ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 91

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
9. april 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/548 af 6. april 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/549 af 6. april 2018 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/550 af 6. april 2018 om ændring af bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/551 af 6. april 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/552 af 6. april 2018 om ajourføring af henvisningerne i Rådets direktiv 2003/96/EF til den kombinerede nomenklaturs koder for visse produkter

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA ( EUT L 88 af 31.3.2017 )

30

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater har underrettet hinanden om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (1). Aftalen trådte derfor i kraft den 4. april 2018 i overensstemmelse med dens artikel 8.


(1)  EUT L 258 af 6.10.2017, s. 4.


FORORDNINGER

9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/548

af 6. april 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds (»UNSC«) komité, der er nedsat i medfør af UNSC resolution 1718 (2006), tilføjede den 30. marts 2018 én person og 21 enheder til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og udpegede 15 skibe til en indefrysning af aktiver, 25 skibe til et forbud mod havneindsejling samt 12 skibe til omflagning.

(3)

Bilag XIII og bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIII og XIV til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1.


BILAG

1)

Den nedenfor anførte person og de nedenfor anførte enheder tilføjes til listen over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1 og 3, jf. bilag XIII til forordning (EU) 2017/1509:

»a)   Fysiske personer

 

Navn

Kaldenavn

Identificerende oplysninger

Dato for FN's opførelse på listen

Begrundelse

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Fødselsdato: 20.10.1957

Pasnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan har koordineret DPRK's kuleksport med en nordkoreansk mægler, som opererer i et tredjeland, og han har en fortid med andre aktiviteter forbundet med omgåelse af sanktioner.

b)   Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn

Kaldenavn

Sted

Dato for FN's opførelse på listen

Andre oplysninger

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Kina

30.3.2018

Registreret ejer, operatør og handelsdirektør for fartøjet HUA FU, der fører Panamas flag, et fragtskib, som blev lastet med nordkoreansk kul ved Najin i DPRK den 24. september 2017.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af CHON MYONG 1, et fartøj, der fører DPRK's flag, og som foretog skibsoverførsel af brændstof i slutningen af december 2017.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Ejer af det nordkoreanske tankskib PAEK MA, som var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib NAM SAN 8, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie, og ejer af fartøjet HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for ASIA BRIDGE 1. Det Hongkong-ejede fartøj med det formodede navn »ASIA BRIDGE 1« blev af Huaxin Shipping den 19. oktober 2017 pålagt at forberede indsejlingen i Nampo, DPRK, med henblik på at modtage en leverance af kul med Vietnam som destination. »ASIA BRIDGE 1« blev af en uidentificeret medarbejder i Huaxin Shipping Ltd. pålagt at forberede modtagelsen af 8 000 ton kul og derpå sejle til Cam Pha, Vietnam. Fartøjsføreren fik instrukser om at tildække skibets navn og andre mærkninger med sejldug, mens skibet lå i havn i Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalløerne

30.3.2018

I 2017 forsøgte Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) og Kingly Won at deltage i en oliehandel med en værdi på over 1 mio. USD, med et olieselskab i et tredjeland med henblik på ulovlig overførsel til DPRK. Kingly Won fungerede som mægler for dette olieselskab og en kinesisk virksomhed, som anmodede Kingly Won om at indkøbe skibsolie på vegne af denne virksomhed.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib CHON MA SAN. CHON MA SAN, der fører DPRK's flag, forberedte sig sandsynligvis til skibsoverførsler i slutningen af januar 2018. Føreren af motortankskibet YU JONG 2, der fører DPRK's flag, indberettede den 18. november 2017 til en ukendt styreenhed i DPRK, at fartøjet undveg en storm forud for en skibsoverførsel. Føreren foreslog, at YU JONG 2 lastede brændselsolie før tankskibet CHON MA SAN, der fører DPRK's flag, eftersom CHON MA SAN var større og dermed bedre egnet til at foretage skibsoverførsler i stormvejr. Efter at CHON MA SAN lastede brændselsolie fra et fartøj, lastede YU JONG 2 1 168 kl brændselsolie via en skibsoverførsel den 19. november 2017.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib AN SAN 1, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af YU PHYONG 5. I slutningen af november 2017 foretog YU PHYONG 5 en skibsoverførsel af 1 721 ton brændselsolie.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af de nordkoreanske tankskibe SAM JONG 1 og SAM JONG 2. Begge fartøjer menes at have importeret raffineret olie til DPRK i strid med FN's sanktioner i slutningen af januar 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Tankskibet SAM MA 2, der fører DPRK's flag, og som ejes af Korea Samma Shipping Company, foretog en skibsoverførsel af olie og forfalskede dokumenter i midten af oktober 2017 og lastede næsten 1 600 ton brændselsolie i én overførsel. Skibsføreren fik instrukser om at slette SAMMA SHIPPING og de koreanske ord, som stod på skibets segl, og i stedet påføre »Hai Xin You 606« for at skjule dets identitet som et nordkoreansk fartøj.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK;

Selskabsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib YU JONG 2, som den 19. november 2017 lastede 1 168 kl brændselsolie via en skibsoverførsel.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjet KOTI, der fører Panamas flag, og som den 9. december 2017 foretog skibsoverførsler af sandsynligvis olieprodukter til KUM UN SAN 3, der fører DPRK's flag.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Operatør af det nordkoreanske olietankskib YU SON, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib PAEK MA, som var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib JI SONG 6, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar 2018. Selskabet ejer også fartøjerne JI SONG 8 og WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Selskab ejet eller kontrolleret af Tsang Yung Yuan og involveret i ulovlige overførsler af kul fra DPRK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Kina

30.3.2018

Registreret ejer, operatør og handelsdirektør for DONG FENG 6, et fartøj, som den 11. juli 2017 lastede kul ved Hamhung, DPRK, til eksport i strid med FN's sanktioner.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjerne HAO FAN 2 og HAO FAN 6, der fører Saint Kitts og Nevis' flag. HAO FAN 6 lastede den 27. august 2017 kul ved Nampo, DPRK. HAO FAN 2 lastede den 3. juni 2017 nordkoreansk kul ved Nampo, DPRK.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjet XIN GUANG HAI, der den 27. oktober 2017 lastede kul ved Taean, DPRK, og forventedes at ankomme den 14. november 2017 i Cam Pha, Vietnam, men som ikke ankom og i stedet sejlede til Port Klang, Malaysia, den 18. december 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for YUK TUNG, som foretog en skibsoverførsel af raffinerede olieprodukter.«

2)

Følgende fartøjer tilføjes på listen over fartøjer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »A. Fartøjer, som er omfattet af beslaglæggelse«:

»1.   Navn: CHON MYONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8712362

2.   Navn: AN SAN 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7303803

3.   Navn: YU PHYONG 5

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8605026

4.   Navn: SAM JONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8405311

5.   Navn: SAM JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7408873

6.   Navn: SAM MA 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8106496

7.   Navn: YU JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8604917

8.   Navn: PAEK MA

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066978

9.   Navn: JI SONG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8898740

10.   Navn: CHON MA SAN

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8660313

11.   Navn: NAM SAN 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8122347

12.   Navn: YU SON

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8691702

13.   Navn: WOORY STAR

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8408595

14.   Navn: JI SONG 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8503228

15.   Navn: HAP JANG GANG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066540«

3)

Følgende fartøjer tilføjes på listen over fartøjer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 under overskriften »B. Fartøjer, som er forbudt adgang til havne«:

»9.   Navn: CHON MYONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8712362

10.   Navn: AN SAN 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7303803

11.   Navn: YU PHYONG 5

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8605026

12.   Navn: SAM JONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8405311

13.   Navn: SAM JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7408873

14.   Navn: SAM MA 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8106496

15.   Navn: YU JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8604917

16.   Navn: PAEK MA

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066978

17.   Navn: JI SONG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8898740

18.   Navn: CHON MA SAN

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8660313

19.   Navn: NAM SAN 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8122347

20.   Navn: YU SON

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8691702

21.   Navn: WOORY STAR

Supplerende oplysninger:

22.   Navn: ASIA BRIDGE 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8916580

23.   Navn: XIN GUANG HAI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9004700

24.   Navn: HUA FU

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9020003

25.   Navn: YUK TUNG

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9030591

26.   Navn: KOTI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9417115

27.   Navn: DONG FENG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9008201

28.   Navn: HAO FAN 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8747604

29.   Navn: HAO FAN 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8628597

30.   Navn: JIN HYE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8518572

31.   Navn: FAN KE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8914934

32.   Navn: WAN HENG 11

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8791667

33.   Navn: MIN NING DE YOU 078

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: findes ikke«


9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/549

af 6. april 2018

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der fastlagt en varenomenklatur (i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller »KN«), der er gengivet i bilag I til samme forordning.

