ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 351

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
30. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/2466 af 18. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/2467 af 21. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer ( 1 )

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer ( 1 )

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer ( 1 )

72

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 af 14. december 2017 om godkendelse af jern(II)carbonat, jern(III)chlorid, hexahydrat, jern(II)sulfat, monohydrat, jern(II)sulfat, heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)aminosyrechelat, hydrat, jern(II)chelat af proteinhydrolysat og jern(II)chelat af glycinhydrat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyreater og af jerndextran som tilsætningsstof til foder til smågrise og om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 ( EUT L 333 af 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Med det foreliggende nummer er L-udgaven, årgang 2017, afsluttet.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2466

af 18. december 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse varer, der ikke produceres i tilstrækkelige mængder i Unionen, og for at undgå at forstyrre markederne for visse landbrugs- og industriprodukter blev der med Rådets forordning (EU) nr. 1388/2013 (1) åbnet for autonome toldkontingenter. Produkter i disse toldkontingenter kan importeres til Unionen til nulsats eller nedsat sats.

(2)

Af de nævnte årsager er det nødvendigt at åbne toldkontingenter til nulsats for passende mængder for 12 nye produkter med virkning fra den 1. januar 2018. For så vidt angår yderligere fem produkter bør kontingentmængderne forhøjes, da en sådan forhøjelse er til fordel for Unionens økonomiske aktører.

(3)

For så vidt angår yderligere et produkt bør kontingentmængden nedsættes, da EU-producenternes produktionskapacitet er blevet øget.

(4)

For så vidt angår fem produkter bør kontingentperioden og kontingentmængden tilpasses, da de kun var blevet åbnet for en periode på seks måneder.

(5)

For så vidt angår et andet produkt bør dets beskrivelse ændres.

(6)

For så vidt angår 12 andre produkter bør de autonome EU-toldkontingenter lukkes med virkning fra den 1. januar 2018, da det ikke længere er i Unionens interesse at opretholde disse toldkontingenter efter nævnte dato.

(7)

Forordning (EU) nr. 1388/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for toldkontingenter og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2), bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldkontingenterne i forbindelse med de omhandlede produkter, anvendes fra den 1. januar 2018. Forordningen bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) nr. 1388/2013 foretages følgende ændringer:

1)

De rækker med toldkontingenterne med løbenr. 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 og 09.2932, der er opført i bilag I til nærværende forordning, indsættes i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen for KN-koderne i anden kolonne.

2)

I tabellen erstattes rækkerne med toldkontingenterne med løbenr. 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 og 09.2868 af de tilsvarende rækker, der er opført i bilag II til nærværende forordning.

3)

I tabellen udgår rækkerne med toldkontingenterne med løbenr. 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 og 09.2669.

4)

Slutnoten (*) med teksten »En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser.« udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1388/2013 af 17. december 2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 7/2010 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 319).

(2)  EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6.


BILAG I

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1388/2013 indsættes følgende rækker i overensstemmelse med rækkefølgen for KN-koderne i tabellens anden kolonne:

Løbenr.

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Kontingentperiode

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats (%)

»09.2872

ex 2833 29 80

40

Cæsiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i vandig opløsning med indhold af cæsiumsulfat på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 52 vægtprocent

1.1.-31.12.

160 ton

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid (INN) (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 ton

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1.-31.12.

10 ton

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener:

indeholdende over 28 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent 4-monononyldiphenylamin

indeholdende over 50 vægtprocent, men ikke over 65 vægtprocent 4,4′-dinonyldiphenylamin

indeholdende ikke over 5 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamin og 2,4′-dinonyldiphenylamin

anvendes i fremstillingen af smøreolier (2)

1.1.-31.12.

900 ton

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Blanding af tertiære alkyldimetylaminer med indhold af:

dodecyldimetylamin (CAS RN 112-18-5) på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent

dimetyl(tetradecyl)amin (CAS RN 112-75-4) på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

1.1.-31.12.

16 000 ton

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Rovings af S-glas:

bestående af endeløse glasfilamenter på 9 μm (± 0,5 μm)

af finhed på 200 tex og derover, men ikke over 680 tex

uden indhold af calciumoxid

med en brudstyrke på mere end 3 550 MPa bestemt ved ASTM D2343-09

til brug ved fremstilling af luftfartskomponenter (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Rørfittings til fastgøring på motorcykelkølere, af aluminium (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 stk.

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Udstødningsventil til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorcykler (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 stk.

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Støttekonsol af aluminiumlegering, med monteringshuller, også med fastgørelsesmøtrikker, til indirekte forbindelse af gearkassen med karosseriet, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 stk.

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Lambdasensorer til permanent indbygning i udstødningssystemer til motorcykler (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 stk.

0«.


(2)  Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


BILAG II

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1388/2013 erstattes rækkerne for toldkontingenterne med løbenr. 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 og 09.2868 af følgende:

Løbenr.

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Kontingentperiode

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats (%)

»09.2828

2712 20 90

 

Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

1.1.-31.12.

120 000 ton

0

09.2929

2903 22 00

 

Triklorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3′-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Blandinger med indhold af:

60 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent 2-chlorpropen (CAS RN 557-98-2)

8 vægtprocent eller derover, men ikke over 14 vægtprocent (Z)-1-chlorpropen (CAS RN 16136-84-8)

5 vægtprocent eller derover, men ikke over 23 vægtprocent 2-chlorpropan (CAS RN 75-29-6)

ikke over 6 vægtprocent 3-chlorpropen (CAS RN 107-05-1)

ikke over 1 vægtprocent ethylchlorid (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

med indhold af hydroxylgrupper på 17,5 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent

med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymerblanding af polycarbonat og poly(methyl-methacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 vægtprocent eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde λ = 400 nm (i henhold til ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4′-biphenylen)

1.1.-31.12.

3 500 ton

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Affald af syntetiske fibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af nylon eller andre polyamider (PA6 og PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

E-glasfibre:

med en vægt på 20 g/m2 eller derover, men ikke over 214 g/m2

imprægneret med silan

i ruller

med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder, og

med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000

udelukkende til brug ved fremstilling af prepregs og kobberbelagte laminater (2)

1.1.-31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plader:

bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks

belagt på den ene eller begge sider med kobberfolie af en tykkelse på ikke over 0,15 mm

med en dielektricitetskonstant (DK) på under 5,4 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2

med en tabsfaktor på mindre end 0,035 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2

med modstandsdygtighed mod krybestrøm (CTI) på 600 eller derover

1.1.-31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompressorhjul af aluminiumlegering med:

en diameter på 20 mm eller derover, men ikke over 130 mm, og

en vægt på 5 g eller derover, men ikke over 800 g

til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 stk.

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Stempler til affjedringssystemer med en diameter på højst 55 mm, af sinterstål

1.1.-31.12.

2 000 000 stk.

0«.


(2)  Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/7


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2467

af 21. december 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU-produktionen af 67 produkter, der ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 (1), er ikke nok til at dække EU-industriens behov. Det er således i Unionens interesse at suspendere den fælles toldtarifs (»FTT's«) autonome toldsatser for disse produkter.

(2)

For at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og de økonomiske tendenser på markedet er det nødvendigt at ændre betingelserne for suspensionerne af autonome FTT-toldsatser for 49 produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Visse produktklassifikationer er blevet ændret for at give industrien mulighed for fuldt ud at drage fordel af de gældende suspensioner. Derudover bør bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 ajourføres for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne i visse tilfælde. De ændrede betingelser vedrører ændringer af produktbeskrivelsen, tariferingen, toldsatserne eller krav til den endelige anvendelse.

(3)

Slutdatoerne for den obligatorisk revision, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, bør revideres for 188 suspensioner.

(4)

Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionerne af autonome FTT-toldsatser for 92 produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Suspensionerne for disse produkter bør derfor udgå af nævnte bilag.

(5)

Af klarhedshensyn bør oplysningerne om suspensioner, der er ændret eller indført ved denne forordning, markeres med en asterisk, mens asterisken bør fjernes fra oplysningerne om suspensioner, der ikke er ændret ved denne forordning.

(6)

Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2), bør ændringerne i denne forordning vedrørende toldsuspensionerne i forbindelse med de omhandlede produkter anvendes fra den 1. januar 2018. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen udgår rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag I til nærværende forordning.

2)

Alle asterisker i tabellen og slutnoten (*) med teksten: »En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser.« udgår.

3)

I tabellen indsættes rækkerne for de produkter, der er opført i bilag II til nærværende forordning, i overensstemmelse med rækkefølgen for KN-koderne i den første kolonne i nævnte tabel.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

(2)  EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6.


BILAG I

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 udgår rækkerne vedrørende suspensioner for de produkter, der er identificeret ved følgende KN- og Taric-koder:

KN-kode

Taric

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


BILAG II

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 indsættes følgende rækker i overensstemmelse med rækkefølgen for KN-koderne i nævnte tabels første kolonne:

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Autonom toldsats

Supplerende enhed

Planlagt dato for obligatorisk revision

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:

industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10

metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916

fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70 , bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16 , rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00

varer henhørende under pos. 3401 eller

meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Mangifera spp.

med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Carica spp.

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Psidium spp.

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Tørrede tranebær, sødede, dog ikke ved emballering som eneste forarbejdning, til fremstilling af produkter i fødevareindustrien (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blancherede vinblade af slægten Karakishmish, i saltlage, med indhold i vægtprocent:

en saltkoncentration på mere end 6 %,

0,1 % eller derover, men ikke mere end 1,4 % syrer udtrykt som citronsyremonohydrat og

også med højst 2 000 mg/kg natriumbenzoat i henhold til CODEX STAN 192-1995

til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Kaseinhydrolysat med indhold af:

frie aminosyrer på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent og

peptoner på 90 vægtprocent eller derover, med en molekylvægt på 2 000 Da eller derunder

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) af en renhed på 99,99 vægtprocent og derover, men ikke over 99,999 vægtprocent, på basis af metalliske urenheder målt ved ICP-analyse

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiummetal (CAS RN 7439-93-2) af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),

i pulverform

af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover

med en mediankornstørrelse på 0,7 μm eller derover, men ikke over 2,1 μm

hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med:

en renhed på 99 vægtprocent eller derover

en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 μm eller derover men ikke over 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Ammoniumjern(III)hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med et cobaltindhold på 59 % og derover

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) med partikelstørrelse ikke over 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Octafluorcyclobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Klorbenzensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyre (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Kanelaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzophenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylakrylat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451-47-8) uanset indhold af urenheder fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17 vægtprocent

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-tert-Butylbenzoesyre (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-Toluylsyre (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Fosforsyre 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetylethyl)-6,6′-dimetyl[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl tetra-1-naphthalenylester (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) i form af en vandig opløsning med et indhold af fosetyl-natrium på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent, til brug ved fremstilling af pesticider (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenylmetylcarbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-Dietylamino)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetyloctylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyre (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Klor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS-nr. 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naphthylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamindihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorbenzoesyre (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylesterhydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5 Diiodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutylidendiurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) af renhed på 99,5 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoesyre (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5- (og 2,6-)Bis(isocyanatometyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocyanatometyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaerythritoltetrakis(3-mercaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vandig opløsning

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyre (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor- 4-deoxy-α-D-galactopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolactonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-lactid (CAS RN 4511-42-6) eller D-lactid (CAS RN 13076-17-0) eller dilactid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarboxylsyre (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonsyre (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-carbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

