ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
19. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/2360 af 11. december 2017 om fastsættelse for 2018 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2361 af 14. september 2017 om den endelige ordning for bidrag til Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2362 af 5. december 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lenticchia di Altamura (BGB))

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2363 af 6. december 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser Μελεκούνι (Melekouni) (BGB)

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2364 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2365 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

19

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2366 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/2367 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2368 af 18. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2369 af 18. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode ( 1 )

26

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2370 af 18. december 2017 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

28

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2371 af 18. december 2017 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

34

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2372 af 16. juni 2017 om statsstøtte SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) som forventes gennemført af Bulgarien til fordel for BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD og BDZ Cargo EOOD samt andre foranstaltninger (meddelt under nummer C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2373 af 14. december 2017 om tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2017) 8423)

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2374 af 15. december 2017 om betingelser for flytning, opbevaring og forarbejdning af visse frugter og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande for at forhindre indslæbning i Unionen af visse skadegørere (meddelt under nummer C(2017) 8395)

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2375 af 15. december 2017 om tilladelse til markedsføring af N-acetyl-D-neuraminsyre som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2017) 8431)

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2376 af 15. december 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Malta, Bulgarien og Polen (meddelt under nummer C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2377 af 15. december 2017 om de enkelte medlemsstaters drivhusgasemissioner for 2015 som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (meddelt under nummer C(2017) 8476)

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2378 af 15. december 2017 om overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2017 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2017) 8501)

83

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2379 af 18. december 2017 om anerkendelse af Canadas rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (meddelt under nummer C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2360

af 11. december 2017

om fastsættelse for 2018 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktatens artikel 43, stk. 3, fastsættes det, at Rådet på forslag af Kommissionen skal vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

(2)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (1) skal der vedtages bevarelsesforanstaltninger, der tager hensyn til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder, hvor relevant, rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).

(3)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder opdelt på fiskeri eller fiskerigrupper i Sortehavet, herunder, hvor det er relevant, visse funktionelt tilknyttede betingelser. I henhold til artikel 16, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fordeles mellem medlemsstaterne på en måde, som sikrer de enkelte medlemsstater relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte fiskebestande eller i de enkelte fiskerier og i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks målsætninger som fastsat i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2.

(4)

Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) vedtog på sit 41. årlige møde i 2017 henstilling GFCM/40/2017/4 om en flerårig plan for forvaltningen af pighvarfiskeriet i geografisk underområde 29 (Sortehavet). Ved henstillingen fastsættes der en samlet tilladt fangstmængde (TAC) for pighvar for en toårig periode (2018-2019) med en foreløbig kvotefordeling. Nævnte foranstaltning bør gennemføres i EU-retten.

(5)

Fiskerimulighederne bør fastlægges på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer og under hensyntagen til de holdninger, som kom til udtryk under høringen af de berørte parter.

(6)

Ifølge den foreliggende videnskabelige rådgivning fra STECF bør det nuværende niveau for fiskeridødeligheden fastholdes for at sikre en bæredygtig udnyttelse af brislingebestanden i Sortehavet.

(7)

Den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder anvendelse på fiskeriet efter brisling fra den 1. januar 2015. Den landingsforpligtelse, der er fastsat i nævnte artikel, finder anvendelse på fiskeriet efter pighvar fra den 1. januar 2017.

(8)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes ved nærværende forordning, er underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (2), særlig artikel 33 og 34 om registrering af fangster og om indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at fastsætte de koder, som medlemsstaterne skal benytte til at sende data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

(9)

Det skal ifølge artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (3) fastsættes, for hvilke bestande forordningens forskellige foranstaltninger skal finde anvendelse.

(10)

Hvad angår pighvarbestande bør der træffes yderligere afhjælpende foranstaltninger. Ved at bibeholde den gældende fiskeriforbudsperiode på to måneder fra den 15. april til den 15. juni vil disse bestande fortsat være beskyttet i gydesæsonen. Forvaltning af fiskeriindsatsen og begrænsning af fiskedagene til 180 dage om året vil have en positiv indvirkning på bevarelsen af pighvarbestande.

(11)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i fuld overensstemmelse med gældende EU-ret.

(12)

For at undgå en afbrydelse af fiskeriet og sikre EU-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for dette fiskeri i Sortehavet fra den 1. januar 2018. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der fiskerimuligheder for 2018 for EU-fiskerfartøjer, der fører Bulgariens og Rumæniens flag, for visse fiskebestande i Sortehavet:

a)

brisling (Sprattus sprattus)

b)

pighvar (Psetta maxima).

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på EU-fiskerfartøjer, der fisker i Sortehavet.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »GFCM«: Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet

b)   »Sortehavet«: geografisk underområde 29 som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 (4)

c)   »fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer

d)   »EU-fiskerfartøj«: et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

e)   »bestand«: en biologisk ressource i havet, der forekommer i et givet forvaltningsområde

f)   »autonome EU-kvoter«: en fangstbegrænsning, som tildeles EU-fiskerfartøjer autonomt i mangel af en TAC

g)   »analytisk kvote«: en autonom EU-kvote, for hvilken der foreligger en analytisk vurdering.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4

Tildeling af fiskerimuligheder

1.   I bilaget fastsættes den autonome EU-kvote for brisling, fordelingen af denne kvote blandt medlemsstaterne samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvis det er relevant.

2.   I bilaget fastsættes den TAC for pighvar, som finder anvendelse i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer, og fordelingen af denne TAC blandt medlemsstaterne samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvis det er relevant.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, berører ikke:

a)

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c)

nedsættelser i henhold til artikel 105 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Forvaltningen af fiskeriindsatsen efter pighvar

EU-fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske efter pighvar i Sortehavet må uanset fartøjets længde overalt højst fiske 180 dage om året.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Dataindberetning

Når medlemsstaterne som krævet i artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede mængder af de enkelte bestande, anvender medlemsstaterne de bestandskoder, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 11. december 2017.

På Rådets vegne

S. KIISLER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).


BILAG

Art:

Pigvar

Psetta maxima

Område:

EU-farvande i Sortehavet

(TUR/F3742C)

Bulgarien

57

 

 

Rumænien

57

 

 

Unionen

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i Sortehavet

(SPR/F3742C)

Bulgarien

8 032,50

 

 

Rumænien

3 442,50

 

 

Unionen

11 475

 

 

TAC

Ikke relevant/Ikke fastsat

 

Analytisk kvote

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


(*1)  Fiskeri, herunder omladning, ombordtagning, landing og første salg, tillades ikke fra den 15. april til den 15. juni 2018.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2361

af 14. september 2017

om den endelige ordning for bidrag til Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (1), særlig artikel 65, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Overgangsordningen med bidragsrater til dækning af Afviklingsinstansens administrative udgifter, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1310/2014 (2), var baseret på en forenklet metode og dækkede kun et begrænset antal enheder, nemlig de enheder, der betragtes som signifikante af Den Europæiske Centralbank (ECB) (»signifikante enheder«). Nævnte overgangsordning blev indført for at sikre tilstrækkelig finansiering til at etablere Afviklingsinstansen og samtidig minimere den administrative byrde for Afviklingsinstansen, som på det tidspunkt kun havde en begrænset struktur og operationel kapacitet. Overgangsordningen skulle gælde, indtil Kommissionen vedtog en endelig ordning for fastsættelse og opkrævning af bidrag til administrative udgifter.

(2)

Eftersom Afviklingsmyndigheden har fået en mere stabil struktur og operationel kapacitet, er det nu hensigtsmæssigt at fastsætte den endelige ordning for årlige bidrag til Afviklingsinstansens administrative udgifter. En endelig ordning bør træde i stedet for den overgangsordning, der er fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1310/2014.

(3)

En sådan endelig ordning bør indeholde bestemmelser om fastsættelse og opkrævning af administrative bidrag ikke blot for signifikante enheder, men for alle enheder, der er omfattet af Den Fælles Afviklingsmekanisme. Bidragene bør beregnes på det højeste konsolideringsniveau i de pågældende enheder i de deltagende medlemsstater, da alle datterselskaber i en koncern inden for konsolideringens afgrænsning falder ind under anvendelsesområdet for Afviklingsinstansens beslutningsbeføjelser i forbindelse med vedtagelsen af koncernafviklingsplaner, vurderingen af afviklingsmuligheder for koncerner og vedtagelsen af afviklingsafgørelser for koncerner. Udførelsen af disse opgaver medfører udgifter for Afviklingsinstansen til indsamling og analyse af oplysninger og data om hvert enkelt datterselskab, der er omfattet af konsolideringens afgrænsning. Da dette er udgifter til de tjenesteydelser, der leveres af Afviklingsinstansen til de enheder, som er omfattet af Den Fælles Afviklingsmekanisme, bør de betales af disse enheder, og derfor bør de administrative bidrag beregnes på grundlag af deres konsoliderede regnskaber på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, og der bør kun beregnes ét bidrag pr. koncern.

(4)

I henhold til artikel 65, stk. 3, i forordning (EU) nr. 806/2014 skal Afviklingsinstansen fastsætte og opkræve bidragene samt sikre, at de indbetales fuldt ud og rettidigt. For at sætte Afviklingsinstansen i stand til at opfylde disse krav bør der sikres en effektiv ordning til at opkræve de administrative bidrag fra de institutter og enheder, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014. Disse institutter og enheder er allerede omfattet af en lang række indberetningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen. Mere specifikt indsamler ECB i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 (3) data om samlede aktiver og samlet risikoeksponering med henblik på beregning af tilsynsgebyrer. De data, der indsamles i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1163/2014, kan meningsfuldt anvendes til beregning af de administrative bidrag til Afviklingsinstansen. I henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014 skal Afviklingsinstansen og ECB arbejde tæt sammen inden for deres respektive ansvarsområder i henhold til nævnte forordning, herunder forsyne hinanden med alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Det er mere effektivt at anmode ECB om at overføre data, den har modtaget og efterprøvet i forbindelse med udførelsen af sine opgaver og udøvelsen af sine beføjelser i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (4), til Afviklingsinstansen end at fordoble indberetningsbyrden for de pågældende institutter og enheder. Udveksling af data mellem ECB og Afviklingsinstansen ville også gøre det muligt at undgå overlapning i forbindelse med dataefterprøvningsprocessen fra Afviklingsinstansens side og bygger på Afviklingsinstansens og ECB's forpligtelse til at arbejde tæt sammen inden for deres respektive ansvarsområder i henhold til forordning (EU) nr. 806/2014. Overlapning i forbindelse med dataindberetningsprocessen og efterprøvningsprocessen ville uundgåeligt kræve mere tid til beregning og opkrævning af bidrag og føre til en mindre effektiv ordning. Heraf følger, at ECB som led i samarbejdsforpligtelsen bør pålægges at overføre data til Afviklingsinstansen fra de pågældende institutter og enheder med henblik på beregning af bidrag til Afviklingsinstansen. Afviklingsinstansen bør i videst muligt omfang basere sig på de data, der er indsamlet af ECB. Afviklingsinstansen bør have adgang til nævnte data i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning.

(5)

Fordelingen af bidrag bør afspejle forskellen i arbejdsbyrde og hermed forbundne udgifter i forbindelse med de enheder, der henhører under Afviklingsinstansens direkte ansvar, i modsætning til dem, der henhører under de nationale afviklingsmyndigheder. Denne forordning bør derfor fastlægge, hvordan bidragene bør fordeles mellem disse to grupper af enheder. Inden for disse to grupper bør den endelige ordning, der indføres ved denne forordning, pålægge enheder at bidrage i forhold til de ressourcekrav, som de hver især stiller til Afviklingsinstansen, som anslået ved observerbare data.

(6)

Denne forordning bør fastsætte særlige regler med henblik på at skabe sikkerhed for både Afviklingsinstansen og de berørte enheder om, hvordan de individuelle årlige bidrag skal justeres i tilfælde af en fejl i beregningen eller ændringer i de underliggende data. Hvis Afviklingsinstansen laver fejl i beregningen af det årlige bidrag, bør den pålægges at korrigere fejlen. Et sådant krav bør gælde for fejl, som opstår, fordi Afviklingsinstansen anvender metoden til beregning af de individuelle årlige bidrag forkert. I sådanne tilfælde bør alle bidrag ændres. Derimod bør tilfælde, hvor inputdata, der anvendes til beregning af de individuelle årlige bidrag, ikke er korrekte eller ændres, efter at beregningen er foretaget, ikke betragtes som fejl ved beregningen og derfor behandles anderledes. I sådanne tilfælde bør kun bidragene fra de enheder, hvis data ikke var korrekte eller blev ændret, ændres.

(7)

I overensstemmelse med artikel 3 i Rådets forordning nr. 1 (5) bør bidragsmeddelelsen og yderligere kommunikation fra Afviklingsinstansen være på sproget i den medlemsstat, hvor den modtagende institution er etableret.

(8)

Betalingerne af de årlige bidrag bør kunne tvangsfuldbyrdes, og morarenter bør finde anvendelse i tilfælde af delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af de betingelser for betaling, der er fastsat i bidragsmeddelelsen, for at sikre, at bidragene betales fuldt ud og rettidigt.

(9)

Bidragene fra de signifikante enheder, der er omfattet af overgangsordningen, bør revurderes for at tage højde for de beløb, som de har betalt i henhold til nævnte overgangsordning. Enhver forskel mellem de rater, der er betalt på grundlag af overgangsordningen, og de bidrag, der beregnes i henhold til den endelige ordning, bør opgøres ved beregningen af bidragene til dækning af Afviklingsinstansens administrative udgifter i året efter overgangsperiodens udløb.

(10)

Eftersom denne forordning indfører den endelige ordning for bidrag til Afviklingsinstansens administrative udgifter, er forordningen om overgangsordningen ikke længere nødvendig og bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter regler vedrørende:

1)

den endelige ordning til beregning af bidragene til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' (»Afviklingsinstansen«) administrative udgifter fra de enheder, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014

2)

den måde, hvorpå bidragene skal betales

3)

registrerings-, regnskabs- og indberetningsreglerne samt andre regler, der er nødvendige for at sikre, at bidragene betales fuldt ud og rettidigt

4)

metoden til genberegning og justering af bidragene for overgangsperioden.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i forordning (EU) nr. 1163/2014 anvendelse. Desuden forstås ved:

1)   »Afviklingsinstansens administrative udgifter«: udgifterne i del I i Afviklingsinstansens budget, jf. artikel 59, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014

2)   »årligt bidrag«: det bidrag, som opkræves af Afviklingsinstansen for et givet regnskabsår i henhold til denne forordning til dækning af Afviklingsinstansens administrative udgifter

3)   »bidragsdebitor«: gebyrdebitor i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1163/2014 med henblik på opkrævning af tilsynsgebyret og henhørende under anvendelsesområdet for artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014

4)   »overgangsperiode«: den periode, der begynder den 19. august 2014 og slutter den 31. december 2017.

Artikel 3

Fastsættelse af det samlede årlige bidragsbeløb, der skal opkræves

Det samlede årlige bidragsbeløb, der skal opkræves for et givet regnskabsår, beregnes på grundlag af del I i det budget, som er vedtaget af Afviklingsinstansen for det pågældende regnskabsår i henhold til artikel 61 i forordning (EU) nr. 806/2014, justeret med resultatet af budgettet for det seneste regnskabsår, for hvilket det endelige regnskab er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 63, stk. 7, i nævnte forordning.

Afviklingsinstansen fastsætter det samlede årlige bidragsbeløb, således at del I i Afviklingsinstansens budget balancerer.

Artikel 4

Fordeling af det samlede årlige bidragsbeløb

1.   Det samlede beløb, der skal opkræves i henhold til artikel 3, fordeles som følger:

a)

95 % til følgende enheder og koncerner:

i)

de enheder og koncerner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014

ii)

de enheder og koncerner, over for hvilke Afviklingsinstansen har besluttet at udøve beføjelser i henhold til artikel 7, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 806/2014

iii)

de enheder og koncerner, over for hvilke deltagende medlemsstater har besluttet, at Afviklingsinstansen udøver de beføjelser og varetager de opgaver, den er blevet tildelt i henhold til artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) nr. 806/2014

b)

5 % til de enheder og koncerner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 806/2014.

2.   Uden at dette berører artikel 7, henfører Afviklingsinstansen enheder og koncerner til en af de to kategorier, der er fastlagt i stk. 1, ud fra de data, som ECB forsyner Afviklingsinstansen med i henhold til artikel 6, stk. 1, eller artikel 11, alt efter hvad der er relevant.

3.   Hvis en enhed er omfattet af anvendelsesområdet for stk. 1, litra a), henføres alle de enheder, som indgår i samme koncern, til samme kategori.

4.   Afviklingsinstansen rapporterer hvert år til Kommissionen om hensigtsmæssigheden af den fordeling, der er fastlagt i stk. 1, i lyset af den skiftende sammensætning af de to kategorier af enheder og koncerner.

Artikel 5

Beregning af de individuelle årlige bidrag

1.   Afviklingsinstansen beregner de individuelle årlige bidrag for hvert enkelt regnskabsår ud fra de data, der modtages i henhold til artikel 6, og det samlede årlige bidragsbeløb som fastsat i henhold til artikel 3.

2.   Med henblik på beregningen af de individuelle årlige bidrag anvender Afviklingsinstansen bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, og artikel 10, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1163/2014.

3.   Med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 omhandlede bestemmelser forstås ved:

a)   »årligt tilsynsgebyr«: individuelt årligt bidrag

b)   »signifikant enhed under tilsyn« eller »signifikant koncern under tilsyn«: en enhed eller koncern som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a)

c)   »mindre signifikant enhed under tilsyn« eller »mindre signifikant koncern under tilsyn«: en enhed eller koncern som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b)

d)   »enhed under tilsyn« eller »koncern under tilsyn«: enhver enhed eller koncern

e)   »gebyrdebitor«: bidragsdebitor.

4.   De årlige bidrag fra de enheder, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014, og som er medlemmer af samme koncern, beregnes som ét samlet bidrag.

5.   Hvis Afviklingsinstansen laver fejl i beregningen af et individuelt årligt bidrag, skal den rette fejlen ved at genberegne det individuelle årlige bidrag fra hver enkelt berørt enhed. Afviklingsinstansen opgør enhver forskel mellem det individuelle årlige bidrag, der er betalt, og det genberegnede beløb ved at forhøje eller nedsætte det beregnede individuelle årlige bidrag i det regnskabsår, som følger efter genberegningen.

