ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
7. juni 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/837 af 31. maj 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/838 af 31. maj 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/839 af 4. juni 2018 om beskikkelse af to medlemmer af og seks suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840 af 5. juni 2018 om oprettelse af en observationsliste over stoffer med henblik på EU-dækkende overvågning inden for vandpolitikken i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 (meddelt under nummer C(2018) 3362)

9

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/837

af 31. maj 2018

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Varen består af følgende ingredienser (i vægtprocent):

2106 90 98

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2106 , 2106 90 og 2106 90 98 .

Tarifering under kapitel 30 som et lægemiddel er udelukket, da der ikke er angivet nogen specifikke sygdomme, lidelser eller symptomer, som varen kan anvendes mod. Derfor opfylder varen ikke kravene i supplerende bestemmelse 1, første afsnit, punkt a), til kapitel 30.

Tarifering under kapitel 22 som drikkevare er udelukket, da varen ikke er umiddelbart drikkelig (jf. også de forklarende bemærkninger til KN til kapitel 22, almindelige bemærkninger, andet afsnit, andet punktum).

Varen indeholder et sødemiddel, forskellige vitaminer og en stor mængde glycerin. Derfor er dens sammensætning mere kompleks end de simple sukkeropløsninger, der henhører under underpos. 2106 90 30 -2106 90 59 (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 2106 , nr. 12)).

Dens tilsigtede, specifikke anvendelse angives også på dens emballering og mærkning som et kosttilskud til detailsalg. Det står klart fra varens objektive kendetegn og egenskaber, især dens sammensætning, samt den måde, hvorpå varen foreligger, at den er beregnet til en specifik anvendelse til støtte for immunsystemet frem for en mere generel anvendelse, hvilket er tilfældet for sukkeropløsninger.

Produktet skal derfor tariferes under KN-kode 2106 90 98 som andre tilberedte fødevarer.

vand

41,6

sukker

18,1

glycerin

15,1

citronsyre

13,9

maltodextrin

4,1

ascorbinsyre

3,0

steviolglycosider

1,8

naturlige aromastoffer

1,1

små mængder vitamin B6, B12 og folsyre (B9).

Varen er en ikkealkoholholdig, aromatiseret og farvet væske, der efter fortynding anvendes som kosttilskud. Den er ikke umiddelbart drikkelig.

Varen er beregnet til at støtte immunsystemet og give energi til det menneskelige legeme. Varens daglige dosis er på to milliliter, som skal fortyndes før indtagelse. Denne daglige dosis indeholder 40 mg vitamin C, 1 mg vitamin B6, 200 μg folsyre og 2 μg vitamin B12.

Varen foreligger i en plastflaske på 60 ml med en dryppeanordning til detailsalg.


7.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/838

af 31. maj 2018

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare, der fungerer som et engangsindlæg til en børnepotte, og som består af en plastpose, hvis bund er beklædt med et absorberende underlag af flerlagspapir og en superabsorberende polymer af polyacrylatgranulat.

Det superabsorberende polyacrylatgranulat bliver til en gel, når det kommer i kontakt med urin.

3924 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3924 og 3924 90 00 .

Tarifering under pos. 4818 er udelukket, da det karaktergivende for varen ikke er dens papirkomponenter, men den superabsorberende polymer af polyacrylat.

Tarifering under pos. 9619 er udelukket, da varen ikke er formet, så den passer til den menneskelige krop (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 9619 ).

Varen er en kombination af plast og andre materialer. En vare, der kombinerer plast og andre materialer, tariferes i kapitel 39, forudsat at det er karaktergivende for varen, at den er af plast (se også de forklarende bemærkninger til HS, kapitel 39, almindelige bemærkninger).

Det karaktergivende for varen er den superabsorberende polymer, mens papiret udelukkende anses for at have en bære- eller emballagefunktion.

Varen tariferes derfor under KN-kode 3924 90 00 som andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast.


AFGØRELSER

7.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/7


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/839

af 4. juni 2018

om beskikkelse af to medlemmer af og seks suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den danske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 30. november 2015 trådte Niels Erik SØNDERGAARD i stedet for Peter KOFOD POULSEN som suppleant, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/2237 (4).

(2)

Der er blevet to pladser ledige som medlem af Regionsudvalget, efter at Henrik Ringbæk MADSENs og Marc Perera CHRISTENSENs mandatperioder som medlemmer af Regionsudvalget er udløbet.

(3)

Der er blevet fem pladser ledige som suppleant til Regionsudvalget, efter at Henrik BRADE JOHANSENs, Martin HULGAARDs, Niels Erik SØNDERGAARDs, Jane Strange NIELSENs og Henrik QVISTs mandatperioder er udløbet.

(4)

Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Per NØRHAVE er blevet beskikket som medlem af Regionsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

a)

som medlemmer:

Arne LÆGAARD, Regional Councillor in Central Denmark Region

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted

b)

som suppleanter:

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. juni 2018.

