ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 55

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
27. februar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/285 af 26. februar 2018 om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/286 af 26. februar 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/287 af 15. februar 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic (BGB))

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/288 af 19. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/289 af 26. februar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/290 af 26. februar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/291 af 26. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet bifenthrin ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 af 26. februar 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udvekling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug ( 1 )

34

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/293 af 26. februar 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

50

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/294 af 26. februar 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/259 til støtte for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's) aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/285

af 26. februar 2018

om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltningerne i afgørelse (FUSP) 2016/849 får virkning ved Rådets forordning (EU) 2017/1509 (2).

(2)

Den 22. december 2017 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»FN's Sikkerhedsråd«) resolution 2397 (2017), hvori det udtrykte dyb bekymring over den affyring af et ballistisk missil, som Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«) gennemførte den 28. november 2017. FN's Sikkerhedsråd gentog, at spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og indførte nye foranstaltninger over for DPRK. Disse foranstaltninger styrker yderligere de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) og 2375 (2017).

(3)

FN's Sikkerhedsråd besluttede bl.a. at skærpe forbuddet mod eksport af olieprodukter og at indføre et forbud mod import af fødevarer, maskiner, elektrisk udstyr, jord og sten fra DPRK og et forbud mod eksport af industrielt udstyr, maskiner, transportkøretøjer og industrielle metaller til DPRK samt at træffe yderligere restriktive foranstaltninger på det maritime område.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at ændre listen over fødevarer og landbrugsprodukter, maskiner og elektrisk udstyr, jord og sten, herunder magnesit og magnesium, træ, fartøjer, industrielle maskiner, transportkøretøjer samt jern, stål og andre metaller på grundlag af beslutninger truffet af enten sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd og til at ajourføre nomenklaturkoderne fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

(5)

For at sikre en ensartet anvendelse af foranstaltningerne på det maritime område, der er indeholdt i FN's Sikkerhedsråds resolution 2397 (2017), bør der oprettes et nyt bilag XVIII til forordning (EU) 2017/1509, der indeholder en liste over fartøjer, som Rådet har grund til at antage har været involveret i aktiviteter eller transport af produkter, som er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).

(6)

For at sikre sammenhæng med proceduren for vedtagelse og ændring af listen over skibe i bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849, bør beføjelsen til at ændre listen over fartøjer i bilag XVIII til forordning (EU) 2017/1509 udøves af Rådet.

(7)

Tre personer og én enhed, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd, bør fjernes fra listen over personer og enheder, der er uafhængigt udpeget af Rådet, i bilag XV til forordning (EU) 2017/1509.

(8)

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/293 (4) ændrede afgørelse (FUSP) 2016/849 for at give de nye foranstaltninger, der er indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2397 (2017), virkning.

(9)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(10)

Forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2017/1509 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16a affattes således:

»Artikel 16a

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre fisk og skaldyr, herunder alle former for fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, jf. bilag XIa, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe eller overføre fiskerirettigheder fra DPRK.«

2)

Artikel 16d, 16e og 16f affattes således:

»Artikel 16d

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere alle raffinerede olieprodukter, jf. bilag XId, til DPRK, uanset om de har oprindelse i Unionen.

Artikel 16e

1.   Uanset artikel 16d kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til transaktioner med raffinerede olieprodukter, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener humanitære formål, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

transaktionerne involverer ikke fysiske personer eller enheder, som har forbindelse til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), herunder de personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag XIII, XV, XVI og XVII

b)

transaktionen har ikke forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017)

c)

sanktionskomitéen har ikke meddelt medlemsstaterne, at 90 % af den samlede årlige grænse er nået, og

d)

den pågældende medlemsstat meddeler sanktionskomitéen eksportmængden og oplysninger om alle parter i transaktionen hver 30. dag.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 16f

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere råolie, jf. bilag XIe, til DPRK, uanset om den har oprindelse i Unionen.«

3)

Artikel 16g, stk. 1, affattes således:

»1.   Uanset artikel 16f kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til transaktioner med råolie, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

medlemsstatens kompetente myndighed har fastslået, at transaktionen udelukkende tjener humanitære formål, og

b)

medlemsstaten har efter en konkret og individuel vurdering opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen i medfør af punkt 4 i UNSCR 2397 (2017).«

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 16j

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre fødevarer og landbrugsprodukter, jf. bilag XIg, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

Artikel 16k

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre maskiner og elektrisk udstyr, jf. bilag XIh, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

Artikel 16l

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre jord og sten, herunder magnesit og magnesium, jf. bilag XIi, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

Artikel 16m

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre træ, jf. bilag XIj, fra DPRK, uanset om det har oprindelse i DPRK.

Artikel 16n

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre fartøjer, jf. bilag XIk, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

Artikel 16o

1.   Uanset artikel 16j-16n kan medlemsstaternes kompetente myndigheder senest den 21. januar 2018 give tilladelse til import, køb eller overførsel af de i nævnte artikler omhandlede produkter, forudsat at:

a)

importen, købet eller overførslen skal finde sted i henhold til en skriftlig kontrakt, der er trådt i kraft før den 22. december 2017, og

b)

den pågældende medlemsstat giver sanktionskomitéen nærmere oplysninger om sådanne importer, køb eller overførsler senest den 5. februar 2018.

2.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 16p

Det er forbudt direkte eller indirekte til DPRK at sælge, levere, overføre eller eksportere alle industrielle maskiner, transportkøretøjer samt jern, stål og andre metaller, jf. bilag XIl, del A, uanset om de har oprindelse i Unionen.

Artikel 16q

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan give tilladelse til eksport af reservedele, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift af DPRK's kommercielle civile passagerfly for luftfartøjsmodeller og -typer, som er opført i bilag XIl, del B.

2.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 1.«

5)

Artikel 34 ændres således:

a)

stk. 7, 8 og 9 udgår

b)

stk. 10, 11 og 12 bliver herefter stk. 7, 8 og 9.

6)

Artikel 43 og 44 affattes således:

»Artikel 43

1.   Det er forbudt:

a)

at leje eller chartre fartøjer eller luftfartøjer eller yde crew service til DPRK, personer eller enheder, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, andre enheder fra DPRK, andre personer eller enheder, der har bidraget til at overtræde bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017), eller personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning af sådanne personer eller enheder, samt enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

at hyre crew service fra DPRK til fartøjer eller luftfartøjer

c)

at eje, leje, drive, chartre eller forsikre fartøjer, der fører DPRK's flag, eller levere fartøjsklassificeringstjenester eller tjenesteydelser i tilknytning hertil til sådanne fartøjer

d)

at levere fartøjsklassificeringstjenester til fartøjer, der er opført i bilag XVIII

e)

at ansøge om eller yde bistand i forbindelse med indregistrering eller opretholdelse i registeret over fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK eller af DPRK's statsborgere, fartøjer, der er opført i bilag XVIII, eller som er blevet af slettet af en anden stat i medfør af punkt 24 i UNSCR 2321 (2016), punkt 8 i UNSCR 2375 (2017) eller punkt 12 i UNSCR 2397 (2017), eller

f)

at yde forsikrings- eller genforsikringstjenester til fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK, eller til fartøjer, der er opført i bilag XVIII.

2.   Bilag XVIII omfatter de fartøjer, der ikke er opført på listen i bilag XIV, og som Rådet har grund til at antage har været involveret i aktiviteter eller transport af produkter, som er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).

Artikel 44

1.   Uanset forbuddet i artikel 43, stk. 1, litra a), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at leje, chartre eller yde crew service, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

2.   Uanset forbuddene i artikel 43, stk. 1, litra c) og e), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at eje, leje, drive, chartre eller levere fartøjsklassificeringstjenester eller tjenesteydelser i tilknytning hertil til fartøjer, der fører DPRK's flag, eller til at indregistrere eller føre register over fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK eller af statsborgere fra DPRK, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

3.   Uanset forbuddet i artikel 43, stk. 1, litra d), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til fartøjsklassificeringstjenester til fartøjer, der er opført i bilag XVIII, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

4.   Uanset forbuddene i artikel 43, stk. 1, litra e), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til registrering af et fartøj, der er blevet slettet af en anden stat i medfør af punkt 12 i UNSCR 2397 (2017), forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

5.   Uanset forbuddet i artikel 43, stk. 1, litra f), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at levere forsikrings- og genforsikringstjenester, forudsat at sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering på forhånd har fastslået, at fartøjet udelukkende deltager i aktiviteter, der tjener livsnødvendige formål, som ikke vil blive udnyttet af fysiske personer eller enheder i DPRK til at generere en indtægt, eller at det kun tjener humanitære formål.

6.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, 2, 3, 4 og 5.«

7)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

1.   Uanset forbuddene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017) kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til en aktivitet, forudsat at sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har fastslået, at aktiviteten er nødvendig for, at det arbejde, der udføres af internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, som gennemfører bistands- og nødhjælpsaktiviteter i DPRK, er til gavn for civilbefolkningen i DPRK eller andre formål, der er forenelige med disse UNSCR'ers mål.

2.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 1.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 45a

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning og uanset forbuddene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017) kan medlemsstaternes kompetente myndigheder efter en konkret og individuel vurdering give tilladelse til alle aktiviteter, som er nødvendige for diplomatiske eller konsulære repræsentationers funktion i DPRK i henhold til Wienerkonventionerne af 1961 og 1963 eller for internationale organisationer, der har immunitet i DPRK i henhold til folkeretten.

2.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 1.«

9)

Artikel 46, litra b), affattes således:

»b)

at ændre bilag II, del II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX, og bilag VI, VII, IX, X, XI, XIa, XIb, XIc, XId, XIe, XIf, XIg, XIh, XIi, XIj, XIk og XIl på grundlag af beslutninger truffet af enten sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd og for at ajourføre nomenklaturkoderne fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87«.

