ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 18

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
21. januar 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/75 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

4

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/76 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

8

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

11

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/77 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

15

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

18

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/78 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

22

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

25

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/79 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

29

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

32

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/80 af 20. december 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

36

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

39

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81 af 17. januar 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 102)  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/82 af 17. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (meddelt under nummer C(2019) 105)  ( 1 )

48

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Stabiliserings- og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/2018 af 4. december 2018 om overgangen til anden etape af associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, jf. stabiliserings- og associeringsaftalens artikel 5, stk. 3 [2019/83]

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/75

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/896/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Antigua og Barbuda ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Antigua og Barbuda, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2083 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland —

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/896/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 38).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 3.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2083 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 1).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/4


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

ANTIGUA OG BARBUDA,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. maj 2010,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Antigua og Barbudas område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Antigua og Barbuda må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Antigua og Barbuda må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

I stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage««.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 3.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Antigua og Barbuda på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/8


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/76

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/898/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Barbados ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Barbados, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2084 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/898/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 40).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 10.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2084 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 3).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/11


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

BARBADOS,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. marts 2010,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Barbados' område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Barbados må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Barbados må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

I stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage«.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 10.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Barbados på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/15


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/77

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/897/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Commonwealth of the Bahamas ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Commonwealth of the Bahamas, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2085 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/897/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 39).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 24.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2085 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 5).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/18


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS (i det følgende benævnt »Bahamas«),

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. april 2010,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Bahamas' område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Bahamas må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Bahamas må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

I stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage«.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 24.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Bahamas på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/22


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/78

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/899/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Republikken Mauritius ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Republikken Mauritius, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2087 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland —

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/899/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 41).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 17.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2087 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 9).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttrædenaf forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/25


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN MAURITIUS (i det følgende benævnt »Mauritius«),

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. marts 2010,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Mauritius' område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Mauritius må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Mauritius må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

i stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage«.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 17.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Mauritius på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/29


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/79

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/900/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Republikken Seychellerne ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Republikken Seychellerne, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2088 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/900/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 42).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 31.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2088 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 11).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttrædenaf forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/32


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN SEYCHELLERNE (i det følgende benævnt »Seychellerne«),

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. januar 2010,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Seychellernes område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Seychellerne må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Seychellerne må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

i stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage«.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 31.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Seychellerne på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/36


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/80

af 20. december 2018

om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2009/901/EF (2) indgik Rådet aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (3) (»aftalen«). Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Føderationen Saint Kitts og Nevis ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (4) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(3)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen for fuldt ud at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(4)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med Føderationen Saint Kitts og Nevis, som ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (»ændringsaftalen«).

(5)

Ændringsaftalen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/2086 (5).

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (6); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (7); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

Ændringsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ændringsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsaftalens artikel 2 (8).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 20. december 2018.

På Rådets vegne

E. KÖSTINGER

Formand


(1)  Godkendelse af 23.10.2018.

(2)  Rådets afgørelse 2009/901/EF af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 43).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 38.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2086 af 6. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 7).

(6)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  Datoen for ændringsaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Erklæring fra unionen vedrørende ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/39


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

FØDERATIONEN SAINT KITTS OG NEVIS (i det følgende benævnt »Saint Kitts og Nevis«),

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), der trådte i kraft den 1. august 2015,

SOM BEKRÆFTER vigtigheden af at fremme mellemfolkelige kontakter,

SOM NOTERER SIG, at aftalen er til gavn for de kontraherende parters statsborgere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at den definition af kortvarigt ophold, der er fastsat i aftalen (»tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter første indrejse«), ikke er præcis nok, og at navnlig begrebet »første indrejse« kan give anledning til uklarheder og spørgsmål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (2) er indført horisontale ændringer i Den Europæiske Unions visum- og grænseregler, samtidig med at kortvarigt ophold er blevet defineret som »90 dage inden for en periode på 180 dage«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at det ind- og udrejsesystem, der vil blive oprettet af Den Europæiske Union, kræver, at der anvendes en ensartet og klar definition af kortvarigt ophold, som gælder for alle tredjelandsstatsborgere,

SOM NÆRER ØNSKE OM at sikre en jævn strøm af rejsende ved de kontraherende parters grænseovergangssteder,

SOM BEKRÆFTER, at aftalen omfatter statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne ændringsaftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I titlen og artikel 6, stk. 1, første punktum, ændres ordene »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«, i artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, ændres ordet »fællesskabsretten« til »EU-retten« og i artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, stk. 7, ændres ordet »Fællesskabet« til »Unionen«.

