ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 293

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
20. november 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1784 af 9. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår visse bestemmelser om forgrønnelsesmetoder fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1785 af 15. november 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1786 af 19. november 2018 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (Chianti Classico (BOB))

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1787 af 19. november 2018 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

9

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1788 af 19. november 2018 til støtte for Clearinginstitutionen for kontrol med håndvåben og lette våben i Sydøst- og Østeuropa (SEESAC) til gennemførelsen af den regionale køreplan for bekæmpelse af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan

11

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1789 af 19. november 2018 til støtte for bekæmpelse af ulovlig handel med og spredning af håndvåben og lette våben i Den Arabiske Ligas medlemsstater

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1790 af 16. november 2018 om ophævelse af beslutning 2002/623/EF om fastsættelse af vejledende noter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (meddelt under nummer C(2018) 7513)  ( 1 )

32

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2018/1791 af 6. november 2018 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

34

 

*

Domstolens afgørelse af 16. oktober 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

36

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af Associeringsrådet EU-Tunesien den 9. november 2018 om vedtagelse af de strategiske prioriteter EU-Tunesien for perioden 2018-2020 [2018/1792]

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1784

af 9. juli 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår visse bestemmelser om forgrønnelsesmetoder fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (1), særlig artikel 45, stk. 6, litra b), og artikel 46, stk. 9, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 38-48 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 (2) fastsættes der supplerende regler de bestemmelser om forgrønnelsesmetoder, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 1307/2013.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 (3) om ændring af adskillige bestemmelser om forgrønnelsesmetoder som fastsat ved forordning (EU) nr. 1307/2013, trådte i kraft den 30. december 2017. Ændringerne vedrørende forgrønnelsesmetoderne har fundet anvendelse siden den 1. januar 2018. Med henblik på at præcisere og sikre sammenhængen mellem operatørernes relevante forpligtelser kræver disse ændringer, at visse bestemmelser i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 skal tilpasses.

(3)

Hvis medlemsstaterne beslutter, at græsdækkede arealer, der ikke er pløjet op i fem år eller mere, betragtes som permanente græsarealer i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, som ændret ved forordning (EU) 2017/2393, eller de beslutter, at permanente græsarealer kan omfatte andre arter, f.eks. bestemte buske eller træer, i henhold til nævnte afsnits litra b), eller de beslutter at visse arealer, der kan afgræsses, betragtes som permanente græsarealer i henhold til nævnte afsnits litra c), bør de om nødvendigt tilpasse deres referenceandel for at tage hensyn til eventuelle betydelige virkninger på denne andel ved at anvende disse beslutninger.

(4)

Som følge af, at medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, som ændret ved forordning (EU) 2017/2393, fik mulighed for at beslutte, at arealer, der er dækket af græs, og som ikke er pløjet op i fem år eller mere, kan betragtes som permanente græsarealer, kan et græsareal miste sin status som permanent græsareal ikke alene som følge af omlægning til markafgrøder, men også som følge af pløjning. Artikel 44, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 bør tilpasses for at afspejle denne nye mulighed.

(5)

I artikel 3, nr. 9, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2017/2393 indføres tre nye typer miljømæssige fokusområder ved at udvide den nuværende liste med arealer med elefantgræs, arealer med Silphium perfoliatum og braklagt jord til nektarplanter (pollen- og nektarrige arter). Betragtning 45 i forordning (EU) nr. 1307/2013 fremhæver vigtigheden af, at miljømæssige fokusområder etableres på en sammenhængende måde. Det er derfor nødvendigt at præcisere forholdet mellem de nyligt indførte typer miljømæssige fokusområder og de områder, som allerede eksisterer.

(6)

Hvad for det første angår »braklagt jord til nektarplanter«, som var en del af den type miljømæssigt fokusområde, der benævnes »braklagt jord«, bør de eksisterende forvaltningskrav til sidstnævnte type fortsat finde anvendelse. Navnlig bør forbuddet mod landbrugsproduktion, mindstevarigheden, som skal fastsættes af medlemsstaterne, og forbuddet mod anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der er fastsat for »braklagt jord«, også finde anvendelse på »braklagt jord til nektarplanter«, selvom det er tilladt at så nektarplanter på arealer, der hører under dette nye miljømæssige fokusområde.

(7)

Herudover for at fjerne den tvivl, der kan opstå ved at indføre en ny type miljømæssigt fokusområde, og for at imødegå risikoen for, at afgrøder, der normalt anvendes til produktion, sås på de pågældende arealer, bør det i lyset af biodiversitetsmålet for de miljømæssige fokusområder og i tråd med kravet om ingen produktion præciseres, at sådanne arealer ikke bør indeholde jord med afgrøder, der almindeligvis dyrkes med henblik på at blive høstet.

(8)

Eftersom der i bilag X til forordning (EU) nr. 1307/2013, som ændret ved forordning (EU) 2017/2393, tildeles en større vægtningsfaktor for det nye miljømæssige område »braklagt jord til nektarplanter«, jf. artikel 46, stk. 2, litra m), i forordning (EU) nr. 1307/2013, end til »arealer, der ligger brak«, som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra a), i den nævnte forordning, bør forskellen mellem de to typer miljømæssige fokusområder præciseres. Navnlig med henblik på at sikre retssikkerheden for landbrugere vedrørende de arter, der betragtes som pollen- og nektarrige arter og således som »nektarplanter« i henhold til artikel 46, stk. 2, første afsnit, litra m), i forordning (EU) nr. 1307/2013, bør der udarbejdes en liste over sådanne arter. I betragtning af de forskellige agronomiske betingelser, der gør sig gældende, og de forskellige arter, der findes i Unionen, bør det overlades til medlemsstaterne at vælge, hvilke arter der egner sig. Invasive ikkehjemmehørende arter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (4) bør dog ikke anvendes i disse områder, da de udgør en risiko for den naturlige biodiversitet ved blandt andet at hindre samspillet mellem hjemmehørende planter og bestøvere.

(9)

For at disse arealer skal være til størst mulig nytte for biodiversiteten, bør medlemsstaterne kunne fastsætte eventuelle og supplerende forvaltningskrav, såsom blandinger af forskellige arter. Eftersom forekomsten af ikke-fremherskende græsarter og bistader ikke påvirker biodiversiteten på braklagt jord til nektarplanter, bør det være tilladt at sætte bistader op på disse arealer.

(10)

For at beskytte og forbedre biodiversiteten i overensstemmelse med målsætningerne for »forgrønnelse« bør der fastsættes forvaltningskrav vedrørende anvendelsen af kemiske produkter (mineralsk gødning og plantebeskyttelsesmidler) i de nye typer af miljømæssige fokusområder med elefantgræsog silphium perfoliatum. Navnlig under hensyntagen til plantebeskyttelsesmidlers forholdsvis større skadevirkning på biodiversiteten bør anvendelsen af midlerne på disse arealer forbydes, idet kun bør være tilladt at anvende dem i det første år for at bidrage til arternes etablering. Delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 bør derfor ændres.

(11)

Nærværende forordning bør anvendes på støtteansøgninger vedrørende kalenderår fra og med den 1. januar 2018. Dog skal der tages hensyn til den tid, som de nationale myndigheder og landbrugerne har behov for til at tilpasse sig til kravene fastsat i nærværende forordning om de miljømæssige fokusområder, og de tilsvarende ændringer bør først anvendes på støtteansøgninger vedrørende kalenderår fra og med den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 43, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne tilpasser referenceandelen, hvis de skønner, at der er en betydelig indvirkning på udviklingen i andelen, som især skyldes en ændring i det areal, som anvendes til økologisk produktion, en ændring i populationen af deltagere i ordningen for mindre landbrugere, eller når en medlemsstat træffer en beslutning i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, litra a), b) eller c), i forordning (EU) nr. 1307/2013. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaterne straks Kommissionen om den tilpasning, der er foretaget, og begrundelsen herfor.«.

2)

Artikel 44, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne kan forpligte den enkelte landbruger til ikke at omlægge, herunder, hvis de anvender artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, ikke at pløje permanente græsarealer uden forudgående individuel godkendelse. Landbrugerne skal oplyses om denne forpligtelse straks og under alle omstændigheder før den 15. november i det år, hvor den pågældende medlemsstat pålægger denne forpligtelse. Denne forpligtelse gælder kun for landbrugere, som er underlagt forpligtelserne i afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår permanente græsarealer, der ikke er omfattet af artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Ved udstedelsen af godkendelsen kan objektive og ikkediskriminerende kriterier, herunder miljømæssige kriterier, lægges til grund. Hvis godkendelsen i første afsnit er betinget af, at et andet areal med det tilsvarende antal hektar udlægges som permanent græsareal, eller, hvis medlemsstaten anvender artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, betinget af, at et andet eller det samme areal udlægges som permanent græsareal, betragtes nævnte areal, uanset artikel 4, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1307/2013, som permanent græsareal fra den første dag efter omlægning, herunder pløjning. Disse arealer skal anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder i fem år i træk fra omlægningstidspunktet, herunder pløjningstidspunktet. Såfremt medlemsstaten beslutter det, skal landbrugere, der omlægger arealer, som allerede blev anvendt til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, til permanente græsarealer, anvende disse arealer til dyrkning af græs eller andet grøntfoder i det resterende antal år, der kræves for at opnå de fem på hinanden følgende år.«.

3)

I artikel 45 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   På braklagt jord og på braklagt jord til nektarplanter (pollen- og nektarrige arter) må der ikke finde landbrugsproduktion sted. Medlemsstaterne fastsætter en periode, i løbet af hvilken jorden skal være braklagt i et givet kalenderår. Perioden skal være mindst seks måneder. For så vidt angår braklagt jord til nektarplanter, udarbejder medlemsstaterne en liste med pollen- og nektarrige arter, som skal anvendes. Invasive ikkehjemmehørende arter, jf. artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (*1), skal ikke opføres på listen. Disse arealer skal ikke indeholde jord med afgrøder, der almindeligvis sås for at blive høstet. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser. Disse arealer kan omfatte urteagtige arter, forudsat at nektarplanter forbliver fremherskende. Uden at dette anfægter kravet »om ingen produktion«, jf. stk. 10a, kan bistader placeres på braklagt jord til nektarplanter (pollen- og nektarrige arter).

Uanset artikel 4, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1307/2013 forbliver arealer, der ligger brak og braklagt jord til nektarplanter (pollen- og nektarrige arter) i mere end fem år med henblik på gennemførelsen af et miljømæssigt fokusområde, agerjord.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).«,"

b)

Følgende indsættes som stk. 8a:

»8a.   På arealer med elefantgræs og Silphium perfoliatum forbyder medlemsstaterne anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler bortset fra det første år, hvori landbrugeren etablerer de to arter. Medlemsstaterne forbyder eller fastsætter kravene for anvendelse af mineralske gødningsmidler på disse områder under hensyntagen til målsætningen for det miljømæssige fokusområde, navnlig bevarelse og forbedring af biodiversitet.«.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for støtteansøgninger vedrørende kalenderår fra og med den 1. januar 2018.

Artikel 1, nr. 3, anvendes på støtteansøgninger vedrørende kalenderår fra og med den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (EUT L 350 af 29.12.2017, s. 15).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1785

af 15. november 2018

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Isolerede kabler (såkaldte »stack-kabler«) i forskellige længder med forbindelsesdele i begge ender.

Hvert kabel består af 32 isolerede enkeltledere til spænding på 1 000 volt og derunder, der er bundtet i 16 usnoede, kappebeklædte par. Disse par er overtrukket med metalfolie og metaltråd.

Kablerne forbinder omskiftere, der udgør koblingsstationer (såkaldt »stacks«), som anvendes i telekommunikationsnet (lokalnet (LAN)). De muliggør tovejsoverførsel af data mellem omskiftere ved brug af Ethernet-teknologi.

Kablerne har ingen anden funktion (såsom strømforsyning).

Se billedet (*1)

8544 42 10

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8544 , 8544 42 og 8544 42 10 .

Dataoverførsel mellem apparater ved brug af telekommunikationsteknologi som f.eks. Ethernet anses for telekommunikation i forbindelse med KN-kode 8544 42 10 (se Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2012 (1)). De pågældende kabler er konstrueret til at blive benyttet i telekommunikationsnet, der er konfigureret som LAN. De anses derfor for at være elektriske ledere, med forbindelsesdele, der anvendes i telekommunikationsnet (se også de forklarende bemærkninger til KN, underpos. 8544 42 10 ).

Varerne skal derfor tariferes under KN-kode 8544 42 10 som andre elektriske ledere, til spænding 1 000 volt og derunder, med forbindelsesdele, af den art der anvendes til telekommunikation.

Image


(*1)  Billedet er kun vejledende.

(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2012 af 23. november 2012 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 329 af 29.11.2012, s. 9).


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1786

af 19. november 2018

om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Chianti Classico« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har behandlet den ansøgning, der er indgivet af Italien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013, om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Chianti Classico«.

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (2) offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4)

Ændringen af varespecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Chianti Classico« (BOB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 100 af 16.3.2018, s. 7.


AFGØRELSER

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/9


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1787

af 19. november 2018

om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. februar 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/96/FUSP (1) om oprettelse af Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker.

(2)

Den 12. december 2016 ændrede Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2239 (2) afgørelse 2010/96/FUSP og forlængede missionen indtil den 31. december 2018.

(3)

Efter den strategiske revision af missionen har Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité anbefalet at forlænge missionens mandat med to år.

(4)

Afgørelse 2010/96/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i gennemførelsen af denne afgørelse og deltager derfor ikke i finansieringen af denne mission —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/96/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   For at nå de mål, der er fastsat i stk. 1, skal EU-militærmissionen indsættes i Somalia for at tackle både institutionsopbygning i forsvarssektoren gennem strategisk rådgivning og direkte støtte til den somaliske nationale hær gennem uddannelse, rådgivning og mentorordninger. Fra 2019 og fremefter skal EU-militærmissionen navnlig bidrage til at udvikle den somaliske nationale hærs egen uddannelseskapacitet med henblik på at overdrage uddannelsesaktiviteter for de taktiske enheder, når betingelserne er opfyldt, og skal vejlede i forbindelse med somalisk ejet eller ydet uddannelse. EU-militærmissionen skal også være rede til at bistå andre EU-aktører, så vidt midler og kapacitet rækker, med gennemførelsen af deres respektive mandater på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område i Somalia.«

2)

I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

»7.   Det finansielle referencegrundlag for de fælles udgifter til EU-militærmissionen for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020 udgør 22 980 000 EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2015/528, er 0 %, og den procentdel, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 34, stk. 3, er 0 %.«

3)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   EU-militærmissionens mandat ophører den 31. december 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. november 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUT L 44 af 19.2.2010, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2239 af 12. december 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 16).


