ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 140

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
6. juni 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/826 af 28. maj 2018 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/827 af 4. juni 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/828 af 15. februar 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav vedrørende blokeringsfri bremsesystemer, energioplagringsanordninger af højtrykstypen og hydrauliske tilslutninger af single-line-typen ( 1)

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 af 15. februar 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ( 1)

8

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/830 af 9. marts 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/831 af 5. juni 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1)

35

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/832 af 5. juni 2018 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter ( 1)

38

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/833 af 4. juni 2018 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/834 af 4. juni 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 3318)  ( 1)

89

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/835 af 4. juni 2018 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer C(2018) 3319)  ( 1)

104

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af Toldunderudvalget EU-Georgien af 20. marts 2018 om erstatning af protokol I til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde [2018/836]

107

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/249/EU af 7. maj 2012 om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner ( EUT L 123 af 9.5.2012 )

110

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/826

af 28. maj 2018

om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (2) fastsættes Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater.

(2)

Den Libanesiske Republik (»Libanon«) har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som deltager i PRIMA.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (EU) 2017/1324 bliver Libanon deltagerland, forudsat at der indgås en international aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastlægger vilkårene og betingelserne for Libanons deltagelse i PRIMA.

(4)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2018/467 (3) blev aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (»aftalen«), undertegnet den 27. februar 2018 med forbehold af dens senere indgåelse.

(5)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), godkendes herved på Unionens vegne (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 5, stk. 2 (5).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2018.

På Rådets vegne

E. KARANIKOLOV

Formand


(1)  Godkendelse af 17.4.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2018/467 af 25. september 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (EUT L 79 af 22.3.2018, s. 1).

(4)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 79 af 22.3.2018, s. 3, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(5)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


FORORDNINGER

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/827

af 4. juni 2018

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (1), særlig artikel 46, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2)

I overensstemmelse med artikel 46, stk. 7, i forordning (EU) nr. 267/2012 har Rådet taget listen over udpegede personer og enheder i bilag IX og XIV til forordningen op til revision.

(3)

Rådet har besluttet, at oplysningerne vedrørende visse personer og enheder i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 bør ajourføres.

(4)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. juni 2018.

På Rådets vegne

T. TSACHEVA

Formand


(1)  EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.


BILAG

Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres således:

1)

Under overskriften »I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering« erstatter følgende oplysninger de tilsvarende oplysninger på listen under underoverskrift »B. Enheder«:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»42. g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adresse: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Handler på vegne af Yasa Part

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (eller Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company eller Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (eller Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Involveret i indkøb af materialer, der er kontrolleret, og som anvendes direkte i fremstillingen af centrifuger til Irans uranberigningsprogram

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo — No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Involveret i produktion og levering af elektrisk specialudstyr og materialer, der anvendes direkte i Irans nukleare sektor

23.5.2011«

2)

Under overskriften »II. Den Iranske Revolutionsgarde (IRGC)« erstatter følgende oplysninger de tilsvarende oplysninger på listen under underoverskrift »A. Personer«:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»1.

IRGC-brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Tidligere viceinspektør i MODAFL med ansvar for alle MODAFL-faciliteter og installationer, der fortsat har tilknytning, herunder gennem levering af tjenester, til MODAFL og IRGC

23.6.2008

8.

IRGC-brigadegeneral Mohammad Reza NAQDI

Født i 1953 i Nadjaf (Irak)

Vicekommandør i IRGC for kulturelle og sociale anliggender. Tidligere kommandør i Basij Resistance Force

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Født i 1961

Tidligere kommandør i Khatam al-Anbiya

26.7.2010

19.

IRGC-brigadegeneral Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH)

 

Chef for IRGC's Aerospace Force

23.1.2012«


6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/828

af 15. februar 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav vedrørende blokeringsfri bremsesystemer, energioplagringsanordninger af højtrykstypen og hydrauliske tilslutninger af single-line-typen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 17, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til betragtning 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 (2) forventes det, at Kommissionen vurderer kravet om montering af blokeringsfri bremsesystemer (ABS) på traktorer med en konstruktivt bestemte maksimalhastighed på mellem 40 km/h og 60 km/h pr. 1. januar 2020. Efter at have vurderet dette krav konkluderede Kommissionen, at såfremt kravet om ABS blev fjernet fra den delegerede forordning for disse køretøjers vedkommende, ville det forhindre uforholdsmæssigt store finansielle omkostninger for industrien og brugerne, som i sidste instans ville forsinke en effektiv anvendelse af aktuel bremseteknologi på markedet. Derfor bør kravet om montering af ABS på sådanne køretøjer udgå.

(2)

Betingelserne for anvendelse af energioplagringsanordninger af højtrykstypen bør tage højde for det trykområde, der svarer til det tekniske niveau, og specificere den tilsvarende prøvning. Trykgrænseværdierne bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre medlemsstaterne og industrien en glidende overgang til forbuddet mod hydrauliske tilslutninger af single-line-typen når de anvender bremsekravene i delegeret forordning (EU) 2015/68 på nye traktorer, der sammenkobles med allerede ibrugtagne påhængskøretøjer, bør anvendelsen af overgangskravene for hydrauliske tilslutninger af single-line-typen til bremseanordninger og påhængskøretøjers bremsekoblinger, under hensyntagen til udskiftningshastigheden for landbrugs- og skovbrugspåhængskøretøjer, forlænges indtil den 31. december 2024.

(4)

Delegeret forordning (EU) 2015/68 bør derfor ændres.

(5)

Eftersom denne forordning indeholder en række vigtige ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/68, som er nødvendige for dens problemfrie anvendelse, bør den træde i kraft snarest muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/68

I delegeret forordning (EU) 2015/68 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Forskrifter for hydrauliske tilslutninger af single-line-typen og traktorer udstyret hermed

1.   De ydeevnekrav, der finder anvendelse på hydrauliske tilslutninger af single-line-typen for bremseanordninger og påhængskøretøjers bremsekoblinger og traktorer, der er udstyret med hydrauliske tilslutninger af single-line-typen, er fastsat i bilag XIII. Disse krav finder anvendelse indtil den 31. december 2024.

2.   Fabrikanter må ikke montere hydrauliske tilslutninger af single-line-typen på nye traktorer efter den 31. december 2024.«

2)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

andet afsnit udgår

b)

fjerde afsnit affattes således:

»Med virkning fra den 1. januar 2025 skal de nationale myndigheder forbyde markedsføring, indregistrering eller ibrugtagning af nye traktorer monteret med hydrauliske tilslutninger af single-line-typen.«.

3)

Bilag I, IV og XIII til delegeret forordning (EU) 2015/68 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 af 15. oktober 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår bremsekrav til køretøjer ved godkendelsen af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 17 af 23.1.2015, s. 1).


BILAG

I bilag I, IV og XIII til delegeret forordning (EU) 2015/68 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2.1.21.2 udgår

b)

punkt 2.2.1.23 affattes således:

»2.2.1.23

Traktorer, der ikke er nævnt i punkt 2.2.1.21.1, som er udstyret med blokeringsfrie bremsesystemer, skal opfylde kravene i bilag XI.«

c)

i punkt 2.2.2.15.1.1 udgår ordene »Dette pres må ikke overstige 11 500 kPa«

d)

følgende indsættes som punkt 2.2.2.15.1.1.1 og 2.2.2.15.1.1.2:

»2.2.2.15.1.1.1

Dette tryk i de hydrauliske energioplagringsanordninger må ikke overstige 11 500 kPa for systemer, der anvender energioplagringsanordninger med et maksimalt driftstryk på 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2

Dette tryk i de hydrauliske energioplagringsanordninger kan overstige 11 500 kPa for systemer, der forsynes med et maksimalt driftstryk, der overstiger 15 000 kPa for at opfylde den foreskrevne bremsevirkning.«.

2)

I bilag IV, del C (Hydrauliske bremsesystemer med energioplagring), indsættes følgende punkt 1.3.2.1.1:

»1.3.2.1.1.

For at systemer, der anvender energioplagringsanordninger, som forsynes med et maksimalt driftstryk på over 15 000 kPa, kan opfylde kravene til den foreskrevne bremsevirkning, skal trykket i energioplagringsanordningerne ved prøvningens indledning være det maksimale som angivet af fabrikanten.«.

3)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

En hydraulisk tilslutning af single-line-typen kan installeres på traktoren, som er udstyret med et af følgende:

a)

en af de tilslutningstyper, der er omhandlet af punkt 2.1.4 i bilag I

b)

en af de tilslutningstyper, der er omhandlet i punkt 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 og 2.1.5.1.3 i bilag I. I så fald kan hanforbindelsesdelen på den hydrauliske tilslutning af single-line-typen for at undgå dobbeltforbindelsesdele være den hanforbindelse, som er beskrevet i punkt 2.1.5.1.1 i bilag I, forudsat at det tryk, der genereres på den pågældende forbindelse, opfylder punkt 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3«

b)

følgende indsættes som punkt 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3:

»1.1.1.

