ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
20. april 2018


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/599 af 16. april 2018 om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/600 af 10. oktober 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/601 af 16. april 2018 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

5

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

6

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/602 af 19. april 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/603 af 12. april 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/604 af 18. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/605 af 19. april 2018 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved at fastlægge videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/606 af 19. april 2018 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen Dons (BOB)

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 af 19. april 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/608 af 19. april 2018 om tekniske kriterier for elektroniske mærker til skibsudstyr ( 1 )

64

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/609 af 19. april 2018 om maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 2. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/154

68

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/610 af 19. april 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 19. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

69

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/611 af 19. april 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

70

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/612 af 7. april 2016 om statsstøtte SA 28876-2012/C (ex CP 202/2009) ydet af Grækenland til Piræus containerhavn (meddelt under nummer C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/599

af 16. april 2018

om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokol nr. 37, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 2, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb den 23. juli 2002, jf. nævnte traktats artikel 97. Alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs (EKSF's) aktiver og passiver blev overført til Unionen den 24. juli 2002.

(2)

Protokol nr. 37 (bemærker ønsket om at anvende midlerne fra EKSF til forskning inden for sektorer knyttet til kul- og stålindustrien og det heraf følgende behov for at fastlægge en række særlige regler herom. Artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 37 fastslår, at nettoværdien af aktiverne og passiverne, som de fremgår af EKSF's balance pr. 23. juli 2002, skal betragtes som aktiver bestemt til forskning inden for sektorer knyttet til kul- og stålindustrien og benævnes »EKSF under afvikling«. Når afviklingen er afsluttet, benævnes de »Kul- og Stålforskningsfondens aktiver«.

(3)

Protokol nr. 37 fastlægger også, at provenuet af disse aktiver, som benævnes »Kul- og Stålforskningsfonden«, udelukkende må anvendes til forskning inden for sektorer knyttet til kul- og stålindustrien og uden for rammeprogrammet for forskning i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 37 og i retsakter vedtaget på grundlag deraf.

(4)

Rådet vedtog den 1. februar 2003 beslutning 2003/76/EF (2), som opstiller regler for gennemførelse af protokol nr. 37.

(5)

I betragtning af de seneste års lave renter på kapitalmarkederne, som har medført et ekstraordinære fald i indtægterne fra aktiverne i EKSF under afvikling, der er bestemt til forskning inden for sektorer med tilknytning til kul- og stålindustrien, er det nødvendigt at revidere bestemmelserne om annullering af forpligtelser indgået inden for rammerne af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (»programmet«) for at stille beløb, der svarer til en sådan annullering, til rådighed for forskningsprogrammet. Desuden bør også de beløb, som svarer til annulleringer af forpligtelser, der har fundet sted siden den 24. juli 2002, stilles til rådighed for Kul- og Stålforskningsfonden.

(6)

Af samme grund er det også nødvendigt at revidere reglerne om inddrivelser inden for rammerne af programmet for at fremføre disse til programmet i henhold til de relevante bestemmelser om formålsbestemte indtægter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3).

(7)

Beslutning 2003/76/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2003/76/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Uudnyttede indtægter og disponible bevillinger for disse indtægter pr. 31. december samt inddrivelser fremføres automatisk til det følgende år. Disse bevillinger kan ikke overføres til andre budgetposter.

5.   De budgetbevillinger, der svarer til annulleringer af forpligtelser, bortfalder systematisk ved udgangen af hvert regnskabsår. De hensættelser til forpligtelser, der frigøres som følge af disse annulleringer, stilles til rådighed for Kul- og Stålforskningsfonden.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Det beløb, som svarer til de annulleringer af forpligtelser, der siden den 24. juli 2002 er indgået i henhold til artikel 4, stk. 5, stilles til rådighed for Kul- og Stålforskningsfonden den 10. maj 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. april 2018.

På Rådets vegne

R. PORODZANOV

Formand


(1)  Godkendelse af 13.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/600

af 10. oktober 2016

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. juli 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med New Zealand med henblik på indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (»aftalen«). Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat ved parafering af aftalen den 23. september 2015.

(2)

Aftalen har til formål at etablere retsgrundlaget for en samarbejdsramme med henblik på at sikre forsyningskæden og fremme lovlig samhandel samt muliggøre udveksling af oplysninger for at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, og at brud på toldlovgivningen hindres, undersøges og bekæmpes.

(3)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender med forbehold af aftalens indgåelse (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2016.

På Rådets vegne

G. MATEČNÁ

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/5


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/601

af 16. april 2018

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. juli 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med New Zealand med henblik på indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (»aftalen«). Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat ved parafering af aftalen den 23. september 2015. I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2018/600 (2) blev aftalen undertegnet den 3. juli 2017.

(2)

Aftalen har til formål at etablere retsgrundlaget for en samarbejdsramme med henblik på at sikre forsyningskæden og fremme lovlig samhandel samt muliggøre udveksling af oplysninger for at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, og at brud på toldlovgivningen hindres, undersøges og bekæmpes.

(3)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 21, stk. 1 (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. april 2018.

På Rådets vegne

R. PORODZANOV

Formand


(1)  Godkendelse af 13.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2018/600 af 10. oktober 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (se side 3 i denne EUT).

(3)  Datoen for ikrafttrædelse af aftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/6


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

DEN EUROPÆISKE UNION (i det følgende benævnt »Unionen«) og

NEW ZEALAND

i det følgende begge benævnt »de kontraherende parter«,

SOM ERKENDER betydningen af de handelsmæssige bånd mellem New Zealand og Unionen, og som ønsker at bidrage til en harmonisk udvikling af disse bånd til gavn for begge kontraherende parter,

SOM ANERKENDER, at der med henblik på at nå dette mål bør træffes foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle toldsamarbejdet,

SOM TAGER HENSYN TIL udviklingen af toldsamarbejdet mellem de kontraherende parter, for så vidt angår toldprocedurerne,

SOM ANSER transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen, for at være til skade for begge kontraherende parters økonomiske, afgiftsmæssige og handelsmæssige interesser, og som erkender betydningen af at sikre en korrekt beregning af told og andre afgifter,

SOM ER OVERBEVIST OM, at der kan opnås en mere effektiv indsats over for sådanne transaktioner gennem samarbejde mellem toldmyndigheder,

SOM ANERKENDER toldmyndighedernes væsentlige rolle og toldprocedurernes betydning i forbindelse med fremme af samhandelen og beskyttelse af borgerne,

SOM ØNSKER at etablere en ramme for at styrke samarbejdet med henblik på yderligere at forenkle og harmonisere toldprocedurerne og fremme fælles tiltag i forbindelse med relevante internationale initiativer, herunder handelslettelse og øget forsyningskædesikkerhed,

SOM ANERKENDER betydningen af den aftale om handelslettelser, der blev forhandlet i Verdenshandelsorganisationens (»WTO's«) regi, og som understreger vigtigheden af dens vedtagelse og effektive gennemførelse,

SOM BYGGER videre på de grundlæggende elementer i Verdenstoldorganisationens (»WCO's«) rammestandarder for at sikre og fremme den globale samhandel (i det følgende benævnt »SAFE-rammen«),

SOM TAGER HENSYN TIL begge kontraherende parters stærke engagement over for toldforanstaltninger og toldsamarbejde i forbindelse med bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder,

SOM TAGER HENSYN TIL forpligtelser i henhold til internationale konventioner, som de kontraherende parter allerede har accepteret eller anvender, samt toldrelaterede aktiviteter, der varetages af WTO, og

SOM TAGER HENSYN TIL WCO's relevante instrumenter, navnlig henstillingen om gensidig administrativ bistand af 5. december 1953,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   I denne aftale forstås ved:

a)   »toldlovgivning«: enhver lov og retsforskrift udstedt af Unionen eller New Zealand vedrørende import, eksport og transit af varer og henførsel af varer under enhver anden toldordning eller -procedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger, der administreres, anvendes eller håndhæves af de kontraherende parters toldmyndigheder på deres respektive territorier

b)   »de love og retsforskrifter, der gælder for den kontraherende part«, »de love og retsforskrifter, der gælder for denne kontraherende part«, »de love og retsforskrifter, der gælder for den enkelte kontraherende part« og »hver kontraherende parts love og retsforskrifter«: de love og retsforskrifter, der finder anvendelse i Unionen, eller de love og retsforskrifter, der finder anvendelse i New Zealand, alt efter sammenhængen

c)   »toldmyndighed«: i Unionen, de kompetente tjenestegrene i Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt »Kommissionen«) med ansvar for toldanliggender og toldmyndighederne i Unionens medlemsstater og, i New Zealand, New Zealands toldmyndigheder

d)   »bistandssøgende myndighed«: en kompetent administrativ myndighed, som hos en kontraherende part er udpeget til dette formål, og som fremsætter en anmodning om bistand på grundlag af denne aftale

e)   »bistandssøgte myndighed«: en kompetent administrativ myndighed, som hos en kontraherende part er udpeget til dette formål, og som modtager en anmodning om bistand på grundlag af denne aftale

f)   »person«: enhver fysisk person, juridisk person eller enhver anden enhed, som ikke er en juridisk person, der er stiftet eller organiseret efter hver kontraherende parts love og retsforskrifter, og som udfører import, eksport eller transit af varer

g)   »oplysninger«: oplysninger, herunder personoplysninger, dokumenter, rapporter og andre meddelelser, i et hvilket som helst format, herunder elektroniske kopier heraf

h)   »personoplysninger«: enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person

i)   »overtrædelse af toldlovgivningen«: enhver overtrædelse eller ethvert forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 2

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for Unionens toldområde (som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen) og på den anden side den del af New Zealands territorie (undtaget Tokelau), hvor New Zealands toldlovgivning gælder.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Denne aftale gennemføres i overensstemmelse med de love og retsforskrifter, der finder anvendelse i Unionen, eller de love og retsforskrifter, der finder anvendelse i New Zealand, alt efter sammenhængen, herunder på området for databeskyttelse, og inden for rammerne af de respektive toldmyndigheders tilgængelige ressourcer.

2.   Unionens og New Zealands toldmyndigheder træffer beslutning om alle praktiske foranstaltninger, der er nødvendige for denne aftales gennemførelse.

Artikel 4

Forholdet til andre internationale aftaler

1.   Bestemmelserne i denne aftale berører ikke hver kontraherende parts rettigheder og forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler, som hver kontraherende part er part i.

2.   Uanset stk. 1 går bestemmelserne i denne aftale forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand, som er blevet eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater i Unionen og New Zealand, i det omfang bestemmelserne i sådanne bilaterale aftaler er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

3.   Bestemmelserne i denne aftale berører ikke Unionens bestemmelser om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og EU-medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i medfør af denne aftale, og som kunne være af interesse for Unionen.

AFSNIT II

TOLDSAMARBEJDE

Artikel 5

Samarbejdets omfang

1.   Samarbejdet i henhold til denne aftale omfatter alle anliggender vedrørende anvendelsen af toldlovgivning.

2.   Unionens og New Zealands toldmyndigheder samarbejder om at lette lovlig handel og lovlige varebevægelser, øge de handlendes overholdelse af lovgivningen, beskytte borgerne og styrke respekten for intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at:

a)

beskytte lovlig handel gennem effektiv håndhævelse og overholdelse af lovgivningsmæssige krav

b)

sikre forsyningskæden for at lette sikre varebevægelser mellem Unionen og New Zealand

c)

maksimere deres bidrag til det arbejde, som WCO, WTO og andre relevante internationale organisationer udfører for at forbedre toldteknikker og løse problemer i forbindelse med toldprocedurer, håndhævelse af toldreglerne og handelslettelse, fjerne unødvendige byrder for økonomiske operatører, sørge for lettelser for operatører med højt overholdelsesniveau og sikre garantier mod svig og ulovlige eller skadelige aktiviteter

d)

gennemføre internationale instrumenter og standarder, som finder anvendelse på told- og handelsområdet, som de respektive kontraherende parter har accepteret, herunder de væsentlige elementer i den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (som ændret) og den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

e)

gennemføre WTO's aftale om handelslettelse ved dennes ikrafttræden

f)

samarbejde om forskning, udvikling, prøvning og evaluering af nye toldprocedurer og om at uddanne og udveksle personale samt yde bistand

g)

udveksle oplysninger om toldlovgivning, dennes gennemførelse og toldprocedurer, navnlig hvad angår forenkling og modernisering af toldprocedurerne, og

h)

udvikle fælles initiativer vedrørende import-, eksport- og andre toldprocedurer og sikre en effektiv servicering af erhvervslivet.

Artikel 6

Forsyningskædesikkerhed og risikostyring

1.   De kontraherende parter samarbejder om de toldrelaterede aspekter ved sikring og lettelse af den internationale handelsforsyningskæde i overensstemmelse med SAFE-rammen. De samarbejder navnlig om at:

a)

styrke de toldrelaterede aspekter af at sikre den internationale samhandels logistikkæde og samtidig skabe bedre vilkår for lovlig samhandel

b)

etablere minimumstandarder for risikostyringsteknikker og de dermed forbundne krav og programmer i det omfang, det er praktisk muligt

c)

etablere gensidig anerkendelse af risikostyringsteknikker, risikostandarder, sikkerhedskontroller, forsyningskædesikkerheds- og handelspartnerskabsprogrammer, herunder tilsvarende foranstaltninger til lettelse af samhandel, hvor det er hensigtsmæssigt

d)

udveksle oplysninger om forsyningskædesikkerhed og risikostyring

e)

etablere kontaktpunkter med henblik på udveksling af oplysninger vedrørende forsyningskædesikkerhed og risikostyring

f)

hvor det er hensigtsmæssigt, indføre en grænseflade for udveksling af oplysninger, herunder data før ankomst eller før afgang

g)

samarbejde i multilaterale fora, hvor emner vedrørende forsyningskædesikkerhed og risikostyring passende kan tages op og drøftes.

AFSNIT III

GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND

Artikel 7

Bistandens omfang

1.   Unionens og New Zealands toldmyndigheder yder hinanden bistand med hensyn til forebyggelse, identifikation, undersøgelse og bekæmpelse af brud på toldlovgivningen.

2.   Bistand i henhold til denne aftale berører ikke hver kontraherende parts rettigheder og forpligtelser vedrørende gensidig bistand i straffesager i henhold til internationale aftaler eller hver kontraherende parts love og retsforskrifter. Den omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet i medfør af beføjelser, der udøves på anmodning af en judiciel myndighed.

3.   Bistand med hensyn til inddrivelse af afgifter, skatter eller bøder er ikke omfattet af denne aftale.

Artikel 8

Bistand efter anmodning

1.   På anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed førstnævnte alle sådanne oplysninger, som kan gøre det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder oplysninger om fastslåede eller planlagte aktiviteter, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen.

2.   På anmodning af den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed oplysninger om:

a)

hvorvidt varer, der eksporteres fra en af de kontraherende parter, er blevet behørigt importeret til den anden part, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under, og

b)

hvorvidt varer, der importeres til en af de kontraherende parter, er blevet behørigt eksporteret fra den anden part, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3.   På anmodning af den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af de love og retsforskrifter, der gælder for sidstnævnte, de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves særlig overvågning af:

a)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været involveret i aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

b)

steder, hvor lagre af varer opbevares eller kan opbevares på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at varerne er bestemt til at anvendes til aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

c)

varer, der transporteres eller vil kunne transporteres på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen, og

d)

transportmidler, der benyttes eller kan benyttes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 9

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder hinanden bistand på eget initiativ og i overensstemmelse med deres respektive love og retsforskrifter, hvis de skønner dette nødvendigt for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, navnlig ved at tilvejebringe oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, vedrørende:

a)

aktiviteter, som er eller forekommer at udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen, og som det kan være af interesse for den anden kontraherende part at have kendskab til

b)

nye midler eller metoder, der anvendes til at udføre aktiviteter, der er i strid med toldlovgivningen

c)

varer, som vides at være genstand for aktiviteter, der er i strid med toldlovgivningen

d)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været involveret i aktiviteter, der er i strid med toldlovgivningen, og

e)

transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de har været anvendt, anvendes eller kan anvendes til aktiviteter, der er i strid med toldlovgivningen.

Artikel 10

Fremsendelse og meddelelse

1.   På anmodning af den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med de love og retsforskrifter, der gælder for den, alle nødvendige forholdsregler for at:

a)

fremsende ethvert dokument, eller

b)

meddele enhver beslutning, der hidrører fra den bistandssøgende myndighed, og som er omfattet af denne aftales anvendelsesområde, til en adressat, der er bosat eller etableret inden for den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion.

2.   Anmodninger om fremsendelse af dokumenter eller om meddelelse af beslutninger fremsættes skriftligt på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

Artikel 11

Bistandsanmodningernes form og indhold

1.   Anmodninger i henhold til denne aftale fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der er nødvendig for at gøre det muligt at efterkomme dem. Om fornødent kan mundtlige anmodninger accepteres, når hastende omstændigheder kræver det, men de skal straks bekræftes skriftligt.

2.   Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a)

navn på den bistandssøgende myndighed

b)

den ønskede foranstaltning

c)

formål med og begrundelse for anmodningen

d)

relevante love og retsforskrifter

e)

så nøjagtige og udtømmende oplysninger som muligt om de varer og personer, der er genstand for undersøgelserne, og

f)

et sammendrag af de relevante faktiske omstændigheder vedrørende de allerede gennemførte undersøgelser.

3.   Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog. Dette krav gælder ikke dokumenter, som ledsager anmodningen i henhold til stk. 1.

4.   Hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; i mellemtiden kan der træffes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 12

Efterkommelse af anmodninger

1.   Med henblik på at efterkomme en anmodning om bistand skal den bistandssøgte myndighed inden for grænserne af sine beføjelser og disponible ressourcer, som om den handlede på egne vegne eller på anmodning af andre myndigheder hos den bistandssøgte part, straks afgive de oplysninger, den ligger inde med, eller foretage eller lade foretage de relevante undersøgelser. Dette stykke finder også anvendelse på enhver anden myndighed, til hvilken den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med denne aftale henviser anmodningen, hvis den bistandssøgte myndighed er forhindret i selv at handle.

2.   Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med de love og retsforskrifter, der gælder for den kontraherende part, der modtager anmodningen.

3.   Behørigt bemyndigede embedsmænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser møde op hos den bistandssøgte myndighed eller enhver anden berørt myndighed, jf. stk. 1, for at indhente sådanne oplysninger vedrørende aktiviteter, der er eller kan være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne aftale.

4.   Behørigt bemyndigede embedsmænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser være til stede ved undersøgelser, der foretages på sidstnævntes territorie.

Artikel 13

Formen for meddelelse af oplysninger

1.   Den bistandssøgte myndighed meddeler skriftligt den bistandssøgende myndighed resultaterne af en undersøgelse foretaget i henhold til en anmodning efter denne aftale og fremsender samtidig alle relevante dokumenter, bekræftede kopier heraf og lignende.

2.   De i stk. 1 nævnte oplysninger kan være i elektronisk form.

3.   Der fremsendes kun originaleksemplarer af sagsakter og dokumenter på anmodning, når bekræftede kopier ikke er tilstrækkelige. Originaleksemplarerne returneres hurtigst muligt til den bistandssøgte myndighed.

Artikel 14

Undtagelser fra forpligtelsen til at yde bistand

1.   Enhver form for bistand inden for rammerne af denne aftale kan afslås eller gøres betinget af, at visse krav opfyldes, hvis en kontraherende part skønner, at bistand i henhold til denne aftale:

a)

sandsynligvis ville krænke suveræniteten hos New Zealand eller en EU-medlemsstat, hvis kompetente myndighed har modtaget en anmodning om bistand i henhold til denne aftale

b)

sandsynligvis ville stride mod den offentlige orden, sikkerheden eller andre væsentlige interesser

c)

ville krænke en forretningshemmelighed eller skade legitime forretningsinteresser, eller

d)

ville være uforenelig med gældende love og retsforskrifter, herunder, men ikke begrænset til, love eller retsforskrifter til beskyttelse af privatlivets fred eller enkeltpersoners finansielle forhold og konti.

2.   Den bistandssøgte myndighed kan udsætte ydelsen af bistand med den begrundelse, at det ville forstyrre en igangværende undersøgelse, retsforfølgning eller proces. I sådanne tilfælde rådfører den bistandssøgte myndighed sig med den bistandssøgende myndighed for at afgøre, om bistanden kan ydes på nærmere vilkår eller betingelser, som den bistandssøgte myndighed kan fastsætte.

3.   Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

4.   I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde meddeles den bistandssøgte myndigheds beslutning og begrundelsen herfor snarest muligt til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 15

Eksperter og vidner

En embedsmand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne over for en myndighed i den anden kontraherende part vedrørende spørgsmål omfattet af denne aftale og til at fremlægge sådanne genstande, dokumenter eller fortrolige eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige herfor. I anmodningen om fremmøde skal det præcist angives, for hvilken myndighed embedsmanden skal møde, og om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab embedsmanden vil blive afhørt.

Artikel 16

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav til hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne aftale, undtagen i givet fald udgifter til eksperters og vidners fremmøde i henhold til artikel 15 samt udgifter til tolke og oversættere, som ikke er offentligt ansatte.