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/11


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1788

af 19. november 2018

til støtte for Clearinginstitutionen for kontrol med håndvåben og lette våben i Sydøst- og Østeuropa (SEESAC) til gennemførelsen af den regionale køreplan for bekæmpelse af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. december 2005 vedtog Det Europæiske Råd EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (»EU's SALW-strategi«), der siden er blevet revideret i 2018, og som fastlægger retningslinjerne for Unionens indsats på området håndvåben og lette våben (»SALW«). I henhold til EU's SALW-strategi vil Unionen især lægge vægt på at støtte regionale initiativer inden for bekæmpelse af ulovlige SALW og ammunition hertil gennem finansiel og teknisk støtte til regionale og nationale organisationer med ansvar for iværksættelsen af relevante regionale instrumenter. I EU's SALW-strategi nævnes Balkan som en prioriteret støtteregion.

(2)

På topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2018 i Sofia blev EU-lederne enige om Sofiaerklæringen, som partnerlandene på Vestbalkan har tilsluttet sig, og som indeholder et tilsagn om at styrke det operationelle samarbejde betydeligt i kampen mod international organiseret kriminalitet inden for prioriterede områder som f.eks. skydevåben, narkotika, smugling af migranter og menneskehandel.

(3)

Den vestlige Balkanregion er fortsat en af kilderne til ulovlig våbenhandel til Unionen.

(4)

Den 13. juni 2018 forelagde Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) Europa-Parlamentet og Rådet en fælles meddelelse om elementer med henblik på en EU-strategi til bekæmpelse af ulovlige skydevåben, SALW og ammunition hertil med titlen »Sikring af våben, beskyttelse af borgerne«.

(5)

Den 10. juli 2018 var Det Forenede Kongerige og Nordirland vært for femte topmøde om Vestbalkan i London, hvor »den regionale køreplan for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan senest i 2024« (»køreplanen«), der blev udarbejdet af det vestlige Balkans SALW-kommissioner inden for rammerne af det fransk-tyske donorkoordineringsinitiativ vedrørende ulovlig handel med skydevåben på Vestbalkan, blev vedtaget. Disse kommissioner er i færd med at udarbejde deres handlingsplaner for køreplanens gennemførelse.

(6)

De Forenede Nationers (FN's) 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget den 25. september 2015, bekræftede, at en bæredygtig udvikling ikke kan realiseres uden fred og sikkerhed, og at ulovlige våbenstrømme er blandt de faktorer, der fører til vold, usikkerhed og uretfærdighed.

(7)

På tredje FN-konference til evaluering af gennemførelsen af handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben i alle aspekter heraf, der blev holdt i juni 2018, påtog FN's medlemsstater sig at styrke partnerskaberne og samarbejdet på alle niveauer til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel med SALW og fremme og styrke grænsesamarbejdet og den regionale og subregionale koordinering.

(8)

Køreplanens mål, som partnerne på det vestlige Balkan er nået til enighed om, er i overensstemmelse med bestræbelserne inden for Unionen og FN på at bekæmpe ulovlig ophobning af og handel med SALW og ammunition hertil. Unionen bør derfor støtte Vestbalkan med henblik på køreplanens gennemførelse.

(9)

SEESAC, der blev oprettet i Beograd i 2002 og fungerer under et fælles mandat til FN's udviklingsprogram (UNDP) og Det Regionale Samarbejdsråd (RCC), som er efterfølgeren for stabilitetspagten for Sydøsteuropa, bistår nationale og regionale interessenter med at kontrollere og begrænse spredningen og misbruget af SALW og ammunition hertil og bidrager således til en forbedring af stabiliteten, sikkerheden og udviklingen i Sydøst- og Østeuropa. SEESAC lægger navnlig vægt på udviklingen af regionale projekter til håndtering af, at våben rent faktisk strømmer over grænserne.

(10)

Unionen har tidligere støttet SEESAC gennem Rådets afgørelse 2002/842/FUSP (1) som forlænget og ændret ved Rådets afgørelse 2003/807/FUSP (2) og 2004/791/FUSP (3) samt ved Rådets afgørelse 2010/179/FUSP (4), Rådets afgørelse 2013/730/FUSP (5), udvidet ved Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2051 (6) og Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2356 (7).

Aftalen, der blev indgået i henhold til afgørelse (FUSP) 2016/2356, udløber den 29. december 2019.

(11)

Unionen betragter SEESAC som den foretrukne partner for gennemførelse af køreplanen på Vestbalkan på grund af dets dokumenterede erfaring og etablerede netværk, den dokumenterede kvalitet af dets arbejde og dets koordinerende rolle ved køreplanens udarbejdelse.

(12)

Denne EU-indsats bør endvidere yde støtte til bekæmpelsen af ulovlig våbenhandel i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med skydevåben og SALW på Vestbalkan og mindske risikoen for indførsel i Unionen af ulovlige våben fra den vestlige Balkanregion støtter Unionen de vestlige Balkanpartnere ved gennemførelsen af »den regionale køreplan for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan senest i 2024«, idet Unionen stræber efter de vestlige Balkanpartneres støtte med hensyn til at nå køreplanens mål, nemlig: (8)

1)

senest i 2023 at sikre, at der er indført lovgivning om våbenkontrol, at den er fuldt harmoniseret med EU's reguleringsmæssige ramme og andre relevante internationale forpligtelser, og at den standardiseres i hele regionen

2)

senest i 2024 at sikre, at politikker og praksis vedrørende våbenkontrol på Vestbalkan er evidensbaseret og efterretningsstyret

3)

senest i 2024 betydeligt at reducere de ulovlige strømme af skydevåben, ammunition og sprængstoffer til, inden for og uden for Vestbalkan

4)

senest i 2024 betydeligt at reducere udbuddet af, efterspørgslen efter og misbruget af skydevåben gennem øgede bevidstgørelses-, uddannelses-, outreach- og fortaleraktiviteter

5)

senest i 2024 betydeligt at reducere det anslåede antal ulovligt ejede skydevåben på Vestbalkan

6)

systematisk at mindske overskuddet og destruere beslaglagte håndvåben og lette våben samt ammunition hertil

7)

betydeligt at mindske risikoen for spredning og omdirigering af skydevåben, ammunition og sprængstoffer.

2.   I tillæg til de i stk. 1 omhandlede målsætninger skal denne EU-indsats yde støtte til bekæmpelsen af ulovlig våbenhandel i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland.

3.   Med henblik på at nå målsætningerne i stk. 1 og 2 skal Unionen ved denne afgørelse:

a)

støtte koordinering og overvågning af gennemførelsen af køreplanen for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan,

b)

støtte myndighederne på Vestbalkan i forbindelse med den fulde harmonisering af deres lovgivning om våbenkontrol med EU's regelsæt og andre relevante internationale forpligtelser, og

c)

yde støtte til bekæmpelsen af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan og i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland gennem kapacitetsvurderinger og teknisk bistand til de retshåndhævende myndigheder og grænsepolitimyndighederne.

4.   Projektets geografiske dækningsområde er Vestbalkan, og de direkte projektbegunstigede er Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo (*1), Montenegro, Serbien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Projektet vil desuden forsøge fortsat at støtte Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland, der står over for lignende udfordringer i forbindelse med SALW-kontrol, gennem overførsel af viden og erfaringer samt bedste praksis, der er udviklet på Vestbalkan siden 2001.

5.   Det tiltag, som følger af denne afgørelse, vil bygge på det fundament, der er blevet skabt af resultaterne i henhold til de tidligere rådsafgørelser til støtte for SEESAC.

6.   Bilaget til denne afgørelse indeholder en detaljeret beskrivelse af projektet.

Artikel 2

1.   Den højtstående repræsentant har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af det i artikel 1 omhandlede projekt varetages af SEESAC, eventuelt koordineret med lederen af den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) på området skydevåben.

3.   SEESAC udfører sine opgaver under den højtstående repræsentants ansvar. Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige ordninger med UNDP, som handler på vegne af SEESAC.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af projektet i artikel 1, der finansieres af Unionen, er på 4 002 587,52 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med referencebeløbet i stk. 1, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens budget.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår Kommissionen den nødvendige aftale med UNDP, som handler på vegne af SEESAC. Det skal fremgå af aftalen, at SEESAC sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den aftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af aftalen.

Artikel 4

1.   Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige kvartalsrapporter udarbejdet af SEESAC. Disse rapporter danner grundlag for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen aflægger rapport om de finansielle aspekter af det i artikel 1 omhandlede projekt.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Afgørelsen udløber 36 måneder efter datoen for indgåelsen af aftalen, jf. artikel 3, stk. 3. Den udløber dog seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen, hvis der ikke er indgået aftale i denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2002/842/FUSP af 21. oktober 2002 om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa (EFT L 289 af 26.10.2002, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse 2003/807/FUSP af 17. november 2003 om forlængelse og ændring af afgørelse 2002/842/FUSP om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa (EUT L 302 af 20.11.2003, s. 39).

(3)  Rådets afgørelse 2004/791/FUSP af 22. november 2004 om forlængelse og ændring af afgørelse 2002/842/FUSP om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa (EUT L 348 af 24.11.2004, s. 46).

(4)  Rådets afgørelse 2010/179/FUSP af 11. marts 2010 til støtte for SEESAC's våbenkontrolaktiviteter i det vestlige Balkan som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 48).

(5)  Rådets afgørelse 2013/730/FUSP af 9. december 2013 til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (EUT L 332 af 11.12.2013, s. 19).

(6)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2051 af 16. november 2015 om ændring af afgørelse 2013/730/FUSP til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (EUT L 300 af 17.11.2015, s. 19).

(7)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2356 af 19. december 2016 til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 60).

(8)  http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf

(*1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


BILAG

EU-BIDRAG TIL SEESAC-PROJEKTET VEDRØRENDE SALW-KONTROLAKTIVITETER PÅ VESTBALKAN I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF KØREPLANEN FOR EN HOLDBAR LØSNING PÅ ULOVLIG BESIDDELSE AF, MISBRUG AF OG ULOVLIG HANDEL MED SALW/SKYDEVÅBEN OG AMMUNITION HERTIL PÅ VESTBALKAN

1.   Indledning og målsætninger

Sydøsteuropa er fortsat et område, der vækker bekymring, og som også udgør en vigtig udfordring for EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil (»EU's SALW-strategi«). Selv om der er opnået betydelige fremskridt i de seneste år, begrænses effektiviteten af SALW-kontrolindsatsen fortsat af ophobningen af håndvåben og lette våben (»SALW«) og ammunition, utilstrækkelige lagerforhold, ulovlige besiddelser og mangler i forbindelse med politikudformning og -gennemførelse kombineret med skrøbelige politiske systemer. Med henblik på at sikre løbende fremskridt, udnytte de hidtidige resultater og bane vejen for en langsigtet bæredygtig løsning, der omfatter fuld harmonisering med EU's lovgivnings- og reguleringsmæssige ramme og overensstemmelse med internationale standarder, udgør den fortsatte støtte til bekæmpelse af truslen fra spredning af og ulovlig handel med SALW i og fra Sydøsteuropa derfor en afgørende del af Unionens bestræbelser på at nå målene i EU's SALW-strategi.

For at håndtere de resterende udfordringer i forbindelse med SALW-kontrol og styrke Vestbalkans engagement i forbindelse med bekæmpelsen af ulovlig handel med og misbrug af skydevåben blev der udarbejdet en køreplan for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan senest i 2024 (»køreplanen«) af det vestlige Balkans SALW-kommissioner den 29. maj 2018 i Tirana efter en konsultationsproces med relevante institutioner og internationale organisationer. Den blev godkendt inden for rammerne af topmødet om Vestbalkan i London den 9. juli 2018. Køreplanen ser for sig et Vestbalkan som en sikrere region og eksportør af sikkerhed, hvor der er indført omfattende og holdbare tilsyns- og kontrolmekanismer, som er fuldt harmoniserede med Unionens og andre internationale standarder, med henblik på at identificere, forebygge, retsforfølge og føre kontrol med ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med skydevåben, ammunition og sprængstoffer. Køreplanen er udarbejdet som et vejledende dokument, og den omfatter som sådan aftalte resultatniveauer og skitserer de tilsagn, der kræves på strategisk, politisk og operationelt plan blandt modtagerne på baggrund af det vestlige Balkans myndigheders politiske engagement med hensyn til FN's og Unionens tilsagn inden for våbenkontrol og strategiske dokumenter.

Clearinginstitutionen for Kontrol med Håndvåben og Lette Våben i Sydøst- og Østeuropa (SEESAC), som er det udøvende organ i den regionale gennemførelsesplan vedrørende bekæmpelse af spredningen af håndvåben og lette våben, støttede køreplanens udarbejdelse og vil koordinere og støtte gennemførelsen af den. Dette tiltag vil dermed øge den bistand til SALW-kontrol, der ydes gennem Rådets afgørelse 2010/179/FUSP, 2013/730/FUSP og (FUSP) 2016/2356. Det vil yderligere fremme de processer og foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå holdbar SALW-kontrol på Vestbalkan.