Såfremt en kontrolledning og en ekstraledning på et påhængskøretøj forbindes, skal det genererede tryk pm være i overensstemmelse med skema 2 i tillæg 1 til bilag II.

1.1.2.

Såfremt en der tilsluttes et påhængskøretøj med en hydraulisk tilslutning af single-line-typen, skal det genererede tryk pm være i overensstemmelse med punkt 2 eller 3 i dette bilag.

1.1.3.

Tilslutning af ledningerne i punkt 1.1.1 og 1.1.2 skal opdages automatisk.«


6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/8


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/829

af 15. februar 2018

om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 17, stk. 5, og artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, som fastsat i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 (2), ajourføres regelmæssigt. I denne henseende bør listen suppleres med en forklarende note med en præcisering, der tillader producenterne at bruge senere supplementer til de gældende ændringsserier til disse FN/ECE-regulativer, selv hvis de ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Der er konstateret nogle redaktionelle fejl i den liste over FN/ECE-regulativer, der er anført i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208, som bør berigtiges.

(3)

Redaktionelle rettelser til bilag IV til delegeret forordning (EU) 2015/208 og præcise henvisninger til de køretøjsklasser, som dette bilag finder anvendelse på, er nødvendige for en gnidningsløs gennemførelse ved de nationale myndigheder.

(4)

De krav til styreapparatet, der er fastsat i bilag V til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør tilpasses til den tekniske udvikling i overensstemmelse med ISO 10998:2008 og med de krav i FN/ECE-regulativ nr. 79, der er medtaget på listen i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(5)

Moderne landbrugs- og skovbrugstraktorer udsættes for elektromagnetiske signaler med en frekvens på op til 2 000 MHz. Bilag XV til delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres, så den også omfatter passende frekvensbånd til prøvning og bringes i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 10, som omfatter disse prøvningskrav og anvendes som et alternativ til de krav, der er fastsat i bilag XV.

(6)

Moderne dyrkningsteknikker kræver brug af bredere dæk for at undgå jordpakning samt anvendelse af større redskaber. Derfor bør kravene til dimensioner og påhængskøretøjets masse som fastsat i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for så vidt angår køretøjets bredde på linje med hvad der allerede er tilladt i en række medlemsstater.

(7)

Kravene vedrørende tilpasning af dimensioner medfører et behov for at tilpasse nogle af de krav, der er fastsat i bilagene til delegeret forordning (EU) 2015/208, nemlig bilag VII om synsfelt og forrudeviskere, bilag XII om belysningsanlæg, bilag XIV om køretøjets ydre og tilbehør, bilag XXVI om beskyttelse bagtil, bilag XXVII om sidebeskyttelse og bilag XXVIII om lad, da deres bestemmelser er direkte afhængige af den tilladte køretøjsbredde.

(8)

Det anslås, at dødelige ulykker kan reduceres betydeligt ved at øge synligheden af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ved at tilpasse kravene til passende skærpede belysningsinstallationer i bilag XII til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(9)

For at muliggøre en korrekt anvendelse af prøvningskravene i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208, er det nødvendigt at opdatere en bestemt matematisk formel, der er forbundet med denne prøvning.

(10)

For at sikre beskyttelse af færdselssikkerheden, hvad angår påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, som forordning (EU) nr. 167/2013 finder anvendelse på, bør kravene til mekaniske koblinger i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for at muliggøre brugen af 3-punkts mekaniske koblinger og forbedrede specifikationer for mekaniske koblingstyper på trukne køretøjer, der trækker andre køretøjer.

(11)

Delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed —

(12)

I betragtning af, at nærværende forordning indeholder en række berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør den træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/208

I delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 40a i kapitel IV:

»Artikel 40 a

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 (*1), skal de nationale myndigheder indtil den 31. december 2018 også fortsat meddele typegodkendelser for landbrugs- og skovbrugskøretøjstyper eller typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med denne forordning, i den udgave, der var gældende den 8. juni 2018.

2.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 20182018/829, skal medlemsstaterne indtil den 30. juni 2019 også fortsat tillade markedsføring, indregistrering eller ibrugtagning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer eller af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på grundlag af en type, der er godkendt i overensstemmelse med den udgave af denne forordning, der var gældende den 8. juni 2018.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 af 15. februar 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 140 af 6.6.2018, s. 8).«"

2)

Bilag I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208

Bilag I, IV, XII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 berigtiges som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 af 8. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 42 af 17.2.2015, s. 1).


BILAG I

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/208

I bilag I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende ændringer:

1.

Følgende note indsættes efter tabellen i bilag I:

»Overgangsbestemmelserne i de FN/ECE-regulativer, der er opført i denne tabel, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige alternative datoer i denne forordning. Overensstemmelse med forskrifter i henhold til senere ændringer heraf, der er anført i denne tabel, vil også blive accepteret.«.

2.

I bilag V affattes punkt 3.1.2, første punktum, således:

»Aktiveringskraften på betjeningsanordningen må ved overgang fra ligeudkørsel til det styreudslag, der er nødvendigt for at opnå en vendekreds med 12 m radius, ikke overstige 25 daN, hvis styreapparatet er intakt.«.

3.

I bilag VII indsættes følgende punktum i punkt 2:

»Prøvninger og acceptkriterier, der er fastsat i ISO 5721-2:2014, finder også anvendelse på traktorer med en bredde på over 2,55 m.«.

4.

I bilag XII foretages følgende ændringer:

a)

punkt 6.15.1 affattes således:

»6.15.1.

Montering: Obligatorisk på alle køretøjer, hvis længde er over 4,6 m. Valgfri på alle andre køretøjer.«

b)

punkt 6.15.6 affattes således:

»6.15.6.

Retning: Rettet til siden. Hvor retningen ikke ændres, kan refleksanordningen dreje.«

c)

punkt 6.18.1 affattes således:

»6.18.1.

Montering: Obligatorisk på traktorer, hvis længde er over 4,6 m. Obligatorisk på påhængskøretøjer i klasse R3 og R4, hvis længde er over 4,6 m. Valgfri på alle andre køretøjer.«

d)

punkt 6.18.4.3, sidste afsnit, affattes således:

»For køretøjer, hvis længde ikke er over 6 m, og for chassis med førerhus er en sidemarkeringslygte inden for den første tredjedel af køretøjets længde eller inden for den sidste tredjedel dog tilstrækkeligt. For traktorer er en sidemarkeringslygte monteret inden for den midterste tredjedel af køretøjets længde også tilstrækkeligt.«

e)

i punkt 6.18.4.3 tilføjes følgende afsnit:

»Sidemarkeringslygten kan være en del af sin lysemitterende flade fælles med siderefleksanordningen.«

f)

punkt 6.26.1 affattes således:

»6.26.1.

Montering:

 

Obligatorisk på køretøjer med en samlet bredde på over 2,55 m.

 

Valgfri på køretøjer med en samlet bredde på højst 2,55 m.«.

5.

Bilag XIV, punkt 2.1, affattes således:

»2.1.

Dette bilag finder anvendelse på de dele af den udvendige overflade, som — når et køretøj er belæsset, udstyret med dæk med den største diameter eller bælter med de største vertikale mål (ikke beregnet til beskyttelse af jordbunden), som det er godkendt til, og alle døre, vinduer og adgangslemme osv. er lukket — er:«.

6.

I bilag XV foretages følgende ændringer:

a)

i del 2, punkt 3.4.2.1, erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000« i begge forekomster

b)

del 5 ændres som følger:

i)

i punkt 1.2 udgår de tre sidste tre punktummer.

ii)

i punkt 5.1.3 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

iii)

i punkt 6.1 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

iv)

punkt 6.1.1 affattes således:

»6.1.1.

Til kontrol af, at køretøjet opfylder kravene i denne del, udføres prøvningen af køretøjet ved op til 14 enkeltfrekvenser i dette område, f.eks. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 og fra 1 000 to 2 000 MHz i overensstemmelse med den stigning, der er specificeret i ISO 11451-1, 3. udg., 2005, og ændring 1:2008.«

v)

i punkt 7.1.2 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

vi)

i punkt 7.4 tilføjes følgende punktum:

»Køretøjet udsættes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet mellem 20 og 2 000 MHz med vertikal polarisering.«

vii)

punkt 7.4.2 affattes således:

»7.4.2.   Prøvningssignalets kurveform

Prøvningssignalets modulering skal være:

a)

amplitudemodulation (AM), med 1 kHz-modulation og 80 % modulationsdybde (m = 0,8 ± 0,04) i frekvensområdet 20-1 000 MHz (som defineret i figur 3 i denne del), og

b)

pulsmodulation (PM), med t = 577 μs og periode = 4 600 μs, i frekvensområdet 1 000-2 000 MHz, jf. ISO 11451-1, 3. udg., 2005 og ændring 1:2008.«

viii)

Følgende indsættes som punkt 7.4.4:

»7.4.4.   Eksponeringstid

Eksponeringstiden for hver prøvefrekvens skal være tilstrækkelig til, at prøvningskøretøjet kan reagere under normale betingelser. Varigheden må i ingen tilfælde være kortere end 2 s.«.