AFSNIT IV

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

Artikel 17

Fortrolighed og beskyttelse af oplysninger

1.   Enhver oplysning, der under den ene eller anden form meddeles i medfør af denne aftale, behandles som fortrolig eller adgangsbegrænset, afhængigt af hvilke regler der er gældende i hver af de kontraherende parter.

2.   De kontraherende parter må ikke anvende eller videregive oplysninger, der er indhentet i henhold til denne aftale, undtagen til aftalens formål eller med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der meddeler oplysningerne, og med de forbehold og begrænsninger, som denne måtte stille krav om. Hvis en af de kontraherende parter i henhold til de love og retsforskrifter, der gælder for denne kontraherende part, er forpligtet til at videregive oplysninger, der er indhentet i henhold til denne aftale, skal den pågældende part give meddelelse til den kontraherende part, der meddeler oplysningerne, om enhver sådan videregivelse, om muligt før videregivelsen.

3.   Med forbehold af de krav, der gælder for en kontraherende part i kraft af de love og retsforskrifter, der gælder for denne kontraherende part, eller udtrykkelige betingelser, forbehold, begrænsninger eller håndteringsinstrukser, der medfører krav om bedre beskyttelse, skal alle oplysninger, der meddeles under denne aftale, mindst være beskyttet på samme sikkerhedsniveau og af de samme regler om privatlivets fred, som angives ved sikkerhedsklassificeringen eller andre håndteringsforbehold, der er knyttet til den bistandssøgte myndigheds oplysninger.

4.   Personoplysninger må kun udveksles, hvis den kontraherende part, der modtager dem, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på en måde, der af den kontraherende part, der afgiver oplysningerne, betragtes som tilstrækkelig.

5.   Hver kontraherende part begrænser adgangen til oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale, til de personer, der har brug for at have kendskab hertil.

6.   Hver kontraherende part begrænser adgangen til samt opbevarer og videresender oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale, ved hjælp af anerkendte sikkerhedsmekanismer såsom kodeord, kryptering eller andre rimelige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den sikkerhedsklassifikation, der er knyttet til de pågældende oplysninger.

7.   Hver kontraherende part giver den anden part meddelelse om enhver utilsigtet eller uautoriseret adgang til eller brug, videregivelse, ændring eller bortskaffelse af oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale, og leverer fuldstændige detaljerede oplysninger om den utilsigtede eller uautoriserede adgang til eller brug, videregivelse, ændring eller bortskaffelse af oplysningerne.

8.   Hvis oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale, utilsigtet er blevet videregivet eller ændret, skal hver kontraherende part træffe alle rimelige forholdsregler til at genvinde oplysningerne eller, såfremt dette ikke er muligt, sikre, at de ændrede eller videregivne oplysninger destrueres.

9.   Begge kontraherende parter kan anmode om yderligere beskyttelse af yderst følsomme oplysninger.

10.   Oplysninger behandles og opbevares ikke længere end det tidsrum, der er nødvendigt for at gennemføre denne aftale og i overensstemmelse med hver kontraherende parts krav til beskyttelse af privatlivets fred og føring af offentlige registre. Hver kontraherende part sørger for korrekt bortskaffelse af oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale, som fastsat i de love og retsforskrifter, der gælder for den enkelte kontraherende part.

11.   Intet i denne aftale er til hinder for, at oplysninger eller dokumenter, der er indhentet i overensstemmelse med denne aftale, anvendes som bevis i procedurer eller sager vedrørende aktiviteter, der er i strid med toldlovgivningen, som efterfølgende indbringes for domstole eller retsinstanser. De kontraherende parter kan følgelig i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i procedurer eller sager, der efterfølgende indbringes for domstole eller retsinstanser, anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med denne aftale, som bevis. Den kontraherede part, som har afgivet oplysningerne eller givet adgang til dokumenterne, skal underrettes om en sådan anvendelse.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Overskrifter

Overskrifterne til afsnittene og artiklerne i denne aftale er alene indsat af overskuelighedshensyn og berører ikke fortolkningen af aftalen.

Artikel 19

Samråd

Alle spørgsmål eller uoverensstemmelser i forbindelse med denne aftales fortolkning eller gennemførelse afgøres ved samråd mellem de kontraherende parter og fører i givet fald til en afgørelse i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er omhandlet i artikel 20.

Artikel 20

Det blandede toldsamarbejdsudvalg

1.   Der nedsættes hermed et blandet toldsamarbejdsudvalg, som sammensættes af repræsentanter for toldmyndighederne og andre kompetente myndigheder hos de kontraherende parter. Det træder sammen på et sted og en dato og med en dagsorden, der fastsættes efter fælles overenskomst.

2.   Det blandede toldsamarbejdsudvalg sørger for, at denne aftale fungerer og gennemføres korrekt, og undersøger alle spørgsmål og uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med dens anvendelse. Det blandede toldsamarbejdsudvalg skal i den forbindelse bl.a.:

a)

træffe foranstaltninger, der er nødvendige for toldsamarbejde og -bistand i overensstemmelse med målsætningerne for denne aftale, navnlig ved at:

i)

afklare, hvilke regulerings- eller lovgivningsmæssige ændringer der kræves for at gennemføre denne aftale

ii)

afklare og fastlægge foranstaltninger til at forbedre mekanismer til informationsudveksling

iii)

afklare og fastlægge bedste praksis, herunder bedste praksis for harmonisering af kravene om elektronisk forhåndsindsendelse af lastoplysninger med internationale standarder for indførsel, udførsel og transit

iv)

definere og fastlægge standarder for risikoanalyse for de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere højrisikoforsendelser, som importeres til, omlades i eller passerer igennem New Zealand og Unionen

v)

definere og fastlægge foranstaltninger til harmonisering af risikovurderingsstandarder

vi)

definere minimumskontrolstandarder og metoder, som gør det muligt at overholde disse standarder

vii)

forbedre og fastlægge standarder for handelspartnerskabsprogrammer, der tager sigte på at øge forsyningskædesikkerheden og lette lovlig samhandel, og

viii)

definere og udføre konkrete trin til at etablere gensidig anerkendelse af risikostyringsteknikker, risikostandarder, sikkerhedskontroller og handelspartnerskabsprogrammer, herunder tilsvarende foranstaltninger til lettelse af samhandel

b)

handle som det kompetente organ i spørgsmål, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af afsnit III

c)

have bemyndigelse til at vedtage afgørelser til gennemførelse af denne aftale, herunder vedrørende overførsel af data og gensidigt aftalte fordele ved gensidig anerkendelse af risikostyringsteknikker, risikostandarder, sikkerhedskontroller og handelspartnerskabsprogrammer samt andre foranstaltninger til lettelse af samhandel

d)

udveksle synspunkter om alle spørgsmål af fælles interesse for toldsamarbejdet, herunder nye foranstaltninger og ressourcer af betydning herfor, og

e)

selv vedtage sin forretningsorden.

3.   Det blandede toldsamarbejdsudvalg etablerer passende arbejdsmekanismer, herunder arbejdsgrupper, som understøtter dets arbejde med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 21

Ikrafttræden og varighed

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende parter gennem udveksling af diplomatiske noter giver hinanden notifikation om, at de hertil nødvendige procedurer er gennemført.

2.   Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst af de kontraherende parter gennem udveksling af diplomatiske noter. Ændringer træder i kraft på de samme betingelser som dem, der er anført i stk. 1, medmindre de kontraherende parter aftaler andet.

3.   Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved skriftlig notifikation til den anden part. Opsigelsen træder i kraft tre måneder efter datoen for dette varsel til den anden kontraherende part. Anmodninger om bistand, der er modtaget før aftalens opsigelse, færdigbehandles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 22

Autentiske tekster

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af afvigelser mellem teksterne til denne aftale indbringer de kontraherende parter sagen for det blandede udvalg.

Til bekræftelse heraf har undertegnede repræsentanter, behørigt bemyndigede i så henseende, undertegnet denne aftale.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


FORORDNINGER

20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/16


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/602

af 19. april 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509.

(2)

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) fortsætter sine nukleare og ballistiske programmer i strid med sine forpligtelser som fastsat i flere af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner. Nævnte programmer finansieres delvist ved ulovlige overførsler af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Fire personer, der sørgede for overførslen af aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage finansielt til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, bør føjes til listen over personer og enheder i bilag XV til forordning (EU) 2017/1509.

(4)

Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1.


BILAG

I bilag XV til forordning (EU) 2017/1509, under overskriften »c) Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra b)« tilføjes følgende personer:

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Dato for opførelse på listen

Begrundelse

»9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Fødselsdato: 2.12.1947

Fødested: Sinuju, DPRK

20.4.2018

KIM Yong Nam er af ekspertpanelet identificeret som agent ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpeget af De Forenede Nationer. Han og hans søn KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som værende involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. KIM Yong Nam har åbnet forskellige anfordrings- og opsparingskonti i Unionen og har været involveret i forskellige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin søn KIM Su Gwangs og svigerdatter KIM Kyong Huis navn.

10.

DJANG Tcheul Hy

Fødselsdato: 11.5.1950

Fødested: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy har sammen med sin mand, KIM Yong Nam, sin søn KIM Su Gwang og sin svigerdatter KIM Kyong Hui været involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. Hun var indehaver af flere bankkonti i Unionen, som hendes søn KIM Su Gwang havde åbnet i hendes navn. Hun var også involveret i flere bankoverførsler fra konti fra svigerdatteren KIM Kyong Hui til bankkonti uden for Unionen.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Fødselsdato: 18.8.1976

Fødested: Pyongyang, DPRK

Diplomat på DPRK's ambassade i Hviderusland

20.4.2018

KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som agent ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpeget af De Forenede Nationer. Han og hans far, KIM Yong Nam, er af ekspertpanelet identificeret som værende involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. KIM Su Gwang har åbnet adskillige bankkonti i flere medlemsstater, herunder i familiemedlemmers navn. Han har været involveret i forskellige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin ægtefælle, KIM Kyong Huis, navn.

12.

KIM Kyong Hui

Fødselsdato: 6.5.1981

Fødested: Pyongyang, DPRK

20.4.2018

KIM Kyong Hui har sammen med sin mand, KIM Su Gwang, sin svigerfar, KIM Yong Nam, og sin svigermor, DJANG Tcheul Hy, været involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. Hun modtog flere bankoverførsler fra sin mand, KIM Su Gwang, og sin svigerfar, KIM Yong Nam, og overførte penge til konti uden for Unionen i sit eget eller sin svigermor, DJANG Tcheul Hys, navn.«


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/603

af 12. april 2018

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En oppustelig pude af plast (såkaldt »kørestolspude«), der måler ca. 40 × 40 cm, og som består af to rektangulære forbundne kamre, der er fyldt med luft. Hvert kammer indeholder en plastpose, der er fyldt med luft og dækket af et tyndt lag silikone.

Puden er justerbar, afhængigt af hvor hårdt de to kamre er pustet op, hvilket får plastpudens position i hvert kammer til at skifte, når brugeren sidder på puden.

Puden har et aftageligt skridsikkert betræk af tekstilmateriale med to burrebånd fastgjort til undersiden.

Formålet med varen er at forhindre, at brugeren udvikler tryksår. Den letter trykket på sædebenene og øger komforten for brugeren.

Se billeder (*1)

3926 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926 , 3926 90 og 3926 90 97 .

Tarifering af varen under pos. 9404 (»sengeudstyr og lign.«) er udelukket, da luftpuder er udelukket fra denne position i henhold til bestemmelse 1, litra a), til kapitel 94, og luftpuder af plast tariferes derfor under pos. 3926 (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 9404 , sidste afsnit, litra b)).

Tarifering under KN-kode 8714 20 00 som »dele og tilbehør til invalidekøretøjer« er også udelukket, fordi varen ikke udelukkende eller hovedsagelig anvendes til invalidekøretøjer, jf. bestemmelse 3 til afsnit XVII. I betragtning af varens objektive egenskaber kan den anvendes på mange sæder og stole ud over kørestolssæder. F.eks. er varen ikke bestemt til anvendelse i forbindelse med et bestemt sæde, fordi den ikke har nogen fastgørelsesanordninger, som gør den bestemt til et specifikt sæde. Det skridsikre betræk og burrebåndene kan fastgøres til mange forskellige typer sæder. Der er derfor intet, der bestemmer, at varen skal anvendes i forbindelse med en bestemt type sæde (se også de forklarende bemærkninger til HS pos. 8714 , første afsnit, litra i)).

Desuden er tarifering under KN-kode 8714 20 00 som »dele og tilbehør til invalidekøretøjer« udelukket, fordi varen hverken er nødvendig for, at kørestolen kan fungere, eller gør kørestolen egnet til at udføre et bestemt arbejde eller øger dens anvendelsesmuligheder eller sætter den i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med dens hovedfunktion, som er at sætte en invalid i stand til at komme rundt (se Domstolens dom af 16. juni 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, præmis 29, 30 og 36). En kørestol fungerer på samme måde uden puden. Puden gør blot kørestolen mere komfortabel og tålelig for brugeren.

Selv om varen består af forskellige dele (puden af plast og betrækket af tekstilmateriale), skal den tariferes, som om den bestod af puden af plast, fordi det er puden, der er karaktergivende for varen, jf. almindelig bestemmelse 3, litra b). Tekstildelen er blot et betræk, der beskytter og holder den karaktergivende del på plads. Varen skal derfor tariferes efter materialets beskaffenhed under KN-kode 3926 90 97 som »andre varer af plast«.

Image

Image


(*1)  Billederne tjener kun til information.


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/604

af 18. april 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 66, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (2) fastlægges bl.a. de procedureregler, der henvises til i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 (»kodeksen«), for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse.

(2)

I artikel 68, stk. 1, sidste punktum, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 henvises der i øjeblikket til en tilsvarende anvendelse af punkt 2-9 i nævnte forordnings afdeling 2, som vedrører oprindelsesregler for Unionens arrangement med det generelle toldpræferencesystem (GSP). Det er dog kun visse bestemmelser i disse punkter, der er relevante i forbindelse med registreringen af eksportører uden for rammerne af Unionens GSP-ordning. Det er derfor nødvendigt, at disse bestemmelser specificeres. Eftersom Kommissionens forpligtelse til at meddele de tredjelande, med hvilke Unionen har en præferenceordning, adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for verifikationen af et oprindelsesdokument, der er udfærdiget af en registreret eksportør, under alle omstændigheder fremgår af bestemmelserne for den relevante ordning, bør den ikke længere fastlægges i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Den midlertidige bestemmelse, der er fastlagt i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, hvorved en eksportør, der ikke er registreret, men som er en godkendt eksportør i Unionen, gives tilladelse til at udfærdige et oprindelsesdokument, er blevet forældet og bør ophæves. Af hensyn til forenklingen og sammenhængen mellem præferenceordningerne bør der for småforsendelser, hvis der er tale om import uden handelsmæssig karakter, være en undtagelse fra kravet om fremlæggelse af et oprindelsesdokument, hvis en sådan undtagelse er tilladt, men ikke direkte er fastlagt i præferenceordningen. I betragtning af, at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til et oprindelsesdokuments retlige status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive et sådant dokument, hvis dette er tilladt, men ikke er direkte fastlagt i præferenceordningen.

(3)

Reglerne i artikel 69 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 vedrørende erstatning af beviser for præferenceoprindelse, der ikke er udstedt eller udfærdiget inden for rammerne af Unionens GSP-ordning, bør finde bredere anvendelse på oprindelsesdokumenter. Desuden bør den form, hvori et erstatningsoprindelsesdokument kan udstedes eller udfærdiges, præciseres.

(4)

Der bør fastsættes regler med henblik på at lette fastsættelsen i Unionen af præferenceoprindelsen for forædlingsprodukter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus. Eftersom disse regler tager sigte på at forhindre, at de pågældende økonomiske operatører udsættes for skadelige og utilsigtede konsekvenser som følge af sammenlægningen i kodeksen af proceduren for forarbejdning under kontrol og proceduren for aktiv forædling, bør de finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra datoen for anvendelsen af kodeksen.

(5)

Artikel 80, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør indeholde en henvisning til et nyt bilag 22-06A, som indeholder det ansøgningsskema, der skal anvendes af medlemsstaternes eksportører til registrering i REX-systemet, således at bilag 22-06 kun anvendes til registrering af eksportører i præferenceberettigede lande. Derfor bør dette nye bilag 22-06A indsættes i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, samtidig med at bilag 22-06 til samme forordning ændres tilsvarende. Som følge af indførelsen af det nye bilag 22-06A bør artikel 82, 83 og 86 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 også ændres. I betragtning af, at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til dokumentets retlige status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive den udtalelse om oprindelse, der er omhandlet i artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Stk. 1, 2 og 3 i nævnte artikel bør med de fornødne tilpasninger finde anvendelse på udtalelser om oprindelse, der udfærdiges af eksportører i Unionen, ikke alene med henblik på bilateral kumulation som omhandlet i artikel 53 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3), men også for at angive oprindelsen for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land inden for rammerne af Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer med oprindelse i Unionen. Artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(6)

Bilag 22-07 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør ændres for at specificere, hvilket symbol eksportøren skal angive, hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla. Det nævnte bilag bør endvidere ændres med henblik på at afspejle, at eksportøren i tilfælde, hvor udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Unionen, skal angive oprindelsen ved hjælp af mærket »EU«.

(7)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 (4) er blevet forældet, idet forordningens bestemmelser er erstattet af de bestemmelser, der nu er fastlagt i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden bør den derfor ophæves.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 (5) indrømmes der undtagelser fra den forpligtelse, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 (6) om at fremlægge dokumentation for oprindelsen af tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur. Forordning (EF) nr. 1541/98 er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 (7). Derfor er forordning (EF) nr. 209/2005 blevet forældet og bør af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 68 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, sidste punktum, affattes således:

»Artikel 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 og 91 i denne forordning finder tilsvarende anvendelse.«

b)

I stk. 2, første punktum, erstattes ordene »artikel 10 og 15« af ordene »artikel 10, stk. 1, og artikel 15«.

c)

Stk. 3 og 5 udgår.

d)

Følgende nye stk. 6 og 7 indsættes:

»6.   Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan lade produkter med oprindelsesstatus være fritaget for kravet om fremlæggelse af et oprindelsesdokument, gælder nævnte fritagelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 103, for så vidt disse betingelser ikke er fastsat i den pågældende præferenceordning.

7.   Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan fravige kravet om, at et oprindelsesdokument skal være underskrevet af eksportøren, er en sådan underskrift ikke påkrævet.«

2)

Artikel 69 affattes således:

»Artikel 69

Erstatning af oprindelsesdokumenter, der er udstedt eller udfærdiget uden for rammerne af Unionens GSP-ordning

(Kodeksens artikel 64, stk. 1)

1.   Når produkter med oprindelsesstatus, der er omfattet af et oprindelsesdokument, som er udstedt eller udfærdiget tidligere med henblik på en anden præferencetoldforanstaltning som omhandlet i kodeksens artikel 56, stk. 2, litra d) eller e), end Unionens GSP-ordning, endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et toldsteds kontrol i Unionen, kan det oprindelige oprindelsesdokument erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesdokumenter med henblik på at sende alle eller nogle af produkterne til et andet sted i Unionen.

2.   Det i stk. 1 omhandlede erstatningsoprindelsesdokument kan udstedes eller udfærdiges i samme form som det oprindelige oprindelsesdokument eller i form af en erstatningsudtalelse om oprindelse, der indeholder de fornødne tilpasninger, jf. artikel 101 og bilag 22-20, af en af følgende:

a)

en eksportør, der er godkendt eller registreret i Unionen, og som videresender varerne

b)

en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, som skal opdeles, ikke overskrider den gældende tærskelværdi

c)

en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, overskrider den gældende tærskelværdi, og videreforsenderen af varerne lader erstatningsoprindelsesdokumentet være ledsaget af en kopi af det originale oprindelsesdokument.

Hvis erstatning af det oprindelige oprindelsesdokument ikke er muligt, jf. første afsnit, kan det erstatningsoprindelsesdokument, der er omhandlet i stk. 1, udstedes i form af et varecertifikat EUR.1 af det toldsted, som har varerne under kontrol.

3.   Hvis erstatningsoprindelsesdokumentet er et varecertifikat EUR.1, skal det toldsted, der har udstedt erstatningsvarecertifikatet EUR.1, anføre sin påtegning i rubrik 11 i certifikatet. Oplysningerne i certifikatets rubrik 4 vedrørende oprindelsesland skal svare til oplysningerne i det oprindelige oprindelsesdokument. Rubrik 12 underskrives af videreforsenderen. En videreforsender, der underskriver rubrik 12 i god tro, er ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der er anført i det oprindelige oprindelsesdokument.

