ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 77

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
20. marts 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/440 af 29. november 2018 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførelsesprotokol

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/441 af 4. marts 2019 om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

4

 

 

Fiskeripartnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

8

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/442 af 12. december 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser ( 1 )

56

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/443 af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen ( 1 )

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/444 af 19. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår formularerne for kautionserklæringer og inkludering af luftfragtomkostninger i toldværdien i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/445 af 19. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/446 af 19. marts 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

67

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/447 af 15. marts 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

73

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/448 af 18. marts 2019 om indgivelse af et forslag på vegne af Den Europæiske Union om opførelse af methoxychlor i bilag A til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/449 af 18. marts 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (meddelt under nummer C(2019) 2024)

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 af 19. marts 2019 om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/451 af 19. marts 2019 om harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 ( 1 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/440

af 29. november 2018

om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførelsesprotokol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Den Europæiske Unions vegne ført forhandlinger om en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (»fiskeriaftalen«) samt om en ny gennemførelsesprotokol til fiskeriaftalen og en brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen.

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2018/2068 (1) blev fiskeriaftalen, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen, undertegnet den 14. januar 2019 med forbehold af senere indgåelse.

(3)

Gennemførelsesprotokollen til fiskeriaftalen har en varighed på fire år fra dens anvendelsesdato som fastsat i protokollens artikel 16.

(4)

Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne for hele den periode, hvor fiskeriaftalens gennemførelsesprotokol anvendes.

(5)

Denne forordning bør anvendes fra anvendelsesdatoen for fiskeriaftalens gennemførelsesprotokol —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fiskerimulighederne i henhold til gennemførelsesprotokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (»fiskeriaftalen«) fordeles således mellem medlemsstaterne:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvoter

Ikkeindustrielt pelagisk fiskeri i den nordlige del af zonen

Notfartøjer < 150 GT

Spanien

22

Ikkeindustrielt fiskeri i den nordlige del af zonen

Langlinefartøjer med bundline < 40 GT

Spanien

25

Portugal

7

Langlinefartøjer med bundline ≥ 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Ikkeindustrielt fiskeri i den sydlige del af zonen

Line og stang < 150 GT pr. fartøj

Samlet ≤ 800 GT

Spanien

10

Demersalt fiskeri

Langlinefartøjer med bundline ≤ 150 GT

Spanien

7

Portugal

4

Trawlfartøjer ≤ 750 GT

Samlet ≤ 3 000 GT

Spanien

5

Italien

0

Tunfiskeri

Stangfartøjer

Spanien

23

Frankrig

4

Industrielt pelagisk fiskeri

85 000 ton det første år

90 000 ton det andet år

100 000 ton det tredje år og det fjerde år

Fordeling på fartøjer, der har tilladelse til at fiske:

 

10 fartøjer ≥ 3 000 GT og < 7 765 GT

 

4 fartøjer ≥ 150 og < 3 000 GT

 

4 fartøjer < 150 GT

Første år: 85 000 ton

 

Tyskland

6 871,2 t

Litauen

21 986,3 t

Letland

12 367,5 t

Nederlandene

26 102,4 t

Irland

3 099,3 t

Polen

4 807,8 t

Det Forenede Kongerige

4 807,8 t

Spanien

496,2 t

Portugal

1 652,2 t

Frankrig

2 809,3 t

Andet år: 90 000 ton

 

Tyskland

7 275,4 t

Litauen

23 279,6 t

Letland

13 095,0 t

Nederlandene

27 637,9 t

Irland

3 281,6 t

Polen

5 090,6 t

Det Forenede Kongerige

5 090,6 t

Spanien

525,4 t

Portugal

1 749,4 t

Frankrig

2 974,5 t

Tredje og fjerde år: 100 000 ton hvert år

 

Tyskland

8 083,8 t

Litauen

25 866,3 t

Letland

14 550,0 t

Nederlandene

30 708,8 t

Irland

3 646,3 t

Polen

5 656,3 t

Det Forenede Kongerige

5 656,3 t

Spanien

583,8 t

Portugal

1 943,8 t

Frankrig

3 305,0 t

2.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 (2) finder anvendelse med forbehold af fiskeriaftalen, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den dato, hvor gennemførelsesprotokollen til fiskeriaftalen finder anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2018

På Rådets vegne

M. SCHRAMBÖCK

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2018/2068 af 29. november 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (EUT L 331 af 28.12.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/4


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/441

af 4. marts 2019

om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 764/2006 (2) om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (»aftalen«). Aftalen blev efterfølgende stiltiende forlænget.

(2)

Den seneste protokol om gennemførelse af aftalen, hvori de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen, er fastsat, udløb den 14. juli 2018.

(3)

I sin dom i sag C-266/16 (3) som svar på en anmodning om præjudiciel afgørelse om gyldigheden og fortolkningen af aftalen og den tilhørende gennemførelsesprotokol fastslog Domstolen, at hverken aftalen eller gennemførelsesprotokollen finder anvendelse på de farvande, der støder op til Vestsaharas område.

(4)

Unionen foregriber ikke resultatet af den af FN ledede politiske proces om Vestsaharas endelige status og har konsekvent bekræftet sin tilslutning til tvistbilæggelsen i Vestsahara, der for indeværende er opført på FN's liste over ikkeselvstyrende områder, og som nu i stort omfang administreres af Kongeriget Marokko. Den støtter fuldt ud de bestræbelser, som FN's generalsekretærs og dennes personlige udsending gør for at bistå parterne med at nå frem til en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel politisk løsning, der kan muliggøre selvbestemmelse for Vestsaharas befolkning inden for rammerne af arrangementer, der er i overensstemmelse med målene og principperne i FN-pagten og i resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd (»UNSCR«), navnlig UNSCR 2152 (2014), UNSCR 2218 (2015), UNSCR 2285 (2016), UNSCR 2351 (2017) og UNSCR 2414 (2018).

(5)

Det bør være muligt for Unionens flåder at fortsætte det fiskeri, som de har udøvet siden aftalens ikrafttræden, og at aftalens anvendelsesområde fastlægges, så det omfatter de farvande, der støder op til Vestsaharas område. Videreførelsen af fiskeripartnerskabet er også afgørende for, at dette område fortsat kan drage fordel af den sektorstøtte, der er fastsat i aftalen, under overholdelse af EU-retten og international ret, herunder menneskerettighederne, og til gavn for den berørte befolkning.

(6)

Med henblik herpå bemyndigede Rådet den 16. april 2018 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Kongeriget Marokko med henblik på at ændre aftalen og nå til enighed om en ny gennemførelsesprotokol dertil. Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 24. juli 2018 blev paraferet en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (»fiskeriaftalen«) og en ny tilhørende gennemførelsesprotokol, herunder et bilag og tillæg til nævnte protokol, samt en brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen og udgør en integrerende del af fiskeriaftalen.

(7)

Formålet med fiskeriaftalen er at gøre det muligt for Unionen og Kongeriget Marokko at arbejde tættere sammen om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i den af fiskeriaftalen omfattede fiskerizone og støtte Kongeriget Marokkos bestræbelser på at udvikle fiskerisektoren og en blå økonomi. Aftalen bidrager til at gennemføre Unionens mål, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union.

(8)

Kommissionen har vurderet de potentielle virkninger af fiskeriaftalen for den bæredygtige udvikling, navnlig med hensyn til fordelene for den berørte befolkning og udnyttelsen af naturressourcerne i de berørte områder.

(9)

I overensstemmelse med denne evaluering vurderes det, at fiskeriaftalen i høj grad bør komme den berørte befolkning til gode på grund af de socioøkonomiske fordele for denne befolkning, især hvad angår beskæftigelse og investeringer, og dens indvirkning på udviklingen af fiskerisektoren og fiskeforarbejdningssektoren.

(10)

Tilsvarende vurderes det, at fiskeriaftalen udgør den bedste garanti for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i de farvande, der støder op til Vestsahara, idet fiskeriet vil finde sted i overensstemmelse med den bedste videnskabelige rådgivning og de bedste videnskabelige henstillinger på området og være underlagt passende overvågnings- og kontrolforanstaltninger.

(11)

Kommissionen har på grundlag af betragtningerne i Domstolens dom sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil truffet alle rimelige foranstaltninger, der i den aktuelle kontekst er mulige, for på passende vis at inddrage den berørte befolkning med henblik på at sikre sig dens godkendelse. Der har fundet omfattende høringer sted i Vestsahara og i Kongeriget Marokko, og de socioøkonomiske og politiske aktører, der deltog i høringerne, gik klart ind for indgåelse af fiskeriaftalen. Front Polisario og andre parter accepterede imidlertid ikke at deltage i høringsprocessen.

(12)

De, der ikke accepterede at deltage i processen, har forkastet anvendelsen af fiskeriaftalen og den tilhørende gennemførelsesprotokol på de farvande, der støder op til Vestsahara, idet de grundlæggende fandt, at disse akter ville stadfæste Kongeriget Marokkos stilling med hensyn til Vestsaharas område. Der er imidlertid intet i fiskeriaftalen eller den tilhørende gennemførelsesprotokol, der antyder, at den anerkender Kongeriget Marokkos suverænitet eller suveræne rettigheder over Vestsahara og de tilstødende farvande. Unionen viderefører desuden med forøget styrke sin støtte til den tvistbilæggelsesprocedure, der skal føre til en fredelig løsning, og som er indledt og videreført i FN-regi.

(13)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2018/2068 (4) blev fiskeriaftalen, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevudveksling, der ledsager fiskeriaftalen, undertegnet den 14. januar 2019 med forbehold af senere indgåelse.

(14)

Fiskeriaftalen, dens gennemførelsesprotokol og den brevveksling, som ledsager fiskeriaftalen, bør godkendes.

(15)

I henhold til artikel 13 i fiskeriaftalen nedsættes der en blandet komité, som skal overvåge aftalens gennemførelse. Den blandede komité kan vedtage ændringer til gennemførelsesprotokollen til fiskeriaftalen i henhold til fiskeriaftalens artikel 13, stk. 3. Med henblik på at lette godkendelsen af sådanne ændringer bør Kommissionen bemyndiges til under nærmere bestemte betingelser at godkende disse ændringer ved en forenklet procedure —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (»fiskeriaftalen«), den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen, godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til fiskeriaftalen, den tilhørende gennemførelsesprotokol, herunder bilaget og tillægget til nævnte protokol, og den brevveksling, der ledsager fiskeriaftalen, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

I henhold til betingelserne fastlagt i bilaget til denne afgørelse bemyndiges Kommissionen til på Unionens vegne at godkende ændringer af gennemførelsesprotokollen til fiskeriaftalen, som vedtages af Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til fiskeriaftalens artikel 13.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i fiskeriaftalens artikel 17 og i artikel 15 i den tilhørende gennemførelsesprotokol.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2019.

På Rådets vegne

A. ANTON

Formand


(1)  Godkendelse af 12.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 764/2006 af 22. maj 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (EUT L 141 af 29.5.2006, s. 1).

(3)  Domstolens dom af 27. februar 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2018/2068 af 29. november 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (EUT L 331 af 28.12.2018, s. 1.


BILAG

Bemyndigelsens omfang og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning i Den Blandede Komité

1.

Kommissionen bemyndiges til at føre forhandlinger med Kongeriget Marokko, og når det er relevant, og for så vidt som den opfylder punkt 3, at godkende ændringer af gennemførelsesprotokollen til fiskeriaftalen vedrørende følgende:

a)

justering af fiskerimulighederne og dermed den i fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra a) og b), omhandlede finansielle modydelse

b)

ordninger for sektorstøtten og dermed den i fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra c), omhandlede finansielle modydelse

c)

de tekniske betingelser og ordninger for EU-fartøjernes fiskeri

2.

I Den Blandede Komité, der er nedsat i medfør af fiskeriaftalen,

a)

handler Unionen i overensstemmelse med de mål, som den forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)

opfordrer Unionen til at fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og inden for rammerne af den fælles kyststatsforvaltning.

3.

Når en afgørelse om ændringer af gennemførelsesprotokollen som omhandlet i punkt 1 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den holdning, som på Unionens vegne skal indtages, tager hensyn til de seneste statistiske, biologiske og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen.

4.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et dokument, der fastlægger enkelthederne i forslaget til Unionens holdning, til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

5.

Med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i punkt 1, litra a), godkender Rådet Unionens påtænkte holdning med kvalificeret flertal. I andre tilfælde betragtes Unionens påtænkte holdning i det forberedende dokument som godkendt, medmindre et bestemt antal medlemsstater svarende til et blokerende mindretal gør indsigelse på et møde i Rådets forberedende organ eller senest 20 dage efter modtagelsen af det forberedende dokument, afhængigt af hvad der indtræffer først. I tilfælde af indsigelse henvises sagen til Rådet.

6.

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, således at Unionens holdning tager hensyn til nye elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

7.

Kommissionen opfordres til i rette tid at træffe alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse.

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/8


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE OM BÆREDYGTIGT FISKERI MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG KONGERIGET MAROKKO

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«, på den ene side,

og

KONGERIGET MAROKKO, i det følgende benævnt »Marokko«, på den anden side

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der finder et snævert samarbejde sted mellem Unionen og Marokko som led i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, undertegnet den 26. februar 1996 (i det følgende benævnt »associeringsaftalen«) og at parterne har et fælles ønske om at udbygge disse forbindelser yderligere,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ nøje at overholde folkeretten og de grundlæggende menneskerettigheder under sikring af gensidige fordele for de berørte parter

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale er en del af deres samlede partnerskab, der omfatter økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige aspekter samt bekæmpelse af irregulær migration, herunder de grundlæggende årsager dertil

SOM TAGER HENSYN TIL bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention

SOM ER BEVIDSTE OM betydningen af principperne i den adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på Fødevare- og Landbrugsorganisationens (FAO's) konference i 1995

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, der vedtages af de relevante regionale fiskeriorganisationer, som parterne er medlem af

SOM ØNSKER med henblik derpå at tage højde for den foreliggende videnskabelige rådgivning og de relevante forvaltningsplaner, der er vedtaget af de kompetente regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, for at sikre et miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og fremme havforvaltningen på internationalt plan

SOM BESTRÆBER SIG PÅ at etablere en dialog, navnlig hvad angår fiskeriforvaltning, bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) samt kontrol med og overvågning af fiskeriet

SOM ØNSKER, at adgangen til fiskerizonen står i forhold til EU-fiskerflådens aktivitet, og at denne opnår en passende andel af de overskydende fiskeressourcer under hensyntagen til hver aftales særlige karakter, og at den nyder godt af de samme tekniske betingelser, som dem, der gælder for alle flåderne

SOM ER OVERBEVIST OM, at partnerskabet bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt

SOM ER BESLUTTET PÅ i den forbindelse som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Marokko, herunder i den af denne aftale omfattede fiskerizone, at fremme udviklingen af et partnerskab med henblik på at finde de bedst egnede metoder til at sikre, at en sådan politik gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen

SOM ØNSKER at fastsætte vilkårene og betingelserne for EU-fartøjernes adgang til fiskerizonen, idet disse fartøjers fiskeri udelukkende rettes mod tilgængelige ressourcer under hensyntagen til fiskerikapaciteten for de flåder, der fisker i zonen, og idet der tages særligt hensyn til den stærkt vandrende og fælles karakter af visse arter

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske og sociale samarbejde med henblik på at etablere og styrke et bæredygtigt fiskeri og bidrage til en bedre havforvaltning, herunder gennem udvikling af investeringer, der involverer parternes virksomheder og er i tråd med landets udviklingsmål

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »Kongeriget Marokkos myndigheder«: departementet for havfiskeri under Marokkos ministerium for landbrug, havfiskeri, udvikling af landdistrikter, vand og skov

b)   »Unionens myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)   »aftale«: denne partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, brevvekslingen, der ledsager aftalen, samt gennemførelsesprotokollen til aftalen, dens bilag og tillæg (i det følgende benævnt »protokollen«)

d)   »fiskeri«: sporing af fisk, udsætning, sætning, trækning og indhaling af fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, omladning, opbevaring om bord, forarbejdning om bord, overførsel, anbringelse i bur af fisk, opfedning og landing af fisk og fiskevarer

e)   »fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer

f)   »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag og er registreret i Unionen

g)   »reder«: den person, der er juridisk ansvarlig for et fiskerfartøj, og som har kommandoen eller kontrollen over det

h)   »fiskerizone«: det østlige centrale Atlanterhav mellem 35°47′18″N og 20°46′13″N, herunder farvandene ud for Vestsahara (1), hvorved alle forvaltningszonerne er omfattet. Denne definition berører ikke eventuelle forhandlinger vedrørende afgrænsningen af kyststaters havområder, der støder op til fiskerizonen, og tredjelandes rettigheder generelt

i)   »forvaltningszone«: den aktivitetszone, der er afgrænset af de geografiske koordinater, de redskaber, der må anvendes, eller de arter, der må fiskes efter

j)   »fiskeritilladelse«: en fiskerilicens udstedt af Kongeriget Marokkos myndigheder til et EU-fartøj, der giver det ret til at udøve fiskeri i fiskerizonen

k)   »direkte fiskeritilladelse«: en fiskerilicens udstedt af Kongeriget Marokkos myndigheder til et EU-fartøj uden for rammerne af denne aftale

l)   »bestand«: en biologisk havressource, der forekommer i en given zone

m)   »fiskevarer«: akvatiske organismer, der stammer fra enhver form for fiskeri

n)   »akvakulturprodukter«: akvatiske organismer på alle stadier af deres livscyklus, der stammer fra enhver form for akvakultur, eller produkter, der er fremstillet heraf

o)   »fiskerisektor«: økonomisk sektor, der omfatter al produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

p)   »fisker«: en person, der udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter som fastsat af parterne

q)   »fiskerimuligheder«: en ret til at fiske, udtrykt i fangstmængder eller fiskeriindsats

r)   »bæredygtigt fiskeri«: fiskeri, som er i overensstemmelse med målene og principperne i den adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på Fødevare- og Landbrugsorganisationens (FAO's) konference i 1995.

