ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
28. marts 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/511 af 23. marts 2018 om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/512 af 27. marts 2018 om gennemførelse af artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 747/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sudan

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/513 af 14. marts 2018 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Tyskland — EGF/2017/008 DE/Goodyear

16

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/514 af 14. marts 2018 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Sverige — EGF/2017/007 SE/Ericsson

18

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/515 af 14. marts 2018 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

20

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/516 af 27. marts 2018 om gennemførelse af afgørelse 2014/450/FUSP om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sudan

22

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/517 af 21. marts 2018 om forslaget til borgerinitiativ Britiske venner — bliv hos os i EU (meddelt under nummer C(2018) 1730)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/518 af 26. marts 2018 om dyresundhedsmæssige betingelser og betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Indonesien, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen (meddelt under nummer C(2018) 1725)  ( 1 )

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/511

af 23. marts 2018

om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2018/120 (1) fastsættes fiskerimulighederne for 2018 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande.

(2)

Visse indberetningskoder bør ændres, således at fangsterne kan indberettes præcist. Visse fodnotehenvisninger og affattelsen heraf bør rettes.

(3)

I forordning (EU) 2018/120 blev den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for tobis i ICES-afsnit 2a og 3a og ICES-underområde 4 fastsat til nul. Tobis er en art med kort livscyklus, og den relevante videnskabelige rådgivning bliver tilgængelig i anden halvdel af februar, mens fiskeriet påbegyndes i april.

(4)

Fangstbegrænsningerne for tobis i ICES-afsnit 2a og 3a og ICES-underområde 4 bør nu ændres i overensstemmelse med den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der blev forelagt den 23. februar 2018.

(5)

Med hensyn til tobisfiskeriet opdeles ICES-afsnit 2a og 3a og ICES-underområde 4 i forvaltningsområder på grundlag af den videnskabelige rådgivning. Forvaltningsområde 3r ligger hovedsagelig i norske farvande. Dog ligger en del af området også i EU-farvande med nogle vigtige fiskebanker, der strækker sig over forvaltningsområde 2r og 3r. Ifølge rådgivning fra ICES tages i gennemsnit 8 % af fangsterne i den del af forvaltningsområde 3r, der ligger i EU-farvande. Fangstbegrænsningerne for EU-farvande i forvaltningsområde 3r bør fastsættes i overensstemmelse med denne rådgivning.

(6)

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for torsk i ICES-underområde 1 og ICES-afsnit 2b bør ændres for at afspejle de fiskerimuligheder, der er til rådighed for EU-fartøjer i dette område, på korrekt vis.

(7)

Det maksimale antal langlinefartøjer, der er tilladt for Malta i ICCAT-konventionsområdet, og som må fiske efter, bevare om bord, omlade, transportere eller lande almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, bør ændres for at tage hensyn til det stigende antal fartøjer, der er godkendt hertil.

(8)

Forordning (EU) 2018/120 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/120, finder anvendelse fra den 1. januar 2018. De bestemmelser om fangstbegrænsninger, der fastsættes ved denne forordning, bør derfor også finde anvendelse fra nævnte dato. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af berettigede forventninger, idet de pågældende fiskerimuligheder endnu ikke er opbrugt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA, IB og IV til forordning (EU) 2018/120 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) 2018/120 af 23. januar 2018 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2017/127 (EUT L 27 af 31.1.2018, s. 1).


BILAG

1.

I bilag IA til foretages følgende ændringer:

a)

Tabellen over fiskerimuligheder for tobis og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i 2a, 3a og 4 affattes således:

»Art:

Tobis og dertil knyttede bifangster

Ammodytes spp.

Område:

EU-farvande i 2a, 3a og 4 (1)

Danmark

195 875  (2)

 

 

Det Forenede Kongerige

4 282  (2)

 

 

Tyskland

300 (2)

 

 

Sverige

7 193  (2)

 

 

Unionen

207 650

 

 

TAC

207 650

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

b)

Tabellen over fiskerimuligheder for guldlaks i EU-farvande i 3a og 4 affattes således:

»Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande i 3a og 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

1 093

 

 

Tyskland

11

 

 

Frankrig

8

 

 

Irland

8

 

 

Nederlandene

51

 

 

Sverige

43

 

 

Det Forenede Kongerige

20

 

 

Unionen

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Præventiv TAC«

c)

Tabellen over fiskerimuligheder for brosme i 3a affattes således:

»Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

3a

(USK/03A.)

Danmark

15

 

 

Sverige

8

 

 

Tyskland

8

 

 

Unionen

31

 

 

TAC

31

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 2, finder anvendelse«

d)

Tabellen over fiskerimuligheder for brosme i EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7 affattes således:

»Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7

(USK/567EI.)

