ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 117

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
8. maj 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/689 af 7. maj 2018 om gennemførelse af artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/690 af 7. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/691 af 7. maj 2018 om godkendelse af basisstoffet talkum (E 553b), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/692 af 7. maj 2018 om fornyelsen af godkendelsen af aktivstoffet zoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/693 af 7. maj 2018 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår forbuddet mod fiskeri hen over beskyttede habitater, mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for fiskeri med gangui-trawlere i visse franske territorialfarvande (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/694 af 7. maj 2018 om gennemførelse af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/695 af 30. april 2018 i henhold til artikel 31, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU om en foranstaltning truffet af Danmark om at tilbagetrække og tilbagekalde kompositgasflasker af typen 10 kg og 5 kg PrimaDonna/Compolite CS (meddelt under nummer C(2018) 2535)  ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/696 af 4. maj 2018 om forlængelse af foranstaltningen truffet af det franske miljø-, energi- og havministerium, der er ansvarligt for internationale klimaforhandlinger, med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Phéro-Ball Pin, jf. artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2018) 2643)

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/697 af 7. maj 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2888)  ( 1 )

23

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1. marts 2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet ( EUT L 63 af 6.3.2018 )

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/689

af 7. maj 2018

om gennemførelse af artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1352/2014 af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (1), særlig artikel 15, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. december 2014 forordning (EU) nr. 1352/2014.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 19 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2140 (2014), ajourførte oplysningerne vedrørende én person, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, den 23. april 2018.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 60.


BILAG

Oplysningerne om den nedenfor anførte person erstattes af følgende oplysninger:

»3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: a) formand for det yemenitiske Folkets Kongresparti, b) tidligere præsident for Republikken Yemen. Fødselsdato: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Fødested: a) Bayt al-Ahmar, guvernoratet Sana'a, Yemen, b) Sana'a, Yemen, c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalitet: Yemen. Pasnummer: 00016161 (Yemen). Nationalt identitetsnummer: 01010744444. Andre oplysninger: Køn: mand. Status: Angiveligt død. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Dato for FN's opførelse på listen: den 7.11.2014 (ændret den 20.11.2014 og den 23. april 2018).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ali Abdullah Saleh blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i resolution 2140 (2014), som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Ali Abdullah Saleh har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

Med aftalen af 23. november 2011, der blev støttet af Golfstaternes Samarbejdsråd, trådte Ali Abdullah Saleh tilbage som præsident i Yemen efter mere end 30 år.

I efteråret 2012 var Ali Abdullah Saleh angiveligt blevet en af de største støtter af voldelige Huthiaktioner i Nordyemen.

Sammenstødene i Sydyemen i februar 2013 var en følge af de fælles forsøg, der blev gjort af Saleh, al-Quaeda på Den Arabiske Halvø og den sydlige separatist Ali Salim al-Bayd, på at skabe uro forud for konferencen om national dialog den 18. marts 2013 i Yemen. For nylig, i september 2014, har Saleh destabiliseret Yemen ved at bruge andre til at underminere den centrale regering og skabe tilstrækkelig ustabilitet til at true med et kup. I henhold til en rapport fra september 2014 fra De Forenede Nationers ekspertpanel for Yemen påstod samarbejdspartnere, at Saleh støtter nogle yemenitters voldelige handlinger ved at give dem pengemidler og politisk støtte og sikre, at Kongrespartiets medlemmer fortsat bidrager til destabiliseringen af Yemen gennem forskellige midler.«


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/690

af 7. maj 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fenazaquin blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/39/EU (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet fenazaquin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, var begrænset til anvendelse som acaricid på prydplanter i væksthuse.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte producenten af aktivstoffet, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, den 19. september 2011 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat, Grækenland, med anmodning om en ændring af betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, således at begrænsningen ophæves, og stoffet kan anvendes på druer, citrusfrugter, kernefrugter og stenfrugter. Den rapporterende medlemsstat fandt ansøgningen antagelig.

(5)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et tillæg til udkastet til vurderingsrapport og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 14. februar 2012.

(6)

Autoriteten fremsendte tillægget til udkastet til vurderingsrapport til ansøgeren og til medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og gjorde det tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7)

Den 19. marts 2013 fremsendte autoriteten sin konklusion (5) om, hvorvidt de nye anvendelser af aktivstoffet fenazaquin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen fremsendte den 17. september 2013 det ændrede udkast til vurderingsrapport til ansøgeren, således at han kunne fremsætte bemærkninger hertil, og den 2. oktober 2013 til Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Den stående komité kunne ikke konkludere, om det var hensigtsmæssigt at ændre betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, som ansøgeren har anmodet om.

(8)

Efter yderligere gennemgang af dossieret udarbejdede Kommissionen et udkast til tillæg til den oprindelige reviderede vurderingsrapport og et forslag til forordning om fenazaquin. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg og udkastet til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Det er ikke påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende fenazaquin generelt opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, medmindre den nuværende restriktion om, at stoffet kun må anvendes i væksthuse, overholdes. Anvendelsen af stoffet bør derfor fortsat begrænses til anvendelse i væksthuse, som defineret i artikel 3, nr. 27), i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes på en spiselig afgrøde, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Anvendelsen af fenazaquin bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse på prydplanter.