Artikel 2

Genstand

Denne aftale fastsætter en retlig, miljømæssig, økonomisk og social forvaltningsramme for EU-fartøjers fiskeri, og fastsætter navnlig:

a)

de vilkår, hvorpå EU-fartøjer kan udøve fiskeri i fiskerizonen

b)

det økonomiske og finansielle samarbejde i fiskerisektoren med henblik på at skabe et partnerskab til gavn for fiskerisektoren og at styrke havforvaltningen

c)

det administrative samarbejde om gennemførelsen af den finansielle modydelse

d)

det videnskabelige og tekniske samarbejde med henblik på at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i fiskerizonen og at udvikle den pågældende sektor

e)

samarbejdet om kontrol- og overvågningstiltag med henblik på at kontrollere fiskeriet i fiskerizonen for at sikre, at de gældende regler overholdes, og at foranstaltningerne til bevarelse af fiskebestandene og forvaltning af fiskeriet er effektive, navnlig de foranstaltninger, der tager sigte på bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme et ansvarligt fiskeri i fiskerizonen efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der er til stede i fiskerizonen.

2.   Kongeriget Marokkos myndigheder forpligter sig til at sikre, at adgang til fiskerizonen står i forhold til EU-fiskerflådens aktivitet. Kongeriget Marokkos myndigheder tilstræber, at Unionens flåde opnår en passende andel af de overskydende fiskeressourcer, under hensyntagen til hver aftales særlige karakter. Unionens flåde nyder godt af de samme tekniske betingelser som alle andre flåder.

3.   Parterne er enige om at informere hinanden om aftaler og ordninger om fiskeri indgået med tredjepart.

4.   Parterne er enige om, at EU-fiskerfartøjer kun må fange overskuddet af den tilladte fangstmængde som omhandlet i artikel 62, stk. 2 og 3, i UNCLOS og som identificeret på en klar og gennemsigtig måde på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og af udveksling af relevante oplysninger mellem parterne om alle de i fiskerizonen aktive flåders samlede fiskeriindsats for de berørte bestande.

5.   For så vidt angår fælles eller stærkt vandrende fiskebestande, tager parterne ved fastlæggelsen af de disponible ressourcer behørigt hensyn til de videnskabelige vurderinger, der foretages på regionalt plan, samt de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der vedtages af de kompetente regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

6.   Parterne forpligter sig til at sikre gennemførelsen af denne aftale inden for rammerne af en retlig, miljømæssig, økonomisk og social forvaltningsramme for EU-fartøjernes fiskeri.

7.   Parterne forpligter sig i gensidig interesse til at etablere en tæt dialog, fremme koordineringen og navnlig informere om gennemførelsen af sektorpolitikken for fiskeri og havforvaltningen.

8.   Parterne samarbejder også om at foretage forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale.

9.   Parterne forpligter sig til at lade Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet finde fuld anvendelse på alle søfolk, der påmønstrer EU-fartøjer, navnlig for så vidt angår foreningsfrihed, arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikkeforskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

10.   Denne aftale udgør en integrerende del af associeringsaftalen. Den bidrager til at opfylde de generelle mål i associeringsaftalen og tager sigte på at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne på det økologiske, økonomiske og sociale plan.

11.   Denne protokol gennemføres i overensstemmelse med artikel 1 i associeringsaftalen om udvikling af dialogen og samarbejdet og artikel 2 i associeringsaftalen om overholdelse af de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder.

Artikel 4

EU-fiskerfartøjers adgang til fiskerizonen

Kongeriget Marokkos myndigheder forpligter sig til at give EU-fartøjer tilladelse til at fiske i fiskerizonen i overensstemmelse med denne aftale.

Artikel 5

Fiskeribetingelser og eksklusivitetsklausul

1.   EU-fartøjer må kun fiske i den af denne aftale omfattede fiskerizone, hvis de er i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til denne aftale. Al form for fiskeri i fiskerizonen, der ikke er omfattet af denne aftale, er forbudt.

2.   Kongeriget Marokkos myndigheder må kun udstede fiskeritilladelser til EU-fartøjer i henhold til denne aftale. Udstedelse af fiskeritilladelse til EU-fartøjer uden for rammerne af denne aftale, navnlig i form af direkte fiskeritilladelser, er forbudt.

3.   Proceduren for ansøgning om fiskeritilladelse for et EU-fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i protokollen.

4.   De kontraherende parter sørger gennem et passende administrativt samarbejde mellem deres ansvarlige myndigheder for, at disse betingelser og nærmere bestemmelser overholdes.

Artikel 6

Love og bestemmelser gældende for fiskeri

1.   Med henblik på at sikre en retlig ramme for bæredygtigt fiskeri overholder EU-fartøjer, der fisker i fiskerizonen, marokkanske love og bestemmelser vedrørende fiskeri i denne zone, medmindre andet er fastsat i denne aftale. Kongeriget Marokkos myndigheder underretter Unionens myndigheder om de gældende love og bestemmelser senest en måned før anvendelsen af denne aftale.

2.   Unionen forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler for at sikre, at EU-fartøjerne overholder denne aftale og de love og bestemmelser, som meddeles, og for at sikre, at foranstaltningerne vedrørende tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeriet i henhold til denne aftale gennemføres effektivt.

EU-fartøjerne samarbejder med Kongeriget Marokkos myndigheder med ansvar for tilsyn, kontrol og overvågning.

3.   Parterne informerer hinanden, inden de træffer beslutninger, der kan berøre EU-fartøjers aktiviteter i henhold til aftalen. Parterne underretter hinanden om eventuelle ændringer i deres respektive fiskeripolitik eller nationale lovgivning, som kan have betydning for EU-fartøjers aktiviteter i henhold til denne aftale.

Enhver ændring af lovgivningen med betydning for EU-fartøjers aktiviteter i fiskerizonen er gældende for EU-fartøjer fra og med den tresindstyvende dag, undtagen under særlige omstændigheder, hvor en sådan periode ikke er relevant, efter -Unionens myndigheders modtagelse af meddelelsen fra Marokko.

TILSAGN OG GENERELLE FORPLIGTELSER

Artikel 7

Partnerskab

Parterne er enige om at styrke deres partnerskab, herunder det videnskabelige samarbejde, samarbejdet mellem økonomiske aktører, samarbejdet inden for tilsyn, kontrol og overvågning, samarbejdet om bekæmpelsen af IUU-fiskeri og det administrative samarbejde med henblik på gennemførelse af en politik for bæredygtigt fiskeri.

Artikel 8

Videnskabeligt samarbejde

1.   Parterne samarbejder i aftalens gyldighedsperiode med henblik på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i fiskerizonen. Med henblik herpå aftales det at holde et fælles videnskabeligt møde hvert år skiftevis i Unionen og i Marokko.

2.   På grundlag af konklusionerne fra det videnskabelige møde og den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er nedsat ved artikel 13, for i fællesskab at træffe de fornødne foranstaltninger, som skal sikre, at fiskeressourcerne forvaltes bæredygtigt.

3.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte eller gennem kompetente internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 9

Samarbejde mellem økonomiske aktører

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede sektorer. De rådfører sig med hinanden for at facilitere og fremme de forskellige foranstaltninger, der træffes i den forbindelse.

2.   Parterne forpligter sig til at fremme udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme skabelsen af et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsaktiviteter og investeringer.

4.   Parterne tilskynder især til at fremme investeringer af fælles interesse under overholdelse af gældende lovgivning.

Artikel 10

Samarbejde inden for tilsyn, kontrol og overvågning samt bekæmpelse af IUU-fiskeri

1.   Parterne forpligter sig til at samarbejde om tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeriet i fiskerizonen og bekæmpelse af IUU-fiskeri med henblik på at opnå et bæredygtigt fiskeri.

2.   Kongeriget Marokkos myndigheder sørger for effektiv gennemførelse af fiskerikontrolbestemmelserne i denne aftale og den tilhørende protokol. EU-fartøjerne samarbejder med de marokkanske myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen

Artikel 11

Administrativt samarbejde

For at sikre effektiviteten af foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne:

udvikler parterne et administrativt samarbejde for at sikre, at EU-fartøjerne lever op til aftalens bestemmelser og navnlig dem, der er omhandlet i artikel 6

samarbejder parterne om forebyggelse og bekæmpelse af IUU-fiskeri, navnlig ved at udveksle oplysninger og etablere et nært administrativt samarbejde.

Artikel 12

Finansiel modydelse

1.   Den finansielle modydelse er fastsat i protokollen.

2.   Den i stk. 1 omhandlede finansielle modydelse omfatter:

a)

en finansiel kompensation, som Unionen betaler for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen

b)

afgifter betalt af EU-fartøjernes redere

c)

sektorstøtte ydet af Unionen til gennemførelse af en politik for bæredygtigt fiskeri og havforvaltning underlagt årlig og flerårig programmering.

3.   Unionens finansielle modydelse betales årligt i overensstemmelse med protokollen.

4.   Parterne undersøger mulighederne for en retfærdig geografisk og social fordeling af de socioøkonomiske fordele ved denne aftale, navnlig hvad angår infrastruktur, grundlæggende sociale tjenester, virksomhedsetablering, erhvervsuddannelse samt udvikling og modernisering af fiskerisektoren for at sikre, at den gavner den lokale befolkning i et omfang, der står i forhold til fiskeriaktiviteterne.

5.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a), kan justeres af Den Blandede Komité i følgende tilfælde:

a)

i tilfælde af reduktion af de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, når det på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande anses for nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

b)

i tilfælde af forøgelse af de fiskerimuligheder, der er tildelt EU-fartøjerne, hvis det på basis af den bedste videnskabelige rådgivning skønnes, at ressourcernes tilstand tillader det

c)

i tilfælde af suspension eller opsigelse som omhandlet i artikel 20 og 21 i denne aftale.

6.   Den i stk. 2, litra c), omhandlede finansielle modydelse er:

a)

adskilt fra betalinger for adgang, som omhandlet i stk. 2, litra a) og b)

b)

fastsat og betinget af opfyldelsen af målene for sektorstøtte i overensstemmelse med protokollen og de årlige og flerårige programmer, der fastlægges for sektorstøttens gennemførelse.

7.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 2, litra c), kan justeres af Den Blandede Komité i tilfælde af en revurdering af betingelserne for støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet.

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

Artikel 13

Den Blandede Komité

1.   Der nedsættes en blandet komité bestående af repræsentanter for parterne. Den er ansvarlig for at overvåge anvendelsen af denne aftale, og den kan vedtage ændringer til protokollen.

2.   Den Blandede Komité:

a)

overvåger, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at den årlige og flerårige programmering, der er omhandlet i artikel 12, stk. 6, litra b), gennemføres

b)

fastsætter og vurderer den årlige og flerårige programmering af den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra c)

c)

undersøger den geografiske og sociale fordeling af de samfundsøkonomiske fordele for de berørte befolkninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4

d)

sikrer den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

e)

fungerer som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale måtte give anledning til.

3.   Den Blandede Komité kan vedtage ændringer til protokollen, dens bilag og tillæg vedrørende:

a)

justering af fiskerimulighederne og dermed den i artikel 12, stk. 2, litra a) og b), omhandlede finansielle modydelse

b)

betingelserne for sektorstøtten og dermed den i artikel 12, stk. 2, litra c), omhandlede finansielle modydelse

c)

de tekniske betingelser og nærmere regler for EU-fartøjernes fiskeri

d)

enhver anden opgave, som parterne bliver enige om at pålægge den, herunder opgaver i forbindelse med bekæmpelse af ulovligt fiskeri og i forbindelse med havforvaltning.

4.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Marokko og i Unionen eller et andet sted, som parterne er blevet enige om, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Konklusionerne fra møderne i Den Blandede Komité registreres i et mødereferat, der underskrives af parterne.

5.   Den Blandede Komité vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Anvendelsesområde

Denne aftale finder anvendelse i de områder, hvor dels traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dels de love og andre forskrifter, der er omhandlet i denne aftales artikel 6, stk. 1, finder anvendelse.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Bilæggelse af tvister

Parterne konsulterer hinanden i tilfælde af tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale.

Artikel 16

Status for protokollen og brevvekslingen

Protokollen og brevvekslingen, der ledsager aftalen, udgør en integrerende del af denne aftale og er også omfattet af de afsluttende bestemmelser.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

Artikel 18

Varighed

Denne aftale anvendes på ubestemt tid.

Artikel 19

Midlertidig anvendelse

Denne aftale kan anvendes midlertidigt efter fælles overenskomst notificeret ved udveksling af meddelelser mellem parterne, fra den dato, hvor Rådet for Den Europæiske Union har givet bemyndigelse til, at aftalen kan undertegnes.

Artikel 20

Suspension

1.   Anvendelsen af denne aftale kan på en af parternes initiativ suspenderes i tilfælde af:

a)

begivenheder bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne kan siges at have nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i fiskerizonen

b)

en tvist mellem parterne om fortolkningen af denne aftale eller gennemførelsen heraf, navnlig om overholdelse af artikel 6, 10 og 12

c)

at en part ikke overholder denne aftale

d)

at der sker en væsentlig ændring af den sektorpolitik, der førte til indgåelse af aftalen, hvilket får en af parterne til at anmode om at ændre den.

2.   Den part, der ønsker at suspendere anvendelsen af denne aftale, skal skriftligt meddele den anden part sit ønske om suspension, og suspensionen får virkning tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen. Efter fremsendelse af meddelelsen indleder parterne samråd med henblik på at finde en mindelig løsning på deres tvist inden for tre måneder.

3.   Hvis der ikke findes en mindelig løsning på uoverensstemmelserne og suspensionen gennemføres, rådfører parterne sig fortsat med hinanden med henblik på at finde en løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter denne aftales gennemførelse, og den finansielle modydelse, der henvises til i artikel 12, stk. 2, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe aftalens gennemførelse har været suspenderet, medmindre andet aftales.

Artikel 21

Opsigelse

1.   Denne aftale kan opsiges på en af parternes initiativ i et eller flere af følgende tilfælde:

a)

begivenheder bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne kan siges at have nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i fiskerizonen

b)

nedgang i de berørte bestande

c)

at de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, reduceres

d)

manglende opfyldelse af de forpligtelser, som parterne har vedkendt sig, når det gælder bekæmpelse af IUU-fiskeri

e)

en tvist mellem parterne om fortolkningen af denne aftale eller gennemførelsen heraf

f)

at en part ikke overholder denne aftale

g)

at der sker en væsentlig ændring af den sektorpolitik, der førte til indgåelse af aftalen, hvilket får en af parterne til at anmode om at ændre den.

2.   Den part, der ønsker at opsige denne aftale, skal skriftligt meddele den anden part sit ønske om opsigelse, hvorved opsigelsen får virkning seks måneder efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse, medmindre parterne bliver enige om at forlænge fristen.

3.   Parterne rådfører sig med hinanden fra det tidspunkt, hvor ønsket om opsigelse meddeles, med henblik på at finde en mindelig løsning på tvisten inden for seks måneder.

4.   For det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 12, forholdsmæssigt og pro rata temporis. En sådan nedsættelse finder også anvendelse, i det tilfælde hvor en af parterne opsiger den midlertidige anvendelse af denne aftale.

Artikel 22

Revision

Parterne er enige om at revidere denne aftale for at tage hensyn til enhver ændring af de retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsmæssige rammer, der kan berøre Unionens fiskeri.

Artikel 23

Ophævelse

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, der trådte i kraft den 28. februar 2007, ophæves.

Artikel 24

Sprog

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5


(1)  Sahararegionen i henhold til marokkansk holdning.


PROTOKOL

om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol finder de definitioner, der er anført i artikel 1 i fiskeriaftalen, anvendelse, med undtagelse af ændringerne nedenfor og med følgende tilføjelser:

1)   »Fiskeriaftale«: partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den brevveksling, der ledsager aftalen.

2)   »Protokol«: den foreliggende protokol til gennemførelse af fiskeriaftalen, dens bilag og tillæg.

3)   »Landing«: losning af enhver mængde fiskevarer fra et fiskerfartøj til land.

4)   »Omladning«: overførsel af alle eller nogle af de fiskervarer, der er om bord på et fiskerfartøj, til et andet fartøj.

5)   »Observatør«: en person, der er godkendt af en national myndighed, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokols bilag, til at overvåge gennemførelsen af reglerne for fiskeri eller til at overvåge denne aktivitet med videnskabeligt sigte.

6)   »Fiskerilicens«: en administrativ tilladelse, som departementet udsteder til rederen mod betaling af en årlig afgift, der giver rederen ret til at fiske i forvaltningszonen i den periode, som licensen er udstedt for.

7)   »Operatør«: en fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- og detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter.

8)   »Delegation«: Den Europæiske Unions delegation i Marokko.

9)   »Departement«: departementet for havfiskeri under ministeriet for landbrug, havfiskeri og udvikling af landdistrikterne, vand og skov.

Artikel 2

Formål

Formålet med denne protokol er at gennemføre bestemmelserne i fiskeriaftalen, navnlig ved at opstille betingelserne for EU-fiskerfartøjernes adgang til fiskerizonen som defineret i artikel 1, litra h), i fiskeriaftalen, samt gennemførelsesbestemmelserne for partnerskabet om bæredygtigt fiskeri.

Artikel 3

Fiskemuligheder

1.   Fra datoen for anvendelsen af denne protokol og for den periode, der er fastsat i protokollens artikel 16, fastsættes de fiskerimuligheder, der indrømmes efter fiskeriaftalens artikel 5, således:

a)

i kategorien »ikke-industrielt pelagisk notfiskeri i den nordlige del af zonen«: 22 EU-fartøjer (i det følgende benævnt »kategori 1«)

b)

i kategorien »ikke-industrielt fiskeri med bundsat langline i den nordlige del af zonen«: 35 EU-fartøjer (i det følgende benævnt »kategori 2«)

c)

i kategorien »ikke-industrielt fiskeri med line og stang i den sydlige del af zonen«: 10 EU-fartøjer (i det følgende benævnt »kategori 3«)

d)

i kategorien »demersalt fiskeri med bundtrawl og bundsat langline i den sydlige del af zonen«: 16 EU-fartøjer (i det følgende benævnt »kategori 4«)

e)

i kategorien »ikke-industrielt tunfiskeri med stang«: 27 EU-fartøjer (i det følgende benævnt »kategori 5«)

f)

i kategorien »pelagisk industrielt fiskeri med pelagisk eller semipelagisk trawl og med not«: årlig kvote:

i)

85 000 ton i det første anvendelsesår, 18 EU-fartøjer

ii)

90 000 ton i det andet anvendelsesår, 18 EU-fartøjer

iii)

100 000 ton i det tredje og fjerde anvendelsesår, 18 EU-fartøjer (herefter benævnt »kategori 6«).