10)

Artikel 47, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis Rådet beslutter, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ skal være omfattet af foranstaltningerne omhandlet i artikel 34, stk. 1, 2 eller 3, ændrer det bilag XV, XVI, XVII og XVIII i overensstemmelse hermed.«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 47a

1.   Bilag XV, XVI, XVII og XVIII revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

2.   Bilag XIII, XIV, XV, XVI, XVII og XVIII indeholder begrundelsen for opførelsen af de pågældende personer, enheder, organer og fartøjer på listen.

3.   Bilag XIII, XIV, XV, XVI, XVII og XVIII indeholder ligeledes de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og fartøjer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato, fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.«

12)

Artikel 53, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

de udpegede personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, eller rederierne for fartøjer, der er opført i bilag XIV eller i bilag XVIII«.

13)

Teksten i bilag I til denne forordning indsættes som bilag XIg.

14)

Teksten i bilag II til denne forordning indsættes som bilag XIh.

15)

Teksten i bilag III til denne forordning indsættes som bilag XIi.

16)

Teksten i bilag IV til denne forordning indsættes som bilag XIj.

17)

Teksten i bilag V til denne forordning indsættes som bilag XIk.

18)

Teksten i bilag VI til denne forordning indsættes som bilag XIl.

19)

Bilag XV ændres som anført i bilag VII til nærværende forordning.

20)

Teksten i bilag VIII til denne forordning indsættes som bilag XVIII.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79.

(2)  Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/293 af 26. februar 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 55 af 27.2.2018, s. 50).


BILAG I

»

BILAG XIg

FØDEVARER OG LANDBRUGSPRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16j

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

07

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

08

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

«

BILAG II

»

BILAG XIh

MASKINER OG ELEKTRISK UDSTYR SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16k

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

84

Atomreaktorer, kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

«

BILAG III

»

BILAG XIi

JORD OG STEN, HERUNDER MAGNESIT OG MAGNESIUM, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16l

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

«

BILAG IV

»

BILAG XIj

TRÆ SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16m

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

44

Træ og varer deraf; trækul

«

BILAG V

»

BILAG XIk

FARTØJER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16n

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

89

Skibe, både og flydende materiel

«

BILAG VI

»

BILAG XIl

DEL A

Industrielle maskiner, transportkøretøjer samt jern, stål og andre metaller som omhandlet i artikel 16p

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

KN-kode

Varebeskrivelse

72

Jern og stål

73

Varer af jern og stål

74

Kobber og varer deraf

75

Nikkel og varer deraf

76

Aluminium og varer deraf

78

Bly og varer deraf

79

Zink og varer deraf

80

Tin og varer deraf

81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

83

Diverse varer af uædle metaller

84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil

88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

89

Skibe, både og flydende materiel

DEL B

Luftfartøjsmodeller og -typer som omhandlet i artikel 16q, stk. 1

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B og Tu-204-300

«.

BILAG VII

I bilag XV til forordning (EU) 2017/1509 udgår følgende oplysninger:

a)

Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a):

»23.

PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik

 

20.5.2016

Firestjernet general, medlem af den statslige sikkerhedstjeneste, minister for folkets væbnede styrker. Medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission og den nationale forsvarskomité, der var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC), som alle er centrale organer for det nationale forsvar i DPRK. Deltog i testningen af ballistiske missiler i marts 2016. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

31.

KIM Jong Sik

Vicedirektør, Munitions Industry Department i Military Industry Ministry.

16.10.2017

Yder som vicedirektør i Munitions Industry Department støtte til DPRK's nukleare programmer og ballistiske missilprogrammer og var bl.a. til stede ved nukleare og ballistiske missilrelaterede begivenheder i 2016 og en præsentation i marts 2016 af, hvad DPRK hævdede var en atomenhed i miniatureformat.«

b)

Juridiske personer, enheder og organer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a)

»5.

Ministeriet for Folkets Væbnede Styrker

16.10.2017

Er ansvarlig for at støtte og give anvisninger til DPRK's Strategic Rocket Force, som kontrollerer DPRK's nukleare og konventionelle strategiske missilenheder. Strategic Rocket Force er opført på listen ved UNSCR 2356 (2017).«

c)

Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra b)

»5.

CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)

Fødselsdato: 23.12.1963

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pas 745132109

Gyldigt indtil 12.2.2020

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.«


BILAG VIII

»BILAG XVIII

Fartøjer som omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra d), e) og f).«


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/286

af 26. februar 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509.

(2)

Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 indeholder en liste over de fartøjer, som skal beslaglægges, hvis sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom. Det indeholder også en liste over de fartøjer, som det er forbudt at give adgang til havne på Unionens område, hvis sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom.

(3)

Den 26. februar 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/293 (2), som ændrer strukturen i bilag IV til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 (3), der indeholder en liste over de fartøjer, som er blevet udpeget af sanktionskomitéen.

(4)

Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1.

(2)  Se side 50 i denne EUT.

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79).


BILAG

Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 affattes således:

»

BILAG XIV

Fartøjer, jf. artikel 34, stk. 2, og artikel 39, stk. 1, litra g), og foranstaltninger, der finder anvendelse som nærmere fastsat af sanktionskomitéen

A.

Fartøjer, som er omfattet af beslaglæggelse

B.

Fartøjer, som er forbudt adgang til havne

1.

Navn: PETREL 8

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 9562233 MMSI-nummer: 620233000

2.

Navn: HAO FAN 6

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 8628597 MMSI-nummer: 341985000

3.

Navn: TONG SAN 2

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 8937675 MMSI-nummer: 445539000

4.

Navn: JIE SHUN

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 8518780 MMSI-nummer: 514569000

5.

Navn: BILLIONS NO. 18

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 9191773

6.

Navn: UL JI BONG 6

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 9114556

7.

Navn: RUNG RA 2

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 9020534

8.

Navn: RYE SONG GANG 1

Supplerende oplysninger

IMO-nummer: 7389704

«.

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/287

af 15. februar 2018

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Salchichón de Vic«/»Llonganissa de Vic« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Spaniens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Salchichón de Vic«/»Llonganissa de Vic«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2001 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Salchichón de Vic«/»Llonganissa de Vic« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2001 af 28. december 2001 om tilføjelse i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 47).

(3)  EUT C 368 af 28.10.2017, s. 10.


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/288

af 19. februar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 (2) fastsættes den nettosaldo, der er til rådighed for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), samt de beløb, der er til rådighed for regnskabsårene 2014-2020 for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i medfør af artikel 10c, stk. 2, artikel 136, 136a og 136b i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (3) samt artikel 7, stk. 2, artikel 14 og artikel 66, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (4).

(2)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013 underrettede Frankrig, Litauen og Nederlandene inden den 1. august 2017 Kommissionen om deres beslutning om, for så vidt angår kalenderårene 2018 og 2019, at revidere deres tidligere beslutning om at overføre en vis procentdel af deres årlige nationale lofter for direkte betalinger til landdistriktsudviklingsprogrammer, som ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (5) finansieres med midler fra ELFUL. De relevante nationale lofter blev tilpasset ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/162 (6).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (7) justeres underloftet for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger i den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning, i overensstemmelse med den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, efter overførslerne mellem ELFUL og de direkte betalinger.

(4)

Som følge af disse ændringer er det nødvendigt at justere den nettosaldo, der er til rådighed for EGFL, som fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014. Af hensyn til klarheden bør de beløb, der stilles til rådighed for ELFUL, også offentliggøres.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 af 10. april 2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL (EUT L 108 af 11.4.2014, s. 13).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/162 af 23. november 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 30 af 2.2.2018, s. 6).

(7)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BILAG

»

BILAG

(mio. EUR i løbende priser)

Regnskabsår

Beløb til rådighed for ELFUL

Beløb, der overføres fra ELFUL

Nettosaldo til rådighed for udgifter under EGFL

Artikel 10b i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136b i forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 66 i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

Artikel 136a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,35

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472

«

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/289

af 26. februar 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 20. juni 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til den internationale regnskabsstandard (IFRS) 2 Aktiebaseret vederlæggelse. Formålet med ændringerne er at præcisere, hvordan virksomhederne bør anvende standarden i visse specifikke tilfælde.

(3)

Efter høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IFRS 2 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

IASB fastsatte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 2 til den 1. januar 2018.

(6)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse

Ændringer til IFRS 2

Ændringer til IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

Afsnit 19, 30-31, 33, 52 og 63 ændres, og afsnit 33A-33H, 59A-59B og 63D tilføjes. Der tilføjes overskrifter før afsnit 33A og 33E. Afsnit 32 og 34 er ikke ændret, men er medtaget til orientering.

BEHANDLING AF OPTJENINGSBETINGELSER

19

Tildelingen af egenkapitalinstrumenter kan være betinget af opfyldelsen af specificerede optjeningsbetingelser. Tildeling af aktier eller aktieoptioner til en ansat er eksempelvis typisk betinget af, at den ansatte bliver i virksomheden i en bestemt periode. Der kan være indtjeningsbetingelser, som skal opfyldes, som eksempelvis at virksomheden skal opnå en bestemt vækst i overskuddet eller en bestemt stigning i kursen på virksomhedens aktier. Optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser skal ikke tages i betragtning ved skøn over dagsværdien af aktier eller aktieoptioner på målingstidspunktet. I stedet skal optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser tages i betragtning ved at regulere det antal egenkapitalinstrumenter, som er medtaget i målingen af transaktionsbeløbet, således at det endelige indregnede beløb for varer eller tjenesteydelser, der modtages som betaling for de tildelte egenkapitalinstrumenter, baseres på det antal egenkapitalinstrumenter, som faktisk er optjent. Således indregnes der ikke på akkumuleret basis noget beløb for modtagne varer eller tjenesteydelser, hvis de tildelte egenkapitalinstrumenter ikke optjenes på grund af manglende opfyldelse af en optjeningsbetingelse, ud over en markedsbaseret betingelse, eksempelvis hvis modparten ikke fuldfører en bestemt arbejdsperiode, eller en indtjeningsbetingelse ikke opfyldes, i overensstemmelse med kravene i afsnit 21.

AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE MED KONTANTAFREGNING

30

Ved aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning skal virksomheden måle de anskaffede varer eller tjenesteydelser og den påtagne forpligtelse til forpligtelsens dagsværdi, i overensstemmelse med kravene i afsnit 31-33D. Indtil forpligtelsen er afregnet, skal virksomheden foretage en ny måling af forpligtelsen ved hvert regnskabsårs afslutning og på afregningstidspunktet og indregne eventuelle ændringer i dagsværdien i årets resultat.

31

Eksempelvis kan en virksomhed tildele fantomaktier til ansatte som en del af deres aflønningspakke, hvorved de ansatte får ret til en fremtidig kontant betaling (snarere end et egenkapitalinstrument), som er baseret på stigningen i virksomhedens aktiekurs fra et bestemt niveau i en bestemt periode. Eller en virksomhed kan give sine ansatte ret til at modtage en fremtidig kontant betaling ved at give dem ret til aktier (herunder aktier, som udstedes ved udnyttelsen af aktieoptioner), som kan indløses, enten tvungent (eksempelvis ved ansættelsens ophør) eller efter den ansattes eget valg. Disse ordninger er eksempler på aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning. Fantomaktier anvendes til at illustrere nogle af kravene i afsnit 32-33D, dog finder kravene i disse afsnit anvendelse på al form for aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning.

32

Virksomheden skal indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse tjenesteydelser, efterhånden som de ansatte leverer tjenesteydelserne. Eksempelvis optjenes visse fantomaktier straks, og det kræves derfor ikke, at de ansatte fuldfører en bestemt arbejdsperiode for at opnå ret til den kontante betaling. Hvis der ikke foreligger dokumentation for det modsatte, skal virksomheden antage, at den har modtaget de tjenesteydelser, som de ansatte skal yde til gengæld for de modtagne fantomaktier. Således skal virksomheden straks indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse. Hvis fantomaktier ikke bliver optjent, før de ansatte har fuldført en bestemt arbejdsperiode, skal virksomheden indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse, efterhånden som de ansatte leverer tjenesteydelserne i løbet af perioden.

33

Forpligtelsen skal første gang og ved hvert regnskabsårs afslutning, indtil den afregnes, måles til fantomaktiernes dagsværdi ved at anvende en model til prisfastsættelse af optioner under hensyntagen til de vilkår og betingelser, som fantomaktierne blev tildelt under, og i det omfang, de ansatte har leveret tjenesteydelser frem til det aktuelle tidspunkt, i overensstemmelse med kravene i afsnit 33A-33D. En virksomhed kan ændre vilkårene og betingelserne for tildelingen af en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning. Retningslinjer for en ændring af en aktiebaseret vederlæggelse, hvor klassifikationen ændres fra kontantafregning til afregning i egenkapital, fremgår af afsnit B44A-B44C i appendiks B.

BEHANDLING AF OPTJENINGSBETINGELSER OG AF IKKE-OPTJENINGSBERETTIGENDE BETINGELSER

33A

En aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning kan være betinget af opfyldelsen af specificerede optjeningsbetingelser. Der kan være indtjeningsbetingelser, som skal opfyldes, som eksempelvis at virksomheden skal opnå en bestemt vækst i overskuddet eller en bestemt stigning i kursen på virksomhedens aktier. Optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser skal ikke tages i betragtning ved skøn over dagsværdien af den aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning på målingstidspunktet. I stedet skal optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser tages i betragtning ved at regulere det antal tildelinger, der indgår i målingen af den forpligtelse, der er opstået som følge af transaktionen.

33B

For at anvende kravene i afsnit 33A skal virksomheden indregne et beløb for de varer eller tjenesteydelser, som er modtaget i optjeningsperioden. Dette beløb skal baseres på de bedste tilgængelige skøn over antallet af tildelinger, som forventes optjent. Virksomheden skal om nødvendigt tilpasse dette skøn, hvis efterfølgende informationer indikerer, at antallet af tildelinger, som forventes optjent, vil afvige fra tidligere skøn. På retserhvervelsestidspunktet skal virksomheden tilpasse sit skøn, så det svarer til det endelige antal tildelinger, som faktisk er optjent.

33C

Markedsbaserede betingelser, som eksempelvis opnåelse af en aktiekurs, som retserhvervelsen (eller udnyttelsen) er betinget af, samt ikke-optjeningsberettigende betingelser, skal tages i betragtning ved udøvelsen af skønnet over dagsværdien af den tildelte aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning og ved en efterfølgende ny måling af dagsværdien ved hvert regnskabsårs afslutning og på afregningstidspunktet.

33D

Som følge af anvendelsen af afsnit 30-33C, svarer det samlede beløb, der i sidste ende indregnes for varer eller tjenesteydelser, der modtages som betaling for aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, til det kontante beløb, der indbetales.

AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE MED NETTOAFREGNING I FORBINDELSE MED SKATTEMÆSSIGE FORPLIGTELSER

33E

Skattelovgivning eller -regler kan pålægge en virksomhed at tilbageholde et beløb for en arbejdstagers skattemæssige forpligtelse i forbindelse med en aktiebaseret vederlæggelse, og overføre dette beløb, normalt i form af kontanter, til skattemyndighederne på den ansattes vegne. For at opfylde denne forpligtelse kan den aktiebaserede vederlæggelsesordning tillade eller kræve, at virksomheden tilbageholder det antal egenkapitalinstrumenter, der svarer til pengeværdien af den ansattes skattemæssige forpligtelse, af det samlede antal egenkapitalinstrumenter, som ellers ville være blevet udstedt til den ansatte ved udnyttelsen (eller retserhvervelsen) af den aktiebaserede vederlæggelse (dvs. at den aktiebaserede vederlæggelsesordning indebærer en nettoafregning).

33F

Som en undtagelse fra kravene i afsnit 34 klassificeres transaktionen, der er angivet i afsnit 33E, i sin helhed som en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, hvis den ville have været klassificeret som sådan i tilfælde af manglende nettoafregning.

33G

Virksomheden anvender afsnit 29 i denne standard ved den regnskabsmæssige behandling af tilbageholdelsen af aktier, der skal finansiere betalingen til skattemyndighederne af den ansattes skattemæssige forpligtelse i forbindelse med aktiebaseret vederlæggelse. Betalingen skal derfor regnskabsmæssigt behandles som et fradrag i egenkapitalen for de tilbageholdte aktier, bortset fra i det omfang betalingen overstiger dagsværdien på nettoafregningstidspunktet af de tilbageholdte egenkapitalinstrumenter.

33H

Undtagelsen i afsnit 33F finder ikke anvendelse på:

a)

en aktiebaseret vederlæggelsesordning, der indebærer en nettoafregning, for hvilken der ikke findes nogen forpligtelse for virksomheden i henhold til skattelovgivning eller -regler om at tilbageholde et beløb for en arbejdstagers skattemæssige forpligtelse i forbindelse med den aktiebaserede vederlæggelse, eller

b)

alle egenkapitalinstrumenter, som virksomheden tilbageholder, ud over den ansattes skattemæssige forpligtelse i forbindelse med den aktiebaserede vederlæggelse (dvs. virksomheden har tilbageholdt aktier, hvis værdi overstiger pengeværdien af den ansattes skattemæssige forpligtelse). Sådanne overskydende aktier, der tilbageholdes, skal behandles regnskabsmæssigt som en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, når dette beløb er betalt kontant (eller med andre aktiver) til den ansatte.

34

Ved aktiebaseret vederlæggelse, hvor ordningens vilkår giver enten virksomheden eller modparten mulighed for at vælge, om virksomheden skal afregne transaktionen kontant (eller med andre aktiver) eller ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter, skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle transaktionen eller dele heraf som aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, hvis og i det omfang virksomheden har påtaget sig en forpligtelse til at afregne kontant eller med andre aktiver, eller som en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, hvis og i det omfang en sådan forpligtelse ikke er påtaget.

OPLYSNINGER

52

Hvis de i denne standard krævede oplysninger ikke overholder principperne i afsnit 44, 46 og 50, skal virksomheden give yderligere oplysninger, således at principperne overholdes. Hvis f.eks. en virksomhed har klassificeret en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital i overensstemmelse med afsnit 33F, skal virksomheden give et overslag over det beløb, som den forventer at overføre til skattemyndigheden som afregning for den ansattes skattemæssige forpligtelse, når det er nødvendigt for at informere brugerne om de fremtidige virkninger på pengestrømmen forbundet med den aktiebaserede vederlæggelsesordning.