Der foretages imidlertid ikke nogen genberegning, hvis Afviklingsinstansen bliver opmærksom på en fejl mere end fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvor fejlen opstod.

Artikel 6

Data, der er nødvendige for beregningen af individuelle årlige bidrag

1.   Hvert år senest 5 arbejdsdage efter udstedelsen af gebyrmeddelelser i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1163/2014 og under alle omstændigheder senest den 31. december det år, for hvilket gebyrmeddelelserne udstedes, forsyner ECB Afviklingsinstansen med data om hver enkelt bidragsdebitor som indsamlet af ECB i det pågældende år og anvendt til at fastsætte tilsynsgebyrerne i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014.

2.   Dataene skal mindst indeholde følgende elementer:

a)

navn og kontaktoplysninger på hver enkelt bidragsdebitor, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1163/2014, med henblik på tilsynsgebyrerne

b)

de gebyrfaktorer, der er fastsat i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 1163/2014

c)

oplysninger om, hvorvidt en bidragsdebitor er signifikant i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 eller er en enhed eller gruppe, i forbindelse med hvilken ECB har besluttet i henhold til artikel 6, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1024/2013 at udøve alle de relevante beføjelser direkte

d)

alle data, som ECB har bestemt i mangel af indberetning fra en bidragsdebitor, jf. artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1163/2014

e)

den gyldighedsdato, der ligger til grund for gebyrberegningen for hver enkelt bidragsdebitor, og som bestemmer, hvor længe bidragsdebitoren skal betale tilsynsgebyr, og en eventuel ændring af status i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 i den pågældende gebyrperiode.

3.   Med henblik på stk. 2, litra a), skal navn og kontaktoplysninger på hver enkelt bidragsdebitor omfatte personoplysninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6), der indsamles af ECB i forbindelse med udførelsen af dens opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014, og som er nødvendige for Afviklingsinstansens udførelse af opgaver i henhold til nærværende forordning.

4.   Når Afviklingsinstansen med henblik på denne forordning er nødt til at bestemme, om en enhed er en del af den koncern, der har udpeget en given bidragsdebitor, bistår ECB, de nationale afviklingsmyndigheder og de kompetente nationale myndigheder Afviklingsinstansen med alle relevante oplysninger.

5.   Hvis ECB udsteder yderligere fakturaer eller genberegner den årlige tilsynsafgift i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 1163/2014, meddeler ECB Afviklingsinstansen de nye data senest 5 dage efter udstedelsen af gebyrmeddelelserne.

6.   Med henblik på beregningen af de individuelle årlige bidrag, som skal opkræves i et givet regnskabsår, anvender Afviklingsinstansen de data, der er indsamlet af ECB i det foregående regnskabsår i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1163/2014, og som Afviklingsinstansen er blevet forsynet med i overensstemmelse med denne artikel eller artikel 11, alt efter hvad der er relevant.

7.   Hvis ECB i et givet regnskabsår ikke inden for de frister, der er fastsat i denne artikel, har forsynet Afviklingsinstansen med de data, der er nødvendige til beregningen af de årlige bidrag, kan Afviklingsinstansen anvende de senest tilgængelige data modtaget fra ECB med henblik på nævnte beregning.

8.   Hvis der ikke findes tilgængelige data fra ECB, forsyner den relevante kompetente nationale myndighed efter anmodning Afviklingsinstansen med de data, den råder over.

9.   Hvis der ikke findes tilgængelige data fra den kompetente nationale myndighed, forsyner bidragsdebitoren efter anmodning Afviklingsinstansen med de nødvendige data inden for en frist, der fastsættes af Afviklingsinstansen. I mangel af svar fra bidragsdebitoren inden for den frist, der er fastsat af Afviklingsinstansen, kan Afviklingsinstansen fastlægge dataene ud fra rimelige antagelser.

10.   Afviklingsinstansen anvender kun de data, der er omhandlet i denne artikel, med henblik på og i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 7

Ændring af anvendelsesområde, status eller andre data

1.   Hvis en enhed eller en koncern kun falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014 i en del af regnskabsåret, beregnes dens individuelle årlige bidrag for det pågældende regnskabsår i forhold til antallet af hele måneder, hvor den falder ind under anvendelsesområdet for nævnte artikel.

2.   Hvis status for en enhed eller en koncern skifter mellem de kategorier, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i løbet af et regnskabsår, beregnes dens individuelle årlige bidrag for det pågældende regnskabsår ud fra det antal måneder, hvor enheden eller en koncern faldt ind under den pågældende kategori på den sidste dag i måneden.

3.   Hvis der sker andre ændringer i en enheds eller en gruppes data, som blev anvendt til at beregne dens individuelle årlige bidrag for et regnskabsår, beregnes den pågældende enheds eller koncerns individuelle årlige bidrag for det pågældende regnskabsår på grundlag af de ajourførte data.

4.   Hvis en ændring som omhandlet i stk. 1 og 2 er blevet indberettet af ECB, eller der er sket en ændring som omhandlet i stk. 3, genberegner Afviklingsinstansen kun den pågældende enheds eller koncerns individuelle årlige bidrag for de pågældende regnskabsår. Hvis der er sket ændringer som omhandlet i stk. 1, 2 eller 3 i forbindelse med flere enheder eller koncerner i samme regnskabsår, tager Afviklingsinstansen kun hensyn til ændringer vedrørende en individuel enhed eller koncern med henblik på at genberegne den pågældende enheds eller koncerns individuelle årlige bidrag.

5.   Hvis det beløb, der er betalt i individuelt årligt bidrag, er højere end det beløb, som genberegnes i overensstemmelse med stk. 4, tilbagebetaler Afviklingsinstansen den pågældende enhed eller koncern forskellen. Hvis det beløb, der er betalt i individuelt årligt bidrag, er lavere end det beløb, som genberegnes i overensstemmelse med stk. 4, betaler den pågældende enhed eller koncern forskellen til Afviklingsinstansen. Med henblik på tilbagebetaling eller opkrævning af et skyldigt beløb i henhold til dette stykke nedsætter eller forhøjer Afviklingsinstansen den pågældende enheds eller koncerns individuelle årlige bidrag i det regnskabsår, som følger efter genberegningen i henhold til stk. 4.

6.   De individuelle årlige bidrag for enheder eller koncerner, som ikke er omfattet af de ændringer, der er omhandlet i stk. 1, 2 eller 3, justeres ikke.

7.   Afviklingsinstansen anvender det samlede overskud eller underskud, som opstår som følge af alle de justeringer, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 5, på det samlede årlige bidragsbeløb, som skal fastsættes i henhold til artikel 3 for det regnskabsår, der følger efter det regnskabsår, hvor justeringerne foretages.

8.   I overensstemmelse med princippet om sund forvaltning af sit budget træffer Afviklingsinstansen alle de beslutninger, der skønnes nødvendige for at gennemføre de bestemmelser, som er fastsat i denne artikel, herunder for så vidt angår timingen af tilbagebetalingerne fra Afviklingsinstansen og de yderligere betalinger, som skal opkræves af enhederne.

Artikel 8

Bidragsmeddelelse, kommunikation, betalinger og morarenter

1.   Afviklingsinstansen udsteder en bidragsmeddelelse til bidragsdebitorerne.

2.   Afviklingsinstansen underretter om bidragsmeddelelsen på en af følgende måder:

a)

elektronisk eller ved hjælp af et tilsvarende kommunikationsmiddel

b)

pr. fax

c)

pr. kurertjeneste

d)

pr. anbefalet brev med en formular til kvittering for modtagelsen

e)

ved personlig aflevering.

Bidragsmeddelelsen er gyldig uden underskrift.

3.   I bidragsmeddelelsen præciseres det årlige bidragsbeløb og den måde, hvorpå det årlige bidrag skal betales. Den skal være behørigt begrundet med hensyn til de faktuelle og retlige aspekter af den individuelle bidragsafgørelse.

4.   Afviklingsinstansen retter al anden kommunikation med hensyn til det årlige bidrag, herunder enhver opgørelsesrelateret afgørelse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 8, til bidragsdebitoren.

5.   Bidraget betales i euro.

6.   Bidragsdebitoren betaler det årlige bidragsbeløb senest 35 kalenderdage efter udstedelsen af bidragsmeddelelsen. Bidragsdebitoren skal opfylde de krav, der er fastsat i bidragsmeddelelsen, med hensyn til betalingen af det årlige bidrag. Betalingsdatoen er den dato, hvor Afviklingsinstansens konto krediteres.

7.   Det årlige bidrag fra de enheder, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014, og som er medlemmer af samme koncern, opkræves af bidragsdebitoren for nævnte koncern.

8.   Uden at dette berører andre sanktionsmuligheder, som Afviklingsmyndigheden måtte råde over, pålægges der ved delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af de betalingsbetingelser, der er fastsat i bidragsmeddelelsen, det udestående beløb af det årlige bidrag dagsrenter til ECB's rentesats for primære markedsoperationer plus 8 procentpoint fra forfaldsdatoen.

9.   Ved delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af de betalingsbetingelser, der er fastsat i bidragsmeddelelsen, fra bidragsdebitorens side underretter Afviklingsmyndigheden den nationale afviklingsmyndighed i den deltagende medlemsstat, hvor bidragsdebitoren er etableret.

Artikel 9

Tvangsfuldbyrdelse

1.   Betalingen af de skyldige årlige bidrag og eventuelle morarenter i henhold til artikel 8, stk. 8, skal kunne tvangsfuldbyrdes.

2.   Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de gældende procedureregler i den deltagende medlemsstat, på hvis territorium den finder sted.

3.   Hver enkelt deltagende medlemsstats regering udpeger en myndighed — og underretter Afviklingsinstansen og Domstolen for Den Europæiske Union herom — med henblik på ægthedskontrol af individuelle bidragsafgørelser.

4.   Hver enkelt bidragsafgørelse vedlægges et tvangsfuldbyrdelsesdokument. Tvangsfuldbyrdelsen må ikke være betinget af nogen anden form for formalitet end ægthedskontrollen af afgørelsen foretaget af den myndighed, der er udpeget i henhold til stk. 3.

5.   De nationale afviklingsmyndigheder bistår Afviklingsinstansen i den tvangsfuldbyrdelsesprocedure, som er omfattet af de gældende procedureregler i den deltagende medlemsstat.

Artikel 10

Genberegning og opgørelse af bidrag for overgangsperioden

1.   Med henblik på genberegning og opgørelse af bidrag for overgangsperioden anses november og december 2014 for at udgøre en del af regnskabsåret 2015.

2.   Afviklingsinstansen genberegner i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning bidragsbeløbet fra hver enkelt enhed, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014, til dækning af Afviklingsinstansens administrative udgifter i overgangsperioden.

3.   Med henblik på genberegningen af bidragsbeløbene fra hver enkelt enhed i de regnskabsår, som vedrører overgangsperioden, anvender Afviklingsinstansen de data, der er indsamlet af ECB i de pågældende regnskabsår i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1163/2014, og som Afviklingsinstansen har modtaget i overensstemmelse med artikel 11, jf. dog artikel 6, stk. 4.

4.   Enhver forskel mellem de rater, som er betalt af signifikante enheder på grundlag af den overgangsordning, der er fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1310/2014, og de bidrag, der er omhandlet i stk. 2, opgøres i beregningen af de årlige bidrag for det regnskabsår, der følger efter udløbet af overgangsperioden. Denne opgørelse foretages ved at sænke eller øge de årlige bidrag for det pågældende regnskabsår.

5.   De enheder, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) nr. 806/2014, for hvilke beregningen og opkrævningen af bidrag blev udsat i overgangsperioden, betaler bidrag beregnet i overensstemmelse med stk. 2 for de år, der vedrører overgangsperioden. Disse bidrag lægges til de årlige bidrag for det regnskabsår, der følger efter udløbet af overgangsperioden.

6.   Med henblik på stk. 4 forstås ved »signifikante enheder«: enheder, der af ECB på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater har fået meddelelse om ECB's beslutning om, at de betragtes som signifikante, jf. artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 147, stk. 1, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (7), og som er opført på den liste, der blev offentliggjort på ECB's websted den 4. september 2014, undtagen de signifikante enheder, som er datterselskaber af en koncern, som allerede er taget i betragtning i denne definition, og filialer, der er etableret i deltagende medlemsstater, af kreditinstitutter, som er etableret i ikkedeltagende medlemsstater.

7.   Hvis den i stk. 4 omhandlede forskel eller bidragene for de år, der vedrører den overgangsperiode, som er omhandlet i stk. 5, er højere end bidragene for det regnskabsår, der følger efter udløbet af overgangsperioden, videreføres justeringen til de efterfølgende regnskabsår.

8.   Hvis to eller flere enheder i en koncern er omfattet af opgørelser i henhold til stk. 4 eller 5, kan Afviklingsinstansen modregne bidrag i tilbagebetalinger til enheder i den pågældende koncern.

Artikel 11

Data, der er nødvendige til genberegning af bidrag for regnskabsår, der vedrører overgangsperioden

Senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning forsyner ECB Afviklingsinstansen med de data, der er beskrevet i artikel 6 og indsamlet af ECB i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1163/2014 i regnskabsår, som vedrører overgangsperioden.

Artikel 12

Outsourcing

1.   Afviklingsinstansen kan træffe beslutning om hel eller delvis outsourcing af specifikke opgaver, der er fastsat i denne forordning.

2.   Afviklingsinstansen skal begrænse outsourcing til tekniske opgaver, der vedrører opkrævning af bidrag og ikke indebærer udøvelse af dens beføjelser, for så vidt angår fastsættelsen af bidrag.

3.   Ethvert mandat til en tjenesteyder med henblik på outsourcing af opgaver skal klart angive varigheden af mandatet og de specifikke opgaver, der er outsourcet, og fastlægge en ramme for regelmæssig indberetning fra tjenesteyderen til Afviklingsinstansen.

4.   Enhver kontrakt mellem Afviklingsinstansen og en tjenesteyder med henblik på outsourcing af opgaver i henhold til stk. 1 skal indeholde klausuler om Afviklingsinstansens annulleringsrettigheder, rettigheder i forbindelse med videreoutsourcing og misligholdelse fra tjenesteyderens side.

5.   Afviklingsinstansen forbliver, hvis den helt eller delvist outsourcer opgaver i henhold til stk. 1, fuldt ansvarlig for opfyldelsen af alle sine forpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 806/2014 og nærværende forordning.

6.   Hvis Afviklingsinstansen helt eller delvist outsourcer opgaver i henhold til stk. 1, skal den til enhver tid påse, at:

a)

enhver kontrakt, der indgås med henblik på outsourcing, ikke giver mulighed for overdragelse af Afviklingsinstansens ansvar

b)

enhver kontrakt, der indgås med henblik på outsourcing, ikke giver mulighed for udelukkelse af Afviklingsinstansens ansvar i henhold til artikel 45 og artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014 eller af dens uafhængighed i henhold til nævnte forordnings artikel 47

c)

outsourcingen ikke medfører, at Afviklingsinstansen ikke længere har adgang til de nødvendige systemer og kontrolforanstaltninger til forvaltning af de risici, den er udsat for

d)

tjenesteyderen implementerer forretningskontinuitetsordninger svarende til dem, der anvendes af Afviklingsinstansen

e)

Afviklingsinstansen har den nødvendige ekspertise og de nødvendige ressourcer til at vurdere kvaliteten af de tjenester, der leveres, og tjenesteyderens organisatoriske egnethed; Afviklingsinstansen fører effektivt tilsyn med de outsourcede funktioner og forvalter de risici, der er forbundet med outsourcingen, løbende

f)

Afviklingsinstansen har direkte adgang til de relevante oplysninger, der gør det muligt for den at udøve den nødvendige kontrol med de outsourcede opgaver.

7.   Hvis Afviklingsinstansen helt eller delvist outsourcer opgaver i overensstemmelse med stk. 1, skal den sikre, at tjenesteyderen er forpligtet til at efterkomme Afviklingsinstansens interne retlige krav og principper vedrørende sikkerhed og fortrolighed. Alle de fortrolige oplysninger vedrørende Afviklingsinstansen, der er tilgængelige for tjenesteyderen, må kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af mandatet fra Afviklingsinstansen.

8.   Inden der træffes afgørelse om outsourcing, indhenter Afviklingsinstansen ECB's samtykke til at dele de data, som ECB har tilvejebragt, med en tjenesteyder i overensstemmelse med gældende bestemmelser om fortrolighed.

Artikel 13

Bistand fra nationale afviklingsmyndigheder

Afviklingsinstansen kan anmode de nationale afviklingsmyndigheder om at bistå i processen med at opkræve årlige bidrag, hvis en sådan anmodning er begrundet i omstændighederne i den enkelte sag.

Artikel 14

Ophævelse

Delegeret forordning (EU) nr. 1310/2014 ophæves.

Artikel 15

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1310/2014 af 8. oktober 2014 om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (EUT L 354 af 11.12.2014, s. 1).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(5)  Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2362

af 5. december 2017

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Lenticchia di Altamura« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Lenticchia di Altamura« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Lenticchia di Altamura« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Lenticchia di Altamura« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6 Frugt, grønsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 280 af 24.8.2017, s. 4.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2363

af 6. december 2017

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Μελεκούνι« (Melekouni) (BGB)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Grækenlands ansøgning om registrering af betegnelsen »Μελεκούνι« (Melekouni) er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EF) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Μελεκούνι« (Melekouni) registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Μελεκούνι« (Melekouni) (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 2.3 — Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 280 af 24.8.2017, s. 7.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/17


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2364

af 18. december 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (1), særlig artikel 17, stk. 4, andet afsnit, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdensorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/25/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. De tærskelværdier for offentlige kontrakter, som er fastsat i nævnte direktiv, og som også er omfattet af aftalen, tilpasses for at sikre, at de svarer til værdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at tilpasse de tærskelværdier i direktiv 2014/25/EU, som ikke er omfattet af aftalen.

(4)

Direktiv 2014/25/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 15 i direktiv 2014/25/EU foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »418 000 EUR« til »443 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 4.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/19


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2365

af 18. december 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdensorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/24/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. De tærskelværdier for offentlige kontrakter, som er fastsat i nævnte direktiv, og som også er omfattet af aftalen, tilpasses for at sikre, at de svarer til værdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at tilpasse de tærskelværdier i direktiv 2014/24/EU, som ikke er omfattet af aftalen.

