ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
3. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/1877 af 26. november 2018 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond og om ophævelse af Rådets forordning (EU) 2015/323

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1878 af 26. november 2018 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Scrumbie de Dunăre afumată (BGB))

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1879 af 29. november 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår datoen for indlagring af skummetmælkspulver, der sælges ved licitation

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 af 30. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

24

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/719 af 14. maj 2018 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces ( EUT L 120 af 16.5.2018 )

27

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1877

af 26. november 2018

om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond og om ophævelse af Rådets forordning (EU) 2015/323

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (1), i den seneste affattelse (»AVS-EU-partnerskabsaftalen«),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (2) (»den interne aftale«), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Investeringsbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) 2015/323 (4) fastsætter nærmere regler for den finansielle gennemførelse af 11. Europæiske Udviklingsfond (»11. EUF«). Disse regler vedrører bl.a. de gældende principper, sammensætningen af midlerne under 11. EUF, de finansielle aktører og enheder, der har fået pålagt budgetgennemførelsesopgaver, finansieringsafgørelser, forpligtelser og betalinger, finansieringsinstrumenter, herunder udbud, tilskud, finansielle instrumenter og EU-trustfonde, regnskabsaflæggelse og regnskabsføring, ekstern revision udført af Revisionsretten og decharge fra Europa-Parlamentet og den investeringsfacilitet, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

(2)

Af forenklingshensyn og for at sikre sammenhæng blev forordning (EU) 2015/323 i så høj grad som muligt tilpasset til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (5) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (6). Denne tilpasning skete gennem direkte henvisning til disse forordninger og har på den ene side gjort det muligt let at identificere de særlige forhold, der kendetegner den finansielle gennemførelse af 11. EUF, og på den anden side mindsket antallet af forskellige EU-finansieringsregler på området for foranstaltninger udadtil, som medfører en unødvendig byrde for modtagerne, Kommissionen og de øvrige involverede aktører.

(3)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 er blevet slået sammen og erstattet af en enkelt retsakt, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (7), hvilket indebar væsentlige ændringer og forbedringer og forenklede de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget. Af forenklingshensyn bør finansforordningen for 11. EUF i så høj grad som muligt tilpasses nævnte forordning. Af hensyn til juridisk klarhed og i betragtning af det betydelige antal ændringer, som denne tilpasning kræver, bør forordning (EU) 2015/323 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(4)

Det er nødvendigt at erindre om, at rammen for den finansielle gennemførelse af 11. EUF ud over denne forordning består af AVS-EU-partnerskabsaftalen, særlig bilag IV, den interne aftale, Rådets afgørelse 2013/755/EU (8) og Rådets forordning (EU) 2015/322 (9).

(5)

Den finansielle gennemførelse af 11. EUF bør bygge på principperne om enhed og et realistisk budget, én regningsenhed, specificering, forsvarlig økonomisk forvaltning og gennemsigtighed. Da 11. EUF er flerårig, bør budgetprincippet om etårighed ikke finde anvendelse på 11. EUF.

(6)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om medlemsstaternes betaling af bidrag til 11. EUF og om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier (»OLT'er«), på hvilke fjerde del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) finder anvendelse.

(7)

Reglerne for de finansielle aktører, nemlig den anvisningsberettigede og regnskabsføreren, delegationen af deres opgaver samt deres ansvar bør tilpasses til forordning (EU, Euratom) 2018/1046, da disse aktører handler inden for rammerne af Kommissionen ved gennemførelsen af 11. EUF i henhold til nærværende forordning.

(8)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om, hvordan den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede i nært samarbejde med den nationale, regionale, AVS-interne eller territoriale anvisningsberettigede træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at transaktioner gennemføres korrekt.

(9)

Reglerne om gennemførelsesmetoder, dvs. om overdragelse af budgetgennemførelsesopgaver og betingelserne og grænserne herfor, bør tilpasses til forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Desuden bør der inkluderes en bestemmelse om yderligere overdragelse af budgetgennemførelsesopgaver, der svarer til bestemmelsen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 (10), for at sikre en sammenhængende gennemførelse af finansieringen af foranstaltninger udadtil. Nærværende forordning bør ikke desto mindre indeholde specifikke bestemmelser om midlertidig stedfortræder for den nationale anvisningsberettigede, om overdragelse af opgaver fra AVS-stater og OLT'er til en tjenesteyder og om styrkelse af beskyttelsen af Unionens finansielle interesser i tilfælde af indirekte forvaltning med AVS-stater og OLT'er.

(10)

Bestemmelserne om finansieringsafgørelser bør tilpasses bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, når Kommissionen gennemfører 11. EUF i henhold til nærværende forordning.

(11)

Reglerne om forpligtelser bør tilpasses reglerne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 med undtagelse af foreløbige forpligtelser. Desuden bør der gives mulighed for at forlænge frister, når det er nødvendigt for foranstaltninger, der gennemføres ved indirekte forvaltning af AVS-stater eller OLT'er.

(12)

Betalingsfristerne bør tilpasses betalingsfristerne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Der bør fastsættes særlige bestemmelser om tilfælde, hvor AVS-stater og OLT'er ikke er bemyndigede til at foretage betalinger ved indirekte forvaltning, og hvor Kommissionen derfor fortsat foretager betalinger til modtagerne.

(13)

Forskellige gennemførelsesbestemmelser vedrørende den interne revisor, god forvaltning og klagemuligheder, IT-systemet, elektronisk fremsendelse, e-forvaltning, administrative og økonomiske sanktioner og anvendelse af den centrale udelukkelsesdatabase bør tilpasses til bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Desuden bør beskyttelsen af Unionens finansielle interesser gennem pålæggelse af sanktioner styrkes, når 11. EUF gennemføres ved indirekte forvaltning med AVS-stater og OLT'er.

(14)

Reglerne om udbud, tilskud, priser og eksperter bør tilpasses reglerne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Reglerne om finansielle instrumenter og EU-trustfonde bør tilpasses med visse justeringer på grund af 11. EUF's karakter. Budgetstøtte til OLT'er bør tage hensyn til de institutionelle forbindelser med den pågældende medlemsstat.

(15)

Reglerne om regnskabsaflæggelse og regnskabsføring og om ekstern revision og decharge bør afspejle reglerne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

(16)

De betingelser, på hvilke Revisionsretten bør udøve sine beføjelser for så vidt angår 11. EUF, bør fastsættes.

(17)

Det er nødvendigt at fastsætte de betingelser, på hvilke EIB bør forvalte 11. EUF's midler.

(18)

Bestemmelserne om Revisionsrettens revision af 11. EUF-midler, der forvaltes af EIB, bør stemme overens med den trepartsaftale, der er indgået mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen, jf. artikel 287, stk. 3, i TEUF.

(19)

Der bør i overgangsbestemmelserne fastlægges regler for behandling af restbeløb og indtægter fra 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond (»tidligere EUF'er«) samt for anvendelse af denne forordning på de resterende transaktioner under disse EUF'er.

(20)

Fortolkningen af denne forordning bør sigte mod at sikre overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046, medmindre en sådan fortolkning vil være uforenelig med de særlige forhold i forbindelse med 11. EUF som fastsat i AVS-EU-partnerskabsaftalen, den interne aftale, afgørelse 2013/755/EU eller forordning (EU) 2015/322 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

FØRSTE DEL

HOVEDBESTEMMELSER

AFSNIT I

Genstand, anvendelsesområde og almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter regler om den finansielle gennemførelse af midlerne i 11. EUF og om regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber.

Artikel 2

Forhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046

1.   Med henblik på nærværende forordning omfatter henvisninger til de gældende bestemmelser i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ikke de proceduremæssige bestemmelser, der ikke er relevante for 11. EUF.

2.   Interne henvisninger i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 medfører ikke, at de bestemmelser, der henvises til, indirekte finder anvendelse på 11. EUF.

3.   Specifikke henvisninger i nærværende forordning til bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 skal forstås som værende dynamiske henvisninger, der omfatter efterfølgende ændringer af disse bestemmelser.

