ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 254

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
10. oktober 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1500 af 9. oktober 2018 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet thiram og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1501 af 9. oktober 2018 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet pymetrozin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1502 af 8. oktober 2018 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1503 af 8. oktober 2018 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Aromia bungii (Faldermann) (meddelt under nummer C(2018) 6447)

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1500

af 9. oktober 2018

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet thiram og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, artikel 49, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Thiram blev ved Kommissionens direktiv 2003/81/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet thiram, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. april 2019.

(4)

Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af thiram inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 20. januar 2016.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 27. januar 2017 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt thiram kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Autoriteten påviste en stor akut risiko for forbrugere og arbejdstagere ved anvendelse af thiram ved bladsprøjtning. Den påviste desuden en stor risiko for fugle og pattedyr ved de vurderede repræsentative anvendelser, herunder frøbehandling, selv når der tages højde for anvendelsen af højere raffinement i risikovurderingen. Der kunne ikke på baggrund af de ufuldstændige oplysninger om metabolit M1 udledes nogen definition for restkoncentrationer i forbindelse med risikovurdering, så derfor kunne vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtag via kosten ikke fuldføres, og maksimalgrænseværdierne kunne ikke fastsættes. Desuden kunne autoriteten ikke på baggrund af de tilgængelige oplysninger udelukke, at der dannes N-nitrosodimethylamin (NDMA), et problematisk stof i betragtning af dets iboende farer, i drikkevand, når overfladevand og grundvand indeholdende thiram og dets metabolit DMCS udsættes for vandbehandlingsprocesser. På baggrund af de begrænsede tilgængelige oplysninger konkluderede autoriteten desuden, at risikoen er høj for vandorganismer, når disse udsættes for DMCS. Desuden kunne autoriteten ikke på baggrund af de tilgængelige oplysninger drage konklusioner vedrørende de potentielt hormonforstyrrende egenskaber ved thiram.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til autoritetens konklusion. Derudover opfordrede Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(11)

Derfor kan det med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke fastslås, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet thiram bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(12)

Den 18. maj 2018 skrev ansøgeren til Kommissionen for at trække de repræsentative anvendelser vedrørende bladsprøjtning tilbage fra ansøgningen om fornyelse.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14)

Under hensyntagen til den risiko, der er konstateret for fugle og vilde pattedyr i forbindelse med behandlet frø, bør markedsføring og anvendelse af frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende thiram, forbydes.

(15)

Forbuddet mod markedsføring og anvendelse af behandlet frø bør finde anvendelse fra den 31. januar 2020 for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode for frøforsyningskæden under hensyntagen til den begrænsede rådighed af frø, som ikke er behandlet med midler indeholdende thiram.

(16)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram.

(17)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periodeudløbe senest den 30. april 2019 for plantebeskyttelsesmidler, som anvendes til bladsprøjtning, og senest den 30. januar 2020 for andre plantebeskyttelsesmidler, herunder midler til frøbehandling.

(18)

Udløbsdatoen for thiram blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/524 (7) forlænget til den 30. april 2019 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning finde anvendelse hurtigst muligt.

(19)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende thiram i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(20)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet thiram fornyes ikke.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 73 om thiram.

Artikel 3

Forbud mod markedsføring af behandlede frø

Frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram, må ikke anvendes eller markedsføres.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram som aktivstof, senest den 30. januar 2019.

Artikel 5

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 30. april 2019 for plantebeskyttelsesmidler, som anvendes til bladsprøjtning, og senest den 30. januar 2020 for andre plantebeskyttelsesmidler, herunder midler til frøbehandling.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3 finder anvendelse fra den 31. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktivstoffer (EUT L 224 af 6.9.2003, s. 29).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiram. EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/524 af 28. marts 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram (EUT L 88 af 4.4.2018, s. 4).


10.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1501

af 9. oktober 2018

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet pymetrozin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Pymetrozin blev ved Kommissionens direktiv 2001/87/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet pymetrozin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. juni 2019.