(12)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at ændre godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin, men det bør stadig være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/39/EU af 11. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenazaquin som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EUT L 97 af 12.4.2011, s. 30).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iprodion«. EFSA Journal (2013);11(4):3166. [80 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 342, fenazaquin, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid i væksthuse.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011, samt tillægget til den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. marts 2018.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

a)

beskyttelsen af vandorganismer

b)

beskyttelsen af brugerne og sikring af, at anvendelsesbetingelserne omfatter anvendelse af passende personlige værnemidler

c)

beskyttelsen af bier

d)

risikoen for bier og humlebier, der er sat ud med henblik på bestøvning, når stoffet anvendes i drivhuse

e)

risikoen for forbrugerne, navnlig fra restkoncentrationer, der genereres under fremstillingen

f)

anvendelsesbetingelserne for at undgå eksponering for restkoncentrationer af fenazaquin med hensyn til afgrøder til konsum og foder.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/691

af 7. maj 2018

om godkendelse af basisstoffet talkum (E 553b), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, den 23. juli 2015, en ansøgning fra Compo Expert France SAS om godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten fremlagde den 6. juni 2016 (2) en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen. I betragtning af den supplerende dokumentation, som er fremlagt af ansøgeren for at besvare de bemærkninger, der blev indsamlet ved høringen af medlemsstaterne og autoriteten, og som er knyttet til brugereksponeringen, anmodede Kommissionen autoriteten om yderligere videnskabelig bistand til at vurdere de nye oplysninger. Autoriteten fremlagde den 27. juli 2017 (3) endnu en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen.

(3)

Kommissionen forelagde den 5. oktober 2017 udkastet til den reviderede vurderingsrapport (4) og et udkast til denne forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 22. marts 2018.

(4)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at talkum (E 553b) opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (5). Det anvendes desuden ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(5)

Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at talkum (E 553b) kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Talkum (E 553b) bør derfor godkendes som basisstof.

(6)

Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger for godkendelsen, som er beskrevet i bilag I til denne forordning.

(7)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (6) ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af et basisstof

Stoffet talkum (E 553b) godkendes som basisstof som fastsat i bilag I.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2016. Teknisk rapport om resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen af godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof til anvendelse i plantebeskyttelse som afskrækningsmiddel på frugttræer og vin. EFSA supporting publication 2016:EN-1044. 29 s.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2017. Teknisk rapport om resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen af godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof til anvendelse i plantebeskyttelse som afskrækningsmiddel på frugttræer og vin. EFSA supporting publication 2017:EN-1277. 21 s.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=DA.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

Talkum (E 553b)

CAS-nr.: 14807-96-6

Magnesiumhydrogenmetasilicat

silikatmineral

Fødevarekvalitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (2).

< 0,1 % af respirabelt krystallinsk silikat

28. maj 2018

Talkum (E 553b) anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om (talkum E 553b) (SANTE/11639/2017), særlig tillæg I og II.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).


BILAG II

I del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende angivelse:

»19

Talkum (E 553b)

CAS-nr.: 14807-96-6

Magnesiumhydrogenmetasilicat

silikatmineral

Fødevarekvalitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (*1).

< 0,1 % af respirabelt krystallinsk silikat

28. maj 2018

Talkum (E 553b) anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om (talkum E 553b) (SANTE/11639/2017), særlig tillæg I og II.


(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).«


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/692

af 7. maj 2018

om fornyelsen af godkendelsen af aktivstoffet zoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Zoxamid blev ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet zoxamid, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. januar 2019.

(4)

Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af zoxamid inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 5. august 2016.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 21. august 2017 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt zoxamid kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af zoxamid for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 26. januar 2018.

(9)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(10)

Godkendelsen af zoxamid bør derfor fornyes.

(11)

Risikovurderingen for fornyelse af godkendelsen af zoxamid er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder zoxamid, kan godkendes. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som fungicid.

(12)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14)

Udløbsdatoen for zoxamid blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 (7) forlænget til den 31. januar 2019 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Da der er blevet truffet afgørelse om fornyelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning dog anvendes fra den 1. juli 2018.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet zoxamid fornyes som fastsat i bilag I.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktivstoffer (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal (2017);15(9):4980. Foreligger online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 af 19. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid (EUT L 16 af 20.1.2018, s. 8)


BILAG I

Almindeligt anvendt navn Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

Zoxamid

CAS-nr. 156052-68-5

CIPAC-nr.: 640

(RS)-3,5-dichlor-N-(3-chlor-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamid

≥ 953 g/kg

1. juli 2018

30. juni 2033

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af zoxamid, navnlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

Beskyttelsen af grundvandet mod metabolit RH-141455

Beskyttelsen af bier, vandorganismer og regnorme

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er relevant.

Ansøgeren skal fremlægge bekræftende oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten vedrørende virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i drikkevand inden for to år, efter at Kommissionen har offentliggjort et vejledende dokument om evaluering af virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i overfladevand og grundvand.


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


BILAG II

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I del A udgår angivelse 77 om zoxamid.

2)

I del B tilføjes følgende angivelse:

Nummer

Almindeligt anvendt navn Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

»123

Zoxamid

CAS-nr. 156052-68-5

CIPAC-nr.: 640

(RS)-3,5-dichlor-N-(3-chlor-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamid

≥ 953 g/kg

1. juli 2018

30. juni 2033

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af zoxamid, navnlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

Beskyttelsen af grundvandet mod metabolit RH-141455

Beskyttelsen af bier, vandorganismer og regnorme

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er relevant.