Det toldsted, der anmodes om at udstede et erstatningsvarecertifikat EUR.1, skal på det oprindelige oprindelsesdokument eller i et bilag dertil anføre de videreforsendte produkters vægt, nummer, art og bestemmelsesland samt løbenummer for det eller de tilsvarende erstatningscertifikater. Det oprindelige oprindelsesdokument skal opbevares af toldstedet i mindst 3 år.«

3)

Følgende indsættes som artikel 69a:

»Artikel 69a

Præferenceoprindelse for forædlingsprodukter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus

(Kodeksens artikel 64, stk. 1)

1.   Hvis ikke-EU-varer med præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en præferenceordning mellem Unionen og tredjelande henføres under proceduren for aktiv forædling, skal forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, når de overgår til fri omsætning, anses for at have samme præferenceoprindelsesstatus som de pågældende varer.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

forædlingsprocessen omfatter også andre ikke-EU-varer end dem, der er omhandlet i stk. 1, herunder varer, som har præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en anden præferenceordning

b)

de pågældende forædlingsprodukter er fremstillet af ækvivalente varer, som omhandlet i kodeksens artikel 223

c)

toldmyndighederne har tilladt midlertidig reeksport af varerne til yderligere forædling i overensstemmelse med kodeksens artikel 258.

3.   Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal et oprindelsesdokument, der er udstedt eller udfærdiget for de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, anses for at være et oprindelsesdokument, der er udstedt eller udfærdiget for forædlingsprodukterne.«

4)

Stk. 2 i artikel 80 affattes således:

»2.   De kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande tildeler efter at have modtaget det udfyldte ansøgningsskema, jf. bilag 22-06, med det samme eksportøren et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet, jf. artikel 86, stk. 4.

Medlemsstaternes toldmyndigheder tildeler efter at have modtaget det udfyldte ansøgningsskema, jf. bilag 22-06A, med det samme eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet, jf. artikel 86, stk. 4.

De kompetente myndigheder i et præferenceberettiget land eller toldmyndighederne i en medlemsstat meddeler eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer det registrerede eksportørnummer, som denne eksportør eller videreforsender af varer er blevet tildelt, og registreringens gyldighedsdato.«

5)

I artikel 82 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Kommissionen gør følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden, såfremt eksportøren giver sit samtykke ved at underskrive rubrik 6 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A:

a)

den registrerede eksportørs navn som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A

b)

adressen på det sted, hvor den registrerede eksportør er etableret, som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A

c)

kontaktoplysninger som angivet i rubrik 1 og 2 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A

d)

vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med positioner eller kapitler i det harmoniserede system, som angivet i rubrik 4 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A

e)

den registrerede eksportørs EORI-nummer som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06A eller den registrerede eksportørs identifikationsnummer som erhvervsdrivende (TIN) som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06

f)

angivelse af, om den registrerede eksportør er forhandler eller producent som angivet i rubrik 3 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A.

Registrering af eksportøren må ikke nægtes på grundlag af dennes afvisning af at underskrive rubrik 6.«

b)

I stk. 8 indsættes følgende litra b) efter litra a), og de nuværende litra b)-e) omnummereres i overensstemmelse hermed:

»b)

datoen for registreringen af den registrerede eksportør«.

6)

I artikel 83 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes efter »bilag 22-06« ordene »eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A«.

b)

I stk. 4 tilføjes efter »bilag 22-06« ordene »eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A«.

7)

I artikel 86, stk. 2, ændres »bilag 22-06« til »bilag 22-06A«.

8)

I artikel 92 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»Eksportøren er ikke forpligtet til at underskrive udtalelsen om oprindelse.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på følgende:

a)

udtalelser om oprindelse, der er udarbejdet i Unionen med henblik på bilateral kumulation, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

b)

udtalelser om oprindelse for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land inden for rammerne af Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer med oprindelse i Unionen.«

9)

Bilag 22-06 erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.

10)

Efter bilag 22-06 indsættes et nyt bilag 22-06A som anført i bilag II til denne forordning.

11)

I bilag 22-07 affattes fodnote 5 således:

»(5)

Produkternes oprindelsesland skal anføres. Hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Unionen, skal eksportøren angive oprindelsen ved hjælp af mærket »EU«. Hvis udtalelsen om oprindelse helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i artikel 112 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, skal eksportøren tydeligt angive oprindelsen ved hjælp af mærket »CM«.«

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 3510/80 ophæves.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 209/2005 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 3), anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 af 23. december 1980 om definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus til brug ved anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske Fællesskab indrømmes visse varer fra udviklingslande (EFT L 368 af 31.12.1980, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet (EUT L 34 af 8.2.2005, s. 6.).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes (EFT L 202 af 18.7.1998, s. 11).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 af 14. september 2011 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EUT L 259 af 4.10.2011, s. 5).


BILAG I

»

BILAG 22-06

ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

med henblik på anvendelse af Den Europæiske Unions, Norges, Schweiz' og Tyrkiets arrangementer med generelle toldpræferencer  (1)

1.

Eksportørens navn, fulde adresse og land, kontaktoplysninger, TIN.

2.

Yderligere kontaktoplysninger, herunder telefon- og faxnummer samt eventuelt e-mailadresse (udfyldning ikke obligatorisk).

3.

Angiv, om hovedaktiviteten er produktion eller handel.

4.

Vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med positioner i det harmoniserede system (eller kapitler i de tilfælde, hvor handelsvarerne henhører under mere end tyve positioner i det harmoniserede system).

5.

Tilsagn, som skal gives af eksportøren

Undertegnede:

erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte

bekræfter, at der ikke er nogen forudgående tilbagekaldt registrering — bekræfter i modsat fald, at der er blevet rettet op på de forhold, som førte til tilbagekaldelsen

forpligter sig til kun at udfærdige udtalelser om oprindelse for varer, som kan opnå præferencebehandling, og til at overholde de oprindelsesregler, der er angivet for de pågældende varer i den generelle præferenceordning

forpligter sig til at opretholde passende handelsmæssige regnskaber over produktion/levering af varer, der kan opnå præferencebehandling, og opbevare dem i mindst tre år fra udløbet af det kalenderår, hvor udtalelsen om oprindelse blev udfærdiget

forpligter sig til straks at underrette den kompetente myndighed om de ændringer der efterhånden måtte opstå i vedkommendes registreringsoplysninger efter tildelingen af det registrerede eksportørnummer

forpligter sig til at samarbejde med den kompetente myndighed

forpligter sig til at acceptere enhver kontrol af rigtigheden af de udtalelser om oprindelse, han har udfærdiget, herunder kontrol af regnskaber og besøg aflagt i undertegnedes lokaler af Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes myndigheder samt Norges, Schweiz' og Tyrkiets myndigheder

forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere opfylder betingelserne for at eksportere varer under arrangementet

forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere agter at eksportere varer under arrangementet.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse  (2)

6.

Eksportørens forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse af offentliggørelsen af vedkommendes oplysninger på det offentlige websted

Undertegnede oplyses hermed om, at oplysningerne i denne erklæring kan blive videregivet til offentligheden via det offentlige websted. Undertegnede accepterer offentliggørelsen og videregivelsen af disse oplysninger på det offentlige websted. Undertegnede kan trække sin godkendelse af offentliggørelsen af disse oplysninger på det offentlige websted tilbage ved at sende en anmodning til de kompetente myndigheder, der har ansvaret for registreringen.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse  (2)

7.

Rubrik forbeholdt den kompetente myndighed

Ansøgeren er registreret under følgende nummer:

 

Registreringsnummer: …

 

Registreringsdato …

 

Dato for, hvornår registreringen bliver gyldig …

Underskrift og stempel (2)

Meddelelse

om beskyttelse og behandling af personoplysninger i systemet

1.

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse. Når de kompetente myndigheder i et præferenceberettiget land eller et tredjeland, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, behandler personoplysninger i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, finder de relevante nationale bestemmelser til gennemførelse af nævnte direktiv anvendelse.

2.

Personoplysninger, som vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør, behandles i overensstemmelse med EU's GSP-oprindelsesregler, som er fastlagt i den relevante EU-lovgivning. Denne lovgivning fastlægger bestemmelser om EU's GSP-regler om oprindelse og udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør.

3.

Den kompetente myndighed i det land, hvor ansøgningen er blevet indgivet, er registeransvarlig med hensyn til behandlingen af oplysninger i REX-systemet.

Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted.

4.

Der gives adgang til alle oplysninger i denne ansøgning via et bruger-id/en adgangskode for brugere hos Kommissionen, de kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande og toldmyndighederne i medlemsstaterne, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

5.

De kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land opbevarer de oplysninger, som vedrører en tilbagekaldt registrering, i REX-systemet i ti kalenderår. Denne periode løber fra udgangen af det år, hvor tilbagekaldelsen af en registrering fandt sted.

6.

Den registrerede har ret til adgang til de oplysninger vedrørende den pågældende, som behandles i systemet, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF. Enhver anmodning om udøvelse af retten til indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering skal indgives til og behandles af de kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande, alt efter hvem der har ansvaret for registreringen. Har den registrerede eksportør indgivet en anmodning om at udøve denne rettighed til Kommissionen, skal Kommissionen videresende en sådan anmodning til de kompetente myndigheder i det berørte præferenceberettigede land. Hvis den registrerede eksportør ikke har kunnet udøve sine rettigheder over for den registeransvarlige, indsender den registrerede eksportør den pågældende anmodning til Kommissionen, der påtager sig rollen som registeransvarlig. Kommissionen har i den forbindelse ret til at berigtige, slette eller blokere oplysningerne.

7.

Klager kan indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

«

(1)  Denne ansøgningsformular er fælles for fire enheders GSP-arrangementer: Unionen (EU), Norge, Schweiz og Tyrkiet (»enhederne«). Det skal dog bemærkes, at de respektive GSP-arrangementer for disse enheder kan variere med hensyn til land og produktdækning. Derfor vil en given registrering kun være gyldig med henblik på eksport, når et land defineres som et præferenceberettiget land under de(t) relevante GSP-arrangement(er).

(2)  Når ansøgninger om at blive registreret eksportør eller andre udvekslinger af oplysninger mellem registrerede eksportører og de kompetente myndigheder i præferenceberettigede lande eller toldmyndighederne i medlemsstaterne udarbejdes ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, erstattes underskrift og stempel i rubrik 5, 6 og 7 af elektronisk autentifikation.


BILAG II

»

BILAG 22-06A

ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

med henblik på registrering af eksportører i medlemsstaterne

1.

Eksportørens navn, fulde adresse og land, kontaktoplysninger, EORI-nummer.

2.

Yderligere kontaktoplysninger, herunder telefon- og faxnummer samt eventuelt e-mailadresse (udfyldning ikke obligatorisk).

3.

Angiv, om hovedaktiviteten er produktion eller handel.

4.

Vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med positioner i det harmoniserede system (eller kapitler i de tilfælde, hvor handelsvarerne henhører under mere end tyve positioner i det harmoniserede system).

5.

Tilsagn, som skal gives af eksportøren

Undertegnede:

erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte

bekræfter, at der ikke er nogen forudgående tilbagekaldt registrering — bekræfter i modsat fald, at der er blevet rettet op på de forhold, som førte til tilbagekaldelsen

forpligter sig til kun at udfærdige udtalelser om oprindelse og oprindelsesdokumenter for varer, der kan opnå præferencebehandling, og til at overholde de oprindelsesregler, som er angivet for de pågældende varer i den pågældende præferenceordning

forpligter sig til at opretholde passende handelsmæssige regnskaber over produktion/levering af varer, der kan opnå præferencebehandling, og opbevare dem, så længe det kræves i den pågældende præferenceordning og i mindst tre år fra udløbet af det kalenderår, hvor udtalelsen om oprindelse eller oprindelsesdokumentet blev udfærdiget

forpligter sig til straks at underrette toldmyndighederne om de ændringer der efterhånden måtte opstå i vedkommendes registreringsoplysninger efter tildelingen af det registrerede eksportørnummer

forpligter sig til at samarbejde med toldmyndighederne

forpligter sig til at acceptere enhver kontrol af rigtigheden af de udtalelser om oprindelse eller oprindelsesdokumenter, han har udfærdiget, herunder kontrol af regnskaber og besøg aflagt i undertegnedes lokaler af Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes myndigheder

forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere opfylder betingelserne for at anvende systemet med registrerede eksportører

forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere har til hensigt at anvende systemet med registrerede eksportører.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse  (1)

6.

Eksportørens forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse af offentliggørelsen af vedkommendes oplysninger på det offentlige websted

Undertegnede oplyses hermed om, at oplysningerne i denne erklæring kan blive videregivet til offentligheden via det offentlige websted. Undertegnede accepterer offentliggørelsen og videregivelsen af disse oplysninger på det offentlige websted. Undertegnede kan trække sin godkendelse af offentliggørelsen af disse oplysninger på det offentlige websted tilbage ved at sende en anmodning til de kompetente myndigheder, der har ansvaret for registreringen.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse  (1)

7.

Rubrik forbeholdt toldmyndighederne

Ansøgeren er registreret under følgende nummer:

 

Registreringsnummer: …

 

Registreringsdato …

 

Dato for, hvornår registreringen bliver gyldig …

Underskrift og stempel  (1)

Meddelelse

om beskyttelse og behandling af personoplysninger i systemet

1.

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

2.

Personoplysninger, som vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør, behandles i forbindelse med oprindelsesreglerne i Unionens relevante præferencehandelsaftale. Oprindelsesreglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør.

3.

Toldmyndighederne i det land, hvor ansøgningen er blevet indgivet, er registeransvarlig med hensyn til behandlingen af oplysninger i REX-systemet.

Listen over toldafdelinger offentliggøres på Kommissionens websted.

4.

Der gives adgang til alle oplysninger i denne ansøgning via et bruger-id/en adgangskode for brugere hos Kommissionen og toldmyndighederne i medlemsstaterne, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

5.

Toldmyndighederne i medlemsstaterne opbevarer de oplysninger, som vedrører en tilbagekaldt registrering, i REX-systemet i ti kalenderår. Denne periode løber fra udgangen af det år, hvor tilbagekaldelsen af en registrering fandt sted.

6.

Den registrerede har ret til adgang til de oplysninger vedrørende den pågældende, som behandles i systemet, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Enhver anmodning om udøvelse af retten til indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering skal indgives til og behandles af medlemsstaternes toldmyndigheder, alt efter hvem der har ansvaret for registreringen. Har den registrerede eksportør indgivet en anmodning om at udøve denne rettighed til Kommissionen, skal Kommissionen videresende en sådan anmodning til toldmyndighederne i de berørte medlemsstater. Hvis den registrerede eksportør ikke har kunnet udøve sine rettigheder over for den registeransvarlige, indsender den registrerede eksportør den pågældende anmodning til Kommissionen, der påtager sig rollen som registeransvarlig. Kommissionen har i den forbindelse ret til at berigtige, slette eller blokere oplysningerne.

7.

Klager kan indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

«

(1)  Når ansøgninger om at blive registreret eksportør eller andre udvekslinger af oplysninger mellem registrerede eksportører og de kompetente myndigheder i præferenceberettigede lande eller toldmyndighederne i medlemsstaterne udarbejdes ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, erstattes underskrift og stempel i rubrik 5, 6 og 7 af elektronisk autentifikation.


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/605

af 19. april 2018

om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved at fastlægge videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 1, litra a), og bilag II, punkt 3.6.5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør udvikles videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber ved aktivstoffer, safenere og synergister, under hensyntagen til målene med forordning (EF) nr. 1107/2009, som er at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet, især ved at sikre, at stoffer eller produkter, der markedsføres, ikke har nogen skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, og at forbedre det indre markeds funktion, samtidig med at landbrugsproduktionen forbedres.

(2)

I 2002 foreslog Verdenssundhedsorganisationen (WHO) via sit internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier en definition af hormonforstyrrende stoffer (2) og i 2009 en definition af skadelige virkninger (3). Det er disse definitioner, der i dag er opnået den bredeste enighed om blandt forskere. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) tilsluttede sig definitionerne med sin videnskabelige udtalelse om hormonforstyrrende stoffer, som blev vedtaget den 28. februar 2013 (4) (i det følgende benævnt »autoritetens videnskabelige udtalelse«). Det samme gjorde Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (5). Kriterierne til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber bør derfor baseres på disse WHO-definitioner.

(3)

Der bør til implementering af disse kriterier foretages bestemmelse af vægten af evidens (»weight of evidence«) under hensyntagen til først og fremmest den fremgangsmåde, der er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (6), til vægtning af evidens. Der bør ligeledes tages hensyn til tidligere erfaringer med OECD's vejledning om standardiserede testretningslinjer for evaluering af kemikalier for hormonforstyrrende virkninger (Guidance document on Standardised Test Guidelines for Evaluating Chemicals for Endocrine Disruption (7)). Implementeringen af kriterierne bør desuden baseres på al relevant videnskabelig evidens, herunder undersøgelser fremlagt i henhold til de nuværende lovbestemte datakrav i forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse undersøgelser er hovedsagelig baseret på internationalt anerkendte undersøgelsesprotokoller.

(4)

Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber, for så vidt angår menneskers sundhed, bør baseres på dokumentation fra mennesker og/eller dyr og dermed give mulighed for identificering af både kendte og formodede hormonforstyrrende stoffer.

(5)

Eftersom de specifikke videnskabelige kriterier, der fastlægges ved denne forordning, afspejler den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og skal anvendes i stedet for de nuværende kriterier i punkt 3.6.5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør de fastlægges i nævnte bilag.

(6)

For at tage hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden bør specifikke videnskabelige kriterier også præciseres med henblik på at identificere aktivstoffer, safenere eller synergister med hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for organismer uden for målgruppen. Derfor bør punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ændres for at præcisere disse specifikke kriterier.

(7)

Kommissionen bør på baggrund af målene med forordning (EF) nr. 1107/2009 vurdere erfaringerne med anvendelsen af de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, som indføres ved nærværende forordning.

(8)

Kriterierne til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber afspejler den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og gør det muligt at identificere aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaber mere nøjagtigt. De nye kriterier bør derfor finde anvendelse hurtigst muligt, idet der tages hensyn til den tid, som er nødvendig, for at medlemsstaterne og autoriteten kan forberede anvendelsen af disse kriterier. Derfor bør disse kriterier finde anvendelse fra den 20. oktober 2018, dog ikke i tilfælde, hvor det relevante udvalg har stemt om et udkast til forordning pr. 20. oktober 2018. Kommissionen vil foretage en vurdering af konsekvenserne for hver enkelt procedure, som er iværksat, men ikke afsluttet, i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og træffe de passende foranstaltninger, der måtte være nødvendige, under behørig hensyntagen til ansøgernes rettigheder. Dette kan omfatte anmodning om yderligere oplysninger fra ansøgeren og/eller om yderligere videnskabeligt input fra den rapporterende medlemsstat og autoriteten.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Punkt 3.6.5 og punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved nærværende forordning, finder anvendelse fra den 20. oktober 2018, dog ikke for procedurer, hvor udvalget har stemt om et udkast til forordning pr. 20. oktober 2018.

Artikel 3

Senest den 20. oktober 2025 forelægger Kommissionen det udvalg, der er omhandlet i artikel 79 i forordning (EF) nr. 1107/2009, en vurdering af erfaringerne med anvendelsen af de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der indføres ved nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 20. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, offentligt tilgængelig på http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(3)  WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety), 2009. Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food. Environmental Health Criteria 240, offentligt tilgængelig på http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/.

(4)  »Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment«, EFSA Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

(5)  Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, Memorandum on Endocrine disruptors, 16.12.2014 (SCCS/1544/14).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(7)  OECD Series on Testing and Assessment No. 150.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 3.6.5 indsættes følgende afsnit efter fjerde afsnit:

»Fra den 20. oktober 2018 anses et aktivstof, en safener eller en synergist for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have skadelige virkninger for mennesker, hvis det ud fra nr. 1)-4) i sjette afsnit er et stof, der opfylder samtlige af følgende kriterier, medmindre der er dokumentation for, at de identificerede skadelige virkninger ikke er relevante for mennesker:

1)

det udviser en skadelig virkning hos en intakt organisme eller dens afkom, hvormed forstås en ændring i morfologi, fysiologi, vækst, udvikling, reproduktion eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)population, som resulterer i en forringelse af funktionsevne, en forringelse af evnen til at kompensere for ekstra belastning/stress eller øget modtagelighed over for andre påvirkninger

2)

det har en endokrin virkemåde, dvs. at det ændrer hormonsystemets funktion

3)

den skadelige virkning er en konsekvens af den endokrine virkemåde.