Tyskland

17

 

 

Spanien

60

 

 

Frankrig

705

 

 

Irland

68

 

 

Det Forenede Kongerige

340

 

 

Andre

17 (4)

 

 

Unionen

1 207

 

 

Norge

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

4 130

 

Præventiv TAC

Artikel 12, stk. 1, finder anvendelse

Artikel 7, stk. 2, finder anvendelse

e)

Tabellen over fiskerimuligheder for kuller i 3a affattes således:

»Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

12

 

 

Danmark

2 070

 

 

Tyskland

132

 

 

Nederlandene

2

 

 

Sverige

245

 

 

Unionen

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analytisk TAC«

f)

Tabellen over fiskerimuligheder for kulmule i 3a affattes således:

»Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

2 890  (9)

 

 

Sverige

246 (9)

 

 

Unionen

3 136

 

 

TAC

3 136  (10)

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, finder anvendelse

g)

Tabellen over fiskerimuligheder for blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 affattes således:

»Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14

(WHB/1X14)

Danmark

61 277  (11)

 

 

Tyskland

23 825  (11)

 

 

Spanien

51 949  (11)  (12)

 

 

Frankrig

42 644  (11)

 

 

Irland

47 451  (11)

 

 

Nederlandene

74 720  (11)

 

 

Portugal

4 826  (11)  (12)

 

 

Sverige

15 158  (11)

 

 

Det Forenede Kongerige

79 513  (11)

 

 

Unionen

401 363  (11)  (13)

 

 

Norge

110 000

 

 

Færøerne

10 000

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, finder anvendelse

h)

Tabellen over fiskerimuligheder for byrkelange i EU-farvande og internationale farvande i 3a affattes således:

»Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 3a

(BLI/03A-)

Danmark

3

 

 

Tyskland

2

 

 

Sverige

3

 

 

Unionen

8

 

 

TAC

8

 

Præventiv TAC«

i)

Tabellen over fiskerimuligheder for lange i EU-farvande i 3a affattes således:

»Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i 3a

(LIN/03A.)

Belgien

6

 

 

Danmark

50

 

 

Tyskland

6

 

 

Sverige

19

 

 

Det Forenede Kongerige

6

 

 

Unionen

87

 

 

TAC

87

 

Præventiv TAC«

j)

Tabellen over fiskerimuligheder for lange i EU-farvande og internationale farvande i 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14 affattes således:

»Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14

(LIN/6X14.)

Belgien

48 (14)

 

 

Danmark

8 (14)

 

 

Tyskland

173 (14)

 

 

Spanien

3 498

 

 

Frankrig

3 730  (14)

 

 

Irland

935

 

 

Portugal

8

 

 

Det Forenede Kongerige

4 296  (14)

 

 

Unionen

12 696

 

 

Norge

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Færøerne

200 (18)  (19)

 

 

TAC

20 396

 

Præventiv TAC

Artikel 12, stk. 1, i finder anvendelse

k)

Tabellen over fiskerimuligheder for jomfruhummer i 3a affattes således:

»Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

3a

(NEP/03A.)

Danmark

8 626

 

 

Tyskland

25

 

 

Sverige

3 087

 

 

Unionen

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 2, finder anvendelse«

l)

(vedrører ikke den danske udgave)

m)

Tabellen over fiskerimuligheder for almindelig tunge i 3a og EU-farvande i underafsnit 22-24 affattes således:

»Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

3a; EU-farvande i underafsnit 22-24

(SOL/3ABC24)

Danmark

376

 

 

Tyskland

22 (20)

 

 

Nederlandene

36 (20)

 

 

Sverige

14

 

 

Unionen

448

 

 

TAC

448

 

Analytisk TAC

n)

Tabellen over fiskerimuligheder for hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i 4b, 4c og 7d affattes således:

»Art:

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i 4b, 4c og 7d

(JAX/4BC7D)

Belgien

14 (21)

 

 

Danmark

5 985  (21)

 

 

Tyskland

529 (21)  (22)

 

 

Spanien

111 (21)

 

 

Frankrig

497 (21)  (22)

 

 

Irland

376 (21)

 

 

Nederlandene

3 604  (21)  (22)

 

 

Portugal

13 (21)

 

 

Sverige

75 (21)

 

 

Det Forenede Kongerige

1 425  (21)  (22)

 

 

Unionen

12 629

 

 

Norge

2 550  (23)

 

 

TAC

15 179

 

Præventiv TAC

2.

I bilag IB foretages følgende ændringer:

a)

Tabellen over fiskerimuligheder for torsk i 1 og 2b affattes således:

»Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

1 og 2b

(COD/1/2B.)