Ansøgeren skal fremlægge bekræftende oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten vedrørende virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i drikkevand inden for to år, efter at Kommissionen har offentliggjort et vejledende dokument om evaluering af virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i overfladevand og grundvand.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/693

af 7. maj 2018

om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår forbuddet mod fiskeri hen over beskyttede habitater, mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for fiskeri med gangui-trawlere i visse franske territorialfarvande (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (1), særlig artikel 4, stk. 5, og artikel 13, stk. 5 og 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006 er det forbudt at anvende trawl, skrabere, snurpenot, vod brugt fra fartøj, strandvod eller lignende redskaber til fiskeri hen over havgræsenge af især Posidonia oceanica eller af andre marine frøplanter.

(2)

Kommissionen kan på anmodning af en medlemsstat give tilladelse til fravigelse af artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006, såfremt en række betingelser i artikel 4, stk. 5, er opfyldt.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006 er det forbudt at anvende trukne redskaber inden for 3 sømil fra kysten eller inden for 50 m-dybdekurven, hvis en sådan dybde nås tættere på kysten.

(4)

Kommissionen kan på anmodning af en medlemsstat give tilladelse til fravigelse af artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006, såfremt en række betingelser fastsat i artikel 13, stk. 5 og 9, er opfyldt.

(5)

Den 18. maj 2011 modtog Kommissionen en anmodning fra Frankrig om tilladelse til fravigelse af artikel 4, stk. 1, første afsnit, artikel 13, stk. 1, første afsnit, og artikel 13, stk. 2, i nævnte forordning med henblik på fiskeri med gangui-trawlere hen over havgræsenge af arten Posidonia oceanica og inden for 3 sømil fra kysten, uanset dybde, i visse havområder i de franske territorialfarvande.

(6)

Den fravigelse, som Frankrig anmodede om, opfyldte betingelserne i artikel 4, stk. 5, og artikel 13, stk. 5 og 9, i forordning (EF) nr. 1967/2006 og blev bevilget til den 6. juni 2017 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2014 (2).

(7)

Den 16. juni 2017 modtog Kommissionen en anmodning fra Frankrig om fravigelser efter den 6. juni 2017. Frankrig forelagde ajourførte informationer og data som begrundelse for fravigelserne, herunder en gennemførelsesrapport for den forvaltningsplan, som Frankrig vedtog den 13. maj 2014 (3).

(8)

Anmodningen vedrører fiskeri fra fartøjer med en længde overalt på mindre end eller lig med 12 m og en motoreffekt på mindre end eller lig med 85 kW eller med bundtrukne redskaber, der traditionelt udføres på Posidonia-bevoksninger, jf. artikel 4, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(9)

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) vurderede på sit 55. plenarmøde, der blev afholdt i juli 2017 den fravigelse, som Frankrig har anmodet om, og den pågældende gennemførelsesrapport. STECF vurderede på sit 56. plenarmøde, der blev afholdt i november 2017, de af Frankrig forelagte supplerende data og præciseringer. STECF konkluderede, at de data, som de franske myndigheder havde forelagt, ikke var tilstrækkelige, og at kvaliteten af disse data burde forbedres. Frankrig forelagde derefter Kommissionen tilstrækkelige præciseringer. Det er grundet gangui-trawleres nuværende egenskaber ikke muligt at opnå fuldstændige oplysninger om de pågældende fartøjers aktiviteter, da mindre fartøjer er undtaget fra visse bestemmelser i EF-kontrolordningen, såsom registrering af fiskerilogbogsdata og fartøjsovervågningssystemet. For så vidt angår kravene i forordning (EF) nr. 1967/2006 begrundede Frankrig med de forelagte videnskabelige og tekniske data de fravigelser, der er anmodet om. Endvidere traf Frankrig specifikke foranstaltninger, herunder en komplet række nye kontrol- og overvågningsforanstaltninger, der vil gøre det muligt at bekræfte vurderingen af fiskeri med gangui-trawlere. Disse foranstaltninger er fastsat ved det nationale dekret (4), der blev vedtaget den 16. marts 2018.

(10)

Frankrig bør på grundlag af videnskabelige og tekniske data forelægge en ajourført kortlægning af Posidonia-havgræsengene samt en årlig rapport for så vidt angår gennemførelsen af de supplerende kontrol- og overvågningsforanstaltninger og overholdelsen af kravene for tilladelse til de pågældende fravigelser, herunder oplysninger om enhver nødvendig foranstaltning, der træffes. På dette grundlag vurderer Kommissionen, at de fravigelser, som Frankrig har anmodet om, opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 5, og artikel 13, stk. 5 og 9, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(11)

Fiskeriet berører ca. 15 % af det areal, der er dækket af havgræsenge af arten Posidonia oceanica inden for det område, der er omfattet af den franske forvaltningsplan, og 5,8 % af havgræsengene i de franske territorialfarvande, jf. de lofter, der er fastsat i artikel 4, stk. 5, første afsnit, nr. ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(12)

Der gør sig særlige geografiske forhold gældende som følge af kontinentalsoklens begrænsede størrelse.

(13)

Det pågældende fiskeri har ingen væsentlig indvirkning på havmiljøet.

(14)

Fiskeriet med gangui-trawlere er rettet mod en række forskellige arter, der udgør en økologisk niche; fangstsammensætningen i dette fiskeri, navnlig når det gælder antallet af arter, der fanges, kan ikke opnås med andre redskaber. Dette fiskeri kan derfor ikke udøves med andre redskaber.

(15)

De fravigelser, som Frankrig har anmodet om, berører et begrænset antal på 24 fartøjer. For så vidt angår fartøjer udgør dette en betydelig reduktion af fiskeriindsatsen, eftersom dette fiskeri i 2014 omfattede 36 fartøjer.