Identificeringen af et aktivstof, en safener eller en synergist som havende hormonforstyrrende egenskaber, der kan have skadelige virkninger for mennesker, jf. femte afsnit, baseres på samtlige af følgende elementer:

1)

alle tilgængelige relevante videnskabelige data (in vivo-undersøgelser eller tilstrækkeligt validerede alternative testsystemer til forudsigelse af skadelige virkninger hos mennesker eller dyr; desuden in vivo-, in vitro- eller, hvor det er relevant, in silico-undersøgelser, der giver viden om endokrine virkemåder):

a)

videnskabelige data, der er tilvejebragt i overensstemmelse med internationalt anerkendte undersøgelsesprotokoller, navnlig dem, der er opført i Kommissionens meddelelser inden for rammerne af fastsættelsen af datakravene for aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med denne forordning

b)

andre videnskabelige data, som udvælges under anvendelse af en metode til systematisk gennemgang, navnlig efter vejledning i den litteratur, som er opført i Kommissionens meddelelser inden for rammerne af fastsættelsen af datakravene for aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med denne forordning

2)

en vurdering af tilgængelige relevante videnskabelige data ud fra en »weight of evidence«-tilgang for at fastslå, om de kriterier, der er fastlagt i femte afsnit, er opfyldt; ved weight of evidence-bestemmelsen skal vurderingen af den videnskabelige evidens især tage hensyn til følgende faktorer:

a)

både positive og negative resultater

b)

relevansen af undersøgelsernes design for vurderingen af skadelige virkninger og af endokrin virkemåde

c)

dataenes kvalitet og konsistens under hensyntagen til mønstret og sammenhængen i resultaterne i og mellem undersøgelser af tilsvarende design og på tværs af forskellige arter

d)

eksponeringsvejsundersøgelser, toksikokinetiske undersøgelser og metabolismeundersøgelser

e)

begrebet grænsedosis samt internationale retningslinjer for anbefalede maksimale doser og for vurdering af forstyrrende virkninger som følge af overdreven toksicitet

3)

ved anvendelse af en »weight of evidence«-tilgang fastlægges sammenhængen mellem den eller de skadelige virkninger og den endokrine virkemåde på baggrund af den biologiske sandsynlighed, som bestemmes ud fra den foreliggende videnskabelige viden og under hensyntagen til internationalt anerkendte retningslinjer

4)

skadelige virkninger, som er ikke-specifikke sekundære konsekvenser af andre toksiske virkninger, tages ikke i betragtning med henblik på identificering af stoffet som værende et hormonforstyrrende stof.«

2)

I punkt 3.8.2 tilføjes følgende afsnit efter det eneste afsnit:

»Fra den 20. oktober 2018 anses et aktivstof, en safener eller en synergist for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have skadelige virkninger for organismer uden for målgruppen, hvis det ud fra nr. 1)-4) i tredje afsnit er et stof, der opfylder samtlige af følgende kriterier, medmindre der er dokumentation for, at de identificerede skadelige virkninger ikke er relevante på (del)populationsniveau for organismer uden for målgruppen:

1)

det udviser en skadelig virkning hos organismer uden for målgruppen, hvormed forstås en ændring i morfologi, fysiologi, vækst, udvikling, reproduktion eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)population, som resulterer i en forringelse af funktionsevne, en forringelse af evnen til at kompensere for ekstra belastning/stress eller øget modtagelighed over for andre påvirkninger

2)

det har en endokrin virkemåde, dvs. at det ændrer hormonsystemets funktion

3)

den skadelige virkning er en konsekvens af den endokrine virkemåde.

Identificeringen af et aktivstof, en safener eller en synergist som havende hormonforstyrrende egenskaber, der kan have skadelige virkninger for organismer uden for målgruppen, jf. andet afsnit, baseres på samtlige af følgende elementer:

1)

alle tilgængelige relevante videnskabelige data (in vivo-undersøgelser eller tilstrækkeligt validerede alternative testsystemer til forudsigelse af skadelige virkninger hos mennesker eller dyr; desuden in vivo-, in vitro- eller, hvor det er relevant, in silico-undersøgelser, der giver viden om endokrine virkemåder):

a)

videnskabelige data, der er tilvejebragt i overensstemmelse med internationalt anerkendte undersøgelsesprotokoller, navnlig dem, der er opført i Kommissionens meddelelser inden for rammerne af fastsættelsen af datakravene for aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med denne forordning

b)

andre videnskabelige data, som udvælges under anvendelse af en metode til systematisk gennemgang, navnlig efter vejledning i den litteratur, som er opført i Kommissionens meddelelser inden for rammerne af fastsættelsen af datakravene for aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med denne forordning

2)

en vurdering af tilgængelige relevante videnskabelige data ud fra en »weight of evidence«-tilgang for at fastslå, om de kriterier, der er fastlagt i andet afsnit, er opfyldt; ved weight of evidence-bestemmelsen skal vurderingen af den videnskabelige evidens tage hensyn til samtlige af følgende faktorer:

a)

både positive og negative resultater, hvor der skelnes mellem taksonomiske grupper (f.eks. pattedyr, fugle, fisk, padder), i det omfang det er relevant

b)

relevansen af undersøgelsernes design for vurderingen af skadelige virkninger, relevansen på (sub)populationsniveau og for vurderingen af endokrin virkemåde

c)

de skadelige virkninger for forplantningsevne og vækst/udvikling samt andre relevante skadelige virkninger, der sandsynligvis vil påvirke (del)populationer. Tilstrækkelige, pålidelige og repræsentative felt- eller overvågningsdata og/eller resultater fra populationsmodeller skal også overvejes, i det omfang de er til rådighed

d)

dataenes kvalitet og konsistens under hensyntagen til mønstret og sammenhængen i resultaterne i og mellem undersøgelser af tilsvarende design og på tværs af forskellige taksonomiske grupper

e)

begrebet grænsedosis samt internationale retningslinjer for anbefalede maksimale doser og for vurdering af forstyrrende virkninger som følge af overdreven toksicitet

3)

ved anvendelse af en »weight of evidence«-tilgang fastlægges sammenhængen mellem den eller de skadelige virkninger og den endokrine virkemåde på baggrund af den biologiske sandsynlighed, som bestemmes ud fra den foreliggende videnskabelige viden og under hensyntagen til internationalt anerkendte retningslinjer

4)

skadelige virkninger, som er ikke-specifikke sekundære konsekvenser af andre toksiske virkninger, tages ikke i betragtning med henblik på identificering af stoffet som værende et hormonforstyrrende stof for organismer uden for målgruppen.«


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/606

af 19. april 2018

om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Dons« (BOB)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Danmarks ansøgning om registrering af betegnelsen »Dons« (BOB) og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Den 4., 5. og 8. februar 2016 modtog Kommissionen indsigelser pr. e-mail fra Italiens landbrugsministerium, Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani (FEDERDOC) og L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare, jf. artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (3). Kommissionen vurderede, at alle tre indsigelser kunne antages, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 607/2009.

(3)

Kommissionen videresendte indsigelserne til de danske myndigheder ved brev af 24. maj 2016 og opfordrede dem i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009 til at fremsætte deres bemærkninger til indsigelserne inden for en frist på to måneder. De danske myndigheder sendte deres bemærkninger den 4. juli 2016, dvs. inden for fristen.

(4)

Ved breve af 12. januar 2017 sendte Kommissionen de danske myndigheders bemærkninger til de tre indsigende parter, således som krævet i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009, og de fik en frist på to måneder til at fremsætte eventuelle bemærkninger. Som svar herpå modtog Kommissionen den 10. marts 2017 en meddelelse fra det italienske landbrugsministerium, hvori ministeriet gentog sin indsigelse.

(5)

Ifølge artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 607/2009 skal Kommissionen træffe afgørelse på grundlag af det bevismateriale, den har til rådighed.

(6)

De tre indsigende parter hævder, at nogle af de druesorter, der anvendes til fremstilling af »Dons«, nemlig »Cabernet Cortis«, »Orion«, »Regent«, »Rondo« og »Solaris«, og som de anser for at være hybrider, der er opnået ved at krydse arten Vitis vinifera med andre arter af slægten Vitis, i henhold til artikel 93, stk. 1, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1308/2013 ikke bør anvendes til fremstilling af en beskyttet oprindelsesbetegnelse. De hævder også, at en sort, der er opnået ved at krydse forskellige arter med hinanden, på ingen måde kan anses for at høre til arten Vitis vinifera. Ifølge det italienske landbrugsministerium og FEDERDOC vil der i et hvilket som helst land i Den Europæiske Union kunne foretages en genetisk kortlægning, som gør det muligt at afgøre, om en sort tilhører arten Vitis vinifera, eller om der er tale om en krydsning med en anden art tilhørende slægten Vitis.

(7)

Det italienske landbrugsministerium fremfører desuden, at henvisningen til den menneskelige faktor er utilstrækkelig, hvilket også gælder for sammenhængen mellem de naturbetingede og menneskelige faktorer og oplysningerne om, hvilke kvalitative og andre egenskaber ved produktet der kan tilskrives det geografiske miljø. Det italienske landbrugsministerium hævder også, at påstanden om, at »vinens syreprofil« kan tilskrives »anvendelsen af relativt hårdføre druesorter«, ikke er baseret på noget teknisk eller videnskabeligt grundlag, idet det skal holdes for øje, at udvælgelsen af sorter er en langvarig proces, som ikke kan omfatte hybridsorter.

(8)

Endelig mener det italienske landbrugsministerium, at det er overflødigt at nævne kravene om, at druesorterne og årgangen skal angives på mærkningen, eftersom der allerede er fastsat krav herom i artikel 61 og 62 i forordning (EF) nr. 607/2009.

(9)

Kommissionen har vurderet argumenterne og det bevismateriale, som de indsigende parter og ansøgeren har forelagt, og har konkluderet, at betegnelsen »Dons« bør registreres som en beskyttet oprindelsesbetegnelse af følgende grunde.

(10)

Hvad angår påstandene om, at produktet ikke er fremstillet af druesorter, der tilhører Vitis vinifera, skal der tages hensyn til en række elementer. For det første findes der ikke på EU-plan en harmoniseret klassifikation af, hvilke druesorter der tilhører Vitis vinifera. Desuden forefindes der ikke hos noget officielt kompetent organ, som f.eks. Den Internationale Vinorganisation (OIV), nogen referenceliste eller noget videnskabeligt dokument, som pt. gør det muligt utvetydigt at kategorisere Vitis vinifera-arten eller krydsninger mellem Vitis vinifera-arten og andre arter fra slægten Vitis, eller at skelne mellem dem. I lyset af ovenstående bør spørgsmålet om en videnskabelig definition hovedsagelig behandles i forbindelse med den forudgående nationale vurdering, som medlemsstaterne skal gennemføre i henhold til artikel 96 i forordning (EU) nr. 1308/2013. Danmark benytter den tyske klassifikation, hvor de fem omhandlede druesorter er klassificeret som tilhørende Vitis vinifera. For det andet skal Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 efter afsluttet undersøgelse af indsigelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den skal afvise eller imødekomme en ansøgning om registrering af en oprindelsesbetegnelse på grundlag af det bevismateriale, den har til rådighed I dette tilfælde har de indsigende parter ikke fremlagt solide videnskabelige beviser for, at produktet ikke er fremstillet af druesorter tilhørende Vitis vinifera. Sluttelig noterer Kommissionen sig, at flere andre medlemsstater anvender de nævnte druesorter til fremstilling af deres vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse.

(11)

Af ovennævnte grunde er det således ikke muligt at konkludere, at produktet med betegnelsen »Dons«, er fremstillet af druesorter, der ikke tilhører Vitis vinifera. De indsigelser, der er baseret på dette argument, skal derfor afvises.

(12)

Hvad angår de oplysninger om sammenhæng, der hævdes at mangle, bemærker Kommissionen, at der er inkluderet en beskrivelse af de relevante naturbetingede faktorer, der gør sig gældende i det geografiske miljø, ligesom det beskrives, hvordan disse faktorer har indflydelse på produktets karakteristika, herunder navnlig et højere indhold af mælkesyrer, som adskiller dette produkt fra klassiske mousserende vine. Det kan derfor konkluderes, at der er medtaget de nødvendige oplysninger om sammenhæng som krævet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 607/2009. Med hensyn til de menneskelige faktorers betydning for vinen anses vinens syreprofil for at kunne tilskrives udvælgelsen af relativt hårdføre druesorter, hvorved kravet i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1308/2013 opfyldes.

(13)

Påstanden om, at det er overflødigt at anføre krav, der allerede er fastsat i forordningen, må afvises, eftersom nogle af de nævnte krav går ud over, hvad der kræves i henhold til EU-lovgivningen; det er derfor relevant at inkludere dem af hensyn til klarheden og for at sikre, at potentielle producenter af det omhandlede produkt fortolker kravene korrekt.

(14)

Kommissionen konkluderer i lyset af ovenstående og i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013, at ansøgningen opfylder betingelserne i nævnte forordning, og at betegnelsen »Dons« bør beskyttes og optages i det register, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 104.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Dons« (BOB) beskyttes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 407 af 8.12.2015, s. 4.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60).


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/607

af 19. april 2018

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1796/1999 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«), Ungarn, Indien, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine. Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt »de oprindelige foranstaltninger«, og den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1796/1999, vil i det følgende blive benævnt »den oprindelige undersøgelse«.

(2)

Efter en række undersøgelser i henhold til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (3) blev det senere fastslået, at de oprindelige foranstaltninger vedrørende importen fra Ukraine og Kina blev omgået via henholdsvis Moldova og Marokko. Ved forordning (EF) nr. 760/2004 (4) udvidede Rådet følgelig den endelige antidumpingtold på importen af tovværk og kabler med oprindelse i Ukraine til også at omfatte importen af samme varer afsendt fra Moldova. På samme måde blev antidumpingtolden på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina udvidet ved Rådets forordning (EF) nr. 1886/2004 (5) til også at omfatte importen af samme varer afsendt fra Marokko.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 1858/2005 (6) opretholdt Rådet efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/966 de oprindelse foranstaltninger, som indførtes på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina, Indien, Sydafrika og Ukraine. Foranstaltningerne vedrørende importen af varer med oprindelse i Mexico udløb den 18. august 2004 (7). Da Ungarn og Polen blev medlemmer af Den Europæiske Union den 1. maj 2004, udløb foranstaltningerne på denne dato.

(4)

I maj 2010 udvidede Rådet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 (8) den endelige antidumpingtold, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1858/2005, på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea, som følge af en antiomgåelsesundersøgelse i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/1036 (»grundforordningen«). Visse koreanske eksporterende producenter blev indrømmet en fritagelse fra den udvidede told, da det blev konstateret, at de ikke omgik den endelige antidumpingtold.

(5)

Foranstaltningerne vedrørende importen af varer med oprindelse i Indien udløb den 17. november 2010 (9).

(6)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 (10) opretholdt Rådet i januar 2012 efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (11) antidumpingtolden for så vidt angår Kina og som udvidet til at omfatte Marokko og Republikken Korea, og for så vidt angår Ukraine som udvidet til at omfatte Moldova. Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt »de gældende foranstaltninger«, og den udløbsundersøgelse, der blev afsluttet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012, vil i det følgende blive benævnt »den tidligere udløbsundersøgelse«.

(7)

Ved samme forordning afsluttede Rådet også undersøgelsen vedrørende Sydafrika. Foranstaltningerne vedrørende importen af varer med oprindelse i Sydafrika udløb den 9. februar 2012.

1.2.   Anmodning om en udløbsundersøgelse

(8)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om forestående udløb (12) modtog Kommissionen en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2 (»anmodning om en fornyet undersøgelse«).

(9)

Anmodningen om en fornyet undersøgelse blev indgivet den 7. november 2016 af Liaison Committee of E.U. Wire Rope Industries (»ansøgeren«) på vegne af producenter, der tegner sig for mere end 25 % af den samlede produktion i Unionen af tovværk og kabler af stål. Anmodningen var begrundet med, at udløbet af foranstaltningerne over for Kina sandsynligvis ville medføre fortsat dumping og fornyet skade for EU-erhvervsgrenen. Ansøgeren fremlagde ikke tilstrækkelige beviser for, at udløbet af foranstaltningerne over for Ukraine sandsynligvis vil føre til fortsat eller fornyet dumping og skade.

1.3.   Indledning

(10)

Kommissionen fastslog efter høring af udvalget oprettet ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse, og offentliggjorde den 8. februar 2017 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (13) (»indledningsmeddelelsen«) om indledning af en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(11)

Da anmodningen om en udløbsundersøgelse vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Ukraine ikke var tilstrækkeligt begrundet, meddelte Kommissionen, at antidumpingforanstaltningerne over for Ukraine ville udløbe. Antidumpingtolden på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Ukraine udløb derfor den 10. februar 2017 (14).

1.4.   Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

(12)

Undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfattede perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016 (»den nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra 1. januar 2013 til udgangen af den nuværende undersøgelsesperiode, altså den 31. december 2016 (»den betragtede periode«).

1.5.   Interesserede parter

(13)

I indledningsmeddelelsen opfordrede Kommissionen alle interesserede parter til at deltage i undersøgelsen. Kommissionen underrettede desuden officielt ansøgeren, de øvrige kendte EU-producenter, de eksporterende producenter i Kina, de importører/brugere, som den vidste, var berørt, samt myndighederne i Kina om indledningen af udløbsundersøgelsen.

(14)

Alle interesserede parter blev opfordret til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation inden for den tidsfrist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen. Interesserede parter fik også lejlighed til skriftligt at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

1.5.1.   Stikprøveudtagning

(15)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den eventuelt ville udtage en stikprøve af de interesserede parter i henhold til grundforordningens artikel 17.

1.5.1.1.   Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Kina

(16)

I betragtning af det tilsyneladende store antal eksporterende producenter i Kina anførtes det i indledningsmeddelelsen, at man påtænkte at anvende stikprøveudtagning.

(17)

For at afgøre, om stikprøveudtagning var nødvendig, og i bekræftende fald udtage en stikprøve anmodede Kommissionen de 21 kendte eksporterende producenter i Kina om at indsende de oplysninger, som der anmodes om i indledningsmeddelelsen. De ønskede oplysninger omfattede produktionsmængden og produktionskapaciteten. Kommissionen anmodede endvidere Kinas faste repræsentation ved Den Europæiske Union om at identificere og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesseret i at deltage i undersøgelsen.

(18)

Kun én gruppe af eksporterende producenter svarede, at den var villig til at samarbejde. Selv om gruppen tegnede sig for 100 % af den samlede eksport af tovværk og kabler af stål fra Kina til Unionen, tegnede den sig kun for mindre end 2 % af den samlede produktion af tovværk og kabler af stål i Kina. Da der kun var én gruppe af eksporterende producenter, der var villig til at samarbejde, var det ikke nødvendigt at anvende stikprøver.

1.5.1.2.   Stikprøveudtagning af EU-producenter

(19)

Kommissionen meddelte i indledningsmeddelelsen, at den havde udtaget en foreløbig stikprøve af EU-producenter. I henhold til grundforordningens artikel 17 blev stikprøven udtaget på grundlag af salgsmængden af den samme vare. Stikprøven bestod af seks EU-producenter. EU-producenterne i stikprøven tegnede sig for 50,5 % af EU-erhvervsgrenens samlede produktion i NUP. Kommissionen opfordrede alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. Der blev ikke modtaget bemærkninger inden fristens udløb, og den foreløbige stikprøve blev derfor bekræftet. Stikprøven blev anset for at være repræsentativ for EU-erhvervsgrenen.

1.5.1.3.   Stikprøveudtagning af ikke forretningsmæssigt forbundne importører

(20)

For at Kommissionen kunne afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve opfordredes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter til at deltage i denne undersøgelse. Parterne blev anmodet om at give sig til kende ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed/virksomheder, som der anmodes om i bilag II til indledningsmeddelelsen, til Kommissionen.

(21)

Desuden kontaktede Kommissionen i den indledende fase 44 importører, som blev identificeret i anmodningen om en fornyet undersøgelse og opfordrede dem til at gøre rede for deres aktiviteter og til at udfylde førnævnte bilag.

(22)

Kun syv importører gav sig til kende, men ifølge deres besvarelser importerede seks af dem ikke tovværk og kabler af stål i NUP. Stikprøveudtagning var derfor ikke nødvendig.

1.5.2.   Spørgeskemaer

(23)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, der besvarede stikprøveskemaet, de seks EU-producenter i stikprøven, en importør, ti brugere, der gav sig til kende efter indledningen af undersøgelsen, og 50 kendte producenter i potentielle tredjelande med markedsøkonomi (Canada, Indien, Japan, Malaysia, Mexico, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Thailand, Tyrkiet, Ukraine og Amerikas Forenede Stater (»USA«).

(24)

Gruppen af eksporterende producenter og fem EU-producenter indsendte en spørgeskemabesvarelse. Ingen af importørerne eller brugerne indsendte en spørgeskemabesvarelse,

(25)

To producenter i tredjelande med markedsøkonomi, en i Tyrkiet og en i USA, indsendte en spørgeskemabesvarelse.

1.5.3.   Kontrolbesøg

(26)

Kommissionen indhentede og kontrollerede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at kunne træffe afgørelse om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og deraf følgende skade samt om Unionens interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16 hos følgende virksomheder:

 

EU-producenter

Bridon International Ltd, Doncaster, Det Forenede Kongerige

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Tyskland

Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Polen

Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Tyskland

Redaelli Tecna Spa, Milano, Italien

 

Eksporterende producent i Kina

Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Jiangsu-provinsen

 

En producent i følgende tredjeland med markedsøkonomi

WireCo World Group, Prairie Village, KS, USA.

2.   DEN UNDERSØGTE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den undersøgte vare

(27)

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er tovværk og kabler af stål, herunder lukkede tove, undtagen tovværk og kabler af rustfrit stål, med største tværmål over 3 mm (»den undersøgte vare«), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98.

2.2.   Samme vare

(28)

Tovværk og kabler af stål, som produceres i Kina og eksporteres til Unionen, tovværk og kabler af stål, som produceres og sælges på hjemmemarkedet i tredjelandet med markedsøkonomi, USA, og tovværk og kabler af stål, som produceres og sælges i Unionen af EU-producenterne, har de samme endelige anvendelsesformål og tekniske egenskaber og derfor anses for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

3.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING

(29)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, undersøgte Kommissionen, om der var sandsynlighed for, at de gældende foranstaltningers udløb ville føre til fortsat eller fornyet dumping fra Kina.