(4)

Der blev i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af pymetrozin inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, der kræves i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 28. juni 2013.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 28. august 2014 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt pymetrozin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Autoriteten konkluderede, at der er stor sandsynlighed for, at de vurderede repræsentative anvendelser kan føre til eksponering af grundvandet over parametergrænsen for drikkevand på 0,1 μg/l af den toksikologisk relevante metabolit CGA371075 i alle relevante grundvandsscenarier. Autoriteten konkluderede desuden, at flere andre toksikologisk relevante metabolitter af pymetrozin ligeledes forventes at forekomme over grænsen på 0,1 μg/L i visse eller alle relevante grundvandsscenarier ved de evaluerede repræsentative anvendelser. Den konkluderede også, at den toksikologiske profil for metabolitter, der er omfattet af definitionen af restkoncentrationer i planter for risikovurdering, ikke kunne bekræftes, og at vurderingen af risikoen for vandorganismer ved eksponering for metabolit M3MF i forbindelse med de repræsentative overvejede anvendelsesformål ikke kunne afsluttes på baggrund af de tilgængelige oplysninger i dossieret.

(9)

Autoriteten konkluderede desuden, at pymetrozin forårsagede skadelige virkninger for endokrine organer på tværs af forskellige arter og tidsfrister. Autoriteten kunne dog ikke afslutte den videnskabelige vurdering af potentielt hormonforstyrrende egenskaber ved pymetrozin på baggrund af de tilgængelige oplysninger i dossieret.

(10)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1141/2010, til udkastet den reviderede vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(11)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(12)

Derfor kan det med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke fastslås, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet pymetrozin bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pymetrozin.

(15)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pymetrozin, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 30. januar 2020.

(16)

Udløbsdatoen for pymetrozin blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917 (7) forlænget til den 30. juni 2019 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning finde anvendelse hurtigst muligt.

(17)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af pymetrozin i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(18)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet pymetrozin fornyes ikke.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 23 om pymetrozin.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pymetrozin som aktivstof, senest den 30. april 2019.

Artikel 4

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 30. januar 2020.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2018].

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer (EFT L 276 af 19.10.2001, s. 17).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pymetrozine. EFSA Journal 2014;12(9):3817, 102 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917 af 27. juni 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, carvon, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiocarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, pymetrozin og s-metolachlor (EUT L 163 af 28.6.2018, s. 13).


AFGØRELSER

10.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/7


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1502

af 8. oktober 2018

om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 18. juli 2016 trådte Jordi SOLÉ i FERRANDO i stedet for Francesc HOMS i MOLIST som medlem og Amadeu ALTAFAJ i TARDIO trådte i stedet for Roger ALBINYANA i SAIGÍ som suppleant, jf. Rådets afgørelse (EU) 2016/1203 (4). Den 27. marts 2017 trådte Maria BADIA i CUTCHET i stedet for Jordi SOLÉ i FERRANDO som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2017/602 (5).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Maria BADIA i CUTCHETs mandatperiode er udløbet.

(3)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Amadeu ALTAFAJ i TARDIOs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

a)

som medlem:

Ernest MARAGALL i MIRA, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña

b)

som suppleant:

Natàlia MAS GUIX, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2018.

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1203 af 18. juli 2016 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien (EUT L 198 af 23.7.2016, s. 44).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/602 af 27. marts 2017 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien (EUT L 82 af 29.3.2017, s. 8).


10.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1503

af 8. oktober 2018

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Aromia bungii (Faldermann)

(meddelt under nummer C(2018) 6447)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aromia bungii (Faldermann) (i det følgende benævnt »skadegøreren«) er ikke opført i bilag I eller bilag II til direktiv 2000/29/EF.

(2)

Der har imidlertid for første gang været udbrud af denne skadegører i Italien og Tyskland. Den pågældende skadegører har uacceptable økonomiske, miljømæssige eller sociale virkninger på Unionens område. Indslæbning og forekomst af skadegøreren i Unionen bør derfor forbydes og forhindres. Der bør træffes særlige foranstaltninger i det øjemed.

(3)

Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) vedtog i 2014 en rapport om en skadegørerrisikoanalyse vedrørende skadegøreren (2). I rapporten identificeres som sandsynlige spredningsveje for indslæbning af skadegøreren alle former for træ eller træprodukter af Prunus-arter, som er store nok til at kunne opretholde skadegørerens livscyklus til voksenstadiet, og som ikke er blevet behandlet med henblik på at dræbe skadegøreren. Der bør derfor fastsættes særlige foranstaltninger vedrørende indførsel til og flytning inden for Unionen af planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på 1 cm eller derover på det tykkeste sted, bortset fra frø, af Prunus spp. (i det følgende benævnt »planter«). Disse foranstaltninger bør også gælde for træ som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF (i det følgende benævnt »træ«) og træemballeringsmateriale, som helt eller delvis er fremstillet af Prunus spp. (i det følgende benævnt »træemballeringsmateriale«).