Tert-butyl-3-(6-amino-3-metylpyridin-2-yl)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinhydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(brommethyl)biphenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-carboxylsyre (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Diquatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) i vandig opløsning til brug ved fremstilling af ukrudtbekæmpelsesmidler (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenyl-tiazol-5-ylmetylcarbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropyltiazol-4-yl)metyl)-3-metylureido)-4-morfolinobutanoatoxalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-Isopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetanamindihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorpholin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxiconazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimetylamino-4′-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1 azabicyclo [4.2.0]oct -2-en-2-carboxylsyre (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Ren steviolglykosid med indhold af rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent, til brug ved fremstilling af ikkealkoholholdige drikkevarer (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Farvestof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 232 på 50 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:

C.I. Disperse Orange 61 eller disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1

C.I. Disperse Violet 93:1

med eller uden C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Farvestof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 7 på 50 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Farvestof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 1 på 90 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Farvestof C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 1 på 94 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Farvestof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 13 på 80 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Farvestof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 5 på 80 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Farvestof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 207 på 50 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Farvestof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 61 på 35 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Farvestof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2ellerCAS RN 101357-19-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Violet 3 på 90 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Farvestof C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 133 på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Farvestof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 67 på 98 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Præparater indeholdende farvestof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) i råoliedestillater, hydrogenbehandlet let naphthen (CAS RN 64742-53-6), der indeholder 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Farvestof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Black 12 på 50 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Glaspartikler (CAS RN 65997-17-3):

af tykkelse 0,3 μm og derover, men ikke over 10 μm og

belagt med titandioxid (CAS RN 13463-67-7) eller jernoxid (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretylen-copolymer opløst i butylacetat med et indhold af opløsningsmiddel på 50 vægtprocent (± 2 %)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Siliconer med indhold af xylen på 50 vægtprocent og derover og indhold af silica på ikke over 25 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Acenaphthalencopolymer i ethyllactatopløsning

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Trykfarve, flydende, bestående af en dispersion af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter i isoparaffiner, med indhold af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter på 13 vægtprocent og derunder

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Blæk:

bestående af en polyesterpolymer og en dispersion af sølv (CAS RN 7440-22-4) og sølvklorid (CAS RN 7783-90-6) i metylpropylketon (CAS RN 107-87-9)

med et samlet tørstofindhold på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent og

med en densitet på 1,40 g/cm3 og derover, men ikke over 1,60 g/cm3)

til brug ved fremstilling af elektroder (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Overfladeaktivt stof indeholdende 1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, polymeriseret med oxiran, metyltermineret

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Klæbemiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med et polymerindhold på 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Slipmiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) med et polymerindhold på 10 vægtprocent eller derunder

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Tænder til gasgenerator med en samlet maksimal længde på 20,34 mm eller derover, men ikke over 25,25 mm og en stiftlængde på 6,68 mm (± 0,3 mm) eller derover, men ikke over 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Blæk i pulverform eller tonerblanding, bestående af:

styrenakrylat/butadiencopolymerer

enten kønrøg eller et organisk pigment

med eller uden indhold af polyolefin eller amorf kiselsyre

bestemt til brug som fremkalder ved fremstilling af flasker eller kassetter med blæk/toner til fjernkopieringsapparater (telefaxapparater), printere til datamaskiner eller kopimaskiner (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Pitchovertrukket grafitbaseret pulver med:

gennemsnitlig kornstørrelse på 10,8 μm eller derover, men ikke over 13,0 μm

indhold af jern på under 40 ppm

indhold af kobber på under 5 ppm

indhold af nikkel på under 5 ppm

gennemsnitligt overfladeareal (N2-atmosphære) på 3,0 m2/g eller derover, men ikke over 4,36 m2/g, og

forurening med magnetisk metal på under 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), tilberedning af to spinosynkomponenter (3′-etoxy-5,6-dihydro-spinosyn J) and (3′-etoxyspinosyn L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier, bestående af calciumsalte fra reaktionsprodukter af polyisobutylensubstitueret fenol med salicylsyre og formaldehyd, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Additiver til smøreolier,

baseret på calcium-C 16-24-alkylbenzensulfonater (CAS RN 70024-69-0)

med indhold af mineralolie

til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier

baseret på calciumpolypropylenylsubstitueret benzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med en vægtprocent på 25 eller derover, men ikke over 35

med et TBN (total base number) på 280 eller derover, men ikke over 320

til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Additiver til smøreolier

med indhold af polyisobutylensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 84605-20-9)

med indhold af mineralolier

med et klorindhold på 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,25

med et TBN (total base number) på mere end 20

til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Additiver,

med indhold af mineralolier på mere end 20 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent,

baseret på en blanding af forgrenede dodecylphenol-sulfidcalciumsalte, også kulsyreholdig,

af en art, der bruges ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af bis(2-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyre med propylenoxid, fosforoxid og aminer med C12-14-alkylkæder, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af butyl-cyclohex-3-encarboxylat, svovl og trifenylfosfit (CAS RN 93925-37-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af 2-metyl-prop-1-en med svovlmonoklorid og natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med et klorindhold på 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Additiver til smøreolier, bestående af en blanding af N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamider med alkylkædelængder på mellem 12 og 18 C-atomer (CAS RN 866259-61-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Opløsning af kvaternære ammoniumsalte baseret på polyisobutenylsuccinimid, med et indhold af 2-etylhexanol på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 29,9 %

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilisator bestående af:

en sterisk hindret amin: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) og

enten en o-hydroxyphenyltriazin UV-absorbator eller

en kemisk modificeret phenolforbindelse

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Kathod, i ruller, til luft/zink-batterier (batterier til høreapparater) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Initiator baseret på dimetylaminopropylurea

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Oxidationskatalysator med en aktiv ingrediens bestående af di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[klorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), til accelerering af kemisk oxydation eller blegning

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalysator i pulverform bestående af 95 vægtprocent (± 1 %) titandioxid og 5 vægtprocent (± 1 %) siliciumdioxid

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til alkylering af aromatiske kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Præparat indeholdende:

60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (CAS RN 64742-94-5)

15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent 4-(4-nitrophenylazo)-2,6-di-sec-butyl-phenol (CAS RN 111850-24-9), og

10 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent 2-sec-butylphenol (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vandig opløsning med indhold af

10 vægtprocent, men ikke over 42 vægtprocent 2-(3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl)ethanamin (CAS RN 658066-44-5),

10 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent svovlsyre (CAS RN 7664-93-9) og

0,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,9 vægtprocent metanol (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Præparat med indhold af:

85 vægtprocent eller derover, men ikke over 99 vægtprocent polyethylenglycolether af butyl 2-cyan 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylat, og

1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent polyoxyethylen (20) sorbitantrioleat

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis- O-(4-metylbenzyliden)-D-glucitol på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 96,5 vægtprocent, og med indhold af carboxylsyrederivater og et alkylsufat

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis-O-benzyliden-D-glucitol på 47 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Præparat indeholdende:

trioctylphosphinoxid (CAS RN78-50-2)

dioctylhexylphosphinoxid (CAS RN31160-66-4)

octyldihexylphosphinoxid(CAS RN31160-64-2) og

trihexylphosphinoxid(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Præparat på basis af 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylat (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Alkylcarbonat-baseret præparat, også med indhold af UV-absorberende stof, til brug ved fremstilling af brilleglas (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Diethylenglykolpropylenglykoltriethanolamintitanat-komplekser (CAS RN 68784-48-5) opløst i diethylenglykol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Pulverblanding med indhold af:

zinkdiakrylat (CAS RN 14643-87-9) på 85 vægtprocent og derover

2,6-di-tert-butyl-alpha-dimetylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7) på 5 vægtprocent og derunder, og

zinkstearat (CAS RN 557-05-1) på 10 vægtprocent og derunder

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af:

75 vægtprocent steroler eller derover

ikke over 25 vægtprocent stanoler

til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Præparat med indehold af:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3)

magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) og

zinkbis(p-toluensulfinat) (CAS RN 24345-02-6)

i hvilken gasdannelsen fra C,C′-azodi(formamid) sker ved 135°C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Blanding af phytosteroler, der er udvundet af træ og træbaserede olier (tallolie), i form af pulver, indeholdende

60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent sitosteroler

ikke over 15 vægtprocent campesteroler

ikke over 5 vægtprocent stigmasteroler

ikke over 15 vægtprocent beta-sitostanoler

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Pulver af litium-nikkel-kobolt-aluminiumoxid (CAS RN 177997-13-6) med:

en partikelstørrelse på under 10 μm

en renhedsgrad på over 98 vægtprocent

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Nikkelhydroxid, doteret med 12 vægtprocent zinkhydroxid og cobaltydroxidoxid eller derover, men ikke over 18 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af positive elektroder til akkumulatorer

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Platinoxid (CAS RN 12035-82-4) på et porøst bærestof af aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) med indehold af:

platin på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og

ethylaluminiumdiklorid (CAS RN 563-43-9) på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Copolymer i form af granulat, med indhold af:

78 ± 4 vægtprocent styren

9 ± 2 vægtprocent n-butylacrylat

11 ± 3 vægtprocent n-butylmethacrylat

1,5 ± 0,7 vægtprocent methacrylsyre og

0,01 vægtprocent og derover, men ikke over 2,5 vægtprocent polyolefinvoks

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Copolymer af etylen med chlortrifluoretylen, også modificeret med hexafluorisobutilen, i pulverform, også med fyldstoffer

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Trægtflydende blanding, hovedsagelig bestående af polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), et organisk opløsningsmiddel og vand; den anvendes som en beskyttende belægning på halvlederskiver i forbindelse med fremstilling af halvledere (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Vandopløselig copolymer af ethylen og vinylalkohol (CAS RN 26221-27-2), med indhold af monomerenheden ethylen på ikke over 38 vægtprocent

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Copolymer af stearylmethacrylat, isooctylacrylat og acrylsyre, opløst i isopropylpalmitat

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Polytetrametylenetherglycol med en massevægtet gennemsnitsmolekylevægt (Mw) på 2 700 og derover, men ikke over 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Polypropylenglykolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) med en alkalinitet på ikke over 1 ppm natrium

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Isoamylalcoholpolyoxyethylenether (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Polyglycerol-polyglycidyl-eterharpiks (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Copolymer, med et indhold af tereftalsyre og/eller isomerer deraf og cyclohexandimetanol med en vægtprocent på 72 eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Copolymer af poly(ethylenterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent

3,5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Siliconebaseret trykfølsomt klæbestof i opløsningsmiddel, med indhold af copoly(dimetylsiloxan/diphenylsiloxan)-gummi

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Copolymer af ethylenimin og ethylenimindithiocarbamat, i en vandig opløsning af natriumhydroxid