3.1.   Indledende bemærkninger

(30)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, undersøgte Kommissionen, om der var sandsynlighed for, at de gældende foranstaltningers udløb ville føre til fortsat eller fornyet dumping fra Kina.

(31)

Som anført i betragtning 18 var det kun en gruppe af eksporterende producenter, der tegner sig for mindre 2 % af den samlede produktion af tovværk og kabler af stål i Kina, som samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse. Gruppen består af syv forretningsmæssigt forbundne virksomheder, som er involveret i produktion og salg af tovværk og kabler af stål. Da denne gruppe tegnede sig for 100 % af eksporten af tovværk og kabler af stål fra Kina til Unionen i NUP, fandt Kommissionen, at den havde tilstrækkelige oplysninger til at vurdere eksportprisen og dumpingmargenen i NUP (afsnit 3.2).

(32)

De oplysninger, der blev afgivet af den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, for så vidt angår eksportsalg til andre tredjelande, blev imidlertid fundet mangelfulde: Fire virksomheder, der er forretningsmæssigt forbundet med gruppen og involveret i produktion og salg af tovværk og kabler af stål, havde ikke indsendt en separat spørgeskemabesvarelse, hvilket var påkrævet. Da de ikke indsendte den påkrævede besvarelse, fremlagde de ingen oplysninger om deres eksportsalg til andre tredjelande. Desuden undlod en forretningsmæssigt forbundet virksomhed fra gruppen, selv om den havde indsendt en spørgeskemabesvarelse, at indberette virksomhedens eksportsalg til andre tredjelande baseret på varetype pr. transaktion.

(33)

Som følge heraf meddelte Kommissionen den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, at den havde til hensigt at anvende grundforordningens artikel 18 med hensyn til eksportsalg til tredjelande, og at denne gruppe fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i nævnte forordning.

(34)

I sine bemærkninger benægtede den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter ikke, at den havde undladt at indsende en spørgeskemabesvarelse for sine fire forretningsmæssigt forbundne virksomheder. Gruppen påstod dog, at det var urimeligt at anmode om oplysninger om eksportsalget til tredjelande pr. varekontrolnummer (»PCN«) på transaktionsbasis. Denne påstand kan ikke accepteres. De ønskede oplysninger blev fundet nødvendige, da det for at forudsige de kinesiske producenters fremtidige adfærd ved foranstaltningernes bortfald er vigtigt at have et præcist og fyldestgørende kendskab til deres nuværende adfærd ved eksport af tovværk og kabler af stål til andre tredjelande. Når en part som i denne sag ikke gør sit bedste for at fremlægge det fulde datasæt, som der blev anmodet om, men kun fremlægger dele heraf, som desuden ikke er tilstrækkeligt detaljerede og ikke kan kontrolleres, kan disse oplysninger ikke betragtes som tilstrækkeligt detaljerede og fyldestgørende til at give Kommissionen mulighed for at foretage en velinformeret og korrekt vurdering af de kinesiske producenters adfærd ved eksport af tovværk og kabler af stål til andre tredjelande.

(35)

Konklusionerne i afsnit 3.3.2 blev derfor baseret på de foreliggende faktiske oplysninger. Med henblik herpå anvendte Kommissionen de oplysninger, der blev afgivet af den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter undtagen for salg til tredjelande, anmodningen om en udløbsundersøgelse, ansøgernes indlæg, oplysninger fra de kinesiske eksportstatistikker (15) (»den kinesiske database«), oplysninger fra Verdensbanken og andre offentligt tilgængelige oplysninger med henblik på at fastlægge et fuldstændigt billede af de gældende antidumpingforanstaltninger på andre vigtige tredjelandsmarkeder for tovværk og kabler af stål, jf. betragtning 68.

3.2.   Dumping

(36)

På grundlag af oplysningerne fra den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, som tegnede sig for den samlede eksport af tovværk og kabler af stål fra Kina til Unionen i NUP (jf. betragtning 18), blev det konstateret, at der fandt dumping sted i NUP for så vidt angår eksporten fra Kina.

Tredjeland med markedsøkonomi

(37)

Ingen af de kinesiske eksporterende producenter blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a) og b), skal den normale værdi for alle eksporterende producenter derfor fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi. Der skulle derfor vælges et tredjeland med markedsøkonomi.

(38)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at man påtænkte at anvende Tyrkiet som et passende tredjeland med markedsøkonomi. I indledningsmeddelelsen blev det desuden meddelt, at der kan være produktion af samme vare i andre tredjelande med markedsøkonomi såsom Thailand, Vietnam og Malaysia. Kommissionen opfordrede alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til valget af et tredjeland med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Kina. Der blev ikke fremsat bemærkninger hertil inden for den tidsfrist, der var anført i indledningsmeddelelsen.

(39)

Som anført i indledningsmeddelelsen undersøgte Kommissionen, om der er produktion og salg af den samme vare i de tredjelande med markedsøkonomi, for hvilke der er tegn på, at produktion finder sted. Desuden identificerede Kommissionen på grundlag af oplysninger i anmodningen om en fornyet undersøgelse og de foreliggende statistiske oplysninger (Eurostat) en række andre potentielle tredjelande med markedsøkonomi, nemlig: Canada, Indien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Mexico, Rusland, Sydafrika, Schweiz, Thailand, Ukraine og USA. Kommissionen identificerede 50 potentielle producenter i disse lande, som blev kontaktet og opfordret til at fremlægge de nødvendige oplysninger.

(40)

Imidlertid gav kun én producent i Tyrkiet og én i USA sig til kende og afgav de ønskede oplysninger.

Valg af tredjeland med markedsøkonomi

(41)

Der var i alt 15 potentielle producenter af samme vare i USA. Det amerikanske marked blev også anset for at være et åbent marked med en betydelig import og eksport af tovværk og kabler af stål i NUP. Der er i øjeblikket ingen gældende importafgifter eller antidumping- og udligningstold på importen af tovværk og kabler af stål i USA. Produktionsmængden hos den samarbejdsvillige producent i USA var betydelig sammenlignet med den anslåede samlede produktion i USA (den udgør ca. 15 %-25 % af den anslåede samlede hjemlige produktion i USA).

(42)

Det blev derfor konkluderet, at USA var et åbent og omfattende marked med mange indenlandske producenter og import, der konkurrerer med hinanden. Det blev konstateret, at der var større konkurrence i USA end i Tyrkiet. Desuden var de oplysninger, som producenten i Tyrkiet fremlagde, meget mangelfulde, og væsentlige elementer med henblik på fastsættelsen af den normale værdi var udeladt, hvorimod kvaliteten af besvarelsen fra producenten i USA var tilstrækkeligt fyldestgørende til at fastætte en pålidelig normal værdi på dette grundlag. Kommissionen valgte derfor USA som et passende tredjeland med markedsøkonomi.

(43)

Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af valget af USA som et tredjeland med markedsøkonomi. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger inden for den fastsatte tidsfrist.

(44)

På dette grundlag besluttede Kommissionen at vælge USA som tredjeland med markedsøkonomi i forbindelse denne undersøgelse.

Normal værdi

(45)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, undersøgte Kommissionen først, om det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare hos producenten i tredjelandet med markedsøkonomi var repræsentativt i den nuværende undersøgelsesperiode. Det konstateredes, at den samarbejdsvillige producents hjemmemarkedssalg i USA af samme vare var repræsentativt sammenlignet med den undersøgte vare, der blev eksporteret til Unionen af den kinesiske eksporterende producent.

(46)

Kommissionen undersøgte dernæst, om dette salg kunne anses for at have fundet sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4. Dette blev gjort ved at fastsætte andelen af det rentable salg til uafhængige kunder. Salgstransaktionerne blev anset for at være fortjenstgivende, når enhedsprisen svarede til eller lå over den amerikanske producents produktionsomkostninger i undersøgelsesperioden.

(47)

Kommissionen identificerede de varetyper, for hvilke 80 % af salget på hjemmemarkedet lå over produktionsomkostningerne, og den vejede gennemsnitlige salgspris på alle typer var lig med eller lå over enhedsproduktionsomkostningerne. I disse tilfælde blev den normale værdi pr. varetype beregnet som det vejede gennemsnit af de faktiske hjemmemarkedspriser for alt salg af den pågældende varetype, uanset om det pågældende salg var fortjenstgivende. Dette var tilfældet for ca. 50 % af de varetyper, der eksporteres til Unionen.

(48)

I de tilfælde, hvor mængden af fortjenstgivende salg af en varetype udgjorde højst 80 % af den samlede salgsmængde for denne varetype, blev den normale værdi baseret på den faktiske hjemmemarkedspris, der blev beregnet som et vejet gennemsnit af kun det fortjenstgivende hjemmemarkedssalg for denne varetype i undersøgelsesperioden. Dette var tilfældet for ca. 50 % af de varetyper, der eksporteres til Unionen.

(49)

Den normale værdi for alle varetyper blev derfor fastsat på grundlag af salgspriserne på hjemmemarkedet.

(50)

Den normale værdi blev fastsat på grundlag af salgspriserne for tovværk og kabler af stål hos den samarbejdsvillige producent i USA i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a) og b), samt artikel 2, stk. 1-6.

Eksportpris

(51)

Eksportprisen blev baseret på oplysninger fra den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter fra Kina i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8, dvs. på grundlag af de eksportpriser, der faktisk blev betalt eller skulle betales af den første uafhængige kunde i Unionen, som var en ikke forretningsmæssigt forbundet importør.

Sammenligning

(52)

Da der ikke kunne foretages en matchning af det fulde varekontrolnummer mellem de varetyper, der eksporteres af gruppen af samarbejdsvillige eksporterende producenter, og hjemmemarkedssalget i tredjelandet med markedsøkonomi, blev den normale værdi fastsat på grundlag af hjemmemarkedspriserne i det pågældende tredjeland med markedsøkonomi for den mest sammenlignelige varetype. For at afspejle forskellene mellem varetyperne blev der ved fastsættelsen af den normale værdi taget hensyn til varetypens egenskaber som defineret af varekontrolnummeret: varekategori, trådens egenskaber, tovværkets type, ydre diameter og trækstyrke. Der blev foretaget justeringer i intervallet fra [5 % til 15 %] for at tage hensyn til forskellene mellem varetyperne i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra a).

(53)

Eksporten fra Kina er pålagt en delvis refunderbar eksportmerværdiafgift (moms), hvorimod alle afgifter i forbindelse med hjemmemarkedssalget i USA refunderes. Kommissionen foretog derfor en justering i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra b), for differencen i merværdiafgift (moms) ved eksportsalg fra Kina til Unionen (pålagt 17 % moms på eksporten, hvoraf 5 % refunderes) for at sikre en rimelig sammenligning i henhold til fast retspraksis (16).

(54)

Der blev desuden også foretaget justeringer af den normale værdi for forskelle i emballeringsomkostninger (mindre 2 %) og indenlandsk transport (i et interval på 2 %-10 %) i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra e) og f). Derudover blev eksportprisen justeret for omkostninger til håndtering og lastning (mindre end 1 %), indenlandsk fragt i Kina (i et interval på 1 %-5 %), søfragt (i et interval på 1 %-5 %) og forsikring (mindre end 1 %) i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra e). Endvidere blev kreditomkostninger (mindre end 1 %) og bankgebyrer (mindre end 1 %) også trukket fra eksportprisen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra g) og k).

(55)

Endelig foregik eksportsalget til Unionen gennem forretningsmæssigt forbundne salgsvirksomheder i Kina. Kommissionen tog ikke stilling til, om der skulle foretages en justering for dette salg, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i). Dette skyldes, at formålet med en udløbsundersøgelse ikke er at fastsætte nøjagtige dumpingmargener, men derimod at fastslå, om der fortsat fandt dumping sted i den nuværende undersøgelsesperiode.

Dumpingmargen

(56)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi og eksportpriserne, som blev beregnet i betragtning 45-51, med henblik på at sikre sammenligneligheden af priserne for hver varetype. Som fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver varetype af samme vare i tredjelandet med markedsøkonomi sammenlignet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for hver tilsvarende varetype af den undersøgte vare.

(57)

På dette grundlag er den vejede gennemsnitlige dumpingmargen, udtrykt i procent af cif-prisen (omkostninger, forsikring og fragt), Unionens grænse, ufortoldet, 16,7 %.

3.3.   Udvikling i importen i tilfælde af foranstaltningernes ophævelse

(58)

Ud over konstateringen af dumping i den nuværende undersøgelsesperiode undersøgte Kommissionen, om der var sandsynlighed for fortsat dumping, hvis foranstaltningerne blev ophævet. Følgende elementer blev undersøgt: produktionen, produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina, de kinesiske eksporterende producenters prisadfærd i andre tredjelande, omgåelsespraksis og EU-markedets tiltrækningskraft.

(59)

Den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter tegnede sig for mindre end 3 % af den samlede produktionskapacitet og mindre end 2 % af den samlede produktion af tovværk og kabler af stål i Kina. Da ingen andre producenter af tovværk og kabler af stål i Kina samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, blev undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping med henblik på at vurdere udviklingen i tilfælde af foranstaltningernes ophævelse baseret på de oplysninger, Kommissionen havde til rådighed, dvs. oplysninger fra den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, anmodningen om en udløbsundersøgelse, oplysninger fra den kinesiske database, oplysninger fra Verdensbanken og andre offentligt tilgængelige oplysninger, jf. betragtning 68, med henblik på at skabe et fuldstændigt billede af de gældende antidumpingforanstaltninger på andre vigtige markeder for tovværk og kabler af stål.

3.3.1.   Produktion, produktionskapacitet og uudnyttet kapacitet i Kina

(60)

Da der ikke forelå andre oplysninger, baserede Kommissionen sine konklusioner på anmodningen om en fornyet undersøgelse, som omfattede en undersøgelse af udbud og efterspørgsel i den kinesiske industri for stålwirer 2012-2016 samt i fremtiden (Supply and Demand-side Developments in the Chinese Steel Wire Rope Industry 2012-2016 as well as in the Near Future (»undersøgelsen«)). Ud fra disse oplysninger blev produktionskapaciteten for tovværk og kabler af stål i Kina anslået til 5,8 mio. ton pr. år, den faktiske produktion blev anslået til ca. 4,0 mio. ton pr. år, og som følge heraf blev den uudnyttede kapacitet i Kina anslået til ca. 1,8 mio. ton i 2016, hvilket er langt over 10 gange større end det samlede EU-forbrug af tovværk og kabler af stål i NUP, jf. betragtning 75.

(61)

Undersøgelsen viste, at forbruget på hjemmemarkedet i Kina udgjorde ca. 3,8 mio. ton pr. år. Undersøgelsen viste ingen nye elementer, der kunne tyde på en væsentlig stigning i efterspørgslen på hjemmemarkedet i Kina i den nærmeste fremtid. Det samme gælder den kinesiske eksport til andre tredjelande, da der ikke foreligger nogen oplysninger, der kan tyde på en væsentlig stigning i efterspørgslen efter tovværk og kabler af stål på verdensplan.

(62)

Hvad angår anmodningen om en udløbsundersøgelse, skal det bemærkes, at oplysningerne heri ikke blev anfægtet af nogen interesseret part. Desuden skal det, jf. betragtning 17 og 18, også erindres, at hovedparten af de kinesiske eksporterende producenter af tovværk og kabler af stål ikke fremlagde de nødvendige oplysninger, som der blev anmodet om, og at den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter tegnede sig for mindre end 3 % af den samlede produktionskapacitet, samarbejdede og fremlagde de relevante oplysninger, som der blev anmodet om.

(63)

Da der ikke foreligger andre oplysninger, blev det derfor konkluderet, at hverken efterspørgslen på hjemmemarkedet eller efterspørgslen på verdensplan efter tovværk og kabler af stål vil kunne absorbere den væsentlige uudnyttede kapacitet i Kina.

3.3.2.   Eksportadfærd i andre tredjelande

(64)

Som det fremgår af betragtning 32-35, kunne de oplysninger, der blev fremlagt af den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter, ikke anvendes til at vurdere de kinesiske eksporterende producenters eksportadfærd i andre tredjelande. Kommissionen måtte derfor gøre brug af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 18 med henblik på at vurdere denne adfærd. Kommissionen anvendte i den forbindelse den kinesiske database, hvilket også var tilfældet i forbindelse med den foregående udløbsundersøgelse (17).

(65)

Det skal imidlertid bemærkes, at den kinesiske database har en bredere varedækning end den undersøgte vare, da den også omfatter snoet tråd, kabler og tovværk af rustfrit stål og tovværk og kabler af stål med største tværmål på ikke over 3 mm. Der kunne derfor ikke foretages en meningsfuld analyse af de eksporterede mængder til andre markeder på grundlag af oplysningerne fra den kinesiske database. Den kinesiske database kunne ikke desto mindre anvendes til prisanalysen. Prisanalysen er baseret på rimelige skøn i betragtning af tilsvarende egenskaber ved andre varer, som eventuelt indgår i analysen.

(66)

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at når man sammenligner de kinesiske priser ved eksport til de fem største eksportmarkeder ud over EU-markedet (Indien, Sydkorea, Thailand, USA og Vietnam) med den normale værdi, som blev fastsat i tredjelandet med markedsøkonomi, jf. betragtning 45-50, lå dumpingmargenerne mellem 129 % og 314 % i NUP. Den kinesiske eksport af tovværk og kabler af stål til disse fem andre markeder udgør ca. 40 % af den samlede kinesiske eksport af tovværk og kabler af stål på verdensplan. På samme grundlag udgjorde dumpingmargenen ved salg til Unionen 97 %.

(67)

Eksporten af tovværk og kabler af stål til andre tredjelande fra Kina var derfor sandsynligvis dumpet i endnu højere grad end eksportsalget til Unionen i NUP. Da der ikke foreligger andre oplysninger, kan prisniveauet ved eksport til andre tredjelande derfor ses som en indikator for, hvordan prisniveauet sandsynligvis vil blive ved eksport til Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves. I betragtning af de lave prisniveauer på tredjelandsmarkederne blev det også konkluderet, at der er en betydelig margen til at reducere priserne ved eksport til Unionen, hvilket potentielt kan medføre øget dumping.

(68)

I henhold til offentligt tilgængelige data (18) har både Tyrkiet (19), Mexico (20) og Brasilien (21) desuden indført antidumpingforanstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina. Colombia indledte for nylig en antidumpingundersøgelse vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina (22) og indførte i december 2017 midlertidige antidumpingforanstaltninger på 15 %. Dette viser klart, at de kinesiske eksporterende producenter af tovværk og kabler af stål også har eksporteret til andre markeder til dumpingpriser. Det viser desuden, at den kinesiske eksport af tovværk og kabler af stål til disse markeder er eller vil blive begrænset, og at de kinesiske eksporterende producenter af tovværk og kabler af stål skal finde alternative markeder til deres uudnyttede kapacitet.

3.3.3.   EU-markedets tiltrækningskraft

(69)

På grundlag af de foreliggende oplysninger blev det, jf. betragtning 66, konstateret, at de eksporterende producenter fra Kina kan opnå højere priser på EU-markedet end i andre tredjelande. I henhold til den kinesiske database var den gennemsnitlige fob-pris (free on board) ved eksport til Unionen i NUP på 1 688 EUR/ton, mens den i gennemsnit kun var på 1 191 EUR/ton ved salg til de fem største tredjelandsmarkeder. Derfor var de kinesiske priser ved eksport til tredjelande ca. 30 % lavere end ved eksport til Unionen (uden hensyntagen til antidumpingtolden på EU-markedet). Dette viser, at EU-markedet er et attraktivt marked, da de kinesiske eksporterende producenter kan skabe højere fortjeneste på salget til Unionen end på deres salg til andre eksportmarkeder.

3.3.4.   Konklusion

(70)

Konklusionen er, at den dumpingmargen, der blev fastsat i NUP, den betydelige uudnyttede kapacitet i Kina, EU-markedets indiskutable tiltrækningskraft og eksportadfærden i andre tredjelande tyder på, at en ophævelse af foranstaltningerne sandsynligvis vil føre til fortsat eller fornyet dumping, og at dumpingeksporten vil trænge ind på EU-markedet i betydelige mængder. Det konkluderes derfor, at der er sandsynlighed for fortsat dumping, hvis de gældende antidumpingforanstaltninger får lov at udløbe.

4.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET SKADE

4.1.   Definition af EU-erhvervsgren og EU-produktion

(71)

I Unionen fremstillede flere end 22 producenter/grupper af producenter tovværk og kabler af stål i NUP. Disse udgør »EU-erhvervsgrenen« jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4.

(72)

Den samlede EU-produktion i NUP blev fastsat til 168 701 ton baseret på anmodningen om en fornyet undersøgelse, yderligere data fra ansøgeren og spørgeskemabesvarelserne fra EU-producenterne i stikprøven.

(73)

Der blev, jf. betragtning 19, udtaget en stikprøve bestående af seks producenter/producentgrupper. Kommissionen indhentede og efterprøvede spørgeskemabesvarelser fra fem EU-producenter. De fem EU-producenter tegnede sig for omkring 43 % af den samlede EU-produktion i NUP. Stikprøven blev derfor anset for at være repræsentativ for EU-erhvervsgrenen.