(4)

I tilfælde af udbrud af skadegøreren på Unionens område bør der afgrænses et område omkring det pågældende udbrudssted med henblik på vedtagelse af effektive udryddelsesforanstaltninger inden for dette område.

(5)

Der bør tages hensyn til de økonomiske og miljømæssige virkninger af destruktion af planter. På visse betingelser bør der derfor ikke kræves etablering af et afgrænset område, hvis skadegøreren kan fjernes fra de planter, hvor den blev fundet, og det kan konstateres, at skadegøreren ikke kan blive etableret.

(6)

Under nærmere angivne omstændigheder bør medlemsstaterne have mulighed for at beslutte ikke at etablere afgrænsede områder og begrænse foranstaltningerne til destruktion af de angrebne planter eller planteproduktmaterialer, fordi det ville stå i rimeligt forhold til den pågældende plantesundhedsmæssige risiko.

(7)

Det er mere sandsynligt, at planter og træ, som er blevet dyrket eller har været i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, eller træemballeringsmateriale med oprindelse i afgrænsede områder er angrebet af skadegøreren. Flytning af sådanne planter og sådant træ og træemballeringsmateriale bør derfor være omfattet af særlige krav for at forhindre yderligere spredning af skadegøreren.

(8)

For at sikre nøje overvågning af flytning af planter til plantning med oprindelse i de afgrænsede områder og for at give et effektivt overblik over de steder, hvor den plantesundhedsmæssige risiko på grund af skadegøreren er høj, bør Kommissionen og medlemsstaterne have adgang til oplysninger om de produktionssteder, der ligger i de afgrænsede områder.

(9)

For at sikre, at planter og træ, der indføres til Unionen fra tredjelande, er frie for skadegøreren, bør kravene vedrørende deres indførsel fra tredjelandene til Unionen svare til kravene for flytning af planter og træ fra de afgrænsede områder til resten af Unionens område.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»skadegøreren«: Aromia bungii (Faldermann)

b)

»planter«: planter til plantning, bortset fra frø, hvis stængel eller rodhals har en diameter på 1 cm eller derover på det tykkeste sted, af Prunus spp., undtagen Prunus laurocerasus L.

c)

»træ«: træ som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF, såfremt det er fremstillet helt eller delvis af følgende planter, der er opført i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3):

KN-kode

Beskrivelse

4401 12 00

Brænde; træ i form af flis eller spåner, savsmuld og træaffald eller lignende former, af andet træ end nåletræ

4401 22 00

Andet træ end nåletræ, i form af flis eller spåner

4401 40

Savsmuld og træaffald, ikke agglomereret (4)

4403 12 00

Andet træ end nåletræ, ubearbejdet, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller flere sider

ex 4404 20 00

Emner af træ (undtagen af nåletræ) til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign.

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 94

Træ af kirsebærtræ (Prunus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

9406 10 00

Præfabrikerede bygninger af træ

d)

»træemballeringsmateriale« emballeringsmateriale, der helt eller delvis er fremstillet af planterne

e)

»produktionssted«: enhver lokalitet eller samling af marker, der drives som en enkelt produktions- eller landbrugsenhed, herunder produktionsanlæg, der forvaltes særskilt af plantesundhedsmæssige årsager

f)

»professionel operatør«: enhver, der er erhvervsmæssigt beskæftiget med en eller flere af følgende aktiviteter vedrørende planter, planteprodukter og træemballeringsmateriale:

plantning

avl

produktion, herunder dyrkning, opformering og vedligeholdelse

indførsel til og flytning inden for og ud af Unionens område

markedsføring.

Artikel 2

Forbud mod indførsel til eller spredning inden for Unionen af skadegøreren

Det er forbudt at indføre eller sprede skadegøreren på Unionens område.

Artikel 3

Påvisning af eller mistanke om forekomst af skadegøreren

1.   Enhver, der har mistanke om eller får kendskab til forekomst af skadegøreren, underretter omgående det officielle ansvarlige organ og giver dette alle relevante oplysninger om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren.

2.   Det officielle ansvarlige organ registrerer omgående sådanne oplysninger.

3.   Hvis det officielle ansvarlige organ er blevet underrettet om forekomst eller mistanke om forekomst af skadegøreren, træffer det alle nødvendige foranstaltninger for at bekræfte forekomsten eller mistanken om forekomst.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der har ansvaret for planter, som kan være angrebet af skadegøreren, omgående underrettes om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren, de mulige konsekvenser og risici og de foranstaltninger, der skal træffes.

Artikel 4

Undersøgelser for forekomst af skadegøreren på medlemsstaternes områder

Medlemsstaterne gennemfører årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på deres område.

Disse undersøgelser gennemføres af det officielle ansvarlige organ eller under det officielle ansvarlige organs officielle tilsyn. De skal bestå af visuelle undersøgelser og, i tilfælde af mistanke om angreb af skadegøreren, indsamling af stikprøver henblik på identifikation af skadegøreren. Der skal i undersøgelserne tages hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske dokumentation, skadegørerens biologi, forekomsten af modtagelige planter og deres biologi samt alle andre relevante oplysninger vedrørende forekomsten af skadegøreren.

Artikel 5

Etablering af afgrænsede områder

1.   Hvis forekomst af skadegøreren bekræftes, afgrænser den pågældende medlemsstat straks et område (i det følgende benævnt »afgrænset område«) i overensstemmelse med stk. 2.

2.   Det afgrænsede område består af en angrebet zone og en stødpudezone.

Den angrebne zone er det område, hvor forekomst af skadegøreren er bekræftet, og som omfatter:

a)

alle planter, der vides at være angrebet af den pågældende skadegører

b)

alle planter, der udviser tegn eller symptomer på muligt angreb af denne skadegører

c)

alle andre planter, der kan have været eller kan blive kontamineret eller angrebet af denne skadegører, herunder planter, der kan være angrebet på grund af deres modtagelighed over for skadegøreren og placering tæt på de angrebne planter eller fælles produktionssted, hvis det kendes, sammen med angrebne planter eller planter, der stammer fra disse.

Stødpudezonen skal være mindst 2 km bred og omgive den angrebne zone.

Den nøjagtige afgrænsning af den angrebne zone og stødpudezonen skal baseres på sunde videnskabelige principper, skadegørerens biologi, angrebets omfang og fordelingen af planter og træ i det pågældende område.

I tilfælde, hvor det ansvarlige officielle organ konkluderer, at det er muligt at udrydde skadegøreren, jf. artikel 6, stk. 1, under hensyntagen til omstændighederne ved udbruddet, resultaterne af en specifik undersøgelse eller øjeblikkelig anvendelse af udryddelsesforanstaltninger, kan stødpudezonens radius nedsættes til ikke under 1 km uden for grænsen til den angrebne zone.

3.   Bekræftes forekomst af skadegøreren i stødpudezonen, revurderes og ændres afgrænsningen af den angrebne zone og stødpudezonen omgående i overensstemmelse hermed.

4.   Påvises skadegøreren ikke i et afgrænset område ved de undersøgelser, der er omhandlet i artikel 4 og i nærværende artikels stk. 6, litra b), i en periode på fire på hinanden følgende år, kan denne afgrænsning ophæves. I sådanne tilfælde underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

5.   Medlemsstaterne kan undlade at etablere afgrænsede områder, jf. stk. 1, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er dokumentation for, at skadegøreren er blevet indslæbt til området via planter, træ eller træemballeringsmateriale, der var angrebet, før de blev ført ind i det pågældende område, og det er blevet konstateret, at skadegøreren ikke er blevet etableret, og at skadegøreren ikke er i stand til at sprede og formere sig på grund af sin biologi.

b)

Der er dokumentation for, at forekomsten af skadegøreren er et isoleret fund, der er umiddelbart forbundet med en plante, træ eller træemballeringsmateriale, og som ikke forventes at føre til, at den bliver etableret, og

det er blevet konstateret, at skadegøreren ikke er blevet etableret, og at skadegøreren ikke er i stand til at sprede og formere sig på grund af sin biologi.

Med henblik på litra b) skal der tages hensyn til resultaterne af specifikke undersøgelser og udryddelsesforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan omfatte forebyggende fældning og bortskaffelse af planter og planteprodukter samt destruktion og bortskaffelse af træemballeringsmateriale, efter at de er blevet undersøgt.

