra.

(7)

Hvad angår sundhedsstatus for dyr af hestefamilien i Det Forenede Kongerige og Nordirland og dets kronbesiddelser bør landene henføres til sundhedsgruppe A, og alle typer af indførsel og indførsel af alle kategorier af dyr af hestefamilien bør tillades.

(8)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(9)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).


BILAG

I tabellen i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Falklandsøerne indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey

JE-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

 


11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/591

af 11. april 2019

om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sendinger af hø og halm

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Rådets direktiv 97/78/EF fastsætter principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande. I henhold til nævnte direktivs artikel 19, stk. 1, skal Kommissionen opstille en liste over planteprodukter, der skal underkastes veterinærkontrol ved grænsen, da de kan udgøre en risiko for spredning af infektiøse eller kontagiøse dyresygdomme til Unionen, og en liste over de tredjelande, som kan få tilladelse til at eksportere disse planteprodukter til Unionen.

(3)

Hø og halm er opført i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (3) som vegetabilske produkter, der er underkastet veterinærkontrol ved grænsen, mens lande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere hø og halm, er opført i bilag V til nævnte forordning.

(4)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 136/2004 for indførsel i Unionen af sendinger af hø og halm fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(5)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over lande i bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hø og halm i Unionen.

(6)

Bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor ændres.

(7)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionen forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).


BILAG

I bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Chile indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GG

Guernsey«.

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey«.