4.   Kommissionens afgørelse om de interne regler for gennemførelse af Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Europa-Kommissionen) rettet til Kommissionens tjenestegrene finder tilsvarende anvendelse på 11. EUF.

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

1.   Definitionerne i artikel 2 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Med henblik på nærværende forordning skal følgende udtryk i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 forstås som følger:

a)

»bevillinger« eller »aktionsbevillinger« forstås som »midler under 11. EUF«

b)

»basisretsakt« forstås som den interne aftale, afgørelse 2013/755/EU eller forordning (EU) 2015/322, alt efter den relevante kontekst

c)

»budget« eller »budgetmæssig« forstås som »11. EUF«

d)

»budgetmæssig forpligtelse« forstås som »finansiel forpligtelse«

e)

»budgetpost« forstås som »tildeling«

f)

»tredjeland« forstås som ethvert partnerland eller -territorium, der er omfattet af det geografiske anvendelsesområde for 11. EUF.

3.   Artikel 4 og 5 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

AFSNIT II

Finansielle principper

Artikel 4

Finansielle principper

11. EUF's midler forvaltes i overensstemmelse med følgende principper:

a)

principperne om enhed og et realistisk budget

b)

princippet om én regningsenhed

c)

princippet om bruttoopgørelse

d)

princippet om specificering

e)

princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og præstation

f)

princippet om gennemsigtighed.

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 5

Principperne om enhed og et realistisk budget

Enhver indtægt og udgift skal konteres 11. EUF.

Artikel 8, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 6

Princippet om én regningsenhed

Artikel 19 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 7

Princippet om bruttoopgørelse

1.   Artikel 20 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse. Samtlige indtægter skal dække samtlige anslåede betalinger, jf. dog artikel 8 i nærværende forordning.

2.   De indtægter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra c), i nærværende forordning, trækkes automatisk fra de betalinger, der foretages til dækning af den forpligtelse, som de stammer fra.

3.   Unionen må ikke optage lån inden for rammerne af 11. EUF.

Artikel 8

Formålsbestemte indtægter

1.   Formålsbestemte indtægter øremærkes til finansiering af bestemte former for udgifter.

2.   Følgende udgør formålsbestemte indtægter:

a)

finansielle bidrag fra medlemsstaterne og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, og fra internationale organisationer til visse projekter eller programmer for bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen eller EIB på deres vegne, jf. artikel 10 i forordning (EU) 2015/322

b)

indtægter, der er øremærket til et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og legater

c)

indtægter fra tilbagebetaling, efter inddrivelse, af uretmæssigt udbetalte beløb

d)

tilbagebetalinger og indtægter fra finansielle instrumenter eller budgetgarantier i medfør af artikel 209, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046

e)

indtægter fra efterfølgende refundering af afgifter i henhold til artikel 27, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   De formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b), skal finansiere de former for udgifter, som donoren fastlægger, forudsat at dette accepteres af Kommissionen.

De formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i stk. 2, litra d) og e), skal finansiere former for udgifter, der svarer til dem, som de hidrører fra.

4.   Artikel 25, 26 og 27 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse. En donation kan kun modtages efter Rådets godkendelse.

5.   Den del af 11. EUF's midler, der svarer til formålsbestemte indtægter, stilles automatisk til rådighed, når Kommissionen har modtaget disse indtægter. Et overslag over fordringer medfører dog, at 11. EUF's midler stilles til rådighed for så vidt angår de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i stk. 2, litra a), når aftalen med medlemsstaten er udtrykt i euro; i sådanne tilfælde kan der først foretages betalinger, der konteres mod sådanne indtægter, når de er modtaget.

Artikel 9

Princippet om specificering

1.   11. EUF's midler øremærkes til specifikke formål per AVS-stat eller OLT i overensstemmelse med de vigtigste samarbejdsinstrumenter.

2.   For AVS-staterne er de vigtigste samarbejdsinstrumenter fastlagt i finansprotokollen i bilag Ic til AVS-EU-partnerskabsaftalen. Øremærkningen af midler (vejledende tildelinger) baseres også på den interne aftale og forordning (EU) 2015/322 og skal tage hensyn til de midler, der er forbeholdt støtteudgifter i forbindelse med programmering og gennemførelse i henhold til artikel 6 i den interne aftale.

3.   For OLT'erne er de vigtigste samarbejdsinstrumenter fastlagt i fjerde del af afgørelse 2013/755/EU og bilag II dertil. Øremærkningen af disse midler skal også tage hensyn til den ikketildelte reserve, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i nævnte bilag, og midlerne til undersøgelser og faglig bistand i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), i bilaget.

Artikel 10

Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og præstation samt intern kontrol

Artikel 33, stk. 1, artikel 33, stk. 2, litra a) og b), artikel 33, stk. 3, og artikel 34 og 36 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 11

Princippet om gennemsigtighed

1.   Artikel 37, stk. 1, og artikel 38 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Den årlige redegørelse for forpligtelser og betalinger og det årlige beløb for bidragsindkaldelser, jf. artikel 7 i den interne aftale, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Med henblik på artikel 38, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 forstås om nødvendigt ved udtrykket »lokalitet«, hvad der svarer til regionen på NUTS 2-niveau, når modtageren er en fysisk person.

AFSNIT III

11. EUF's midler og gennemførelse

Artikel 12

Kilder til 11. EUF's midler

Midlerne under 11. EUF består af det loft, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 4 og 6, i den interne aftale, af de midler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 9, deri, og af de andre formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 8.

Artikel 13

11. EUF's struktur

11. EUF's indtægter og udgifter opdeles i henhold til deres art eller formål.

Artikel 14

Gennemførelse af 11. EUF i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og præstation

1.   Artikel 57, artikel 59, stk. 2 og 3, samt artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Kommissionen varetager Unionens ansvarsområder som omhandlet i artikel 57 i AVS-EU-partnerskabsaftalen og i afgørelse 2013/755/EU. Med henblik herpå gennemfører den på eget ansvar og inden for grænserne af 11. EUF's midler 11. EUF's indtægter og udgifter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne del og i denne forordnings tredje del.

3.   Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen, således at 11. EUF's midler anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og præstation.

Artikel 15

Gennemførelsesmetoder

Artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a) og c), artikel 62, stk. 2, første og tredje afsnit, og artikel 62, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

AFSNIT IV

Finansielle aktører

Artikel 16

Almindelige bestemmelser om finansielle aktører og deres ansvar

1.   Artikel 72-76 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Artikel 90-95 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 vedrørende de finansielle aktørers ansvar finder anvendelse.

Artikel 17

Den anvisningsberettigede

1.   Den årsberetning, der er omhandlet i artikel 74, stk. 9, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, skal i et bilag omfatte oversigter, der pr. tildeling, land, territorium, region eller underregion viser de samlede forpligtelser, de tildelte midler og betalingerne i løbet af regnskabsåret og de kumulerede beløb siden den respektive EUF's begyndelse.

2.   Hvis den ansvarlige anvisningsberettigede i Kommissionen får kendskab til problemer i forbindelse med gennemførelsen af procedurerne for forvaltning af 11. EUF's midler, tager vedkommende sammen med den udpegede nationale, regionale, AVS-interne eller territoriale anvisningsberettigede alle fornødne kontakter for at afhjælpe situationen og træffer eventuelle nødvendige foranstaltninger. I tilfælde hvor den nationale, regionale, AVS-interne eller territoriale anvisningsberettigede ikke varetager eller ikke er i stand til at varetage de funktioner, som påhviler den pågældende i henhold til AVS-EU-partnerskabsaftalen eller afgørelse 2013/755/EU, kan den ansvarlige anvisningsberettigede i Kommissionen midlertidigt træde i den pågældende anvisningsberettigedes sted og handle i dennes navn og på dennes vegne ved indirekte forvaltning. I så fald kan Kommissionen af de midler, der er tildelt den pågældende AVS-stat eller det pågældende OLT, modtage en finansiel godtgørelse for den yderligere administrative arbejdsbyrde.