(2)

I supplerende bestemmelse 6 til kapitel 17 i den kombinerede nomenklatur defineres »inulinsirup« for så vidt angår underpos. 1702 60 80 og 1702 90 80. Det er en vare, der fremkommer umiddelbart ved hydrolyse af inulin eller oligofruktoser, med et indhold i tør tilstand en bestemt mængde fruktose i fri form eller i form af sakkarose.

(3)

På Kommissionens initiativ og på grundlag af artikel 12, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2658/87 og artikel 7, litra a), nummer ii), i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1294/2013 (2) er præstationsprøvningen angående sukker og sukkerholdige produkter (3) i 2016 blevet udført inden for rammerne af det europæiske netværk af toldlaboratoriers Action 2-program (4). Det blev konstateret, at toldlaboratorierne i EU fortolker udtrykket »fruktose i fri form eller i form af sakkarose« som nævnt i supplerende bestemmelse 6 til kapitel 17 forskelligt.

(4)

Teksten i den supplerende bestemmelse bør derfor tydeliggøres. Indholdet af sukker udtrykt i relation til tørstoffet bør fastslås via højtryksvæskekromatografi, hvilket er den mest nøjagtige tilgængelige metode.

(5)

For at opretholde retssikkerheden er det nødvendigt at ændre den nævnte supplerende bestemmelse ved at tilføje et nyt afsnit til den eksisterende tekst.

(6)

For at sikre en ensartet fortolkning af den kombinerede nomenklatur i hele Unionen med hensyn til definitionen af inulinsirup som omhandlet i KN-underpos. 1702 60 80 og 1702 90 80 bør supplerende bestemmelse 6 til kapitel 17 i den kombinerede nomenklatur ændres.

(7)

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I supplerende bestemmelse 6 til kapitel 17 i del II i den kombinerede nomenklatur, der er gengivet i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, tilføjes følgende afsnit:

»Mængden af »fruktose i fri form eller i form af sakkarose« skal fastslås ved at anvende formlen F + 0,5 S/0,95 på tørstoffet, hvor »F« er indholdet af fruktose, og »S« er indholdet af sakkarose, som fastsat i højtryksvæskekromatografimetoden.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209).

(3)  Den endelige rapport blev offentliggjort den 24. april 2017 af Europa-Kommissionen og fremsendt til det europæiske netværk af toldlaboratorier.

(4)  Action 2 omhandler indbyrdes sammenligninger af og metodevalidering hos toldlaboratorierne.


9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/550

af 6. april 2018

om ændring af bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2) blev der opstillet en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, med det formål at opfylde behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, statistikken over Unionens udenrigshandel og andre EU-politikker for indførsel og udførsel af varer.

(2)

Ved udfyldning af visse datafelter i de meddelelser, der udveksles med henblik på artikel 21-25 i direktiv 2008/118/EF, skal de koder, der er anført i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 (3), anvendes.

(3)

De produkter, der er omfattet af bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/96/EF (4), er beskrevet med henvisninger til den kombinerede nomenklaturs koder i Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (5).

(4)

Visse energiprodukter er anført i tabellen i punkt 11 (punktafgiftspligtig vare) i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, og de beskrives med henvisninger til den kombinerede nomenklaturs koder i forordning (EF) nr. 2031/2001.

(5)

I henhold til ændringerne til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, hvoraf de seneste er indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 (6), er den kombinerede nomenklaturs koder for visse energiprodukter, som er omhandlet i direktiv 2003/96/EF, blevet erstattet af nye koder.

(6)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/552 (7) er den kombinerede nomenklaturs koder for visse energiprodukter, som er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2003/96/EF, blevet ajourført på baggrund af ændringer af den kombinerede nomenklatur, hvoraf de seneste er indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925.

(7)

Det er nødvendigt at sikre, at de af den kombinerede nomenklaturs koder, der anvendes til at beskrive de energiprodukter, der er anført i punkt 11 (punktafgiftspligtig vare) i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, er de samme koder fra den kombinerede nomenklatur, som er omhandlet i direktiv 2003/96/EF som ajourført ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/552.