(4)

Direktiv 2014/24/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2014/24/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »135 000 EUR« til »144 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »209 000 EUR« til »221 000 EUR«.

2)

I artikel 13, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »209 000 EUR« til »221 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 4.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2366

af 18. december 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (1), særlig artikel 9, stk. 4, andet afsnit, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdensorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/23/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder og ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. De tærskelværdier for offentlige kontrakter, som er fastsat i nævnte direktiv, og som også er omfattet af aftalen, tilpasses for at sikre, at de svarer til værdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at tilpasse de tærskelværdier i direktiv 2014/23/EU, som ikke er omfattet af aftalen.

(4)

Direktiv 2014/23/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 4.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2367

af 18. december 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (1), særlig artikel 68, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdensorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2009/81/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. De tærskelværdier for offentlige kontrakter, som er fastsat i nævnte direktiv, og som også er omfattet af aftalen, tilpasses for at sikre, at de svarer til værdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn bør tærskelværdierne i direktiv 2009/81/EF tilpasses efter de justerede værdier i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (4). Direktiv 2009/81/EF bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »418 000 EUR« til »443 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 4.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2368

af 18. december 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 (2) indførte Kommissionen en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 gav imidlertid ikke mulighed for, at virksomheder, der ikke eksporterede garn med høj styrke af polyestere i den oprindelige undersøgelsesperiode, kunne anmode om en undersøgelse af, om de også kunne være omfattet af den toldsats, der pålægges de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven.

(3)

En sådan undersøgelse ville kunne foretages, hvis Kommissionen modtager tilstrækkelig dokumentation fra en ny eksportør eller producent i det pågældende eksportland for, at denne 1) ikke har eksporteret varen i den undersøgelsesperiode, som foranstaltningerne var baseret på, 2) ikke er forretningsmæssigt forbundet med en eksportør eller producent, der er omfattet af de indførte foranstaltninger, og 3) enten har eksporteret de pågældende varer eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse om at eksportere en betydelig mængde til Unionen efter udløbet af undersøgelsesperioden.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 bør derfor ændres, for at nye eksportører kan få mulighed for at anmode om en sådan undersøgelse.

(5)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036.

(6)

På baggrund af ovenstående bør artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 tilføjes følgende stk. 5:

»5.   Hvis en part i Folkerepublikken Kina over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for:

a)

at denne ikke eksporterede de varer, der er beskrevet i stk. 1, med oprindelse i Folkerepublikken Kina i den oprindelige undersøgelsesperiode (1. juli 2008-30. juni 2009),

b)

at denne ikke er forretningsmæssigt forbundet med en eksportør eller producent, der er omfattet af de foranstaltninger, som indføres ved denne forordning, og

c)

at denne enten har eksporteret de varer, der er beskrevet i stk. 1, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse om at eksportere en betydelig mængde til Unionen efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode,

kan Kommissionen ændre bilag I med henblik på at lade nævnte part være omfattet af tolden for samarbejdsvillige producenter, der ikke indgår i stikprøven, dvs. 5,3 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 af 24. februar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 49 af 25.2.2017, s. 6).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2369

af 18. december 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 (2) blev vedtaget, da der ved audit gennemført af Kommissionens audittjeneste blev konstateret mangler i Tyrkiet i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol af produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen, og da medlemsstater indberettede sendinger af toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, der ikke levede op til EU's mikrobiologiske standarder.

(2)

Ved den seneste af de af Kommissionens audittjeneste gennemførte audit, der fandt sted i september 2015, blev det konstateret, at der fortsat var betydelige mangler ved systemet til kontrol af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen. Tyrkiets kompetente myndigheder fremlagde oplysninger vedrørende de korrigerende foranstaltninger, der er blevet iværksat for at afhjælpe de pågældende mangler. Imidlertid er en række af disse mangler, navnlig for så vidt angår laboratoriernes kapacitet, fortsat til stede.

(3)

På grund af arten af de pågældende produkter bør anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 derfor forlænges, indtil der er opnået tilstrækkelige garantier, indtil test foretages af medlemsstaterne viser, at sendingerne opfylder kravene, og indtil det er bekræftet ved en opfølgende audit, at det er muligt at ophæve foranstaltningerne.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 ændres datoen »31. december 2017« til »31. december 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 af 31. juli 2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum (EUT L 205 af 1.8.2013, s. 1).


AFGØRELSER

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/28


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2370

af 18. december 2017

til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«), der i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger, der skal træffes både i Unionen og i tredjelande til bekæmpelse af sådan spredning.

(2)

Unionen gennemfører aktivt strategien og iværksætter de foranstaltninger, der er anført i kapitel III deri, navnlig ved at frigive finansielle midler til støtte for specifikke projekter med henblik på fremme af det multilaterale ikkespredningssystem og af multilaterale tillidsskabende foranstaltninger. Haagadfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler (»kodeksen«) er en integrerende del af dette multilaterale ikkespredningssystem.

(3)

Den 17. november 2003 vedtog Rådet fælles holdning 2003/805/FUSP (1). Nævnte fælles holdning opfordrer bl.a. til, at Unionen fremmer, at så mange lande som muligt tilslutter sig kodeksen, navnlig dem med ballistiske missilkapaciteter, samt til yderligere udvikling og gennemførelse af kodeksen, navnlig dens tillidsskabende foranstaltninger, og fremme af en tættere forbindelse mellem kodeksen og De Forenede Nationers (FN's) multilaterale ikkespredningssystem.

(4)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet konklusioner og dokumentet »Nye EU-aktionslinjer i bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben WMD og deres fremføringsmidler«. Dokumentet fastslår bl.a., at spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) og deres fremføringsmidler fortsat udgør en af de største sikkerhedsudfordringer, og at ikkespredningsaktiviteter udgør en væsentlig del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(5)

Den 18. december 2008 vedtog Rådet afgørelse 2008/974/FUSP (2) til støtte for kodeksen inden for rammerne af gennemførelsen af strategien.

(6)

Den 23. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/423/FUSP (3). Nævnte afgørelse har gjort det muligt effektivt at fremme kodeksens universelle karakter og overholdelsen af dens principper.

(7)

Den 15. december 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/913/FUSP (4). Nævnte afgørelse har været med til at styrke kodeksens profil og har derved lettet nye medlemmers tilslutning til kodeksen. Det er en prioritet for Unionen at fortsætte dialogen blandt stater, der har tilsluttet sig kodeksen, og blandt ikketilsluttede stater med henblik på yderligere at fremme kodeksens universelle karakter samt dens gennemførelse og forbedring. Nærværende afgørelse bør bidrage til denne proces.

(8)

Mere generelt giver den fortsatte spredning af ballistiske missiler, der kan fremføre WMD, anledning til stigende bekymring for det internationale samfund, navnlig de igangværende missilprogrammer i Mellemøsten, Nordøstasien og Sydøstasien.

(9)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»Sikkerhedsrådet«) understregede i resolution (UNSCR) 1540 (2004) og gentog i UNSCR 1977 (2011) og 2325 (2016), at spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og pålagde stater bl.a. at afholde sig fra på nogen måde at støtte ikkestatslige aktører i at udvikle, erhverve, fremstille, besidde, transportere, afhænde eller anvende nukleare, kemiske eller biologiske våben og deres fremføringsmidler. Truslen mod den internationale fred og sikkerhed fra nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler blev bekræftet på ny i UNSCR 1887 (2009) om ikkespredning af kernevåben og atomnedrustning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I overensstemmelse med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«), hvis mål er at opretholde, gennemføre og styrke de multilaterale nedrustnings- og ikkespredningstraktater og -aftaler, skal Unionen yderligere støtte den universelle karakter, fulde gennemførelse og styrkelse af Haagadfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler (»kodeksen«).

2.   Aktiviteterne til støtte for kodeksen, der svarer til foranstaltninger i tråd med strategien, skal bestå af regionale og subregionale workshopper, konferencer, ekspertbesøg, forskning, information og kommunikation samt sideløbende arrangementer i tilknytning til internationale konferencer.

3.   Formålet med aktiviteterne er:

a)

at fremme et stadig større antal staters tilslutning til kodeksen og i sidste ende dens universelle karakter

b)

at støtte kodeksens fulde gennemførelse

c)

at fremme dialog blandt stater, der har tilsluttet sig kodeksen, og blandt ikketilsluttede stater med henblik på at bidrage til at opbygge tillid og gennemsigtighed, tilskynde til tilbageholdenhed og skabe større stabilitet og sikkerhed for alle

d)

at synliggøre kodeksen yderligere og øge den offentlige bevidsthed om risici og trusler fra spredningen af ballistiske missiler

e)

at undersøge, navnlig gennem videnskabelige undersøgelser, mulighederne for at styrke kodeksen og fremme samarbejdet mellem kodeksen og andre relevante multilaterale instrumenter, såsom missilteknologikontrolregimet, UNSCR 1540 (2004) og De Forenede Nationers register over rumgenstande.

4.   Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

Artikel 2

1.   Den højtstående repræsentant (HR) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de projekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, varetages af Fondation pour la recherche stratégique (FRS). FRS udfører denne opgave under HR's ansvar. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige arrangementer med FRS.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 1 878 120,05 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen fører tilsyn med, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en tilskudsaftale med FRS om referencebeløbet efter vedtagelsen af denne afgørelse. Tilskudsreglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (5) finder anvendelse på denne tilskudsaftale. Det skal fremgå af aftalen, at FRS sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den i stk. 3 omhandlede tilskudsaftale snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af tilskudsaftalen.

Artikel 4

1.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra FRS. Disse rapporter danner grundlag for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse udløber 40 måneder efter indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, om handlede tilskudsaftale. Den udløber dog seks måneder efter ikrafttrædelsen, hvis der ikke er indgået nogen tilskudsaftale inden da.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2003/805/FUSP af 17. november 2003 om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34).

(2)  Rådets afgørelse 2008/974/FUSP af 18. december 2008 til støtte for den internationale Haagadfærdskodeks mod spredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 91).

(3)  Rådets afgørelse 2012/423/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben og af Rådets fælles holdning 2003/805/FUSP (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 74).

(4)  Rådets afgørelse 2014/913/FUSP af 15. december 2014 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 360 af 17.12.2014, s. 44).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

1.   MÅL

Denne afgørelses overordnede mål er at fremme den universelle karakter af Haagadfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler (»kodeksen«) og dens fulde gennemførelse og styrkelse gennem specifikke foranstaltninger i tråd med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

Denne afgørelse vil supplere Unionens diplomatiske engagement med de stater, der har tilsluttet sig kodeksen, og ikketilsluttede stater. I den forbindelse er Unionens relevante budskaber:

a)

til de tilsluttede stater:

i)

vigtigheden af kodeksens fulde gennemførelse, navnlig via de i kodeksen omhandlede årlige erklæringer og meddelelser forud for opsendelsen,

ii)

tilskyndelse til fuldt ud at udnytte kodeksen som et middel til at fremme gennemsigtighed og tillid, både regionalt og internationalt, og til at bidrage til at begrænse og forebygge spredningen af ballistiske missiler, der kan fremføre masseødelæggelsesvåben (WMD)

b)

til ikketilsluttede stater:

i)

tilskyndelse til at tilslutte sig kodeksen og derved bidrage til en mere omfattende multilateral indsats for at forebygge spredningen af WMD og deres fremføringsmidler,

ii)

at udnytte kodeksens bestemmelser til at mindske regionale spændinger og til at opbygge tillid og dermed fremme større sikkerhed for alle.

Desuden skal denne afgørelse anvendes til at hjælpe med at finansiere et begrænset antal forskningsdokumenter om synergierne mellem kodeksen og andre relevante multilaterale instrumenter såsom missilteknologikontrolregimet (MTCR), UNSCR 1540 (2004) og De Forenede Nationers register over rumgenstande.

Endelig tager denne afgørelse sigte på at støtte den igangværende politiske dialog i det internationale samfund om sikkerhed og bæredygtighed i det ydre rum, navnlig ved at yde et begrænset finansielt bidrag til de årlige konferencer, der afholdes af FN's Institut for Nedrustningsforskning (UNIDIR) i Genève.

2.   FORANSTALTNINGER

2.1.   Foranstaltningernes mål

a)

at fremme et stadigt større antal staters tilslutning til kodeksen og i sidste ende dens universelle karakter

b)

at støtte de tilsluttede staters fulde gennemførelse af kodeksen

c)

at fremme dialog blandt stater, der har tilsluttet sig kodeksen, og blandt ikketilsluttede stater med henblik på at bidrage til at opbygge tillid og gennemsigtighed, tilskynde til tilbageholdenhed og skabe større stabilitet og sikkerhed for alle

d)

at synliggøre kodeksen yderligere og øge den offentlige bevidsthed om risici og trusler fra spredningen af ballistiske missiler

e)

at undersøge, navnlig gennem videnskabelige undersøgelser, mulighederne for at styrke kodeksen og fremme samarbejdet mellem kodeksen og andre relevante multilaterale instrumenter, såsom MTCR og UNSCR 1540 (2004).

2.2.   Beskrivelse af foranstaltningerne

a)

FRS tilrettelægger opsøgende aktiviteter i form af regionale og/eller subregionale seminarer og ekspertmissioner med henblik på at:

i)

øge kendskabet til risici og udfordringer i forbindelse med spredningen af ballistiske missiler

ii)

skabe en platform, hvor relevante eksperter kan føre uformelle drøftelser (»Chatham House-reglerne«) om strategiske spørgsmål og dermed bidrage til at opbygge tillid mellem staterne, og

iii)

at fremme Unionens mål om kodeksens universelle karakter, fulde gennemførelse og styrkelse.

FRS afholder op til ni regionale og/eller subregionale arrangementer, herunder i Latinamerika og Caribien, i Mellemøsten/Afrika og i Sydøstasien, samt op til seks landespecifikke ekspertmissioner for ikketilsluttede stater. Alle sådanne arrangementer skal gennemføres i tæt samarbejde med de respektive værtsregeringers myndigheder og i givet fald andre relevante forskningsmiljøer

b)

FRS afholder op til seks sideløbende arrangementer om kodeksen i tilknytning til internationale konferencer, navnlig kodeksens årlige ordinære møde i Wien og mødet i FN's Generalforsamlings Første Komité i New York. Sådanne sideløbende arrangementer vil blive udformet med henblik på at hjælpe med til at udbygge forholdet mellem kodeksen og FN i overensstemmelse med resolution 71/33, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 5. december 2016

c)

FRS vil i tæt samarbejde med de relevante myndigheder arrangere et besøg af en international ekspertgruppe til et raketaffyringssted i overensstemmelse med kodeksens artikel 4, litra a), nr. ii), tredje led

d)

FRS vil fra det tildelte tilskud fra Unionen overføre tre gange beløbet på 29 240,00 EUR til UNIDIR for at bidrage til finansieringen af UNIDIR's årlige konferencer om sikkerhed i rummet og dermed bidrage til det overordnede mål om støtte til kodeksen. FRS og UNIDIR vil sikre Unionens synlighed på disse konferencer i en grad, der svarer til størrelsen af EU's bidrag

e)

FRS vil bestille og offentliggøre mindst fire forskningspapirer om emner i tilknytning til kodeksen, herunder et eller flere forskningspapirer om forholdet mellem kodeksen og andre relevante multilaterale instrumenter, såsom MTCR og UNSCR 1540 (2004). Med henblik herpå vil FRS anmode om bidrag fra alle forskningsinstitutter, der indgår i eller har tilknytning til EU's konsortium for ikkespredning. Emnerne for forskningspapirerne vil blive aftalt mellem FRS og de relevante tjenestegrene i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

f)

FRS vil foranstalte kommunikations- og informationsaktiviteter med det dobbelte mål at øge kodeksens synlighed og Unionens bidrag hertil. FRS vil udarbejde en detaljeret kommunikations- og informationsplan, som godkendes af EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.

2.3.   Foranstaltningernes resultater

a)

forøgelse af antallet af stater, der er tilsluttet kodeksen

b)

en bedre gennemførelse af kodeksen af de tilsluttede stater

c)

større bevidsthed blandt politiske beslutningstagere, lovgivere, eksperter og den brede offentlighed om betydningen af, at stater tilslutter sig og gennemfører kodeksen

d)

større synliggørelse af Unionens indsats for at fremme kodeksens universelle karakter, fulde gennemførelse og styrkelse.

3.   PARTNERE I FORANSTALTNINGERNE

FRS, der handler i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, vil fortsætte med at udvikle effektive partnerskaber med interesserede regionale og subregionale organisationer, statslige myndigheder, forskningsinstitutioner og andre relevante organer.

FRS vil arbejde tæt sammen med UNIDIR om den i punkt 2.2. e) nævnte foranstaltning.

4.   SAMSPIL MED EU'S INDSATS

På grundlag af regelmæssig feedback fra FRS om dets aktiviteter kan Unionen beslutte at supplere denne indsats med målrettede diplomatiske tiltag, der har til formål at øge bevidstheden om vigtigheden af, at stater tilslutter sig og gennemfører kodeksen.

5.   FORANSTALTNINGERNES BEGUNSTIGEDE

a)

både stater, der har tilsluttet sig kodeksen, og ikketilsluttede stater

b)

regeringsembedsmænd, politiske beslutningstagere, lovgivere, eksperter

c)

internationale, regionale og subregionale organisationer

d)

forskningsmiljøer og civilsamfundet

e)

formanden for kodeksen.

6.   STED

FRS udvælger i samråd med de relevante tjenestegrene i EU-Udenrigstjenesten potentielle steder til møderne, workshopperne og de andre arrangementer. De kriterier, der anvendes til at vælge stederne, omfatter viljen og engagementet hos en relevant stat eller mellemstatslig organisation i en bestemt region med hensyn til at være vært for det pågældende arrangement. Specifikke placeringer af landebesøg eller landespecifikke aktiviteter vil afhænge af indbydelser fra interesserede stater eller mellemstatslige organisationer.

7.   VARIGHED

Tiltagenes samlede varighed anslås til 36 måneder.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/34


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2371

af 18. december 2017

om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/486/FUSP (1) om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Den 20. november 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/2161 (2), som ændrede afgørelse 2014/486/FUSP, forlængede mandatet indtil den 31. maj 2019 og fastsatte et finansielt referencegrundlag for EUAM Ukraine for samme periode.