OVERGANGSBESTEMMELSER

59A

En virksomhed skal anvende ændringerne i afsnit 30-31, 33-33H og B44A-B44C som anført nedenfor. Forudgående perioder tilpasses ikke.

a)

Ændringerne i afsnit B44A-B44C finder kun anvendelse på ændringer, der indtræffer på eller efter den dato, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer.

b)

Ændringerne i afsnit 30-31 og 33-33D finder anvendelse på aktiebaseret vederlæggelse, der ikke er optjent på det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender ændringerne, og på aktiebaseret vederlæggelse med et tildelingstidspunkt på eller efter den dato, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer. For ikke-optjente tildelinger af aktiebaseret vederlæggelse tildelt før det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender disse ændringer, foretager virksomheden en ny måling af forpligtelsen på dette tidspunkt og indregner virkningen af den nye måling i det overførte resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter tilfældet) ved begyndelsen af den regnskabsperiode, hvor ændringerne anvendes første gang.

c)

Ændringerne i afsnit 33E-33H og ændringen til afsnit 52 finder anvendelse på aktiebaseret vederlæggelse, der ikke er optjent (eller er optjent, men ikke udnyttet) på det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender ændringerne, og på aktiebaseret vederlæggelse med et tildelingstidspunkt på eller efter det tidspunkt, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer. For ikke-optjent (eller optjent, men ikke udnyttet) aktiebaseret vederlæggelse (eller dele heraf), som tidligere blev klassificeret som aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, men som nu er klassificeret som afregnet i egenkapital i overensstemmelse med ændringerne, skal virksomheden omklassificere den regnskabsmæssige værdi af den forpligtelse, der hidrører fra aktiebaseret vederlæggelse, til egenkapital på det tidspunkt, hvor den for første gang anvender disse ændringer.

59B

Uanset kravene i afsnit 59A kan en virksomhed anvende ændringerne i afsnit 63D med tilbagevirkende kraft, med forbehold af overgangsbestemmelserne i denne standards afsnit 53-59, i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, hvis — og kun hvis — det er muligt uden at anvende oplysninger, der er fremkommet efterfølgende. Hvis en virksomhed vælger anvendelse med tilbagevirkende kraft, skal den gøre det for alle ændringerne i henhold til Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse (Ændringer til IFRS 2).

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

63

Virksomhederne skal anvende følgende ændringer fra Group Cash-settled Share-based Payment Transactions, der udkom i juni 2009, med tilbagevirkende kraft, med forbehold af overgangsbestemmelserne i afsnit 53-59, i overensstemmelse med IAS 8, på regnskabsår, der begynder 1. januar 2010 eller derefter:

a)

63D

Ved Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse (Ændringer til IFRS 2), udstedt i juni 2016, ændredes afsnit 19, 30-31, 33, 52 og 63, og afsnit 33A-33H, 59A-59B, 63D og B44A-B44C og deres relaterede overskrifter blev tilføjet. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2018 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringerne for en tidligere regnskabsperiode, skal den give oplysning om dette.

I appendiks B tilføjes afsnit B44A-B44C og den tilhørende overskrift.

Den regnskabsmæssige behandling af en ændring af en aktiebaseret vederlæggelse, hvor klassifikationen ændres fra kontantafregning til afregning i egenkapital

B44A

Hvis vilkårene og betingelserne for en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning ændres med det resultat, at den bliver til en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, behandles transaktionen regnskabsmæssigt som sådan fra ændringstidspunktet. Nærmere bestemt gælder:

a)

Den aktiebaserede vederlæggelse afregnet i egenkapital måles på grundlag af dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter på ændringstidspunktet. Den aktiebaserede vederlæggelse afregnet i egenkapital indregnes i egenkapitalen på ændringstidspunktet, i det omfang varerne og tjenesteydelserne er modtaget.

b)

Indregning af forpligtelsen vedrørende den aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning ophører på ændringstidspunktet.

c)

En eventuel forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af den forpligtelse, hvis indregning er ophørt, og den egenkapital, der er indregnet på ændringstidspunktet, indregnes straks i resultatet.

B44B

Hvis optjeningsperioden er blevet forlænget eller forkortet som følge af ændringen, skal anvendelsen afspejle kravene i afsnit B44A den ændrede optjeningsperiode. Kravene i afsnit B44A finder anvendelse, selv hvis ændringen indtræder efter optjeningsperioden.

B44C

En aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning kan annulleres eller afregnes (ud over en transaktion, som annulleres ved fortabelse, når optjeningsbetingelserne ikke opfyldes). Hvis der er tildelt egenkapitalinstrumenter, og virksomheden identificerer disse på tildelingstidspunktet som erstatning for den annullerede aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning, skal virksomheden anvende afsnit B44A og B44B.


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/290

af 26. februar 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vedtog i maj 2016 en videnskabelig udtalelse om de risici for menneskers sundhed, der er forbundet med tilstedeværelsen af 3- og 2-monochlorpropandiol (i det følgende benævnt »MCPD«) og deres fedtsyreestere samt glycidylfedtsyreestere i fødevarer (3).

(3)

Autoriteten har med henblik på en opdatering af dets Videnskabelige Komités vejledning om anvendelsen af metoden med benchmarkdosis til risikovurdering (4) og som følge af en nærmere analyse af de forskellige opfattelser, som Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer (5) og autoriteten har foretaget af den pågældende kontaminant, besluttet at genoptage vurderingen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere. Det er derfor hensigtsmæssigt at afvente resultatet af vurderingen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere, før der træffes passende lovgivningsmæssige foranstaltninger.

(4)

Glycidylfedtsyreestere er fødevarekontaminanter, hvis højeste værdier findes i raffinerede vegetabilske olier og fedtstoffer. Glycidylfedtsyreestere hydrolyseres til glycidol i mave-tarmkanalen.

(5)

Autoriteten konkluderede, at glycidol er en genotoksisk og kræftfremkaldende forbindelse. Med henblik på glycidols genotoksiske og kræftfremkaldende potentiale anvendte autoriteten metoden med eksponeringsmargen (i det følgende benævnt »MoE«). Scenarier for eksponering af spædbørn, småbørn og andre børn resulterede i en MoE fra 12 800 til 4 900, og scenarier for eksponering af spædbørn, der kun får modermælkserstatning, resulterede i en MoE på omkring 5 500 til 2 100. Autoriteten vurderede, at en MoE på under 25 000 giver anledning til betænkeligheder med hensyn til sundheden. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for tilstedeværelsen af glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer. På grund af betænkelighederne med hensyn til sundheden hos spædbørn og småbørn bør der fastsættes en mere restriktiv grænseværdi for vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn.

(6)

Med henblik på at udelukke alle betænkeligheder med hensyn til sundheden hos navnlig spædbørn og småbørn og under hensyntagen til den mulige eksponering af spædbørn, der udelukkende får modermælkserstatning, for glycidylfedtsyreestere bør der fastsættes en specifik restriktiv grænseværdi for modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn. Der er dog behov for yderligere at reducere tilstedeværelsen af glycidylfedtsyreestere i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn, og det er derfor nødvendigt at tage grænseværdierne op til fornyet overvejelse, når der engang foreligger en pålidelig metode til analyse af mere restriktive værdier, med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse af disse værdier.

(7)

Fødevarevirksomhedslederne bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres fremstillingsprocesser.

(8)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fødevarer, der er opført i bilaget til denne forordning, og som er blevet markedsført på lovlig vis, før denne forordning trådte i kraft, kan fortsat markedsføres indtil den 19. september 2018.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Referat af Den Videnskabelige Komités 82. plenarmøde, afholdt den 13.-14. februar 2017. Foreligger online: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, 83. møde, Rom, 8.-17. november 2016, resumé og konklusioner. Foreligger online: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes del 4, 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD), således:

»Del 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) og glycidylfedtsyreestere

Fødevare (1)

Grænseværdi

(μg/kg)

4.1.

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hydrolyseret vegetabilsk protein (30)

20

4.1.2.

Sojasauce (30)

20

4.2.

Glycidylfedtsyreestere udtrykt som glycidol

 

4.2.1.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i de i 4.2.2 omhandlede fødevarer

1 000

4.2.2.

Vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3)

500

4.2.3

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (i pulverform) (3) (29)

75 indtil 30.6.2019

50 fra 1.7.2019

4.2.4.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (i flydende form) (3) (29)

10,0 indtil 30.6.2019

6,0 fra 1.7.2019«


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/291

af 26. februar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet bifenthrin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 582/2012 (2) blev bifenthrin godkendt som aktivstof i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og der blev stillet krav om, at ansøgeren, hvis anmodning lå til grund for godkendelsen, blandt andet fremlægger bekræftende oplysninger om den tilbageværende toksicitet for leddyr, der ikke er målarter, og muligheden for, at de genindtager området, samt et overvågningsprogram om vurdering af risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet.

(2)

Den 29. juli 2013 fremlagde ansøgeren overvågningsprogrammet, og resultaterne heraf blev fremlagt den 31. juli 2015. Den 29. juli 2014 fremlagde ansøgeren supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data. Disse tre fremlæggelser blev fremsendt til den rapporterende medlemsstat Frankrig inden for den fastsatte frist.

(3)

Frankrig vurderede de supplerende oplysninger og overvågningsprogrammet, som ansøgeren havde fremlagt. Frankrig fremlagde sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) den 17. december 2014 for så vidt angår de supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data og den 3. november 2015 for så vidt angår overvågningsprogrammet.

(4)

De øvrige medlemsstater, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den rapporterende medlemsstats vurdering. Autoriteten offentliggjorde de tekniske rapporter, der opsummerer resultatet af høringsprocessen vedrørende bifenthrin, den 26. marts 2015 (3) for så vidt angår de supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data og den 14. april 2016 (4) for så vidt angår overvågningsprogrammet.

(5)

Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens tekniske rapporter blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 26. januar 2018 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om bifenthrin. Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om bifenthrin. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(6)

Kommissionen er nået frem til den konklusion, at de fremlagte oplysninger er utilstrækkelige og ikke gør det muligt at konkludere, at der sker en passende genindtagelse af området af visse arter af naturligt forekommende leddyr, der ikke er målarter, mens det ikke er realistisk at gennemføre andre muligheder for begrænsning af en sådan risiko. Overvågningsprogrammet skaber desuden usikkerhed om, hvorvidt dets resultater, baseret på overlejring af begrænsningsteknikker, er repræsentative for landbrugspraksis og tilstrækkelige til at vurdere risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet.