(8)

Rådets direktiv 95/60/EF (8) kræver ikke anvendelse af fælles afgiftsmærkning på jetpetroleum under KN-koden 2710 19 21. Denne kode bør derfor ikke anvendes til at beskrive mærket petroleum.

(9)

Beskrivelsen til kode E490 for punktafgiftspligtige varer henviser til en lang række KN-koder, men kun nogle få af dem bør være omfattet af denne kode for punktafgiftspligtige varer, jf. artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF. Derfor bør beskrivelsen tydeliggøres med henblik på kun at anføre de relevante KN-koder.

(10)

Forordning (EF) nr. 684/2009 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i punkt 11 (punktafgiftspligtig vare) i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009 affattes rækkerne med punktafgiftspligtige varer med koderne E410-E490, E910 og E920 således:

EPC

KAT

ENHED

Beskrivelse

A

P

D

E410

E

2

Blyholdig benzin, som henhører under KN-kode 2710 12 31 , 2710 12 51 og 2710 12 59 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E420

E

2

Blyfri benzin, som henhører under KN-kode 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 og 2710 12 49 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E430

E

2

Gasolie, umærket, som henhører under KN-kode 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 og 2710 20 19 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E440

E

2

Gasolie, umærket, som henhører under KN-kode 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 og 2710 20 19 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E450

E

2

Petroleum, som henhører under KN-kode 2710 19 21 , og umærket petroleum, som henhører under 2710 19 25 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E460

E

2

Petroleum, mærket, som henhører under KN-kode 2710 19 25 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E470

E

1

Svær brændselsolie, som henhører under KN-kode 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 og 2710 20 39 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

N

E480

E

2

Varer under KN-kode 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 og 2710 20 90 (kun for varer, af hvilke der ved destillation efter ISO 3405-metoden (svarende til ASTM D 86-metoden) op til 210 °C overdestilleres mindre end 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen) og op til 250 °C mindst 65 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen)) ved store kommercielle transporter (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E490

E

2

Varer under KN-kode 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 og 2710 19 55 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E910

E

2

Fedtsyremonoalkylestere med indhold af estere på 96,5 vægtprocent eller derover (FAMAE), som henhører under KN-kode 3826 00 10 (artikel 20, stk. 1, litra h), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E920

E

2

Varer under KN-kode 3824 99 86 , 3824 99 92 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3824 99 93 , 3824 99 96 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.) og 3826 00 90 , når de er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof (artikel 20, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. september 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb- procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 24).

(4)  Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 af 12. oktober 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 31.10.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/552 af 6. april 2018 om ajourføring af henvisningerne i Rådets direktiv 2003/96/EF til den kombinerede nomenklaturs koder for visse produkter (se side 27 i denne EUT).

(8)  Rådets direktiv 95/60/EF af 27. november 1995 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (EFT L 291 af 6.12.1995, s. 46).


AFGØRELSER

9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/16


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2018/551

af 6. april 2018

om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1), særlig artikel 33, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. maj 2016 afgørelse (FUSP) 2016/849.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds (»UNSC«) komité, der er der er nedsat i medfør af UNSC resolution 1718 (2006), tilføjede den 30. marts 2018 én person og 21 enheder til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og udpegede 15 skibe til en indefrysning af aktiver, 25 skibe til et forbud mod havneindsejling samt 12 skibe til omflagning.

(3)

Bilag I og bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79.


BILAG

1)

Den nedenfor anførte person og de nedenfor anførte enheder tilføjes til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse (FUSP) 2016/849:

»A.   Personer

 

Navn

Kaldenavn

Fødselsdato

Dato for FN's opførelse på listen

Begrundelse

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Fødselsdato: 20.10.1957

Pasnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan har koordineret DPRK's kuleksport med en nordkoreansk mægler, som opererer i et tredjeland, og han har en fortid med andre aktiviteter forbundet med omgåelse af sanktioner.

