ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 14

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
19. januar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/76 af 23. oktober 2017 om fordeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/77 af 15. januar 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/78 af 16. januar 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor og lufenuron i eller på visse produkter ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/79 af 18. januar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/80 af 18. januar 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 16. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

19.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/76

af 23. oktober 2017

om fordeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. januar 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/146/EU (1) om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (»aftalen«).

(2)

Den første protokol (2) til aftalen fastsatte for en periode på tre år de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne fik tildelt i det fiskeriområde, der henhører under Republikken Mauritius' (»Mauritius«) højhedsområde eller jurisdiktion, og Unionens finansielle modydelse. Anvendelsesperioden for denne protokol udløb den 27. januar 2017.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/1960 (3) blev en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (»protokollen«), undertegnet den 8. december 2017.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i hele protokollens anvendelsesperiode.

(5)

Hvis det viser sig, at det antal fiskeritilladelser eller de fiskerimuligheder, som Unionen har fået tildelt i henhold til protokollen, ikke udnyttes fuldt ud, skal Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (4) underrette de pågældende medlemsstater og anmode dem om at bekræfte, at de ikke fuldt ud udnytter fiskerimulighederne. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af en fastsat frist, betragtes dette som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den pågældende periode. Den nævnte frist bør fastsættes.

(6)

For at sikre, at EU-fartøjerne hurtigt kan påbegynde fiskeriet, vil protokollen finde midlertidig anvendelse fra datoen for dens undertegnelse. Denne forordning bør derfor også finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

a)

notfartøjer til tunfiskeri:

Spanien:

22 fartøjer

Frankrig:

16 fartøjer

Italien:

2 fartøjer

b)

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien:

12 fartøjer

Frankrig:

29 fartøjer

Portugal:

4 fartøjer

2.   Forordning (EF) nr. 1006/2008 finder anvendelse med forbehold af aftalen og protokollen.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med ansøgningerne om fiskeritilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, tager Kommissionen ansøgninger om fiskeritilladelse fra andre medlemsstater i betragtning, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008.

4.   Fristen omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1006/2008 fastsættes til 10 arbejdsdage fra datoen for Kommissionens anmodning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 8. december 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 2017.

På Rådets vegne

K. IVA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/146/EU af 28. januar 2014 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (EUT L 79 af 18.3.2014, s. 2).

(2)  Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (EUT L 79 af 18.3.2014, s. 9).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2017/1960 af 23. oktober 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (EUT L 279 af 28.10.2017, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/94 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33).


19.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/77

af 15. januar 2018

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En kasseformet tekstilvare (et såkaldt »madrasbetræk«) lavet af trykt vævet tekstilstof af kemofibre (100 % polyester), som er et vaskbart stof, og som måler omtrent 200 × 60 × 8 cm.

Varen har en lynlåslukning på en af de lange sider, således at en madras kan sættes ind i betrækket.

Et stofhåndtag er fastgjort på en af de lange sider.

(Se billedet) (*1)

6302 22 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 6302 , 6302 22 og 6302 22 90 .

Varen er fremstillet af vaskbart stof og har en lynlåslukning, således at betrækket til hver en tid kan tages af madrassen, hvilket betyder, at det kan vaskes (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 6302 , første stykke). Derfor har varen de samme objektive kendetegn og egenskaber som sengelinned.

Artiklen skal derfor tariferes under KN-koden 6302 22 90 som »sengelinned, i andre tilfælde, af kemofibre«.

Image


(*1)  Billedet er kun vejledende.


19.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/78

af 16. januar 2018

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor og lufenuron i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for 2-phenylphenol. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for dimethachlor og lufenuron. Der er ikke tidligere fastsat MRL'er for bensulfuron-methyl.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for 2-phenylphenol (2). Den foreslog at ændre definitionen for restkoncentration for planteprodukter og anbefalede at sænke MRL'erne for muskel, fedt, lever og nyre fra svin, kvæg og dyr af hestefamilien samt for mælk fra kvæg og heste. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'en for citrusfrugter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'en for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. For så vidt angår MRL'en for pærer er Codex-maksimalgrænseværdien sikker for forbrugerne. MRL'en for pærer bør derfor fastsættes på samme niveau.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bensulfuron-methyl (3). Den anbefalede at hæve eller bevare de gældende MRL'er.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for dimethachlor (4). Den anbefalede at hæve eller bevare de gældende MRL'er.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for lufenuron (5). Den foreslog at ændre definitionen for restkoncentration for alle produkter og anbefalede at sænke MRL'erne for citrusfrugter, kernefrugter, kirsebær (søde), blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, figner, kaki, kiwifrugter, kartofler, tomater, søde peberfrugter, agurker, courgetter og sojabønne. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for abrikoser, ferskner, jordbær, drueagurker, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af Brassica-arter), lever og nyre fra svin, kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien samt lever af fjerkræ, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL-grænseværdier), bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11)