(7)

For at udelukke den konstaterede høje risiko for leddyr, der ikke er målarter, og for også at tage hensyn til risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet bør anvendelsesbetingelserne for bifenthrin begrænses yderligere, og anvendelser bør kun tillades i væksthuse med permanent struktur.

(8)

Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5) bør derfor ændres.

(9)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin.

(10)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 19. juni 2019.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin som aktivstof senest den 19. juni 2018.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 19. juni 2019.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 582/2012 af 2. juli 2012 om godkendelse af aktivstoffet bifenthrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 173 af 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780. 23 s.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019. 39 s.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 23, bifenthrin, i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt i væksthuse med permanent struktur.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bifenthrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på udslip fra væksthuse, f.eks. kondenseringsvand, afledningsvand, jord eller kunstige substrater, for at udelukke risici for vandorganismer og organismer, der ikke er målarter

b)

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af bestøverkolonier, der med vilje er anbragt i væksthuset

c)

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger og foreskrive passende mærkning af plantebeskyttelsesmidler.«


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/292

af 26. februar 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udvekling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 25, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at de myndigheder, der er udpeget som kompetente myndigheder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014, er i stand til at samarbejde og udveksle oplysninger på en effektiv og rettidig måde og yde hinanden fuld gensidig bistand med henblik på nævnte forordning, bør der fastsættes fælles procedurer og formularer, som de kompetente myndigheder skal anvende til udveksling af oplysninger og bistand, herunder til indgivelse af anmodninger om bistand, kvittering for modtagelse og besvarelse af sådanne anmodninger.

(2)

Udveksling af skriftlige oplysninger bør gøre det lettere for kompetente myndigheder at opfylde deres forpligtelser. Mundtlig kommunikation kan anvendes, hvis det er relevant, herunder inden der sendes en skriftlig anmodning, til at give oplysninger om en kommende anmodning om bistand og til at drøfte eventuelle spørgsmål, som kan udgøre en hindring for den bistand, der ydes. I hastetilfælde bør det også være tilladt at fremsætte en anmodning mundtligt, hvis sagens hastende karakter ikke skyldes, at den anmodende part har truffet foranstaltninger på et sent tidspunkt.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 skal kompetente myndigheder udveksle oplysninger og yde bistand. Anmodninger om bistand bør dog, i det omfang det er muligt, kun omfatte indhentning af forklaringer eller gennemførelse af kontrol på stedet eller undersøgelser, hvis en simpel anmodning om udveksling af oplysninger ikke ville være tilstrækkelig. Inden kompetente myndigheder sender en anmodning om bistand til en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, forventes de at have truffet alle praktisk mulige foranstaltninger inden for deres egen jurisdiktion, vel vidende at de måske ikke har kunnet udtømme alle undersøgelsesmuligheder forud for anmodningen.

(4)

Der bør ydes uopfordret bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, herunder på frivillig basis, hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat anser oplysninger i dens besiddelse for at kunne være til nytte for en anden kompetent myndighed.

(5)

Anmodninger om bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 bør indeholde tilstrækkelige oplysninger om anmodningens genstand, herunder om begrundelsen for anmodningen og dens kontekst, således at den anmodede myndighed kan behandle anmodningen effektivt og hurtigt. Angivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for mistanken, bør ikke anses for at være en forudsætning for, at en anmodende myndighed kan modtage bistand, hvis de oplysninger, der anmodes om, er nødvendige for, at myndigheden kan opfylde sine forpligtelser.

(6)

Ud over brugen af formularer til anmodning om eller besvarelse af en anmodning om bistand bør procedurerne for samarbejde muliggøre og lette kommunikation, høring og samspil mellem den anmodende myndighed og den anmodede myndighed under hele processen for at sikre effektiv behandling af en anmodning om oplysninger eller bistand. Disse procedurer bør også give kompetente myndigheder mulighed for at give hinanden feedback om nytten af de oplysninger eller den bistand, der er modtaget, om resultatet af den sag, som anmodningen om bistand vedrørte, og om eventuelle problemer i forbindelse med ydelsen af sådanne oplysninger eller en sådan bistand.

(7)

Procedurerne og formularerne til udveksling af oplysninger og bistand bør sikre fortroligheden af oplysninger, der udveksles eller fremsendes, og overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger samt om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(9)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre procedurer og formularer til brug for de relevante kompetente myndigheder, da dette ville være urimeligt i forhold til standardernes anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne kun omfatter de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere.

(10)

ESMA har anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(11)

For at sikre velfungerende finansmarkeder, og i betragtning af at forordning (EU) nr. 596/2014 allerede finder anvendelse, er det nødvendigt, at denne forordning træder i kraft og anvendes omgående —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definition

I denne forordning forstås ved »sikre elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler, som sikrer, at fuldstændigheden, integriteten og fortroligheden af oplysningerne bevares under transmissionen.

Artikel 2

Kontaktpunkter

1.   De kompetente myndigheder udpeger kontaktpunkter med henblik på denne forordning.

2.   De kompetente myndigheder fremsender nærmere oplysninger om kontaktpunkterne til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden. De giver ESMA opdaterede oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

3.   ESMA fører en liste over de kontaktpunkter, som de kompetente myndigheder har udpeget i overensstemmelse med stk. 1, og opdaterer den pågældende liste, hvis det er nødvendigt, til brug for de kompetente myndigheder.

Artikel 3

Anmodning om bistand

1.   En anmodende myndighed fremsætter en anmodning om bistand skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler. Den stiler sin anmodning til det kontaktpunkt, som den anmodede myndighed har udpeget i overensstemmelse med artikel 2.

2.   Når en kompetent myndighed anmoder om bistand, anvender den formularen i bilag I og:

a)

præciserer de nærmere detaljer ved de relevante oplysninger, som den anmodende myndighed ønsker fra den anmodede myndighed

b)

identificerer, hvis det er nødvendigt, spørgsmål vedrørende fortroligheden af de oplysninger, der kan indhentes.

3.   Den anmodende myndighed kan vedlægge anmodningen dokumenter eller støttemateriale, der anses for nødvendigt til støtte for anmodningen.

4.   I hastetilfælde kan den anmodende myndighed fremsætte en anmodning om bistand mundtligt. Den pågældende mundtlige anmodning bekræftes derefter uden unødigt ophold skriftligt ved anvendelse af de midler, der er omhandlet i stk. 1, medmindre den anmodede myndighed accepterer andet.

Artikel 4

Kvittering for modtagelse

Senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget en skriftlig anmodning om bistand sender den anmodede myndighed en kvittering for modtagelse pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler til det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2, medmindre andet er angivet i anmodningen. Denne kvittering for modtagelse gives ved anvendelse af formularen i bilag II og omfatter, hvis det er muligt, en angivelse af en forventet svardato.

Artikel 5

Besvarelse af en anmodning om bistand

1.   Den anmodede myndighed besvarer en anmodning om bistand skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler. Besvarelsen stiles til det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2, medmindre andet er angivet i anmodningen.

2.   Den anmodede myndighed besvarer anmodningen om bistand ved anvendelse af formularen i bilag III og:

a)

anmoder hurtigst muligt om yderligere forklaringer, uanset i hvilken form, hvis der på nogen måde er tvivl om netop de oplysninger, der anmodes om

b)

træffer alle rimelige foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at yde den bistand, der anmodes om

c)

efterkommer uden ophold anmodninger om bistand på en måde, der sikrer, at eventuelle nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger træffes hurtigt under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og nødvendigheden af at inddrage tredjemand eller en anden kompetent myndighed.

3.   Hvis den anmodede myndighed, efter anmodning om bistand, afslår at træffe foranstaltninger, helt eller delvist, underretter den hurtigst muligt den anmodende myndighed om sin beslutning, enten mundtligt eller skriftligt. Den anmodede myndighed fremsender også en skriftlig besvarelse, som udformes i overensstemmelse med stk. 1, hvori den angiver, hvilken af de undtagelser der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, den har lagt til grund for sit afslag.

Artikel 6

Procedurer til fremsendelse og behandling af anmodninger om bistand

1.   I forbindelse med en anmodning om bistand og besvarelsen heraf kommunikerer den anmodende myndighed og den anmodede myndighed på den mest formålstjenlige måde, under behørig hensyntagen til fortrolighedsbetragtninger, korrespondancetider, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er for den anmodende myndighed at få adgang til oplysningerne. Den anmodende myndighed besvarer navnlig straks enhver anmodning om præcisering fra den anmodede myndigheds side.

2.   Hvis den anmodede myndighed får kendskab til omstændigheder, som kan medføre en forsinkelse i forhold til den forventede svardato, på mere end 10 arbejdsdage, underretter den uden unødigt ophold den anmodende myndighed herom.

3.   Den anmodede myndighed giver, hvis det er relevant, regelmæssigt feedback om den udestående anmodnings status, herunder om ændringer af den dato, den anmodende myndighed forventes at få svar.

4.   Hvis den anmodende myndighed har betegnet anmodningen som hastende, hører de kompetente myndigheder høre hinanden om, hvor hyppigt den anmodede myndighed skal give den anmodende myndighed en opdatering.

5.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed samarbejder om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning.

