ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. november 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1639 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1640 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere ( 1 )

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien ( 1 )

21

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1642 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af de kriterier, som kompetente myndigheder skal tage hensyn til i deres vurdering af, hvorvidt administratorer af væsentlige benchmarks skal anvende bestemte krav ( 1 )

25

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1643 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1644 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af minimumsindholdet af samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente ( 1 )

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1645 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) ( 1 )

36

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1646 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1647 af 31. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af æghindehydrolysat som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer af benchmarks oprette en permanent og effektiv overvågningsfunktion, som skal udøves af et uafhængigt udvalg eller ved hjælp af en anden hensigtsmæssig governanceordning.

(2)

Administratorer har skønsbeføjelser til at udforme en så hensigtsmæssig overvågningsfunktion som muligt for de benchmarks, de leverer, med henblik på opfyldelse af kravene i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011. Ved nærværende forordning fastlægges der en ikke-udtømmende liste over hensigtsmæssige governanceordninger.

(3)

At betro eksterne interessenter en overvågningsfunktion kan bibringe værdifuld ekspertise, og deres deltagelse kan gøre tilsynsfunktionen mere effektiv. Der vil inden for tilsynsfunktionen kunne opstå interessekonflikter på grund af modstridende interesser medlemmerne imellem eller på grund af forbindelser mellem medlemmer af overvågningsfunktionen og deres kunder eller andre interessenter. For at afbøde sådanne konflikter bør de medlemmer, der overvåger benchmarks, som er kritiske på grund af deres betydning for markedets integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien og finansieringen af husholdninger og virksomheder i medlemsstaterne, om muligt inkludere uafhængige medlemmer uden interessekonflikter. I tilfælde, hvor sådanne uafhængige medlemmer ikke er påkrævet i henhold til denne forordning, bør administratorerne benytte sig af andre procedurer til håndtering af potentielle interessekonflikter, som f.eks. udelukkelse af medlemmer fra bestemte drøftelser eller fratagelse af bestemte medlemmers stemmerettigheder.

(4)

Personer, der er direkte involveret i leveringen af et benchmark, kan sidde i overvågningsfunktionen uden stemmeret, idet de kan bidrage med nyttig indsigt i administratorens arbejde. At give dem status som medlemmer uden stemmeret er hensigtsmæssigt med henblik på at sikre, at administratoren ikke øver urimelig indflydelse på overvågningsfunktionens afgørelser.

(5)

Overvågningsfunktionen kan omfatte udvalg med særlige, helt specifikke kompetencer for forskellige benchmarks eller benchmarkfamilier, eller den kan omfatte flere funktioner, der varetager forskellige opgaver, i situationer, hvor personer med relevant ekspertise ikke alle kan sidde i det samme udvalg, f.eks. fordi de befinder sig forskellige steder rent geografisk. Det er nødvendigt, at disse tilsynsfunktioner har en enkelt fysisk person eller et udvalg, som er ansvarlig(t) for at lede overvågningsfunktionen og for samspillet med administratorens ledelsesorgan og med den kompetente myndighed med henblik på at lette centraliseringen af overvågningen.

(6)

For visse mindre udbredte og mindre sårbare, væsentlige benchmarks kan det være muligt for en enkelt fysisk person at udøve overvågningsfunktionen, hvis den fysiske person kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage overvågningen af de relevante benchmarks. Hvis overvågningsfunktionen er en fysisk person, er den fritaget for visse procedurer, som kun er relevante for et udvalg. På grund af den meget udbredte brug af kritiske benchmarks og de risici, som de i visse tilfælde kan give anledning til, bør kritiske benchmarks ikke overvåges af en fysisk person.

(7)

For at kunne opfylde overvågningsfunktionens forpligtelser er medlemmerne nødt til at have ekspertviden om proceduren for levering af benchmarks, men også om det underliggende marked, som benchmarket har til formål at måle. En sådan ekspertise kan indhentes fra brugere og stillere, der er aktive på markederne, eller fra leverandører af regulerede data. En overvågningsfunktion kan drage fordel af stilleres ekspertise, så længe der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at der ikke er interessekonflikter, og brugerne har en interesse i at sikre, at benchmarket er robust. For sådanne benchmarks bør stillere og brugere derfor tages i betragtning som medlemmer.

(8)

Overvågningsfunktionen er et vigtigt redskab til håndtering af interessekonflikter hos administratoren, og for at sikre funktionens integritet bør personer, der har været pålagt sanktioner for overtrædelse af regler vedrørende finansielle tjenesteydelser, især manipulation eller forsøg på manipulation, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (2), ikke kunne blive medlem af en overvågningsfunktion.

(9)

Eksterne interessenter kan have en interesse i benchmarket, hvis det bruges meget på deres markeder, og de kan bidrage med supplerende ekspertise. Administratorer kan indføre procedurer, der gør det muligt for dem at deltage i overvågningsfunktionen som observatører.

(10)

Uafhængige udvalg kan ikke holdes fuldstændig adskilt fra administratorens virksomhed, eftersom det er ledelsesorganet, der træffer de endelige afgørelser vedrørende administratorens forretning, og et særskilt udvalg ville kunne træffe afgørelser uden helt at gøre sig klart, hvilken skadelig indvirkning sådanne afgørelser potentielt ville kunne have på administratorens virksomhed/aktiviteter. En overvågningsfunktion, der er indlejret i administratorens virksomhed eller i moderselskabet i den koncern, denne tilhører, er derfor bedst i stand til at anfægte afgørelser truffet af administratoren i relation til de benchmarks, denne leverer.

(11)

For at overvågningsorganet skal kunne varetage den funktion, den har i henhold til forordning (EU) 2016/1011, er det vigtigt, at den er i stand til fuldt ud at vurdere og anfægte afgørelser truffet af administratorens ledelsesorgan, og at det i tilfælde af uenighed registreres, hvad der drøftes i overvågningsfunktionen i denne henseende.

(12)

Det er nødvendigt med procedurer vedrørende kriterierne for valg af medlemmer og observatører og håndtering af interessekonflikter samt, såfremt overvågningsfunktionen er et udvalg, procedurer for tvistbilæggelse med henblik på at sikre, at overvågningsfunktionen kan fungere gnidningsløst. Der kan være andre procedurer af relevans for overvågningsfunktionen for visse typer af benchmarks eller administratorer, som — selv om disse procedurer ikke er fastlagt ved denne forordning — er nødvendige og hensigtsmæssige med henblik på en korrekt forvaltning af disse benchmarks. Administratorer kan derfor indføre alternative procedurer, forudsat at disse procedurer sikrer det fornødne overvågningsniveau.

(13)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(14)

ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse.

(15)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Overvågningsfunktionens sammensætning

1.   Overvågningsfunktionens struktur og sammensætning skal stå i rimeligt forhold til administratorens ejerskabsforhold og kontrolstruktur og skal som hovedregel fastlægges i overensstemmelse med en eller flere hensigtsmæssige governanceordninger som opført i bilaget til denne forordning. Administratorer skal begrunde enhver afvigelse fra disse ordninger over for de kompetente myndigheder.

2.   Hvis benchmarket er et kritisk benchmark, skal overvågningsfunktionen udøves af et udvalg med mindst to uafhængige medlemmer. Uafhængige medlemmer er fysiske personer, der sidder i overvågningsfunktionen, ikke har nogen tilknytning til administratoren på anden måde end via deres virke i overvågningsfunktionen og ikke har nogen interessekonflikter, navnlig i forhold til det pågældende benchmark.

3.   Overvågningsfunktionen skal være sammensat af medlemmer, der tilsammen har passende kvalifikationer og ekspertise i forhold til overvågning af leveringen af et bestemt benchmark og i forhold til overvågningsfunktionens ansvarsområder. Medlemmer af overvågningsfunktionen skal have tilstrækkeligt kendskab til den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket har til formål at måle.

4.   Administratorer af benchmarks baseret på regulerede data skal, som medlemmer af overvågningsfunktionen, inkludere repræsentanter fra de enheder, der er nævnt i definitionen af et benchmark baseret på regulerede data i artikel 3, stk. 1, nr. 24), litra a), i forordning (EU) 2016/1011 og, i det omfang det er relevant, fra enheder, der bidrager til benchmarks baseret på regulerede data med nettoværdier af investeringsfondes aktiver. Administratorer skal begrunde enhver udelukkelse af repræsentanter fra disse enheder over for de kompetente myndigheder.

5.   Hvis et benchmark er baseret på bidrag, og repræsentanter for dets stillere eller for tilsynsbelagte enheder, der bruger benchmarket, er medlemmer af overvågningsfunktionen, sikrer administratoren, at antallet af medlemmer med interessekonflikter ikke svarer til eller overstiger et simpelt flertal. Administratorer skal forud for udpegelsen af medlemmer desuden identificere og tage hensyn til konflikter, der udspringer af forbindelser mellem potentielle medlemmer og andre eksterne interessenter, navnlig konflikter, der skyldes en potentiel interesse for de relevante benchmarks.

6.   Personer, der er direkte involveret i leveringen af et benchmark, og som måtte være medlemmer af overvågningsfunktionen, har ikke stemmeret. Ledelsesorganets repræsentanter må ikke være medlemmer eller observatører, men kan af overvågningsfunktionen indbydes til at deltage i møder uden stemmeret.

7.   Overvågningsfunktionens medlemmer må ikke inkludere personer, der har været pålagt sanktioner af administrativ eller strafferetlig karakter i relation til finansielle tjenesteydelser, især manipulation eller forsøg på manipulation, jf. forordning (EU) nr. 596/2014.

Artikel 2

Overvågningsfunktionens karakteristika og placering

1.   Overvågningsfunktionen skal udgøre en del af den organisatoriske struktur hos administratoren eller hos moderselskabet i den koncern, denne tilhører, men skal være adskilt fra ledelsesorganet og benchmarkadministratorens øvrige governancefunktioner.

2.   Overvågningsfunktionen vurderer, og anfægter om nødvendigt, afgørelser truffet af administratorens ledelsesorgan vedrørende levering af benchmarks med henblik på at sikre, at kravene i forordning (EU) 2016/1011 er opfyldt. Uanset artikel 5, stk. 3, litra i), i forordning (EU) 2016/1011 stiler overvågningsfunktionen alle henstillinger vedrørende overvågning af benchmarks til ledelsesorganet.

3.   Får overvågningsfunktionen kendskab til, at ledelsesorganet har handlet eller har til hensigt at handle i strid med en eller flere af overvågningsfunktionens henstillinger eller afgørelser, registrerer den tydeligt dette i referatet for sit næste møde eller i sin optegnelse over afgørelser, for så vidt der er etableret en overvågningsfunktion i overensstemmelse med den tredje governanceordning i bilaget til denne forordning.

Artikel 3

Overvågningsfunktionens procedurer

1.   En overvågningsfunktion skal operere med procedurer for som minimum følgende:

a)

funktionens mandat, hyppigheden af dens faste møder, referattagning fra møderne og registrering af dens afgørelser samt den periodiske informationsudveksling med administratorens ledelsesorgan

b)

kriterierne for valg af dens medlemmer, herunder kriterier for vurdering af potentielle medlemmers ekspertise, kompetencer og evne til at overholde de nødvendige tidsmæssige forpligtelser. Der skal med disse kriterier især tages hensyn til potentielle medlemmers eventuelle rolle i enhver anden overvågningsfunktion

c)

kriterierne for valg af observatører, der kan få tilladelse til at deltage i et møde i overvågningsfunktionen

d)

valg, udnævnelse eller fjernelse og udskiftning af dens medlemmer

e)

eventuelt kriterierne for valg af personen eller udvalget med ansvar for dens overordnede ledelse og koordinering og for at fungere som kontaktpunkt for administratorens ledelsesorgan og den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante governanceordninger for tilsynsfunktioner bestående af flere udvalg, jf. bilaget

f)

offentliggørelse af sammenfattende oplysninger om dens medlemmer, sammen med alle erklæringer vedrørende interessekonflikter samt foranstaltninger, der er truffet for at afbøde dem

g)

suspension af eksterne medlemmers stemmerettigheder for afgørelser, der ville have en direkte indvirkning på forretningsaktiviteterne hos de organisationer, de repræsenterer

h)

afkrævning af oplysninger fra medlemmer om enhver interessekonflikt forud for drøftelser af et punkt på dagsordenen på møder i overvågningsfunktionen og registrering af dem i mødereferatet

i)

udelukkelse af medlemmer fra bestemte drøftelser, hvor de har en interessekonflikt, og registrering af udelukkelsen i mødereferatet

j)

adgang til enhver form for dokumentation, der er nødvendig for, at den kan varetage sine opgaver

k)

håndtering af interne tvister

l)

foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med overtrædelse af adfærdskodeksen

m)

indberetning til den kompetente myndighed af enhver mistanke om forseelser fra stilleres eller administratorens side og om eventuelle anormale eller mistænkelige inputdata

n)

forebyggelse af uretmæssig videregivelse af fortrolige eller følsomme oplysninger, der modtages, udarbejdes eller drøftes af tilsynsfunktionen.

2.   Hvis overvågningsfunktionen udøves af en fysisk person, gælder følgende:

a)

Stk. 1, litra e), g), i) og k), finder ikke anvendelse.

b)

Administratoren udpeger et passende organ eller en passende fysisk person som suppleant for at sikre, at overvågningsfunktionens opgaver til enhver tid kan varetages, selv om den ansvarlige for tilsynsfunktionen skulle være fraværende.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Ikke-udtømmende liste over hensigtsmæssige governanceordninger

1.

Et uafhængigt overvågningsudvalg, som omfatter en afbalanceret repræsentation af interessenter, herunder tilsynsbelagte enheder, der bruger benchmarket, stillere til benchmarkene og andre eksterne interessenter, såsom markedsinfrastrukturoperatører og andre kilder til inputdata, samt uafhængige medlemmer af og personale hos administratoren, som ikke er direkte involveret i leveringen af de pågældende benchmarks eller dertil knyttede aktiviteter.

2.

Hvis administratoren ikke ejes eller kontrolleres 100 % af stillere til benchmarket eller tilsynsbelagte enheder, der bruger det, og der ikke gør sig andre interessekonflikter gældende hos overvågningsfunktionen, skal et overvågningsudvalg inkludere:

a)

mindst to personer, som er involveret i leveringen af de relevante benchmarks, uden stemmeret

b)

mindst to medlemmer af personalet, som repræsenterer andre dele af administratorens virksomhed, og som ikke er direkte involveret i leveringen af de pågældende benchmarks eller eventuelle dertil knyttede aktiviteter, eller

c)

hvis sådant relevant personale ikke er tilgængeligt, mindst to uafhængige medlemmer.

3.

Hvis et benchmark ikke er kritisk, og medmindre dets kompleksitet, anvendelsesomfang eller sårbarhed taler for andet, en fysisk person, som er ansat af administratoren, eller enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under administratorens kontrol, og som ikke er direkte involveret i leveringen af et eller flere relevante benchmarks og ikke har interessekonflikter, især ikke konflikter, der følger af en potentiel interesse i benchmarkniveauet.

4.

En overvågningsfunktion bestående af flere udvalg, som hver især er ansvarligt for overvågning af et benchmark, en type benchmark eller en benchmarkfamilie, forudsat at der udpeges en enkelt person eller et enkelt udvalg med ansvar for overvågningsfunktionens overordnede ledelse og koordinering og for samspillet med benchmarkadministratorens ledelsesorgan og den kompetente myndighed.

5.

En overvågningsfunktion bestående af flere udvalg, som hver især er ansvarligt for at varetage en delmængde af overvågningsforpligtelserne og -opgaverne, forudsat at der udpeges en enkelt person eller et enkelt udvalg med ansvar for overvågningsfunktionens overordnede ledelse og koordinering og for samspillet med benchmarkadministratorens ledelsesorgan og den kompetente myndighed.

