ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
17. februar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/230 af 16. februar 2018 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen Monor, Monori (BOB)

1

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2)

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/232 af 15. februar 2018 om forlængelse af den foranstaltning, Belgien har truffet vedrørende tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af de biocidholdige produkter VectoMax G og Aqua-K-Othrine i henhold til artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2018) 759)

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/233 af 15. februar 2018 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2018) 818)  ( 1 )

33

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2018/234 af 14. februar 2018 om en mere synlig europæisk dimension og en mere effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet i 2019

40

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2017 vedtaget af Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Ukraine af 30. maj 2017 om vedtagelse af dets forretningsorden [2018/235]

44

 

 

INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

 

*

Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om ændring af punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/230

af 16. februar 2018

om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Monor, Monori« (BOB)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Ungarns ansøgning om registrering af betegnelsen »Monor, Monori« og offentliggjort den i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser fremsat i medfør af artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3)

Betegnelsen »Monor, Monori« bør i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 beskyttes og opføres i det register, der er omhandlet i artikel 104 i samme forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Monor, Monori« (BOB) beskyttes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 329 af 30.9.2017, s. 4.


17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2018/231

af 26. januar 2018

om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

efter høring af Europa-Kommissionen (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2533/98 har Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på opfyldelse af sine statistiske indberetningskrav, ret til, assisteret af de nationale centralbanker, at indsamle statistisk information inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og af, hvad der er nødvendigt for at udføre Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver. Det følger af forordning (EF) nr. 2533/98, artikel 2, stk. 2, litra a), at pensionskasser (pension funds, PF'er) indgår i referencerapporteringspopulationen for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav inden for bl.a. monetær og finansiel statistik. I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal ECB specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen og kan helt eller delvist fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra de statistiske indberetningskrav.

(2)

Formålet med at pålægge PF'er rapporteringskrav er at give ECB et fyldestgørende statistisk billede af de finansielle aktiviteter i PF-delsektoren i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »medlemsstaterne i euroområdet«), der betragtes som ét økonomisk område. Indsamlingen af statistiske oplysninger om PF'er er nødvendig for at opfylde regelmæssige og ad hoc-baserede analytiske behov for derved at støtte ECB's udarbejdelse af monetære og finansielle analyser og ESCB's bidrag til det finansielle systems stabilitet.

(3)

De nationale centralbanker bør have beføjelse til at indsamle og verificere de krævede oplysninger om PF'er fra den faktiske rapporteringspopulation inden for rammerne af en bredere statistisk rapportering, så længe opfyldelsen af ECB's statistiske krav ikke sættes på spil. I sådanne tilfælde er det hensigtsmæssigt at sikre transparens ved at informere rapporteringsenhederne om de forskellige statistiske formål, hvortil deres data indsamles. For at minimere indberetningsbyrden for PF'er bør de nationale centralbanker have beføjelse til at kombinere deres rapporteringskrav i henhold til denne forordning med deres rapporteringskrav i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (3).

(4)

For at minimere indberetningsbyrden for PF'er bør de nationale centralbanker endvidere have beføjelse til at indsamle de nødvendige oplysninger om PF'er via den relevante kompetente nationale myndighed, som allerede indsamler data om PF'er, i overensstemmelse med lokale samarbejdsaftaler.

(5)

I henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (herefter »ENS 2010«), som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (4), skal aktiverne og passiverne for institutionelle enheder indberettes i det land, hvor enheden har sit hjemsted.

(6)

Standarderne for beskyttelse og brug af fortrolig, statistisk information, som er fastsat i artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98, bør finde anvendelse på indsamlingen af statistiske oplysninger i henhold til denne forordning.

(7)

Til trods for at forordninger, som ECB har vedtaget i henhold til artikel 34.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), ikke medfører nogen rettigheder eller pålægger nogen forpligtelser i forhold til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (herefter »medlemsstater uden for euroområdet«), gælder ESCB-statuttens artikel 5 for både medlemsstater i euroområdet og medlemsstater uden for euroområdet. ESCB-statuttens artikel 5, sammen med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, indebærer en forpligtelse til, at medlemsstater uden for euroområdet på nationalt plan udformer og gennemfører alle de foranstaltninger, som de finder passende for at gennemføre indsamlingen af de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, og de rettidige forberedelser på statistikområdet, for at de kan blive medlemsstater i euroområdet.

(8)

Selv om denne forordning først og fremmest er rettet til PF'er, er det muligt, at fuldstændige oplysninger om aktiver hos PF'er ikke er direkte tilgængelige hos PF'erne, og det kan derfor være nødvendigt for den pågældende nationale centralbank at medtage pensionsmanagere i rapporteringspopulationen.

(9)

I medfør af artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 kan ECB pålægge rapporteringsenheder, som ikke opfylder de statistiske rapporteringskrav fastsat i ECB's forordninger eller afgørelser, sanktioner.

(10)

Styrelsesrådet bør inden 2022 have foretaget en vurdering af fordele i forhold til omkostninger for så vidt angår: a) en nedsættelse af rapporteringsenhedernes tidsfrist for overførsel af data om aktiver til fem uger efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, og b) en udvidelse af omfanget af de statistiske rapporteringskrav til at omfatte PF'ers indberetning lån for lån for at tage højde for en stigning i den økonomiske betydning af lån ydet af denne sektor —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »pensionskasse« (pension fund, PF): (delsektor S.129 i ENS 2010) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning i puljer af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring). Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst og kan yde ydelser ved død og invaliditet.

Nedenstående er ikke omfattet af definitionen:

a)

investeringsforeninger (IF'er) som defineret i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (5)

b)

FVC'er (financial vehicle corporations), der deltager i securitiseringstransaktioner som defineret i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (6)

c)

monetære finansielle institutioner (monetary financial institutions, MFI'er) som defineret i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (7)

d)

forsikringsselskaber (insurance corporations, IC'er) som defineret i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (8)

e)

ikke-selvstændige pensionskasser (non-autonomous pension funds), som ikke er institutionelle enheder, og som betragtes som en del af den institutionelle enhed, der har oprettet dem

f)

sociale kasser og fonde (social security funds) som defineret i afsnit 2.117 i ENS 2010

2)   »rapporteringsenheder« (reporting agents): har samme betydning som i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98

3)   »resident« (resident): har samme betydning som i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98. I denne forordning og i mangel af en væsentlig fysisk egenskab ved en juridisk enhed bestemmes dennes hjemsted ved det økonomiske territorium, i henhold til hvis lovgivning den er registeret. Hvis enheden ikke er registreret, anvendes stedet for dens lovmæssige beliggenhed som kriterium, dvs. det land, hvis retssystem regulerer enhedens oprettelse og fortsatte beståen

4)   »relevant national centralbank« (relevant NCB): den nationale centralbank i den medlemsstat i euroområdet, hvor PF'en og/eller pensionsmanageren er resident

5)   »relevant kompetent national myndighed« (relevant NCA): den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat i euroområdet, hvor PF'en og/eller pensionsmanageren er resident

6)   »pensionsmanager« (pension manager): har samme betydning som i afsnit 5.185 i ENS 2010

7)   »indsamlingsdata, værdipapir for værdipapir« (security-by-security data): indsamling af data opdelt efter individuelle værdipapirer

8)   »indsamlingsdata, post for post« (item-by-item data): indsamling af data opdelt efter individuelle aktiver eller passiver

9)   »aggregerede data« (aggregated data): data, der ikke er opdelt efter individuelle aktiver eller passiver

10)   »finansiel transaktion« (financial transaction): en transaktion, der opstår som følge af etablering, afvikling eller ændring af ejendomsret til finansielle aktiver eller passiver, som yderligere beskrevet i del 5 i bilag II

11)   »justeringer for omvurderinger« (revaluation adjustments): ændringer i værdiansættelsen af aktiver og passiver, der opstår som følge af ændringer i prisen på aktiver og passiver og/eller virkningen af valutakurser på værdien, udtrykt i euro, af aktiver og passiver denomineret i en udenlandsk valuta, som yderligere beskrevet i del 5 i bilag II.

Artikel 2

Faktisk rapporteringspopulation

1.   Den faktiske rapporteringspopulation består af de PF'er, som er residente i medlemsstaterne i euroområdet.

2.   PF'erne i den faktiske rapporteringspopulation er fuldt indberetningspligtige, medmindre en undtagelse i henhold til artikel 7 finder anvendelse.

3.   Uden at berøre stk. 1 og med det formål at indsamle oplysninger om aktiver og passiver hos PF'er i overensstemmelse med del 3 i bilag I kan den relevante nationale centralbank beslutte, at den faktiske rapporteringspopulation omfatter individuelle pensionsmanagere, som er residenter i dens medlemsstat. I så tilfælde kan den nationale centralbank undtage en PF, som er knyttet til pensionsmanageren, der indgår i den faktiske rapporteringspopulation, såfremt de statistiske oplysninger, der kræves i overensstemmelse med del 3 i bilag I, indsamles fra den respektive pensionsmanager eller andre tilgængelige kilder. De nationale centralbanker undersøger i god tid, at denne betingelse er overholdt, således at en undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres, efter aftale med ECB, med virkning fra starten af det følgende kalenderår.

Artikel 3

PF-liste til statistiske formål

1.   Direktionen i ECB opretter og vedligeholder til statistiske formål en liste over de PF'er og pensionsmanagere, der udgør den faktiske rapporteringspopulation som omhandlet i denne forordning. Listen kan baseres på bestående fortegnelser over PF'er, som de nationale myndigheder i øjeblikket har udarbejdet, og suppleres med andre PF'er og pensionsmanagere, som er omfattet af definitionen af PF og pensionsmanager i artikel 1.

2.   De nationale centralbanker og ECB stiller denne liste og opdateringer heraf til rådighed på en hensigtsmæssig måde, herunder ad elektronisk vej, via internettet eller, på forespørgsel fra vedkommende rapporteringsenhed, i papirform.

3.   Hvis den senest tilgængelige elektroniske version af listen i henhold til stk. 2 er ukorrekt, pålægger ECB ikke sanktioner over for en rapporteringsenhed, som ikke har opfyldt sine statistiske rapporteringskrav korrekt, for så vidt som den har henholdt sig til listen i god tro.

Artikel 4

Statistiske indberetningskrav

1.   Rapporteringsenhederne indberetter følgende til den relevante nationale centralbank, enten direkte eller via den relevante kompetente nationale myndighed i henhold til lokale samarbejdsaftaler og i overensstemmelse med bilag I og II:

a)

hvert kvartal, beholdningsdata ultimo kvartalet om aktiver hos PF'er og i overensstemmelse med artikel 5, hvert kvartal justeringer for omvurderinger eller finansielle transaktioner vedrørende aktiver, hvor det er relevant

b)

hvert år, beholdningsdata ultimo året om passiver hos PF'er som minimum, og i overensstemmelse med artikel 5, hvert år justeringer for omvurderinger eller finansielle transaktioner vedrørende passiver, hvor det er relevant

c)

hvert år, beholdningsdata ultimo året om antallet af medlemmer af pensionsordninger opdelt efter aktive medlemmer, medlemmer med opsat pensionsret og pensionsmodtagere.

2.   De nationale centralbanker udleder kvartalsvise estimater over passiver hos PF'er baseret på rapporteringsenhedernes indberetning af årlige data i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b).

3.   De nationale centralbanker informerer rapporteringsenhederne om de forskellige formål, hvortil deres data indsamles.

4.   For at minimere indberetningsbyrden for PF'er bør de nationale centralbanker have beføjelse til at kombinere deres rapporteringskrav i henhold til denne forordning med rapporteringskravene i henhold til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

5.   Hvor den pågældende NCB ikke har truffet beslutning om at inkludere en pensionsmanager i den faktiske rapporteringspopulation i henhold til artikel 2, stk. 3, skal den respektive pensionsmanager, der besidder data, som i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 1, litra a), skal indberettes, indberette sådanne data til PF'en på et så tidligt tidspunkt, at PF'en kan overholde sine statistiske rapporteringskrav i overensstemmelse med artikel 8. Hvis PF'en ikke opfylder sine statistiske rapporteringskrav, som følge af at pensionsmanageren ikke har frembragt disse data til PF'en, træffer den nationale centralbank beslutning om at omfatte pensionsmanageren i den faktiske rapporteringspopulation i henhold til artikel 2, stk. 3.

Artikel 5

Justeringer for omvurderinger og finansielle transaktioner

1.   Oplysninger om justeringer for omvurderinger og finansielle transaktioner indhentes som følger.

a)

Rapporteringsenhederne indberetter justeringer for omvurderinger eller finansielle transaktioner i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instruktioner om oplysninger, der indberettes på et aggregeret grundlag.

b)

De nationale centralbanker udleder en tilnærmet værdi af værdipapirtransaktionerne fra indsamlingsdata, værdipapir for værdipapir, eller indsamler data om sådanne transaktioner direkte fra rapporteringsenhederne, værdipapir for værdipapir. De nationale centralbanker kan anvende en lignende tilgang for andre aktiver end værdipapirer, når de indsamler data post for post.

c)

I tilfælde af pensionsrettigheder udstedt af PF'er udledes en tilnærmet værdi af de finansielle transaktioner:

i)

af rapporteringsenhederne, i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks vejledning, baseret på bedste praksis som defineret på euroområdeniveau, eller

ii)

af den relevante nationale centralbank baseret på data tilvejebragt af PF'er.

2.   Yderligere retningslinjer om opgørelse af justeringer for omvurderinger og finansielle transaktioner er fastsat i bilag II.

Artikel 6

Regnskabsregler

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, følger PF'erne med henblik på rapportering efter denne forordning de regnskabsregler, som er fastsat i den relevante nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (9), eller i andre nationale eller internationale standarder, der finder anvendelse på PF'er, baseret på instruktioner fra de nationale centralbanker.

2.   Af- og nedskrivninger som defineret i den gældende regnskabspraksis ekskluderes fra den udestående hovedstol for lån og indberettes separat.

3.   Uanset gældende bogføringspraksis og nettingpraksis i medlemsstaterne i euroområdet skal alle finansielle aktiver og passiver indberettes på bruttobasis til statistiske formål.

Artikel 7

Undtagelser

1.   Mindre PF'er kan undtages, som følger:

a)

De nationale centralbanker kan undtage de mindste PF'er for så vidt angår samlede aktiver, forudsat at de PF'er, der bidrager til den kvartalsvise aggregerede balance, tegner sig for mindst 85 % af de samlede aktiver for PF'er, der er residente i den relevante medlemsstat i euroområdet.

b)

Med forbehold af artikel 13 kan de nationale centralbanker undtage de mindste PF'er, såfremt PF'ens kvartalsvise aggregerede samlede aktiver er mindre end 25 millioner EUR, eller antallet af dens medlemmer er færre end 100, baseret på de senest indberettede årlige data, eller for så vidt angår den første indberetning, på data indberettet for 2018, som er tilgængelige hos den relevante nationale centralbank eller kompetente nationale myndighed. Den relevante nationale centralbank sikrer, at de PF'er, der bidrager til den kvartalsvise aggregerede balance, tegner sig for mindst 80 % af de samlede aktiver hos PF'er, der er residente i den relevante medlemsstat i euroområdet.

c)

En PF, som indrømmes en undtagelse i henhold til litra a) eller b) fra rapporteringskravene i artikel 4, skal ikke desto mindre opfylde rapporteringskravene i artikel 4, stk. 1, litra a) på årsbasis, forudsat at de PF'er, som bidrager til den årlige aggregerede balance, tegner sig for mindst 95 % af de samlede aktiver hos PF'er, der er residente i den relevante medlemsstat i euroområdet.

d)

En PF, som er indrømmet en undtagelse i henhold til litra a) eller b), indberetter som minimum de samlede aktiver opdelt efter gældsværdipapirer, ejerandele, andele i investeringsforeninger og andre forfaldne ikke-betalte mellemværender på årsbasis.

e)

De nationale centralbanker undersøger en gang årligt og i god tid, at betingelserne angivet under litra a) til c) er overholdt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra starten af det andet efterfølgende år.

2.   PF'er kan vælge ikke at gøre brug af en undtagelse og i stedet opfylde alle de statistiske rapporteringskrav specificeret i artikel 4. Hvis en PF foretager et sådant valg, skal den indhente den relevante nationale centralbanks forudgående tilladelse ved enhver anvendelse af undtagelsen.

Artikel 8

Tidsfrister

1.   Rapporteringsenhederne overfører de krævede kvartalsvise data til den relevante nationale centralbank eller den relevante kompetente nationale myndighed eller begge, i overensstemmelse med lokale samarbejdsaftaler, senest ti uger efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører. Denne tidsfrist fremskyndes derefter med en uge om året, således at den udgør syv uger i 2022.

2.   Rapporteringsenhederne overfører de krævede årlige data til den relevante nationale centralbank eller den relevante kompetente nationale myndighed eller begge, i overensstemmelse med lokale samarbejdsaftaler, senest 20 uger efter udgangen af det år, som dataene vedrører. Denne tidsfrist fremskyndes derefter med to uger om året, således at den udgør 14 uger i 2022.

Artikel 9

Minimumsstandarder og nationale rapporteringssystemer

1.   Rapporteringsenhederne skal efterleve de statistiske rapporteringskrav, som de er underlagt i henhold til de mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som er fastsat i bilag III.

2.   De nationale centralbanker definerer og gennemfører de indberetningssystemer, som den faktiske rapporteringspopulation skal følge. De nationale centralbanker sikrer, at indberetningssystemerne tilvejebringer de krævede statistiske informationer og giver mulighed for nøje at kontrollere, at mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som fastsat i bilag III, er opfyldt.

Artikel 10

Fusion, spaltning og omstrukturering

I tilfælde af en fusion, spaltning eller reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af de statistiske forpligtelser, skal rapporteringsenhederne, der berøres heraf, direkte eller via den relevante kompetente nationale myndighed i overensstemmelse med lokale samarbejdsordninger, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, og i god tid inden den får virkning, underrette den relevante nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt for at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske rapporteringskrav.

Artikel 11

Verifikation og tvungen indsamling

De nationale centralbanker udøver retten til at verificere eller foretage tvungen indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne tilvejebringer i henhold til denne forordning, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve disse rettigheder. De nationale centralbanker udøver navnlig denne ret, når en institution i den faktiske rapporteringspopulation ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed samt begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner som fastsat i bilag III.

Artikel 12

Første rapportering

1.   Den første indberetning indledes med kvartalsdata om aktiver for det tredje kvartal af 2019 og årlige data om passiver og antallet af medlemmer for 2019. Disse data indberettes i overensstemmelse med artikel 8.

2.   De i artikel 7, stk. 1, litra c) og d) omhandlede PF'er indberetter årlige data om aktiver i overensstemmelse med disse bestemmelser for 2018 ultimo 2019.

3.   For at udlede kvartalsvise estimater af PF'ers passiver i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, for 2019, anvender de nationale centralbanker årlige data om passiver for 2018, der er tilgængelige hos den nationale centralbank eller kompetente nationale myndighed.

Artikel 13

Overgangsbestemmelse

Hvis en national centralbank indrømmer en undtagelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), skal den nationale centralbank sikre, at de PF'er, der bidrager til den kvartalsvise aggregerede balance, tegner sig for mindst 75 % af de samlede aktiver hos PF'er, der er residente i den relevante medlemsstat i euroområdet, for den første indberetning, og senest på den dato, på hvilken rapporteringsenhederne skal overføre kvartalsvise og årlige data for 2022 i henhold til artikel 8.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. januar 2018.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  Udtalelse afgivet den 26. september 2017.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (EUT L 305 af 1.11.2012, s. 6).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107).

(7)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1).

(8)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).


BILAG I

STATISTISKE RAPPORTERINGSKRAV

DEL 1

Generelle statistiske rapporteringskrav

1.

Den faktiske rapporteringspopulation tilvejebringer følgende statiske oplysninger på kvartalsbasis.

a)

data, værdipapir for værdipapir, for værdipapirer med en ISIN-kode

b)

data for værdipapirer uden en ISIN-kode, enten værdipapir for værdipapir eller på et aggregeret grundlag, opdelt efter instrument/løbetidskategori og modparter

c)

data for aktiver, bortset fra værdipapirer, enten post for post eller på et aggregeret grundlag, opdelt efter instrument/løbetidskategori og modparter.

2.

De aggregerede data skal indsendes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: a) omvurderinger som følge af pris- og valutakursændringer, eller b) finansielle transaktioner.

3.

Endvidere tilvejebringer PF'er, som er residente i en medlemsstat i euroområdet, på årsbasis data for passiver som specificeret i bilag II.

4.

De data, som skal fremsendes til den relevante nationale centralbank værdipapir for værdipapir, er specificeret i tabel 2.1, for så vidt angår værdipapirer med en ISIN-kode, og i tabel 2.2, for så vidt angår værdipapirer uden en ISIN-kode. De aggregerede kvartalsvise statistiske rapporteringskrav for beholdninger og for omvurderinger som følge af pris- og valutakursændringer eller finansielle transaktioner er specificeret i tabel 1a og 1c. De aggregerede årlige statistiske rapporteringskrav for beholdninger og for omvurderinger som følge af pris- og valutakursændringer eller finansielle transaktioner er specificeret i tabel 1b. De årlige data, som skal fremsendes vedrørende antallet af medlemmer af pensionsordningerne, er specificeret i tabel 3.