Artikel 7

Procedure for anmodninger om at indhente en forklaring fra en person

1.   Hvis den anmodende myndighed i sin anmodning anmoder om, at der indhentes forklaring fra en eller flere personer i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg, skal den anmodede myndighed og den anmodende myndighed med forbehold af eksisterende retlige begrænsninger eller bindinger og eventuelle forskelle i procedurekrav, vurdere og tage hensyn til følgende:

a)

de rettigheder, som de personer, der skal afgive forklaring, har, herunder i givet fald eventuelle spørgsmål om selvinkriminering

b)

den måde, hvorpå de ansatte hos den anmodende myndighed deltager (som observatører eller aktive deltagere)

c)

den rolle, som de ansatte hos den anmodede myndighed og den anmodende myndighed har ved indhentningen af forklaring

d)

hvorvidt den person, der skal afgive forklaring, har ret til at blive bistået af en retlig repræsentant, og i bekræftende fald rækkevidden af den pågældendes bistand under indhentningen af forklaring, herunder i forbindelse med registrering eller indberetning af forklaringen

e)

hvorvidt forklaringen skal afgives på et frivilligt eller et tvunget grundlag, hvis en sådan skelnen findes

f)

hvorvidt den person, der skal afgive forklaring, på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, er et vidne eller en mistænkt, hvis en sådan skelnen findes

g)

hvorvidt forklaringen på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, kan anvendes eller påtænkes anvendt i en straffesag

h)

forklaringens antagelighed i den anmodende myndigheds jurisdiktion

i)

registreringen af forklaringen og de gældende procedurer, herunder om det vil være et fuldstændigt eller et sammenfattende skriftligt referat eller en lyd- eller videooptagelse

j)

procedurer til attestering eller bekræftelse af forklaringen fra de personer, der afgiver forklaringen, herunder om dette finder sted, efter at forklaringen er afgivet, og

k)

proceduren for den anmodede myndigheds fremsendelse af forklaringen til den anmodende myndighed, herunder format og tidsplan.

2.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed sikrer, at der findes ordninger, som bevirker, at deres ansatte kan gå effektivt til værks, herunder ordninger, der gør det muligt for deres ansatte at nå til enighed om alle yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige, herunder følgende:

a)

planlægning af datoer

b)

den liste over spørgsmål, der skal stilles til den person, som der skal afgive forklaring

c)

rejseordninger, herunder sikring af, at den anmodede myndighed og den anmodende myndighed er i stand til at mødes for at drøfte sagen forud for indhentningen af forklaring, og

d)

sprogordning.

Artikel 8

Procedure for anmodninger om en undersøgelse eller kontrol på stedet

1.   Når der anmodes om at gennemføre en undersøgelse eller en kontrol på stedet i henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014, hører den anmodende myndighed og den anmodede myndighed hinanden om den bedste måde at efterkomme anmodningen om bistand på under hensyntagen til artikel 25, stk. 6, tredje afsnit, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder om fordelene ved en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet.

2.   Den anmodede myndighed holder den anmodende myndighed orienteret om udviklingen i undersøgelsen eller kontrollen på stedet og fremsender i god tid resultatet til den anmodende myndighed.

3.   Når den anmodende myndighed og den anmodede myndighed beslutter, om de skal iværksætte en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet, tager de som minimum følgende i betragtning:

a)

indholdet af anmodninger om bistand, der er modtaget fra den anmodende myndighed, herunder eventuelle forslag om det hensigtsmæssige i at foretage undersøgelsen eller kontrollen på stedet i fællesskab

b)

hvorvidt de hver især gennemfører deres egen efterforskning vedrørende et spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, og hvorvidt dette spørgsmål ville blive mere hensigtsmæssigt behandlet i et fælles samarbejde

c)

den retlige og reguleringsmæssige ramme i hver deres jurisdiktion for at sikre, at begge myndigheder har en god forståelse af de eventuelle bindinger og retlige begrænsninger for gennemførelse af en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet og eventuelle procedurer, som måtte følge, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende ne bis in idem-princippet

d)

forvaltning og ledelse, der er nødvendig for en undersøgelse eller en kontrol på stedet

e)

sandsynligheden for, at de vil være enige om konstateringen af de faktiske forhold

f)

tildeling af ressourcer og udnævnelse af medarbejdere med ansvar for at udføre undersøgelser eller kontrol på stedet

g)

muligheden for at oprette en fælles handlingsplan og tidsplan for hver myndigheds arbejde

h)

fastlæggelsen af foranstaltninger, der skal træffes, i fællesskab eller individuelt af hver myndighed

i)

gensidig udveksling af indsamlede oplysninger og rapportering om resultaterne af de enkeltforanstaltninger, der er blevet iværksat, og

j)

andre sagsspecifikke spørgsmål.

4.   Hvis den anmodende myndighed og den anmodede myndighed beslutter at foretage en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet skal de:

a)

aftale procedurerne for gennemførelse og afslutning heraf

b)

deltage i en løbende dialog med henblik på at koordinere indsamlingen af oplysninger og konstateringen af de faktiske forhold

c)

arbejde tæt sammen og samarbejde med hinanden i forbindelse med gennemførelsen af den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet

d)

yde hinanden bistand i forbindelse med efterfølgende håndhævelsesprocedurer i det omfang, det er lovligt, herunder ved at koordinere eventuelle procedurer eller andre håndhævelsesforanstaltninger i tilknytning til resultatet af den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet (administrative, civilretlige eller strafferetlige), eller i givet fald mulighederne for indgåelse af et forlig

e)

identificere de specifikke retlige bestemmelser, der gælder for genstanden for den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet

f)

når det er relevant, som minimum tage følgende i betragtning:

1)

udarbejdelsen af en fælles handlingsplan med angivelse af bl.a. genstanden for, karakteren af og tidsplanen for de foranstaltninger, der skal træffes, herunder milepæle og fordeling af ansvarsområder i forbindelse med at tilvejebringe resultatet af arbejdet og under hensyntagen til hver enkelt myndigheds respektive prioriteringer

2)

identifikation og vurdering af eventuelle retlige begrænsninger eller bindinger og eventuelle forskelle mellem procedurerne med hensyn til undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger eller andre procedurer, herunder rettighederne for en person, der er genstand for en undersøgelse

3)

identifikation og vurdering af specifik ret til fortrolighed mellem advokat og klient, der kan have indvirkning på forløbet af undersøgelsen og håndhævelsen, herunder beskyttelse mod at inkriminere sig selv

4)

strategien for kommunikation til offentligheden og pressen, og

5)

den påtænkte anvendelse af de udvekslede oplysninger.

Artikel 9

Procedurer for bistand til at inddrive bøder

1.   Når der anmodes om bistand til at inddrive bøder i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014, hører den anmodende myndighed og den anmodede myndighed hinanden om den bedste måde at efterkomme anmodningen på. Myndighederne tager hensyn til de foranstaltninger, som den anmodende myndighed allerede har truffet inden for sin jurisdiktion og den anmodede myndigheds nationale rammer for inddrivelse af sanktioner.

2.   Den anmodede myndighed yder den bistand eller stiller de oplysninger til rådighed, som der anmodes om med henblik på denne artikel, i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning. Hvis den bistand, der anmodes om, muligvis kan ydes af, eller de oplysninger, der anmodes om, muligvis er til rådighed for en anden myndighed eller et andet relevant organ i den anmodede myndigheds medlemsstat, tilbyder den anmodede myndighed at give den anmodende myndighed de oplysninger, der er nødvendige for at etablere en direkte kontakt mellem den anmodende myndighed og den anden myndighed eller det andet organ, som muligvis kan stille de oplysninger, der anmodes om, til rådighed, i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 10

Uopfordret udveksling af oplysninger

1.   Hvis oplysninger, der ikke er anmodet om, videresendes i henhold til artikel 16, stk. 4, og artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 596/2014, eller hvis en kompetent myndighed er i besiddelse af oplysninger, som den mener ville gavne en anden kompetent myndighed i forbindelse med udførelsen af dennes opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, videresendes disse oplysninger skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler til den kompetente myndigheds kontaktpunkt, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 2.

2.   Hvis den kompetente myndighed, der sender oplysningerne, mener, at oplysningerne bør fremsendes hurtigst muligt, kan den underrette den anden myndighed mundtligt, forudsat at en efterfølgende underretning sker skriftligt uden unødigt ophold.

3.   En kompetent myndighed, der sender oplysninger uopfordret, skal gøre det ved anvendelse af formularen i bilag IV og navnlig påpege spørgsmål vedrørende fortroligheden af oplysninger.

Artikel 11

Begrænsninger og tilladelige anvendelser af oplysninger

1.   Den anmodende myndighed og den anmodede myndighed indsætter en passende advarsel om fortrolighed i alle anmodninger om bistand, besvarelser af anmodninger om bistand eller fremsendelser af oplysninger, som der ikke er anmodet om, i overensstemmelse med formularerne i bilagene.

2.   Hvis den anmodede myndighed for at behandle en anmodning er nødsaget til at offentliggøre, at den anmodende myndighed har fremsat en anmodning, offentliggør den anmodede myndighed først denne oplysning, når den har drøftet den ønskede offentliggørelses art og omfang med den anmodende myndighed og har opnået dens samtykke til denne offentliggørelse. Hvis den anmodende myndighed ikke giver sit samtykke til offentliggørelsen, træffer den anmodede myndighed ikke foranstaltninger som følge af anmodningen, og den anmodende myndighed kan trække anmodningen tilbage eller suspendere den, indtil den kan give dette samtykke til offentliggørelse.

