ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 288

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
16. november 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1728 af 13. juli 2018 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 515/2014, hvad angår tildelingen af ekstra midler fra EU-budgettet til gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1729 af 15. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed ( 1 )

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1730 af 12. november 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages ved det andet møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv til vedtagelsen af retningslinjer for miljøforsvarlig midlertidig oplagring af andet kviksølv end kviksølvaffald som omhandlet i konventionens artikel 10, stk. 2 og 3

7

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1731 af 12. november 2018 om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1732 af 30. oktober 2018 om oprettelsen af Det Europæiske Pladeobservationssystem — et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (EPOS ERIC) (meddelt under nummer C(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1733 af 14. november 2018 om godkendelse på den Europæiske Unions vegne af ændringen af tillæg 1 til bilag XIII til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1734 af 14. november 2018 om indrømmelse af undtagelser for Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik og Republikken Cypern for så vidt angår indberetning af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 (meddelt under nummer C(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1728

af 13. juli 2018

om supplerende regler til forordning (EU) nr. 515/2014, hvad angår tildelingen af ekstra midler fra EU-budgettet til gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (1), særlig artikel 15, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014 tildeles der 791 mio. EUR til udviklingen af IT-systemer til støtte for forvaltningen af migrationsstrømmene på tværs af de ydre grænser, forudsat at de relevante EU-retsakter vedtages.

(2)

I medfør af artikel 15 i forordning (EU) nr. 515/2014 har Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt, hvori fordelingen af det beløb, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014 til udviklingen af IT-systemer, fastsættes, hvis fordelingen af dette beløb ikke allerede er fastsat i relevante EU-retsakter.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 (2) om oprettelse af ind- og udrejsesystemet. Ind- og udrejsesystemet indgår som en central del af de IT-systemer, der er omhandlet i betragtning 1 og 2. Det er desuden vigtigt, at gennemførelsen af forordning (EU) 2017/2226 indledes uden yderligere ophold, således at systemet kan være fuldt operationelt senest i 2020 som planlagt.

(4)

I artikel 64 i forordning (EU) 2017/2226 specificeres de omkostninger, der påløber i forbindelse med gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet, og som skal dækkes over Unionens almindelige budget, hvorved disse omkostninger støttes 100 %. I nævnte bestemmelse fastsættes imidlertid hverken størrelsen af de ekstra midler, der skal afsættes til dækning af disse omkostninger, eller fordelingen pr. type omkostninger og på støttemodtagerne.

(5)

Fra den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014, bør der i alt stilles 480 241 000 EUR til rådighed til dækning af omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2226.

(6)

Ud af dette samlede beløb bør der stilles 287 863 000 EUR til rådighed for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (»eu-LISA«), som i henhold til artikel 37 i forordning (EU) 2017/2226 skal dække omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af ind- og udrejsesystemets centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, den nationale ensartede grænseflade, webtjenesten og det register, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2226, således som det er fastsat i artikel 64, stk. 1, i denne forordning.

(7)

Ud af dette samlede beløb bør der stilles 192 378 000 EUR til rådighed for medlemsstaterne til dækning af de omkostninger, der påløber i forbindelse med integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og dens forbindelse til den nationale ensartede grænseflade samt i forbindelse med hosting af den nationale ensartede grænseflade, således som det er fastsat i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2226. Dette beløb bør desuden dække omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af den nationale ensartede grænseflade, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226, da disse omkostninger påløber både eu-LISA og medlemsstaterne.

(8)

I henhold til artikel 64, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2226 kan de 192 378 000 EUR ikke anvendes til at støtte de omkostninger, der er nævnt i dette afsnit. Disse omkostninger er dog støtteberettigede inden for rammerne af de nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 515/2014, med den medfinansieringssats, der er omhandlet i artikel 16, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 514/2014.

(9)

Da forordning (EU) 2017/2226 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, besluttet at gennemføre forordning (EU) 2017/2226 i sin nationale lovgivning. Danmark er derfor bundet heraf i medfør af international ret.