B.   Enheder

 

Navn

Kaldenavn

Sted

Dato for FN's opførelse på listen

Andre oplysninger

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Kina

30.3.2018

Registreret ejer, operatør og handelsdirektør for fartøjet HUA FU, der fører Panamas flag, et fragtskib, som blev lastet med nordkoreansk kul ved Najin i DPRK den 24. september 2017.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af CHON MYONG 1, et fartøj, der fører DPRK's flag, og som foretog skibsoverførsler af brændstof i slutningen af december 2017.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Ejer af det nordkoreanske tankskib PAEK MA, som var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib NAM SAN 8, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie, og ejer af fartøjet HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for ASIA BRIDGE 1. Det Hongkong-ejede fartøj med det formodede navn »ASIA BRIDGE 1« blev af Huaxin Shipping den 19. oktober 2017 pålagt at forberede indsejlingen i Nampo, DPRK, med henblik på at modtage en leverance af kul med Vietnam som destination. »ASIA BRIDGE 1« blev af en uidentificeret medarbejder i Huaxin Shipping Ltd. pålagt at forberede modtagelsen af 8 000 ton kul og derpå sejle til Cam Pha, Vietnam. Fartøjsføreren fik instrukser om at tildække skibets navn og andre mærkninger med sejldug, mens skibet lå i havn i Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalløerne

30.3.2018

I 2017 forsøgte Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) og Kingly Won at deltage i en oliehandel med en værdi på over 1 mio. USD med et olieselskab i et tredjeland med henblik på ulovlig overførsel til DPRK. Kingly Won fungerede som mægler for dette olieselskab og en kinesisk virksomhed, som anmodede Kingly Won om at indkøbe skibsolie på vegne af denne virksomhed.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib CHON MA SAN. CHON MA SAN, der fører DPRK's flag, forberedte sig sandsynligvis til skibsoverførsler i slutningen af januar 2018. Føreren af motortankskibet YU JONG 2, der fører DPRK's flag, indberettede den 18. november 2017 til en ukendt styreenhed i DPRK, at fartøjet undveg en storm forud for en skibsoverførsel. Føreren foreslog, at YU JONG 2 lastede brændselsolie før tankskibet CHON MA SAN, der fører DPRK's flag, eftersom CHON MA SAN var større og dermed bedre egnet til at foretage skibsoverførsler i stormvejr. Efter at CHON MA SAN lastede brændselsolie fra et fartøj, lastede YU JONG 2 1 168 kl brændselsolie via en skibsoverførsel den 19. november 2017.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib AN SAN 1, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af YU PHYONG 5. I slutningen af november 2017 foretog YU PHYONG 5 en skibsoverførsel af 1 721 ton brændselsolie.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af de nordkoreanske tankskibe SAM JONG 1 og SAM JONG 2. Begge fartøjer menes at have importeret raffineret olie til DPRK i strid med FN's sanktioner i slutningen af januar 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Tankskibet SAM MA 2, der fører DPRK's flag, og som ejes af Korea Samma Shipping Company, foretog en skibsoverførsel af olie og forfalskede dokumenter i midten af oktober 2017 og lastede næsten 1 600 ton brændselsolie i én overførsel. Skibsføreren fik instrukser om at slette SAMMA SHIPPING og de koreanske ord, som stod på skibets segl, og i stedet påføre »Hai Xin You 606« for at skjule dets identitet som et nordkoreansk fartøj.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK;

Selskabsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib YU JONG 2, som den 19. november 2017 lastede 1 168 kl brændselsolie via en skibsoverførsel.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjet KOTI, der fører Panamas flag, og som den 9. december 2017 foretog skibsoverførsler af sandsynligvis olieprodukter til KUM UN SAN 3, der fører DPRK's flag.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Operatør af det nordkoreanske olietankskib YU SON, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib PAEK MA, som var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Registreret ejer af det nordkoreanske tankskib JI SONG 6, som menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar 2018. Selskabet ejer også fartøjerne JI SONG 8 og WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Selskab ejet eller kontrolleret af Tsang Yung Yuan og involveret i ulovlige overførsler af kul fra DPRK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Kina

30.3.2018

Registreret ejer, operatør og handelsdirektør for DONG FENG 6, et fartøj, som den 11. juli 2017 lastede kul ved Hamhung, DPRK, til eksport i strid med FN's sanktioner.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjerne HAO FAN 2 og HAO FAN 6, der fører Saint Kitts og Nevis' flag. HAO FAN 6 lastede den 27. august 2017 kul ved Nampo, DPRK. HAO FAN 2 lastede den 3. juni 2017 nordkoreansk kul ved Nampo, DPRK.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Kina

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for fartøjet XIN GUANG HAI, der den 27. oktober 2017 lastede kul ved Taean, DPRK, og forventedes at ankomme den 14. november 2017 i Cam Pha, Vietnam, men som ikke ankom og i stedet sejlede til Port Klang, Malaysia, den 18. december 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Operatør og handelsdirektør for YUK TUNG, som foretog en skibsoverførsel af raffinerede olieprodukter.«