DEL 2

Pensionsfondes reserver

1.

Hvad angår PF'ers reserver, bør rapporteringsenhederne for de årlige rapporteringskrav, som fremgår nedenfor, udlede estimater, såfremt dataene ikke kan identificeres direkte, i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks vejledning, på basis af bedste praksis som defineret på euroområdeniveau:

pensionsrettigheder opdelt efter bidragsdefinerede og ydelsesdefinerede ordninger

justeringer for omvurderinger (inklusive valutakursjusteringer) eller finansielle transaktioner for alle krævede opdelinger som vist i tabel 1b.

2.

De nationale centralbanker udleder kvartalsvise estimater baseret på de data, som rapporteringsenhederne fremsender på årsbasis.

DEL 3

Rapporteringstabeller

Tabel 1a

AKTIVER

Beholdninger og justeringer for omvurdering (inklusive valutakursjusteringer) eller finansielle transaktioner

Data, der skal indberettes kvartalsvist

 

I alt

Indenlandske/medlemstater i euroområdet undtagen indenlandske (i alt)

Resten af verden (i alt)

 

MFI'er (S.121 + 122)

Ikke-MFI'er — I alt

 

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Andre residenter

I alt

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere (S.125), finansielle hjælpeenheder (S. 126), koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Husholdninger + nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15)

AKTIVER (i alt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Valuta og indlån (ENS 2010, F.21, F.22 og F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf transferable indskud (ENS 2010, F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gældsværdipapirer (ESA 2010, F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lån (ENS 2010, F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ejerandele (ESA 2010, F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andele i investeringsforeninger (ENS 2010, F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i pengemarkedsforeninger (ENS 2010, F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (ENS 2010, F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf obligationsbaserede foreninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf aktiebaserede foreninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf blandede foreninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf foreninger baseret på fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf hedgefonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre foreninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pensionskassereserver (ENS 2010, F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf pensionskassers krav på pensionsmanagere (ESA 2010, F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Finansielle derivater (ENS 2010, F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (ESA 2010, F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ikke-finansielle aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 1b

PASSIVER

Beholdninger og justeringer for omvurdering (inklusive valutakursjusteringer) eller finansielle transaktioner

Data, der skal indberette på årsbasis  (1)

 

I alt

Indenlandske/medlemstater i euroområdet undtagen indenlandske (i alt)

Resten af verden (i alt)

 

MFI'er (S.121 + 122)

Ikke-MFI'er — I alt

 

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Andre residenter

I alt

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere (S.125), finansielle hjælpeenheder (S. 126), koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Husholdninger + nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15) (4)

PASSIVER (i alt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lån modtaget (ENS 2010, F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 og op til 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Udstedte gældsværdipapirer (ENS 2010): F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ejerandele (ESA 2010, F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tekniske reserver (ENS 2010, F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Pensionsrettigheder (ENS 2010, F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf bidragsdefinerede ordninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf ydelsesbaserede ordninger (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Pensionskassers krav på pensionsmanagere (ESA 2010, F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (ESA 2010, F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Finansielle derivater (ENS 2010, F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (ESA 2010, F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nettoformue (ENS 2010, B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1c

OPDELT EFTER LAND

Beholdninger og justeringer for omvurdering (inklusive valutakursjusteringer) eller finansielle transaktioner

Aktivdata, som skal fremsendes kvartalsvist og passivdata, som skal fremsendes på årsbasis  (5)

 

Andre residenter i euroområdet (undtagen indenlandske)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

AKTIVER (i alt)

Valuta og indlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gældsværdipapirer (ENS 2010, F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af ikke-MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerandele (ENS 2010, F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af ikke-MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i investeringsforeninger (ENS 2010, F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER (i alt)

Pensionsrettigheder (ENS 2010, F.63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ikke-deltagende medlemsstater

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

AKTIVER (i alt)

Valuta og indlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gældsværdipapirer (ENS 2010, F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af ikke-MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerandele (ENS 2010, F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstedt af ikke-MFI'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre residenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i investeringsforeninger (ENS 2010, F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER (i alt)

Pensionsrettigheder (ENS 2010, F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vigtigste modparter uden for EU

 

Brasilien

Canada

Kina

Hong Kong

Indien

Japan

Rusland

Schweiz

USA

EU-institutioner

Andre internationale organisationer

Offshore-finansielle centre (som en gruppe)

AKTIVER (i alt)

Valuta og indlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gældsværdipapirer (ENS 2010, F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerandele (ENS 2010, F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf noterede aktier (ENS 2010, F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf unoterede aktier (ENS 2010, F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf andre ejerandelsbeviser (ENS 2010, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i investeringsforeninger (ENS 2010, F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER (i alt)

Pensionsrettigheder (ENS 2010, F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2

Krævede data, værdipapir for værdipapir

Data for felterne i tabel 2.1 og tabel 2.2 indberettes for hvert enkelt værdipapir klassificeret i kategorierne »gældsværdipapirer«, »ejerandele« og »andele i investeringsforeninger« (som defineret i bilag II, del 1, tabel A). Tabel 2.1 vedrører værdipapirer, der er blevet tildelt en ISIN-kode, og tabel 2.2 vedrører værdipapirer uden en ISIN-kode.

Tabel 2.1: Beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode

Data for felterne indberettes for hvert enkelt værdipapir i overensstemmelse med følgende regler:

1.

Data for felt 1 skal indberettes.

2.

Indsamler den relevante nationale centralbank ikke direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal data for to ud af tre af felterne 2, 3 og 4 indberettes (dvs. felterne 2 og 3, felterne 2 og 4 eller felterne 3 og 4). Hvis der indsamles data for felt 3, skal der også indsamles data for felt 3b.

3.

Indsamler den relevante nationale centralbank direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal der også indberettes data for følgende felter:

a)

felt 5 eller felterne 6 og 7, og

b)

felt 4 eller felterne 2 og 3.

4.

Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenhederne indberetter data for felt 8, 9, 10 og 11.

5.

Den relevante nationale centralbank sikrer, at dækningen baseret på de tilvejebragte data udgør 95 % af værdipapirer med en ISIN-kode, men den nationale centralbank har ikke pligt til at øge rapporteringspopulationen i form af samlede aktiver, hvis der er indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 7.

Felt

Betegnelse

1

ISIN-kode

2

Antal af andele eller aggregeret nominel værdi

3

Pris

3b

Noteringsgrundlag

4

Samlet beløb til markedsværdi

5

Finansielle transaktioner

6

Værdipapirer købt (aktiver) eller udstedt (passiver)

7

Værdipapirer solgt (aktiver) eller indfriet (passiver)

8

Valuta, hvori værdipapiret er bogført

9

Andre ændringer i volumen (nominel værdi)

10

Andre ændringer i volumen (markedsværdi)

11

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

Tabel 2.2: Beholdninger af værdipapirer uden en ISIN-kode

Data for felterne skal indberettes enten: a) for hvert værdipapir, eller b) ved at aggregere et antal værdipapirer som en enkelt post.

I tilfælde af a) gælder følgende regler:

1.

Data for felt 1, 12, 13, 14, 15 og 17 indberettes.

2.

Indsamler den relevante nationale centralbank ikke direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal data for to ud af tre af felterne 2, 3, og 4 indberettes (dvs. felterne 2 og 3, felterne 2 og 4 eller felterne 3 og 4).

3.

Indsamler den relevante nationale centralbank direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal der også indberettes data for følgende felter:

a)

felt 5 eller felterne 6 og 7, og

b)

felt 4 eller felterne 2 og 3.

4.

Hvis der indsamles data for felt 3, skal der også indsamles data for felt 3b.

5.

Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenhederne indberetter data for felt 3b, 8, 9, 10 og 11.

I tilfælde af b) gælder følgende regler:

1.

Data for felt 4, 12, 13, 14 og 15 indberettes.

2.

Data for felt 5 eller felt 10 og 16 indberettes.

3.

Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenhederne indberetter data for felt 8, 9 og 11.

Felt

Betegnelse

1

Værdipapir identifikationskode

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

3

Pris

3b

Noteringsgrundlag

4

Samlet beløb til markedsværdi

5

Finansielle transaktioner

6

Værdipapirer købt (aktiver) eller udstedt (passiver)

7

Værdipapirer solgt (aktiver) eller indfriet (passiver)

8

Valuta, hvori værdipapiret er bogført

9

Andre ændringer i volumen til nominel værdi

10

Andre ændringer i volumen til markedsværdi

11

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

12

Instrument:

Gældsværdipapirer (F.3)

Ejerandele (F.51)

heraf noterede aktier (F.511)

heraf unoterede aktier (F.512)

heraf andre ejerandelsbeviser (F.519)

Andele i investeringsforeninger (F.52)

heraf andele i pengemarkedsforeninger (MMF) (F.521)

heraf andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)

13

Udstedelsesdato og udløbsdato for gældsværdipapirer. Alternativt opdelt efter løbetidskategorier som følger: oprindelig løbetid op til et år, et til to år, over to år og resterende løbetid op til et år, et til to år, to til fem år og over fem år.

14

Sektor eller delsektor, som udstederen tilhører:

Centralbank (S.121)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, finansielle hjælpeenheder og koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.125 + S.126 + S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15) (9)

15

Udstederland

16

Justeringer for omvurderinger

17

Splitdato (10) og splitfaktor (11)

Tabel 3

Antal medlemmer af pensionsordninger

Data, der skal indberettes på årsbasis ultimo året

 

I alt

 

heraf: aktive medlemmer

heraf: medlemmer med opsat pensionsret

heraf: pensionsmodtagere

Antal medlemmer

 

 

 

 


(1)  Kvartalsvise estimater fremsendes af de nationale centralbanker.

(2)  De samlede tekniske reserver kan omfatte livsforsikringer.

(3)  Fiktive bidragsdefinerede ordninger og hybride ordninger hører under ydelsesdefinerede ordninger.

(4)  Rettigheder kun relevant for husholdninger (s.14).

(5)  Kvartalsvise estimater fremsendes af de nationale centralbanker.

(6)  Kvartalsvise estimater fremsendes af de nationale centralbanker.

(7)  Kvartalsvise estimater fremsendes af de nationale centralbanker.

(8)  Kvartalsvise estimater fremsendes af de nationale centralbanker.