(10)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (3); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. Denne forordning bør derfor ikke rettes til Det Forenede Kongerige.

(11)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (4); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. Denne forordning bør derfor ikke rettes til Irland.

(12)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6).

(13)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (8).

(14)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (9), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (10).

(15)

For at sikre øjeblikkelig anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra sagkyndige fra alle medlemsstater, som specifikt blev hørt med henblik herpå.

(17)

Forordning (EU) nr. 515/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der tildeles et samlet beløb på 480 241 000 EUR fra Unionens almindelige budget til dækning af omkostningerne til gennemførelsen af forordning (EU) 2017/2226, jf. artikel 64 i nævnte forordning.

2.   Det i stk. 1 omhandlede beløb tages fra de 791 000 000 EUR, der er øremærket til udviklingen af de IT-systemer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014.

Artikel 2

Det i artikel 1, stk. 1, omhandlede beløb skal anvendes som følger:

a)

287 863 000 EUR tildeles Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011, til dækning af de omkostninger, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226.

b)

192 378 000 EUR tildeles medlemsstaterne til dækning af de omkostninger, der er omhandlet i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2226, samt de omkostninger, der påløber i forbindelse med oprettelsen og driften af den nationale ensartede grænseflade som omhandlet i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226. I henhold til artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2226 beløber bidraget fra Unionens budget til de påløbne omkostninger sig til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter. Dette bidrag fordeles i lige store andele til medlemsstaterne.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

(3)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).


16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1729

af 15. november 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 5, tredje led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (2) er der fastsat bestemmelser for indførsel til Unionen af ikke-kommercielle sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som indgår i rejsendes bagage eller sendes til privatpersoner, eller som erhverves gennem fjernbestilling.

(2)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 206/2009 skal medlemsstaterne sørge for, at rejsende, der ankommer fra tredjelande, på alle indgangssteder til Unionen bliver gjort opmærksom på de dyresundhedsmæssige betingelser for sendinger til eget forbrug, der føres ind i Unionen. Informationen til de rejsende skal mindst indeholde de oplysninger, der er angivet i én af plakaterne i bilag III til nævnte forordning.

(3)

Plakaterne bør udgives i et nyt layout med henblik på at gøre informationen lettere at se for de rejsende og for befolkningen i almindelighed.

(4)

Bilag III til forordning (EF) nr. 206/2009 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De to plakater i bilaget til nærværende forordning tilføjes i bilag III til forordning (EF) nr. 206/2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1).


BILAG

Image

Image


AFGØRELSER

16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/7


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1730

af 12. november 2018

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages ved det andet møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv til vedtagelsen af retningslinjer for miljøforsvarlig midlertidig oplagring af andet kviksølv end kviksølvaffald som omhandlet i konventionens artikel 10, stk. 2 og 3

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Minamatakonventionen om kviksølv (»konventionen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2017/939 (1) og trådte i kraft den 16. august 2017.

(2)

I henhold til afgørelse MC-1/1 om forretningsordenen, som blev vedtaget på det første møde i partskonferencen under konventionen, skal parterne bestræbe sig på at nå frem til konsensus om alle væsentlige spørgsmål.

(3)

På det andet møde fra den 19. til den 23. november 2018 skal partskonferencen under konventionen vedtage retningslinjer for miljøforsvarlig midlertidig oplagring af andet kviksølv end kviksølvaffald (»retningslinjerne«).

(4)

Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på det andet møde i partskonferencen under konventionen, bør fastlægges, da retningslinjerne vil have retsvirkninger, eftersom parterne til konventionen skal tage retningslinjerne i betragtning, når de træffer foranstaltninger vedrørende midlertidig oplagring.