Tyskland

5 409  (26)

 

 

Spanien

12 047  (26)

 

 

Frankrig

2 461  (26)

 

 

Polen

2 359  (26)

 

 

Portugal

2 472  (26)

 

 

Det Forenede Kongerige

3 552  (26)

 

 

Andre medlemsstater

390 (24)  (26)

 

 

Unionen

28 690  (25)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

b)

Tabellen over fiskerimuligheder for rødfiskarter (pelagiske) i grønlandske farvande i NAFO-afsnit 1F og grønlandske farvande i 5, 12 og 14 affattes således:

»Art:

Rødfiskarter (pelagiske)

Sebastes spp.

Område:

Grønlandske farvande i NAFO-afsnit 1F og grønlandske farvande i 5, 12 og 14

(RED/N1G14P)

Tyskland

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Frankrig

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Det Forenede Kongerige

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Unionen

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norge

628 (27)  (28)

 

 

Færøerne

0 (27)  (28)  (30)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

3.

Bilag IV, punkt 4, tabel A, affattes således:

»Tabel A

Antal fiskerfartøjer (31)

 

Cypern (32)

Grækenland (33)

Kroatien

Italien

Frankrig

Spanien

Μalta (34)

Notfartøjer

1

1

16

12

20

6

1

Langlinefartøjer

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Stangfartøjer

0

0

0

0

37

60

0

Håndlinefartøjer

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Trawlere

0

0

0

0

57

0

0

Andet ikkeindustrielt fiskeri (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)  Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og makrel (OT1/* 2A3A4). Bifangster af hvilling og makrel fratrækkes kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der fratrækkes kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overstige 9 % af kvoten.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag IID:

Område

:

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Det Forenede Kongerige

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Tyskland

194

7

13

86

0

0

0

Sverige

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Unionen

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

I alt

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  I forvaltningsområde 2r må TAC'en kun fiskes som en overvågnings-TAC med en dertilhørende prøveudtagningsprotokol for det pågældende fiskeri.«

(4)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(5)  Skal fiskes i EU-farvande i 2a, 4, 5b, 6 og 7 (USK/*24X7C).

(6)  Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 5b, 6 og 7 aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde utilsigtede fangster af andre arter i 5b, 6 og 7 må ikke overskride følgende mængde i ton (OTH/*5B67-): 3 000. Bifangster af torsk i henhold til denne bestemmelse i område 6a må ikke udgøre mere end 5 %.

(7)  Inkl. lange. Følgende af Norges kvoter i 5b, 6 og 7 må kun fiskes med langline:

Lange (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(8)  Norges kvoter for brosme og lange kan udveksles indtil følgende mængde i ton: 2 000.«

(9)  Der kan foretages overførsler af denne kvote EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(10)  Inden for følgende samlede TAC for den nordlige kulmulebestand 111 785.«

(11)  Særlig betingelse: Inden for en samlet adgangsmængde på 21 500 tons for Unionen må medlemsstaterne højst fiske følgende andel af deres kvoter i færøske farvande (WHB/*05-F): 9,2 %.

(12)  Der kan foretages overførsler fra denne kvote til 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(13)  Særlig betingelse: fra EU-kvoterne i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 (WHB/*NZJM1) og i 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) må følgende mængde fiskes i Norges økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen: 227 975.«

(14)  Særlig betingelse: Højst 15 % af denne kvote kan fiskes i EU-farvande i 4 (LIN/*04-C.).

(15)  Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 5b, 6 og 7 aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde utilsigtede fangster af andre arter i 5b, 6 og 7 må ikke overskride følgende mængde i ton (OTH/*6X14.): 3 000. Bifangster af torsk i henhold til denne bestemmelse må ikke udgøre mere end 5 %.

(16)  Inkl. brosme. Norges kvote i 5b, 6 og 7 må kun fiskes med langline, og der er tale om følgende mængde:

Lange (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(17)  Norges kvoter for lange og brosme kan udveksles indtil følgende mængde i ton: 2 000.

(18)  Inkl. brosme. Skal fiskes i 6b og 6a nord for 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(19)  Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 6a og 6b aldrig overstige 20 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde af utilsigtede fangster af andre arter i 6a og 6b må ikke overskride følgende mængde ton (OTH/*6AB.): 75.«

(20)  Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i 3a, underafsnit 22-24«

(21)  Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af havgalt, kuller, hvilling og makrel (OTH/*4BC7D). Bifangster af havgalt, kuller, hvilling og makrel fratrækkes kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der fratrækkes kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overstige 9 % af kvoten.