4.2.   EU-forbrug

(74)

EU-forbruget blev fastsat på grundlag af EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet og mængden af import fra tredjelande til Unionen ud fra data, som blev indberettet til Kommissionen fra medlemsstaterne i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, (»databasen i henhold til artikel 14, stk. 6«) og efterprøvede data fra den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter fra Kina.

(75)

Tabel 1 viser udviklingen i EU-forbruget i den betragtede periode.

Tabel 1

EU-forbrug

 

2013

2014

2015

NUP

Samlet forbrug (ton)

175 589

175 675

170 454

164 446

Indeks (2013 = 100)

100

100

97

94

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, efterprøvede data.

(76)

EU-forbruget var stabilt fra 2013 til 2014 og faldt med 6 % fra 2014 til NUP.

4.3.   Import fra Kina

4.3.1.   Mængde og markedsandel for importen fra Kina

(77)

Kommissionen fastsatte importmængden fra Kina på grundlag af efterprøvede spørgeskemabesvarelser fra den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter og data fra databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, i den betragtede periode.

(78)

På dette grundlag udviklede importen til Unionen fra Kina og den tilsvarende markedsandel sig således:

Tabel 2

Importmængde og markedsandel

 

2013

2014

2015

NUP

Import (ton)

2 697

1 780

3 207

2 005

Indeks (2013 = 100)

100

66

119

74

Markedsandel (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Indeks (2013 = 100)

100

66

122

79

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, efterprøvede data

(79)

I den betragtede periode varierede importmængden af tovværk og kabler af stål fra Kina fra år til år. Et fald på 34 % mellem 2013 og 2014 blev efterfulgt af en stigning på 80 % mellem 2014 og 2015 (23). Endelig faldt importmængden i NUP fra 2 697 ton i 2013 til 2 005 ton. Importmængden faldt samlet set med 26 % i den betragtede periode.

(80)

Markedsandelen for importen fra Kina fulgte en lignende tendens. Den faldt samlet set fra 1,5 % til 1,2 % i den betragtede periode.

4.3.2.   Priserne på importen fra Kina

(81)

Kommissionen fastsatte importpriserne på grundlag af efterprøvede spørgeskemabesvarelser fra den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter og data fra databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, for den betragtede periode. De gennemsnitlige priser på importen til Unionen fra Kina udviklede sig som følger:

Tabel 3

Gennemsnitsprisen for importen fra Kina

 

2013

2014

2015

NUP

Gennemsnitspris uden told (EUR/ton)

1 712

1 360

1 669

2 474

Indeks (2013 = 100)

100

79

98

145

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, efterprøvede data.

(82)

I den betragtede periode varierede gennemsnitsprisen for den importerede vare fra Kina fra år til år. Indledningsvis faldt priserne med 21 % i 2014. I 2015 steg priserne og nåede næsten niveauet fra 2013 og steg yderligere i NUP. Samlet steg priserne med 45 % i den betragtede periode.

4.4.   Prisunderbud

(83)

Kommissionen fastsatte prisunderbuddet i undersøgelsesperioden ved at sammenligne:

a)

de vejede gennemsnitlige salgspriser pr. varetype, som EU-producenterne i stikprøven forlangte af ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, justeret til et ab fabrik-niveau og

b)

de tilsvarende vejede gennemsnitspriser pr. varetype af importen fra den samarbejdsvillige kinesiske gruppe af eksporterende producenter ved salg til den første uafhængige kunde på EU-markedet, fastsat på cif-basis (omkostninger, forsikring og fragt). EU-erhvervsgrenen solgte ingen af de otte varetyper, som blev eksporteret til Unionen af den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter. Med henblik på matchning blev varetyperne forenklet ved at udelade trækstyrken (24) og ved at beregne gennemsnittet af priselementet for forskelle i diameter (25). Med denne metode blev der opnået 100 % matchning.

(84)

Resultatet af sammenligningen blev udtrykt i procent af EU-erhvervsgrenens vejede gennemsnitspriser i NUP. Det manglende underbud viser, at foranstaltningerne er effektive. Hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, og de kinesiske eksporterende producenter af tovværk og kabler af stål opretholder deres eksportpriser på et tilsvarende niveau, vil underbudsmargenen kunne beregnes ved at trække antidumpingtolden fra importprisen. Den således beregnede underbudsmargen ville være på 36,3 %. Denne margen anses for at være en passende indikation af mulige fremtidige priser ved eksport til Unionen, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

4.5.   Import fra andre tredjelande end Kina

(85)

Importen fra andre tredjelande end Kina stammede hovedsagelig fra Republikken Korea, Tyrkiet, Thailand, Rusland og Malaysia.

(86)

Importmængden til Unionen fra andre tredjelande end Kina og de tilsvarende markedsandele og gennemsnitspriser fremgår af tabel 4:

Tabel 4

Import fra andre tredjelande end Kina

 

2013

2014

2015

NUP

Import (ton)

63 381

65 336

63 747

63 798

Indeks (2013 = 100)

100

103

101

101

Markedsandel (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 712

1 588

1 624

1 488

Indeks (2013 = 100)

100

93

95

87

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, efterprøvede data.

(87)

Samlet set var importmængden fra andre tredjelande forholdsvis stabil i den betragtede periode, dog med en let stigning på 1 %.

(88)

Da det samlede EU-forbrug faldt i løbet af den betragtede periode, udmøntede denne stigning sig i en lille forøgelse af deres markedsandel fra 36,1 % til 38,8 % i denne periode.

(89)

I den betragtede periode varierede gennemsnitsprisen for den importerede vare fra andre tredjelande end Kina fra år til år. Indledningsvis faldt priserne med 7 % i 2014. I 2015 steg priserne med 2 % og faldt igen med 8 % i NUP. Samlet set faldt priserne med 13 % i den betragtede periode.

4.5.1.   Importen fra de lande, som er omfattet af de udvidede foranstaltninger

Republikken Korea

(90)

Republikken Korea havde den næststørste markedsandel på EU-markedet efter EU-erhvervsgrenen i den betragtede periode.

(91)

Som nævnt i betragtning 4 blev de oprindelige foranstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål fra Kina omgået via Republikken Korea. Antidumpingtolden på importen af varer med oprindelse i Kina blev derfor udvidet i 2010 til også at omfatte importen af samme vare, afsendt fra Republikken Korea, bortset fra de varer, der er fremstillet af 15 rent koreanske producenter.

(92)

Stort set hele importen til Unionen af tovværk og kabler af stål fra Republikken Korea i NUP kom fra de eksporterende producenter, der blev fritaget fra den udvidede antidumpingtold, dvs. 99,98 % af importen fra Korea.

(93)

Tabel 5 viser udviklingen i mængde, markedsandel og gennemsnitspriser for import til Unionen fra Korea i den betragtede periode:

Tabel 5

Importmængde, markedsandel og gennemsnitspris fra Korea

 

2013

2014

2015

NUP

Import (ton)

36 800

34 157

30 274

32 928

Indeks (2013 = 100)

100

93

82

89

Markedsandel (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Indeks (2013 = 100)

100

93

85

96

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 559

1 621

1 646

1 506

Indeks (2013 = 100)

100

104

106

97

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6.

(94)

Importmængden fra Republikken Korea faldt i den betragtede periode med 11 %, altså lidt hurtigere end den nedadgående tendens i forbruget.

(95)

Da importmængden faldt hurtigere end forbruget, faldt markedsandelen kun en smule fra 21,0 % til 20,0 % i den betragtede periode.

(96)

Gennemsnitsprisen på importen steg fra 2013 til 2015 med 6 % og faldt i NUP med 9 %, hvilket udgør et samlet fald på 3 % i den betragtede periode. Gennemsnitsprisen (cif-pris uden told) var 48 % lavere end EU-erhvervsgrenens gennemsnitspris (ab fabrik).

Marokko

(97)

Det blev konstateret, at importen med oprindelse i eller afsendt fra Marokko var tæt på nul i den betragtede periode. Der var således ikke behov for en yderligere analyse.

4.5.2.   Import fra de tredjelande, som var genstand for antidumpingtold i den betragtede periode

Ukraine og Moldova

(98)

I den betragtede periode var der stadig en antidumpingtold på 51,8 % på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Ukraine, som blev udvidet til også at omfatte import af samme vare afsendt fra Moldova, uanset om varen er angivet med oprindelse i Moldova.

(99)

Disse foranstaltninger udløb den 10. februar 2017, jf. betragtning 11.

(100)

Det blev konstateret, at importen med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine og Moldova var tæt på nul i den betragtede periode. Der var således ikke behov for en yderligere analyse for den betragtede periode.

4.5.3.   Import fra andre tredjelande

(101)

Importen fra de øvrige tredjelande kom hovedsagelig fra Tyrkiet, Thailand, Rusland og Malaysia. Udviklingen i denne import fremgår af tabel 6:

Tabel 6

Import fra andre tredjelande

 

2013

2014

2015

NUP

Tyrkiet

Import (ton)

6 814

8 608

7 508

7 028

Indeks (2013 = 100)

100

126

110

103

Markedsandel (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 384

1 322

1 328

1 255

Indeks (2013 = 100)

100

95

96

91

Thailand

Import (ton)

5 206

6 514

6 268

6 122

Indeks (2013 = 100)

100

125

120

118

Markedsandel (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 445

1 391

1 656

1 468

Indeks (2013 = 100)

100

96

115

102

Rusland

Import (ton)

1 639

3 541

5 063

4 838

Indeks (2013 = 100)

100

216

309

295

Markedsandel (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 341

1 150

1 135

1 057

Indeks (2013 = 100)

100

86

85

79

Malaysia

Import (ton)

4 525

4 377

5 932

4 530

Indeks (2013 = 100)

100

97

131

100

Markedsandel (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 552

1 416

1 437

1 343

Indeks (2013 = 100)

100

91

93

87

Andre lande

Import (ton)

8 257

8 061

8 701

8 294

Indeks (2013 = 100)

100

98

105

100

Markedsandel (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Gennemsnitspris (EUR/ton)

2 951

2 180

2 196

1 967

Indeks (2013 = 100)

100

96

108

100

I alt

Import (ton)

26 441

31 102

33 472

30 812

Indeks (2013 = 100)

100

118

127

117

Markedsandel (%)

15

18

20

19

Gennemsnitspris (EUR/ton)

1 912

1 552

1 605

1 471

Indeks (2013 = 100)

100

81

84

77

Kilde: Databasen i henhold til artikel 14, stk. 6.

(102)

Den samlede import fra andre tredjelande steg med 27 % i perioden 2013-2015. I NUP faldt importen med 10 %. Samlet set steg importen med 17 % i den betragtede periode. Da forbruget faldt i den betragtede periode, jf. betragtning 76, steg markedsandelen for importen fra andre tredjelande fra 15 % til 19 % i samme periode.

(103)

Importen fra Tyrkiet var svingende i den betragtede periode, men i NUP var den på samme niveau som i 2013 (begyndelsen af den betragtede periode), nemlig 7 028 ton. Samlet set var markedsandelen for denne import forholdsvis stabil med kun en svag stigning på 0,4 procentpoint i den betragtede periode, dvs. fra 3,9 % i 2013 til 4,3 % i NUP. Gennemsnitsprisen faldt med 9 %.

(104)

Importen fra Thailand steg med 25 % fra 2013 til 2014, men faldt konstant herefter og var i NUP på 6 122 ton, hvilket var en stigning fra 5 206 ton i 2013. Den samlede stigning i importen var på 18 % i den betragtede periode. Markedsandelen steg også i 2014 og var stabil indtil NUP. Den gennemsnitlige importpris varierede i perioden 2014-2015 (– 4 %, + 15 %) og nåede i NUP et niveau på 2 % over niveauet i 2013.

(105)

Importen fra Rusland steg markant i den betragtede periode, men var på et forholdsvis lavt niveau i hele den betragtede periode. Markedsandelen for denne import steg fra 0,9 % til 2,9 %. Den gennemsnitlige importpris steg med 21 % i den betragtede periode.

(106)

Importen fra Malaysia svingede i begyndelsen af den betragtede periode, men i NUP var den næsten på samme niveau som i 2013, nemlig 4 530 ton. Til trods for visse udsving i den betragtede periode steg markedsandelen for den malaysiske import generelt kun lidt, nemlig med 0,2 procentpoint. Den gennemsnitlige importpris faldt med 13 % i løbet af den betragtede periode.

(107)

I NUP var importpriserne på tovværk og kabler af stål fra Tyrkiet, Thailand, Rusland og Malaysia generelt lavere end EU-erhvervsgrenens gennemsnitspriser (49-63 %). De var også lavere end importpriserne fra Kina (41 %-57 %).

4.6.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.6.1.   Generelle bemærkninger

(108)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, undersøgte Kommissionen alle økonomiske faktorer og forhold, der kunne have indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.

(109)

Ved konstateringen af skade skelnede Kommissionen mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skadesindikatorer. Kommissionen evaluerede de makroøkonomiske indikatorer for hele EU-erhvervsgrenen ud fra oplysninger fra ansøgeren, som blev krydstjekket med oplysninger fra en række EU-producenter i perioden inden undersøgelsen og de verificerede spørgeskemabesvarelser fra EU-producenterne i stikprøven. Kommissionen evaluerede de mikroøkonomiske indikatorer ud fra efterprøvede oplysninger i spørgeskemabesvarelserne fra de EU-producenter, der indgik i stikprøven. Begge datasæt blev fundet repræsentative for EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(110)

De makroøkonomiske indikatorer er: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, produktivitet og dumpingmargenens størrelse.

(111)

De mikroøkonomiske indikatorer er: gennemsnitlige enhedspriser, gennemsnitlige enhedsomkostninger, arbejdskraftomkostninger, lagerbeholdninger, rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital.

4.6.2.   Makroøkonomiske indikatorer

4.6.2.1.   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(112)

Tabel 7 viser udviklingen i den samlede EU-produktion, -produktionskapacitet og -kapacitetsudnyttelse i den betragtede periode:

Tabel 7

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2013

2014

2015

NUP

Produktion (ton)

206 053

203 763

193 757

168 701

Indeks (2013 = 100)

100

99

94

82

Produktionskapacitet (ton)

290 092

299 773

301 160

305 550

Indeks (2013 = 100)

100

103

104

105

Kapacitetsudnyttelse (%)

71

68

64

55

Indeks (2013 = 100)

100

96

91

78

Kilde: Ansøgeren, oplysninger i perioden inden undersøgelsen og verificerede spørgeskemabesvarelser.

(113)

Den samlede produktionsmængde var forholdsvis stabil i perioden 2013-2014 og faldt med 5 % i 2015. I NUP faldt produktionsmængden dog yderligere med 12 %. Samlet set faldt produktionsmængden med 18 % i den betragtede periode.

(114)

Produktionskapaciteten steg en anelse i den betragtede periode og samlet set med kun 5 %.

(115)

Kapacitetsudnyttelsen faldt således fra 71 % i 2013 til 55 % i NUP. Samlet set faldt kapacitetsudnyttelsen med 22 % i den betragtede periode, hvilket skyldtes faldet i produktionsmængden.

4.6.2.2.   Salgsmængde og markedsandel

(116)

EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig som følger i den betragtede periode:

Tabel 8

Salgsmængde og markedsandel

 

2013

2014

2015

NUP

Salgsmængde (ton)

109 511

108 559

103 499

98 643

Indeks (2013 = 100)

100

99

95

90

Markedsandel (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Indeks (2013 = 100)

100

99

97

96

Kilde: Ansøgeren, oplysninger i perioden inden undersøgelsen og verificerede spørgeskemabesvarelser.

(117)

Salgsmængden fulgte den samme tendens som produktionsmængden. Den var forholdsvis stabil i perioden 2013-2014 og faldt med 5 % i 2015. I NUP faldt produktionsmængden med yderligere 5 %. Samlet set faldt salgsmængden med 10 % i den betragtede periode.

(118)

EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt med 2,4 procentpoint fra 62,4 % til 60,0 % i løbet af den betragtede periode.

4.6.2.3.   Vækst

(119)

I den betragtede periode faldt EU-forbruget med 6 %. EU-erhvervsgrenens salgsmængde faldt i endnu højere grad, nemlig med 10 %. EU-erhvervsgrenen havde følgelig et tab på 2,4 procentpoint i markedsandel. Faldet i salgsmængden blev også afspejlet i kapacitetsudnyttelsen, som faldt med 22 %

4.6.2.4.   Beskæftigelse og produktivitet

(120)

Beskæftigelsen og produktiviteten udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 9

Beskæftigelse og produktivitet

 

2013

2014

2015

NUP

Antal ansatte

3 329

3 309

3 238

3 026

Indeks (2013 = 100)

100

99

97

91

Produktivitet (ton/ansat)

62

62

60

56

Indeks (2013 = 100)

100

99

97

90

Kilde: Ansøgeren, oplysninger i perioden inden undersøgelsen og verificerede spørgeskemabesvarelser.

(121)

Antallet af ansatte i EU-erhvervsgrenen faldt i den betragtede periode med 9 %, og det største fald fandt sted i NUP. Det fulgte faldet i produktion og salgsmængde, som beskrevet i betragtning 113 og 117.

(122)

Som et resultat af det hurtigere fald i produktionen end i antallet af ansatte, faldt produktiviteten i den betragtede periode med 10 %.

4.6.2.5.   Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(123)

Undersøgelsen viste, jf. betragtning 57, at importen af den undersøgte vare fra Kina fortsat kom ind på EU-markedet til dumpingpriser med en dumpingsats på 16,7 %. Mængden af importen var lav, hvilket skyldtes de gældende antidumpingforanstaltningers effektivitet. Ikke desto mindre var den kinesiske import til stede på EU-markedet med en markedsandel på 1,2 % i NUP (jf. tabel 2).

(124)

I den tidligere udløbsundersøgelse viste EU-erhvervsgrenen tegn på genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping. I den betragtede periode var genrejsningsprocessen aftagende, og de vigtigste skadesindikatorer viste en faldende tendens. Desuden førte en lavere efterspørgsel efter bulkvarer og faldet i oliepriserne til en reduceret aktivitet inden for minedrift og olie- og gasindustrien. Herefter fulgte en negativ indvirkning på efterspørgslen efter tovværk og kabler af stål, hvilket førte til et fald i forbruget på 6 % i den betragtede periode (jf. tabel 1).

(125)

På grund af det gradvise fald i priserne på EU-markedet i den betragtede periode kunne EU-erhvervsgrenen ikke fortsætte med at genrejse sig efter virkningerne af tidligere dumping.

4.6.3.   Mikroøkonomiske indikatorer

4.6.3.1.   Priser og faktorer, som påvirker priserne

(126)

EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige priser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 10

Gennemsnitlige salgspriser og enhedsomkostninger

 

2013

2014

2015

NUP

Gennemsnitlig enhedssalgspris i Unionen (EUR/ton)

3 297

3 133

2 950

2 887

Indeks (2013 = 100)

100

95

89

88

Enhedsproduktionsomkostninger i Unionen (EUR/ton)

2 774

2 866

3 072

3 138

Indeks (2013 = 100)

100

103

111

113

Kilde: Verificerede spørgeskemabesvarelser.

(127)

EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige enhedssalgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen faldt med 12 % i den betragtede periode.

(128)

Samtidig steg de gennemsnitlige enhedsproduktionsomkostninger med 13 % i den betragtede periode. Denne stigning i enhedsomkostningerne skyldtes hovedsagelig faldet i produktionen og salgsmængden (henholdsvis 18 % og 10 % i den betragtede periode, jf. betragtning 113 (se tabel 7) og 117 (se tabel 8)). Det skal bemærkes, at denne stigning i enhedsomkostningerne fandt sted til trods for, at de samlede produktionsomkostninger faldt i den betragtede periode. Selv om det lykkedes EU-erhvervsgrenen at reducere de samlede produktionsomkostninger, var den således ikke i stand til at reducere de samlede enhedsproduktionsomkostninger på grund af det omfattende fald i produktions- og salgsmængden.

4.6.3.2.   Arbejdskraftomkostninger

(129)

EU-producenternes gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 11

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

 

2013

2014

2015

NUP

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

48 708

48 277

51 586

50 021

Indeks (2013 = 100)

100

99

106

103

Kilde: Verificerede spørgeskemabesvarelser.

(130)

Samlet set steg de gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger med 3 % i den betragtede periode efter små udsving i den betragtede periode.

4.6.3.3.   Lagerbeholdninger

(131)

EU-producenternes lagerbeholdninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 12

Lagerbeholdninger

 

2013

2014

2015

NUP

Slutlagre (ton)

15 191

15 889

15 260

14 796

Indeks (2013 = 100)

100

105

100

97

Slutlagre i procent af produktionen (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Indeks (2013 = 100)

100

104

105

138

Kilde: Verificerede spørgeskemabesvarelser.

(132)

Lagerbeholdningerne faldt en anelse, nemlig med 3 % i den betragtede periode. Da EU-erhvervsgrenen er nødt til at opretholde et minimumslager af de mest almindelige typer af tovværk og kabler af stål til umiddelbart at kunne dække efterspørgslen, kunne lagerbeholdningerne ikke falde yderligere, og deres værdi udtrykt i procent af produktionen steg derfor med 38 %.