(3)

Efter henstilling fra den øverstbefalende for den civile operation besluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 13. december 2017 at åbne en regional tilstedeværelse i Odessa.

(4)

Der bør derfor fastsættes et revideret finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. maj 2019, og afgørelse 2014/486/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

EUAM Ukraine gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/486/FUSP erstattes artikel 14, stk. 1, femte og sjette afsnit, af følgende:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUAM Ukraine for perioden fra den 1. december 2017 til den 31. maj 2019 udgør 33 843 302,49 EUR.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/486/FUSP af 22. juli 2014 om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUT L 217 af 23.7.2014, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2161 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUT L 304 af 21.11.2017, s. 48).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/35


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/2372

af 16. juni 2017

om statsstøtte SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) som forventes gennemført af Bulgarien til fordel for BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD og BDZ Cargo EOOD samt andre foranstaltninger

(meddelt under nummer C(2017) 4051)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte bemærkninger i henhold til ovennævnte bestemmelser (1), under hensyntagen til disse bemærkninger og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 18. maj 2011 anmeldte Bulgarien en række foranstaltninger til Kommissionen til fordel for BDZ Holding EAD SA (2) (»BDZ Holding«) og dettes datterselskaber BDZ Passenger EOOD (»BDZ Passenger«) og BDZ Cargo EOOD (»BDZ Cargo«).

(2)

Ved brev af 20. maj 2011 sendte Bulgarien yderligere oplysninger til Kommissionen. Ved brev af 15. juli 2011 og 28. september 2011 anmodede Kommissionen Bulgarien om yderligere oplysninger. Bulgarien fremsendte yderligere oplysninger til Kommissionen ved brev af 5. september 2011 og 7. oktober 2011.

(3)

Ved brev af 9. november 2011 meddelte Kommissionen de bulgarske myndigheder, at den havde besluttet at indlede den procedure, der er fastsat i traktatens artikel 108, stk. 2, i henseende til foranstaltningerne (»indledningsafgørelsen«). Ved brev af 12. januar 2012 sendte Bulgarien sine bemærkninger til indledningsafgørelsen.

(4)

Indledningsafgørelsen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger.

(5)

Kommissionen modtog bemærkninger fra én interesseret part. Den videresendte dem ved brev af 16. maj 2012 til Bulgarien, som fik mulighed for at reagere herpå. Bulgariens bemærkninger blev fremsendt ved brev af 13. juni 2012. Ved brev af 10. december 2012 meddelte Kommissionen den interesserede part, at den ikke-fortrolige version af vedkommendes bemærkninger var blevet videresendt til Bulgarien.

(6)

Ved brev af 12. april 2012, 24. juli 2012, 10. december 2012, 7. maj 2013, 5. november 2013, 6. maj 2014, 6. juni 2014, 29. juli 2014, 29. april 2015, 14. december 2015, 26. april 2016, 15. september 2016, 20. oktober 2016 og 3. april 2017 anmodede Kommissionen Bulgarien om yderligere oplysninger.

(7)

Bulgarien fremsendte yderligere oplysninger til Kommissionen ved brev af 7. juni 2012, 28. september 2012, 31. januar 2013, 1. februar 2013, 30. maj 2013, 2. oktober 2013, 15. oktober 2013, 2. december 2013, 3. januar 2014, 6. februar 2014, 22. april 2014, 14. maj 2014, 23. juni 2014, 4. august 2014, 20. august 2014, 1. september 2014, 13. september 2014, 23. september 2014, 1. juni 2015, 9. december 2015, 20. januar 2016, 31. maj 2016, 12. oktober 2016 og 7. november 2016.

(8)

Ved brev af 22. april 2014 og 12. oktober 2016 trak Bulgarien sin anmeldelse af omstruktureringsstøtten til BDZ Holding, som var en af de i betragtning 1 omhandlede støtteforanstaltninger, tilbage. Ved brev af 5. april 2017 ændrede Bulgarien sin anmeldelse ved at nedsætte det gældsbeløb, som var påtænkt eftergivet ifølge den gældseftergivelsesordning, som optrådte blandt de i betragtning 1 omhandlede foranstaltninger.

(9)

Ved brev af 7. november 2016 accepterede Bulgarien undtagelsesvis, at nærværende afgørelse alene vedtages og offentliggøres på engelsk.

2.   BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE

2.1.   STØTTEMODTAGEREN

(10)

Modtageren af støtteforanstaltningerne er BDZ Holding og dets datterselskaber, BDZ Passenger og BDZ Cargo, som er 100 % statsejede selskaber, der leverer passagerbefordring og godstransport ad jernbane mod betaling i Bulgarien.

(11)

BDZ Holding (4) er et aktieselskab, der blev stiftet i 2001, da de bulgarske statsbaner blev opdelt i et nationalt jernbaneinfrastrukturselskab (»NRIC«) og et transportselskab (»BDZ Holding«).

(12)

I 2007 blev BDZ Holding omdannet til en holdingstruktur, og selskabet stiftede tre datterselskaber inden for godstransport, passagerbefordring og trækkrafttjenester. Moderselskabet BDZ Holding ejede passager- og godsvognene og lokomotiverne, som det leasede til sine datterselskaber. Disse var ansvarlige for vedligeholdelsen af det rullende materiel. BDZ Holding var også ansvarlig for afbetaling af gæld, der var opstået før omstruktureringen. Da denne struktur i 2010 viste sig at være ineffektiv, blev trækkrafttjenesterne fusioneret ind i BDZ Holding.

(13)

I 2011 blev ejendomsretten til passager- og godsvogne og lokomotiver overført fra BDZ Holding til datterselskaberne BDZ Passenger og BDZ Cargo. BDZ Holding bevarede ejendomsretten til alle ikke-erhvervsmæssige aktiver.

(14)

BDZ Holding har sit registrerede kontor i Sofia, Bulgarien, og driver sine passager- og godstransporttjenester i hele Bulgarien, som er fuldt ud berettiget til regionalstøtte i medfør af traktatens artikel 107, stk. 3, litra a).

(15)

BDZ Cargo er et selskab med begrænset ansvar, der driver virksomhed på det internationale og nationale marked for jernbanegodstransport. Bulgarien liberaliserede markedet for jernbanegodstransport i 2007. Siden er flere private selskaber trådt ind på markedet. I 2016 var BDZ Cargos markedsandel (i nettotonkilometer) 43 %, og selskabets primære konkurrenter var Bulgarian Railway Company (25 %), DB Schenker Rail Bulgaria (18 %), Bulmarket (6 %) og Rail Cargo (4 %).

(16)

BDZ Passenger er et selskab med begrænset ansvar, der er den eneste leverandør af national passagerbefordring i Bulgarien. BDZ Passenger varetager en forpligtelse til offentlig tjeneste (»PSO«), der udgør ca. 90 % af markedet for jernbanepassagerbefordring. BDZ Passengers PSO-kontrakt blev undertegnet i 2009 med en løbetid på 15 år (2010-2025).

2.2.   BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE OG BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF PROCEDUREN

(17)

I indledningsafgørelsen udpegede Kommissionen fire foranstaltninger som potentiel statsstøtte til BDZ Holding og dets datterselskaber BDZ Passager og BDZ Cargo:

a)

Foranstaltning 1: omstruktureringsstøtte bestående af seks kapitalforhøjelser til BDZ Holding på i alt 550 mio. BGN (281 mio. EUR (5))

b)

Foranstaltning 2: eftergivelse af gæld opstået før 2007

c)

Foranstaltning 3: BDZ-Holdings misligholdelse af forfalden gæld til infrastrukturforvalteren (NRIC)

d)

Foranstaltning 4: statens udbetaling af momsrefusion til BDZ Holding.

2.2.1.   FORANSTALTNING 1: OMSTRUKTURERINGSSTØTTE

(18)

Bulgarien påtænkte at yde omstruktureringsstøtte i form af seks kapitalforhøjelser til BDZ Holding på i alt 550 mio. BGN (281 mio. EUR) i årene 2011-2016 og anmeldte denne omstruktureringsstøtte til Kommissionen i 2011. Imidlertid har de relevante offentlige myndigheder hidtil ikke truffet en endelig afgørelse om at yde støtten, og midlerne er ikke blevet udbetalt til BDZ Holding.

(19)

I indledningsafgørelsen fandt Kommissionen, at omstruktureringsstøtten ville udgøre statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, og udtrykte tvivl om, hvorvidt støtten ville være forenelig med det indre marked.

2.2.2.   FORANSTALTNING 2: EFTERGIVELSE AF GÆLD OPSTÅET FØR 2007

(20)

Ifølge de oplysninger, som Bulgarien fremsendte, havde BDZ Holding og dets datterselskaber før Bulgariens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 samlede forpligtelser og henlæggelser for i alt 806 729 558 BGN (412 mio. EUR) pr. 31. december 2006.

(21)

BDZ Holdings forpligtelser og henlæggelser bestod af i) lån fra finansielle institutioner som Kreditanstalt für Wiederaufbau (»KfW«), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (»EBRD«) og Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (»IBRD«), der primært skulle finansiere modernisering af det rullende materiel, men også ii) handelsrelaterede forpligtelser, bl.a. over for det bulgarske jernbaneinfrastrukturselskab NRIC, henlæggelser og forpligtelser over for personale og forsikringsselskaber samt andre forpligtelser, herunder dem, der følger af en aftale om indkøb af rullende materiel indgået mellem BDZ Holding, Siemens og KfW i 2005. Disse forpligtelser og henlæggelser er vist i tabel 1 med angivelse af beløb.

Tabel 1

Oversigt over BDZ Holdings og dets datterselskabers forpligtelser og henlæggelser pr. 31. december 2006

(mio. BGN)

 

BDZ Holdings og dets datterselskabers samlede forpligtelser pr. 31. december 2006

Forpligtelser over for finansielle institutioner

201,1

Siemens/KfW-aftalen

307,5

Handelsrelaterede forpligtelser

244,5

Forpligtelser over for personale og forsikringsselskaber

26,4

Andre forpligtelser, herunder skat og henlæggelser

27,2

Samlet balance

806,7

(22)

Bulgarien påtænkte en overtagelse af samtlige eller visse af de forpligtelser, som BDZ Holding og dets datterselskaber havde indgået før den 1. januar 2007.

(23)

I indledningsafgørelsen fandt Kommissionen, at annullering af gæld ville udgøre statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, og udtrykte tvivl om, hvorvidt støtten ville være forenelig med det indre marked. Bulgarien påberåbte sig ikke anvendelsen af og begrundede ikke, om foranstaltningen var i overensstemmelse med de relevante krav i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber (6). Kommissionen kunne derfor ikke lægge sig fast på en holdning til støttens forenelighed med det indre marked.

2.2.3.   FORANSTALTNING 3: MISLIGHOLDELSE FRA BDZ HOLDINGS OG DETS DATTERSELSKABERS SIDE AF FORFALDEN GÆLD TIL INFRASTRUKTURFORVALTEREN (NRIC)

(24)

Ifølge Bulgariens oplysninger havde BDZ Holding og dets datterselskaber ikke betalt alle de infrastrukturudgifter, de skyldte NRIC. Derfor blev der i indledningsafgørelsen angivet udestående handelsrelaterede forpligtelser over for NRIC for i alt 45 mio. BGN.

(25)

Eftersom Bulgarien ikke gjorde rede for oprindelsen til og udviklingen i disse handelsrelaterede forpligtelser, fandt Kommissionen ifølge sin indledningsafgørelse, at den manglende håndhævelse af denne gæld potentielt kunne indebære statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1. I denne henseende bemærkede Kommissionen, at offentlige virksomheders (7) manglende håndhævelse af forpligtelser ifølge retspraksis kan indebære statsstøtte, hvis en tænkt markedsøkonomisk aktør i samme stilling ikke ville have handlet på samme måde som de offentlige virksomheder, men have håndhævet dem (8). Kommissionen var imidlertid ikke i besiddelse af den præcise faktuelle dokumentation for, at NRIC ikke havde truffet de forholdsregler, som en forudseende kreditor i samme stilling ville have truffet. Derfor opfordrede Kommissionen Bulgarien til at fremsende oplysninger om, hvorvidt og hvordan NRIC havde forsøgt at håndhæve de samlede forpligtelser.

(26)

I det omfang foranstaltningen skulle blive anset for at indebære statsstøtte, udtrykte Kommissionen også tvivl om, hvorvidt den var forenelig med det indre marked set i sammenhæng med den på daværende tidspunkt anmeldte omstruktureringsstøtte og ledsagende omstruktureringsplan. I den henseende opfordrede Kommissionen Bulgarien til at supplere omstruktureringsplanen ved at fremsende oplysninger om, hvordan den omhandlede gæld til NRIC ville blive betalt.

2.2.4.   FORANSTALTNING 4: STATENS UDBETALING AF REFUSION AF FEJLAGTIGT OPKRÆVET MOMS TIL BDZ HOLDING

(27)

Ifølge de oplysninger, som de bulgarske myndigheder havde fremsendt, havde Bulgarien tidligere udbetalt momsrefusioner for 72 mio. BGN (36,7 mio. EUR) til BDZ Holding.

(28)

Eftersom Bulgarien i forbindelse med indledningsafgørelsen ikke gjorde rede for årsagerne til momsrefusionen, eller hvorvidt den overholdt Rådets direktiv 2006/112/EF (9), anså Kommissionen momsrefusionen for potentielt at kunne indebære statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1. I den henseende bemærkede Kommissionen, at begrebet støtte ifølge retspraksis ikke kun rummer positive fordele, men også foranstaltninger, som i forskellige former letter byrder, der normalt indgår i en virksomheds budget. Derfor opfordrede Kommissionen Bulgarien til at fremsende yderligere oplysninger om årsagerne til momsrefusionen til BDZ Holding.

3.   BEMÆRKNINGER FRA EN INTERESSERET PART

(29)

En konkurrent til BDZ Cargo inden for jernbanegodstransport som ikke ønskede sin identitet offentliggjort, fremsendte bemærkninger om to af de i indledningsafgørelsen nævnte foranstaltninger.

(30)

Med hensyn til den planlagte omstruktureringsstøtte (foranstaltning 1) foreslog konkurrenten, at BDZ Holding og dets datterselskaber, BDZ Passenger and BDZ Cargo, burde sælge deres uudnyttede lokomotiver som en kompenserende foranstaltning Konkurrenten anførte, at BDZ Holding ikke lod de konkurrenter, der ikke havde rådighed over midler til at købe eller lease lokomotiver for, få adgang til sin uudnyttede flåde.

(31)

Med hensyn til BDZ Holdings og dets datterselskabers misligholdelse af gæld til NRIC (foranstaltning 3) anførte konkurrenten, at den manglende inddrivelse af den akkumulerede gæld til NRIC giver BDZ Holding og dets datterselskaber en konkurrencefordel, fordi alle godstransportører har pligt til at betale de samme afgifter. Konkurrenten forlangte endvidere, at det blev pålagt BDZ at træffe kompenserende foranstaltninger i overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder og retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber, og at BDZ Cargo blev privatiseret på markedsvilkår.

4.   BULGARIENS BEMÆRKNINGER

(32)

I sit svar på indledningsafgørelsen og i efterfølgende skrivelser fremsendte Bulgarien bemærkninger om og gjorde yderligere rede for de forhold, som Kommissionen henviste til i indledningsafgørelsen.

4.1.   FORANSTALTNING 1: OMSTRUKTURERINGSSTØTTE — TILBAGETRÆKNING AF ANMELDELSEN

(33)

Ved brev af 22. april 2014 trak Bulgarien sin anmeldelse af omstruktureringsstøtten tilbage. Imidlertid blev omstruktureringsstøtten nævnt i senere fremsendte skrivelser og derefter trukket endeligt tilbage ved brev af 7. november 2016.

(34)

De bulgarske myndigheder oplyste, at de i stedet for omstruktureringsstøtte til BDZ Holding havde til hensigt at refinansiere BDZ Holdings forpligtelser ved at eftergive en del af den gæld, der var påløbet og udestående før Bulgariens tiltrædelse.

4.2.   FORANSTALTNING 2: EFTERGIVELSE AF GÆLD OPSTÅET FØR 2007

(35)

Bulgarien forklarede, at det samlede beløb for BDZ Holdings forpligtelser og henlæggelser den 31. december 2006, dagen før landets tiltrædelse af Unionen, var 806,7 mio. BGN (412 mio. EUR), som vist i tabel 1. Bulgarien forventede at eftergive BDZ Holding et gældsbeløb på 601,9 mio. BGN (307,1 mio. EUR), efter at BDZ Holdings indfriede forpligtelser og dets finansielle behov var taget i betragtning. Imidlertid ændrede Bulgarien ved brev af 5. april 2017 sin anmeldelse og anmodede Kommissionen om at godkende en gældseftergivelse på 223,45 mio. BGN (114,25 mio. EUR). Efter ændringen af anmeldelsen andrager den gæld, der påtænkes eftergivet, inklusive strafrenter, i) udestående gæld stiftet før tiltrædelsen til KfW IPEX Bank og ii) gæld til obligationsejere i forbindelse med obligationsudstedelsen med ISIN-kode BG2100032072 fra 19. november 2007 og til finansministeriet stiftet for at refinansiere gæld fra før tiltrædelsen til KfW IPEX Bank, EBRD, IBRD NRIC og NEC AD. Bulgarien tilsendte Kommissionen oplysninger om udestående beløb, der stadig ikke var indfriet, ledsaget af tilhørende forklaringer som følger (se tabel 2).