Artikel 18

Regnskabsføreren

1.   Kommissionens regnskabsfører er regnskabsfører for 11. EUF.

2.   Artikel 77, stk. 1, første afsnit, litra a) og c)-f), artikel 78, stk. 3 og 4, artikel 79, artikel 80, stk. 1, 2 og 3, artikel 81, artikel 82, stk. 2-10, samt artikel 84, 85 og 86 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

3.   De regnskabsregler, der er omhandlet i artikel 80, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, finder anvendelse på den del af 11. EUF's midler, der forvaltes af Kommissionen. Disse regler anvendes på 11. EUF under hensyntagen til dens aktiviteters særlige karakter.

4.   Regnskabsføreren udarbejder og vedtager efter høring af den ansvarlige anvisningsberettigede den kontoplan, der skal anvendes i forbindelse med 11. EUF's transaktioner.

AFSNIT V

Forvaltning af indtægter

Artikel 19

Årligt bidrag og dets trancher

1.   I overensstemmelse med artikel 7 i den interne aftale fastsættes loftet for det årlige beløb for bidraget for år n + 2 og det årlige beløb for bidraget for år n + 1 samt betalingen heraf i tre trancher efter proceduren i nærværende artikels stk. 2-7.

De trancher, som hver medlemsstat skal betale, fastsættes, så de er proportionale med medlemsstatens bidrag til 11. EUF som fastsat i artikel 1, stk. 2, i den interne aftale.

2.   Kommissionen forelægger senest den 15. oktober i år n et forslag, som fastsætter:

a)

loftet for det årlige beløb for bidraget for år n + 2

b)

det årlige beløb for bidraget for år n + 1

c)

beløbet for første tranche af bidraget for år n + 1

d)

et vejledende, ikkebindende overslag på grundlag af en statistisk metode over de forventede årlige bidragsbeløb for år n + 3 og n + 4.

Rådet træffer afgørelse om dette forslag senest den 15. november i år n.

Medlemsstaterne betaler første tranche af bidraget for år n + 1 senest den 21. januar i år n + 1.

3.   Kommissionen forelægger senest den 15. juni i år n + 1 et forslag, som fastsætter:

a)

beløbet for anden tranche af bidraget for år n + 1

b)

et revideret årligt beløb for bidraget for år n + 1 i overensstemmelse med de faktiske behov i tilfælde, hvor det årlige beløb afviger fra de faktiske behov, jf. artikel 7, stk. 3, i den interne aftale.

Rådet træffer afgørelse om dette forslag senest 21 kalenderdage efter, at Kommissionen har forelagt det.

Medlemsstaterne betaler anden tranche senest 21 kalenderdage efter vedtagelsen af Rådets afgørelse.

4.   Kommissionen udarbejder og forelægger senest den 15. juni i år n + 1 Rådet en redegørelse for forpligtelser, betalinger og det årlige beløb for indkaldelser af bidrag, der er gennemført i år n, og som skal gennemføres i år n + 1 og n + 2, under hensyntagen til EIB's overslag vedrørende forvaltningen og driften af investeringsfaciliteten, herunder de rentegodtgørelser, der gennemføres af EIB. Kommissionen tilvejebringer medlemsstaternes årlige bidragsbeløb samt det beløb, som EUF stadig skal betale, og skelner mellem EIB's og Kommissionens andele. Beløbene for år n + 1 og n + 2 baseres på, i hvor høj grad de foreslåede midler reelt kan betales, samtidig med at det tilstræbes at undgå betydelige udsving mellem de forskellige år samt betydelige restbeløb i slutningen af året.

5.   Kommissionen forelægger senest den 10. oktober i år n + 1 et forslag, som fastsætter:

a)

beløbet for tredje tranche af bidraget for år n + 1

b)

et revideret årligt beløb for bidraget for år n + 1 i overensstemmelse med de faktiske behov i tilfælde, hvor det årlige beløb afviger fra de faktiske behov, jf. artikel 7, stk. 3, i den interne aftale.

Rådet træffer afgørelse om dette forslag senest 21 kalenderdage efter, at Kommissionen har forelagt det.

Medlemsstaterne betaler tredje tranche senest 21 kalenderdage efter vedtagelsen af Rådets afgørelse.

6.   Summen af trancherne vedrørende et givet år overstiger ikke det årlige beløb for det bidrag, der er fastsat for dette år. Det årlige bidragsbeløb overstiger ikke det loft, der er fastsat for dette år. Loftet må kun forhøjes i henhold til artikel 7, stk. 4, i den interne aftale. En eventuel forhøjelse af loftet skal indgå i de forslag, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, 3 og 5.

7.   Loftet for det årlige bidragsbeløb, som hver medlemsstat skal betale for år n + 2, det årlige bidragsbeløb for år n + 1 og trancherne af bidragene skal angive:

a)

det beløb, der forvaltes af Kommissionen, og

b)

det beløb, der forvaltes af EIB, herunder de rentegodtgørelser, der forvaltes af EIB.

Artikel 20

Betaling af trancher

1.   Indkaldelser af bidrag skal først opbruge de beløb, som er fastsat for tidligere EUF'er, det ene efter det andet.

2.   Medlemsstaternes bidrag udtrykkes i euro og betales i euro.

3.   Hver medlemsstat indbetaler det bidrag, der er omhandlet i artikel 19, stk. 7, litra a), på en særlig konto benævnt »Europa-Kommissionen — Den Europæiske Udviklingsfond«, som er oprettet i den pågældende medlemsstats centralbank eller i den finansielle institution, som medlemsstaten har udpeget. Bidragsbeløbet bliver stående på denne særlige konto, indtil der skal foretages betalinger.

4.   Den i stk. 3 omhandlede konto skal være gebyrfri og rentefri.

5.   Såfremt den i denne artikels stk. 3 omhandlede konto pålægges negativ rente, krediterer den pågældende medlemsstat senest på datoen for betaling af hver tranche, jf. artikel 19, kontoen med et beløb, der svarer til størrelsen af den pålagte negative rente, indtil den første dag i den måned, der går forud for betalingen af tranchen.

6.   Med forbehold af denne artikels stk. 7 bestræber Kommissionen sig på at fordele træk på de særlige konti således, at dens tilgodehavender på disse konti fortsat svarer til fordelingsnøglen i artikel 1, stk. 2, litra a), i den interne aftale.

7.   Når Kommissionen dækker 11. EUF-likviditetsbehov i henhold til stk. 3, tilstræber den at mindske virkningen af medlemsstaternes forpligtelse til at kreditere negative rentebeløb i henhold til stk. 5 ved først at disponere over de beløb, der er krediteret de pågældende konti.

8.   Hver medlemsstat indbetaler det bidrag, der er omhandlet i artikel 19, stk. 7, litra b), i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1.

Artikel 21

Renter af ikkebetalte bidragsbeløb

1.   Efter udløbet af de frister, der er fastsat i artikel 19, stk. 2, 3 og 5, er den pågældende medlemsstat forpligtet til at betale renter på følgende betingelser:

a)

Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første kalenderdag i den måned, hvor fristen udløber, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse.

b)

Renterne skal betales for en periode, der går fra kalenderdagen efter udløbet af betalingsfristen og indtil betalingsdatoen.

2.   Med hensyn til det bidrag, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 7, litra a), indbetales renterne på en af de konti, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i den interne aftale.

Med hensyn til det bidrag, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 7, litra b), indbetales renterne til investeringsfaciliteten i overensstemmelse med denne forordnings artikel 47, stk. 1.

Artikel 22

Indkaldelse af ikkebetalte bidrag

Ved udløbet af gyldighedsperioden for finansprotokollen i bilag Ic til AVS-EU-partnerskabsaftalen indkalder Kommissionen og, efter behov, EIB på de betingelser, der er fastsat i denne forordning, den del af bidragene, som medlemsstaterne stadig skal indbetale i henhold til denne forordnings artikel 19.