(9)  Den relevante nationale centralbank kan kræve, at de faktiske rapporteringsenheder indberetter delsektorerne »husholdninger« (S.14) og »nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger« (S.15) separat.

(10)  Splitdatoen er datoen, hvor det sidste beholdningssplit eller reverse split fandt sted. Aktiesplit er en foranstaltning, hvorved de eksisterende aktier opdeles, således at aktiekursen falder, og antallet af tilgængelige aktier på markedet stiger i det samme forhold. Omvendt aktiesplit er en foranstaltning, hvorved aktiekursen stiger, og antallet af tilgængelige aktier på markedet falder i det samme forhold.

(11)  Splitfaktoren beregnes som antallet af aktier efter splittet divideret med antallet af aktier før splittet.


BILAG II

BESKRIVELSER

DEL 1

Beskrivelser af instrumentkategorier

1.

Denne tabel indeholder en detaljeret standardbeskrivelse af de kategorier af instrumenter, som de nationale centralbanker skal overføre til deres nationale kategorier i overensstemmelse med denne forordning. Hverken listen over individuelle finansielle instrumenter i tabellen eller beskrivelserne af disse er udtømmende. Beskrivelserne henviser til det europæiske nationalregnskabssystem som fastsat ved forordning (EU) nr. 549/2013 (herefter »ENS 2010«).

2.

For nogle af instrumentkategorierne kræves opdelinger efter løbetid. Opdelingerne vedrører den oprindelige løbetid, dvs. løbetid ved udstedelsen, som er et finansielt instruments faste levetid, inden for hvilken det ikke kan indfries, f.eks. gældsværdipapirer, eller kun kan indfries mod en form for strafgebyr, f.eks. visse indskudsformer.

3.

Finansielle fordringer kan opdeles efter, om de er omsættelige eller ikke. En fordring er omsættelig, hvis ejendomsretten uden videre kan overdrages fra én enhed til en anden ved overgivelse eller endossement, eller — for finansielle derivaters vedkommende — hvis den kan modregnes. Alle finansielle instrumenter kan handles, men omsættelige instrumenter er direkte bestemt til at blive handlet på et reguleret marked eller »over-the-counter«; at de rent faktisk handles, er dog ikke en nødvendig betingelse for omsættelighed.

Tabel A

Beskrivelser af instrumentkategorier for aktiver og passiver hos pensionskasser

AKTIVER

Instrumentkategori

Beskrivelse af hovedtrækkene

1.

Valuta og indlån

Beholdninger af euro og udenlandske sedler og mønter i omløb, som pensionskasser (PF'er) normalt anvender til at foretage betalinger og indskud hos monetære finansielle institutter (MFI'er). Dette kan omfatte indlån på anfordring, tidsindskud og indlån med opsigelsesvarsel samt tilgodehavender i henhold til omvendte genkøbsforretninger eller værdipapirlån mod kontant sikkerhedsstillelse (dette gælder kun, hvis modparten er et pengeinstitut (ENS 2010, afsnit 5.130)).

1.1

Transferable indlån

Transferable indlån er indlån, som umiddelbart kan overføres på anfordring til at foretage betalinger til andre økonomiske enheder ved hjælp af almindeligt anvendte betalingsmidler som f.eks. kreditoverførsler og direkte debitering, eventuelt også ved brug af kredit- eller debetkort, transaktioner med elektroniske penge, checks eller tilsvarende betalingsmidler, uden væsentlig forsinkelse, begrænsning eller gebyr. Indlån der kun kan anvendes til kontanthævninger og/eller indlån, hvorfra der kun hæves eller overføres beløb gennem en anden konto tilhørende samme kontohaver, er ikke omfattet af transferable indlån.

2.

Gældsværdipapirer

Beholdninger af gældsværdipapirer, som er omsættelige finansielle instrumenter, der tjener som gældsbeviser, handles normalt på sekundære markeder. De kan også modregnes på markedet, og giver ikke indehaver nogen ejendomsret over den udstedende institution.

Denne kategori omfatter:

beholdninger af værdipapirer, som giver indehaver fuld og ubetinget ret til et fast eller ved aftale fastsat afkast i form af kuponbetalinger og/eller en fastlagt sum på en given dato (eller datoer) eller regnet fra en dato, der er fastsat på udstedelsestidspunktet

udlån, der er blevet omsættelige på et reguleret marked, dvs. handlede udlån, forudsat at der er beviser for handel på et sekundært marked, herunder market makers, og hyppige noteringer af det finansielle aktiv, således som det f.eks. fremgår af marginalerne mellem købs- og salgskurser. Er disse kriterier ikke opfyldt, klassificeres de under kategori 3 »Udlån« (se også »handlede udlån« i den samme kategori)

efterstillede gældsforpligtelser i form af værdipapirer (se også »efterstillede gældsforpligtelser i form af udlån« i kategori 3 »Udlån«).

Værdipapirer, som er udlånt under værdipapirudlånstransaktioner eller solgt under en genkøbsforretning, bevares på den oprindelige ejers balance (og bogføres ikke på den midlertidige indehavers balance), hvis der foreligger en fast aftale om tilbageførsel af transaktionen og ikke kun en mulighed herfor. Hvis den midlertidige erhverver sælger de værdipapirer, der er modtaget, skal salget bogføres som en egentlig værdipapirhandel og optræder på den midlertidige erhververs balance som en negativ position i værdipapirporteføljen.

3.

Udlån

I rapporteringsordningen består denne kategori af midler udlånt af PF'er til låntagere eller lån erhvervet af PF'er på basis af et ikke-omsætteligt dokument eller uden noget tilgrundliggende dokument.

Den omfatter følgende poster:

beholdninger af ikke-omsættelige værdipapirer: beholdninger af gældsværdipapirer, som ikke er omsættelige og ikke kan handles på sekundære markeder

handlede udlån: udlån, som de facto er blevet omsættelige, klassificeres under kategorien »Udlån«, forudsat at der ingen beviser er for handel på et sekundært marked. Ellers klassificeres de som gældsværdipapirer (kategori 2)

efterstillet gæld i form af udlån: efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner ejerandele. Til statistiske formål klassificeres efterstillede gældsforpligtelser som enten »udlån« eller »gældsværdipapirer«, alt efter instrumentets art. Hvor PF-beholdninger af alle former for efterstillede gældsforpligtelser identificeres som et enkelt tal til statistiske formål, klassificeres dette tal under posten »gældsværdipapirer«, idet efterstillede gældsforpligtelser hovedsagelig består af gældsværdipapirer snarere end lån

tilgodehavender i henhold til omvendte genkøbsforretninger eller værdipapirlån mod kontant sikkerhedsstillelse (dette gælder kun, hvis modparten ikke er et pengeinstitut (ENS 2010, afsnit 5.130)): modposten til penge udbetalt for værdipapirer, som rapporteringsenhederne har købt til en given kurs med en forpligtelse til at tilbagesælge samme eller tilsvarende værdipapirer til en fastsat kurs på en nærmere angivet fremtidig dato, eller værdipapirlån mod kontant sikkerhedsstillelse.

Denne kategori omfatter ikke aktiver i form af indskud foretaget af PF'er (disse indgår i kategori 1).

4.

Ejerandele

Finansielle aktiver, som repræsenterer ejendomsret til selskaber eller kvasiselskaber. Disse finansielle aktiver giver normalt indehaveren ret til en andel i udbyttet i disse selskaber eller kvasiselskaber og i disses egenkapital i tilfælde af likvidation.

Denne kategori indeholder noterede og unoterede aktier samt andre ejerandelsbeviser.

Ejerandelsinstrumenter, der er udlånt under værdipapirudlånstransaktioner eller solgt i forbindelse med en genkøbsforretning, behandles i overensstemmelse med kategori 2, »gældsværdipapirer«.

4.1

Noterede aktier

Ejerandelsinstrumenter, der er noteret på en børs. Det kan være på en anerkendt fondsbørs eller en anden form for sekundært marked. Noterede aktier benævnes også børsnoterede aktier.

4.2

Unoterede aktier

Unoterede aktier er ejerandelsinstrumenter, som ikke er noteret på en børs.

4.3

Andre ejerandelsbeviser

Andre ejerandelsbeviser omfatter alle former for andelsbeviser, bortset fra noterede og unoterede aktier.

5.

Andele i investeringsforeninger

Denne kategori omfatter beholdninger af andele udstedt af pengemarkedsforeninger (MMF'er) og investeringsforeninger undtagen pengemarkedsforeninger (dvs. ikke-pengemarkedsforeninger).

5.1

Andele i pengemarkedsforeninger

Beholdninger af andele udstedt af pengemarkedsforeninger som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

5.2

Andele i ikke-pengemarkedsforeninger

Beholdninger af andele udstedt af investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, som defineret i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38).

6.

Pensionsfondes reserver

Denne kategori omfatter:

PF'ers fordringer på pensionsmanagere som defineret i ENS 2010, afsnit 5.186 og 17.78

PF'ers finansielle fordringer mod genforsikringsselskaber forbundet med pensionsreserver (beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler).

7.

Finansielle derivater

Finansielle derivater er finansielle instrumenter, som er knyttet til et bestemt finansielt instrument eller en bestemt indikator eller råvare, ved hjælp af hvilke bestemte finansielle risici kan handles selvstændigt på de finansielle markeder.

Denne kategori omfatter:

optioner

tegningsretter (warrants)

futures

terminskontrakter (forwards)

swaps

kreditderivater.

Finansielle derivater opgøres til markedsværdien på balancen på bruttobasis. Individuelle derivataftaler med positive markedsværdier registreres på balancens aktivside, og aftaler med negative markedsværdier registreres på balancens passivside.

Brutto fremtidige forpligtelser som følge af derivataftaler bør ikke registreres som balanceførte poster.

Finansielle derivater kan registreres på nettobasis efter forskellige værdiansættelsesmetoder. Såfremt der kun foreligger nettopositioner, eller positionerne er registreret til en anden værdi end markedsværdien, indberettes disse positioner i stedet.

Denne kategori omfatter ikke finansielle derivater, der i henhold til de nationale bestemmelser ikke skal bogføres på balancen.

8.

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Dette er residualposten på balancens aktivside og defineres som »aktiver, der ikke er medtaget andetsteds«. De nationale centralbanker kan kræve, at nærmere bestemte delpositioner indgår under denne kategori, såsom:

tilgodehavende udbytte

påløbne tilgodehavende renter på indskud

påløbne tilgodehavende renter på udlån

påløbne tilgodehavende renter på gældsværdipapirer

ubetalte lejeindtægter

tilgodehavende beløb, som ikke kan henføres til den primære PF-virksomhed.