Tabel 2

BDZ Holdings forpligtelser pr. 31. december 2006, som påtænktes eftergivet

Kreditorkategori/beløb i BGN pr. 31. marts 2017

BDZ's udestående gæld i BGN pr. 31. december 2006 (gæld opstået før tiltrædelsen)

Lån eller andre gældsinstrumenter, hvorved gæld fra før tiltrædelsen blev refinansieret

 

Udestående gæld fra før tiltrædelsen

Udestående gæld til refinansiering af BDZ's gæld fra før tiltrædelsen

Strafrente

 

a)

Internationale finansielle kreditorer

30 967 919

105 642 950

24 901 981

 

KfW IPEX Bank 80 % dieseldrevne togsæt

0

76 529 380

 

Anden obligationsudstedelse med ISIN-kode BG2100032072, i overensstemmelse med bud på gældsindfrielse fra oktober 2007

EBRD

0

20 980 115

 

Aktiveret statsgaranti for gældsbetaling, som medførte, at BDZ kom i gæld til finansministeriet

IBRD

0

8 133 455

 

Aktiveret statsgaranti for gældsbetaling, som medførte, at BDZ kom i gæld til finansministeriet

KfW IPEX Bank 85 % eldrevne togsæt

30 967 919

0

 

 

b)

Leverandører

0

53 884 257

8 051 694

 

NRIC

0

26 292 761

3 928 815

Anden obligationsudstedelse med ISIN-kode BG2100032072, i overensstemmelse med bud på gældsindfrielse fra oktober 2007

NEC AD

0

27 591 496

4 122 879

Anden obligationsudstedelse med ISIN-kode BG2100032072, i overensstemmelse med bud på gældsindfrielse fra oktober 2007

I alt

30 967 919

159 527 207

32 953 675

 

Kilde: Bulgariens brev af 5. april 2017.

(36)

Med hensyn til forpligtelserne over for IBRD og EBRD forklarede Bulgarien, at disse lån, der var stiftet i 1995, var 100 % statsgaranterede. Eftersom BDZ Holding misligholdt forfaldne afdrag, blev statsgarantien aktiveret, og finansministeriet måtte betale afdragene. I medfør af den bulgarske lov om gæld (10) indtrådte regeringen således pr. datoen for betaling af afdrag i henhold til statsgarantien i kreditors rettigheder som fastlagt i låneaftalerne med BDZ Holding op til summen af de effektuerede betalinger. BDZ Holding er forpligtet til fuldt ud at refundere staten de beløb, som denne har betalt til IBRD og EBRD, inklusive strafrenter. Angående den øvrige gæld, der blev refinansieret ved hjælp af obligationsudstedelsen med ISIN-kode BG2100032072 fra 19. november 2007, fremsendte Bulgarien dokumentation for afbetalingerne på gælden til KfW IPEX Bank, NRIC og NEC AD.

(37)

De bulgarske myndigheder bestrider ikke, at gældseftergivelsen ville indebære statsstøtte til fordel for BDZ Holding, men de mener, at eftergivelsen af gælden ville være forenelig med det indre marked i medfør af punkt 56-60 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber, forstået på nedenstående baggrund.

(38)

For det første var alle forpligtelserne klart konstateret og afgrænset samt opstået før Bulgariens tiltrædelse til Unionen. De var enten registreret i BDZ Holdings koncernregnskab før tiltrædelsesdatoen og/eller hidrørte fra kontrakter, der uigenkaldeligt var indgået før den dato.

(39)

For det andet var alle de forpligtelser, som eftergivelsen skulle omfatte, direkte knyttet til passagerbefordringen og godstransporten og primært opstået ved stiftelse af lån til køb af dieseldrevne og eldrevne togsæt og til reparation og modernisering af godsvogne ejet af selskabet samt til at dække udestående forpligtelser vedrørende levering af jernbanetjenesteydelser, f.eks. forpligtelserne over for NRIC.

(40)

For det tredje var BDZ Holding i 2016 alvorligt gældsramt og opfyldte alle kriterier i den bulgarske lovgivning for at blive underlagt insolvensbehandling. Den ekstra store gæld har forhindret selskabet i at drive virksomhed på et stabilt finansieringsgrundlag. Selskabet har ikke kunnet dække sit behov for kapital ud af egne driftsmidler på grund af de akkumulerede forfaldne forpligtelser. Selskabets internationale kreditorer nægtede at acceptere en omlægning af gælden uden en statsgaranti, hvilket ifølge Bulgarien sandsynligvis ville gøre bekymringen med hensyn til statsstøtte endnu større. BDZ Holdings forretningsplan viser, at det ville være nødvendigt med eftergivelse af gæld stiftet før tiltrædelsen for at forbedre de finansielle indikatorer.

(41)

For det fjerde er gældseftergivelsens eneste formål at fritage BDZ Holding fra den gæld, der er opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen, og normalisere selskabets finansielle situation. Eftergivelsen af denne gæld overstiger ikke, hvad der med rimelighed er nødvendigt for at genoprette selskabets finansielle rentabilitet.

(42)

For det femte ville gældseftergivelsen ikke give BDZ Holding en konkurrencefordel, som kunne forhindre udviklingen af effektiv konkurrence på markedet. Den ville hverken øge BDZ Holdings kapacitet eller ændre selskabets markedsposition eller sætte det i stand til at trænge ind på nye markeder i andre medlemsstater. Endvidere blev nye selskaber ikke afskrækket fra at trænge ind på markedet, idet otte selskaber, ud over BDZ Cargo i øjeblikket driver virksomhed på det bulgarske jernbanetransportmarked (11).

(43)

Bulgarien forklarede desuden, at selskabets vanskelige finansielle situation begrænsede dets muligheder for investering. På grund af manglende ressourcer blev der kun udført de allernødvendigste (rutinemæssige eller akutte) reparationer, og større reparationsarbejder er blevet udskudt. Af passagervognene er 94 % ældre end 15 år, og 90 % af godsvognene er ældre end 29 år. Henholdsvis 90 % af de dieseldrevne togsæt og 45 % af de eldrevne togsæt er ældre end 30 år. Produktiviteten for det rullende materiel og lokomotiverne, der tilhører selskabet, er betydeligt ringere end EU-gennemsnittet. De begrænsede reparationer har resulteret i en støt faldende kvalitet i jernbanetjenesteydelserne og i aflysninger af afgange.

(44)

Bulgarien påpegede også, at BDZ Holding var truet af tvungne genopretningsforanstaltninger såsom salg af aktiver eller spærring af bankkonti fra internationale kreditorers side, efter at High Court of Justice i London havde dømt selskabet til at betale kreditorerne.

4.3.   FORANSTALTNING 3: MISLIGHOLDELSE FRA BDZ HOLDINGS OG DETS DATTERSELSKABERS SIDE AF FORFALDEN GÆLD TIL INFRASTRUKTURFORVALTEREN (NRIC)

Oversigt over BDZ Holdings gæld til NRIC

(45)

Som svar på opfordringen i indledningsafgørelsen til at fremsende oplysninger om, hvorvidt og hvordan NRIC havde inddrevet gammel gæld og tænkt sig at inddrive eller håndhæve udestående gæld, hævdede Bulgarien, at BDZ Holding og dets datterselskaber havde betalt og fortsat regelmæssigt betalte af på deres gæld til NRIC. Til støtte for sin påstand fremsendte Bulgarien oplysninger om udviklingen i de beløb, som BDZ Holding og dets datterselskaber skyldte NRIC i infrastrukturafgifter, elforsyning og andre ledsagende tjenesteydelser som beregnet på grundlag af NRIC's gebyrskala, der gjaldt alle jernbaneselskaber.

(46)

Bulgarien bemærkede, at BDZ Holding, efter indledningsafgørelsen, i perioden november 2011 til august 2016 havde betalt et samlet beløb på 503,2 mio. BGN (257 mio. EUR) til NRIC. Betalingen foregik ved bankoverførsler, hvorved NRIC's gæld til BDZ Holding blev modregnet, og ved konvertering af gæld til aktiver.

NRIC's foranstaltninger til at håndhæve og/eller inddrive gæld fra BDZ Holding

(47)

Bulgarien hævder, at NRIC har taget alle nødvendige skridt til at inddrive de forfaldne forpligtelser fra BDZ Holding og dets datterselskaber, men uden at lægge sag an. Bulgarien bemærker, at der var blevet holdt regelmæssige møder mellem NRIC og BDZ Holding for at drøfte betaling af de udestående forpligtelser. Ligeledes har NRIC regelmæssigt sendt breve, herunder en notars meddelelse (12), til BDZ Holding med krav om betaling af udestående forpligtelser og betaling af renter på de forfaldne forpligtelser (13).

(48)

NRIC har opkrævet morarenter af forfaldne forpligtelser i overensstemmelse med ministerrådets lovdekret nr. 100 af 29. september 2012 om beregning af lovbestemte morarenter ved forsinket betaling i national og udenlandsk valuta (14) (»lovdekret nr. 100«). Bulgarien oplyste, at den årlige lovbestemte morarente ved forsinket betaling af forpligtelser i BGN ifølge lovdekret nr. 100 består af den bulgarske nationalbanks gældende basisrentesats pr. 1. januar eller 1. juli det pågældende år med tillæg af en risikopræmie på 10 %. Pr. september 2016 andrager det skyldige rentebeløb 23,3 mio. BGN (12 mio. EUR).

(49)

Bulgarien hævder, at NRIC handlede som en markedsøkonomisk kreditor, eftersom det var mere økonomisk fornuftigt at inddrive udestående forpligtelser, som begge parter anerkendte, end at indgive en konkursbegæring og risikere, at skyldnerens virksomhed ophørte. Bulgarien anførte, at NRIC ville skulle bære omkostningerne ved en retssag i form af en stempelafgift på 4 % af det krævede beløb. Hvis der var blevet anlagt sag, ville NRIC desuden ikke have kunnet få sit krav indfriet fuldt ud, fordi BDZ Holding og dets datterselskaber ville have skullet indfri alle deres forpligtelser, uden at en bestemt kreditor ville have været privilegeret. Eftersom BDZ Holding og dets datterselskaber er NRIC's største kunder, jf. det forhold at 77 % af NRIC's indtægter kunne tilregnes BDZ Holding og dets datterselskaber i 2015, ville BDZ Holdings konkurs ifølge Bulgarien have fået negative følger for NRIC's rentabilitet og evne til i tilstrækkelig grad at vedligeholde det nationale jernbanenet.

NRIC's gæld til BDZ Holding

(50)

NRIC skyldte BDZ Holding penge for tjenesteydelser, der bl.a. omfattede gratis og nedsatte rejsekort og billetter til NRIC's medarbejdere og deres familie, leje af udendørs og indendørs faciliteter og lokaler, som var BDZ Holdings ejendom, levering af trækkraft, transport af varer ad jernbane, omladning og løbende vedligeholdelse af arbejdstog. Bulgarien anførte, at NRIC i perioden 2008-2011 havde pådraget sig gæld til BDZ Holding og dets datterselskaber for leverede tjenesteydelser på i alt 45 532 415 BGN (23,8 mio. EUR) som vist i Tabel 3. Pr. august 2016 var NRIC's udestående gæld til BDZ Holding 1 094 367 BGN (0,6 mio. EUR).

Tabel 3

NRIC's gæld til BDZ Holding 2008-2011

Fordringer på NRIC i BGN

2008

2009

2010

2011

I alt

BDZ Holding

15 695 566

4 364 383

12 907 606

13 564 860

46 532 415

Konvertering af gæld til aktiver

(51)

Som svar på opfordringen i indledningsafgørelsen til at fremsende oplysninger om, hvorvidt og hvordan NRIC havde tænkt sig at inddrive eller håndhæve udestående gæld, anførte Bulgarien, at NRIC og BDZ Holding indgik aftaler den 1. december 2012 henholdsvis den 31. maj 2013, ifølge hvilke NRIC og BDZ Holding anerkendte visse gensidige fordringer og besluttede at effektuere en delvis betaling af udestående forpligtelser ved en transaktion, hvor gæld blev konverteret til aktiver. Formålet med konverteringen af gæld til aktiver var, at BDZ Holding og dets datterselskaber afviklede deres anerkendte forpligtelser over for NRIC ved at overdrage aktiver til NRIC, som ville være nyttige for dette selskab, og som havde en god likviditet. Denne transaktion var tilladt efter national lov, navnlig artikel 65, stk. 2, i lov om kontrakter og forpligtelser, og retsgrundlaget var ministerrådets afgørelser.

(52)

Bulgarien understregede i sit brev af 7. november 2016, at de konverterede aktiver, inklusive moms, i perioden 2013-2016 beløb sig til i alt 25,9 mio. BGN (13,3 mio. EUR). Første fase af konverteringen, der beløb sig til 23 mio. BGN (11,8 mio. EUR), blev gennemført i december 2013 på grundlag af ministerrådets afgørelse nr. 481/2013 af 12. august 2013. Endvidere blev der konverteret ejendom for henholdsvis 1,1 mio. BGN (0,58 mio. EUR) i december 2015 på grundlag af ministerrådets afgørelse nr. 965/2015 af 10. december 2015 og 1,8 mio. BGN (0,9 mio. EUR) i august 2016 på grundlag af ministerrådets afgørelser nr. 626/2016 af 29. juli 2016. De enkelte aktiver, der var genstand for konverteringerne, var blevet specificeret på forhånd afhængigt af parternes behov for den efterfølgende udnyttelse heraf. Bulgarien oplyste, at NRIC på dette grundlag havde erhvervet 16 ejendomme, bl.a. faciliteterne i færgekomplekset i Varna og kontorbygningen i Stara Zagora.

(53)

Bulgarien oplyste endvidere, at NRCI traf selvstændig beslutning om, hvilke aktiver der havde kommerciel interesse for selskabet. Til støtte for sin påstand bemærkede Bulgarien, at NRIC i august 2016 afslog et forslag om konvertering af gæld til egenkapital i forbindelse med visse aktiver, hvorfor BDZ konverterede aktiver for 1,8 mio. BGN (0,9 mio. EUR) i stedet for 10 mio. BGN (5,1 mio. EUR). Processen var gennemsigtig. De konverterede aktiver var genstand for en vurdering foretaget af uafhængige vurderingsmænd med certifikat fra Bulgariens kammer for uafhængige taksatorer (Chamber of Independent Appraisers in Bulagaria). Værdiansættelsen af aktiverne byggede på markedsrelaterede principper og metoder i overensstemmelse med internationale og europæiske vurderingsstandarder fastlagt i bulgarsk lov. Ifølge Bulgarien kan disse aktiver sælges på ejendomsmarkedet til den vejledende pris, som de uafhængige vurderingsmænd er nået frem til. De endelige priser, som BDZ Holding og NRIC aftalte, var på niveau med priserne i vurderingerne.

(54)

Følgelig mener Bulgarien, at NRIC har handlet som en markedsøkonomisk kreditor, og at konverteringerne af gæld til aktiver var aftalt og blev gennemført på normale markedsvilkår.

4.4.   FORANSTALTNING 4: STATENS UDBETALING AF REFUSION AF FEJLAGTIGT OPKRÆVET MOMS TIL BDZ HOLDING

(55)

Bulgarien oplyser, at BDZ Holding på grund af ukorrekt fortolkning og anvendelse af den gældende nationale lovgivning fejlagtigt havde betalt 72 mio. BGN (36,8 mio. EUR) i moms af sin PSO-kompensation i perioden 1. december 2004 til 29. februar 2008. Fejlen blev opdaget af Det Nationale Agentur for Indtægter under udarbejdelsen af kontorets undersøgelsesrapport i 2009. Bulgarien forklarer, at BDZ Holding tog de nødvendige retslige skridt i henhold til retsplejeloven på beskatnings- og forsikringsområdet (»DOPK«) for at få refunderet den uretmæssigt udbetalte moms. Det uretmæssigt udbetalte momsbeløb blev fastslået i dokumentation fra den nationale forvaltning for indtægter og skatter.

(56)

Bulgarien anfører endvidere, at selskabet havde fået overdraget en PSO ved en PSO-kontrakt af 29. juni 2004, undertegnet i september 2004, mellem det bulgarske transport- og kommunikationsministerium og BDZ Holding. PSO-kompensationen ifølge PSO-kontrakten blev ydet til dækning af tab ved leveringen af transporttjenesteydelser. Desuden var leveringen af tjenesteydelsen og kompensationen herfor ifølge kontraktens vilkår betinget af overholdelsen af krav til antal tog, sæder og afgange. Desuden kunne kompensationen blive nedsat, hvis de specificerede krav til strækninger, sæder og afgange ikke blev overholdt.

(57)

Bulgarien forklarer, at der ifølge artikel 29 i momsloven (»ZDDS«), der var gældende indtil 31. december 2006, i det momsbeløb, der skulle betales af leveringen af tjenesteydelser, også skulle indregnes alle finansielle midler, herunder tilskud, som leverandøren af tjenesteydelserne modtog og inddrog i driften, og som direkte knyttede sig til leveringen af disse tjenesteydelser. Bulgarien forklarede videre, at alle finansielle midler (f.eks. tilskud), der er direkte knyttet til leveringen af varer eller tjenesteydelser, ifølge artikel 20, stk. 6, i ZDDS skal anses for at være bevillinger fra statens eller en anden enheds budget og dermed en yderligere betaling for varer eller tjenesteydelser. På baggrund af udtalelser fra Det Nationale Agentur for Indtægter (15) oplyste Bulgarien, at tilskud udbetalt til dækning af tab på, omkostninger ved eller erhvervelse af aktiver ligger uden for ZDDS's anvendelsesområde, hvilket er tilfældet med PSO-kontrakten. I denne forbindelse klarlagde Bulgarien, at der ifølge nationale bestemmelser kunne ske momsrefusion på grundlag af en momsvurdering foretaget af ligningsmyndighederne efter en efterfølgende kontrol og revision. Desuden understregede de bulgarske myndigheder, at Bulgarien før sin tiltrædelse af Unionen ikke var forpligtet til fuldt ud at harmonisere sin momslov.

(58)

Ifølge de bulgarske myndigheder har bestemmelserne i den bulgarske momslov siden 1. januar 2007, da den nye ZDDS trådte i kraft, været fuldt harmoniseret med direktiv 2006/112/EF. Bulgarien anførte videre, at der i det momsbeløb, der skulle betales af leveringen af tjenesteydelser, ifølge artikel 26, stk. 3, i den nye ZDDS også skulle indregnes alle finansielle midler (f.eks. tilskud), som leverandøren af tjenesteydelserne modtog og inddrog i driften, og som direkte knyttede sig til leveringen af disse tjenesteydelser. Bulgarien forklarede desuden, at alle finansielle midler (f.eks. tilskud), der er direkte knyttet til leveringen af varer eller tjenesteydelser, ifølge den nye ZDDS skal anses for at være bevillinger fra statens eller en anden enheds budget og dermed en yderligere betaling for varer eller tjenesteydelser. Ifølge de bulgarske myndigheder ligger tilskud udbetalt til dækning af tab eller udgifter, herunder erhvervelse eller afvikling af aktiver, uden for den nye ZDDS's anvendelsesområde.