(22)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i 7d kan betragtes som fisket under kvoten for følgende område: EU-farvande i 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14 (JAX/*2A-14).

(23)  Kan fiskes i EU-farvande i 4a, men ikke i EU-farvande i 7d (JAX/*04-C.).«

(24)  Undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen, Portugal og Det Forenede Kongerige.

(25)  Tildelingen af den andel af torskebestanden, som Unionen har adgang til i farvandene omkring Svalbard og Bjørneøen, og dertil knyttede bifangster af kuller, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af Paristraktaten fra 1920.

(26)  Bifangster af kuller kan udgøre op til 14 % pr. træk. Bifangsterne af kuller er i tillæg til torskekvoten.«

(27)  Må kun tages fra den 10. maj til den 31. december.

(28)  Må kun fiskes i de grønlandske farvande i rødfiskbeskyttelsesområdet, der afgrænses af en linje, der forbinder følgende koordinater:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

64° 45′ N

28° 30′ W

2

62° 50′ N

25° 45′ W

3

61° 55′ N

26° 45′ W

4

61° 00′ N

26° 30′ W

5

59° 00′ N

30° 00′ W

6

59° 00′ N

34° 00′ W

7

61° 30′ N

34° 00′ W

8

62° 50′ N

36° 00′ W

9

64° 45′ N

28° 30′ W

(29)  Særlig betingelse: Denne kvote må også tages i internationale farvande i ovennævnte rødfiskbeskyttelsesområde (RED/*5-14P).

(30)  Må kun fiskes i grønlandske farvande i 5 og 14 (RED/*514GN).«

(31)  De tal, der er angivet i punkt 1, 2 og 3, vil kunne nedsættes for at opfylde Unionens internationale forpligtelser.

(32)  Et mellemstort notfartøj kan erstattes af højst 10 langlinefartøjer eller af et lille notfartøj og højst tre langlinefartøjer.

(33)  Et mellemstort notfartøj kan erstattes af højst 10 langlinefartøjer eller af et lille notfartøj og tre andre ikkeindustrielle fartøjer.

(34)  Et mellemstort notfartøj kan erstattes af højst 10 langlinefartøjer.

(35)  Polyvalente fartøjer, der anvender flere redskaber.

(36)  Linefartøjer, der fisker i Atlanterhavet.

(37)  Polyvalente fartøjer, der anvender flere redskaber (langline, håndline, dørgeline).«


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/13


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/512

af 27. marts 2018

om gennemførelse af artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 747/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sudan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 747/2014 af 10. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sudan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 131/2004 og forordning (EF) nr. 1184/2005 (1), særlig artikel 15, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. juli 2014 forordning (EU) nr. 747/2014.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 5 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1591 (2005), ajourførte oplysningerne vedrørende tre personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, den 14. marts 2018.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 747/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 747/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 203 af 11.7.2014, s. 1.


BILAG

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer erstattes af følgende oplysninger:

»2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Stilling: a) Tidligere medlem af Sudans nationalforsamling fra Al-Waha-distriktet, b) Tidligere særlig rådgiver for Ministeriet for føderale anliggender, c) Øverste leder for Mahamidstammen i Norddarfur.

Fødselsdato: a) 1. januar 1964; b) 1959.

Fødested: Kutum.

Adresse: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (bor i Kabkabiya og byen Kutum, Norddarfur, og har boet i Khartoum).

Nationalitet: Sudaneser.

Pas: a) diplomatpas D014433 udstedt den 21. februar 2013 (udløbet den 21. februar 2015);

b) diplomatpas D009889 udstedt den 17. februar 2011 (udløbet den 17. februar 2013).

Nationalt identifikationsnr.: Bevis for statsborgerskab nr. A0680623.

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Det fremgår af en rapport fra Human Rights Watch, at de har en note, dateret den 13. februar 2004, fra et kommunekontor i Norddarfur, hvori der gives ordre om oprettelse af »sikkerhedsenheder i lokalområdet« for »at gøre det muligt for mujahediner og frivillige under Sheikh Musa Hilals kommando at fortsætte deres aktiviteter i områderne i [Norddarfur] og for at sikre, at deres vitale behov dækkes«. Den 28. september 2005 angreb 400 arabiske militsmedlemmer landsbyerne Aro Sharrow (herunder dens flygtningelejr), Acho og Gozmen i Vestdarfur. Vi mener også, at Musa Hilal var til stede under angrebet på Aro Sharrows flygtningelejr: Hans søn var blevet dræbt under SLA's angreb på Shareia, så han var nu involveret i en personlig blodfejde. Der er rimelige grunde til at antage, at han som den øverste leder havde det direkte ansvar for disse handlinger, og at han er ansvarlig for krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og andre ugerninger.