4.6.3.4.   Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(133)

EU-erhvervsgrenens rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 13

Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast

 

2013

2014

2015

NUP

Rentabilitet ved det samlede salg i Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Indeks (2013 = 100)

100

81

34

– 21

Likviditet (1 000 EUR)

42 881

36 692

33 631

8 885

Indeks (2013 = 100)

100

86

78

21

Investeringer (1 000 EUR)

12 014

8 843

9 003

5 950

Indeks (2013 = 100)

100

74

75

50

Investeringsafkast (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Indeks (2013 = 100)

100

62

26

– 16

Kilde: Verificerede spørgeskemabesvarelser.

(134)

EU-erhvervsgrenens rentabilitet faldt i den betragtede periode; fortjenesten var først på 7,5 % i 2013 og endte med et tab i NUP på 1,6 %.

(135)

Likviditeten faldt betydeligt i den betragtede periode, nemlig med 79 %. Den er en yderligere indikator for EU-erhvervsgrenen dårlige resultater i forbindelse med driftsaktiviteter og for den mangel på likviditet, som erhvervsgrenen oplevede.

(136)

Samlet set faldt investeringerne med 50 % i den betragtede periode. På grund af faldende fortjenstmargener og det høje prispres var investeringerne hovedsagelig begrænset til investeringer foranlediget af miljø- og sikkerhedskrav. Samtidig var der kun få investeringer vedrørende drift og produktionsteknologi med henblik på at øge effektiviteten og produktiviteten i undersøgelsesperioden.

(137)

Investeringsafkastet måler fortjenesten eller tabet på en investering i forhold til, hvor mange penge der investeres. I den betragtede periode faldt det fra 33,3 % til – 5,2 %.

4.6.4.   Konklusion vedrørende skade

(138)

På grund af den gældende antidumpingtold fortsatte EU-erhvervsgrenen med at genrejse sig efter virkningerne af tidligere skadevoldende dumping i de første to år (2013-2014) af den betragtede periode og var i stand til at beholde en fortjenstmargen, der oversteg målfortjenesten på 5 %.

(139)

Ikke desto mindre førte en lavere efterspørgsel efter bulkvarer og faldet i oliepriserne til en reduceret aktivitet inden for minedrift og olie- og gasindustrien. Følgelig faldt efterspørgslen efter tovværk og kabler af stål i den betragtede periode. EU-erhvervsgrenen blev direkte berørt af denne nedgang i efterspørgslen, hvilket gav sig udslag i et fald i produktionen og salgsmængden samt markedsandelen. Samtidig steg andelen af tovværk og kabler af stål til lavpris og førte til et fald i EU-erhvervsgrenens priser og en yderligere forringelse af erhvervsgrenens finansielle resultater. Næsten alle skadesindikatorer forværredes således. På dette grundlag konkluderes det, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade.

(140)

Importen af tovværk og kabler af stål fra Kina havde en begrænset negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenens skadevoldende situation. Som følge af de gældende foranstaltninger var deres markedsandel lav i hele den betragtede periode. Importen af tovværk og kabler af stål fra Kina var dog fortsat til stede på EU-markedet.

(141)

Samtidig havde importen fra andre tredjelande en samlet markedsandel på 38,8 % med en svagt stigende tendens i den betragtede periode (se tabel 4). De gennemsnitlige importpriser fra andre tredjelande viste en faldende tendens og lå langt under EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet. Importen påvirkede således EU-erhvervsgrenens skadevoldende situation betydeligt. Som det allerede fremgår af betragtning 85-89, var markedsandelen for importen ikke blot stabil, men blev også øget. Derudover faldt den gennemsnitlige importpris i den samme periode (jf. betragtning 89) og medførte et yderligere pres i nedadgående retning på EU-erhvervsgrenens priser, hvilket førte til et fald i EU-erhvervsgrenens priser på 12 % i den betragtede periode (jf. betragtning 127) og en yderligere forværring af erhvervsgrenens finansielle resultater.

(142)

Kommissionen konkluderede derfor, at EU-erhvervsgrenen har nydt godt af de oprindelige foranstaltninger, da den i de to første år af den betragtede periode (2013-2014) fortsatte med at genrejse sig efter virkningerne af tidligere skadevoldende dumping. Genrejsningen blev dog sat i stå som følge af ovennævnte faktorer.

4.7.   Sandsynligheden for fornyet skade som følge af importen fra Kina

4.7.1.   Indledende bemærkninger

(143)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, undersøgte Kommissionen, om den kinesiske import igen ville forårsage væsentlig skade, hvis foranstaltningerne over for Kina fik lov at udløbe. Undersøgelsen har vist, at importen fra Kina skete til dumpingpriser i NUP (jf. betragtning 57), og at der var sandsynlighed for fortsat dumping, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe (jf. betragtning 70).

(144)

For at fastsætte sandsynligheden for fornyet skade blev følgende elementer analyseret: i) produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina, ii) de mulige prisniveauer for importen fra Kina, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, iii) de kinesiske eksporterende producenters adfærd i andre tredjelande, iv) EU-markedets tiltrækningskraft og v) virkningerne af den kinesiske import på EU-erhvervsgrenens situation, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

4.7.1.1.   Produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina

(145)

Producenterne i Kina har, jf. betragtning 60, en omfattende produktionskapacitet i Kina og som følge heraf en uudnyttet kapacitet, som langt overstiger ikke blot eksportmængden til Unionen i NUP, men også det samlede EU-forbrug i NUP.

(146)

Som anført i betragtning 63 var der desuden ingen elementer, der kunne tyde på en væsentlig stigning i forbruget af tovværk og kabler af stål på hjemmemarkedet i Kina eller på andre tredjelandes markeder i den nærmeste fremtid. Kommissionen konkluderede derfor, at forbruget på det kinesiske hjemmemarked eller andre tredjelandes markeder ikke kunne absorbere den uudnyttede kapacitet.

4.7.1.2.   Mulige prisniveauer for importen fra Kina

(147)

Som nævnt i betragtning 18 indberettede den eneste samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenter i Kina ikke sit eksportsalg til andre tredjelandsmarkeder. Da der ikke forelå andre oplysninger, blev den kinesiske database anvendt til at fastsætte de kinesiske eksportpriser til andre tredjelandsmarkeder.

(148)

Prisniveauet for denne eksport blev også taget i betragtning som et rimeligt skøn over mulige fremtidige prisniveauer ved eksport til Unionen, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

(149)

Eksportpriserne fra Kina til andre eksportmarkeder lå, jf. betragtning 69, i gennemsnit betydeligt under priserne ved eksport til Unionen, nemlig ca. 30 %. På dette grundlag blev det konkluderet, at producenterne i Kina har en betydelig margen til at reducere priserne ved eksport til Unionen.

(150)

Uden hensyntagen til antidumpingtolden underbød den samarbejdsvillige gruppe af eksporterende producenters importpris desuden EU-erhvervsgrenens salgspriser med 36,3 % i NUP, jf. betragtning 84. Dette anses for at være en passende indikation af mulige fremtidige priser ved eksport til Unionen, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

4.7.1.3.   De kinesiske eksporterende producenters adfærd i andre tredjelande

(151)

Da der ikke forelå andre oplysninger, blev den kinesiske database anvendt til at fastsætte de kinesiske eksportpriser til andre tredjelandsmarkeder, jf. betragtning 64 og 65.

(152)

Ifølge disse oplysninger var de kinesiske eksportpriser for tovværk og kabler af stål til andre tredjelandsmarkeder i gennemsnit mellem ca. 40 % og ca. 80 % lavere end EU-erhvervsgrenens salgspriser, afhængigt af eksportmarkedet.

(153)

De tre største markeder for den kinesiske eksport af tovværk og kabler af stål udtrykt i mængder i NUP var Republikken Korea (123 891 ton eller 11 % af den samlede eksport), USA (97 936 ton eller 9 % af den samlede eksport) og Vietnam (76 344 ton eller 7 % af den samlede eksport). Den gennemsnitlige pris ved eksport til disse markeder var på hhv. 1 107 EUR/ton, 1 444 EUR/ton og 781 EUR/ton. De gennemsnitlige priser til disse lande lå således mellem 50 % og ca. 80 % under EU-erhvervsgrenens gennemsnitspris.

4.7.1.4.   EU-markedets tiltrækningskraft

(154)

I betragtning af prisanalysen i foregående betragtning vil de kinesiske eksporterende producenter, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, have en betydelig kapacitet til at sænke deres importpriser til EU-markedet og stadig opnå højere priser på EU-markedet end på andre tredjelandsmarkeder. De kinesiske eksporterende producenter har således et stort incitament til at omdirigere deres eksport til Unionen, hvor de kan opnå højere priser og stadig være i stand til at underbyde EU-erhvervsgrenens salgspriser betydeligt. De vil desuden have et incitament til at eksportere mindst en del af deres uudnyttede kapacitet til lave priser til EU-markedet.

(155)

Et andet tegn på EU-markedets tiltrækningskraft er den omstændighed, at der siden indførelsen af foranstaltningerne har været forsøg på omgåelse fra de kinesiske eksportørers side, som blev opdaget og neutraliseret, jf. betragtning 2 og 4.

(156)

Tilstedeværelsen af dumpingimporten fra Kina til trods for, at der siden 1999 har været indført foranstaltninger, viser også EU-markedets tiltrækningskraft.

(157)

Det konkluderes derfor, at de eksporterende producenter i Kina har potentialet og incitamentet til i væsentlig grad at øge omfanget af deres eksport af tovværk og kabler af stål til Unionen til dumpingpriser, der i betydelig grad underbyder EU-erhvervsgrenens priser, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

4.7.2.   Virkning på EU-erhvervsgrenen

(158)

I et scenario, hvor EU-erhvervsgrenen bevarer sit nuværende prisniveau, vil den ikke være i stand til at opretholde sin salgsmængde og markedsandel over for lavprisimporten fra Kina. Det er meget sandsynligt, at den kinesiske markedsandel vil stige hurtigt, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe. Dette vil højst sandsynligt ske på EU-erhvervsgrenens bekostning, da dennes prisniveau er højest. Hvis EU-erhvervsgrenen påføres et tab af salgsmængde, vil dette føre til en endnu lavere kapacitetsudnyttelse og en stigning i de gennemsnitlige produktionsomkostninger. Dette vil medføre en yderligere forværring af EU-erhvervsgrenens finansielle situation og af den tabsgivende situation, som allerede opstod i NUP.

(159)

Hvis EU-erhvervsgrenen imidlertid beslutter at sænke sine priser i et forsøg på at fastholde sin salgsmængde og markedsandel, vil dens finansielle situation næsten øjeblikkeligt forværres og den tabsgivende situation, som blev observeret i NUP, vil blive væsentligt forværret.

(160)

I begge scenarier vil foranstaltningernes udløb sandsynligvis have en negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenens situation, især på beskæftigelsen. I den betragtede periode blev EU-erhvervsgrenen allerede tvunget til at reducere den produktrelaterede beskæftigelse med 9 % (jf. tabel 9). En yderligere forværring af EU-erhvervsgrenens situation kan medføre lukning af hele produktionsanlæg.

(161)

Det kan derfor konkluderes, at der er stor sandsynlighed for, at foranstaltningernes udløb vil føre til fornyet skade som følge af importen af tovværk og kabler af stål fra Kina, og at EU-erhvervsgrenens allerede skadevoldende situation sandsynligvis vil forværres yderligere.

(162)

I den betragtede periode 2007-2010 for den tidligere udløbsundersøgelse udviklede EU-erhvervsgrenens økonomiske situation sig positivt. Erhvervsgrenen var i stand til at opretholde en rentabilitet tæt på målfortjenesten på 5 %, selv i de to første år af den betragtede periode i den aktuelle undersøgelse (2013-2014). EU-erhvervsgrenen har således vist sig at være strukturelt levedygtig og i stand til at vende en tabsgivende situation. I den betragtede periode i den nuværende udløbsundersøgelse befandt EU-erhvervsgrenen sig dog igen i en vanskelig økonomisk situation, som forventes at blive yderligere forværret, hvis foranstaltningerne udløber. Den vil således ikke være i stand til at genrejse sig fra den nuværende skadevoldende situation, og vil i stedet lide yderligere skade som følge af den sandsynlige stigning i importen af tovværk og kabler af stål fra Kina til dumpingpriser.

(163)

Det erkendes, at importen af tovværk og kabler af stål fra Republikken Korea og andre tredjelande på grund af deres omfang og lave priser er faktorer, der bidrager til den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, var denne undersøgelse imidlertid begrænset til en vurdering af, om der er sandsynlighed for fornyet skade forårsaget af importen af tovværk og kabler af stål fra Kina til skadevoldende priser, hvis de gældende antidumpingforanstaltninger udløber. I betragtning af EU-erhvervsgrenens sårbare situation vil enhver væsentlig stigning i importen fra Kina forværre denne situation på grund af den betydelige uudnyttede kapacitet i Kina, EU-markedets tiltrækningskraft og de mulige lave priser på eksporten af tovværk og kabler af stål fra Kina til Unionen.

(164)

Det forhold, at importen af tovværk og kabler af stål fra Kina til EU-markedet i øjeblikket trænger ind i meget mindre mængder end før indførelsen af foranstaltningerne, viser, at antidumpingtolden reelt har bidraget til at genetablere lige konkurrencevilkår mellem de kinesiske eksportører af den undersøgte vare og EU-erhvervsgrenen. Det forhold, at importen fra Republikken Korea og andre tredjelande underbød importen fra Kina, rejser ikke tvivl om Kommissionens forpligtelse til at holde sig inden for rammerne af denne undersøgelse. Som anført i betragtning 165 har Kommissionen påvist, at der er stor sandsynlighed for, at udløbet af foranstaltningerne vil føre til fornyet skade.

4.7.3.   Konklusion

(165)

Kommissionen konkluderede, at en ophævelse af foranstaltningerne efter al sandsynlighed vil føre til en betydelig stigning i dumpingimporten af tovværk og kabler af stål fra Kina til priser, der underbyder EU-erhvervsgrenens priser og dermed yderligere forværrer den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Som følge heraf vil EU-erhvervsgrenens levedygtighed være alvorligt truet.

5.   UNIONENS INTERESSER

(166)

Kommissionen undersøgte i henhold til grundforordningens artikel 21, om opretholdelsen af de gældende antidumpingforanstaltninger ville være i strid med Unionens interesser som helhed. Unionens interesser blev fastsat på grundlag af en vurdering af alle de forskellige involverede parters interesser, herunder EU-erhvervsgrenens, importørernes og brugernes interesser.

(167)

Alle interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger, jf. grundforordningens artikel 21, stk. 2.

(168)

Det bør erindres, at det i den foregående udløbsundersøgelse blev fastslået, at det ikke var i strid med Unionens interesser at vedtage foranstaltninger. Da denne undersøgelse er en udløbsundersøgelse og dermed analyserer en situation, hvor der allerede har været indført antidumpingforanstaltninger, giver det endvidere mulighed for at foretage en vurdering af eventuelle uønskede negative virkninger for de berørte parter af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(169)

På dette grundlag blev det undersøgt, om der til trods for konklusionerne om sandsynligheden for fortsat eller fornyet skadevoldende dumping var tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at opretholde foranstaltningerne i dette særlige tilfælde.

5.1.   EU-erhvervsgrenens interesser

(170)

Undersøgelsen har også vist, at hvis foranstaltningerne udløber, vil dette sandsynligvis have en betydelig negativ virkning på EU-erhvervsgrenen, og dennes aktuelle sårbare økonomiske situation vil blive yderligere forværret. Udløbet af foranstaltningerne vil være en alvorlig trussel for EU-erhvervsgrenens levedygtighed og tvinge EU-producenterne til at indstille deres aktiviteter, hvorved EU-markedet vil blive helt afhængigt af import af tovværk og kabler af stål.

(171)

EU-erhvervsgrenen har tidligere vist sig at være en levedygtig erhvervsgren med positive økonomiske og finansielle resultater. Det lykkedes den at forblive rentabel med en fortjenstmargen, der oversteg målfortjenesten.

(172)

Det vil derfor være i EU-erhvervsgrenens interesse at antidumpingforanstaltningerne opretholdes.

5.2.   Importørernes interesser

(173)

Der var, jf. betragtning 20-22 og 24, ingen importører, der samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse eller fremlagde de ønskede oplysninger. Der mindes om, at det i de foregående undersøgelser blev fastslået, at virkningerne af indførelsen af foranstaltninger ikke ville blive omfattende. Da der ikke foreligger beviser, der antyder det modsatte, kan det følgelig bekræftes, at de gældende foranstaltninger ikke har haft en væsentlig negativ indvirkning på deres økonomiske situation, og at videreførelsen af foranstaltninger ikke vil påvirke importørerne i urimelig grad.

5.3.   Brugernes interesser

(174)

Tovværk og kabler af stål benyttes til mange formål, herunder fiskeri, søfart, olie- og gasindustrien, minedrift, skovbrug, flytransport, bygningsingeniørarbejde, anlægsvirksomhed og løfteanordninger.

(175)

Der var, jf. betragtning 23 og 24, ingen brugere, der samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse eller fremlagde de ønskede oplysninger. Nogle af de brugere, der gav sig til kende, anførte, at de kun i begrænset omfang anvendte tovværk og kabler af stål. Som i de foregående undersøgelser blev det derfor konkluderet, at de gældende foranstaltninger ikke havde nogen væsentlig negativ indvirkning på brugernes økonomiske situation, og at videreførelsen af foranstaltningerne således ikke vil påvirke brugerindustriernes situation i urimelig grad.

5.4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(176)

Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke er nogen tvingende grunde i forbindelse med Unionens interesser til ikke at opretholde de endelige antidumpingforanstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål fra Kina.

6.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(177)

Alle interesserede parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er hensigten at anbefale, at de nuværende foranstaltninger på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Kina opretholdes. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af disse oplysninger. Kommissionen modtog ingen bemærkninger fra parterne.

(178)

Som anført i betragtning 6 blev den gældende antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål fra Kina udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko eller Republikken Korea. Den antidumpingtold, der opretholdes på importen af tovværk og kabler af stål fra Kina, bør fortsat være udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko eller Republikken Korea. Den marokkanske eksporterende producent, som blev fritaget for de foranstaltninger, der blev udvidet ved forordning (EF) nr. 1886/2004, bør også fritages for de foranstaltninger, der indføres ved denne forordning. De 15 eksporterende producenter i Republikken Korea, som blev fritaget for de foranstaltninger, der blev udvidet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010, bør også fritages for de foranstaltninger, der indføres ved denne forordning.

(179)

I lyset af Domstolens seneste praksis (26) er det hensigtsmæssigt at fastsætte de morarenter, der skal betales i tilfælde af tilbagebetaling af en endelig told, fordi de pågældende bestemmelser vedrørende told ikke fastsætter en sådan rente, og anvendelsen af nationale regler ville føre til urimelige konkurrenceforvridninger mellem de økonomiske aktører, alt efter hvilken medlemsstat der vælges til toldklareringen.

(180)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål, herunder lukkede tove, med undtagelse af tovværk og kabler af rustfrit stål, med største tværmål over 3 mm, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98 (Taric-kode 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 og 7312109819).

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til 60,4 % af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

3.   Den endelige antidumpingtold på importen af varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina som anført i stk. 2, udvides til også at omfatte importen af samme tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i Marokko (Taric-kode 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 og 7312109812) bortset fra varer fremstillet af Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marokko (Taric-tillægskode A567) og importen af samme tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea (Taric-kode 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 og 7312109813) bortset fra varer fremstillet af følgende virksomheder:

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Republikken Korea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd., Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Artikel 2

De relevante gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat. De morarenter, der skal betales i tilfælde af tilbagebetaling, der giver anledning til retten til betaling af morarenter, er den sats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank til dennes vigtigste refinansieringstransaktioner, som er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, der er gældende den første kalenderdag i den måned, hvor fristen udløber, forhøjet med et procentpoint.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1796/1999 af 12. august 1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Ungarn, Indien, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af denne vare med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 217 af 17.8.1999, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 760/2004 af 22. april 2004 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1796/1999 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Ukraine til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Moldova, uanset om det er angivet, at varen har oprindelse i Moldova (EUT L 120 af 24.4.2004, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1886/2004 af 25. oktober 2004 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1796/1999 på import af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, til også at omfatte import af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, uanset om denne import er angivet som værende af marokkansk oprindelse eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen fra én marokkansk eksportør (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1858/2005 af 8. november 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Sydafrika og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96 (EUT L 299 af 16.11.2005, s. 1).

(7)  Meddelelse om udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 203 af 11.8.2004, s. 4).

(8)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 af 26. april 2010 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1858/2005 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Malaysia (EUT L 117 af 11.5.2010, s. 1).

(9)  Meddelelse om udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 311 af 16.11.2010, s. 16).

(10)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 af 27. januar 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, Moldova og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i de lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Sydafrika i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 36 af 9.2.2012, s. 1).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).

(12)  Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 180 af 19.5.2016, s. 2).

