ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 234

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
18. september 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1239 af 9. juli 2018 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1239

af 9. juli 2018

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 211/2011 må initiativtagerne til borgerinitiativer alene bruge formularer, der er i overensstemmelse med modellerne i bilag III til forordningen med henblik på indsamling af støttetilkendegivelser fra underskrivere.

(2)

Formularerne for støttetilkendegivelse indeholder en erklæring om databeskyttelse med oplysninger om, hvordan underskrivernes personoplysninger må behandles, og hvilke rettigheder underskrivere har som registrerede. Erklæringen om databeskyttelse henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2), som er ophævet.

(3)

Direktiv 95/46/EF blev ophævet ved forordning (EU) 2016/679 (3). Forordning (EU) 2016/679 har fundet anvendelse siden den 25. maj 2018.

(4)

Artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 indeholder bestemmelser om, hvilke oplysninger den dataansvarlige skal give på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, når der indsamles personoplysninger fra den registrerede. Sådanne oplysninger bør for fremtiden gives i erklæringen om databeskyttelse i modellen for formularerne for støttetilkendegivelse,

(5)

I henhold til artikel 94 i forordning (EU) 2016/679 gælder henvisninger til det ophævede direktiv 95/46/EF som henvisninger til forordning (EU) 2016/679. Af hensyn til klarhed, retssikkerhed og gennemsigtighed bør henvisningen i erklæringen om databeskyttelse ajourføres.

(6)

Bilag III til forordning (EU) nr. 211/2011 bør derfor ændres.

(7)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EU) nr. 211/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Teksten til den erklæring om databeskyttelse, der er anført i modellen for formularen for støttetilkendegivelse i slutningen af del A, affattes således:

»Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse vil de personoplysninger, som du afgiver i denne formular, kun blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af oplysningernes behandling.

Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller i en måned efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige procedurer opbevares ud over disse frister i højst en uge efter datoen for disse procedurers afslutning.

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at dine oplysninger behandles ulovligt.

Initiativtagerne til borgerinitiativet er de dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

De eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register; adressen er angivet i denne formular.

Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.«

2)

Teksten til den erklæring om databeskyttelse, der er anført i modellen for formularen for støttetilkendegivelse i slutningen af del B, affattes således:

»Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse vil de personoplysninger, som du afgiver i denne formular, kun blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af oplysningernes behandling.

Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller i en måned efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige procedurer opbevares ud over disse frister i højst en uge efter datoen for disse procedurers afslutning.

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at dine oplysninger behandles ulovligt.

Initiativtagerne til borgerinitiativet er de dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

De eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register; adressen er angivet i denne formular.

Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).