ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 2

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. januar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/3 af 4. januar 2018 om fastsættelse af udløsende mængder for 2018 og 2019 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/4 af 18. december 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/5 af 3. januar 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår symptomerne på Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) og fastlæggelse af relevante afgrænsede områder (meddelt under nummer C(2017) 8788)

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin ( EUT L 125 af 18.5.2017 )

14

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/842 af 17. maj 2017 om fornyelse af godkendelsen af lavrisikoaktivstoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( EUT L 125 af 18.5.2017 )

15

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/3

af 4. januar 2018

om fastsættelse af udløsende mængder for 2018 og 2019 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, stk. 1, litra b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 39 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 (2) kan den tillægsimporttold, der er omhandlet i artikel 182, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, pålægges de produkter, der er anført i bilag VII til nævnte gennemførelsesforordning, i de deri angivne perioder. Denne tillægsimporttold pålægges, hvis den årlige mængde produkter, der overgår til fri omsætning i en af de anvendelsesperioder, som er anført i nævnte bilag, overstiger udløsningsniveauet for det pågældende produkt. Tillægsimporttolden pålægges ikke, hvis det er usandsynligt, at importen skaber forstyrrelser på EU-markedet, eller hvis virkningerne ikke står i forhold til det tilstræbte mål.

(2)

I overensstemmelse med artikel 182, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes udløsningsniveauet for importmængder af visse frugter og grøntsager, der eventuelt pålægges tillægsimporttold, på grundlag af importdata og data om hjemmemarkedsforbruget for de tre foregående år. Der bør på grundlag af de data, som medlemsstaterne har indsendt i 2014, 2015 og 2016, fastsættes udløsningsniveauer for visse frugter og grøntsager for 2018 og 2019.

(3)

I betragtning af, at perioden for eventuel anvendelse af tillægsimporttold, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, for en række produkter begynder den 1. januar, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2018, og den bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til nærværende forordning fastsættes for 2018 og 2019 de udløsende mængder, der er omhandlet i artikel 182, stk. 1, litra b), første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 for de produkter, som er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Den udløber den 30. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 57).


BILAG

Udløsende mængder for de produkter og perioder, der er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag fastlægges på grundlag af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse af produktet

Anvendelsesperiode

Udløsnings-niveau (i ton)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomater

Fra den 1. juni til den 30. september

 

39 326

78.0020

Fra den 1. oktober

til den 31. maj

483 376

78.0065

0707 00 05

Agurker

Fra den 1. maj til den 31. oktober

 

26 505

78.0075

Fra den 1. november

til den 30. april

20 482

78.0085

0709 91 00

Artiskokker

Fra den 1. november

til den 30. juni

6 587

78.0100

0709 93 10

Courgetter

Fra den 1. januar til den 31. december

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Appelsiner

Fra den 1. december

til den 31. maj

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiner

Fra den 1. november

til udgangen af februar

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

Fra den 1. november

til udgangen af februar

86 317

78.0155

0805 50 10

Citroner

Fra den 1. januar til den 31. maj

 

32 823

78.0160

Fra den 1. juni til den 31. december

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

Fra den 16. juli til den 16. november

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Æbler

Fra den 1. januar til den 31. august

 

432 630

78.0180

Fra den 1. september til den 31. december

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pærer

Fra den 1. januar til den 30. april

 

155 417

78.0235

Fra den 1. juli til den 31. december

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

Fra den 1. juni til den 31. juli

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kirsebær, undtagen surkirsebær

Fra den 16. maj til den 15. august

 

33 718

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

Fra den 16. juni til den 30. september

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Blommer

Fra den 16. juni til den 30. september

 

17 254


AFGØRELSER

5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/5


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/4

af 18. december 2017

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3, litra b), første led,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

Med vedtagelsen af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3), som blev undertegnet den 25. juli 2007, blev artikel 129, stk. 1, i EØS-aftalen ændret for at føje bulgarsk og rumænsk til listen over EØS-aftalens sprog.

(3)

Aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (4) (»EØS-udvidelsesaftalen af 2014«), som blev undertegnet den 11. april 2014, ændrede artikel 129, stk. 1, i EØS-aftalen for at føje kroatisk til listen over EØS-aftalens sprog.