(13)  Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT C 41 af 8.2.2017, s. 5).

(14)  Meddelelse om udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 41 af 8.2.2017, s. 4).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (senest læst 28.9.2017).

(16)  Domstolens dom i sag C-15/12 P af 19. september 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials mod Rådet for Den Europæiske Union, EU:C:2013:572, præmis 34-35.

(17)  Se betragtning 51 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012

(18)  Bown, Chad P. (2016) »Global Antidumping Database«, Verdensbanken, juni, kilde: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/.

(19)  Tolden beløber sig til 1 000 USD/ton.

(20)  Tolden beløber sig til 2 580 USD/ton.

(21)  Tolden beløber sig til mellem 124,33 og 627 USD/ton.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (senest læst 2.2.2018).

(23)  Procentmæssig stigning i importmængden, tabel 2: (119-66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %.

(24)  Trækstyrken af et kabel viser dets evne til at modstå et vist træk.

(25)  i) et gennemsnit af de to varekontrolnumre med den nærmest mulige diameter (1 mm under og 1 mm over) blev anvendt på EU-erhvervsgrenens data, forudsat at alle de andre cifre i varekontrolnummerstrukturen var de samme (gælder for 6. og 7. varekontrolnummer); ii) enhedsprisen for den nærmeste diameter med anvendelse af en ratio, der repræsenterer diameterens prisforskel ved sammenligning med alle EU-erhvervsgrenens salg af samme diameter og anvendt på EU-erhvervsgrenens data.

(26)  Dom i Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, præmis 35-39.


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/608

af 19. april 2018

om tekniske kriterier for elektroniske mærker til skibsudstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2014/90/EU tillægges Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte passende tekniske kriterier angående design af elektroniske mærker og deres ydeevne, anbringelse og brug.

(2)

Der er gennemført en cost-benefit-analyse (2), som udmundede i en positiv vurdering af anvendelsen af elektroniske mærker som supplement til ratmærket.

(3)

Elektronisk mærkning af skibsudstyr kræver ikke store investeringer og indebærer fordele for fabrikanter, skibsredere og operatører samt for markedsovervågningsmyndighederne.

(4)

Specifikationerne i denne forordning er baseret på en sammenligning, der er foretaget som led i cost-benefit-analysen, af de eksisterende teknologier samt på forslagene i samme analyse om en passende struktur for de koder, der anvendes til identifikation af skibsudstyr.

(5)

Sammenligningen af eksisterende datamedier og dataudvekslingsarkitekturer som led i cost-benefit-analysen førte til en anbefaling om at anvende datamatrixkoder og radiofrekvensidentifikation (»RFID«) som de mest hensigtsmæssige teknologier.

(6)

Det fremgik også af cost-benefit-analysen, at den begrænsede datalagringskapacitet på det elektroniske mærke nødvendiggør, at oplysningerne på mærket omfatter et link til databaser, hvor der kan findes mere detaljerede oplysninger. De datamatrixkoder og den radiofrekvensidentifikation (»RFID«), der fastlægges ved denne forordning, indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at etablere et sådant link.

(7)

Følgelig bør der anvendes en entydig identifikation af skibsudstyr baseret på en standardiseret kodestruktur, der er uafhængig af typen af elektronisk mærke. Denne identifikation bør være fleksibel nok til at kunne give brugerne direkte adgang til de mest relevante databaser over skibsudstyr.

(8)

Formatet for indkodning af de krævede oplysninger på datamediet bør være baseret på ISO-standarder. Det bør desuden give fabrikanterne mulighed for at indkode yderligere oplysninger, navnlig da de bør kunne indlejre yderligere sikkerhedselementer i datamediet for at gøre det lettere at identificere forfalskede varer.

(9)

For at lette visuel inspektion bør skibsudstyr med elektroniske mærker, der erstatter ratmærket, være påført et passende symbol.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)   »elektronisk mærke«: et mærke med radiofrekvensidentifikation (»RFID«) eller med en datamatrixkode

2)   »applikationsidentifikator«: et numerisk præfiks, der angiver betydningen og formatet af de indkodede dataelementer.

Artikel 2

Fabrikanter af skibsudstyr kan anvende følgende elektroniske mærker som nærmere beskrevet i bilaget:

a)

RFID-mærker, der er permanent fastgjort til skibsudstyret

b)

optisk læsbare mærker med datamatrixkoder, som er permanent fastgjort til skibsudstyret eller

c)

optisk læsbare mærker med datamatrixkoder, som er påført skibsudstyret permanent.

Artikel 3

Anvendes der elektroniske RFID-mærker, som erstatter ratmærket, skal det symbol, der er gengivet i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaget, anbringes enten på selve mærkerne eller ved siden af dem på en synlig, letlæselig og uudslettelig måde.

Anvendes der optisk læsbare mærker med datamatrixkoder, som erstatter ratmærket, skal det symbol, der er gengivet i punkt 3.3 i bilaget, anbringes enten på selve mærkerne eller ved siden af dem på en synlig, letlæselig og uudslettelig måde.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.

(2)  »The possible introduction of an electronic tag as a supplement or a replacement of the wheel mark in marine equipment«, udbud nr. MOVE/D2/2015-372 V1.0, iværksat af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport.


BILAG

1.   Identifikation af skibsudstyr

1.1.

Elektroniske mærker til skibsudstyr skal omfatte en elektronisk læsbar identifikation i form af radiofrekvensidentifikation (»RFID«) eller optisk læsbar datamatrixkode, der indeholder følgende oplysninger:

a)

en passende applikationsidentifikator i overensstemmelse med ISO/IEC 15434:2006 og ISO/IEC 15418:2016, idet der anvendes enten en ASC MH10-dataidentifikator eller en GS1-applikationssidentifikator

b)

den type eller de typer overensstemmelsesvurderingsmodul(er), jf. bilag II til direktiv 2014/90/EU, der er anvendt til overensstemmelsesvurdering [ét bogstav]

c)

det bemyndigede organs identifikationsnummer, som tildelt af Kommissionen i overensstemmelse med punkt 3.1 i bilag IV til direktiv 2014/90/EU [4 cifre]

d)

nummeret/numrene på attesten/attesterne for enhedsverifikation (modul G) eller EF-typeafprøvning og typeoverensstemmelse (modul B og D, E eller F) [højst 20 alfanumeriske tegn].

1.2.

Ud over de oplysninger, der gives i henhold til punkt 1.1, kan elektroniske mærker også indeholde oplysninger om nummeret på produktionsstedet, en produktkode, parti- eller batchnummeret og/eller supplerende oplysninger, som fabrikanten har opstillet i overensstemmelse med ISO/IEC 15434:2006 [under anvendelse af enten ASC MH10-dataidentifikatorer eller GS1-applikationssidentifikatorer].

1.3.

Eksempler:

 

Modul B + D [se punkt 1.2] + ([relevant identifikator]) B 0575 40123+D 0038 040124

 

Modul B + E: [se punkt 1.2] + ([relevant identifikator]) B 0575 40123+E 0038 040125

 

Modul B + F: [se punkt 1.2] + ([relevant identifikator]) B 0575 40123+F 0038 040126

 

Modul G: [se punkt 1.2] + ([relevant identifikator]) G 0575 040126.

2.   Elektroniske mærker

2.1.   RFID-mærker

RFID-transpondere skal anvende frekvensområdet 860 MHz – 960 MHz i overensstemmelse med ISO/IEC 18000-6:2004 Type C.

Det elektroniske mærke skal fastgøres til det pågældende skibsudstyr på en holdbar måde, så det forbliver læsbart i hele skibsudstyrets forventede levetid.

2.2.   Datamatrixkoder

Datamatrixkoder skal være i overensstemmelse med ISO/IEC 16022:2006.

Det elektroniske mærke skal påføres eller fastgøres til det pågældende skibsudstyr på en holdbar måde, så det forbliver læsbart i hele skibsudstyrets forventede levetid.

3.   Symboler

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/609

af 19. april 2018

om maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 2. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/154

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/154 (2) er der indledt en udbudsprocedure med henblik på opkøb af skummetmælkspulver i den offentlige interventionsperiode, der løber fra den 1. marts til den 30. september 2018, jf. de betingelser, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 (3).

(2)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 skal Kommissionen på grundlag af de noterede bud fastsætte en maksimumsopkøbspris eller træffe beslutning om ikke at fastsætte en maksimumsopkøbspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den 2. særlige licitation, bør der ikke fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For den 2. særlige licitation for opkøb af skummetmælkspulver i forbindelse med den licitationsprocedure, der er indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/154, og for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 17. april 2018, fastsættes der ingen maksimumsopkøbspris.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/154 af 30. januar 2018 om indledning af en udbudsprocedure med henblik på opkøb af skummetmælkspulver i den offentlige interventionsperiode, der løber fra den 1. marts til den 30. september 2018 (EUT L 29 af 1.2.2018, s. 6).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71).


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/610

af 19. april 2018

om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 19. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3) indledes der en procedure for salg af skummetmælkspulver ved licitation.

(2)

På grundlag af de bud, der er modtaget i forbindelse med den 19. dellicitation, bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(3)

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 19. dellicitation for salg af skummetmælkspulver inden for rammerne af den licitationsprocedure, der er indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080, og hvortil fristen for indgivelse af bud udløb den 17. april 2018, fastsættes minimumssalgsprisen til 105,10 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).


AFGØRELSER

20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/70


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/611

af 19. april 2018

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/849 (1), hvori der fastsættes restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK).

(2)

DPRK fortsætter sine nukleare og ballistiske programmer i strid med sine forpligtelser som fastsat i flere af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner. Nævnte programmer finansieres delvist ved ulovlige overførsler af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Fire personer, der sørgede for overførslen af aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage finansielt til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, bør føjes til listen over personer og enheder i bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849.

(4)

Bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79).


BILAG

I bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849 foretages følgende ændringer:

1)

Overskrift II affattes således:

»II.   

Personer og enheder, der leverer finansielle tjenesteydelser eller sørger for overførslen af aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben«.

2)

Under overskrift II, underoverskrift »A. Personer« tilføjes følgende oplysninger:

 

Navn

Alias

Identificerende oplysninger

Opførelsesdato

Begrundelse

»9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Fødselsdato: 2.12.1947

Fødested: Sinuju, DPRK

20.4.2018

KIM Yong Nam er af ekspertpanelet identificeret som agent ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpeget af De Forenede Nationer. Han og hans søn KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som værende involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. KIM Yong Nam har åbnet forskellige anfordrings- og opsparingskonti i Unionen og har været involveret i forskellige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin søn KIM Su Gwangs og svigerdatter KIM Kyong Huis navn.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Fødselsdato: 11.5.1950

Fødested: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy har sammen med sin mand, KIM Yong Nam, sin søn KIM Su Gwang og sin svigerdatter KIM Kyong Hui været involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. Hun var indehaver af flere bankkonti i Unionen, som hendes søn KIM Su Gwang havde åbnet i hendes navn. Hun var også involveret i flere bankoverførsler fra konti fra svigerdatteren KIM Kyong Hui til bankkonti uden for Unionen.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Fødselsdato: 18.8.1976

Fødested: Pyongyang, DPRK

Diplomat på DPRK's ambassade i Hviderusland

20.4.2018

KIM Su Gwang er af ekspertpanelet identificeret som agent ved Reconnaissance General Bureau, en enhed, som er udpeget af De Forenede Nationer. Han og hans far, KIM Yong Nam, er af ekspertpanelet identificeret som værende involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. KIM Su Gwang har åbnet adskillige bankkonti i flere medlemsstater, herunder i familiemedlemmers navn. Han har været involveret i forskellige store bankoverførsler til bankkonti i Unionen eller til konti uden for Unionen, mens han arbejdede som diplomat, herunder til konti i sin ægtefælle, KIM Kyong Huis, navn.

12.

KIM Kyong Hui

 

Fødselsdato: 6.5.1981

Fødested: Pyongyang, DPRK

20.4.2018

KIM Kyong Hui har sammen med sin mand, KIM Su Gwang, sin svigerfar, KIM Yong Nam, og sin svigermor, DJANG Tcheul Hy, været involveret i et mønster af vildledende finansiel praksis, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben. Hun modtog flere bankoverførsler fra sin mand, KIM Su Gwang, og sin svigerfar, KIM Yong Nam, og overførte penge til konti uden for Unionen i sit eget eller sin svigermor, DJANG Tcheul Hys, navn.«


20.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/73


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/612

af 7. april 2016

om statsstøtte SA 28876-2012/C (ex CP 202/2009) ydet af Grækenland til Piræus containerhavn

(meddelt under nummer C(2018) 1978)

(Kun den græske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Den 23. marts 2015 vedtog Kommissionen en endelig afgørelse (1) (»den endelige afgørelse«), hvorved den fastslog, at Grækenland i strid med artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ulovligt havde gennemført uforenelige statsstøtteforanstaltninger til fordel for Piraeus Container Terminal S.A. (»PCT«) og dens moderselskab og kreditor, Cosco Pacific Limited (»Cosco«), og at de pågældende støtteforanstaltninger skulle ophæves og tilbagesøges.

(2)

Den 2. juni 2015 appellerede Grækenland den endelige afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret.

2.   DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN

2.1.   Den endelige afgørelse

(3)

Kommissionen modtog i 2009 klager vedrørende flere finanspolitiske foranstaltninger, der var blevet indrømmet ved lov 3755/2009 (»loven«) til koncessionshaveren af en del af Piræus havn, nemlig Cosco og dets datterselskab PCT (2). Disse fritagelser vedrører den oprindelige koncession, der blev tildelt i 2008. Den 11. juli 2012 indledte Kommissionen en formel undersøgelsesprocedure, der rejste tvivl om disse skattefritagelser (»åbningsafgørelsen«) (3). Den 23. marts 2015 afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure og fandt, at følgende foranstaltninger udgjorde ulovlig og uforenelig statsstøtte (4):

fritagelse for indkomstbeskatning af påløbne renter indtil den dato, hvor pier III tages i brug

ret til refusion af momstilgodehavende, uanset om kontraktgenstanden er færdiggjort, definition af begrebet »investeringsgode« med hensyn til momsbestemmelser, ret til udestående renter fra den første dag efter den 60. dag efter ansøgningen om momsrefusion

underskudsfremførsel uden tidsbegrænsning

valgfrihed mellem tre afskrivningsmetoder vedrørende investeringsomkostningerne til ombygning af pier II og opførelse af pier III

fritagelse for betaling af stempelafgift på låneaftaler og enhver tillægsaftale om finansiering af projektet

fritagelse for skatter, stempelafgifter, bidrag og andre rettigheder til fordel for staten eller tredjemand, for så vidt angår kontrakter mellem kreditorerne i de låneaftaler, hvorved forpligtelserne og de deraf resulterende rettigheder overføres

fritagelse for betaling af stempelafgifter for enhver kompensation, som havnemyndigheden i Piræus (»PPA«) måtte give PCT under koncessionsaftalen, og som er uden for anvendelsesområdet for momsloven

beskyttelse i henhold til den særlige ordning for udenlandske investeringer.

(4)

I samme afgørelse konkluderede Kommissionen, at Grækenland ikke ydede statsstøtte ved at fritage PCT for reglerne vedrørende tvangsekspropriering (5).

2.2.   Den vurderede foranstaltning: fritagelse for stempelafgift på kompensationer, som PPA betalte til PCT  (6)

(5)

Med hensyn til fritagelsen for stempelafgift på kompensationer, som PPA betaler til PCT, konkluderede Kommissionen i den endelige afgørelse, at det gav PCT en selektiv fordel, eftersom den fritog PCT for betaling af stempelafgifter i forbindelse med: a) kompensation betalt af PPA som følge af udløsningen af en erstatningsklausul i koncessionsaftalen, og b) andre former for kompensation betalt af PPA, såsom kompensation som følge af skadeserstatning i forbindelse med koncessionsaftalen eller internationalt kontraktbrud (7).

(6)

Navnlig hvad angår sagen om kompensation, som PPA betaler som følge af udløsningen af en erstatningsklausul (dvs. i forbindelse med litra a) i den umiddelbart foregående betragtning), konkluderede Kommissionen, at den fordel, som PCT opnåede, bestod af fritagelse for betaling af en fast stempelafgift (8) i sådanne tilfælde. Denne konklusion var baseret på den vurdering, at aktivering af en tillægsaftale vedrørende en aftale, der er pålagt moms, pålægges en fast stempelafgift (9) i henhold til de generelt gældende bestemmelser, dvs. loven om stempelafgifter (10) som fortolket ved cirkulære 44/1987.

(7)

Grækenland anførte imidlertid i sin påstand om annullation af den endelige afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret, at faste stempelafgifter har været afskaffet generelt siden 2001 (11), dvs. før lov 3755/2009 indførte den relevante fritagelse til fordel for PCT.

3.   VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

(8)

Under den administrative procedure, der førte til den endelige afgørelse, gjorde de græske myndigheder på intet tidspunkt Kommissionen opmærksom på, at faste stempelafgifter har været afskaffet siden 2001 i medfør af artikel 25 i lov 2873/2000. De græske myndigheder nævnte aldrig dette forhold, selv om åbningsafgørelsen havde indledt den formelle undersøgelsesprocedure efter artikel 108, stk. 2, i TEUF, hvad angår PCT's generelle fritagelse for stempelafgifter (herunder faste og proportionale stempelafgifter), der blev indrømmet PCT på grundlag af artikel 2, stk. 10, i loven (12). På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen havde til rådighed, da den endelige afgørelse blev vedtaget, kunne Kommissionen derfor konkludere, at artikel 2, stk. 10, i loven ydede uforenelig statsstøtte til PCT ved at fritage den for både faste og proportionale stempelafgifter på kompensationer, som PPA betaler til PCT i henhold til koncessionsaftalen (13).

(9)

Selv om de græske myndigheder for sent (14) underrettede Kommissionen om den generelle afskaffelse af faste stempelafgifter, vil Kommissionen, som en forsvarlig forvalter, og skønt den ikke er forpligtet til at ændre den endelige afgørelse, imidlertid gerne ændre denne endelige afgørelse med henblik på fuldt ud at afspejle den aktuelle situation. Navnlig har Kommissionen i henhold til artikel 25 i lov 2873/2000 ikke længere nogen grund til at antage, at fritagelsen i lovens artikel 2, stk. 10, indebærer en fordel for PCT, hvis PPA betaler kompensationer til PCT som følge af udløsningen af en erstatningsklausul i koncessionsaftalen. I overensstemmelse med de generelle regler for denne form for kompensation skulle der ikke betales stempelafgift, på det tidspunkt hvor lov 3755/2009 blev vedtaget. Den pågældende fritagelse for stempelafgift giver derfor ikke PCT en selektiv fordel og udgør således ikke statsstøtte i den henseende.

(10)

Da Kommissionen først blev gjort bekendt med disse oplysninger efter vedtagelsen af sin endelige afgørelse i denne, har den efter princippet om god forvaltningsskik nu besluttet at ændre sin afgørelse af 23. marts 2015, for så vidt angår denne særlige fordel forbundet med foranstaltningen. Den endelige afgørelse er ikke på nogen måde ændret for så vidt angår PCT's fritagelse for den (proportionale) stempelafgift, der normalt skal betales for andre typer kompensation betalt af PPA (dvs. i henhold til litra b) i betragtning 5 i nærværende afgørelse).

4.   KONKLUSION

(11)

Kommissionen har derfor besluttet, at Grækenland ikke har ydet statsstøtte til PCT i form af fritagelse for betaling af stempelafgifter, hvis PPA betaler kompensation til PCT som følge af udløsningen af en erstatningsklausul i koncessionsaftalen. Den ændrer derfor sin afgørelse af 23. marts 2015, for så vidt angår denne del af foranstaltningen. Alle andre konklusioner i den pågældende afgørelse forbliver uændrede —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 1, nr. 7, i afgørelsen i sag SA.28876 vedrørende Piræus containerhavn og Cosco Pacific Limited (EUT L 269 af 15.10.2015, s. 93) tilføjes følgende:

»; denne foranstaltning omfatter ikke kompensation til PCT som følge af udløsningen af en erstatningsklausul i koncessionsaftalen, hvis der normalt ikke skal betales stempelafgift«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2016.

På Kommissionens vegne

Margrethe VESTAGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 269 af 15.10.2015, s. 93.

(2)  Se betragtning 10-19 i den endelige afgørelse.

(3)  EUT C 301 af 5.10.2012, s. 55.

(4)  Se artikel 1 i den endelige afgørelse.

(5)  Se artikel 2 i den endelige afgørelse.

(6)  Artikel 2, stk. 10, i lov 3755/2009.

(7)  Se betragtning 195-209 i den endelige afgørelse, særlig betragtning 202-205.

(8)  Se betragtning 201-203 i den endelige afgørelse.

(9)  Se betragtning 197 i den endelige afgørelse.

(10)  Præsidentielt dekret af 28-7-1931, OJ A 239 1931

(11)  I henhold til artikel 25 i lov 2873/2000.

(12)  Se afsnit 4.2.3.8 (betragtning 194-203) i åbningsafgørelsen.

(13)  Se også sag C-390/06, Nuova Agricast, EU:C:2008:224, præmis 54.

(14)  Første gang ved påstanden om annullation af den endelige afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret.