ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 217

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
27. august 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1198 af 22. august 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1199 af 22. august 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Boudin blanc de Rethel (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1200 af 22. august 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Brioche vendéenne (BGB))

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1201 af 22. august 2018 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTS))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1202 af 22. august 2018 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Czosnek galicyjski (BGB))

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1203 af 21. august 2018 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i USA og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 (meddelt under nummer C(2018) 5848)

7

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1198

af 22. august 2018

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Oli de l'Empordà«/»Aceite de l'Empordà« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Spaniens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Oli de l'Empordà«/»Aceite de l'Empordà«, der er registreret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/385 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Oli de l'Empordà«/»Aceite de l'Empordà« (BOB) godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/385 af 3. marts 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà (BOB)) (EUT L 65 af 10.3.2015, s. 4).

(3)  EUT C 67 af 22.2.2018, s. 19.


27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1199

af 22. august 2018

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Boudin blanc de Rethel« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Boudin blanc de Rethel«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2001 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Boudin blanc de Rethel« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2001 af 17. oktober 2001 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EUT L 275 af 18.10.2001, s. 9).

(3)  EUT C 97 af 15.3.2018, s. 13.


27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1200

af 22. august 2018

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Brioche vendéenne« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Brioche vendéenne«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 738/2004 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Brioche vendéenne« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 738/2004 af 21. april 2004 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Peras de Rincón de Soto og Brioche vendéenne) (EUT L 116 af 22.4.2004, s. 5).

(3)  EUT C 95 af 13.3.2018, s. 27.


27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1201

af 22. august 2018

om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Kiełbasa krakowska sucha staropolska« (GTS))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Kiełbasa krakowska sucha staropolska« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Kiełbasa krakowska sucha staropolska« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Kiełbasa krakowska sucha staropolska« (GTS) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 53 af 13.2.2018, s. 11.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1202

af 22. august 2018

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Czosnek galicyjski« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Czosnek galicyjski« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Czosnek galicyjski« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Czosnek galicyjski« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grønsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 110 af 23.3.2018, s. 32.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


AFGØRELSER

27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1203

af 21. august 2018

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i USA og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204

(meddelt under nummer C(2018) 5848)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, første led, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2.3, 2.4 og 2.5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til samme direktiv er der fastsat særlige krav vedrørende indførsel til Unionen af asketræ (træ af Fraxinus L.) samt visse andre træsorter med oprindelse i USA.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 (2) fik medlemsstaterne bemyndigelse til at indrømme en midlertidig undtagelse fra artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til samme direktiv for særlige krav vedrørende indførsel til Unionen af asketræ (træ af Fraxinus L.) med oprindelse i USA.

(3)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 udløb den 30. juni 2018. Den bør derfor efterfølges af nærværende afgørelse for at sikre fortsat indførsel til Unionen af det pågældende træ.

(4)

I betragtning af de erfaringer, der er opnået under anvendelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204, bør kravene heri fortsat anvendes i henhold til nærværende afgørelse.

(5)

På grundlag af oplysninger indhentet under en kontrol, som Kommissionen foretog i USA i januar 2018, og oplysninger fremlagt af USA's nationale plantebeskyttelsesorganisation under og efter denne kontrol bør der imidlertid opfordres til en strengere inspektion af og et strengere tilsyn med asketræ i USA. Med henblik herpå bør der fastsættes specifikke betingelser vedrørende kontrol af fortegnelser, procedurer og mærkning samt inspektion før afsendelsen og overvågning på godkendte savværker.

(6)

For bedre at kunne vurdere, hvordan nærværende afgørelse anvendes, bør medlemsstaterne give Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om den import, der er foretaget.

(7)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 ophæves.

(8)

Nærværende afgørelse bør anvendes indtil den 30. juni 2020, således at gennemførelsen heraf kan tages op til revision senest på det tidspunkt.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bemyndigelse til at indrømme undtagelse

Uanset artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til samme direktiv kan medlemsstaterne tillade indførsel til Unionen af træ af Fraxinus L. med oprindelse i eller forarbejdet i USA (i det følgende benævnt »træet«) der, inden det forlader USA, opfylder de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Plantesundhedscertifikat

1.   Træet skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, der er udstedt i USA, som er i overensstemmelse med artikel 13a, stk. 3 og 4, i direktiv 2000/29/EF, og hvorved det attesteres, at træet efter inspektion er fundet frit for skadegørere.

