ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 64

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
7. marts 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Afgørelse (EU, Euratom) 2018/335 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 28. februar 2018 om udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

7.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/1


AFGØRELSE (EU, Euratom) 2018/335 VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 28. februar 2018

om udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 19,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 253 og 255,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Embedsperioden for 14 dommere og 5 generaladvokater ved Domstolen udløber den 6. oktober 2018. Der bør derfor foretages udnævnelser for at besætte disse poster for perioden fra den 7. oktober 2018 til den 6. oktober 2024.

(2)

Det er blevet foreslået, at Alexander Arabadjievs, Jean-Claude Bonichots, Thomas von Danwitz', Carl Gustav Fernlunds, Egils Levits', Constantinos Lycourgos', Jiří Malenovskýs og Alexandra Prechals embeder som dommer ved Domstolen fornyes. Det er blevet foreslået, at Yves Bots og Maciej Szpunars embeder som generaladvokat ved Domstolen fornyes. Lucia Serena Rossi er desuden blevet indstillet til posten som dommer ved Domstolen, og Giovanni Pitruzzella er blevet indstillet til posten som generaladvokat ved Domstolen.

(3)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har afgivet udtalelse om disse kandidaters kvalifikationer til at udøve embederne som dommer og generaladvokat ved Domstolen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til dommer ved Domstolen for perioden fra den 7. oktober 2018 til den 6. oktober 2024 udnævnes:

Alexander Arabadjiev

Jean-Claude Bonichot

Thomas von Danwitz

Carl Gustav Fernlund

Egils Levits

Constantinos Lycourgos

Jiří Malenovský

Alexandra Prechal

Lucia Serena Rossi.

Artikel 2

Til generaladvokat ved Domstolen for perioden fra den 7. oktober 2018 til den 6. oktober 2024 udnævnes:

Yves Bot

Giovanni Pitruzzella

Maciej Szpunar.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2018.

D. TZANTCHEV

Formand