ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 305

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
29. november 2018


Indhold

 

III   Andre retsakter

Side

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 46/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1810]

1

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 47/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1811]

3

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 48/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1812]

4

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 49/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1813]

5

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 50/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1814]

13

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 51/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1815]

15

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 52/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1816]

17

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 53/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1817]

18

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 54/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1818]

19

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 55/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1819]

21

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 56/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1820]

23

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 57/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1821]

24

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 58/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1822]

25

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 59/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen [2018/1823]

26

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 60/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1824]

27

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 61/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1825]

28

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 62/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1826]

29

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 63/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1827]

30

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 64/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1828]

31

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 65/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1829]

32

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 66/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2018/1830]

33

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 67/2017 af 17. marts 2017 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2018/1831]

34

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/1


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 46/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1810]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1917 af 27. oktober 2016 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 39 (Kommissionens beslutning 2009/821/EF) i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 D 1917: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1917 af 27. oktober 2016 (EUT L 296 af 1.11.2016, s. 17).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1917, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 296 af 1.11.2016, s. 17.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/3


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 47/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1811]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1898 af 26. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om levende dyr, bortset fra fisk og akvakulturdyr, og dyreprodukter såsom æg, embryoner og sæd. Lovgivning herom gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes i punkt 48 (Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU) i kapitel I, del 3.2, i bilag I til EØS-aftalen under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDERNE SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL«

», som ændret ved:

32016 D 1898: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1898 af 26. oktober 2016 (EUT L 293 af 28.10.2016, s. 39).

Denne retsakt gælder ikke for Island.«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1898, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 293 af 28.10.2016, s. 39.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/4


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 48/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1812]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 af 9. november 2016 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og godkendelse af et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 176 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1833) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»177.

32016 R 1964: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 af 9. november 2016 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og godkendelse af et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer (EUT L 303 af 10.11.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 303 af 10.11.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/5


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 49/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1813]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 537/2009 af 19. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i Fællesskabet (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang (7) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens forordning (EU) nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion (8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens forordning (EU) nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU (9) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(10)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (10) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(11)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 426/2011 af 2. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (11) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(12)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 590/2011 af 20. juni 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (12) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(13)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1084/2011 af 27. oktober 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (13) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(14)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1267/2011 af 6. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (14) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(15)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 126/2012 af 14. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008, for så vidt angår dokumentation, og om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra Amerikas Forenede Stater (15) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(16)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for økologisk vin (16) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(17)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (17) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(18)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2012 af 20. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (18) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(19)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 751/2012 af 16. august 2012 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (19) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(20)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 af 13. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (20) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(21)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kontrolordningen for økologisk produktion (21) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(22)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 567/2013 af 18. juni 2013 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (22) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(23)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2013 af 20. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår datoen for indgivelse af årsberetningen (23) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(24)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (24) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(25)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1364/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår anvendelsen af ikke-økologisk opdrættet yngel af akvakulturdyr og ikke-økologisk yngel af toskallede skaldyr i økologisk akvakultur (25) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(26)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2014 af 8. april 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (26) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(27)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 af 8. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (27) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(28)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 442/2014 af 30. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår anmodninger om optagelse på listen over tredjelande, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol ved import af økologiske produkter (28) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(29)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2014 af 16. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (29) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(30)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (30) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(31)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 af 31. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (31) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(32)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1287/2014 af 28. november 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (32), som ændret ved EUT L 28 af 4.2.2015, s. 48, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(33)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2014 af 18. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår økologiske akvakulturdyrs oprindelse, opdrætspraksis for akvakulturdyr, foder til økologiske akvakulturdyr og produkter og stoffer, der er tilladt i produktionen af økologisk akvakultur (33) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(34)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (34), som berigtiget i EUT L 241 af 17.9.2015, s. 51, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(35)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/931 af 17. juni 2015 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (35) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(36)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1980 af 4. november 2015 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (36) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(37)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2345 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (37) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(38)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (38) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(39)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (39) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(40)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (40) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(41)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1330 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (41) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(42)

Forordning (EF) nr. 889/2008 ophæver Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93 (42), (EF) nr. 223/2003 (43) og (EF) nr. 1452/2003 (44), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(43)

Forordning (EF) nr. 1235/2008 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2008 (45), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(44)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 (46), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er blevet ophævet i EU og bør derfor slettes af EØS-aftalen.

