ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 309

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1889 af 4. december 2018 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1890 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1891 af 30. november 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU om indrømmelse af undtagelser for medlemsstater med hensyn til fremsendelse af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (meddelt under nummer C(2018) 7943)  ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1892 af 3. december 2018 om en foranstaltning truffet af Letland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en plæneklipper fremstillet af GGP Italy SpA (meddelt under nummer C(2018) 7656)  ( 1 )

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1889

af 4. december 2018

om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 497, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at undgå forstyrrelser på de internationale finansmarkeder og for ikke at straffe institutter ved at pålægge dem højere kapitalgrundlagskrav i forbindelse med anerkendelsen af eksisterende centrale modparter (CCP'er) i tredjelande fastsættes der ved artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 en overgangsperiode, i hvilken tredjelands-CCP'er, hos hvem institutter, der er etableret i Unionen, clearer transaktioner, af de pågældende institutter kan betragtes som kvalificerende centrale modparter.

(2)

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændrede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) for så vidt angår en række input til beregning af institutternes kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod tredjelands-CCP'er. I henhold til artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal visse tredjelands-CCP'er i en begrænset periode indberette det totale beløb af initialmargenen, som de har modtaget fra clearingmedlemmerne. Denne overgangsperiode afspejler den periode, der er fastsat i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Begge overgangsperioder skulle udløbe den 15. juni 2014.

(4)

Ved artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på i undtagelsestilfælde at forlænge overgangsperioden vedrørende kapitalgrundlagskrav med seks måneder. Denne forlængelse bør også gælde tidsfristerne i artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangsperioder er senest blevet forlænget til den 15. december 2018 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/815 (3).

(5)

Af de CCP'er, der er etableret i tredjelande, og som allerede har ansøgt om anerkendelse henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, er 32 CCP'er allerede blevet anerkendt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. De resterende CCP'er fra tredjelande venter stadig på anerkendelse, og anerkendelsesprocessen vil ikke være afsluttet inden den 15. december 2018. Hvis overgangsperioden ikke forlænges, vil institutter etableret i Unionen (eller deres datterselskaber etableret uden for Unionen), som har eksponeringer for de resterende CCP'er fra tredjelande, opleve betydelige stigninger i kapitalgrundlagskravene for disse eksponeringer, hvilket potentielt kunne medføre, at disse institutter måtte trække sig tilbage som direkte deltagere i sådanne CCP'er, eller at de, i det mindste midlertidigt, måtte ophøre med at levere clearingtjenesteydelser til disse institutters kunder og dermed forårsage alvorlige forstyrrelser på de markeder, hvor disse CCP'er udøver aktiviteter.

(6)

Derfor vil det behov for at undgå forstyrrelser af markeder uden for Unionen, som førte til de foregående forlængelser af overgangsperioden, der er omhandlet i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsat gøre sig gældende efter udløbet af den forlængelse af overgangsperioden, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) 2018/815. Med en yderligere forlængelse af overgangsperioden burde institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kunne undgå en væsentlig skærpelse af kapitalgrundlagskravet som følge af en uafsluttet anerkendelsesproces for CCP'er, som på en holdbar og lettilgængelig måde leverer den særlige form for clearingtjenester, som institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kræver. Det er derfor passende at forlænge overgangsperioderne med yderligere seks måneder.

(7)

Denne forordning bør træde i kraft før den 16. december 2018, således at det sikres, at de gældende overgangsperioder forlænges, før de udløber. En senere ikrafttrædelse kan føre til forstyrrelser for CCP'er, for de markeder, på hvilke de udøver aktiviteter, og for institutter, som har eksponeringer for disse CCP'er.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

15-månedersperioderne i henholdsvis artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 89, stk. 5a, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, som senest forlænget ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/815, forlænges med yderligere 6 måneder indtil den 15. juni 2019.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/815 af 1. juni 2018 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 137 af 4.6.2018, s. 3).


AFGØRELSER

5.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1890

af 29. november 2018

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling af 19. oktober 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25) (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Mandatet for De Nederlandsche Banks nuværende eksterne revisorer, Deloitte Accountants B.V., udløber efter revisionen for regnskabsåret 2018. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2019.

(3)

De Nederlandsche Bank har valgt KPMG Accountants N.V. som sine eksterne revisorer for regnskabsårene 2019-2022 med mulighed for at forlænge mandatet med et år ad gangen indtil regnskabsåret 2025.

(4)

ECB's Styrelsesråd har henstillet, at KPMG Accountants N.V. udnævnes til eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank for regnskabsårene 2019-2022 med mulighed for at forlænge mandatet med et år ad gangen indtil regnskabsåret 2025.

(5)

I forlængelse af ECB's Styrelsesråds henstilling bør Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 8, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»8.   KPMG Accountants N.V. godkendes som eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank for regnskabsårene 2019-2022.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Europæiske Centralbank.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2018.

På Rådets vegne

M. SCHRAMBÖCK

Formand


(1)  EUT C 394 af 30.10.2018, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 1999/70/EF af 25. januar 1999 om de nationale centralbankers eksterne revisorer (EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69).


5.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1891

af 30. november 2018

om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU om indrømmelse af undtagelser for medlemsstater med hensyn til fremsendelse af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

(meddelt under nummer C(2018) 7943)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den irske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU af 26. juni 2014 om indrømmelse af undtagelser for medlemsstater med hensyn til fremsendelse af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 549/2013 blev der ved gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU indrømmet medlemsstaterne midlertidige undtagelser på grundlag af anmodninger, der begrundes med, at der er behov for større tilpasninger af nationale administrative og statistiske systemer for fuldt ud at opfylde kravene i nævnte forordning.

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 549/2013 har Kommissionen kontrolleret begrundelserne for de indrømmede undtagelser, hørt Udvalget for det Europæiske Statistiske System og vedtaget en rapport om anvendelsen af de indrømmede undtagelser (3).

(3)

Ifølge rapporten er tilgængeligheden af data i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013 forbedret, og de fleste medlemsstater har tilpasset deres nationale administrative og statistiske systemer og er begyndt at fremsende nogle af eller alle de data, der er underlagt undtagelser, selv inden den første indberetningsdato.

(4)

Af de 365 undtagelser, der udløber i 2018, 2019 eller 2020, har 244 undtagelser (67 %) gyldige begrundelser og bør forblive uændrede, 98 undtagelser (27 %) bør fjernes, da begrundelserne ikke længere er gyldige, og for 23 undtagelser (6 %) bør anvendelsesområdet indsnævres, da deres begrundelser kun er delvis gyldige.