For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret lovligt inden den 8. august 2018.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. august 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnen vedrørende 2-phenylphenol affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

2-phenylphenol (summen af 2-phenylphenol og konjugater heraf, udtrykt som 2-phenylphenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

10

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

0,01  (*1)

0130010

Æbler

0,01  (*1)

0130020

Pærer

20

0130030

Kvæder

0,01  (*1)

0130040

Mispel

0,01  (*1)

0130050

Japanmispel/loquat

0,01  (*1)

0130990

Andet

0,01  (*1)

0140000

Stenfrugter

0,01  (*1)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

0,01  (*1)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,02  (*1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

KORN

0,02  (*1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0840020

Ingefær

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

1010000

Væv fra

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedtvæv

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedtvæv

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedtvæv

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedtvæv

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedtvæv

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedtvæv

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedtvæv

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet

 

1020000

Mælk

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

b)

Følgende kolonner vedrørende bensulfuron-methyl, dimethachlor og lufenuron tilføjes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

Bensulfuron-methyl

Dimethachlor

Lufenuron (ethvert forhold af isomerblandinger) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusfrugter

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

Trænødder

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

0130000

Kernefrugter

 

 

0,15

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

0,2 (+)

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Ferskner

 

 

0,2 (+)

0140040

Blommer

 

 

0,01  (*2)

0140990

Andet

 

 

0,01  (*2)

0150000

Bær og små frugter

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Druer

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

0213990

Andet

 

 

 

0220000

Løg

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Kepaløg

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

0,4

0231020

Sød peberfrugt

 

 

0,8

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

0,3

0231040

Okra/lady's fingers

 

 

0,01  (*2)

0231990

Andet

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

0,15

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0,15

0232030

Courgetter

 

 

0,15

0232990

Andet

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

0,4

0233020

Græskar

 

 

0,4

0233030

Vandmeloner

 

 

0,4

0233990

Andet

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

0251990

Andet

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

0260990

Andet

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Alm. asparges

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

0270990

Andet

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,01  (*2)

 

0401020

Jordnødder

 

0,01  (*2)

 

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*2)

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsfrø

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojabønner

 

0,01  (*2)

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,02 (*2)

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01  (*2)

 

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*2)

 

0401110

Saflorfrø

 

0,01  (*2)

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01  (*2)

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0,02 (*2)

 

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*2)

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*2)

 

0401990

Andet

 

0,01  (*2)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*2)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Byg

 

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

0500040

Alm. hirse

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

 

 

0500090

Hvede

 

 

 

0500990

Andet

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Te

 

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

KRYDDERIER

0,05  (*2)

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Allehånde

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

Lakrids

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingefær

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0900990

Andet

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

 

1010000

Væv fra

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

svin

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

0,03

1011020

Fedtvæv

 

 

0,7

1011030

Lever

 

 

0,04 (+)

1011040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1011990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

0,03

1012020

Fedtvæv

 

 

0,7

1012030

Lever

 

 

0,04 (+)

1012040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1012990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

får

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

0,03

1013020

Fedtvæv

 

 

0,7

1013030

Lever

 

 

0,04 (+)

1013040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1013990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

geder

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

0,03

1014020

Fedtvæv

 

 

0,7

1014030

Lever

 

 

0,04 (+)

1014040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1014990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

0,03

1015020

Fedtvæv

 

 

0,7

1015030

Lever

 

 

0,04 (+)

1015040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1015990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

0,02 (*2)

1016020

Fedtvæv

 

 

0,04

1016030

Lever

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Nyre

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,04

1016990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

0,03

1017020

Fedtvæv

 

 

0,7

1017030

Lever

 

 

0,04 (+)

1017040

Nyre

 

 

0,04 (+)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

1017990

Andet

 

 

0,02 (*2)

1020000

Mælk

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

I bilag III udgår kolonnerne vedrørende dimethachlor og lufenuron.