(45)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(46)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 889/2008, (EF) nr. 967/2008, (EF) nr. 1235/2008, (EF) nr. 1254/2008, (EF) nr. 537/2009, (EF) nr. 710/2009, (EU) nr. 271/2010 og (EU) nr. 471/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 344/2011, (EU) nr. 426/2011, (EU) nr. 590/2011, (EU) nr. 1084/2011, (EU) nr. 1267/2011, (EU) nr. 126/2012, (EU) nr. 203/2012, (EU) nr. 505/2012, (EU) nr. 508/2012, (EU) nr. 751/2012, (EU) nr. 125/2013, (EU) nr. 392/2013, (EU) nr. 567/2013, (EU) nr. 586/2013, (EU) nr. 1030/2013, (EU) nr. 1364/2013, (EU) nr. 354/2014, (EU) nr. 355/2014, (EU) nr. 442/2014, (EU) nr. 644/2014, (EU) nr. 829/2014, (EU) nr. 836/2014, (EU) nr. 1287/2014, (EU) nr. 1358/2014, (EU) 2015/131, (EU) 2015/931, (EU) 2015/1980, (EU) 2015/2345, (EU) 2016/459, (EU) 2016/673, (EU) 2016/910 og (EU) 2016/1330, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EUT L 264 af 3.10.2008, s. 1.

(4)  EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25.

(5)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 80.

(6)  EUT L 159 af 20.6.2009, s. 6.

(7)  EUT L 204 af 6.8.2009, s. 15.

(8)  EUT L 84 af 31.3.2010, s. 19.

(9)  EUT L 134 af 1.6.2010, s. 1.

(10)  EUT L 96 af 9.4.2011, s. 15.

(11)  EUT L 113 af 3.5.2011, s. 1.

(12)  EUT L 161 af 21.6.2011, s. 9.

(13)  EUT L 281 af 28.10.2011, s. 3.

(14)  EUT L 324 af 7.12.2011, s. 9.

(15)  EUT L 41 af 15.2.2012, s. 5.

(16)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 42.

(17)  EUT L 154 af 15.6.2012, s. 12.

(18)  EUT L 162 af 21.6.2012, s. 1.

(19)  EUT L 222 af 18.8.2012, s. 5.

(20)  EUT L 43 af 14.2.2013, s. 1.

(21)  EUT L 118 af 30.4.2013, s. 5.

(22)  EUT L 167 af 19.6.2013, s. 30.

(23)  EUT L 169 af 21.6.2013, s. 51.

(24)  EUT L 283 af 25.10.2013, s. 15.

(25)  EUT L 343 af 19.12.2013, s. 29.

(26)  EUT L 106 af 9.4.2014, s. 7.

(27)  EUT L 106 af 9.4.2014, s. 15.

(28)  EUT L 130 af 1.5.2014, s. 39.

(29)  EUT L 177 af 17.6.2014, s. 42.

(30)  EUT L 228 af 31.7.2014, s. 9.

(31)  EUT L 230 af 1.8.2014, s. 10.

(32)  EUT L 348 af 4.12.2014, s. 1.

(33)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 97.

(34)  EUT L 23 af 29.1.2015, s. 1.

(35)  EUT L 151 af 18.6.2015, s. 1.

(36)  EUT L 289 af 5.11.2015, s. 6.

(37)  EUT L 330 af 16.12.2015, s. 29.

(38)  EUT L 80 af 31.3.2016, s. 14.

(39)  EUT L 116 af 30.4.2016, s. 8.

(40)  EUT L 153 af 10.6.2016, s. 23.

(41)  EUT L 210 af 4.8.2016, s. 43.

(42)  EFT L 25 af 2.2.1993, s. 5.

(43)  EUT L 31 af 6.2.2003, s. 3.

(44)  EUT L 206 af 15.8.2003, s. 17.

(45)  EUT L 108 af 18.4.2008, s. 8.

(46)  EFT L 243 af 13.9.2001, s. 3.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 54b (Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91) affattes således:

»32007 R 0834: Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1), som ændret ved:

32008 R 0967: Rådets forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 (EUT L 264 af 3.10.2008, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

Følgende indsættes i bilaget:

»IS: lífrænt.

NO: økologisk.««

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 54b (Rådets forordning (EF) nr. 834/2007):

»54ba.