(5)

Gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende gennemførelsesafgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2018.

På Kommissionens vegne

Marianne THYSSEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.

(2)  EUT L 195 af 2.7.2014, s. 1.

(3)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union og om anvendelsen af de indrømmede undtagelser (COM (2018) 506).


BILAG

LISTE OVER SPECIFIKKE UNDTAGELSER FRA FORORDNING (EU) Nr. 549/2013

Land: Belgien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

ESE — 16.c) Selvstændige

EMP — 16.b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, udførte arbejdstimer, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-1999Q4

2020

1A

ESE — 16.c) Selvstændige

EMP — 16.b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, udførte arbejdstimer

1995-1999

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2020

10

Alle variabler

NUTS 2-opdeling, den samlede økonomi og A*10-opdeling

2000-2002

2020

12

Alle variabler

NUTS 3-opdeling, den samlede økonomi og A*10-opdeling

2000-2002

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, foregående års priser

2015-2016

2020

Land: Bulgarien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P.53 — Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, foregående års priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2012Q4

2020

1A

P.53 — Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, foregående års priser

1995-2012

2020

2

D.9p_S.1311 — heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311)

D.9p_S.1313 — heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313)

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

1995-2012

2020

2

D.29p — Andre produktionsskatter, betalte

S.13 — Offentlig forvaltning og service

1995-2011

2020

3

P.5 — Bruttoinvesteringer

P.51g — Faste bruttoinvesteringer fordelt på brancher

Den samlede økonomi og A*10-opdelinger (hvis obligatorisk), løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1997

2020

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

Alle COFOG-hovedgrupper

1995-1997

2020

11

D.92p — heraf investeringstilskud

S.13 — Offentlig forvaltning og service

Alle COFOG-hovedgrupper

1995-2018

2020

11

D.92p — heraf investeringstilskud

S.13 — Offentlig forvaltning og service

Alle COFOG-grupper

2001-2018

2020

20

Alle variabler

Den samlede økonomi og A*21-brancher, der indgår i S.13, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2015

2020

22

Alle variabler

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1997

2020

26

Alle variabler

Alle sektorer

1995-2007

2020

26

Alle variabler

Sektor S.13 — Offentlig forvaltning og service

2008-2013

2020

Land: Danmark

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser

1995-2018

2020

5

P.3 — 1 Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

COICOP-opdeling i P101 — Førskoleundervisning og primær undervisning, P102 — Sekundær undervisning, P103 — Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning, P104 — Tertiær undervisning, P105 — Undervisning uden for niveauplacering, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

8

D.212 — Importskatter og told ekskl. moms

D.214 — Produktskatter ekskl. moms og importskatter

Alle sektorer, tilgang (D.214 fremsendes inkl. D.212, D.212 vil være tom, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

9

D.212 — Importskatter og told ekskl. moms

D.2122 — Importskatter ekskl. moms og told

D.2122b — Monetære udligningsbeløb på import

D.2122c — Forbrugsskatter

D.2122d — Almindelige omsætningsafgifter

D.2122e — Skatter på specifikke tjenester

D.2122f — Importmonopolers udbytte

D.214 — Produktskatter ekskl. moms og importskatter

D.214a — Forbrugsskatter og andre afgifter

D.214b — Stempelafgifter

D.214c — Skatter på finans- og kapitaltransaktioner

D.214d — Registreringsafgifter for biler

D.214e — Forlystelsesskatter

D.214F — Skatter på lotteri og spil

D.214g — Skatter på forsikringspræmier

D.214h — Andre skatter på specifikke tjenester

D.214i — Generelle skatter på salg

D.214j — Fiskale monopolers udbytte

D.214k — Eksportskatter og monetære udligningsbeløb opkrævet på eksport

D.214l — Andre produktskatter i.a.n.

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

S.212 — Den Europæiske Unions institutioner og organer

(D.214 og underpositioner heraf fremsendes inkl. D.2122; D.2122 og underpositioner heraf vil være tomme undtagen D.2122a, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

11

Alle (relevante) variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

COFOG-grupperne 09.1 Førskoleundervisning og primærundervisning og 09.2 Sekundær undervisning (fremsendes med en fodnote, der forklarer, at en væsentlig men uadskillelig del af udgifterne i 09.1 tilhører 09.2)

2001-2018

2020

15

P.11 — Markedsmæssig produktion

P.13 — Ikkemarkedsmæssig produktion, undtagen til eget brug

A*64-opdeling, løbende priser (P.11 fremsendes inkl. P.131, P.13 fremsendes ekskl. P.131, indtil undtagelsen udløber)

2010-2014

2020

15

P.11 — Markedsmæssig produktion

P.13 — Ikkemarkedsmæssig produktion, undtagen til eget brug

A*64-opdeling, løbende priser og foregående års priser (P.11 fremsendes inkl. P.131; P.13 fremsendes ekskl. P.131, indtil undtagelsen udløber)

2015-2016

2020

26

AN.11+AN.12 — 2. Faste aktiver + lagerbeholdninger

AN.12 — 16. Lagerbeholdninger

Alle sektorer

2012-2017

2020

Land: Tyskland

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P.52 — 9. b) Lagerændringer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995Q1-2012Q4

2020

1A

P.52 — 9. b) Lagerændringer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995-2012

2020

2

P.52+P.53 — Lagerændringer og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Alle sektorer (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995-2012

2020

3

P.51g — 7. a) Faste bruttoinvesteringer fordelt på brancher — opdeling efter fast aktiv AN_F6

Opdeling efter faste aktiver AN_F6 og NACE A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder (fremsendes for nye faste aktiver)

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995-2012

2020

5

P.3 — 1 Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

P023 — Euforiserende stoffer (inkluderes i P022 — Tobak), løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

8

P.52 — Lagerændringer

Sektor S.13 — Offentlig forvaltning og service, anvendelse (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995-2012

2020

8

EMP — Beskæftigelse (i antal personer og antal arbejdstimer)

Sektor S.13 — Offentlig forvaltning og service, antal arbejdstimer

1995-2018

2020

801

P.52+P.53 — Lagerændringer og nettoanskaffelser af værdigenstande

S.13 Offentlig forvaltning og service, anvendelse, løbende priser, ikkesæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1999Q1-2012Q4

2020

9

D.51c — Kapitalvindingsskat

D.51d — Skatter af lotteri- eller spillegevinster

D.51e — Andre indkomstskatter i.a.n.

