ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 213

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
22. august 2018


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2018/1140 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018

1

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2018/1141 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018

20

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Budgetanmærkninger er kun gennemførlige, for så vidt at de ikke ændrer eller udvider anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller påvirker institutionernes administrative uafhængighed, og såfremt de kan dækkes af de disponible ressourcer (som angivet i bilaget til brevet om gennemførelsesmulighederne dateret den 28. oktober 2015).

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

22.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2018/1140

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som endeligt vedtaget den 30. november 2017 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018, vedtaget af Kommissionen den 13. april 2018,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2018, vedtaget af Rådet den 18. juni 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 4. juli 2018,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 4. juli 2018.

A. TAJANI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 57 af 28.2.2018.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 2 FOR REGNSKABSÅRET 2018

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 3
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 12

— Titel 1:

Egne indtægter 13

— Titel 3:

Overskud, saldi og tilpasninger 17

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2018 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2018 (1)

Budget 2017 (2)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Sikkerhed og medborgerskab

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Et globalt Europa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administration

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Særlige instrumenter

517 246 105

1 581 200 013

–67,29

Udgifter i alt  (3)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2018 (4)

Budget 2017 (5)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Nettosaldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1, 3 2 og 3 3)

p.m.

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

102 280 878 484

78 356 340 114

+30,53

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (6)

142 374 438 534

115 483 788 464

+23,29

Indtægter i alt  (7)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


TABEL 1

Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Medlemsstat

1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Reduktionssats (%)

1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag (8)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgarien

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Tjekkiet

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Danmark

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Tyskland

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estland

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estland

Irland

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Grækenland

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Spanien

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Frankrig

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Kroatien

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Kroatien

Italien

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cypern

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cypern

Letland

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litauen

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luxembourg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luxembourg

Ungarn

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nederlandene

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Østrig

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polen

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumænien

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenien

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovakiet

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finland

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Sverige

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Det Forenede Kongerige

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

I alt

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgarien

238 743 000

0,30

71 622 900

Tjekkiet

732 794 000

0,30

219 838 200

Danmark

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Tyskland

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estland

115 396 000

0,30

34 618 800

Irland

860 539 000

0,30

258 161 700

Grækenland

740 156 000

0,30

222 046 800

Spanien

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Frankrig

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Kroatien

241 636 000

0,30

72 490 800

Italien

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cypern

92 779 000

0,30

27 833 700

Letland

113 835 000

0,30

34 150 500

Litauen

175 208 000

0,30

52 562 400

Luxembourg

197 348 500

0,30

59 204 550

Ungarn

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nederlandene

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Østrig

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polen

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumænien

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenien

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovakiet

300 056 000

0,30

90 016 800

Finland

962 168 000

0,30

288 650 400

Sverige

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Det Forenede Kongerige

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

I alt

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 450 833 000

 

2 890 809 302

Bulgarien

503 702 000

 

327 153 687

Tjekkiet

1 792 468 000

 

1 164 205 255

Danmark

3 048 528 000

 

1 980 014 325

Tyskland

33 995 907 000

 

22 080 290 181

Estland

230 792 000

 

149 899 055

Irland

2 431 496 000

 

1 579 252 975

Grækenland

1 882 276 000

 

1 222 535 415

Spanien

12 003 612 000

 

7 796 327 840

Frankrig

23 880 801 000

 

15 510 544 132

Kroatien

483 272 000

 

313 884 433

Italien

17 500 853 000

 

11 366 777 555

Cypern

185 558 000

 

120 519 640

Letland

279 697 000

0,6494985  (9)

181 662 778

Litauen

411 930 000

 

267 547 912

Luxembourg

394 697 000

 

256 355 105

Ungarn

1 239 469 000

 

805 033 241

Malta

104 602 000

 

67 938 841

Nederlandene

7 354 650 000

 

4 776 834 052

Østrig

3 720 154 000

 

2 416 234 397

Polen

4 681 410 000

 