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 11, stk. 5, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at de inputdata, der anvendes til et benchmark, skal være egnede til nøjagtigt og pålideligt at repræsentere den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket har til formål at måle, og desuden, at dataene skal være verificerbare. Det følger desuden af samme forordnings artikel 11, stk. 3, litra b), at administratoren, når inputdataene leveres af en frontoffice-funktion, skal sikre, at stilleren har passende interne overvågnings- og verifikationsprocedurer på plads.

(2)

Korrekt beregning af et benchmark forudsætter ikke blot, at der fremlægges nøjagtige værdier for de pågældende inputdata, men også at de er i samme måleenhed som de underliggende aktiver og afspejler de relevante karakteristika ved disse.

(3)

Om inputdataene er verificerbare, hænger sammen med, hvor nøjagtige de er, hvilket igen i høj grad afhænger af, hvilken type inputdata der anvendes. Inputdata, der hverken er transaktionsdata eller kommer fra en kilde til regulerede data som nævnt i artikel 3, stk. 1, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1011, vil stadig kunne opfylde kravet om verificerbarhed, hvis administratoren råder over tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne kontrollere dataene på tilfredsstillende vis. Administratoren bør derfor skulle sikre, at han råder over de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage den fornødne kontrol.

(4)

Med henblik på at sikre, at inputdata er egnede og verificerbare, bør administratoren skulle overvåge inputdata regelmæssigt og i et omfang, der afspejler den pågældende type datas sårbarhed. For så vidt angår regulerede data sikrer den eksisterende regulering af og det eksisterende tilsyn med de relevante dataleverandører allerede de regulerede datas integritet. Denne type data bør derfor være underlagt mindre omfattende overvågningskrav. Andre typer inputdata kræver mere kontrol og bør være underlagt en mere omfattende kontrol; dette gælder især inputdata, der ikke er transaktionsdata, og især hvis de leveres af en frontoffice-funktion.

(5)

Når inputdata leveres, skal én vigtig overvågningskontrol sikre, at dataene leveres inden for en bestemt frist fastsat af administratoren. Formålet er at sikre sammenhæng mellem bidrag fra forskellige stillere. Når inputdata ikke leveres, er det også nødvendigt at kontrollere det tidspunkt, hvor inputdataene tages i betragtning, med henblik på at sikre sammenhæng mellem forskellige inputdata. Administratoren bør derfor skulle kontrollere, at inputdata er leveret, eller udvalgt fra en bestemt kilde, inden for den af ham fastsatte tidsfrist.

(6)

Det er især vigtigt, at centrale elementer såsom det underliggende aktivs valuta og løbetid eller typer af modparter som angivet med benchmarkmetodologien kontrolleres behørigt.

(7)

Effektiv intern overvågning af bidrag af inputdata fra en frontoffice-funktion beror på etablering og vedligeholdelse af hensigtsmæssige strukturer inden for stillerens virksomhed. Disse strukturer bør normalt omfatte tre kontrolniveauer, medmindre størrelsen af stillerens virksomhed ikke med rimelighed retfærdiggør dette antal. Det første kontrolniveau bør omfatte procedurer, der sikrer en effektiv kontrol af inputdata.

(8)

Bidrag fra en frontoffice-funktion er forbundet med en særlig risiko på grund af den iboende interessekonflikt mellem frontoffices kommercielle rolle og den rolle, det spiller med sine bidrag af inputdata til et benchmark. Det er derfor vigtigt for stilleren at fastlægge, vedligeholde og føre en politik vedrørende interessekonflikter som en del af stillerens andet kontrolniveau samt regelmæssigt at kontrollere de anvendte inputdata. Dertil kommer, at et redskab, der kan være særlig nyttigt med hensyn til at få enhver forseelse frem i lyset og få den adresseret på et højere niveau eller til at afsløre aktiviteter, der potentielt ville kunne påvirke benchmarkets integritet, er etablering af en whistleblowerordning, der gør det muligt for alle ansatte at indberette forseelser af enhver art til den relevante compliancefunktion eller en anden egnet intern funktion. Administratoren bør derfor forvisse sig om, at en stillers interne overvågnings- og verifikationsprocedurer omfatter fastlæggelse, vedligeholdelse og drift af en politik vedrørende interessekonflikter samt etablering og vedligeholdelse af en whistleblowerordning.

(9)

Denne forordning gælder for administratorer af kritiske og væsentlige benchmarks. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det med forordningen at pålægge administratorer af væsentlige benchmarks uforholdsmæssigt store byrder, idet det gøres muligt for disse administratorer at vælge kun at anvende kravene vedrørende interessekonflikter på faktiske eller potentielle interessekonflikter, der er eller ville være væsentlige. Administratorer bør desuden gives yderligere skønsbeføjelser med hensyn til, hvordan de sikrer interne overvågnings- og verifikationsprocedurer på stillerniveau. De bør først og fremmest have mulighed for at slække på visse krav for disse procedurer under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af stillerens virksomhed.

(10)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(12)

ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning omfatter ikke og finder ikke anvendelse på administratorer af ikkevæsentlige benchmarks.

Artikel 2

Egnede og verificerbare inputdata

1.   Administratoren af et benchmark sikrer, at han råder over alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere følgende elementer i relation til alle inputdata, som han bruger til benchmarket, i den udstrækning disse elementer er relevante for de pågældende inputdata:

a)

hvorvidt indberetteren er bemyndiget til at levere inputdataene på stillerens vegne i overensstemmelse med eventuelle krav om tilladelse i henhold til artikel 15, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011

b)

hvorvidt inputdataene leveres af stilleren eller udvælges fra en af administratoren nærmere angiven kilde inden for den af administratoren fastsatte frist

c)

hvorvidt inputdataene leveres af stilleren i et af administratoren specificeret format

d)

hvorvidt kilden til inputdataene er en af de kilder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1011

e)

hvorvidt kilden til inputdataene er pålidelig

f)

hvorvidt inputdataene opfylder benchmarkmetodologiens krav, især kravene vedrørende valuta eller måleenhed, løbetid og typer modparter

g)

hvorvidt alle relevante tærskelværdier for mængden af inputdata og eventuelle relevante standarder for kvaliteten af inputdataene er overholdt i overensstemmelse med metodologien

h)

hvorvidt prioriteringsrækkefølgen for brug af diverse typer inputdata er fulgt i overensstemmelse med metodologien

i)

hvorvidt eventuelle skøn eller bedømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af inputdataene er foretaget i overensstemmelse med de klare regler, der er fastsat i metodologien, og med de politikker, der kræves fastlagt i adfærdskodeksen for benchmarket.

2.   Administratorer foretager den i stk. 1 omhandlede kontrol regelmæssigt. Administratorer af kritiske benchmarks foretager altid den i stk. 1, litra a), b), c) og d), omhandlede kontrol, inden de offentliggør et benchmark eller gør benchmarket tilgængeligt for offentligheden.

Artikel 3

Interne overvågnings- og verifikationsprocedurer hos en stiller

1.   De interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren skal sikre, at en stiller har, jf. artikel 11, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende:

a)

etablering og vedligeholdelse af en intern funktion, der fungerer som første kontrolniveau for bidrag af inputdata og er ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver:

i)

at foretage en effektiv kontrol af inputdata, inden de leveres, herunder at sikre, at eventuelle krav om validering af inputdata, som stilleren måtte være underkastet i henhold til artikel 15, stk. 2, litra d), nr. iii), i forordning (EU) 2016/1011, er overholdt, og at gennemgå inputdata, inden de leveres, med hensyn til deres integritet og nøjagtighed

ii)

at efterprøve, at indberetteren er bemyndiget til at levere inputdata på stillerens vegne i overensstemmelse med eventuelle krav om tilladelse i henhold til artikel 15, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011

iii)

at sikre, at adgangen til bidrag af inputdata er begrænset til personer, der er involveret i inputdatabidragsprocessen, medmindre en sådan adgang er nødvendig med henblik på revision, undersøgelser eller lovpligtige formål

b)

etablering og vedligeholdelse af en intern funktion, der fungerer som andet kontrolniveau for bidrag af inputdata og er ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver:

i)

at foretage en gennemgang af inputdata, efter at de er leveret, som er uafhængig af den gennemgang, de underkastes af kontrolfunktionen på første niveau, med henblik på at efterprøve bidragets integritet og nøjagtighed

ii)

at etablere og vedligeholde en whistleblowerordning, som omfatter passende beskyttelsesforanstaltninger for whistleblowere

iii)

at etablere og vedligeholde procedurer for intern indberetning af enhver forsøgt eller faktisk manipulation af inputdata, for manglende overholdelse af stillerens egne benchmarkrelaterede politikker og for efterforskning af sådanne hændelser, så snart de bliver åbenbare

iv)

at etablere og vedligeholde interne indberetningsprocedurer for indberetning af eventuelle operationelle problemer i inputdatabidragsprocessen, så snart de opstår

v)

at sikre, at en medarbejder fra kontrolfunktionen på andet niveau regelmæssigt er til stede i det kontorområde, hvor frontoffice-funktionen er etableret

vi)

at opretholde overvågning af relevant kommunikation mellem medarbejdere i frontoffice-funktionen, som er direkte involveret i leveringen af inputdata, og også af relevant kommunikation mellem disse medarbejdere og andre interne funktioner eller eksterne organer

vii)

at fastlægge, vedligeholde og operere med en politik vedrørende interessekonflikter, der sikrer:

identifikation af og videregivelse til administratoren af oplysninger om faktiske eller potentielle interessekonflikter vedrørende personale i stillerens frontoffice-funktion, som er involveret i inputdatabidragsprocessen

fravær af enhver direkte eller indirekte sammenhæng mellem aflønningen af en indberetter og benchmarkets værdi, værdien af specifikke bidrag eller udførelsen af en aktivitet, der udøves af stilleren, som kan give anledning til en interessekonflikt i relation til bidrag af inputdata til benchmarket

en klar adskillelse af opgaver mellem personale i frontoffice-funktionen, som er involveret i leveringen af inputdata, og frontoffice-funktions øvrige personale

en fysisk adskillelse af opgaver mellem personale i frontoffice-funktionen, som er involveret i leveringen af inputdata, og frontoffice-funktions øvrige personale

effektiv kontrol med udvekslingen af oplysninger mellem frontoffice-funktionens personale og andet personale hos stilleren, som er involveret i aktiviteter, der kan skabe risiko for interessekonflikter, for så vidt de oplysninger, der udveksles, er oplysninger, der vil kunne påvirke de leverede inputdata

eksistensen af nødprocedurer i tilfælde af midlertidig afbrydelse af kontrollen i tilknytning til udvekslingen af oplysninger som omhandlet i femte led

gennemførelse af foranstaltninger, der skal forhindre personer i at udøve utilbørlig indflydelse på den måde, hvorpå personale i frontoffice-funktionen, som er involveret i leveringen af inputdata, udfører deres aktiviteter

c)

etablering og vedligeholdelse af en intern funktion, som — uafhængigt af kontrolfunktionerne på første og andet niveau — fungerer som det tredje kontrolniveau for bidrag af inputdata og er ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere den kontrol, der føres af de to andre kontrolfunktioner

d)

procedurer for:

i)

samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem de tre kontrolfunktioner, der kræves i henhold til dette afsnit, litra a), b) og c)

ii)

regelmæssig rapportering til stillerens øverste ledelse om de opgaver, der varetages af disse tre kontrolfunktioner

iii)

fremlæggelse for administratoren, efter dennes anmodning herom, af oplysninger vedrørende stillerens interne overvågnings- og verifikationsprocedurer.

2.   Administratoren kan vælge at dispensere fra et eller flere af kravene i stk. 1, litra b), nr. v), eller litra b), nr. vii), tredje, fjerde eller sjette led, under hensyntagen til følgende aspekter:

a)

arten, omfanget og kompleksiteten af stillerens aktiviteter

b)

sandsynligheden for, at der vil opstå en interessekonflikt mellem bidraget af inputdata til benchmarket og stillerens handelsmæssige eller andre aktiviteter

c)

omfanget af skøn i forbindelse med leveringsprocessen.

3.   Administratoren kan, under hensyntagen til især en stillers virksomheds beskedne størrelse samt til de i stk. 2, litra a), b) og c), nævnte aspekter, tillade, at stilleren opererer med en enklere organisatorisk kontrolstruktur end den ved stk. 1 foreskrevne. En sådan enklere kontrolstruktur skal dog sikre, at alle de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede opgaver varetages, bortset fra opgaver, for hvilke der måtte være dispenseret i henhold til stk. 2. Stk. 1, litra d), nr. i) og ii), anvendes på en måde, der afspejler den enklere kontrolstruktur.

4.   En administrator af et væsentligt benchmark kan vælge kun at anvende kravene i stk. 1, litra b), nr. vii), på faktiske eller potentielle interessekonflikter, der er eller ville være væsentlige interessekonflikter.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1639

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 15, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratoren af et benchmark, som er baseret på inputdata fra stillere, udarbejde en adfærdskodeks for dette benchmark, som tydeligt angiver stillernes ansvar i forbindelse med bidrag af inputdata. Hvis en administrator leverer en benchmarkfamilie, som består af mere end ét benchmark, der er baseret på inputdata fra stillere, kan der udarbejdes en enkelt adfærdskodeks for denne benchmarkfamilie. I nævnte forordnings artikel 15, stk. 2, findes der en oversigt over de elementer, der som minimum skal indgå i hver adfærdskodeks, som udarbejdes i henhold til nævnte artikel. Der stilles ikke krav om en adfærdskodeks, hvis benchmarket er et benchmark baseret på regulerede data som defineret i nævnte forordnings artikel 3, stk. 1, nr. 24).

(2)

For at sikre, at benchmarket fastsættes korrekt, er det helt afgørende, at de inputdata, som stillerne leverer, har alle de karakteristika, som metoden kræver, og er fuldstændige. Adfærdskodeksen bør derfor indeholde en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af disse karakteristika og præcisere, hvilke data stilleren skal tage i betragtning, hvilke data stilleren kan udelade, og hvordan stilleren skal transmittere inputdataene til administratoren.

(3)

Som en af forudsætningerne for at sikre integriteten af et benchmark, der er baseret på bidrag af inputdata, skal de personer, som en stiller udpeger til at levere inputdataene, have de færdigheder samt den viden, uddannelse og erfaring, der kræves for at optræde i denne rolle. Adfærdskodeksen bør derfor indeholde bestemmelser med krav om, at hver stiller foretager en række kontroller af dem, der skal være indberettere, inden de godkendes som indberettere.

(4)

Et benchmarks pålidelighed afhænger i vidt omfang af, om inputdataene er korrekte. Det er derfor helt afgørende, at stillere kontrollerer data, før og efter levering, for mistænkelige data, og endvidere at overholdelse af kravene i adfærdskodeksen bekræftes. Adfærdskodeksen bør derfor indeholde bestemmelser med krav om, at stillere foretager kontroller af dataene før og efter levering.

(5)

Risikoen for fejl eller manipulation er formodentlig størst i tilfælde, hvor stillere kan udøve skøn i forbindelse med bidrag af inputdata. Adfærdskodeksen bør derfor indeholde bestemmelser med krav om, at stillere opstiller retningslinjer, som præciser, hvem der kan udøve skøn, og hvornår og hvordan.

(6)

Adfærdskodeksen bør indeholde bestemmelser med krav om, at stillere opbevarer optegnelser over data, som blev taget i betragtning i forbindelse med de enkelte bidrag, og eventuel relateret udøvelse af skøn. Sådanne optegnelser er et væsentligt redskab, når det drejer sig om at konstatere, om en stiller har fulgt de retningslinjer, der er fremsat krav om i adfærdskodeksen, og som har til formål at sikre, at alle de relevante inputdata er leveret.