32008 R 0889: Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1), som ændret ved:

32008 R 1254: Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 80)

32009 R 0710: Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 (EUT L 204 af 6.8.2009, s. 15)

32010 R 0271: Kommissionens forordning (EU) nr. 271/2010 af 24. marts 2010 (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 19)

32011 R 0344: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 344/2011 af 8. april 2011 (EUT L 96 af 9.4.2011, s. 15)

32011 R 0426: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 426/2011 af 2. maj 2011 (EUT L 113 af 3.5.2011, s. 1)

32012 R 0126: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 126/2012 af 14. februar 2012 (EUT L 41 af 15.2.2012, s. 5)

32012 R 0203: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2012 af 8. marts 2012 (EUT L 71 af 9.3.2012, s. 42)

32012 R 0505: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 505/2012 af 14. juni 2012 (EUT L 154 af 15.6.2012, s. 12)

32013 R 0392: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 (EUT L 118 af 30.4.2013, s. 5)

32013 R 1030: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 (EUT L 283 af 25.10.2013, s. 15)

32013 R 1364: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1364/2013 af 17. december 2013 (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 29)

32014 R 0354: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2014 af 8. april 2014 (EUT L 106 af 9.4.2014, s. 7)

32014 R 0836: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 af 31. juli 2014 (EUT L 230 af 1.8.2014, s. 10)

32014 R 1358: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2014 af 18. december 2014 (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 97)

32016 R 0673: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 8).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 95, stk. 9, erstattes »før den 1. juli 2010« af »før datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 49/2017 af 17. marts 2017«.

b)

I bilag XIIb tilføjes følgende:

»—

på islandsk: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

på norsk: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.«

54bb.

32008 R 1235: Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25), som ændret ved:

32009 R 0537: Kommissionens forordning (EF) nr. 537/2009 af 19. juni 2009 (EUT L 159 af 20.6.2009, s. 6)

32010 R 0471: Kommissionens forordning (EU) nr. 471/2010 af 31. maj 2010 (EUT L 134 af 1.6.2010, s. 1)

32011 R 0590: Kommissionens forordning (EU) nr. 590/2011 af 20. juni 2011 (EUT L 161 af 21.6.2011, s. 9)

32011 R 1084: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1084/2011 af 27. oktober 2011 (EUT L 281 af 28.10.2011, s. 3)

32011 R 1267: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1267/2011 af 6. december 2011 (EUT L 324 af 7.12.2011, s. 9)

32012 R 0126: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 126/2012 af 14. februar 2012 (EUT L 41 af 15.2.2012, s. 5)

32012 R 0508: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2012 af 20. juni 2012 (EUT L 162 af 21.6.2012, s. 1)

32012 R 0751: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 751/2012 af 16. august 2012 (EUT L 222 af 18.8.2012, s. 5)

32013 R 0125: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 af 13. februar 2013 (EUT L 43 af 14.2.2013, s. 1)

32013 R 0567: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 567/2013 af 18. juni 2013 (EUT L 167 af 19.6.2013, s. 30)

32013 R 0586: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2013 af 20. juni 2013 (EUT L 169 af 21.6.2013, s. 51)

32014 R 0355: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 af 8. april 2014 (EUT L 106 af 9.4.2014, s. 15)

32014 R 0442: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 442/2014 af 30. april 2014 (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 39)

32014 R 0644: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2014 af 16. juni 2014 (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 42)

32014 R 0829: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 829/2014 af 30. juli 2014 (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 9)

32014 R 1287: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1287/2014 af 28. november 2014 (EUT L 348 af 4.12.2014, s. 1)

32015 R 0131: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 (EUT L 23 af 29.1.2015, s. 1)

32015 R 0931: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/931 af 17. juni 2015 (EUT L 151 af 18.6.2015, s. 1)

32015 R 1980: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1980 af 4. november 2015 (EUT L 289 af 5.11.2015, s. 6)

32015 R 2345: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2345 af 15. december 2015 (EUT L 330 af 16.12.2015, s. 29)

32016 R 0459: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 (EUT L 80 af 31.3.2016, s. 14).

32016 R 0910: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (EUT L 153 af 10.6.2016, s. 23)

32016 R 1330: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1330 af 2. august 2016 (EUT L 210 af 4.8.2016, s. 43).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasning:

I artikel 16, stk. 2, tilføjes følgende:

»Kommissionen kan anmode en EFTA-stat om at fungere som medordfører. Den pågældende EFTA-stat kan acceptere denne opgave efter eget skøn.««

3)

Punkt 54e (Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93), 54zzf (Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001), 54zzg (Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003), 54zzq (Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003) og 54zzzx (Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2008) udgår.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/13


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 50/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1814]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1785 af 7. oktober 2016 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cymoxanil, phosphan og phosphidsalte samt natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat i eller på visse produkter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1785: Kommissionens forordning (EU) 2016/1785 af 7. oktober 2016 (EUT L 273 af 8.10.2016, s. 10).«

Artikel 2

Følgende led tilføjes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1785: Kommissionens forordning (EU) 2016/1785 af 7. oktober 2016 (EUT L 273 af 8.10.2016, s. 10).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1785, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 273 af 8.10.2016, s. 10.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/15


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 51/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1815]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1822 af 13. oktober 2016 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrion og thiodicarb i eller på visse produkter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1866 af 17. oktober 2016 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 3-decen-2-on, acibenzolar-s-methyl og hexachlorbenzen i eller på visse produkter (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1822: Kommissionens forordning (EU) 2016/1822 af 13. oktober 2016 (EUT L 281 af 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: Kommissionens forordning (EU) 2016/1866 af 17. oktober 2016 (EUT L 286 af 21.10.2016, s. 4).«

Artikel 2

Følgende led tilføjes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1822: Kommissionens forordning (EU) 2016/1822 af 13. oktober 2016 (EUT L 281 af 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: Kommissionens forordning (EU) 2016/1866 af 17. oktober 2016 (EUT L 286 af 21.10.2016, s. 4).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1822 og (EU) 2016/1866, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 281 af 18.10.2016, s. 1.

(2)  EUT L 286 af 21.10.2016, s. 4.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/17


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 52/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1816]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1834 af 17. oktober 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet monepantel (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 13 (Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010) i kapitel XIII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1834: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1834 af 17. oktober 2016 (EUT L 280 af 18.10.2016, s. 22).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1834, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 280 af 18.10.2016, s. 22.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/18


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 53/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1817]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1936 af 4. november 2016 om godkendelse af calciumhydroxid (kalkhydrat) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 12zzzzg (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»12zzzzh.

32016 R 1936: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1936 af 4. november 2016 om godkendelse af calciumdihydroxid (kalkhydrat) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 (EUT L 299 af 5.11.2016, s. 48).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1936, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 299 af 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/19


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 54/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1818]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2288 af 16. december 2016 om godkendelse af piperonylbutoxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2289 af 16. december 2016 om godkendelse af epsilon-momfluorthrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2290 af 16. december 2016 om godkendelse af pereddikesyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11 og 12 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2291 af 16. december 2016 om godkendelse af L(+)-mælkesyre som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 12zzzzh (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1936) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»12zzzzi.

32016 R 2288: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2288 af 16. december 2016 om godkendelse af piperonylbutoxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2289 af 16. december 2016 om godkendelse af epsilon-momfluorthrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2290 af 16. december 2016 om godkendelse af pereddikesyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11 og 12 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2291 af 16. december 2016 om godkendelse af L(+)-mælkesyre som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 74).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2288, (EU) 2016/2289, (EU) 2016/2290 og (EU) 2016/2291, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 344 af 17.12.2016, s. 65.

(2)  EUT L 344 af 17.12.2016, s. 68.

(3)  EUT L 344 af 17.12.2016, s. 71.

(4)  EUT L 344 af 17.12.2016, s. 74.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/21


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 55/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1819]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 af 15. juni 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazonethyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-p, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, isoxaflutol, linuron, maleinhydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet thifensulfuronmethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 0950: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 af 15. juni 2016 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 3)

32016 R 0952: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10)

32016 R 1424: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 (EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25)

32016 R 1429: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 (EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 13zzzzzzn (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1426):

»13zzzzzzo.

32016 R 0952: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet thifensulfuronmethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 og (EU) 2016/1429, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 159 af 16.6.2016, s. 3.

(2)  EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10.

(3)  EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25.

(4)  EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/23


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 56/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1820]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1978 af 11. november 2016 om godkendelse af basisstoffet solsikkeolie, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 1978: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1978 af 11. november 2016 (EUT L 305 af 12.11.2016, s. 23).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 13zzzzzzq (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429):

»13zzzzzzr.