(59)

Ifølge Bulgarien var fejlen, der bestod i ukorrekt opkrævning af moms på indtægter fra leveringen af PSO-tjenesteydelser i perioden 1. december 2004 til 29. februar 2008, blevet opdaget af de kompetente skattemyndigheder i forbindelse med en inspektion. I denne henseende forklarede Bulgarien, at de kompetente skattemyndigheders opdagelse førte til vedtagelse af afgørelser om refusion og en skatterevisionsrapport med nr. 29010038 af 7. februar 2011 i overensstemmelse med retsplejeloven på beskatnings- og forsikringsområdet (16). Bulgarien forklarede endvidere, at momsrefusionsprocedurerne var fastlagt i artikel 128 og 129 i den bulgarske retsplejelov på beskatnings- og forsikringsområdet.

(60)

Derfor udgjorde refusionen af den fejlagtigt opkrævede moms ifølge Bulgarien ikke statsstøtte.

5.   TILBAGETRÆKNING AF ANMELDELSEN

(61)

Som anført i betragtning 32 og 34 trak Bulgarien sin anmeldelse af omstruktureringsstøtten til BDZ Holding (foranstaltning 1) tilbage. De bulgarske myndigheder anførte, at man i stedet havde til hensigt at eftergive gæld, som BDZ Holding havde stiftet før Bulgariens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 (foranstaltning 2).

(62)

Ifølge artikel 10 i Rådets forordning (EU) 2015/1589 kan den berørte medlemsstat trække anmeldelsen tilbage i tide, inden Kommissionen har truffet afgørelse om støtten. Ifølge artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2015/1589 afslutter Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure, hvis den allerede havde indledt den, da anmeldelsen blev trukket tilbage.

(63)

Kommissionen bemærker, at omstruktureringsstøtten endnu ikke er ydet. Eftersom Bulgarien har trukket sin anmeldelse tilbage og ikke vil yde omstruktureringsstøtten på 550 mio. BGN til BDZ Holding, bør den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til traktatens artikel 108, stk. 2, afsluttes, for så vidt angår den anmeldte omstruktureringsstøtte.

6.   VURDERING AF FORANSTALTNINGERNE

(64)

I henhold til traktatens artikel 107, stk. 1, er »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«.

(65)

Kriterierne i traktatens artikel 107, stk. 1, er kumulative. For at det kan fastslås, at en foranstaltning udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, skal alle følgende betingelser derfor være opfyldt:

a)

Støttemodtageren er en virksomhed efter traktatens artikel 107, stk. 1, hvilket indebærer, at den udøver økonomisk virksomhed.

b)

Foranstaltningen er finansieret med statsmidler og kan tilregnes staten.

c)

Foranstaltningen giver en økonomisk fordel.

d)

Denne fordel er selektiv.

e)

Den pågældende foranstaltning fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene og kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

6.1.   FORANSTALTNING 2: EFTERGIVELSE AF GÆLD OPSTÅET FØR 2007

6.1.1.   FOREKOMST AF STATSSTØTTE EFTER ARTIKEL 107, STK. 1, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE (»TRAKTATEN«)

6.1.1.1.    Økonomisk virksomhed og begrebet en virksomhed i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1

(66)

Ifølge fast retspraksis skal Kommissionen først fastslå, hvem der er støttemodtager af foranstaltning 2. Traktatens artikel 107, stk. 1, henviser til begrebet virksomhed ved definitionen af støttemodtageren. Som bekræftet af Unionens domstole behøver en virksomhed ifølge denne bestemmelse ikke at være en enkelt juridisk enhed, men kan omfatte en gruppe af selskaber (17). Det centrale kriterium for bestemmelsen af, hvorvidt der er tale om en virksomhed efter denne bestemmelse, er, om der indgår en »økonomisk enhed«. En økonomisk enhed kan bestå af flere juridiske personer. Denne økonomiske enhed betragtes i så fald som den relevante virksomhed. I denne henseende finder Unionens domstole det relevant, at der forekommer en kontrollerende kapitalandel og andre funktionelle, økonomiske og organisatoriske forbindelser (18).

(67)

I det foreliggende tilfælde anførte Bulgarien, at BDZ Holding er den juridiske enhed, hvis gæld, der var opstået før 2007, vil blive eftergivet. Som anført i betragtning 34, 35 og 36 mener Bulgarien faktisk, at BDZ Holding er den eneste støttemodtager af foranstaltning 2. Imidlertid tyder flere oplysninger på, at den pågældende virksomhed ikke er begrænset til den juridiske person BDZ Holding alene.

(68)

For det første skal det med hensyn til ejerforhold bemærkes, at BDZ Holding ejer 100 % af aktierne i både BDZ Passenger og BDZ Cargo. BDZ Holding kontrollerer derfor alle BDZ Passengers og BDZ Cargos forretningsaktiviteter, udformer en fælles ledelsespolitik og fastsætter mål for begge datterselskaber.

(69)

For det andet var det primære formål med de oprindelige lån at købe og reparere aktiver, som både BDZ Cargo og BDZ Passenger udnytter, f.eks. lokomotiver, godsvogne og passagervogne. Eftergivelsen af gælden vedrører derfor jernbanetransportydelser leveret af begge datterselskaber. Efter omstruktureringen i 2007 ejede BDZ Holding det rullende materiel og lejede det ud til BDZ Cargo og BDZ Passenger, men efter omstruktureringen i 2011 blev det rullende materiel overdraget til datterselskaberne BDZ Cargo og BDZ Passenger (se betragtning 12 og 13). Derfor er foranstaltning 2, der blev ydet til eftergivelse af gæld, der var stiftet til finansiering af det rullende materiel, reelt til gavn for BDZ Cargo og BDZ Passenger.

(70)

I lyset af disse betragtninger må både BDZ Holding og dets datterselskaber betragtes som begunstigede af gældseftergivelsen. Det følger af beskrivelsen i afsnit 2.1 af BDZ Passengers og BDZ Cargos aktiviteter, at begge selskaber hver for sig er en enkelt økonomisk enhed kontrolleret af BDZ Holding, og begge leverer tjenesteydelser mod betaling i Bulgarien. Kommissionen mener derfor, at BDZ Holding og dets datterselskaber ved at levere passager- og godstransportydelser samt ledelse og koordinering af disse aktiviteter udøver økonomisk virksomhed og derfor udgør virksomheder i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1.

6.1.1.2.    Statsmidler og tilregnelse til staten

(71)

For at udgøre statsstøtte skal den pågældende foranstaltning være finansieret med statsmidler, og afgørelsen om at yde foranstaltningen skal kunne tilregnes staten (19).

(72)

Gældseftergivelsen vil blive finansieret direkte over den bulgarske stats budget og vil blive ydet af de centrale myndigheder i denne medlemsstat.

(73)

Derfor omfatter gældseftergivelsen anvendelse af statslige midler, som også besluttes bevilget af og kan tilregnes staten.

6.1.1.3.    Økonomisk fordel

(74)

En fordel i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1, er enhver økonomisk fordel, som en virksomhed ikke ville have opnået under normale markedsvilkår, dvs. uden statslig indgriben (20). Kun virkningen af foranstaltningen for virksomheden er relevant, hverken årsagen til eller formålet med den statslige indgriben (21).

(75)

I dette tilfælde vil Bulgarien eftergive gæld for i alt 223,45 mio. BGN (114,25 mio. EUR), der direkte vedrører BDZ Holdings jernbanevirksomhed. Ingen fornuftig markedsøkonomisk aktør ville eftergive forpligtelser af en sådan størrelsesorden uden modydelse. Desuden vil foranstaltningen fritage BDZ Holding fra dets gældsbetalingsforpligtelser og dermed frigive midler, som BDZ Holding og dets datterselskaber kan udnytte til at udvikle deres virksomhed og forbedre deres finansielle indikatorer.

(76)

Derfor må det konkluderes, at Bulgariens beslutning om at eftergive BDZ Holdings gæld vil give BDZ Holding, BDZ Passenger og BDZ Cargo en økonomisk fordel, som de ikke ville have kunnet opnå på normale markedsvilkår.

6.1.1.4.    Selektivitet

(77)

For at falde ind under traktatens artikel 107, stk. 1, skal en statslig foranstaltning »begunstige visse virksomheder eller visse produktioner«. Derfor er kun foranstaltninger, der begunstiger virksomheder, og som giver en fordel på en selektiv måde, omfattet af begrebet statsstøtte. Gældseftergivelsen vil kun gavne BDZ Holding og dets datterselskaber og er derfor selektiv i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1.

Konklusion

(78)

Det kan konkluderes, at den planlagte gældseftergivelse vil give BDZ Holding og dets datterselskaber BDZ Passenger og BDZ Cargo en selektiv økonomisk fordel.

6.1.1.5.    Konkurrencefordrejning og påvirkning af samhandelen

Fordrejning af konkurrencevilkårene

(79)

Det må antages, at der sker en konkurrencefordrejning i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1, når staten giver en virksomhed en finansiel fordel i en liberaliseret sektor, hvor der er — eller kunne være — konkurrence (22).

(80)

I denne henseende åbnede Bulgarien i 2002 markedet for jernbanegodstransport for andre nationale selskaber, der var etableret i Bulgarien. EU's marked for jernbanegodstransport blev åbnet første gang for konkurrence på det transeuropæiske jernbanegodstransportnet den 15. marts 2003 med den første jernbanepakke (23). Den anden jernbanepakke liberaliserede dernæst al international godstransport den 1. januar 2006 og national jernbanegodstransport den 1. januar 2007 (24). Imidlertid havde flere medlemsstater selv liberaliseret deres nationale marked inden den dato.

(81)

I 2016 havde BDZ Cargo en markedsandel på 43 % af det bulgarske marked for jernbanegodstransport. BDZ Cargo konkurrerer direkte med andre jernbanegodstransportselskaber på markedet som nævnt i betragtning 15.

(82)

Med hensyn til passagerbefordring åbnede den tredje jernbanepakke den 1. januar 2010 markedet for international passagerbefordring (25). Selv om denne pakke kun vedrører internationale tjenesteydelser, omfatter den dog den virksomhed, som støttemodtagerne driver på disse strækninger. Som Domstolen fastslog i Altmark Trans-dommen, er det forhold, at et transportselskab alene driver virksomhed i en enkelt medlemsstat, under alle omstændigheder ikke til hinder for, at støtten kan påvirke samhandelen i EU (26). I denne henseende skal det bemærkes, at flere medlemsstater siden 1995 selv har liberaliseret deres passagerbefordring ad jernbane, og at enhver fordel, som et jernbanetransportselskab opnår i én medlemsstat, kan indskrænke de muligheder, som en konkurrent fra en anden medlemsstat har for at drive virksomhed på det pågældende geografiske marked.

(83)

Kommissionen konkluderer derfor, at foranstaltningen vil fordreje eller risikere at fordreje konkurrencevilkårene i det indre marked.

Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne

(84)

Når en medlemsstat yder støtte, styrker det en virksomheds stilling sammenlignet med andre virksomheder, der konkurrerer med den på EU's indre marked, hvorved samhandelen må anses for at blive påvirket af denne støtte (27). Det er tilstrækkeligt, at den begunstigede virksomhed konkurrerer med andre virksomheder på markeder, der er åbne over for konkurrence (28).

(85)

I dette tilfælde yder støttemodtageren tjenesteydelser i konkurrence med andre virksomheder, der udfører transporttjenesteydelser i det indre marked, heraf nogle på tværs af grænserne. Derfor styrker den selektive økonomiske fordel, som BDZ Holding og dets datterselskaber får gennem den planlagte gældseftergivelse, jernbaneselskabets økonomiske stilling, da den vil friholde det fra gæld opstået før 2007. Følgelig vil BDZ Holding og dets datterselskaber levere jernbanetransportydelser i det indre marked uden at bære det fulde beløb af deres investerings- og driftsomkostninger.

(86)

Kommissionen konkluderer derfor, at den planlagte gældseftergivelse sandsynligvis vil påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

6.1.1.6.    Konklusion

(87)

I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at gældseftergivelsen, som Bulgarien agter at gennemføre, udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1.

6.1.2.   STØTTENS LOVLIGHED

(88)

I henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om enhver påtænkt indførelse eller ændring af støtteforanstaltninger, og de må ikke gennemføre de planlagte foranstaltninger, før Kommissionen har vedtaget en endelig afgørelse derom.

(89)

Eftersom gældseftergivelsen til fordel for BDZ Holding og dets datterselskaber endnu ikke er gennemført, finder Kommissionen, at Bulgarien har overholdt sine forpligtelser i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3 (29).

6.1.3.   STØTTENS FORENELIGHED

(90)

Eftersom gældseftergivelsen udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1, skal Kommissionen vurdere, hvorvidt støtten kan anses for forenelig med det indre marked.

(91)

Der fastsættes i traktatens artikel 107, stk. 3, visse undtagelser fra den generelle regel i traktatens artikel 107, stk. 1, om, at statsstøtte ikke er forenelig med det indre marked. Ifølge traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), kan »støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse« betragtes som forenelig med det indre marked.

(92)

I denne henseende indeholder afsnit 4 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber en ramme for vurderingen af, om Kommissionen bør erklære støtte til jernbaneselskaber i form af eftergivelse af gæld for forenelig med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra c).

(93)

Kommissionen er enig med Bulgarien i, at afsnit 4 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber kan finde anvendelse på vurderingen af gældseftergivelsens forenelighed. I punkt 54 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber bestemmes da også følgende: »På grundlag af artikel 9 i direktiv 91/440/EØF (30) finder Kommissionen bl.a., at [stats-]støtte i visse tilfælde kan godkendes, selv om der ikke er tale om en finansiel omstrukturering, nemlig hvis eftergivelsen vedrører gammel gæld, som er opstået før ikrafttrædelsen af direktiv 2001/12/EF, som fastsætter vilkårene for åbning af konkurrence i sektoren.« Ifølge punkt 56 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber skal tiltrædelsesdatoen for medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter ikrafttrædelsen af direktiv 2001/12/EF, anses for at være den dato, fra hvilken dette direktiv finder anvendelse i disse medlemsstater. Den relevante dato for bestemmelsen af, hvilken del af gælden fra før tiltrædelsen der kan eftergives under overholdelse af retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber, er derfor 1. januar 2007.

(94)

Bulgarien hævder, at den planlagte gældseftergivelse opfylder alle kriterier for forenelighed i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber. Følgelig skal Kommissionen vurdere denne påstand. Ifølge punkt 55-61 i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber kan støtte til eftergivelse af gæld opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen da også anses for at være forenelig med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), såfremt følgende fire kumulative betingelser er opfyldt:

a)

For det første skal støtten kompensere for gæld, som klart er konstateret og afgrænset samt opstået før den 15. marts 2001, hvor direktiv 2001/12/EF trådte i kraft. Støtten må under ingen omstændigheder overstige summen af gælden. For medlemsstater, der har tiltrådt [Unionen] efter den 15. marts 2001, er tiltrædelsesdatoen den relevante skæringsdato. Formålet med artikel 9 i direktiv 91/440/EØF, som går igen i de efterfølgende direktiver, var at mindske det samlede gældssætningsniveau i en situation, hvor der endnu ikke var truffet beslutning om at åbne markedet på fællesskabsniveau.

b)

For det andet skal gælden være direkte knyttet til jernbanetransportaktiviteter eller aktiviteter i forbindelse med forvaltning, konstruktion eller benyttelse af jernbaneinfrastruktur. […]

c)

For det tredje skal eftergivelsen af gæld være til fordel for virksomheder, som har en ekstra stor gæld, der forhindrer en sund finansiel forvaltning af virksomhederne. Støtten skal være nødvendig for at afbøde denne situation, forstået således, at den forventelige udvikling i konkurrencesituationen på markedet ikke giver virksomheden mulighed for at forbedre sin finansielle situation inden for en overskuelig fremtid. […]

d)

For det fjerde må støtten ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. […]

e)

For det femte må eftergivelsen af gælden ikke give en virksomhed en konkurrencefordel, som kan hindre udviklingen af effektiv konkurrence på markedet, f.eks. ved at besværliggøre markedsadgangen på visse nationale eller regionale markeder for udefrakommende virksomheder eller nye aktører.

a)   Støtten skal kompensere for gæld, som klart er konstateret og afgrænset samt opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen

(95)

Retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber kræver, at gælden, der skal eftergives, er klart konstateret, afgrænset og i Bulgariens tilfælde opstået før landets tiltrædelse af Unionen. Det følger af retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber, at en samlet eller ubestemt gæld ikke kan kompenseres. Kompensationen ville ikke blive godkendt, hvis man planlagde en eftergivelse af gæld, der f.eks. blev beskrevet i generelle vendinger som »gæld til alle leverandører«. Ligeledes ville det ikke være tilladt med kompensation, hvis det var påtænkt at eftergive den samlede gæld til en enkelt kreditor, f.eks. »samlede forpligtelser over for [bank]«, der stammer fra forskellige former for forpligtelser som overtræk, garantier eller langsigtede lån, uden at skelne mellem disse.

(96)

Bulgarien påtænker at eftergive 223,45 mio. BGN (114,25 mio. EUR) af BDZ Holdings gæld. Som beskrevet i betragtning 35 og tabel 2 stammer beløbet på 223,45 mio. BGN, der påtænkes eftergivet, fra finansielle forpligtelser, der var opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen og fortsat udestående på tiltrædelsesdatoen, eller fra efterfølgende gæld stiftet af BDZ Holding til omlægning eller refinansiering af gæld opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen, sådan som det er dokumenteret i BDZ Holdings koncernregnskaber for 2006 og/eller fremgår af oplysninger om de pågældende lånetransaktioner. De enkelte gældsposter, der påtænkes eftergivet, kan afgrænses og spores til den oprindelige låneaftale (finansielle kreditorer KfW IPEX Bank, EBRD og IBRD) eller til stående aftaler med specifikke leverandører af tjenester inden for jernbaneinfrastruktur (NRIC) eller elforsyningsydelser (NEC AD) indgået før tiltrædelsen.

(97)

Det samme gælder for BDZ Holdings afgrænsede gældsforpligtelser over for obligationsejere i forbindelse med obligationsudstedelsen med ISIN-kode BG2100032072 fra 19. november 2007 og over for finansministeriet, da dette fik en fordring på BDZ Holding (se betragtning 35 og 36 og tabel 2). Begge gældsposter er klart afgrænsede, og provenuet blev desuden anvendt til at refinansiere klart afgrænsede gældsposter fra før tiltrædelsen, som BDZ Holding ikke kunne afdrage og indfri for egne midler. Det følger heraf, at de aktuelt udestående beløb i økonomisk henseende udgør en ren prolongation af gammel gæld.