På Rådets vegne

T. TSACHEVA

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2015/2237 af 30. november 2015 om beskikkelse af en dansk suppleant til Regionsudvalget (EUT L 317 af 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/840

af 5. juni 2018

om oprettelse af en observationsliste over stoffer med henblik på EU-dækkende overvågning inden for vandpolitikken i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495

(meddelt under nummer C(2018) 3362)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (1), særlig artikel 8b, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF oprettes en observationsliste over stoffer, for hvilke der skal indsamles EU-dækkende overvågningsdata med sigte på at understøtte kommende prioriteringsrunder, jf. artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (2). Den første observationsliste skulle for hvert stof anføre overvågningsmatricerne og de mulige analysemetoder, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

(2)

I artikel 8b i direktiv 2008/105/EF fastsættes blandt andet betingelser og nærmere bestemmelser for overvågning af stofferne på observationslisten og for medlemsstaternes indberetning af overvågningsresultaterne.

(3)

Stofferne på observationslisten skal udvælges blandt de stoffer, for hvilke de foreliggende oplysninger tyder på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på EU-plan for eller via vandmiljøet, men for hvilke overvågningsdataene er utilstrækkelige som grundlag for en konklusion angående den reelle risiko. Det bør overvejes at optage meget giftige stoffer, der anvendes i mange medlemsstater og udledes til vandmiljøet, men ikke eller sjældent overvåges, på observationslisten. Denne udvælgelsesproces bør tage hensyn til de oplysninger, der er anført i artikel 8b, stk. 1, litra a) til e), i direktiv 2008/105/EF, idet der lægges særlig vægt på nyfremkomne forurenende stoffer.

(4)

Ved overvågningen af stofferne på observationslisten bør der genereres data af høj kvalitet om stoffernes koncentrationer i vandmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grundlag for en særskilt gennemgang i henhold til artikel 16, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF til de risikovurderinger, der understøtter identificeringen af prioriterede stoffer. Det bør overvejes at optage stoffer, der i forbindelse med denne gennemgang konstateres at udgøre en væsentlig risiko, på listen over prioriterede stoffer. Der fastsættes ligeledes en miljøkvalitetsnorm, som medlemsstaterne vil skulle overholde. Der foretages en konsekvensvurdering af forslag om at optage et givet stof på listen over prioriterede stoffer.

(5)

Den første observationsliste over stoffer blev fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 (3) og omfattede ti stoffer eller stofgrupper sammen med en angivelse af overvågningsmatricen, de mulige analysemetoder, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, og metodens maksimale acceptable påvisningsgrænse.

(6)

Ifølge artikel 8b, stk. 2, i direktiv 2008/105/EF skal Kommissionen ajourføre observationslisten hvert andet år. Når Kommissionen ajourfører listen, skal den fjerne ethvert stof, for hvilket der uden yderligere overvågningsdata kan gennemføres en risikobaseret vurdering som omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

(7)

Kommissionen analyserede i 2017 data fra det første år, hvor stofferne på observationslisten blev overvåget. Kommissionen konkluderede ud fra den analyse, at der foreligger tilstrækkelige overvågningsdata af høj kvalitet for stofferne tri-allat, oxadiazon, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol og diclofenac, til at disse stoffer bør fjernes fra observationslisten.

(8)

Som nævnt i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 er det tilstrækkeligt at overvåge 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamat i sediment. De fleste indsamlede overvågningsdata vedrører imidlertid vand, og den begrænsede mængde indberettede data vedrørende sediment er utilstrækkelig til at foretage en fyldestgørende analyse for denne overvågningsmatrices vedkommende. For at sikre, at de overvågningsdata, der er indsamlet for dette stof, til fulde afspejler den risiko, som det udgør, vil Kommissionen undersøgere nærmere, om medlemsstaterne på en pålidelig og sammenlignelig måde kan overvåge det i sediment. I mellemtiden bør dette stof fjernes fra observationslisten.

(9)

For så vidt angår det makrolide antibiotikum azithromycin og to af neonicotinoiderne, imidacloprid og thiamethoxam, er der fortsat behov for yderligere overvågningsdata af høj kvalitet til støtte for den målrettede risikobaserede vurdering, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF. Disse stoffer bør derfor bibeholdes på observationslisten. Makrolid-antibiotika og neonicotinoider blev optaget som grupper på den første observationsliste for at tage højde for det forhold, at stoffer med samme virkemåde kunne have kumulerede virkninger. Dette argument gør det også berettiget at bibeholde de to grupper på observationslisten trods det forhold, at der foreligger tilstrækkelige overvågningsdata af høj kvalitet for nogle af de individuelle stoffer i disse grupper (de makrolide antibiotika clarithromycin og erythromycin, og neonicotinoiderne acetamiprid, clothianidin og thiacloprid).