(4)

Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden, som blev vedtaget ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 1/94 af 8. februar 1994 (5) og ændret ved afgørelse truffet af Det Blandende EØS-Udvalg nr. 24/2005 af 8. februar 2005 (6), bør derfor ændres.

(5)

EØS-udvidelsesaftalen af 2014 er blevet anvendt midlertidigt af de undertegnende parter siden den 12. april 2014, og Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse bør derfor gælde midlertidigt, indtil EØS-udvidelsesaftalen af 2014 træder i kraft.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på de udkast til afgørelser, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende de foreslåede ændringer af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden, baseres på de udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 15.

(4)  EUT L 170 af 11.6.2014, s. 18.

(5)  EFT L 85 af 30.3.1994, s. 60.

(6)  EUT L 161 af 23.6.2005, s. 54.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2017

af …

om ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 92, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), som blev undertegnet den 25. juli 2007, ændrede artikel 129, stk. 1, i EØS-aftalen for at føje bulgarsk og rumænsk til listen over EØS-aftalens sprog.

(2)

Aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde trådte i kraft den 9. november 2011.

(3)

Bulgarsk og rumænsk bør føres til listen over sprog i Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden, som blev vedtaget ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 1/94 af 8. februar 1994 (2) og ændret ved afgørelse truffet af Det Blandende EØS-Udvalg nr. 24/2005 af 8. februar 2005 (3). Listen over sprog i Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 1/94 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Teksterne til EF-retsakter, der skal indarbejdes i bilagene til aftalen i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, har samme gyldighed på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk i den form, hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De udfærdiges endvidere på islandsk og norsk og legaliseres af Det Blandede EØS-Udvalg sammen med de relevante afgørelser, der er omhandlet i stk. 1.«

2)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser om ændring af bilag eller protokoller til aftalen offentliggøres på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og på islandsk og norsk i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 221 af 25.8 2007, s. 15.

(2)  EFT L 85 af 30.3.1994, s. 60.

(3)  EUT L 161 af 23.6.2005, s. 54.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2017

af …

om ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 92, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1) (»EØS-udvidelsesaftalen af 2014«), som blev undertegnet den 11. april 2014, ændrer artikel 129, stk. 1, i EØS-aftalen for at føje kroatisk til listen over EØS-aftalens sprog.

(2)

Kroatisk bør føjes til listen over sprog i Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden, som blev vedtaget ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 1/94 af 8. februar 1994 (2), ændret ved afgørelse truffet af Det Blandende EØS-Udvalg nr. 24/2005 af 8. februar 2005 (3) og yderligere ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. […] af […] (4). Listen over sprog i Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden bør derfor ændres.

(3)

EØS-udvidelsesaftalen af 2014 er blevet anvendt midlertidigt af de undertegnende parter siden den 12. april 2014, og denne afgørelse bør derfor gælde midlertidigt, indtil EØS-udvidelsesaftalen af 2014 træder i kraft —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 1/94 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Teksterne til EF-retsakter, der skal indarbejdes i bilagene til aftalen i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, har samme gyldighed på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk i den form, hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De udfærdiges endvidere på islandsk og norsk og legaliseres af Det Blandede EØS-Udvalg sammen med de relevante afgørelser, der er omhandlet i stk. 1.«

2)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser om ændring af bilag eller protokoller til aftalen offentliggøres på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og på islandsk og norsk i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den […] eller på dagen for ikrafttrædelsen af EØS-udvidelsesaftalen af 2014, hvis denne dato falder senere.

Den anvendes midlertidigt fra den 12. april 2014.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 170 af 11.6.2014, s. 18.

(2)  EFT L 85 af 30.3.1994, s. 60.

(3)  EUT L 161 af 23.6.2005, s. 54.

(4)  EUT L ….


5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/5

af 3. januar 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår symptomerne på Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) og fastlæggelse af relevante afgrænsede områder

(meddelt under nummer C(2017) 8788)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden den seneste ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU (2) ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1359 (3) har erfaringerne vist, at de overfladiske gange og små huller, som larverne har gravet under kartoffelknoldenes overhud, er sikre tegn på skadegørernes angreb. Derfor bør bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår kontrol, undersøgelse, underretnings- og afgrænsningsforanstaltninger ikke kun gælde for forekomsten af skadegørere på kartoffelknolde, men også hvor der er sådanne tegn på angreb, uden at nævnte skadegørere er blevet observeret.