(7)

Korrekt identifikation og styring af interessekonflikter blandt stillerne er et nødvendigt skridt i retning af at sikre benchmarkets integritet og nøjagtighed. Derfor bør adfærdskodeksen indeholde bestemmelser med krav om, at en stillers systemer og kontrolforanstaltninger omfatter et register over interessekonflikter, hvor stilleren bør registrere identificerede interessekonflikter og de foranstaltninger, der er truffet for at styre dem.

(8)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det ved denne forordning at placere en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på administratorer og stillere i forbindelse med væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, idet administratorer af væsentlige eller ikkevæsentlige benchmarks har mulighed for at udarbejde adfærdskodekser, som er mindre detaljerede end dem, der kræves for kritiske benchmarks.

(9)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udarbejde adfærdskodekser, som opfylder kravene i denne forordning. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(11)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Beskrivelse af inputdata

Den adfærdskodeks, som administratoren skal udarbejde i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 (»adfærdskodeksen«), skal indeholde en klar beskrivelse af og fastlægge de krav, der stilles i forhold til som minimum følgende aspekter ved de inputdata, der skal leveres:

a)

den type eller de typer af inputdata, der skal leveres

b)

de standarder, der skal overholdes for så vidt angår inputdataenes kvalitet og nøjagtighed

c)

minimumskvaliteten af de inputdata, der skal leveres

d)

en eventuel prioriteret rækkefølge, hvori de forskellige typer af inputdata skal leveres

e)

det format, hvori inputdataene skal leveres

f)

den hyppighed, hvormed inputdataene skal leveres

g)

de tidspunkter, hvor inputdataene skal leveres

h)

eventuelle procedurer, som de enkelte stillere skal råde over med henblik på at justere og standardisere inputdataene.

Artikel 2

Indberettere

1.   Adfærdskodeksen skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at en person kun har tilladelse til at handle som en indberetter af inputdata på vegne af en stiller, hvis stilleren finder det godtgjort, at personen har de færdigheder samt den viden, uddannelse og erfaring, der kræves for at optræde i denne rolle.

2.   Adfærdskodeksen skal indeholde en beskrivelse af den due diligence-proces, som en stiller skal gennemføre for at sikre, at en person har de færdigheder samt den viden, uddannelse og erfaring, der kræves for at levere inputdata på stillerens vegne. Beskrivelsen af denne proces skal omfatte et krav om at foretage kontroller med henblik på at verificere:

a)

personens identitet

b)

personens kvalifikationer og

c)

personens omdømme, herunder om personen tidligere har været udelukket fra at levere inputdata til et benchmark på grund af forseelser.

3.   Adfærdskodeksen skal indeholde en nærmere beskrivelse af den kommunikationsproces og de kommunikationsmidler, som en stiller skal anvende til underrette administratoren om identiteten af personer, som leverer data på stillerens vegne, således at administratoren kan kontrollere, om indberetteren har tilladelse til at levere data på stillerens vegne.

Artikel 3

Retningslinjer til sikring af, at en stiller leverer alle relevante inputdata

Adfærdskodeksen skal indeholde bestemmelser om, at stillere som minimum skal indføre og overholde følgende politikker:

a)

en politik for inputdata, der som minimum omfatter en beskrivelse af:

i)

de data, der skal tages i betragtning ved fastlæggelse af bidraget af inputdata og

ii)

de data, som stilleren kan udelade fra bidrag af inputdata, sammen med en eller flere begrundelser for, hvorfor disse data kan udelades

b)

en politik for transmission af data til administratoren, der som minimum omfatter:

i)

en beskrivelse af den proces, der skal anvendes til sikker overførsel af data og

ii)

nødprocedurer for levering af inputdata i tilfælde af tekniske eller operationelle vanskeligheder, en indberetters midlertidige fravær eller mangel på de inputdata, som metoden kræver.

Artikel 4

Systemer og kontrolforanstaltninger

1.   Adfærdskodeksen skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at de systemer og kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011, bl.a. omfatter følgende elementer:

a)

kontroller forud for levering med henblik på at identificere eventuelle mistænkelige inputdata, herunder kontroller i form af en anden persons revision af dataene

b)

kontroller efter levering med henblik på at bekræfte, at inputdataene er leveret i overensstemmelse med kravene i adfærdskodeksen, og identificere eventuelle mistænkelige inputdata

c)

overvågning af overførslen af inputdata til administratoren i overensstemmelse med de gældende politikker.

2.   Adfærdskodeksen kan give en stiller mulighed for at anvende et automatiseret system til levering af inputdata, hvor fysiske personer ikke kan ændre bidrag af inputdata, men det forudsætter, at adfærdskodeksen gør en sådan tilladelse betinget af følgende:

a)

stilleren kan til stadighed overvåge, at det automatiserede system fungerer korrekt og

b)

stilleren kontrollerer det automatiserede system efter ajourføring eller ændring af dets software, inden der leveret nye inputdata.

I sådanne tilfælde er det ikke behov for et krav i adfærdskodeksen om, at stilleren skal indføre de kontroller, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Adfærdskodeksen skal indeholde en definition af de procedurer, som en stiller skal råde over med henblik på at håndtere eventuelle fejl i de leverede inputdata.

4.   Adfærdskodeksen skal indeholde et krav om, at en stiller reviderer de systemer og kontrolforanstaltninger, som denne har indført vedrørende bidrag af inputdata, løbende og under alle omstændigheder mindst én gang om året.

Artikel 5

Retningslinjer for anvendelse af skøn i forbindelse med indberetning af inputdata

Hvis adfærdskodeksen indeholder bestemmelser om, at en stiller kan anvende skøn ved levering af inputdata, skal den indeholde et krav om, at stilleren opstiller retningslinjer for anvendelse af skøn, der som minimum præciserer følgende:

a)

de omstændigheder, hvorunder stilleren kan udøve skøn

b)

de personer inden for stillerens organisation, som har tilladelse til at udøve skøn

c)

de interne kontroller, som regulerer stillerens udøvelse af skøn i overensstemmelse med dennes retningslinjer

d)

de personer inden for stillerens organisation, som har tilladelse til at foretage en efterfølgende kontrol af udøvelsen af skøn.

Artikel 6

Retningslinjer for opbevaring af optegnelser

1.   Adfærdskodeksen skal indeholde bestemmelser med krav om, at stillere opstiller retningslinjer for opbevaring af optegnelser, som sikrer, at stilleren opbevarer optegnelser over alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere stillerens overholdelse af adfærdskodeksen, herunder som minimum optegnelser over følgende oplysninger:

a)

stillerens retningslinjer og procedurer for levering af inputdata og eventuelle væsentlige ændringer af disse retningslinjer eller procedurer

b)

registret over interessekonflikter, som er omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b)

c)

eventuelle disciplinære sanktioner mod stillerens medarbejdere i forbindelse med benchmarkrelaterede aktiviteter

d)

en liste over indberettere og personer, som foretager kontroller i forbindelse med bidrag, herunder deres navne og roller inden for stillerens organisation og de datoer, hvor de blev meddelt tilladelse og, hvis det er relevant, ophørte med at have tilladelse til at optræde i deres indberetningsrelaterede roller

e)

om hvert bidrag af inputdata

i)

de leverede inputdata

ii)

de data, der er taget i betragtning ved fastlæggelse af bidraget med inputdata, og data, som eventuelt er udeladt

iii)

eventuel anvendelse af skøn

iv)

eventuelle kontroller af inputdata

v)

eventuel kommunikation om bidrag af inputdata mellem indberetteren og personer i stillerens organisation, som foretager kontroller i forbindelse med bidrag.

2.   Adfærdskodeksen skal indeholde et krav om, at retningslinjerne for opbevaring af optegnelser omfatter bestemmelser om, at oplysninger som minimum skal opbevares i fem år eller tre år, hvis optegnelserne er telefonsamtaler eller elektroniske kommunikationer, og opbevares på et medie, som gør det muligt at få adgang til oplysningerne i fremtiden.

3.   Administratoren kan vælge at udelade kravet i stk. 1, litra e), nr. iv), hvis en stiller leverer inputdata til et væsentligt benchmark.

4.   Administratoren kan vælge at udelade kravene i stk. 1, litra e), nr. iv) og v), eller det ene af dem, hvis en stiller leverer inputdata til et ikkevæsentligt benchmark.

Artikel 7

Indberetning af mistænkelige inputdata

1.   Adfærdskodeksen skal indeholde et krav om, at en stiller indfører dokumenterede interne procedurer, som gør det muligt for medarbejderne at indberette eventuelle mistænkelige inputdata til stillerens compliancefunktion, hvis en sådan findes, og til stillerens øverste ledelse.

2.   Adfærdskodeksen skal indeholde en nærmere beskrivelse af de forhold, hvorunder en stiller skal indberette mistænkelige inputdata til administratoren, og præcisere den kommunikationsproces og de kommunikationsmidler, som stilleren skal anvende til at kontakte administratoren.

Artikel 8

Interessekonflikter

1.   Adfærdskodeksen skal indeholde et krav om, at en stiller indfører systemer og kontrolforanstaltninger vedrørende interessekonfliktstyring, der som minimum omfatter følgende:

a)

indførelse af en politik vedrørende interessekonflikter, som tager højde for:

i)

identifikation og styring af interessekonflikter, herunder eventuel intern eskalering af interessekonflikter

ii)

skridt til at forhindre eller begrænse risikoen for interessekonflikter ved ansættelse af indberettere

iii)

skridt til at forhindre eller begrænse risikoen for interessekonflikter i forbindelse med aflønningspolitikkerne for stillerens medarbejdere

iv)

skridt til at forhindre eller begrænse risikoen for interessekonflikter som følge af stillerens forvaltningsstruktur

v)

krav vedrørende kommunikation mellem indberettere og andre medarbejdere i stillerens organisation

vi)

eventuel fysisk eller organisatorisk adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere, som skal forhindre eller begrænse risikoen for interessekonflikter

vii)

regler og foranstaltninger, som kan tage højde for eventuel finansiel eksponering, som stilleren kan have i et finansielt instrument eller en finansiel aftale, der refererer til det benchmark, som stilleren leverer inputdata til

b)

etablering af et register over interessekonflikter, som skal anvendes til at optegne eventuelle identificerede interessekonflikter og eventuelle foranstaltninger, der er truffet til at styre dem, sammen med krav om at opdatere registret og give interne eller eksterne revisorer adgang til det.

2.   Adfærdskodeksen skal indeholde et krav om, at de medlemmer af en stillers personale, som deltager i leveringsprocessen, skal undervises i alle de politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger, der vedrører identifikation, forebyggelse og styring af interessekonflikter.

3.   Administratoren kan vælge at udelade et eller flere af kravene i stk. 1, litra a), nr. iii), v), vi) og vii), hvis en stiller leverer inputdata til et ikkevæsentligt benchmark.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/16


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1640

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 16, stk. 5, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 16 i forordning (EU) 2016/1011 indføres der visse krav vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere, herunder et krav om at indføre en kontrolramme, der sikrer integriteten, nøjagtigheden og pålideligheden af inputdata, og et krav om at have effektive systemer og kontrolforanstaltninger til at sikre integriteten og pålideligheden af alle bidrag af inputdata. Nogle af disse krav er allerede behandlet i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger. I visse henseender går bestemmelsen i denne Kommissionens delegerede forordning dog videre end bestemmelserne i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011, og visse tilsynsbelagte stillere er muligvis ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 11 og 15, idet de bidrager med data til benchmarks, der leveres af administratorer, som er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011. For at undgå retsusikkerhed berører kravene i denne Kommissionens delegerede forordning ikke artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger og finder derfor kun anvendelse i det omfang, de supplerer ovennævnte bestemmelser.

(2)

Den kontrolramme, som en tilsynsbelagt stiller indfører, bør omfatte en procedure til at afdække og håndtere overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 og overtrædelser af den gældende adfærdskodeks, og politikker for whistleblowing, overvågning og periodisk revision af processen med at levere inputdata. På den måde kan tilsynsbelagte stillere sikre, at de handler i overensstemmelse med loven og indberetter inputdata, som er nøjagtige og pålidelige.

(3)

Den uddannelse, som indberettere, der er ansat af en tilsynsbelagt stiller, skal have i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, bør også omfatte undervisning i, hvordan benchmarket skal måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, og undervisning i alle elementerne i adfærdskodeksen, som finder anvendelse på bidrag af inputdata. Dette er et centralt redskab, når det drejer sig om at sikre, at indberettere handler korrekt og i overensstemmelse med benchmarkmetoden.

(4)

De foranstaltninger til styring af interessekonflikter, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte foranstaltninger til adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere og foranstaltninger i forbindelse med stillerens aflønningspolitik for indberettere for at minimere incitamenter for indberettere til at manipulere bidrag af inputdata.

(5)

De systemer til opbevaring af optegnelser, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte et krav om at opbevare optegnelser over kommunikation vedrørende leveringen af inputdata, herunder indberetternes navne. Formålet hermed at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed.

(6)

Når stillere kan anvende skøn, indebærer dette en risiko for, at forskellige fagfolk anvender skøn forskelligt, eller endda, at de samme fagfolk anvender skøn forskelligt over tid. Skøn gør også det relevante benchmark mere sårbart over for manipulation. Det er derfor nødvendigt, at de retningslinjer, der fastlægges i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, omfatter en ramme, som sikrer konsekvens i brugen af bedømmelser eller udøvelse af skøn og mindsker risikoen for manipulation. En sådan ramme bør omfatte en forpligtelse til at foretage regelmæssige interne revisioner af anvendelsen af fagmæssig bedømmelse. Den bør også præcisere, hvilken type oplysninger der skal eller ikke skal tages i betragtning for at afgrænse skønsmarginen korrekt.

(7)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(9)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning hverken omfatter eller finder anvendelse på tilsynsbelagte stillere, som udelukkende bidrager med data til ikkevæsentlige benchmarks.

De krav, der stilles i henhold til denne forordning, berører ikke dem, der stilles i henhold til artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der vedtages i henhold til artikel 11, stk. 5, og artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011 (3).

Artikel 2

Kontrolramme

Den kontrolramme, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte oprettelse og vedligeholdelse af som minimum følgende kontrolforanstaltninger:

a)

en effektiv overvågningsmekanisme, der har til formål at overvåge processen med at levere inputdata, og som omfatter et risikostyringssystem, identifikation af overordnet personale med ansvar for dataleveringsprocessen og inddragelse af eventuelle compliance- og interne revisionsfunktioner inden for stillerens organisation

b)

politikker for whistleblowing, herunder passende sikkerhedsforanstaltninger for whistleblowers

c)

en procedure til at afdække og håndtere overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 og overtrædelser af den gældende adfærdskodeks, der er udarbejdet i henhold til nævnte forordnings artikel 15, herunder en procedure til at undersøge eventuelle afdækkede overtrædelser og registrere de foranstaltninger, der er truffet som følge heraf

d)

regelmæssige revisioner af dataleveringsprocessen, som skal gennemføres mindst én gang om året og hver gang, den gældende adfærdskodeks ændres.

Artikel 3

Kontrol af indberettere

1.   De systemer og kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte en dokumenteret og effektiv dataleveringsproces og skal som minimum omfatte følgende:

a)

en procedure for udpegning af indberettere og procedurer for indberetning, når en indberetter uventet ikke er til rådighed, herunder udpegning af stedfortrædere

b)

procedurer og systemer til overvågning af de data, der anvendes til bidragene, og af selve bidragene, der kan afgive varslinger i overensstemmelse med parametre, som stilleren har defineret på forhånd.