(5)

Unionen bidrog til revisionen af udkastet til retningslinjer inden for rammerne af ekspertarbejdet i perioden mellem konferencerne, som blev iværksat ved afgørelse MC-1/18, der blev vedtaget på det første møde i partskonferencen under konventionen. Unionen anså det ikke for nødvendigt at foreslå yderligere ændringer til det reviderede udkast til retningslinjer, som var resultatet af det nævnte arbejde mellem konferencerne.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 (2), særlig artikel 7, stk. 3, overholder bestemmelserne i konventionens artikel 10, stk. 2, som suppleret ved det reviderede udkast til retningslinjer.

(7)

Det reviderede udkast til retningslinjer bør derfor støttes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på det andet møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv (»COP2«), er at støtte vedtagelsen af retningslinjerne for miljøforsvarlig midlertidig oplagring af andet kviksølv end kviksølvaffald som omhandlet i konventionens artikel 10, stk. 2 og 3, jf. de dokumenter, der er forelagt til vedtagelse på COP2.

Mindre ændringer af de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, kan i lyset af udviklingen på COP2 vedtages af Unionens repræsentanter i samråd med medlemsstaterne under koordineringsmøder på stedet, uden at Rådet skal træffe yderligere afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2017/939 af 11. maj 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 4).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (EUT L 137 af 24.5.2017, s. 1).


16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/9


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1731

af 12. november 2018

om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den danske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 5. april 2016 trådte Erik NIELSEN i stedet for Thomas KASTRUP-LARSEN som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2016/552 (4). Den 7. marts 2017 trådte Kirstine BILLE i stedet for Erik NIELSEN som medlem, og Kirsten JENSEN blev genbeskikket som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2017/426 (5).

(2)

Der er blevet to pladser ledige som medlem af Regionsudvalget, efter at Kirstine BILLEs og Jens Christian GJESINGs mandatperioder er udløbet.

(3)

Der er blevet to pladser ledige som suppleant til Regionsudvalget, efter at John SCHMIDT ANDERSENs og Kirsten JENSENs mandatperioder er udløbet –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

a)

som medlemmer:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

som suppleanter:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2016/552 af 5. april 2016 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget, som foreslået af Kongeriget Danmark (EUT L 95 af 9.4.2016, s. 12).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/426 af 7. marts 2017 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark (EUT L 64 af 10.3.2017, s. 108).


16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1732

af 30. oktober 2018

om oprettelsen af Det Europæiske Pladeobservationssystem — et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (EPOS ERIC)

(meddelt under nummer C(2018) 7011)

(Kun den danske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske, den slovenske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (1), særlig artikel 6, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Nederlandene, Norge, Portugal, Slovenien og Det Forende Kongerige har anmodet Kommissionen om at etablere Det Europæiske Pladeobservationssystem — et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (EPOS ERIC). Grækenland, Island og Schweiz har meddelt, at de i første omgang vil deltage i EPOS ERIC som observatører. De har aftalt, at Italien bliver værtsmedlemsstat for EPOS ERIC.

(2)

Eftersom Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte sin hensigt om at udtræde af EU i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, ophører traktaterne med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for udtrædelsesaftalen eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne periode. Som følge heraf vil Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesdatoen og med forbehold af eventuelle bestemmelser i udtrædelsesaftalen blive betragtet som et tredjeland, jf. artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 723/2009, i forbindelse med denne gennemførelsesafgørelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 723/2009 er blevet indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 72/2015 (2).

(4)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 evalueret ansøgningen og konkluderet, at den opfylder betingelserne i forordningen.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Herved oprettes Det Europæiske Pladeobservationssystem — et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur med betegnelsen »EPOS ERIC«.

2.   De væsentlige elementer i vedtægterne for EPOS ERIC er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Island, Den Italienske Republik, Kongeriet Nederlandene, Kongeriget Norge, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Det Schweiziske Forbund og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Carlos MOEDAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.

(2)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 72/2015 af 20. marts 2015 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2016/755] (EUT L 129 af 19.5.2016, s. 85).


BILAG

VÆSENTLIGE ELEMENTER I EPOS ERIC'S VEDTÆGTER

Følgende artikler og stykker i artiklerne i vedtægterne for EPOS ERIC indeholder de væsentlige elementer i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 723/2009.

