ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
31. juli 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1069 af 26. juli 2018 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

1

 

 

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/1070 af 26. juli 2018 om ændring af forordning (EU) 2017/1970 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

21

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468

23

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1072 af 30. juli 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

27

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1073 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

30

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1074 af 30. juli 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1075 af 27. juli 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et lavrisikoaktivstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1076 af 30. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet isofluran med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1077 af 30. juli 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1078 af 30. juli 2018 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2018 til den 29. september 2018, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1079 af 30. juli 2018 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1080 af 30. juli 2018 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fjerkræarter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1081 af 30. juli 2018 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin (indehaver af tilladelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., repræsenteret ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1082 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik

140

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1083 af 30. juli 2018 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

142

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1084 af 30. juli 2018 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/475

144

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

147

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/1086 af 30. juli 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

150

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1087 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

152

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af ØPA-udvalget nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side af 22. marts 2018 om vedtagelsen af ØPA-udvalgets forretningsorden [2018/1088]

158

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1069

af 26. juli 2018

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2008 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 242/2008 (1), hvorved blev indgået en fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2) (»aftalen«). Aftalen blev efterfølgende stiltiende forlænget og er stadig i kraft.

(2)

Den seneste protokol til aftalen udløb den 30. juni 2018.

(3)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en ny protokol til gennemførelse af aftalen (»protokollen«). Protokollen blev paraferet den 16. marts 2018.

(4)

Formålet med protokollen er at gøre det muligt for Unionen og Republikken Elfenbenskysten (»Elfenbenskysten«) at arbejde tættere sammen om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik, ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens farvande og Elfenbenskystens bestræbelser på at udvikle en blå økonomi.

(5)

Protokollen bør undertegnes.

(6)

For at sikre, at EU-fartøjer hurtigt kan påbegynde fiskeriet, bør protokollen anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten med forbehold af protokollens indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

I overensstemmelse med protokollens artikel 13 anvendes protokollen midlertidigt fra undertegnelsen indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 242/2008 af 17. marts 2008 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire (EUT L 75 af 18.3.2008, s. 51).

(2)  EUT L 48 af 22.2.2008, s. 41.


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/3


PROTOKOL

til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

Artikel 1

Gyldighedsperiode og fiskerimuligheder

1.   Fra den 1. august 2018 og for en periode på seks år fastsættes de fiskerimuligheder, der indrømmes efter artikel 5 i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (»aftalen«), således:

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 28 fartøjer

langlinefartøjer med flydeline: 8 fartøjer.

Disse fiskerimuligheder gælder fiskeri efter stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982), bortset fra de arter, som er beskyttet eller forbudt af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) eller andre internationale aftaler.

2.   Stk. 1 finder anvendelse, medmindre andet fastsættes ifølge denne protokols artikel 5 og 6.

3.   Fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag (»EU-fartøjer«), må kun fiske i Elfenbenskystens fiskerizone, hvis de har en fiskerilicens dertil, som er udstedt af Elfenbenskysten i henhold til denne protokol.

Artikel 2

Gennemsigtighed

Republikken Elfenbenskysten (»Elfenbenskysten«) forpligter sig til at udveksle oplysninger vedrørende enhver aftale, der giver udenlandske fartøjer adgang til landets fiskerizone, navnlig hvad angår antallet af udstedte licenser og faktiske fangster, jf. denne protokols artikel 11.

Endvidere indberetter Elfenbenskysten oplysninger vedrørende fiskeriindsatsen for landets fartøjer med licens til industrielt fiskeri.

Artikel 3

Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7, fastsættes til et årligt beløb på 682 000 EUR, eller et samlet beløb på 4 092 000 EUR for den i artikel 1 omhandlede periode.

2.   Den finansielle modydelse består af:

a)

et årligt beløb på 330 000 EUR for adgangen til Elfenbenskystens fiskerizone i de første to år af denne protokols anvendelsesperiode og 275 000 EUR i de efterfølgende år, svarende til en årlig referencemængde på 5 500 ton, og

b)

et specifikt årligt beløb på 352 000 EUR i de første to år af denne protokols anvendelsesperiode og 407 000 EUR i de efterfølgende år, som skal anvendes til gennemførelsen af Elfenbenskystens sektorpolitik for fiskeri.

3.   Endvidere betaler rederierne et årligt finansielt bidrag, der anslås til 330 400 EUR, for adgangen til Elfenbenskystens fiskerizone, jf. reglerne i kapitel II i bilaget til denne protokol.

4.   Denne artikels stk. 2 finder anvendelse med forbehold af denne protokols artikel 4, 5, 6 og 9 og aftalens artikel 12 og 13.

5.   Hvis EU-fartøjernes samlede fangster i Elfenbenskystens fiskerizone overstiger referencemængden, forhøjes den årlige finansielle modydelse med 60 EUR pr. ton yderligere fangst i de første to år af denne protokols anvendelsesperiode og 70 EUR i de efterfølgende år. Det samlede årlige beløb, som Unionen skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a). Hvis EU-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

6.   Den finansielle modydelse i henhold til stk. 1 betales senest 90 dage efter datoen for denne protokols midlertidige anvendelse for det første år og senest på årsdagen for denne protokols ikrafttræden i de følgende år.

7.   Elfenbenskystens myndigheder har frit skøn med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

8.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a), indbetales til Elfenbenskystens statskasse.

9.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra b), indbetales på en konto med henblik på sektorstøtte, som statskassen opretter i Elfenbenskystens nationalbank.

Elfenbenskystens myndigheder skal hvert år meddele Unionen bankoplysningerne for de relevante konti.

Hver af disse finansielle modydelser opføres på statsbudgettet og er omfattet af Elfenbenskystens bestemmelser og procedurer for forvaltning af de offentlige finanser.

Artikel 4

Sektorstøtte

1.   Sektorstøtten efter denne protokol skal bidrage til gennemførelsen af Elfenbenskystens strategiske udviklingsplan for husdyravl, fiskeri og akvakultur. Den har til formål at fremme en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i indlands- og havområderne, navnlig gennem:

a)

forbedring af tilsynet med og overvågningen og kontrollen af fiskeriaktiviteter

b)

forbedring af den videnskabelige viden om fiskebestande

c)

forbedring af statistikkerne på området for fiskeri

d)

støtte til fremme af småfiskeri

e)

styrkelse af det internationale samarbejde

f)

støtte til fremme af den blå økonomi og udviklingen af akvakultur.

2.   Unionen og Elfenbenskysten aftaler i Den Blandede Komité nedsat ved aftalens artikel 9 senest tre måneder efter påbegyndelsen af den midlertidige anvendelse af denne protokol et flerårigt sektorprogram og nærmere gennemførelsesbestemmelser hertil, navnlig:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, og aktiviteter, der skal gennemføres, for at fremme bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Elfenbenskystens nationale fiskeri- og akvakulturpolitik

c)

kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til initiativer, der skal gennemføres, skal på forhånd meddeles Europa-Kommission og godkendes af de to parter i Den Blandede Komité, eventuelt ved brevveksling.

4.   De to parter evaluerer hvert år i Den Blandede Komité de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af det flerårige sektorprogram. Hvis den nævnte evaluering viser, at de opnåede resultater ikke er i overensstemmelse med programmeringen for den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), eller hvis Den Blandede Komité finder, at gennemførelsen af den finansielle modydelse er utilstrækkelig, kan betalingen af den finansielle modydelse revideres eller suspenderes.

Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter konsultation og enighed mellem de to parter, når resultaterne af gennemførelsen af sektorstøtten er i overensstemmelse med Den Blandede Komités programmeringsstrategi.

De to parter viderefører opfølgningen af sektorstøtten, indtil den specifikke finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), er fuldstændig anvendt, i givet fald efter udløbet af denne protokol.

Betalingen af den specifikke finansielle modydelse kan dog ikke finde sted efter en periode på seks måneder efter denne protokols udløb, undtagen i tilfælde af force majeure.

Artikel 5

Videnskabeligt og teknisk samarbejde om at sikre ansvarligt fiskeri

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Elfenbenskystens farvande på grundlag af princippet om ikkediskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I denne protokols gyldighedsperiode samarbejder Unionens og Elfenbenskystens myndigheder om at følge udviklingen i fangsterne, fiskeriindsatsen og fiskeressourcernes tilstand i Elfenbenskystens fiskerizone.

3.   Parterne forpligter sig til at fremme det subregionale samarbejde om ansvarligt fiskeri, navnlig inden for rammerne af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og enhver anden relevant subregional eller international organisation. Parterne forpligter sig til at overholde alle henstillinger fra ICCAT.

4.   I overensstemmelse med aftalens artikel 4 og på grundlag af ICCAT's henstillinger og resolutioner og den bedste videnskabelige rådgivning konsulterer parterne hinanden i Den Blandede Komité vedtager i givet fald efter et videnskabeligt møde foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af de fiskeressourcer, som påvirker EU-fartøjernes fiskeriaktiviteter.

5.   Parterne samarbejder om at styrke mekanismerne til kontrol, overvågning og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i Elfenbenskysten.

Artikel 6

Revision af fiskerimuligheder og tekniske foranstaltninger efter fælles aftale

1.   Fiskerimulighederne omhandlet i artikel 1 kan udvides efter fælles aftale, hvis en sådan udvidelse ifølge den konsultation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, bekræftes ikke at være til hinder for en bæredygtig udnyttelse af Elfenbenskystens fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i artikel 3, stk. 1, forholdsmæssigt og tidsproportionalt.

2.   Hvis parterne derimod bliver enige om at begrænse fiskerimulighederne i artikel 1, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og tidsproportionalt.

3.   Parterne kan efter at have konsulteret hinanden også aftale, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier skal revideres, forudsat at eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde omhandlet i artikel 5, stk. 4, overholdes for så vidt angår forvaltningen af de bestande, der ville kunne berøres af en sådan omfordeling. Parterne aftaler en tilsvarende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen af fiskerimulighederne tilsiger det.

4.   Den Blandede Komité kan, hvis det er nødvendigt, undersøge og tilpasse de tekniske betingelser for fiskeri samt gennemførelsesbestemmelserne vedrørende sektorstøtten efter denne protokol.

Artikel 7

Nye fiskerimuligheder og forsøgsfiskeri

1.   Hvis EU-fartøjerne er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, konsulterer Unionen Elfenbenskysten om eventuel tilladelse til et sådant nyt fiskeri. I forbindelse med denne konsultation tager parterne hensyn til relevant videnskabelig rådgivning, navnlig fra regionale eller subregionale fiskeriorganisationer. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og gennemførelse af flerårige forvaltningsplaner. Om fornødent ændrer parterne denne protokol og bilaget hertil.

2.   Efter den konsultation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, kan parterne tillade forsøgsfiskeri i Elfenbenskystens fiskerizone for at afprøve den tekniske gennemførlighed og økonomiske rentabilitet af nye former for fiskeri.

2.1.

Unionen meddeler i dette øjemed Elfenbenskystens myndigheder anmodningerne om licenser til forsøgsfiskeri på grundlag af et teknisk dossier med angivelse af:

fartøjets tekniske specifikationer

skibsofficerernes fagkundskaber om det pågældende fiskeri

forslag til tekniske parametre for forsøgstogtet (varighed, redskab, udforskningsområde osv.).

2.2.

Forsøgsfiskeritogter har en varighed på højst seks måneder. De er underlagt betalingen af et gebyr, der er fastsat af Elfenbenskystens myndigheder.

2.3.

Der skal være en videnskabelig observatør fra flagstaten og en observatør udvalgt af Elfenbenskystens myndigheder om bord under hele togtets varighed.

2.4

Fangster, der falder inden for rammerne af og tages under forsøgstogtet, forbliver rederens ejendom.

2.5

De udførlige resultater af togtet sendes til Den Blandede Komité med henblik på analyse.

Artikel 8

Lovgivning, der finder anvendelse

1.   EU-fartøjer, som fisker i Elfenbenskystens farvande er underlagt Elfenbenskystens gældende lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen og i denne protokol.

2.   Elfenbenskystens myndigheder underretter omgående Unionen om enhver lovændring eller ny lovgivning, som vedrører fiskerisektoren.

3.   Unionen underretter Elfenbenskystens myndigheder om enhver lovændring eller ny lovgivning, som vedrører Unionens fjernfiskerflåde.

Artikel 9

Suspension af protokollens gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på en af parternes initiativ efter konsultation i Den Blandede Komité, hvis en eller flere af følgende betingelser gør sig gældende:

a)

usædvanlige omstændigheder, jf. aftalens artikel 2, litra h), der gør det umuligt at fiske i Elfenbenskystens fiskerizone

b)

væsentlige ændringer i fastlæggelsen eller gennemførelsen af den ene eller anden parts fiskeripolitik, som berører denne protokols bestemmelser

c)

hvis konsultationer indledes i medfør af Cotonouaftalens artikel 8 og 96 som følge af overtrædelse af væsentlige og grundlæggende elementer i menneskerettighederne som fastsat i nævnte aftales artikel 9

d)

udeblivelse af Unionens betaling af den finansielle modydelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 5

e)

der opstår en alvorlig og uløst tvist mellem parterne i Den Blandede Komité om anvendelsen eller fortolkningen af denne protokol.

2.   Hvis denne protokols anvendelse suspenderes af andre årsager end dem, der er omhandlet i stk. 1, litra c), meddeler den part, der ønsker en sådan suspension, dette skriftligt mindst tre måneder, før suspensionen skal have virkning. Suspension af denne protokol af de årsager, der er omhandlet i stk. 1, litra c), finder øjeblikkelig virkning efter, at beslutningen om suspension er truffet.

3.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne konsultationerne for at finde en mindelig løsning på tvisten. Hvis en sådan løsning er nås, finder denne protokol anvendelse på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og tidsproportionalt efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

4.   Fiskerilicenser givet til EU-fartøjer kan suspenderes sammen med betalingen af den finansielle modydelse, jf. artikel 3, stk. 2, litra a). I tilfælde af anvendelse på ny forlænges disse fiskerilicenser med en periode svarende til den periode, hvor fiskeriet har været indstillet.

5.   I tilfælde af, at Unionen ikke betaler den finansielle modydelse, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), underretter Elfenbenskystens myndigheder officielt Unionen om den udeblevne betaling, jf. dog nærværende artikels stk. 1. Unionen foretager den fornødne kontrol og betaler om nødvendigt senest 60 dage efter datoen for modtagelse af den officielle anmodning.

Hvis der uden behørig begrundelse ikke er betalt inden for den nævnte frist, har Elfenbenskystens myndigheder ret til at suspendere denne protokols anvendelse i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2, 3 og 4. Denne protokol anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted.

Artikel 10

Elektronisk udveksling af oplysninger

1.   Unionen og Elfenbenskysten sikrer forsvarlig drift af de IT-systemer, der er nødvendige for elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter i forbindelse med aftalens og denne protokols gennemførelse.

2.   Den elektroniske udgave af et dokument er i alle henseender sidestillet med papirudgaven.

3.   Unionen og Elfenbenskysten underretter snarest muligt hinanden om enhver funktionsfejl i IT-systemerne. Oplysninger og dokumenter af relevans for aftalens og denne protokols gennemførelse erstattes i så fald automatisk af papirudgaver.

Artikel 11

Oplysningers fortrolighed

Unionen og Elfenbenskysten sikrer, at alle personoplysninger om EU-fartøjer og deres fiskeri, som indsamles i forbindelse med aftalen og med denne protokol, til enhver tid behandles i streng overensstemmelse med deres respektive principper om fortrolighed og databeskyttelse.

Parterne sørger for, at kun aggregerede oplysninger om fiskeri efter tun i Elfenbenskystens fiskerizone offentliggøres under overholdelse af ICCAT's og de andre regionale og subregionale fiskeriforvaltningsorganisationers bestemmelser på området.

De kompetente myndigheder må kun anvende oplysninger, der betragtes som fortrolige, med henblik på aftalens og denne protokols gennemførelse.

Artikel 12

Opsigelse

1.   Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige den, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen får virkning, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige denne protokol.

2.   Efter en opsigelsesmeddelelse som omhandlet i stk. 1 indleder parterne indbyrdes konsultation.

Artikel 13

Midlertidig anvendelse

Denne protokol finder midlertidig anvendelse fra datoen for parternes undertegnelse.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne protokol træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de har afsluttet de procedurer, der er nødvendige i denne henseende.

For Den Europæiske Union

For Republikken Elfenbenskysten


BILAG

BETINGELSERNE FOR EU-FARTØJERS FISKERI I ELFENBENSKYSTENS FISKERIZONE

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.   Udpegning af kompetente myndigheder

Med henblik på dette bilag, og medmindre andet er fastsat i det følgende, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union og Elfenbenskysten:

for Den Europæiske Union: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen i Elfenbenskysten

for Elfenbenskysten: Ministeriet med ansvar for fiskeri.

2.   Fiskerizone

Elfenbenskystens myndigheder oplyser snarest muligt de kompetente EU-tjenestegrene om de geografiske koordinater for basislinjen for Elfenbenskystens fiskerizone.

EU-fartøjerne må fiske i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjen med forbehold af bestemmelserne i dette kapitels punkt 3.

3.   Områder med forbud mod sejlads og fiskeri

I forbindelse med udstedelsen af fiskerilicensen underretter Elfenbenskysten rederne og Unionen om afgrænsningen af zoner med forbud mod sejlads og fiskeri. Elfenbenskysten skal snarest muligt meddele Unionen eventuelle ændringer af disse områder.

4.   Bankkonto

Inden denne protokol tages i midlertidig anvendelse, meddeler Elfenbenskysten Unionen de nærmere oplysninger om den statslige konto hvorpå de beløb, som EU-fartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indbetales. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførsler afholdes af rederne.

KAPITEL II

FISKERITILLADELSER

Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette bilag har »licens« samme betydning som begrebet »fiskeritilladelse« som defineret i EU-lovgivningen.

Del 1: Gældende procedurer

1.   Betingelser for tildeling af fiskerilicens — berettigede fartøjer

Kun fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i Elfenbenskystens fiskerizone. De skal til dette formål være registreret i EU's fiskerfartøjsregister og opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 (1).

Et fartøj har kun lov til at fiske i Elfenbenskystens fiskeriområde, hvis rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke har forbud mod at fiske der. De må ikke have noget mellemværende med Elfenbenskystens myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Elfenbenskysten i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Unionen.

2.   Ansøgning om licens

Unionens relevante myndigheder sender senest 30 arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse, elektronisk eller på en anden hurtig måde, en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Elfenbenskystens ministerium med ansvar for fiskeri.

Ansøgninger sendes til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg 1.

Sammen med hver licensansøgning indsendes følgende dokumenter:

bevis for betaling af det faste forskud for licensens gyldighedsperiode

fartøjets sødygtighedsbevis

fartøjets forsikringsbevis

et nyere digitalt farvefoto af fartøjet, der viser fartøjet set fra siden, med fartøjets navn og identifikationsnummer klart synligt

en illustration og en detaljeret beskrivelse af de anvendte fiskeredskaber.

Ved fornyelse af en licens inden for rammerne af denne protokol skal ansøgningen om fornyelse for et fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, kun ledsages af et bevis for betaling af afgiften.

3.   Fast afgift

Afgiften indbetales på en konto anvist af Elfenbenskystens myndigheder, jf. dette bilags kapitel I, punkt 4.

Den omfatter alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

4.   Foreløbig liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske

Så snart Elfenbenskysten har modtaget ansøgningerne om fiskerilicens, opstiller den en foreløbig liste over ansøgerfartøjerne. Denne liste sendes straks ad elektronisk vej til Unionen og til den nationale fiskerikontrolmyndighed. Fartøjerne har tilladelse til at fiske, så snart de er opført på ovennævnte foreløbige liste. De pågældende fartøjer skal altid medføre en kopi af den foreløbige liste, indtil de har fået udstedt fiskerilicens.

5.   Udstedelse af licenser

Licenser for alle fartøjer udstedes af Elfenbenskystens ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller i givet fald deres repræsentanter via Den Europæiske Unions delegation i Elfenbenskysten senest 21 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i dette kapitels punkt 2.

Licenser er gyldige i højst et år og kan fornyes.

6.   Liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske

Så snart Elfenbenskysten har udstedt licenserne, opstiller den omgående en endelig liste over de fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Elfenbenskystens fiskerizone. Denne liste sendes omgående til den nationale fiskerikontrolmyndighed og til Unionen og erstatter den ovenfor omhandlede foreløbige liste.

7.   Overdragelse af licens

Licensen udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages. I tilfælde af påvist force majeure, som f.eks. tab eller længerevarende oplægning af et fartøj på grund af alvorlige tekniske skader, kan et fartøjs licens på anmodning af Unionen dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj af samme kategori, jf. denne protokols artikel 1, og som tilhører samme rederi, samme rederiforening eller samme producentorganisation, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

Rederen for det fartøj, der skal erstattes, eller dennes repræsentant indgiver den annullerede licens til Elfenbenskystens ministerium med ansvar for fiskeri via Den Europæiske Unions delegation i Elfenbenskysten.

Den nye licens får virkning fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til Elfenbenskystens ministerium med ansvar for fiskeri. Den Europæiske Unions delegation i Elfenbenskysten underrettes om overdragelsen af licensen.

8.   Medførelse af licensen om bord

Licensen skal altid medføres om bord. Fartøjerne har dog tilladelse til at fiske, så snart de er opført på ovennævnte foreløbige liste, jf. dette kapitels punkt 4.

9.   Hjælpefartøjer

Efter anmodning fra Unionen og efter en undersøgelse foretaget af Elfenbenskystens myndigheder, giver Elfenbenskysten EU-fartøjer med fiskerilicens tilladelse til at modtage hjælp af hjælpefartøjer.

Hjælpefartøjerne må ikke være rigget til fiskeri. Hjælpen må hverken omfatte påfyldning af brændstof eller omladning af fangster.

Hjælpefartøjerne er omfattet af samme procedure vedrørende ansøgninger om overdragelse af fiskerilicens, som beskrevet i dette kapitel, i det omfang, det er relevant for dem. Elfenbenskysten udarbejder en liste over hjælpefartøjer, der har fået udstedt licens, og meddeler den omgående til Unionen.

Disse fartøjer er underlagt betaling af et årligt gebyr på 3 500 EUR.

Del 2: Afgifter og forskud

1.   Afgiften pr. ton fangst i Elfenbenskystens fiskerizone for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline er fastsat til:

60 EUR i det første og andet år af denne protokols anvendelsesperiode

70 EUR i det tredje, fjerde, femte og sjette år.

2.   Licenserne udstedes efter indbetaling til de ansvarlige nationale myndigheder af følgende faste årlige gebyrer:

a)

For notfartøjer til tunfiskeri:

7 620 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 127 ton pr. år for det første og andet år af denne protokols anvendelsesperiode

8 890 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 127 ton pr. år for det tredje, fjerde, femte og sjette år af denne protokols anvendelsesperiode.

b)

For langlinefartøjer med flydeline:

2 400 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 40 ton pr. år for det første og andet år af denne protokols anvendelsesperiode

2 800 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 40 ton pr. år for det tredje, fjerde, femte og sjette år af denne protokols anvendelsesperiode.

For licenser med en gyldighedsperiode på mindre end et år fastsættes afgiftens beløb pro rata i forhold til den pågældende licensens gyldighedsperiode, i overensstemmelse med Elfenbenskystens bestemmelser. Licenser må dog, for så vidt angår notfartøjer til tunfiskeri, ikke have en gyldighedsperiode på mindre end 12 måneder.

3.   Unionen udarbejder for de enkelte fartøjer en fangstopgørelse og en opgørelse over, hvad der skal betales i afgifter for det foregående fangstår. Disse opgørelser videregives til Elfenbenskystens myndigheder senest inden udgangen af april måned i det indeværende år. Elfenbenskysten kan inden for en frist på 30 dage efter modtagelsen af opgørelserne og på grundlag af dokumentation gøre indsigelse mod dem. Hvis parterne er uenige, konsulterer de hinanden i Den Blandede Komité. Hvis Elfenbenskysten ikke gør indsigelse inden for denne frist på 30 dage, anses opgørelserne for vedtaget.

4.   Hvis den endelige opgørelse lyder på et beløb, der er højere end den forudbetalte faste afgift for fiskerilicensen, betaler rederen saldoen til Elfenbenskysten inden 45 dage, medmindre rederen har gjort indsigelse. Hvis den endelige opgørelse lyder på et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 2, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL III

FANGSTOPGØRELSE

1.   Fiskerilogbog

Føreren af et EU-fartøj, der fisker i henhold til aftalen, skal føre en fiskerilogbog i overensstemmelse med de relevante ICCAT-henstillinger og -resolutioner for notfartøjer og langlinefartøjer.

Fiskerilogbogen udfyldes af fartøjsføreren for hver dag, hvor fartøjet befinder sig i Elfenbenskystens fiskerizone.

Fartøjsføreren registrerer hver dag i fiskerilogbogen mængden af hver art, der er fanget og opbevares om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode (De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, FAO), udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk. For hver hovedart registrerer fartøjsføreren også nulfangst. Fartøjsføreren registrerer i fiskerilogbogen også hver dag den eventuelle udsmidsmængde af hver art, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk.

Fiskerilogbogen udfyldes letlæseligt med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de oplysninger, der registreres i fiskerilogbogen, er korrekte.

2.   Indsendelse af fangstopgørelser

Fartøjsføreren indberetter ved afslutningen af enhver fangstrejse fartøjets fangster ved at sende en elektronisk kopi til Elfenbenskysten af fiskerilogbøgerne for den periode, hvor fartøjet har befundet sig i Elfenbenskystens fiskerizone. Der sendes samtidigt en kopi til Elfenbenskystens center for oceanografisk forskning (Centre de Recherche Océanologique/CRO) og et af de følgende videnskabelige institutter:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía)

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Hvis fiskerfartøjet, inden fangstrejsen er afsluttet, forlader Elfenbenskystens fiskerizone uden at have anløbet havn i Elfenbenskysten, indgives fiskerilogbogen senest syv dage efter, at fartøjet har forladt Elfenbenskystens fiskerizone.

Hvis e-mailoverførsel ikke er mulig, kan fangstopgørelserne enten sendes pr. brev eller fax.

E-mailadressen og telefon- og faxnumrene, der skal anvendes, meddeles af Elfenbenskystens myndigheder inden denne protokol tages i midlertidig anvendelse. Elfenbenskysten underretter omgående de berørte fartøjer og Unionen om eventuelle ændringer af kontaktoplysningerne.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Elfenbenskystens regering sig ret til at suspendere det pågældende fartøjs licens, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter Elfenbenskystens gældende lovgivning. Unionen og flagmedlemsstaten underrettes herom.

3.   Overgang til et elektronisk indberetningssystem (EIS)

De to parter erklærer, at de begge har til hensigt i løbet af denne protokols første anvendelsesår at sikre overgangen til et elektronisk system til kommunikation og indberetning af fiskerioplysninger, navnlig med henblik på daglig indberetning af fangstopgørelser.

Parterne er enige om inden for rammerne af Den Blandede Komité at fastlægge de nærmere bestemmelser for denne overgang med henblik på snarest muligt at gøre systemet operationelt.

KAPITEL IV

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

De tekniske foranstaltninger, der gælder for fartøjer med fiskerilicens, med hensyn til fiskerizone, tilladte fiskeredskaber og forbudte arter, er fastsat i specifikationsbladene i tillæg 2 til dette bilag.

Fartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget for området med hensyn til fiskeredskaber og anordninger til tiltrækning af fisk og disses tekniske specifikationer samt alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fiskeri.

KAPITEL V

TILSYN, KONTROL OG OVERVÅGNING

Del I: Kontrol og inspektion

1.   Indsejling i og udsejling af fiskeriområdet

1.1.

EU-fartøjerne skal mindst 3 timer i forvejen give Elfenbenskystens kompetente fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af Elfenbenskystens fiskerizone.

Når fartøjet meddeler, at det agter at sejle ind i eller ud af fiskeriområdet, meddeler det bl.a.:

i)

forventet dato, klokkeslæt og position for ind- eller udsejling

ii)

mængde af hver art om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

iii)

varernes art og præsentation.

1.2.

Opgørelserne, jf. punkt 1.1, sendes om muligt pr. e-mail eller, i mangel heraf, pr. fax. Elfenbenskysten anerkender omgående modtagelsen.

1.3.

Et fartøj, der afsløres i at fiske, uden at det har underrettet Elfenbenskystens kompetente myndigheder herom, betragtes som et fartøj, der fisker ulovligt.

2.   Inspektionsprocedurer

2.1.

Førerne af EU-fartøjer, der fisker i Elfenbenskystens fiskeriområder, skal tillade tjenestemænd fra Elfenbenskysten, der er behørigt befuldmægtiget og kan identificeres som fiskeriinspektion og -kontrol, at udføre deres opgaver.

2.2.

Sådanne tjenestemænd må ikke opholde sig om bord længere end nødvendigt for at udføre deres opgaver.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder Elfenbenskystens inspektører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører. Fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten indskrænker ikke rederens ret til at forsvare sig i forbindelse med en overtrædelsesprocedure. Nægter fartøjsføreren at underskrive dokumentet, skal vedkommende skriftligt præcisere hvorfor, og kontrolløren anfører »underskrift nægtet«. Elfenbenskystens inspektører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet.

2.3.

Elfenbenskysten kan give Unionen tilladelse til at deltage i inspektionerne som observatør.

3.   Samarbejde om overvågning ved bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret (IUU) fiskeri

For at styrke overvågningen af fiskeri på åbent hav og for at bekæmpe IUU-fiskeri skal EU-fartøjer rapportere tilstedeværelsen af ethvert fiskerfartøj i Elfenbenskystens fiskerizone, som mistænkes for at drive ulovlige fiskeriaktiviteter.

4.   Landinger og omladninger

4.1.

EU-fartøjer, der ønsker at foretage landing eller omladning af fangster i Elfenbenskystens farvande, gør udelukkende dette i Elfenbenskystens havne eller havnes red.

4.2.

Fartøjernes redere skal mindst 24 timer i forvejen meddele Elfenbenskystens kompetente myndigheder følgende oplysninger:

navnene på de fiskerfartøjer, der ønsker at foretage landing eller omladning

ved omladning, modtagerfartøjets navn, IMO-nummer (Den Internationale Søfartsorganisations nummer) og flagstat

mængden af hver art, der skal landes eller omlades

landings-/omladningsdato og -sted.

4.3.

Fartøjsføreren skal ved omladning indgive fangstopgørelserne til Elfenbenskystens kompetente myndigheder.

4.4.

Førere af EU-fartøjer, der lander eller omlader fangster i en af Elfenbenskystens havne, skal tillade tjenestemænd fra Elfenbenskysten, der er behørigt befuldmægtiget og kan identificeres som fiskeriinspektion og -kontrol, at kontrollere disse aktiviteter. Fartøjets fører modtager efter hver inspektion og kontrol en kopi af rapporten.

Del II: Det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem

1.   Fartøjspositionsmeldinger

EU-fartøjer med fiskerilicens skal, når de befinder sig i Elfenbenskystens fiskerizone, være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS), som sikrer automatisk og løbende transmission hver time af fartøjernes position til fiskeriovervågningscentret (FOC) i fartøjernes flagstat.

Positionsmeldinger skal overholde de nærmere bestemmelser vedrørende fartøjers geografiske position som anført i ICCAT's henstillinger. Disse meldinger skal opfylde de krav til format, der er fastsat ved de gældende ICCAT-normer og standarder.

Flagstatens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.   Fartøjets fremsendelse af positionsmeldinger i tilfælde af driftssvigt i FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes korrekt til flagstatens FOC.

Hvis fartøjets FOS er defekt, skal det repareres eller udskiftes inden en måned. Efter udløbet af denne frist har fartøjet ikke længere tilladelse til at fiske i Elfenbenskystens fiskerizone.

Fartøjer, der fisker i Elfenbenskystens fiskerizone med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail, via radio eller pr. fax til flagstatens FOC mindst hver fjerde time, jf. stk. 1.

3.   Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til Elfenbenskysten

Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til Elfenbenskystens FOC via et sikret elektronisk kommunikationssystem.

Flagstatens og Republikken Elfenbenskystens FOC'er udveksler e-mailadresser og underretter omgående hinanden om eventuelle ændringer heraf.

Elfenbenskystens FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og Unionen, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med licens, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af Elfenbenskystens fiskerizone.

4.   Funktionsfejl i kommunikationssystemet

Elfenbenskysten er ansvarlig for, at dens elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og underretter omgående Unionen om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

Fartøjsføreren betragtes om ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Eventuelle overtrædelser sanktioneres efter Elfenbenskystens lovgivning.

5.   Ændring af positionsmeldingshyppighed

Ved dokumenteret overtrædelse kan Elfenbenskysten sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til Unionen om at nedsætte positionsmeldingsintervallet for et fartøj til intervaller på tredive minutter i en vis undersøgelsesperiode. Elfenbenskysten sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til Unionen. Flagstatens FOC sender omgående positionsmeldingerne med de nye intervaller til Elfenbenskysten.

Når undersøgelsesperioden afsluttes, underretter Elfenbenskysten omgående flagstatens FOC og Unionen herom; de underrettes efterfølgende om en eventuel opfølgning af denne undersøgelse.

KAPITEL VI

PÅMØNSTRING AF SØMÆND

1.   Rederne påtager sig at påmønstre statsborgere fra AVS-landene (staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet) på de betingelser og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

a)

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de sømænd, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd

b)

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de sømænd, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd.

2.   Rederne bestræber sig på fortrinsvis at påmønstre sømænd fra Elfenbenskysten.

3.   Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for sømænd påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikkeforskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.   AVS-sømændenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og sømændene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at sømændene er tilmeldt den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5.   AVS-sømændenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter og sømændene og/eller deres fagforeningerne eller disses repræsentanter. AVS-sømændenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

6.   Enhver sømand, der er påmønstret et EU-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke op på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

7.   Hvis fartøjet ikke på det aftalte tidspunkt anløber den havn, der på forhånd er fastsat for ombordtagning af en sømand fra Elfenbenskysten, afholder rederen de udgifter, som sømanden måtte have i forbindelse med ventetiden i havnen (kost og logi m.m.), til en fast takst på 80 EUR pr. dag.

8.   Hvis en sømand fra Elfenbenskysten ikke sættes i land i en havn i Elfenbenskysten, betaler rederen, hvad det koster sømanden at komme tilbage til Elfenbenskysten snarest muligt.

9.   Rederne forelægger hvert år oplysninger om de påmønstrede sømænd. Oplysningerne omfatter antallet af sømænd fra:

a)

Unionen

b)

et AVS-land, idet sømænd fra Elfenbenskysten anføres særskilt fra andre AVS-nationaliteter

c)

lande uden for AVS og Unionen.

10.   Rederen kan frit vælge de sømænd, der skal påmønstres, fra et register, der føres af Elfenbenskystens direktorat for søfarende. I tilfælde af sømænd fra Elfenbenskysten, som allerede er påmønstret et EU-fartøj, sender fartøjsføreren dog en liste over de pågældende sømænd til direktoratet for søfarende sammen med en kopi af sømændenes identitetsdokument.

KAPITEL VII

OBSERVATØRER

1.   Observation af fiskeriet

Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i Elfenbenskystens fiskerizone i henhold til aftalen observatører om bord, som er udpeget af Elfenbenskysten efter nedenstående regler, i stedet for regionale observatører, med henblik på at udføre de opgaver, der er fastlagt i dette kapitels stk. 4.

2.   Udpegede fartøjer og observatører

Elfenbenskysten opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, som er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Unionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

Elfenbenskysten meddeler de berørte redere eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

Observatøren bliver om bord, så længe en fangstrejse varer. På udtrykkelig anmodning af Elfenbenskysten kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af Elfenbenskysten samtidig med meddelelse af navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.   Betingelserne for observatørens ombordtagning og afstigning

Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Elfenbenskysten.

Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i Elfenbenskystens fiskerizone efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

De pågældende redere meddeler inden to uger og med ti dages varsel, på hvilken dato og i hvilken havn observatørerne tages om bord.

Tages observatøren om bord i et andet land end Elfenbenskysten, afholder rederen dennes rejseudgifter.

Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske eller psykiske sikkerhed under arbejdet.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, der er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver, til de dokumenter, som direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder fiskerilogbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, hvortil adgang er nødvendig, for at observatøren lettere kan udføre sine opgaver.

Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

Observatørens løn og sociale bidrag betales af Elfenbenskysten.

4.   Observatørens opgaver

Observatøren behandles om bord som en officer. Så længe fartøjet befinder sig i Elfenbenskystens farvande, har observatøren til opgave:

at observere fartøjernes fiskeri

at kontrollere de fiskende fartøjers position

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i Elfenbenskystens farvande

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

på passende måde at meddele fangstoplysninger, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

5.   Observatørens forpligtelser

Under sit ophold om bord skal observatøren:

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige

ved observationsperiodens afslutning, og inden observatøren forlader fartøjet, udarbejde en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente myndigheder med kopi til Unionen. Observatøren underskriver rapporten i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der i så fald hver skal efterfølges af fartøjsførerens underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når den videnskabelige observatør går fra borde.

6.   Fast finansielt bidrag

Samtidig med forudbetalingen af den årlige licensafgift betaler rederen også Elfenbenskysten et fast årligt bidrag på 400 EUR pr. år for hvert fartøj, som skal bidrage til udgifterne i forbindelse med Elfenbenskystens observatører, der tages om bord på EU-fartøjerne.

KAPITEL VIII

OVERTRÆDELSER

1.   Behandling af overtrædelser

Elfenbenskystens myndigheder skal inden for 24 timer meddele Unionen enhver overtrædelse, der begås af et EU-fartøj med licens, jf. bestemmelserne i dette bilag. Et referat vedrørende den pågældende overtrædelse sendes til Unionen og flagstaten inden for en frist på syv hverdage.

2.   Omdirigering af et fartøj– informationsmøde

Ethvert EU-fartøj, der mistænkes for at have begået en overtrædelse, kan pålægges at indstille fiskeriet og, hvis fartøjet befinder sig på havet, anløbe havn i Elfenbenskysten.

Elfenbenskysten giver Unionen meddelelse om enhver omdirigering af EU-fartøjer med licens senest 24 timer efter omdirigering. Sammen med en sådan meddelelse fremlægges der bevis for den pågældende overtrædelse.

Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer Elfenbenskysten på anmodning af Unionen senest én arbejdsdag efter meddelelsen om omdirigering af fartøjet et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til omdirigering af fartøjet og informere om eventuelle følger. Fartøjets flagstat kan sende en repræsentant til sådanne informationsmøder.

3.   Sanktioner for overtrædelse — mæglingsprocedure

Sanktionen for overtrædelsen fastsættes af Elfenbenskysten efter Elfenbenskystens lovgivning.

Hvis en overtrædelse skal afgøres ved en retlig procedure, kan der, inden en sådan procedure iværksættes, og forudsat at der ikke er begået nogen kriminel handling, indledes en mæglingsprocedure mellem Elfenbenskysten og rederen eller dennes repræsentant for at bestemme sanktionens art og størrelse. Repræsentanter for fartøjets flagstat og Unionen kan deltage i en sådan mæglingsprocedure. Mæglingsproceduren afsluttes senest tre dage efter meddelelsen om omdirigering af fartøjet.

4.   Retlig procedure — bankgaranti

Hvis mæglingsproceduren slår fejl, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti i en bank udpeget af Elfenbenskysten på et beløb, der fastsættes af Elfenbenskysten, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets omdirigering og tilbageholdelse, den forventede bøde og en eventuel erstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen omgående efter domsafsigelsen således:

a)

det fulde beløb, hvis der ikke er idømt nogen sanktion

b)

saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

Elfenbenskysten underretter Unionen om resultatet af den retlige procedure senest syv hverdage efter domsafsigelse.

5.   Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen:

a)

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

b)

efter at der er stillet bankgaranti.

Tillæg

1.

Skema til ansøgning om licens

2.

Specifikationsblad

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).

Tillæg 1

Image Tekst af billedet

Tillæg 2

Specifikationsblad

NOTFARTØJER MED FRYSEANLÆG TIL TUNFISKERI OG LANGLINEFARTØJER MED FLYDELINE

1.   Fiskerizone:

Uden for 12 sømil fra basislinjen.

2.   Tilladt fiskeredskab:

 

Not

 

Flydeline

3.   Forbudte arter:

I henhold til konventionen om beskyttelse af migrerende arter og ICCAT's resolutioner er fiskeri efter brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), storøjet rævehaj (Alopias superciliosus), hammerhaj af Sphyrnidae-familien (undtagen huehammerhaj), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), silkehaj (Carcharhinus falciformis), sandtigerhaj (Carcharias taurus) og gråhaj (Galeorhinus galeus) forbudt.

De to parter konsulterer hinanden i Den Blandede Komité for at ajourføre denne liste på grundlag af videnskabelige anbefalinger.

4.   Rederafgifter:

4.1.

Yderligere afgift pr. ton fangst:

60 EUR/ton for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 70 EUR/ton for de efterfølgende år.

4.2.

Fast årlig afgift

for notfartøjer til tunfiskeri: 7 620 EUR for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 8 890 EUR for de efterfølgende år

for langlinefartøjer med flydeline: 2 400 EUR for de først to år af protokollens anvendelsesperiode og 2 800 EUR for de efterfølgende år.

4.3.

Fast observatørafgift:

400 EUR pr. fartøj pr. år

4.4.

Afgift pr. hjælpefartøj:

3 500 EUR pr. fartøj pr. år

5.

Antal fartøjer med fiskerilicens:

28 notfartøjer til tunfiskeri

8 langlinefartøjer med flydeline


FORORDNINGER

31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/21


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1070

af 26. juli 2018

om ændring af forordning (EU) 2017/1970 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2017/1970 (1) er der bl.a. fastsat fiskerimuligheder for sild i ICES-underafsnit 30-31 (»sildebestanden i Den Botniske Bugt«) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 (2).

(2)

Forordning (EU) 2016/1139 er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/976 (3) for så vidt angår sildebestanden i Den Botniske Bugt, idet der tages hensyn til de nyeste videnskabelige oplysninger fra ICES.

(3)

Som følge af denne ændring i forordning (EU) 2016/1139 bør fiskerimulighederne efter sildebestanden i Den Botniske Bugt forhøjes.

(4)

Forordning (EU) 2017/1970 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den vigtigste sæson for fiskeri efter sild ved anvendelse af bundgarn starter i maj. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at tildele fiskerimuligheder på nationalt plan snarest muligt bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) 2017/1970 affattes oplysningerne om sild i ICES-underafsnit 30-31 således:

»Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Underafsnit 30-31

(HER/30/31)

Finland

78 351

 

 

Sverige

17 215

 

 

Unionen

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analytisk TAC«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) 2017/1970 af 27. oktober 2017 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2017/127 (EUT L 281 af 31.10.2017, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om oprettelse af en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/976 af 4. juli 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen (EUT L 179 af 16.7.2018, s. 76).


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/23


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1071

af 30. juli 2018

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 21. marts 2018 gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 (2) om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, der opstiller en ajourført liste over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på (»listen«).

(2)

Rådet har forelagt alle personerne, grupperne og enhederne en begrundelse for, hvorfor de er opført på listen, hvor det var praktisk muligt.

(3)

I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, opmærksom på, at det havde besluttet at bevare dem herpå. Rådet gjorde også de pågældende personer, grupper og enheder opmærksom på, at de kan indgive en anmodning om at få Rådets begrundelse for, hvorfor de er opført på listen, medmindre en sådan begrundelse allerede er meddelt dem.

(4)

Rådet har foretaget en gennemgang af listen som krævet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001. Rådet tog under denne gennemgang hensyn til de bemærkninger, som de pågældende har indgivet til Rådet, og til de ajourførte oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder om status for de opførte personer og enheder på nationalt plan.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP (3) har truffet afgørelse for alle personer, grupper og enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001.

(6)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, er opført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 af 21. marts 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1420 (EUT L 79 af 22.3.2018, s. 7).

(3)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6.3.1955 eller 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran). Pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15.3.2016 (amerikansk kørekort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, født den 22.3.1988 i Zaghdraiya, Sidon, Libanon, canadisk statsborger. Pasnr.: JX446643 (Canada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

8.

MELIAD, Farah, født den 5.11.1980 i Sydney (Australien), australsk statsborger. Pasnr.: M2719127 (Australien).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pasnr.: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), født den 13.10.1976 i Pülümür (Tyrkiet).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

13.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11.3.1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: Generalmajor.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nial Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September«, alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade«.

3.

»Al-Aqsa e.V.«.

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

7.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

8.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

9.

»Hizballah Military Wing« (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing«, alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

10.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

11.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

12.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

13.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

14.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

15.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

16.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« — »PFLP«.

17.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (alias »PFLP — General Command«).

18.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

19.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

20.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).

31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/27


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1072

af 30. juli 2018

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Som led i Unionens politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol betragter Rådet bygningen af Kertjbroen som et yderligere tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(3)

Bygningen af denne bro og dens officielle indvielse den 15. maj 2018 er centrale symbolske skridt i konsolideringen af Den Russiske Føderations kontrol over det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og den yderligere isolation af halvøen fra Ukraine.

(4)

I betragtning af ovenstående bør yderligere enheder tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(5)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen over enheder i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Liste over de enheder, der er omhandlet i artikel 1:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»42.

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg«

АО Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург

Adresse:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia

Websted: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg« deltog i bygningen af Kertjbroen ved at tegne broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Derfor støtter det konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresse:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Russia

PJSC Mostotrest deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om vedligeholdelse af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод »Залив«

Adresse:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Websted: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard deltog aktivt i bygningen af en ny jernbaneforbindelse til Kertjbroen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresse:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Russia

Websted: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om bygning af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø.

Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresse:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow,

121087 Russia

Registreringsnummer: 1157746088170

Skatteregistreringsnummer: 7730018980

Websted: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO er et datterselskab af hovedentreprenøren Stroygazmontazh, der forvalter projektet vedrørende bygning af broen over Kertjstrædet. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО »ВАД«

Adresse:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Russia

Registreringsnummer: 1037804006811 (Rusland)

Skatteregistreringsnummer: 7802059185

Websted: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD er hovedentreprenør for anlæg af Tavridamotorvejen på Krim og veje og tilkørselsveje til Kertjbroen. Tavridamotorvejen vil sikre transportadgang til Krim gennem et system af nyanlagte vejbaner, der tjener som primær forbindelse til Kertjbroen. CJSC VAD støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018«


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/30


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1073

af 30. juli 2018

om gennemførelse af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011 (1), særlig artikel 21, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2016 forordning (EU) 2016/44.

(2)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) 2016/44 har Rådet taget listen over udpegede personer og enheder i bilag III til nævnte forordning op til revision.

(3)

Rådet konkluderede, at én person ikke længere bør stå opført på listen over personer og enheder i bilag III til forordning (EU) 2016/44.

(4)

Bilag III til forordning (EU) 2016/44 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) 2016/44 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EUT L 12 af 19.1.2016, s. 1.


BILAG

I bilag III (»Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, jf. artikel 6, stk. 2«), del A (Personer), til forordning (EU) 2016/44 udgår række nr. 3 (vedrørende ASHKAL, Omar), og de resterende rækker omnummereres i overensstemmelse hermed.


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/32


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1074

af 30. juli 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509.

(2)

I overensstemmelse med artikel 47a, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1509 har Rådet revideret listen over udpegede personer og enheder i bilag XV, XVI, XVII og XVIII til nævnte forordning.

(3)

Rådet konkluderede, at visse oplysninger om personerne og enhederne i bilag XV og XVI til forordning (EU) 2017/1509 bør ajourføres.

(4)

Bilag XV og XVI til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XV og XVI til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1.


BILAG

1.   

Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »a) Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a)« ændres således:

a)

De eksisterende punkter omnummereres til 1-30.

b)

Følgende punkter affattes således:

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Dato for opførelse på listen

Begrundelse

»3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Fødselsdato: 1934

Fødested: Manchuriet, Kina

22.12.2009

Marskal i Koreas Folkehær siden april 2016. Tidligere vicedirektør i Koreas Folkehærs afdeling for den generelle politik (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-Il). Valgt som medlem til det koreanske arbejderpartis centralkomité i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderparti, hvor partiet vedtog en beslutning om at videreføre DPRK's nukleare program.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Fødselsdato: 1933

Pas: 554410661

22.12.2009

Tidligere vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik og tidligere vicedirektør i folkets væbnede styrkers logistiske afdeling (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-Il). Til stede ved Kim Jong-Uns inspektion af den strategiske raketstyrkekommando. Medlem af det koreanske arbejderpartis centralkomité.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Fødselsdato: 20.7.1941

Fødested: Pyongyang, DPRK

20.5.2016

Tidligere direktør i Koreas Folkehærs afdeling for den generelle politik. Vicemarskal i Koreas Folkehær, rektor for Kim Il-Sungs militære universitet, tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Fødselsdato: 7.1.1945

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pas: 745310010

20.5.2016

General. Tidligere vicedirektør i Koreas Folkehærs afdeling for generel politik. Tidligere direktør for den statslige sikkerhedstjeneste. Tidligere minister for statens sikkerhed. Medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission og den nationale forsvarskommission, der var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC), som er de centrale organer for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

21.

SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Generaloberst i Koreas Folkehær. Vicedirektør med ansvar for organiseringen af Koreas Folkehær og tidligere politisk direktør for luft- og antiluftstyrkerne, der fører tilsyn med udviklingen af moderniserede luftværnsraketter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.«

2.   

I bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »b) Juridiske personer, enheder og organer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a)« omnummereres de eksisterende punkter til 1-5.

3.   

Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »c) Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra b)« ændres således:

a)

Følgende punkter affattes således:

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne

Identificerende oplysninger

Dato for opførelse på listen

Begrundelse

»10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Fødselsdato: 11.5.1950

Fødested: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy har sammen med sin mand, KIM Yong Nam, sin søn KIM Su Gwang og sin svigerdatter KIM Kyong Hui været involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. Hun var indehaver af flere bankkonti i Unionen, som hendes søn KIM Su Gwang havde åbnet i hendes navn. Hun var også involveret i flere bankoverførsler fra konti fra svigerdatteren KIM Kyong Hui til bankkonti uden for Unionen.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Fødselsdato: 18.8.1976

Fødested: Pyongyang, DPRK

20.4.2018

KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som agent ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpeget af De Forenede Nationer. Han og hans far, KIM Yong Nam, er af ekspertpanelet identificeret som værende involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. KIM Su Gwang har åbnet adskillige bankkonti i flere medlemsstater, herunder i familiemedlemmers navn. Han har været involveret i forskellige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin ægtefælle, KIM Kyong Huis, navn.«

b)

Punkterne omnummereres til 1-6.

4.   

I bilag XVI til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »Liste over personer, enheder eller organer, jf. artikel 34, stk. 1, og artikel 34, stk. 3«, underoverskriften »a) Fysiske personer«, affattes følgende punkt således:

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Sted

Dato for opførelse på listen

Begrundelse

»4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Pasnr.: 563410192

Diplomat på DPRK's ambassade i Angola

Fødselsdato: 30.4.1975

22.1.2018

Repræsentant i Angola for Green Pine Associated Corporation og DPRK-diplomat akkrediteret til Angola.

Green Pine er af FN udpeget pga. aktiviteter, der bl.a. omfatter brud på FN's våbenembargo. Green Pine har også forhandlet kontrakter om renovering af angolanske flådefartøjer, hvilket er i strid med de forbud, som blev indført ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner.«


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1075

af 27. juli 2018

om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et lavrisikoaktivstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, sammenholdt med artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 blev ved Kommissionens direktiv 2005/2/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. juli 2018.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 25. november 2016.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 20. november 2017 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 23. marts 2018.

(9)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse.

(10)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(11)

Risikovurderingen for fornyelsen af godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, kan godkendes. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som fungicid.

(12)

Kommissionen vurderer endvidere, at Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er en stamme af en mikroorganisme, der i betragtning af de påtænkte anvendelser forventes at udgøre en lav risiko for mennesker og dyr og for miljøet. Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er endvidere en stamme af en mikroorganisme (svamp), der hverken er patogen for mennesker eller beslægtet med noget kendt menneske-, dyre- eller plantepatogen, og for hvilken der ikke er kendskab til multipel resistens over for antimikrobielle stoffer, der anvendes i lægemidler til mennesker eller dyr.

(13)

Godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et lavrisikostof bør derfor fornyes.

(14)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser.

(15)

I henhold til artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikel 13, stk. 4, i samme forordning, bør bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(16)

Godkendelsesperioden for Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 (7) forlænget til den 31. juli 2018 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Under hensyntagen til at godkendelsen af aktivstoffet udløber den 31. juli 2018, bør denne forordning anvendes fra den 1. august 2018.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, som opført i bilag I, fornyes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. august 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer (EUT L 20 af 22.1.2005, s. 15).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Foreligger online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 12).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn

Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

Ampelomyces quisqualis stamme AQ10

Ikke relevant

Minimumsindhold af levedygtige sporer:

3,0 × 1012 CFU/kg

1. august 2018

1. august 2033

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af sprøjteførerne og arbejdstagerne ved at tage hensyn til, at mikroorganismer i sig selv betragtes som potentielt sensibiliserende stoffer, og ved at sikre, at egnede personlige værnemidler er en betingelse for anvendelse.

Producenten skal sikre nøje opretholdelse af miljømæssige betingelser og kvalitetskontrolanalyser under fremstillingsprocessen.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er relevant.


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


BILAG II

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I del A udgår angivelsen vedrørende Ampelomyces quisqualis stamme AQ10.

2)

I del D tilføjes følgende:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

»14

Ampelomyces quisqualis stamme AQ10

Ikke relevant

Minimumsindhold af levedygtige sporer:

3,0 × 1012 CFU/kg

1. august 2018

1. august 2033

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af sprøjteførerne og arbejdstagerne ved at tage hensyn til, at mikroorganismer i sig selv betragtes som potentielt sensibiliserende stoffer, og ved at sikre, at egnede personlige værnemidler er en betingelse for anvendelse.

Producenten skal sikre nøje opretholdelse af miljømæssige betingelser og kvalitetskontrolanalyser under fremstillingsprocessen.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1076

af 30. juli 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet isofluran med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal der ved en forordning fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL«) af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til MRL'er i animalske fødevarer.

(3)

Isofluran er allerede opført i denne tabel som et tilladt stof, der for dyr af hestefamilien kun tillades anvendt til bedøvelse. I de eksisterende bestemmelser vedrørende stoffet angives klassifikationen »MRL ikke påkrævet«.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »EMA«) om udvidelse af bestemmelserne vedrørende isofluran til også at omfatte svin.

(5)

EMA har på grundlag af udtalelsen fra Udvalget for Veterinærlægemidler anbefalet, at der fastsættes en MRL for isofluran i svin.

(6)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveje at anvende MRL'er, der er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare, i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller MRL'er, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter, i forbindelse med andre arter.

(7)

EMA har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke kan foretages en pålidelig vurdering af ekstrapolationen af bestemmelserne vedrørende isofluran til andre aldersgrupper og arter på grund af utilstrækkelige data.

(8)

Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres.

(9)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at overholde den nye MRL.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. september 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).


BILAG

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes bestemmelserne vedrørende stoffet »isofluran« således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL'er

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Isofluran

IKKE RELEVANT

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

IKKE RELEVANT

Til anvendelse ved indånding

Totalbedøvende middel«

Svin

MRL ikke påkrævet

IKKE RELEVANT

Til anvendelse ved indånding for 0-7 dage gamle pattegrise


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1077

af 30. juli 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (1), særlig artikel 8, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 (2) er der fastlagt bestemmeler for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1305/2013. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 (3) er forordning (EU) nr. 1305/2013 ændret ved at forenkle de generelle regler for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Derfor bør bestemmelserne for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1305/2013 ændres.

(2)

Forpligtelsen til at udpege organer til at yde rådgivning ved en særlig procedure for offentligt udbud blev afskaffet. Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende offentligt udbud bør derfor udgå.

(3)

Der er indført bestemmelser om unge landbrugeres fælles etablering i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013 og en definition af »etableringsdatoen« er tilføjet i artikel 2, stk. 1, litra s), i samme forordning. De bestemmelser, der henviser til unge landbrugere i bilag I, del 1, punkt 8, til gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014, bør derfor tilpasses. Som følge af udeladelsen af artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (4), der indeholder regler om bedrifts- og erhvervsudvikling, bør bestemmelserne om forretningsplanen som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 herudover forenkles.

(4)

Bestemmelserne om finansielle instrumenter er blevet forenklet. Der er navnlig indført en undtagelse fra anvendelsen af kriterierne for udvælgelse af operationer, der støttes ved hjælp af finansielle instrumenter, i artikel 49, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Bilag I, del 1, punkt 8, til gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 bør derfor rettes ind efter denne undtagelse.

(5)

For at undgå unødvendige administrative byrder og navnlig hyppige ændringer af finansieringsplanerne er det nødvendigt at præcisere, at loftet for overskridelsen af de planlagte ELFUL-bidrag som anført i finansieringsplanen for hvert program er beregnet ud fra niveauet for det samlede beløb for hver foranstaltning.

(6)

I artikel 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013 fastsættes støtte til landbrugere gennem et sektorspecifikt indkomststabiliseringsredskab, og i artikel 37 i samme forordning gives mulighed for støtte til tegning af landbrugsforsikringer, der dækker tab på over 20 % af den årlige gennemsnitsproduktion forårsaget af ugunstige vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme, skadedyrsangreb eller en miljøhændelse. I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1305/2013 bør den planlagte ELFUL-støtte og bidragssatsen angives i finansieringsplanen.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 udgår.

2)

Artikel 8, stk. 1, udgår.

3)

I bilag I, del 1, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 8 »Beskrivelse af de valgte foranstaltninger« foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 2, litra c), affattes således:

»c)

omfang, støtteniveau, støtteberettigede støttemodtagere, og, hvor det er relevant, metode til beregning af beløbet eller støttesats opdelt på delforanstaltning og/eller operationstype, hvor det er nødvendigt. Specificering af støtteberettigede omkostninger, støttebetingelser, relevante støttebeløb og støttesatser samt principperne for fastsættelsen af udvælgelseskriterier for hver operationstype. Hvis der ydes støtte til et finansielt instrument, som gennemføres i henhold til artikel 38, stk. 4, første afsnit, litra a) og b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, en beskrivelse af det finansielle instruments type, generelle kategorier af endelige modtagere, generelle kategorier af støtteberettigede omkostninger og maksimalt støtteniveau«.

ii)

Nr. 2), litra e), punkt 5, affattes således:

»5.   Bedrifts- og erhvervsudvikling (artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af små landbrugsbedrifter som omhandlet i artikel 19, stk. 1), litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013

definition af foranstaltninger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 1305/2013 (»etableringsdato«)

definition af de øvre og nedre tærskler, der omhandles i artikel 19, stk. 4), femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013

særlige betingelser for støtte til unge landbrugere, der ikke etablerer sig som eneste driftsleder på bedriften i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

oplysning om anvendelsen af den henstandsperiode, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

resumé af kravene i forretningsplanen

udnyttelse af muligheden for at kombinere forskellige foranstaltninger via forretningsplanen, så den unge landbruger får adgang til disse foranstaltninger

aktivitetsområder, der er genstand for diversificering.«

iii)

I nr. 2), litra e), affattes overskriften af punkt 16 således:

»16.    Risikostyring (artikel 36 til 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013)«.

b)

I punkt 10, litra c), foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit tilføjes følgende nr. v):

»v)

det vejledende samlede EU-bidrag og den vejledende bidragssats for operationer, der gennemføres i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor minimumstærsklen er sat til 20 %, og for operationer, der gennemføres i henhold til 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013.«

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»For så vidt angår de mellemliggende betalinger omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1306/2013, betalingen af saldoen omhandlet i artikel 37 og regnskabsafslutningen omhandlet i artikel 51 i nævnte forordning, skal ELFUL-bidraget, der betales til dækning af de refusionsberettigede offentlige udgifter til det pågældende program, overholdes på foranstaltningsniveau.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (EUT L 350 af 29.12.2017, s. 15).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).


31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1078

af 30. juli 2018

om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2018 til den 29. september 2018, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 77e, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 2009/138/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne.

(2)

Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den 5. juli 2018 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af juni 2018. Disse oplysninger blev offentliggjort den 5. juli 2018 i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(3)

Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(4)

Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på.

(5)

For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal anvende de tekniske oplysninger omhandlet i stk. 2 ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2018 til den 29. september 2018.

2.   For hver relevant valuta er de tekniske oplysninger til beregning af det bedste skøn i overensstemmelse med artikel 77 i direktiv 2009/138/EF, matchtilpasningen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77c og volatilitetsjusteringen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77d følgende:

a)

de relevante risikofrie rentekurver, der er anført i bilag I

b)

de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen, der er anført i bilag II

c)

for hvert relevant nationalt forsikringsmarked de volatilitetsjusteringer, der er anført i bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. juni 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG I

Relevante risikofrie rentekurver med henblik på beregningen af det bedste skøn, ekskl. matchtilpasning og volatilitetsjustering

År til udløb

Euro

Tjekkisk koruna

Dansk krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


År til udløb

Lev

Pund sterling

Rumænsk leu

Zloty

Króna

Norsk krone

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


År til udløb

Schweizisk franc

Australsk dollar

Baht

Canadisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


År til udløb

Hongkongsk dollar

Indisk rupee

Mexicansk peso

Ny taiwansk dollar

Newzealandsk dollar

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


År til udløb

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Russisk rubel

Singaporeansk dollar

Sydkoreansk won

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,764 %

2,841 %

2,221 %

19

10,730 %

3,559 %

4,429 %

7,678 %

2,861 %

2,229 %

20

10,582 %

3,581 %

4,458 %

7,591 %

2,882 %

2,244 %

21

10,435 %

3,603 %

4,480 %

7,504 %

2,905 %

2,266 %

22

10,290 %

3,624 %

4,496 %

7,418 %

2,929 %

2,293 %

23

10,148 %

3,644 %

4,507 %

7,333 %

2,953 %

2,324 %

24

10,009 %

3,664 %

4,514 %

7,250 %

2,978 %

2,358 %

25

9,874 %

3,682 %

4,519 %

7,169 %

3,003 %