2.   Uden at dette berører eventuelle krav, der stilles i artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011, skal stilleren lægge følgende kriterier til grund, når denne med henblik på nævnte forordnings artikel 16, stk. 2, litra a), bestemmer, om det er forholdsmæssigt at råde over en proces for endelig godkendelse fra en fysisk person, som har en stilling, der er overordnet i forhold til indberetterens:

a)

omfanget af det skøn, der udøves i forbindelse med leveringsprocessen

b)

arten, omfanget og kompleksiteten af den tilsynsbelagte stillers aktiviteter

c)

hvorvidt der kan opstå interessekonflikter mellem bidraget af inputdata til benchmarket og eventuelle handelsmæssige eller andre aktiviteter, som stilleren udfører.

3.   Hvis de kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller har indført, omfatter en proces for endelig godkendelse fra en fysisk person, som har en stilling, der er overordnet i forhold til indberetterens, skal disse kontrolforanstaltninger omfatte entydige regler om tidsfristen for den endelige godkendelse, og hvis der gives mulighed for endelig godkendelse efter indberetning af inputdataene, skal det præciseres, under hvilke omstændinger endelig godkendelse efter indberetning er tilladt, og den længste tidsfrist for en sådan endelig godkendelse.

Artikel 4

Uddannelse af indberettere

1.   De systemer og kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte uddannelsesprogrammer med henblik på at sikre, at alle indberettere har:

a)

tilstrækkelig viden om og erfaring med, hvordan benchmarket skal måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet

b)

tilstrækkelig viden om alle elementerne i den gældende adfærdskodeks, der er udarbejdet i henhold til nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, hvis det er relevant.

2.   Indberetteres viden som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), og deres viden om kravene i forordning (EU) 2016/1011 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (4), i det omfang det er relevant for indberetternes opgaver, skal regelmæssigt, og under alle omstændigheder mindst én gang om året, tages op til vurdering med henblik på at kontrollere, om det stadig er passende for hver enkelt af dem at fungere som indberetter.

3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse i forbindelse med tilsynsbelagte stillere af væsentlige benchmarks.

Artikel 5

Interessekonflikter

1.   De foranstaltninger til styring af interessekonflikter, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende foranstaltninger:

a)

et register over interessekonflikter, som skal ajourføres løbende og anvendes til at registrere eventuelle identificerede interessekonflikter og eventuelle foranstaltninger, der er truffet til at styre dem. Registret skal være tilgængeligt for interne eller eksterne revisorer

b)

fysisk adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere, hvis en sådan adskillelse er passende i betragtning af omfanget af det skøn, der udøves i forbindelse med leveringsprocessen, arten, omfanget og kompleksiteten af stillerens aktiviteter, og hvorvidt der kan opstå interessekonflikter mellem bidrag af inputdata til benchmarket og eventuelle handelsmæssige eller andre aktiviteter, som stilleren udfører

c)

passende interne overvågningsprocedurer, herunder, hvis der ikke findes en organisatorisk eller fysisk adskillelse mellem medarbejderne, regler om indberetternes kontakt med front office-medarbejdere.

2.   Foranstaltningerne til styring af interessekonflikter skal også omfatte aflønningspolitikker for indberettere, som sikrer, at en indberetters aflønning ikke er knyttet til følgende:

a)

benchmarkets værdi

b)

indberetningernes særlige værdier og

c)

udførelsen af en tilsynsbelagt stillers særlige aktiviteter, som kan give anledning til en interessekonflikt med bidrag af inputdata til benchmarket.

Artikel 6

Opbevaring af optegnelser

1.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over kommunikation vedrørende leveringen af inputdata, skal omfatte opbevaring af indberetningerne og indberetternes navne.

2.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over stillerens eksponering i finansielle instrumenter, der benytter et benchmark som reference, skal omfatte optegnelser over den type aktiviteter, som den tilsynsbelagte stiller udfører, og som giver anledning til eksponeringen.

3.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over interne og eksterne revisioner, skal omfatte optegnelser over revisionsinstruksen, revisionsberetningen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet som følge af den enkelte revision.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse i forbindelse med tilsynsbelagte stillere af væsentlige benchmarks.

Artikel 7

Fagmæssig bedømmelse

De retningslinjer, som en tilsynsbelagt stiller skal fastlægge, jf. artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, skal, hvis inputdataene er baseret på en fagmæssig bedømmelse, som minimum omfatte følgende:

a)

en ramme, som sikrer konsekvens mellem forskellige indberettere og konsekvens over tid i forhold til brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn

b)

identifikation af den type oplysninger, som kan eller ikke kan tages i betragtning ved brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn

c)

procedurer til revision af brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordanman sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (se side 6 i denne EUT) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1639 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere (se side 11 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1)


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1641

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 13, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 skal administratoren af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie offentliggøre eller give adgang til de centrale elementer i den metodologi, administratoren anvender til at fastlægge benchmarket eller, hvis det er relevant, benchmarks i en benchmarkfamilie, nærmere oplysninger om den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt procedurerne for høring om og underretning af brugerne om væsentlige ændringer i metodologien. Ved denne forordning præciseres det, hvilke oplysninger administratorer skal give vedrørende deres væsentlige og kritiske benchmarks. Den finder ikke anvendelse på administratorer, der kun leverer ikkevæsentlige benchmarks. Administratorer, der leverer både ikkevæsentlige og væsentlige eller kritiske benchmarks, bør overholde denne forordning for deres væsentlige og kritiske benchmarks. ESMA kan udstede retningslinjer om dette for administratorer af ikkevæsentlige benchmarks.

(2)

Benchmarkmetodologierne afviger i meget høj grad fra hinanden. De centrale elementer som specificeret i denne forordning bør derfor kun skulle offentliggøres eller stilles til rådighed, i det omfang de er relevante for det pågældende benchmark.

(3)

To centrale elementer i metodologien, som der bør oplyses om med henblik på at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af et kritisk eller væsentligt benchmark, er den minimumsmængde og den minimumskvalitet af inputdataene, der er nødvendig for at kunne anvende metodologien og foretage beregningen. Desuden øger anvendelsen af skøn ved fastlæggelsen af benchmarks disses sårbarhed over for manipulation. For at minimere denne risiko for manipulation bør administratoren derfor, som et af de centrale elementer i den pågældendes metodologi, oplyse om de af ham fastlagte klare regler for, hvordan og hvornår der kan udøves skøn.

(4)

For at hjælpe potentielle brugere til at vælge det bedst egnede benchmark fra en vifte af potentielt egnede benchmarks bør brugerne forsynes med oplysninger, der gør det muligt for dem at forstå, hvad et benchmark har til formål at måle, hvilke inputdata der bruges, og hvordan de udvælges, hvilke bestanddele benchmarket indbefatter, hvem der er involveret i indsamlingen af data og benchmarkberegningen, hvornår og i hvilket omfang der kan udøves skøn, og hvilke begrænsninger der er ved metodologien, samt hvornår og hvordan benchmarket vil kunne ændres.

(5)

For at sikre, at brugere og potentielle brugere har tilstrækkelige oplysninger om administratorens proces for intern gennemgang af metodologien, bør administratoren offentliggøre sine politikker og procedurer vedrørende denne proces sammen med nærmere oplysninger om de involverede organer og de relevante governanceordninger, der er indført i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) 2016/1011.

(6)

For at give brugere og potentielle brugere indsigt i, hvordan en administrator vil gennemføre en høring om en foreslået væsentlig ændring af et kritisk eller væsentligt benchmark, og begrundelsen for en sådan ændring bør administratoren oplyse om visse aspekter, blandt andet om, hvordan han vil vurdere virkningen af den foreslåede ændring.

(7)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det med denne forordning at pålægge administratorer af væsentlige (i modsætning til kritiske) benchmarks uforholdsmæssigt store byrder, idet det gøres muligt for dem at vælge at begrænse videregivelse af oplysninger til et mere begrænset sæt elementer, eller at videregive færre detaljer om visse elementer, vedrørende deres væsentlige benchmarks.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(10)

For at sikre overensstemmelse med den delegerede forordning, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere, bør anvendelsen af denne delegerede forordning udsættes med to måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning omfatter ikke og finder ikke anvendelse på administratorer af ikkevæsentlige benchmarks.

Artikel 2

Nøgleelementer i den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af et kritisk eller væsentligt benchmark

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende elementer, i det omfang de er relevante for det pågældende benchmark eller den pågældende benchmarkfamilie eller for de inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen heraf:

a)

en definition og en beskrivelse af benchmarket eller benchmarkfamilien og af den markedsmæssige eller økonomiske realitet, det har til formål at måle

b)

valutaen eller en anden måleenhed for benchmarket eller benchmarkfamilien

c)

de kriterier, der er anvendt af administratoren for valg af kilderne til de inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen af benchmarket eller benchmarkfamilien

d)

de typer af inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen af benchmarket eller benchmarkfamilien, og prioriteringen af hver enkelt type

e)

sammensætningen af et eventuelt panel af stillere og de anvendte udvælgelseskriterier for medlemskab af panelet

f)

en beskrivelse af benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele og de anvendte kriterier for udvælgelse og vægtning af dem

g)

eventuelle minimumslikviditetskrav til benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele

h)

eventuelle minimumskrav til mængden af inputdata og eventuelle minimumsstandarder for kvaliteten af inputdata, som er anvendt til at fastlægge benchmarket eller benchmarkfamilien

i)

klare regler, der fastsætter, hvordan og hvornår der ved fastlæggelse af benchmarket eller benchmarkfamilien kan udøves skøn

j)

angivelse af, hvorvidt benchmarket eller benchmarkfamilien tager højde for eventuel reinvestering af udbytte eller kuponrente betalt af dets eller dens bestanddele

k)

såfremt metodologien vil kunne ændres med jævne mellemrum for at sikre, at benchmarket eller benchmarkfamilien til enhver tid er repræsentative for den relevante markedsmæssige eller økonomiske realitet:

i)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til at afgøre, om en sådan ændring er nødvendig

ii)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til at fastlægge hyppigheden af en sådan ændring, og

iii)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til rebalancering mellem benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele i forbindelse med en sådan ændring

l)

eventuelle begrænsninger ved metodologien og nærmere oplysninger om enhver metodologi, der måtte skulle anvendes under særlige omstændigheder, herunder i tilfælde af et illikvidt marked eller i perioder med stress eller i situationer, hvor kilderne til transaktionsdata er utilstrækkelige, unøjagtige eller upålidelige

m)

en beskrivelse af rollerne for eventuelle tredjeparter involveret i indsamlingen af data til, eller i beregningen eller formidlingen af, benchmarket eller benchmarkfamilien

n)

den anvendte model eller metode til ekstrapolering og eventuelt interpolering af benchmarkdata.

2.   Administratorer kan vælge kun at offentliggøre eller give adgang til de i stk. 1, litra m) og n), omhandlede oplysninger for deres kritiske benchmarks.

Artikel 3

Nærmere oplysninger om den interne gennemgang og godkendelse af metodologien

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende:

a)

politikker og procedurer for intern gennemgang og godkendelse af metodologien

b)

nærmere oplysninger om enhver specifik hændelse, der kan give anledning til en intern gennemgang, herunder nærmere oplysninger om enhver mekanisme, der af administratoren anvendes til at fastslå, hvorvidt metodologien kan spores og verificeres

c)

angivelse af de organer eller funktioner inden for administratorens organisatoriske struktur, der er involveret i gennemgang og godkendelse af metodologien

d)

angivelse af, hvilke roller der udfyldes af personer, som er involveret i gennemgang eller godkendelse af metodologien

e)

en beskrivelse af proceduren for udnævnelse og fjernelse af personer, der er involveret i gennemgang eller godkendelse af metodologien.

2.   Administratorer kan vælge kun at offentliggøre eller give adgang til de i stk. 1, litra d) og e), omhandlede oplysninger for deres kritiske benchmarks.

Artikel 4

Væsentlige ændringer i metodologien

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra c), og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende:

a)

en beskrivelse af, hvilke oplysninger administratoren skal give i starten af enhver høringsprocedure, herunder et krav om oplysning om de centrale elementer i den metodologi, som efter hans opfattelse ville blive påvirket af den foreslåede væsentlige ændring

b)

administratorens normale tidsramme for høringer

c)

omstændigheder, under hvilke en høring kan finde sted inden for en kortere tidsramme, og en beskrivelse af de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af en høring inden for en kortere tidsramme.

2.   Den begrundelse, en administrator skal give i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, skal blandt andet omfatte en angivelse af, hvorvidt benchmarkets eller benchmarkfamiliens repræsentativitet samt egnethed som reference for finansielle instrumenter og kontrakter ville blive bragt i fare, hvis en foreslået væsentlig ændring ikke blev foretaget.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/25


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1642

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af de kriterier, som kompetente myndigheder skal tage hensyn til i deres vurdering af, hvorvidt administratorer af væsentlige benchmarks skal anvende bestemte krav

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 25, stk. 9, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 kan administratoren af et væsentligt benchmark vælge ikke at anvende visse bestemmelser i nævnte forordning. Hvis en administrator vælger ikke at anvende en eller flere af disse bestemmelser, kan den kompetente myndighed beslutte, at administratoren alligevel skal anvende et eller flere af dem. Der er i nævnte forordnings artikel 25, stk. 3, specificeret en række kriterier, som en kompetent myndighed skal tage hensyn til i sin vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt for administratoren at anvende de pågældende bestemmelser.

(2)

De kriterier, som en kompetent myndighed skal tage hensyn til, bør være i overensstemmelse med arten af de bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011, som administratorer af væsentlige benchmarks kan vælge ikke at anvende. Administratorer af væsentlige benchmarks kan vælge ikke at anvende visse bestemmelser, der forpligter dem til at indføre organisatoriske foranstaltninger til at mindske risikoen for interessekonflikter som følge af, at deres personale er involveret i leveringen af benchmarket. Kompetente myndigheder bør derfor, når de tager hensyn til kriterierne i nævnte forordnings artikel 25, stk. 3, litra a), c) og i), også tage i betragtning, om der er andre passende midler på plads til beskyttelse af benchmarkets integritet i stedet for de organisatoriske foranstaltninger, der foreskrives ved nævnte bestemmelser.

(3)

Når de tager hensyn til kriterierne i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, bør de kompetente myndigheder også vurdere benchmarkets indvirkning på et eller flere specifikke markeder, økonomien mere generelt og benchmarkets betydning med hensyn til at sikre finansiel stabilitet. De kompetente myndigheder bør til dette formål benytte sig af oplysninger, der er offentligt tilgængelige, eller som de har fået adgang til fra administratoren eller på anden måde.

(4)

Når de tager hensyn til kriteriet i artikel 25, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2016/1011, bør de kompetente myndigheder tillige overveje, om administratoren har passende alternative tekniske redskaber og kontrolmekanismer på plads til at sikre kontinuitet i leveringen af benchmarket samt dettes robusthed, under hensyntagen til arten af de bestemmelser, som administratoren har valgt ikke at anvende.

(5)

Administratorer bør have tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7)

ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Benchmarkets sårbarhed over for manipulation

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til benchmarkets sårbarhed over for manipulation, skal som minimum omfatte følgende:

a)

hvorvidt benchmarket er baseret på transaktionsdata

b)

hvorvidt stillerne er tilsynsbelagte enheder

c)

hvorvidt der opereres med foranstaltninger, som gør inputdataene mere robuste

d)

hvorvidt administratorens organisationsstruktur begrænser incitamenter til manipulation

e)

hvorvidt administratoren har en økonomisk interesse i finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference

f)

hvorvidt der er dokumenterede tilfælde af manipulation af det samme benchmark eller et benchmark med en lignende metodologi og leveret af en administrator med en tilsvarende størrelse og organisatorisk struktur.