3 040 568 715

Portugal

1 933 791 000

 

1 255 994 330

Rumænien

1 874 072 000

 

1 217 206 930

Slovenien

429 322 000

 

278 843 990

Slovakiet

865 923 000

 

562 415 679

Finland

2 268 419 000

 

1 473 334 710

Sverige

5 044 851 000

 

3 276 623 095

Det Forenede Kongerige

24 483 615 000

 

15 902 070 914

I alt

157 476 700 000

 

102 280 878 484


TABEL 4

Beregning af bruttoreduktionen af BNI-bidrag for Danmark, Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstat

Bruttoreduktion

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen

Finansieringen af reduktionen

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgarien

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Tjekkiet

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Danmark

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Tyskland

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estland

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irland

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Grækenland

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Spanien

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Frankrig

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Kroatien

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italien

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cypern

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Letland

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litauen

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luxembourg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Ungarn

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nederlandene

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Østrig

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polen

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumænien

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenien

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovakiet

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finland

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Sverige

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Det Forenede Kongerige

 

15,55

170 992 114

170 992 114

I alt

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2017 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (10) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

17,1194

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

118 550 222 885

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (11)

 

25 135 292 635

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (12)

 

1 019 406 910

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (13)

 

–45 769 948

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til – 4 992 305 660  EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2

Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgarien

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Tjekkiet

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Danmark

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Tyskland

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estland

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irland

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Grækenland

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Spanien

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Frankrig

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Kroatien

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italien

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cypern

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Letland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litauen

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luxembourg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Ungarn

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nederlandene

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Østrig

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polen

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumænien

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenien

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovakiet

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finland

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Sverige

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Det Forenede Kongerige

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (14) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

 

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Egne indtægter i alt (15)

Nettoafgifter sukkersektoren (80 %)

Toldafgifter netto (80 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (80 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) (p.m.)

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Reduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 890 809 302