7.

I bilag XXI foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

De maksimale mål for et køretøj i klasse T eller C er:

2.1.1.

længde: 12 m

2.1.2.

bredde: 2,55 m (uden hensyntagen til dækkets udbulning ved kontakten med vejbanen).

Bredden kan forhøjes op til 3,00 m, hvis dette udelukkende sker som følge af montering af dæk eller bælter af gummi eller dobbelte dækkonfigurationer, som er nødvendige for jordbundsbeskyttelse, herunder stænkafskærmningssystemer, forudsat at bredden af køretøjets permanente struktur er begrænset til 2,55 m, og det typegodkendte køretøj er udstyret med mindst ét sæt dæk eller bælter af gummi, for hvilke dens bredde ikke må overstige 2,55 m.

2.1.3.

højde: 4 m.«

b)

der indsættes følgende punkt 2.3, 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3:

»2.3.

De maksimale mål for et køretøj i klasse R er:

2.3.1.

længde: 12 m

2.3.2.

bredde: 2,55 m (uden hensyntagen til dækkets udbulning ved kontakten med vejbanen).

Bredden kan forhøjes op til 3,00 m, hvis dette udelukkende er forårsaget af en af følgende omstændigheder:

a)

anvendelsen af dækkonfigurationer til beskyttelse af jordbunden, hvis køretøjet også monteres med mindst ét sæt dæk, hvor dets bredde ikke overstiger 2,55 m. Køretøjets struktur som påkrævet ved transport må ikke overstige 2,55 m i bredden. Hvis køretøjet også kan monteres med mindst et sæt dæk, hvor dets bredde ikke overstiger 2,55 m, skal stænkafskærmningssystemer, hvis sådanne er monteret, være således indrettet, at køretøjets bredde ikke overstiger 2,55 m.

b)

tilstedeværelsen af redskaber, der er nødvendige for køretøjets funktion, i overensstemmelse med de bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (*1). Køretøjets struktur som påkrævet ved transport må ikke overstige 2,55 m i bredden.

2.3.3.

højde: 4 m.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).«."

8.

I bilag XXVI affattes punkt 2.4.2 således:

»2.4.2.

Anordningen må ikke på noget sted være bredere end bagakslen, målt i hjulenes yderste punkt, fraregnet dækkenes udbuling ved vejbanen, eller være mere end 10 cm smallere i hver side. Har køretøjet flere bagaksler, skal bredden af den bredeste af disse lægges til grund. Anordningens bredde må under ingen omstændigheder overstige 2,55 m.«.

9.

Bilag XXVII, punkt 2.1, første afsnit, affattes således:

»Køretøjets bredde med anordningen må ikke overstige den største bredde af køretøjet, eller 2,55 m, alt efter hvad der er mindst. Hovedparten af dens ydre overflade må ikke befinde sig mere end 120 mm inden for køretøjets yderste plan (maksimal bredde).«.

10.

I bilag XXVIII, punkt 2, affattes andet led således:

»—

bredden ikke må overstige den største bredde af traktoren uden udstyr, eller 2,55 m, alt efter hvad der er mindst.«.

11.

I bilag XXXIV indsættes følgende punkt:

»2.9.

Hvis et trukket køretøj trækker et andet køretøj, skal den mekaniske kobling på førstnævnte opfylde kravene til mekaniske koblinger på traktorer.«.


BILAG II

Berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208

I bilag I, IV, XII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende berigtigelser:

1.

Bilag I berigtiges således:

a)

rækken under rækken med regulativ nr. 5 udgår

b)

rækken under rækken med regulativ nr. 21 udgår

c)

rækken under rækken med regulativ nr. 75 udgår

2.

Bilag IV berigtiges således:

a)

Punkt 1.1, 1.2 og 2 udgår.

b)

Følgende indsættes som punkt 2, 3 og 4:

»2.

Kravene i ISO 10998:2008, ændring 1:2014, finder anvendelse på styreapparatet i køretøjer, der tilhører klasse Tb og Cb med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h, men ikke over 60 km/h.

3.

Styringen af Cb-traktorer skal være i overensstemmelse med kravene punkt 3.9 i bilag XXXIII.

4.

Kravene til aktiveringskraft for de køretøjer, som omhandlet i punkt 1, skal være de samme som kravene til køretøjer i klasse N2, der er fastsat i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 79, som opført i bilag I.

For et køretøj udstyret med saddel og styr bør der være samme aktiveringskraft ved grebets midte.«.

3.

Bilag XII berigtiges således:

a)

sidste punktum i punkt 6.15.5 affattes således:

»Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 5°, hvis refleksanordningens højde over jorden er mindre end 750 mm.«

b)

i tillæg 3 affattes overskriften således:

»Dimensioner, den reflekterende overflades minimumsstørrelse, farve og fotometriske mindstekrav og identificering og mærkning af signalpaneler og signalfolie til køretøjer med en bredde på over 2,55 m«.

4.

Bilag XXXIV berigtiges således:

a)

i punkt 3.4.1 affattes formlen for h2, således:

»h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))«

b)

i punkt 8 affattes litra b) således:

»b)

udskifteligt trukket udstyr i klasse R1a eller R2a, hovedsagelig beregnet til behandling af materialer som omhandlet i artikel 3, stk. 9, i forordning (EU) nr. 167/2013«.

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/830

af 9. marts 2018

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flere punkter i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013 bør ændres for at gøre det muligt at fastsætte krav til yderligere køretøjsklasser i overensstemmelse med de seneste versioner af visse standardiserede regulativer for officiel prøvning af landbrugs- og skovbrugstraktorer fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) (2).

(2)

FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk som angivet i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 (3), ajourføres hyppigt. I den forbindelse bør fortegnelsen suppleres med en forklarende note, der tydeliggør, at fabrikanter kan anvende efterfølgende supplementer til de gældende ændringsserier til de pågældende FN/ECE-regulativer, selv når disse ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

For at gøre det klart, at visse krav i EU-lovgivningen svarer til og er i fuld overensstemmelse med kravene i de standardiserede OECD-regulativer, bør de krav og den nummerering, der er fastsat i visse bilag til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, tilpasses således, at de er identiske med teksten og nummereringen i det tilsvarende standardiserede OECD-regulativ.

(4)

For at mindske antallet af personskader og dødsulykker, som forekommer, fordi bagtil monterede sammenfoldelige styrtsikre førerværn til smalsporede traktorer i potentielt farlige situationer ikke kan hæves, bør ergonomiske krav gøres obligatoriske for at gøre det lettere for og tilskynde brugeren til at hæve det styrtsikre førerværn, når det er nødvendigt.

(5)

Fortegnelsen over prøvningsrapporter udstedt på grundlag af standardiserede OECD-regulativer og anerkendt med henblik på EU-typegodkendelse som alternativ til de prøvningsrapporter, der udstedes på baggrund af delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, bør ajourføres.

(6)

For at præcidere og forbedre visse prøvningsprocedurer bør der foretages mindre ændringer af prøvningsmetoden for førersædet og af kravene til adgangsforhold til førerpladsen, til betjeningsanordningers minimumsstyrke og til forbrændingshastigheden for førerhusmaterialet som fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014.

(7)

Forordning (EU) nr. 167/2013 og delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013

I bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013 ændres »NA« i række 38 i kolonnerne for køretøjsklasse Ca og Cb til »X«.

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 12 ændres ordene »klasse T2, T3 og T4.3« til ordene »klasse T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3«

2)

I kapitel V, indsættes følgende som artikel 35a:

»Artikel 35a

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 26. juni 2018 skal de nationale myndigheder fortsat meddele typegodkendelse for typer af landbrugs- og skovbrugskøretøjer eller typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i overensstemmelse med den udgave af nærværende forordning, der var gyldig den 25. juni 2018.

2.   Indtil den 31. december 2018 skal medlemsstaterne tillade markedsføring, indregistrering eller ibrugtagning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på grundlag af en type, der er godkendt i overensstemmelse med den udgave af nærværende forordning, der var gyldig den 25. juni 2018.«

3)

I bilag I i teksten under overskriften »Forklarende bemærkning« tilføjes følgende afsnit:

»Overgangsbestemmelserne i de FN/ECE-regulativer, der er opført i denne tabel, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige alternative datoer i denne forordning. Overensstemmelse med forskrifter i henhold til senere ændringer heraf, der er anført i denne tabel, vil også blive accepteret.«

4)

Bilag II ændres som anført i bilag I til nærværende forordning

5)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit B ændres således:

a)

i punkt 3.8.2 affattes første afsnit således:

»Hvis relevant skal koldskørhedsegenskaberne efterprøves enten i overensstemmelse med kravene i punkt 3.8.2.1-3.8.2.7 eller i punkt 3.8.3.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.8.3:

»3.8.3.