Artikel 23

Øvrige bestemmelser om forvaltning af indtægter

1.   Artikel 97, 98 og 99, artikel 100, stk. 1, artikel 100, stk. 2, første afsnit, artikel 101, stk. 1-6, samt artikel 102-107 og 109 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse. Inddrivelse kan finde sted ved hjælp af en afgørelse truffet af Kommissionen, der kan tvangsfuldbyrdes i henhold til artikel 299 i TEUF.

2.   For så vidt angår artikel 97, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 skal henvisningen til egne indtægter forstås som en henvisning til medlemsstaternes bidrag, jf. nærværende forordnings artikel 19.

3.   Artikel 99, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse på inddrivelser, der er fastlagt i euro. For inddrivelser i lokal valuta finder nævnte bestemmelse anvendelse med anvendelse af den sats, som er fastsat af centralbanken i det land, der udsteder valutaen, og som er gældende den første dag i den måned, hvor indtægtsordren er udstedt.

AFSNIT VI

Forvaltning af udgifter

Artikel 24

Regler vedrørende forpligtelser og finansieringsafgørelser

1.   Forud for indgåelse af en udgiftsforpligtelse skal der foreligge en finansieringsafgørelse vedtaget af Kommissionen.

2.   Artikel 110, stk. 2-5, artikel 111, artikel 112, stk. 1, første afsnit, litra a) og b), artikel 112, stk. 2-5, samt artikel 114, 115 og 116 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

3.   Med hensyn til anvendelsen af artikel 114, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 kan perioden for indgåelse af retlige forpligtelser til gennemførelse af foranstaltningen forlænges ud over tre år fra datoen for indgåelse af finansieringsaftalen med AVS-stater og OLT'er.

4.   Når 11. EUF's midler anvendes ved indirekte forvaltning med AVS-stater eller OLT'er, kan den ansvarlige anvisningsberettigede, når vedkommende har accepteret begrundelsen herfor, forlænge den periode på to år, der er omhandlet i artikel 114, stk. 6, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, og den periode på tre år, der er omhandlet i artikel 114, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte forordning.

5.   Ved udløbet af de forlængede perioder, der er omhandlet i stk. 3 og 4, frigøres den uudnyttede del af forpligtelserne i givet fald.

6.   Når der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 96 og 97 i AVS-EU-partnerskabsaftalen, kan forløbet af de perioder, der er omhandlet i nærværende artikel, suspenderes.

7.   For så vidt angår artikel 111, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 vurderes overensstemmelsen i forhold til de relevante bestemmelser, navnlig traktaterne, AVS-EU-partnerskabsaftalen, afgørelse 2013/755/EU, den interne aftale, nærværende forordning og alle akter, der er vedtaget til gennemførelse af de pågældende bestemmelser.

Artikel 25

Betalingsfrister

1.   Artikel 116 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse på betalinger, der foretages af Kommissionen, jf. dog betingelserne i nærværende artikels stk. 2.

2.   Når 11. EUF's midler anvendes ved indirekte forvaltning med AVS-stater eller OLT'er, og Kommissionen foretager betalinger på deres vegne, finder den frist, der er nævnt i artikel 116, stk. 1, litra b), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, anvendelse på alle betalinger, der ikke er omhandlet i litra a) i nævnte stykke. Finansieringsaftalen skal indeholde de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre et rettidigt samarbejde fra den ordregivende myndigheds side.

3.   Med hensyn til artikel 116, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 konteres betalinger, som Kommissionen har ansvaret for, den samme tildeling som den tilsvarende kontrakt. Hvis de resterende midler ikke er tilstrækkelige, finder kontering sted på den eller de konti, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i den interne aftale.

AFSNIT VII

Den interne revisor

Artikel 26

Den interne revisor

Kommissionens interne revisor er ligeledes intern revisor for 11. EUF, og Kommissionens opfølgningsudvalg vedrørende intern revision, der er omhandlet i artikel 123 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, varetager tillige sine opgaver i relation til de af EUF's midler, som Kommissionen forvalter. Artikel 118-122 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

AFSNIT VIII

Forskellige gennemførelsesbestemmelser

Artikel 27

Fælles bestemmelser

Artikel 124-146, artikel 147, stk. 1, artikel 148, artikel 149, stk. 1 og 3-7, samt artikel 150-153 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 28

Administrative ordninger med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionens tjenestegrene kan aftale detaljerede ordninger for at lette EU-delegationernes forvaltning af midler til afholdelse af støtteudgifter i tilknytning til 11. EUF efter artikel 6 i den interne aftale.

AFSNIT IX

Finansieringsinstrumenter

Artikel 29

Almindelige bestemmelser om finansieringsinstrumenter

1.   Samarbejde mellem Unionen, AVS-staterne og OLT'erne med henblik på at yde finansiel bistand i henhold til dette afsnit kan bl.a. udmønte sig i:

a)

tresidede ordninger, hvorved Unionen med et tredjeland koordinerer sin bistand til en AVS-stat, OLT'er eller en region

b)

administrative samarbejdsforanstaltninger som f.eks. partnerskaber mellem offentlige institutioner, lokale myndigheder, nationale offentlige organer eller privatretlige enheder, der har fået overdraget public service-opgaver i en medlemsstat eller en region i den yderste periferi, og de tilsvarende enheder i en AVS-stat eller OLT'er eller deres region samt samarbejdsforanstaltninger, der omfatter eksperter fra den offentlige sektor, som udsendes af medlemsstaterne, og deres regionale og lokale myndigheder

c)

ekspertfaciliteter til målrettet kapacitetsopbygning i en AVS-stat eller OLT'er eller deres region og kortsigtet teknisk bistand og rådgivning til dem samt støtte fra bæredygtige viden- og ekspertisecentre vedrørende forvaltningspraksis og reform i den offentlige sektor

d)

bidrag til de omkostninger, der er nødvendige for at oprette og administrere et offentlig-privat partnerskab

e)

støtteprogrammer for sektorpolitikker, hvorved Unionen yder støtte til en AVS-stats eller et OLT's sektorprogram

f)

rentetilskud.

2.   Ud over de finansieringstyper, der er omhandlet i artikel 30-37, kan der også ydes finansiel bistand gennem følgende:

a)

gældslettelse i henhold til internationalt vedtagne gældslettelsesprogrammer

b)

i ekstraordinære tilfælde sektorspecifikke eller generelle importprogrammer, der kan være:

i)

sektorspecifikke importprogrammer vedrørende naturalier

ii)

sektorspecifikke importprogrammer vedrørende valutastøtte til finansiering af sektorspecifik import eller

iii)

generelle importprogrammer vedrørende valutastøtte til finansiering af generel import af en bred vifte af produkter.

3.   Der kan også ydes finansiel bistand gennem bidrag til internationale, regionale eller nationale fonde, f.eks. fonde, der er etableret eller forvaltes af EIB, medlemsstater eller AVS-stater eller OLT'er og regioner eller af internationale organisationer, med henblik på at tiltrække fælles finansiering fra en række donorer, eller til fonde, der er oprettet af en eller flere donorer med sigte på fælles gennemførelse af projekter.

Gensidig adgang for finansielle institutioner i Unionen til finansielle instrumenter, der er oprettet af andre organisationer, skal fremmes, hvor det er hensigtsmæssigt.

4.   Foranstaltninger, der finansieres under 11. EUF, kan gennemføres med parallel eller fælles samfinansiering.

I tilfælde af parallel samfinansiering opdeles en foranstaltning i flere tydeligt identificerbare komponenter, der hver især finansieres af de forskellige partnere, som deltager i samfinansieringen, således at finansieringens endelige anvendelse altid kan identificeres.

I tilfælde af fælles samfinansiering deles de samlede omkostninger ved en foranstaltning mellem de partnere, der deltager i samfinansieringen, og midlerne sammenlægges, således at det ikke længere er muligt at identificere finansieringskilden for en specifik aktivitet under foranstaltningen.