Artikel 2

Arten af inputdata

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til arten af inputdata, skal som minimum omfatte følgende:

a)

hvis inputdataene er transaktionsdata, hvorvidt administratoren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket har til formål at måle

b)

i tilfælde, hvor inputdataene leveres af stillere, hvorvidt stillerne har en økonomisk interesse i finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter, der benytter benchmarket som reference, eller kunne drage fordel af en investeringsfonds økonomiske resultater, som måles med benchmarket

c)

i tilfælde, hvor kilden til inputdataene er børser eller handelssystemer i et tredjeland, hvorvidt de pågældende børser eller handelssystemer er omfattet af en regulerings- og tilsynsramme, der sikrer inputdataenes fortsatte integritet

d)

i tilfælde, hvor inputdataene består af prisstillelser, hvorvidt prisstillelserne er bindende eller vejledende, og hvorvidt de er omfattet af passende kontrolmekanismer.

Artikel 3

Niveauet af interessekonflikter

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til niveauet af interessekonflikter, skal som minimum omfatte følgende:

a)

hvorvidt administratoren har en økonomisk interesse i finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter, der benytter benchmarket som reference, eller kunne drage fordel af en investeringsfonds økonomiske resultater, som måles med benchmarket

b)

i tilfælde, hvor benchmarket er baseret på inputdatabidrag, hvorvidt administratorens forhold til stillerne er underlagt passende kontrolmekanismer

c)

hvorvidt administratoren opererer med kontrol eller andre foranstaltninger, der effektivt afbøder potentielle interessekonflikter.

Artikel 4

Omfanget af administratorens skøn

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til omfanget af administratorens skøn, skal som minimum omfatte følgende:

a)

i tilfælde, hvor benchmarkmetodologien muliggør fagmæssig bedømmelse fra administratorens side, hvorvidt vurderinger eller udøvelse af skøn er tilstrækkeligt gennemsigtige

b)

i tilfælde, hvor benchmarket er baseret på estimater, effektiviteten af de interne kontrolforanstaltninger, som administratoren har etableret.

Artikel 5

Benchmarkets indvirkning på markedet

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til benchmarkets indvirkning på markedet, skal som minimum omfatte følgende:

a)

i tilfælde, hvor benchmarket har særlig relevans for et eller flere specifikke markeder, hvorvidt det ville gribe afbrydende ind i det eller de pågældende markeders funktion, hvis benchmarket var upålideligt, og hvorvidt der findes egnede alternative benchmarks

b)

i tilfælde, hvor benchmarket kan kategoriseres som et væsentligt benchmark i henhold til artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, eventuelle relevante kvantitative forhold mellem finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, og den samlede værdi af de respektive instrumenter i en medlemsstat, såfremt den kompetente myndighed har disse oplysninger.

Artikel 6

Benchmarkleveringens karakter, omfang og kompleksitet

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til benchmarkets karakter, omfang og kompleksitet, skal som minimum omfatte følgende:

a)

i hvor høj grad inputdataene er baseret på bidrag, hvorvidt inputdataene er transaktionsdata, og hvordan denne grad er afspejlet i de kontrolmekanismer, administratoren har etableret

b)

den mængde inputdata, der skal behandles, og antallet af datakilder

c)

hvorvidt administratoren har tilstrækkelige tekniske redskaber til at sikre en kontinuerlig og robust behandling af inputdataene

d)

hvorvidt metodologien giver anledning til operationelle risici i behandlingen af inputdataene

e)

i hvilket omfang administratoren forlader sig på stillere ved fastlæggelsen af benchmarket.

Artikel 7

Benchmarkets betydning for den finansielle stabilitet

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til benchmarkets betydning for den finansielle stabilitet, skal som minimum omfatte en vurdering af forholdet mellem den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, og værdien af de samlede aktiver i den finansielle sektor og banksektoren i en medlemsstat, såfremt den kompetente myndighed har disse oplysninger.

Artikel 8

Værdien af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til værdien af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, skal som minimum omfatte følgende:

a)

den samlede værdi af alle finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, på grundlag af alle benchmarkets forskellige løbetider, såfremt den kompetente myndighed har disse oplysninger

b)

hvorvidt brugen af benchmarket er koncentreret i bestemte kategorier af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde

c)

i tilfælde, hvor benchmarket er et væsentligt benchmark i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, hvor tæt den samlede værdi af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, ligger på de i nævnte forordnings artikel 20, stk. 1, litra a) og litra c), nr. i), omhandlede tærskelværdier, såfremt den kompetente myndighed har disse oplysninger.

Artikel 9

Administratorens størrelse, organisatoriske form eller struktur

De yderligere kriterier, som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 skal tage i betragtning, når den tager hensyn til administratorens størrelse, organisatoriske form eller struktur, skal som minimum omfatte følgende:

a)

i tilfælde, hvor leveringen af benchmarks ikke er administratorens primære forretningsaktivitet, hvorvidt leveringen af benchmarket er organisatorisk adskilt, eller hvorvidt der er indført andre passende midler til at undgå interessekonflikter

b)

i tilfælde, hvor administratoren er del af en koncern, og en eller flere enheder i koncernen er faktiske eller potentielle brugere af benchmarket, hvorvidt administratoren handler uafhængigt, og hvorvidt administratoren har andre egnede midler til at undgå interessekonflikter på plads.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/29


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1643

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 27, stk. 3, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer offentliggøre en benchmarkerklæring for benchmarket eller, hvis det er relevant, for en benchmarkfamilie, hvis det/den kan anvendes i Unionen.

(2)

Benchmarkerklæringer bør indeholde omfattende oplysninger om den markedsmæssige eller økonomisk realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen en forklaring om, hvornår målingen af denne markedsmæssige eller økonomiske realitet kan blive upålidelig. Det skyldes, at brugere og potentielle brugere er afhængige af sådanne oplysninger for at kunne forstå benchmarket eller benchmarkfamilien fuldt ud.

(3)

Benchmarkerklæringer bør anføre de skønsmæssige aspekter ved benchmarkets metode samt processen til efterfølgende evaluering af brugen af sådanne skøn. Disse oplysninger er af afgørende betydning for at sikre, at brugere og potentielle brugere kan forstå benchmarkets eller benchmarkfamiliens sårbarhed over for manipulation.

(4)

De forskellige typer af benchmarks (benchmarks baseret på regulerede data, rentebenchmarks, råvarebenchmarks, kritiske benchmarks, væsentlige benchmarks og ikkevæsentlige benchmarks) er omfattet af forskellige krav i forordning (EU) 2016/1011. Benchmarkerklæringen bør derfor klart og utvetydigt identificere den eller de typer af benchmarks, som benchmarket eller benchmarkfamilien tilhører.

(5)

Benchmarkerklæringen bør omfatte supplerende oplysninger om kritiske benchmarks med en begrundelse for, hvorfor benchmarket er anerkendt som kritisk i henhold til forordning (EU) 2016/1011, således at brugere og potentielle brugere råder over de oplysninger, der er nødvendige for at forstå det grundlag, hvorpå benchmarket er blevet anerkendt som kritisk.

(6)

Ved brug af regulerede data fritages administratorer og deres stillere fra visse forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2016/1011. For benchmarks baseret på regulerede data bør der derfor stilles krav til administratorer om at anføre deres kilder til data og de forhold, som bevirker, at benchmarket betragtes som et benchmark baseret på regulerede data.

(7)

Rentebenchmarks og råvarebenchmarks skal på grund af deres særlige karakter overholde bestemmelserne i specifikke bilag til forordning (EU) 2016/1011 i stedet for eller i tillæg til bestemmelserne i nævnte forordnings afsnit II. Administratorer af sådanne benchmarks bør angive dette forhold i benchmarkerklæringen, således at brugere og potentielle brugere har viden herom.

(8)

Administratorer af kritiske benchmarks skal overholde bestemmelserne i en udbygget reguleringsordning, der er omfattet af forordning (EU) 2016/1011. Det er derfor vigtigt, at brugere og potentielle brugere informeres korrekt om dette forhold.

(9)

Hvis et benchmark har karakteristika, som kendetegner forskellige typer af benchmarks, bør de specifikke bestemmelser i denne forordning for disse forskellige typer af benchmarks finde anvendelse parallelt og i tillæg til de generelle krav om offentliggørelse, således at brugere og potentielle brugere modtager omfattende oplysninger om alle benchmarkets karakteristika.

(10)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det ved denne forordning at placere en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, idet der stilles krav om et mere begrænset sæt oplysninger i benchmarkerklæringen for væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(12)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2).

(13)

For at sikre overensstemmelse med den delegerede forordning, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, der skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, som er baseret på inputdata fra stillere, er det hensigtsmæssigt at udsætte anvendelsen af denne delegerede forordning med to måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle krav om offentliggørelse

1.   Benchmarkerklæringen skal angive:

a)

datoen for erklæringens offentliggørelse og, hvis det er relevant, datoen for dens seneste ajourføring

b)

benchmarkets eller benchmarkenes internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-kode), hvis et sådant findes; som alternativ kan det for en benchmarkfamilie i erklæringen angives, hvor ISIN-koderne er offentligt tilgængelige uden vederlag

c)

om benchmarket eller et benchmark i benchmarkfamilien fastsættes ved brug af bidrag af inputdata

d)

hvorvidt benchmarket eller benchmarks i benchmarkfamilien kan betragtes som en af de typer af benchmarks, der er anført i afsnit III i forordning (EU) 2016/1011, herunder den særlige bestemmelse, i kraft af hvilken benchmarket betragtes som denne type.

2.   Benchmarkerklæringens definition af den markedsmæssige eller økonomiske realitet skal som minimum omfatte følgende oplysninger:

a)

en generel beskrivelse af den markedsmæssige eller økonomiske realitet

b)

eventuelle geografiske grænser for den markedsmæssige eller økonomiske realitet

c)

eventuelle andre oplysninger, som administratoren med rimelighed anser for at være relevante eller nyttige, når det drejer sig om at hjælpe brugere eller potentielle brugere af benchmarket med at forstå de relevante karakteristika ved den markedsmæssige eller økonomiske realitet, herunder som minimum følgende elementer, under forudsætning af at der foreligger pålidelige data om disse elementer:

i)

oplysninger om faktiske eller potentielle deltagere på markedet

ii)

en angivelse af den markedsmæssige eller økonomiske realitets størrelse

3.   Benchmarkerklæringens definition af benchmarkets potentielle begrænsninger og af de omstændigheder, hvorunder målingen af den markedsmæssige eller økonomiske realitet kan blive upålidelig, skal som minimum omfatte følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de omstændigheder, hvorunder administratoren ville mangle tilstrækkelige inputdata til at fastlægge benchmarket i overensstemmelse med metoden

b)

hvis det er relevant, en beskrivelse af tilfælde, hvor nøjagtigheden og pålideligheden af den metode, der anvendes til at fastsætte benchmarket, ikke længere kan sikres, som f.eks. når administratoren anser likviditeten i det underliggende marked for at være utilstrækkelig

c)

eventuelle andre oplysninger, som administratoren med rimelighed anser for at være relevante eller nyttige, når det drejer sig om at hjælpe brugere eller potentielle brugere til at forstå de omstændigheder, hvorunder målingen af den markedsmæssige eller økonomiske realitet kan blive upålidelig, herunder en beskrivelse af, hvad der kunne være en usædvanlig markedshændelse.

4.   Benchmarkerklæringens præcisering af de kontroller og regler, der vedrører brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn fra administratorens eller eventuelle stilleres side ved beregning af benchmarket eller benchmarks, skal omfatte en kort beskrivelse af de enkelte trin i enhver efterfølgende evaluering af brugen af skøn sammen med en tydelig angivelse af den stilling, som den eller de personer, der er ansvarlige for at udføre evalueringerne, beklæder.

5.   Benchmarkerklæringens præcisering af procedurerne for revision af metoden skal som minimum omfatte en kort beskrivelse af procedurerne for offentlig høring om eventuelle væsentlige ændringer af metoden.

6.   Stk. 3, litra c), og stk. 5 finder ikke anvendelse på benchmarkerklæringen:

a)

for et væsentligt benchmark eller

b)

for en benchmarkfamilie, som ikke omfatter kritiske benchmarks og ikke udelukkende består af ikkevæsentlige benchmarks.

7.   I forbindelse med en benchmarkerklæring for et ikkevæsentligt benchmark eller for en benchmarkfamilie, som udelukkende består af ikkevæsentlige benchmarks:

a)

finder følgende bestemmelser i denne artikel ikke anvendelse:

i)

stk. 2, litra c)

ii)

stk. 3, litra b) og c)

iii)

stk. 4 og 5 og

b)

kan kravene i stk. 2, litra a) og b), alternativt opfyldes ved at medtage en tydelig henvisning i benchmarkerklæringen til et offentliggjort dokument, som indeholder de samme oplysninger og er tilgængeligt uden vederlag.

8.   Administratorer kan tilføje yderligere oplysninger i slutningen af deres benchmarkerklæring, men hvis dette gøres ved at henvise til et offentliggjort dokument med oplysningerne, skal dokumentet være tilgængeligt uden vederlag.

Artikel 2

Specifikke krav om offentliggørelse for benchmarks baseret på regulerede data

For et benchmark baseret på regulerede data eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie baseret på regulerede data skal benchmarkerklæringen ud over oplysningerne i artikel 1 som minimum anføre følgende i sin beskrivelse af inputdataene:

a)

de kilder til inputdata, der er anvendt

b)

for hver kilde, den relevante type, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1011.

Artikel 3

Specifikke krav om offentliggørelse for rentebenchmarks

For et rentebenchmark eller, hvis det er relevant, en rentebenchmarkfamilie skal benchmarkerklæringen ud over oplysningerne i artikel 1 som minimum omfatte følgende oplysninger:

a)

en henvisning, som gør brugere opmærksom på den supplerende reguleringsordning, der finder anvendelse på rentebenchmarks, jf. bilag I til forordning (EU) 2016/1011

b)

en beskrivelse af de ordninger, der er indført for at overholde bestemmelserne i nævnte bilag.

Artikel 4

Specifikke krav om offentliggørelse for råvarebenchmarks

For et råvarebenchmark eller, hvis det er relevant, en råvarebenchmarkfamilie skal benchmarkerklæringen ud over oplysningerne i artikel 1 som minimum:

a)

angive, om kravene i afsnit II eller bilag II til forordning (EU) 2016/1011 finder anvendelse på benchmarket eller benchmarkfamilien i henhold til nævnte forordnings artikel 19

b)

omfatte en begrundelse for, hvorfor henholdsvis afsnit II eller bilag II til nævnte forordning finder anvendelse

c)

i definitionerne af centrale termer medtage en præcis beskrivelse af de kriterier, der definerer den relevante underliggende fysiske råvare

d)

angive, hvis det er relevant, hvor de begrundelser, som administratoren er forpligtet til at offentliggøre i henhold til punkt 7 i bilag II til nævnte forordning, offentliggøres.

Artikel 5

Specifikke krav om offentliggørelse for kritiske benchmarks

For et kritisk benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie, som omfatter mindst et kritisk benchmark, skal benchmarkerklæringen ud over oplysningerne i artikel 1 som minimum omfatte følgende oplysninger:

a)

en henvisning, som gør brugere opmærksom på den udbyggede reguleringsordning, der finder anvendelse på kritiske benchmarks i henhold til forordning (EU) 2016/1011

b)

en erklæring om, hvordan brugere til blive informeret om eventuelle forsinkelser i forbindelse med offentliggørelsen af benchmarket eller en eventuel fastlæggelse af benchmarket på ny, og om den (forventede) varighed af foranstaltninger.