Egenskaber, der beskytter mod koldskørhed i koldt vejr, kan demonstreres ved at anvende bestemmelserne og retningslinjerne i afsnit 3 i dette punkt B ved lave temperaturer på – 18 °C eller koldere. Forud for den dynamiske prøvning nedkøles førerværnet og alle monteringsbeslag til – 18 °C eller koldere.«

6)

I de forklarende bemærkninger til bilag VI affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD standard Code 3, 2017-udgaven af februar 2017.«

7)

I de forklarende bemærkninger til bilag VII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD standard Code 8, 2017-udgaven af februar 2017.«

8)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt B, punkt 3.11.2, affattes således:

»3.11.2.

Hvis relevant skal koldskørhedsegenskaberne efterprøves i overensstemmelse med kravene i punkt 3.11.2.1-3.11.2.7.«

b)

i de forklarende bemærkninger til bilag VIII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD standard Code 4, 2017-udgaven af februar 2017.«

9)

Bilag IX ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

10)

Bilag X ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

11)

Bilag XI ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

12)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 3.1.3 tilføjes følgende afsnit:

»Efter fabrikantens skøn kan der foretages en yderligere valgfri støjmåling med motoren standset og med hjælpeudstyr, som f.eks. ventilatorer, afrimere og andet elektrisk udstyr, indstillet på højeste trin.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.2.2.2.2:

»3.2.2.2.2.

Under den valgfrie tredje serie af målinger skal motoren standses, og hjælpeudstyr, som f.eks. ventilatorer, afrimere og andet elektrisk udstyr, indstilles på højeste trin.«

13)

Bilag XIV ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning

14)

I bilag XV affattes punkt 3.3.2 således:

»3.3.2.

Ved afstigningen skal øverste trin være let kendeligt og tilgængeligt. Der skal være samme lodrette afstand mellem de på hinanden følgende trin. Dog tillades en tolerance på 20 mm.«

15)

I de forklarende bemærkninger til bilag XVIII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Med undtagelse af nummerering er kravene i punkt B identiske med teksten i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD standard Code 4, 2017-udgaven af februar 2017.«

16)

Bilag XXII, punkt 4, affattes således:

»4.   Støjangivelse

Instruktionsbogen skal indeholde støjværdier målt ved operatørens øre for hver prøvningsbetingelse i bilag XIII eller alternativt resultaterne af lydniveauprøvningen i OECD standard Code 5, jf. punkt 4 i dens »specimen test report«).«

17)

Punkt 1.2.1 i bilag XXIII affattes således:

»1.2.1.

Betjeningsanordninger som rat eller styrestænger, gearstænger, håndgreb, koblinger, pedaler og afbrydere skal vælges og skal være udformet, konstrueret og anbragt således, at deres aktiveringskræfter, bevægelse, anvendelsesmetoder og farvekodning er i overensstemmelse med ISO-standard 15077:2008, herunder bestemmelserne i bilag A og C til nævnte standard.«

18)

Bilag XXVII, punkt 2, affattes således:

»2.   Forbrændingshastighed for førerhusmateriale

Forbrændingshastigheden af førerhusets indvendige materiale såsom sædets beklædning, væg, gulv og polstring, eventuelt, må ikke overskride det maksimale forhold på 150 mm/min ved prøvning i overensstemmelse med ISO-standard 3795:1989 eller standarden FMVSS302.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 af 19. september 2014 om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 364 af 18.12.2014, s. 1).


BILAG I

I bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 affattes tabellen således:

»Prøvningsrapport på grundlag af standardiseret OECD-regulativ nr.

Emne

Udgave

Anvendelsesområde

Alternativ til EU-prøvningsrapport på grundlag af

3

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer

(dynamisk prøvning)

Udgave 2017

-februar 2017-

T1, T4.2 og T4.3

Bilag VI

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

4

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer

(statisk prøvning)

Udgave 2017

-februar 2017-

T1/C1, T4.2/C4.2 og T4.3/C4.3

Bilag VIII og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

5

Officiel måling af støjen på førerplads(er) på landbrugs- og skovbrugstraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T og C

Bilag XIII

6

Officiel prøvning af frontmonterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3

Bilag IX (hvis præstationskravene til sammenfoldelige styrtsikre førerværn er prøvet og opfyldt) og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

7

Officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3

Bilag X (hvis præstationskravene til sammenfoldelige styrtsikre førerværn er prøvet og opfyldt) og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

8

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

C1, C2, C4.2 og C4.3

Bilag VII og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

10

Officiel prøvning af førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande på landbrugs- og skovbrugstraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T og C

Bilag XI

Punkt C«.


BILAG II

Bilag IX til delegeret forordning (EU) 1322/2014 ændres som følger:

1)

Afsnit B ændres således:

a)

Punkt 1.3.1 affattes således:

»1.3.1.   Indledende definition: hjulets eller bæltets midterplan

Hjulets eller bæltets midterplan befinder sig lige langt fra de to planer for fælgenes eller bælternes omkreds på deres ydersider.«

b)

I punkt 1.3.2 tilføjes følgende punktum:

»For bæltetraktorer er sporvidden afstanden mellem bælternes midterplaner.«

c)

I punkt 1.4 tilføjes følgende punktum:

»For traktorer med bælter: afstanden mellem de vertikale planer, der går vinkelret på traktorens midterplan i længderetningen og gennem drivhjulenes aksler.«

d)

Punkt 2.1.2 og 2.1.3 affattes således:

»2.1.2.

fast eller indstillelig mindste sporvidde for den aksel, hvorpå de bredeste dæk eller bælter er monteret, mindre end 1 150 mm. Den aksel, hvorpå de bredeste dæk eller bælter er monteret, formodes højst at være indstillet til en sporvidde på 1 150 mm. Det skal være muligt at indstille sporvidden på den anden aksel således, at ydersiderne af de smalleste dæk eller bælter ikke er bredere end ydersiderne på dækkene eller bælterne på den anden aksel. Hvis de to aksler er udstyret med fælge og dæk eller bælter af samme størrelse, skal den faste eller indstillelige sporvidde af de to aksler være mindre end 1 150 mm

2.1.3.

masse på over 400 kg, men under 3 500 kg, svarende til traktorens egenvægt, herunder førerværn og traktoren forsynet med de største dæk eller bælter, som fabrikanten anbefaler. Den maksimale tilladte masse må ikke overstige 5 250 kg, og masseforholdet (største tilladte masse/referencemasse) må ikke være højere end 1,75«

e)

I punkt 3.1.2.3 tilføjes følgende punktum:

»For traktorer udstyret med bælter, skal fabrikanten definere indstillingen af bælterne.«

f)

I punkt 3.1.3.2 affattes andet og tredje punktum således:

»Denne vinkel skal mindst være 38° i det øjeblik, traktoren er i ustabil ligevægt på de hjul eller bælter, der er i berøring med jorden. Prøvningen gennemføres én gang med rattet blokeret ved fuldt udsving til højre og én gang ved fuldt udsving til venstre.«

g)

Punkt 3.1.4.3.1 ændres således:

i)

linjen om traktorens egenskaber B0 affattes således

»B0

m)

Bagdækkenes eller bageste bæltes bredde«

ii)

linjerne om traktorens egenskaber D2 og D3affattes således:

»D2

m)

Højden af de forreste dæk eller bælter ved fuld akselbelastning

»D3

m)

Højden af bageste dæk eller bælter ved fuld akselbelastning«

iii)

I linjen om traktorens egenskaber S ændres »Summen af sporvidden (S) og bredden af dækkene (B0) skal være større end bredden B6 af førerværnet.« til »Summen af bagakslens sporvidde (S) og bredden af dækkene eller bælterne (B0) skal være større end bredden B6 af førerværnet.«

h)

Punkt 3.1.4.3.2.2 affattes således:

»3.1.4.3.2.2.

rulningsaksen er parallel med traktorens længdeakse og passerer gennem centrum for de nederste for- og baghjuls eller bælters kontaktflader med prøvningsrampen«

i)

Punkt 3.1.5.1, sidste afsnit, affattes således:

»Afstandene mellem tyngdepunktet og bagakslen (L3 ) eller forakslen (L2 ) skal beregnes ud fra traktorens massefordeling mellem bageste og forreste hjul eller bælter.«

j)

Punkt 3.1.5.2 affattes således:

»3.1.5.2.   Bagdækkenes eller bælternes højde (D3 ) og fordækkenes eller bælternes højde (D2 )

Afstanden fra dækkets eller bæltets højeste punkt til jordplanet skal måles (figur 6.5), og der skal anvendes samme metode til forreste og bageste dæk eller bælter.«

k)

Punkt 3.1.5.4, sidste afsnit, affattes således:

»Slagpunktet defineres af det plan tangentielt med førerværnet, som passerer gennem den linje, der forbinder de øverste udvendige punkter for forreste og bageste dæk eller bælter (figur 6.7).«

l)

Punkt 3.1.5.6, sidste afsnit, affattes således:

»Slagpunktet defineres af det plan tangentielt med motorhjelmen og førerværnet, som passerer gennem de øverste udvendige punkter på det forreste dæk eller bælte (figur 6.7). Målingen skal foretages på begge sider af motorhjelmen.«

m)

Punkt 3.1.5.9, første og andet afsnit, under overskriften »Højden af forakslens omdrejningspunkt (H0)« affattes således:

»Den lodrette afstand mellem midten af forakslens omdrejningspunkt og midten af fordækkenes eller de forreste bælters aksel (H01 ) skal indgå i fabrikantens tekniske rapport og skal kontrolleres.