2.   Plantesundhedscertifikatet skal i rubrikken »Tillægserklæring« indeholde følgende elementer:

a)

erklæringen »I overensstemmelse med EU-kravene, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1203«

b)

bundtnummer/-numre svarende til hvert specifikt bundt, der eksporteres

c)

navnet på det/de godkendte anlæg i USA.

Artikel 3

Indberetning af import

Den importerende medlemsstat fremlægger senest den 31. december hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder af sendinger af træet, der i årets løb er importeret i henhold til denne afgørelse.

Article 4

Meddelelse om manglende overholdelse af reglerne

Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om hver sending, der ikke er i overensstemmelse med denne afgørelse. Denne meddelelse skal gives senest to arbejdsdage efter datoen for tilbageholdelsen af en sådan sending.

Artikel 5

Ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 ophæves.

Artikel 6

Udløbsdato

Denne afgørelse udløber den 30. juni 2020.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204 af 3. februar 2017 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i USA og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2416 om anerkendelse af bestemte områder i USA som værende frie for Agrilus planipennis Fairmaire (EUT L 32 af 7.2.2017, s. 35).


BILAG

1.   Krav til forarbejdning

Forarbejdningen af træet skal opfylde alle de følgende krav:

a)

Afbarkning

Træet er afbarket, med undtagelse af visuelt separate og klart adskilte små barkstykker (uanset antal), der opfylder en af følgende betingelser:

i)

de er under 3 cm brede (uanset længden) eller

ii)

hvis de er over 3 cm brede, er overfladen af hvert barkstykke under 50 cm2.

b)

Savning

Opsavet træ er fremstillet af afbarket rundtræ.

c)

Varmebehandling

Træet opvarmes gennem hele sin profil til mindst 71 °C i 1 200 minutter i et varmekammer, der er godkendt af Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) eller af et af APHIS godkendt organ.

d)

Tørring

Træet er tørret i overensstemmelse med industrielle tørreskemaer af mindst to ugers varighed, som anerkendt af APHIS.

Det endelige vandindhold må ikke overstige 10 %, udtrykt som en procentdel af tørstoffet.

2.   Krav til anlæg

Træet skal fremstilles, håndteres eller oplagres i et anlæg, der opfylder alle de følgende krav:

a)

Det er officielt godkendt af APHIS eller af et af APHIS godkendt organ i henhold til certificeringsprogrammet vedrørende skadegøreren Agrilus planipennis Fairmaire.

b)

Det er registreret i en database, som er offentliggjort på APHIS' websted.

c)

Det bliver kontrolleret af APHIS eller af et APHIS godkendt organ mindst en gang om måneden, og det er blevet konkluderet, at anlægget overholder kravene i dette bilag. Hvis disse kontroller udføres af et af APHIS godkendt organ, skal APHIS udføre kontroller af dette arbejde hver sjette måned. Kontrollerne hver sjette måned skal omfatte verifikation af organets procedurer og dokumentation samt kontroller i godkendte faciliteter.

d)

Det anvender udstyr til behandling af træet, der er kalibreret i overensstemmelse med driftshåndbogen for udstyret.

e)

Det fører fortegnelser over sine procedurer, der verificeres af APHIS eller af et af APHIS godkendt organ, herunder over behandlingens varighed, temperaturer under behandling og — for hvert enkelt bundt, der skal eksporteres — overensstemmelseskontrol og det endelige vandindhold.

3.   Mærkning

Hvert bundt af træet skal være forsynet med både et entydigt bundtnummer og en mærkat med påskriften »HT-KD« eller »Heat Treated-Kiln Dried« (Varmebehandlet-Ovntørret). Mærkaten skal være udstedt af — eller under tilsyn af — en dertil udpeget person på det godkendte anlæg, efter at det er kontrolleret, at kravene til forarbejdningen, jf. punkt 1, og kravene til anlægget, jf. punkt 2, er overholdt.

4.   Undersøgelser før eksport

Træet, der er bestemt til Unionen, skal inspiceres før eksport af APHIS eller af et af APHIS godkendt organ for at sikre, at kravene i punkt 1 og 3 er overholdt.