ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 202

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
9. august 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber ( EUT L 85 af 1.4.2016 )

13

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) ( EUT L 334 af 17.12.2010 )

13

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald ( EFT L 365 af 31.12.1994 )

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1105

af 8. august 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 47, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at kompetente myndigheder skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver. Med henblik på at sikre en effektiv kommunikation bør de kompetente myndigheder og ESMA gøre brug af definerede kommunikationskanaler, herunder udpegede kontaktpersoner og standardformularer, til anmodning om oplysninger, kvittering for modtagelse af anmodninger om oplysninger og besvarelse af anmodninger om oplysninger.

(2)

De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, er blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 36, stk. 1, navnlig de i samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger og eventuelle senere ændringer af disse oplysninger. De kompetente myndigheder og ESMA bør skulle indgå aftale om de tekniske specifikationer for afgivelse af de pågældende oplysninger til ESMA's websted, så det sikres, at oplysningerne overføres nøjagtigt og sikkert.

(3)

De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give ESMA i henhold til forordning (EU) 2016/1011, kan omfatte personoplysninger og andre følsomme oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at afgivelsen af oplysninger er omfattet af passende beskyttelsesforanstaltninger og fortrolighedsregler.

(4)

De kompetente myndigheder og ESMA bør gives tilstrækkelig tid til at indføre procedurer for afgivelse af oplysninger som fastsat ved denne forordning. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, idet ESMA konkluderede, at dette ikke ville have stået i forhold til omfanget og virkningen af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, i betragtning af at de kun direkte ville berøre de medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder og således ikke markedsdeltagere.

(7)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Meddelelse af oplysninger til ESMA til ESMA-registret

1.   For at gøre det muligt for ESMA at oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, meddeler de kompetente myndigheder ESMA i de samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger, samt eventuelle ændringer af disse oplysninger, senest fem arbejdsdage efter den relevante afgørelse.

2.   Ved den relevante afgørelse forstås hvilken som helst af følgende afgørelser truffet af en kompetent myndighed, som medfører en forpligtelse i henhold til forordning (EU) 2016/1011 til at meddele ESMA de pågældende oplysninger eller den pågældende ændring:

a)

en afgørelse om at godkende eller registrere en administrator i henhold til artikel 34, stk. 6, litra a) eller b), i forordning (EU) 2016/1011

b)

en afgørelse om at trække godkendelsen eller registreringen af en administrator tilbage eller suspendere den i henhold til nævnte forordnings artikel 35, stk. 1

c)

en afgørelse om at anerkende en administrator, der er etableret i et tredjeland, i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 5

d)

en afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde en sådan anerkendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 8

e)

en afgørelse om at godkende valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 3

f)

en afgørelse om at kræve, at valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie trækkes tilbage i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 6.

Alle oplysninger eller ændringer heraf som omhandlet i stk. 1 meddeles til ESMA via ESMA's kommunikationskanal, som sikrer, at oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed bevares under overførslen.

3.   De kompetente myndigheder og ESMA indgår aftale om, hvilken informationsteknologi der skal anvendes til indberetning af oplysninger til ESMA's websted via ESMA's kommunikationskanal.

Artikel 2

Underretning af ESMA om benchmarks fra anerkendte administratorer

Enhver underretning af ESMA i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011 skal ske ved brug af elektroniske midler, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen.

Artikel 3

Anmodning om oplysninger

1.   Enhver anmodning fra ESMA om oplysninger fra en kompetent myndighed i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, bortset fra oplysninger, der er omfattet af nærværende forordnings artikel 1 og 2, indgives ved brug af formularen i bilag I til nærværende forordning.