Artikel 6

Ajourføringer

Benchmarkerklæringen skal ud over i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) 2016/1011, ajourføres, når oplysningerne i erklæringen ikke længere er korrekte eller tilstrækkeligt præcise, og herunder under alle omstændigheder i følgende tilfælde:

a)

når benchmarktypen ændres

b)

når der er en væsentlig ændring i den metode, der anvendes til at fastlægge benchmarket, eller, hvis benchmarkerklæringen er for en benchmarkfamilie, i den metode, der anvendes til at fastlægge et benchmark inden for benchmarkfamilien.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/33


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1644

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af minimumsindholdet af samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 30 i forordning (EU) 2016/1011 er det fastsat, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at benchmarks leveret af en administrator, der er etableret i et tredjeland, kan anvendes i Unionen. En af disse betingelser er, at der er vedtaget en afgørelse om ækvivalens, hvorved det pågældende tredjelands retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anerkendes som værende ækvivalente. Artikel 30, stk. 4, foreskriver, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal etablere samarbejdsaftaler med den kompetente myndighed i ethvert tredjeland, for hvilket der er vedtaget en ækvivalensafgørelse.

(2)

Samarbejdsaftalerne bør gøre det muligt for ESMA og tredjelandets kompetente myndighed at udveksle alle oplysninger, der er relevante for varetagelsen af deres respektive tilsynsopgaver. Kommissionen kan vedtage flere ækvivalensafgørelser, og benchmarks leveret af administratorer, der er etableret i hvert af de pågældende lande, vil derefter kunne anvendes af tilsynsbelagte enheder i Unionen. Det er derfor vigtigt, at hvert sæt af samarbejdsaftaler indeholder de samme minimumskrav vedrørende de formater og procedurer, der skal anvendes til udvekslingen af oplysninger, herunder de samme fortrolighedsbestemmelser og de samme vilkår for brug af oplysninger, der er indhentet inden for rammerne af samarbejdsaftalerne.

(3)

Kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente, vil have tilstrækkelig viden om alle relevante hændelser og nye omstændigheder, som det er sandsynligt vil påvirke benchmarkadministratorer inden for deres jurisdiktion. I det omfang tilsynsbelagte enheder gør brug af benchmarks leveret af administratorer fra disse jurisdiktioner i Unionen, bør de kompetente myndigheder inden for de pågældende jurisdiktioner holde ESMA underrettet om sådanne hændelser og nye omstændigheder. Samarbejdsaftaler bør derfor foreskrive, at ESMA skal underrettes om alle sådanne hændelser og nye omstændigheder.

(4)

Tilsvarende er det nødvendigt, at tredjelandes kompetente myndigheder holdes orienteret om aktiviteterne hos de administratorer, de fører tilsyn med. Samarbejdsaftaler bør derfor foreskrive, at ESMA skal underrette den kompetente myndighed i et tredjeland, hvis administratorer, som den pågældende myndighed fører tilsyn med, informerer ESMA om, at de har givet samtykke til, at deres benchmarks bruges af tilsynsbelagte enheder i Unionen.

(5)

Bortset fra ESMA's forpligtelse i henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2016/1011 til at trække registreringen af administratorer etableret i tredjelande tilbage har ESMA ingen direkte tilsynsbeføjelser over for administratorer etableret i tredjelande. ESMA forlader sig i stedet på det tilsyn, der føres af tredjelandets kompetente myndighed, og på samarbejdet med denne. Samarbejdsaftaler bør derfor indeholde bestemmelser om de respektive roller for de parter, der er involveret i tilsynssamarbejdet, herunder kontrol på stedet.

(6)

Det følger af artikel 32, stk. 5, tredje afsnit, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, at samarbejdsaftaler mellem kompetente myndigheder i tredjelande og referencemedlemsstaternes kompetente myndigheder skal have samme minimumsindhold som samarbejdsaftaler mellem ESMA og kompetente myndigheder i tredjelande. Det er derfor nødvendigt ved fastlæggelsen af minimumsindholdet for samarbejdsaftaler med ESMA at sikre, at indholdet også er passende for samarbejdsaftaler foreskrevet ved artikel 32, stk. 5.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(8)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, idet ESMA konkluderede, at dette ikke ville have stået i forhold til omfanget og virkningen af de reguleringsmæssige tekniske standarder, i betragtning af at de reguleringsmæssige tekniske standarder kun direkte ville berøre de kompetente myndigheder i tredjelande, medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA, og således ikke markedsdeltagere.

(9)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(10)

Administratorer bør have tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde for samarbejdsaftalerne

De i artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede samarbejdsaftaler (i det følgende benævnt »samarbejdsaftaler«) skal klart angive deres anvendelsesområde. Dette anvendelsesområde skal omfatte samarbejde mellem parterne om som minimum følgende:

a)

udveksling af oplysninger og fremsendelse af meddelelser af relevans for varetagelsen af deres respektive tilsynsopgaver

b)

enhver problemstilling, der kan være af relevans for arbejdsgangene, aktiviteterne eller tjenesteydelserne hos administratorer, som er omfattet af de pågældende samarbejdsaftaler, herunder fremlæggelse for ESMA af oplysninger om de love og administrative bestemmelser, som de pågældende administratorer er omfattet af i tredjelandet, og eventuelle væsentlige ændringer i disse love og administrative bestemmelser

c)

alle regulerings- eller tilsynsforanstaltninger eller godkendelser, som træffes eller gives af tredjelandets kompetente myndighed i relation til en administrator, der har givet sit samtykke til brug af benchmarks i Unionen, herunder ændringer i de forpligtelser eller krav, som administratoren er underkastet, og som kan have indflydelse på administratorens fortsatte overholdelse af gældende love og administrative bestemmelser.

Artikel 2

Udveksling af oplysninger og meddelelser

En samarbejdsaftale skal som minimum indeholde følgende bestemmelser vedrørende eventuelle oplysninger eller meddelelser, der skal udveksles eller fremsendes i henhold til aftalen:

a)

en bestemmelse om, at anmodninger om oplysninger som minimum skal angive, hvilke oplysninger den anmodende myndighed efterspørger, og en kort beskrivelse af genstanden for anmodningen, formålet, til hvilket oplysningerne efterspørges, samt de relevante love og administrative bestemmelser, der finder anvendelse på benchmarkaktiviteten

b)

nærmere oplysninger om den eller de mekanismer, der vil blive anvendt til udveksling eller fremsendelse af oplysninger og meddelelser

c)

en bestemmelse om, at oplysninger og meddelelser skal udveksles eller fremsendes skriftligt

d)

en bestemmelse om, at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at enhver udveksling eller fremsendelse af oplysninger foregår på sikker vis

e)

en bestemmelse om, at oplysninger og meddelelser skal gives straks og, i det omfang det er relevant, inden for den relevante tidshorisont som fastsat i aftalen.

Artikel 3

Tilsynssamarbejde

1.   Der skal i samarbejdsaftaler fastlægges en ramme for samordning af parternes tilsynsaktiviteter inden for tilsyn med benchmarks, der som minimum omfatter følgende krav:

a)

et krav om, at en aftalepart, der ønsker at gennemføre en tilsynsaktivitet, skal fremsætte en første skriftlig anmodning for aktiviteten

b)

et krav om, at der i anmodningen skal redegøres for den faktiske og retlige baggrund for, samt en anslået tidsramme for, den pågældende aktivitet

c)

et krav om, at den anden aftalepart senest ti arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen skriftligt skal bekræfte modtagelsen.

2.   Med henblik på koordinering af kontrol på stedet inden for den kompetente myndigheds jurisdiktion i tredjelandet skal samarbejdsaftaler foreskrive en procedure for parterne til at nå til forståelse om vilkårene for sådan kontrol på stedet, der som minimum angiver deres respektive roller og ansvarsområder, retten for tredjelandets kompetente myndighed til at være til stede under enhver kontrol på stedet og eventuelt en forpligtelse for den pågældende myndighed til at tage del i gennemgang, fortolkning og analyse af indholdet af offentlige og ikke-offentlige fortegnelser og registre samt indhentning af oplysninger fra direktører og den øverste ledelse hos administratorer, der er omfattet af aftalen.

Artikel 4

Fortrolighed, brug af oplysninger og databeskyttelse

1.   Samarbejdsaftaler skal pålægge parterne at afstå fra at videregive oplysninger, der udveksles eller leveres til dem i henhold til samarbejdsaftalerne, medmindre den part, der har givet oplysningerne, på forhånd har givet sit skriftlige samtykke eller videregivelse af data er et nødvendigt og rimeligt krav i henhold til EU-lovgivningen eller national ret, især som led i undersøgelser eller efterfølgende retslige procedurer.

2.   Samarbejdsaftaler skal foreskrive, at oplysninger indhentet af en myndighed i henhold til aftalerne skal opbevares sikkert, og at oplysningerne udelukkende må anvendes til det formål, den pågældende myndighed har angivet i sin anmodning om oplysninger, eller, hvis oplysningerne blev givet på anden måde end på grundlag af en anmodning, til at gøre det muligt for den pågældende myndighed at varetage sine regulerings- og tilsynsopgaver. Den pågældende myndighed kan dog anvende oplysningerne til andre formål, hvis den myndighed, der gav oplysningerne i henhold til aftalen, på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil.

3.   I det omfang en samarbejdsaftale giver mulighed for udveksling af personoplysninger, skal den indeholde bestemmelser, der sikrer tilstrækkelige midler til beskyttelse af sådanne data, og som er i overensstemmelse med al gældende databeskyttelseslovgivning inden for jurisdiktionerne under de kompetente myndigheder, der er part i den pågældende samarbejdsaftale.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/36


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1645

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 32, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En benchmarkadministrator, som er etableret i et tredjeland, kan ansøge om anerkendelse i Unionen. Administratoren skal i ansøgningen om anerkendelse give en omfattende beskrivelse af de ordninger, politikker og procedurer, som denne har indført med henblik på at opfylde de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011. Denne forordning har til formål at sikre, at de kompetente myndigheder i hele Unionen modtager ensartede og konsekvente oplysninger fra benchmarkadministratorer i tredjelande, som søger om anerkendelse.

(2)

Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger om valget af referencemedlemsstat, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011, og om den retlige repræsentant i referencemedlemsstaten. Disse oplysninger bør gøre det muligt for den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten at forvisse sig om, at referencemedlemsstaten er blevet korrekt identificeret, og at en retlig repræsentant for administratoren i et tredjeland er etableret i denne medlemsstat og har beføjelse til at handle som krævet i forordning (EU) 2016/1011.

(3)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, om eventuelle interessekonflikter som følge af ansøgerens ejeres forretningsinteresser kunne tænkes at indvirke på ansøgerens uafhængighed og således få negative konsekvenser for benchmarkets nøjagtighed og integritet, bør ansøgeren indgive oplysninger om sine ejeres aktiviteter og om sine moderselskabers ejerskab.

(4)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine ledende organers sammensætning, funktion og uafhængighed, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om corporate governance-strukturen sikrer administratorens uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, og at interessekonflikter undgås.

(5)

Ansøgeren bør forklare den kompetente myndighed, hvordan eventuelle interessekonflikter identificeres, registreres, styres, begrænses, modvirkes eller afhjælpes, således at det kan vurderes, hvordan interessekonflikter kan fjernes eller styres og offentliggøres.

(6)

Den ansøgende leverandør bør indgive oplysninger til den kompetente myndighed om politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, således at den kompetente myndighed kan evaluere, i hvilket omfang den interne kontrolstruktur, overvågningen og ansvarlighedsrammen er relevante og robuste.

(7)

Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger, som dokumenterer, at kontrollen af de inputdata, der anvendes til at fastlægge de benchmarks, som ansøgeren leverer, er tilstrækkelig til at sikre, at sådanne data er repræsentative, nøjagtige og af integritet.

(8)

Med ansøgningen om anerkendelse bør der indgives en liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, eller som er beregnet til fremtidig brug i Unionen, samt en beskrivelse heraf, således at den kompetente myndighed kan evaluere, om de benchmarks, som ansøgeren leverer, er egnede til fortsat eller eventuel brug i Unionen med det endelige mål for øje at opføre dem i registret i artikel 36 i forordning (EU) 2016/1011.

(9)

Det er relevant med oplysninger om art og karakteristika i forbindelse med de benchmarks, som ansøgeren leverer, for at vise den kompetente myndighed, om vurderingen af overholdelse af de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011 skal foretages med henvisning til eventuelle gældende særordninger, til benchmarks baseret på regulerede data og til råvarebenchmarks, som ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, jf. forordning (EU) 2016/1011.

(10)

Hvis ansøgeren anser et eller flere af sine benchmarks for at være væsentlige eller ikkevæsentlige, bør denne medtage oplysninger i ansøgningen om anerkendelse om det omfang, hvori et sådant eller sådanne benchmarks anvendes i Unionen, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om opdelingen i væsentlige eller ikkevæsentlige benchmarks er korrekt. Benchmarks, som ansøgeren leverer, men som endnu ikke anvendes i Unionen, og som indgår i ansøgningen om anerkendelse på grund af deres fremtidige anvendelse i Unionen, anses for at være ikkevæsentlige benchmarks, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2016/1011.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(12)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(13)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i bilaget. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle krav

1.   En administrator, som er etableret i et tredjeland, skal ved ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011 indgive de oplysninger, der er opført i bilaget.

2.   Hvis ansøgeren har undladt at indgive eventuelt krævede oplysninger, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger ikke er indgivet.

Artikel 2

Ansøgningens form

1.   Ansøgningen om anerkendelse indgives på det eller et af de officielle sprog i referencemedlemsstaten, medmindre andet er angivet i bilaget. De dokumenter, der er omhandlet i punkt 8 i bilaget, indgives på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, eller på det eller et af de officielle sprog i referencemedlemsstaten.

2.   Ansøgningen om anerkendelse indgives elektronisk eller, hvis det accepteres af den relevante kompetente myndighed, på papir. De elektroniske midler skal sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under transmissionen. Ansøgeren sikrer, at det af hvert af de indgivne dokumenter klart fremgår, hvilket særligt krav i denne forordning det henviser til.

Artikel 3

Særlige oplysninger om politikker og procedurer

1.   Eventuelle politikker og procedurer, som er indført med henblik på at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/1011, og som er beskrevet i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

en angivelse af identiteten af de eller de personer, som har ansvaret for at godkende og vedligeholde politikkerne og procedurerne

b)

en beskrivelse af, hvordan politikkernes og procedurernes regeloverholdelse overvåges, og identiteten af den eller de personer, som har ansvaret for denne overvågning

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikkerne og procedurerne.

2.   En ansøger, som er en virksomhed i en gruppe, kan overholde stk. 1 ved at indgive oplysninger om gruppens politikker og procedurer, hvis disse vedrører levering af benchmarks.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011

AFSNIT A — OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN OG DENNES RETLIGE REPRÆSENTANT I UNIONEN

1.   GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Ansøgerens fulde navn og LEI-kode.

b)

Kontoradresse i det land, hvor ansøgeren er etableret.

c)

Juridisk status.

d)

Websted, hvis et sådant findes.

e)

Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt i det tredjeland, hvor denne er etableret, gives der oplysninger om ansøgerens nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udføre, navn og adresse på den kompetente myndighed i tredjelandet og linket til registret for en sådan kompetent myndighed, hvis dette er relevant; hvis mere end en enkelt myndighed er ansvarlig for tilsynet, præciseres myndighedernes respektive kompetenceområder.

f)

En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i EU og i tredjelande — uanset om de er omfattet af EU's eller tredjelandes finansielle regulering — som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

g)

Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskaborganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber. De virksomheder og datterselskaber, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

h)

En egenerklæring om godt omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

i)

tidligere eller verserende disciplinærsager mod virksomheden (medmindre frafaldet)

ii)

en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

iii)

en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering.

