ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 6

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
9. januar 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/24 af 8. januar 2019 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071

2

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/25 af 8. januar 2019 om ændring og ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1084

6

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011 ( EUT L 12 af 19.1.2016 )

10

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2018/1368 af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 ( EUT L 248 af 3.10.2018 )

13

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko, der blev undertegnet den 12. december 2006 i Bruxelles, trådte i kraft den 19. marts 2018 i overensstemmelse med aftalens artikel 30, stk. 2, idet den sidste notifikation blev deponeret den 19. februar 2018.


9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold træder i kraft den 1. februar 2019, idet proceduren i aftalens artikel 8, stk. 1, blev afsluttet den 19. december 2018.


9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold træder i kraft den 1. februar 2019, idet proceduren i aftalens artikel 8, stk. 1, blev afsluttet den 20. december 2018.


FORORDNINGER

9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/24

af 8. januar 2019

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. juli 2018 gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 (2) om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, der opstiller en ajourført liste over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på (»listen«).

(2)

Rådet har, hvor det var praktisk muligt, forelagt alle personerne, grupperne og enhederne en begrundelse for, hvorfor de er opført på listen.

(3)

I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, opmærksom på, at det havde besluttet at bevare dem herpå. Rådet gjorde også de pågældende personer, grupper og enheder opmærksom på, at de kan indgive en anmodning om at få Rådets begrundelse for, hvorfor de er opført på listen, medmindre en sådan begrundelse allerede er meddelt dem.

(4)

Rådet har foretaget en gennemgang af listen som krævet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001. Rådet tog under denne gennemgang hensyn til de bemærkninger, som de pågældende har indgivet til Rådet, og til de ajourførte oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder om status for de opførte personer og enheder på nationalt plan.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP (3) har truffet afgørelse for alle personer, grupper og enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001.

(6)

Rådet har fastslået, at yderligere to personer og én enhed har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP, at der er truffet en afgørelse om dem af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at de bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001.

(7)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, er indeholdt i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2019.

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 (EUT L 194 af 31.7.2018, s. 23).

(3)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).


BILAG

Liste over personer, grupper og enheder, jf. artikel 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6.3.1955 eller 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran). Pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15.3.2016 (amerikansk kørekort).

5.

ASADI Assadollah, født den 22.12.1971 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016657 (iransk diplomatpas).

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, født den 22.3.1988 i Zaghdraiya, Sidon, Libanon, canadisk statsborger. Pasnr.: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, født den 6.8.1962 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016290, gyldigt indtil den 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

10.

MELIAD, Farah, født den 5.11.1980 i Sydney (Australien), australsk statsborger. Pasnr.: M2719127 (Australien).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan. Pasnr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), født den 13.10.1976 i Pülümür (Tyrkiet).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

15.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11.3.1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: Generalmajor.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nial Organisation« – »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September«, alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade«.

3.

»Al-Aqsa e.V.«

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

»Direktoratet for intern sikkerhed under Irans efterretnings- og sikkerhedsministerium«.

7.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

8.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

9.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

10.

»Hizballah Military Wing« (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing«, alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

12.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

13.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

14.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

15.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

16.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

17.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« — »PFLP«.

18.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (alias »PFLP — General Command«).

19.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

20.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

21.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).

AFGØRELSER

9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/6


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/25

af 8. januar 2019

om ændring og ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1084

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP (1).

(2)

Rådet vedtog den 30. juli 2018 afgørelse (FUSP) 2018/1084 (2) om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (»listen«).

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP er det nødvendigt med regelmæssige mellemrum at gennemgå navnene på de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, for at sikre, at det stadig er berettiget at bevare dem herpå.

(4)

Denne afgørelse indeholder resultatet af den gennemgang, som Rådet har foretaget af de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP har truffet afgørelse for alle de på listen opførte personer, grupper og enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri.

(6)

Rådet har fastslået, at yderligere to personer og én enhed har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP, at der er truffet en afgørelse om dem af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at disse personer og denne enhed bør tilføjes på listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(7)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og afgørelse (FUSP) 2018/1084 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2018/1084 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2019.

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1084 af 30. juli 2018 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/475 (EUT L 194 af 31.7.2018, s. 144).


BILAG

Liste over personer, grupper og enheder, jf. artikel 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6.3.1955 eller 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran). Pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15.3.2016 (amerikansk kørekort).

5.

ASADI Assadollah, født den 22.12.1971 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016657 (iransk diplomatpas).

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, født den 22.3.1988 i Zaghdraiya, Sidon, Libanon, canadisk statsborger. Pasnr.: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, født den 6.8.1962 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016290, gyldigt indtil den 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

10.

MELIAD, Farah, født den 5.11.1980 i Sydney (Australien), australsk statsborger. Pasnr.: M2719127 (Australien).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan. Pasnr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), født den 13.10.1976 i Pülümür (Tyrkiet).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

15.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11.3.1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: Generalmajor.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nial Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September«, alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade«.

3.

»Al-Aqsa e.V.«

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

»Direktoratet for intern sikkerhed under Irans efterretnings- og sikkerhedsministerium«.

7.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

8.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

9.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

10.

»Hizballah Military Wing« (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing«, alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

12.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

13.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

14.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

15.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

16.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

17.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« — »PFLP«.

18.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (alias »PFLP — General Command«).

19.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

20.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

21.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).

Berigtigelser

9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/10


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

( Den Europæiske Unions Tidende L 12 af 19. januar 2016 )

Side 21-23, bilag III, del B. (Enheder) affattes således:

»B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Websted: http://www.laaico.com Selskabet er stiftet i 1981, 76351 Janzour-Libyen. 81370 Tripoli-Libyen Tlf. 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax 00 218 (21) 4893800 — 4891867 E-mail: info@laaico.com

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYEN Tlf. (+ 218) 214778301 — Fax (+ 218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Hjemsted i Tripoli.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktoplysninger: Tlf. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net E-mail: info@ljbc.net

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Involveret i offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinforationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.

21.3.2011

5.

Revolutionsgarden

 

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tlf. (218) 214870586;

Tlf. (218) 214870714;

Tlf. (218) 214870745;

Tlf. (218) 213338366;

Tlf. (218) 213331533;

Tlf. (218) 213333541;

Tlf. (218) 213333544;

Tlf. (218) 213333543;

Tlf. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Libysk datterselskab af Central Bank of Libya.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tlf. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 E-mail: info@ethic.ly

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Det Forenede Kongerige

Andre oplysninger: Reg. nr. 01794877 (Det Forenede Kongerige)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer

Andre oplysninger: Reg. nr. 1510484 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi (Gaddafi).

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer

Andre oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Andre oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)

IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011«


9.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/13


Berigtigelse til Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2018/1368 af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016

( Den Europæiske Unions Tidende L 248 af 3. oktober 2018 )

Side 216, punkt 1:

I stedet for:

»1.

minder om, at agenturet er en konsolideret enhed i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen;«

læses:

»1.

minder om, at agenturet er en konsolideret enhed i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen, og at det er drivkraften blandt reguleringsmyndigheder for gennemførelsen af Unionens kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og for miljøet samt for innovation og konkurrenceevne; bemærker, at agenturet hjælper virksomheder med at overholde lovgivningen, fremmer sikker brug af kemikalier, yder information om kemikalier og tager stilling til kemikalier, der giver anledning til bekymring;«