6.   Hvis en af betingelserne i stk. 5 er opfyldt, træffer medlemsstaterne følgende foranstaltninger:

a)

øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre hurtig udryddelse af skadegøreren og udelukke muligheden for spredning

b)

regelmæssig og intensiv overvågning i en periode, der omfatter mindst én livscyklus for skadegøreren og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, i en radius på mindst 1 km omkring de angrebne planter eller det angrebne træ eller træemballeringsmateriale eller det sted, hvor skadegøreren blev fundet

c)

destruktion af alt angrebet plantemateriale, træ eller træemballeringsmateriale

d)

undersøgelse af angrebets oprindelse ved at spore planter, træ eller træemballeringsmateriale i det omfang, det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb

e)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør

f)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (ISPM = international standard for plantesundhedsforanstaltninger) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14.

Med henblik på litra d) skal undersøgelsen omfatte målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode.

De i litra a)-f) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra a).

Artikel 6

Udryddelses- og inddæmningsforanstaltninger

1.   Den medlemsstat, der etablerer det afgrænsede område, jf. artikel 5, træffer følgende foranstaltninger i dette område:

a)

øjeblikkelig fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder, hvis der observeres larvegange under den angrebne plantes rodhals

b)

fældning af alle planter inden for en radius af 100 m omkring de angrebne planter og undersøgelse af disse planter for tegn på angreb

c)

fjernelse, undersøgelse og sikker bortskaffelse af planter, der er fældet i overensstemmelse med litra a) og b), og af deres rødder, hvis det er nødvendigt, samt undersøgelse og bortskaffelse af andre planteprodukter og træemballeringsmateriale

d)

forbud mod enhver flytning af potentielt angrebet materiale ud af det afgrænsede område

e)

undersøgelse af angrebets oprindelse ved at spore de(t) berørt(e) planter, træ eller træemballeringsmateriale, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb

f)

udskiftning af planter med andre plantearter, hvis det er relevant

g)

forbud mod plantning af nye planter på friland i et område som omhandlet i litra b) i dette stykke, bortset fra produktionssteder som omhandlet i artikel 7, stk. 1

h)

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst på Prunus spp. med særligt fokus på stødpudezonen; overvågningen skal omfatte mindst én kontrol om året

i)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes mod indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne for flytning af planter, træ og træemballeringsmateriale fra det afgrænsede område

j)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke skadegørerens udryddelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

k)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14.

Med henblik på litra a) gælder det, at i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyveperiode, skal fældning og fjernelse ske før starten på den næste flyveperiode.

Hvis et ansvarligt officielt organ konkluderer, at fældning er uhensigtsmæssigt for enkelte træer på grund af deres særlige sociale, kulturelle eller miljømæssige værdi, skal den medlemsstat, der har etableret det afgrænsede område, uanset litra b) sikre, at de pågældende planter, der ikke skal fældes, underkastes en individuel og regelmæssig undersøgelse for tegn på angreb, og at der træffes foranstaltninger, der svarer til fældning, for at forhindre eventuel spredning af skadegøreren fra disse planter. Den i artikel 10 omhandlede rapport skal indeholde en redegørelse for begrundelserne for denne konklusion samt en beskrivelse af foranstaltningerne.

Med henblik på litra c) skal alle nødvendige forholdsregler træffes for at undgå spredning af skadegøreren under og efter fældning

Med henblik på litra e) skal de pågældende planter fældes, hvis det ved undersøgelsen viser sig, at planterne er angrebet.

Med henblik på litra h) skal det officielle ansvarlige organ, hvor det er relevant, gennemføre målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode, og antallet af prøver anføres i den rapport, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1.

De i litra a)-k) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.

2.   Hvis resultaterne af de i artikel 4 omhandlede undersøgelser i mere end fire på hinanden følgende år har bekræftet forekomst af skadegøreren i et område, og det er godtgjort, at det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan medlemsstaterne nøjes med at træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse i det pågældende område.

I så fald skal stødpudezonens radius forøges til mindst 4 km.

Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte følgende:

a)

øjeblikkelig fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder, hvis der observeres larvegange under den angrebne plantes rodhals

b)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af de fældede planter og deres rødder; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren efter fældning

c)

forbud mod enhver flytning af potentielt angrebet materiale ud af det afgrænsede område

d)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

e)

forbud mod plantning af nye planter på friland i den angrebne zone som omhandlet i artikel 5, bortset fra produktionssteder som omhandlet i artikel 7, stk. 1

f)

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst på Prunus spp. med særligt fokus på stødpudezonen; overvågningen skal omfatte mindst én kontrol om året

g)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes mod indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne for flytning af planter og træ fra det afgrænsede område

h)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke inddæmning af skadegøreren, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

i)

andre foranstaltninger, der kan bidrage til at inddæmme skadegøreren.

Med henblik på litra a) gælder det, at i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyveperiode, skal fældning og fjernelse ske før starten på den næste flyveperiode.

Med henblik på litra f) skal det officielle ansvarlige organ, hvor det er relevant, gennemføre målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode, og antallet af prøver anføres i den rapport, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1.

De i litra a)-i) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.

Artikel 7

Flytning af planter inden for Unionen

1.   Planter med oprindelse (5) i et afgrænset område må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (6), og i mindst to år forud for flytningen eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der opfylder kravene i stk. 2-5.

2.   Produktionsstedet skal være registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (7).

3.   Produktionsstedet skal årligt gøres til genstand for mindst to omhyggelige officielle kontroller, der foretages på passende tidspunkter, og der må ikke være tegn på angreb af skadegøreren. Kontrollen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode af planternes stængler og grene i tilfælde af en øget mistanke om forekomst af skadegøreren.

4.   Produktionsstedet:

i)

skal fysisk være fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller

ii)

skal have været underkastet passende forebyggende behandlinger og målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode på hvert parti af planter inden flytning i det omfang, der er fastsat i nedenstående tabel; produktionsstedet skal årligt på passende tidspunkter underkastes officielle undersøgelser inden for en radius af mindst 1 km omkring stedet og må ikke udvise tegn på angreb.

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved en destruktiv metode (antal planter, der skal destrueres)

1 – 4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

5.   Grundstammer, der opfylder kravene i stk. 1-4, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket i overensstemmelse med disse krav, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

6.   Planter, der ikke har oprindelse i afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, under forudsætning af at det pågældende produktionssted er i overensstemmelse med kravene i stk. 2, 3 og 4, og kun hvis planterne ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

7.   Planter, der er importeret fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, i overensstemmelse med artikel 11, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

Artikel 8

Flytning af træ inden for Unionen

1.   Flytning inden for Unionen af træ med oprindelse i et afgrænset område eller træ, der har bevaret hele eller en del af sin overflade, der er indført til et afgrænset område, er forbudt.

2.   Uanset stk. 1 må træ, undtagen i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i et afgrænset område og træ, der har bevaret hele eller en del af sin overflade, kun flyttes inden for Unionen, hvis det ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF. Plantepasset må kun udstedes, hvis træet opfylder et af følgende krav:

a)

Det er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56°C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Varmebehandlingen skal godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

b)

Træet har undergået passende ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

3.   Uanset stk. 1 må træ i form af flis, spåner og træaffald med oprindelse i et afgrænset område kun flyttes inden for Unionen, hvis det ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF, og det opfylder en af følgende betingelser:

a)

Det er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56°C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne).

b)

Det er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

4.   Hvad angår stk. 2 og 3 må træet, hvis der ikke findes noget behandlings- eller forarbejdningsanlæg inden for det afgrænsede område, kun flyttes inden for Unionen under officiel kontrol og under lukkede forhold, så det sikres, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste anlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling eller forarbejdning i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Affaldsmateriale hidrørende fra behandling eller forarbejdning i henhold til stk. 2 og 3 skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for det afgrænsede område.

Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på Prunus spp. inden for et område med en radius på mindst 1 km fra behandlings- eller forarbejdningsanlægget.

Artikel 9

Flytning af træemballeringsmateriale inden for Unionen

1.   Flytning inden for Unionen af træemballeringsmateriale med oprindelse i et afgrænset område er forbudt.

2.   Uanset stk. 1 må flytning af træemballeringsmateriale med oprindelse i et afgrænset område kun finde sted, hvis træemballeringsmaterialet opfylder alle følgende betingelser:

a)

Det har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) nr. 15 (8) om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel.

b)

Det bærer et mærke som specificeret i bilag II til FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) nr. 15 med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard.