Alle sektorer

1995-2018

2020

10

P.51g — 4. Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)

NUTS 2-opdeling, den samlede økonomi og A*10-opdeling

2000-2001

2020

10

P.51g — 4. Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)

NUTS 2-opdeling, A*10-opdeling (fremsendes for nye faste aktiver, indtil undtagelsen udløber)

2002-2017

2020

11

D.92 — heraf investeringstilskud

S.13 — Offentlig forvaltning og service

Alle COFOG-grupper

2001-2011

2020

11

P.5 — Bruttoinvesteringer

S.13 — Offentlig forvaltning og service

COFOG-hovedgruppe 2 og grupper i hovedgruppe 2 (fremsendes ekskl. P.52 militære lagre under offentlig forvaltning og service, indtil undtagelsen udløber)

1995-2012

2020

13

Alle variabler

NUTS 2-opdeling (summen af S.14+S.15 fremsendes)

2000-2017

2020

20

AN.1132g — 6. IKT-udstyr, brutto

AN.11321g — 7. Computerhardware, brutto

AN.11322g — 8. Telekommunikationsudstyr, brutto

AN.1132n — 18. IKT-udstyr, netto

AN.11321n — 19. Computerhardware, netto

AN.11322n — 20. Telekommunikationsudstyr, netto

Den samlede økonomi, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2017

2020

22

P.51g_AN.1132 — 6. Faste bruttoinvesteringer i IKT-udstyr

P.51g_AN.11321 — 7. Faste bruttoinvesteringer i computerhardware P.51g AN.11322 — 8. Faste bruttoinvesteringer i telekommunikationsudstyr

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2017

2020

22

P.51g_AN.111 — 2. Faste bruttoinvesteringer i boliger

P.51g_AN.112 — 3. Faste bruttoinvesteringer i andre bygninger og anlæg

P.51g_AN.113+ P.51g_AN.114 — 4. Faste bruttoinvesteringer i maskiner og udstyr + våbensystemer

P.51g_AN.1131 — 5. Faste bruttoinvesteringer i transportmidler

P.51g_AN.115 — 10. Faste bruttoinvesteringer i avlede/dyrkede naturressourcer

A*21-opdeling (fremsendes for nye faste aktiver), løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2017

2020

26

AN.1121 — 6. Bygninger, undtagen boliger

AN.1122 — 7. Andre anlæg

AN.12 — 16. Lagerbeholdninger

Alle sektorer

2012-2017

2020

Land: Estland

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2020

3

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdeling for hovedafdeling B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R og T, 1 000 udførte arbejdstimer

2000-2018

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*64-opdeling for hovedgruppe 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, i 1 000 personer

1995-2017

2020

3

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*64-opdeling for hovedgruppe 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, i 1 000 personer

1995-2017

2020

3

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*64-opdeling for hovedgruppe 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, i 1 000 personer

1995-2017

2020

3

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*64-opdeling for hovedgruppe 41_43, 49, 96, i 1 000 personer

1995-1996

2020

3

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdelinger for hovedafdeling B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R og T, i 1 000 personer

1995-2018

2020

3

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdelinger for hovedafdeling F, H, M og S, i 1 000 personer

1995-1996

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdeling for hovedafdeling U og T, i 1 000 af udførte arbejdstimer

2000-2018

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdeling for hovedafdeling U og T, i 1 000 personer

1995-2018

2020

Land: Irland

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle (obligatoriske) opdelinger/detaljer

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

3

P.51c — 4. Forbrug af fast realkapital fordelt på brancher

A*64-opdeling, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder (A*38-opdeling fremsendes, indtil undtagelsen udløber)

1995-2017

2020

5

P.3 — 1. Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

P082 — Telefon- og telefaxudstyr, P083 — Telefon- og telefaxtjenester, P090 — Fritid og kultur, P101 — Førskoleundervisning og primær undervisning, P102 — Sekundær undervisning, P103 — Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning, P104 — Tertiær undervisning, P105 — Undervisning uden for niveauplacering, P096 — Pakkeferier, P110 — Restauranter og hoteller, P112 — Overnatningsfaciliteter, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

Land: Spanien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1A

D.21 — 2. a) Produktskatter

D.31 — 2. b) Produktsubsidier

Den samlede økonomi, foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t + 2 måneder (saldo D.21 minus D.31 fremsendes)

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser

1995-2018

2020

3

P.53 — 7. c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, foregående års priser

1995-2018

2020

5

P.3 — 1. Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

P103 — Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (inkluderes i P104), P122 + P127 — Prostitution og Andre tjenester i.a.n. (fremsendes ekskl. P122) løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

9

D.611C — Obligatoriske faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

D.611V — Frivillige faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

D.613c — Husholdningernes obligatoriske faktiske bidrag til sociale ordninger

D.613ce — Obligatoriske faktiske lønmodtagerbidrag til sociale ordninger

D.613v — Husholdningernes frivillige faktiske bidrag til sociale ordninger

Alle sektorer

1995-2013

2020

11

Alle variabler

Alle sektorer

G0702 — Ambulant behandling

G0703 — Hospitalstjenester (G0702 inkluderes i GO703)

2001-2018

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

K1 — Forbrug af fast realkapital

B2A3N — Overskud af produktionen og blandet indkomst, netto

Opdeling efter NACE A*64, løbende priser

2010-2015

2018

17

K1 — Forbrug af fast realkapital

B2A3N — Overskud af produktionen og blandet indkomst, netto

Opdeling efter CPA P*64, løbende priser

2010, 2015

2018

26

AN.11 — 3. Faste aktiver

AN.112 — 5. Andre bygninger og anlæg

AN.113+AN.114 — 8. Maskiner og udstyr + våbensystemer

AN.115 — 9. Avlede/dyrkede naturressourcer

AN.117 — 10. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder

S.1 Den samlede økonomi

2000-2011

2020

Land: Frankrig

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

2

TC — heraf skattegodtgørelse, der overstiger det skyldige skattebeløb

S.13 — Offentlig forvaltning og service

2012-2018

2020

3

P.51c — 4. Forbrug af fast realkapital fordelt på brancher

A*64-opdeling, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder (A*38-opdeling fremsendes, indtil undtagelsen udløber)

1995-2017

2020

3

B.2n+B.3n — 5. Nettooverskud af produktionen og blandet indkomst, netto

A*64-opdeling, løbende priser (A*38-opdeling fremsendes)

1995-2017

2020

3

B.2n+B.3n — 5. Nettooverskud af produktionen og blandet indkomst, netto

D.29-D.39 — 6. Andre produktionsskatter minus andre produktionssubsidier

D1 — 9. Aflønning af ansatte fordelt på brancher

D.11 — 9. a) Løn fordelt på brancher

A*21-opdeling, løbende priser, fremsendelse med en frist på t+9 måneder

Fremsendelse med en frist på t+21 måneder

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdeling, i 1 000 personer, 1 000  udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser, fremsendelse med en frist på t+9 måneder