5.   Unionen trækker på medlemsstaternes erfaringer og udveksler erfaringer med dem ved gennemførelsen af sin støtte til omstilling og reform i AVS-staterne og OLT'erne.

Artikel 30

Indirekte forvaltning

1.   Artikel 154-159 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse, jf. dog betingelserne i nærværende artikels stk. 2 og 3. Med henblik på artikel 158 i nævnte forordning kan indirekte forvaltning med tredjelande også tage form af en finansieringsaftale indgået med den relevante organisation eller det relevante organ på regionalt eller AVS-internt niveau.

2.   Enheder, som gennemfører 11. EUF-midler, sikrer overensstemmelse med Unionens eksterne politik og kan overdrage budgetgennemførelsesopgaver til andre enheder på betingelser, der svarer til de betingelser, som gælder for Kommissionen. De skal hvert år opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 155, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Revisionsudtalelsen forelægges senest en måned efter rapporten og forvaltningserklæringen, som der skal tages hensyn til for at give sikkerhed for Kommissionen.

Internationale organisationer som omhandlet i artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), nr. ii), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 og organer i medlemsstaterne som omhandlet i artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), nr. v) og vi), i nævnte forordning, der er blevet overdraget budgetgennemførelsesopgaver af Kommissionen, kan også overdrage budgetgennemførelsesopgaver til nonprofitorganisationer, der har passende operationel og finansiel kapacitet, på betingelser, der svarer til dem, der gælder for Kommissionen.

AVS-staterne og OLT'erne kan også gennemføre midler fra 11. EUF gennem deres egne afdelinger og privatretlige organer på grundlag af en tjenesteydelseskontrakt. Disse organer udvælges på grundlag af åbne, gennemsigtige, proportionale og ikkediskriminerende procedurer, idet interessekonflikter undgås. Tjenesteydelseskontraktens betingelser fastsættes i finansieringsaftalen.

3.   Når 11. EUF anvendes ved indirekte forvaltning med AVS-stater, OLT'er eller deres regionale organisationer, gælder følgende, uden at dette berører det ansvar, som påhviler de ordregivende myndigheder:

a)

Kommissionen inddriver om nødvendigt skyldige beløb fra de ordregivende myndigheders modtagere i overensstemmelse med artikel 101-106 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, med undtagelse af artikel 101, stk. 7-9, herunder ved en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes på samme betingelser som dem, der er fastsat i artikel 299 i TEUF.

b)

Kommissionen kan, når omstændighederne kræver det, pålægge den ordregivende myndigheds deltagere eller modtagere samt andre enheder eller personer, som i forhold til den ordregivende myndighed er i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, administrative og/eller økonomiske sanktioner på samme betingelser som dem, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 135-143.

Finansieringsaftalen skal indeholde bestemmelser med henblik herpå.

Artikel 31

Udbud

Artikel 160-172, artikel 173, stk. 1, artikel 173, stk. 2, første og andet afsnit, artikel 173, stk. 3 og 4, samt artikel 174-179 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 32

Tilskud

Artikel 180-205 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 33

Priser

Artikel 206 og 207 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Artikel 34

Finansielle instrumenter

1.   Artikel 208, stk. 4 og 5, artikel 209, stk.1, 2 og 4, artikel 210, stk. 1, artikel 214, artikel 215, stk. 2-7 og artikel 216 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Der kan oprettes finansielle instrumenter under 11. EUF. Medlemsstaterne eller andre parter kan bidrage til sådanne instrumenter.

3.   11. EUF har tilladelse til at bidrage til finansielle instrumenter eller hensættelser til budgetgarantier, som oprettes gennem Unionens budget.

4.   Finansielle instrumenter kan oprettes ved de finansieringsafgørelser, der er omhandlet i artikel 24. De skal så vidt muligt være under ledelse af EIB, en multilateral europæisk finansiel institution, såsom Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, eller en bilateral europæisk finansiel institution, som f.eks. en bilateral udviklingsbank, og kan kombineres med supplerende tilskud fra andre kilder.

Artikel 35

EU-trustfonde

1.   Artikel 234, 235 og 252 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   For så vidt angår artikel 234, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 forstås henvisninger til det kompetente udvalg som henvisninger til Udvalget for Den Europæiske Udviklingsfond, der er omhandlet i artikel 8 i den interne aftale.

Artikel 36

Budgetstøtte

1.   Artikel 236 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Unionens generelle eller sektorbestemte budgetstøtte baseres på gensidigt ansvar og fælles engagement i universelle værdier og sigter mod at styrke kontraktbaserede partnerskaber mellem Unionen og AVS-staterne og OLT'erne med henblik på at fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstaten, at støtte en holdbar og inklusiv økonomisk vækst og at udrydde fattigdom.

3.   Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte skal være baseret på Unionens vedtagne budgetstøttepolitikker, et sæt klare støtteberettigelseskriterier og en omhyggelig vurdering af risici og fordele.

En vigtig forudsætning for en sådan afgørelse er en vurdering af AVS-staternes og OLT'ernes engagement, resultater og fremskridt for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og retsstaten. Budgetstøtte differentieres for bedre at kunne tage højde for de politiske, økonomiske og sociale forhold i AVS-staterne og OLT'erne under hensyntagen til sårbare situationer.

4.   Når der ydes budgetstøtte, skal Kommissionen klart fastlægge og overvåge dens konditionalitet og også støtte udvikling af parlamentarisk kontrol og revisionskapacitet og øge gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til oplysninger.

5.   Udbetaling af budgetstøtte er betinget af, at der gøres tilfredsstillende fremskridt i retning af at nå de mål, der er aftalt med AVS-staterne og OLT'erne.

6.   Når der ydes budgetstøtte til OLT'er, skal der tages hensyn til deres institutionelle forbindelser til den pågældende medlemsstat.

Artikel 37

Eksperter og betaling af kontingenter

Artikel 237, stk. 1-4, samt artikel 238 og 239 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

AFSNIT X

Årsregnskaber og andre former for regnskabsaflæggelse

Artikel 38

Regnskaber for 11. EUF

1.   11. EUF's årsregnskab udarbejdes for hvert regnskabsår, der begynder den 1. januar og slutter den 31. december. Dette regnskab skal omfatte:

a)

årsregnskabet

b)

beretningen om den finansielle gennemførelse.

Årsregnskabet ledsages af de oplysninger, der forelægges af EIB i overensstemmelse med denne forordnings artikel 51.

Artikel 243 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

2.   Regnskabsføreren sender senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab til Revisionsretten ad elektronisk vej.

Revisionsretten fremsætter senest den 15. juni efter det afsluttede regnskabsår sine bemærkninger til det foreløbige regnskab for så vidt angår den del af 11. EUF's midler, som Kommissionen står for den økonomiske forvaltning af, så Kommissionen kan foretage de korrektioner, som skønnes nødvendige med henblik på opstilling af det endelige regnskab.

3.   Kommissionen godkender det endelige regnskab og sender det senest den 31. juli efter det afsluttede regnskabsår til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten ad elektronisk vej.

Senest samme dato fremsender regnskabsføreren en forvaltningserklæring, der dækker det endelige regnskab, til Revisionsretten.

Artikel 246, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

Det endelige regnskab offentliggøres senest den 15. november efter det afsluttede regnskabsår i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den revisionserklæring, som Revisionsretten afgiver i overensstemmelse med artikel 43.

Artikel 39

Beretning om den finansielle gennemførelse

1.   Beretningen om den finansielle gennemførelse udarbejdes af den ansvarlige anvisningsberettigede og sendes til regnskabsføreren senest den 15. marts med henblik på medtagelse i 11. EUF's årsregnskab. Den skal give et retvisende og pålideligt billede af indtægts- og udgiftstransaktioner over 11. EUF's midler. Den opstilles i millioner euro og omfatter:

a)

regnskabet over resultatet af den finansielle gennemførelse, der omfatter alle finansielle transaktioner i regnskabsåret med hensyn til indtægter og udgifter

b)

bilaget til regnskabet over resultatet af den finansielle gennemførelse, der indeholder supplerende oplysninger om og noter til oplysningerne heri.