(16)

Forvaltningsplanen sikrer, at fiskeriindsatsen ikke intensiveres i fremtiden, eftersom der kun udstedes fiskeritilladelser til de 24 fartøjer, som Frankrig allerede har udstedt tilladelse til, og som repræsenterer en samlet fiskeriindsats på 1 136 kW. Kommissionen tager også højde for, at fiskeriindsatsen, hvad angår antal fartøjer, ifølge Frankrig gradvis vil blive reduceret.

(17)

Anmodningen gælder for fartøjer, der kan dokumentere, at de har udført det pågældende fiskeri i mere end fem år, og som fisker i henhold til den franske forvaltningsplan, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(18)

Disse fartøjer er opført på en liste, der er sendt til Kommissionen i henhold til artikel 13, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(19)

Det berørte fiskeri opfylder kravene i artikel 4, artikel 8, stk. 1, litra h), og artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(20)

Forvaltningsplanen omfatter foranstaltninger til overvågning af fiskeriet og opfylder således betingelserne i artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (5).

(21)

Det pågældende fiskeri berører ikke fiskeriet fra fartøjer, der anvender andre redskaber end trawl, vod eller lignende trukne redskaber.

(22)

Fiskeriet med gangui-trawlere reguleres i den franske forvaltningsplan for at sikre, at fangsterne af de arter, der er nævnt i bilag III til forordning (EF) nr. 1967/2006, er minimale.

(23)

Gangui-trawlere fisker ikke efter blæksprutter.

(24)

Den franske forvaltningsplan omfatter foranstaltninger til overvågning af fiskeriet og opfylder således kravene i artikel 4, stk. 5, femte afsnit, og artikel 13, stk. 9, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(25)

Der bør derfor gives tilladelse til de fravigelser, der anmodes om.

(26)

Frankrig bør aflægge rapport til Kommission rettidigt og i overensstemmelse med den overvågningsplan, der er fastlagt i den franske forvaltningsplan.

(27)

Varigheden af fravigelsen bør begrænses for at give mulighed for, at der hurtigt kan træffes korrigerende forvaltningsforanstaltninger, såfremt rapporten til Kommissionen skulle vise en ringe bevarelsesstatus for den udnyttede bestand, samtidig med at det videnskabelige grundlag for en forbedret forvaltningsplan udbygges.

(28)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fravigelse

Artikel 4, stk. 1, og artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1967/2006 finder ikke anvendelse i de franske territorialfarvande, der grænser op til kysten i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, når det gælder fiskeri med gangui-trawlere, som:

a)

bærer et registreringsnummer, der er anført i den franske forvaltningsplan, som Frankrig har vedtaget i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006

b)

kan dokumentere, at de har udført det pågældende fiskeri i mere end fem år, og ikke bevirker, at fiskeriindsatsen øges, og

c)

har en fiskeritilladelse og fisker i henhold til den franske forvaltningsplan.

Artikel 2

Rapportering

Senest to år efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden sender Frankrig Kommissionen en rapport, der udfærdiges i overensstemmelse med den overvågningsplan, der er oprettet ved den i artikel 1 omhandlede franske forvaltningsplan.

Inden udgangen af juni hvert år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og første gang inden juni 2019 forelægger Frankrig på grundlag af videnskabelige og tekniske data Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de supplerende kontrol- og overvågningsforanstaltninger og om overholdelsen af de krav for tilladelse til fravigelse, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. Maj 2018 til den 11. maj 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2014 af 2. juni 2014 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår forbuddet mod fiskeri hen over beskyttede habitater, mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for fiskeri med gangui-trawlere i visse franske territorialfarvande (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (bekendtgørelse af 13. maj 2014 om vedtagelse af en forvaltningsplan for erhvervsmæssigt fiskeri med not, skrabere, strandvod og gangui i Middelhavet fra fartøjer, der fører fransk flag) (JORF nr. 0122 af 27.5.2014, s. 8669).

(4)  »Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui« (bekendtgørelse af 16. marts 2018 om fastlæggelse af en plan for kontrol og overvågning af landinger fra fartøjer, der har en EU-tilladelse til fiskeri med gangui) (JORF nr. 0069 af 23. marts 2018, tekst nr. 43).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


AFGØRELSER

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2018/694

af 7. maj 2018

om gennemførelse af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/932/FUSP af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (1), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. december 2014 afgørelse 2014/932/FUSP.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 19 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2140 (2014), ajourførte oplysningerne vedrørende én person, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, den 23. april 2018.

(3)

Bilaget til afgørelse 2014/932/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2014/932/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 147.


BILAG

Oplysningerne om den nedenfor anførte person erstattes af følgende oplysninger:

»3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: a) formand for det yemenitiske Folkets Kongresparti, b) tidligere præsident for Republikken Yemen. Fødselsdato: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Fødested: a) Bayt al-Ahmar, guvernoratet Sana'a, Yemen, b) Sana'a, Yemen, c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalitet: Yemen. Pasnummer: 00016161 (Yemen). Nationalt identitetsnummer: 01010744444. Andre oplysninger: Køn: mand. Status: Angiveligt død. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Dato for FN's opførelse på listen: den 7.11.2014 (ændret den 20.11.2014 og den 23.4.2018).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ali Abdullah Saleh blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i resolution 2140 (2014), som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Ali Abdullah Saleh har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

Med aftalen af 23. november 2011, der blev støttet af Golfstaternes Samarbejdsråd, trådte Ali Abdullah Saleh tilbage som præsident i Yemen efter mere end 30 år.

I efteråret 2012 var Ali Abdullah Saleh angiveligt blevet en af de største støtter af voldelige houthiaktioner i Nordyemen.