31 084 353

242 848 053

3 727 357 508

3,12

6 200 557 508

Bulgarien

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 153 687

3 517 825

27 483 181

429 777 593

0,36

517 877 593

Tjekkiet

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 205 255

12 518 490

97 801 325

1 494 363 270

1,25

1 781 863 270

Danmark

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 014 325

– 120 268 697

166 334 951

2 368 265 379

1,98

2 745 965 379

Tyskland

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 080 290 181

237 425 396

319 035 307

24 729 800 934

20,69

29 461 400 934

Estland

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 899 055

1 611 838

12 592 561

198 722 254

0,17

231 622 254

Irland

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 252 975

16 981 424

132 668 215

1 987 064 314

1,66

2 292 464 314

Grækenland

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 535 415

13 145 704

102 701 463

1 560 429 382

1,31

1 737 529 382

Spanien

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 796 327 840

83 832 514

654 945 669

10 123 390 923

8,47

11 835 890 923

Frankrig

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 510 544 132

166 782 096

1 302 993 398

20 114 032 926

16,83

21 863 832 926

Kroatien

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 884 433

3 375 143

26 368 472

416 118 848

0,35

468 718 848

Italien

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 366 777 555

122 224 918

954 888 235

14 440 085 908

12,08

16 535 985 908

Cypern

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 519 640

1 295 926

10 124 487

159 773 753

0,13

181 673 753

Letland

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 662 778

1 953 387

15 260 935

233 027 600

0,19

281 027 600

Litauen

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 547 912

2 876 895

22 475 882

345 463 089

0,29

432 863 089

Luxembourg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 355 105

2 756 540

21 535 609

339 851 804

0,28

361 851 804

Ungarn

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 033 241

8 656 378

67 628 382

1 039 000 401

0,87

1 196 000 401

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 938 841

730 534

5 707 334

90 067 009

0,08

103 267 009

Nederlandene

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 776 834 052

– 705 434 085

69 019 868

4 610 418 585

3,86

7 357 018 585

Østrig

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 416 234 397

25 981 335

34 911 864

2 996 252 996

2,51

3 217 352 996

Polen

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 040 568 715

32 694 690

255 428 883

3 926 508 288

3,28

4 631 708 288

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 255 994 330

13 505 482

105 512 244

1 664 476 356

1,39

1 819 176 356

Rumænien

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 206 930

13 088 408

102 253 833

1 538 368 371

1,29

1 700 568 371

Slovenien

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 843 990

2 998 359

23 424 831

365 278 280

0,31

442 678 280

Slovakiet

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 415 679

6 047 555

47 246 822

705 726 856

0,59

811 026 856

Finland

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 334 710

15 842 504

123 770 345

1 901 597 959

1,59

2 055 697 959

Sverige

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 276 623 095

– 166 217 026

47 343 511

3 479 373 880

2,91

4 027 373 880

Det Forenede Kongerige

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 902 070 914

170 992 114

–4 992 305 660

14 545 844 068

12,17

18 081 444 068

I alt

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 280 878 484

0

0

119 530 438 534

100,00

142 374 438 534

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Titel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2/2018

Nyt beløb

1

EGNE INDTÆGTER

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

555 542 325

555 542 325

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

45 050 050

 

45 050 050

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

110 000 000

 

110 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

115 000 000

 

115 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

6 186 061

 

6 186 061

9

DIVERSE INDTÆGTER

25 001 000

 

25 001 000

 

TILSAMMEN

144 778 626 795

 

144 778 626 795

TITEL 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2/2018

Nyt beløb

 

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produktionsafgift

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITEL 1 3 - I ALT

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

KAPITEL 1 4 - I ALT

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 5 - I ALT

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 6 - I ALT

0 ,—

 

0 ,—

 

Titel 1 - I alt

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2/2018

Nyt beløb

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår anvendes en sats på 0,6495 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget 2018

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018.

Nyt beløb

Belgien

2 906 510 838

–15 701 536

2 890 809 302

Bulgarien

328 930 634

–1 776 947

327 153 687

Tjekkiet

1 170 528 678

–6 323 423

1 164 205 255

Danmark

1 990 768 846

–10 754 521

1 980 014 325

Tyskland

22 200 220 084

– 119 929 903

22 080 290 181

Estland

150 713 237

– 814 182

149 899 055

Irland

1 587 830 745

–8 577 770

1 579 252 975

Grækenland

1 229 175 661

–6 640 246

1 222 535 415

Spanien

7 838 673 879

–42 346 039

7 796 327 840

Frankrig

15 594 790 219

–84 246 087

15 510 544 132

Kroatien

315 589 308

–1 704 875

313 884 433

Italien

11 428 516 623

–61 739 068

11 366 777 555

Cypern

121 174 247

– 654 607

120 519 640

Letland

182 649 487

– 986 709

181 662 778

Litauen

269 001 108

–1 453 196

267 547 912

Luxembourg

257 747 507

–1 392 402

256 355 105

Ungarn

809 405 808

–4 372 567

805 033 241

Malta

68 307 853

– 369 012

67 938 841

Nederlandene

4 802 779 600

–25 945 548

4 776 834 052

Østrig

2 429 358 262

–13 123 865

2 416 234 397

Polen

3 057 083 675

–16 514 960

3 040 568 715

Portugal

1 262 816 309

–6 821 979

1 255 994 330

Rumænien

1 223 818 234

–6 611 304

1 217 206 930

Slovenien

280 358 541

–1 514 551

278 843 990

Slovakiet

565 470 460

–3 054 781

562 415 679

Finland

1 481 337 181

–8 002 471

1 473 334 710

Sverige

3 294 420 193

–17 797 098

3 276 623 095

Det Forenede Kongerige

15 988 443 592

–86 372 678

15 902 070 914

Artikel 1 4 0 i alt

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

TITEL 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2/2018

Nyt beløb

 

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

555 542 325

555 542 325

3 0 2

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 0 - I ALT

p.m.