2.   Regnskabet over resultatet af den finansielle gennemførelse omfatter følgende:

a)

en oversigt, der viser ændringer i tildelinger i forhold til det forrige regnskabsår

b)

en oversigt, der pr. tildeling viser de samlede forpligtelser, de tildelte midler og betalingerne i løbet af regnskabsåret og de kumulerede beløb siden 11. EUF's begyndelse.

Artikel 40

Kommissionens og EIB's overvågning og rapportering

1.   Kommissionen og EIB overvåger hver især, i det omfang de er berørt, hvordan AVS-staterne, OLT'erne eller andre modtagere anvender støtten fra 11. EUF samt gennemførelsen af de projekter, der finansieres af 11. EUF, idet der især lægges vægt på de mål, der er omhandlet i artikel 55 og 56 i AVS-EU-partnerskabsaftalen og de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 2013/755/EU.

2.   EIB underretter regelmæssigt Kommissionen om gennemførelsen af de projekter, der finansieres over den del af 11. EUF's midler, som EIB forvalter, efter de procedurer, der er fastlagt i de operationelle retningslinjer for investeringsfaciliteten.

3.   Kommissionen og EIB giver medlemsstaterne oplysninger om den operationelle gennemførelse af 11. EUF's midler som fastsat i artikel 18 i forordning (EU) 2015/322. Kommissionen meddeler Revisionsretten disse oplysninger.

Artikel 41

Opstilling af budgetregnskab

1.   Budgetregnskabet skal give et detaljeret billede af den økonomiske forvaltning af 11. EUF's midler.

2.   Budgetregnskabet skal vise alle:

a)

tildelinger og 11. EUF's tilsvarende midler

b)

finansielle forpligtelser

c)

betalinger og

d)

fastlagte fordringer og inkasserede beløb i regnskabsåret med angivelse af de fulde beløb uden modregning.

3.   Når forpligtelser, betalinger og fordringer er udtrykt i national valuta, skal regnskabssystemet om nødvendigt gøre det muligt at bogføre dem i både national valuta og euro.

4.   Samlede finansielle forpligtelser bogføres i euro med beløb svarende til værdien af de finansieringsafgørelser, som Kommissionen har truffet. Specifikke finansielle forpligtelser bogføres i euro med et beløb svarende til modværdien af de retlige forpligtelser. Denne værdi omfatter, hvor det er relevant:

a)

et beløb til betaling af refusionsberettigede udgifter på basis af bilag

b)

et beløb til prisrevision, forøgelse af mængder og uforudsete udgifter som defineret i de kontrakter, der finansieres af 11. EUF

c)

et beløb til dækning af valutakurssvingninger.

5.   Alle regnskabsbilag vedrørende indfrielse af en forpligtelse opbevares i en periode på fem år fra datoen for den afgørelse om decharge for den finansielle gennemførelse af 11. EUF's midler, der er omhandlet i artikel 44, vedrørende det regnskabsår, i hvilket indfrielsen af forpligtelsen afsluttes i regnskabsmæssig henseende.

AFSNIT XI

Ekstern revision og decharge

Artikel 42

Ekstern revision af og decharge til Kommissionen

1.   I forbindelse med transaktioner finansieret over den del af 11. EUF's midler, som Kommissionen forvalter i overensstemmelse med artikel 14, udøver Revisionsretten sine beføjelser i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 43.

2.   Artikel 255, 256 og 257, artikel 258, stk. 1 og 2, artikel 258, stk. 3, andet punktum, artikel 258, stk. 4, og artikel 259 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse.

3.   Med henblik på dette afsnit tager Revisionsretten hensyn til traktaterne, AVS-EU-partnerskabsaftalen, afgørelse 2013/755/EU, den interne aftale, denne forordning og alle andre akter, der er vedtaget i medfør af de nævnte instrumenter.

4.   Revisionsretten informeres om de interne regler, der er omhandlet i artikel 60, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, herunder udpegelsen af anvisningsberettigede, samt om det fuldmagtsinstrument, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 79.

5.   AVS-staternes og OLT'ernes nationale revisionsmyndigheder tilskyndes til at samarbejde med Revisionsretten på dennes opfordring.

6.   Revisionsretten kan afgive udtalelse om spørgsmål vedrørende 11. EUF på anmodning af en af EU-institutionerne.

Artikel 43

Revisionserklæring

Samtidig med den årsberetning, der er omhandlet i artikel 258 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, afgiver Revisionsretten over for Europa-Parlamentet og Rådet en erklæring om regnskabernes rigtighed og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 44

Decharge

1.   Artikel 260-263 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 finder anvendelse, jf. dog nærværende artikels stk. 2.

2.   Dechargeafgørelsen omfatter årsregnskabet som omhandlet i nærværende forordnings artikel 38 med undtagelse af den del af årsregnskabet, der udarbejdes af EIB i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 51. Decharge som omhandlet i artikel 260, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 gives for den del af 11. EUF's midler, der forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 14, stk. 2, for år n.

3.   Dechargeafgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

ANDEN DEL

INVESTERINGSFACILITETEN

Artikel 45

EIB's rolle

1.   EIB forvalter investeringsfaciliteten og gennemfører transaktioner i forbindelse hermed, herunder rentegodtgørelse og teknisk bistand, på vegne af Unionen i overensstemmelse med denne del.

2.   Desuden varetager EIB den finansielle gennemførelse af andre transaktioner, som gennemføres ved hjælp af finansiering fra EIB's egne midler i overensstemmelse med artikel 4 i den interne aftale kombineret med rentegodtgørelse fra 11. EUF's midler, hvor det er relevant.

3.   Gennemførelsen af denne del medfører ingen forpligtelser og intet ansvar for Kommissionen.

Artikel 46

Skøn over investeringsfacilitetens forpligtelser og betalinger

EIB sender hvert år inden den 1. september i overensstemmelse med den interne aftale Kommissionen sine overslag over forpligtelser og betalinger, som er nødvendige for udarbejdelsen af den redegørelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i den interne aftale, for investeringsfacilitetens transaktioner, herunder de rentegodtgørelser, som den gennemfører. EIB sender Kommissionen ajourførte overslag over forpligtelser og betalinger, når det anses for nødvendigt. De nærmere bestemmelser om disse overslag fastsættes i den forvaltningsaftale, der er omhandlet i denne forordnings artikel 49, stk. 4.

Artikel 47

Forvaltning af bidrag til investeringsfaciliteten

1.   De bidrag, der er omhandlet i artikel 19, stk. 7, litra b), og vedtaget af Rådet, indbetales i overensstemmelse med de detaljerede regler i den forvaltningsaftale, der er omhandlet i artikel 49, stk. 4, omkostningsfrit for modtageren af medlemsstaterne til EIB på en særlig konto, der er åbnet af EIB i investeringsfacilitetens navn.

2.   Den dato, der er omhandlet i artikel 1, stk. 5, i den interne aftale, er den 31. december 2030.

3.   Medmindre Rådet træffer anden afgørelse for så vidt angår godtgørelse af EIB efter artikel 5 i den interne aftale, skal de renter af den positive saldo på de særlige konti, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, som tilskrives EIB, supplere investeringsfaciliteten og tages i betragtning i forbindelse med de indkaldelser af bidrag, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, og de skal anvendes til at dække eventuelle finansielle forpligtelser efter den 31. december 2030.

4.   EIB varetager likviditetsforvaltningen af de beløb, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, i overensstemmelse med de detaljerede regler i den forvaltningsaftale, der er omhandlet i artikel 49, stk. 4.

5.   Investeringsfaciliteten forvaltes efter de regler, der er fastsat i AVS-EU-partnerskabsaftalen, afgørelse 2013/755/EU, den interne aftale og denne del.