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden og 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Sort poly(vinylklorid)folie:

med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D2457

også dækket på den ene side af en beskyttende poly(ethylentereftalat)folie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Forstærket bånd af polyethylenskum, belagt på begge sider med et trykfølsomt acrylklæbestof med mikrokanaler og på den ene side med en beskyttende folie, påført i en tykkelse på 0,38 mm eller derover, men ikke over 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Bånd af acrylskum, belagt på den ene side med et varmeaktiverbart klæbestof eller med et trykfølsomt acrylklæbestof og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en vinkel på 90° på over 25 N/cm (efter ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Refleksfolie bestående af:

et lag polyurethan

et lag glasmikrokugler

et lag metalliseret aluminium, og

et klæbemiddel, dækket på den ene side eller begge sider af en slipfolie

også med et lag poly(vinylklorid)

et lag, også forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Reflektor- eller spredeplader, i ruller,

til beskyttelse mod ultraviolet eller infrarød varmestråling, til fastgørelse på vinduer, eller

til jævn udsendelse og udbredelse af lys, beregnet til LCD-moduler

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Coekstruderet trelagsfolie

hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyethylen

med indhold af andre polymerer på ikke over 3 vægtprocent

også med indhold af titandioxid i midterlaget

med en samlet tykkelse på ikke over 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Folie af poly(ethylenterephtalat):

af en tykkelse på ikke over 20μm,

belagt på mindst én side med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvor der er dispergeret silica eller aluminiumoxid, og af en tykkelse på ikke over 2μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastisk polyurethanfolie, ekstruderet, med følgende egenskaber:

ikke-selvklæbende,

et indeks for gul på mindst 1,0, men ikke over 2,5 for folielag på 10 mm (som bestemt ved ASTM E 313-10)

en lysgennemtrængelighed højere end 87 % for folielag på 10 mm (som bestemt ved ASTM D 1003-11)

en samlet tykkelse på mindst 0,38 mm, men ikke over 7,6 mm

en bredde på mindst 99 cm, men ikke over 305 cm

af den art, der anvendes i fremstillingen af lamineret sikkerhedsglas

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Ruller af polyuretanskum med åbne celler:

med en tykkelse på 2,29 mm (± 0,25 mm)

overfladebehandlet med vedhæftningsforbedringsmiddel til åbninger

lamineret på en polyesterfolie og et lag af tekstilmateriale

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Multiporøs lamineret mellemlagsfolie med:

et lag mikroporøs polyethylen mellem to lag mikroporøs polypropylen, også belagt med aluminiumoxid på begge sider

en bredde på 65 mm eller derover, men ikke over 170 mm

en samlet tykkelse på 0,01 mm eller derover, men ikke over 0,03 mm

en porøsitet på 0,25 eller derover, men ikke over 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikroporøse membraner af ekspanderet polytetrafluorethylen (ePTFE) i ruller med:

bredde på 1 600 mm eller derover, men ikke over 1 730 mm, og

membrantykkelse på 15 μm eller derover, men ikke over 50 μm

til brug ved fremstilling af en to-komponent-ePTFE-membran (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikroporøs enkeltlaget film af polypropylen eller en mikroporøs trelaget film af polypropylen, polyethylen og polypropylen, hvert filmlag med

nul krympning vinkelret på produktionsretningen

samlet tykkelse på 10 μm eller derover, men ikke over 50 μm

bredde på 15 mm eller derover, men ikke over 900 mm

længde på over 200 m, men ikke over 3 000 m, og

gennemsnitlig porestørrelse på mellem 0,02 μm og 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Elektropletterede indre eller ydre dekorative dele bestående af:

et copolymer af acrylonitril-butadien-styren (ABS), også blandet med polycarbonat

lag af kobber, nikkel og krom

til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Kabinetter, kabinetdele, valser, stilleknapper, rammer, låg og andre dele af acrylonitril-butadienstyren eller polycarbonat, af den art der anvendes til fremstilling af fjernbetjeninger

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikoneafkoblingsring med en indre diameter på 15,4 mm (+0,0 mm/– 0,1 mm), af den art, der anvendes i parkeringshjælpsensorsystemer

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Bøffellæder, spaltet, chromgarvet og syntetisk eftergarvet (»barklæder«), i tør tilstand

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Vævet stof, med kædefilamentgarn af polyamid-6,6 og skudfilamentgarn af polyamid-6,6, polyurethan og en copolymer af terephthalsyre, p-phenylendiamin og 3,4′–oxybis(phenylenamin)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Fiberdug:

af vægt på 30 g/m2 og derover, men ikke over 60 g/m2

indeholdende fibre af polypropylen eller af polypropylen og polyethylen

også med påtryk

på den ene side er 65 % af det samlede overfladeareal forsynet med runde blærer af tværmål på 4 mm, der består af fæstnede, ophøjede og ubundne krølfibre, der egner sig til at fastgøre ekstruderede hægtematerialer; de øvrige 35 % af overfladearealet består af sammenlimede fibre

den anden side har en glat og utekstureret overflade,

der indgår i fremstillingen af bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Ufuldstændigt elektrokromt blændfrit glas til motorkøretøjer:

også udstyret med plastbagplade

også udstyret med et varmelegeme

også udstyret med Blind Spot Module (BSM)-display

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Rovings af en finhed på 1 980 til 2 033 tex, bestående af glasfilamenter på 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Garn af S-glas af en finhed på 33 tex eller et multiplum af 33 tex (± 13 %) fremstillet af endeløse spindeglasfibre med en diameter på 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Garn af finhed 33 tex og et multiplum heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglasfibre bestående af 93 vægtprocent siliciumdioxid og derover med nominel diameter 6 μm eller 9 μm, undtagen sådanne, der er behandlet

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Råmateriale til optiske elementer af smeltet siliciumdioxid med:

en tykkelse på 10 cm eller derover, men ikke over 40 cm og

en vægt på 100 kg eller derover

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Ståltaktkæde af rullekædetypen med en udmattelsesgrænse på 2 kN ved 7 000 omdr./min. eller derover til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Slabs og blokke af aluminiumslegering indeholdende lithium

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Aggregat til trykluftstilførsel, også med en resonator, som består af mindst:

et fast rør af aluminium, også med monteringsbeslag

en fleksibel gummislange, og

en metalklemme

til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Wolframtråd

indeholdende 99,95 vægtprocent wolfram eller derover og

med et største tværmål på ikke over 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdæn i pulverform

af renhed på mindst 99 % vægtprocent, og

med en partikelstørrelse på ikke under 1,0 mikrometer, men ikke over 5,0 mikrometer

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af:

35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt

25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel

19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og

7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern

i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842 og af den type, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Blok af titanlegering,

med en højde på 17,8 cm eller derover, en længde på 180 cm eller derover og en bredde på 48,3 cm eller derover

en vægt på 680 kg eller derover

indeholdende følgende legeringselementer:

3 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent aluminium

1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent tin

3 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent zirconium

4 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent molybdæn

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Plade af titanlegering med

en højde på 20,3 cm eller derover, men ikke over 23,3 cm

en længde på 246,1 cm eller derover, men ikke over 289,6 cm

en bredde på 40,6 cm eller derover, men ikke over 46,7 cm

en vægt på 820 kg eller derover, men ikke over 965 kg,

indeholdende følgende legeringselementer:

5,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,2 vægtprocent aluminium

2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,8 vægtprocent vanadium

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Stave og tråd af titanlegering med

ensartet fuldt tværsnit i form af en cylinder

en diameter på 0,8 mm eller derover, men ikke over 5 mm

indhold af aluminium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,7 vægtprocent

indhold af silicium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,6 vægtprocent

indhold af niobium på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,3 vægtprocent, og

indhold af jern på ikke over 0,2 vægtprocent

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Kold- eller varmvalsede plader og bånd af ulegeret titan med:

en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 100 mm

en længde på 14 m eller derunder, og

en bredde på 4 m eller derunder

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Plader, bånd og folie af titanlegering

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Sømløse rør af titan eller titanlegering med:

en diameter på 19 mm eller derover, men ikke over 159 mm

en godstykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 8 mm, og

en længde på 18 m eller derunder

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Bæreplade af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC-9) til elektroniske kredsløb

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Sæt af transfer- eller tandempresseværktøjer til koldformgivning, trykning, trækning, skæring, stansning, bukning, kalibrering, kantning og »throating« af metalplader, til anvendelse i fremstillingen af steldele til motorkøretøjer (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm3 og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af

selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 og manuelle plæneklippere henhørende under position 8433 11 90

traktorer henhørende under pos.8701 91 90 , hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller

4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm3 henhørende under pos. 8433 20 10

sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med

et slagvolumen på ikke over 3 850 cm3, og

en mærkeeffekt på ikke under 15 kW, men ikke over 85 kW

til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Brændstofinjektor med magnetventil for optimal forstøvning i forbrændingskammeret på stempelmotorer med gnisttænding, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Udstødningsmanifold med turboladerhus med:

varmebestandighed på ikke over 1 050 °C, og

med en udboring til montering af turbinehjulet med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Indsugningsmanifold til luftforsyning til motorcylindrene, som består af mindst:

et gasspjæld

en ladetryksensor

til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Luftindtags- og udstødningsventil af metallegering med en Rockwell-hårdhed HRC 20 eller derover, men ikke over HRC 50, til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Højtryksolieindsprøjtningsdyse til køling og smøring af motorstempel:

med et åbningstryk på 1 bar eller derover, men ikke over 3 bar

med et lukketryk på over 0,7 bar

med en envejsventil

til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Hjulformet gasturbinekomponent med blade, af den art der anvendes til turboladere:

af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G- NiCr13Al6MoNb, DIN G- NiCr13Al16MoNb, DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi, DIN G- NiCr12Al6MoNb eller AMS AISI:686

med en varmebestandighed på ikke over 1 100 °C

med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 180 mm

med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Turboladerhus:

med en varmebestandighed på ikke over 1 050 °C og

med en udboring til montering af turbinehjulet på 28 mm eller mere, men ikke over 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Luftmembrankompressor med:

en kapacitet på 4,5 l/min. eller derover, men ikke over 7 l/min.

en indgangseffekt på ikke over 8,1 W, og

et overtryk på ikke over 400 hPa (0,4 bar)

af den art der anvendes ved fremstilling af sæder til motorkøretøjer

0 %

-

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Aftagelig, lysbuesvejset filtertørrer af aluminium med polyamid- og keramikelementer, med:

en længde på 143 mm eller derover, men ikke over 292 mm

en diameter på 31 mm eller derover, men ikke over 99 mm

en zinkblomstlængde på ikke over 0,2 mm og en tykkelse på ikke over 0,06 mm, og

en diameter for faste partikler på ikke over 0,06 mm

af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Drivakselenhed med differentiale, reduktionsgear, kronhjul, kardanaksler, hjulnav, bremser og arme til montering af mast til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

4-vejs reverseringsventil til kølemidler, der består af:

en pilotmagnetventil

et ventilhus af messing med glider, med tilslutninger i kobber og

med et arbejdstryk på op til 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Kuglelejer:

med en indvendig diameter på 3 mm og derover

med en udvendig diameter på ikke over 100 mm

med en bredde på ikke over 40 mm

også udstyret med støvtætning

til brug ved fremstilling af styreapparater med remtræk til motor, elektriske servostyringssystemer, styrehuse eller kugleskruer til styrehuse (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Lejehus af den art, der anvendes i turboladere:

af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561

med oliekamre

uden lejer

med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm

med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm

også med vandkamre og forbindelsesdele

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostatisk transmission med:

mål (uden aksler) på ikke over 154 mm × 115 mm × 108 mm

en vægt på ikke over 3,3 kg

en maksimal rotationshastighed for indgangsakslen på 2 700 omdr./min eller derover, men ikke over 3 200 omdr./min

en omdrejningshastighed for udgangsakslen på ikke over 10,4 Nm

en rotationshastighed for udgangsakslen på ikke over 930 omdr./min ved 2 800 omdr./min indgangshastighed, og

et driftstemperaturinterval på – 5 °C eller derover, men ikke over + 40 °C

til brug ved fremstilling af håndbetjente græsslåmaskiner henhørende under position 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostatisk transmission med

en reduktion på 20,63:1 eller derover, men ikke over 22,68:1,

en indgangshastighed på 1 800 omdr./min eller derover belastet, men ikke over 3 000 omdr./min ubelastet