3.   Hvis der ikke findes noget behandlingsanlæg inden for det afgrænsede område, må træemballeringsmaterialet kun flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, så det sikres, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling og mærkning i overensstemmelse med stk. 2.

Affaldsmateriale hidrørende fra behandling i overensstemmelse med første afsnit skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område.

Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på Prunus spp. inden for et område med en radius på mindst 1 km fra behandlings- eller forarbejdningsanlægget.

Artikel 10

Rapportering om undersøgelser og foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne sender senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater:

a)

en rapport om de undersøgelser, der er foretaget i det foregående kalenderår, og de foranstaltninger, der er truffet eller agtes truffet i det pågældende år i henhold til artikel 4-6, samt resultaterne af disse undersøgelser og foranstaltninger

b)

en ajourført liste over alle afgrænsede områder, der er etableret i henhold til artikel 5, herunder oplysninger om deres beskrivelse og placering med kort, der viser deres afgrænsning

c)

i tilfælde, hvor medlemsstaterne i henhold til artikel 5, stk. 5, har besluttet ikke at etablere et afgrænset område, understøttende data og begrundelser.

2.   I tilfælde, hvor det er begrundet i udviklingen af den plantesundhedsmæssige risiko, tilpasser medlemsstaterne de respektive undersøgelser og foranstaltninger. De underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådan tilpasning.

Artikel 11

Indførsel til Unionen af planter med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme

Planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF. Certifikatet skal indeholde en af følgende erklæringer i rubrikken »Supplerende erklæring«:

a)

Planterne har i hele deres levetid kun været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som vides at være frit for skadegøreren.

b)

Planterne er i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for skadegøreren i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og følgende betingelser er opfyldt:

i)

Produktionsstedet er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet.

ii)

Produktionsstedet er årligt blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren.

iii)

Produktionsstedet er fysisk fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller det er blevet underkastet passende forebyggende behandling, og det er omgivet af en stødpudezone med en radius på mindst 4 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren.

iv)

Hvis der er konstateret forekomst af eller tegn på skadegøreren, er der straks blevet truffet udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren.

v)

Umiddelbart forud for eksporten er sendinger af planterne blevet underkastet en omhyggelig officiel kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene. Denne kontrol har omfattet målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode. Hvis sendinger indeholder planter med oprindelse i steder, som på fremstillingstidspunktet befandt sig i en stødpudezone, hvor der var blevet konstateret forekomst af eller tegn på skadegøreren, er der foretaget prøveudtagning af planterne i sendingen ved en destruktiv metode i overensstemmelse med følgende skema:

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved en destruktiv metode (antal planter, der skal destrueres)

1 – 4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

c)

Planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. ii).

Med henblik på litra a) anføres navnet på området i rubrikken »Oprindelsessted«.

Artikel 12

Indførsel til Unionen af træ med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme

1.   Træ, undtagen i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF. Certifikatet skal indeholde en af følgende erklæringer i rubrikken »Supplerende erklæring«:

a)

Træet har oprindelse i områder, som er fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som vides at være frie for skadegøreren.

b)

Træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56°C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne).

c)

Træet har undergået passende ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

Navnet på det område, der er omhandlet i litra a), skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«.

Med henblik på litra b) skal varmebehandlingen godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

2.   Træ i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF. Certifikatet skal indeholde en af følgende erklæringer i rubrikken »Supplerende erklæring«:

a)

Træet har oprindelse i områder, som er fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som vides at være frie for skadegøreren.

b)

Træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56°C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne).

c)

Træet er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

Med henblik på litra a) anføres navnet på området i rubrikken »Oprindelsessted«.

Artikel 13

Officiel kontrol ved indførsel til Unionen af planter og træ med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme

1.   Alle sendinger af planter og træ, der indføres til Unionen fra et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme, underkastes en omhyggelig officiel kontrol på indgangsstedet til Unionen eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i henhold til artikel 1 i Kommissionens direktiv 2004/103/EF (9).

2.   De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene, påvises. Kontrollen skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved en destruktiv metode.

Artikel 14

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne ophæver eller ændrer de foranstaltninger, de har truffet for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 15

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Paris. Findes på http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Gælder for træaffald, ikke agglomereret, med en tykkelse og bredde på over 2,5 cm.

(5)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2013.

(6)  Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas (EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22).

(7)  Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer (EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38).

(8)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 15, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2013.

(9)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).