Sammenstødene i Sydyemen i februar 2013 var en følge af de fælles forsøg, der blev gjort af Saleh, al-Quaeda på Den Arabiske Halvø og den sydlige separatist Ali Salim al-Bayd, på at skabe uro forud for konferencen om national dialog den 18. marts 2013 i Yemen. For nylig, i september 2014, har Saleh destabiliseret Yemen ved at bruge andre til at underminere den centrale regering og skabe tilstrækkelig ustabilitet til at true med et kup. I henhold til en rapport fra september 2014 fra De Forenede Nationers ekspertpanel for Yemen påstod samarbejdspartnere, at Saleh støtter nogle yemenitters voldelige handlinger ved at give dem pengemidler og politisk støtte og sikre, at Kongrespartiets medlemmer fortsat bidrager til destabiliseringen af Yemen gennem forskellige midler.«


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/695

af 30. april 2018

i henhold til artikel 31, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU om en foranstaltning truffet af Danmark om at tilbagetrække og tilbagekalde kompositgasflasker af typen 10 kg og 5 kg PrimaDonna/Compolite CS

(meddelt under nummer C(2018) 2535)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I august 2016 gav Danmark efter en række ulykker Kommissionen meddelelse, jf. artikel 30 i direktiv 2010/35/EU, om en foranstaltning vedrørende tilbagetrækning og tilbagekaldelse fra markedet af kompositgasflasker fremstillet af Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Sverige, og i Danmark distribueret af Primagaz Danmark A/S.

(2)

De berørte produkter var fremstillet af Composite Scandinavia AB. De var typegodkendt under typebetegnelsen »Compolite CS6« og »Compolite CS 10, Passion 10« i henhold til EF-typeafprøvningsattest nr. 01-794441 og 08-11688701, der er udstedt af det anmeldte organ Inspecta Sweden AB på grundlag af forsøg udført i overensstemmelse med standard EN 12245:2002 og EN 14427:2004+A1:2005, og de var solgt af virksomheden Primagaz Danmark A/S under handelsbetegnelsen »PrimaDonna 5 kg code 1305« og »PrimaDonna 10 kg code 1310«. Gasflasker, der er beregnet til gasdrevne gaffeltrucks, og som er udformet i overensstemmelse med ovenfor nævnte typebetegnelsesattester, er ikke omfattet af tilbagetrækningen og tilbagekaldelsen.

(3)

De tekniske krav for transportabelt trykbærende udstyr fremgår af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (2). Ifølge de specifikke krav i punkt 6.2.4.1 i del I.1 i bilag I og del II.1 i bilag II til direktiv 2008/68/EF er det i tilfælde af, at der for anvendelsen af de samme krav henvises til mere end en standard, kun én af disse, der anvendes, hvilket dog skal ske fuldt ud, medmindre andet angives. Derfor må en typegodkendelsesattest ikke udstedes efter to forskellige standarder.

(4)

Ifølge bestemmelse 5.2.12 i standard EN 12245:2002 må flaskerne ikke eksplodere inden for to minutter efter påbegyndelse af brandforsøget, mens det af bestemmelse 5.2.13.1 og 5.2.13.2 i standard EN 14427:2004+A1:2005 fremgår, at flaskerne ikke må eksplodere på katastrofal vis under forsøget, der som minimum skal vare 30 minutter.

(5)

Danmarks meddelelse var ledsaget af en rapport om forsøg, som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) havde udført på de pågældende kompositgasflasker i forhold til standard EN 14427:2004+A1:2005. Ifølge rapporten opfyldte de afprøvede flasker ikke de i standardens punkt 5.2.13.1 og 5.2.13.2 anførte kriterier, idet de på katastrofal vis eksploderede efter mindre end tre minutter.

(6)

De danske myndigheder pålagde derfor distributøren af flaskerne at tilbagetrække de pågældende kompositgasflasker fra distributionskæden og tilbagekalde de flasker, som forbrugerne allerede var i besiddelse af.

(7)

Kommissionen opfordrede fabrikanten og distributøren i Danmark til at fremsætte deres bemærkninger til den af de danske myndigheder trufne foranstaltning. I sit svar anførte fabrikanten, Composite Scandinavia AB, at beslutningen var uberettiget som følge af en fejlvurdering af den risiko, som produkterne udgør, samt at produkterne opfyldte samtlige relevante sikkerhedskrav. Ifølge fabrikanten var en uhensigtsmæssig brug af produkterne eller en eksponering for direkte ild ikke bevis for, at selve produkterne udgjorde en alvorlig risiko. Distributøren, Primagaz Danmark A/S, satte også spørgsmålstegn ved de danske myndigheders beslutning.

(8)

Kommissionen blev som opfølgning på høringen orienteret om, at Finland, Sverige og Norge har truffet lignende tilbagetrækningsforanstaltninger for de samme produkter.

(9)

En gennemgang af den af de danske myndigheder fremlagte dokumentation bekræfter, at de ovenfor nævnte kompositgasflasker ikke opfylder kravene i direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods. Kompositgasflaskerne udgør derfor en alvorlig risiko og bør tilbagetrækkes og tilbagekaldes fra markedet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den af Danmark trufne foranstaltning om at tilbagetrække og tilbagekalde kompositgasflasker af typen 10 kg og 5 kg PrimaDonna/Compolite CS fremstillet af Composite Scandinavia er berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2018.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.6.2010, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/696

af 4. maj 2018

om forlængelse af foranstaltningen truffet af det franske miljø-, energi- og havministerium, der er ansvarligt for internationale klimaforhandlinger, med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Phéro-Ball Pin, jf. artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(meddelt under nummer C(2018) 2643)

(Kun den franske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. april 2017 vedtog det franske miljø-, energi- og havministerium (i det følgende benævnt »den kompetente myndighed«), jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, en afgørelse om tilladelse af tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse i Frankrig af det biocidholdige produkt Phéro-Ball Pin til bekæmpelse af fyrreprocessionsspinderlarver (Thaumetopoea pityocampa) (i det følgende benævnt »foranstaltningen«) indtil den 24. oktober 2017. Den kompetente myndighed gav uden ophold Kommissionen og de øvrige medlemsstaternes kompetente myndigheder meddelelse om foranstaltningen og begrundelsen herfor, jf. artikel 55, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning.