2.   RETLIG REPRÆSENTANT I REFERENCEMEDLEMSSTATEN

a)

Dokumentation, som berettiger valget af referencemedlemsstaten, jf. de kriterier i artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011, der skal lægges til grund.

b)

For så vidt angår den retlige repræsentant, der er etableret i referencemedlemsstaten, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011:

i)

fulde navn

ii)

stilling for en fysisk person eller juridisk status for en juridisk person

iii)

stiftelsesdokument, vedtægter eller andre lignende dokumenter for en juridisk person og nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilsynsmyndighed fører tilsyn med denne

iv)

adresse

v)

e-mailadresse

vi)

telefonnummer

vii)

skriftlig bekræftelse af, at den retlige repræsentant har beføjelse til at handle på ansøgerens vegne, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011

viii)

nærmere oplysninger om den retlige repræsentants varetagelse af overvågningsfunktionen i tilknytning til leveringen af benchmarks, som kan anvendes i Unionen

ix)

navn, stilling, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson hos den retlige repræsentant.

3.   ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a)

Intern organisationsstruktur for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktion og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark, herunder deres:

i)

mandat eller et sammendrag deraf og

ii)

overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

b)

Procedurer, som sikrer, at administratorens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011.

c)

Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte), som er involveret i leveringen af et benchmark.

4.   INTERESSEKONFLIKTER

a)

Politikker og procedurer, som tager højde for:

i)

hvordan eksisterende og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet

ii)

særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, og som kan anvendes i Unionen, og som følge af hvilke der er stor sandsynlighed for interessekonflikter, herunder hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen, hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark, og hvis leverandøren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle.

b)

For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over eventuelle identificerede væsentlige interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger.

c)

Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

5.   INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i)

IT-systemerne

ii)

risikostyring sammen med en kortlægning af de risici, som kan opstå, og som kan få konsekvenser for det leverede benchmarks nøjagtighed, integritet og spørgsmålet om, hvorvidt benchmarket er repræsentativt, eller for kontinuiteten i leveringen, sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger

iii)

overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i de reguleringsmæssige tekniske standarder (1), der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011, eller de tilsvarende principper for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 (»IOSCO-principperne for finansielle benchmarks«) eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO af 5. oktober 2012 (»IOSCO-PRA-principperne«), alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

iv)

kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme

v)

ansvarlighedsrammen som beskrevet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme.

b)

Nødprocedurer for fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark midlertidigt.

c)

Procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011, som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til leverandørens rådighed eller under leverandørens kontrol.

6.   OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, outsources:

a)

de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, som dokumenterer overholdelse af artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant

b)

nærmere oplysninger om de outsourcede funktioner, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter

c)

politikker og procedurer vedrørende overvågningen af de outsourcede aktiviteter, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter.

7.   OVERHOLDELSE AF IOSCO-PRINCIPPER

a)

En eventuel vurdering fra en uafhængig ekstern revisor af overholdelsen af principperne for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO den 5. oktober 2012, hvis det er relevant.

b)

Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt, et bevis, hvis et sådant findes, fra den kompetente myndighed i tredjelandet, hvor ansøgeren er etableret, som dokumenter overholdelse af de i litra a) omhandlede IOSCO-principper.

8.   ANDRE OPLYSNINGER

a)

Ansøgeren kan indgive yderligere oplysninger, som er relevante for ansøgningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

b)

Ansøgeren skal indgive disse oplysninger på den måde og i den form, som den kompetente myndighed fastlægger.

AFSNIT B — OPLYSNINGER OM BENCHMARKENE

9.   BESKRIVELSE AF DE EKSISTERENDE ELLER FREMTIDIGE BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER, SOM KAN ANVENDES I UNIONEN

a)

En liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, og hvis det er relevant, deres internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder).

b)

En beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der leveres, og som allerede bruges i Unionen, herunder en beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige disse beskrivelser, og en beskrivelse af eventuelle stillere til dette benchmark eller denne benchmarkfamilie.

c)

En liste over alle de benchmarks, der skal markedsføres til brug i Unionen, og, hvis det er relevant, deres ISIN-koder.

d)

En beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der skal markedsføres til brug i Unionen, herunder en beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige disse beskrivelser, og en beskrivelse af eventuelle stillere til dette benchmark eller denne benchmarkfamilie.

e)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som benchmarks baseret på regulerede data, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1011, og dermed er berettiget til de undtagelser, der er opført i samme forordnings artikel 17, stk. 1.

f)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som råvarebenchmarks, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 23), i forordning (EU) 2016/1011, og ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i særordningen i forordningens artikel 19 og bilag II eller de tilsvarende IOSCO-principper for rapporteringsagenturer.

g)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) og d) kan betragtes som rentebenchmarks, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) 2016/1011, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i særordningen i forordningens artikel 18 og bilag I.

h)

Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som beskrevet i litra b) anvendes i et sådant omfang inden for Unionen, at dette eller alle de benchmarks, som indgår i denne benchmarkfamilie, enten kan betragtes som væsentlige benchmarks som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) 2016/1011 eller ikkevæsentlige benchmarks som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2016/1011. De oplysninger, der skal indgives med henblik på vurderingen af den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde, som henviser til tredjelandebenchmarkene, inden for Unionen, herunder i tilfælde af en indirekte henvisning til sådanne benchmarks i en kombination af benchmarks, skal i videst muligt omfang fastlægges på grundlag af bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 (2).

i)

Begrundelsen for administratorens ansøgning om undtagelser som opført i artikel 25, stk. 1, for væsentlige benchmarks, og i artikel 26, stk. 1, for ikkevæsentlige benchmarks, i forordning (EU) 2016/1011 for benchmarket; oplysningerne skal i videst muligt omfang indgives i det format, der fastlægges ved de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som vedtages i henhold til artikel 25, stk. 8, og artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011 (3).

j)

Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark.

k)

Oplysninger om den procedure, som leverandøren skal anvende ved et benchmarks ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant.

10.   INPUTDATA OG METODE

a)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie politikker og procedurer i forhold til inputdata, herunder dem, der vedrører:

i)

den type inputdata, der anvendes, deres prioriteringsrækkefølge og eventuel udøvelse af skøn eller brug af fagmæssige bedømmelser

ii)

eventuelle processer til sikring af, at inputdataene er tilstrækkelige, passende og verificerbare

iii)

de kriterier, der fastsætter, hvem der må levere inputdata til administratoren, og proceduren til udvælgelse af stillere

iv)

evalueringen af stillerens inputdata og processen til validering af inputdata.

b)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie i forhold til metoden:

i)

en beskrivelse af metoden med fokus på de centrale elementer ved metoden i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og en nærmere præcisering i de reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 (4)

ii)

Politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører:

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på validering og revision af metoden, herunder eventuelle forsøg eller back-testing, der er foretaget

høringsprocessen vedrørende ethvert forslag til væsentlige ændringer i metoden.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (se side 1 i denne EUT).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 af 29. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (EUT L 12 af 17.1.2018, s. 11).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 af 9.8.2018, s. 9).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (se side 21 i denne EUT).


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/43


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1646

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 34, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I denne forordning fastsættes det, hvilke oplysninger den kompetente myndighed bør modtage med en ansøgning om godkendelse eller registrering af en benchmarkadministrator, alt afhængigt af de særlige karakteristika ved ansøgeren eller de benchmarks, der leveres, og som skal bruges i Unionen. Denne præcisering af de oplysninger, som skal leveres i ansøgningen om godkendelse og i ansøgningen om registrering, bidrager til at sikre en fælles og konsekvent proces i hele Unionen.

(2)

Det er vigtigt for den kompetente myndighed at modtage de oplysninger, der er omhandlet i denne forordning, således at den kan vurdere, om de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet med henblik på godkendelse eller registrering, opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(3)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, om eventuelle interessekonflikter som følge af ansøgerens ejeres benchmarkaktiviteter og forretningsinteresser kunne tænkes at indvirke på denne ansøgers uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen og således få negative konsekvenser for benchmarkets nøjagtighed og integritet, bør der stilles krav til ansøgeren om at indgive oplysninger om ejernes aktiviteter og moderselskabernes ejerskab.

(4)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine ledende organers sammensætning, funktion og uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om corporate governance-strukturen sikrer ansøgerens uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, og at interessekonflikter undgås og styres.

(5)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine politikker og procedurer vedrørende identifikation, styring og begrænsning af samt oplysning om interessekonflikter i forbindelse med levering af benchmarks eller benchmarkfamilier. For kritiske benchmarks bør en ansøger i betragtning af deres større systemiske betydning indgive en opdateret opgørelse til den kompetente myndighed over eksisterende interessekonflikter sammen med en forklaring om, hvordan de styres.

(6)

Ansøgeren bør indgive oplysninger om politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, således at den kompetente myndighed kan evaluere, i hvilket omfang den interne kontrolstruktur, overvågningen og ansvarlighedsrammen er relevante og robuste. Disse oplysninger er nødvendige, for at den kompetente myndighed kan vurdere, om disse politikker og procedurer opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(7)

Ansøgningen bør også omfatte oplysninger, som over for den kompetente myndighed dokumenterer, at kontrollen af de inputdata, der anvendes til at fastlægge de benchmarks, som ansøgeren leverer, er tilstrækkelig til at sikre sådanne datas integritet, og at de er repræsentative og nøjagtige, samt at den metode, der anvendes til at beregne benchmarkene, har alle de karakteristika, som der stilles krav om i forordning (EU) 2016/1011.

(8)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, i hvilket omfang benchmarket er repræsentativt for den økonomiske realitet, som det skal måle, bør ansøgeren give den kompetente myndighed en beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der er leveret eller skal leveres, og den pågældende benchmarktype, jf. bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011. Ansøgeren skal efter bedste evne typebestemme benchmarket og indgive oplysninger herom sammen med en angivelse af de kilder til data, der er anvendt, således at den kompetente myndighed kan danne sig et indtryk af, i hvilket omfang de underliggende oplysninger er pålidelige og udtømmende.

(9)

Indholdet i en ansøgning om godkendelse eller registrering fra en ansøger, som er en fysisk person, bør præciseres nærmere, idet administratorens organisation adskiller sig væsentligt fra juridiske personers.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(11)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(12)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i bilaget. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle krav

1.   En ansøgning i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011 skal, hvis det er relevant, indeholde følgende:

a)

oplysningerne i bilag I, hvis ansøgeren er en juridisk person, der ansøger om godkendelse

b)

oplysningerne i bilag II, hvis ansøgeren er en juridisk person, der ansøger om registrering

c)

oplysningerne i bilag I, hvis ansøgeren er en fysisk person, der ansøger om godkendelse, med undtagelse af oplysningerne i punkt 1, litra c), f), h) og i), i bilag I

d)

oplysningerne i bilag II, hvis ansøgeren er en fysisk person, der ansøger om registrering, med undtagelse af oplysningerne i punkt 1, litra c), f), h) og i), i bilag II.

2.   Ansøgningen må udelukkende indeholde oplysninger på benchmarkfamilieniveau, hvis ingen af familiens benchmarks er opført på den liste over kritiske benchmarks, der er opstillet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

3.   Hvis ansøgeren har undladt at indgive eventuelt krævede oplysninger, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger ikke er indgivet.

4.   Der stilles ikke krav til ansøgeren om at indgive oplysningerne i punkt 1, litra f)-j), i bilag I eller bilag II, alt efter hvad der er relevant, hvis den samme kompetente myndighed allerede fører tilsyn i medlemsstaten med ansøgeren i forbindelse med andre aktiviteter end levering af benchmarks.

Artikel 2

Oplysninger for forskellige typer af benchmarks

1.   En ansøger må for ikkevæsentlige benchmarks, som denne leverer, indgive de oplysninger, der stilles krav om i punkt 6 i bilag I eller, hvis det er relevant, punkt 6 i bilag II, i form af et sammendrag.

2.   Ikketilsynsbelagte enheder, som leverer kritiske eller væsentlige benchmarks, skal indgive oplysningerne i bilag I.

3.   Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks, skal indgive oplysningerne i den første kolonne i bilag II.

4.   En ansøger, som udelukkende leverer ikkevæsentlige benchmarks, skal indgive oplysningerne i den anden kolonne i bilag II.

5.   En ansøger, som udelukkende leverer benchmarks baseret på regulerede data, skal ikke indgive oplysningerne i punkt 5, litra c), punkt 6, litra a), nr. iii), og punkt 6, litra a), nr. iv), i bilag I og bilag II, jf. dog stk. 1 til 4.

6.   En ansøger, som udelukkende leverer rentebenchmarks, skal indgive oplysningerne i denne forordnings bilag og skal præcisere, hvordan de særlige krav i bilag I til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres, hvis bestemmelserne i bilag I til forordning (EU) 2016/1011 finder anvendelse ud over eller i stedet for kravene i afsnit II i forordning (EU) 2016/1011, jf. nævnte forordnings artikel 18.

7.   En ansøger, som udelukkende leverer råvarebenchmarks, skal indgive oplysningerne i denne forordnings bilag I, hvis ansøgeren er en ikketilsynsbelagt enhed, eller hvis denne leverer et kritisk benchmark. Hvis ansøgeren er en tilsynsbelagt enhed, og ingen af de benchmarks, denne leverer, er et kritisk benchmark, skal ansøgeren indgive oplysningerne i den første kolonne i bilag II. Ansøgeren skal præcisere, hvordan kravene i bilag II til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres for råvarebenchmarks, som er omfattet af bilag II i stedet for afsnit II i forordning (EU) 2016/1011, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2016/1011.

Artikel 3

Særlige oplysninger om politikker og procedurer

1.   Politikker og procedurer, som der oplyses om i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

en angivelse af identiteten af de eller de personer, som har ansvaret for at godkende og vedligeholde politikkerne og procedurerne

b)

en beskrivelse af, hvordan politikkernes og procedurernes regeloverholdelse overvåges, og identiteten af de personer, som har ansvaret for denne overvågning

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikkerne og procedurerne

2.   En ansøger, som er en del af en gruppe, kan overholde stk. 1 ved at indgive oplysninger om gruppens politikker og procedurer, hvis disse vedrører levering af benchmarks.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

1.   GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Ansøgerens fulde navn og LEI-kode.

b)

Kontoradresse i EU.

c)

Juridisk status.

d)

Websted, hvis et sådant findes.

e)

Oplysninger om den relevante kontaktperson i forbindelse med ansøgningen:

i)

navn

ii)

stilling

iii)

adresse

iv)

e-mailadresse

v)

telefonnummer.

f)

Hvis ansøgeren er en tilsynsbelagt enhed, oplysninger om dennes nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udføre, og dennes relevante kompetente myndighed i hjemlandet.

g)

En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i EU — uanset om de er omfattet af finansiel regulering — som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

h)

Eventuelle stiftelsesdokumenter, vedtægter eller andre lignende dokumenter.

i)

Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskabsorganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber. De virksomheder og datterselskaber, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

j)

En egenerklæring om godt omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

i)

disciplinærsager mod virksomheden (medmindre frafaldet)

ii)

en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

iii)

en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering.

k)

Antal leverede benchmarks.

2.   ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a)

Intern organisationsstruktur for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktion og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark, herunder deres:

i)

mandat eller et sammendrag deraf og

ii)

overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

b)

Procedurer, som sikrer, at administratorens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011.

c)

Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte), som er involveret i leveringen af et benchmark.

3.   INTERESSEKONFLIKTER

a)

Politikker og procedurer, som tager højde for:

i)

hvordan eksisterende og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet

ii)

særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller for bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, og som følge af hvilke der er stor sandsynlighed for interessekonflikter, herunder hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen, hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark, og hvis ansøgeren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle.

b)

For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over eventuelle identificerede væsentlige interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger. For hvert enkelt kritisk benchmark en opdateret opgørelse over eksisterende og potentielle interessekonflikter sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger.

c)

Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

4.   INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i)

IT-systemerne

ii)

risikostyring sammen med en kortlægning af de risici, som kan opstå, og som kan få konsekvenser for det leverede benchmarks nøjagtighed, integritet og spørgsmålet om, hvorvidt benchmarket er repræsentativt, eller for kontinuiteten i leveringen, sammen med de respektive begrænsende foranstaltninger

iii)

overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i de reguleringsmæssige tekniske standarder, der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011 (1), herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

iv)

kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme

v)

ansvarlighedsrammen som beskrevet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme.

b)

Nødprocedurer for fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark midlertidigt, herunder forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplaner.

c)

Procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011, som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til ansøgerens rådighed eller under ansøgerens kontrol.