2.   Denne artikels stk. 1 finder anvendelse med forbehold af denne protokols artikel 5, 10 og 20.

3.   Ifølge fiskeriaftalens artikel 5 må EU-fartøjer kun fiske i fiskerizonen, hvis de er i besiddelse af en fiskerilicens, der er udstedt i henhold til bestemmelserne i denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i denne protokols bilag og tillæg.

4.   I henhold til fiskeriaftalens artikel 3, stk. 4, er parterne enige om at udveksle oplysninger på møder i Den Blandede Komité om fangstmængder eller den samlede fiskeriindsats, som alle flåder har udøvet i fiskeriet efter de berørte arter i fiskerizonen.

Artikel 4

Finansiel modydelse

1.   Den samlede anslåede årlige værdi af denne protokol beløber sig til:

1.1.

48 100 000 EUR i det første anvendelsesår. Beløbet fordeler sig som følger:

a)

37 000 000 EUR i form af den i fiskeriaftalens artikel 12 omhandlede finansielle modydelse fordelt som følger:

i)

19 100 000 EUR som finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)

17 900 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

b)

11 100 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

1.2.

50 400 000 EUR i det andet anvendelsesår. Dette beløb fordeler sig som følger:

a)

38 800 000 EUR i form af den i fiskeriaftalens artikel 12 omhandlede finansielle modydelse fordelt som følger:

i)

20 000 000 EUR som finansiel kompensation for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)

18 800 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

b)

11 600 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

1.3.

55 100 000 EUR i det tredje og fjerde anvendelsesår. Beløbet fordeler sig som følger:

a)

42 400 000 EUR i form af den i fiskeriaftalens artikel 12 omhandlede finansielle modydelse fordelt som følger:

i)

21 900 000 EUR som finansiel kompensation for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)

20 500 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

b)

12 700 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

2.   I henhold til fiskeriaftalens artikel 12 og navnlig dennes stk. 4, og med forbehold af bestemmelserne i dennes artikel 5, skal fordelingen af de finansielle bidrag foretages af Kongeriget Marokkos myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 6 og 7 i denne protokol.

3.   Denne artikels stk. 1 finder anvendelse med forbehold af denne protokols artikel 5, 10, 18, 19 og 20.

4.   Den finansielle modydelse, jf. fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra a) og c), indbetales til Kongeriget Marokkos statskasse på en særlig konto, der er åbnet i Trésorerie générale du Royaume du Maroc, som Kongeriget Marokkos myndigheder meddeler bankoplysningerne for.

Artikel 5

Justering af fiskerimulighederne

1.   De i artikel 3 omhandlede fiskerimuligheder kan justeres af Den Blandede Komité i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 13, stk. 3, litra a), efter fælles overenskomst og i det omfang justeringen sikrer bæredygtigheden af fiskeressourcerne i fiskerizonen. Denne justering kan omfatte antallet af EU-fartøjer, målarterne eller de i artikel 3 tildelte kvoter for hver kategori.

2.   I tilfælde af en forøgelse eller reduktion af fiskerimulighederne justeres den i artikel 12, stk. 2, litra a), omhandlede finansielle kompensation i henhold til fiskeriaftalens artikel 12, stk. 5, proportionalt med fiskerimulighederne pro rata temporis et på grundlag af værdien af de anslåede fangster for de pågældende kategorier. Denne justering skal godkendes af Den Blandede Komité.

Der kan imidlertid ikke ske nogen forøgelse af fiskerimulighederne svarende til det dobbelte af den finansielle kompensation, der er omhandlet i fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra a), som Unionen betaler.

Artikel 6

Tildeling af finansiel kompensation for adgang til fiskerizonen og afgifter, der betales af rederne

1.   Den finansielle kompensation, som er omhandlet i fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra a), og de afgifter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen, er underlagt en retfærdig geografisk og social fordeling af socioøkonomiske fordele for at sikre, at de kommer den berørte befolkning til gode, i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 12, stk. 4.

2.   Kongeriget Marokkos myndigheder fremlægger senest tre måneder efter datoen for anvendelsen af denne protokol den i stk. 1 omhandlede metode til geografisk og social fordeling samt fordelingsnøglen for de tildelte beløb, som skal drøftes af Den Blandede Komité.

3.   Parterne drøfter enhver væsentlig ændring i den geografiske og sociale fordeling i Den Blandede Komité.

4.   Hvert år og inden for tre måneder indgiver Kongeriget Marokkos myndigheder en årsrapport om geografisk og social fordeling for det foregående år.

5.   Inden denne protokol udløber, indgiver Kongeriget Marokkos myndigheder en endelig rapport om geografisk og social fordeling af de i stk. 1 omhandlede beløb.

Artikel 7

Tildeling af sektorstøtte

1.   Den sektorstøtte, der er omhandlet i fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra c), bidrager til at udvikle og gennemføre en sektorpolitik inden for rammerne af den nationale strategi for udvikling af fiskerisektoren.

2.   Den Blandede Komité vedtager senest tre måneder efter datoen for anvendelsen af denne protokol et flerårigt sektorprogram samt detaljerede gennemførelsesbestemmelser herfor, navnlig:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den del af sektorstøtten skal anvendes i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 12, stk. 4

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås for at opnå bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til de prioriteter, som Kongeriget Marokkos myndigheder har givet udtryk for inden for den nationale sektorpolitik

c)

de kriterier, rapporter og procedurer, herunder budgetmæssige og finansielle indikatorer og kontrol- og revisionsmetoder, der vil blive anvendt til evaluering af resultaterne, på årsbasis.

3.   Enhver ændring af disse retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.

4.   Kongeriget Marokkos myndigheder forelægger en årlig rapport, som skal gennemgås af Den Blandede Komité, om, hvor langt man er nået med de projekter, der gennemføres inden for rammerne af sektorstøtten. Rapportens struktur fastlægges af Den Blandede Komité senest tre måneder efter datoen for anvendelsen af denne protokol.

5.   Afhængigt af projekternes art og varighed forelægger Kongeriget Marokkos myndigheder en rapport om deres gennemførelse, som skal gennemgås af Den Blandede Komité. Rapportens indhold vil blive fastlagt af Den Blandede Komité.

6.   Endvidere fremlægger Kongeriget Marokkos myndigheder inden denne protokols udløb en endelig rapport om gennemførelsen af sektorstøtten i medfør af protokollen, herunder de oplysninger, der er nævnt i denne artikels stk. 1–5.

7.   Om nødvendigt fører parterne fortsat tilsyn med gennemførelsen af sektorstøtten højst seks måneder efter denne protokols udløb, suspension eller opsigelse som omhandlet i denne protokol. Enhver aktion eller ethvert projekt, som på forhånd er godkendt af Den Blandede Komité, tages dog i betragtning med henblik på en eventuel forlængelse af sektorstøtten dertil for en yderligere periode på op til seks måneder.

8.   Parterne etablerer en plan for kommunikation og synliggørelse med henblik på fiskeriaftalen. Denne plan skal godkendes af Den Blandede Komité.

Artikel 8

Betalinger

1.   Den finansielle modydelse, jf. fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra a), skal betales:

a)

for det første år, senest to måneder efter mødet i Den Blandede Komité, hvorpå fordelingsmetoden, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, blev godkendt

b)

for de følgende år, på årsdagen for denne protokols anvendelse, med forbehold af Den Blandede Komités analyse i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

2.   Den finansielle modydelse, jf. fiskeriaftalens artikel 12, stk. 2, litra c), skal betales:

a)

for det første år, senest to måneder efter Den Blandede Komités godkendelse af den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2

b)

for de følgende år, to måneder efter Den Blandede Komités godkendelse af det forløbne års resultater og den planlagte årlige programmering for det følgende regnskabsår.

3.   Betalingen af de afgifter, som rederne skal betale, foregår som fastsat i kapitel I, afsnit E, i bilaget til denne protokol.

4.   Hvert år vurderer Den Blandede Komité, om resultaterne er i overensstemmelse med programmeringen, og om betalingerne er gennemført i henhold til den geografiske og sociale fordelingsnøgle.

5.   I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem programmeringen eller den i artikel 6, stk. 2 og 3, omhandlede metode på den ene side og resultaterne på den anden side, herunder med hensyn til den geografiske og sociale fordeling, kan betalingerne og de dertil tilknyttede fiskeriaktiviteter revideres eller i givet fald helt eller delvist suspenderes. I sådanne tilfælde fortsætter parterne samrådet, og efter at Den Blandede Komité har bekræftet, at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, genoptages betalingerne og det berørte fiskeri.

Artikel 9

Videnskabelig koordinering

1.   I overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 3 og 8 forpligter parterne sig til regelmæssigt eller efter behov at afholde videnskabelige møder for på anmodning af Den Blandede Komité at undersøge videnskabelige spørgsmål og i givet fald den anslåede værdi af fangster ved første salg på landingsstedet eller bestemmelsesmarkederne.

2.   Den Blandede Komité fastsætter de videnskabelige møders mandat, sammensætning og forløb.

Artikel 10

Videnskabeligt fiskeri

Med henblik på forskning og forbedring af den videnskabelige og tekniske ekspertise kan der på anmodning af Den Blandede Komité iværksættes videnskabeligt fiskeri i fiskerizonen. Der fastsættes bestemmelser for gennemførelsen af det videnskabelige fiskeri i henhold til kapitel III i denne protokol.

Artikel 11

Samarbejde mellem økonomiske aktører

I overensstemmelse med gældende lovgivning og regler opfordrer parterne til kontakter og bidrager til samarbejdet mellem de økonomiske aktører på følgende områder:

a)

udvikling af den industri, der er knyttet til fiskeri, navnlig skibsbygning og -reparation samt fremstilling af fiskematerialer og -redskaber

b)

udvikling af udvekslingen af faglig viden og uddannelse af ledere inden for havfiskerisektoren

c)

handel med fiskevarer

d)

markedsføring

e)

akvakulturen og den blå økonomi.

Artikel 12

Manglende overholdelse af bestemmelserne og forpligtelserne i protokollen

I henhold til denne protokols bestemmelser og den gældende lovgivning i fiskerizonen forbeholder Kongeriget Marokko sig ret til at anvende de sanktioner, der er foreskrevet i bilaget i denne protokol i tilfælde af misligholdelse af bestemmelserne i denne protokol og af de forpligtelser, der følger af dens anvendelse.

Artikel 13

Elektronisk udveksling af data

Parterne forpligter sig til snarest at indføre de systemer, der er nødvendige for elektronisk udveksling, såsom det elektroniske indberetningssystem (Electronic Reporting System ERS), af alle oplysninger og dokumenter med tilknytning til den tekniske forvaltning af denne protokol, f.eks. fangstdata, positioner for det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem (Vessel Monitoring System — VMS) og meddelelser om indsejling i og udsejling fra zonen af EU-fartøjer, der driver fiskeri i henhold til fiskeriaftalen.

Artikel 14

Fortrolighed

1.   Parterne forpligter sig til altid at behandle alle persondata om EU-fartøjer og deres fiskeri, der indsamles inden for rammerne af fiskeriaftalen, herunder data indsamlet af observatører, i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og databeskyttelse.

2.   Parterne sikrer, at kun aggregerede data vedrørende fiskeriaktiviteter i fiskerizonen gøres offentligt tilgængelige.

3.   Oplysninger, der kan betragtes som fortrolige, må af de kompetente myndigheder kun anvendes med henblik på fiskeriaftalens gennemførelse og i forbindelse med forvaltning, opfølgning, kontrol og overvågning af fiskeriet.

4.   Den Blandede Komité kan fastsætte passende sikkerhedsforanstaltninger og retsmidler for Unionens overførsel af personoplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne protokol træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse hermed er afsluttet.

Artikel 16

Varighed

Uanset fiskeriaftalens artikel 18 finder denne protokol anvendelse i en periode på fire år fra datoen for dens ikrafttræden eller i givet fald datoen for dens midlertidige anvendelse.

Artikel 17

Midlertidig anvendelse

Denne protokol kan anvendes midlertidigt efter fælles overenskomst notificeret ved udveksling af meddelelser mellem parterne fra den dato, hvor Rådet for Den Europæiske Union har givet bemyndigelse til, at aftalen kan undertegnes.

Artikel 18

Suspension

Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på initiativ af en af parterne i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 20.

Artikel 19

Opsigelse

Denne protokol kan opsiges på initiativ af en af parterne i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 21.

Artikel 20

Revision

Denne protokol kan revideres på initiativ af en af parterne i overensstemmelse med fiskeriaftalens artikel 22.


BILAG

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERNES FISKERI I FISKERIZONE

KAPITEL I

BESTEMMELSER OM ANSØGNING OG UDSTEDELSE AF FISKERILICENSER

A.   ANSØGNING OM FISKERILICENSER

1.

Kun fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i fiskerizone.

2.

Et EU-fartøj kan kun få lov til at fiske i fiskerizonen, hvis rederen, fartøjsføreren og EU-fartøjet ikke har forbud mod at fiske i fiskerizonen, og EU-fartøjet ikke lovligt er registreret som IUU-fiskerfartøj.

3.

De skal have opfyldt deres eventuelle forpligtelser med hensyn til gældende lovgivning og have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i fiskerizonen.

4.

Unionens myndigheder indgiver lister over de EU-fartøjer, der ansøger om at udøve fiskeri inden for de grænser, der er fastsat i databladene knyttet som bilag til denne protokol, til departementet senest 20 dage inden gyldighedsperioden for de ønskede fiskerilicenser begynder.

Disse lister:

a)

fremsendes til departementet pr. e-mail til adresser, der ved brevveksling er meddelt, før datoen for anvendelsen af denne protokol

b)

indeholder angivelse af antallet af EU-fartøjer for hver fiskerikategori og forvaltningszone og for hvert enkelt EU-fartøj, de væsentligste specifikationer, betalingerne pr. kategori, hvilke redskaber, der anvendes i den pågældende periode, og for kategori 6 den ansøgte fangstkvote i ton i form af månedlige prognoser.

5.

Hvad angår kategori 6, hvis fangsterne i en given måned

a)

når op på EU-fartøjets forventede månedlige kvote inden udløbet af den pågældende måned, har rederen mulighed for via Unionens myndigheder at forelægge departementet en justering af de månedlige fangstprognoser og en ansøgning om forhøjelse af denne månedlige fangstprognose

b)

ligger under EU-fartøjets forventede månedlige kvote, overføres den tilsvarende fangstmængde eller afgift til den følgende aktivitetsperiode i det løbende kalenderår.

6.

Individuelle fiskerilicensansøgninger, der er ordnet efter fiskerikategori indgives til departementet samtidig med fremsendelsen af de i punkt 4 nævnte lister med brug af modellen i tillæg 1.

7.

Fiskerilicensansøgningen ledsages af følgende dokumenter:

a)

en kopi af målebrevet, behørigt bekræftet af flagstaten

b)

et nyere digitalt farvefoto med en opløsning på mindst 1 400 × 1 050 pixel og bekræftet i overensstemmelse med de gældende procedurer i flagstaten, der viser EU-fartøjet fra siden i dets aktuelle tilstand, og hvis registreringsbogstaver og -nummer er klart synlige. Fotografiet skal måle mindst 15 cm × 10 cm

c)

bevis for betaling af de årlige fiskerilicensafgifter fastsat efter gældende lovgivning samt afgifter og udgifter til observatører i overensstemmelse med afsnit E

d)

alle andre dokumenter eller attester, der kræves efter de relevante nærmere bestemmelser for de forskellige EU-fartøjstyper, jf. denne protokol.

8.

Ved den årlige fornyelse af en fiskerilicens i henhold til denne protokol for et EU-fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, skal ansøgningen om fornyelse blot ledsages af bevis for betaling af fiskerilicensafgifter, andre afgifter og udgifter til observatører.

9.

Unionens myndigheder fremsender pr. e-mail formularer til fiskerilicensansøgningen samt alle dokumenter, der er nævnt i punkt 7 med alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne udstede fiskerilicenser, til departementet.

B.   UDSTEDELSE AF FISKERILICENSER

1.

Departementet udsteder fiskerilicenser til Unionens myndigheder via delegationen for alle EU-fartøjer senest 15 dage efter modtagelse af fuldstændig dokumentation, jf. afsnit A, punkt 6 og 7.

2.

Departementet meddeler i påkommende tilfælde Unionens myndigheder grundene til afslag på licensen.

3.

Fiskerilicenserne udstedes på basis af oplysningerne i databladene i tillæg 2 med angivelse af navnlig forvaltningszone, afstand fra kysten, oplysninger vedrørende VMS (serienummer for VMS-transponderen), tilladte redskaber, de vigtigste arter, tilladt maskestørrelse, tolererede bifangster samt for kategori 6 angivelse af EU-fartøjets tilladte forventede månedlige kvote.

4.

Inden for rammerne af den i det tilsvarende datablad fastsatte fangstmængde kan der indrømmes en forhøjelse af EU-fartøjets forventede månedlige kvote.

5.

Der kan kun udstedes fiskerilicenser for EU-fartøjer, der har opfyldt alle fornødne administrative formaliteter i den forbindelse.

6.

Parterne er enige om at fremme indførelsen af en elektronisk fiskerilicensordning.

C.   FISKERILICENSERNES GYLDIGHED OG ANVENDELSE

1.