Dette tiltag vil: a) støtte koordineringen af køreplanens gennemførelse, b) yde støtte til harmoniseringen af den lovgivnings- og reguleringsmæssige ramme om SALW/skydevåben med Unionen og c) bane vejen for en klar forståelse af de nuværende mangler og behov for yderligere at forbedre de grænseoverskridende kapaciteter til at afdække ulovlig handel med skydevåben ved at bygge videre på oprettelsen af fokuspunkter for skydevåben (»FFP'er«) i Sydøsteuropa. Det vil også sikre et bedre overblik over den nuværende situation og kortlægge områder, hvor der kan ydes kapacitetsstøtte med henblik på at forebygge ulovlig spredning af og handel med SALW/skydevåben i Ukraine og Hviderusland på grundlag af den bistand, der ydes i henhold til afgørelse (FUSP) 2016/2356 til støtte for begrænsning af truslen fra ulovlig ophobning af og handel med SALW i Sydøsteuropa (SEESAC IV). Som sådan vil gennemførelsen af dette tiltag supplere de aktiviteter inden for rammerne af afgørelse (FUSP) 2016/2356, der åbner mulighed for at øge virkningen af bekæmpelsen af ulovlig handel med skydevåben. Det vil sikre koordinering af andre tiltag og initiativer i regionen vedrørende bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben for at udnytte synergier, øge interoperabiliteten og forhindre dobbeltarbejde (1).

Projektets overordnede målsætning er at bidrage til europæisk og global fred og sikkerhed ved at bekæmpe truslen fra ophobning af og ulovlig handel med SALW og ammunition hertil i og fra Sydøsteuropa. Det vil samtidig øge den regionale stabilitet ved at fungere inden for rammerne af Det Regionale Samarbejdsråd (RCC) og i partnerskab med andre relevante internationale partnere og initiativer.

Projektet vil bidrage direkte til gennemførelsen af EU's sikkerhedsstrategi, EU's SALW-strategi, EU's skydevåbenstrategi, handlingsplanen om ulovlig handel med skydevåben mellem EU og den sydøsteuropæiske region for perioden 2015-2019 (»handlingsplanen for 2015-2019«), EU-politikcyklussen for organiseret og alvorlig international kriminalitet, herunder den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) på området skydevåben, våbenhandelstraktaten, FN's handlingsplan om forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med SALW i alle dens aspekter, det internationale sporingsinstrument, FN's våbenprotokol og FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) og vil specifikt forbedre det regionale samarbejde om bekæmpelse af truslen fra spredning af SALW og ammunition hertil. Projektets resultater vil også bidrage direkte til gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål 16 om fredelige og retfærdige samfund, navnlig mål 16.1 (reducere alle former for vold og antal dødsfald væsentligt overalt) og 16.4 (reducere ulovlige våbenstrømme væsentligt). Derudover vil projektet supplere gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan om bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben og sprængstoffer i Unionen.

Mere specifikt vil projektet

koordinere og overvåge gennemførelsen af køreplanen for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan

støtte myndighederne på Vestbalkan i forbindelse med den fulde harmonisering af deres lovgivning om våbenkontrol med EU's regelsæt og andre relevante internationale forpligtelser, og

støtte bekæmpelsen af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan og i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland gennem kapacitetsvurderinger og teknisk bistand til de retshåndhævende myndigheder og grænsepolitimyndighederne.

Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af afgørelse 2013/730/FUSP og (FUSP) 2016/2356 og i overensstemmelse med EU's SALW-strategi har dette opfølgningsprojekt således til formål at styrke de nationale kontrolsystemer og fortsat fremme multilateralisme ved at styrke veletablerede regionale mekanismer til imødegåelse af leverancer og destabiliserende spredning af SALW og ammunition hertil. For desuden at sikre, at de kapaciteter, der udvikles inden for de sydøsteuropæiske myndigheder, deles med andre geografiske områder, der giver anledning til bekymring, vil projektet muliggøre en mere samlet regional dimension gennem en målrettet indsats for videnoverførsel.

2.   Valg af implementerende organ og samordning med andre relevante finansieringsinitiativer

SEESAC er et fælles initiativ fra De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP) og Det Regionale Samarbejdsråd og som sådan centrum for de SALW-relaterede aktiviteter i Sydøsteuropa. Som det udøvende organ i den regionale gennemførelsesplan vedrørende bekæmpelse af spredningen af SALW har SEESAC siden 2002 arbejdet med nationale og internationale interessenter i Sydøsteuropa om implementeringen af en holistisk tilgang til SALW-kontrol ved at gennemføre en bred vifte af aktiviteter, herunder: fremme af det strategiske og operationelle regionale samarbejde, støtte til politikudvikling og styrkelse af institutionernes kapaciteter, kampagner med henblik på bevidstgørelse og indsamling af SALW, lagerforvaltning, nedbringelse af overskud og forbedrede mærknings- og sporingskapabiliteter samt forbedret våbeneksportkontrol. På denne måde har SEESAC erhvervet en enestående kapacitet og erfaring i forbindelse med gennemførelse af regionale interventioner med mange interessenter på grundlag af partnernes fælles politiske og økonomiske baggrund, hvilket har sikret nationalt og regionalt ejerskab og langsigtet bæredygtighed af tiltagene og betydet, at SEESAC har etableret sig som den primære regionale myndighed på SALW-kontrolområdet.

SEESAC vedligeholder fortsat bilaterale og multilaterale kommunikationskanaler med alle relevante aktører og organisationer. I denne henseende fungerer SEESAC fortsat som sekretariat for den regionale styringsgruppe for SALW (RSG). SEESAC varetager desuden sekretariatsfunktionerne for initiativet til den regionale strategi til reduktion af lagre (RASR). SEESAC er også en del af koordineringsmøderne om SALW og minerydning (»MA«), som er en uformel koordineringsmekanisme om SALW-kontrolaktiviteter, mellem NATO, Unionen, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og SEESAC. SEESAC bidrager regelmæssigt til de relevante regionale fora. SEESAC har fortsat et omfattende netværk af formelle og uformelle partnerskaber med organisationer såsom centret for sikkerhedssamarbejde hos det regionale bistandscenter for gennemførelse af våbenkontrol og -verifikation (RACVIAC) og OSCE's Forum for Sikkerhedssamarbejde (FSC). Regelmæssige koordineringsmøder og informations- og dataudveksling med andre FN-organisationer som f.eks. UNODC og UNODA foregår via FN's koordineringsaktion vedrørende håndvåben (CASA). SEESAC fungerer således som et regionalt centrum og kontaktpunkt for et bredt spektrum af spørgsmål vedrørende reformer af sikkerhedssektoren med særligt fokus på SALW-kontrol og forvaltning af lagre af våben. SEESAC har tætte forbindelser med og yder bistand til de relevante EU-institutioner med henblik på mere effektive outreachaktiviteter til fordel for sydøsteuropæiske modparter, primært Kommissionens GD for Migration og Indre Anliggender, og Europol samt EU-ledede initiativer, f.eks. EMPACT på området skydevåben og gruppen af europæiske skydevåbenseksperter.

SEESAC har hjemsted i Beograd og opererer i øjeblikket i hele Sydøsteuropa med aktiviteter i Albanien, Bosnien-Hercegovina (BiH), Kosovo, Montenegro, Serbien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, og Republikken Moldova og yder begrænset bistand til Ukraine og Hviderusland. Tidligere har SEESAC også opereret i Bulgarien, Kroatien og Rumænien. Det regionale ejerskab sikres gennem Det Regionale Samarbejdsråd og den regionale styringsgruppe vedrørende SALW, hvor repræsentanter for alle partnere i Sydøsteuropa fastlægger strategiske retningslinjer, initiativer og anmodninger i forbindelse med SEESAC-aktiviteter.

SEESAC har været pioner for en tilgang, der er baseret på at tackle fælles problemer gennem regionale initiativer, hvilket har givet imponerende resultater i Sydøsteuropa, ikke blot på grund af den afgørende udveksling af oplysninger og fremme af den sunde regionale konkurrence, som den sætter i gang, men også fordi den bidrager til at opnå sammenhængende og let målelige resultater på nationalt og regionalt plan gennem en holistisk gennemførelsesmetode. SEESAC's afholdelse af de årlige RSC-møder og dets deltagelse i alle relevante regionale initiativer sørger for en rettidig og åbenhjertig informationsudveksling, et solidt kendskab til situationen og den fremsynethed, der er nødvendig for at sikre, at gennemførelsen ikke udviser tendenser til overlapning, og at den svarer til regeringernes og regionernes aktuelle behov samt udviklingen.

SEESAC tager i alle sine aktiviteter vedrørende modparternes udtrykte behov udgangspunkt i de indsamlede basisoplysninger og sikrer sig godkendelse og politisk støtte fra nationale interessenter, inden der skrides til handling. Hele indsatsen udformes desuden til støtte for de EU-ledede processer og opfyldelsen af EU-standarder og -kriterier. SEESAC har gennemført sine tidligere EU-finansierede projekter med en meget høj gennemførelsesprocent i henseende til de påtænkte aktiviteter, leveret bæredygtige projektresultater ved at udvikle og fremme partnernes ejerskab til sine projekter og aktiviteter og fremmet regional samordning, udveksling af erfaringer og bedste praksis samt regional forskning. SEESAC's ekspertise inden for SALW og indgående viden om regionale spørgsmål og relevante interessenter gør det til den mest hensigtsmæssige partner i forbindelse med gennemførelsen af denne særlige foranstaltning.

Projektet supplerer desuden de eksisterende nationale og regionale indsatser og sigter efter størst mulig synergi. SEESAC vil arbejde i samordning med følgende internationale bistandsbestræbelser:

i BiH:

EU-projektet i forbindelse med lagerforvaltning, teknisk støtte og nedbringelse af overskudsammunition (EU STAR), der finansieres af den kortsigtede komponent under EU's instrument, der bidrager til stabilitet og fred, og gennemføres af UNDP's kontor i Sarajevo; EU STAR-projektet bygger på resultaterne og de indhøstede erfaringer fra EXPLODE-projektet, der blev finansieret af Unionen og gennemført af UNDP fra april 2013 til november 2016, og fortsætter med at støtte etableringen af et holdbart lagerforvaltningssystem i BiH

Det projekt, der finansieres af det tyske forbundsudenrigsministerium, og som fokuserer på bekæmpelse af ulovlig våbenhandel (CIAT) bistår BiH's grænsepoliti og sikkerhedsministerium med at opbygge kapacitet til at opdage, forebygge og bekæmpe ulovlig handel med skydevåben, ammunition og sprængstoffer fra og gennem BiH

den koordineringsmekanisme, der er oprettet af BiH's forsvarsministerium og internationale aktører koordineret af EUFOR Althea i et forsøg på at sikre løbende komplementaritet med disse projekter samt med det internationale samfunds igangværende bestræbelser på at håndtere spørgsmålet om BiH's forsvarsministeriums overskudslagre af konventionel ammunition og med henblik på eventuelle fremtidige planer om en kampagne med det formål at indsamle ulovlige konventionelle våben i BiH.

Hidtil er der opnået betydelige gevinster gennem tæt samarbejde og samordning med disse tre projekter, hvilket resulterede i mere virkningsfulde resultater

i Serbien: projektet vedrørende lagerhåndtering af konventionel ammunition (CASM), der finansieres af USA's udenrigsministerium, UNDP og OSCE, og som er udarbejdet for at forbedre sikkerheden på allerede fastlagte oplagringsfaciliteter til konventionel ammunition og bortskaffelse af rapporteret overskudsammunition

i Montenegro: projektet vedrørende demilitarisering af Montenegro (MONDEM), der forvaltes af UNDP i partnerskab med OSCE, skal arbejde på at reducere risici i forbindelse med spredningsbekæmpelse gennem udformning af sikre oplagringsinfrastrukturer og forvaltningssystemer i forbindelse med konventionel ammunition, begrænsning af faren for eksplosioner for lokalsamfundene gennem miljøvenlig demilitarisering, destruktion af giftigt farligt affald (flydende raketdrivmiddel) og støtte til en forsvarsreform gennem destruktion af et begrænset antal tunge våbensystemer, der er udpeget af det montenegrinske forsvarsministerium

i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: projektet vedrørende begrænsning af risikoen for spredning af våben og ammunition, som har til formål at øge sikkerheden i forbindelse med de eksisterende lagre af håndvåben og ammunition hertil, som forvaltes af indenrigsministeriet og gennemføres af OSCE's mission i Skopje

i Kosovo: projektet for afbødning af risici ved skydevåben og sprængstoffer (FERM) (tidligere KOSSAC), der oprindeligt var udformet til at begrænse den væbnede vold i Kosovo og øge sikkerheden i samfundet, har til formål at støtte Kosovos interessenter i at kontrollere omfattende ulovlig besiddelse af og handel med SALW og gennem en risikobaseret forvaltning og evidensbaseret tilgang at reducere risiciene ved sådanne våben og sprængstoffer

på regionalt plan: den regionale platform til reform af sikkerhedssektoren (RSSRP), som er et veletableret organ, der leverer hurtige, effektive og efterspørgselsorienterede løsninger på behov på retsstatsområdet på teknisk niveau i hele verden; RSSRP råder over en mekanisme til hurtig udsendelse baseret på SEESAC's unikke net af sikkerhedseksperter med erfaringer i sikkerhedssektorreform og yder skræddersyet bistand med særligt fokus på SALW-kontrol og integration af ligestillingsaspektet i sikkerhedspolitikken.

SEESAC tager regelmæssigt kontakt til OSCE, NATO, Europol, EMPACT og INTERPOL samt andre relevante aktører for at sikre komplementaritet i foranstaltningerne, tidsfrister for indsatsen og omkostningseffektivitet i ressourceudnyttelsen.

3.   Beskrivelse af projektet

Den nye fase af SEESAC-projektet vil bygge videre på det grundlag, der blev skabt med resultaterne i henhold til afgørelse 2013/730/FUSP, og supplere foranstaltningerne i henhold til afgørelse (FUSP) 2016/2356.

Den vil fokusere på tre hovedområder og samtidig bevare den holistiske tilgang til imødegåelse af truslen fra SALW i regionen. Disse tre områder vedrører det strategiske/politiske plan samt de operationelle aspekter og bistår derfor direkte SALW-kontrollen på alle niveauer med fokus på nøje at koordinere den regionale tilgang til gennemførelse af køreplanen, styrke kapaciteten til at harmonisere lovgivningen om våbenkontrol og bidrage til en bedre indsigt i Ukraines og Hvideruslands kapacitet til at bekæmpe den ulovlige handel.