9.

Ikke-finansielle aktiver

Materielle eller immaterielle ikke-finansielle aktiver.

Kategorien omfatter boligejendomme, andre bygninger og anlæg, maskiner og udstyr, værdigenstande og produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. computersoftware og databaser.


PASSIVER

Instrumentkategori

Beskrivelse af hovedtrækkene

10.

Lån modtaget

Beløb, som PF'en skylder kreditorer, undtagen beløb, der opstår som følge af udstedelse af omsættelige værdipapirer. I kategorien indgår:

lån: lån ydet til PF'er på basis af et ikke-omsætteligt dokument eller uden noget tilgrundliggende dokument

genkøbsforretninger og transaktioner af genkøbstypen mod kontant sikkerhedsstillelse: modposten til penge modtaget for værdipapirer, som er solgt af PF'en til en given kurs med en forpligtelse til at tilbagekøbe samme (eller tilsvarende) værdipapirer til en forud fastsat kurs på en nærmere angivet fremtidig dato. Beløb, som er modtaget af PF'en for værdipapirer overført til tredjemand (»midlertidig indehaver«) klassificeres her, hvis der foreligger en forpligtelse til tilbageførsel af transaktionen og ikke kun en mulighed herfor. Dette indebærer, at PF'en bevarer alle risici og indtjeningsmuligheder forbundet med de underliggende værdipapirer under transaktionen

kontant sikkerhedsstillelse modtaget for værdipapirlån: beløb, der modtages for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af værdipapirlåntransaktioner mod kontant sikkerhedsstillelse

kontant sikkerhedsstillelse, der modtages i transaktioner, som omfatter midlertidig overførsel af guld mod sikkerhedsstillelse.

11.

Udstedte gældsinstrumenter

Værdipapirer udstedt af PF'en, undtagen ejerandele, som normalt er omsættelige instrumenter og handlet på de sekundære markeder, eller som kan modregnes på markedet, og som ikke giver indehaver nogen ejendomsret over den udstedende institution.

12.

Ejerandele

Se kategori 4.

13.

Tekniske reserver

Det kapitalbeløb, som en PF holder for at kunne opfylde fremtidige pensionsfordringer hos sine pensionstagere.

13.1

heraf pensionsrettigheder

Det kapitalbeløb, som en PF holder for at kunne opfylde fremtidige pensionsfordringer hos sine pensionsordninger.

Pensionsrettigheder, heraf bidragsdefinerede ordninger

Det kapitalbeløb, som en PF holder for at kunne opfylde fremtidige pensionsfordringer hos sine pensionstagere i bidragsdefinerede ordninger.

I en bidragsdefineret pensionsordning afhænger de betalte ydelser af afkastet af de aktiver, som pensionsordningen har erhvervet. Passivstørrelsen i en bidragsdefineret pensionsordning er den gældende markedskurs på pensionskassens aktiver.

Pensionsrettigheder, heraf ydelsesdefinerede ordninger

Det kapitalbeløb, som en PF holder for at kunne opfylde fremtidige pensionsfordringer hos sine pensionstagere i ydelsesdefinerede ordninger.

Ved en ydelsesdefineret pensionsordning bestemmes størrelsen af pensionsydelserne til de ansatte, der er med i ordningen, ved en formel, der er fastsat på forhånd. Passivstørrelsen i en ydelsesdefineret pensionsordning svarer til nutidsværdien af de lovede ydelser.

Fiktive bidragsdefinerede ordninger og hybride ordninger hører under ydelsesdefinerede ordninger (ENS 2010, afsnit 17.59). En fiktiv bidragsdefineret ordning svarer til en bidragsdefineret ordning, dog med den forskel, at der er et garanteret minimumsbeløb. Hybride ordninger er ordninger, der både har et ydelsesdefineret og et bidragsdefineret element. En ordning betragtes som hybrid, enten fordi den indeholder både ydelsesdefinerede og bidragsdefinerede elementer, eller fordi den omfatter en fiktiv bidragsdefineret ordning og samtidig enten ydelsesdefinerede eller bidragsdefinerede elementer.

13.2

Pensionskassers krav på pensionsmanagere

Se kategori 6.

13.3

Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser

Dette er beløbet, hvormed nettobidragene overstiger ydelserne, som udgør en stigning i forsikringsordningens forpligtelser over for de begunstigede (defineret i ENS 2010, afsnit 5.187).

14.

Finansielle derivater

Se kategori 7.

15.

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Dette er residualposten på balancens passivside og defineres som »passiver, der ikke er medtaget andetsteds«. De nationale centralbanker kan kræve, at nærmere bestemte delpositioner indgår under denne kategori, såsom:

beløb til betaling, der ikke kan henføres til den primære PF-virksomhed, dvs. skyldige beløb til leverandører, skat, løn, sociale bidrag osv.

hensættelser der udgør forpligtelser over for tredjemand, dvs. pension, udbytte osv.

nettopositioner, som hidrører fra værdipapirudlån uden kontant sikkerhedsstillelse

nettobeløb til betaling vedrørende fremtidig afvikling af værdipapirtransaktioner

påløbne skyldige renter på udlån.

16.

Ændringer i nettoformue

Dette er saldoposten på en statuskonto (B.90) (ENS 2010, afsnit 7.02). Beholdningen af aktiver og passiver, der er registreret på statuskontoen, er værdiansat til de relevante priser, hvilket normalt er markedspriserne på statusdagen. Ved en ydelsesdefineret pensionsordning bestemmes størrelsen af pensionsydelserne til de ansatte, der er med i ordningen, dog ved en formel, der er fastsat på forhånd. Passivstørrelsen i en ydelsesdefineret pensionsordning svarer til nutidsværdien af de lovede ydelser, og nettoformuen i en ydelsesdefineret pensionsordning kan derfor være forskellig fra nul.

I en bidragsdefineret pensionsordning afhænger de betalte ydelser af afkastet af de aktiver, som pensionsordningen har erhvervet. Passivstørrelsen i en bidragsdefineret pensionsordning er den gældende markedskurs på pensionskassens aktiver. Pensionskassens nettoformue er altid nul.

DEL 2

Beskrivelser af værdipapir for værdipapir-attributter

Tabel B

Beskrivelser af værdipapir for værdipapir-attributter

Felt

Beskrivelse

Værdipapir identifikationskode

En kode, der entydigt identificerer et værdipapir på basis af den nationale centralbanks instruktioner (f.eks. NCB'ens identifikationsnummer, CUSIP, SEDOL). Denne kode skal være konsistent over tid.

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

Antal enheder af et værdipapir eller aggregeret nominelt beløb i tilfælde af, at værdipapiret handles i beløb og ikke i enheder, ekskl. påløbne renter.

Kurs

Markedskurs pr. enhed af et værdipapir eller procentdel af aggregeret nominelt beløb i tilfælde af, at værdipapiret handles i beløb og ikke i enheder. De nationale centralbanker kan også kræve, at påløbne renter indberettes under denne post.

Noteringsgrundlag

Angiver, om værdipapiret er noteret i procent eller i enheder.

Samlet beløb

Et værdipapirs samlede markedsværdi. I tilfælde af værdipapirer, der handles i enheder, er dette beløb lig med antallet af værdipapirer multipliceret med kursen pr. enhed. I tilfælde af værdipapirer, der handles i beløb i stedet for i enheder, er dette beløb lig med det aggregrede nominelle beløb multipliceret med kursen udtrykt som som en procentdel af det nominelle beløb.

De nationale centralbanker skal i princippet kræve, at påløbne renter enten indberettes under denne position eller separat. De nationale centralbanker kan dog efter eget skøn kræve data, ekskl. påløbne renter.

Finansielle transaktioner

Samlede køb minus salg (værdipapirer på aktivsiden) eller udstedelser minus indfrielser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien i euro.

Værdipapirer købt (aktiver) eller udstedt (passiver)

Samlede køb (værdipapirer på aktivsiden) eller udstedelser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien.

Værdipapirer solgt (aktiver) eller indfriet (passiver)

Samlede salg (værdipapirer på aktivsiden) eller indfrielser (værdipapirer på passivsiden) for et værdipapir bogført til transaktionsværdien.

Den bogførte valuta for værdipapiret

ISO-kode eller lignende for den valuta, der er anvendt til at udtrykke kurs og/eller udestående beløb for værdipapiret.

Andre ændringer i volumen (nominel værdi)

Andre ændringer i det opbevarede værdipapirs volumen, til nominel værdi i nominel valuta/enhed eller euro.

Andre ændringer i volumen (markedsværdi)

Andre ændringer i det opbevarede værdipapirs volumen, til markedsværdi i euro.

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

Investeringens funktionsmåde i henhold til klassificeringen i statistikker over betalingsbalancen (1).

Udstederland

Udsteders hjemsted. I tilfælde af andele i investeringsforeninger henviser udstederland til det sted, hvor investeringsforeningen har sit hjemsted, ikke hvor manageren har sit hjemsted.

DEL 3

Beskrivelse af antallet af medlemmer af pensionsordninger

Tabel C

Beskrivelse af antallet af medlemmer af pensionsordninger

Kategori

Beskrivelse

1.

Antallet af medlemmer af pensionsordninger (i alt)

Det samlede antal medlemmer af pensionsordninger. Dette beløb er lig med summen af aktive medlemmer, medlemmer med opsat pensionsret og pensionsmodtagere.

Se kategori 2, 3 og 4.

2.

heraf aktive medlemmer

Antallet af aktive medlemmer af pensionsordningen.

Et aktivt medlem er et medlem af en pensionsordning, som foretager indbetalinger (og/eller på vegne af hvem der foretages indbetalinger), og som akkumulerer aktiver eller tidligere har optjent aktiver og endnu ikke er gået på pension.

3.

heraf medlemmer med opsat pensionsret

Antallet af medlemmer af pensionsordningen med opsat pensionsret.

Et medlem med opsat pensionsret er et medlem af en pensionsordning, der ikke længere foretager indbetalinger til eller optjener ydelser fra ordningen, men som endnu ikke er begyndt at modtage ydelser fra ordningen.

4.

heraf pensionsmodtagere

Antallet af medlemmer af pensionsordningen, som er gået på pension.

En pensionsmodtager er et medlem af en pensionsordning, der ikke længere foretager indbetalinger til eller optjener ydelser fra ordningen, og som er begyndt at modtage ydelser fra ordningen.

DEL 4

Beskrivelser af sektorer

ENS 2010 ligger til grund for sektorklassifikationen. Tabel D giver en detaljeret beskrivelse af de sektorer, som de nationale centralbanker skal omsætte til nationale kategorier i overensstemmelse med denne forordning. Modparter, som er residente i de medlemsstater, der har euroen som valuta, identificeres efter sektor i overensstemmelse med den liste, som Den Europæiske Centralbank (ECB) fører til statistiske formål, samt vejledningen for den statistiske klassifikation af modparter i ECB's »Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers«.