3.   SHAREIF, Adam

Alias: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Stilling: Øverstbefalende for Den Sudanesiske Befrielseshær (SLA).

Fødselsdato: 1. januar 1970

Fødested: El-Fasher

Nationalitet: Sudaneser

Pasnr.: P00182993, udstedt den 19. juli 2010 (udløbet den 18. juli 2015)

Nationalt identifikationsnr.: 103-0037-6235 (som nævnt i passet)

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Angiveligt død den 7. juni 2012. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

SLA-soldater under Adam Yacub Shants kommando brød våbenhvileaftalen ved at angribe et militært kontingent under Sudans regering, som eskorterede en lastbilkonvoj i nærheden af Abu Hamra i Norddarfur den 23. juli 2005, og dræbte i den forbindelse tre soldater. Efter angrebet blev der stjålet militære våben og ammunition tilhørende regeringen. Ekspertpanelet har oplysninger, der fastslår, at SLA-soldaternes angreb fandt sted og tydeligvis var planlagt, idet det var nøje tilrettelagt. I tråd med panelets konklusion er det derfor rimeligt at antage, at Shant, som den bekræftede øverstbefalende for SLA i området, må have haft kendskab til og godkendt eller beordret angrebet. Han er derfor direkte ansvarlig for angrebet og opfylder kriterierne for opførelse på listen.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) »Tek«; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Stilling: Taktisk befalingsmand for Den Nationale Bevægelse for Reform og Udvikling (NMRD)

Fødselsdato: 1. januar 1967

Fødested: El-Fasher, Norddarfur

Nationalitet: Sudaneser af fødsel

Adresse: Tine, Sudan (bor i Tine, på den sudanesiske side af grænsen mod Tchad)

Nationalt identifikationsnr.: a) 192-3238459- 9, b) Bevis for statsborgerskab erhvervet ved fødslen 302581

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Mayu er ansvarlig for kidnapningen af personale fra Den Afrikanske Unions mission i Sudan (AMIS) i Darfur i oktober 2005. Mayu forsøger åbent at forpurre AMIS-missionen gennem trusler; han har eksempelvis truet med at skyde helikoptere tilhørende Den Afrikanske Union ned i Jebel Moon-området i november 2005. Med sådanne handlinger har Mayu klart overtrådt UNSCR 1591, idet handlingerne udgør en trussel mod stabiliteten i Darfur, og opfylder komitéens kriterier for opførelse på listen over personer, som der skal iværksættes sanktioner over for.«


AFGØRELSER

28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/16


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/513

af 14. marts 2018

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Tyskland — EGF/2017/008 DE/Goodyear

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3).

(3)

Tyskland indgav den 6. oktober 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH i Tyskland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)

Som følge af Tysklands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 165 231 EUR.

(5)

For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 165 231 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. marts 2018.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/18


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/514

af 14. marts 2018

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Sverige — EGF/2017/007 SE/Ericsson

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3).

(3)

Sverige indgav den 9. august 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) i Sverige. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)

Som følge af Sveriges ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 130 400 EUR.

(5)

For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 130 400 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. marts 2018.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/515

af 14. marts 2018

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3).

(3)

Den 19. juli 2017 indgav de spanske myndigheder en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i fem virksomheder inden for sektoren for fremstilling af beklædningsartikler i regionen Galicien i Spanien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Spanien kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale økonomi.

(5)

Som følge af Spaniens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 720 000 EUR.

(6)

For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 720 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. marts 2018.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/22


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2018/516

af 27. marts 2018

om gennemførelse af afgørelse 2014/450/FUSP om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sudan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/450/FUSP af 10. juli 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sudan og om ophævelse af afgørelse 2011/423/FUSP (1), særlig artikel 6,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. juli 2014 afgørelse 2014/450/FUSP.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 5 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1591 (2005), ajourførte oplysningerne vedrørende tre personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger], den 14. marts 2018.

(3)

Bilaget til afgørelse 2014/450/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2014/450/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  EUT L 203 af 11.7.2014, s. 106.


BILAG

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer erstattes af følgende oplysninger:

»2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Stilling: a) Tidligere medlem af Sudans nationalforsamling fra Al-Waha-distriktet, b) Tidligere særlig rådgiver for Ministeriet for føderale anliggender, c) Øverste leder for Mahamidstammen i Norddarfur.

Fødselsdato: a) 1. januar 1964; b) 1959.

Fødested: Kutum.

Adresse: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (bor i Kabkabiya og byen Kutum, Norddarfur, og har boet i Khartoum).