et kontinuerligt udgangsmoment på 142 Nm eller derover, men ikke over 156 Nm

et periodisk udgangsmoment på 264 Nm eller derover, men ikke over 291 Nm, og

en akseldiameter på 19,02 mm eller derover, men ikke over 19,06 mm

uanset om den har en blæser eller en remskive med indbygget blæser

til brug ved fremstilling af selvkørende græsslåmaskiner med sæde henhørende under underposition 8433 11 51 og traktorer henhørende under underposition 8701 91 90 , hvis hovedfunktion er græsslåmaskine (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Jævnstrømsmotor

med en rotorhastighed på 3 500 omdrejninger i minuttet eller derover, dog ikke over 5 000 i fuld tilstand og 6 500 i tom tilstand

med en strømforsyningsspænding på 100 V eller derover, men ikke over 240 V,

til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Elektriske (jævnstrøm/vekselstrøm) universalmotorer med

en nominel effekt på 1,2 kW

en forsyningsspænding på 230 V, og

motorbremse

samlet som reduktionsgear med udgangsaksel, der er indsat i et plasthus,

til brug som elektrisk drivsystem til en græsslåmaskines blade (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Jævnstrømsmotor, børsteløs:

med en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 100 mm

med en forsyningsspænding på 12 V

med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 750 W

med et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 Nm eller derover, men ikke over 7,00 Nm

med en nominel hastighed ved 20°C på 600 rpm eller derover, men ikke over 3 100 rpm

med eller uden en sensor for rotorens vinkelposition af resolvertypen eller hall-effekttypen,

af den art, der anvendes i servostyringssystemer til biler

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Aggregat af børsteløs jævnstrømsmotor bestående af en motor og transmission med:

elektronisk styring, som benytter Hall effekt-sensorer

en indgangsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V

en udvendig motordiameter på 70 mm eller derover, men ikke over 80 mm

en motorudgangseffekt på 350 W eller derover, men ikke over 550 W

et maksimalt drejningsmoment på 50 Nm eller derover, men ikke over 52 Nm

et maksimalt omdrejningstal på 280 omdr./min eller derover, men ikke over 300 omdr./min

en koaksial udgangsaksel med noter og en udvendig diameter på 20 mm (± 1 mm), 17 tænder og en mindste tandlængde på 25 mm (± 1 mm) og

en afstand mellem bunden af noterne på 119 mm (± 1 mm)

til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, egnet til biler, med:

en specificeret hastighed på højst 4 100 omdr./min

en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V)

en flangediameter på 90 mm eller derover, men ikke over 150 mm

en længde på højst 200 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende

et hus med en længde på højst 160 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende

et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og højst 6 borehuller) pressestøbt hus af aluminium med eller uden forsegling (rille med O-ring og fedt)

en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 12/8-topologi og

udvendige magneter

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Brændselscellesystem

som minimum bestående af fosforsyrebrændselsceller

i et kabinet med integreret vandstyring og gasbehandling

til anvendelse som permanent, stationær energiforsyning

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membran til brændselsceller, i ruller eller folier, med en bredde på 150 cm eller derunder, af den art, som udelukkende anvendes til brændselsceller henhørende under pos. 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Elektriske transformatorer:

med effekt 1 kVA og derunder

uden stik og kabler

til indvendig montering ved fremstillingen af dekodere og fjernsyn (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Trykt kredsløb med en ensretterbro og andre aktive og passive komponenter

med to udgangskonnektorer

med to indgangskonnektorer, som er tilgængelige og kan benyttes parallelt

kan skifte mellem fuldt oplyst og dæmpet driftstilstand

med en indgangsspænding på 40 V (+ 25 % – 15 %) eller 42 V (+ 25 % – 15 %) i fuldt oplyst tilstand og en indgangsspænding på 30 V (± 4 V) i dæmpet driftstilstand, eller

med en indgangsspænding på 230 V (+ 20 % – 15 %) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 160 V (± 15 %) i dæmpet driftstilstand, eller

med en indgangsspænding på 120 V (15 % – 35 %) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 60 V (± 20 %) i dæmpet driftstilstand

med en indgangsstrøm, der når 80 % af sin nominelle værdi i løbet af højst 20 ms

med en indgangsfrekvens på mindst 45 Hz, men højst 65 Hz for 42 V og 230 V, og 45-70Hz for 120 V-udgaverne

med et maksimalt påslagsstrømsoversving på højst 250 % af indgangsstrømmen

med en periode med påslagsstrømsoversving på højst 100 ms

med et maksimalt påslagsstrømsundersving på højst 50 % af indgangsstrømmen

med en periode med påslagsstrømsundersving på højst 20 ms

med en forudfastsættelig udgangsstrøm

med en udgangsstrøm, som når 90 % af sin nominelle forudfastsatte værdi i løbet af højst 50 ms

med en udgangsstrøm, som når nul inden for 30 ms efter afbrydelse af indgangsspændingen

med en defineret fejlstatus i tilfælde af ingen eller for stor belastning (EOL-funktion)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Elektrisk ensretter:

med en indgangsvekselspænding på 100-240 V ved en frekvens på 50-60 Hz

med to udgangsjævnspændinger, heraf en på 9 V eller derover, men ikke over 12 V, og en på 396 V eller derover, men ikke over 420 V

med udgangskabler uden konnektorer, og

i et plastkabinet på 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

til brug ved fremstilling af varer med IPL (intenst pulserende lys) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoide med:

et effektforbrug på ikke over 6 W

en isolationsmodstand på mere end 100 megaohm og

en åbning på 11,4 mm eller derover, men ikke over 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Specialformede stænger, der indeholder neodymium, jern og bor, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering med

en længde på 15 mm eller derover, men ikke over 52 mm

en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 42 mm

af den slags, der anvendes til fremstilling af elektriske servomotorer til industriel automatisering

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Ringe, rør, bøsninger eller muffer fremstillet af en legering af neodym, jern og bor, med:

en diameter på ikke over 45 mm

en højde på ikke over 45 mm

af den art, der anvendes til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Emner af agglomereret ferrit i form af rektangulære prismer til fremstilling af permanente magneter efter magnetisering

med eller uden skråtskårne kanter

med en længde på 27 mm eller derover, men ikke over 32 mm (± 0,15 mm)

med en bredde på 8,5 mm eller derover, men ikke over 9,5 mm (+ 0,05 mm/– 0,09 mm)

med en tykkelse på 5,5 mm eller derover, men ikke over 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), og

med en vægt på 6,1 g eller derover, men ikke over 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Rektangulære moduler til indbygning i genopladelige lithium-ion batterier:

med en bredde på: 352,5 mm (± 1 mm) eller 367,1 mm (± 1mm)

med en dybde på: 300 mm (± 2 mm) eller 272,6 mm (± 1mm)

med en højde på: 268,9mm (± 1,4 mm) eller 229,5 mm (± 1 mm)

med en vægt på: 45,9 kg eller 46,3 kg

med en kapacitet på: 75 Ah og

med nominel spænding på: 60 V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduler til samling af genopladelige litium-ion akkumulatorer med:

en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 408 mm

en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm

en højde på 138 mm eller derover, men ikke over 228 mm

en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og

en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Batterier af lithium-ionakkumulatorer eller genopladeligt modul med:

en længde på 1 203 mm eller derover, men ikke over 1 297 mm

en bredde på 282 mm eller derover, men ikke over 772 mm

en højde på 792 mm eller derover, men ikke over 839 mm

en vægt på 253 kg eller derover, men ikke over 293 kg

en effekt på 22 kWh eller 26 kWh, og

bestående af 24 eller 48 moduler

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Tændspole:

af en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 200 mm

med en driftstemperatur på – 40 °C eller derover, men ikke over 140 °C, og

med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V

også med tilslutningskabel

til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Indvendig beholder:

med åbninger i siden og midten

af hærdet aluminium

med en keramisk belægning, varmebestandig til mere end 200 °C

til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Højttalere:

med en impedans på 3 ohm eller derover, men ikke over 16 ohm

med en nominel effekt på 2 W eller derover, men ikke over 20 W

med eller uden plastikbeslag og

med eller uden elektriske kabler forsynet med forbindelsesdele

af den art, der anvendes til fremstilling af fjernsynsmodtagere, videomonitorer og underholdningsudstyr i hjemmet

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Kontrolenhed til nødopkaldssystemet med GSM- og GPS-modul, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduler, der i det mindste omfatter halvlederchips til:

generering af drivsignaler til pixelstyring eller

pixelstyring

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Rektangulær chassis og frontramme:

af en aluminiumslegering, der indeholder silicium og magnesium

med en længde på 500 mm eller derover, men ikke mere end 2 200 mm

med en bredde på 300mm og derover, men ikke over 1 500 mm

af den type, der anvendes til produktion af fjernsynsapparater

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Konnektorer af SCART-typen, indbygget i et hus af plast eller metal, med 21 ben i to rækker, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Hunstik og grænseflader til SD-kort, CompactFlash-hukommelseskort, smartcard og fælles interfacemoduler (kort), af den art, der anvendes til lodning på trykte kredsløbskort for at forbinde elektriske apparater og -kredsløb og afbryde eller beskytte elektriske kredsløb med en driftsspænding på ikke over 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Kontaktnitter

af kobber

belagt med en sølv/nikkel-legering AgNi10 eller med sølv med 11,2 vægtprocent (± 1,0 vægtprocent) tinoxid og indiumoxid i alt

med en belægningstykkelse på 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

også forgyldt

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Programmerbar hukommelsesstyring til en spænding på ikke over 1 000 V, af den art, der anvendes til drift af en forbrændingsmotor og/eller forskellige aktuatorer, der fungerer sammen med en forbrændingsmotor, omfattende mindst

et trykt kredsløbskort med aktive og passive komponenter

et aluminiumhus og

flere stik

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Antennekabel til transmission af radiosignaler (AM/FM) og evt. også GPS-signaler, der består af:

et koaksialkabel

to stik eller derover og

3 plastikclips eller derover til fastgørelse på instrumentbrættet

af den art, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Ledningsnet:

med en driftsspænding på 12 V

omviklet med tape og overtrukket med plastslange

med 16 tråde eller derover, og alle kontaktpunkter belagt med tin eller forsynet med konnektorer

til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder:

en gummitylle,

et fastgøringsbeslag af metal

af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Brugte lithium-ion- og nikkel-metalhydridakkumulatorer

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automatgearkasse med en hydraulisk drejningsmomentomformer med

mindst otte gear

et motordrejningsmoment på 300 Nm eller derover og

tværliggende eller langsliggende motorinstallation

til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Gearkasseaggregat med en eller to indgange og mindst tre udgange i et hus af støbt aluminium med hovedmål (eksklusive aksler) på ikke over 445 mm (bredde) × 462 mm (højde), 680 mm længde med mindst:

en udgangsaksel med udvendig not

en drejeafbryder, hvormed gearet angives, og

muligheden for at indbygge et differentiale

til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Gearkasse (transmission) med en indgang og to udgange i et hus af støbt aluminium med hovedmål på ikke over 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), som minimum forsynet med:

to elektromagnetiske envejskoblinger i et hus, der arbejder i begge retninger

en indgangsaksel med en ydre diameter på 24 mm (± 1 mm), afsluttet i en not med 22 tænder

en koaksial udgangsbøsning med en indre diameter på 22 mm eller derover, men ikke over 30 mm, afsluttet i en not med 22 tænder eller derover, men ikke over 28 tænder

til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mekanisk drevet centrifugalkobling til brug med en elastomerrem i tørre omgivelser i en trinløst variabel transmission (CVT), udstyret med:

elementer, der aktiverer koblingen ved en given rotation og (således) genererer centrifugalkraft

en aksel med tilspidsning på fem grader eller derover, men ikke over 6 grader

tre vægte og

en trykfjeder

til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Elektropletterede indre eller ydre dele bestående af:

et copolymer af acrylonitril-butadien-styren (ABS), også blandet med polycarbonat

lag af kobber, nikkel og krom

til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiale bestående af polariserende folie, også i ruller, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale, også med et klæbelag, på den ene side eller begge sider dækket af en slipfolie

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede, som skal gennemgå en coatingproces, farvning, afrunding, montering eller enhver anden form for væsentlig proces, til brug ved fremstilling af korrektionsbriller (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Uindfattede optiske artikler fremstillet af støbt infrarødtransmitterende chalkogenidglas eller en kombination af infrarødtransmitterende chalkogenidglas og et andet linsemateriale

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektiver

som ikke måler mere end 80 mm × 55 mm × 50 mm

med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller derover

med en zoomfaktor på 18

af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektiver

som ikke måler mere end 125 mm × 65 mm × 65 mm

med en opløsning på 125 linjer pr. mm eller derover

med en zoomfaktor på 16

af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Objektiv med:

en billedvinkel på 50° eller derover, men ikke over 200°

en brændvidde på 1,16 mm eller derover, men ikke over 5,45 mm

en blænde på f/2,0 eller derover, men ikke over-f/2,6, og

en diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 18,5 mm

til brug ved fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Indfattede linser fremstillet af støbt infrarødtransmitterende chalkogenidglas eller en kombination af infrarødtransmitterende chalkogenidglas og et andet linsemateriale

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digital ventilstyring til regulering af væsker og gasser

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(3)  Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse.