Den lodrette afstand fra midten af fordækkenes eller de forreste bælters aksel til jordplanet (H02 ) måles (figur 6.8).«

n)

Punkt 3.1.5.10 og 3.1.5.11 affattes således:

»3.1.5.10.   Sporvidde for bagakslen (S)

Bagakslens mindste sporvidde med dæk eller bælter af største størrelse, som specificeret af fabrikanten, skal måles (figur 6.9).

3.1.5.11.   Bagdækkenes eller de bageste bælters bredde (B0 )

Afstanden mellem det udvendige og det indvendige lodrette plan for et bageste dæk eller bælte på dets øverste del måles (figur 6.9).«

o)

Punkt 3.2.1.3.4 affattes således:

»3.2.1.3.4.

Sporvidden indstilles således, at førerværnet så vidt muligt ikke støttes af dækkene eller bælterne under styrkeprøvningerne. Hvis prøvningerne foretages efter den statiske fremgangsmåde, kan hjulene eller bælterne fjernes.«

p)

Punkt 3.2.2.2.4 affattes således:

»3.2.2.2.4.

Er traktoren udstyret med et ophængssystem mellem karosseri og hjul eller bælter, skal dette system blokeres under prøvningerne.«

q)

Punkt 3.2.5.4 affattes således:

»3.2.5.4.   Trykapparatur

Et apparatur, som vist i figur 6.10, skal kunne udøve et lodret nedadrettet tryk på førerværnet ved hjælp af en stiv bjælke, som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet til kraftkilden gennem kardanled. Traktorens aksler skal klodses op på passende måde, således at dækkene eller bælterne ikke bærer belastningen.«

r)

I punkt 3.3.2.2 affattes sidste punktum i sidste afsnit således:

»Ved vurdering heraf forudsættes dimensionerne på dækkene eller bælterne på for- og bagakslerne samt sporvidden at være den mindste standardmontering, som angivet af fabrikanten.«

s)

Figur 6.5 affattes således:

»Figur 6.5

Fornødne data til beregning af væltning af en traktor med treaksial rulningskarakteristik

Image

Anmærkning: D2 og D3 bør måles ved fuld akselbelastning«

t)

I punkt 5.3.1 tilføjes følgende punktum til sidste afsnit:

»For traktorer udstyret med bælter, skal fabrikanten definere indstillingen af bælterne.«

u)

I afsnit B4 (»Krav vedrørende virtuel prøvning«) tilføjes følgende afsnit:

»For traktorer udstyret med bælter udskiftes følgende linjer i den oprindelige model:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT »HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=«

 

*540 PRINT »HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=«: LOCATE 13, 29: PRINT »«

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT »REAR TRACKS WIDTH B0=«

 

970 LPRINT TAB(40); »HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=«;

 

*980 LPRINT »HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=«;

 

1160 LPRINT TAB(40); »REAR TRACK WIDTH B0=«;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Hvis relevant«

2)

I anmærkningerne til bilag IX affattes anmærkning (1) således:

»(1)

Medmindre den nummerering af afsnit B2 og B3, der er blevet harmoniseret med hele bilaget, forskrifternes tekst og nummereringen i punkt B er identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD standard Code 6, udgave 2017 af februar 2017.«.

BILAG III

Bilag X til delegeret forordning (EU) 1322/2014 ændres som følger:

1)

I punkt A tilføjes følgende som punkt 3:

»3.

Ud over de krav, der er fastsat i punkt 2, skal præstationskravene for sammenfoldelige styrtsikre førerværn, der er fastlagt i afsnit B3, være opfyldt.«

2)

Afsnit B ændres således:

1)

Punkt 3.1.2.2.5 affattes således:

»3.1.2.2.5.

Den side, der vælges til den første belastningsprøvning bagtil, skal være den, som prøvningsmyndighederne mener vil give de belastninger, der er mest ufordelagtige for førerværnet. Den sideværts belastning skal påføres på den modsatte side af traktorens midterplan end belastningen i længderetningen. Belastning fortil skal påføres på samme side af førerværnets midterplan i længderetningen som belastningen fra siden.«

2)

Følgende indsættes som afsnit B3:

»B3   PRÆSTATIONSKRAV TIL SAMMENFOLDELIGE STYRTSIKRE FØRERVÆRN

5.1.   Anvendelsesområde

Dette afsnit indeholder minimumskravene til præstation og prøvning af bagtil monterede sammenfoldelige styrtsikre førerværn, som hæves og/eller sænkes manuelt af en stående operatør (delvist assisteret eller ej), og som låses manuelt eller automatisk.

5.2.   I dette afsnit forstås ved:

5.2.1.   »håndbetjent sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn«: bagtil monteret førerværn med to søjler med manuel hævning/sænkning, der betjenes direkte af operatøren (delvist assisteret eller ej)

5.2.2.   »automatisk sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn«: bagtil monteret førerværn med to søjler med fuldt assisteret hævning/sænkning

5.2.3.   »låsesystem«: en anordning monteret til låsning, manuelt eller automatisk, af det styrtsikre førerværn i hævet eller sænket position

5.2.4.   »håndteringsområde«: defineret af fabrikanten som et afsnit af det styrtsikre førerværn og/eller et supplerende håndtag monteret på det styrtsikre førerværn, hvor operatøren kan foretage hævning eller sænkning

5.2.5.   »tilgængelig del af håndteringsområdet«: det område, hvor det styrtsikre førerværn håndteres af operatøren ved hævning/sænkning, Dette område defineres ud fra det geometriske centrum for tværsnittene af håndteringsområdet

5.2.6.   »tilgængeligt område«: det område, hvor en stående operatør kan påføre en kraft for at hæve/sænke det styrsikre førerværn

5.2.7.   »klemningspunk«: et punkt, hvor dele flytter sig i forhold til hinanden eller i forhold til faste dele, således at personer eller visse dele af deres krop risikerer at blive klemt

5.2.8.   »overklipningspunkt«: et punkt, hvor dele bevæger sig langs hinanden eller langs andre dele, således at personer eller visse dele af deres krop risikerer at blive klemt eller klippet over

5.2.9.   »ståplads«: et sted på traktorens platform, der er tilgængeligt fra den primære indgang til førerpladsen, og som har tilstrækkelig plads til en stående operatør.

5.3.   Håndbetjent sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn

5.3.1.   Indledende forskrifter for prøvning

5.3.1.1.   Håndteringsområde

Den manuelle håndtering udføres af en stående operatør ved hjælp af et eller flere håndtag i sikkerhedsbøjlens håndteringsområde.

Sikkerhedsbøjlen kan håndteres fra jorden eller fra en ståplads på platformen (figur 7.8a og 7.8b).

Operatøren kan betjene sikkerhedsbøjlen parallelt med eller foran dennes forløb.

Der tillades en flertrinsproces med flere operatørpositioner og flere definerede håndteringsområder.

Håndteringsområdet skal være klart og permanent identificeret (figur 7.9).

Dette område skal være udformet således, at det er uden skarpe kanter, skarpe hjørner eller ru overflader, som kan medføre personskade for operatøren.

Dette område kan være på den ene eller begge sider af traktoren og kan være en del af sikkerhedsbøjlen eller ekstra håndtag. I dette håndteringsområde må den manuelle håndtering til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen ikke skabe fare for klipning, klemning eller ukontrollerbare bevægelser for operatøren.

5.3.1.2.   Tilgængelige områder

Tre tilgængelige områder med tilladt kraft af forskellig størrelse er defineret med hensyn til det horisontale jordplan og de lodrette planer, der tangerer de udvendige dele af traktoren, der begrænser operatørens placering eller ændring heraf (figur 7.10).

Område I: komfortområde

Område II: tilgængeligt område, hvor fremadlæning af kroppen ikke er tilladt

Område III: tilgængeligt område, hvor fremadlæning af kroppen er tilladt.