(98)

Da endelig beløbet på 223,45 mio. BGN, der påtænkes eftergivet, stammer fra klart konstaterede og afgrænsede gældsposter opstået før Bulgariens tiltrædelse af EU, er det ikke nødvendigt at fastlægge en holdning til, hvorvidt anden gæld omfattet af BDZ Holdings henlæggelser og handelsrelaterede forpligtelser, som ifølge Bulgariens dokumentation også stammer fra før tiltrædelsen (tabel 1 og betragtning 35 og 20), og som udgør differencen mellem 806,7 mio. BGN og 223,45 mio. BGN, også lovligt kunne eftergives i henhold til retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber. Den gæld, der udgør denne difference, er udelukket fra anvendelsesområdet for nærværende afgørelse.

(99)

Det kan derfor konkluderes, at den omhandlede foranstaltning tager sigte på at eftergive 223,45 mio. BGN i klart konstateret og afgrænset gæld opstået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen.

b)   Gælden skal være direkte knyttet til jernbanetransportaktiviteter eller aktiviteter i forbindelse med forvaltning, konstruktion eller benyttelse af jernbaneinfrastruktur

(100)

Bulgarien anførte, at al gæld stiftet af BDZ Holding var direkte knyttet til aktiviteten passager- og godstransport ad jernbane (se betragtning 39).

(101)

Kommissionen bemærker, at den gæld, der påtænkes eftergivet, blev stiftet til at finansiere fornyelse og reparation af rullende materiel, f.eks. indkøb af dieseldrevne og eldrevne togsæt eller modernisering af godsvogne ejet af selskabet. Alternativt finansierede gælden, f.eks. de udestående forpligtelser over for NRIC, også leveringen af BDZ Holdings jernbanetjenesteydelser. Disse aktiviteter er BDZ Holdings og dets datterselskabers kerneforretning og er direkte knyttet til jernbanetransportaktiviteten.

(102)

Derfor finder Kommissionen, at den omhandlede gæld er direkte knyttet til jernbanetransportaktiviteten.

c)   Eftergivelsen af gæld skal være til fordel for virksomheder, som har en ekstra stor gæld, der forhindrer en sund finansiel forvaltning af virksomhederne. Støtten skal være nødvendig for at afbøde denne situation, forstået således, at den forventelige udvikling i konkurrencesituationen på markedet ikke giver virksomheden mulighed for at forbedre sin finansielle situation inden for en overskuelig fremtid

BDZ Holdings ekstra store gæld, der forhindrer en sund finansiel forvaltning

(103)

Bulgarien hævdede, at BDZ Holding kunne betegnes som insolvent og alvorligt gældsramt ifølge den gældende bulgarske lovgivning og opfyldte alle kriterier i den bulgarske lovgivning for at blive underlagt insolvensbehandling. Dette er en gyldig dokumentation for ekstra stor gæld. Yderligere anførte Bulgarien, at selskabet ikke havde været i stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser på grund af sin gældsætning.

(104)

BDZ Holdings samlede gæld beløb sig til 806,7 mio. BGN den 31. december 2006 og udgjorde 78 % af BDZ Holdings samlede kapital (egenkapital og passiver) med et forhold mellem gæld og egenkapital på 4:1, dvs. en gældsandel på 4. BDZ Holdings finansielle situation er blevet betydeligt forværret siden 2007. Fra 2011 steg BDZ Holdings gældsandel til over 7,5 (9) og nåede op på 14 i 2012, 15 i 2013, -209 i 2014 og – 33 i oktober 2015 (31). Desuden udgjorde BDZ Holdings udestående forpligtelser, nemlig 499,1 mio. BGN (255 mio. EUR), i oktober 2015 86 % af den bogførte værdi af aktiverne på i alt 582,4 mio. BGN (298 mio. EUR).

(105)

Kommissionen bemærker endvidere, at BDZ Holding, til trods for at have betalt 724 mio. BGN (370 mio. EUR) af på udestående gæld i perioden fra 1. januar 2007 til 28. september 2016, ikke har kunnet overholde sine finansielle forpligtelser fuldt ud. Den 20. juli 2015 dømte High Court of Justice i London BDZ til at betale sine forfaldne forpligtelser over for internationale kreditorer for i alt 66,7 mio. EUR (130,4 mio. BGN) tillagt morarenter på 8 % p.a. (32).

(106)

I betragtning af den ekstra store gæld ville BDZ Holding endvidere uden gældseftergivelsen have alvorlige vanskeligheder med at opfylde sine forpligtelser og kunne i sidste ende blive afviklet.

(107)

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at BDZ Holding har en ekstra stor gæld, der forhindrer en sund finansiel forvaltning af selskabet.

Støttens nødvendighed

(108)

Endvidere skal støtten være nødvendig for at afbøde situationen med en ekstra stor gæld, forstået således, at den forventelige udvikling i konkurrencesituationen på markedet ikke giver BDZ Holding og dets datterselskaber mulighed for at forbedre deres finansielle situation inden for en overskuelig fremtid.

(109)

På grund af gældsætningen har BDZ Holding ikke kunnet opfylde alle sine finansielle forpligtelser og har et efterslæb med hensyn til investeringer i moderniseringen af sit rullende materiel. På grund af efterslæbet med hensyn til investeringer i modernisering af det rullende materiel og vedligeholdelse er selskabets flåde gammel og delvist forældet. I denne henseende bemærker Kommissionen, at 82 % af BDZ Passengers vogne er over 20 år gamle, og 74 % af lokomotiverne er over 25 år gamle. I 2015 var ca. 50 % af BDZ Cargos lokomotiver enten under reparation eller ude af drift. Ligeledes var ca. 51 % af BDZ Cargos godsvogne i 2015 ude af drift og krævede reparation.

(110)

Uden støtten ville BDZ Holding ikke kunne tilbagebetale den forfaldne udestående gæld fra før Bulgariens tiltrædelse af Unionen og heller ikke være i stand til for egne midler at investere i modernisering af sit rullende materiel.

(111)

Til illustration heraf ville der baseret på selskabets regnskabsførte indtjening i 2016 (336,2 mio. BGN) være brug for en enkeltstående prisstigning på gennemsnitligt 66 % alt andet lige, for at selskabet på kort sigt kunne generere den driftsindtægt på 223,45 mio. BGN, som er nødvendig for at betale den gæld, der påtænkes eftergivet. BDZ Holdings datterselskaber driver imidlertid kun virksomhed i et geografisk område, som er fuldt ud berettiget til regionalstøtte i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra a). Betydelige prisstigninger i sådanne geografiske områder kan få større negative sociale virkninger end i rigere egne af Unionen. Således kunne disse tænkte prisstigninger med det formål at øge BDZ Holdings indtjening væsentligt og nedbringe dets gæld i det nødvendige omfang — hvis det da overhovedet er juridisk muligt i henseende til passagertjenester, der er omfattet af forpligtelse til offentlig tjeneste, og kommercielt rentabelt i et konkurrencepræget marked, hvad angår godstjenesterne — få uforholdsmæssige sociale virkninger for de bulgarske togpassagerer eller de selskaber, der benytter sig af BDZ's godstjenester.

(112)

Derfor ville ingen anden troværdig, tænkt politisk foranstaltning end den planlagte gældseftergivelse gøre det muligt for selskabet at fortsætte sin drift. Det følger heraf, at den foreliggende foranstaltning er nødvendig for at nedbringe BDZ Holdings gæld, forstået således, at den forventelige udvikling i konkurrencesituationen på markedet ikke giver BDZ Holding og dets datterselskaber mulighed for at forbedre deres finansielle situation inden for en overskuelig fremtid.

d)   Støtten må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

(113)

Kommissionen bemærker, at beløbet for gældseftergivelsen i betragtning af BDZ Holdings finansielle situation er det minimum, der er nødvendigt for at sikre selskabets overlevelse, og en forudsætning for dets rentabilitet. Beløbet skal primært dække udestående betalinger til kreditorer, nemlig internationale finansielle institutioner og NRIC. BDZ Holding og dets datterselskaber har stadig udestående forpligtelser opstået før den 1. januar 2007, som ville bringe støttemodtageren i fare for afvikling, hvis de ikke blev betalt. De finansielle indikatorer viser, at betalingerne ikke kan ske for egne midler i øjeblikket, og at det ville være urealistisk at forvente, at selskabet kunne øge sine priser væsentligt med det for mål at skabe øget indtjening på kort sigt.

(114)

Endvidere bemærker Kommissionen, at BDZ Holding i perioden siden tiltrædelsen har tilbagebetalt 166 mio. BGN af de forpligtelser, der var opstået før den 1. januar 2007, med egne midler, der hovedsagelig kom fra salg af aktiver. Da dette beløb potentielt var berettiget til eftergivelse, kan man med rimelighed indtage den holdning, at BDZ Holding kunne have brugt disse midler til udvikling og modernisering af det rullende materiel og til betaling af de leverede tjenesteydelser. Selskabet haltede efter udviklingen i jernbanesektoren med hensyn til tekniske egenskaber og informationssystemer. Da BDZ Holding også har anvendt egne midler til at tilbagebetale dele af gælden fra før tiltrædelsen, kan gældseftergivelsen derfor ikke anses for at gå ud over grænserne for, hvad der er nødvendigt, selv om den fritager selskabet for dets tilbagebetalingsforpligtelser og giver det finansielt råderum til at investere i fremtidige moderniserings- eller reparationsaktiviteter.

(115)

Kommissionen finder på baggrund af disse betragtninger, at gennemførelsen af gældseftergivelsen ikke kan anses for at stille BDZ Holding bedre end en gennemsnitlig velforvaltet virksomhed med samme aktivitetsprofil.

e)   Eftergivelsen af gælden må ikke give en virksomhed en konkurrencefordel, som kan hindre udviklingen af effektiv konkurrence på markedet, f.eks. ved at besværliggøre markedsadgangen på visse nationale eller regionale markeder for udefrakommende virksomheder eller nye aktører

(116)

Den foreslåede gældseftergivelse vil kun sætte BDZ Holding i stand til at normalisere finansieringen af selskabets driftsaktiviteter og ikke give BDZ Holding eller dets datterselskaber mulighed for at ekspandere eller trænge ind på nye markeder. Set i det lys vil støtten ikke hindre udviklingen af effektiv konkurrence på markedet. Den vil ikke påvirke konkurrenternes markedsposition, og de vil fortsat kunne konkurrere med BDZ Holding på lige vilkår.

(117)

Kommissionen finder endvidere, at gældseftergivelsen ikke vil virke konkurrencefordrejende eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne i urimelig grad, idet den kun vil gøre det muligt for BDZ Holding at stabilisere sin finansielle situation, hvilket blev hindret af forpligtelser opstået før liberaliseringen af markedet. Desuden konstaterer Kommissionen, at de nye markedsaktører ikke afskrækkes fra at trænge ind på det bulgarske transportmarked. Som beskrevet i betragtning 15 og 42 er der ud over BDZ Cargo i øjeblikket otte godstransportselskaber på det bulgarske marked for jernbanetransport. Der er ingen dokumentation for, at gældseftergivelsesforanstaltningen vil ændre denne konkurrencesituation.

Konklusion

(118)

I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at statsstøtte i form af gældseftergivelse (foranstaltning 2) for 223,45 mio. BGN (114,25 mio. EUR), som Bulgarien agter at iværksætte, opfylder betingelserne for forenelighed med det indre marked i henhold til kapitel IV i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber.

6.2.   FORANSTALTNING 3: MISLIGHOLDELSE FRA BDZ HOLDINGS OG DETS DATTERSELSKABERS SIDE AF FORFALDEN GÆLD TIL INFRASTRUKTURFORVALTEREN (NRIC)

(119)

Eftersom Bulgarien ikke havde gjort rede for oprindelsen til og udviklingen i BDZ Holdings udestående forpligtelser over for NRIC inden indledningsafgørelsen, er misligholdelsen af disse forfaldne forpligtelser blevet anset for potentielt at kunne indebære statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1.

(120)

Ifølge oplysningerne fra de bulgarske myndigheder (se afsnit 4.3) udgjorde en del af BDZ Holdings udestående forpligtelser over for NRIC forpligtelser, som selskabet havde indgået før Bulgariens tiltrædelse af Unionen. En del af denne gæld fra før tiltrædelsen (op til 26,3 mio. BGN) blev siden refinansieret ved hjælp af provenuet fra en obligationsudstedelse den 19. november 2007, som stadig er udestående gæld og derfor omfattet af vurderingen under »Foranstaltning 2: eftergivelse af gæld opstået før 2007« i afsnit 6.1. Med andre ord fik NRIC sin betaling.

(121)

Endvidere og med henblik på at klarlægge situationen med de resterende udestående forpligtelser fremsendte Bulgarien yderligere oplysninger om håndhævelsesordninger og skridt, som NRIC havde taget (se afsnit 4.3). Ifølge Bulgarien har NRIC taget alle nødvendige skridt til at inddrive de forfaldne forpligtelser fra BDZ Holding og dets datterselskaber for at maksimere inddrivelsen af de skyldige beløb, men uden at lægge sag an.

(122)

For at kontrollere, om NRIC uberettiget begunstigede BDZ Holding i forbindelse med forsinkelsen og ordningerne for betaling af forfaldne forpligtelser, skal Kommissionen vurdere, hvorvidt selskabet kunne have opnået sådanne ordninger på normale markedsvilkår (33). Derfor skal Kommissionen først vurdere, hvorvidt en tænkt markedsøkonomisk kreditor i en situation lig NRIC's, som søger at inddrive så stor en del af sine fordringer som muligt, ville have accepteret forsinkelsen og indledt genforhandlingen af betalingen af de forfaldne forpligtelser på lignende vilkår og betingelser (34). Med andre ord skal Kommissionen vurdere, hvorvidt NRIC handlede med samme rettidige omhu som en markedsøkonomisk kreditor, inden NRIC valgte fremgangsmåde i form af enten at håndhæve sine krav på individuel og mindelig vis eller at indlede en kollektiv insolvensbehandling, der kunne medføre, at BDZ Holding og dets datterselskaber gik konkurs.

(123)

Kommissionen bemærker, at en forudseende markedsøkonomisk kreditor — for at afgøre, hvilken af fremgangsmåderne der er mest fordelagtig — ville vurdere fordele og ulemper ved hver af dem under hensyntagen til bl.a. størrelsen af sine fordringer, sit tidligere økonomiske engagement i skyldneren samt inddrivelsesprocessens varighed og omkostninger (35).

(124)

Kommissionen bemærker indledningsvis, at gælden til NRIC opstod i forbindelse med et normalt og langvarigt forretningsforhold mellem (statsejede) virksomheder, idet BDZ Holding og dets datterselskaber var centrale kunder for NRIC og genererede over 70 % af NRIC's driftsindtægter. Oprindelsen til gælden på 46,5 mio. BGN, som NRIC havde akkumuleret til BDZ Holding fra 2008 til 2011 for diverse tjenesteydelser, som NRIC havde fået leveret (tabel 3), dokumenterer også yderligere, at der har været en løbende gensidig forretning og afhængighed mellem NRIC og BDZ Holding. Hvis BDZ Holding og dets datterselskaber forsvandt fra markedet som følge af en kollektiv insolvensbehandling, ville det således have en alvorlig, umiddelbar, negativ virkning for NRIC's finansielle situation. BDZ Holdings konkurs ville have medført et fald i NRIC's indtjening og en forringelse af dets evne til i tilstrækkelig grad at vedligeholde det nationale jernbanenet og dermed en risiko for yderligere fald i kommercielle indtægter fra andre kunder ud over BDZ Holdings datterselskaber.

(125)

Det følger heraf, at en markedsøkonomisk kreditor, der havde et forretningsforhold til en eller flere af sine skyldnere svarende til det, som NRIC havde til BDZ Holding, ville have valgt en kritisk tilgang til enhver tænkelig form for håndhævelse, der kunne føre til, at vedkommendes største kunde forsvandt fra markedet, i modsætning til en kreditor, der havde enkeltstående fordringer og ikke var kommercielt eller finansielt afhængig af, at vedkommendes skyldner fortsat drev virksomhed på markedet efter håndhævelsen af kreditors krav.

(126)

Dernæst kunne NRIC's fordringer mod BDZ Holding og dets datterselskaber ikke være blevet håndhævet som privilegerede krav i en kollektiv insolvensbehandling, idet NRIC's krav om betaling ikke kunne have fået en privilegeret placering foran de øvrige kreditorer i en sådan procedure (se betragtning 49). Desuden var den gæld, der i indledningsafgørelsen blev identificeret som NRIC's tilgodehavende (45 mio. BGN), mindre end de øvrige kreditorers fordringer (se tabel 1). I øvrigt ville den bogførte værdi af BDZ Holdings aktiver skulle nedskrives med en vist nedslag ved et tvangssalg i forbindelse med den kollektive insolvensbehandling. Afhængigt af typen af aktiverne kan et nedslag ved tvangssalg nå op på 75 % af aktivets værdi. Det er derfor meget sandsynligt, at likvidationsværdien af BDZ Holdings aktiver ikke ville have været tilstrækkelig til at dække likvidationsomkostningerne, løn til de ansatte og samtlige udestående forpligtelser. Hvis man tager 2011 som eksempel, beløb likvidationsomkostningerne, løn til ansatte og alle udestående forpligtelser sig til 778 mio. BGN, mens den bogførte værdi af BDZ Holdings aktiver var på 933 mio. BGN. Følgelig kunne NRIC realistisk set regne med kun at inddrive en mindre brøkdel af sine udestående fordringer, hvis der var blevet indledt kollektiv insolvensbehandling.

(127)

Desuden finder Kommissionen i tråd med retspraksis, at omkostningerne sammen med varigheden af retssagen kan påvirke en kreditors beslutning om at skride til likvidation af et selskab (36). I denne forbindelse er Kommissionen enig i, at NRIC havde en særlig interesse i at fortsætte samarbejdet med BDZ Holding og dets datterselskaber, ikke kun på grund af de fremtidige kommercielle indtægter fra BDZ Holding, men også med det formål at maksimere inddrivelsen af udestående ikkeprivilegerende fordringer, der var akkumuleret frem til november 2011, i stedet for at indlede likvidationen af selskabet. Kommissionen konkluderer, at indledningen af en langstrakt kollektiv insolvensbehandling, der ville føre til en tvangslikvidation af koncernen med en usikker og lav inddrivelsesgrad, ikke havde været en gyldig og realistisk fremgangsmåde for NRIC med henblik på at maksimere inddrivelsen af fordringerne.