(4)  Tilsyn med import af varer, der er omfattet af denne toldsuspension, etableres i henhold til proceduren i artikel 55 og 56 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

*

En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser.


30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468

af 20. december 2017

om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 20 og artikel 35, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 20 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande.

(3)

Uden at artikel 5, 15 og 16 i forordning (EU) 2015/2283 derved tilsidesættes, bør Kommissionen verificere, om anmeldelsen er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, og anmeldelsens eller ansøgningens gyldighed.

(4)

Anmeldelser, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283, bør indeholde tilstrækkelige oplysninger og videnskabelig dokumentation, til at Kommissionen kan verificere gyldigheden heraf, og til at sætte medlemsstaterne og autoriteten i stand til at evaluere en langvarig sikker anvendelse af den traditionelle fødevare fra et tredjeland.

(5)

Ansøgninger, jf. artikel 16 i forordning (EU) 2015/2283, bør indeholde tilstrækkeligt med oplysninger og videnskabelig dokumentation til, at Kommissionen kan verificere deres gyldighed, og til at sætte autoriteten i stand til at udføre fyldestgørende risikovurderinger.

(6)

Når ansøgeren indgiver en anmeldelse eller en ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af anvendelsesbetingelser, specifikationer, yderligere specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen af en godkendt traditionel fødevare fra et tredjeland, skal ansøgeren ikke nødvendigvis fremlægge alle de data, der kræves til sikkerhedsvurderingen, hvis ansøgeren fremlægger en passende verificerbar begrundelse.

(7)

Udvekslingen af oplysninger mellem Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten bør give mulighed for, at der, når det er nødvendigt, forelægges behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser for Kommissionen.

(8)

Autoritetens udtalelse bør give tilstrækkelige oplysninger til vurdering af, om den påtænkte anvendelse af den traditionelle fødevare fra et tredjeland er sikker for forbrugerne.

(9)

I henhold til artikel 35, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende de krav, der er omhandlet i artikel 20, i nævnte forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og genstand

Ved nærværende forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til artikel 20 i forordning (EU) 2015/2283 for så vidt angår de administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande og de overgangsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 35, stk. 3, i nævnte forordning.

Den finder anvendelse på anmeldelser og ansøgninger som omhandlet i artikel 14 og 16 i forordning (EU) 2015/2283.

Artikel 2

Definitioner

Ud over de definitioner, der er fastsat i artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (2) og i forordning (EU) 2015/2283, forstås ved:

a)   »anmeldelse«: et selvstændigt dossier, som omfatter de oplysninger og videnskabelige data, der indgives i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283

b)   »ansøgning«: et selvstændigt dossier, som omfatter de oplysninger og videnskabelige data, der indgives i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 2015/2283

Artikel 3

En anmeldelses struktur, indhold og udformning

1.   En anmeldelse skal indgives elektronisk til Kommissionen og skal bestå af følgende:

a)

et følgebrev

b)

et teknisk dossier

c)

et sammendrag af dossieret.

2.   Følgebrevet omhandlet i stk. 1, litra a), skal udformes i overensstemmelse med modellen i bilag I.

3.   Det tekniske dossier omhandlet i stk. 1, litra b), skal indeholde følgende:

a)

de administrative data, jf. artikel 5

b)

de videnskabelige data, jf. artikel 6.

4.   Når ansøgeren indgiver en anmeldelse om ændring af anvendelsesbetingelser, specifikationer, specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen af en godkendt traditionel fødevare fra et tredjeland, skal ansøgeren ikke nødvendigvis fremlægge alle de data, der kræves i henhold til artikel 6, hvis ansøgeren fremlægger en verificerbar begrundelse, der forklarer, at de foreslåede ændringer ikke berører resultaterne af den eksisterende sikkerhedsvurdering.

5.   Sammendraget af dossieret, jf. stk. 1, litra c), skal indeholde dokumentation for, at anvendelsen af en traditionel fødevare fra et tredjeland opfylder betingelserne i artikel 7 i forordning (EU) 2015/2283.

Artikel 4

En ansøgnings struktur, indhold og udformning

1.   En ansøgning skal indgives elektronisk til Kommissionen og skal bestå af følgende:

a)

et følgebrev

b)

et teknisk dossier

c)

et sammendrag af dossieret

d)

behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283

e)

ansøgerens svar på behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser.

2.   Følgebrevet omhandlet i stk. 1, litra a), skal udformes i overensstemmelse med modellen i bilag II.

3.   Det tekniske dossier omhandlet i stk. 1, litra b), skal indeholde følgende:

a)

de administrative data, jf. artikel 5

b)

de videnskabelige data, jf. artikel 6.

4.   Når ansøgeren indgiver en ansøgning om ændring af anvendelsesbetingelser, specifikationer, specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen af en godkendt traditionel fødevare fra et tredjeland, skal ansøgeren ikke nødvendigvis fremlægge alle de data, der kræves i henhold til artikel 6, hvis ansøgeren fremlægger en verificerbar begrundelse, der forklarer, at de foreslåede ændringer ikke berører resultaterne af den eksisterende sikkerhedsvurdering.

5.   Sammendraget af dossieret, jf. stk. 1, litra c), skal indeholde dokumentation for, at anvendelsen af en traditionel fødevare fra et tredjeland opfylder betingelserne i artikel 7 i forordning (EU) 2015/2283.

Artikel 5

Administrative data, der skal fremlægges i en anmeldelse eller en ansøgning

Ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283, skal anmeldelserne og ansøgningerne omfatte følgende administrative data:

a)

navn, adresse og kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for dossieret, og som er bemyndiget til at kommunikere med Kommissionen på ansøgerens vegne

b)

dossierets indgivelsesdato

c)

dossierets indholdsfortegnelse

d)

en detaljeret liste over dokumenter, der er vedhæftet dossieret som bilag, herunder henvisninger til titler, bind og sidetal

e)

en liste over de dele af dossieret, der skal behandles fortroligt, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/2283 og de regler, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

Videnskabelige data, der skal fremlægges i en anmeldelse eller en ansøgning

1.   Det dossier, der indgives til støtte for en anmeldelse eller ansøgning vedrørende godkendelse af en traditionel fødevare fra et tredjeland, skal muliggøre en vurdering med hensyn til en langvarig sikker anvendelse af den pågældende traditionelle fødevare fra et tredjeland.

2.   Ansøgeren skal fremlægge en kopi af dokumentationen for den procedure, der blev fulgt ved dataindsamlingen.

3.   Ansøgeren skal fremlægge en beskrivelse af strategien for sikkerhedsevaluering og begrunde, hvorfor specifikke undersøgelser eller oplysninger er medtaget eller udelukket.

4.   Ansøgeren skal foreslå en samlet konklusion om sikkerheden ved de foreslåede anvendelser af den traditionelle fødevare fra et tredjeland. Den samlede vurdering af eventuel risiko for menneskers sundhed foretages under hensyntagen til menneskers kendte eller sandsynlige eksponering.

Artikel 7

Verifikation af en anmeldelses gyldighed

1.   Efter at have modtaget en anmeldelse af en traditionel fødevare fra et tredjeland skal Kommissionen uden ophold verificere, om den pågældende fødevare falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2015/2283, og om anmeldelsen opfylder de krav, der er fastsat i artikel 3, 5 og 6 i nærværende forordning.

2.   Kommissionen kan anmode ansøgeren om supplerende oplysninger vedrørende anmeldelsens gyldighed og underrette ansøgeren om fristen for, hvornår oplysningerne senest skal fremlægges.

3.   Uanset stk. 1 i nærværende artikel, og uden at artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283 derved tilsidesættes, kan anmeldelser betragtes som gyldige, selv om de ikke indeholder alle de elementer, der foreskrives ved artikel 3, 5 og 6 i nærværende forordning, forudsat at ansøgeren har indgivet verificerbare begrundelser for hvert af de elementer, der mangler.

4.   Kommissionen underretter ansøgeren, medlemsstaterne og autoriteten om, hvorfor anmeldelsen betragtes som ugyldig.

Artikel 8

Verifikation af en ansøgnings gyldighed

1.   Efter at have modtaget en ansøgning om godkendelse af en traditionel fødevare fra et tredjeland skal Kommissionen uden ophold verificere, om ansøgningen opfylder kravene i artikel 4-6.

2.   Kommissionen kan anmode ansøgeren om supplerende oplysninger vedrørende ansøgningens gyldighed og underrette ansøgeren om fristen for, hvornår oplysningerne senest skal fremlægges.

3.   Uanset stk. 1 i nærværende artikel, og uden at artikel 16 i forordning (EU) 2015/2283 derved tilsidesættes, kan ansøgninger betragtes som gyldige, selv om de ikke indeholder alle de elementer, der foreskrives ved artikel 4-6 i nærværende forordning, forudsat at ansøgeren har indgivet verificerbare begrundelser for hvert af de elementer, der mangler.

4.   Kommissionen underretter ansøgeren, medlemsstaterne og autoriteten om, hvorvidt ansøgningen anses for gyldig eller ej. Hvis ansøgningen ikke anses for gyldig, skal Kommissionen angive grundene til, at den ikke er gyldig.

Artikel 9

Behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser

1.   Efter modtagelse af en gyldig anmeldelse kan Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten rådføre sig med hinanden i løbet af de første tre måneder af det tidsrum, der er fastsat i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283.

2.   De behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser fra en medlemsstat eller autoriteten til Kommissionen, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

navnet på og en beskrivelse af den traditionelle fødevare fra et tredjeland

b)

en videnskabelig erklæring om, hvorfor den pågældende traditionelle fødevare fra et tredjeland kan udgøre en sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed.

Artikel 10

Oplysninger, der skal være med i autoritetens udtalelse

1.   Autoritetens udtalelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

identitet og karakteristika for den traditionelle fødevare fra et tredjeland

b)

vurdering af langvarig sikker anvendelse i et tredjeland

c)

en samlet risikovurdering, som om muligt fastsætter sikkerheden ved den traditionelle fødevare fra et tredjeland, og som fremhæver usikkerhedsmomenter og begrænsninger, hvis det er relevant

d)

konklusioner.