Projektet skal navnlig føre til:

koordinering af gennemførelsen af køreplanen for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan

støtte til myndighederne på Vestbalkan, så deres lovgivning om våbenkontrol fuldt ud harmoniseres med EU's reguleringsmæssige ramme og andre relevante internationale forpligtelser og standarder i hele regionen

bekæmpelse af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan og i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland gennem kapacitetsvurderinger og teknisk bistand til de retshåndhævende myndigheder og grænsepolitimyndighederne.

Projektets strategi er baseret på SEESAC's unikke tilgang til fremme af tillid og samarbejde i regionen som en forudsætning for at opnå konkrete og målbare gennemgribende ændringer. Navnlig på regionalt niveau har de forskellige samarbejdsprocesser, som fremmes af SEESAC, og som involverer både politiske beslutningstagere og fagfolk på operationelt niveau, vist sig at være et afgørende element i at sikre et befordrende og konkurrencedygtigt miljø for videnoverførsel, udveksling af ekspertise og informationsudveksling. Dette har ikke alene øget regionens kapacitet, men vil, hvad der er endnu vigtigere, også opbygge tilliden og etablere et direkte samarbejde mellem institutioner og individuelle eksperter, hvilket bl.a. har ført til køreplanens udarbejdelse. Denne atmosfære af professionel tillid muliggør samtidig fremskridt på nationalt niveau med de spørgsmål, som køreplanen vedrører. Den regionale samarbejdstilgang har desuden gjort regionens bestræbelser på at bekæmpe våbenhandelen mere gennemsigtige og effektive, da den har bevirket, at de sydøsteuropæiske partnere globalt set er blandt de mest gennemsigtige med hensyn til indberetning af våbenoverførsler. Projektet vil derfor fortsætte med at fremme regionalt samarbejde, da det er det afgørende element, der muliggør målbare resultater.

Projektets geografiske dækningsområde er Vestbalkan, og de direkte projektbegunstigede er Albanien, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Projektet vil desuden forsøge yderligere at støtte de østeuropæiske lande, der står over for lignende udfordringer i forbindelse med SALW-kontrol, f.eks. Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland, gennem overførsel af viden og erfaringer samt bedste praksis, der er udviklet på Vestbalkan siden 2001.

3.1.   Koordinering af gennemførelsen af køreplanen for en holdbar løsning på ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med SALW/skydevåben og ammunition hertil på Vestbalkan

Mål

At sikre en effektiv koordinering af de seks modtageres gennemførelse af køreplanen og de seks tilhørende handlingsplaner, der er udarbejdet med specifikke målsætninger og måles gennem nøgleresultatsindikatorer. Fremskridtene vil blive målt ved hjælp af en mekanisme til overvågning, evaluering og rapportering af de resultater, der opnås i forbindelse med gennemførelse af køreplanen og partnernes handlingsplaner til dens gennemførelse.

Beskrivelse

På topmødet om Vestbalkan den 9. juli 2018 i London bekræftede partnere fra Vestbalkan deres fælles vilje til og forstærkede engagement i at sætte en stopper for ulovlig besiddelse af, misbrug af og ulovlig handel med skydevåben ved at godkende køreplanen. Den regionale køreplan, som blev udviklet gennem en omfattende høringsproces og med støtte fra SEESAC, komplementerer eksisterende EU-aktiviteter til imødegåelse af denne trussel, navnlig handlingsplanen for 2015-2019, den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet og Rådet om elementer med henblik på en EU-strategi til bekæmpelse af ulovlige skydevåben, håndvåben og lette våben samt ammunition hertil og Europols arbejde i regionen. Køreplanen vidner om den enighed, der er opnået blandt alle interessenter i regionen om de aktuelle udfordringer, de overordnede mål, der skal nås, og tidsplanen for de tiltag, der skal iværksættes. Med denne tilvejebringes en samlet platform for at opfylde fælles vedtagne nøgleresultatsindikatorer på strategisk, politisk og operationelt plan. Som sådan vil arbejdet under denne komponent resultere i en effektiv koordinering af gennemførelsen af køreplanen på regionalt plan, skræddersyet støtte til SALW-kommissioner og relevante myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af deres handlingsplaner inden for rammerne af køreplanen, regelmæssig overvågning og evaluering af fremskridt i forhold til de fælles vedtagne nøgleresultatsindikatorer samt en bedre indsigt i modtagernes kapacitet til at gennemføre de tiltag, der er omfattet af køreplanens funktionelle områder.

Konkret skal projektet sikre koordineringen af køreplanens gennemførelse via:

formelle, regionale koordineringsmøder vedrørende køreplanen med fokus på at gøre status over fremskridtene og udveksle oplysninger

ekspertstøtte og teknisk støtte til lokale koordineringsmøder vedrørende køreplanen med henblik på overvågning af gennemførelsen af partnernes handlingsplaner

udarbejdelse af halvårlige overvågnings- og evalueringsrapporter, der dokumenter fremskridt, udfordringer og behov i forbindelse med gennemførelsen af køreplanen på grundlag af de fælles vedtagne nøgleresultatsindikatorer

en midtvejsevaluering af gennemførelsen af handlingsplanerne inden for rammerne af køreplanen, herunder en kapacitetsvurdering af de seks modtageres SALW-kontrol

køreplanens outreach- og synlighedsaktiviteter (herunder etablering af en onlineplatform, inddragelse af interessenter og oplysningsarbejde).

Projektresultater/gennemførelsesindikatorer:

afholdelse af op til seks regionale koordineringsmøder vedrørende køreplanen

mulighed for at gøre status over fremskridt, udveksle oplysninger, overføre viden og standardisere

afholdelse af lokale koordineringsmøder (op til i alt 36)

udarbejdelse af halvårlige overvågnings- og evalueringsrapporter (op til seks)

midtvejsevaluering, herunder en kapacitetsvurdering af de seks modtagere, der er omfattet af køreplanen

etablering af en onlineplatform, der skal sikre passende outreach og synliggørelse i forbindelse med køreplanen.

3.2.   Støtte til myndighederne på Vestbalkan, så deres lovgivning om våbenkontrol fuldt ud harmoniseres med EU's reguleringsmæssige ramme og andre relevante internationale forpligtelser og standarder i hele regionen

Formål

Denne komponent skal sikre omfattende teknisk støtte til udvikling og gennemførelse af en stærk lovgivningsmæssig ramme for kontrol med SALW, der er fuldt harmoniseret og i overensstemmelse med EU's reguleringsmæssige ramme, samt andre internationale aftaler og standarder.

Beskrivelse

Køreplanens mål 1 er at sikre, at lovgivningen om våbenkontrol på Vestbalkan er på plads og er fuldt harmoniseret med EU's reguleringsmæssige ramme og andre relevante internationale forpligtelser senest i 2023. På Vestbalkan er der et klart og presserende behov for en sådan lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig ramme for kontrol med SALW/skydevåben for effektivt at kunne regulere våbenkontrollen og gøre det lettere at imødegå relevante trusler. Som følge heraf vil der kunne sikres overensstemmelse mellem lovgivningen og procedurerne vedrørende våbenkontrol på Vestbalkan, og procedurerne og praksis for kontrol med SALW/skydevåben vil kunne standardiseres. Med en sådan standardisering er det muligt at fjerne hindringer for, at retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet kan samarbejde direkte, udveksle oplysninger og foretage fælles eller parallelle efterforskninger. Det vil også give mulighed for bedre og mere effektivt at imødegå trusler, der er forbundet med skydevåben, på nationalt, regionalt og europæisk plan. Projektet vil desuden bidrage til at integrere kønsperspektivet i lovgivningen om våbenkontrol, da dette perspektiv ofte hverken anerkendes eller tages tilstrækkeligt i betragtning i de lovgivningsmæssige og politiske rammer, der regulerer kontrollen med SALW i Sydøsteuropa, hvilket gør våbenkontrollen mindre effektiv med hensyn til at beskytte alle borgere, uanset om de er kvinder eller mænd, piger eller drenge.

Denne komponent, som bygger på ekspertstøtte ydet til myndighederne i regionen ved gennemførelsen af afgørelse 2013/730/FUSP, skal støtte myndighederne i regionen med henblik på at opnå større indsigt i det nuværende referencescenarie og manglerne i de seks modtageres lovgivningsmæssige ramme, sikre teknisk støtte med henblik på fuld harmonisering med EU's reguleringsmæssige ramme samt andre internationale aftaler og standarder, udvikling af skræddersyede nationale og regionale tematiske workshopper, ajourføre den regionale lovsamling om våben, foretage en kønsrelateret screening af de projektbegunstigedes lovgivningsmæssige rammer for at sikre, at de politikker, der regulerer våbenkontrollen, ikke forbigår forbindelserne mellem SALW og køn, og fortsætte Gender Coach-programmet. Tiltaget vil også yde støtte til at styrke SALW-kommissionernes outreach- og lobbykapacitet gennem uddannelse i udvikling af mediestrategier.

Dette skal ske gennem:

udvikling af en vurderings- og mangelanalyse af partnernes lovgivningsmæssige ramme for SALW-kontrol og af graden af dens harmonisering med EU-lovgivning og international lovgivning samt af graden af standardisering af procedurerne i regionen

støtte til standardisering og harmonisering af lovgivningen gennem rådgivningsbistand, som ydes løbende og efter behov, samt tilrettelæggelse af tematiske workshopper om love, forskrifter og straffelovgivning vedrørende våben på både regionalt og nationalt plan

ajourføring af den regionale lovsamling om våben som et let opslagsværk over regionens lovgivning om kontrol med SALW/skydevåben

foretagelse af en screening af den lovgivningsmæssige ramme med hensyn til kønsperspektivet og videreførelse af Gender Coach-programmet

uddannelse i udvikling af mediestrategier.

Projektresultater/gennemførelsesindikatorer:

vurderings- og mangelanalyse (seks) af rapporter om den lovgivningsmæssige ramme for hver modtager

op til tre regionale workshopper og seks tematiske workshopper for modtagerne

ekspertbistand efter behov vedrørende ajourføringer på det lovgivningsmæssige og politiske område

ajourført lovsamling om våben oversat til alle relevante sprog i regionen

rapporter om screening af den lovgivningsmæssige ramme på våbenområdet med hensyn til kønsperspektivet (seks rapporter)

Gender Coach-programmet med to chefer for SALW-kommissionerne

udvikling af mediestrategier og uddannelse heri.

3.3.   Bekæmpelse af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan og i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland gennem kapacitetsvurderinger og teknisk bistand til de retshåndhævende myndigheder og grænsepolitimyndighederne

Formål

Tiltaget skal mindske truslen fra ulovlig handel med skydevåben ved at give Sydøsteuropas retshåndhævende myndigheder og grænsepoliti bedre kapacitet til yderligere indsamling, analyse og deling af oplysninger.

Beskrivelse

Denne komponent skal vurdere de regionale myndigheders kapacitet til at kunne foretage både den forebyggende og den bekæmpende indsats, der kræves for at opdage, forpurre og stoppe den ulovlige handel med skydevåben, ammunition og sprængstoffer fra og via deres jurisdiktion. Bistanden vil fokusere på en dybdegående analyse af grænsemyndighedernes og kriminalpolitiets behov for personale og udstyr, så de kan fungere efter hensigten og opnå de ønskede resultater. Der vil blive gennemført et pilotprojekt med henblik på at etablere et ballistisk informationsnetværk for Sydøsteuropa — en omkostningseffektiv og operationel struktur for udveksling af ballistiske oplysninger med direkte forbindelse til Europol, som er udviklet til automatisk at indsamle og udveksle handlingsrettede, ballistiske oplysninger om eksisterende, grænseoverskridende kriminalitet med forbindelse til skydevåben, forebyggelse af yderligere kriminalitet og forbedring af det strategiske billede af den våbenrelaterede kriminalitets karakter og mønstre.

De foreslåede aktiviteter vil supplere og blive tæt koordineret med den igangværende EU-støttede indsats i Sydøsteuropa, primært EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet og specifikt de operationelle handlingsplaner for EMPACT på området skydevåben samt Europols, Frontex' og INTERPOL's aktiviteter. Endelig skal aktiviteterne under denne komponent bidrage til gennemførelsen af handlingsplanen for 2015-2019.

Der er desuden allerede blevet fastlagt en række behov for SALW-kontrol på grundlag af den vellykkede tilgang med at inddrage myndighederne i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland i den regionale samarbejdsproces, der finder sted i Sydøsteuropa. For at øge kapaciteten hos SALW-kontrolmyndighederne i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland til at bekæmpe kriminalitet generelt og navnlig spredning af og ulovlig handel med SALW/skydevåben skal denne komponent vurdere områder i nævnte jurisdiktioner, hvor der er et presserende behov for SALW-kontrol, og således bane vejen for målrettede interventioner, der kan imødegå truslen fra ulovlig handel med SALW.

Vigtigste påtænkte aktiviteter:

vurdering af behovet hos grænsepolitiet og kriminalpolitiet på Vestbalkan med henblik på bekæmpelse af ulovlig våbenhandel

videreudvikling af det igangværende arbejde med at etablere FFP'er gennem praktisk støtte til informationsudvekslingskapacitet, særlig om ballistisk bevismateriale, og indkøb af specialudstyr til støtte for kontaktpunkterne

vurdering af kapaciteten i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland til at varetage udvalgte aspekter af kontrollen med SALW, ammunition og sprængstoffer samt bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben med fokus på bl.a. den lovgivningsmæssige og politiske ramme, kapaciteterne til fysisk sikkerhed og lagerforvaltning, grænsekontrol samt kriminalpolitiets og retsvæsenets respons på ulovlig handel med og misbrug af skydevåben. Den detaljerede vurdering skal kortlægge muligheder, trusler og udfordringer og anbefale mulige målrettede interventioner til imødegåelse af truslen fra ulovlig handel med SALW.