3.   Oplysninger, som gives i overensstemmelse med artikel 10, anvendes udelukkende til at sikre overensstemmelse med og håndhævelse af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder, men ikke alene til at indlede, føre eller assistere i forbindelse med strafferetlige, administrative, og civilretlige sager eller disciplinærsager som følge af en overtrædelse af bestemmelserne i nævnte forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG II

Image Tekst af billedet

BILAG III

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG IV

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

AFGØRELSER

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/50


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/293

af 26. februar 2018

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1),

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. maj 2016 afgørelse (FUSP) 2016/849.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»FN's Sikkerhedsråd«) vedtog den 22. december 2017 resolution 2397 (2017), hvori det udtrykte sin dybeste bekymring over Den Demokratiske Folkerepublik Koreas (»DPRK's«) ballistiske missilaffyring den 28. november 2017 i strid med gældende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og den fare, den udgør for fred og stabilitet i og uden for regionen, og fastslog, at der fortsat foreligger en klar trussel mod den internationale fred og sikkerhed.

(3)

FN's Sikkerhedsråd erkendte, at overskuddet fra DPRK's handel med sektorspecifikke varer samt de indtægter, der genereres af arbejdstagere fra DPRK i udlandet, bl.a. bidrager til DPRK's atomvåben og ballistiske missilprogrammer, og udtrykte stor bekymring for, at disse programmer flytter hårdt tiltrængte ressourcer væk fra befolkningen i DPRK med enorme omkostninger til følge.

(4)

FN's Sikkerhedsråd besluttede at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger i en række sektorer, herunder for så vidt angår levering til DPRK af råolie og alle raffinerede olieprodukter, og indførte nye forbud i en række sektorer, herunder for så vidt angår DPRK's levering af fødevarer og landbrugsprodukter, maskiner, elektrisk udstyr, jord og sten samt træ, og forbud mod levering til DPRK af alle industrimaskiner, transportkøretøjer samt jern, stål og andre metaller.

(5)

FN's Sikkerhedsråd gav også beføjelse til at beslaglægge, inspicere og indefryse ethvert skib, som menes at være involveret i overtrædelse af gældende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og til at kræve, at alle arbejdstagere fra DPRK i udlandet med forbehold af gældende national og international ret tilbagesendes.

(6)

Oplysningerne om tre personer og én enhed, der er blevet udpeget af FN's Sikkerhedsråd og anført i bilag I til afgørelse (FUSP) 2016/849, bør udgå af listen over personer og enheder, som Rådet selvstændigt har udpeget, jf. bilag II til nævnte afgørelse.

(7)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger i denne afgørelse.

(8)

Afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse (FUSP) 2016/849 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af alle raffinerede olieprodukter til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe, der fører medlemsstaternes flag, eller medlemsstaternes luftfartøjer, rørledninger, jernbanelinjer eller køretøjer er forbudt uanset om disse raffinerede olieprodukter har oprindelse i de pågældende medlemsstaters område.

3.   Uanset forbuddet i stk. 2 kan den kompetente myndighed i en medlemsstat i det enkelte tilfælde give tilladelse til levering, salg eller overførsel af raffinerede olieprodukter til DPRK, hvis den mængde af raffinerede olieprodukter, herunder diesel og petroleum, der leveres, sælges eller overføres til DPRK, ikke overstiger 500 000 tønder i en periode på 12 måneder startende den 1. januar 2018 og derefter i perioder på 12 måneder, såfremt den kompetente myndighed har fastslået, at leveringen, salget eller overførslen alene tjener humanitære formål, og forudsat at:

a)

medlemsstaten hver 30. dag giver sanktionskomitéen meddelelse om omfanget af nævnte levering, salg eller overførsel af raffinerede olieprodukter til DPRK sammen med oplysninger om alle parter i transaktionen

b)

leveringen, salget eller overførslen af sådanne raffinerede olieprodukter ikke involverer fysiske personer eller enheder, der har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), herunder udpegede fysiske personer eller enheder, og

c)

leveringen, salget eller overførslen af raffinerede olieprodukter ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).«

2)

Artikel 9a, stk. 1, affattes således:

»1.   Indkøb fra DPRK af fisk og skaldyr, uanset om produktet har oprindelse i DPRK, samt erhvervelse af DPRK's fiskerirettigheder foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe, der fører medlemsstaternes flag, eller medlemsstaternes luftfartøjer, er forbudt.«

3)

Artikel 9b affattes således:

»Artikel 9b

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af al råolie til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe, der fører medlemsstaternes flag, eller medlemsstaternes luftfartøjer, rørledninger, jernbanelinjer eller køretøjer er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder.

2.   Uanset stk. 1 finder forbuddet i stk. 1 ikke anvendelse, hvis en medlemsstat fastslår, at leveringen, salget eller overførslen af råolie til DPRK alene tjener humanitære formål, og sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har forhåndsgodkendt forsendelsen i overensstemmelse med punkt 4 i UNSCR 2397 (2017).

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.«

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9d

1.   Direkte eller indirekte indkøb fra DPRK, som foretages af medlemsstaternes statsborgere, eller ved anvendelse af skibe, der fører medlemsstaternes flag, eller medlemsstaternes luftfartøjer, af fødevarer og landbrugsprodukter, maskiner, elektrisk udstyr, jord og sten, herunder magnesit og magnesia, træ samt skibe, uanset om produkterne har oprindelse i DPRK, er forbudt.

2.   Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 21. januar 2018 af kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2017. De nærmere oplysninger om enhver forsendelse meddeles sanktionskomitéen senest den 5. februar 2018.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af stk. 1.

Artikel 9e

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af alle industrimaskiner, transportkøretøjer, jern, stål og andre metaller til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe, der fører medlemsstaternes flag, eller medlemsstaternes luftfartøjer, rørledninger, jernbanelinjer eller køretøjer er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder.

2.   Uanset stk. 1, finder forbuddet i stk. 1 ikke anvendelse, når en medlemsstat fastslår, at levering af reservedele er nødvendig for at opretholde en sikker drift af DPRK's passagerfly.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.«

5)

Artikel 16 ændres således:

a)

stk. 4 affattes således:

»4.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i forbindelse med inspektioner i henhold til stk. 1-3.

Medlemsstaterne samarbejder så hurtigt som muligt og på passende vis med en anden stat, der har oplysninger, som giver den anledning til mistanke om, at DPRK direkte eller indirekte forsøger at levere, sælge, overføre eller købe ulovlig fragt, hvis den nævnte stat anmoder om supplerende maritime oplysninger og forsendelsesoplysninger med henblik på bl.a. at fastslå, om den pågældende vare, råvare eller det pågældende produkt har oprindelse i DPRK.«

b)

stk. 6 affattes således:

»6.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beslaglægge og bortskaffe, såsom ved destruktion, uanvendelig- eller ubrugeliggørelse, oplagring eller overførsel til en anden stat end oprindelses- eller bestemmelsesstaten til bortskaffelse, produkter, hvis levering, salg, overførsel eller eksport er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), og som er identificeret ved inspektioner på en måde, som er forenelig med deres forpligtelser under gældende international ret.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18b

1.   Medlemsstaterne beslaglægger, inspicerer og tilbageholder ethvert skib i deres havne og kan beslaglægge, inspicere og tilbageholde ethvert skib, som er underlagt deres jurisdiktion inden for deres søterritorium, hvis der er rimelig grund til at antage, at skibet har været involveret i aktiviteter eller transport af produkter, som er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).

2.   Bestemmelserne om tilbageholdelse af skibe i stk. 1 finder ikke anvendelse fra seks måneder efter den dato, på hvilken et sådant skib blev tilbageholdt, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde og efter anmodning fra en flagstat beslutter, at der er truffet passende foranstaltninger til at undgå, at skibet bidrager til fremtidige overtrædelser af de UNSCR'er, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne sletter ethvert skib fra deres registre, hvis der er rimelig grund til at antage, at skibet har været involveret i aktiviteter eller transport af produkter, som er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).

4.   Levering af klassificeringstjenester til skibe, der er opført på listen i bilag VI, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder er forbudt, medmindre sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har givet godkendelse på forhånd.

5.   Levering af forsikrings- eller genforsikringstjenester til skibe, der er opført på listen i bilag VI, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder er forbudt.

6.   Stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at skibet er involveret i aktiviteter udelukkende til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af fysiske personer eller enheder fra DPRK til at generere indtægter, eller udelukkende til humanitære formål.

7.   Bilag VI omfatter de skibe, der er omhandlet i denne artikels stk. 4 og 5, hvis der er rimelig grund til at antage, at skibet har været involveret i aktiviteter eller transport af produkter, som er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).«

7)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Medlemsstaterne sletter ethvert skib, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK, fra deres registre og registrerer ikke noget skib, som er blevet slettet af en anden stat i henhold til punkt 24 i UNSCR 2321 (2016), punkt 8 i UNSCR 2375 (2017) eller punkt 12 i UNSCR 2397 (2017), medmindre sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har givet godkendelse på forhånd.«

8)

I artikel 26a indsættes følgende stykke:

»5.   Medlemsstaterne tilbagesender straks og senest den 21. december 2019 alle statsborgere fra DPRK, der oppebærer indtægter i den pågældende medlemsstats jurisdiktion, og alle attachéer fra DPRK's regering med ansvar for sikkerhedstilsyn, som overvåger arbejdstagere fra DPRK i udlandet, til DPRK, medmindre den pågældende medlemsstat fastslår, at en statsborger fra DPRK er statsborger i medlemsstaten, eller hjemsendelsen af en statsborger fra DPRK er forbudt i henhold til gældende national og international ret, herunder international flygtningeret og international menneskerettighedslovgivning samt De Forenede Nationers hjemstedsaftale og konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter.«

9)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger, der er truffet i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), herunder foranstaltninger truffet af Unionen eller af en medlemsstat i overensstemmelse med, som krævet af eller i enhver forbindelse med gennemførelsen af sikkerhedsrådets relevante beslutninger, eller foranstaltninger omfattet af denne afgørelse, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke krav, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

udpegede personer eller enheder, som er opført på listerne i bilag I, II, III, IV, V eller VI

b)

andre personer eller enheder i DPRK, herunder DPRK's regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

c)

en person eller enhed, som handler gennem eller på vegne af en person eller enhed som omhandlet i litra a) eller b), eller

d)

redere for eller befragtere af et skib, som er beslaglagt eller tilbageholdt i henhold til artikel 18b, stk. 1, eller slettet af registeret i henhold til artikel 18b, stk. 3, eller opført på listen i bilag VI.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 32a

De foranstaltninger, der er indført ved UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397 (2017), finder ikke anvendelse, hvis de på nogen måde forhindrer diplomatiske eller konsulære repræsentationers aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser.«

11)

Artikel 33, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Rådet gennemfører ændringer til bilag I og IV på grundlag af FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens konstateringer.