2.   Kommissionen kan udbede sig supplerende oplysninger i sin anmodning om myndighedens udtalelse.

Artikel 11

Overgangsforanstaltninger

De anmeldelser, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, indgives til Kommissionen senest den 1. januar 2019.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


BILAG I

Model til følgebrev, der ledsager en anmeldelse vedrørende en traditionel fødevare fra et tredjeland, jf. kravene i artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283

EUROPA-KOMMISSIONEN

Generaldirektorat

Direktorat

Kontor

Dato: …

Vedr.: Anmeldelse med henblik på godkendelse af en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283

(Sæt kryds i den relevante rubrik)

Anmeldelse med henblik på godkendelse af en ny traditionel fødevare

Anmeldelse med henblik på tilføjelse, fjernelse eller ændring af betingelserne for anvendelse af en allerede godkendt traditionel fødevare. Anfør en henvisning til anmeldelsen.

Anmeldelse med henblik på tilføjelse, fjernelse eller ændring af specifikationerne for en allerede godkendt traditionel fødevare. Anfør en henvisning til anmeldelsen.

Anmeldelse med henblik på tilføjelse, fjernelse eller ændring af yderligere specifikke mærkningskrav vedrørende en allerede godkendt traditionel fødevare. Anfør en henvisning til anmeldelsen.

Anmeldelse med henblik på tilføjelse, fjernelse eller ændring af krav om overvågning efter markedsføringen af en allerede godkendt traditionel fødevare. Anfør en henvisning til anmeldelsen.

Ansøgeren/ansøgerne eller dennes/deres repræsentant/repræsentanter i Unionen

(navn(e), adresse(r) …)

indgiver denne anmeldelse med henblik på at ajourføre EU-listen over nye fødevarer.

Den traditionelle fødevares identitet:

Fortrolig behandling (1). Hvis det er relevant, angivelse af, om ansøgningen indeholder fortrolige oplysninger, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/2283

Ja

Nej

Fødevarekategorier, anvendelsesbetingelser og mærkningskrav

Fødevarekategori

Særlige anvendelsesbetingelser

Yderligere specifikke mærkningskrav

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Underskrift …

Bilag:

Fuldstændigt teknisk dossier

Sammendrag af dossieret

Liste over de dele af dossieret, der anmodes om fortrolig behandling af, og verificerbar begrundelse herfor

En kopi af de administrative data om ansøgeren/ansøgerne


(1)  Ansøgere skal anvende modellen i bilag III til at angive, hvilke oplysninger de ønsker at få behandlet fortroligt, og skal fremlægge alle nødvendige oplysninger til støtte for deres anmodning om fortrolig behandling.


BILAG II

Model til følgebrev, der ledsager en ansøgning vedrørende en traditionel fødevare fra et tredjeland, jf. kravene i artikel 16 i forordning (EU) 2015/2283

EUROPA-KOMMISSIONEN

Generaldirektorat

Direktorat

Kontor

Dato: …

Vedr.: Ansøgning om godkendelse af en traditionel fødevare fra et tredjeland, jf. kravene i artikel 16 i forordning (EU) 2015/2283

Ansøgeren/ansøgerne eller dennes/deres repræsentant/repræsentanter i Den Europæiske Union

(navn(e), adresse(r) …)

indgiver denne ansøgning med henblik på at ajourføre EU-listen over nye fødevarer.

Den traditionelle fødevares identitet:

Fortrolig behandling (1). Hvis det er relevant, angivelse af, om ansøgningen indeholder fortrolige oplysninger, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/2283

Ja

Nej

Fødevarekategorier, anvendelsesbetingelser og mærkningskrav

Fødevarekategori

Særlige anvendelsesbetingelser

Yderligere specifikke mærkningskrav

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Underskrift …

Bilag:

Fuldstændig ansøgning

Sammendrag af ansøgningen

Liste over de dele af ansøgningen, der anmodes om fortrolig behandling af, og verificerbar begrundelse herfor

Dokumenterede data vedrørende de behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser

En kopi af de administrative data om ansøgeren/ansøgerne


(1)  Ansøgere skal anvende modellen i bilag III til at angive, hvilke oplysninger de ønsker at få behandlet fortroligt, og skal fremlægge alle nødvendige oplysninger til støtte for deres anmodning om fortrolig behandling.


BILAG III

Begrundelse for fortrolig behandling af oplysninger

Dette bilag skal ajourføres under anmeldelses- eller ansøgningsproceduren, hver gang en ansøger indgiver en anmodning om, at oplysninger behandles som fortrolige.

Hvis der knytter sig fortrolige oplysninger til produktionsprocessen, skal der fremlægges en ikke-fortrolig sammenfatning af produktionsprocessen

Oplysninger, der ønskes behandlet fortroligt

Begrundelse

Afsnit x.y (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Bilag X (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Afsnit x.y. (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Bilag X (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 


30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469

af 20. december 2017

om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 13 og artikel 35, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende administrative og videnskabelige datakrav til ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 1, i nævnte forordning.

(3)

Uden at artikel 5 og 10 i forordning (EU) 2015/2283 derved tilsidesættes, bør Kommissionen verificere, om ansøgningen er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, og ansøgningens gyldighed.

(4)

Ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283, bør indeholde tilstrækkeligt med oplysninger og videnskabelig dokumentation til, at Kommissionen kan verificere deres gyldighed, og til at sætte Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) i stand til at udføre fyldestgørende risikovurderinger af de nye fødevarer.

(5)

Ansøgningerne bør indeholde nærmere beskrivelser af strategien for sikkerhedsevaluering, rådataene, oplysninger om relevansen af det testmateriale, der er anvendt i de toksikologiske undersøgelser, og testmetoder til påvisning og karakterisering vedrørende industrielt fremstillede nanomaterialer.

(6)

Erfaringerne har vist, at en ny fødevare bestemt til en bestemt befolkningsgruppe i visse tilfælde også med rimelighed kan forventes at blive konsumeret af andre befolkningsgrupper, og at det kan være nødvendigt med risikostyringsforanstaltninger for at begrænse de potentielle sundhedsrisici for disse andre befolkningsgrupper. Derfor bør der gives tilstrækkelige oplysninger i ansøgningen, så risiciene for de pågældende befolkningsgrupper kan vurderes.

(7)

Når ansøgeren indgiver en ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af anvendelsesbetingelser, specifikationer, yderligere specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen af en godkendt ny fødevare, skal ansøgeren ikke nødvendigvis fremlægge alle de data, der kræves til risikovurderingen, hvis ansøgeren fremlægger en verificerbar begrundelse.

(8)

For at sikre, at de toksikologiske undersøgelser er af en bestemt standard, bør de gennemføres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF (2). Hvis sådanne undersøgelser gennemføres uden for Unionen, skal de være i overensstemmelse med OECD's principper for god laboratoriepraksis (3).

(9)

Autoritetens udtalelse bør give tilstrækkelige oplysninger til vurdering af, om den påtænkte anvendelse af den nye fødevare er sikker for forbrugerne.

(10)

For at kunne være omfattet af databeskyttelse, jf. artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283, bør anmodninger om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsretlig beskyttelse, begrundes, og alle de pågældende data bør være indeholdt i et særskilt afsnit af ansøgningen.

(11)

I henhold til artikel 35 i forordning (EU) 2015/2283 er det nødvendigt at fastlægge overgangsforanstaltninger for nævnte forordnings ikrafttræden.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og genstand

Ved nærværende forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til artikel 13 i forordning (EU) 2015/2283 for så vidt angår de administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 1, og overgangsforanstaltningerne, jf. artikel 35, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 2

Definitioner

Ud over de definitioner, der er fastsat i artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) og i forordning (EU) 2015/2283, forstås ved:

»ansøgning«: et selvstændigt dossier, som omfatter de oplysninger og videnskabelige data, der indgives med henblik på godkendelse af en ny fødevare, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

Artikel 3

En ansøgnings struktur, indhold og udformning

1.   En ansøgning skal indgives elektronisk til Kommissionen og skal bestå af følgende:

a)

et følgebrev

b)

et teknisk dossier

c)

et sammendrag af dossieret.

2.   Følgebrevet omhandlet i stk. 1, litra a), skal udformes i overensstemmelse med modellen i bilag I.

3.   Det tekniske dossier omhandlet i stk. 1, litra b), skal indeholde følgende:

a)

de administrative data, jf. artikel 4

b)

de videnskabelige data, jf. artikel 5.

4.   Når ansøgeren indgiver en ansøgning om ændring af anvendelsesbetingelser, specifikationer, yderligere specifikke mærkningskrav eller krav om overvågning efter markedsføringen af en godkendt ny fødevare, skal ansøgeren ikke nødvendigvis fremlægge alle de data, der kræves i henhold til artikel 5, hvis ansøgeren fremlægger en verificerbar begrundelse, der forklarer, at de foreslåede ændringer ikke berører resultaterne af den eksisterende risikovurdering.

5.   Ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), b) og e), i forordning (EU) 2015/2283, skal sammendraget af dossieret, jf. stk. 1, litra c), i nærværende artikel, beskrive årsagerne til, at anvendelsen af den nye fødevare er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 7 i forordning (EU) 2015/2283.

Artikel 4

Administrative datakrav

Ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, skal ansøgningen omfatte følgende administrative data:

a)

navn(e) på producenten/producenterne af den nye fødevare, hvis forskelligt fra ansøgerens, samt adresse og kontaktoplysninger

b)

navn, adresse og kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for dossieret, og som er bemyndiget til at kommunikere med Kommissionen på ansøgerens vegne

c)

dossierets indgivelsesdato

d)

dossierets indholdsfortegnelse

e)

en detaljeret liste over dokumenter, der er vedhæftet dossieret som bilag, herunder henvisninger til titler, bind og sidetal

f)

en liste over de dele af dossieret, der skal behandles fortroligt, og verificerbar dokumentation, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/2283 og de regler, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning. Hvis der knytter sig fortrolige oplysninger til produktionsprocessen, skal der fremlægges en ikke-fortrolig sammenfatning af produktionsprocessen

g)

oplysninger og forklaringer, der underbygger ansøgerens berettigelse til at henvise til videnskabelig dokumentation eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283. Sådanne oplysninger skal medtages i en særskilt mappe.

Artikel 5

Videnskabelige datakrav

1.   Det dossier, der indgives til støtte for en ansøgning om godkendelse af en ny fødevare, skal muliggøre en fyldestgørende risikovurdering af den nye fødevare.

2.   Hvis ansøgningen om godkendelse af en ny fødevare involverer brug af industrielt fremstillede nanomaterialer, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. viii) og ix), i forordning (EU) 2015/2283, skal ansøgeren fremlægge testmetoder til påvisning og karakterisering i overensstemmelse med kravene i artikel 10, stk. 4, i samme forordning.

3.   Ansøgeren skal fremlægge en kopi af dokumentationen for den procedure og den strategi, der blev fulgt ved dataindsamlingen.

4.   Ansøgeren skal fremlægge en beskrivelse af strategien for sikkerhedsevaluering og den tilsvarende strategi for toksikologiske test og begrunde, hvorfor specifikke undersøgelser eller oplysninger er medtaget eller udelukket.

5.   Ansøgeren skal efter anmodning fremlægge rådataene for de enkelte undersøgelser, både de offentliggjorte og de ikke offentliggjorte, som ansøgeren har udført, eller har fået udført på sine vegne, til støtte for sin ansøgning. Disse oplysninger omfatter data, der er anvendt til at nå frem til konklusionerne for de enkelte undersøgelser og undersøgelsesresultater.

6.   Hvis det ikke kan udelukkes, at en ny fødevare bestemt til en bestemt befolkningsgruppe også vil blive anvendt af andre befolkningsgrupper, skal de fremlagte sikkerhedsdata også omfatte disse grupper.