32016 R 1978: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1978 af 11. november 2016 om godkendelse af basisstoffet solsikkeolie, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 305 af 12.11.2016, s. 23).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1978, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 305 af 12.11.2016, s. 23.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/24


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 57/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1821]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/635 af 22. april 2016 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 2870/2000 for så vidt angår visse referenceanalysemetoder for spiritus (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om spiritus. Lovgivning vedrørende spiritus gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XXVII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 8 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2870/2000) i kapitel XXVII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 0635: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/635 af 22. april 2016 (EUT L 108 af 23.4.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/635, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 108 af 23.4.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/25


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 58/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1822]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1 af 3. januar 2017 om procedurer for vandfartøjsidentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU) i kapitel XXXI i bilag II til EØS-aftalen:

»3.

32017 R 0001: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1 af 3. januar 2017 om procedurer for vandfartøjsidentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (EUT L 1 af 4.1.2017, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 1 af 4.1.2017, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/26


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 59/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen [2018/1823]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i punkt 5k (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF) i bilag XI til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32013 L 0037: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2013/37/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/27


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 60/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1824]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2309 af 16. december 2016 om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 13c (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»—

32016 L 2309: Kommissionens direktiv (EU) 2016/2309 af 16. december 2016 (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 48).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2016/2309, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 345 af 20.12.2016, s. 48.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/28


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 61/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1825]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1945 af 14. oktober 2016 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Afgørelse (EU) 2016/1945 ophæver Kommissionens afgørelse 2014/209/EU (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten i punkt 24fb (Kommissionens afgørelse 2014/209/EU) i bilag XIII til EØS-aftalen ændres til:

»32016 D 1945: Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1945 af 14. oktober 2016 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (EUT L 302 af 9.11.2016, s. 62).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2016/1945, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 302 af 9.11.2016, s. 62.

(2)  EUT L 120 af 23.4.2014, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/29


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 62/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1826]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Liste over anerkendte tredjelande for så vidt angår ordninger for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende i henhold til direktiv 2008/106/EF (Situation pr. 1. august 2015) (2015/C 261/04) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 56js (Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/935/EU) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»56jt.

52015XC0808(02): Liste over anerkendte tredjelande for så vidt angår ordninger for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende i henhold til direktiv 2008/106/EF (situation pr. 1. august 2015) (2015/C 261/04) (EUT C 261 af 8.8.2015, s. 25).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af liste 2015/C 261/04, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT C 261 af 8.8.2015, s. 25.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/30


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 63/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1827]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/2096 af 30. november 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1254/2009 for så vidt angår visse kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i punkt 66hd (Kommissionens forordning (EU) nr. 1254/2009) i bilag XIII til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32016 R 2096: Kommissionens forordning (EU) 2016/2096 af 30. november 2016 (EUT L 326 af 1.12.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/2096, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 326 af 1.12.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/31


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 64/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1828]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2120 af 2. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår bestemmelserne omhandlet i artikel 3, stk. 1 (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 66wc (Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»—

32016 R 2120: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2120 af 2. december 2016 (EUT L 329 af 3.12.2016, s. 70).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2120, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 329 af 3.12.2016, s. 70.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/32


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 65/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1829]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345 af 14. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 262/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 for så vidt angår henvisninger til ICAO-bestemmelserne (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 66we (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012):

»—

32016 R 2345: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345 af 14. december 2016 (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 11).«

2)

Følgende tilføjes i punkt 66wh (Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2009):

», som ændret ved:

32016 R 2345: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345 af 14. december 2016 (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 11).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 348 af 21.12.2016, s. 11.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/33


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 66/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2018/1830]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1872 af 6. oktober 2016 om fastsættelse for 2016 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 4an (Kommissionens forordning (EU) 2015/1711) i bilag XXI til EØS-aftalen:

»4ao.

32016 R 1872: Kommissionens forordning (EU) 2016/1872 af 6. oktober 2016 om fastsættelse for 2016 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (EUT L 290 af 25.10.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1872, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 290 af 25.10.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/34


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 67/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2018/1831]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2236 af 12. december 2016 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 18av (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/8) i bilag XXI til EØS-aftalen:

»18aw.

32016 R 2236: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2236 af 12. december 2016 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 6).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2236, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 337 af 13.12.2016, s. 6.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.