555 542 325

555 542 325

 

KAPITEL 3 1

3 1 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 3 1 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 1 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 2

3 2 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 3 2 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 2 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 3

3 3 0

Modregning af justeringer af egne indtægter fra moms og BNI vedrørende tidligere regnskabsår

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 3 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 4 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 5

3 5 0

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 3 5 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 5 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 6

3 6 0

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 3 6 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 6 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 7

3 7 0

Tilpasning som følge af gennemførelsen af afgørelsen om egne indtægter

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 7 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 - I alt

p.m.

555 542 325

555 542 325

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 1 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

KAPITEL 3 2 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

KAPITEL 3 3 —

MODREGNING AF JUSTERINGER AF EGNE INDTÆGTER FRA MOMS OG BNI VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 4 —

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

KAPITEL 3 5 —

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 6 —

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 7 —

TILPASNING SOM FØLGE AF GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSEN OM EGNE INDTÆGTER

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2/2018

Nyt beløb

p.m.

555 542 325

555 542 325

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 39. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 1, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen«.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 18.

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EFT L 168 af 7.6.2014, s. 29).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39).

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 7.


(1)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2018 (EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 og nr. 2/2017.

(2)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2017 (EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 til nr. 6/2017.

(3)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(4)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2018 (EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 og nr. 2/2017.

(5)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2017 (EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 til nr. 6/2017.

(6)  Egne indtægter for 2018-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 169. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj 2017.

(7)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(8)  Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

(9)  Beregning af sats: (102 280 878 484) / (157 476 700 000) = 0,649498487611183.

(10)  Afrundede procentsatser.

(11)  De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen.

(12)  »UK-fordelen« svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI.

(13)  Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen — fra 10 % til 20 % fra og med den 1. januar 2014 — af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter (TEI).

(14)  p.m. (egne indtægter + andre indtægter = indtægter i alt = udgifter i alt); (142 374 438 534 + 2 404 188 261 = 144 778 626 795 = 144 778 626 795).

(15)  Egne indtægter i alt i procent af BNI: (142 374 438 534) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,20 %.


22.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/20


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2018/1141

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som endeligt vedtaget den 30. november 2017 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018, vedtaget af Kommissionen den 23. maj 2018,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018, vedtaget af Rådet den 22. juni 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 25. juni 2018,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 4. juli 2018,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 4. juli 2018.

A. TAJANI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 57 af 28.2.2018.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 3 FOR REGNSKABSÅRET 2018

INDHOLD

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter 23

— Titel 22:

Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger 26

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 3/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Reserver (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

KONKURRENCE

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Reserver (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Reserver (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITET OG TRANSPORT

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

MILJØ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Reserver (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

DIREKTE FORSKNING

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Reserver (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

39 909 728 476

34 230 153 557

 

 

39 909 728 476

34 230 153 557

14

BESKATNING OG TOLDUNION

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

UDDANNELSE OG KULTUR

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMMUNIKATION

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

HANDEL

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Reserver (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reserver (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Reserver (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Reserver (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

BUDGET

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

REVISION

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIK

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

SPROGTJENESTER

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGI

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIMA

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Reserver (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RESERVER

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

I alt

156 196 026 490

140 763 487 169

500 000 000

 

156 696 026 490

140 763 487 169

Heraf reserver (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

TITEL 22

NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 3/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

167 697 810

167 697 810

 

 

167 697 810

167 697 810

22 02

UDVIDELSESPROCESSEN OG UDVIDELSESSTRATEGI

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Reserver (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 04

DET EUROPÆISKE NABOSKABSINSTRUMENT (ENI)

2 435 530 106

2 336 883 728

 

 

2 435 530 106

2 336 883 728

 

Titel 22 - I alt

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reserver (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