7.   Ansøgeren skal for hver af de biologiske og toksikologiske undersøgelser præcisere, om testmaterialet er i overensstemmelse med den foreslåede eller eksisterende specifikation. Hvis testmaterialet adskiller sig fra specifikationen, skal ansøgeren dokumentere, at de pågældende data er relevante for den pågældende nye fødevare.

Toksikologiske undersøgelser skal gennemføres inden for faciliteter, som er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2004/10/EF, eller skal, hvis de gennemføres uden for Unionen, være i overensstemmelse med OECD's principper for god laboratoriepraksis. Ansøgeren skal dokumentere overholdelsen af disse krav og begrunde enhver afvigelse fra standardprotokollerne.

8.   Ansøgeren skal foreslå en samlet konklusion om sikkerheden ved de foreslåede anvendelser af den nye fødevare. Den samlede vurdering af eventuel risiko for menneskers sundhed foretages under hensyntagen til menneskers kendte eller sandsynlige eksponering.

Artikel 6

Verifikation af en ansøgnings gyldighed

1.   Efter at have modtaget en ansøgning skal Kommissionen uden ophold verificere, om den falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2015/2283, og om ansøgningen opfylder de krav, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i nævnte forordning.

2.   Kommissionen kan rådføre sig med autoriteten. Autoriteten forelægger Kommissionen sine synspunkter om, hvorvidt ansøgningen opfylder de relevante krav, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, inden for en frist på 30 arbejdsdage.

3.   Kommissionen kan anmode ansøgeren om supplerende oplysninger vedrørende ansøgningens gyldighed og indgå en aftale med ansøgeren om fristen for, hvornår oplysningerne senest skal fremlægges.

4.   Uanset stk. 1 i nærværende artikel, og uden at artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 derved tilsidesættes, kan ansøgninger betragtes som gyldige, selv om de ikke indeholder alle de elementer, der foreskrives ved artikel 3-5 i nærværende forordning, forudsat at ansøgeren har indgivet passende begrundelser for hvert af de elementer, der mangler.

5.   Kommissionen underretter ansøgeren, medlemsstaterne og autoriteten om, hvorvidt ansøgningen anses for gyldig eller ej. Hvis ansøgningen ikke anses for gyldig, skal Kommissionen angive grundene til, at den ikke er gyldig.

Artikel 7

Oplysninger, der skal være med i autoritetens udtalelse

1.   Autoritetens udtalelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den nye fødevares identitet

b)

vurderingen af produktionsprocessen

c)

data om sammensætning

d)

specifikationer

e)

en oversigt over den hidtidige anvendelse af den nye fødevare og/eller dens kilde

f)

de foreslåede anvendelser samt anvendelsesniveauer og det forventede indtag

g)

absorption, fordeling, metabolisering og udskillelse (ADME)

h)

ernæringsoplysninger

i)

toksikologiske oplysninger

j)

allergenicitet

k)

en samlet risikovurdering af den nye fødevare ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer og fremhævelse af usikkerhedsmomenter og begrænsninger, hvis det er relevant

l)

hvis eksponeringen via kosten overstiger den sundhedsbaserede vejledende værdi, der fastlægges i den samlede risikovurdering, en detaljeret beskrivelse af vurderingen af eksponeringen for den nye fødevare via kosten med angivelse af bidraget til den samlede eksponering for de enkelte fødevarekategorier eller fødevarer, for hvilke anvendelsen er eller søges godkendt

m)

konklusioner.

2.   Kommissionen kan udbede sig supplerende oplysninger i sin anmodning om myndighedens udtalelse.

Artikel 8

Overgangsforanstaltninger

1.   Senest den 1. januar 2018 meddeler medlemsstaterne Kommissionen en liste over de ansøgninger, der er omhandlet i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

2.   Medlemsstaterne stiller alle de oplysninger, de har modtaget om de enkelte ansøgninger, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed for Kommissionen.

3.   Ansøgninger, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, ajourføres af ansøgeren med henblik på at overholde de krav, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 og i nærværende forordning.

4.   Som en undtagelse finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse på ansøgninger, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, for hvilke en første vurderingsrapport er blevet sendt til Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (5) senest den 1. januar 2018, og for hvilke der ikke er fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af den nye fødevare inden for den frist, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i nævnte forordning.

5.   Fristen for indgivelse af ansøgninger, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, er den 1. januar 2019.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer (EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44).

(3)  OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice (as revised in 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).


BILAG I

Model til følgebrev, der ledsager en ansøgning vedrørende en ny fødevare

EUROPA-KOMMISSIONEN

Generaldirektorat

Direktorat

Kontor

Dato: …

Vedr.: Ansøgning om godkendelse af en ny fødevare i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(Sæt kryds i den relevante rubrik)

Ansøgning om godkendelse af en ny fødevare

Ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af betingelserne for anvendelse af en allerede godkendt ny fødevare. Anfør en henvisning til godkendelsen.

Ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af specifikationerne for en allerede godkendt ny fødevare. Anfør en henvisning til godkendelsen.

Ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af yderligere specifikke mærkningskrav vedrørende en allerede godkendt ny fødevare Anfør en henvisning til godkendelsen.

Ansøgning om tilføjelse, fjernelse eller ændring af krav om overvågning efter markedsføringen af en allerede godkendt ny fødevare. Anfør en henvisning til godkendelsen.

Ansøgeren/ansøgerne eller dennes/deres repræsentant/repræsentanter i Unionen

(navn(e), adresse(r) …)

indgiver denne ansøgning med henblik på at ajourføre EU-listen over nye fødevarer.

Den nye fødevares identitet (der bør fremlægges oplysninger om den nye fødevares identitet, afhængigt af hvilken eller hvilke kategorier den nye fødevare tilhører):

Fortrolig behandling (1). Hvis det er relevant, angivelse af, om ansøgningen indeholder fortrolige oplysninger, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/2283

Ja

Nej

Databeskyttelse (2). Hvis det er relevant, angivelse af, om ansøgningen indeholder en anmodning om beskyttelse af data omfattet af ejendomsrettigheder, jf. artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283

Ja

Nej

Fødevarekategorier, anvendelsesbetingelser og mærkningskrav

Fødevarekategori

Særlige anvendelsesbetingelser

Yderligere specifikke mærkningskrav

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Underskrift …

Bilag:

Fuldstændigt dossier

Sammendrag af dossieret

Liste over de dele af dossieret, der anmodes om fortrolig behandling af, og verificerbar begrundelse herfor

Oplysninger til underbygning af beskyttelsen af data omfattet af ejendomsrettigheder vedrørende ansøgningen om en ny fødevare

En kopi af de administrative data om ansøgeren/ansøgerne


(1)  Ansøgere skal anvende modellen i bilag II til at angive, hvilke oplysninger de ønsker at få behandlet fortroligt, og skal fremlægge alle nødvendige oplysninger til støtte for deres anmodning om fortrolig behandling.

(2)  Ansøgeren skal angive den eller de dele af ansøgningen, som indeholder data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, og som der anmodes om beskyttelse af, med tydelig angivelse af tekstafsnit og sidenummer. Ansøgeren skal fremlægge en verificerbar begrundelse/erklæring vedrørende påberåbelse af ejendomsrettigheder.


BILAG II

Begrundelse for fortrolig behandling af oplysninger

Dette bilag skal ajourføres under ansøgningsproceduren, hver gang en ansøger indgiver en anmodning om, at oplysninger behandles som fortrolige.

Hvis der knytter sig fortrolige oplysninger til produktionsprocessen, skal der fremlægges en ikke-fortrolig sammenfatning af produktionsprocessen

Oplysninger, der ønskes behandlet fortroligt

Begrundelse

Afsnit x.y (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Bilag X (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Afsnit x.y (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 

 

 

Bilag X (indgivet den ÅÅÅÅ/MM/DD)

 


30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2470

af 20. december 2017

om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2015/2283 fastsat regler for markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (2).

(3)

EU-listen over nye fødevarer finder anvendelse, uden at andre bestemmelser i sektorspecifik lovgivning tilsidesættes derved.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-liste over godkendte nye fødevarer

EU-listen over nye fødevarer, som det er tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283, fastlægges ved nærværende forordning og opføres i bilaget hertil.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).


BILAG

EU-LISTE OVER NYE FØDEVARER

Indholdet af listen

1.

EU-listen består af tabel 1 og 2.

2.

Tabel 1 omfatter de godkendte nye fødevarer og indeholder følgende oplysninger:

Kolonne 1

:

Godkendt ny fødevare

Kolonne 2

:

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare. Denne kolonne er yderligere inddelt i to: Specificeret fødevarekategori og maksimumsindhold

Kolonne 3

:

Supplerende specifikke mærkningskrav

Kolonne 4

:

Andre krav

3.

Tabel 2 omfatter specifikationerne for de nye fødevarer og indeholder følgende oplysninger:

Kolonne 1

:

Godkendt ny fødevare

Kolonne 2

:

Specifikationer

Tabel 1: Godkendte nye fødevarer

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

N-Acetyl-D-neuraminsyre

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »N-acetyl-D-neuraminsyre« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Kosttilskud, der indeholder N-acetyl-D-neuraminsyre, skal være mærket med en erklæring om, at kosttilskuddet ikke bør gives til spædbørn, småbørn og børn under 10 år, hvis de indtager modermælk eller andre fødevarer med tilsat N-acetyl-D-neuraminsyre inden for samme 24 timers periode.

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 (1)

0,05 g/l rekonstitueret modermælkserstatning/tilskudsblanding

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret ved forordning (EU) nr. 609/2013

0,05 g/kg for faste fødevarer

Fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige behov hos de spædbørn og småbørn, som produkterne er tiltænkt, men under ingen omstændigheder højere end de maksimumsindhold, der er angivet for den kategori i tabellen, der svarer til produkterne.

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,2 g/l (drikkevarer)

1,7 g/kg (snackstænger)

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Ikke-aromatiserede, pasteuriserede og steriliserede (herunder UHT-behandlede) mælkebaserede produkter

0,05 g/l

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, der er varmebehandlet efter fermenteringen, aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, herunder varmebehandlede produkter

0,05 g/l (drikkevarer)

0,4 g/kg (faste fødevarer)

Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«

0,05 g/l (drikkevarer)

0,25 g/kg (faste fødevarer)

Kornbaserede snackstænger

0,5 g/kg

Sødestoffer til bordbrug

8,3 g/kg

Frugt- og grøntsagsbaserede drikkevarer

0,05 g/l

Aromatiserede drikkevarer

0,05 g/l

Specialkaffe, te, urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealietilberedninger til urtete

0,2 g/kg

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF (3)

300 mg pr. dag for den almindelige befolkning over 10 år

55 mg pr. dag for spædbørn

130 mg pr. dag for småbørn

250 mg pr. dag for børn mellem 3 og 10 år

Tørret pulp af abebrødfrugt (Adansonia digitata)

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »pulp af abebrødfrugt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Udtræk af Ajuga reptans fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af en lignende ekstrakt af de blomstrende overjordiske dele af Ajuga reptans

L-Alanyl-L-glutamin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

 

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn

Algeolie fra mikroalgen Ulkenia sp.

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af DHA

Den nye fødevare betegnes »olie fra mikroalgen Ulkenia sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mælkebaserede drikkevarer)

60 mg/100 ml

Olie af Allanblackia-frø

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie af Allanblackia-frø« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Smørbare gule fedtstoffer og smørbare produkter baseret på fløde

20 g/100 g

Ekstrakt af blade af Aloe macroclada Baker

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af den lignende gel fremstillet af Aloe vera (L.) Burm.