Med undtagelse af det første år, der begynder på denne protokols anvendelsesdato og afsluttes senest den 31. december, er fiskerilicenserne gyldige i en periode på:

a)

et kalenderår (for kategori 5), svarende til perioden mellem startdatoen for fiskerilicensens gyldighedsperiode og den 31. december

b)

et kvartal (for kategori 1, 2, 3 og 4) svarende til en af de 3-måneders perioder, der starter den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober

c)

en måned (for kategori 6), svarende til perioden mellem startdatoen for licensens gyldighedsperiode indtil månedens udgang.

For det sidste anvendelsesår, der starter den 1. januar og afsluttes på datoen for denne protokols udløb, afkortes de nævnte perioder de facto, i givet fald ved denne protokols udløb.

2.

Fiskerilicensen gælder kun i den periode, der er betalt afgift for, og kun for den forvaltningszone, de redskabstyper og den fiskerikategori, der er angivet i den pågældende fiskerilicens.

3.

En fiskerilicens udstedes for et bestemt EU-fartøj og kan ikke overdrages. I tilfælde af påvist force majeure, såsom tab eller længerevarende oplægning af et EU-fartøj på grund af alvorlige tekniske skader, der er behørigt konstateret af de kompetente myndigheder i flagstaten, annulleres et EU-fartøjs licens på anmodning af Unionens myndigheder. En ny licens udstedes snarest muligt i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse på ansøgningen og på udstedelsen af fiskerilicenser til et andet EU-fartøj i samme fiskerikategori, hvis tonnage ikke overskrider tonnagen for det EU-fartøj, hvis licens er annulleret.

4.

En annulleret fiskerilicens indgives til departementet af rederen eller dennes repræsentant.

5.

Fiskerilicensen skal altid medføres om bord på EU-fartøjet og skal ved enhver kontrol fremvises for kontrolmyndighederne.

D.   FISKERILICENSAFGIFTER OG ANDRE AFGIFTER

1.

De årlige fiskerilicensafgifter fastsættes ved marokkansk lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende fiskeri i fiskerizonen.

2.

Fiskerilicensafgifterne gælder for det kalenderår, hvor licensen udstedes, og betales på tidspunktet for første fiskerilicensansøgning i det pågældende år. I fiskerilicensafgifterne indgår alle andre relevante afgifter eller skatter, bortset fra havneafgifter og afgifter på tjenesteydelser.

3.

Ud over fiskerilicensafgifterne skal der for hvert EU-fartøj betales afgifter efter satserne i databladene i tillæg 2.

4.

Afgifterne beregnes i forhold til fiskerilicensens faktiske gyldighedsperiode under hensyntagen til eventuelle biologisk betingede fredninger.

E.   BETALINGSBETINGELSER

1.

Fiskerilicensafgifter, øvrige afgifter og udgifter til observatører indbetales inden udstedelse af fiskerilicenserne til ministeriet for landbrug, havfiskeri, udvikling af landdistrikterne, vand og skov (Trésorier Ministériel auprès du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts) på bankkontonummer 0018100078000 20110750201 i Bank Al Maghrib, Marokko.

2.

Fangstafgifterne for EU-fartøjer i kategori 5 betales som følger:

a)

Den faste forudbetalte afgift (7 000 EUR pr. EU-fartøj), jf. databladet, betales før påbegyndelsen af fiskeriet.

b)

Forudbetalingen beregnes i forhold til fiskerilicensens gyldighedsperiode.

c)

Unionens myndigheder forelægger inden den 30. juni departementet en opgørelse over skyldige afgifter for det foregående fangstår på grundlag af de fangstopgørelser, som den enkelte reder har indberettet, og som er kontrolleret og valideret af flagstatens kompetente myndigheder og af Kongeriget Marokkos myndigheder.

d)

For protokollens sidste anvendelsesår meddeles det senest fire måneder efter denne protokols udløb, hvad der skyldes i afgifter for det foregående fangstår.

e)

Den endelige opgørelse sendes til de pågældende redere, og disse har 30 dage regnet fra meddelelsen om departementets godkendelse af tallene til at opfylde de finansielle forpligtelser. Unionens myndigheder fremsender bevis for rederens betaling i euro til Marokkos statskasse på den i punkt 1 nævnte konto til departementet senest halvanden måned efter nævnte meddelelse.

f)

Hvis opgørelsen resulterer i et beløb, der er lavere end den i litra a) og b) nævnte forudbetaling, får rederen ikke saldoen tilbagebetalt.

g)

The rederne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at enhver supplerende betaling foretages inden for de i litra e) anførte frister.

h)

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til litra e) medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

3.

Afgiften for kvoter til trawlere i kategori 6 betales som følger:

a)

Den afgift, der svarer til EU-fartøjets forventede månedlige kvote, som rederen har ansøgt om, betales, før fiskeriet påbegyndes

b)

Hvis den forventede månedlige kvote forhøjes, jf. afsnit A, nr. 5, skal den afgift, der modsvarer denne forhøjelse, indbetales til Kongeriget Marokkos myndigheder, før fiskeriet kan fortsætte.

c)

Hvis den forventede månedlige kvote overskrides og eventuelt forhøjes, forhøjes den tilsvarende afgift med faktor 3. Den månedlige saldo, der beregnes på grundlag af de faktiske fangster, betales senest to måneder efter fangstmåneden.

KAPITEL II

FORVALTNINGSZONER

1.

Forvaltningsområder for hver fiskerikategori er beskrevet i databladene i tillæg 2.

2.

Før datoen for anvendelsen af denne protokol meddeler Kongeriget Marokkos myndigheder Unionens myndigheder de geografiske koordinater for forvaltningszonerne samt eventuelle zoner inden for disse forvaltningszoner, hvori fiskeri er forbudt.

3.

Disse oplysninger fremsendes i elektronisk form i decimalformat N/S DD.ddd (WGS84).

4.

Enhver ændring af disse koordinater skal straks meddeles Unionen.

5.

Unionen kan om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger om disse koordinater.

KAPITEL III

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR VIDENSKABELIGT FISKERI

1.

Parterne beslutter i fællesskab

a)

hvilke operatører i Unionen der udfører det videnskabelige fiskeri

b)

hvilken periode der er bedst egnet til formålet, og

c)

hvilke betingelser der finder anvendelse.

2.

For at lette EU-fartøjernes undersøgelsesarbejde videresender departementet de foreliggende videnskabelige oplysninger og andre tilgængelige basisoplysninger.

3.

Parterne fastlægger sammen den videnskabelige protokol, der skal anvendes som grundlag for det videnskabelige fiskeri, og som skal fremsendes til de berørte operatører.

4.

Det videnskabelige fiskeri skal vare i mindst tre og højst seks måneder, medmindre parterne aftaler andet.

5.

Unionens myndigheder videresender til Kongeriget Marokkos myndigheder ansøgningen om fiskerilicens til det videnskabelige fiskeri ledsaget af tekniske data med angivelse af:

a)

EU-fartøjets tekniske specifikationer

b)

EU-fartøjsofficerernes fiskerifagkundskaber

c)

forslaget om tekniske parametre for det videnskabelige fiskeri (varighed, redskab, undersøgelsesområde osv.)

d)

finansieringsmåden.

6.

Hvis der er behov for det, organiserer departementet en dialog om de tekniske og finansielle aspekter med Unionens myndigheder og eventuelt med de pågældende redere.

7.

Før iværksættelsen af det videnskabelige fiskeri skal EU-fartøjet anløbe en marokkansk havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder for at lade sig underkaste de inspektioner, der er fastsat i dette bilags kapitel VIII, stk. 1.

8.

Før det videnskabelige fiskeris begyndelse forelægger rederne departementet og Unionens myndigheder:

a)

en erklæring om de fangster, der allerede er om bord

b)

de tekniske specifikationer for det fiskeredskab, der anvendes under det videnskabelige fiskeri, og

c)

en forsikring om, at de overholder gældende bestemmelser.

9.

Under det videnskabelige fiskeri har de pågældende redere følgende forpligtelser:

a)

de skal sende departementet og Unionens myndigheder en ugentlig rapport om fangsterne pr. dag og pr. træk med angivelse af de tekniske parametre for det videnskabelige fiskeri (position, dybde, dato og klokkeslæt, fangster og andre bemærkninger eller kommentarer)

b)

de skal meddele EU-fartøjets position, fart og kurs via VMS

c)

de skal sikre, at en videnskabelig observatør med marokkansk statsborgerskab eller udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder er om bord i overensstemmelse med bestemmelserne om observatører i kapitel VII. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, vil et EU-fartøj aldrig blive tvunget til at anløbe havn mere end én gang hver anden måned

d)

de skal lade deres EU-fartøj underkaste inspektion, inden det forlader fiskerizonen, hvis Kongeriget Marokkos myndigheder anmoder om det

e)

de skal overholde de marokkanske love og bestemmelser om fiskeri. Fangster, inkl. bifangster, under det videnskabelige fiskeri, forbliver rederens ejendom, forudsat at er i overensstemmelse med de bestemmelser, som Den Blandede Komité har fastsat herfor, og med bestemmelserne i den videnskabelige protokol.

10.

Departementet udpeger en kontaktperson, der er ansvarlig for at løse eventuelle uforudsete vanskeligheder, der kan hæmme det videnskabelige fiskeris udvikling.

KAPITEL IV

SATELLITOVERVÅGNING ELLER VMS

A.   GENERELLE BESTEMMELSER

1.

EU-fartøjer, som inden for rammerne af denne protokol fisker eller har til hensigt at fiske i den fiskerizonen, er underlagt den marokkanske lovgivning vedrørende drift af satellitsystemer til positionsbestemmelse og lokalisering. Flagstaten sikrer, at EU-fartøjer, der fører dens flag, er i overensstemmelse med denne lovgivnings bestemmelser.

2.

Aktiviteterne på alle EU-fartøjer med tilladelse i henhold til denne protokol skal overvåges løbende, navnlig ved hjælp af et VMS). De nærmere bestemmelser om denne overvågning fastsættes af Den Blandede Komité.

3.

VMS på EU-fartøjer, der er genstand for satellitovervågning i henhold til denne protokol, sikrer, EU-fartøjernes position automatisk transmitteres til Centre de Surveillance et de Contrôle des Pêches (CSCP) i deres flagstat, som sørger for videretransmission til Marokkos CSCP.

4.

Flagstaten og Marokko skal hver især udpege en VMS-ansvarlig, der fungerer som kontaktperson.

a)

Flagstatens CSCP og Marokkos CSCP udveksler inden protokollens ikrafttræden oplysninger (navn, adresse, telefon, telex, e-mail) på deres respektive VMS-ansvarlige.

b)

Enhver ændring i den VMS-ansvarliges kontaktoplysninger skal straks meddeles.

De kontaktpunkter, hvis kontaktoplysninger er meddelt inden datoen for denne protokols anvendelse, udveksler alle relevante oplysninger om udstyret på EU-fartøjer, datatransmissionsprotokollerne eller andre funktioner, der er nødvendige for satellitovervågning.

B.   VMS-OPLYSNINGER

1.

Når et EU-fartøj, der fisker i henhold til fiskeriaftalen, og som satellitovervåges i medfør af denne protokol, sejler ind i den fiskerizonen, sender flagstatens CSCP straks de efterfølgende positionsmeldinger til Marokkos CSCP. Disse meldinger fremsendes som følger:

elektronisk i en sikker protokol

mindst hver anden time og

i det format, der er angivet i tillæg 3.

2.

Formatet NAF anvendes, indtil overgangen til det nye format UN-CEFACT. Kongeriget Marokkos myndigheder fastsætter den periode, der er nødvendig for at skifte til FN-CEFACT-formatet under FLUX-protokollen, idet der tages hensyn til tekniske forhold vedrørende integration af dette nye format og FLUX-protokollen. De fastsætter den planlagte prøvetid inden overgangen til den faktiske anvendelse af det nye format og FLUX-protokollen. Efter vellykket prøvning, vedtager parterne i fællesskab hurtigst muligt datoen for den faktiske anvendelse i Den Blandede Komité eller gennem brevveksling.

3.

Hver positionsmelding skal indeholde:

a)

EU-fartøjets identifikation

b)

EU-fartøjets seneste geografiske position (længdegrad og breddegrad) med en fejlmargin på under 100 m og et konfidensinterval på 99 %

c)

dato og klokkeslæt for registrering af position

d)

EU-fartøjets hastighed og kurs.

4.

Endvidere identificeres VMS-positionsmeldinger som følger:

a)

Den første position, der registreres efter indsejling i fiskerizonen, identificeres ved koden »ENT«

b)

alle efterfølgende positioner identificeres ved koden »POS«

c)

den første position, der registreres efter udsejling af fiskerizonen, identificeres ved koden »EXI«

d)

manuelt fremsendte positionsmeldinger, afsnit C, punkt 3, identificeres ved koden »MAN«.

5.

Flagstatens CSCP er ansvarlig for automatisk behandling og automatisk transmission af positionsmeldingerne. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i en database i en periode på tre år. Denne periode kan dog efter fælles aftale forkortes i tilfælde af tekniske begrænsninger.

6.

Software- og hardwarekomponenter for VMS skal være:

a)

pålidelige og må ikke tillade forfalskning af positionsoplysninger og må ikke kunne manipuleres manuelt

b)

fuldstændigt automatiske og konstant funktionsdygtige uanset miljø- og klimaforhold.

7.

Det er forbudt flytte, afbryde, ødelægge eller beskadige satellitsystemet til kontinuerlig lokalisering om bord på EU-fartøjet eller sætte det ud af funktion for bevidst at ændre, manipulere eller forfalske de oplysninger, som systemet udsender eller registrerer.

8.

EU-fartøjsføreren sørger til enhver tid for:

a)

at data ikke ændres

b)

at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

c)

at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes og

d)

at VMS-udstyret ikke demonteres.

9.

Med henblik på overvågning og kontrol er parterne enige om, når det er nødvendigt og efter anmodning, at udveksle oplysninger om det anvendte udstyr.

C.   TEKNISK FEJL ELLER SVIGT I EU-FARTØJETS OVERVÅGNINGSUDSTYR

1.

Hvis der opstår en teknisk fejl i EU-fartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, eller det ikke er funktionsdygtigt, skal flagstaten straks underrette departementet og Unionens myndigheder.

2.

Det defekte udstyr skal udskiftes inden for en frist på ti arbejdsdage efter flagstatens meddelelse om fejl herpå til Marokkos CSCP. Efter udløbet af denne frist skal det pågældende EU-fartøj anløbe en havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder med henblik på håndhævelse af myndighedsbestemmelser og reparation eller skal forlade zonen, forudsat at flagstaten videresender inspektionsrapporten vedrørende det defekte udstyr, og angiver årsagerne til, at det ikke længere er funktionsdygtigt, til Marokkos CSCP.

3.

Så længe udstyret ikke er udskiftet, sender EU-fartøjsføreren manuelt til flagstatens CSCP elektronisk, via radio eller fax en sammenfattende positionsmelding hver fjerde time, der indeholder de positionsmeldinger, som EU-fartøjsføreren har registreret på de betingelser, der er anført i afsnit B.

4.

Disse manuelle meddelelser skal straks registreres af flagstatens CSCP i den i afsnit B, punkt 5, omhandlede database, og sendes uden ophold til Marokkos CSCP af flagstatens CSCP i henhold til den samme protokol og det samme format som dem, der er beskrevet i tillæg 3.

D.   MANGLENDE MODTAGELSE AF VMS-OPLYSNINGER I MAROKKOS CSCP

1.

Hvis Marokkos CSCP konstaterer, at flagstaten ikke meddeler de i afsnit B angivne oplysninger, underrettes Unionens myndigheder og den berørte flagstat straks herom.

2.

Den berørte flagstats CSCP og/eller Marokkos CSCP meddeler straks hinanden enhver driftsfejl, hvad angår kommunikation og modtagelse af positionsmeldinger for hurtigst muligt at finde en teknisk løsning. Unionens myndigheder skal underrettes om den løsning, de to CSCP'er finder.

3.

Alle meddelelser, der ikke fremsendes, mens der er teknisk svigt, skal sendes igen, så snart forbindelsen er genetableret mellem den berørte flagstats CSCP og Marokkos CSCP.

4.

Flagstagens CSCP og Marokkos CSCP aftaler, inden denne protokol træder i kraft, hvilke alternative elektroniske midler, der anvendes til fremsendelse af VMS-oplysninger, hvis der opstår fejl i kommunikationen mellem CSCP'erne, og underretter også straks hinanden om eventuelle ændringer.

5.

Kommunikationssvigt mellem Marokkos CSCP og EU-flagstaternes CSCP'er må ikke påvirke EU-fartøjernes almindelige fiskeri. Den kommunikationsform, der besluttes inden for rammerne af punkt 4, skal imidlertid anvendes staks.

6.

Kongeriget Marokkos myndigheder underretter sine kompetente kontrolmyndigheder, så disse ikke træffer foranstaltninger mod EU-fartøjer for ikke at have sendt VMS-oplysninger på grund af teknisk fejl i et CSCP, og underretter om det transmissionsmiddel, der er valg i medfør af punkt 4.

E.   BESKYTTELSE AF VMS-OPLYSNINGER

1.

Alle de overvågningsdata, som en part meddeler den anden part i overensstemmelse med disse bestemmelser, er udelukkende til brug for Kongeriget Marokkos myndigheder i deres kontrol og overvågning af EU-flåden, der fisker i henhold til fiskeriaftalen, samt Marokkos forskningsundersøgelser i forbindelse med fiskeriforvaltning.

2.

Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre parter uanset årsagen.

3.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af bestemmelserne i kapitel IV søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. fiskeriaftalens artikel 13, der træffer afgørelse i sagen.

4.

Parterne er enige om, at de om nødvendigt tager disse bestemmelser op til revision i Den Blandede Komité.

KAPITEL V

FANGSTOPGØRELSE

A.   FISKERILOGBOG

1.

EU-skibsføreren er forpligtet til at anvende fiskerilogbogen, der udformes efter modellerne i tillæg 4 og 5, og ajourføre den efter bestemmelserne i de forklarende bemærkninger til denne logbog.

2.