Fremsendelse med en frist på t+21 måneder

2020

5

P.3 — 1. Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

P023 — Euforiserende stoffer

P101 — Førskoleundervisning og primærundervisning

P102 — Sekundær undervisning

P103 — Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning

P104 — Tertiær undervisning

P105 — Undervisning uden for niveauplacering, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

10

B.1g — 1. Bruttoværditilvæksten i basispriser (mængdemæssig vækstrate baseret på foregående års priser)

NUTS 2-opdeling, i alt, fremsendelse med en frist på t+24 måneder

Fremsendelse med en frist på t+27 måneder

2020

10

P.51g — 4. Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)

NUTS 2-opdeling, i alt og A*10-opdeling, fremsendelse med en frist på t+24 måneder

Fremsendelse med en frist på t+27 måneder

2020

Land: Kroatien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

1995Q1-1999Q4

2020

1Q

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

1Q

P.3 — 5.a) Husholdningernes udgifter til konsum (indenlandsk begreb)

Opdeling efter varighed, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

2000Q1-2019Q4

2020

1Q

P.5 — 9 Bruttoinvesteringer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. P.53)

2000Q1-2019Q4

2020

1Q

P.51g — 9. a) Faste bruttoinvesteringer

AN_F6: opdeling af faste aktiver, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

2000Q1-2019Q4

2020

1Q

P.53 — 9. c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

2000Q1-2019Q4

2020

1A

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, fremsendelse med en frist på t+2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

1A

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

A*10-opdeling, løbende priser

1995-1999

2018

1A

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, løbende priser

1995-1999

2018

1A

P.3 — 5.a) Husholdningernes udgifter til konsum (indenlandsk begreb)

Opdeling efter varighed, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2004

2020

1A

P.5 — 9 Bruttoinvesteringer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. P.53)

1995-2018

2020

1A

P.51g — 9. a) Faste bruttoinvesteringer

AN_F6-opdeling af faste aktiver, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2004

2020

1A

P.53 — 9. c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser

1995-2018

2020

1A

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

A*10-opdeling, i 1 000 beskæftigede

1995-1999

2018

1A

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2018

2

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

1995-2000

2020

2

P.5 — Bruttoinvesteringer

P.52+P.53 — Lagerændringer og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

(fremsendes ekskl. P.53)

2001-2009

2020

2

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

2001-2009

2020

2

OP5ANP — Bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

alle COFOG-hovedgrupper og -grupper

(fremsendes ekskl. NP og P.53)

2001-2009

2020

3

Alle variabler

A*10-/A*21-opdelinger, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t+9 måneder

Fremsendelse med en frist på t+21 måneder

2020

3

P.51c — 4. Forbrug af fast realkapital fordelt på brancher

A*21- og A*64-opdelinger, foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

3

P.5 — 9. Bruttoinvesteringer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder (fremsendes ekskl. P.53)

1995-2018

2020

3

P.51g — 7. a) Faste bruttoinvesteringer fordelt på brancher

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2004

2020

3

P.51g — 7. a) Faste bruttoinvesteringer fordelt på brancher, opdeling efter faste aktiver AN_F6

A*10-opdeling og AN_F6-opdeling af faste aktiver, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2004

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2018

2020

3

P.53 — 7. c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser

1995-2018

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21- og A*64-opdelinger, i 1 000 personer

1995-1999

2018

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*21- og A*64-opdelinger, i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2018

5

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

1995-2004

2020

6

Alle variabler

Transaktioner, aktiver og passiver, den samlede økonomi og alle (del)sektorer, konsoliderede og ikkekonsoliderede

1995-2001

2020

7

Alle variabler

Transaktioner, aktiver og passiver, den samlede økonomi og alle (del)sektorer, konsoliderede og ikkekonsoliderede

1995-2000

2020

8

Alle variabler

Alle sektorer, anvendelse og tilgang

1995-2001

2020

8

P.53 — Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

S.1 — Den samlede økonomi, anvendelse

2002-2018

2020

8

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service, anvendelse

2001-2009

2020

801

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service, anvendelse, løbende priser, ikkesæsonkorrigerede data

2001Q1-2009Q4

2020

9

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

1995-2001

2020

9

D.612 — Imputerede arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

1995-2012

2020

9

D.613c — Husholdningernes obligatoriske faktiske bidrag til sociale ordninger

D.613ce — Obligatoriske faktiske lønmodtagerbidrag til sociale ordninger

D.613v — Husholdningernes frivillige faktiske bidrag til sociale ordninger

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

2002-2018

2020

10

B.1g — 1. Bruttoværditilvæksten i basispriser (mængdemæssig vækstrate baseret på foregående års priser)

NUTS 2-opdelinger, den samlede økonomi

2000-2018

2020

10

D.1 — 3. Aflønning af ansatte (løbende priser)

P.51g — 4. Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)

Den samlede økonomi og alle NUTS 2-opdelinger, A*10-opdelinger

2000-2006

2020

10

ETO — 5. Beskæftigelse i alt i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer

Alle NUTS 2-opdelinger, den samlede økonomi, i 1 000 personer, fremsendelse med en frist på t + 12 måneder

Fremsendelse med en frist på t+24 måneder

2019

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

alle COFOG-hovedgrupper

1995-2000

2020

11

OP5ANP — Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

alle COFOG-hovedgrupper og -grupper

(fremsendes ekskl. NP og P.53)

2001-2009

2020

11

P.5 — Bruttoinvesteringer

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

alle COFOG-hovedgrupper og -grupper

(fremsendes ekskl. P.53)

2001-2009

2020

11

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

alle COFOG-hovedgrupper og -grupper

2001-2009

2020

13

Alle variabler

Alle NUTS 2-opdelinger

2000-2011

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

20

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

2000-2017

2020

22

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

1995-2004

2020

26

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, ekskl. AN.111 Boliger

1995-2017

2020

27

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

1999Q1-2001Q4

2020

Land: Cypern

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P.53 — 9. c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2017Q4

2018

1Q

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle NACE-opdelinger, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

1A

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle NACE-opdelinger, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t + 2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser, fremsendelse med en frist på t+9 måneder