(*1)  Bestemmelsesgrænseværdi

(F)

=

Fedtopløselig

2-phenylphenol (summen af 2-phenylphenol og konjugater heraf, udtrykt som 2-phenylphenol)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

2-phenylphenol — kode 100000, undtagen 1040000: 2-phenylphenol

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«

(*2)  Bestemmelsesgrænseværdi

(F)

=

Fedtopløselig

Bensulfuron-methyl

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Dimethachlor

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Lufenuron (ethvert forhold af isomerblandinger) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. marts 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

0140030

Ferskner

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. marts 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011030

Lever

1011040

Nyre

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014030

Lever

1014040

Nyre

1015030

Lever

1015040

Nyre

1016030

Lever

1016040

Nyre

1017030

Lever

1017040

Nyre«


19.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/79

af 18. januar 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), d), e), h) og i), artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 (2) (i det følgende benævnt »forordningen«) fastsat en EU-liste over godkendte stoffer, der kan anvendes i plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

(2)

Siden den seneste ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) offentliggjort yderligere videnskabelige udtalelser om bestemte stoffer, der kan anvendes i materialer bestemt til kontakt med fødevarer (i det følgende benævnt »MKF«), samt om tilladt anvendelse af allerede godkendte stoffer. Med henblik på at sikre, at forordning (EU) nr. 10/2011 afspejler autoritetens seneste resultater, bør samme forordning ændres.

(3)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (3) om anvendelsen af stoffet (butadien-styren-methylmethacrylat-butylacrylat)-copolymer, tværbundet med divinylbenzen eller 1,3-butandioldimethacrylat (MKF-stof nr. 856 og CAS-nr. 25101-28-4). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis det anvendes som polymerisk additiv i en koncentration på højst 40 % w/w i blandinger af copolymeren acrylonitril-styren (SAN)/poly(methylmethacrylat) (PMMA) i genstande til gentagen anvendelse bestemt til kontakt ved stuetemperatur med vandige fødevarer, sure fødevarer og/eller fødevarer med lavt alkoholindhold (< 20 %) i mindre end én dag og med tørre fødevarer uanset kontaktvarighed, herunder ved langtidsopbevaring. Den nuværende godkendelse af stoffet bør udvides til også at omfatte denne anvendelse, forudsat at de pågældende specifikationer er opfyldt.

(4)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (4) om anvendelsen af monomeren 2,4,4-trifluorbenzophenon (MKF-stof nr. 1061 og CAS-nr. 80512-44-3). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis det anvendes som comonomer i en koncentration på højst 0,3 % w/w baseret på det færdige materiale i fremstillingen af polyetheretherketonplast. Den pågældende monomer bør derfor opføres på EU-listen over godkendte stoffer med den begrænsning, at denne specifikation bør overholdes.

(5)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (5) om anvendelsen af monomeren 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penten (MKF-stof nr. 1063 og CAS-nr. 1547-26-8). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis det anvendes som comonomer sammen med tetrafluorethylen-copolymer og/eller ethylen-comonomerer til fremstilling af fluor-copolymerer, der kun er bestemt til anvendelse som tekniske polymerhjælpestoffer, i en koncentration på højst 0,2 % w/w af MKF. Til denne anvendelse bør den lavmolekylære massefraktion under 1 500 Da i fluorcopolymeren højst være 30 mg/kg. Monomeren bør derfor opføres på EU-listen over godkendte stoffer med den begrænsning, at de pågældende specifikationer bør overholdes.

(6)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (6) om anvendelsen af wolframoxid (WOn (n = 2,72-2,90)) (MKF-stof nr. 1064 og CAS-nr. 39318-18-8). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis tilsætningsstoffet anvendes som genopvarmningsagens i polyethylenterephtalat (PET). Autoriteten vurderede, at migrationen på grund af stoffets uopløselighed forventes at være lille ved enhver forudsigelig anvendelse som genopvarmningsadditiv i PET. Det er derfor ikke nødvendigt at kontrollere migrationsgrænsen. Med hensyn til andre tekniske funktioner eller anvendelse i andre polymerer konkluderede autoriteten, at migrationen ikke bør overstige 0,05 mg/kg (udtrykt som wolfram). Stoffet bør derfor opføres på EU-listen over godkendte stoffer med den begrænsning, at de pågældende specifikationer bør overholdes.