Tabel D

Beskrivelse af sektorer

Sektor

Beskrivelse

1.

MFI'er

MFI'er som defineret i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Denne sektor består af nationale centralbanker (S.121), kreditinstitutter som defineret i EU-lovgivningen, pengemarkedsforeninger, andre finansielle institutioner, som modtager indskud og/eller indlånslignende indskud fra enheder, undtagen MFI'er, og som for egen regning, i hvert fald i økonomisk henseende, yder lån og/eller foretager investeringer i værdipapirer, samt udstedere af elektroniske penge, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling i form af udstedelse af elektroniske penge (S.122).

2.

Offentlig forvaltning og service

Sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) består af institutionelle enheder, som er ikke-markedsproducenter, hvis produktion er bestemt for individuelt og kollektivt forbrug og finansieret af obligatoriske betalinger foretaget af enheder, som henhører under andre sektorer, og institutionelle enheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med omfordeling af nationalindkomsten og -formuen (ENS 2010 afsnit 2.111 til 2.113).

3.

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser + finansielle hjælpeenheder + koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud (eller indlånslignende indskud), aktier/andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. Financial vehicle corporations som defineret i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) indgår i denne delsektor (ENS 2010, afsnit 2.86 til 2.94).

Delsektoren finansielle hjælpeenheder (S.126) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. Denne delsektor omfatter også hovedsæder, hvis datterselskaber alle eller for størstedelens vedkommende er finansielle selskaber (ENS 2010, afsnit 2.95 til 2.97).

Delsektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. Denne delsektor omfatter holdingselskaber, som ejer en kontrollerende andel i en gruppe datterselskaber, og hvis hovedaktivitet er at eje gruppen uden at yde andre tjenester til de virksomheder, som de ejer andele i, dvs. de forvalter eller leder ikke andre enheder (ENS 2010, afsnit 2.98 til 2.99).

4.

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger

Investeringsforeninger som defineret i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38). Denne delsektor omfatter alle kollektive investeringsforetagender, undtagen pengemarkedsforeninger, som investerer i finansielle og/eller ikke-finansielle aktiver for så vidt deres formål er at investere kapital fra offentligheden (S.124).

5.

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber (S.128) som defineret i artikel 1 i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).

6.

Pensionskasser

PF'ere som defineret i artikel 1 i denne forordning (S.129).

6.1

Pensionsmanagere

Pensionsmanagere som defineret i artikel 1 i denne forordning.

7.

Ikke-finansielle selskaber

Sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder med status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. Denne sektor omfatter også ikke-finansielle kvasiselskaber (ENS 2010, afsnit 2.45 til 2.50).

8.

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Sektoren husholdninger (S.14) omfatter enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i deres egenskab af erhvervsdrivende, som producerer markedsmæssige varer og ikke-finansielle og finansielle tjenester (markedsproducenter), forudsat at produktionen af varer og tjenester ikke udøves af selvstændige enheder med status af kvasiselskaber. Sektoren omfatter ligeledes enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget brug. Sektoren »Husholdninger« omfatter enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder, medmindre de behandles som kvasiselskaber, som er markedsproducenter (ENS 2010, afsnit 2.118 til 2.128).

Sektoren non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15) omfatter non-profit institutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikke-markedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst (ENS 2010, afsnit 2.129 og 2.130).

DEL 5

Beskrivelser af finansielle transaktioner og justeringer for omvurderinger

1.

»Finansielle transaktioner« angår transaktioner, der opstår som følge af etablering, afvikling eller ændring af ejendomsret til finansielle aktiver eller passiver. Disse transaktioner opgøres som forskellen mellem beholdningspositioner på rapporteringsdatoerne ultimo perioden, hvorfra virkningen af ændringer, som skyldes påvirkning fra »justeringer for omvurderinger« (som følge af pris- og valutakursændringer) og »omklassifikationer og andre ændringer« er fjernet. ECB har behov for statistisk information til opgørelse af data om transaktioner i form af justeringer, som omfatter »omklassifikationer og andre ændringer« og »justeringer som følge af kurs- og valutakursændringer«.

2.

»Justeringer for omvurderinger« angår ændringer i værdiansættelsen af aktiver og passiver, der opstår som følge af ændringer i prisen på aktiver og passiver og/eller virkningen af valutakurser på værdien, udtrykt i euro, af aktiver og passiver denomineret i en udenlandsk valuta. Regulering med hensyn til prisjustering af aktiver/passiver angår ændringer i værdiansættelsen af aktiver/passiver, der skyldes ændring af den kurs, til hvilken aktiver/passiver er bogført eller handlet. Prisjusteringerne omfatter de ændringer, der indtræffer fra tid til anden i værdien af beholdninger ultimo perioden på grund af ændringer i den referenceværdi, til hvilken de er bogført, dvs. kapitalgevinster/-tab. Valutakursbevægelser over for euroen, der indtræffer mellem rapporteringsdatoer ultimo perioden, bevirker ændringer i værdien af aktiver/passiver i fremmed valuta, når de udtrykkes i euro. Da disse ændringer udtrykker kapitalgevinster/-tab og ikke skyldes finansielle transaktioner, er det nødvendigt at fjerne disse effekter fra transaktionsdataene. Principielt omfatter justeringer for omvurderinger også ændringer af værdiansættelsen som følge af transaktioner i aktiver/passiver, dvs. realiserede gevinster/tab, men der er dog forskellig national praksis på dette område.

3.

»Afskrivninger/nedskrivninger« henviser til reduktionen i værdien af et lån indregnet på balancen, når lånet betragtes som et værdiløst aktiv (afskrivning), eller hvor det antages, at lånet ikke vil blive fuldt tilbagebetalt (nedskrivning). Afskrivninger/nedskrivninger, som bogføres på det tidspunkt, hvor et lån sælges eller overdrages til tredjemand, er ligeledes omfattet, såfremt de kan identificeres.


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/23 af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1).


BILAG III

MINDSTESTANDARDER, DER SKAL ANVENDES AF DEN FAKTISKE RAPPORTERINGSPOPULATION

Rapporteringsenhederne skal opfylde følgende mindstestandarder for at overholde Den Europæiske Centralbanks statistiske indberetningskrav.

1.

Mindstestandarder for overførsel:

a)

indberetningen skal være rettidig og finde sted inden for de tidsfrister, der er fastsat af den relevante nationale centralbank

b)

de statistiske rapporter skal foreligge i den udformning og det format, som den relevante nationale centralbank har fastsat i de tekniske indberetningskrav

c)

der skal være anført kontaktperson(er) hos de rapporterende enheder

d)

de tekniske specifikationer for overførsel af data til den relevante nationale centralbank skal følges

e)

i tilfælde af værdipapir for værdipapir-rapportering skal rapporteringsenhederne på den nationale centralbanks anmodning levere yderligere oplysninger (f.eks. udsteders navn, udstedelsesdato), som er nødvendige for at identificere værdipapirer, hvis værdipapiridentifikationskoder enten er fejlagtige eller ikke er offentlig tilgængelige.

2.

Mindstestandarder for nøjagtighed:

a)

de statistiske oplysninger skal være korrekte: alle lineære begrænsninger skal være overholdt (f.eks. skal addition af subtotaler give den samlede total)

b)

rapporteringsenhederne skal kunne tilvejebringe oplysninger om den udvikling, som fremgår af de afgivne data

c)

de statistiske oplysninger skal være fuldstændige og må ikke indeholde vedvarende og strukturelle mangler. Mangler skal angives og forklares over for den relevante nationale centralbank og i givet fald udbedres hurtigst muligt

d)

rapporteringsenhederne skal følge de dimensioner, den afrundingspraksis og det decimaltal, som den relevante nationale centralbank har fastsat for den tekniske overførsel af dataene.

3.

Mindstestandarder for begrebsmæssig overensstemmelse:

a)

de statistiske oplysninger skal overholde de definitioner og klassifikationer, der er indeholdt i denne forordning

b)

i tilfælde af afvigelser fra disse definitioner og klassifikationer skal rapporteringsenhederne om fornødent regelmæssigt overvåge og kvantificere forskellen mellem den anvendte metode og den i denne forordning indeholdte metode

c)

rapporteringsenhederne skal kunne redegøre for uregelmæssigheder i de fremsendte data sammenholdt med tallene for de foregående perioder.

4.

Mindstestandarder for revisioner:

Revisionspolitikken og procedurerne, som ECB og de relevante nationale centralbanker har fastlagt, skal overholdes. Revisioner, som afviger fra normale revisioner, skal ledsages af en forklarende note.


AFGØRELSER

17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/232

af 15. februar 2018

om forlængelse af den foranstaltning, Belgien har truffet vedrørende tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af de biocidholdige produkter VectoMax G og Aqua-K-Othrine i henhold til artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(meddelt under nummer C(2018) 759)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 3. maj 2017 vedtog Belgien en afgørelse i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 for at tillade tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse i regionen Flandern af de biocidholdige produkter VectoMax G og Aqua-K-Othrine til bekæmpelse af invasive eksotiske myg (larver og voksne) (slægten Aedes) (i det følgende benævnt »myg«) samt eventuelle nye populationer konstateret i regionen Flandern i forbindelse med det overvågningsprojekt vedrørende eksotiske myg i Belgien, der er kendt som »MEMO« (i det følgende benævnt »foranstaltningen«), indtil den 31. oktober 2017. Belgien gav i overensstemmelse med forordningens artikel 55, stk. 1, andet afsnit, straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om foranstaltningen og begrundelsen herfor.

(2)

VectoMax G indeholder Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14 stamme AM65-52 og Bacillus sphaericus subsp. 2362 stamme ABTS-1743 (i det følgende benævnt henholdsvis »Bacillus thuringiensis israelensis« og »Bacillus sphaericus«) som aktivstoffer, og Aqua-K-Othrine indeholder deltamethrin som aktivstof; alle til anvendelse i produkttype 18 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Ifølge oplysninger fra Belgien var foranstaltningen nødvendig for at beskytte folkesundheden, da de pågældende myg, som er blevet konstateret i Belgien på to steder i provinsen Østflandern, kan være vektorer for sygdomme som for eksempel denguefeber og chikungunya, og det bør i størst muligt omfang og så hurtigt som muligt forhindres, at de spreder sig.