(2)

I henhold til de oplysninger, som den kompetente myndighed har fremlagt, var foranstaltningen nødvendig for at beskytte folkesundheden og dyrs sundhed, da fyrreprocessionsspinderlarver kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer for mennesker og dyr. De hår, der falder af fyrreprocessionsspinderlarverne, forårsager en type dermatitis, og symptomerne kan blandt andet omfatte hud-, øjen- og åndedrætsreaktioner samt allergiske reaktioner. De allergiske reaktioner kan sommetider være alvorlige og endda føre til anafylaktisk chok. Ifølge den kompetente myndighed anslås det, at 67 % af kommunerne i Frankrig er berørt af periodisk udbredelse af fyrreprocessionsspinderlarver. Myndigheden anslår også, at flere hundrede mennesker hvert år er berørt af dermatitis forårsaget af fyrreprocessionsspinderlarver.

(3)

Phéro-Ball Pin indeholder feromonet (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat (CAS-nr. 78617-58-0), der er et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19 som et tiltrækningsmiddel som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Da (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat er et nyt aktivstof, skal det godkendes, før biocidholdige produkter, der indeholder det, kan godkendes på nationalt plan eller EU-plan. Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om godkendelse af det pågældende aktivstof, og ansøgningen er for øjeblikket under behandling.

(4)

Den 26. december 2017 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 en begrundet anmodning fra de franske myndigheder om forlængelse af foranstaltningen. Grundlaget for den begrundede anmodning var betænkeligheder ved, at fyrreprocessionsspinderlarver — i betragtning af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og sommetider med alvorlige følger — kan bringe menneskers og dyrs sundhed i fare, samt den anslåede størrelse af den berørte befolkning. De alternativer, der er tilgængelige i Frankrig til bekæmpelse af fyrreprocessionsspinderlarver (mekaniske bekæmpelsesmetoder, nemlig manuel ødelæggelse af tilholdssteder eller mekaniske fælder, kemiske bekæmpelsesmetoder og biologiske bekæmpelsesmetoder, nemlig anbringelse af et stort antal mejseredekasser), er ifølge de franske myndigheder ikke tilstrækkeligt effektive til at håndtere meget store populationer af fyrreprocessionsspinderlarver i Frankrig. Endvidere er ingen af disse alternativer egnede til behandling af områder som for eksempel byparker eller skove og skovområder, der forvaltes af regionale og lokale myndigheder. De franske myndigheder er derfor af den opfattelse, at det biocidholdige produkt Phéro-Ball Pin fortsat er nødvendigt til bekæmpelse af fyrreprocessionsspinderlarver og dæmmer op for den fare, som disse larver udgør for menneskers og dyrs sundhed.

(5)

Da mangel på passende bekæmpelse af fyrreprocessionsspinderlarver kan bringe menneskers og dyrs sundhed i fare, og da der ikke kan dæmmes op for faren ved anvendelse af andre midler end bekæmpelse med biocidholdige produkter, bør de franske myndigheder have tilladelse til at forlænge foranstaltningen i en periode på højst 550 dage, der begynder dagen efter, at den oprindelige periode på 180 dage, der blev tilladt ved Frankrigs afgørelse af 28. april 2017, udløb, og på visse betingelser.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Frankrig kan forlænge foranstaltningen med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Phéro-Ball Pin til bekæmpelse af fyrreprocessionsspinderlarver indtil senest den 28. april 2019, forudsat at landet sikrer, at produktet kun anvendes af certificerede brugere og under tilsyn af den kompetente myndighed.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.


8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/697

af 7. maj 2018

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2018) 2888)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for dens vedtagelse er gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret flere gange for at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til aviær influenza. Navnlig blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (5) med henblik på at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247. Denne ændring tog hensyn til, at daggamle kyllinger udgør en meget lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza sammenlignet med andre fjerkræprodukter.

(4)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev også efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 (6) med henblik på at styrke de gældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, hvis der er en øget risiko for spredning af højpatogen aviær influenza. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver derfor nu, at der på EU-plan skal oprettes supplerende spærrezoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, efter et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza, og det fastsættes, hvor længe de foranstaltninger, der skal anvendes i zonerne, skal opretholdes. Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 er der nu også fastsat regler for afsendelse af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de supplerende spærrezoner til andre medlemsstater på visse betingelser.

(5)

Desuden er bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til ændringer af grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstater har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF.

(6)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 (7), efter at Bulgarien havde anmeldt et nyt udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på en fjerkræbedrift i regionen Haskovo i denne medlemsstat. Bulgarien meddelte også Kommissionen, at det efter det pågældende udbrud på behørig vis havde gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede fjerkræbedrift.

(7)

Siden datoen for den seneste ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 har Bulgarien anmeldt yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på fjerkræbedrifter i regionen Plovdiv i denne medlemsstat til Kommissionen.