Artikel 48

Betaling af godtgørelse til EIB

EIB's udgifter til forvaltning af investeringsfacilitetens transaktioner godtgøres fuldt ud. Rådet træffer afgørelse om midler til og ordninger for betaling af godtgørelse til EIB i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i den interne aftale. Gennemførelsesbestemmelserne til denne afgørelse indarbejdes i den forvaltningsaftale, der er omhandlet i denne forordnings artikel 49, stk. 4.

Artikel 49

Gennemførelse af investeringsfaciliteten

1.   For instrumenter finansieret over den del af 11. EUF's midler, som EIB forvalter, gælder EIB's egne regler.

2.   EIB kan, når programmer eller projekter samfinansieres af medlemsstaterne eller deres gennemførelsesorganer og svarer til de prioriteter, der er fastsat i landesamarbejdsstrategierne og programmeringsdokumenterne omhandlet i forordning (EU) 2015/322 og fastsat i artikel 10, stk. 1, andet og tredje afsnit, i den interne aftale og i artikel 74 i afgørelse 2013/755/EU, overdrage opgaver vedrørende gennemførelse af investeringsfaciliteten til medlemsstaterne eller deres gennemførelsesorganer.

3.   Navnene på modtagerne af finansiel støtte fra investeringsfaciliteten offentliggøres af EIB, medmindre en sådan offentliggørelse risikerer at skade modtagernes kommercielle interesser, under behørig iagttagelse af kravene om fortrolighed og sikkerhed, især beskyttelse af personoplysninger. Kriterierne for offentliggørelse og detaljeringsgraden af offentliggjorte oplysninger skal tage hensyn til særlige forhold i den pågældende sektor og investeringsfacilitetens karakter.

4.   Gennemførelsesbestemmelserne til denne del fastsættes i en forvaltningsaftale mellem Kommissionen, der handler på Unionens vegne, og EIB.

Artikel 50

Rapportering vedrørende investeringsfaciliteten

EIB oplyser regelmæssigt Kommissionen om de transaktioner, der er gennemført vedrørende investeringsfaciliteten, herunder rentegodtgørelser, hvordan EIB har anvendt hvert af de bidrag, der efter indkaldelse er indbetalt til den, og navnlig de samlede kvartalsmæssige beløb for forpligtelser, kontrakter og betalinger i overensstemmelse med de detaljerede regler i den forvaltningsaftale, der er omhandlet i artikel 49, stk. 4.

Artikel 51

Investeringsfacilitetens regnskabsføring og årsregnskaber

1.   EIB fører regnskab for investeringsfaciliteten, herunder de rentegodtgørelser, som gennemføres af EIB, og som finansieres af 11. EUF, for at gøre det muligt at følge den fuldstændige cyklus for midlerne, fra modtagelse til udbetaling og videre til opståede indtægter og eventuelle senere inddrivelser. EIB udarbejder relevante regnskabsregler og -metoder på grundlag af internationale regnskabsstandarder og underretter Kommissionen og medlemsstaterne herom.

2.   EIB sender hvert år Rådet og Kommissionen en beretning om gennemførelsen af de transaktioner, der finansieres over den del af 11. EUF's midler, som EIB forvalter, herunder årsregnskabet, som er opstillet i overensstemmelse med de regler og metoder, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 39, stk. 2.

3.   Udkast til disse dokumenter forelægges senest den 28. februar og den endelige udgave heraf senest den 30. juni i regnskabsåret efter det regnskabsår, som de vedrører, så Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i den interne aftale på grundlag heraf kan udarbejde det regnskab, der er omhandlet i denne forordnings artikel 38. Beretningen om den økonomiske forvaltning af de midler, der forvaltes af EIB, forelægges af denne for Kommissionen senest den 31. marts.

Artikel 52

Ekstern revision og decharge vedrørende EIB's transaktioner

For transaktioner, der finansieres over den del af 11. EUF's midler, som EIB forvalter i overensstemmelse med denne del, gælder de revisions- og dechargeprocedurer, som EIB anvender på konti, hvortil der er givet tredjemandsfuldmagt. De nærmere regler for Revisionsrettens revision fastsættes i en trepartsaftale mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten.

TREDJE DEL

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFSNIT I

Overgangsbestemmelser

Artikel 53

Overførsel af restbeløb fra tidligere EUF'er

Overførsler til 11. EUF af restbeløbene af de midler, der er fastsat i de interne aftaler vedrørende tidligere EUF'er, foretages i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra b), og stk. 3 og 4, i den interne aftale.

Artikel 54

Indtægter fra renter af midler fra tidligere EUF'er

Restbeløbene af indtægter fra renter af midlerne fra tidligere EUF'er overføres til 11. EUF og tildeles samme formål som de indtægter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i den interne aftale. Det samme gælder diverse indtægter fra tidligere EUF'er bestående af for eksempel morarenter opkrævet i tilfælde, hvor medlemsstaterne har betalt deres bidrag til de pågældende EUF'er for sent. Renter af den del af midlerne fra den tidligere EUF, der forvaltes af EIB, supplerer investeringsfaciliteten.

Artikel 55

Reduktion af bidrag med restbeløb

De beløb fra projekter under 10. EUF eller fra andre tidligere EUF'er, som der ikke er disponeret over i henhold til artikel 1, stk. 3, i den interne aftale, eller som frigøres i henhold til artikel 1, stk. 4, i den interne aftale, medmindre Rådet med enstemmighed træffer anden afgørelse, trækkes fra den del af medlemsstaternes bidrag, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), i den interne aftale.

Indvirkningen på hver medlemsstats bidrag beregnes i forhold til hver medlemsstats bidrag til 9. og 10. EUF. Indvirkningen beregnes hvert år.

Artikel 56

Anvendelse af denne forordning på transaktioner under tidligere EUF'er

Denne forordning finder anvendelse på transaktioner, der er finansieret af tidligere EUF'er, uden at dette berører eksisterende retlige forpligtelser. Denne forordning finder ikke anvendelse på investeringsfaciliteten under tidligere EUF'er.

Artikel 57

Bidragsprocedurers begyndelse

Den procedure for medlemsstaternes bidrag, som er fastsat i artikel 19-22, finder for første gang anvendelse på bidragene for år n + 2, forudsat at den interne aftale træder i kraft mellem den 1. oktober i år n og den 30. september i år n + 1.

AFSNIT II

Afsluttende bestemmelser

Artikel 58

Ophævelse

Forordning (EU) 2015/323 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 59

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUT C 396 af 31.10.2018, s. 1.

(4)  Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(8)  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (»associeringsafgørelse«) (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. marts 2015 om gennemførelse af 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. marts 2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 95).


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EU) 2015/323

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Artikel 3, stk. 2

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 8, stk. 2, litra a)

Artikel 9, stk. 2, litra b)

Artikel 8, stk. 2, litra b)

Artikel 9, stk. 2, litra c)

Artikel 8, stk. 2, litra c)

Artikel 9, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 2, litra e)

Artikel 8, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 2, litra f)

Artikel 8, stk. 2, litra e)

Artikel 9, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, stk. 5

Artikel 8, stk. 4

Artikel 9, stk. 6

Artikel 8, stk. 5

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12

Artikel 13, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 13, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 29, stk. 4