Projektresultater/gennemførelsesindikatorer:

vurdering af behovene hos grænsepolitiet og kriminalpolitiet på Vestbalkan med henblik på bekæmpelse af ulovlig våbenhandel

styrket kapacitet hos eksperter og efterforskere inden for ballistik til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet med forbindelse til skydevåben

gennemførelse af pilotprojektet vedrørende en operationel struktur for udveksling af ballistiske oplysninger

vurdering af kapaciteten i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland til at varetage udvalgte aspekter af SALW-kontrollen, herunder fastlæggelse af målrettede interventioner.

4.   Modtagere

De, der vil få direkte gavn af projektet, er de institutioner, der har ansvaret for SALW-kontrol på Vestbalkan. Indenrigsmyndighederne, politiet, grænsevagterne og toldmyndighederne i Republikken Albanien, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Republikken Moldova vil få gavn af kapacitetsudvikling, videnudvikling, forbedrede procedurer og omkostningseffektivt specialudstyr, der er nødvendigt for at gøre politiske, operationelle og tekniske fremskridt inden for SALW-kontrol. Endelig vil SALW-kommissioner og andre institutioner med ansvar for SALW-kontrol i Sydøsteuropa få gavn af uddannelse og udveksling af oplysninger samt regionalt samarbejde. Nøgleinstitutioner, der arbejder med SALW-kontrol i Republikken Moldova, Ukraine og Hviderusland, vil desuden få bedre indsigt i truslen fra ulovlig handel med skydevåben og målrettet videnoverførsel.

De foreslåede aktiviteter er i fuld overensstemmelse med køreplanen og partnernes prioriteter vedrørende SALW-kontrol og er blevet godkendt af de relevante partneres SALW-kontrolmyndigheder, der har vist deres opbakning og vilje til at nå projektresultater.

Den almindelige befolkning på Vestbalkan, i Østeuropa og i EU, der risikerer at blive ofre for den omfattende spredning af SALW, vil få gavn af dette projekt, efterhånden som risikoen bliver mindre.

5.   Unionens synlighed

SEESAC skal træffe alle passende foranstaltninger for at skabe opmærksomhed om det faktum, at tiltaget finansieres af Unionen. Sådanne foranstaltninger vil blive gennemført i overensstemmelse med Kommissionens håndbog i kommunikation og synlighed for Den Europæiske Unions optræden udadtil. SEESAC vil dermed sikre synligheden af Unionens bidrag gennem passende branding og PR, som fremhæver EU's rolle, sikrer åbenhed i dets indsats og skaber øget bevidsthed om grundene til afgørelsen og om Unionens støtte til den og resultaterne af denne støtte. Det materiale, der udarbejdes i forbindelse med projektet, vil på en iøjnefaldende måde vise EU-flaget i overensstemmelse med EU's retningslinjer for korrekt anvendelse og gengivelse af flaget.

Eftersom de planlagte aktiviteter varierer meget i omfang og karakter, vil der blive brugt en række PR-værktøjer, herunder traditionelle medier, websteder, sociale medier og informations- og PR-materiale, bl.a. infografik, foldere, nyhedsbreve, pressemeddelelser og andet, hvis det er relevant. Publikationer, offentlige begivenheder, kampagner, udstyr og bygge- og anlægsarbejde, der er indkøbt under projektet, vil blive mærket i overensstemmelse hermed. For yderligere at forstærke effekten ved at øge bevidstheden hos de forskellige nationale regeringer og i offentligheden, i det internationale samfund samt blandt lokale og internationale medier vil henvendelse til hver enkelt målgruppe ske i et sprog, der er tilpasset denne målgruppe. Der vil blive lagt særlig vægt på nye medier og onlinetilstedeværelse.

6.   Varighed

På baggrund af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af afgørelse 2010/179/FUSP og 2013/730/FUSP under hensyntagen til projektets regionale geografiske anvendelsesområde, antallet af projektbegunstigede samt antallet og kompleksiteten af de planlagte aktiviteter, er tidsrammen for gennemførelsen 36 måneder.

7.   Generel opbygning

Den tekniske gennemførelse af dette tiltag varetages af UNDP, der handler på vegne af SEESAC, et regionalt initiativ, der arbejder i henhold til et mandat fra UNDP og RCC. SEESAC er et udøvende organ i den regionale gennemførelsesplan vedrørende bekæmpelse af spredningen af SALW og fungerer som sådan som knudepunkt for alle SALW-relaterede spørgsmål i den sydøsteuropæiske region og skal bl.a. lette koordineringen af gennemførelsen af den regionale køreplan.

UNDP, der handler på vegne af SEESAC, får det overordnede ansvar for gennemførelsen af projektaktiviteter og står til regnskab for projektets gennemførelse. Projektet varer tre år (36 måneder).

8.   Partnere

SEESAC skal gennemføre tiltaget direkte i tæt samarbejde med SALW-kommissioner og med indenrigsmyndighederne i Albanien, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Republikken Moldova samt relevante institutioner i Ukraine og Hviderusland. Andre institutioner vil blive tæt inddraget på linje med den fastsatte holistiske tilgang med mange interessenter til SALW-kontrol.

9.   Rapportering

Rapporteringen, såvel beretning som regnskab, skal dække tiltaget i sin helhed som beskrevet i den pågældende specifikke finansieringsaftale og det tilknyttede budget, uanset om dette tiltag finansieres helt eller delvist af Kommissionen.

Hvert kvartal skal der forelægges situationsrapporter i form af en beretning for at registrere og overvåge fremskridt hen imod realisering af de vigtigste resultater.

10.   Anslået budget

De samlede anslåede omkostninger forbundet med det EU-finansierede projekt er 4 002 587,52 EUR.


(1)  Handlingsplan om ulovlig handel med skydevåben mellem EU og den sydøsteuropæiske region for perioden 2015-2019; Rådets konklusioner om gennemførelsen af en EU-politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet (2018-2021) — EMPACT på området skydevåben.


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/24


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1789

af 19. november 2018

til støtte for bekæmpelse af ulovlig handel med og spredning af håndvåben og lette våben i Den Arabiske Ligas medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. december 2005 vedtog Det Europæiske Råd EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt ammunition hertil (»EU's SALW-strategi«), der efterfølgende er revideret i 2018, og som fastsætter retningslinjer for Unionens indsats på området håndvåben og lette våben (»SALW«). I EU's SALW-strategi anførtes, at Unionen særligt vil støtte regionale initiativer til at bekæmpe ulovlige SALW og ammunition hertil og yde finansiel og teknisk støtte til regionale og nationale organisationer med ansvar for gennemførelse af relevante regionale instrumenter.

(2)

Den 13. juni 2018 forelagde Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) Europa-Parlamentet og Rådet en fælles meddelelse om elementer med henblik på en EU-strategi til bekæmpelse af ulovlige skydevåben, SALW og ammunition hertil med titlen »Sikring af våben, beskyttelse af borgerne«.

(3)

De Forenede Nationers (FN's) 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget den 25. september 2015, bekræftede, at en bæredygtig udvikling ikke kan realiseres uden fred og sikkerhed, og at ulovlige våbenstrømme er blandt de faktorer, der fører til vold, usikkerhed og uretfærdighed.

(4)

FN's generalsekretær opfordrer i sin nedrustningsdagsorden med titlen »Sikring af vores fælles fremtid«, som blev iværksat den 24. maj 2018, til en inklusiv, integreret og deltagerorienteret tilgang til kontrol med håndvåben på landeplan og i nogle tilfælde på subregionalt plan.

(5)

På tredje FN-konference til evaluering af gennemførelsen af handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben i alle aspekter heraf, der blev holdt i juni 2018, påtog FN's medlemsstater sig, i det omfang det er relevant, at styrke partnerskaber og samarbejdet på alle niveauer til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel med SALW, navnlig i forbindelse med grænsekontrol, lagerforvaltning og sikkerhed, destruktion og bortskaffelse, mærkning, registrering og sporing samt ulovlig mægling. De har også påtaget sig at styrke samarbejdet med de relevante subregionale og regionale organisationer om at forbedre gennemførelsen af handlingsprogrammet og det internationale sporingsinstrument.

(6)

Den Arabiske Liga (LAS) er en regional organisation, der samler alle arabiske lande med det formål at fremme og styrke samarbejdet mellem medlemmerne.

(7)

Unionen og LAS iværksatte i 2016 den strategiske dialog mellem EU og LAS og nedsatte en række arbejdsgrupper.

(8)

Den strategiske dialogs arbejdsgruppe vedrørende masseødelæggelsesvåben og våbenkontrol har fastlagt prioritetsområder for et muligt konkret samarbejde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at støtte LAS' medlemsstater i forbindelse med deres nationale gennemførelse af FN-handlingsprogrammet og det internationale sporingsinstrument (ITI), vil Unionen stræbe efter at nå følgende målsætninger:

på en holdbar måde at opbygge LAS-medlemsstaternes nationale kapacitet til at bekæmpe ulovlig spredning af SALW, bekæmpe terrorisme og forbedre sikkerheden i perioden efter en konflikt under fuld overholdelse af internationale menneskerettighedsstandarder

på en holdbar måde at opbygge LAS' regionale kapacitet til at imødegå disse udfordringer

at styrke LAS-medlemsstaternes nationale kontrol med SALW i afgørende faser af deres livscyklus

at styrke udvekslingen af bedste praksis og erfaringer.

2.   Med henblik på at nå målsætningerne i stk. 1 støtter Unionen ved denne afgørelse tiltag på følgende områder:

kontrol med international overførsel af SALW (bekæmpelse af ulovlige våbenstrømme)

kortlægning og ødelæggelse af kilderne til ulovlige håndvåben (kapacitetsopbygning i retshåndhævende myndigheder)

andre foranstaltninger vedrørende kontrol med håndvåben, herunder lagerforvaltning, kontrol med relaterede forsyninger samt sikkerhed

afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR)

tilvejebringelse af oplysninger med relevans for ulovlige SALW og forbedret kontrol med SALW.

3.   I bilaget til denne afgørelse findes en detaljeret beskrivelse af det i stk. 1 og 2 omhandlede projekt.

Artikel 2

1.   Den højtstående repræsentant har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af det i artikel 1 omhandlede projekt varetages af Small Arms Survey (»SAS«) repræsenteret ved Graduate Institute of International and Development Studies med bistand fra Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) og Verdenstoldorganisationen (WCO) og i tæt samarbejde med Sekretariatet for Den Arabiske Liga.

3.   SAS, bistået af INTERPOL og WCO, udfører sine opgaver under den højtstående repræsentants ansvar. Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige aftaler med SAS.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af projektet i artikel 1, der finansieres af Unionen, er 2 858 550 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med referencebeløbet i stk. 1, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for EU-budgettet.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår Kommissionen den nødvendige aftale med SAS. Det skal fremgå af aftalen, at SAS sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den aftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelse af aftalen.

Artikel 4

1.   Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige kvartalsrapporter udarbejdet af SAS. Disse rapporter danner grundlag for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen aflægger rapport om de finansielle aspekter af det i artikel 1 omhandlede projekt.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Afgørelsen udløber 24 måneder efter datoen for indgåelse af aftalen, jf. artikel 3, stk. 3. Den udløber dog seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen, hvis der ikke er indgået aftale i denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


BILAG

Bekæmpelse af ulovlig handel med og spredning af håndvåben og lette våben i Den Arabiske Ligas medlemsstater (2018-2020)

1.   Baggrund og begrundelse for FUSP-støtte

Dette projekt vil bygge på Den Arabiske Ligas (LAS') og Unionens tidligere bestræbelser på at bistå LAS-medlemsstaterne med at bekæmpe ulovlige håndvåben og lette våben (»SALW«) i den arabiske region. Udryddelsen af ulovlige håndvåben i den arabiske region har afgørende betydning for at nedbringe alle former for vold og fremme bæredygtig udvikling og velstand i overensstemmelse med De Forenede Nationers (FN's) mål for bæredygtig udvikling (SDG) — både i den arabiske region og i naboregioner, herunder Europa.

Projektet har mere specifikt til formål at styrke LAS-medlemsstaternes kapacitet til at gennemføre FN's handlingsprogram vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben i alle aspekter heraf (»handlingsprogrammet«) og det internationale sporingsinstrument (ITI) i henhold til de prioriteter og behov, som LAS-medlemsstaterne har fastlagt. Den normative ramme for projektet omfatter også 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, navnlig mål 16.4. Afhængigt af LAS-værtsmedlemsstatens præferencer kan FN's våbenprotokol og våbenhandelstraktaten også danne grundlag for projektrelaterede kapacitetsopbygningstiltag (eksport/import-kontrol, forhindring af omdirigering osv.).

2.   Projektmålsætninger og langsigtet holdbarhed

Projektets underliggende mål er på en holdbar måde at styrke LAS-medlemsstaternes kapacitet til at gennemføre handlingsprogrammet og ITI, herunder for at bekæmpe ulovlige håndvåben og terrorisme, i henhold til de prioriteter og behov, som LAS-medlemsstaterne har fastlagt. Med henblik på at nå dette mål har projektet følgende hovedmålsætninger:

a)

på en holdbar måde at opbygge LAS-medlemsstaternes nationale kapacitet til at bekæmpe ulovlig spredning af SALW, bekæmpe terrorisme og forbedre sikkerheden i perioden efter en konflikt

b)

på en holdbar måde at opbygge LAS' regionale kapacitet til at imødegå disse udfordringer

c)

at styrke LAS-medlemsstaternes nationale kontrol med SALW i afgørende faser af deres livscyklus

d)

at styrke udvekslingen af bedste praksis og erfaringer.

Konsultationer med LAS-medlemsstater viser, at staterne ønsker bistand og støtte på bestemte områder med altovervejende fokus på opbygning af national kapacitet til at bekæmpe ulovlige våbenstrømme (nærmere oplysninger herom findes i afsnit 3). Alle projektets komponenter, herunder dem, der vedrører behovsvurdering og evaluering efter gennemførelsen, er reelt udformet med henblik på at sikre, at projektet overfører holdbar kapacitet til de tilsigtede modtagere, nemlig statslige institutioner og embedsmænd i LAS-medlemsstaterne samt Sekretariatet for LAS (afdelingen for våbenkontrol og nedrustning).