(3)

Den 27. september 2017 modtog Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 en begrundet anmodning fra Belgien om forlængelse af foranstaltningen. Grundlaget for den begrundede anmodning var de betænkeligheder, som den trussel mod folkesundheden, som myggene udgør, havde givet anledning til. Da kampagnen til bekæmpelse af de konstaterede populationer af myg i Belgien endnu ikke er afsluttet, og MEMO-overvågningsprojektet fortsat er i gang, vil ovennævnte produkter på grund af mangel på egnede alternative produkter i Belgien være nødvendige for bekæmpelse af allerede konstaterede og eventuelle nye populationer af myg, der måtte blive opdaget i regionen Flandern.

(4)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme anerkender, at der er sket en voldsom spredning af invasive myg, herunder slægten Aedes, på verdensplan, især som følge af menneskelige aktiviteter, og at disse myg potentielt kan udvikle sig til en alvorlig trussel mod sundheden.

(5)

Da manglen på passende bekæmpelse af myg, som ikke kan bekæmpes på anden vis, kan medføre fare for folkesundheden, bør det være muligt for Belgien at forlænge foranstaltningen med højst 550 dage og på visse betingelser.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Belgien kan forlænge foranstaltningen med henblik på tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af de biocidholdige produkter VectoMax G og Aqua-K-Othrine i produkttype 18 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012 til bekæmpelse af myg, der kan fungere som vektorer, med højst 550 dage, idet landet sikrer, at produkterne kun anvendes af certificerede brugere og under tilsyn af den kompetente myndighed.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.


17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/233

af 15. februar 2018

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer C(2018) 818)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. Ved direktivets artikel 29 kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger en overvågningsplan for restkoncentrationer med de krævede garantier (i det følgende benævnt »planen«). Planen bør mindst finde anvendelse på de grupper af stoffer og restkoncentrationer, der er nævnt i bilag I.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) godkendes planer forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter som opført på listen i bilaget til afgørelsen (i det følgende benævnt »listen«).

(3)

Mens Andorra ikke har forelagt en overvågningsplan for restkoncentrationer for så vidt angår svin, der er opdrættet i landet, har Andorra givet garantier med hensyn til råvarer af svin med oprindelse enten i medlemsstater eller tredjelande, der er godkendt til at eksportere sådanne råvarer til Den Europæiske Union. Andorra, inklusive fodnote, bør derfor tilføjes på listen for så vidt angår svin.

(4)

Burkina Faso har forelagt en plan vedrørende honning for Kommissionen. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Burkina Faso bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(5)

Benin har forelagt en plan vedrørende honning for Kommissionen. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Benin bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(6)

Mens Mauritius ikke har forelagt en overvågningsplan for restkoncentrationer for så vidt angår honning, der er fremstillet i landet, har Mauritius givet garantier med hensyn til råvarer af honning med oprindelse enten i medlemsstater eller tredjelande, der er godkendt til at eksportere sådanne råvarer til Den Europæiske Union. Mauritius, inklusive fodnote, bør derfor tilføjes på listen for så vidt angår honning.

(7)

San Marino har forelagt en plan vedrørende mælk for Kommissionen. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. San Marino bør derfor opføres på listen for så vidt angår mælk.

(8)

Sydafrika er for øjeblikket opført på listen for så vidt angår opdrættet vildt. Dog har den seneste kontrol, som Kommissionen har udført i Sydafrika, bekræftet, at Sydafrika mangler kapacitet med hensyn til at udføre pålidelige kontroller af opdrættet vildt. Oplysningerne vedrørende Sydafrika for så vidt angår opdrættet vildt bør derfor udgå af listen. Sydafrika er blevet underrettet herom.

(9)

Zimbabwe er for øjeblikket opført på listen for så vidt angår akvakultur og opdrættet vildt. Imidlertid har Zimbabwe ikke forelagt en plan som krævet ved artikel 29 i direktiv 96/23/EF, og landet har erklæret, at der for øjeblikket ikke udføres test for restkoncentrationer, at sådanne test ikke forventes udført, og at eksport til EU af akvakultur ikke længere kan finde sted. Oplysningerne vedrørende Zimbabwe for så vidt angår akvakultur og opdrættet vildt bør derfor udgå af listen. Zimbabwe er blevet underrettet herom.

(10)

For at undgå en eventuel afbrydelse af samhandelen bør der fastsættes overgangsperioder for de relevante sendinger fra Sydafrika og fra Zimbabwe, der er afsendt til Unionen inden datoen for anvendelse af denne afgørelse.

(11)

Afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode indtil den 15. april 2018 accepterer medlemsstaterne sendinger af opdrættet vildt fra Sydafrika og Zimbabwe, forudsat at importøren kan dokumentere, at der er udstedt certifikater for de pågældende sendinger, og at de er afsendt til Unionen inden den 1. marts 2018 i overensstemmelse med afgørelse 2011/163/EU.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG

»

BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Den Dominikanske Republik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

«

(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(4)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring).

(6)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.

(7)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(8)  Kun for fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt til Unionen, og som er aflæsset, genlæsset og i transit — med eller uden opbevaring — gennem Singapore.


HENSTILLINGER

17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/40


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2018/234

af 14. februar 2018

om en mere synlig europæisk dimension og en mere effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet i 2019

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv, og at beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.

(3)

I artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at Det Europæiske Råd skal tage hensyn til valget til Europa-Parlamentet, når det foreslår en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen.

(4)

Det er nødvendigt at ajourføre og supplere visse elementer i Kommissionens henstilling 2013/142/EU (1) i god tid før 2019 med henblik på at opnå en mere synlig europæisk dimension og en mere effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet.

(5)

Det er af afgørende betydning at styrke EU's demokratiske legitimitet og sikre borgernes deltagelse i det politiske liv på EU-plan. Borgerne ville være mere tilbøjelige til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet, hvis de i højere grad var klar over EU-politikkernes betydning i deres dagligdag, og hvis de havde tiltro til, at de har noget at skulle have sagt, når de vigtigste valg skal træffes i Unionen, som f.eks. valget af EU-institutionernes ledere og opstilling af prioriteter for Unionens fremtid.

(6)

Behovet for at styrke ansvarligheden og gennemsigtigheden har også konsekvenser for Kommissionen. Kommissionen har revideret adfærdskodeksen for Kommissionens medlemmer (2). Den nye kodeks giver Kommissionens medlemmer mulighed for at stille op som kandidater til valget til Europa-Parlamentet uden at skulle tage orlov. De relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er blevet revideret for at tage hensyn til denne ændring (3).

(7)

De politikker, der vedtages på EU-plan, har direkte konsekvenser for borgernes dagligdag og opleves på lokalt plan. Borgerne har brug for at vide, hvad der er på spil på EU-plan, for at kunne tage stilling i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. Dialog med borgerne om EU-spørgsmål tilskynder dem til demokratisk deltagelse i EU's beslutningsproces. Siden januar 2015 har den nuværende Kommission afholdt 478 dialoger med borgerne i alle medlemsstaterne, også i samarbejde med institutionelle partnere som f.eks. Europa-Parlamentet, nationale parlamenter, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Mellem februar 2018 og den 9. maj 2019 vil Kommissionen arrangere eller medvirke til at arrangere omkring 500 yderligere dialoger i samarbejde med medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder og med Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner.

(8)

En række medlemsstater har tilkendegivet, at de er rede til at indlede en bred offentlig debat om Europas fremtid, og der finder allerede nationale dialoger af den art sted i et antal medlemsstater. Medlemsstaterne kunne ved at gå i dialog med borgerne i hele Europa og afholde outreacharrangementer i overensstemmelse med deres respektive politiske strukturer og praksisser bidrage til at skabe opmærksomhed blandt borgerne om betydningen af deres stemme i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilken vision der bedst fremmer det europæiske projekt. Sådanne arrangementer bør finde sted i perioden mellem stats- og regeringschefernes møde den 23. februar 2018 og topmødet i Sibiu den 9. maj 2019, lige før valget til Europa-Parlamentet, hvor stats- og regeringscheferne forventes at drage konklusioner om Unionens næste skridt.

(9)

De europæiske politiske partier spiller en central rolle med hensyn til at skabe en europæisk politisk bevidsthed, tilskynde til valgdeltagelse og udtrykke EU-borgernes vilje. Denne rolle kunne styrkes, hvis de europæiske politiske partier i de kommende måneder ville kontakte deres nationale medlemspartier og civilsamfund og gøre opmærksom på valgmulighederne vedrørende Europas fremtid og interesserne hos de borgere, de repræsenterer.

(10)

Systemet med spidskandidater til posten som formand for Kommissionen — »Spitzenkandidaten« — blev anvendt første gang ved valget til Europa-Parlamentet i 2014.

(11)

Denne proces bidrog til at styrke Unionens effektivitet og dens demokratiske legitimitet, der hviler på to søjler, nemlig borgernes direkte repræsentation i Europa-Parlamentet og deres indirekte repræsentation i Det Europæiske Råd og Rådet i form af medlemsstaternes regeringer. Den bidrog også til at styrke Kommissionens ansvarlighed i overensstemmelse med artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union. Processen bør fortsætte og forbedres med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019.

(12)

De europæiske og de nationale politiske partier bør længe før indledningen af valgkampen, helst ved udgangen af 2018, meddele, hvilken kandidat til posten som formand for Kommissionen de støtter, og helst i begyndelsen af 2019 kandidatens eget program. Dette vil øge gennemsigtigheden af forbindelsen mellem en EU-borgers individuelle stemme på et bestemt politisk parti ved valget til Europa-Parlamentet, den kandidat til posten som formand for Kommissionen, der støttes af nævnte parti, og hans/hendes vision for Europas fremtid.

(13)

Ved at udvælge deres spidskandidater på en åben, inklusiv og gennemsigtig måde, f.eks. ved »primærvalg«, ville de europæiske politiske partier og deres nationale medlemspartier yderligere styrke denne proces. Dette ville også bidrage til at skabe større opmærksomhed samt til at mobilisere vælgerne.

(14)

Artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 12, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder tillægger de europæiske politiske partier en central rolle. Statutten for og finansieringen af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde reguleres på europæisk plan. Af hensyn til de europæiske partiers gennemsigtighed, kontrol og demokratiske ansvarlighed har Kommissionen foreslået at ændre de relevante regler forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019 (4). Især adgang til finansiering fra Den Europæiske Unions almindelige budget bør gøres betinget af de tilknyttede partiers offentliggørelse af programmet og logoet for det pågældende europæiske politiske parti. Borgerne bør have adgang til klare og relevante oplysninger på forhånd, således at de kan forstå virkningen af deres stemmer på europæisk partiplan. Partiarrangementer, såsom kongresser, og de nationale partiers valgkampe er velegnede og effektive yderligere muligheder for at gøre denne tilknytning kendt og synlig.