Artikel 13, stk. 5

Artikel 30

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 17, stk. 3

Artikel 30, stk. 2

Artikel 17, stk. 4

Artikel 30, stk. 3

Artikel 17, stk. 5

Artikel 29, stk. 3

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 16, stk. 1

Artikel 18, stk. 3

Artikel 16, stk. 2

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 18, stk. 2

Artikel 19, stk. 1, andet afsnit

Artikel 17, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 17, stk. 2

Artikel 20, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 20, stk. 2

Artikel 18, stk. 2

Artikel 21

Artikel 19

Artikel 22

Artikel 20

Artikel 23

Artikel 21

Artikel 24

Artikel 22

Artikel 25, stk. 1

Artikel 23, stk. 1

Artikel 25, stk. 2

Artikel 23, stk. 2

Artikel 25, stk. 3

Artikel 23, stk. 3

Artikel 25, stk. 4

Artikel 25, stk. 5

Artikel 26

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 27, stk. 1

Artikel 24, stk. 2

Artikel 27, stk. 2

Artikel 24, stk. 3

Artikel 27, stk. 3

Artikel 24, stk. 4

Artikel 27, stk. 4

Artikel 24, stk. 5

Artikel 27, stk. 5

Artikel 24, stk. 6

Artikel 27, stk. 6

Artikel 24, stk. 7

Artikel 27, stk. 7

Artikel 27 og 42

Artikel 28

Artikel 26

Artikel 29

Artikel 25

Artikel 30

Artikel 26

Artikel 31

Artikel 27

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 33

Artikel 27

Artikel 34

Artikel 28

Artikel 35, stk. 1

Artikel 29, stk. 1

Artikel 35, stk. 2

Artikel 29, stk. 2

Artikel 35, stk. 3

Artikel 29, stk. 3

Artikel 35, stk. 4

Artikel 29, stk. 5

Artikel 30, stk. 1

Artikel 36

Artikel 31

Artikel 37

Artikel 32

Artikel 38

Artikel 33

Artikel 39

Artikel 36

Artikel 40

Artikel 34

Artikel 41

Artikel 37

Artikel 42

Artikel 35

Artikel 43, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 38, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 43, stk. 2

Artikel 38, stk. 2, første afsnit

Artikel 43, stk. 3

Artikel 38, stk. 2, andet afsnit

Artikel 43, stk. 4

Artikel 38, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 43, stk. 5

Artikel 38, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 43, stk. 6

Artikel 38, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 43, stk. 7

Artikel 38, stk. 2, første afsnit, og artikel 38, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 44, stk. 1

Artikel 38, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 44, stk. 2

Artikel 39, stk. 1

Artikel 44, stk. 3

Artikel 39, stk. 2

Artikel 45

Artikel 40

Artikel 46

Artikel 18, stk. 3 og 4

Artikel 47

Artikel 41

Artikel 48, stk. 1

Artikel 42, stk. 1

Artikel 48, stk. 2

Artikel 42, stk. 2

Artikel 48, stk. 3

Artikel 42, stk. 3

Artikel 48, stk. 4

Artikel 42, stk. 2

Artikel 48, stk. 5

Artikel 42, stk. 4

Artikel 48, stk. 6

Artikel 42, stk. 5

Artikel 48, stk. 7

Artikel 42, stk. 6

Artikel 49

Artikel 43

Artikel 50, stk. 1

Artikel 44, stk. 2

Artikel 50, stk. 2

Artikel 44, stk. 3

Artikel 50, stk. 3

Artikel 44, stk. 1

Artikel 51

Artikel 45

Artikel 52

Artikel 46

Artikel 53

Artikel 47

Artikel 54

Artikel 48

Artikel 55

Artikel 49

Artikel 56

Artikel 50

Artikel 57, stk. 1

Artikel 51, stk. 1

Artikel 57, stk. 2

Artikel 51, stk. 2 og 3

Artikel 58

Artikel 52

Artikel 59

Artikel 53

Artikel 60

Artikel 54

Artikel 61

Artikel 55

Artikel 62

Artikel 56

Artikel 63

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 64

Artikel 59


3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1878

af 26. november 2018

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Scrumbie de Dunăre afumată« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rumæniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Scrumbie de Dunăre afumată« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Scrumbie de Dunăre afumată« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Scrumbie de Dunăre afumată« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.7. Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 162 af 8.5.2018, s. 28.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1879

af 29. november 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår datoen for indlagring af skummetmælkspulver, der sælges ved licitation

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne fastsætte de mængder skummetmælkspulver, der er omfattet af den licitationsprocedure, som blev indledt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3), fastsættes der i nævnte forordnings artikel 1 en frist for, hvornår skummetmælkspulveret senest skal være indkommet til offentlig oplagring.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for mælk og mejeriprodukter med hensyn til prisfremgang og den omfattende lagerbeholdning på interventionslagrene bør der åbnes for salg af en yderligere mængde skummetmælkspulver ved at ændre datoen for indlagring.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 bør derfor ændres.

(4)

For at skummetmælkspulveret straks kan udbydes til salg, bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 ændres »1. august 2016« til »1. januar 2018«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).


3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1880

af 30. november 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel 27, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel.

(2)

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF, er beskrevet i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 (2).

(3)

Den 6. juni 2018 meddelte Tjekkiet Kommissionen de denatureringsmidler, som landet agter at anvende til fuldstændig denaturering af alkohol, for så vidt angår nævnte direktivs artikel 27, stk. 1, litra a).

(4)

Kommissionen videregav denne meddelelse til de øvrige medlemsstater den 4. juli 2018.

(5)

Kommissionen har ikke modtaget nogen indsigelser.

(6)

Forordning (EF) nr. 3199/93 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (EFT L 288 af 23.11.1993, s. 12).


BILAG

»BILAG

Liste over produkter med deres Chemical Abstracts Service (CAS)-registreringsnummer, som er godkendt til fuldstændig denaturering af alkohol.

Acetone

CAS: 67-64-1

Denatoniumbenzoat

CAS: 3734-33-6

Ethanol

CAS: 64-17-5

Ethyl(tert-butyl)ether

CAS: 637-92-3

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Benzin (herunder blyfri benzin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol

CAS: 67-63-0

Petroleum

CAS: 8008-20-6

Lampeolie

CAS: 64742-47-8 og 64742-48-9

Methanol

CAS: 67-56-1

Butanon (methylethylketon)

CAS: 78-93-3

Methylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Methylenblåt (52015)

CAS: 61-73-4

Solventnaphtha

CAS: 92062-36-7

Terpentinolie

CAS: 8006-64-2

Rensebenzin

CAS: 92045-57-3

I dette bilag har udtrykket »absolut ethanol« samme betydning som »absolut alkohol«, der anvendes af Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi (IUPAC).

I alle medlemsstater kan den denaturerede alkohol tilsættes et farvestof for at give den en karakteristisk farve, hvilket gør den umiddelbart identificerbar.

I.   Den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland:

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1,0 liter isopropylalkohol

1,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

II.   En øget koncentration af den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i følgende medlemsstater:

Det Forenede Kongerige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3,0 liter isopropylalkohol

3,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

Kroatien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

Mindst:

1,0 liter isopropylalkohol

1,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

Sverige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1,0 liter isopropylalkohol

2,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

III.   Yderligere denatureringsprocedurer for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i visse medlemsstater:

Tjekkiet

Pr. hektoliter absolut ethanol:

0,4 liter solventnaphtha

0,2 liter petroleum

0,1 liter rensebenzin.

Grækenland

Det er alene alkohol af lav kvalitet (for- og efterløb fra destillationer) med en alkoholstyrke på mindst 93 og ikke over 96 volumenprocent, som kan være denatureret.

Pr. hektoliter vandig alkohol på 93 volumenprocent tilsættes følgende stoffer:

2,0 liter methanol

1,0 liter terpentinolie

0,50 liter lampeolie

0,40 gram methylenblåt.

Ved en temperatur på 20 °C bør slutproduktet i den uændrede form ligge på 93 volumenprocent.

Finland — godkendt indtil den 31. december 2018

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1.

2,0 liter methylethylketon

3,0 liter methylisobutylketon.

2.

2,0 liter acetone

3,0 liter methylisobutylketon.

«.

Berigtigelser

3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/27


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/719 af 14. maj 2018 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

( Den Europæiske Unions Tidende L 120 af 16. maj 2018 )

Side 17, bilaget, nr. 1), litra a):

I stedet for:

»I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Aalborg således:«

læses:

»I den del, der vedrører Danmark, indsættes følgende række vedrørende lufthavnen i Aalborg efter anden række:«.

Side 17, bilaget, nr. 2), litra b):

I stedet for:

»i den del, der vedrører Østrig, affattes rækken vedrørende den lokale enhed »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« således: »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ««

læses:

»i den del, der vedrører Østrig, affattes rækken vedrørende den lokale enhed »AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« således: »AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ««.