2.   En kompetent myndighed, der anmodes om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 (i det følgende benævnt »den anmodede myndighed«), kvitterer for modtagelsen af anmodningen senest syv dage efter at have modtaget denne ved brug af formularen i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Besvarelse af en anmodning om oplysninger

1.   Den anmodede myndighed giver ESMA de oplysninger, der anmodes om, ved brug af formularen i bilag III til denne forordning. Den anmodede myndighed tager alle rimelige skridt inden for rammerne af sine beføjelser til at fremskaffe og fremlægge de ønskede oplysninger. Er det ikke muligt for den anmodede myndighed at fremlægge oplysningerne senest på den anslåede svardato, der er angivet i dens kvittering for modtagelse af anmodningen om oplysninger, underretter den uden ophold ESMA herom og angiver en ny anslået svardato sammen med en begrundelse for, at en forlængelse er nødvendig.

2.   Den anmodede myndighed rådfører sig om fornødent med ESMA med henblik på præcisering af, hvilke oplysninger der ønskes, og om hyppigheden af de opdateringer, der måtte være nødvendige.

Artikel 5

Overførselsmidler

Alle anmodninger om oplysninger, kvitteringer for modtagelse og besvarelser af anmodninger om oplysninger som omhandlet i artikel 3 og 4 skal overholde følgende regler:

a)

De skal være skriftlige.

b)

De skal sendes pr. brev eller fax eller ved brug af et elektronisk middel, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen.

c)

De skal stiles til:

i)

den kontaktperson, der er udpeget af den kompetente myndighed i henhold til artikel 7, hvis der er tale om en anmodning til en kompetent myndighed

ii)

det kontaktpunkt, ESMA har angivet i sin anmodning om oplysninger, hvis der er tale om en kvittering for modtagelse eller et svar til ESMA.

Artikel 6

Fortrolighed

1.   Kompetente myndigheder behandler indgivne anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 samt indholdet af sådanne anmodninger og alle spørgsmål, der rejses i forbindelse med behandlingen af dem, fortroligt, navnlig eventuelle konsultationer mellem ESMA og den kompetente myndighed vedrørende anmodningen.

2.   Den kompetente myndighed kan dog videregive oplysninger om sådanne anmodninger og spørgsmål, hvis ESMA giver samtykke hertil, eller hvis videregivelse er påkrævet af hensyn til retslige procedurer.

Artikel 7

Kontaktpersoner

Hver kompetent myndighed udpeger en kontaktperson med henblik på anvendelsen af denne forordning og meddeler denne kontaktpersons navn og kontaktoplysninger til ESMA senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden. Eventuelle senere ændringer med hensyn til udpegelsen eller en kontaktpersons kontaktoplysninger meddeles til ESMA uden ophold.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Formular til anmodning om oplysninger

ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] anmodes der om oplysninger vedrørende nedenfor beskrevne forhold.

Jeg ville være taknemmelig for at modtage ovennævnte oplysninger senest den [indsæt vejledende dato for besvarelsen]; hvis dette ikke er muligt, bedes De venligst oplyse, hvornår De forventer at kunne fremlægge de oplysninger, der anmodes om.

Begrundelse for anmodningen om oplysninger

[Indsæt de(n) bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, i henhold til hvilke(n) den anmodende myndighed er kompetent til at behandle spørgsmålet]

Anmodningen vedrører oplysninger om …

[Beskriv, hvad anmodningen vedrører, samt benchmarktilsynsområdet og formålet med at anmode om oplysningerne]

Tidligere anmodning …

[Der gives nærmere oplysninger om en eventuel tidligere anmodning, så denne kan identificeres]

Oplysningerne i denne anmodning behandles fortroligt, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105.

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG II

Formular til kvittering for modtagelse af en anmodning om oplysninger

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] bekræfter vi hermed at have modtaget Deres anmodning om oplysninger med referencenr. [indsæt anmodning]

Forventet svardato (hvis det er muligt at angive denne på nuværende tidspunkt): …

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG III

Formular til besvarelse af en anmodning om oplysninger

BESVARELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] har vi behandlet Deres anmodning dateret [dd.mm.åååå] med referencenr. [indsæt anmodningens referencenummer].

Ønskede oplysninger

Oplysningerne er fortrolige og er tilgængelige for [indsæt navnet på den anmodende myndighed] i henhold til [indsæt bestemmelse i den gældende sektorspecifikke lovgivning] og med den forudsætning, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105. [Indsæt navnet på den anmodende myndighed] skal overholde kravene i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 med hensyn til fortrolighed og de tilladte anvendelser af oplysninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1106

af 8. august 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 25, stk. 8, tredje afsnit, og artikel 26, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 forpligtes administratorer af væsentlige benchmarks, som vælger ikke at opfylde et eller flere specifikke krav i samme forordning, til at offentliggøre og opbevare en overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at de overholder de pågældende bestemmelser. Administratorer af ikkevæsentlige benchmarks pålægges ved nævnte forordnings artikel 26, stk. 3, en tilsvarende forpligtelse, dog for en bredere vifte af krav.

(2)

Overensstemmelseserklæringen bør gøre det muligt for enhver tydeligt at identificere de bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011, som administratoren af benchmarket har valgt ikke at anvende, samt årsagerne til, at administratoren mener, det er hensigtsmæssigt, at han ikke overholder disse bestemmelser.

(3)

Artikel 25, stk. 7, og artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at det af overensstemmelseserklæringen tydeligt skal fremgå, hvorfor administratoren anser det for hensigtsmæssigt, at han ikke overholder de pågældende bestemmelser. Modellen bør derfor være sådan, at der skal gives en særskilt begrundelse for hver af de bestemmelser, administratoren ikke anvender.

(4)

De i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede valgfrie undtagelser er en delmængde af de potentielle undtagelser for ikkevæsentlige benchmarks i samme forordnings artikel 26, stk. 1. For at sikre sammenhæng mellem de to gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der foreskrives ved artikel 25, stk. 8, og artikel 26, stk. 5, for disse undtagelser, og for at undgå eventuelle unødvendige administrative byrder for benchmarkadministratorer er det ønskeligt, at disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder samles i én enkelt forordning.

(5)

Administratorer kan vælge at anvende én enkelt overensstemmelseserklæring for en benchmarkfamilie, forudsat at det for hvert af de benchmarks, der er omfattet af erklæringen, af denne tydeligt fremgår, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende. Én enkelt overensstemmelseserklæring bør ikke omfatte både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks. Hvis en benchmarkfamilie omfatter både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, bør der udfærdiges mindst to overensstemmelseserklæringer.

(6)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Modeller for overensstemmelseserklæringen

1.   Modellen for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag I til nærværende forordning.

2.   Modellen for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Model for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring

Punkt

Tekstfelt

A.   Generelle oplysninger

1.

Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering

1.

Oprettet: [dd/mm/åå]

Sidst opdateret: [dd/mm/åå]

2.

Administrator

2.

[Navn, som det figurerer i »Register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA]

3.

Relevant national kompetent myndighed

3.

[Den kompetente myndighed, der har godkendt eller registreret administratoren i henhold til artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011]

I nedenstående afsnit:

angives det, hvilket eller hvilke væsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på

angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og

redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser.

Hvis dette dokument vedrører mere end ét væsentligt benchmark, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilke det gælder, at:

de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og

begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse.

B.    [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de væsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor

1.

Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på

1.

[Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator]

2.

Angivelse af, hvor benchmarkerklæringen for det relevante benchmark eller hvert af de relevante benchmarks er offentliggjort

2.

[f.eks. link til webside]

3.

i)

Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes

ii)

Angiv — for hver enkelt bestemmelse — hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse

3 i)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd]

3 ii)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, under hensyntagen til benchmarkets eller benchmarkenes art og indvirkning og administratorens størrelse]

BILAG II

Model for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring

Punkt

Tekstfelt

A.   Generelle oplysninger

1.

Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering

1.

Oprettet: [dd/mm/åå]

Sidst opdateret: [dd/mm/åå]

2.

Administrator

2.

[Navn, som det figurerer i »Register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA]

I nedenstående afsnit:

angives det, hvilket eller hvilke ikkevæsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på

angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og

redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser.

Hvis dette dokument vedrører en familie af ikkevæsentlige benchmarks, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilket det gælder, at:

de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og

begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse.

B.    [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de ikkevæsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor

1.

Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på

1.

[Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator]

2.

i)

Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes

ii)

Angiv — for hver enkelt bestemmelse — hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse

2 i)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd]

2 ii)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder bestemmelsen.]

Berigtigelser

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/13


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber

( Den Europæiske Unions Tidende L 85 af 1. april 2016 )

Side 8, betragtning 22, første punktum:

I stedet for:

»gennemsigtighedsmetoden«

læses:

»se-igennem-metoden«.

Side 13, artikel 1, nr. 9), i ændringen af artikel 173, stk. 2, første punktum, i delegeret forordning (EU) 2015/35:

I stedet for:

»gennemsigtighedsmetoden«

læses:

»se-igennem-metoden«.


9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/13


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

( Den Europæiske Unions Tidende L 334 af 17. december 2010 )

Side 68, bilag VI, del 3, punkt 1.3, tabellen, første spalte, femte række:

I stedet for:

»Arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)«

læses:

»Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)«.

Side 73, bilag VI, del 5, tabellen, første spalte, række 5:

I stedet for:

»5.

Arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)«

læses:

»5.

Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)«.

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/14


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 365 af 31. december 1994 )

Side 15, artikel 10, stk. 2, tredje og fjerde led:

I stedet for:

»—

kriterier for et minimumsindhold af genbrugsmaterialer i emballagen for passende typer af emballage

kriterier for genvindingsmetoder«

læses:

»—

kriterier for et minimumsindhold af genanvendt materiale i emballagen for passende typer af emballage

kriterier for genanvendelsesmetoder«.

Side 16, artikel 13, stk. 1, første og andet led:

I stedet for:

»—

de eksisterende retur-, indsamlings- og genanvendelsesordninger

det bidrag, de selv kan yde til genbrug, genanvendelse og genvinding af emballage og af emballageaffald«

læses:

»—

de eksisterende retur-, indsamlings- og nyttiggørelsesordninger

det bidrag, de selv kan yde til genbrug, nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og af emballageaffald«.

Side 19, bilag II, overskriften:

I stedet for:

»VÆSENTLIGE KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE, HERUNDER GENVINDING, AF EMBALLAGE«

læses:

»VÆSENTLIGE KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG NYTTIGGØRELSE, HERUNDER GENANVENDELSE, AF EMBALLAGE«.

Side 19, bilag II, punkt 2, tredje led:

I stedet for:

»—

emballagen skal opfylde kravene til genanvendelig emballage, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.«

læses:

»—

emballagen skal opfylde kravene til emballage der kan nyttiggøres, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.«

Side 19, bilag II, punkt 3, overskriften:

I stedet for:

»3.    Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed«

læses:

»3.    Krav i forbindelse med emballagens nyttiggørelse«.

Side 19, bilag II, punkt 3, litra a), overskriften og første punktum

I stedet for:

»a)   Genanvendelse i form af materialegenvinding

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genvinde en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.«

læses:

»a)   Nyttiggørelse i form af materialegenanvendelse

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.«

Side 19, bilag II, punkt 3, litra b), overskriften:

I stedet for:

»Genanvendelse i form af energiudnyttelse«

læses:

»Nyttiggørelse i form af energiudnyttelse«.

Side 20, bilag III, punkt 2, litra a) og b):

I stedet for:

»a)

mængden for hver større materialekategori af genanvendt og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import – eksport) (skema 3)

b)

mængden af genvundet og genanvendt affald for hver større materialekategori (skema 4).«

læses:

»a)

mængden for hver større materialekategori af nyttiggjort og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import – eksport) (skema 3)

b)

mængden af genanvendt og nyttiggjort affald for hver større materialekategori (skema 4).«

Side 22, bilag III, skema 3, overskriften:

I stedet for:

»Mængden af genanvendt og bortskaffet emballageaffald på det nationale område«

læses:

»Mængden af nyttiggjort og bortskaffet emballageaffald på det nationale område«.

Side 23, bilag III, skema 4, overskriften:

I stedet for:

»Mængden af genvundet og genanvendt emballageaffald på det nationale område«

læses:

»Mængden af genanvendt eller nyttiggjort emballageaffald på det nationale område«.