5.   BESKRIVELSE AF LEVEREDE BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER

a)

En beskrivelse af et benchmark eller en benchmarkfamilie, som er leveret, eller som ansøgeren har til hensigt at levere, og af den pågældende benchmarktype, som ansøgeren bestemmer efter bedste evne og under hensyntagen til bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at typebestemme benchmarket.

b)

En beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige denne beskrivelse.

c)

En beskrivelse af stillere til et benchmark eller en benchmarkfamilie sammen med den adfærdskodeks, der er beskrevet i artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011, og for kritiske benchmarks, stillernes navn og arbejdssted.

d)

Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark eller en benchmarkfamilie.

e)

Oplysninger om den procedure, som administratoren skal anvende ved et benchmarks eller en benchmarkfamilies ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

6.   INPUTDATA OG METODE

a)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie politikker og procedurer i forhold til inputdata, herunder dem, der vedrører:

i)

den type inputdata, der anvendes, deres prioriteringsrækkefølge og eventuel udøvelse af skøn eller brug af fagmæssige bedømmelser

ii)

eventuelle processer til sikring af, at inputdataene er tilstrækkelige, passende og verificerbare

iii)

de kriterier, der fastsætter, hvem der må levere inputdata til administratoren, og proceduren til udvælgelse af stillere

iv)

evalueringen af stillerens inputdata og processen til validering af inputdata.

b)

For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie i forhold til metoden:

i)

en beskrivelse af metoden med fokus på de centrale elementer ved metoden i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og en nærmere præcisering i de reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 (2)

ii)

politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører:

1)

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på validering og revision af metoden, herunder eventuelle forsøg eller back-testing, der er foretaget

2)

høringsprocessen vedrørende ethvert forslag til væsentlige ændringer i metoden.

7.   OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, outsources:

a)

de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, som dokumenterer overholdelse af artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011

b)

nærmere oplysninger om de outsourcede funktioner, medmindre disse oplysninger allerede indgår i de relevante kontrakter

c)

politikker og procedurer vedrørende overvågning af de outsourcede aktiviteter.

8.   ANDRE OPLYSNINGER

a)

Ansøgeren kan indgive yderligere oplysninger, som er relevante for ansøgningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

b)

Ansøgeren skal indgive de krævede oplysninger på den måde og i den form, som den kompetente myndighed fastlægger.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (se side 1 i denne EUT).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (se side 21 i denne EUT).


BILAG II

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om registrering i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

 

»R« for »Relevant«

 

»I/R« for »Ikke relevant«

Punkt i bilag I

Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks

Enheder, som udelukkende leverer ikkevæsentlige benchmarks

1)   Generelle oplysninger

1 a)

Fulde navn

R

R

1 b)

Adresse

R

R

1 c)

Juridisk status

R

R

1 d)

Websted

R

R

1 e)

Kontaktperson

R

R

1 f)

Nuværende godkendelsesstatus

R (1)

R (1) for tilsynsbelagte enheder

I/R for ikketilsynsbelagte enheder

1 g)

Virksomhedsaktiviteter

R (1)

R (1)

1 h)

Stiftelsesdokumenter

R (1)

R (1)

1 i)

Selskabsstruktur

R (1)

R (1)

1 j)

Egenerklæring om godt omdømme

R (1)

R (1)

1 k)

Antal benchmarks

R

R

2)   Organisationsstruktur og governance

2 a)

Intern organisationsstruktur

R

R

2 b)

Medarbejdere

R

R

2 c)

Menneskelige ressourcer

R

I/R

3)   Interessekonflikter

3 a)

Politikker og procedurer

R (2)

R (2) i form af et sammendrag

3 b)

Væsentlige interessekonflikter

R

I/R

3 c)

Aflønningsform

R

R

4)   Intern kontrolstruktur, overvågning og ansvarlighedsramme

4 a)

Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark

R

R (3) i form af et sammendrag

4 b)

Interne ordninger med henblik på fastsættelse og offentliggørelse af et benchmark

R

R i form af et sammendrag

4 c)

Intern indberetning af overtrædelser

R

R i form af et sammendrag

5)   Beskrivelse af leverede benchmarks

5 a)

Beskrivelse

R (4)

R i form af et sammendrag

5 b)

Underliggende marked

R (4)

R i form af et sammendrag

5 c)

Stillere

R (4)

R i form af et sammendrag

5 d)

Korrektioner

R (4)

R i form af et sammendrag

5 e)

Ændring og ophør

R (4)

R i form af et sammendrag

6)   Inputdata og metode

6 a) i)

Beskrivelse af de anvendte inputdata

R (4)

R i form af et sammendrag

6 a) ii)

Inputdata — tilstrækkelige, passende og verificerbare

R (4)

R (5) i form af et sammendrag

6 a) iii)

Stillere

R (4)

R i form af et sammendrag

6 a) iv)

Evaluering af stillerens inputdata og validering af inputdata

R (6)

I/R

6 b) i)

Beskrivelse af metoden

R (4)

R i form af et sammendrag

6 b) ii) 1)

Validering/Revision

R (4)

R i form af et sammendrag

6 b) ii) 2)

Væsentlig ændring

R (6)

I/R

7)   Outsourcing

7 a)

Kontrakter

R (6)

I/R

7 b)

Outsourcede funktioner

R (6)

R i form af et sammendrag

7 c)

Kontrol

R (6)

R i form af et sammendrag

8)   Andet

8 a)

Yderligere oplysninger

R

R

8 b)

Form

R

R


(1)  Medmindre den samme kompetente myndighed allerede fører tilsyn i forbindelse med andre aktiviteter end levering af benchmarks.

(2)  En ansøger kan vælge at undlade at indgive oplysninger under punkt 3, litra a), nr. iii), i bilag I, i forhold til et væsentligt eller ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(3)  En ansøger kan undlade at indgive oplysninger under punkt 4, litra a), nr. iii), i bilag I — med undtagelse af oplysninger om oprettelse og vedligeholdelse af en permanent overvågningsfunktion — punkt 4, litra a), nr. iv), og punkt 4, litra a), nr. v), i bilag I — for så vidt angår visse oplysninger om kontrol- og ansvarlighedsrammen — i forhold til et væsentligt eller ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(4)  En tilsynsbelagt enhed, som både leverer væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, kan indgive sådanne oplysninger i form af et sammendrag i forhold til sine ikkevæsentlige benchmarks.

(5)  En ansøger kan vælge at undlade at indgive oplysninger om verificerbare inputdata i forhold til et ikkevæsentligt benchmark, som denne leverer.

(6)  En tilsynsbelagt enhed, som både leverer væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, kan vælge at indgive sådanne oplysninger udelukkende for de væsentlige benchmarks, som denne leverer.


5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/51


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1647

af 31. oktober 2018

om tilladelse til markedsføring af æghindehydrolysat som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2015/2283 må kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2), hvorved der fastlagdes en EU-liste over godkendte nye fødevarer, blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse af og markedsføring i Unionen af en ny fødevare og om ajourføring af EU-listen.

(4)

Den 5. august 2016 indgav virksomheden Biova, LLC (i det følgende benævnt »ansøgeren«) en ansøgning til Danmarks kompetente myndighed om tilladelse til at markedsføre æghindehydrolysat i Unionen som en ny fødevareingrediens som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3). Æghindehydrolysat skal ifølge ansøgningen anvendes i kosttilskud til den almindelige voksne befolkning.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 skal en ansøgning om markedsføring af en ny fødevare i Unionen, der er indgivet til en medlemsstat i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som der ikke er truffet endelig beslutning om inden den 1. januar 2018, behandles som en ansøgning i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(6)

Ansøgningen om tilladelse til markedsføring af æghindehydrolysat som en ny fødevare i Unionen blev indgivet til en medlemsstat i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 og opfylder samtidig kravene i forordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 7. juni 2017 afgav Danmarks kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. Den konkluderede i denne rapport, at æghindehydrolysat opfylder kriterierne for nye fødevarer i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Den 12. juni 2017 videresendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater. Andre medlemsstater fremsatte inden for den i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte frist på 60 dage begrundede indsigelser vedrørende fremstillingsprocessen, sammensætningen, toksikologiske data og potentiel lægemiddelinteraktion mellem den nye fødevare og medicin, der tages mod ledsmerter.

(9)

Efterfølgende indgav ansøgeren den 5. januar 2018 en anmodning til Kommissionen om beskyttelse af data omfattet af ejendomsrettigheder for en række undersøgelser vedlagt til støtte for ansøgningen, nemlig en detaljeret beskrivelse af fremstillingsprocessen, rapporten fra ekspertpanelet om BiovaFlex' GRAS-status (»Generally Recognized as Safe«) (4), en analyse af opløste hinder fra æggeskaller under anvendelse af RAST-inhibering (Radioallergosorbent Test Inhibition) (5), kvantitative ægallergentestresultater (6), en in vitro-mikrokernetest i pattedyrceller (TK6-celler) (7), en undersøgelse af akut oral toksicitet (8), en bakteriel tilbagemutationstest (Ames-test) (8), et klinisk pilotforsøg på mennesker til fastlæggelse af sikkerhed og virkningsfuldhed (9), en sensibiliseringstest på dyr (Bühler-test) (10) og en rapport om hæmatologiske og blodkemiske data og undersøgelser (11).

(10)

Kommissionen rådførte sig den 20. april 2018 med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og anmodede den om at foretage en yderligere vurdering vedrørende æghindehydrolysat som en ny fødevare, jf. forordning (EU) 2015/2283.

(11)

Den 27. juni 2018 vedtog autoriteten udtalelsen »Scientific Opinion on the safety of egg membrane hydrolysate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (12). Udtalelsen opfylder kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(12)

Nævnte udtalelse giver tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at æghindehydrolysat, ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer, når det anvendes som ingrediens i kosttilskud, er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(13)

I sin udtalelse om æghindehydrolysat som en ny fødevare vurderede autoriteten, at dataene om fremstillingsprocessen dannede grundlag for at vurdere sikkerheden ved æghindehydrolysat. Autoriteten vurderer derfor, at man ikke havde kunnet drage konklusionerne vedrørende sikkerheden ved æghindehydrolysat uden dataene fra den ikke offentliggjorte rapport om denne proces.

(14)

Efter at have modtaget autoritetens udtalelse bad Kommissionen ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til undersøgelserne og om at redegøre nærmere for ansøgerens påberåbelse af eneret til at henvise til undersøgelserne, jf. artikel 26, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 2015/2283.

(15)

Ansøgeren erklærede desuden, at han på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen havde ejendomsrettigheder til og eneret til at henvise til undersøgelserne i henhold til national ret, og at tredjemand derfor ikke retmæssigt kunne tilgå eller gøre brug af dem. Kommissionen har vurderet alle de oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren, og vurderer, at ansøgeren på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt.

(16)

Følgelig bør den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen, som er indeholdt i ansøgerens dossier, og uden hvilken den nye fødevare ikke kunne være blevet vurderet af autoriteten, i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 ikke anvendes af autoriteten til fordel for en senere ansøger i fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. Som følge heraf bør kun ansøgeren i en periode på fem år kunne markedsføre den nye fødevare godkendt ved denne forordning i Unionen.

(17)

Begrænsningen af godkendelsen af denne nye fødevare og af henvisning til den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen, som er indeholdt i ansøgerens dossier, således at kun ansøgeren må henvise hertil, er imidlertid ikke til hinder for, at andre ansøgere kan søge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for godkendelse i henhold til denne forordning.

(18)

Da kilden til den nye fødevare kommer fra æg, som er opført i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (13) som et af en række stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans, bør kosttilskud, der indeholder æghindehydrolysat, mærkes på passende vis i overensstemmelse med samme forordnings artikel 21.

(19)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (14) fastsat krav til kosttilskud. Det bør være tilladt at anvende æghindehydrolysat, uden at nævnte direktiv derved tilsidesættes.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Æghindehydrolysat, som specificeret i bilaget til nærværende forordning, opføres i EU-listen over godkendte nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   I en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden må kun den oprindelige ansøger, dvs.

 

Virksomhed: Biova, LLC

 

Adresse: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, USA

markedsføre den i stk. 1 omhandlede nye fødevare i Unionen, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de data, der er beskyttet i henhold til denne forordnings artikel 2, eller med samtykke fra Biova, LLC.

3.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de i bilaget til nærværende forordning fastsatte anvendelsesbetingelser og mærkningskrav.

4.   Den i denne artikel omhandlede godkendelse meddeles, uden at bestemmelserne i direktiv 2002/46/EF derved tilsidesættes.

Artikel 2

Undersøgelsen indeholdt i ansøgningsdossieret, som danner grundlag for autoritetens vurdering af den i artikel 1 omhandlede nye fødevare, og som ifølge ansøgeren opfylder kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra Biova, LLC.

Artikel 3

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(4)  Biova, LLC; februar 2015 (ikke offentliggjort).

(5)  Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; april 2014 (ikke offentliggjort).

(6)  Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; februar 2008b (ikke offentliggjort).

(7)  BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR); januar 2016 (ikke offentliggjort).

(8)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); januar 2009a (ikke offentliggjort).

(9)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC; juli 2009c (ikke offentliggjort).

(10)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); februar 2009a (ikke offentliggjort).

(11)  ST&T Consultants, San Francisco (CA); juli 2009c (ikke offentliggjort).

(12)  EFSA Journal 2018;16(7):5363.

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som sidste kolonne i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer):

»Databeskyttelse«

2)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

Ȯghindehydrolysat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »æghindehydrolysat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Godkendt den 25. november 2018. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, USA. I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare æghindehydrolysat kun markedsføres i Unionen af Biova, LLC., medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de(n) videnskabelige dokumentation eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra Biova, LLC.

Slutdato for databeskyttelsen: 25. november 2023«.

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF bestemt til den almindelige voksne befolkning

450 mg/dag

3)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikation

Ȯghindehydrolysat

Beskrivelse

Æghindehydrolysatet fremstilles af hinderne fra skaller fra hønseæg. Æggeskallerne underkastes hydromekanisk separation til tilvejebringelse af æghinderne, som derefter videreforarbejdes efter en patenteret opløsningsmetode. Efter opløsningsprocessen filtreres, koncentreres, spraytørres og emballeres opløsningen.

Karakteristik/sammensætning

Kemiske parametre

Metoder

Kvælstofforbindelser i alt (% w/w): ≥ 88

Forbrænding ifølge AOAC 990.03 og AOAC 992.15

Kollagen (% w/w): ≥ 15

SircolTM Soluble Collagen Assay

Elastin (% w/w): ≥ 20

FastinTM Elastin Assay

Glycosaminglycaner i alt (% w/w): ≥ 5

USP26 (chondroitinsulfat-K0032-metode)

Calcium: ≤ 1 %

 

Fysiske parametre

pH: 6,5-7,6

Aske (% w/w): ≤ 8

Vandindhold (% w/w): ≤ 9

Vandaktivitet: ≤ 0,3

Opløselighed (i vand): opløseligt

Bulkmassefylde: ≥ 0,6 g/cm3

Tungmetaller

Arsen ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Aerobt kimtal: ≤ 2 500 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 5 MPN/g

Salmonella: Negativ (i 25 g)

Colibakterier: ≤ 10 MPN/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 CFU/g

Mesofile sporer: ≤ 25 CFU/g

Termofile sporer: ≤ 10 CFU/10 g

Gærsvampe: ≤ 10 CFU/g

Skimmelsvampe: ≤ 200 CFU/g

CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units); MPN = mest sandsynlige antal; USP: United States Pharmacopeia.«