Fremsendelse med en frist på t+21 måneder

2020

26

AN.113+AN.114 — 8. Maskiner og udstyr + våbensystemer

AN.117 — 10. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle sektorer

2012-2017

2020

26

AN.12 — 16. Lagerbeholdninger

Alle sektorer

2012-2017

2020

26

AN.211 — 20. Jord

S.14 + S.15

1995-2017

2020

Land: Letland

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

3

P.1 — 1. Produktion i basispriser fordelt på brancher

P.2 — 2. Forbrug i produktionen i køberpriser fordelt på brancher

D1 — 9. Aflønning af ansatte fordelt på brancher

D.11 — 9. a) Løn fordelt på brancher

A*64-opdelinger, løbende priser

1995-1999

2020

3

B.1g — 3. Værditilvækst, brutto, i basispriser fordelt på brancher

A*64-opdelinger, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1999

2020

3

B.2n+B.3n — 5. Nettooverskud af produktionen og blandet indkomst, netto

D.29-D.39 — 6. Andre produktionsskatter minus andre produktionssubsidier

A*21- og A*64-opdelinger, løbende priser

1995-2000

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdelinger, løbende priser og foregående års priser

1995-1999

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdelinger, foregående års priser

2000-2009

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21- og A*64-opdeling, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer (hvis obligatorisk)

1995-1999

2020

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

Alle COFOG-grupper

2001-2006

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

Land: Luxembourg

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle NACE-opdelinger, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og alle korrigerede data (Denne undtagelse vil i kalenderåret 2016 erstatte den undtagelse, der indebærer en frist på t+90 dage)

Fremsendelse med en frist på t+85 dage

2020

1A

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle NACE-opdelinger, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t+2 måneder (Denne undtagelse vil i kalenderåret 2016 erstatte den undtagelse, der indebærer en frist på t+90 dage)

Fremsendelse med en frist på t+85 dage

2020

6

Alle variabler

Transaktioner og andre ændringer, aktiver og passiver, den samlede økonomi og alle (del)sektorer, konsoliderede og ikkekonsoliderede

1995-1998

2020

7

Alle variabler

Aktiver og passiver, den samlede økonomi og alle (del)sektorer, konsoliderede og ikkekonsoliderede

1995-1998

2020

Land: Ungarn

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P.51g — 9. a) Faste bruttoinvesteringer

AN_F6: opdeling af faste aktiver i: AN.117 Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, løbende priser, foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2011Q4

2020

2

P.52+P.53 — Lagerændringer og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande, OP5ANP — Bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

(fremsendes ekskl. P.53, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, udførte arbejdstimer

1995-2009

2020

8

P.53 — Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Alle sektorer, anvendelse

1995-2018

2020

8

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkeproducerede aktiver

Alle sektorer, undtagen S.13 Offentlig forvaltning og service, anvendelse

1995-2018

2020

20

AN.1132g — 6. IKT-udstyr, brutto

AN.11321g — 7. Computerhardware, brutto

AN.11322g — 8. Telekommunikationsudstyr, brutto

AN.117g — 11. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, brutto

AN.1173g — 12. Computersoftware og databaser, brutto

AN.1132n — 18. IKT-udstyr, netto

AN.11321n — 19. Computerhardware, netto

AN.11322n — 20. Telekommunikationsudstyr, netto

AN.117n — 23. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, netto

AN.1173n — 24. Computersoftware og databaser, netto

Den samlede økonomi og A*21-opdeling (hvis obligatorisk), løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2011

2020

22

P.51g_AN.1132 — 6. Faste bruttoinvesteringer i IKT-udstyr

P.51g_AN.11321 — 7. Faste bruttoinvesteringer i computerhardware

P.51g_AN.11322 — 8. Faste bruttoinvesteringer i telekommunikationsudstyr

P.51g_AN.1173 — 12. Faste bruttoinvesteringer i computersoftware og databaser

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2011

2020

26

AN.211 — 20. Jord

Sektor S.14 + S.15 — Husholdninger + nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

1995-2017

2020

Land: Malta

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

1Q

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle opdelinger (NACE, AN_F6, varighed), løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-1999Q4

2020

1Q

B.1g — 1. Værditilvækst, brutto, i basispriser

A*10-opdeling, foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

2000Q1-2014Q4

2020

1Q

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*10-opdeling (hvis obligatorisk), i 1 000 udførte arbejdstimer, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-1999Q4

2020

1A

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, fremsendelse med en frist på t+2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+70 dage

2020

1A

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle opdelinger (NACE, AN_F6, varighed), foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1999

2020

1A

B.1g — 1. Værditilvækst, brutto, i basispriser

A*10-opdeling, foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2014

2020

1A

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*10-opdeling (hvis obligatorisk), i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2020

3

Alle variabler

Den samlede økonomi og alle NACE- og AN_F6-opdelinger, foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1999

2020

3

B.1g — 3. Værditilvækst, brutto, i basispriser fordelt på brancher

A*21- og A*64-opdelinger, foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2018

2020

3

P.51c — 4. Forbrug af fast realkapital fordelt på brancher

A*21- og A*64-opdelinger, foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser

1995-2007

2020

3

P.52 — 7. b) Lagerændringer efter branche

A*10-opdeling, løbende priser og foregående års priser

Fremsendelse med en frist på t+48 måneder

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*21-opdeling, i 1 000 udførte arbejdstimer

1995-1999

2020

5

Alle variabler

Alle COICOP-opdelinger (hvis obligatorisk), foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1999

2020

8

Alle variabler

Alle sektorer, anvendelse og tilgang

1995-2004

2020

8

EMP — Beskæftigelse (i antal personer og antal udførte arbejdstimer)

Sektor S.13 Offentlig forvaltning og service, i antal personer

1995-1999

2020

8

EMP — Beskæftigelse (i antal personer og antal udførte arbejdstimer)

Sektor S.13 Offentlig forvaltning og service, i antal udførte arbejdstimer

1995-2018

2020

801

Alle variabler

Alle sektorer, anvendelse og tilgang, løbende priser, ikkesæsonkorrigerede og sæsonkorrigerede data

1999Q1-2004Q4

2020

10

B.1g — 1. Bruttoværditilvæksten i basispriser (mængdemæssig vækstrate baseret på foregående års priser)

NUTS 2-opdeling, den samlede økonomi

2000-2017

2020

13

Alle variabler

NUTS 2-opdeling

2000-2004

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, løbende priser

Fremsendelse med en frist på t+54 måneder

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, løbende priser

Fremsendelse med en frist på t+54 måneder

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Tabel 16 — Fem yderligere tabeller (anvendelsestabel i basispriser, anvendelsestabel for indenlandsk produktion, anvendelsestabel for import, handels- og transportavancer, produktskatter minus produktsubsidier)