Håndtering af sikkerhedsbøjle parallelt med dens forløb

 

Operatørens placering og ændring heraf er begrænset af hindringer. Disse dele af traktoren er defineret ved lodrette planer, der tangerer de udvendige kanter af hindringen.

 

Hvis operatøren har behov for at flytte fødderne under den manuelle håndtering af sikkerhedsbøjlen er ændring af placeringen tilladt, enten i et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb eller inden for endnu et plan parallelt med dette med henblik på at overvinde en hindring. Den samlede ændring af placeringen skal betragtes som en kombination af lige linjer parallelle med og vinkelrette på sikkerhedsbøjlens forløb. En vinkelret ændring af placeringen er tilladt, hvis operatøren kommer tættere på sikkerhedsbøjlen. Det tilgængelige område skal betragtes som en indhylling af de forskellige tilgængelighedsområder (figur 7.11).

Håndtering af sikkerhedsbøjle foran dens forløb:

 

Udvidelser af område II og III betragtes udelukkende som tilgængelige i forbindelse med håndtering af sikkerhedsbøjlen foran dens forløb (figur 7.12). I disse udvidelser er de acceptable aktiveringskræfter de samme som i henholdsvis område II og III.

 

Hvis operatøren skal bevæge sig under den manuelle håndtering af sikkerhedsbøjlen, skal dette ske gennem en forskydning uden nogen hindring inden for et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb.

I så fald skal det tilgængelige område betragtes som en indhylling af de forskellige tilgængelighedsområder.

5.3.1.3.   Ståplads

Enhver ståplads på platformen, som fabrikanten har angivet, skal være tilgængelig fra den primære indgang til førerpladsen og opfylde følgende krav:

En ståplads skal have tilstrækkelig plads både til operatørens fødder, være flad og have en skridsikker overflade. Afhængigt af maskinens opsætning kan den bestå af to separate overflader og gøre brug af maskinkomponenter. Den skal være placeret, så operatøren kan opretholde en stabil position under udførelsen af den nødvendige service og være på samme højdeniveau med en tolerance på ± 50 mm.

Der skal forefindes gelændere og/eller håndgreb for at muliggøre trepunktskontakt. Dele af maskinen kan betragtes som opfyldelse af dette krav.

En ståplads anses for at have tilstrækkelig plads, hvis dens overflade er mindst et kvadrat med et tværsnit på 400 mm pr. side (figur 7.13).

Alternativt kan kravet til ståpladsen opfyldes ved at sikre tilstrækkelig plads til én fod på en flad overflade og ét knæ på sædet.

5.3.1.4.   Prøvningsbetingelser

Traktoren skal være forsynet med dæk af den størst tilladelige diameter angivet af fabrikanten og den mindste dæksbredde, som kan anvendes ved denne diameter. Dækkene skal være oppumpet til det tryk, som er angivet for markarbejde.

Baghjulene indstilles til mindste sporvidde; forhjulene indstilles så præcist som muligt til samme sporvidde. Hvis der er to muligheder for indstilling af sporvidden, der afviger lige meget fra baghjulenes mindste sporvidde, skal den største af disse to sporvidder anvendes for forhjulene.

5.3.2.   Prøvningsprocedure

Formålet med prøvningen er at måle den kraft, der er nødvendig for at hæve eller sænke sikkerhedsbøjlen. Prøvningen udføres under statiske betingelser: ingen indledende bevægelse af sikkerhedsbøjlen. Hver måling af den kraft, der er nødvendig for at hæve eller sænke sikkerhedsbøjlen, skal foretages i en retning, der tangerer sikkerhedsbøjlens forløb og går gennem det geometriske centrum for tværsnittene af håndteringsområdet.

Håndteringsområdet anses for at være tilgængeligt, når det er beliggende inden for tilgængelige områder eller indhyllingen af forskellige tilgængelige områder (figur 7.14).

Den kraft, der er nødvendig for at hæve og sænke sikkerhedsbøjlen, måles på forskellige punkter, som indgår i den tilgængelige del af håndteringsområdet (figur 7.15).

Den første måling foretages for enden af den tilgængelige del af håndteringsområdet, når sikkerhedsbøjlen er fuldt nedsænket (punkt 1 i figur 7.15).

Den anden måling defineres i forhold til placeringen af punkt 1 efter rotation af sikkerhedsbøjlen til det punkt, hvor den vinkelrette linje på sikkerhedsbøjlens forløb er lodret (punkt 2 i figur 7.15).

Den tredje måling foretages efter rotation af sikkerhedsbøjlen til toppen af den tilgængelige del af håndteringsområdet (punkt 3 i figur 7.15).

Hvis sikkerhedsbøjlen ikke er fuldt hævet ved denne tredje måling, måles yderligere et punkt for enden af den tilgængelige del af håndteringsområdet, når sikkerhedsbøjlen er fuldt hævet (punkt 4 i figur 7.15).

Hvis forløbet for håndteringsområdets yderste tilgængelige del mellem punkt 1 og punkt 3 krydser grænsen mellem område I og område II, foretages en yderligere måling i dette punkt (figur 7.16).

Den maksimale kraft i disse punkter må ikke overskride den acceptable kraft for området (I, II eller III).

For at kunne måle kraften i de påviste punkter er det muligt enten at foretage direkte måling af værdien eller af det drejningsmoment, der er nødvendigt til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen med henblik på beregning af kraften.

5.3.3.   Godkendelsesbetingelser

5.3.3.1.   Nødvendig kraft

Den acceptable kraft til aktivering af det styrtsikre førerværn afhænger af det tilgængelige område som vist i tabel 7.2.

Tabel 7.2

Tilladte kræfter

Område

I

II

III

Acceptabel kraft (N)

100

75

50

En stigning på højst 25 % af disse acceptable kræfter er tilladt, når sikkerhedsbøjlen er helt sænket, og når den er helt hævet.

En stigning på højst 25 % af disse acceptable kræfter er tilladt, hvis sikkerhedsbøjlen håndteres foran dens forløb.

En stigning på højst 50 % af disse acceptable kræfter er tilladt i forbindelse med sænkningen.

5.3.3.2.   Yderligere krav

Den manuelle håndtering til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen må ikke skabe fare for klipning, klemning eller ukontrollerbare bevægelser for operatøren.

Et klemningspunkt anses ikke for farligt for operatørens hænder, hvis håndteringsområdets sikkerhedsafstande mellem sikkerhedsbøjlen og traktorens faste dele er mindst 100 mm for hænder, håndled og næver og mindst 25 mm for fingre (ISO 13854: 1996). Sikkerhedsafstandene kontrolleres med hensyn til de håndteringsmåder, der er omhandlet af fabrikantens instruktionsbog.

5.4.   Manuelt låsesystem

Den monterede anordning til fastlåsning af det styrtsikre førerværn i hævet/sænket position skal være konstrueret med henblik på:

at blive betjent af en stående operatør og være anbragt i et af de tilgængelige områder

at kunne adskilles fra det styrtsikre førerværn (f.eks. ved bundne låsebolte eller låsestifter)

at undgå enhver forvirring i forbindelse med låsebetjeningen (korrekt placering af bolte/stifter skal være angivet)

at undgå utilsigtet fjernelse eller tab af dele.

Hvis det udstyr, der anvendes til at fastlåse det styrtsikre førerværn i hævet eller sænket position, er bolte/stifter, skal de frit kunne tilføjes eller fjernes. Hvis det for at gøre dette er nødvendigt at anvende en kraft på sikkerhedsbøjlen, skal denne overholde kravene i punkt 1 og 3 eller 4 (jf. punkt 5.3).

Alle andre låseanordninger skal være indrettet ud fra en ergonomisk tilgang, hvad angår form og kraft, navnlig med henblik på at undgå faren for klemning eller klipning.

5.5.   Indledende prøvning af automatisk låsesystem

Automatisk virkende låsesystemer monteret på håndbetjente sammenfoldelige styrtsikre førerværn underkastes en indledende prøvning før styrkeprøvningen af det styrtsikre førerværn.

Sikkerhedsbøjlen skal flyttes fra laveste position til opret låst position og tilbage. Disse arbejdsgange svarer til én cyklus. Der gennemføres 500 cyklusser.

Dette kan gøres manuelt eller ved anvendelse af ekstern kraft (hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk aktivering). I begge tilfælde skal kraften anvendes inden for et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb og vinkelhastigheden skal, når den passerer gennem håndteringsområdet, være nogenlunde konstant og mindre end 20 grader/s.

Efter 500 cyklusser må den kraft, der anvendes, når sikkerhedsbøjlen er i hævet position, ikke være mere end 50 % højere end den tilladte kraft (tabel 7.2).

Oplåsningen af sikkerhedsbøjlen skal ske i henhold til instruktionsbogen.