(2)

Gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU

I gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, litra a), affattes således:

»a)

intensiv overvågning af skadegørernes forekomst og tegn på skadegørerens angreb på kartoffelknolde ved hjælp af passende kontrol af kartoffelplanter og i givet fald andre værtsplanter, herunder marker, hvor disse planter vokser, inden for en radius af mindst 100 m fra emballeringsfaciliteterne«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegørerne

1.   Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegørerne og tegn på disses angreb på kartoffelknolde og i givet fald andre værtsplanter, herunder marker på deres område, hvor der dyrkes kartoffelknolde.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

2.   Enhver forekomst eller formodet forekomst af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.«

3)

Artikel 5, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   Hvis en medlemsstat på grundlag af resultaterne af de i artikel 4, stk. 1 omhandlede undersøgelser eller andre bevismidler bekræfter forekomsten af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde på en del af sit område, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II.

Den skal træffe foranstaltninger i overensstemmelse med afsnit 2 i bilag II.«

4)

Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU af 16. maj 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n. (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (EUT L 132 af 23.5.2012, s. 18).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1359 af 8. august 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (EUT L 215 af 10.8.2016, s. 29).


BILAG

I bilag I og II til gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU foretages følgende ændringer:

1.

Bilag I, afsnit 1, punkt 3, litra a), affattes således:

»a)

oplysning om, at kartoffelknoldene er fundet frie for de pågældende skadegørere og for tegn på disses angreb på kartoffelknoldene og ikke indeholder mere end 0,1 % jord som led i en officiel undersøgelse udført umiddelbart inden eksport«.

2.

Bilag II ændres således:

a)

Afsnit 1 ændres således:

i)

Punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

en angrebet zone, der mindst omfatter de marker, hvor der er bekræftet forekomst af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde, samt marker, hvor der er dyrket inficerede kartoffelknolde, og«.

ii)

Punkt 3, 4 og 5 affattes således:

»3.

Ved fastlæggelse af det angrebne område og stødpudezonen skal medlemsstaterne tage hensyn til følgende: skadegørernes biologi, omfanget af angrebet, fordelingen af værtsplanterne, bevis for, at skadegørerne er etableret, og skadegørernes evne til at sprede sig naturligt.

4.

Bekræftes forekomst af skadegøreren eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

5.

Hvis den pågældende skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde ikke påvises ved gennemførelsen af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede undersøgelser i et afgrænset område i en periode på to år, skal den pågældende medlemsstat bekræfte, at denne skadegører ikke længere forekommer i dette område, og at området ikke længere skal være afgrænset. Denne medlemsstat underretter derefter Kommissionen og de andre medlemsstater.«

b)

Afsnit 2, punkt 2, affattes således:

»2.

intensiv overvågning af skadegørernes forekomst eller tegn på disses angreb på kartoffelknolde ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger«.


Berigtigelser

5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/14


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin

( Den Europæiske Unions Tidende L 125 af 18. maj 2017 )

I Indholdsfortegnelsen og i titlen på side 12:

I stedet for:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin«

læses:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin«.

Side 12, betragtning 4:

I stedet for:

»Godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham og S-metolachlor blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012 (7). Godkendelsen af disse stoffer udløber den 31. juli 2017.«

læses:

»Godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum stamme J1446, laminarin, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham og S-metolachlor blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012 (7). Godkendelsen af disse stoffer udløber den 31. juli 2017.«


5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/15


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/842 af 17. maj 2017 om fornyelse af godkendelsen af lavrisikoaktivstoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

( Den Europæiske Unions Tidende L 125 af 18. maj 2017 )

Side 19, bilag I, tredje kolonne:

I stedet for:

»Minimumsindhold af levedygtige sporer: 1 × 1012 CFU/kg«

læses:

»Minimumsindhold af levedygtige sporer: 1,17 × 1012 CFU/kg«

Side 20, bilag II, nr. 2) vedrørende ændringerne af del D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, fjerde kolonne:

I stedet for:

»Minimumsindhold af levedygtige sporer: 1 × 1012 CFU/kg«

læses:

»Minimumsindhold af levedygtige sporer: 1,17 × 1012 CFU/kg«.