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

Drikkevarer på basis af mælk

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, drikkevarer

80 mg/100 ml

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 ml

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi/kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 000 mg pr dag for den almindelige befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

Drikkevarer på basis af mælk

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, drikkevarer

80 mg/100 ml

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 ml

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi/kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 000 mg pr dag for den almindelige befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie fra Mortierella alpina« eller »Mortierella alpina-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Fødevarer til særlige medicinske formål til for tidligt fødte spædbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Arganolie fra Argania spinosa

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »arganolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den; hvis den anvendes som dressing, skal etiketten indeholde angivelsen »vegetabilsk olie kun til anvendelse som dressing«

 

Som dressing

Ikke angivet

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af vegetabilske olier

Astaxanthinrigt oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »astaxanthin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

40-80 mg oleoresin pr. dag, hvilket fører til ≤ 8 mg astaxanthin pr. dag

Basilikumfrø (Ocimum basilicum)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Drikkevarer af frugtsafter og frugt-/grøntsagssafter

3 g/200 ml ved tilsætning af hele basilikumfrø (Ocimum basilicum)

Fermenteret sort bønne-ekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »fermenteret sort bønne(soja)-ekstrakt« eller »fermenteret sojaekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

4,5 g pr. dag

Bovint lactoferrin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lactoferrin fra komælk« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 (drikkeklare)

100 mg/100 ml

Fødevarer på basis af mejeriprodukter til småbørn (spiseklare/drikkeklare)

200 mg/100 g

Forarbejdede fødevarer på basis af korn (faste)

670 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Afhængigt af den enkeltes behov indtil 3 g pr. dag

Drikkevarer på basis af mælk

200 mg/100 g

Drikkepulvere på basis af mælk (drikkeklare)

330 mg/100 g

Drikkevarer på basis af syrnet mælk (herunder yoghurtdrikke)

50 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

120 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt

80 mg/100 g

Produkter på basis af ost

2 000 mg/100 g

Konsumis

130 mg/100 g

Kager og andet bagværk

1 000 mg/100 g

Slik

750 mg/100 g

Tyggegummi

3 000 mg/100 g

Olie af frø fra Buglossoides arvensis

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af stearidonsyre (STA)

Den nye fødevare betegnes »raffineret Buglossoides-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter og mejeriproduktanaloger

250 mg/100 g

75 mg/100 g for drikkevarer

Ost og osteprodukter

750 mg/100 g

Smør og andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer (ikke til kogning eller stegning)

750 mg/100 g

Morgenmadscerealier

625 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn.

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Olie fra Calanus finmarchicus

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie fra Calanus finmarchicus (krebsdyr)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2,3 g pr. dag

Tyggegummibase (monomethoxypolyethylenglycol)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »gummibase (indeholder 1,3-butadien, 2-methyl-homopolymer, maleateret, estere med polyethylenglycolmono-Me-ether)« eller »gummibase (indeholder CAS-nr. 1246080-53-4)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Tyggegummi

8 %

Tyggegummibase (methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »gummibase (methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer)« eller »gummibase (indeholder CAS-nr. 9011-16-9)«

 

Tyggegummi

2 %

Chiaolie fra Salvia hispanica

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chiaolie (Salvia hispanica)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fedtstoffer og olier

10 %

Ren chiaolie

2 g pr. dag

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2 g pr. dag

Chiafrø (Salvia hispanica)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »chiafrø (Salvia hispanica)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Færdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica) skal være forsynet med supplerende mærkning, hvor forbrugeren oplyses om, at det daglige indtag højst må udgøre 15 g.

 

Brødprodukter

5 % (hele eller formalede chiafrø)

Bagværk

10 % hele chiafrø

Morgenmadscerealier

10 % hele chiafrø

Blandinger af frugter, nødder og frø

10 % hele chiafrø

Drikkevarer af frugtsafter og frugt-/grøntsagssafter

15 g pr. dag ved tilsætning af hele, stødte eller formalede chiafrø

Færdigpakkede chiafrø, der sælges som frø

15 g hele chiafrø pr. dag

Frugtsmørepålæg

1 % hele chiafrø

Yoghurt

1,3 g hele chiafrø/100 g yoghurt eller 4,3 g hele chiafrø/330 g yoghurt (portion)

Steriliserede spiseklare måltider baseret på korn, pseudokornarter og/eller bælgfrugter

5 % hele chiafrø

Chitin-glucan fra Aspergillus niger

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitin-glucan fra Aspergillus niger« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

5 g pr. dag

Chitin-glucankompleks fra Fomes fomentarius

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitin-glucan fra Fomes fomentarius« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

5 g pr. dag

Chitosanekstrakt fra svampe (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitosanekstrakt fra Agaricus bisporus« eller »chitosanekstrakt fra Aspergillus niger« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud fremstillet af chitosan fra krebsdyr

Chondroitinsulfat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chondroitinsulfat fremstillet ved mikrobiel fermentering og sulfatering« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF beregnet til voksne, undtagen gravide og ammende kvinder

1 200 mg pr. dag

Chrompicolinat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af chrom i alt

Den nye fødevare betegnes »chrompicolinat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

250 μg pr. dag

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006 (4)

Cistus incanus L. Pandalis-urt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Cistus incanus L. Pandalis-urt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Urteudtræk

Påtænkt dagligt indtag: 3 g urter pr. dag (2 kopper pr. dag)

Citicolin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »citicolin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af fødevarer, der indeholder citicolin, at produktet ikke er beregnet til at blive indtaget af børn

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

250 mg pr. portion og et maksimalt dagligt indtag på 1 000 mg

Clostridium butyricum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)« eller »Clostridium butyricum (CBM 588)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

1,35 × 108 CFU pr. dag

Ekstrakt af affedtet kakaopulver

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Forbrugerne skal vejledes i ikke at indtage mere end 600 mg polyphenoler svarende til 1,1 g ekstrakt af affedtet kakaopulver

 

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi

1 g pr. dag og 300 mg polyphenoler svarende til højst 550 mg ekstrakt af affedtet kakaopulver i én portion fødevare (eller kosttilskud)

Drikkevarer baseret på mælk

Alle andre fødevarer (herunder kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF), der er etableret som bærere af funktionelle ingredienser, og som typisk er beregnet til at blive indtaget af sundhedsbevidste voksne

Kakaoekstrakt med lavt fedtindhold

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Forbrugerne skal vejledes i ikke at indtage mere end 600 mg kakaoflavanoler pr. dag

 

Fødevarer som defineret i direktiv 2002/46/EF

730 mg pr. portion og ca. 1,2 g pr. dag

Korianderfrøolie fra Coriandrum sativum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »korianderfrøolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

600 mg pr. dag

Tørret frugt af Crataegus pinnatifida

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »tørret frugt af Crataegus pinnatifida« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Urteudtræk

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af Crataegus laevigata

Marmelade og frugtgelé i overensstemmelse med direktiv 2001/113/EF (5)

Kompotter

α-cyclodextrin

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »alfa-cyclodextrin« eller »α-cyclodextrin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

γ-cyclodextrin

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »gamma-cyclodextrin« eller »γ-cyclodextrin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Dextranpræparat frembragt af Leuconostoc mesenteroides

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »dextran« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Bagværk

5 %

Vegetabilsk diacylglycerololie

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »vegetabilsk diacylglycerololie (mindst 80 % diacylglyceroler)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Madolier

 

Smørbare fedtstoffer

Salatdressinger

Mayonnaise

Måltidserstatning til vægtkontrol (som drikkevarer)

Bagværk

Yoghurtlignende produkter

Dihydrocapsiat (DHC)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »dihydrocapsiat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Kosttilskud, der indeholder syntetisk dihydrocapsiat, skal mærkes med »ikke beregnet til børn op til 4,5 år«

 

Kornbaserede snackstænger

9 mg/100 g

Biskuitter, småkager og kiks

9 mg/100 g

Snacks på basis af ris

12 mg/100 g

Sodavand, fortyndbare drikkevarer, drikkevarer på basis af frugtsaft

1,5 mg/100 ml

Grøntsagsdrikke

2 mg/100 ml

Drikkevarer på basis af kaffe, drikkevarer på basis af te

1,5 mg/100 ml

Aromatiseret vand uden kulsyre

1 mg/100 ml

Forkogt havregrød

2,5 mg/100 g

Andre cerealier

4,5 mg/100 g

Konsumis og frosne mejeriprodukter (desserter)

4 mg/100 g

Buddingblandinger (spiseklare)

2 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt

2 mg/100 g

Chokoladevarer

7,5 mg/100 g

Bolsjer

27 mg/100 g

Sukkerfrit tyggegummi

115 mg/100 g

Flødeerstatning (»whitener/creamer«)

40 mg/100 g

Sødestoffer

200 mg/100 g

Suppe (spiseklar)

1,1 mg/100 g

Salatdressing

16 mg/100 g

Vegetabilsk protein

5 mg/100 g

Færdigretter

3 mg/måltid

Erstatningsmåltider

3 mg/måltid

Måltidserstatning til vægtkontrol (som drikkevarer)

1 mg/100 ml

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 mg pr. enkelt indtag

9 mg pr. dag

Ikke-alkoholholdige drikkepulvere

14,5 mg/kg svarende til 1,5 mg/100 ml

Tørret ekstrakt af Lippia citriodora fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »tørret ekstrakt af Lippia citriodora fra HTN®Vb-cellekulturer« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af en lignende ekstrakt af bladene af Lippia citriodora

Ekstrakt af Echinacea angustifolia fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse af et lignende ekstrakt af roden af Echinacea angustifolia

Olie af Echium plantagineum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af stearidonsyre (STA)

Den nye fødevare betegnes »raffineret echium-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mælkebaserede produkter og drikkelige yoghurtprodukter, der leveres i enkeltportioner

250 mg/100 g; 75 mg/100 g for drikkevarer

Tilberedt ost

750 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

750 mg/100 g

Morgenmadscerealier

625 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Epigallocatechingallat som renset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Det skal på mærkningen være angivet, at forbrugerne ikke bør indtage over 300 mg ekstrakt pr. dag.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

150 mg ekstrakt i én portion fødevare eller kosttilskud

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

L-ergothionein

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »L-ergothionein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

30 mg pr. dag for den almindelige befolkning (undtagen gravide og ammende kvinder)

20 mg pr. dag for børn over 3 år

Jern(III)natrium-EDTA

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (udtrykt som vandfrit EDTA)

Den nye fødevare betegnes »jern(III)natrium-EDTA« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

18 mg pr. dag for børn

75 mg pr. dag for voksne

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

12 mg/100 g

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

Jern(II)ammoniumphosphat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »jern(II)ammoniumphosphat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

Skal anvendes i overensstemmelse med direktiv 2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 og/eller forordning (EF) nr. 1925/2006.

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

Fiskepeptider af Sardinops sagax

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af fiskepeptidprodukt

Den nye fødevare betegnes »fiskepeptider (af Sardinops sagax)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer på basis af yoghurt, yoghurtdrikke, syrnede mælkeprodukter og mælkepulver

0,48 g/100 g (spiseklar/drikkeklar)

Aromatiseret vand og drikkevarer på basis af grøntsager

0,3 g/100 g (drikkeklar)

Morgenmadscerealier

2 g/100 g

Supper, gryderetter og suppepulvere

0,3 g/100 g (spiseklar)

Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra

1.

Den nye fødevare betegnes »flavonoider fra Glycyrrhiza glabra« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af de fødevarer, hvortil produktet er tilsat som en ny fødevareingrediens, at:

a)

produktet ikke bør bruges af gravide og ammende kvinder, børn og unge, og