(7)

Autoriteten har vedtaget en positiv videnskabelig udtalelse (7) om anvendelse af blandingen af methyl-forgrenede og lineære C14-C18-alkanamider, der er afledt af fedtsyrer (MKF-stof nr. 1065 og CAS-nr. 85711-28-0). Autoriteten konkluderede, at stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til forbrugeren, hvis det anvendes i fremstillingen af polyolefingenstande bestemt til kontakt med alle fødevarer bortset fra fedtholdige fødevarer (som defineret ved simulant D2), og hvis migrationen ikke overstiger 5 mg/kg fødevare. Blandingen bør derfor opføres på EU-listen over godkendte stoffer med den begrænsning, at disse specifikationer bør overholdes.

(8)

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Plastmaterialer og -genstande, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, som var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan markedsføres indtil den 8. februar 2019 og kan forblive på markedet, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


BILAG

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres således:

1)

I punkt 1 ændres tabel 1 således:

a)

Rækken vedrørende MKF-stof nr. 856 affattes således:

»856

40563

25101-28-4

(butadien-styren-methylmethacrylat-butylacrylat)-copolymer, tværbundet med divinylbenzen eller 1,3-butandioldimethacrylat

ja

nej

nej

 

 

Må kun anvendes i:

hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) i en koncentration på højst 12 % ved stuetemperatur eller derunder eller

i en koncentration på højst 40 % w/w i blandinger af copolymeren acrylonitril-styren (SAN)/poly(methylmethacrylat) (PMMA) i genstande til gentagen anvendelse, der ved stuetemperatur eller derunder enten kun er i kontakt med vandige fødevarer, sure fødevarer og/eller fødevarer med lavt alkoholindhold (< 20 %) i mindre end 1 dag eller kun er i kontakt med tørre fødevarer uanset varighed.«

 

b)

Følgende oplysninger indsættes i nummerorden efter MKF-stof-nr.:

»1061

 

80512-44-3

2,4,4-trifluorbenzophenon

nej

ja

nej

 

 

Må kun anvendes som comonomer i fremstillingen af polyetheretherketonplast i en koncentration på højst 0,3 % w/w i det færdige materiale.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penten

nej

ja

nej

 

 

Må kun anvendes sammen med tetrafluorethylen- og/eller ethylen-comonomerer til fremstilling af fluor-copolymerer til anvendelse som teknisk polymerhjælpestof i en koncentration på højst 0,2 % w/w af materialet i kontakt med fødevarer, og når den lavmolekylære massefraktion under 1 500 Da i fluorcopolymeren udgør højst 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

wolframoxid

ja

nej

nej

0,05

 

Støkiometri: WOn, n = 2,72-2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

blanding af mehyl-forgrenede og lineære C14-C18-alkanamider, der er afledt af fedtsyrer

ja

nej

nej

5

 

Må kun anvendes til fremstilling af genstande fremstillet af polyolefiner, der ikke kommer i kontakt med fødevarer, der er tildelt fødevaresimulator D2 i tabel 2 i bilag III.

(26)«

2)

I punkt 3, tabel 3, tilføjes følgende rækker:

»(25)

Ved anvendelse som genopvarmningsagens i polyethylenterephthalat (PET) er det ikke nødvendigt at kontrollere, hvorvidt den specifikke migrationsgrænse er overholdt; i alle andre tilfælde skal det kontrolleres, hvorvidt den specifikke migrationsgrænse er overholdt, jf. artikel 18; den specifikke migrationsgrænse udtrykkes som mg wolfram/kg fødevare.

(26)

Migration af stearamid, der er opført i tabel 1 under MKF-stof nr. 306, for hvilket der ikke gælder nogen specifik migrationsgrænse, er undtaget fra kontrol af, hvorvidt migrationen af blandingen overholder den specifikke migrationsgrænse, der er fastsat for blandingen.«


19.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/80

af 18. januar 2018

om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 16. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3) indledes der en procedure for salg af skummetmælkspulver ved licitation.

(2)

På grundlag af de bud, der er modtaget i forbindelse med den 16. dellicitation, bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 16. dellicitation for salg af skummetmælkspulver inden for rammerne af den licitationsprocedure, der er indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080, og hvortil fristen for indgivelse af bud udløb den 16. januar 2018, fastsættes minimumssalgsprisen til 119,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).