1.   Opgaver og aktiviteter

(artikel 3 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC's hovedopgave er at etablere og drive Det distribuerede Europæiske Pladeobservationssystem og sørge for en effektiv ramme til at gennemføre integrationen og koordineringen af tematiske kerneydelser (Thematic Core Services — TCS'er) og skabe og fastsætte retningslinjer for integrerede kerneydelser (Integrated Core Services — ICS'er).

2.

EPOS ERIC skal udføre følgende aktiviteter:

a)

indføre TCS'er i de samfund, der bidrager til EPOS

b)

sikre koordinering af TCS'er inden for EPOS ERIC vedrørende juridiske, reguleringsmæssige og finansielle aspekter samt teknisk forbindelse til ICS'er

c)

udvikle ICS'erne med henblik på at sikre interoperabilitet, dataforvaltning og adgang til ydelser

d)

harmonisere gennemførelsen af EPOS i overensstemmelse med nationale prioriteter og strategier

e)

integrere EPOS i det globale videnskabssamfund med henblik på at forbedre EPOS-ydelser

f)

sikre fuld udnyttelse af de resultater, som den nye forskningsinfrastruktur afstedkommer

g)

fremme uddannelse, opsøgende aktiviteter og internationalt samarbejde

h)

deltage i EU-finansierede projekter

i)

enhver anden tilknyttet aktivitet, der er nødvendig for at nå dets mål.

3.

EPOS ERIC skal forfølge sin hovedopgave uden gevinst for øje. EPOS ERIC kan udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at disse er nært knyttet til dets hovedopgaver og ikke bringer disse i fare.

4.

EPOS ERIC skal registrere udgifter og indtægter i forbindelse med sine økonomiske aktiviteter særskilt og fakturere sådanne aktiviteter til markedsprisen eller, hvis markedsprisen ikke kan fastslås, til en pris, der dækker alle omkostninger plus en rimelig fortjeneste. Disse aktiviteter skal ikke være omfattet af momsfritagelse.

2.   Vedtægtsmæssigt hjemsted for EPOS ERIC

(artikel 2, stk. 3, i EPOS ERIC's vedtægter)

Det vedtægtsmæssige hjemsted for EPOS ERIC er Rom, Italien.

3.   Navn

(artikel 2, stk. 1, i EPOS ERIC's vedtægter)

Det Europæiske Pladeobservationssystem oprettes som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) i henhold til forordning (EF) nr. 723/2009, navngives og benævnes i det følgende »EPOS-ERIC«.

4.   Varighed

(artikel 26 i EPOS ERIC's vedtægter)

EPOS-ERIC etableres for en indledende periode på 20 år. Denne periode kan forlænges ved afgørelse på generalforsamlingen vedtaget med to tredjedeles flertal.

5.   Afvikling

(artikel 27 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

Afviklingen af EPOS-ERIC besluttes af generalforsamlingen i henhold til artikel 10 i vedtægterne.

2.

Uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest ti dage efter vedtagelsen af beslutningen om at afvikle EPOS ERIC underretter EPOS ERIC Kommissionen om beslutningen.

3.

Tilbageværende aktiver, når EPOS ERIC's gæld er betalt, fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres akkumulerede årlige bidrag til EPOS-ERIC som anført i vedtægternes artikel 9.

4.

Når afviklingen er afsluttet, underretter EPOS ERIC hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest ti dage efter afslutningen Kommissionen herom.

5.

EPOS ERIC ophører med at bestå fra den dag, hvor bekendtgørelsen herom offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Erstatningsansvar

(artikel 18 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC hæfter for sin gæld.

2.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for EPOS ERIC's gæld. Medlemmernes og observatørernes finansielle erstatningsansvar for EPOS ERIC's gæld er begrænset til deres respektive bidrag til EPOS ERIC, som angivet i vedtægternes artikel 9.

3.

EPOS-ERIC tegner de relevante forsikringer til dækning af de risici, der er i forbindelse med etablering og drift af EPOS-ERIC.