Nationalitet: Sudaneser.

Pas: a) diplomatpas D014433 udstedt den 21. februar 2013 (udløbet den 21. februar 2015);

b) diplomatpas D009889 udstedt den 17. februar 2011 (udløbet den 17. februar 2013).

Nationalt identifikationsnr.: Bevis for statsborgerskab nr. A0680623.

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Det fremgår af en rapport fra Human Rights Watch, at de har en note, dateret den 13. februar 2004, fra et kommunekontor i Norddarfur, hvori der gives ordre om oprettelse af »sikkerhedsenheder i lokalområdet« for »at gøre det muligt for mujahediner og frivillige under Sheikh Musa Hilals kommando at fortsætte deres aktiviteter i områderne i [Norddarfur] og for at sikre, at deres vitale behov dækkes«. Den 28. september 2005 angreb 400 arabiske militsmedlemmer landsbyerne Aro Sharrow (herunder dens flygtningelejr), Acho og Gozmen i Vestdarfur. Vi mener også, at Musa Hilal var til stede under angrebet på Aro Sharrows flygtningelejr: Hans søn var blevet dræbt under SLA's angreb på Shareia, så han var nu involveret i en personlig blodfejde. Der er rimelige grunde til at antage, at han som den øverste leder havde det direkte ansvar for disse handlinger, og at han er ansvarlig for krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og andre ugerninger.

3.   SHAREIF, Adam

Alias: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Stilling: Øverstbefalende for Den Sudanesiske Befrielseshær (SLA).

Fødselsdato: 1. januar 1970

Fødested: El-Fasher

Nationalitet: Sudaneser

Pasnr.: P00182993, udstedt den 19. juli 2010 (udløbet den 18. juli 2015)

Nationalt identifikationsnr.: 103-0037-6235 (som nævnt i passet)

Dato for FN's opførelse på listen:25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Angiveligt død den 7. juni 2012. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

SLA-soldater under Adam Yacub Shants kommando brød våbenhvileaftalen ved at angribe et militært kontingent under Sudans regering, som eskorterede en lastbilkonvoj i nærheden af Abu Hamra i Norddarfur den 23. juli 2005, og dræbte i den forbindelse tre soldater. Efter angrebet blev der stjålet militære våben og ammunition tilhørende regeringen. Ekspertpanelet har oplysninger, der fastslår, at SLA-soldaternes angreb fandt sted og tydeligvis var planlagt, idet det var nøje tilrettelagt. I tråd med panelets konklusion er det derfor rimeligt at antage, at Shant, som den bekræftede øverstbefalende for SLA i området, må have haft kendskab til og godkendt eller beordret angrebet. Han er derfor direkte ansvarlig for angrebet og opfylder kriterierne for opførelse på listen.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) »Tek«; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Stilling: Taktisk befalingsmand for Den Nationale Bevægelse for Reform og Udvikling (NMRD)

Fødselsdato: 1. januar 1967

Fødested: El-Fasher, Norddarfur

Nationalitet: Sudaneser af fødsel

Adresse: Tine, Sudan (bor i Tine, på den sudanesiske side af grænsen mod Tchad)

Nationalt identifikationsnr.: a) 192-3238459- 9, b) Bevis for statsborgerskab erhvervet ved fødslen 302581

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Mayu er ansvarlig for kidnapningen af personale fra Den Afrikanske Unions mission i Sudan (AMIS) i Darfur i oktober 2005. Mayu forsøger åbent at forpurre AMIS-missionen gennem trusler; han har eksempelvis truet med at skyde helikoptere tilhørende Den Afrikanske Union ned i Jebel Moon-området i november 2005. Med sådanne handlinger har Mayu klart overtrådt UNSCR 1591 (2005), idet handlingerne udgør en trussel mod stabiliteten i Darfur, og opfylder komitéens kriterier for opførelse på listen over personer, som der skal iværksættes sanktioner over for.«


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/25


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/517

af 21. marts 2018

om forslaget til borgerinitiativ »Britiske venner — bliv hos os i EU«

(meddelt under nummer C(2018) 1730)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende er angivet om emnet for forslaget til borgerinitiativ »Britiske venner — bliv hos os i EU«: »Brexit-folkeafstemningen i 2016 var ikke bindende, den havde blot til formål at give det britiske parlament mulighed for at vurdere de britiske befolkningers holdning på daværende tidspunkt«.