(15)

Indledning af kampagner i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet langt tidligere end før og udbredelse af kendskabet til de deltagende nationale partiers tilknytning til de europæiske partier forud for valgkampen burde bidrage til at øge den europæiske dimension af dette valg.

(16)

De europæiske politiske partier opfordres til forud for indledningen af valgkampen og helst, når de oplyser om deres kandidater til posten som formand for Kommissionen, at gøre opmærksom på, hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet de har til hensigt at tilslutte sig eller oprette i næste valgperiode, samtidig med at de tager hensyn til de enkelte medlemsstaters særegne nationale partipolitiske landskab. Dette ville yderligere øge gennemsigtigheden af forbindelsen mellem de nationale partier, de europæiske politiske partier og de politiske grupper i Europa-Parlamentet.

(17)

Ved at tilskynde til og fremme tilvejebringelse af oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier under valgkampen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og, hvor det er muligt, også på de stemmesedler, der anvendes ved dette valg, ville medlemsstaterne yderligere synliggøre de europæiske politiske partier og de platforme, de anvender, under hele valget til Europa-Parlamentet.

(18)

I artikel 22, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved valget til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, og i Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 fastsættes de nærmere regler for valgret og valgbarhed (5).

(19)

Med henblik på at øge borgernes deltagelse i og den europæiske dimension af valget til Europa-Parlamentet tilskyndes der til at fremme identificeringen og udbredelsen af medlemsstaternes bedste praksisser og foranstaltninger, der gennemføres af medlemsstaterne, i forbindelse med forberedelsen og administrationen af dette valg, herunder for så vidt angår valgret for EU-borgere, der har bopæl i en anden medlemsstat, samt fremme af udøvelsen af valgretten hos underrepræsenterede grupper, herunder personer med handicap.

(20)

I lyset af de risici for afviklingen af valget fra cyberangreb og den desinformation, som man har oplevet i forbindelse med nylige valg og kampagner, bør der tilskyndes til erfaringsudveksling medlemsstaterne imellem om relaterede spørgsmål.

(21)

Medlemsstaterne samt de europæiske og de nationale politiske partier har et særligt ansvar for en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Dialog med de europæiske borgere i debatter om EU-spørgsmål forud for valget til Europa-Parlamentet

1.

Medlemsstaterne bør med stats- og regeringschefernes møde den 23. februar 2018 som startskud og under hensyntagen til de respektive nationale politiske strukturer og praksisser afholde outreacharrangementer for at gå i dialog med borgerne i offentlige debatter om EU-spørgsmål og Europas fremtid. Disse outreacharrangementer bør fortsætte frem til stats- og regeringschefernes møde i Sibiu den 9. maj 2019, kort før valget til Europa-Parlamentet.

I samme periode bør de europæiske politiske partier og de nationale partier bidrage til at øge borgernes bevidsthed om vigtige spørgsmål på EU-plan, og om, hvordan de har til hensigt at tackle dem i den kommende valgperiode.

Støtte til en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen

2.

I god tid inden valget til Europa-Parlamentet og helst ved udgangen af 2018 bør hvert enkelt europæisk politisk parti gøre opmærksom på, hvilken kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen det støtter. De bør helst i begyndelsen af 2019 også meddele kandidatens eget politiske program.

De europæiske politiske partier og deres nationale medlemspartier tilskyndes til at udvælge deres spidskandidater på en åben, inklusiv og gennemsigtig måde.

De nationale politiske partier bør sikre, at deres politiske budskaber, herunder deres politiske udsendelser, med henblik på valget til Europa-Parlamentet også anvendes til at oplyse borgerne om, hvilken kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen de støtter, og om deres kandidats program.

Oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier

3.

De nationale politiske partier, der deltager i valget til Europa-Parlamentet, bør forud for valget og indledningen af valgkampen offentligt gøre opmærksom på, om de er tilknyttet et europæisk politisk parti, herunder hvilket, og hvilken spidskandidat de støtter, samtidig med at de tager hensyn til de enkelte medlemsstaters særegne nationale partipolitiske landskab.

I det omfang, det er muligt, bør de nationale politiske partier på en iøjnefaldende måde formidle disse oplysninger, herunder, hvis det er relevant, ved anvendelse af logoet for det europæiske politiske parti, på alt valgmateriale og i alle meddelelser og politiske udsendelser.

De europæiske politiske partier opfordres til forud for indledningen af valgkampen og helst, når de oplyser om deres kandidater til posten som formand for Kommissionen, at gøre opmærksom på, hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet de har til hensigt at tilslutte sig eller oprette i næste valgperiode.

Tilskyndelse til og fremme af tilvejebringelse af oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier

4.

Medlemsstaterne bør tilskynde til og fremme tilvejebringelsen af oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier samt om deres spidskandidater før og under valget til Europa-Parlamentet, som f.eks. ved at tillade og tilskynde til angivelse af en sådan tilknytning på valgmateriale, på de nationale og regionale partiers websteder og om muligt på de stemmesedler, der anvendes i forbindelse med dette valg.

Effektiv gennemførelse

5.

De nationale ansvarlige myndigheder opfordres til at mødes i løbet af foråret 2018 med støtte fra Kommissionen for at udveksle bedste praksisser og praktiske foranstaltninger med henblik på at sikre, at EU-borgere med bopæl i en anden medlemsstat kan gøre brug af deres valgret i denne medlemsstat, på at fremme udøvelsen af valgretten hos underrepræsenterede grupper, herunder personer med handicap, og generelt på at støtte demokratisk afholde af valg og en høj valgdeltagelse.

De kompetente nationale myndigheder tilskyndes yderligere til ud fra medlemsstaternes erfaringer at udpege bedste praksisser med henblik på identifikation, afbødning og styring af risici i forbindelse med afviklingen af valget fra cyberangreb og desinformation.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne og de europæiske og de nationale politiske partier.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Kommissionens henstilling 2013/142/EU af 12. marts 2013 om en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet (EUT L 79 af 21.3.2013, s. 29).

(2)  Kommissionens afgørelse af 31. januar 2018 om en adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Kommissionen (C(2018) 700 final).

(3)  Europa-Parlamentets afgørelse af 7. februar 2018 om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (2017/2233(ACI)).

(4)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde — (COM(2017) 481 af 13. september 2017).

(5)  Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34).


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/44


AFGØRELSE Nr. 1/2017 VEDTAGET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-UKRAINE

af 30. maj 2017

om vedtagelse af dets forretningsorden [2018/235]

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-UKRAINE HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (1), særlig artikel 300, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 486 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifælleskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (»aftalen«) anvendes dele af aftalen, herunder kapitel 13 (Handel og bæredygtig udvikling) i afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender), midlertidigt fra den 1. januar 2016.

(2)

I henhold til aftalens artikel 300 fører Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling (»TSD-Underudvalget«) tilsyn med gennemførelsen af aftalens afsnit IV, kapitel 13.

(3)

I henhold til aftalens artikel 300, stk. 1, vedtager TSD-Underudvalget selv sin forretningsorden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hermed vedtages forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling som fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2017.

På vegne af Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Ukraine

M. TUININGA

Formand

M. VADIS

D. KRAMER

Sekretærer


(1)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.


BILAG

Forretningsorden for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Ukraine

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling (»TSD-Underudvalget«), der er nedsat i henhold til artikel 300 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (1) (»aftalen«), bistår Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 465, stk. 4, i udførelsen af dets opgaver.

2.   TSD-Underudvalget varetager de funktioner, der er fastlagt i kapitel 13 (Handel og bæredygtig udvikling) i afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender) i aftalen.

3.   TSD-Underudvalget består af repræsentanter fra hver parts administration med ansvar for handel og bæredygtig udvikling.

4.   En repræsentant for Europa-Kommissionen eller Ukraine med ansvar for handel og bæredygtig udvikling fungerer som formand for TSD-Underudvalget.

5.   Med henblik på denne forretningsorden finder definitionen af udtrykket »parter« i aftalens artikel 482 anvendelse.

Artikel 2

Særlige bestemmelser

1.   Medmindre andet er bestemt i nærværende forretningsorden, finder artikel 2-14 i forretningsordenen for Associeringsudvalget EU-Ukraine tilsvarende anvendelse.

2.   Henvisninger til Associeringsrådet læses som henvisninger til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. Henvisninger til Associeringsudvalget eller Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning læses som henvisninger til TSD-Underudvalget.

Artikel 3

Møder

TSD-Underudvalget mødes efter behov. Parterne bestræber sig på at mødes én gang om året.

Artikel 4

Ændring

Denne forretningsorden kan ændres ved beslutning truffet af TSD-Underudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 300, stk. 1.


(1)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.


INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

17.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/46


AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN

om ændring af punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (1) affattes således:

»4.

Hvert enkelt medlem af Kommissionen påtager sig det politiske ansvar for indsatsen inden for sit ansvarsområde, uden at dette berører princippet om Kommissionens kollegialitet.

Kommissionens formand har det fulde ansvar for at identificere enhver interessekonflikt, som bevirker, at et kommissionsmedlem ikke kan varetage sine opgaver.

Kommissionens formand er ligeledes ansvarlig for enhver efterfølgende foranstaltning, der træffes i denne anledning, og underretter straks Parlamentets formand herom skriftligt.

Kommissionsmedlemmers deltagelse i valgkampagner er reguleret i adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Kommissionen.

Kommissionsmedlemmer kan deltage i valgkampagner til valg til Europa-Parlamentet, herunder som kandidater. De kan også vælges af de europæiske politiske partier som førende kandidater til posten som formand for Kommissionen (»spidskandidater«).

Kommissionens formand underretter i god tid Parlamentet om, hvorvidt et eller flere kommissionsmedlemmer stiller op som kandidat til valg til Parlamentet, og om de foranstaltninger, der træffes for at sikre overholdelse af principperne om uafhængighed, integritet og diskretion som fastsat i artikel 245 i TEUF og adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Kommissionen.

Ethvert kommissionsmedlem, der stiller op som kandidat eller deltager i en valgkampagne til valg til Parlamentet, forpligter sig til at afstå fra under kampagnen at indtage en holdning, som ikke ville være i overensstemmelse med hans/hendes tavshedspligt, eller som ville stride mod princippet om kollegialitet.

Kommissionsmedlemmer, der stiller op som kandidat eller deltager i valgkampagner til valg til Parlamentet, må ikke bruge Kommissionens menneskelige eller materielle ressourcer til aktiviteter, der har tilknytning til valgkampagnen.«

Udfærdiget i Strasbourg, den 7. februar 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Europa-Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.