Rederen skal sende en kopi af fiskerilogbogen til sine kompetente myndigheder senest 15 dage efter landing af fangsterne. Disse myndigheder fremsender straks kopierne til Unionens myndigheder og departementet. Fiskerilogbøger skal udfyldes og fremsendes, selv i tilfælde af nulfangst.

3.

Rederens manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til punkt 1 og 2 medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil vedkommende har opfyldt sine forpligtelser. Unionens myndigheder underrettes straks om en sådan beslutning.

B.   KVARTALSVISE FANGSTOPGØRELSER

1.

Unionens myndigheder underretter inden udgangen af hvert kvartal departementet om EU-fartøjernes fangstmængder i det foregående kvartal i overensstemmelse med modellerne i tillæg 6 og 7.

2.

Oplysningerne gives pr. måned og opdeles efter kategori for alle EU-fartøjer og efter art som angivet i fiskerilogbogen.

3.

Disse oplysninger sendes ligeledes til departementet i en datafil i et format, der er foreneligt med den software, som departementet anvender.

C.   OPLYSNINGERNES PÅLIDELIGHED

Oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i afsnit A og B, skal afspejle de faktiske fiskeriforhold, så de kan indgå i grundlaget for overvågning af fiskeressourcernes udvikling.

D.   OVERGANG TIL ET ELEKTRONISK SYSTEM

1.

Den elektroniske udveksling af alle data vedrørende fangster og opgørelse (ved hjælp af ERS-systemet) foretages i XML-formatet EU-ERS 3.1.0 via Kommissionens Data Exchange Highway (DEH), indtil der skiftes til det nye format UN-CEFACT, der gør brug af Kommissionens FLUX-netværk.

2.

Parterne foretager i løbet af de første seks måneder af denne protokols anvendelsesperiode de nødvendige test af ERS-systemet.

3.

Parterne sørger at gennemføre dette ERS-system og udskifte papirudgaven af fiskerilogbogen og fangstopgørelsen med ERS-data ved prøveperiodens afslutning, som om nødvendigt efter samråd kan forlænges.

4.

I forbindelse med ERS-systemet anvender parterne den metode og det indberetningsformat, der er fastsat i de tekniske bestemmelser, som sammen med det tilhørende gennemførelsesbestemmelser fastlægges ved brevveksling, før datoen for anvendelsen af denne protokol.

E.   LANDINGER UDEN FOR MAROKKO

Rederen skal sende fangstopgørelser inden for rammerne af denne protokol til deres kompetente myndigheder senest 15 dage efter landing af fangsterne. Inden for samme frist fremsendes en kopi til delegationen og til Kongeriget Marokkos myndigheder til adresser, der ved brevveksling er meddelt inden datoen for anvendelsen af denne protokol.

Manglende overholdelse af disse forpligtelser medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser. Unionens myndigheder underrettes straks om en sådansuspension.

KAPITEL VI

PÅMØNSTRING AF MAROKKANSKE SØFOLK

1.

De redere, der får udstedt fiskerilicens i henhold til denne protokol, skal i hele perioden, hvor de befinder sig i fiskerizonen, påmønstre marokkanske søfolk i henhold til bestemmelserne i databladene i tillæg 2.

2.

Rederen vælger de søfolk, de påmønstrer på deres fiskerfartøjer:

a)

enten fra den officielle liste med kandidater fra søfartsskoler, som departementet fremsender til Unionens myndigheder, der fremsender den til de berørte flagstater. Listen ajourføres hvert år den 1. februar. Rederne vælger frit blandt de kandidater, der har de bedste kompetencer og den mest passende erfaring.

b)

eller søfolk, som beviseligt har påmønstret et EU-fartøj under en af de foregående protokoller.

3.

De marokkanske søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i forståelse med de Kongeriget Marokkos myndigheder. Kontrakterne sikrer, at søfolkene omfattes af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

4.

Rederen eller dennes repræsentant sender en kopi af kontrakten til departementet via delegationen.

5.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler via delegationen departementet navnene på de marokkanske søfolk, der er påmønstret hvert EU-fartøj, og bekræfter, at de er opført på besætningslisten.

6.

Delegationen meddeler den 1. februar og den 1. august departementet en halvårlig oversigt for hvert EU-fartøj med navnene på de marokkanske søfolk, der er påmønstret EU-fartøjer, hvoraf det fremgår, at de er opført på besætningslisten.

7.

De marokkanske søfolks hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og de pågældende marokkanske søfolk eller deres repræsentanter, inden fiskerilicenserne udstedes. De marokkanske søfolks lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for marokkanske besætninger, de skal følge ILO-normerne og må under ingen omstændigheder være ringere end disse.

8.

Hvis én eller flere af de hyrede søfolk ikke møder frem inden det fastsatte tidspunkt for EU-fartøjets afsejling, kan fartøjsføreren indlede den planlagte fangstrejse, efter at påmønstringshavnens kompetente myndigheder er blevet underrettet om, at der ikke er påmønstret det foreskrevne antal sømænd, og efter at besætningslisten er blevet ajourført. Disse myndigheder underretter departementet herom.

9.

Rederen er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fiskerifartøjet senest på den næste fangstrejse påmønstrer det antal søfolk.

10.

Hvis de pågældende EU-fartøjers redere af andre grunde end den, der er i punkt 8, ikke påmønstrer marokkanske søfolk, skal de inden tre måneder for hver fiskedag i den marokkanske fiskerizone betale et standardbeløb på 20 EUR pr. sømand.

11.

Beløbet anvendes til uddannelse af marokkanske havfiskere og indbetales på konto nr. 0018100078000 20110750201 i Bank Al Maghrib, Marokko.

12.

Hvis en reder gentagne gange ikke påmønstrer det foreskrevne antal marokkanske søfolk, medfører det, undtagen i tilfældet i punkt 8, automatisk suspension af EU-fartøjets fiskerilicens, indtil denne forpligtelse er opfyldt. Delegationen underrettes straks om en sådan beslutning.

KAPITEL VII

OBSERVATION AF FISKERIET

1.

EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske i fiskerizonen i henhold til denne protokol, skal tage observatører om bord, der er udpeget som »videnskabelige observatører« af Kongeriget Marokkos myndigheder. Resultatet af det arbejde, der udføres af sådanne observatører kan anvendes til videnskabelige formål og/eller kontrol.

2.

Dækningsgraden for og varigheden af observationen efter kategori er nævnt i databladene i tillæg 2.

3.

Betingelserne for de udpegede observatørers ombordstigning er som følger:

a)

Departementet opstiller en liste over de EU-fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister meddeles delegationen, så snart de er opstillet.

b)

Departementet meddeler via delegationen de pågældende redere navnet på den observatør, der skal tages om bord på EU-fartøjet, samtidig med udstedelsen af fiskerilicensen eller senest 15 dage før den fastsatte dato for observatørens ombordstigning.

4.

De nærmere detaljer vedrørende observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Kongeriget Marokkos myndigheder.

5.

Den berørte reder meddeler senest to uger før den planlagte dato for observatørens ombordtagning datoen og havnen, der er udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder, for denne ombordtagning.

6.

Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i fiskerizonen efter meddelelse af listen over udpegede EU-fartøjer.

7.

I det tilfælde, at observatøren tages om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et EU-fartøj med en observatør om bord forlader fiskerizonen, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren kommer hjem så hurtigt som muligt for reders regning.

8.

Hvis en observatør har måttet rejse forgæves, fordi en reder ikke har opfyldt sine forpligtelser, skal rederen afholde rejseudgifterne og betale dagpenge efter de satser, som gælder for marokkanske embedsmænd af samme grad, for de dage, hvor observatøren ikke har kunnet arbejde. Hvis rederen er skyld i, at ombordtagningen forsinkes, skal han ligeledes betale observatøren dagpenge.

9.

Enhver ændring af dagpengeordningen skal meddeles delegationen senest to måneder inden dens ikrafttræden.

10.

Hvis observatøren ikke er på det aftalte sted på det aftalte tidspunkt og ikke ankommer i løbet af de efterfølgende 12 timer, løses rederen automatisk fra sin forpligtelse til at tage denne observatør om bord.

11.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatøren har til opgave:

a)

at observere EU-fartøjernes fiskeri

b)

at kontrollere de fiskende EU-fartøjers position

c)

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

d)

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

e)

at kontrollere fiskerilogbogsoplysningerne om fangsterne i fiskerizonen

f)

at kontrollere bifangstprocenterne og udarbejde et skøn over de genudsatte mængder af salgbare fisk, krebsdyr og blæksprutter

g)

pr. fax eller elektronisk at indberette fangstdata, herunder ombordværende hoved- og bifangstmængder.

12.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske og psykiske sikkerhed under arbejdet.

13.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren let adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver, til de dokumenter, der direkte vedrører EU-fartøjets fiskeri, herunder fiskerilogbog og navigationsbog, samt til de steder om bord, hvor han må have adgang for lettere at kunne udføre sine opgaver.

14.

Under sit ophold om bord skal observatøren:

a)

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at hans ombordtagning og tilstedeværelse om bord på EU-fartøjet hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

b)

tage vare på genstande og udstyr om bord samt respektere fortroligheden af alle EU-fartøjets papirer.

15.

Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning, og inden han forlader EU-fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til Kongeriget Marokkos myndigheder med kopi til delegationen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle bemærkninger, som han finder relevante, idet hver bemærkning skal efterfølges af hans underskrift. EU-fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatørerne går fra borde.

16.

Rederen afholder udgifterne til observatørens kost og logi, som skal være af samme kvalitet som officerernes, under hensyntagen til mulighederne om bord på EU-fartøjet.

17.

Observatørens løn og socialbidrag betales af Kongeriget Marokkos myndigheder.

18.

For at dække udgifterne til observatørernes ophold om bord på EU-fartøjerne er det fastsat, at der foruden de afgifter, som redernes skal betale, skal afholdes såkaldte »udgifter til observatører«, der beregnes på basis af 5,5 EUR/bruttoregisterton (gross tonnage — GT) pr. kvartal og pr. EU-fartøj, der fisker i fiskerizonen. Disse udgifter betales i henhold til de betalingsbetingelser, der er nævnt i kapitel I, afsnit E, i bilaget.

19.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i punkt 1-18 medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser. Delegationen underrettes straks om en sådan suspension.

KAPITEL VIII

OVERVÅGNING OG KONTROL

A.   TEKNISKE KONTROLBESØG

1.

EU-fartøjer, der har fiskerilicens i henhold til bestemmelserne i denne protokol, skal én gang pr. kalenderår og ved ændring af deres tekniske specifikationer eller efter en ansøgning om ændring af fiskerikategori med deraf følgende anvendelse af andre fiskeredskaber anløbe en havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder for at lade sig underkaste de tekniske kontrolbesøg, der er fastsat i de gældende bestemmelser. Disse tekniske kontrolbesøg skal finde sted senest 48 timer efter EU-fartøjets ankomst i havn.

2.

Efter det tekniske kontrolbesøg udstedes der en overensstemmelsesattest til EU-fartøjets fører for en gyldighedsperiode svarende til fiskerilicensens løbetid, og denne gyldighedsperiode forlænges de facto for de EU-fartøjer, der fornyer deres licens i løbet af kalenderåret. Den maksimale gyldighedsperiode er dog ét år. Denne attest skal til stadighed opbevares om bord.

3.

Formålet med tekniske kontrolbesøg er at kontrollere, om de tekniske specifikationer og redskaberne om bord opfylder bestemmelserne, kontrollere driften af satellitsystemet til positionsbestemmelse og lokalisering, der er installeret om bord, og kontrollere om bestemmelserne vedrørende den marokkanske besætning er opfyldt.

4.

Udgifterne til de tekniske kontrolbesøg afholdes af rederne og fastsættes på grundlag af satserne i den marokkanske lovgivning. De må ikke overstige det, som andre fartøjer normalt betaler for de samme ydelser.

5.

Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 1, 2 og 3 medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt disse forpligtelser. Delegationen underrettes straks om en sådan suspension.

B.   INDSEJLING I OG UDSEJLING AF ZONEN

1.

EU-fartøjer med fiskerilicens i henhold til denne protokol, meddeler mindst seks timer i forvejen pr. e-mail departementet, at de agter at sejle ind i eller ud af fiskerizonen, og angiver følgende:

a)

dato og klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen

b)

EU-fartøjets position i overensstemmelse med afsnit B i kapitel IV

c)

vægt i kilogram og fangster efter art om bord identificeret ved alfa-3 koden

d)

typen af meddelelse, såsom »fangst ved indsejling« (COE) og »fangst ved udsejling« (COX).

2.

Den frist, der er omhandlet i punkt 1, nedsættes til en time for EU-fartøjer i kategori 1 og 2.

3.

Disse meddelelser skal fortrinsvis sendes pr. e-mail eller fax, og de nærmere detaljer herfor meddeles ved brevveksling før denne protokols ikrafttræden.

4.

Hvis der er tale EU-fartøjer i kategori 6, kræver den endelige udsejling af fiskerizonen forudgående tilladelse fra departementet. En sådan tilladelse udstedes senest 24 timer efter anmodning fra EU-fartøjsføreren eller dennes repræsentant, medmindre anmodningen indgives dagen før en weekend, i hvilket tilfælde tilladelsen udstedes den følgende mandag. Hvis der afslås tilladelse, underretter departementet straks rederen og Unionens myndigheder om grundene hertil.

5.

Hvis et EU-fartøj afsløres i at fiske, uden at have underrettet departementet herom, betragtes fartøjet som et EU-fartøj uden licens.

6.

Når rederen indgiver ansøgning om fiskerilicens, angives EU-fartøjets faxnummer, telefonnummer og fartøjsførerens e-mailadresse.

C.   KONTROLPROCEDURER

1.

Føreren af et EU-fartøj med licens i henhold til denne protokol, skal tillade, at marokkanske embedsmænd med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol kommer om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

2.

Sådanne embedsmænd må ikke opholde sig om bord længere end nødvendigt for at udføre deres opgaver.

3.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder inspektøren en inspektionsrapport, der medunderskrives af EU-fartøjets fører, som har ret til at fremsætte bemærkninger til rapporten. En kopi udleveres til fartøjsføreren.

D.   OPBRINGNING

1.

Departementet skal hurtigst muligt og inden 48 timer underrette delegationen om enhver opbringning af et EU-fartøj i fiskerizonen.

2.

Unionens myndigheder modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

3.

Føreren skal sejle sit EU-fartøj til den havn, som de Kongeriget Marokkos kontrolmyndigheder anviser. Et EU-fartøj, som overtræder marokkansk havfiskerilovgivning, tilbageholdes i havn, indtil de lovgivningsmæssige formaliteter er afsluttet.

E.   OVERTRÆDELSESRAPPORT

1.

Efter konstatering af den overtrædelse, som er anført i den rapport, som Kongeriget Marokkos kontrolmyndigheder har udfærdiget, underskriver EU-fartøjsføreren denne rapport. Hvis fartøjsføreren afviser eller er forhindret i at underskrive, nævnes dette i denne rapport.

2.

Underskrift eller fraværet heraf indskrænker ikke de rettigheder og de forsvarsmuligheder, som fartøjsføreren kan påberåbe sig med henblik på at bestride den påståede overtrædelse.

F.   BEHANDLING AF OVERTRÆDELSESSAGER

1.

Inden en sag om konstateret overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved mægling i overensstemmelse med marokkanske fiskeribestemmelser.

Indgåelse af forlig skal ske senest tre arbejdsdage efter modtagelse af reders anmodning om tvistbilæggelse ved mægling. Ved indgåelse af forlig udstedes en betalingsanmodning med nærmere angivet betalingsfrist til rederen. Ved betaling inden for denne frist bliver transaktionen definitiv, men overskrides fristen, indleder departementet en retssag.

2.

I tilfælde af mægling bestemmes bødestørrelsen efter marokkansk fiskerilovgivning.

3.

Hvis sagen ikke kan afsluttes ved mægling, og den indbringes for en kompetent retslig myndighed, indbetaler rederen en bankgaranti, der er tilstrækkelig til at sikre betaling af pålagte bøder, på en bankkonto i Bank Al Maghrib — Marokko, som meddeles ved brevveksling før datoen for anvendelsen af denne protokol.

4.

Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender uden domfældelse. Hvis der idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver Kongeriget Marokkos myndigheder det overskydende beløb.

5.

EU-fartøjet kan forlade havnen:

a)

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

b)

efter at bankgarantien i stk. 3 er stillet, og Kongeriget Marokkos myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

G.   OMLADNING

1.

Enhver omladning af fangster på havet er forbudt i fiskerizonen. Såfremt de ønsker det, kan EU-fartøjer i kategori 6 imidlertid omlade fangster i fiskerizonen i en havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder eller ud for denne, efter at have indhentet tilladelse fra departementet. Omladningen skal overvåges af en observatør eller en repræsentant for departementet og kontrolmyndighederne. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre sanktioner efter gældende marokkansk lovgivning.

2.

Fiskerfartøjets reder skal senest 72 timer inden omladningen meddele departementet følgende oplysninger:

a)

de omladende EU-fiskerfartøjers navne

b)

transportfartøjets navn, flagstat, registreringsnummer og radiokaldesignal

c)

omladningsmængde pr. art

d)

fangsternes bestemmelsessted og

e)

omladningsdato og -ugedag.

3.

Kongeriget Marokkos myndigheder forbeholder sig ret til at nægte omladning, hvis EU-transportfartøjet har drevet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, det være sig i eller uden for fiskerizonen.

4.

Omladning betragtes som udsejling af fiskerizonen. EU-fartøjerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til departementet og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller forlade fiskerizonen.

5.

Førere af EU-fartøjer i kategori 6 med licens i henhold til denne protokols bestemmelser, der lander eller omlader fangster i en havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder, skal tillade, at de marokkanske inspektører kontrollerer landingen eller omladningen, og bistå dem med kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn udstedes der en attest til EU-fartøjsføreren.

H.   ORDNING FOR FÆLLES OVERVÅGNING AF FISKERIET

1.

Parterne indfører en ordning for overvågning og observation af kontrol ved landing for at gøre kontrollen mere effektiv, så det sikres, at denne protokols bestemmelser overholdes.

2.

De praktiske foranstaltninger i forbindelse med den fælles overvågning aftales mellem de to parters kompetente myndigheder. Parterne planlægger derefter på årsbasis den fælles overvågning.

3.

Parterne udpeger deres repræsentant(er) i den fælles overvågning og planlagte revision og meddeler navnet(ne) til den anden part. Departementet giver meddelelse med én måneds varsel.

4.

Repræsentanten for Kongeriget Marokkos myndigheder deltager som observatør i de inspektioner, som medlemsstaternes nationale kontrolmyndigheder foretager, når EU-fartøjer, der har fisket i fiskerizonen, lander deres fangster.

5.

Repræsentanten ledsager de nationale kontrolmyndigheder under deres kontrolbesøg i havne, om bord på EU-fartøjer, på kajen, på markeder for første afsætning, hos fiskegrossister, på kølelagre og andre steder i forbindelse med landing og opbevaring af fisk inden første afsætning, og har adgang til de dokumenter, som sådanne inspektioner vedrører.

6.

Repræsentanten for Kongeriget Marokkos myndigheder udarbejder og indgiver en rapport om de kontrolbesøg, vedkommende har deltaget i. Der fremsendes en kopi af rapporten til delegationen. Kongeriget Marokkos myndigheder forbeholder sig ret til at udnytte de oplysninger, der indsamles under inspektion med henblik på myndighedskontrol.

7.

På anmodning af Unionens myndigheder kan Unionens fiskerikontrollører deltage som observatører i de inspektioner, som Kongeriget Marokkos myndigheder foretager i forbindelse med EU-fartøjers landing af fangster i de havne udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder.

KAPITEL IX

LANDING AF FANGSTER

A.   GRUNDREGEL

Parterne, der er bevidst om betydningen af bedre integration med henblik på udvikling i fællesskab af deres respektive fiskerierhverv, har aftalt nedenstående bestemmelser for landing i en havn udpeget af Kongeriget Marokkos myndigheder af en del af de fangster, som EU-fartøjerne med fiskerilicens i henhold til denne protokols bestemmelser har foretaget i fiskerizonen.

B.   DEFINITIONER

Som landingsforpligtelse anses alle følgende operationer:

a)

Landing af ferskvarer med henblik på transit over land udløser alle skatter og afgifter forbundet med den aktivitet, der udføres i havnen, men ikke værdiafgift.

b)

Omladning i havnen eller ud fro havnen af frosne produkter eller landing i havnen i containere.

c)

Landing af ferske eller frosne varer inden for rammerne af en kontrakt, der er indgået mellem et EU-rederi og en operatør (såkaldt »reder-fabrikant«-kontrakt).

d)

Landing af ferske eller frosne varer til sag på offentlig fiskeriauktion eller ved en skranke for godkendelse af industrielt fangede fisk (Comptoir d'agréage du poisson industriel).

C.   GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Den obligatoriske landing sker efter de bestemmelser, der er angivet i de datablade, der er knyttet som bilag til denne protokol.

D.   ØKONOMISKE INCITAMENTER

EU-fartøjer i kategori 5, EU-fartøjer, der anvender kølet havvand (Refrigerated Seawater — RSW) og notfartøjer i kategori 6, som er indehavere af en fiskerilicens i henhold til denne protokol, og som i en marokkansk havn lander mængder ud over den obligatoriske procentdel, der er fastsat i databladene, kan nyde godt af en reduktion på 5 % af afgiften for hvert landet ton ud over den obligatoriske tærskel, forudsat at de landede produkter håndteres på fiskeriauktionen og ikke omlades og/eller sendes i transit.

Fartøjsejere, der lander i havne uden for Marokko, er forpligtet til at indgive salgsnotaer til departementet for kontrol af mængder, der ikke landes i Marokko.

De kvantificerbare økonomiske og sociale konsekvenser af disse landinger og deraf afledte private partnerskaber mellem private marokkanske aktører og private aktører i Unionen i fiskeribeslægtede sektorer vil blive evalueret af Den Blandede Komité.

E.   SANKTIONER I TILFÆLDE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF LANDINGSFORPLIGTELSERNE

EU-fartøjer i de kategorier, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som ikke overholder denne forpligtelse som fastsat i de tilhørende datablade, får forhøjet den førstkommende afgift med 15 %. Hvis overtrædelsen gentages forhøjes sanktionen af Den Blandede Komité.

Sanktionerne for manglende obligatorisk landing udregnes på grundlag af fiskeritilladelsens gyldighedsperiode for hver fiskerikategori (månedlige for kategori 6, kvartalsvise for kategori 1 og 4 og årlige for kategori 5).

Forhøjelsen beregnes som følger:

Kategori 1 og 4: den kvartalsvist betalte afgift (afhængig af GT'en), forhøjes

Kategori 5: den årlige afgift forhøjes

Kategori 6, hvor der betales månedlig afgift, og licenserne udstedes pr. måned: forhøjelsen foretages for den kommende afgift afhængigt af »den ansøgte fiskekvote i ton baseret på de månedlige prognoser«.

Tillæg

1)   

Formular om ansøgning om fiskerilicens

2)   

Fiskeridatablad

3)   

Transmission af VMS-meddelelser til Marokko, positionsmelding

4)   

Fiskerilogbog for tunfiskeri

5)   

Fiskerilogbog (andre fartøjer end tunfiskerfartøjer)

6)   

Formular om kvartalsvis fangstopgørelse (fartøjer til industrielt pelagisk fiskeri)

7)   

Formular om kvartalsvis fangstopgørelse (fartøjer, bortset fra fartøjer til industrielt pelagisk fiskeri)

Tillæg 1

Image 6 Tekst af billedet

Tillæg 2

FISKERIDATABLAD 1

IKKE-INDUSTRIELT NOTFISKERI I DEN NORDLIGE DEL AF ZONEN

Tilladt antal fartøjer

22

Tilladt fiskeredskab

Not

Største tilladte dimensioner: 500 m × 90 m.

Fiskeri med lampara er forbudt.

Fartøjstype

Fartøjer under 150 GT

Afgift

75 EUR/GT/kvartal

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 35°47′18″N

Sydlig grænse: parallel 34°18′00″N

En udvidelse til 33°25′00″ er tilladt for 5 fartøjer ad gangen, der fisker efter et rotationssystem underkastet videnskabelig observation,

og

Uden for 2 sømil

Målarter

Sardin, ansjos og andre små pelagiske arter

Landing i en havn udpeget af Marokko

30 % af den indberettede fangst pr. fartøj pr. kvartal

Begrænsning af bifangster

højst 3 %

Biologisk betinget fredning

Februar og marts

Observatører

Fartøjer under 100 GT Én ombordtaget observatør på højst ti fangstrejser pr. år

Fartøjer på mindst 100 GT, men under 150 GT: 1 ombordtaget observatør på højst én ud af fire fangstrejser

Når der er en observatør om bord, reduceres antallet af marokkanske søfolk om bord tilsvarende.

Påmønstring af søfolk

3 marokkanske søfolk pr. fartøj

Bemærkninger

Udvidelsen mod syd til parallel 33°25′00″N for 5 fartøjer vil blive evalueret efter et år for at vurdere virkningen af eventuelle interaktioner med den nationale flåde og indvirkningen på ressourcerne.

FISKERIDATABLAD 2

IKKE-INDUSTRIELT FISKERI MED BUNDSAT LANGLINE I DEN NORDLIGE DEL AF ZONEN

Tilladt antal fartøjer

35 fartøjer:

32 fartøjer under 40 GT

Tre fartøjer på mindst 40 GT, men under 150 GT

Tilladt fiskeredskab

Bundsat langline for fartøjer på under 40 GT: 10 000 kroge, 5 bundsatte langliner

Bundsatte langliner for fartøjer på mindst 40 GT, men under 150 GT: 15 000 kroge, 8 bundsatte langliner

Fartøjstype

Langlinefartøj under 40 GT

Langlinefartøj på mindst 40 GT, men under 150 GT

Afgift

67 EUR/GT/kvartal

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 35°47′18″N

Sydlig grænse: parallel 34°18′00″N

En udvidelse til 33°25′00″ er tilladt for 4 fartøjer ad gangen, der fisker efter et rotationssystem underkastet videnskabelig observation.

og

Uden for 6 sømil

Målarter

Demersale fisk

Landing i en havn udpeget af Marokko

På frivillig basis

Begrænsning af bifangster

0 % sværdfisk og pelagiske hajer

Biologisk betinget fredning

15. marts til 15. maj

Observatører

Fartøjer under 100 GT Én ombordtaget observatør på højst ti fangstrejser pr. år

Fartøjer på mindst 100 GT, men under 150 GT: 1 ombordtaget observatør på højst 25 % af de tilladte fartøjer pr. kvartal eller én ud af fire fangstrejser pr. fartøj

Når der er en observatør om bord, reduceres antallet af marokkanske søfolk om bord tilsvarende.

Påmønstring af søfolk

Fartøjer under 100 GT frivilligt

Fartøjer på mindst 100 GT, men under 150 GT: Én marokkansk sømand pr. fartøj

Bemærkninger

Udvidelsen mod syd til parallel 33°25′00″N for 4 fartøjer vil blive evalueret efter et år for at vurdere virkningen af eventuelle interaktioner med den nationale flåde og indvirkningen på ressourcerne.

FISKERIDATABLAD 3

IKKE-INDUSTRIELT FISKERI MED LINE OG STANG I DEN SYDLIGE DEL AF ZONEN

Tilladt antal fartøjer

Højst ti fartøjer

Tilladt fiskeredskab

Line og stang

Ved fiskeri efter levende agn: Not med en maskestørrelse på 8 mm

Fartøjstype

Samlet kapacitet begrænset til 800 GT for hele kategorien

Langlinefartøj under 150 GT

Stangfiskerfartøj under 150 GT

Afgift

67 EUR/GT/kvartal

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 30°40′00″N

Sydlig grænse: parallel 20°46′13″N

og

Uden for 3 sømil

Målarter

Havruder, middelhavsgryntefisk

Landing i en havn udpeget af Marokko

På frivillig basis

Begrænsning af bifangster

0 % for blæksprutter og krebsdyr

5 % for andre demersale arter

Biologisk betinget fredning

Observatører

Fartøjer under 100 GT Én ombordtaget observatør på højst ti fangstrejser pr. år

Fartøjer på mindst 100 GT, men under 150 GT: 1 ombordtaget observatør på højst 25 % af de tilladte fartøjer pr. kvartal eller én ud af fire fangstrejser pr. fartøj

Påmønstring af søfolk

2 marokkanske søfolk pr. fartøj

Bemærkninger

Ved afslutningen af det videnskabelige fiskeri undersøger det blandede udvalg muligheden for at lade tejnefiskeri omfatte af denne kategori.

FISKERIDATABLAD 4

DEMERSALT FISKERI MED BUNDTRAWL OG BUNDSAT LANGLINE I DEN SYDLIGE DEL AF ZONEN

Tilladt antal fartøjer

16 fartøjer:

Højst 5 trawlere

11 langlinefartøjer

Tilladt fiskeredskab

Bundtrawl: maskestørrelse på mindst 70 mm

det er forbudt at fordoble trawlposen

det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen

Bundline: højst 20 000 kroge

Fartøjstype

Samlet kapacitet begrænset til 3 000 GT for tilladte trawlere i denne kategori

Trawler på 750 GT eller derover

Langlinefartøj på 150 GT eller derover

Afgift

60 EUR/GT/kvartal

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 29°40′00″N

Sydlig grænse: parallel 20°46′13″N

Under 200 m-dybdekurven for trawlere eller

uden for 12 sømil for langlinefartøjer.

Målarter

Senegalesisk kulmule, hårhale, stor gaffelmakrel/ustribet pelamide og andre demersale fisk

Landing i en havn udpeget af Marokko

30 % af den indberettede fangst pr. fartøj pr. kvartal

Begrænsning af bifangster

5 % dybhavshajer

Biologisk betinget fredning

Periode- og områdelukninger

fra april til maj

fra oktober til december

Observatører

Fartøjer under 100 GT 1 ombordtaget observatør på højst ti fangstrejser pr. år

Fartøjer på mindst 100 GT: en ombordtaget observatør for højst 25 % af de tilladte fartøjer pr. kvartal i det første og andet år, hvor protokollen anvendes, og 40 % i det tredje og fjerde år hvor protokollen anvendes, eller 1 ud af 4 fangstrejser pr. fartøj i det første og andet år, hvor protokollen anvendes, og 2 ud af 5 fangstrejser i det tredje og fjerde år, hvor protokollen anvendes

Påmønstring af søfolk

Trawler: 8 marokkanske søfolk pr. fartøj

Langlinefartøj: 4 marokkanske søfolk pr. fartøj

Bemærkninger

FISKERIDATABLAD 5

TUNFISKERI MED STANG ELLER LINE

Tilladt antal fartøjer

27

Tilladt fiskeredskab

Stang og dørgeline

Ved fiskeri efter levende agn: Not med en maskestørrelse på 8 mm

Fartøjstype

Stangfiskerfartøj og linefiskerfartøj

Afgift

35 EUR pr. ton fangst

Forskud

Et standardforskudsbeløb på 7 000 EUR betales, når der ansøges om de årlige licenser

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 35°47′18″N

Sydlig grænse: parallel 20°46′13″N

og

uden for 3 sømil, med undtagelse af det beskyttede område øst for en linje, som forbinder punkterne 33°30′00″N/7°35′00″W og 35°48′00″N/6°20′00″W

Ved fiskeri efter levende agn: Uden for 3 sømil

Målarter

Tunfisk

Landing i en havn udpeget af Marokko

25 % af den indberettede fangst bestående fortrinsvis af bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis), rygstribet pelamide (Sarda sarda) og auxidearter (Auxis thazard).

Begrænsning af bifangster

Efter ICCAT's henstillinger

Biologisk betinget fredning

Efter ICCAT's henstillinger

Observatører

Efter ICCAT's henstillinger

Påmønstring af søfolk

3 marokkanske søfolk pr. fartøj

Bemærkninger

FISKERIDATABLAD 6

PELAGISK INDUSTRIELT FISKERI MED PELAGISK ELLER SEMIPELAGISK TRAWL OG MED NOT

Tilladt antal fartøjer

18 fartøjer:

10 fartøjer på mindst 3 000 GT, men under 7 765 GT

4 fartøjer på mindst 150 GT, men under 3 000 GT

4 fartøjer under 150 GT

Tildelt kvote

Årlig fangstbegrænsning:

85 000 ton det første år

90 000 ton det andet år

100 000 ton det tredje og det fjerde år

gælder for hele flåden

Månedlige samlede lofter:

0 ton/måned i januar og februar i hele protokollens gyldighedsperiode

7 420 ton/måned i marts (første år)

7 791 ton/måned i marts (andet år)

8 414 ton/måned i marts (tredje og fjerde år)

10 600 ton/måned fra april til juni (første år)

11 130 ton/måned fra april til juni (andet år)

12 020 ton/måned fra april til juni (tredje og fjerde år)

15 900 ton/måned i juli (første år)

16 695 ton/måned i juli (andet år)

18 031 ton/måned i juli (tredje og fjerde år)

18 020 ton/måned fra august til oktober (første år)

18 921 ton/måned fra august til oktober (andet år)

20 435 ton/måned fra august til oktober (tredje og fjerde år)

13 780 ton/måned i november (første år)

14 469 ton/måned i november (andet år)

15 627 ton/måned i november (tredje og fjerde år)

10 600 ton/måned i december (første år)

11 130 ton/måned i december (andet år)

12 020 ton/måned i december (tredje og fjerde år)

For fartøjer uden fryseanlæg (trawlere og notfartøjer), der lander i havnen i Dakhla, er fangsterne begrænset til 200 ton pr. fangstrejse mellem april og juni og 250 ton pr. fangstrejse mellem juli og december.

Tilladt fiskeredskab

Pelagiske eller semipelagiske trawl:

 

Mindstemaskestørrelsen for pelagiske eller semipelagiske trawl er 40 mm (strakt maske).

 

Det pelagiske eller semipelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm (strakt maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand mellem dem, med undtagelse af stroppen i enden af trawlet, som skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue.

 

Anden forstærkning eller anvendelse af to poser uden på hinanden er forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder anvendes til fiskeri efter andre arter end de tilladte små pelagiske arter.

Not til små pelagiske arter:

Største tilladte dimensioner: 1 000 m × 140 m.

Fartøjstype

Trawlere med fryseanlæg til industrielt pelagisk fiskeri

Trawlere uden fryseanlæg til industrielt pelagisk fiskeri

Notfartøjer uden fryseanlæg til fiskeri efter små pelagiske arter

Afgift

For pelagiske frysetrawlere til industrielt fiskeri:

110 EUR/ton, betales månedligt forud

For pelagiske trawlere notfartøjer uden fryseanlæg:

55 EUR/ton, betales månedligt forud

Afgiften forhøjes, hvis de tilladte fangster overskrides med faktor 3.

Forvaltningsområde

Nordlig grænse: parallel 26°07′00″N

Sydlig grænse: parallel 20°46′13″N

Uden for 15 sømil for frysetrawlere

Uden for 12 sømil for frysetrawlere notfartøjer uden fryseanlæg

Målarter

Sardin, sardinel, makrel, hestemakrel og ansjos.

hestemakrel/makrel/ansjos: 58 %

sardin/sardinel: 40 %

Hestemakrel og makrel må højst udgøre 15 % af de samlede månedlige fangster i løbet af månederne april til juni.

Landing i en havn udpeget af Marokko

25 % af den indberettede fangst

Begrænsning af bifangster

Højst 2 % bifangstarter

Listen over tilladte arter i bifangster fastsættes ved marokkansk lovgivning for »fiskeri efter små pelagiske arter i det sydlige Atlanterhav«.

Biologisk betinget fredning

De godkendte fiskerfartøjer skal overholde alle biologisk betingede fredninger, som departementet vedtager for den pågældende fiskerizone, og indstille alt fiskeri i sådanne perioder.

Observatører

En videnskabelig observatør pr, fartøj er om bord i hele den periode, hvor der fiskes i forvaltningszonen.

Påmønstring af søfolk

Fartøjer under 150 GT 2 marokkanske søfolk

Skibe mellem 150 og 1 500 GT: 4 marokkanske søfolk

Skibe mellem 1 500 og 5 000 GT: 10 marokkanske søfolk

Skibe mellem 5 000 og 7 765 GT: 16 marokkanske søfolk.

Bemærkninger

Industriel forarbejdning af fangster til fiskemel og/eller -olie er strengt forbudt. Dog kan beskadigede fisk og fiskeaffald som følge af håndtering af fangster forarbejdes til fiskemel eller fiskeolie, idet denne andel højst må udgøre 5 % af den samlede tilladte fangstmængde.

Tillæg 3

TRANSMISSION AF VMS-MEDDELELSER TIL MAROKKO

POSITIONSMELDING

Obligatoriske data, som skal videresendes i positionsmeldinger sendt i NAF-format

Data

Kode

Obligatorisk/valgfrit

Indhold

Registreringsstart

SR

O

Systemdata — angiver registreringsstart

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — Modtager landets alfa-3-kode (ISO-3166)

Afsender

DA

O

Meddelelsesdata — Afsender landets alfa-3-kode (ISO-3166)

Flagstat

FS

O

Meddelelsesdata — flagstatens alfa-3-kode (ISO-3166)

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — Meddelelsestype (ENT, POS, EXI, MAN)

Radiokaldesignal (IRCS)

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal (IRCS)

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

O

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer — alfa-3-kode (ISO-3166) efterfulgt af nummeret

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet (ISO 8859.1)

Breddegrad

LT

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S DD.ddd (WGS84)

Længdegrad

LG

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V DD.ddd (WGS84)

Kurs

CO

O

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

SP

O

Fartøjets fart i knob ganget med 10

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen TUC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen TUC (TTMM)

Registrering afsluttet

ER

O

Systemdata — Angiver, at registreringen er slut

Følgende oplysninger skal angives ved transmissionen for at give Marokkos center for fiskeriovervågning og -kontrol (CSCP) mulighed for at identificere CSCP-senderen:

 

CSCP-serverens IP-adresse og/eller DNS-referencer (Domain Name System)

 

SSL-certifikat (fuldstændig kæde af certificeringsmyndigheder)

Transmission af data struktureres således:

De anvendte tegn skal være i overensstemmelse med ISO-standarden 8859.1.

En dobbelt skråstreg (//) og koden »SR« angiver starten på en meddelelse

Hvert dataelement kendetegnes ved sin kode og adskilles fra andre dataelementer med en dobbelt skråstreg (//)

Der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data

ER-koden efterfulgt af en dobbelt skråstreg (//) angiver, at transmissionen er slut

Obligatoriske data, som skal videresendes i positionsmeldinger sendt i UN-CAFACT-format

Data

Obligatorisk/valgfrit

Bemærkninger

Adressat

O

Meddelelsesdata — Modtager. Landets alfa-3 kode (ISO-3166).

Bemærk: Udgør en del af FLUX TL

Afsender

O

Meddelelsesdata — Afsender. Landets alfa-3 kode (ISO-3166)

Entydig identifikation af meddelelsen

O

UUID'et i overensstemmelse med RFC 4122 som defineret af IETF'et

Dato og tidspunkt for oprettelse af meddelelsen

O

Dato og klokkeslæt for oprettelse af meddelelsen i TUC i henhold til ISO 8601-normen og med brug af formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-tt:mm:ss

Flagstat

O

Meddelelsesdata — flagstatens alfa-3-kode (ISO-3166)

Meddelelsestype

O

Meddelelsesdata — Meddelelsestype (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Radiokaldesignal

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal (IRCS)

Den kontraherende parts interne referencenummer

O

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer — landets alfa-3-kode (ISO-3166) efterfulgt af nummeret

Eksternt registreringsnummer

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet (ISO 8859.1)

Breddegrad

O

Fartøjspositionsdata — position i grader og minutter DD.ddd (WGS-84).

Positive koordinater for positioner nord for ækvator Negative koordinater for positioner syd for ækvator

Længdegrad

O

Fartøjspositionsdata — position i grader og minutter DD.ddd (WGS-84).

Positive koordinater for positioner øst for Greenwich-meridianen Negative koordinater for positioner vest for Greenwich-meridianen.

Kurs

O

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

O

Fartøjets fart i tiendedele knob

Dato og klokkeslæt

O

Fartøjspositionsdata — dato og klokkeslæt for registrering af positionen TUC (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

Overførsel af data til UN/CEFACT-format er struktureret som fastsat i gennemførelsesdokument, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed forud for datoen for protokollens anvendelse.

Tillæg 4

Image 7 Tekst af billedet

Tillæg 5

Image 8 Tekst af billedet

Tillæg 6

Image 9 Tekst af billedet

Tillæg 7

Image 10 Tekst af billedet

BREVVEKSLING

mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, der ledsager partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

A.   Brev fra Unionen

Hr./Fr.

Jeg henviser hermed til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »fiskeriaftalen«), nærmere bestemt visse bestemmelser i denne aftale.

Forhandlingerne mundede ud i, at Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko blev enige om følgende:

1.

Hvad angår spørgsmålet om Vestsahara, bekræfter parterne deres støtte til processen inden for rammerne af De Forenede Nationer og til de bestræbelser, der udfoldes af generalsekretæren for at nå frem til en endelig politisk løsning i overensstemmelse med principperne og målene i De Forenede Nationers pagt og på grundlag af Sikkerhedsrådets resolutioner.

2.

Fiskeriaftalen er indgået med forbehold af de respektive holdninger:

for Den Europæiske Union berører henvisningen i fiskeriaftalen til Marokkos lovgivning og regulativer ikke dens holdning, hvad angår status for det ikke-selvstyrende territorium Vestsahara, hvis tilstødende farvande er omfattet af fiskerizonen som fastsat i fiskeriaftalens artikel 1, litra h), og dets ret til selvbestemmelse

for Kongeriget Marokko, er Sahara-regionen en integrerende del af det nationale territorium, inden for hvilket Marokko fuldt ud udøver sin suverænitet som på resten af det nationale territorium. Marokko finder, at enhver løsning på denne regionale tvist bør findes på grundlag af dets autonomiinitiativ.

Jeg ville være Dem taknemmelig for at meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag hr., fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   Brev fra Kongeriget Marokko

Hr./Fr.

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Hr./Fr.

Jeg henviser hermed til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »fiskeriaftalen«), nærmere bestemt visse bestemmelser i denne aftale.

Forhandlingerne mundede ud i, at Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko blev enige om følgende:

1.

Hvad angår spørgsmålet om Vestsahara, bekræfter parterne deres støtte til processen inden for rammerne af De Forenede Nationer og til de bestræbelser, der udfoldes af generalsekretæren for at nå frem til en endelig politisk løsning i overensstemmelse med principperne og målene i De Forenede Nationers pagt og på grundlag af Sikkerhedsrådets resolutioner.

2.

Fiskeriaftalen er indgået med forbehold af de respektive holdninger:

hvad angår Den Europæiske Union, om status for det ikke-selvstyrende territorium Vestsahara, hvis tilstødende farvande er omfattet af fiskerizonen, som fastsat i fiskeriaftalens artikel 1, litra h), og dets ret til selvbestemmelse, berører henvisningen i fiskeriaftalen til Marokkos lovgivning og regulativer ikke dens holdning

hvad angår Kongeriget Marokko, Sahara-regionen er en integrerende del af det nationale territorium, inden for hvilket Marokko fuldt ud udøver sin suverænitet som på resten af det nationale territorium. Marokko finder, at enhver løsning på denne regionale tvist bør findes på grundlag af dets autonomiinitiativ.

Jeg ville være Dem taknemmelig for at meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag hr., fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.«

Jeg kan meddele Dem, at min regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 16

Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 18


FORORDNINGER

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/56


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/442

af 12. december 2018

om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 4, stk. 6, artikel 14, stk. 7, artikel 22, stk. 4, og artikel 23, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 (2) indføres der gennemsigtighedskrav for markedspladser og systematiske internalisatorer med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter. I delegeret forordning (EU) 2017/587 præciseres det navnlig, at de priser, der stilles af systematiske internalisatorer, skal afspejle de gældende markedsvilkår, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis disse priser på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet. Systematiske internalisatorer kan derfor stille priser, som ikke er omfattet af den minimumsprisforhøjelse (»tick size«), som markedspladser skal anvende.

(2)

Systematiske internalisatorers evne til at stille priser ved brug af prisforhøjelser, som er mindre end dem, der er til rådighed for markedspladser, kan føre til marginalt bedre priser for investorer. Disse prisstillelser undergraver dog den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, effektiv værdiansættelse og prisfastsættelse for finansielle instrumenter og de lige vilkår for markedspladser og systematiske internalisatorer. Dette er mest relevant for aktier og depotbeviser, som er omfattet af en bredere vifte af kursspring end andre finansielle instrumenter.

(3)

For at sikre effektiv prisdannelse, den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, og effektiv værdiansættelse af aktier og depotbeviser bør de priser, som systematiske internalisatorer stiller for disse instrumenter kun anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser er omfattet minimumsprisstigninger svarende til de kursspring, der finder anvendelse på de priser, som markedspladser offentliggør.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 (3) fjernes værdipapirfinansieringstransaktioner fra anvendelsesområdet for de gennemsigtighedsbestemmelser, der gælder for markedspladser og systematiske internalisatorer. Derfor er det nødvendig at fjerne henvisningerne til værdipapirfinansieringstransaktioner fra delegeret forordning (EU) 2017/587.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2017/587 bør derfor ændres.

(6)

En række bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2017/587 afviger fra det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som nævnte forordning er baseret på (4). Disse afvigelser bør korrigeres i det omfang, de svarer til fejl, som påvirker bestemmelsernes substans.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8)

I overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/587

I delegeret forordning (EU) 2017/587 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra h), udgår.

2)

Artikel 6, litra h), udgår.

3)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Priser, der afspejler de gældende markedsvilkår

(Artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014)

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator, anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis de med hensyn til pris på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som fastsat i henhold til artikel 4 for det pågældende finansielle instrument.

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator med hensyn til aktier og depotbeviser, anses dog kun for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser opfylder de i stk. 1 i denne artikel omhandlede krav og tager højde for minimumsprisforhøjelser svarende til de kursspring, der er omhandlet i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).«"

Artikel 2

Berigtigelser af delegeret forordning (EU) 2017/587

I delegeret forordning (EU) 2017/587 foretages følgende berigtigelser:

1)

Artikel 2, litra b), affattes således:

»b)

Transaktionen indgår i en porteføljehandel, som omfatter mindst fem forskellige aktier.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   De i stk. 1 omhandlede gennemsigtighedskrav finder også anvendelse på »bindende interessemarkeringer« som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 3 i nævnte forordning.«

3)

Artikel 11, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Før en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument handles for første gang på en markedsplads i Unionen, skal den kompetente myndighed give et skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne for det pågældende finansielle instrument, under hensyntagen til det pågældende finansielle instruments tidligere handelshistorik og handelshistorikken for andre finansielle instrumenter, der anses for at have lignende kendetegn, og sikre, at skønnet offentliggøres.

5.   Det i stk. 4 omhandlede skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne anvendes til at bestemme den normale markedsstørrelse for en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument i løbet af en periode på seks uger efter den dato, hvor aktien, depotbeviset, ETF'en, certifikatet eller et andet lignende finansielt instrument for første gang blev optaget til handel eller for første gang blev handlet på en markedsplads.«

4)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

»2.   De kompetente myndigheder, markedsoperatørerne og investeringsselskaberne, herunder investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal anvende de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 fra den 1. april i det år, hvor oplysningerne offentliggøres.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 387).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1).

(4)  Final Report »Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR« of 28 September 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/59


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/443

af 13. februar 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (2) fastsættes den obligatoriske kursspringsordning for aktier, depotbeviser og visse exchange traded funds (ETF'er). I henhold til delegeret forordning (EU) 2017/588 afstemmes de minimumskursspring, der gælder for aktier og depotbeviser, på grundlag af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner på den mest likvide markedsplads i Unionen. Denne parameter er en god og simpel likviditetsindikator for langt de fleste af disse finansielle instrumenter. Den er imidlertid ikke egnet til aktier, der er optaget til handel eller handles i Unionen og et tredjeland samtidig, hvis den markedsplads, der har den største omsætning i disse aktier, er beliggende uden for Unionen. I dette tilfælde er der risiko for, at det obligatoriske kursspring, der alene fastlægges på grundlag af handelsvolumen i Unionen, kun vil blive baseret på en lille del af de samlede handelsvolumener. Det er derfor vigtigt, at de kompetente myndigheder kan justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i sådanne aktier for at afspejle disse aktiers samlede likviditetsprofil. For at lette begrænsningerne vedrørende datatilgængelighed fra tredjelandsmarkedspladser og give mulighed for at anvende andre offentlige data er det også vigtigt at give de kompetente myndigheder tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til den metode, der anvendes til at tage hensyn til den likviditet, der er til rådighed på disse tredjelandsmarkedspladser.

(2)

Det obligatoriske kursspring blev indført for at harmonisere prisforhøjelser på markedspladser i Unionen og for at bevare markedsdybden, likviditeten og en velfungerende handel med aktier i Unionen. For at nå disse mål er det vigtigt, at oplysninger om det gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der anvendes til fastlæggelse af kursspring, som finder anvendelse på en aktie, er tilgængelige for alle markedspladser, der tilbyder handel med denne aktie samtidig, og at disse markedspladser begynder at anvende eventuelle justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner på samme dag. Med henblik herpå bør alle kompetente myndigheder, der fører tilsyn med markedspladser, hvor denne aktie handles, underrettes om eventuelle justeringer af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i den pågældende aktie forud for offentliggørelsen af disse justeringer, og markedspladser bør gives tilstrækkelig tid til at indarbejde disse justeringer i deres systemer.

(3)

For at sikre retssikkerheden og forudsigeligheden af den obligatoriske kursspringsordning er det vigtigt, at alle markedspladser anvender kursspring baseret på det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der afspejler den samlede likviditet, samtidig.

(4)

Delegeret forordning (EU) 2017/588 bør derfor ændres.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/588 tilføjes følgende som stk. 8, 9 og 10:

»8.   Den kompetente myndighed for en bestemt aktie kan efter proceduren i stk. 1-7 justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der er beregnet eller skønnet af den kompetente myndighed for denne aktie, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende i et tredjeland

b)

hvis dette gennemsnitlige antal daglige transaktioner er blevet beregnet og offentliggjort i overensstemmelse med proceduren i stk. 1-4, er det lig med eller større end én.

Ved justeringen af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie tager den kompetente myndighed hensyn til de transaktioner, der er gennemført på den tredjelandsmarkedsplads, der har den største omsætning i handel med denne aktie.

9.   Den kompetente myndighed, der justerede det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie i henhold til stk. 8, sikrer, at det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner offentliggøres. Forud for denne offentliggørelse meddeler den kompetente myndighed de kompetente myndigheder for de andre markedspladser i Unionen, hvor denne aktie handles, det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner i denne aktie.

10.   Markedspladser anvender kursspringene for det likviditetsbånd, der svarer til det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner, fra anden kalenderdag efter dets offentliggørelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/444

af 19. marts 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår formularerne for kautionserklæringer og inkludering af luftfragtomkostninger i toldværdien i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 6, stk. 3, litra b), artikel 76, litra a), og artikel 100, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Hvis traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, vil der skulle lægges told på varer, som bringes ind i Unionens område fra Det Forenede Kongerige. Ifølge artikel 71 i forordning (EU) nr. 952/2013 skal transportomkostningerne indtil det sted, hvor varerne indføres i Unionens toldområde, inkluderes i de indførte varers toldværdi. De procentsatser, som repræsenterer den del af luftfragtomkostningerne, der skal medregnes i toldværdien, er fastsat i bilag 23-01 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (2). Efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør landet tilføjes til den relevante liste over tredjelande i nævnte bilag.

(3)

Formularerne for kautionserklæringerne er fastsat i bilag 32-01, 32-02 og 32-03 samt i kapitel VI og VII i bilag 72-04. Unionens medlemsstater og de andre kontraherende parter i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (3) som ændret ved afgørelse nr. 1/2017 truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA (4) (»konventionen«) er oplistet i disse formularer. Når traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, bør landet ikke længere være at finde på listen over medlemsstater i disse formularer. Det Forenede Kongerige har imidlertid udtrykt ønske om at tiltræde konventionen som en særskilt kontraherende part fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og hvor landet opfylder betingelserne for tiltrædelse. I tilfælde af tiltrædelse bør Det Forenede Kongerige opføres på listen over andre kontraherende parter i formularerne for kautionserklæringerne.

(4)

Nærværende forordning bør derfor træde i kraft snarest. Bestemmelserne i nærværende forordning vedrørende inkludering af omkostningerne for luftfragt fra Det Forenede Kongerige i toldværdien og udeladelsen af henvisninger til Det Forenede Kongerige i den del af formularerne for kautionserklæringerne, der er beregnet til medlemsstaterne, bør gælde fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft inden denne dato. Bestemmelserne vedrørende inkludering af henvisninger til Det Forenede Kongerige i listen over andre kontraherende parter i formularerne for kautionserklæringerne bør gælde fra den dag, hvor Det Forenede Kongeriges tiltræder konventionen som en særskilt kontraherende part, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 23-01 i tabellen, den sidste række i første kolonne (»Zone Q«), tilføjes følgende:

», Det Forenede Kongerige«.

2)

I bilag 32-01, punkt 1, foretages følgende ændringer:

a)

efter ordene »Kongeriget Sverige« slettes ordene »Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«

b)

efter ordene »Republikken Tyrkiet« indsættes ordene »Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«.

3)

I bilag 32-02, punkt 1, foretages følgende ændringer:

a)

efter ordene »Kongeriget Sverige« slettes ordene »Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«

b)

efter ordene »Republikken Tyrkiet« indsættes ordene »Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«.

4)

I bilag 32-03, punkt 1, foretages følgende ændringer:

a)

efter ordene »Kongeriget Sverige« slettes ordene »og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«

b)

efter ordene »Republikken Tyrkiet« indsættes ordene »Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«.

5)

I bilag 72-04, del II, foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel VI, rubrik 7, efter ordet »Tyrkiet« indsættes ordene »Det Forenede Kongerige«

b)

I kapitel VII, rubrik 6, efter ordet »Tyrkiet« indsættes ordene »Det Forenede Kongerige«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 1, stk. 3, litra a), og artikel 1, stk. 4, litra a), finder anvendelse fra den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 1, stk. 2, litra b), artikel 1, stk. 3, litra b), artikel 1, stk. 4, litra b), og artikel 1, stk. 5, finder anvendelse fra den dag, Det Forenede Kongerige tiltræder konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558.

(3)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

(4)  Afgørelse nr. 1/2017 truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse af 5. december 2017 om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (EUT L 8 af 12.1.2018, s. 1).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/445

af 19. marts 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 (2) fastsættes den nettosaldo, der er til rådighed for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), samt de beløb, der er til rådighed for regnskabsårene 2014-2020 for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i medfør af artikel 10c, stk. 2, artikel 136, 136a og 136b i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (3) samt artikel 7, stk. 2, artikel 14 og artikel 66, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (4).

(2)

I henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 meddelte Litauen inden den 1. august 2018 Kommissionen sin beslutning om at nedsætte de direkte betalinger med et beløb på 360 000 EUR og stille det anslåede resultat af denne nedsættelse for kalenderåret 2019 til rådighed som yderligere støtte til foranstaltninger med henblik på udvikling af landdistrikterne. De relevante nationale lofter blev tilpasset ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/71 (5).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (6) justeres underloftet for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger i den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning, i overensstemmelse med den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, efter overførslerne mellem ELFUL og de direkte betalinger.

(4)

Som følge af disse ændringer er det nødvendigt at justere den nettosaldo, der er til rådighed for EGFL, som fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014. Af hensyn til klarheden bør de beløb, der stilles til rådighed for ELFUL, også offentliggøres.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 af 10. april 2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL (EUT L 108 af 11.4.2014, s. 13).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/71 af 9. november 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 16 af 18.1.2019, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BILAG

»BILAG

(mio. EUR i løbende priser)

Regnskabsår

Beløb til rådighed for ELFUL

Beløb, der overføres fra ELFUL

Nettosaldo til rådighed for udgifter under EGFL

Artikel 10b i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136b i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 66 i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 136a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112

«

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/67


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/446

af 19. marts 2019

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produkter, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres på EU-markedet som økologiske, hvis de er omfattet af en kontrolattest, der er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i et godkendt tredjeland eller af en godkendt kontrolmyndighed eller et godkendt kontrolorgan. I overensstemmelse med aktion 12 i handlingsplanen for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union (2) har Kommissionen udviklet et system for elektronisk attestering for import af økologiske produkter som et modul, der er integreret i det elektroniske Traces-system (Trade Control and Expert System), som er oprettet ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (3). For at systemet for elektronisk attestering skal fungere bedre, er det hensigtsmæssigt at anvende det kvalificerede elektroniske segl i Traces til påtegningen af kontrolattester i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (4).

(2)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(3)

Kommissionen har modtaget oplysninger fra Australien om, at de kompetente myndigheder har skiftet internetadresse. Endvidere har kontrolorganerne »Australian Certified Organic Pty. Ltd« og »NASAA Certified Organic (NCO)« ændret navne.

(4)

Ifølge oplysninger fra Chile anerkendes »ARGENCERT« ikke som et kontrolorgan af de chilenske myndigheder og bør derfor udgå af listen. Navnet »BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA« er blevet ændret.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(6)

»BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(7)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Benin, Elfenbenskysten og Togo, for produktkategori D til Vietnam og for produktkategori D og E til Seychellerne og Hong Kong.

(8)

Kommissionen har gennemført undersøgelser vedrørende mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med flere varepartier fra Kasakhstan, Moldova, Rusland, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater, der var blevet attesteret som værende økologiske af »Control Union Certifications«. »Control Union Certifications« gav ikke rettidige og entydige svar på de mange anmodninger om oplysninger fra Kommissionen. »Control Union Certifications« kunne desuden ikke godtgøre disse produkters sporbarhed og økologiske status. Desuden udstedte »Control Union Certifications« en kontrolattest for produkter, der tidligere er blevet nedjusteret til konventionelt produkt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat på grund af pesticidrester. Derfor har Kommissionen besluttet at trække sin godkendelse for »Control Union Certifications« tilbage, jf. artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra c), d), og f), i forordning (EF) nr. 1235/2008 for alle produktkategorier for Kasakhstan, Moldova, Rusland, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater. Som følge deraf bør oplysninger vedrørende disse lande udgå af listen over godkendte kontrolorganer og -myndigheder i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for »Control Union Certifications«.

(9)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D til Kosovo.

(10)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« om ændring af dets adresse.

(11)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »IBD Certificações Ltda« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Colombia, Ecuador og Peru.

(12)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organización Internacional Agropecuaria« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Rusland og for produktkategori E til Argentina.

(13)

»Organska Kontrola« og »Quality Assurance International« har meddelt Kommissionen, at de har ændret adresse.

(14)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 (5) henviser fejlagtigt til »Letis S.A.« som et godkendt kontrolorgan for produktkategori B for Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. Denne fejl skal berigtiges.

(15)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 henviser også fejlagtigt til »Organic Control System« som et godkendt kontrolorgan for produktkategori E for Republikken Nordmakedonien. Denne fejl skal også berigtiges.

(16)

Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(17)

Fjernelsen af godkendelsen af »Letis S.A.« for produktkategori B for Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador og fjernelsen af godkendelsen af »Organic Control System« for produktkategori E for Republikken Nordmakedonien bør gælde med tilbagevirkende kraft fra ikrafttrædelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2019/39.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Den originale kontrolattest skal være en udskrevet kopi med en håndskrevet underskrift af den udfyldte elektroniske attest i Traces, eller som alternativ en kontrolattest underskrevet i Traces med et kvalificeret elektronisk segl, jf. artikel 3, nr. 27), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).«"

2)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag IV ændres og berigtiges i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 7 og punkt 8 i bilag II anvendes fra den 31. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 106).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten vedrørende Australien foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 4 ændres internetadressen til følgende: »http://www.agriculture.gov.au/«.

b)

I punkt 5 affattes rækkerne vedrørende kodenummer AU-BIO-001 og AU-BIO-004 således:

»AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au«

2)

I punkt 5 i teksten vedrørende Chile foretages følgende ændringer:

a)

Rækken vedrørende kodenummer CL-BIO-004 udgår.

b)

Rækken vedrørende kodenummer CL-BIO-010 erstattes af følgende:

»CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl«


BILAG II

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

I oplysningerne vedrørende »Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd« affattes punkt 1 således:

»1.

Adresse: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Tyrkiet«

2)

I punkt 3 i teksten vedrørende »CCPB Srl« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Elfenbenskysten

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychellerne

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—«

3)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Control Union Certifications«, udgår følgende rækker:

»AE-BIO-149

De Forenede Arabiske Emirater

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kasakhstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusland

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Tyrkiet

x

x

x

x

x

4)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»XK-BIO-154

Kosovo

x

—«

5)

Punkt 1 i teksten vedrørende »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« ændres således:

»1.

Adresse: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, De Forenede Stater«

6)

I punkt 3 i teksten vedrørende »IBD Certificações Ltda« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»CO-BIO-122

Colombia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—«

7)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Letis S.A« udgår krydset i kolonne B i rækkerne vedrørende Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador.

8)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organic Control System« udgår krydset i kolonne E i rækken vedrørende Republikken Nordmakedonien.

9)

Punkt 3 i teksten vedrørende »Organización Internacional Agropecuaria« ændres således:

a)

Følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»RU-BIO-110

Rusland

x

x

—«

b)

I rækken vedrørende Argentina sættes et kryds i kolonne E.

10)

I punkt 1 i teksten vedrørende »Organska Kontrola« ændres således:

»1.

Adresse: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina«

11)

I punkt 1 i teksten vedrørende »Quality Assurance International« ændres således:

»1.

Adresse: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, De Forenede Stater«.

AFGØRELSER

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/73


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/447

af 15. marts 2019

om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Giorgio SILLIs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 15. marts 2019.

På Rådets vegne

M.C. BUDĂI

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/74


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/448

af 18. marts 2019

om indgivelse af et forslag på vegne af Den Europæiske Union om opførelse af methoxychlor i bilag A til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. oktober 2004 indgik Det Europæiske Fællesskab ved Rådets afgørelse 2006/507/EF (1) Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (»konventionen«).

(2)

Som part i konventionen kan Unionen indgive forslag om ændring af konventionens bilag. Bilag A til konventionen indeholder en liste overkemikalier, der skal udfases, bilag B indeholder en liste overkemikalier, som skal begrænses, og bilag C indeholder en liste overkemikalier, hvis udslip fra utilsigtet fremstilling skal mindskes eller forhindres.

(3)

Ifølge de foreliggende videnskabelige oplysninger og vurderingsrapporter og under behørig hensyntagen til de screeningkriterier, der er fastlagt i konventionens bilag D, kan det konstateres, at methoxychlor udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte.

(4)

Methoxychlor er ikke godkendt som et aktivstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (2) og må derfor ikke markedsføres eller anvendes i Unionen i plantebeskyttelsesmidler. Methoxychlor er heller ikke godkendt som et aktivstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (3) og må derfor ikke markedsføres eller anvendes i Unionen i biocidholdige produkter. Endvidere er methoxychlor ikke registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (4) og må derfor ikke fremstilles eller markedsføres i Unionen i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør.

(5)

Selv om methoxychlor blev udfaset i Unionen for mange år siden, kan stoffet stadig anvendes som et pesticid og spredes i miljøet uden for Unionen, hvilket kan være grunden til, at det kan påvises i miljøet. Da methoxychlor potentielt kan transporteres i miljøet over lange afstande, er foranstaltninger på nationalt plan eller på EU-plan ikke tilstrækkelige til at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, og derfor er der behov for mere vidtgående foranstaltninger på internationalt plan.

(6)

Unionen bør derfor indgive et forslag til konventionens sekretariat om opførelse af methoxychlor i bilag A til konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Unionen indgiver et forslag om opførelse af methoxychlor (CAS-nummer: 72-43-5, EF-nr. 200-779-9) i bilag A til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (herefter »konventionen«).

Kommissionen meddeler på vegne af Unionen forslaget som omhandlet i første afsnit til konventionens sekretariat sammen med alle de oplysninger, der kræves i henhold til bilag D til konventionen.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2019.

På Rådets vegne

P. DAEA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/76


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/449

af 18. marts 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen

(meddelt under nummer C(2019) 2024)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 (2) er der fastlagt foranstaltninger med hensyn til frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka (i det følgende benævnt »de pågældende frugter«), med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika eller Uruguay, for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (i det følgende benævnt »skadegøreren«).

(2)

Stigningen i antallet af tilbageholdelser af import i de seneste tre år viser, at foranstaltningerne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 fortsat er nødvendige for at beskytte Unionens område mod skadegøreren.

(3)

Hertil kommer, at medlemsstaterne i 2018 meddelte et betydeligt antal tilbageholdelser af skadegøreren som følge af deres importkontrol af de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien. Kravene for indførsel til Unionen af de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien bør derfor skærpes.

(4)

For at sikre, at de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien er frie for skadegøreren, bør de være omfattet af samme importinspektionskrav som de pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Sydafrika og Uruguay.

(5)

Eftersom de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien skal underkastes behandlinger mod skadegøreren, bør kravet om detaljerede oplysninger om behandlinger før og efter høst også gælde for disse frugter af hensyn til sporbarheden.

(6)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5a ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Indførsel i Unionen af de pågældende frugter med oprindelse i Argentina og Brasilien«.

b)

Indledningen affattes således:

»De pågældende frugter med oprindelse i Argentina og Brasilien skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, som er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF, og som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder følgende elementer:«.

3)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»Krav til inspektioner af de pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay inden for Unionen«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay inspiceres visuelt på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (*1). Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).«"

4)

Artikel 7, litra c), affattes således:

»c)

Der opbevares detaljerede oplysninger om behandlinger før og efter høst.«

5)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Udløbsdato

Denne afgørelse udløber den 31. marts 2022.«

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 af 11. maj 2016 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (EUT L 125 af 13.5.2016, s. 16).


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/450

af 19. marts 2019

om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer anvende metoder og kriterier i europæiske vurderingsdokumenter, hvis referencer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, til vurdering af ydeevnen for de byggevarer, der er omfattet af disse dokumenter, med hensyn til byggevarernes væsentlige egenskaber.

(2)

Efter flere anmodninger fra fabrikanter om europæiske tekniske vurderinger har de tekniske vurderingsorganer udarbejdet og vedtaget flere europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(3)

Kommissionen har vurderet, hvorvidt de europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.

(4)

De europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011. Referencerne for de pågældende europæiske vurderingsdokumenter bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Referencerne for de europæiske vurderingsdokumenter for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for forordning (EU) nr. 305/2011, og som er opført i bilaget til denne afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

Reference for og titel på det europæiske vurderingsdokument

040427-00-0404

Sæt til udvendigt varmeisolerende kompositsystem (ETICS) med mørtel som varmeisoleringsprodukt og puds eller usammenhængende beklædninger som udvendig overflade

060012-00-0802

Sæt bestående af skorstensrørforing fremstillet af glasfibre, mineralske og organiske stoffer og ankylære stoffer

090119-00-0404

Sæt til udvendige vægbeklædninger af mineralplader med puds anvendt in situ

090120-00-0404

Sæt til ikke-bærende udvendige vægsystemer til mineralplader

130031-00-0304

Bjælker og søjler af metalnet

130082-00-0603

Facadefastgørelsessystem - Plastikbeslag til fastgørelse af træværk eller træbaserede facadeelementer til underkonstruktioner

260014-00-0301

Calcineret lagsilicatbaseret type II-tilsætning


20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/451

af 19. marts 2019

om harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 skal producenter anvende de metoder og kriterier, der er anført i harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, til at vurdere ydeevnen for byggevarer, der er omfattet af disse standarder i forhold til deres væsentlige egenskaber.

(2)

Ved brev M/109 af 29. august 1996, M/130 af 29. januar 1999, M/139 af 26. juni 2001, M/122 af 14. december 1998 og M/135 af 5. maj 2000 anmodede Kommissionen Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at udarbejde harmoniserede standarder til støtte for Rådets direktiv 89/106/EØF (2) (»mandater«). Referencerne for harmoniserede standarder, der er udarbejdet på grundlag af mandater, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Mandaterne gør det muligt at revidere de harmoniserede standarder, der er udarbejdet på grundlag heraf. For at tage hensyn til den tekniske udvikling samt kravene i forordning (EU) nr. 305/2011 reviderede CEN flere af disse harmoniserede standarder. CEN reviderede navnlig de harmoniserede standarder for følgende produkter: brandalarmsystemer, skiferplader af fibercement samt fittings, bygningsglas og plane plader af fibercement.

(4)

Kommissionen har vurderet, hvorvidt de harmoniserede standarder revideret af CEN er i overensstemmelse med de relevante mandater og forordning (EU) nr. 305/2011.

(5)

De harmoniserede standarder revideret af CEN er i overensstemmelse med de relevante mandater og forordning (EU) nr. 305/2011. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal en sameksistensperiode angives for hver harmoniseret standard, som erstatter en anden harmoniseret standard. En sådan sameksistensperiode er angivet for standard EN 15824:2017 for yder- og inderpuds baseret på organiske bindemidler offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (4). Da denne periode ikke er tilstrækkelig lang til, at producenterne kan forberede sig på anvendelsen af standarden, er det nødvendigt at angive en ny sameksistensperiode.

(7)

For at give producenterne mulighed for at anvende de reviderede harmoniserede standarder hurtigst muligt bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Referencerne for de harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for forordning (EU) nr. 305/2011 og opført i bilag I til denne afgørelse offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Referencerne for de harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for forordning (EU) nr. 305/2011 og opført i bilag II til denne afgørelse offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende med angivelse af en ny sameksistensperiode for disse standarder.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12).

(3)  EUT C 92 af 9.3.2018, s. 139.

(4)  EUT C 92 af 9.3.2018, s. 139.


BILAG I

Nr.

Reference for standarden

Reference for den tidligere standard

Dato for indtræden af sameksistensperioden

(dd.mm.åååå.)

Dato for ophøret af sameksistensperioden

(dd.mm.åååå.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Brandalarmsystemer — del 5: Termodetektorer — Punktdetektorer

EN 54-5:2000

Brandalarmsystemer — del 5: Termodetektorer — Punktdetektorer

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Brandalarmanlæg — del 7: Røgdetektorer — Punktdetektorer med lysspredning, gennemlysning eller ionisering

EN 54-7:2000

Brandalarmsystemer — del 7: Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lysdæmpning eller ionisering

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Skiferplader af fibercement samt fittings — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 492:2012

Skifre af fiberarmeret cement samt fittings — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Bygningsglas — Belagt glas — Del 4 Produktstandard

EN 1096-4:2004

Bygningsglas — Coated glas — Del 4: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Bygningsglas — Termoruder — Del 5: Produktstandard

EN 1279-5:2005+A2:2010

Bygningsglas — Termoruder — Del 5: Overensstemmelsesvurdering

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Plane plader af fibercement — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 12467:2012

Plane plader af fiberarmeret cement — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

xx.yy.2019

xx.yy.2020


BILAG II

Nr.

Reference for standarden

Reference for den tidligere standard

Dato for indtræden af sameksistensperioden

(dd.mm.åååå.)

Dato for ophøret af sameksistensperioden

(dd.mm.åååå.)

1.

EN 15824:2017

Specifikationer for yder- og inderpuds baseret på organiske bindemidler

EN 15824:2009

Specifikationer for puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler

9.3.2018

9.3.2020