Fuldstændig yderligere tabel inkl. alle opdelinger/detaljer, løbende priser

Fremsendelse med en frist på t+54 måneder

2020

17

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, løbende priser

Fremsendelse med en frist på t+54 måneder

2020

20

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger

2000-2017

2020

22

Alle variabler

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-1999

2020

26

Alle (obligatoriske) variabler, ekskl. AN.111 — Boliger

Alle (obligatoriske) sektorer

1995-2017

2020

27

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service,

inkl. modpartsdata for alle sektorer

1999Q1-2003Q4

2020

Land: Østrig

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

13

Alle variabler

NUTS 2-opdeling (S.14+S.15 i alt fremsendes, indtil undtagelsen udløber)

2012-2017

2020

26

AN.11+AN.12 — 2. Faste aktiver + lagerbeholdninger

AN.1121 — 6. Bygninger, undtagen boliger

AN.1122 — 7. Andre anlæg

AN.12 — 16. Lagerbeholdninger

Alle sektorer

2012-2017

2020

Land: Polen

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

Den samlede økonomi, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-1998Q4

2020

1Q

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

Den samlede økonomi, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2000Q4

2020

1Q

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

A*10-opdeling, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2000Q4

2020

1Q

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

Fremsendelse med en frist på t+95 dage

2020

1Q

B.2g+B.3g — 13. Overskud af produktionen, brutto, og blandet indkomst, brutto

D.2 — 14. Produktions- og importskatter

D.3 — 15. Subsidier

Den samlede økonomi, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-1998Q4

2020

1Q

B.2g+B.3g — 13. Overskud af produktionen, brutto, og blandet indkomst, brutto

D.2 — 14. Produktions- og importskatter

D.3 — 15. Subsidier

Den samlede økonomi, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

Fremsendelse med en frist på t+95 dage

2020

1Q

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer, 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2000Q4

2020

1Q

P.6 — 10. Eksport af varer (fob) og tjenester

P.7 — 11. Import af varer (fob) og tjenester, geografisk opdeling

P6/P7 opdeles (hvis obligatorisk) i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet), S.22 Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i EU, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede data

Fremsendelse med en frist på t+65 dage

2020

1Q

P.6 — 10. Eksport af varer (fob) og tjenester

P.7 — 11. Import af varer (fob) og tjenester, geografisk opdeling

P6/P7 opdeles (hvis obligatorisk) i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet), S.22 Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i EU, løbende priser og kædeindekserede mængder, sæsonkorrigerede data

Fremsendelse med en frist på t+65 dage

2020

1A

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer, 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer

1995-2000

2020

1A

B.2g+B.3g — 13. Overskud af produktionen, brutto, og blandet indkomst, brutto

D.2 — 14. Produktions- og importskatter

D.3 — 15. Subsidier

Den samlede økonomi, løbende priser, fremsendelse med en frist på t+2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+95 dage

2020

1A

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

Den samlede økonomi og A*10-opdeling, løbende priser, fremsendelse med en frist på t+2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+95 dage

2020

1A

P.6 — 10. Eksport af varer (fob) og tjenester

P.7 — 11. Import af varer (fob) og tjenester, geografisk opdeling

P6/P7 opdeles (hvis obligatorisk) i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet), S.22 Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i EU, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t+2 måneder

Fremsendelse med en frist på t+65 dage

2020

2

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

OP5ANP — Bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

1995-2009

2020

2

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

1995-2004

2020

2

OP5ANP — Bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service (fremsendes ekskl. NP, indtil undtagelsen udløber)

1995-2004

2020

2

D.995 — Kapitaloverførsler fra sektoren offentlig forvaltning og service til de relevante sektorer i form af skatter og bidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

1995-2000

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer

1995-2000

2020

3

EMP — 8. Beskæftigelse fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

ESE — 8. a) selvstændige fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

EEM — 8. b) ansatte fordelt på brancher (i 1 000 personer, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser)

A*64-opdeling, i 1 000 personer

1995-2009

2020

3

P.1 — 1. Produktion i basispriser fordelt på brancher

P.2 — 2. Forbrug i produktionen i køberpriser fordelt på brancher

D.29-D.39 — 6. Andre produktionsskatter minus andre produktionssubsidier

D.1 — 9. Aflønning af ansatte fordelt på brancher

D.11 — 9. a) Løn fordelt på brancher

A*64-opdeling, løbende priser, fremsendelse med en frist på t+21 måneder

Fremsendelse med en frist på t+24 måneder

2020

3

B.1g — 3. Værditilvækst, brutto, i basispriser fordelt på brancher

P.51c — 4. Forbrug af fast realkapital fordelt på brancher

A*64-opdeling, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, fremsendelse med en frist på t+21 måneder

Fremsendelse med en frist på t+24 måneder

2020

8

EMP — Beskæftigelse (i antal personer og antal udførte arbejdstimer)

Sektor S.13 Offentlig forvaltning og service, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer

1995-2009

2020

8

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkeproducerede aktiver

Alle sektorer, anvendelse

1995-2004

2020

801

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkeproducerede aktiver

Alle sektorer, anvendelse, løbende priser, ikkesæsonkorrigerede data

1999Q1-2004Q4

2020

10

EMP — 5. Beskæftigelse (1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer)

ETO — I alt

EEM — Ansatte

Alle NUTS-opdelinger, A*10-opdeling, i 1 000 udførte arbejdstimer

2000-2007

2020

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

Alle COFOG-hovedgrupper

1995-2001

2020

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

Alle COFOG-grupper

2001

2020

11

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

Alle COFOG-opdelinger

2002-2009

2020

11

OP5ANP — Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.13 — Offentlig forvaltning og service

Alle COFOG-opdelinger (fremsendes ekskl. NP, indtil undtagelsen udløber)

2002-2009

2020

11

NP — Anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

OP5ANP — Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikkefinansielle ikkeproducerede aktiver

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde

Alle COFOG-opdelinger

1995-2009

2020

15

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

16

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger, foregående års priser

2015-2016

2020

20

AN.1132g — 6. IKT-udstyr, brutto

AN.11321g — 7. Computerhardware, brutto

AN.11322g — 8. Telekommunikationsudstyr, brutto

AN.1139g+AN.114g — 9. Andre maskiner og udstyr, brutto + våbensystemer, brutto

AN.1132n — 18. IKT-udstyr, netto

AN.11321n — 19. Computerhardware, netto

AN.11322n — 20. Telekommunikationsudstyr, netto

AN.1139n+AN.114n — 21. Andre maskiner og udstyr, netto + våbensystemer, netto

Den samlede økonomi, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2017

2020

22

P.51g_AN.11 — 1. Faste bruttoinvesteringer i faste aktiver

P51g_AN.1132 — 6. Faste bruttoinvesteringer i IKT-udstyr, P51g_AN.11321 — 7 Faste bruttoinvesteringer i computerhardware