2)

De nedenfor anførte fartøjer tilføjes på listen over fartøjer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 under overskriften »A. Skibe, som er slettet i skibsregisteret«

»1.   Navn: ASIA BRIDGE 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8916580

2.   Navn: XIN GUANG HAI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9004700

3.   Navn: HUA FU

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9020003

4.   Navn: YUK TUNG

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9030591

5.   Navn: KOTI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9417115

6.   Navn: DONG FENG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9008201

7.   Navn: HAO FAN 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8747604

8.   Navn: HAO FAN 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8628597

9.   Navn: JIN HYE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8518572

10.   Navn: FAN KE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8914934

11.   Navn: WAN HENG 11

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8791667

12.   Navn: MIN NING DE YOU 078

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: findes ikke«

3)

De nedenfor anførte fartøjer tilføjes på listen over fartøjer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 under overskriften »D. Fartøjer, som er forbudt adgang til havne«

»9.   Navn: CHON MYONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8712362

10.   Navn: AN SAN 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7303803

11.   Navn: YU PHYONG 5

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8605026

12.   Navn: SAM JONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8405311

13.   Navn: SAM JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7408873

14.   Navn: SAM MA 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8106496

15.   Navn: YU JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8604917

16.   Navn: PAEK MA

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066978

17.   Navn: JI SONG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8898740

18.   Navn: CHON MA SAN

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8660313

19.   Navn: NAM SAN 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8122347

20.   Navn: YU SON

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8691702

21.   Navn: WOORY STAR

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8408595

22.   Navn: ASIA BRIDGE 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8916580

23.   Navn: XIN GUANG HAI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9004700

24.   Navn: HUA FU

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9020003

25.   Navn: YUK TUNG

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9030591

26.   Navn: KOTI

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9417115

27.   Navn: DONG FENG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9008201

28.   Navn: HAO FAN 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8747604

29.   Navn: HAO FAN 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8628597

30.   Navn: JIN HYE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8518572

31.   Navn: FAN KE

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8914934

32.   Navn: WAN HENG 11

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8791667

33.   Navn: MIN NING DE YOU 078

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: findes ikke«

4)

De nedenfor anførte fartøjer tilføjes på listen over fartøjer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 under overskriften »E. Skibe, som er genstand for en indefrysning af aktiver«

»1.   Navn: CHON MYONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8712362

2.   Navn: AN SAN 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7303803

3.   Navn: YU PHYONG 5

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8605026

4.   Navn: SAM JONG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8405311

5.   Navn: SAM JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7408873

6.   Navn: SAM MA 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8106496

7.   Navn: YU JONG 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8604917

8.   Navn: PAEK MA

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066978

9.   Navn: JI SONG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8898740

10.   Navn: CHON MA SAN

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8660313

11.   Navn: NAM SAN 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8122347

12.   Navn: YU SON

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8691702

13.   Navn: WOORY STAR

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8408595

14.   Navn: JI SONG 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8503228

15.   Navn: HAP JANG GANG 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9066540«


9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/552

af 6. april 2018

om ajourføring af henvisningerne i Rådets direktiv 2003/96/EF til den kombinerede nomenklaturs koder for visse produkter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 2, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2) blev der opstillet en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, med det formål at opfylde behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, statistikken over Unionens udenrigshandel og andre EU-politikker for indførsel og udførsel af varer.

(2)

De produkter, der er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2003/96/EF, er beskrevet med henvisninger til den kombinerede nomenklaturs koder i Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (3).

(3)

I henhold til ændringerne til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, hvoraf de seneste er indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 (4), er den kombinerede nomenklaturs koder for visse produkter, som er omhandlet i direktiv 2003/96/EF, blevet erstattet af nye koder.

(4)

Det er derfor hensigtsmæssigt at ajourføre henvisningerne til visse koder i direktiv 2003/96/EF for at sikre, at de produkter, som er omhandlet i direktivet, beskrives med den kombinerede nomenklaturs nye koder som ajourført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925.

(5)

En afgørelse om at ajourføre henvisningerne til visse af den kombinerede nomenklaturs koder må ikke medføre nogen ændringer af de minimumsafgiftssatser, der anvendes i direktiv 2003/96/EF, eller føre til, at der tilføjes eller fjernes nogen energiprodukter.