(2)

Forslaget til borgerinitiativ har følgende hovedmålsætninger: »Det er vores mål at skabe en platform, der vil gøre det muligt for alle europæiske borgere at deltage i dette initiativ, og som vil gøre det muligt at nå ud til flertallet af britiske borgere (herunder dem, der er bosiddende i EU, og som reelt blev frataget retten til at stemme ved den oprindelige folkeafstemning), således at alle britiske borgere får mulighed for at give deres mening til kende.«

(3)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ.

(4)

Derfor bør de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig.

(5)

Hver enkelt medlemsstats ret til at træde ud af Den Europæiske Union er fastsat i artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, hvorved det bestemmes, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af Unionen i overensstemmelse sine forfatningsmæssige bestemmelser.

(6)

Selv om Europa-Kommissionen beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union — hvilket Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen, Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, og Mark Rutte, der varetog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, gav udtryk for i en fælles erklæring den 24. juni 2016 (2) — er der ikke er noget retsgrundlag i traktaterne, der tillader vedtagelsen af en EU-retsakt vedrørende den interne beslutningsproces i en medlemsstat i forbindelse med meddelelsen af den pågældende medlemsstats udtræden af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union.

(7)

Af disse grunde falder forslaget til borgerinitiativ »Britiske venner — bliv hos os i EU« åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, litra b), sammenholdt med dennes artikel 2, nr. 1) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Registreringen af forslaget til borgerinitiativ »Britiske venner — bliv hos os i EU« afslås hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til initiativtagerne (medlemmer af borgerkomitéen) til forslaget til borgerinitiativ »Britiske venner — bliv hos os i EU«, som repræsenteres ved [Personoplysninger slettet efter samråd med initiativtagerne], der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_da.htm.


28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/518

af 26. marts 2018

om dyresundhedsmæssige betingelser og betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Indonesien, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen

(meddelt under nummer C(2018) 1725)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 16, stk. 2, og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved direktiv 2009/156/EF fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af levende dyr af hestefamilien til Unionen. I henhold til direktivet er import af dyr af hestefamilien til Unionen kun tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssige krav.

(2)

Bilag I til Kommissionens beslutning 93/195/EØF (2) indeholder lister over tredjelande, der er opført i sundhedskategorierne A-E. Bilag VII til nævnte beslutning indeholder blandt andet et standardsundhedscertifikat til brug ved genindførsel af registrerede heste, der har deltaget i ridekonkurrencer ved De Asiatiske Lege eller Endurance World Cup, efter midlertidig udførsel i en periode på mindre end 60 dage.

(3)

Ridekonkurrencerne ved De 18. Asiatiske Lege vil blive afholdt i Jakarta, Indonesien, fra den 18. august til den 2. september 2018. Konkurrencerne vil omfatte konkurrencer i ridebanespringning, dressur og military i Det Internationale Rideforbunds regi og vil også tiltrække EU-baserede ekvipager.

(4)

For at tillade genindførsel til Unionen mellem den 10. august 2018 og den 10. september 2018 af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel med henblik på deltagelse i ridekonkurrencerne ved De Asiatiske Lege og for at fastlægge et standardsundhedscertifikat, der skal ledsage sådanne registrerede heste, er det nødvendigt at fastsætte, at de pågældende heste kun må genindføres til Unionen, hvis de er ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag VII til beslutning 93/195/EØF. Det er med det formål også nødvendigt at opføre Indonesien i den relevante sundhedskategori i bilag I til nævnte beslutning.

(5)

Da bilag I er blevet ændret flere gange, bør det opdateres og erstattes i sin helhed af hensyn til den juridiske klarhed.

(6)

Beslutning 93/195/EØF bør derfor ændres.

(7)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) indeholder en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt importbetingelser.

(8)

Med henblik på værtsskabet for ridekonkurrencerne ved De Asiatiske Lege 2018 har Indonesiens kompetente myndigheder anmodet om, at en del af landet, nemlig en zone beliggende på og omkring en fuldt indhegnet væddeløbsbane, der ligger i et beboelsesområde i centrum af Jakarta by, og som har været tømt for dyr af hestefamilien siden maj 2016, anerkendes som en hestesygdomsfri zone. Denne hestesygdomsfrie zone er oprettet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (4) og med ekspertbistand.

(9)

Indonesiens kompetente myndigheder har givet en række garantier, navnlig med hensyn til anmeldelsespligt for de sygdomme, der er opført i bilag I til direktiv 2009/156/EF, i deres land, og har forpligtet sig til fuldt ud at overholde nævnte direktivs artikel 12, stk. 2, litra f), for så vidt angår øjeblikkelig anmeldelse af hestesygdomme til Kommissionen og medlemsstaterne.

(10)

I henhold til oplysninger, som Indonesien og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har gjort tilgængelige, er der aldrig indberettet afrikansk hestepest, venezuelansk hesteencephalomyelitis eller vesikulær stomatitis i Indonesien.