P51g_AN.11322 — 8. Faste bruttoinvesteringer i telekommunikationsudstyr

P51g_AN.1139+AN.114 — 9. Faste bruttoinvesteringer i andre maskiner og udstyr + våbensystemer

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2017

2020

26

AN.211 — 20. Jord

S.14 + S.15 — Husholdninger + nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

1995-2009

2020

Land: Portugal

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

17

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle detaljer/opdelinger

2010

2020

Land: Rumænien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P3 — 5. a) Husholdningernes udgifter til konsum (indenlandsk begreb)

Opdeling efter varighed, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, sæsonkorrigerede data

1995Q1-2017Q4

2018

1Q

P.51g — 9. a) Faste bruttoinvesteringer

AN_F6: opdeling af faste aktiver, løbende og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data

1995Q1-2019Q4

2020

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

Alle COFOG-grupper

2001-2006

2020

20

Alle variabler

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2017

2020

22

P.51g_AN.1132 Faste bruttoinvesteringer i IKT-udstyr

P.51g_AN.11321 Faste bruttoinvesteringer i computerhardware

P.51g_AN.11322 Faste bruttoinvesteringer i telekommunikationsudstyr

Den samlede økonomi, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

2000-2017

2020

26

Alle obligatoriske variabler, ekskl. AN.111 — Boliger

Den samlede økonomi og alle obligatoriske sektoropdelinger

1995-2017

2020

Land: Slovenien

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

Alle COFOG-hovedgrupper

1995-1998

2020

26

AN.211 — 20. Jord

S.14 + S.15 — Husholdninger + nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

1995-2014

2018

27

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde, inkl. modpartsdata for alle sektorer

1999Q1-2003Q4

2020

Land: Slovakiet

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

5

P.3 — 1. Husholdningernes udgifter til forbrug efter formål

P102 — Sekundær undervisning og P103 — Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning, løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder

1995-2017

2019

11

Alle variabler

S.13 — Offentlig forvaltning og service

S.1311 — Statslig forvaltning og service

S.1313 — Kommunal forvaltning og service

S.1314 — Sociale kasser og fonde,

Alle COFOG-grupper

2001-2002

2019

20

Alle variabler

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2003

2019

26

AN.11+AN.12 — 2. Faste aktiver + lagerbeholdninger

AN.1121 — 6. Bygninger, undtagen boliger

AN.1122 — 7. Andre anlæg

AN.12 — 16. Lagerbeholdninger

Alle sektorer

2012-2016

2019

26

AN.11 — 3. Faste aktiver

AN.112 — 5. Andre bygninger og anlæg

AN.113+AN.114 — 8. Maskiner og udstyr + våbensystemer

AN.115 — 9. Avlede/dyrkede naturressourcer

AN.117 — 10. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle sektorer (hvis obligatorisk)

2000-2017

2019

26

AN.211 — 20. Jord

S.14+S.15 — Husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

1995-2016

2019

Land: Finland

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle (obligatoriske) opdelinger/detaljer

Fremsendelse med en frist på t + 65 dage

2020

1A

Alle variabler

Fuldstændig tabel inkl. alle (obligatoriske) opdelinger/detaljer, fremsendelse med en frist på t + 2 måneder

Fremsendelse med en frist på t + 65 dage

2020

Land: Sverige

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

1Q

P.6 — 10. Eksport af varer (fob) og tjenester

P.7 — 11. Import af varer (fob) og tjenester

P6/P7 1 opdeles (hvis obligatorisk) i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet), løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (P6/P7-opdeling fremsendes ekskl. data om euroområdet/Den Europæiske Unions institutioner og organer, indtil undtagelsen udløber)

1995Q1-2019Q4

2020

1Q

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

A*10-opdeling af aflønning af residente ansatte, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. aflønning af ansatte i udlandet, indtil undtagelsen udløber)

1995Q1-2019Q4

2020

1Q

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

Den samlede økonomi og A*10-opdeling af residenters beskæftigelse, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. beskæftigelse i udlandet, indtil undtagelsen udløber)

1995Q1-2019Q4

2020

1A

P.6 — 10. Eksport af varer (fob) og tjenester

P.7 — 11. Import af varer (fob) og tjenester

P6/P7 opdeles (hvis obligatorisk) i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet), løbende priser og foregående års priser og kædeindekserede mængder (P6/P7-opdeling fremsendes ekskl. data om euroområdet/Den Europæiske Unions institutioner og organer, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

1A

D.1 — 17. Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

D.11 — 17. a) Løn

D.12 — 17. b) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

A*10-opdeling af aflønning af residente ansatte, løbende priser, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. aflønning af ansatte i udlandet, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

1A

EMP — 16. b) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer og 1 000 arbejdspladser) og residenters beskæftigelse (i 1 000 personer)

ESE — 16. c) Selvstændige

EEM — 16. d) Ansatte

Den samlede økonomi og A*10-opdeling af residenters beskæftigelse, i 1 000 personer og 1 000 udførte arbejdstimer, ukorrigerede og sæsonkorrigerede data (fremsendes ekskl. beskæftigelse i udlandet, indtil undtagelsen udløber)

1995-2018

2020

3

P.1 — 1. Produktion i basispriser fordelt på brancher

P.2 — 2. Forbrug i produktionen i køberpriser fordelt på brancher

B.2n+B.3n — 5. Nettooverskud af produktionen og blandet indkomst, netto

D.29-D.39 — 6. Andre produktionsskatter minus andre produktionssubsidier

Den samlede økonomi og A*21-opdeling, løbende priser, fremsendelse med en frist på t+9 måneder

Fremsendelse med en frist på t+21 måneder

2020

9

D.61SC — Gebyrer til socialforsikringsordninger

D.614 — Husholdningernes supplerende bidrag til sociale ordninger

S.212 — Den Europæiske Unions institutioner og organer

2012-2018

2020

15

P7 — Import af varer og tjenester

P7 opdeles i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet) efter CPA P*64-opdeling, løbende priser og foregående års priser (hvis obligatorisk) (fremsendes ekskl. data om euroområdet/Den Europæiske Unions institutioner og organer, indtil undtagelsen udløber)

2010-2016

2020

15

Alle variabler

Opdeling i brancher/produkter 36, 37-39 (fremsendes som summen af 36-37 og 38-39, indtil undtagelsen udløber)