Efter 500 cyklusser, må der ikke foretages nogen vedligeholdelse eller justering af låsesystemet.

Anmærkning 1: Den indledende prøvning kan også anvendes på automatisk sammenfoldelige ROPS-systemer. Prøvningen bør udføres før styrkeprøvningen af det styrtsikre førerværn.

Anmærkning 2: Den indledende prøvning kan udføres af fabrikanten. I sådanne tilfælde skal fabrikanten til prøveanstalten levere en attest med angivelse af, at prøvningen er foretaget i overensstemmelse med prøvningsmetoden, og at der ikke fandt vedligeholdelse eller justering af låseanordningen sted efter afslutningen af 500 cyklusser. Prøveanstalten kontrollerer udstyrets ydeevne med én cyklus fra laveste position til opret låst position og tilbage.

Image

Figur 7.8 a

Fra jorden

Figur 7.8 b

Fra platformen

Image

Figur 7.9

Håndteringsområde

Håndteringsområde

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image

Figur 7.14

Eksempel på tilgængelig del af håndteringsområdet

Tilgængelige områder

Håndteringsområdets forløb

Tilgængelig del af håndteringsområdet

Image

Figur 7.15

Punkter til kontrol af den nødvendige kraft

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Image

Figur 7.16

Punkter til kontrol af den nødvendige kraft

Yderligere punkt

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

«

3)

I anmærkningerne til bilag X affattes anmærkning (1) således:

»1)

Medmindre den nummerering af afsnit B2 og B3, der er blevet harmoniseret med hele bilaget, forskrifternes tekst og nummereringen i punkt B, er identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD standard Code 7, udgave 2017 af februar 2017.«.

BILAG IV

Bilag XI til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 ændres som følger:

1)

I punkt C foretages følgende ændringer:

a)

punkt 3.1.3 affattes således:

»3.1.3.

Et førerværn kan konstrueres udelukkende til at beskytte føreren mod en nedstyrtende genstand. På førerværnet kan det være muligt at montere en mere eller mindre midlertidig beskyttelse mod vejrlig for føreren. Føreren vil normalt fjerne dette, når det er varmt. Der findes imidlertid førerværn, hvor beklædningen er permanent, og hvor ventilation i varmt vejr sikres ved vinduer eller lemme. Da beklædningen kan øge konstruktionens styrke, og da den, hvis den er aftagelig, meget vel kan være aftaget, når der indtræffer et uheld, skal alle dele, der således kan aftages af føreren, fjernes før prøvningen. Døre og vinduer, der kan åbnes, skal enten aftages eller fastgøres i åben stilling under prøvningen, således at de ikke øger førerværnets styrke.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.1.3.1:

»3.1.3.1.

Hvis der i sikkerhedszonens lodrette projektion befinder sig en taglem, der kan åbnes, kan prøvningen på fabrikantens anmodning og på dennes ansvar og i overensstemmelse med dennes instrukser enten udføres med taglemmen

i lukket — låst position

i åben position

fjernet.

Under alle omstændigheder skal kravene i punkt 3.3 være opfyldt, og prøvningsbetingelserne skal angives i prøvningsrapporten.

Herefter vil der i disse regler kun blive refereret til prøvning af førerværnet. Det skal forstås, at dette omfatter beklædning, der ikke er af midlertidig art.

En beskrivelse af enhver form for midlertidig beklædning, der leveres i forbindelse med førerværnet, skal indgå i specifikationerne. Glas eller lignende skøre materialer skal fjernes inden prøvningen. Traktorkomponenter og komponenter i førerværnet, der kan blive beskadiget unødigt under prøvningen, og som ikke har indflydelse på førerværnets styrke eller dimensioner, kan fjernes inden prøvningen, hvis fabrikanten ønsker dette. Under prøvningen må der ikke foretages reparationer eller justeringer. Flere identiske prøver kan leveres af fabrikanten, hvis flere faldprøvninger er påkrævet.«

c)

følgende indsættes som punkt 3.6.2.8 før tabel 10.2:

»3.6.2.8.

Alternativt kan disse krav kontrolleres ved at påføre slagprøvning på prøveemnet, såfremt alle konstruktionsdele har en temperatur på eller under – 18 °C.«

d)

titlen på figur 10.3 affattes således:

»Figur 10.3

Minimal FOPS-prøvningskonfiguration

Førerværn solidt fastgjort til prøvebænken i dets normale monteringsposition«

2)

I anmærkningerne til bilag XI affattes anmærkning 1) således:

»1)

Medmindre andet er anført, er forskrifternes tekst og nummereringen i punkt C identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af førerværn til beskyttelse mod nedstyrtende genstande på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD standard Code 10, 2017-udgaven af februar 2017.«.

BILAG V

Bilag XIV til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 ændres som følger:

1)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

a)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 1 og 2 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215«

 

b)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 699 og 700 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0«

2)

I tillæg 4a foretages følgende ændringer:

a)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 1 og 2 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089«

 

b)

i tabellen affattes rækken for PS nr. 699 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

699

0 062«.

 


6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/831

af 5. juni 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), d), e), h) og i), artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 (2) indeholder en EU-liste over godkendte stoffer, der kan anvendes i plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

(2)

Siden den seneste ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) offentliggjort yderligere videnskabelige udtalelser om bestemte stoffer, der kan anvendes i materialer bestemt til kontakt med fødevarer (i det følgende benævnt »MKF«), samt om den tilladte anvendelse af allerede godkendte stoffer. Med henblik på at sikre, at forordning (EU) nr. 10/2011 afspejler autoritetens seneste resultater, bør samme forordning ændres.

(3)

Autoriteten har vedtaget udtalelser, hvori den reevaluerer kontaminering af fødevarer med perchlorat og eksponering af mennesker for perchlorat via kosten (3) (4). Stoffet perchlorsyre, salte (perchlorat) (MKF-nr. 822) er opført som et additiv eller polymerisationshjælpestof i tabel 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011. For dette stof gælder der en specifik migrationsgrænse (i det følgende benævnt »SMG«) på 0,05 mg/kg på grundlag af den konventionelle antagelse vedrørende eksponering fra materialer bestemt til kontakt med fødevarer, at en person med en kropsvægt på 60 kg dagligt indtager 1 kg fødevarer. I forbindelse med reevalueringer af perchlorat fastsatte autoriteten et tolerabelt dagligt indtag (i det følgende benævnt »TDI«) på 0,3 μg/kg kropsvægt pr. dag og bemærkede, at både den kortvarige og den længerevarende eksponering af unge befolkningsgrupper for perchlorat fra alle fødevarekilder oversteg TDI'en, mens den kortvarige og den længerevarende eksponering af den voksne befolkning lå på niveauet for TDI'en. For at tage hensyn til dette bør SMG'en beregnes på grundlag af TDI'en, og der bør anvendes en konventionel allokationsfaktor på 10 % af TDI'en fra MKF. SMG'en på 0,05 mg/kg for perchlorat bør derfor sænkes til 0,002 mg/kg for at sikre, at migration af perchlorat fra plast-MFK ikke bringer menneskers sundhed i fare.

(4)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (5) om anvendelse af stoffet phosphorsyrling, blandede 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl- og 4-(1,1-dimethylpropyl)phenyltriestere (MFK-nr. 974 og CAS-nr. 939402-02-5). Stoffet er tilladt med en migrationsgrænse på 5 mg/kg fødevare. På grundlag af ny videnskabelig dokumentation konkluderede autoriteten, at dette stof ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis den specifikke migrationsgrænse hæves fra 5 til 10 mg/kg fødevare og de øvrige gældende begrænsninger fortsat er overholdt. Migrationsgrænsen for dette stof bør derfor hæves fra 5 til 10 mg/kg, forudsat at de øvrige begrænsninger fastholdes.

(5)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (6) om anvendelse af stoffet 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,6-dicarboxylsyre, dimethylester (MKF-stof nr. 1066 og CAS-nr. 23985-75-3). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis det anvendes som comonomer til fremstilling af et polyesterlag, der skal anvendes som et indre lag i et flerlagsplastmateriale bestemt til kontakt med fødevarer, der er tildelt fødevaresimulator A, B, C og/eller D1 i tabel 2 i bilag III til forordning (EU) nr. 10/2011. Migrationen af summen af stoffet og dets dimerer (cyklisk og åben kæde) bør ikke overstige 0,05 mg/kg fødevare. Monomeren bør derfor opføres på EU-listen over godkendte stoffer med den begrænsning, at disse specifikationer bør overholdes.