7.   Adgangspolitik

(artikel 19 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC's dataadgangspolitik skal følge den bedste internationale praksis for offentlige data, som f.eks. den der anvendes af Den Europæiske Union, og den skal anerkende dataejernes rettigheder.

2.

EPOS ERIC skal fremme forskning og som hovedregel opfordre til fri adgang i overensstemmelse med FAIR-principperne til forskningsdata, dataprodukter, tjenester og software samt forskningsfaciliteter.

3.

Hvis der er forskelle i politikkerne vedrørende datadeling og reglerne for fysisk adgang, vil EPOS ERIC støtte en kultur baseret på åbenhed og udveksling inden for de offentlige forskningssamfund og blandt medlemmer, observatører m.fl. Adgang skal være baseret på principperne om åben adgang i overensstemmelse med de kriterier, procedurer og retningslinjer, der fremgår af EPOS ERIC's gennemførelsesbestemmelser.

4.

Procedurer og evalueringskriterier skal gøres offentligt tilgængelige på EPOS ERIC's websted.

8.   Politik for videnskabelig evaluering

(artikel 20 i EPOS ERIC's vedtægter)

EPOS-ERIC's aktiviteter skal evalueres hvert femte år af et uafhængigt panel af internationale, eksterne evaluatorer af højeste kvalitet, som udnævnes af og rapporterer til generalforsamlingen; panelet skal gennemføre videnskabelige evalueringer af EPOS ERIC's aktiviteter.

9.   Formidlingspolitik

(artikel 21 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC skal opfordre forskere til også at gøre deres forskningsresultater offentligt tilgængelige gennem EPOS ERIC.

2.

EPOS ERIC skal bruge forskellige kanaler til at nå sin målgruppe, herunder webportaler, nyhedsbreve, workshops, deltagelse i konferencer, magasinartikler og nyhedsmedier.

10.   Intellektuelle ejendomsrettigheder

(artikel 22 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

Udtrykket »intellektuel ejendomsret« forstås som defineret i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, underskrevet i Stockholm den 14. juli 1967.

2.

De intellektuelle ejendomsrettigheder til EPOS ERIC's data og anden viden, som er opnået gennem EPOS ERIC's aktiviteter, tilhører de(n) enhed(er) eller de(n) person(er), som har genereret dem.

3.

Udveksling og integration af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem medlemmer eller repræsentationsenheder skal være omfattet af de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget af generalforsamlingen. Gennemførelsesbestemmelserne skal også omfatte vilkår for fortrolighed omkring de udvekslede data.

4.

Intellektuelle ejendomsrettigheder, der genereres som følge af aktiviteter, der udelukkende finansieres af EPOS ERIC, vil tilhøre EPOS ERIC.

5.

EPOS ERIC skal overholde gældende lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred.

11.   Beskæftigelsespolitik

(artikel 23 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC's ansættelsespolitik skal være i overensstemmelse med lovene i det land, hvor personalet er ansat og sædvanligvis udfører sit arbejde.

2.

Procedurerne for udvælgelse, rekruttering og ansættelse af ansøgere til stillinger i EPOS ERIC skal være baseret på gennemsigtighed, ikkediskrimination og ligestilling. Alle ledige stillinger i EPOS ERIC slås offentligt op.

12.   Politik for offentlige indkøb

(artikel 24 i EPOS ERIC's vedtægter)

1.

EPOS ERIC skal behandle kandidater og tilbudsgivere på lige og ikkediskriminerende vilkår. EPOS ERIC's indkøbspolitik skal følge principperne om gennemsigtighed, ikkediskriminering og konkurrence. Detaljerede regler om indkøbsprocedurer og -kriterier fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

2.

Medlemmers og observatørers indkøb i forbindelse med EPOS ERIC's aktiviteter skal ske med behørig hensyntagen til EPOS ERIC's behov og de tekniske krav og specifikationer, der er fastsat af de relevante organer.