3.   Beskrivelse af tiltaget

Unionens projekt vedrørende bekæmpelse af ulovlig handel med og spredning af SALW i LAS-medlemsstater (2018-2020) er udformet med henblik på at imødekomme de behov, som LAS-medlemsstaterne har givet udtryk for på følgende prioritetsområder:

Område 1:

Kontrol med international overførsel af SALW (bekæmpelse af ulovlige våbenstrømme)

1.1.   Licens til og kontrol med eksport/import/transit (risikovurdering osv.)

1.2.   Forhindring af omdirigering af SALW til uautoriserede modtagere

1.3.   Fund af SALW og dele hertil under inspektion af varetransporter og laster (inspektionsmetoder, -teknikker og -udstyr osv.)

Område 2:

Kortlægning og ødelæggelse af kilderne til ulovlige håndvåben (kapacitetsopbygning i retshåndhævende myndigheder)

2.1.   Kontrol af land-, luft- og søgrænser, herunder teknologioverførsler

2.2.   Mærkning, registrering og sporing

2.3.   Andre teknikker og metoder til efterforskning og inspektion vedrørende våben (brug af ballistiske oplysninger, kortlægning/ødelæggelse af smuglerruter og -metoder osv.)

Område 3:

Andre foranstaltninger til kontrol med håndvåben

3.1.   Lagerforvaltning og sikkerhed

Område 4:

Afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR)

4.1.   Udveksling af DDR-ekspertise, bedste praksis og erfaringer

4.2.   Bistand til udformning af nationale DDR-programmer

4.3.   Andre former for støtte til LAS-medlemsstater i perioden efter en konflikt

Bemærk, at LAS-medlemsstaterne generelt set var mindre interesserede i denne komponent end i de andre områder, der er anført i dette afsnit, om end nogle af dem ønskede den. Den er derfor ikke projektets fokus.

Område 5:

Tilvejebringelse af oplysninger med relevans for ulovlige SALW og forbedret kontrol med SALW:

5.1.   Evaluering af LAS-medlemsstaternes love og forskrifter samt rådgivning om eventuelle ændringer og revisioner

5.2.   Oversættelse af relevant forskning, offentliggjorte undersøgelser og andre dokumenter til arabisk

For at imødekomme ovenstående behov vil projektet omfatte følgende elementer:

1.

Regional koordinering: indledende møde i Kairo

2.

Subregional koordinering: subregionale workshopper

3.

Vurderingsmissioner

4.

Undervisning på stedet

5.

Lovgivningsmæssig bistand

6.

Tilvejebringelse af oplysninger på arabisk

7.

Regional koordinering: afsluttende møde i Kairo

8.

Projektovervågning og -evaluering (herunder en finansiel revision)

3.1.   Regional koordinering: indledende møde i Kairo

3.1.1.   Formål: at udbrede kendskabet til projektet, etablere kontakt med LAS-medlemsstaterne og begynde at kortlægge landespecifikke behov (indledende behovsvurdering) (prioritetsområde 1-5)

3.1.2.   Aktiviteter: indledende møde i Kairo af én uges varighed, der dækker alle aspekter af projektet (prioritetsområde 1-5), henvendt til højtstående embedsmænd fra LAS-medlemsstaterne samt LAS-ansatte med ansvar for projektrelaterede spørgsmål

3.1.3.   Resultater af tiltaget: etablering af kontakt med LAS-medlemsstaterne, kortlægning af landespecifikke behov og udarbejdelse af en kortfattet rapport om mødet

3.2.   Subregional koordinering: subregionale workshopper

3.2.1.   Formål: på subregionalt plan at tillade LAS-medlemsstater at udveksle erfaringer og god praksis og kortlægge prioriteter for gennemførelsen på områder, der vedrører projektet (prioritetsområde 1-4)

3.2.2.   Aktiviteter: workshopper af én uges varighed, som afholdes cirka midtvejs i projektet, i tre forskellige subregioner (foreløbigt: Maghreb, arabisk Sahel og Østafrika; Mashreq; Den Arabiske Halvø og Irak) (tre uger i alt). På det indledende møde i Kairo (punkt 3.1) eller umiddelbart herefter fastlægges det, hvilke LAS-medlemsstater der skal deltage i de enkelte workshopper

3.2.3.   Resultater af tiltaget: udveksling af erfaringer og god praksis på områder, der vedrører projektet, kortlægning af prioriteter for gennemførelsen og udarbejdelse af en kortfattet rapport om workshopperne

3.3.   Vurderingsmissioner

3.3.1.   Formål: at fastlægge landespecifikke behov og forberede opfølgende uddannelse og bistand på stedet (prioritetsområde 1-5)

3.3.2.   Aktiviteter: feltbesøg i de LAS-medlemsstater, der anmoder om bistand

3.3.3.   Resultater af tiltaget: afslutning af vurderingsmissioner, udarbejdelse af en kortfattet rapport for hver mission, som forelægges fortroligt for LAS-værtsmedlemsstaten, og som skal bestemme dets specifikke behov (kortlægning af eksisterende politikker og foranstaltninger, normative eller andre typer mangler samt hindringer for at afhjælpe sådanne mangler)

3.4.   Undervisning på stedet

3.4.1.   Formål: at opbygge holdbar kapacitet til at kontrollere håndvåben i LAS-værtsmedlemsstaten i overensstemmelse med denne stats interesser og behov (prioritetsområde 1-4)

3.4.2.   Aktiviteter:

Uddannelseskurser på stedet for de LAS-medlemsstater, der anmoder om bistand. Uddannelseskurserne vil kunne udbydes til alle 22 LAS-medlemsstater (én uge pr. stat) eller til et mindre antal LAS-medlemsstater (flere besøg til disse lande, f.eks. to ugers uddannelse til 11 LAS-medlemsstater).

Hvert kursus af én uges varighed vil omfatte: a) en indledende dag, hvor højtstående embedsmænd introduceres til alle de aspekter af projektet, der har interesse/relevans for LAS-medlemsstaten, b) to dages undervisning for fremtrædende ledere (projekteksperter, der sideløbende arbejder med de problemområder, der har interesse/relevans for LAS-medlemsstaten), c) to dages praktisk uddannelse for feltpersonale (projekteksperter, der sideløbende arbejder med de problemområder, der har interesse/relevans for LAS-medlemsstaten).

I tilfælde af flere besøg vil formålet med projektet være at øge det nationale ejerskab ved at udvide og styrke den uddannelse, der gives under det første besøg, navnlig på de områder, som LAS-værtsmedlemsstaten har udpeget som topprioriteter

3.4.3.   Resultater af tiltaget: Virkningen af uddannelseskurserne vil blive vurderet for at afgøre, i hvilket omfang projektets kapacitetsopbygningsmål er blevet nået

3.5.   Lovgivningsmæssig bistand

3.5.1.   Formål: at vurdere lovgivning vedrørende håndvåben i de LAS-medlemsstater, der anmoder om sådan bistand, og fastlægge mulige lovgivningsmæssige ændringer og revisioner (prioritetsområde 1-4)

3.5.2.   Aktiviteter: skrivebordsundersøgelser og kontakt med den anmodende LAS-medlemsstat, feltbesøg (en uge) og opfølgningsrapport og kontakt med den anmodende LAS-medlemsstat

3.5.3.   Resultater af tiltaget: udarbejdelse af en kortfattet rapport, som forelægges fortroligt for LAS-værtsmedlemsstaten, og som fastlægger eventuelle lovgivningsmæssige ændringer og revisioner

3.6.   Tilvejebringelse af oplysninger på arabisk

3.6.1.   Formål: at opfylde LAS-medlemsstaternes behov for uafhængige og pålidelige oplysninger om håndvåben og væbnet vold på arabisk (prioritetsområde 5)

3.6.2.   Aktiviteter: oversættelse af vigtige publikationer og dokumenter til arabisk (offentliggjorte rapporter, retningslinjer for bedste praksis osv.). Det kunne eksempelvis være Small Arms Surveys (SAS') vejledning om FN-processen vedrørende håndvåben og SAS' matrix over fysisk sikkerhed og lagerforvaltning (PSSM)

3.6.3.   Resultater af tiltaget: Konkrete resultater vil omfatte oversættelse af vigtige bøger, rapporter og briefingdokumenter samt udarbejdelse af podcasts og blogindlæg på arabisk. Dette tiltag vil resultere i en betydelig forbedring af tilgængeligheden af uafhængige og pålidelige oplysninger om håndvåben og væbnet vold på arabisk

3.7.   Regional koordinering: afsluttende møde i Kairo

3.7.1.   Formål: at evaluere projektet og planlægge det fremtidige samarbejde (prioritetsområde 1-5)

3.7.2.   Aktiviteter: todages møde i Kairo ved afslutningen af projektet, henvendt til højtstående embedsmænd fra LAS-medlemsstaterne samt LAS-ansatte med ansvar for projektrelaterede spørgsmål

3.7.3.   Resultater af tiltaget: drøftelse og evaluering af projektet, udarbejdelse af planer for det fremtidige samarbejde om kontrol med håndvåben og udarbejdelse af en kortfattet rapport om mødet

3.8.   Projektovervågning og -evaluering

3.8.1.   Formål: at sikre, at projektets materielle mål er blevet nået, og at projektudgifterne har holdt sig inden for det vedtagne budget

3.8.2.   Aktiviteter: for at kunne måle virkningerne af de forskellige projektkomponenter vil projektet omfatte både en intern og en ekstern overvågningsmekanisme. Den interne overvågningsmekanisme vil blive ledet af den stedlige specialist inden for resultatbaseret ledelse med støtte fra projektansatte. Den eksterne evaluering vil indebære ansættelse af et eksternt evalueringsteam, der skal rejse til todages mødet i Kairo ved afslutningen af projektet, til udvalgte deltagende LAS-medlemsstater (op til otte) og til de vigtigste projektimplementerende organers hovedkvarter — Small Arms Survey, Den Internationale Kriminalpolitiorganisation og Verdenstoldorganisationen. Projektet vil også omfatte en finansiel revision i overensstemmelse med Unionens krav

3.8.3.   Resultater af tiltaget: gennemførelse af en vurdering af projektets virkninger og gennemførelse af den finansielle revision

4.   Implementerende organer og partnerskaber

Small Arms Survey (»SAS«), som er et forskningscenter på Graduate Institute of International and Development Studies i Genève, Schweiz, bliver det primære implementerende organ. I forbindelse med projektets gennemførelse vil SAS især benytte bidrag fra Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) og Verdenstoldorganisationen (WCO). INTERPOL får hovedansvaret for prioritetsområde 2.2 og 2.3 (kapacitetsopbygning i retshåndhævende myndigheder) og WCO for prioritetsområde 1 og 2.1 (kontrol med internationale overførsler, herunder grænsekontrol).

SAS vil om nødvendigt udlicitere opgaver til andre organisationer, som skal hjælpe med andre af projektets komponenter (herunder muligvis lagerforvaltning og sikkerhed). Afhængigt de deltagende LAS-medlemsstaters behov og præferencer kan andre organisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, og visse specialiserede organer fra LAS også bidrage til gennemførelsen af projektet.

De implementerende organer skal også koordinere aktiviteterne med statslige og ikkestatslige organisationer, der arbejder i LAS-medlemsstaterne, samt eventuelle EU-programmer, der er til stede her, for at sikre, at alle de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af projektet, komplementerer og bygger på eksisterende initiativer.

SAS og dets implementeringspartnere skal desuden træffe passende foranstaltninger til at sikre projektets synlighed i overensstemmelse med Unionens retningslinjer.

5.   Varighed

Projektets varighed er fastsat til 24 måneder. Hvis det har LAS-medlemsstaternes interesse, og den nødvendige finansiering er til rådighed, vil en forlængelse af projektet ud over den oprindelige toårige periode gøre det muligt at fortsætte og konsolidere den kapacitetsopbyggende indsats, der er gjort i projektets første fase. Uddannelse, der tilbydes til en given LAS-medlemsstat i den første fase, vil f.eks. kunne gentages, udvides og testes med inddragelse af en bredere kreds af ansatte med henblik på at sikre holdbarheden. LAS-medlemsstater, som ikke har modtaget al den uddannelse eller lovgivningsmæssige bistand, som de ønskede i projektets første fase, kunne modtage den i anden fase. LAS-medlemsstater, som — på grundlag af eksempelvis den kapacitet, der er blevet opbygget i projektets første fase — har kortlagt nye behov eller prioriteter for våbenkontrol, kunne modtage bistand på disse områder i anden fase.


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1790

af 16. november 2018

om ophævelse af beslutning 2002/623/EF om fastsættelse af vejledende noter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer

(meddelt under nummer C(2018) 7513)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (1), særlig bilag II, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens beslutning 2002/623/EF (2) fastsat vejledende noter om mål, faktorer, generelle principper og metoder vedrørende den miljørisikovurdering, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(2)

Der er i nyere og mere detaljerede vejledningsdokumenter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (i det følgende benævnt »GMO'er«), der er vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »agenturet«), givet omfattende supplerende forklaringer vedrørende gennemførelsen af bilag II til direktiv 2001/18/EF. Efter vedtagelsen af disse mere detaljerede vejledningsdokumenter har beslutning 2002/623/EF gradvis mistet sin merværdi.

(3)

Ved Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 (3), hvorved direktiv 2001/18/EF blev ændret, blev bilag II til direktiv 2001/18/EF opdateret ved at indarbejde og bygge videre på autoritetens styrkede vejledning vedrørende miljørisikovurdering af genetisk modificerede planter, der blev vedtaget i oktober 2010 (4), under hensyntagen til at bilag II gælder for alle GMO'er og ikke kun for genetisk modificerede planter. Selve beslutning 2002/623/EF dannede grundlag for udarbejdelsen af autoritetens vejledning. Bestemmelserne i bilag II til direktiv 2001/18/EF er derfor nu mere detaljerede, og der er ikke længere behov for de ved beslutning 2002/623/EF fastsatte vejledende noter.

(4)

Beslutning 2002/623/EF bør derfor ophæves.

(5)

Beslutning 2002/623/EF bør også ophæves af forenklingshensyn med henblik på at reducere antallet af vejledningsdokumenter, som erhvervsdrivende og kompetente myndigheder skal tage hensyn til ved gennemførelse af en miljørisikovurdering i henhold til bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 30, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2002/623/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2002/623/EF af 24. juli 2002 om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 22).