(6)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (7) om anvendelse af stoffet [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan (MKF-stof nr. 1068 og CAS-nr. 2530-83-8). Autoriteten konkluderede, at stoffet, selv om det har genotoksisk potentiale, ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder på grund af den lave eksponering, om nogen, som den medfører ved anvendelse som bestanddel i appreturmidler til behandling af glasfibre, der er indlejret i plasttyper med lav diffusivitet, for eksempel i polyethylenterephthalat (PET), polycarbonat (PC), polybutylenterephthalat (PBTP), termohærdende polyestere og epoxybisphenolvinylester bestemt til engangsanvendelse og gentagen anvendelse med langtidsopbevaring ved stuetemperatur, kortvarig gentagen kontakt ved øget eller høj temperatur og til alle fødevarer. Da en række af stoffets reaktionsprodukter, der har epoxyfunktion, også kan have genotoksisk potentiale, bør restkoncentrationer af stoffet og af hvert af dets reaktionsprodukter i de behandlede glasfibre ikke kunne påvises ved 10 μg/kg for stoffet og 60 μg/kg for hvert af reaktionsprodukterne (hydrolyserede monomerer og cyklisk dimer, trimer og tetramer, der indeholder epoxy).

(7)

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Plastmaterialer og -genstande, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, som var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan markedsføres indtil den 26. juni 2019 og kan forblive på markedet, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014;12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017;15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017;15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.


BILAG

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres således:

1)

I punkt 1 ændres tabel 1 således:

a)

Rækken vedrørende MKF-stof nr. 822 og 974 affattes således:

»822

71938

 

perchlorsyre, salte

ja

nej

nej

0,002

 

 

(4)«

»974

74050

939402-02-5

phosphorsyrling, blandede 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl- og 4-(1,1-dimethylpropyl)phenyltriestere

ja

nej

ja

10

 

SMG udtrykt som summen af stoffets phosphit- og phosphatform, 4-tert-amylphenol og 2,4-di-tert-amylphenol. Migration af 2,4-di-tert-amylphenol må ikke overstige 1 mg/kg fødevare.«

 

b)

Følgende rækker tilføjes i nummerorden efter MKF-stof-nr.:

»1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,6-dicarboxylsyre, dimethylester

nej

ja

nej

0,05

 

Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af et polyesterlag, der skal anvendes som et indre lag i et flerlagplastsmateriale bestemt til kontakt med fødevarer, der er tildelt fødevaresimulator A, B, C og/eller D1 i tabel 2 i bilag III. Den specifikke migrationsgrænse i kolonne 8 henviser til summen af stoffet og dets dimerer (cyklisk og åben kæde).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan

ja

nej

nej

 

 

Må kun anvendes som bestanddel i appreturmidler til behandling af glasfibre, der skal indlejres i glasfiberforstærkede plasttyper med lav diffusivitet (polyethylenterephthalat (PET), polycarbonat (PC), polybutylenterephthalat (PBTP), termohærdende polyestere og epoxybisphenolvinylester) i kontakt med alle fødevarer.

I behandlede glasfibre må restkoncentrationer af stoffet ikke kunne påvises ved 0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for hvert af dets reaktionsprodukter (hydrolyserede monomerer og cyklisk dimer, trimer og tetramer, der indeholder epoxy).«

 


6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/832

af 5. juni 2018

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for difenoconazol, flubendiamid, fluopicolid og fosetyl. Der er i bilag V til nævnte forordning fastsat MRL'er for propargit.

(2)

Den 11. juli 2015 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«) for fenamidon (2).

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3) skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4)

Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid/produktkombinationer: fenamidon (blomsterkål, frugtgrøntsager bortset fra cucurbitae).

(5)

Derfor bør CXL'er for fenamidon, som ikke er anført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen når de vedrører produkter, der ikke er opført i bilag I til forordningen, eller når de er fastsat til et lavere niveau end de nuværende MRL'er. De pågældende CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (4).

(6)

Der er i forbindelse med en procedure for tilladelse til anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cymoxanil, på bønner uden bælg indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(7)

For så vidt angår deltamethrin er der indgivet en sådan ansøgning for kål. For så vidt angår difenoconazol er der indgivet en sådan ansøgning for »andre blomsterkål«, rosenkål, bredbladet endivie, salatsennep/rucola, »spinat og lignende blade«, julesalat og rabarber. For så vidt angår fluopicolid er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende bladbeder. For så vidt angår folpet er der indgivet en sådan ansøgning for æbler og pærer. For så vidt angår fosetyl er der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, ferskner og kartofler. For så vidt angår mandestrobin er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, kirsebær, ferskner og blommer. For så vidt angår metazachlor er der indgivet en sådan ansøgning for kinakål. For så vidt angår propamocarb er der indgivet en sådan ansøgning for bladbeder. For så vidt angår pyrimethanil er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae med spiselig skræl. For så vidt angår sulfoxaflor er der indgivet en sådan ansøgning for vindrueblade og artiskokker. For så vidt angår trifloxystrobin er der indgivet en sådan ansøgning for »andre små frugter og bær«, »salat og andre salatplanter«, portulakker, bønner uden bælg, ærter og bælgfrugter.

(8)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger for flubendiamid, der i USA anvendes på abrikoser, ferskner, blommer og sojabønner, for dinatriumphosphonat, der i USA anvendes på trænødder (undtagen kokosnødder) og for propargit, der i Brasilien anvendes på appelsiner og i Indien på te. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de respektive eksporterende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(9)

I overensstemmelse med artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (5) oplyste Det Forenede Kongerige den 8. august 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Drosophila suzukii havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på brombær og hindbær. I overensstemmelse med nævnte artikel 53 oplyste Det Forenede Kongerige den 13. september 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua og Phytomyza gymnostoma havde tilladt et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på porrer. Tilladelserne fremstod som en nødvendig foranstaltning, fordi udbruddet af de pågældende skadegørere udgjorde en fare, der ikke kunne bekæmpes på nogen anden rimelig måde. Det Forenede Kongerige gav meddelelse om tilladelserne til de øvrige medlemsstater, Kommissionen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav ansøgninger med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for de pågældende afgrøder.

(10)

I overensstemmelse med artikel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009 oplyste Grækenland den 19. september 2017 Kommissionen om, at landet havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet mepiquat, til anvendelse på bomuld som en plantevækstregulator. Tilladelsen fremstod som en nødvendig foranstaltning for at undgå tab af udbytte. Grækenland gav meddelelse om tilladelsen til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav en ansøgning med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for bomuldsfrø.

(11)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater ansøgningerne, og evalueringsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(12)

Autoriteten vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (6). Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(13)

Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse, at risikovurderingen for så vidt angår anvendelsen af deltamethrin på kål er behæftet med atypiske former for usikkerheder. I betragtning af kåls lave bidrag til den samlede eksponering via kosten bør MRL'en imidlertid fastsættes til 0,15 mg/kg.

(14)

For så vidt angår trifloxystrobin fremsendte ansøgeren de manglende oplysninger om analysemetoder for animalske produkter og gjorde referencestandarden for CGA321113 kommercielt tilgængelig.

(15)

For så vidt angår anvendelsen af flubendiamid på sojabønner er den gældende MRL fastsat til 0,25 mg/kg i det eksporterende land. I betragtning af at den højeste restkoncentration, der er målt i overvågede markforsøg, ligger en smule over denne værdi, bør MRL'en fastsættes til en afrundet værdi på 0,3 mg/kg.

(16)

For så vidt angår anvendelsen af cyantraniliprol på brombær, hindbær og porrer bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(17)

For så vidt angår anvendelsen af mepiquat på bomuld bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(18)

Med hensyn til alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(19)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(20)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Bilag III og IV, 38. samling. Genève, Schweiz, den 6.-11. juli 2015.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 s.].

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(6)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143[28 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 s.].


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltamethrin (cisdeltamethrin) (F)

Fenamidon

Folpet (summen af folpet og phthalimid, udtrykt som folpet) (R)

Mandestrobin

Mepiquat (summen af mepiquat og dets salte, udtrykt som mepiquatchlorid)

Metazachlor (summen af metabolitterne 479M04, 479M08 og 479M16, udtrykt som metazachlor) (R)

Propamocarb (summen af propamocarb og salte deraf, udtrykt som propamocarb) (R)

Pyrimethanil (R)

Sulfoxaflor (summen af isomerer)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Trænødder

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Kernefrugter

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Æbler

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Pærer

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kvæder

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Andet (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abrikoser

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Kirsebær (søde)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Ferskner

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Blommer

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Brombær

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Korbær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Blåbær

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Tranebær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Hyben

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Hyldebær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figner

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Spiseoliven

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Peberrod

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Persillerod

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Radiser

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Havrerod

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kålroer

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Majroer

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Andet (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Løg

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Hvidløg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Løg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Skalotteløg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Andet (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Sød peberfrugt

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Auberginer/ægplanter

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra, lady's fingers

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Andet (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Hovedkål

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Kålrabi

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Havesalat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Bredbladet endivie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Rød sennep

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portulakker

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Bladbeder

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Bælgplanter

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bønner (med bælg)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Ærter (med bælg)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Ærter (uden bælg)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linser

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Alm. asparges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bladselleri

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Knoldfennikel