(11)

Der foreligger ingen indberetninger vedrørende forekomsten af dourine og snive i de senere år, men Indonesien har gennemført en omfattende serologisk undersøgelse af populationen af dyr af hestefamilien i de overvågnings- og beskyttelseszoner, der omgiver den centrale zone af den hestesygdomsfrie zone i hovedstadsområdet Jakarta, og resultaterne for afrikansk hestepest og dourine var i alle tilfælde negative. Dog blev én ud af 600 heste, der var omfattet af undersøgelsen, serologisk diagnosticeret med snive.

(12)

I en periode på seks måneder, der formelt begyndte den 15. februar 2018, vil den centrale zone, der omfatter den lokalitet, der er udpeget til afholdelse af De Asiatiske Lege, forblive fri for dyr af hestefamilien, og alle kontrol- og biosikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den hestesygdomsfrie zone vil være på plads, indtil de deltagende heste føres ind i zonen i overensstemmelse med den aftalte karantæneprotokol.

(13)

For at sikre en bæredygtig beskyttelse af sundhedsstatussen hos den population af dyr af hestefamilien, der befinder sig inden for den hestesygdomsfrie zone, har de indonesiske myndigheder påtaget sig at drive en karantænefacilitet inden for nævnte zone for at kontrollere indførslen af dyr af hestefamilien fra bedrifter i andre dele af Indonesien og fra visse tredjelande, der ikke er opført på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Under denne karantæne inden indførsel vil dyrene blive underkastet dyresundhedstest i overensstemmelse med Unionens importbetingelser for lande i samme sundhedskategori.

(14)

I betragtning af de tilfredsstillende oplysninger og garantier, som Indonesien har givet, bør Indonesien optages på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2004/211/EF med henblik på genindførsel af registrerede heste i perioden fra den 10. august til den 10. september 2018. Samtidig bør Indonesien områdeinddeles for så vidt angår visse hestesygdomme. I epidemiologisk henseende bør den hestesygdomsfrie zone i Indonesien opføres i sundhedskategori C på listen i bilag I til nævnte beslutning.

(15)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til den del af Indonesien, der er områdeinddelt med henblik på værtsskabet for ridekonkurrencerne ved De Asiatiske Lege 2018 i Jakarta, forudsat at hestene ledsages af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag VII til beslutning 93/195/EØF, og forudsat at hestene og de ledsagende sundhedscertifikater forelægges på indgangsgrænsekontrolstedet til Unionen inden for den frist, der er angivet i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

Artikel 2

Bilag I til beslutning 93/195/EØF erstattes af teksten i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Den anvendes indtil den 30. september 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


BILAG I

»

BILAG I

Sundhedskategori A  (1)

Schweiz (CH), Grønland (GL), Island (IS)

Sundhedskategori B  (1)

Australien (AU), Hviderusland (BY), Montenegro (ME), den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (2) (MK), New Zealand (NZ), Serbien (RS), Rusland (3) (RU), Ukraine (UA)

Sundhedskategori C  (1)

Canada (CA), Kina (3) (CN), Hongkong (HK), Indonesien (3)  (4) (ID), Japan (JP), Republikken Korea (KR), Macao (MO), Malaysia (halvøen) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), USA (US)

Sundhedskategori D  (1)

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasilien (3) (BR), Chile (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Jamaica (JM), Mexico (3) (MX), Peru (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Sundhedskategori E  (1)

De Forenede Arabiske Emirater (AE), Bahrain (BH), Algeriet (DZ), Israel (5) (IL), Jordan (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB), Marokko (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi-Arabien (3) (SA), Tunesien (TN), Tyrkiet (3) (TR).

«


BILAG II

I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:

1)

I skemaet indsættes i den alfabetiske rækkefølge efter ISO-kode følgende oplysninger vedrørende Indonesien mellem oplysningerne vedrørende Hongkong og oplysningerne vedrørende Israel:

»ID

Indonesien

ID-0

Hele landet

 

Gyldig fra 10. august til 10. september 2018«

ID-1

Den hestesygdomsfrie zone Jakarta (se nærmere detaljer i skema 9)

C

X

2)

Følgende tilføjes som skema 9:

»Skema 9

ID

Indonesien

ID-1

Den hestesygdomsfrie zone Jakarta bestående af:

1)

den centrale zone, der omfatter Pulomas-lokaliteten

2)

hovedvejskorridoren inden for overvågningszonen fra lokaliteten til den internationale lufthavn i Jakarta (Soekarno-Hatta og Halim Perdana Kusuma)«