2)

I artikel 1 ændres ordene »tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode« til »90 dage inden for en periode på 180 dage«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Statsborgere i Den Europæiske Union må opholde sig på Saint Kitts og Nevis' område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Statsborgere i Saint Kitts og Nevis må opholde sig på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Saint Kitts og Nevis må opholde sig i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på området for hver af de medlemsstater, som endnu fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på området for de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne.«

c)

I stk. 3 ændres ordene »tre måneder« til »90 dage«.

4)

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, affattes således:

»Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter straks den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.«

Artikel 2

Denne ændringsaftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft på den første dag i den 6. måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  EUT L 169 af 30.6.2009, s. 38.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

Det er ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Saint Kitts og Nevis på den anden side snarest ændrer de eksisterende bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ændringsaftale.


FÆLLESERKLÆRING OM FORTOLKNINGEN AF 90 DAGE INDEN FOR EN PERIODE PÅ 180 DAGE

De kontraherende parter forstår, at perioden på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i aftalens artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


AFGØRELSER

21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/81

af 17. januar 2019

om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 102)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (3), særlig artikel 14, stk. 2, artikel 19, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra a), samt artikel 19, stk. 4 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger, som skal træffes i forbindelse med udbrud af LSD i de i bilag I opførte medlemsstater eller dele heraf, herunder minimumskrav til vaccinationsprogrammer mod LSD, som medlemsstaterne forelægger for Kommissionen til godkendelse. I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 defineres »inficeret zone« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del II i bilag I til nævnte afgørelse, og som omfatter det område, hvor der er blevet bekræftet forekomst af LSD og oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med direktiv 92/119/EØF, og hvor der kan gennemføres vaccination mod LSD efter Kommissionens godkendelse af vaccinationsprogrammer. Endvidere defineres »sygdomsfri zone med vaccination« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del I i nævnte bilag, og som omfatter de områder, der er beliggende uden for de inficerede zoner, og hvor der gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer.

(3)

I august 2015 blev der bekræftet forekomst af LSD i Grækenland for første gang. I 2016 var der tilfælde af LSD i Bulgarien og yderligere tilfælde i Grækenland samt i en række tilgrænsende tredjelande. I 2017 var forekomsten af LSD mindre udbredt i Sydøsteuropa, hvor der kun blev konstateret genopblussen i større omfang i Albanien og nogle få yderligere sporadiske udbrud i Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

(4)

I 2018 skete der en forbedring af den epidemiologiske situation for så vidt angår LSD, og der er ikke blevet indberettet tilfælde af LSD i nogen af medlemsstaterne eller i de tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, undtagen Tyrkiet.

(5)

Som reaktion på udbruddene af LSD gennemførte de berørte medlemsstater, nemlig Grækenland og Bulgarien, samt de berørte tilgrænsende tredjelande massevaccinationsprogrammer for deres bestande af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab. I Kroatien, hvor der til dato ikke er forekommet LSD, blev der i 2016 og 2017 også gennemført et massevaccinationsprogram mod LSD som en forebyggende foranstaltning i betragtning af den epidemiologiske situation i nabomedlemsstater og tilgrænsende tredjelande. Vaccinationsprogrammerne mod LSD i Grækenland, Bulgarien og Kroatien blev godkendt af Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 (6).

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har, siden den første forekomst af LSD blev konstateret på det europæiske fastland, udarbejdet hasterådgivning om LSD, som blev vedtaget den 29. juli 2016 (7), og tre rapporter, nemlig »Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis«, der blev godkendt den 27. marts 2017 (8), »Lumpy skin disease II. Data collection and analysis«, der blev godkendt den 29. januar 2018 (9), og »Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities«, der blev godkendt den 28. september 2018 (10). Disse videnskabelige vurderinger viser alle, at massevaccinationskampagner mod LSD, såfremt de er gennemført korrekt, bringer sygdommen under kontrol ved at forebygge forekomsten af nye udbrud.

(7)

Der blev i 2018 fortsat gennemført massevaccinationer mod LSD i alle medlemsstater og tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, som er berørt af LSD.

(8)

Siden begyndelsen af 2018 er Kroatien ophørt med at vaccinere mod LSD i betragtning af den gunstige epidemiologiske situation i denne medlemsstat og i tilgrænsende tredjelande I stedet indledte Kroatien gennemførelsen af et LSD-overvågningsprogram godkendt af Kommissionen. Dette program omfatter klinisk, virologisk og serologisk overvågning med særlig vægt på højrisikoområder, der ligger tæt på medlemsstater og tilgrænsende tredjelande, hvor der er indberettet udbrud af LSD i de seneste år.

(9)

I overensstemmelse med artikel 11.9.4 i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdenssundhedsorganisationen for Dyresundhed (OIE) kan der, når det drejer sig om forebyggende vaccination, der foretages i et land eller en zone, der er fri(t) for LSD, som reaktion på en trussel, men uden at der opstår et tilfælde af LSD, generhverves status som sygdomsfri otte måneder efter den seneste vaccination, såfremt der er udført klinisk, virologisk og serologisk overvågning i overensstemmelse med kodeksens artikel 11.9.15.

(10)

Ifølge en rapport, som Kroatien forelagde Kommissionen den 13. oktober 2018, viser resultaterne af den kliniske, virologiske og serologiske overvågning, at der ikke er tegn på forekomst af LSD i landet. Dermed opfylder Kroatien alle OIE's krav vedrørende status som sygdomsfri for så vidt angår LSD, idet der ikke er nogen forekomst af LSD, og eftersom der er gået over otte måneder siden den seneste vaccination mod LSD. Det er derfor rimeligt at ophæve restriktionerne i forbindelse med vaccination mod LSD i denne medlemsstat.

(11)

Som følge heraf bør Kroatien bør udgå af listen over medlemsstater med »sygdomsfrie zoner med vaccination« i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008.

(12)

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(4)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 51).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 af 15. november 2016 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 66).

(7)  EFSA Journal 2016;14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017;15(4):4773.

(9)  EFSA Journal 2018;16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018;16(10):5452.


BILAG

»BILAG I

DEL I

»Sygdomsfrie zoner med vaccination«

1.   Bulgarien

A.

Følgende provinser i Bulgarien:

provinsen Burgas

provinsen Varna

provinsen Dobrich

provinsen Razgrad

provinsen Silistra

provinsen Ruse

provinsen Pleven.

B.

Følgende kommuner i Bulgarien:

kommunerne Opaka, Popovo og Antonovo i provinsen Targovishte

kommunerne Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets og Hitrino i provinsen Shumen

kommunerne Svishtov, Polski Trambesh og Strazhitsa i provinsen Veliko Tarnovo.

2.   Grækenland

Følgende regioner i Grækenland:

regionen De Joniske Øer, undtagen den regionale enhed Kérkira (Korfu)

regionen De Nordægæiske Øer, undtagen den regionale enhed Limnos

regionen De Sydægæiske Øer

regionen Kreta.

DEL II

»Inficerede zoner«

1.   Grækenland

A.

Følgende regioner i Grækenland:

regionen Attika

regionen Centralgrækenland

regionen Centralmakedonien

regionen Østmakedonien og Thrakien

regionen Epiros

regionen Peloponnes

regionen Thessalien

regionen Vestgrækenland

regionen Vestmakedonien.

B.

Følgende regionale enheder i Grækenland:

den regionale enhed Limnos

den regionale enhed Kerkyra.

2.   Bulgarien

Hele landet undtagen de i del I opførte områder.

«

21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/82

af 17. januar 2019

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne

(meddelt under nummer C(2019) 105)

(Kun den bulgarske, den græske og den kroatiske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (3), særlig artikel 19, stk. 1, litra a), stk. 3, litra a), samt artikel 19, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2)

I august 2015 blev der bekræftet forekomst af LSD i Grækenland for første gang. I 2016 var der tilfælde af LSD i Bulgarien og yderligere tilfælde i Grækenland samt i en række tilgrænsende tredjelande. I 2017 var forekomsten af LSD mindre udbredt i Sydøsteuropa, hvor der kun blev konstateret genopblussen i større omfang i Albanien og nogle få yderligere sporadiske udbrud i Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

(3)

Som reaktion på udbruddene af LSD gennemførte de berørte medlemsstater, nemlig Grækenland og Bulgarien, samt de berørte tilgrænsende tredjelande massevaccinationsprogrammer for deres bestande af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab. I Kroatien, hvor der til dato ikke er forekommet LSD, blev der i 2016 og 2017 også gennemført et massevaccinationsprogram mod LSD som en forebyggende foranstaltning i betragtning af den epidemiologiske situation i nabomedlemsstater og tilgrænsende tredjelande. Vaccinationsprogrammerne mod LSD i Grækenland, Bulgarien og Kroatien blev godkendt af Kommissionen i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 (4), og disse tre medlemsstater er behørigt opført i bilaget til nævnte retsakt som lande med godkendte vaccinationsprogrammer mod LSD.

(4)

I 2018 skete der en yderligere forbedring af den epidemiologiske situation for så vidt angår LSD, og der er ikke blevet indberettet tilfælde af LSD i nogen af medlemsstaterne eller i de tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, undtagen Tyrkiet. I samme år fortsatte massevaccinationerne mod LSD i alle medlemsstater og i tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, der er berørt af LSD.

(5)

Siden begyndelsen af 2018 er Kroatien ophørt med at vaccinere mod LSD i betragtning af den gunstige epidemiologiske situation i denne medlemsstat og i nabolande. I stedet indledte Kroatien gennemførelsen af et LSD-overvågningsprogram, som er blevet godkendt af Kommissionen. Dette overvågningsprogram omfatter klinisk, virologisk og serologisk overvågning med særlig vægt på højrisikoområder, der ligger tæt på medlemsstater og tilgrænsende tredjelande, hvor der er indberettet udbrud af LSD inden for de seneste år. Ifølge en rapport, som Kroatien forelagde Kommissionen den 13. oktober 2018, viser resultaterne af den kliniske, virologiske og serologiske overvågning, at der ikke er tegn på forekomst af LSD i landet.

(6)

Følgelig bør Kroatien ikke længere være opført på listen over medlemsstater med et godkendt vaccinationsprogram mod LSD, da der ikke længere vaccineres mod LSD i denne medlemsstat.

(7)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien, Den Hellenske Republik og Republikken Kroatien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 af 15. november 2016 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 66).


BILAG

»BILAG

Vaccinationsprogrammet forelagt af Grækenland.

Vaccinationsprogrammet forelagt af Bulgarien.

«

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/51


STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDETS AFGØRELSE Nr. 1/2018

af 4. december 2018

om overgangen til anden etape af associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, jf. stabiliserings- og associeringsaftalens artikel 5, stk. 3 [2019/83]

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalens artikel 5, stk. 1, omhandler en overgangsperiode på højst 10 år fordelt på to på hinanden følgende etaper.

(2)

Første etape påbegyndtes den 1. april 2004, hvor aftalen trådte i kraft.

(3)

I aftalens artikel 5, stk. 3, fastsættes desuden, at Stabiliserings- og Associeringsrådet skal vurdere, hvilke fremskridt der er sket, og træffe afgørelse om overgangen til anden etape og om dennes varighed såvel som om eventuelle ændringer, der skal foretages af indholdet i bestemmelserne for anden etape.

(4)

Parterne er besluttede på at overholde de forpligtelser, der er forbundet med overgangen til anden etape af associeringen.

(5)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af alle forpligtelser som følge af overgangen til anden etape —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side overgår til anden etape, jf. aftalens artikel 5, stk. 3.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2018.

På Stabiliserings- og Associeringsrådets vegne

Formand


(1)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.


 

Image

Image

Image