Opdeling i brancher/produkter 45, 46, 47 (fremsendes som summen af 45-47, indtil undtagelsen udløber), løbende priser og foregående års priser (hvis obligatorisk)

2010-2016

2020

16

P6 — Eksport af varer og tjenester

P6 opdeles i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet) efter CPA P*64-opdeling, løbende priser og foregående års priser (hvis obligatorisk) (fremsendes ekskl. data om euroområdet/Den Europæiske Unions institutioner og organer, indtil undtagelsen udløber)

2010-2016

2020

16

Alle variabler

Opdeling i brancher/produkter 36, 37-39 (fremsendes som summen af 36-37 og 38-39, indtil undtagelsen udløber)

Opdeling i brancher/produkter 45, 46, 47 (fremsendes som summen af 45-47, indtil undtagelsen udløber), løbende priser og foregående års priser (hvis obligatorisk)

2010-2016

2020

16

B2A3N — Overskud af produktionen og blandet indkomst, netto

B2A3G — Overskud af produktionen og blandet indkomst, brutto

Opdeling efter NACE A*64-opdeling, løbende priser

2010-2016

2020

17

P6 — Eksport af varer og tjenester

P7 — Import af varer og tjenester

P6/P7 opdeles i S.2I Medlemsstater, der har euroen som valuta, Den Europæiske Centralbank og andre institutioner og organer i euroområdet og S.21-S.2I Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og Den Europæiske Unions institutioner og organer (undtagen ECB og andre institutioner og organer i euroområdet) efter CPA P*64-opdeling, løbende priser (fremsendes ekskl. data om euroområdet/Den Europæiske Unions institutioner og organer, indtil undtagelsen udløber)

2010, 2015

2020

17

Alle variabler

Opdeling i produkter 36, 37-39 (fremsendes som summen af 36-37 og 38-39, indtil undtagelsen udløber)

Opdeling i produkter 45, 46, 47 (fremsendes som summen af 45-47, indtil undtagelsen udløber), løbende priser

2010, 2015

2020

17

B2A3N — Overskud af produktionen og blandet indkomst, netto

B2A3G — Overskud af produktionen og blandet indkomst, brutto

Opdeling efter CPA P*64, løbende priser

2010, 2015

2020

20

AN.11g 1. Faste aktiver, brutto AN.111g 2. Boliger, brutto AN.112g 3. Andre bygninger og anlæg, brutto AN.113g+AN.114g 4. Maskiner og udstyr + våbensystemer, brutto AN.1131g 5. Transportmidler, brutto AN 1132g 6. IKT-udstyr, brutto AN.11321g 7. Computerhardware, brutto AN.11322g 8. Telekommunikationsudstyr, brutto AN.1139g+AN.114g 9. Andre maskiner og udstyr + våbensystemer, brutto AN.115g 10. Avlede/dyrkede natur-ressourcer, brutto AN.117g 11. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, brutto AN.1173g 12. Computersoftware og databaser, brutto

Den samlede økonomi og NACE A*21-opdeling, løbende genanskaffelsespriser og foregående års genanskaffelsespriser

2000-2017

2020

Land: Det Forenede Kongerige

Tabel

Kode og variabel

Detaljeret beskrivelse af undtagelsen

Periode omfattet af undtagelsen/fremsendelsesfrist

Fremsendes første gang i

26

Alle variabler

Alle sektorer (data for den samlede økonomi og institutionelle sektorer om AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114, AN.115, inkl. metadata, fremsendes i forringet kvalitet, indtil undtagelsen udløber)

1995-2014

2018


5.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1892

af 3. december 2018

om en foranstaltning truffet af Letland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en plæneklipper fremstillet af GGP Italy SpA

(meddelt under nummer C(2018) 7656)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. juli 2014 informerede Letland Kommissionen om en foranstaltning for at forbyde markedsføringen af en plæneklipper af typen Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fremstillet af GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italien.

(2)

Letland traf foranstaltningen den 3. december 2013, i betragtning af at plæneklipperen ikke overholdt de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i punkt 1.3.8 og 1.4.1 i bilag I til direktiv 2006/42/EF, da den ikke var i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2010.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/902 (2) fandt Kommissionen foranstaltningen truffet af Letland berettiget.

(4)

Ved dom af 26. januar 2017 (3) annullerede Retten gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/902 med den begrundelse, at afgørelsen ikke var baseret på en konkret godtgørelse af, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF var blevet tilsidesat, men alene på den omhandlede plæneklippers manglende overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2010, selv om dens overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2006 fortsat dannede grundlag for en formodning om overensstemmelse med de nævnte krav i den berørte periode (dvs. fra den 3. september 2012 til den 31. august 2013) (4).

(5)

For at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skal Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterleve Rettens dom.

(6)

Kommissionen har med det formål hørt de berørte parter.

(7)

Fabrikanten bekræftede, at plæneklipperen ikke er blevet fremstillet eller markedsført i nogen EU-medlemsstat siden den 1. september 2013. Fabrikanten bekræftede, at plæneklipperen var blevet trukket tilbage fra forhandlere og distributører i Letland i begyndelsen af 2014 og fremlagde oplysninger, i henhold til hvilke den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2006 angiveligt var blevet anvendt korrekt.

(8)

Letland fremlagde oplysninger, der viste, at dets nationale foranstaltning fortsat var gældende. Landet bekræftede også, at denne foranstaltning var baseret på anvendelsen af den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2010, og at vurderingen kun var foretaget ud fra denne harmoniserede standard. De supplerende oplysninger, som Letland havde fremlagt, var ikke tilstrækkelige til at påvise, at den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2006 ikke var blevet anvendt korrekt.

(9)

I lyset af de tilgængelige oplysninger og i betragtning af at Letlands foranstaltning var baseret på vurderingen af overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2010, mens det fremgår af Rettens dom af 26. januar 2017, at den harmoniserede standard EN 60335-2-77:2006 fandt anvendelse på produktet i den berørte periode, kan den nationale foranstaltning ikke betragtes som berettiget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Foranstaltningen truffet af Letland for at forbyde markedsføringen af plæneklipper af typen Stiga Collector 35 EL (C 350, 297352654/S13) fremstillet af GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italien, er ikke berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2018.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIENKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/902 af 10. juni 2015 om en foranstaltning truffet af Letland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en plæneklipper fremstillet af GGP Italy spa (EUT L 147 af 12.6.2015, s. 22).

(3)  Sag T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) mod Europa-Kommissionen, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, præmis 70 og 71.