(10)

I 2017 indsamlede Kommissionen ligeledes data om en række andre stoffer, der kunne optages på listen. Den tog hensyn til de forskellige typer af relevante oplysninger, som er nævnt i artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF, og hørte eksperter fra medlemsstaterne og interessentgrupper. Stoffer, for hvilke der hersker tvivl om deres toksicitet, eller for hvilke de disponible overvågningsmetoders følsomhed, pålidelighed eller sammenlignelighed er utilstrækkelig, bør ikke optages på observationslisten. Insektbekæmpelsesmidlet metaflumizon og antibiotikaene amoxicillin og ciprofloxacin blev udpeget som egnede kandidater. Optagelsen af amoxicillin og ciprofloxacin er i overensstemmelse med One Health-handlingsplanen mod antimikrobiel resistens (4), som bifalder anvendelsen af observationslisten til at »forbedre kendskabet til forekomsten og spredningen af antimikrobielle stoffer i miljøet«.

(11)

I overensstemmelse med artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF udpegede Kommissionen mulige metoder, hvormed de foreslåede stoffer kan analyseres. Metodens påvisningsgrænse bør for hvert stof være mindst så lav som den stofspecifikke beregnede nuleffektkoncentration i den relevante matrice.

(12)

Under gennemgangen af den første observationsliste afdækkede Kommissionen nye økotoksikologiske oplysninger om de makrolide antibiotika clarithromycin og erythromycin tillige med neonicotinoiderne, imidacloprid, thiacloprid og thiamethoxam, som fik den til at revidere de beregnede nuleffektkoncentrationer for disse stoffer. Metodens maksimale acceptable påvisningsgrænser, der er fastsat i observationslisten for disse stoffer og stofgrupper, bør ajourføres i overensstemmelse hermed.

(13)

De analysemetoder, der er angivet i observationslisten, anses ikke for at medføre urimelige omkostninger. Hvis nye oplysninger fremover fører til et fald i den beregnede nuleffektkoncentration for specifikke stoffer, vil metodens maksimale acceptable påvisningsgrænse muligvis skulle sættes ned, så længe disse stoffer stadig står opført på listen.

(14)

Af hensyn til sammenligneligheden bør alle stoffer overvåges i hele vandprøver.

(15)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 bør ophæves.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Observationslisten over stoffer for EU-dækkende overvågning, der er omhandlet i artikel 8b i direktiv 2008/105/EF, er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 af 20. marts 2015 om oprettelse af en observationsliste over stoffer med henblik på EU-dækkende overvågning inden for vandpolitikken i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF (EUT L 78 af 24.3.2015, s. 40).

(4)  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet – En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (COM(2017) 339 final).


BILAG

Observationsliste over stoffer med henblik på EU-dækkende overvågning som fastsat ved artikel 8b i direktiv 2008/105/EF

Betegnelse for stoffet/gruppen af stoffer

CAS-nummer (1)

EU-nummer (2)

Vejledende analysemetode (3)  (4)

Metodens maksimale acceptable påvisningsgrænse (ng/l)

17-alpha-ethinylestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE i stor volumen — LC-MS-MS

0,035

17-Beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE — LC-MS-MS

0,4

Makrolid-antibiotika (5)

 

 

SPE — LC-MS-MS

19

Methiocarb

2032-65-7

217-991-2

SPE — LC-MS-MS

eller GC-MS

2

Neonicotinoider (6)

 

 

SPE — LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE — LC-MS-MS eller SPE — LC-MS-MS

65

Amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE — LC-MS-MS

78

Ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE — LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Den Europæiske Union nummer – foreligger ikke for alle stoffer.

(3)  For at sikre sammenligneligheden af resultaterne fra forskellige medlemsstater overvåges alle stoffer i hele vandprøver.

(4)  Ekstraktionsmetoder:

LLE— væske-væske-ekstraktion

SPE— fastfase-ekstraktion

Analysemetoder:

GC-MS— gaskromatografi-massespektrometri

LC-MS-MS— væskekromatografi (tandem) tredobbelt quadrupol massespektrometri

(5)  Erythromycin (CAS-nr. 114-07-8, EU-nr. 204-040-1), clarithromycin (CAS-nr. 81103-11-9), azithromycin (CAS-nr. 83905-01-5, EU-nr. 617-500-5)

(6)  Imidacloprid (CAS-nr. 105827-78-9/138261-41-3, EU-nr. 428-040-8), thiacloprid (CAS-nr. 111988-49-9), thiamethoxam (CAS-nr. 153719-23-4, EU-nr. 428-650-4), clothianidin (CAS-nr. 210880-92-5, EU-nr. 433-460-1), acetamiprid (CAS-nr. 135410-20-7/160430-64-8).