(3)  Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 af 8. marts 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF for så vidt angår miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (EUT L 67 af 9.3.2018, s. 30).

(4)  EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2010;8(11):1879. [111 s]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/34


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1791

af 6. november 2018

om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17. januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i afgørelse 2013/34/FUSP bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe relevante afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mali, herunder afgørelser om udnævnelse af efterfølgende øverstbefalende for EU-missionen for EUTM Mali.

(2)

Den 23. januar 2018 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2018/135 (2) om udnævnelse af brigadegeneral Enrique MILLÁN MARTÍNEZ til øverstbefalende for EUTM Mali.

(3)

Den 5. oktober 2018 foreslog Tyskland udnævnelsen af brigadegeneral Peter MIROW til øverstbefalende for EU-missionen EUTM Mali som efterfølger for brigadegeneral Enrique MILLÁN MARTÍNEZ fra den 12. november 2018.

(4)

EU's Militærkomité gav den 5. oktober 2018 sin støtte til denne indstilling.

(5)

Der bør derfor træffes afgørelse om udnævnelse af brigadegeneral Peter MIROW. Afgørelse (FUSP) 2018/135 bør ophæves.

(6)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brigadegeneral Peter MIROW udnævnes herved til øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) fra den 12. november 2018.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2018/135 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 12. november 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2018.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 14 af 18.1.2013, s. 19.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2018/135 af 23. januar 2018 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018) (EUT L 24 af 27.1.2018, s. 1).


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/36


DOMSTOLENS AFGØRELSE

af 16. oktober 2018

om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til procesreglementet og navnlig artikel 48, stk. 4, og artikel 57, stk. 8,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til den kommunikationsteknologiske udvikling er der udviklet en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter.

(2)

Applikationen, der hviler på en elektronisk autentifikationsmekanisme, som kombinerer indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode, imødekommer kravene om de udvekslede dokumenters ægthed, integritet og fortrolighed.

(3)

Henset til den succes, som applikationen har, og de fordele, som den frembyder i form af bl.a. hurtige udvekslinger foretaget ad denne vej, bør kredsen af personer, der kan benytte sig heraf, udvides, og retterne i medlemsstaterne bør gives mulighed for at indlevere eller modtage procesdokumenter ad denne vej i forbindelse med Domstolens behandling af anmodninger om præjudiciel afgørelse.

(4)

Af retsplejemæssige hensyn — og udelukkende i forbindelse med behandlingen af præjudicielle sager — bør den samme mulighed gives de personer, der uden at være befuldmægtigede eller advokater ikke desto mindre er bemyndiget i medfør af de nationale procesregler til at repræsentere en part for retterne i deres stat —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definition

En it-applikation benævnt »e-Curia«, der er fælles for de retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af, muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter på de i denne afgørelse fastsatte betingelser.

Artikel 2

Adgang til applikationen

Anvendelsen af denne applikation forudsætter oprettelse af en adgangskonto og kræver indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode.

Artikel 3

Indlevering af et procesdokument

Et procesdokument indleveret via e-Curia anses for at være det originale eksemplar af dette dokument som omhandlet i procesreglementets artikel 57, stk. 1, når det personlige bruger-id og den personlige adgangskode for repræsentanten for en part eller for en person, der handler på vegne af en ret i en medlemsstat, har været anvendt til at foretage indleveringen. Anvendelsen af dette bruger-id og denne adgangskode har samme gyldighed som at underskrive det omhandlede dokument.

Artikel 4

Bilag og genparter

Procesdokumenter indleveret via e-Curia skal vedlægges de deri nævnte bilag samt en fortegnelse over disse bilag.

Indlevering af bekræftede genparter af det dokument og af de eventuelle bilag hertil, som er indleveret via e-Curia, er ikke påkrævet.

Artikel 5

Dato og klokkeslæt for indleveringen

Et procesdokument anses for indleveret i henhold til procesreglementets artikel 57, stk. 7, på det tidspunkt, hvor repræsentanten for en part eller den person, der handler på vegne af den pågældende ret, har valideret indleveringen af dokumentet.

Det afgørende klokkeslæt er lokaltid i Storhertugdømmet Luxembourg.

Artikel 6

Forkyndelse af procesdokumenter

Procesdokumenter, herunder domme og kendelser, forkyndes via e-Curia til de indehavere af en e-Curia konto, som i en sag repræsenterer en part eller handler på vegne af en ret i en medlemsstat, og til deres eventuelle assistenter.

Procesdokumenter forkyndes ligeledes via e-Curia til medlemsstaterne, til andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, som har accepteret denne forkyndelsesmåde.

Procesdokumenter kan ligeledes forkyndes i henhold til de øvrige fremsendelsesformer, som er fastsat i procesreglementet, såfremt det er påkrævet på grund af dokumentets omfang eller karakter, eller når det viser sig, at det er teknisk umuligt at anvende e-Curia.

Artikel 7

Dato og klokkeslæt for forkyndelsen

De forkyndelsesmodtagere, som er omhandlet i foregående artikel, underrettes pr. e-mail om enhver forkyndelse, som sendes til dem via e-Curia.

Et procesdokument er forkyndt på det tidspunkt, hvor modtageren anmoder om adgang til dokumentet. Anmodes der ikke om adgang, anses dokumentet for forkyndt syv dage efter fremsendelsen af e-mailen med underretning herom.

Når en part er repræsenteret af flere personer, eller når flere personer er bemyndiget til at handle på vegne af en ret i en medlemsstat, regnes fristerne fra det tidspunkt, hvor der første gang foretages en anmodning om adgang.

Det afgørende klokkeslæt er lokaltid i Storhertugdømmet Luxembourg.

Artikel 8

Betingelser for anvendelse af applikationen

Justitssekretæren opstiller betingelserne for anvendelsen af e-Curia og overvåger, at de overholdes. Anvendes e-Curia ikke i overensstemmelse med disse betingelser, kan det medføre, at den pågældende adgangskonto deaktiveres.

Domstolen træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte e-Curia mod enhver form for misbrug eller chikanøs anvendelse.

Brugeren underrettes pr. e-mail om foranstaltninger, der er iværksat på grundlag af denne artikel, og som hindrer anvendelsen af vedkommendes adgangskonto.

Artikel 9

Ophævelse

Denne afgørelse ophæver og erstatter Domstolens afgørelse af 13. september 2011 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia (1).

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. oktober 2018.

A. CALOT ESCOBAR

Justitssekretær

K. LENAERTS

Præsident


(1)  EUT C 289 af 1.10.2011, s. 7.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/39


AFGØRELSE Nr. 1/2018 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-TUNESIEN

den 9. november 2018

om vedtagelse af de strategiske prioriteter EU-Tunesien for perioden 2018-2020 [2018/1792]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-TUNESIEN HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (i det følgende benævnt »Euro-Middelhavs-aftalen«) blev undertegnet den 17. juli 1995 og trådte i kraft den 1. marts 1998.

(2)

Euro-Middelhavs-aftalens artikel 80 giver associeringsrådet beføjelse til at træffe passende afgørelser med henblik på virkeliggørelse af aftalens mål.

(3)

I overensstemmelse med Euro-Middelhavs-aftalens artikel 90 træffer parterne alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, og de drager omsorg for, at aftalens mål virkeliggøres.

(4)

I forbindelse med revisionen af den europæiske naboskabspolitik i 2016 blev det foreslået at indlede en ny fase med gensidigt engagement mellem partnerne for at øge ejerskabsfølelsen hos begge parter.

(5)

Unionen og Republikken Tunesien har besluttet at konsolidere deres privilegerede partnerskab ved at fastlægge et sæt strategiske prioriteter for perioden 2018-2020 med henblik på at støtte og styrke overgangen til demokrati og den socioøkonomiske udvikling i Tunesien.

(6)

Parterne i Euro-Middelhavs-aftalen bør blive enige om teksten til de strategiske prioriteter, som er et konkret udtryk for det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien for perioden 2018-2020. Disse prioriteter bør understøtte gennemførelsen af Euro-Middelhavs-aftalen og koncentrere samarbejdet om fælles interesser, der er fastlagt i fællesskab —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsrådet vedtager de strategiske prioriteter EU-Tunesien for perioden 2018-2020, der findes i dokumentet med titlen »Konsolidering af det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien: de strategiske prioriteter for perioden 2018-2020«, der findes i bilaget, og henstiller, at parterne gennemfører dem.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2018.

På Associeringsrådet EU-Tunesiens vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.


BILAG

Konsolidering af det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien: strategiske prioriteter for perioden 2018-2020

1.   Indledning

Tunesien har med sin forankring i det europæiske område truffet et strategisk valg, og det er af gensidig strategisk interesse, at der udvikles et fremgangsrigt og stabilt tunesisk demokrati i EU's naboskabsområde.

Det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien er enestående og afspejler dynamikken i de bilaterale forbindelser og den fælles ambition om at udvikle disse forbindelser med henblik på at knytte Tunesien endnu tættere til det europæiske område. Det langsigtede mål er at udvikle en ambitiøs model for de fremtidige forbindelser efter 2020, der som målestok har de realiserede fremskridt, og som fuldt ud udnytter de muligheder for tilnærmelse, som den europæiske naboskabspolitik frembyder i perioden 2018-2020.

Inden for rammerne af det privilegerede partnerskab har Tunesien fuldt ud forpligtet sig til at gennemføre de reformer, der er nødvendige for en bæredygtig socioøkonomisk udvikling i landet, og til at skabe varige fremskridt i forbindelse med overgangen til demokrati. Den Europæiske Union er klar over, at Tunesien står over for store udfordringer og problemer, og bekræfter derfor sit tilsagn om at støtte den hurtigst mulige gennemførelse af disse reformer.

De strategiske prioriteter, der er fastsat i dette dokument, afspejler det konkrete privilegerede partnerskab i perioden 2018-2020. Et centralt aspekt af begge parters indsats vil være at skabe fremtidsudsigter for de unge. Der vil blive lagt vægt på at fremskynde de socioøkonomiske reformer, herunder ved at forbedre erhvervsklimaet, og på at indgå en vidtgående og bred frihandelsaftale. Det er fortsat vigtigt at konsolidere demokratiet, navnlig at håndhæve forfatningen af 2014 effektivt og sikre en god regeringsførelse. De to parter vil styrke deres samarbejde om sikkerhed og terrorbekæmpelse og inden for migration og mobilitet med afslutningen af forhandlingerne om visumlempelse og tilbagetagelse og Tunesiens stadig mere aktive deltagelse i de europæiske programmer. Disse bestræbelser ledsages af en politisk dialog på højt niveau og af dialogen med civilsamfundet, ligesom partnerskabet synliggøres.

Disse prioriteter er baseret på den tunesiske femårige udviklingsplan 2016-2020 (1) og på den fælles meddelelse »Øget EU-støtte til Tunesien« (2).

2.   Strategiske prioriteter for det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien i perioden 2018-2020

Ungdomspartnerskab

EU og Tunesien betragter fremtidsudsigterne for de unge som et vigtigt mål, hvilket afspejles i »Ungdomspartnerskabet mellem EU og Tunesien«, som den tunesiske præsident og den højtstående repræsentant/næstformanden lancerede den 1. december 2016. For bedre at imødekomme de unge tuneseres behov bør der skabes større sammenhæng med de igangværende og kommende foranstaltninger. EU og Tunesien har på grundlag af den indledte dialog om gennemførelse af dette partnerskab forpligtet sig til at intensivere foranstaltningerne med henblik på at fremme unges beskæftigelse og beskæftigelsesegnethed, mobiliteten og de unges øgede deltagelse i det offentlige og politiske liv, navnlig i lokale initiativer. Beskæftigelsesegnethed forudsætter, at uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet reformeres, at der skabes en tættere forbindelse mellem den private sektor og uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, og at de innovative initiativer, som iværksættes af unge, særlig inden for nye teknologier og kultur, fremmes og støttes. Et centralt element i partnerskabet er støtte til udvikling af en national tunesisk ungdomsstrategi og en styrkelse af de institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med unge.

Som et supplement til denne indsats for ungdommen vil begge parter arbejde på følgende strategiske prioriteter:

2.1.   Inkluderende og bæredygtig socioøkonomisk udvikling

De politiske fremskridt er kun holdbare, hvis de suppleres af økonomiske fremskridt af samme omfang. Henset til den skrøbelige socioøkonomiske situation i Tunesien med høj arbejdsløshed (særlig blandt unge, som har afsluttet en universitetsuddannelse) og store regionale og sociale forskelle vil et af nøglemålene være at bidrage til en genopretning af den tunesiske økonomi, at gøre den mere konkurrencedygtig og forskelligartet og at omlægge den på en inkluderende og bæredygtig måde, samtidig med at de internationale forpligtelser inden for miljøbeskyttelse og klimaændringer overholdes. EU vil fortsat støtte og fremme strukturreformer.