(6)

I direktiv 2003/96/EF bør der derfor foretages følgende ændringer.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Henvisningerne i direktiv 2003/96/EF til visse af den kombinerede nomenklaturs koder i forordning (EF) nr. 2031/2001 ajourføres, så de henviser til de tilsvarende koder i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925:

1)

i artikel 2, stk. 1, litra h), ændres KN-kode »3824 90 99« til »3824 99 86, 3824 99 92 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3824 99 93, 3824 99 96 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3826 00 10 og 3826 00 90«

2)

i artikel 16, stk. 1, ajourføres henvisningerne til visse koder som følger:

a)

i første afsnit, andet led, ændres KN-kode »3824 90 55« til »3824 99 55«

b)

i første afsnit, andet led, ændres KN-kode »3824 90 80-3824 90 99« til »3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3824 99 93, 3824 99 96 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3826 00 10 og 3826 00 90«

c)

i andet afsnit ændres KN-kode »2851 00 10« til »2853 90 10«

3)

i artikel 20, stk. 1, ajourføres henvisningerne til visse koder som følger:

a)

i litra c), første punktum, ændres KN-kode »2710 11-2710 19 69« til »2710 12-2710 19 68 og 2710 20- 2710 20 39 og 2710 20 90 (kun for varer, af hvilke der ved destillation efter ISO 3405-metoden (svarende til ASTM D 86-metoden) op til 210 °C overdestilleres mindre end 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen) og op til 250 °C mindst 65 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen))«

b)

i litra c), andet punktum, ændres KN-kode »2710 11 21« til »2710 12 21«

c)

i litra c), andet punktum, ændres KN-kode »2710 11 25« til »2710 12 25«

d)

i litra c), andet punktum, ændres KN-kode »2710 19 29« til »2710 19 29 og 2710 20 90 (kun for varer, af hvilke der ved destillation efter ISO 3405-metoden (svarende til ASTM D 86-metoden) op til 210 °C overdestilleres mindre end 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen) og op til 250 °C mindst 65 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen))«

e)

i litra h) ændres KN-kode »3824 90 99« til »3824 99 86, 3824 99 92 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3824 99 93, 3824 99 96 (bortset fra antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestanddele og uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.), 3826 00 10 og 3826 00 90«

4)

i bilag I ajourføres henvisningerne til visse koder som følger:

a)

tabel A ajourføres som følger:

i)

KN-kode »2710 11 31« ændres til »2710 12 31«

ii)

KN-kode »2710 11 41« ændres til »2710 12 41«

iii)

KN-kode »2710 11 45« ændres til »2710 12 45«

iv)

KN-kode »2710 11 49« ændres til »2710 12 49«

v)

KN-kode »2710 11 51« ændres til »2710 12 51«

vi)

KN-kode »2710 11 59« ændres til »2710 12 59«

vii)

KN-kode »2710 19 41-2710 19 49« ændres til »2710 19 43-2710 19 48 og 2710 20 11-2710 20 19«

b)

i tabel B ændres KN-kode »2710 19 41-2710 19 49« til »2710 19 43-2710 19 48 og 2710 20 11-2710 20 19«

c)

tabel C ajourføres som følger:

i)

KN-kode »2710 19 41 til 2710 19 49« ændres til »2710 19 43-2710 19 48 og 2710 20 11-2710 20 19«

ii)

KN-kode »2710 19 61 til 2710 19 69« ændres til »2710 19 62-2710 19 68 og 2710 20 31-2710 20 39«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 15. september 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 af 12. oktober 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 31.10.2017, s. 1).


Berigtigelser

9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/30


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA

( Den Europæiske Unions Tidende L 88 af 31. marts 2017 )

Side 13, artikel 3, stk. 1, litra f):

I stedet for:

»f)

fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport, levering eller brug af sprængstoffer eller skydevåben, herunder kemiske, biologiske eller radiologiske våben eller kernevåben, samt forskning vedrørende og udvikling af kemiske, biologiske eller radiologiske våben eller kernevåben«

læses:

»f)

fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport, levering eller brug af sprængstoffer eller våben, herunder kemiske, biologiske eller radiologiske våben eller kernevåben, samt forskning vedrørende og udvikling af kemiske, biologiske eller radiologiske våben eller kernevåben«.