ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 178

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
16. juli 2018


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/994 af 13. juli 2018 om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/995 af 12. juli 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/996 af 12. juli 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Limone Femminello del Gargano (BGB))

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/997 af 13. juli 2018 om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/998 af 12. juli 2018 om ændring af bilag I til beslutning 2009/177/EF for så vidt angår Kroatiens status med hensyn til koi-herpesvirus-sygdom (KHV), Finlands status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland, der er frie for Bonamia ostreae og listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for Marteilia refringens, og om ændring af bilag I til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (meddelt under nummer C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2018/994

af 13. juli 2018

om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 223, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Parlamentet,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (2) (»valgakten«) knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (3) trådte i kraft den 1. juli 1978 og blev efterfølgende ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (4).

(2)

Der skal foretages en række ændringer af valgakten.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 skal Rådet fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for, at Europa-Parlamentets medlemmer kan vælges ved almindelige direkte valg efter en særlig lovgivningsprocedure.

(4)

Gennemsigtighed i valgprocessen og adgang til pålidelige oplysninger er vigtig for at øge den europæiske politiske bevidsthed og for at sikre en solid valgdeltagelse, og det er ønskeligt, at unionsborgere i god tid inden valg til Europa-Parlamentet informeres om de kandidater, der opstiller til disse valg, og om de nationale politiske partiers tilhørsforhold til et europæisk politisk parti.

(5)

For at fremme valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet og for fuldt ud at udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling tilbyder, kan medlemsstaterne give mulighed for blandt andet forhåndsafstemning, brevstemmeafgivning, elektronisk stemmeafgivning og stemmeafgivning via internettet, samtidig med at navnlig resultatets pålidelighed, stemmehemmeligheden og beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-ret sikres.

(6)

Unionsborgere har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv, navnlig ved at stemme eller opstille som kandidater ved valg til Europa-Parlamentet.

(7)

Medlemsstaterne opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at give de af deres borgere, der bor i tredjelande, mulighed for at stemme ved valg til Europa-Parlamentet.

(8)

Valgakten bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I valgakten foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   I samtlige medlemsstater vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet som repræsentanter for unionsborgerne efter forholdstalsmetoden ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer.

2.   Medlemsstaterne kan tillade præferencelistevalg i overensstemmelse med procedurer, som de fastsætter.

3.   Valgene er almindelige, direkte, frie og hemmelige.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte en spærregrænse for tildeling af pladser. Denne spærregrænse må på nationalt plan højst udgøre 5 % af de gyldige afgivne stemmer.

2.   De medlemsstater, der anvender listevalg, fastsætter en spærregrænse for tildeling af pladser til valgkredse, som omfatter mere end 35 pladser. Denne tærskel må ikke udgøre mindre end 2 % og må højst udgøre 5 % af de gyldige afgivne stemmer i den pågældende valgkreds, herunder i medlemsstater der udgør én valgkreds.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme de forpligtelser, der er fastsat i stk. 2, senest i god tid inden det valg til Europa-Parlamentet, der følger det første valg, som finder sted efter ikrafttrædelsen af afgørelse (EU, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/994 af 13. juli 2018 om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (EUT L 178 af 16.7.2018, s. 1).«"

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3a

Hvis nationale bestemmelser fastsætter en frist for indgivelse af kandidaturer til valget til Europa-Parlamentet, skal denne frist være på mindst tre uger før den dato, der fastsættes af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, for afholdelse af valget til Europa-Parlamentet.

Artikel 3b

Medlemsstaterne kan tillade, at der på stemmesedlerne angives navnet på eller logoet for det europæiske politiske parti, som det pågældende nationale politiske parti eller den pågældende individuelle kandidat er tilknyttet.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Medlemsstaterne kan fastsætte muligheder for forhåndsafstemning, brevstemmeafgivning, elektronisk stemmeafgivning og stemmeafgivning via internettet ved valg til Europa-Parlamentet. Når de gør det, skal de vedtage de fornødne foranstaltninger til at sikre navnlig resultatets pålidelighed, stemmehemmeligheden og beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-ret.«

5)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Ved valg af medlemmer til Europa-Parlamentet kan ingen vælger afgive mere end én stemme.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dobbelt stemmeafgivning ved valg til Europa-Parlamentet er underlagt sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.«

6)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9a

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med deres nationale valgprocedurer træffe de nødvendige foranstaltninger til at give de af deres statsborgere, der bor i tredjelande, stemmeret ved valg til Europa-Parlamentet.

Artikel 9b

1.   Hver medlemsstat udpeger en kontaktmyndighed, der er ansvarlig for at udveksle oplysninger om vælgere og kandidater med sine modparter i de øvrige medlemsstater.