KAPITEL 22 02 —   UDVIDELSESPROCESSEN OG UDVIDELSESSTRATEGI

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2018

Ændringsbudget nr 3/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 02

UDVIDELSESPROCESSEN OG UDVIDELSESSTRATEGI

22 02 01

Støtte til Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo (1), Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

22 02 01 01

Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

4

199 267 000

221 500 000

 

 

199 267 000

221 500 000

22 02 01 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

4

307 100 000

166 000 000

 

 

307 100 000

166 000 000

 

Artikel 22 02 01 - Tilsammen

 

506 367 000

387 500 000

 

 

506 367 000

387 500 000

22 02 02

Støtte til Island

22 02 02 01

Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 22 02 02 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 03

Støtte til Tyrkiet

22 02 03 01

Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

4

97 400 000

13 500 000

 

 

97 400 000

13 500 000

Reserver (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

167 400 000

48 500 000

 

 

167 400 000

48 500 000

22 02 03 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

4

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

 

Artikel 22 02 03 - Tilsammen

 

333 784 000

276 000 000

500 000 000

 

833 784 000

276 000 000

Reserver (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

403 784 000

311 000 000

500 000 000

 

903 784 000

311 000 000

22 02 04

Regional integration og territorialt samarbejde og støtte til landegrupper (horisontale programmer)

22 02 04 01

Flerlandeprogrammer, regional integration og territorialt samarbejde

4

411 426 000

283 000 000

 

 

411 426 000

283 000 000

22 02 04 02

Erasmus+ — Bidrag fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

4

30 271 000

34 352 588

 

 

30 271 000

34 352 588

22 02 04 03

Bidrag til Det Sydøsteuropæiske Energifællesskab

4

4 529 832

4 529 832

 

 

4 529 832

4 529 832

 

Artikel 22 02 04 - Tilsammen

 

446 226 832

321 882 420

 

 

446 226 832

321 882 420

22 02 51

Gennemførelse af tidligere førtiltrædelsesbistand (før 2014)

4

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

22 02 77

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

22 02 77 01

Pilotprojekt — Bevarelse og genoprettelse af kulturarv i konfliktområder

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 02

Forberedende foranstaltning — bevarelse og genoprettelse af kulturarv i konfliktområder

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 03

Forberedende foranstaltning — styrkelse af det regionale samarbejde om spørgsmålet om forsvundne personer som følge af konflikterne i det tidligere Jugoslavien

4

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikel 22 02 77 - Tilsammen

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Kapitel 22 02 - I alt

 

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Reserver (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 02 03
Støtte til Tyrkiet

22 02 03 02
Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

Budget 2018

Ændringsbudget nr 3/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

Anmærkninger

Under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) skal denne bevilling dække følgende specifikke mål i Tyrkiet:

støtte til økonomisk, social og territorial udvikling med henblik på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

styrkelse af evnen hos modtagerne i bilag I til forordningen til på alle niveauer at opfylde de forpligtelser, der følger af EU-medlemskab, inden for økonomisk, social og territorial udvikling ved at støtte den gradvise tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af gældende EU-ret, herunder forberedelse til forvaltning af Unionens strukturfonde, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Eventuelle indtægter hidrørende fra finansielle bidrag fra medlemsstater og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til bestemte projekter eller programmer for bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne, kan medføre tildeling af supplerende bevillinger. Sådanne bidrag i henhold til artikel 6 3 3 i den almindelige oversigt over indtægter udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b). De beløb, der opføres på budgetposten for udgifter til administrativ støtte, fastsættes i bidragsaftalen for de enkelte aktionsprogrammer med et gennemsnit på højst 4 % af bidragene til det tilsvarende program for hvert kapitel, jf. dog finansforordningens artikel 187, stk. 7.

Enhver bevilling, der anvendes med henblik på at støtte flygtninge og værtssamfund, skal direkte gavne flygtninge og/eller de aktiviteter, som udøves af civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for dette område.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11), særlig artikel 2, stk. 1, litra b) og c).


(1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244(1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.