(8)

Bulgarien har også meddelt Kommissionen, at det efter de seneste udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede fjerkræbedrifter, i denne medlemsstat.

(9)

Kommissionen har gennemgået foranstaltningerne i samarbejde med Bulgarien, og Kommissionen finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som Bulgariens kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de fjerkræbedrifter, hvor de bekræftede seneste udbrud er konstateret.

(10)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i denne medlemsstat nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien, hurtigt på EU-plan at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i Bulgarien i henhold til direktiv 2005/94/EF.

(11)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor opdateres for at tage hensyn til den opdaterede epidemiologiske situation i Bulgarien for så vidt angår højpatogen aviær influenza. Navnlig bør de nyligt oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, der nu er underlagt restriktioner i henhold til direktiv 2005/94/EF, opføres i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247.

(12)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at opdatere regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, der er oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i denne medlemsstat, samt varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 261 af 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 af 25. april 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 106 af 26.4.2018, s. 23).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

I del A affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

Plovdiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018«

2)

I del B affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

23.5.2018-31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018«


Berigtigelser

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/30


Berigtigelse til Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1. marts 2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet

( Den Europæiske Unions Tidende L 63 af 6. marts 2018 )

Side 53, betragtning 19, første punktum:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 53, betragtning 19, andet punktum:

I stedet for:

»underretninger«

læses:

»informationer«

Side 53, betragtning 20:

I stedet for:

»underrettes«

læses:

»informeres«

Side 53, betragtning 20:

I stedet for:

»indberetning«

læses:

»underretning«

Side 53, betragtning 21, første punktum:

I stedet for:

»foretages en sådan underretning«

læses:

»informeres«

Side 53, betragtning 21, andet punktum:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 54, betragtning 25, andet punktum:

I stedet for:

»Det kan også afhænge af de påtænkte foranstaltningers karakter, omfang og formål, af det pågældende indholds art, af hvorvidt indholdet er indberettet af de retshåndhævende myndigheder eller Europol, og af om der allerede er truffet foranstaltninger vedrørende indholdet, fordi det anses for at være ulovligt indhold.«

læses:

»Det kan også afhænge af de påtænkte foranstaltningers karakter, omfang og formål og af det pågældende indholds art; endvidere kan det afhænge af, om hostingtjenesteyderen er blevet underrettet om indholdet af de retshåndhævende myndigheder eller Europol, og af, om der allerede er truffet foranstaltninger vedrørende indholdet, fordi det anses for at være ulovligt indhold.«

Side 54, betragtning 28, tredje punktum:

I stedet for:

»For at lette dette samarbejde bør medlemsstaterne og hostingtjenesteyderne udpege kontaktpunkter, og der bør fastlægges procedurer for behandling af indberetninger fra myndighederne, idet disse indberetninger gives høj prioritet, og der udvises en passende grad af tillid til deres korrekthed, i betragtning af disse myndigheders særlige ekspertise og ansvar.«

læses:

»For at lette dette samarbejde bør medlemsstaterne og hostingtjenesteyderne udpege kontaktpunkter, og der bør fastlægges procedurer for behandling af underretninger fra myndighederne, idet disse underretninger gives høj prioritet, og der udvises en passende grad af tillid til deres korrekthed, i betragtning af disse myndigheders særlige ekspertise og ansvar.«

Side 54, betragtning 28, fjerde punktum:

I stedet for:

»indberetningskrav«

læses:

»rapporteringskrav«

Side 54, betragtning 29, andet punktum:

I stedet for:

»I lyset af sådanne troværdige meddeleres merværdi og det til tider høje antal anmeldelser bør samarbejdet mellem troværdige meddelere og hostingtjenesteyderne fremmes, navnlig ved, at anmeldelser fra disse meddelere gives høj prioritet, og at der udvises en passende grad af tillid til deres korrekthed.«

læses:

»I lyset af sådanne troværdige indberetteres merværdi og det til tider høje antal anmeldelser bør samarbejdet mellem troværdige indberettere og hostingtjenesteyderne fremmes, navnlig ved at anmeldelser fra disse indberettere gives høj prioritet, og at der udvises en passende grad af tillid til deres korrekthed.«

Side 55, betragtning 31, tredje punktum:

I stedet for:

»underretning«

læses:

»rapportering«

Side 55, betragtning 34, første punktum:

I stedet for:

»indberetninger«

læses:

»underretninger«

Side 55, betragtning 34, andet punktum:

I stedet for:

»indgiver indberetninger«

læses:

»foretager underretninger«

Side 55, betragtning 34, tredje punktum:

I stedet for:

»Disse indberetningsordninger bør anvendes sideløbende med ordningerne for indgivelse af anmeldelser, herunder fra troværdige meddelere, som også kan anvendes til anmeldelse af indhold, der anses for at være terrorrelateret indhold.«

læses:

»Disse underretningsordninger bør anvendes sideløbende med ordningerne for indgivelse af anmeldelser, herunder fra troværdige indberettere, som også kan anvendes til anmeldelse af indhold, der anses for at være terrorrelateret indhold.«

Side 55, betragtning 35:

I stedet for:

»indberetninger«

læses:

»underretninger«

Side 55, betragtning 37, fjerde punktum:

I stedet for:

»indberetninger fra myndighederne«

læses:

»underretninger«

Side 57, kapitel I, punkt 4, litra g):

I stedet for:

»»troværdig meddeler«:«

læses:

»»troværdig indberetter«:«

Side 57, kapitel I, punkt 4, litra k):

I stedet for:

»»indberetning«:«

læses:

»»underretning«:«

Side 58, kapitel II, punkt 8:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 58, kapitel II, overskriften før punkt 9:

I stedet for:

»Underretning af indholdsleverandører og anfægtelse af anmeldelser«

læses:

»Informering af indholdsleverandører og anfægtelse af anmeldelser«

Side 58, kapitel II, punkt 9:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 58, kapitel II, punkt 10, andet punktum:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 58, kapitel II, punkt 13:

I stedet for:

»underrettes«

læses:

»informeres«

Side 59, kapitel II, punkt 24:

I stedet for:

»underrette«

læses:

»informere«

Side 59, kapitel II, overskriften før punkt 25:

I stedet for:

»Samarbejde mellem hostingstjenesteydere og troværdige meddelere«

læses:

»Samarbejde mellem hostingtjenesteydere og troværdige indberettere«

Side 59, kapitel II, punkt 25, første og andet punktum:

I stedet for:

»meddelere«

læses:

»indberettere«

Side 59, kapitel II, punkt 26:

I stedet for:

»meddelere«

læses:

»indberettere«

Side 59, kapitel II, punkt 27:

I stedet for:

»meddelere«

læses:

»indberettere«

Side 60, kapitel III, punkt 31:

I stedet for:

»indberetninger«

læses:

»underretninger«

Side 60, kapitel III, overskriften før punkt 32:

I stedet for:

»Indgivelse og behandling af indberetninger«

læses:

»Indgivelse og behandling af underretninger«

Side 60, kapitel III, punkt 32:

I stedet for:

»Medlemsstaterne bør sikre, at deres kompetente myndigheder har kapacitet og tilstrækkelige midler til effektivt at opdage og identificere terrorrelateret indhold og til at indberette det til de berørte hostingtjenesteydere, navnlig via de nationale enheder for internetindberetning og i samarbejde med EU's enhed for internetindberetning under Europol.«

læses:

»Medlemsstaterne bør sikre, at deres kompetente myndigheder har kapacitet og tilstrækkelige midler til effektivt at opdage og identificere terrorrelateret indhold og til at underrette de berørte hostingtjenesteydere herom, navnlig via de nationale enheder for internetunderretning og i samarbejde med EU's enhed for internetunderretning under Europol.«.

Side 60, kapitel III, punkt 33, første punktum:

I stedet for:

»indberetninger fra myndighederne«

læses:

»underretninger«

Side 60, kapitel III, punkt 33, andet punktum:

I stedet for:

»Der bør være hasteprocedurer for behandling af sådanne indberetninger, navnlig indberetninger fra de nationale enheder for internetindberetning og EU's enhed for internetindberetning under Europol.«

læses:

»Der bør være hasteprocedurer for behandling af sådanne underretninger, navnlig underretninger fra de nationale enheder for internetunderretning og EU's enhed for internetunderretning under Europol.«

Side 60, kapitel III, punkt 34:

I stedet for:

»Hostingtjenesteyderne bør uden unødigt ophold sende en bekræftelse af modtagelsen af indberetninger og underrette den kompetente myndighed eller Europol om deres beslutninger angående det indhold, som indberetningen vedrører, idet de redegør for, hvorvidt indholdet er fjernet eller adgangen hertil er deaktiveret, eller hvorfor det er besluttet ikke at fjerne eller deaktivere adgangen til indholdet.«

læses:

»Hostingtjenesteyderne bør uden unødigt ophold sende en bekræftelse af modtagelsen af underretninger og informere den kompetente myndighed eller Europol om deres beslutninger angående det indhold, som underretningerne vedrører, idet de redegør for, hvorvidt indholdet er fjernet eller adgangen hertil er deaktiveret, eller hvorfor det er besluttet ikke at fjerne eller deaktivere adgangen til indholdet.«

Side 60, kapitel III, punkt 35:

I stedet for:

»Hostingtjenesteyderne bør vurdere og, hvor det er relevant, fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der er udpeget i indberetninger fra myndighederne, som hovedregel inden for en time efter at de har modtaget indberetningen.«

læses:

»Hostingtjenesteyderne bør vurdere og, hvor det er relevant, fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der er udpeget i en underretning, som hovedregel inden for en time efter at de har modtaget underretningen.«

Side 61, kapitel III, punkt 40:

I stedet for:

»indberetningsordningerne«

læses:

»underretningsordningerne«

Side 61, kapitel IV, punkt 41:

I stedet for:

»Medlemsstaterne bør med jævne mellemrum, helst hver tredje måned, aflægge rapport til Kommissionen om de indberetninger, der foretages af deres kompetente myndigheder og om de beslutninger, som hostingtjenesteyderne træffer vedrørende disse indberetninger, samt om deres samarbejde med hostingtjenesteyderne om bekæmpelse af terrorrelateret indhold.«

læses:

»Medlemsstaterne bør med jævne mellemrum, helst hver tredje måned, aflægge rapport til Kommissionen om de underretninger, der er foretaget af deres kompetente myndigheder, og om de beslutninger, som hostingtjenesteyderne har truffet vedrørende disse underretninger, samt om deres samarbejde med hostingtjenesteyderne om bekæmpelse af terrorrelateret indhold.«

Side 61, kapitel IV, punkt 42, andet punktum:

I stedet for:

»indberetninger fra myndighederne«

læses:

»underretninger«

Side 61, kapitel IV, punkt 42, tredje punktum:

I stedet for:

»indberetninger, der er modtaget fra myndighederne, og om hvor lang tid«

læses:

»modtagne underretninger og om, hvor lang tid«.