2.   Rådet udarbejder med enstemmighed på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listerne i bilag II, III, V og VI og vedtager ændringer hertil.«

12)

Artikel 34, stk. 2, affattes således:

»2.   Når Rådet træffer afgørelse om at gøre en person eller enhed til genstand for foranstaltninger i henhold til artikel 18b, stk. 4 eller 5, artikel 23, stk. 1, litra b) eller c), eller artikel 27, stk. 1, litra b), c) eller d), ændrer det bilag II, III, V eller VI i overensstemmelse hermed.«

13)

Artikel 36a affattes således:

»Artikel 36a

Uanset de foranstaltninger, der er indført ved UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397(2017), og forudsat at sanktionskomitéen har bestemt, at en undtagelse er nødvendig for at lette internationale og ikkestatslige organisationers bistands- og nødhjælpsarbejde i DPRK af hensyn til DPRK's civilbefolkning eller af andre grunde, der er i overensstemmelse med de nævnte UNSCR'ers formål, giver en medlemsstats kompetente myndighed den fornødne tilladelse.«

14)

Bilag II ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

15)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag II til nærværende afgørelse.

16)

Teksten i bilag III til nærværende afgørelse tilføjes til bilag VI.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79.


BILAG I

Oplysningerne om følgende personer og enhed udgår af listen i bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849:

I.

Personer og enheder, der er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

A.

Personer

23.

PAK Yong Sik

31.

KIM Jong Sik

B.

Enheder

5.

Ministeriet for Folkets Væbnede Styrker

II.

Personer og enheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

5.

CHOE Chun-Sik


BILAG II

»

BILAG IV

LISTE OVER SKIBE OMHANDLET I ARTIKEL 18a, STK. 6

A.

Skibe, som er slettet i skibsregisteret

B.

Skibe, som er pålagt at sejle til en havn

C.

Skibe, som er udflaget

D.

Skibe, som er nægtet indsejling i havne

1.

Navn: PETREL 8

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9562233. MMSI-nummer: 620233000

2.

Navn: HAO FAN 6

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8628597. MMSI-nummer: 341985000

3.

Navn: TONG SAN 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8937675. MMSI-nummer: 445539000

4.

Navn: JIE SHUN

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 8518780. MMSI-nummer: 514569000

5.

Navn: BILLIONS NO. 18

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9191773

6.

Navn: UL JI BONG 6

Yderligere oplysninger:

IMO-nummer: 9114555

7.

Navn: RUNG RA 2

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 9020534

8.

Navn: RYE SONG GANG 1

Supplerende oplysninger:

IMO-nummer: 7389704

E.

Skibe, som er genstand for en indefrysning af aktiver

«.

BILAG III

»BILAG VI

LISTE OVER SKIBE OMHANDLET I ARTIKEL 18b, STK. 7«


27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/58


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/294

af 26. februar 2018

om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/259 til støtte for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's) aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. februar 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/259 (1).

(2)

Afgørelse (FUSP) 2015/259 fastsætter en gennemførelsesperiode for de aktiviteter, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 1, stk. 2, på 36 måneder fra datoen for indgåelsen af den finansieringsaftale, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 3, stk. 3.

(3)

Gennemførelsesorganet (OPCW's tekniske sekretariat) anmodede den 17. januar 2018 Unionen om tilladelse til at forlænge gennemførelsesperioden i afgørelse (FUSP) 2015/259 med ni måneder med henblik på den fortsatte gennemførelse af aktiviteterne ud over den udløbsdato, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 5, stk. 2.

(4)

Den ønskede ændring af afgørelse (FUSP) 2015/259 vedrører artikel 5, stk. 2, og bilaget hertil, navnlig vedrørende beskrivelsen af visse projektaktiviteter, der bør ændres.

(5)

Fortsættelsen af aktiviteterne omhandlet i artikel 1, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2015/259, som er nævnt specifikt i OPCW's tekniske sekretariats anmodning af 17. januar 2018, er mulig uden nogen ressourcemæssige virkninger.

(6)

Afgørelse (FUSP) 2015/259 bør derfor ændres for at muliggøre den fortsatte gennemførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i nævnte afgørelse, ved at forlænge dens gyldighedsperiode i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse (FUSP) 2015/259 ændres således:

1)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2.   Den udløber 45 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen omhandlet i artikel 3, stk. 3.«

2)

I bilaget, under overskriften »Projekt I: National gennemførelse og verifikation«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes sidste punktum i beskrivelsen af aktiviteten »1. Regionalt uddannelseskursus for de deltagende staters toldmyndigheder i de tekniske aspekter af CWC's overførselsordning« således:

»Uddannelsen tilrettelægges af det tekniske sekretariats kontor for støtte til gennemførelse med teknisk bistand fra kontoret for erklæringer i Afrika.«

3)

I bilaget, under overskriften »Projekt I: National gennemførelse og verifikation«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes de sidste to punktummer i beskrivelsen af aktiviteten »10. Gennemførelse af de indhøstede erfaringer fra missionen i Syrien« således:

»For at dette kan forløbe så effektivt som muligt, foreslås det, at sekretariatet afholder en intern workshop med henblik på at gennemgå og analysere de indhøstede erfaringer og gennemføre dem så hurtigt som muligt. Denne workshop bør bl.a. føre til indkredsning og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer samt indkøb af anbefalet udstyr som udpeget i workshoppen.«

4)

I bilaget, under overskriften »Projekt V: Universalitet og outreach«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes første punktum i beskrivelsen af aktiviteten »2. Opsætning af en OPCW-udstilling« således:

»Opsætning af en professionel fysisk og online udstilling om OPCW og CWC til brug ved relevante møder, konferencer osv. i samarbejde med museer for videnskab og fred.«

5)

I bilaget, under overskriften »Projekt V: Universalitet og outreach«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes beskrivelsen af aktivitet »3. Outreach til unge« således:

»Outreach for unge (15-25 år) med det formål både at øge kendskabet til OPCW og CWC og tilskynde de unge til at undersøge mulighederne for fremtidige karrierer inden for områder og sektorer på internationalt plan. Dette vil omfatte outreach via videoblog og udarbejdelse af kommunikationsmateriale rettet mod et yngre publikum.«

6)

I bilaget, under overskriften »Projekt V: Universalitet og outreach«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes beskrivelsen af aktiviteten »4. Universel lettelse for stater, der ikke er parter, til at tiltræde CWC« således:

»I betragtning af at der kun er få stater, der ikke er parter i CWC, og med det sigte at fremme tilslutningen til CWC som en stats tilsagn om nedrustning og internationalt samarbejde, vil OPCW's tekniske sekretariat fokusere på bilaterale outreachmøder med stater, der ikke er parter, og sponsorering af deltagere fra stater, der ikke er parter i CWC, til at deltage i OPCW's arrangementer.«

7)

I bilaget, under overskriften »Projekt V: Universalitet og outreach«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes sidste punktum i beskrivelsen af aktiviteten »5. Støtte til NGO'ers deltagelse i OPCW's aktiviteter« således:

»Dette forslag vil give en grundlæggende støtte til rejse og logi for NGO-repræsentanter fra stater med udviklingsøkonomier eller overgangsøkonomier, således at de kan deltage i de deltagende staters konference i hhv. 2015, 2016, 2017 og 2018.«

8)

I bilaget, under overskriften »Projekt VI: Program vedrørende Afrika«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes beskrivelsen af aktiviteten »4. Synergi og partnerskab med henblik på effektiv gennemførelse« således:

»Denne aktivitet tager sigte på at styrke de nationale CWC-myndigheders evne til at nå ud til de nationale aktører og på at fremme de involverede agenturers/organers deltagelse i at støtte gennemførelsen af CWC. Der er her tale om nationale industrisammenslutninger, regionale/subregionale organisationer, tolduddannelsesinstitutioner, laboratorier og akademiske institutioner. Aktiviteten vil gøre det lettere at udveksle praksis blandt de deltagende stater fra Afrika og fremme mellemstatslig støtte. Deltagerne fra de deltagende afrikanske stater vil blive sponsoreret til at deltage i et møde mellem de nationale myndigheder i OPCW's hovedkvarter i Haag.«

9)

I bilaget, under overskriften »Projekt VI: Program vedrørende Afrika«, underoverskrift »Aktiviteter«, affattes sidste punktum i beskrivelsen af aktiviteten »5. Kurser i udvikling af analytiske færdigheder« således:

»Kurserne gennemføres med støtte fra VERIFIN, som er en anset institution udvalgt ved en gennemsigtig udbudsproces, og som OPCW har indgået en femårig aftale med, og med støtte fra Tunesiens nationale forskningsinstitut for fysiske og kemiske analyser (INRAP).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/259 af 17. februar 2015 til støtte for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's) aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 43 af 18.2.2015, s. 14).