2.   Uden at dette berører nationale bestemmelser om optagelse af vælgere på valglisten og indgivelse af kandidaturer, skal den myndighed, der er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med gældende EU-ret om beskyttelse af personoplysninger senest seks uger før den første dag i den valgperiode, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, begynde at overføre de i Rådets direktiv 93/109/EF (*2) omhandlede oplysninger om unionsborgere, der i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, er optaget på valglisten eller opstiller som kandidater, til sine modparter.

(*2)  Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34).«"

Artikel 2

1.   Denne afgørelse godkendes af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige krav. Medlemsstaterne underretter Generalsekretariatet for Rådet, når de har afsluttet de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

2.   Denne afgørelse træder i kraft dagen efter modtagelsen af den sidste underretning, jf. stk. 1 (5).

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Rådets vegne

H. LÖGER

Formand


(1)  Godkendelse af 4.7.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 2002/772/EF af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).

(5)  Afgørelsens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/995

af 12. juli 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3) er der indledt en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver. Der blev oprindelig foreskrevet to dellicitationer pr. måned med undtagelse af august og december.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/472 (4), idet antallet af perioder, i hvilke der kan afgives bud, blev begrænset til én pr. måned, og den bestemmelse, der gælder for en sådan periode i august, blev fjernet.

(3)

Erfaringerne med de dellicitationer, der er gennemført i 2018, har vist, at der er en stigende interesse for licitationen under de aktuelle markedsforhold. Det er derfor hensigtsmæssigt at genindsætte det oprindelige antal perioder, i hvilke der kan afgives bud, og at fastsætte en sådan periode for august.

(4)

Eftersom perioden i august ender den fjerde tirsdag i måneden, er det, for at undgå, at der er to bud i to på hinanden følgende uger, hensigtsmæssigt, at der kun er én periode i september.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 affattes således:

»2.   De perioder, i hvilke der kan indgives bud til den anden og efterfølgende dellicitationer, begynder den første arbejdsdag efter udløbet af den foregående frist. Fristerne udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den første og tredje tirsdag i måneden. I august udløber fristen dog 11.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag, i september kl. 11.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag og i december kl. 11.00 (belgisk tid) den anden tirsdag. Falder tirsdagen på en helligdag, er fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/472 af 15. marts 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud (EUT L 73 af 18.3.2017, s. 5).


16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/996

af 12. juli 2018

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Limone Femminello del Gargano« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Limone Femminello del Gargano«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2007 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Limone Femminello del Gargano« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2018

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2007 af 15. februar 2007 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Geraardsbergse mattentaart (BGB) — Pataca de Galicia eller Patata de Galicia (BGB) — Poniente de Granada (BOB) — Gata-Hurdes (BOB) — Patatas de Prades eller Patates de Prades (BGB) — Mantequilla de Soria (BOB) — Huile d'olive de Nîmes (BOB) — Huile d'olive de Corse eller Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (BOB) — Clémentine de Corse (BGB) — Agneau de Sisteron (BGB) — Connemara Hill Lamb eller Uain Sléibhe Chonamara (BGB) — Sardegna (BOB) — Carota dell'Altopiano del Fucino (BGB) — Stelvio eller Stilfser (BOB) — Limone Femminello del Gargano (BGB) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (BOB) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (BGB) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (BGB) — Sangueira de Barroso-Montalegre (BGB) — Batata de Trás-os-Montes (BGB) — Salpicão de Barroso-Montalegre (BGB) — Alheira de Barroso-Montalegre (BGB) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso eller Borrego de leite de Barroso (BGB) — Azeite do Alentejo Interior (BOB) — Paio de Beja (BGB) — Linguíça do Baixo Alentejo eller Chouriço de carne do Baixo Alentejo (BGB) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (BOB)) (EUT L 46 af 16.2.2007, s. 14).

(3)  EUT C 51 af 10.2.2018, s. 17.


AFGØRELSER

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/7


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/997

af 13. juli 2018

om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/392/FUSP (1) om oprettelse af Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger for at støtte kapacitetsopbygningen blandt de nigerske sikkerhedsaktører med henblik på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Den 18. juli 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/1172 (2), der forlængede missionen indtil den 15. juli 2018. Den 11. juli 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/1253 (3), der fastsatte et finansielt referencegrundlag for EUCAP Sahel Niger indtil den 15. juli 2018.

(3)

EUCAP Sahel Niger og referencegrundlaget, der er fastsat herfor, bør forlænges indtil den 30. september 2018.

(4)

Afgørelse 2012/392/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

EUCAP Sahel Niger vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/392/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 1, sidste afsnit, affattes således:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Sahel Niger for perioden fra den 16. juli 2017 til den 30. september 2018 udgør 31 000 000 EUR.«

2)

Artikel 16, andet punktum, affattes således:

»Den finder anvendelse indtil den 30. september 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 16. juli 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Rådets vegne

H. LÖGER

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/392/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1172 af 18. juli 2016 om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 106).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1253 af 11. juli 2017 om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUT L 179 af 12.7.2017, s. 15).


16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/998

af 12. juli 2018

om ændring af bilag I til beslutning 2009/177/EF for så vidt angår Kroatiens status med hensyn til koi-herpesvirus-sygdom (KHV), Finlands status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland, der er frie for Bonamia ostreae og listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for Marteilia refringens, og om ændring af bilag I til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)

(meddelt under nummer C(2018) 4381)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, artikel 49, stk. 1, artikel 50, stk. 3, artikel 51, stk. 2, og artikel 53, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del C i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/177/EF (2) indeholder en liste over medlemsstater, zoner og segmenter, der er erklæret frie for visse sygdomme, der er omhandlet i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(2)

På den liste er hele Kroatien erklæret frit for koi-herpesvirus-sygdom (KHV), og hele Finland er erklæret frit for infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). I de seneste år har disse medlemsstater dog konstateret flere udbrud af henholdsvis den ene og den anden af disse sygdomme.

(3)

Begge medlemsstater har fremsendt oplysninger til Kommissionen, som indikerer, at de i henhold til direktiv 2006/88/EF har truffet foranstaltninger for at håndtere disse udbrud. Disse foranstaltninger er fortsat i gang i nogle områder.

(4)

På listen er hele Irlands kystlinje erklæret fri for Bonamia ostreae bortset fra otte bugter. På grund af et nyligt udbrud af Bonamia ostreae, som fandt sted i en anden bugt i Irland, der er opført som fri for denne sygdom, er der i henhold til direktiv 2006/88/EF indført restriktioner, som stadig anvendes.

(5)

Derudover er hele den nordirske kystlinje erklæret fri for Marteilia refringens. Det Forenede Kongerige har dog konstateret to udbrud af disse sygdomme i to forskellige bugter i Nordirland. Der er i henhold til direktiv 2006/88/EF indført restriktioner for flytning, som stadig anvendes.

(6)

I henhold til oplysningerne fra Kroatien, Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør de pågældende områder ikke opføres som frie for disse sygdomme, og den geografiske afgrænsning af de sygdomsfrie områder for Kroatien, Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør derfor opdateres.

(7)

Bilag I til Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (3) indeholder en liste over medlemsstater, zoner og segmenter, der betragtes som frie for visse sygdomme, der ikke er omhandlet i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(8)

På listen anses hele Nordirland i Det Forenede Kongerige i øjeblikket for at være fri for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) bortset fra visse bugter. På grund af et nyligt udbrud af OsHV-1 μVar, som fandt sted i en anden bugt, bør den geografiske afgrænsning af det sygdomsfrie område for Det Forenede Kongerige opdateres.

(9)

Bilag I til beslutning 2009/177/EF og bilag I til afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del C til bilag I til beslutning 2009/177/EF, i tabellen, foretages i fjerde kolonne »Det sygdomsfrie områdes geografiske afgrænsning (medlemsstat, zoner eller segmenter)« følgende ændringer:

1)

I rækken »Koi-herpesvirussygdom (KHV)« erstattes angivelsen for Kroatien af følgende: »Hele området undtagen følgende zoner: zonen, der omfatter akvakulturvirksomheden ved Donji Miholjac (godkendelsesnummer 2HR0109) sammen med Drava fra dæmningen ved Dubrava til dens udløb i Donau, og zonen, der omfatter akvakulturvirksomheden ved Grudnjak (godkendelsesnummer 2HR0177) sammen med hele Vučicas løb til dens udløb i Karašica og fra Karašica til dens udløb i Drava«.

2)

I rækken »Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)« erstattes angivelsen for Finland af følgende: »Hele området undtagen kystsegmentet i Ii, Kuivaniemi, og følgende afvandingsområder: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi og 4.41 Pielinen«.

3)

I rækken »Infektion med Bonamia ostreae« erstattes angivelsen for Irland af følgende:

»Hele Irlands kystlinje undtagen:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran Bay«.

4)

I rækken »Infektion med Marteilia refringens« erstattes angivelsen for Det Forenede Kongerige af følgende:

»Hele Storbritanniens kystlinje.

Hele Nordirlands kystlinje undtagen Belfast Lough og Dundrum Bay.

Hele Guernseys og Herms kystlinje.

Jerseys kystområde: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside.

Hele Isle of Mans kystlinje«.

Artikel 2

I bilag I til afgørelse 2010/221/EU, i tabellen, fjerde kolonne »Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger«, i rækken »Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)«, erstattes angivelsen for Det Forenede Kongerige af følgende:

»Storbritannien med undtagelse af River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary og River Colne i Essex, Nordkents kyst, Poole Harbour i Dorset og River Teign i Devon

Nordirland med undtagelse af Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough

Guernsey«.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/177/EF af 31. oktober 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår overvågnings- og udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og segmenter (EUT L 63 af 7.3.2009, s. 15).

(3)  Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7).