Foranstaltningerne inden for socioøkonomisk udvikling vil nærmere bestemt fokusere på følgende forpligtelser:

forbedring af erhvervsklimaet og støtte til udviklingen af erhvervssektoren og de private investeringer, navnlig gennem: i) forenkling og lempelse af de administrative procedurer, som virksomhederne er underlagt, ii) forbedring af adgangen til finansiering og iii) relancering af de offentlige og private investeringer — særlig en effektiv anvendelse af loven om investeringer fra 2016 og loven om omarbejdning af skattefordelsordningen fra 2017 under hensyntagen til de skadelige bestemmelser i form af skattefordele, der skal fjernes

der vil ligeledes blive lagt vægt på aktivt at fremme iværksættervirksomhed og udvikling af små og mellemstore virksomheder/mikrovirksomheder

fastlæggelse og gennemførelse af manglende sektorspecifikke strategier, f.eks. inden for turistsektoren

forbedring af miljøbeskyttelsen og af forvaltningen af naturressourcerne (herunder vand), navnlig via gennemførelse af den nationale strategi for en grøn økonomi og opfyldelse af Tunesiens internationale forpligtelser i forbindelse med klimaændringer (fastsat nationalt bidrag), en blå økonomi og fiskeressourcerne

forbedring af konkurrenceevnen inden for de traditionelle sektorer og vækstsektorer inden for industri og landbrug — navnlig gennem støtte til innovation og ved at sikre en bæredygtig forvaltning af ressourcerne — og spredning af eksportmarkederne

udvikling af energisektoren, herunder gennem sammenkobling af elektricitetssystemer i EU og Tunesien, og fremme af vedvarende energi og energieffektivitet

udvikling af et sikkert, bæredygtigt og effektivt transportsystem via standarder for harmoniseret transport og et integreret multimodalt net med henblik på at fremme forbindelserne syd-syd og nord-syd

konsolidering af systemet til forvaltning af de offentlige finanser gennem vedtagelse og gennemførelse af en ny organisk budgetlov, reform af revisionen af de offentlige regnskaber og forbedret forvaltning af de offentlige virksomheder. Gennemførelse af en skattereform (forenkling af skattesystemet, skattemæssig retfærdighed, decentralisering, modernisering af forvaltningen, bekæmpelse af skatteunddragelse og opfyldelse af relevante internationale forpligtelser) er en afgørende fase i en mere inkluderende udvikling i landet. Af andre vigtige aspekter kan nævnes støtte til de igangværende bankreformer og til den nationale strategi for finansiel inklusion 2017-2021 vedrørende adgang til og anvendelse og kvalitet af tjenesteydelser

gennemførelse af decentraliseringsprocessen med henblik på at udvikle offentlige tjenester og sociale infrastrukturer (navnlig inden for uddannelse, kultur, sundhed, vand og spildevandsbortskaffelse), der lever op til lokalsamfundenes behov, og fremskyndelse af udviklingen af regionerne i det indre af landet — et fælles tilsagn fra de to parter om gradvist at nedbringe de socioøkonomiske forskelle.

Med henblik på at fremskynde de sociale fremskridt forpligter begge parter sig til fortsat at fremme:

beskæftigelsen, navnlig via gennemførelse af reformer med henblik på at opnå lige adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet i overensstemmelse med behovene på arbejdsmarkedet inden for rammerne af en aktiv politik for integration på arbejdsmarkedet

en integreret og effektiv tunesisk politik for social inklusion og en effektiv social sikring, navnlig gennem en forbedring af de relevante offentlige organers kapacitet med henblik på at støtte de reformer, som Tunesien har indledt inden for social samhørighed, og gennemførelse af artikel 67 i associeringsaftalen EU-Tunesien om koordinering af de sociale sikringsordninger og garanti for anvendelse af ligebehandlingsprincippet inden for sociallovgivningen

den inkluderende sociale dialog med henblik på at øge kapaciteten til at udligne de socioøkonomiske ubalancer, nedbringe de sociale spændinger og fremme en reel social fred — og dermed også forbedre landets muligheder for at tiltrække udenlandske investeringer.

Begge parter er fortsat fuldt engageret i forhandlingerne om en vidtgående og bred frihandelsaftale og er nået til enighed om en konkret handlingsplan for 2018, der gør det muligt at opnå fremskridt med henblik på at fremskynde forhandlingerne således, at disse kan afsluttes snarest muligt. EU og Tunesien vil fortsat arbejde på at modernisere den tunesiske økonomi til gavn for alle, herunder de mest ugunstigt stillede regioner og lokalsamfund, og på at sætte skub i jobskabelsen, særlig for de unge. Begge parter forpligter sig til at øge Tunesiens økonomiske integration på det europæiske marked og i Maghreb-regionen.

For at styrke innovationens og forskningens bidrag til den økonomiske, sociale og regionale udvikling arbejder EU og Tunesien på at integrere Tunesien i det europæiske forskningsrum, navnlig ved at fremme videregående uddannelser og forbedre regeringsførelsen, mekanismerne til nyttiggørelse af den offentlige forskning samt overførslerne af teknologi mellem de akademiske kredse og erhvervslivet.

2.2.   Demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder

EU og Tunesien vil fortsat lægge særlig vægt på den demokratiske reformproces og på fremme af god regeringsførelse og retsstatsprincippet, på respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og på styrkelse af civilsamfundets rolle og deltagelse. Begge parter vil fortsat fremme den politiske reformproces via en effektiv håndhævelse af forfatningen og overholdelse af Tunesiens internationale forpligtelser.

De vigtigste aspekter inden for god regeringsførelse og respekt for retsstatsprincippet omfatter navnlig:

styrkelse af den parlamentariske institution samt oprettelse og effektiv gennemførelse af uafhængige instanser

oprettelse af en forfatningsdomstol

konsolidering af en demokratisk, gennemsigtig og uafhængig valgprocedure

bekæmpelse af korruption og svindel, herunder gennem støtte til den nationale enhed for korruptionsbekæmpelse

reform af retssystemet, herunder tilnærmelse til de internationale standarder, bl.a. Europarådets standarder

gennemførelse af en strategi for reform og modernisering af den offentlige forvaltning, der skal omfatte en forbedring af tjenesteydelserne på centralt og lokalt plan, indførelse af en beslutningsproces, der er baseret på efterprøvede oplysninger, forenkling af de administrative procedurer og udvikling af den digitale forvaltning

støtte til decentraliseringsprocessen, herunder forbedring af de lokale forvaltningers kapacitet og budgetter, navnlig i forbindelse med de kommunale valg i maj 2018, og styrkelse af civilsamfundsorganisationerne, deres rolle og deres bidrag til beslutningsprocessen samt forbedring af borgernes, navnlig de unges, deltagelse i det politiske liv og i beslutningsprocessen.

De vigtigste aspekter inden for respekt for og fremme af menneskerettighederne omfatter:

afslutning af harmoniseringen af lovgivningen med forfatningen og de internationale standarder, Tunesiens samarbejde i multilaterale organisationer og opfyldelse af de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang

støtte til bestræbelserne på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, tortur (herunder opfyldelse af de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af Torturkomitéen) og til at beskytte sårbare grupper og fremme kvinders, børns og migranters rettigheder

støtte til Tunesiens pionerindsats for at bekæmpe vold mod kvinder, sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder og fremme kvinders rolle på alle områder, navnlig i det økonomiske og politiske liv

beskyttelse af ytringsfriheden og foreningsfriheden

ret til beskyttelse af personoplysninger

respekt for menneskerettighederne på sikkerhedsområdet.

2.3.   Tilnærmelse mellem befolkningerne, mobilitet og migration

Tilnærmelsen mellem det tunesiske samfund og det europæiske samfund udgør en vigtig del af det privilegerede partnerskab og er baseret på øgede udvekslinger mellem befolkninger, samfund og kulturer. Denne mobilitetsdimension har særlig betydning i forbindelse med gennemførelsen af ungdomspartnerskabet. Hjørnestenene i disse bestræbelser vil være Tunesiens faktiske tilknytning til Horisont 2020 og landets deltagelse i Et Kreativt Europa og Erasmus+.

En samordnet forvaltning af migration er en politisk prioritet for såvel Tunesien som EU. Begge parter forpligter sig til at intensivere dialogen og samarbejdet, navnlig med gennemførelsen af mobilitetspartnerskabet, bekæmpelsen af de grundlæggende årsager til irregulær migration og Europas vilje til at støtte oprettelsen af et tunesisk asylsystem. Dette samarbejde, der også afspejler disse problematikkers regionale dimension, vil omfatte:

gennemførelse af Tunesiens nationale migrationsstrategi, der ligeledes omfatter asyl og international beskyttelse, herunder indførelse af en passende lovramme

afslutning af forhandlingerne om tilbagetagelsesaftaler og visumlempelse

god forvaltning af den lovlige migration baseret på en bedre koordinering med EU's medlemsstater med respekt for deres kompetencer, herunder via indførelse af pilotordninger for mobilitet og en bedre integrering af migranterne i værtslandene

støtte til at mobilisere tunesere i udlandet i forbindelse med investeringer i innovative sektorer i Tunesien

støtte til at forebygge illegal migration, navnlig ved at indarbejde migrationsspørgsmålene bedre i udviklingsstrategierne; dette indebærer ligeledes en øget grænseforvaltning og oplysningskampagner om risiciene i forbindelse med illegal migration

støtte til forebyggelsesforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af smugling af migranter og menneskehandel, herunder ved at spore og retsforfølge kriminelle netværk

forbedring af samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder ved at støtte en bæredygtig genintegrering af tunesere, der vender tilbage.

2.4.   Sikkerhed og terrorbekæmpelse

EU og Tunesien står over for fælles sikkerhedsmæssige udfordringer, som kræver en fælles indsats fra begge parters side, og som skal løses i overensstemmelse med de fælles værdier om demokrati og respekt for menneskerettigheder.

Tunesien agter at gennemføre sin overordnede og multisektorielle strategi for bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme. De prioriterede områder for samarbejdet omfatter:

gennemførelse af den nationale strategi for bekæmpelse af terrorisme, navnlig ved at forbedre og modernisere lovgivningen og de sikkerhedsmæssige og retlige institutioner med fuld respekt for de demokratiske værdier, der er nedfældet i forfatningen

fremskyndelse af gennemførelsen af støtteprogrammet for reform og modernisering af sikkerhedssektoren, herunder sikkerhedsstyrkernes ansvarlighed, og uddybning af dette samarbejde med afsæt i de allerede opnåede fremskridt

bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af organiseret kriminalitet og terrorisme, herunder en effektiv gennemførelse af den handlingsplan, der er aftalt med Den Finansielle Aktionsgruppe

udvikling af en generel politik for forebyggelse af radikalisering

udenlandske kombattanter, der vender tilbage

udvikling af en politik for bistand til og beskyttelse af ofre for terrorisme

bekæmpelse af organiseret kriminalitet, navnlig handel med skydevåben og narkotika

støtte til gennemførelsen af den nationale strategi for grænsesikkerhed

øget samarbejde med Den Europæiske Unions kompetente agenturer og

samarbejde om håndtering og forebyggelse af risici og katastrofer.

Den Europæiske Union vil i øvrigt fortsat deltage fuldt ud i gruppen G7 + 6, der varetager koordineringen mellem Tunesiens vigtigste partnere.

Desuden vil andre områder af partnerskabet inden for sikkerhed og forsvar blive udviklet.

3.   Vejen til styrkelse af det privilegerede partnerskab mellem EU og Tunesien

Den betydning, som begge parter tillægger deres indbyrdes forbindelser, vil fortsat komme til udtryk i omfanget af politiske kontakter og regelmæssige besøg som led i en bredere politisk dialog, hvor der fokuseres på alle emner af fælles interesse, herunder regionale og globale spørgsmål. Den regionale dimension af disse drøftelser skal styrkes. Begge parter fremhæver i denne forbindelse betydningen af deres samarbejde inden for rammerne af Middelhavsunionen. Ud over de eksisterende dialoger vil begge parter arbejde for, at der afholdes møder på højt plan mellem EU og Tunesien, og at de tunesiske ministre kan deltage i visse uformelle tematiske møder med medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union. Begge parter opfordrer til parlamentarisk samarbejde mellem Europa-Parlamentet og det tunesiske parlament.

Associeringsaftalens organer (associeringsrådet, associeringsudvalget og de tekniske underudvalg) vil fortsat være privilegerede fora for drøftelser om en effektiv gennemførelse af partnerskabet. EU og Tunesien forpligter sig til at øge effektiviteten og merværdien af deres arbejde og til så vidt muligt at samle arbejdet under store prioriterede temaer, der er i overensstemmelse med de strategiske prioriteter.

Tunesien har foreslået en køreplan for at gøre de ovenfor anførte prioriteter mere håndgribelige, og EU har godkendt denne. Dette offentligt tilgængelige dokument omfatter de mest presserende foranstaltninger (lovgivningsmæssige, strategiske og operationelle), der er nødvendige for en socioøkonomisk genopretning af landet. Denne køreplan er en fleksibel og operationel mekanisme for gennemførelse af halvårlig kontrol.

EU har inden for rammerne af den fælles meddelelse forpligtet sig til at øge sin økonomiske bistand til Tunesien via naboskabsinstrumentet betydeligt. EU og Tunesien vil arbejde på at udnytte de eksisterende finansielle muligheder optimalt, herunder nye instrumenter som f.eks. EU's plan for eksterne investeringer, ved at udnytte komplementariteten og løftestangsvirkningerne mellem EU-støtten og de lån, som de finansielle institutioner yder. Begge parter forpligter sig til at styrke synergivirkningerne mellem den politiske dialog og dialogen på sektorplan og gennemførelsen af det finansielle samarbejde. De vil ligeledes arbejde på at styrke mekanismerne for koordinering og dialog med de finansielle partnere og internationale donorer, idet Tunesien har ansvaret for såvel fastsættelse af prioriteterne som gennemførelse af disse.

Endelig forpligter begge parter sig til at øge synligheden af den strategiske forbindelse mellem EU og Tunesien og til bedre at oplyse befolkningerne på begge sider af Middelhavet om de fordele, som samarbejdet medfører.


(1)  Denne plan omfatter en ny udviklingsmodel for en bæredygtig og inkluderende vækst og fokuserer på følgende fem prioriterede områder: i) god regeringsførelse, reform af forvaltningen og bekæmpelse af korruption, ii) overgang fra en økonomi med lave omkostninger til et økonomisk center, iii) menneskelig udvikling og social inklusion, iv) konkretisering af regionernes ambitioner og v) grøn økonomi, der er et centralt element i bæredygtig udvikling.

(2)  Denne meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (JOIN(2016) 47 final af 29. september 2016) fokuserer på følgende fem hovedelementer: i) fremme af god forvaltningspraksis og af reformen af den offentlige forvaltning, ii) styrkelse af det levende civilsamfunds rolle, iii) investeringer i fremtiden: oprettelse af arbejdspladser og fremme af en bæredygtig socioøkonomisk udvikling, iv) udjævning af forskelle i hele samfundet, v) støtte til håndteringen af de sikkerhedsmæssige udfordringer og vi) fælles bestræbelser på at opnå en bedre styring af migration og mobilitet.