16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/15


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/1733

af 14. november 2018

om godkendelse på den Europæiske Unions vegne af ændringen af tillæg 1 til bilag XIII til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/735/EU af 31. maj 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (2) (herefter »aftalen«) er blevet anvendt midlertidigt med Peru siden den 1. marts 2013 (3) og med Colombia siden den 1. august 2013 (4). Ecuador har tiltrådt aftalen ved indgåelse af en tiltrædelsesprotokol (5), som er blevet anvendt midlertidigt siden den 1. januar 2017.

(2)

Ifølge artikel 209 i aftalen er det muligt at føje nye geografiske betegnelser til tillæg 1 til bilag XIII til aftalen efter gennemførelsen af en indsigelsesprocedure og efter undersøgelse af de geografiske betegnelser, der er omhandlet i artikel 208.

(3)

Colombia har forelagt Unionen en anmodning om at føje nye geografiske betegnelser til tillæg 1 til bilag XIII til aftalen. Unionen har afsluttet indsigelsesproceduren og undersøgelsen af Colombias ni nye geografiske betegnelser.

(4)

I henhold til artikel 257, stk. 2, i aftalen er Underudvalget vedrørende Intellektuel Ejendom, der er nedsat af parterne i overensstemmelse med artikel 257, stk. 1, i aftalen, ansvarligt for at vurdere de oplysninger, der er omhandlet i aftalens artikel 209, og for at forelægge Handelsudvalget, der er nedsat af parterne i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i aftalen, forslag om ændring af tillæg 1 til bilag XIII til aftalen.

(5)

Den 5. oktober 2018 vurderede Underudvalget vedrørende Intellektuel Ejendom oplysningerne vedrørende Colombias ni nye geografiske betegnelser og forelagde Handelsudvalget et forslag om ændring af tillæg 1 til bilag XIII til aftalen.

(6)

I henhold til artikel 13, stk. 1, litra d), i aftalen har Handelsudvalget til opgave at evaluere og vedtage beslutninger som tilsigtet i aftalen vedrørende ethvert forhold, der henvises til det af de specialiserede organer, der nedsættes ved aftalen.

(7)

I henhold til artikel 14, stk. 3, i aftalen træffes en beslutning i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, af EU-parten og det berørte undertegnende Andesland og gælder kun for disse parter. Dette forhold er omfattet af bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, da det udelukkende vedrører de bilaterale forbindelser mellem EU-parten og Colombia og er blevet drøftet på et bilateralt møde i Underudvalget vedrørende Intellektuel Ejendom.

(8)

Tillæg 1 til bilag XIII til aftalen bør derfor ændres, og ændringerne bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringerne af tillæg 1 til bilag XIII til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side, som beskrevet i Handelsudvalgets udkast til afgørelse, godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Handelsudvalgets udkast til afgørelse er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Lederen af Unionens delegation i Handelsudvalget bemyndiges til at godkende samme udvalgs afgørelse på vegne af Den Europæiske Union.

Artikel 3

Handelsudvalgets afgørelse offentliggøres efter vedtagelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 21.12.2012, s. 1.

(2)  Handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3).

(3)  Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Colombia af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 56 af 28.2.2013, s. 1).

(4)  Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Colombia af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 7).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2016/2369 af 11. november 2016 om undertegnelse på Unions vegne og midlertidig anvendelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 1).


BILAG

AFGØRELSE Nr. …/2018 TRUFFET AF HANDELSUDVALGET

af […] 2018

om ændring af tillæg 1 til bilag XIII til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side

HANDELSUDVALGET HAR —

under henvisning til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side, særlig artikel 13, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 11. februar 2014 forelagde Colombia i medfør af artikel 209 i aftalen Kommissionen en anmodning om at føje nye geografiske betegnelser til tillæg 1 til bilag XIII til aftalen. Unionen har afsluttet indsigelsesproceduren og undersøgelsen af Colombias ni nye geografiske betegnelser.

(2)

På et møde mellem EU-parten og Colombia den 5. oktober 2018 vurderede Underudvalget vedrørende Intellektuel Ejendom i henhold til artikel 257, stk. 2, i aftalen oplysningerne vedrørende Colombias ni nye geografiske betegnelser og forelagde Handelsudvalget et forslag om ændring af tillæg 1 til bilag XIII til aftalen.

(3)

Tillæg 1 til bilag XIII til aftalen bør derfor ændres.

(4)

Afgørelsen om at ændre tillæg 1 til bilag XIII til aftalen kan vedtages på et møde i Handelsudvalget mellem EU-parten og Colombia, jf. artikel 14, stk. 3, i handelsaftalen, da den udelukkende vedrører de bilaterale forbindelser mellem disse og ikke berører et andet undertegnende Andeslands rettigheder og forpligtelser —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

I tabellen i litra a) »Colombias geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, vine, spiritus og aromatiserede vine« i tillæg 1 til bilag XIII til aftalen indsættes teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse, der er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af Handelsudvalgets repræsentanter, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen for den sidste undertegnelse.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i

På Handelsudvalgets vegne

Leder af EU's delegation

Leder af Colombias delegation


BILAG

Café de Nariño

Kaffe

Café de Cauca

Kaffe

Café del Huila

Kaffe

Bizcocho de Achira del Huila

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

Queso Paipa

Ost

Queso del Caquetá

Ost

Clavel de Colombia

Blomster og prydplanter

Rosa de Colombia

Blomster og prydplanter

Crisantemo de Colombia

Blomster og prydplanter


16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1734

af 14. november 2018

om indrømmelse af undtagelser for Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik og Republikken Cypern for så vidt angår indberetning af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952

(meddelt under nummer C(2018) 7465)

(Kun den græske, den italienske, den spanske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland, Spanien, Italien og Cypern har indgivet anmodninger til Kommissionen om at opnå undtagelser for så vidt angår indberetning af specifikke statistikker over priserne på naturgas og elektricitet.

(2)

De oplysninger og begrundelser, som de pågældende medlemsstater har angivet, berettiger indrømmelse af undtagelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der indrømmes herved følgende undtagelser fra bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1952:

1)

Forbundsrepublikken Tyskland fritages for indberetning af statistikker for referenceårene 2017 og 2018 for så vidt angår:

 

bilag I, punkt 5, litra b), vedrørende prisdata for forbrugsinterval I6

 

bilag I, punkt 6, litra a)

 

bilag II, punkt 4, litra b), vedrørende prisdata for forbrugsinterval IG

 

bilag II, punkt 5, litra a), vedrørende de delkomponenter, der omfatter netpriser, og de delkomponenter, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

2)

Kongeriget Spanien fritages for indberetning af statistikker for referenceårene 2017 og 2018 for så vidt angår:

 

bilag I, punkt 6, litra a), vedrørende komponenter og delkomponenter

 

bilag I, punkt 7, vedrørende årlige forbrugsmængder

 

bilag II, punkt 5, litra a) og b), vedrørende de tre hovedkomponenter og de delkomponenter, der omfatter netpriser samt skatter, gebyrer og afgifter på priserne på elektricitet, og tretrinsopdelingen af disse priser på elektricitet.

3)

Den Italienske Republik fritages for indberetning af statistikker for referenceårene 2017 og 2018 for så vidt angår:

 

bilag I, punkt 6, litra a), vedrørende de delkomponenter, der omfatter netpriser, og de delkomponenter, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter

 

bilag II, punkt 5, litra a), vedrørende de delkomponenter, der omfatter netpriser, og de delkomponenter, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

4)

Republikken Cypern fritages for indberetning af statistikker for referenceåret 2017 for så vidt angår:

bilag II, punkt 5, litra a), vedrørende de delkomponenter, der omfatter netpriser, og de delkomponenter, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik og Republikken Cypern.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2018.

På Kommissionens vegne

Marianne THYSSEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 311 af 17.11.2016, s. 1.