(128)

Kommissionen bemærker da også, at BDZ Holding og dets datterselskaber regelmæssigt har afdraget deres gæld til NRIC, og at NRIC ikke er blevet behandlet anderledes end andre af koncernens private kreditorer. Når der opstod forsinkelser i betalingerne, fik BDZ Holding ikke nogen fordel af udsættelsen af betalingen, idet der blev lagt en betydelig margen på 1 000 basispoint til den bulgarske nationalbanks basissats for de renter, der påløb de forsinkede betalinger til NRIC (se betragtning 48). Til illustration heraf finder Kommissionen, at 1 000 basispoint kan benyttes som erstatning for den markedsrensesats, som et selskab i finansielle vanskeligheder, som f.eks. BDZ Holding, ville kunne opnå i markedet på et lån med ringe sikkerhedsstillelse (37). Forfaldne forpligtelser blev betalt ved regelmæssige direkte bankoverførsler til modregning af NRIC's forpligtelser over for BDZ Holding og dets datterselskaber og ved konvertering af gæld til aktiver. Således betalte BDZ Holding og dets datterselskaber i perioden 2011-2016 503 mio. BGN (257 mio. EUR) for tjenesteydelser leveret af NRIC. Det beløb, som NRIC har modtaget som tilbagebetaling på gælden siden 2011, bekræfter efterfølgende, at NRIC's fravalg af håndhævelsen af sine krav var det mest rationelle sammenlignet med en ringe sandsynlighed for, at NRIC kunne inddrive en blot beskeden del — om overhovedet nogen — af sine fordringer, hvis BDZ Holding var blevet opløst ved likvidation.

(129)

Om end oplysningerne ikke er specifikke for gælden fra før tiltrædelsen, der nævnes i indledningsafgørelsen, bemærker Kommissionen endvidere, f.eks. med hensyn til betalingen af forpligtelserne ved konvertering af gæld til aktiver, som blev iværksat efter indledningsafgørelsen, at NRIC indgik aftaler med BDZ Holding og dets datterselskaber efter armslængdeprincippet som beskrevet i betragtning 51, 52 og 53 om anerkendelse af forfalden gæld og befordrede derved afdragene herpå.

(130)

På baggrund af den supplerende information og dokumentation fra Bulgarien og i lyset af ovenstående finder Kommissionen, at NRIC har handlet som en markedsøkonomisk kreditor, og at udsættelsen af tilbagebetalingen af gælden og ordningerne, der blev aftalt mellem NRIC og BDZ Holding og dets datterselskaber, derfor ikke har givet sidstnævnte en uberettiget økonomisk fordel, som de ikke ville have kunnet opnå på normale markedsvilkår.

(131)

Derfor konkluderer Kommissionen, at den måde, hvorpå BDZ Holding og dets datterselskaber forvaltede deres forfaldne gæld over for infrastrukturforvalteren (NRIC) før november 2011, ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1.

(132)

Eftersom de nødvendige betingelser til bestemmelse af, om der forekommer statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, er kumulative, finder betingelserne ikke anvendelse, hvis en af dem ikke er opfyldt. Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere, om BDZ Holdings og dets datterselskabers tidligere misligholdelse af forfalden gæld til NRIC opfylder de øvrige betingelser i traktatens artikel 107, stk. 1.

6.3.   FORANSTALTNING 4: STATENS UDBETALING AF MOMSREFUSION TIL BDZ HOLDING EAD

(133)

Kommissionen indledte undersøgelsen af foranstaltning 4, fordi Bulgarien ikke gjorde rede for årsagerne til momsrefusionen og for, hvorvidt den overholdt direktiv 2006/112/EF. Kommissionen fandt således, at momsrefusionen potentielt kunne indebære statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1. Derfor opfordrede Kommissionen Bulgarien til at fremsende yderligere oplysninger om årsagerne til momsrefusionen til BDZ Holding.

(134)

Efter indledningsafgørelsen præciserede Bulgarien, at foranstaltning 4 vedrørte refusion af fejlagtigt opkrævet og betalt moms for i alt 72 mio. BGN (36,7 mio. EUR) af PSO-kompensation modtaget fra transportministeriet i perioden 1. december 2004 til 29. februar 2008 (se betragtning 55-59). Bulgarien præciserede yderligere, at den administrative fejl blev opdaget under en revision foretaget af de kompetente nationale skattemyndigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i national lov. Fejlen blev rettet ved skatterefusionsafgørelse nr. 2900180 af 14. januar 2009, 290900153 af 8. juli 2009, 100337 af 12. august 2010 og 290100380 af februar 2011.

(135)

Kommissionen bemærker, at det ikke alene er tildeling af en positiv økonomisk fordel, der er relevant for begrebet statsstøtte, da også fritagelse fra økonomiske byrder, f.eks. skattefordele, kan udgøre en fordel. Det skal derfor undersøges, om refusion af moms på PSO-kompensation modtaget fra transportministeriet gav BDZ Holding en økonomisk fordel ved at lette byrder, der normalt indgår i en virksomheds budget, (38) eller om momsen på PSO-kompensationen faktisk blev opkrævet ved en fejl. Der gives ingen fordel, hvis der er tale om refusion af ulovligt opkrævede afgifter (39).

(136)

Ifølge artikel 73 i direktiv 2006/112/EF er levering af tjenesteydelser, herunder passagerbefordring, momspligtig, og afgiftsgrundlaget omfatter den samlede modværdi, som leverandøren modtager eller vil modtage af kunden eller tredjemand for de pågældende ydelser, herunder kompensation eller tilskud, der er direkte forbundet med ydelsernes pris. Desuden er virksomheder, der har fået overdraget en PSO, ifølge dette direktivs artikel 132 ikke fritaget for moms.

(137)

Derfor skal det vurderes, om PSO-kompensationen, som BDZ Holding modtog, var direkte forbundet med de leverede ydelsers pris. PSO-kompensationen var beregnet til at kompensere for tab, der hidrørte fra leveringen af passagerbefordring, på specifikke betingelser, f.eks. tilbagelagte strækninger, antal sæder, hyppigheder og andre kvalitative kriterier. Navnlig ville PSO-kompensationen blive reduceret i tilfælde af afvigelser i bl.a. antal kilometer, sæder og afgange og andre kvalitative kriterier, som blev fastsat for de leverede ydelser. Derfor kan PSO-kompensationen ikke anses for at være direkte knyttet til prisen for levering af transportydelserne, men snarere for at skulle dække tab ved varetagelsen af en PSO.

(138)

Endvidere er PSO-kompensation til dækning af tab ifølge bulgarsk momslovgivning fritaget for moms. Fejlen blev opdaget af de relevante skattemyndigheder i kølvandet på en inspektion og kulminerede i flere afgørelser truffet af skattemyndighederne (se betragtning 59) i overensstemmelse med den bulgarske retsplejelov på beskatnings- og forsikringsområdet.

(139)

Der blev altså fejlagtigt opkrævet moms af BDZ Holdings PSO-kompensation i perioden fra 1. december 2004 til 29. februar 2008. Derfor finder Kommissionen, at refusionen af den fejlagtigt opkrævede moms ikke giver BDZ Holding en økonomisk fordel.

(140)

Da de nødvendige betingelser til bestemmelse af, om der forekommer statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, er kumulative, er fraværet af en hvilken som helst af disse afgørende. Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere, om foranstaltning 4 opfylder de øvrige betingelser i traktatens artikel 107, stk. 1.

(141)

Derfor konkluderer Kommissionen, at foranstaltning 4 ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1.

7.   KONKLUSION

(142)

Eftersom anmeldelsen af omstruktureringsstøtten til BDZ Holding er blevet trukket tilbage (se foranstaltning 1, afsnit 5), bør den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til traktatens artikel 108, stk. 2, afsluttes, for så vidt angår den anmeldte omstruktureringsstøtte.

(143)

Med hensyn til eftergivelsen af BDZ Holdings og dets datterselskabers gæld for i alt 223,45 mio. BGN (114,25 mio. EUR) udgør foranstaltning 2, afsnit 6.1, statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, og opfylder kriterierne for forenelighed i retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber. Derfor bør foranstaltning 2 erklæres for forenelig med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra c).

(144)

Med hensyn til misligholdelsen af forfalden gæld til NRIC på 45 mio. BGN (foranstaltning 3, afsnit 6.2) handlede NRIC som en markedsøkonomisk kreditor. Foranstaltning 3 udgør derfor ikke statsstøtte.

(145)

Med hensyn til refusionen af fejlagtigt betalt moms (foranstaltning 4, afsnit 6.3), udgør refusionen ikke statsstøtte, eftersom momsen var opkrævet fejlagtigt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Efter at Bulgarien har trukket sin anmeldelse af omstruktureringsstøtten tilbage, er den formelle undersøgelsesprocedure jf. traktatens artikel 108, stk. 2, med hensyn til den anmeldte planlagte omstruktureringsstøtte til fordel for BDZ Holding EAD SA blevet formålsløs og afsluttes hermed.

Artikel 2

1.   Statsstøtten til fordel for BDZ Holding EAD SA i form af en eftergivelse af gæld for i alt 223 448 801 BGN, som Bulgarien påtænker at gennemføre, er forenelig med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Gældseftergivelsen godkendes derfor.

2.   Måden, hvorpå det nationale jernbaneinfrastrukturselskab før november 2011 behandlede forfalden gæld på i alt 45 mio. BNG fra BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD og BDZ Cargo EOOD, udgør ikke statsstøtte i henhold til traktatens artikel 107, stk. 1.

3.   Refusionen af 72 mio. BGN i fejlagtigt betalt moms udgør ikke statsstøtte i henhold til artikel traktatens artikel 107, stk. 1.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Margrethe VESTAGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 10 af 12.1.2012, s. 9.

(2)  I denne afgørelse forstås herefter ved »BDZ Holding« både »BDZ EAD« før ændringen af selskabets navn den 22. oktober 2011 og »BDZ Holding EAD SA« efter ændringen. Se fodnote 4.

(3)  Se fodnote 2

(4)  Ved protokolafgørelse nr. 151 af 22. oktober 2011 udstedt af ministeren for transport, informationsteknologi og kommunikation blev selskabets navn ændret fra BDZ EAD til Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD (»BDZ Holding«) (BDZ: Balgarski Darzhavni Zheleznitsi).

(5)  I denne afgørelse er valutakursen fastsat til 1 EUR = 1,9558 BGN (EUT C 304 af 20.8.2016, s. 2).

(6)  Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber (EUT C 184 af 22.7.2008, s. 13).

(7)  Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder (EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17).

(8)  Domstolens dom af 29. juni 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, præmis 25-28.

(9)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(10)  Bulgariens statstidende nr. 93/2002.

(11)  F.eks. fik DB Schenker Rail Bulgaria en licens i maj 2010, og Port Rail i april 2012.

(12)  I henhold til den civile retsplejelovs artikel 569, stk. 3, giver notarers meddelelser adgang til en frivillig udenretslig bilæggelse af finansielle tvister mellem to parter, inden sagen afgøres i retten.

(13)  F.eks. referat af NRIC's bestyrelsesmøde nr. 109 af 25. september 2009 eller nr. 145 af 3. juni 2010.

(14)  Bulgariens statstidende nr. 42/2012.

(15)  Brev fra Det Nationale Agentur for Indtægter med referencenummer 24-34-350/20.07.2007 og 24-00-39/17.08.2007.

(16)  Skatterefusionsafgørelse nr. 100337 af 12. august 2010 og skatteafgørelse nr. 290100380 af februar 2011 for i alt 36 877 000 BGN for perioden december 2004 til april 2007; skatterefusionsafgørelse nr. 2900180 af 14. januar 2009 for i alt 19 167 000 BGN for perioden maj 2007 til februar 2008; skatterefusionsafgørelse nr. 290900153 af 8. juli 2009 for i alt 16 000 000 BGN for perioden marts 2008 til oktober 2008.

(17)  Domstolens dom af 14. november 1984, Intermills mod Kommissionen, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, præmis 11 ff.

(18)  Domstolens dom af 16. december 2010, AceaElectrabel Produzione SpA mod Kommissionen, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, præmis 47-55, Domstolens dom af 10. januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, præmis 112.

(19)  Domstolens dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen (»Stardust Marine«), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

(20)  Domstolens dom af 11. juli 1996, SFEI m.fl., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, præmis 60; Domstolens dom af 29. april 1999, Spanien mod Kommissionen, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, præmis 41; Domstolens dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen (»Stardust Marine«), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, præmis 69.

(21)  Domstolens dom af 2. juli 1974, Italien mod Kommissionen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, præmis 13.

(22)  Rettens dom af 15. juni 2000, Alzetta m.fl. mod Kommissionen, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, præmis 141-147.

(23)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 26), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29).

(24)  Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/50/EF af 29. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 114) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/51/EF af 29. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 164).

(25)  En tredje pakke blev vedtaget i 2007 og bestod af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 44) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51).

(26)  Domstolens dom af 24. juli 2003, Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, præmis 77-81.

(27)  Se navnlig Domstolens dom af 17. september 1980, Philip Morris mod Kommissionen, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, præmis 11; Domstolens dom af 22. november 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, præmis 21; Domstolens dom af 29. april 2004, Italien mod Kommissionen, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, præmis 44.

(28)  Rettens dom af 30. april 1998, Het Vlaamse Gewest mod Kommissionen, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

(29)  Rettens dom af 14. januar 2004, Fleuren Compost mod Kommissionen, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

(30)  Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25).

(31)  Ifølge punkt 20, litra d), i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af ikke-finansielle kriseramte virksomheder er en gældsandel på over 7,5 to år i træk en indikator for, at virksomheden er i vanskeligheder (EUT C 249, 31.7.2014, s. 1).

(32)  Kendelser af 20. juli 2015, CL-2015-000309 FMS Wertmanagement AöR mod BDZ Holding, CL-2015-000214 Dexia Credit Local mod BDZ Holding, CL-2015-000090 KA Finanz AG mod BDZ Holding.

(33)  Domstolens dom af 11. juli 1996, SFEI m.fl., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, præmis 60; Domstolens dom af 29. april 1999, Spanien mod Kommissionen, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, præmis 41.

(34)  Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2016/C 262/01), punkt 74; Domstolens dom af 22. november 2007, Spanien mod Kommissionen, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; Domstolens dom af 24. januar 2013, Frucona mod Kommissionen, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, præmis 78; Domstolens dom af 29. juni 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332; Dom af 30. april 1998, Cityflyer, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, præmis 51; Domstolens dom af 21. marts 2013, Kommissionen mod Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, præmis 54-60.

(35)  Domstoles dom af 24. januar 2013, Frucona mod Kommissionen, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, præmis 78; Domstolens dom af 21. marts 2013, Kommissionen mod Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, præmis 54-60; Domstolens dom af 5. juni 2012, Europa-Kommissionen mod Électricité de France (EDF), C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, præmis 85.

(36)  Domstolens dom af 21. marts 2013, Kommissionen mod Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, præmis 59.

(37)  Meddelelse fra Kommissionen om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten, EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6.

(38)  Domstolens dom af 15. marts 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, præmis 13; Domstolens dom af 19. september 2000, Tyskland mod Kommissionen, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, præmis 25; Domstolens dom af 19. maj 1999, Italien mod Kommissionen, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, præmis 15; Domstolens dom af 3. marts 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, præmis 36.

(39)  Domstolens dom af 27. marts 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, præmis 29-32.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2373

af 14. december 2017

om tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2017) 8423)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2014 indgav virksomheden Seprox Biotech en ansøgning til Spaniens kompetente myndighed om tilladelse til at markedsføre syntetisk hydroxytyrosol (i det følgende benævnt »hydroxytyrosol«) på EU-markedet som en ny fødevareingrediens i den i artikel 1, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede betydning. Målgruppen er den almindelige befolkning, undtagen børn under tre år samt gravide og ammende kvinder.

(2)

Den 2. marts 2015 afgav Spaniens kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. I rapporten konkluderede den, at hydroxytyrosol opfylder de kriterier for nye fødevareingredienser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(3)

Den 10. april 2015 videresendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater.

(4)

Der blev inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, fremsat begrundede indsigelser.

(5)

Den 19. november 2015 hørte Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og anmodede den om at foretage en vurdering af hydroxytyrosol som en ny fødevareingrediens i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97.

(6)

Den 31. januar 2017 konkluderede EFSA i sin videnskabelige udtalelse om sikkerheden af hydroxytyrosol som en ny fødevareingrediens i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 (2), at hydroxytyrosol er sikkert ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer.

(7)

Udtalelsen giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at hydroxytyrosol ved de foreslåede anvendelsesformål og anvendelsesniveauer opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Under hensyntagen til at ansøgningen om tilladelse udelukker visse grupper af befolkningen og opstiller visse betingelser for den tekniske ydeevne hos fødevarer indeholdende hydroxytyrosol, når de opvarmes, bør fødevarer, der indeholder hydroxytyrosol, være mærket på passende vis.

(9)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 (3) fastsat krav vedrørende tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. Det bør være tilladt at anvende hydroxytyrosol, jf. dog nævnte forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hydroxytyrosol som specificeret i bilag I til denne afgørelse kan markedsføres i Unionen som en ny fødevareingrediens bestemt til den almindelige befolkning, undtagen børn under tre år samt gravide og ammende kvinder, til de anvendelser og ved de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til denne afgørelse, jf. dog forordning (EF) nr. 1925/2006.

Artikel 2

1.   Hydroxytyrosol, der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »hydroxytyrosol« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder det.

2.   Følgende skal være angivet på mærkningen af fødevarer, der indeholder hydroxytyrosol:

a)

»Denne fødevare bør ikke indtages af børn under tre år samt gravide og ammende kvinder

b)

Denne fødevare bør ikke anvendes til kogning, bagning eller stegning«.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Seprox Biotech, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcia, Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2017);15(3):4728.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26).


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR HYDROXYTYROSOL

Definition:

Kemisk betegnelse

IUPAC-navn: 4-(2-hydroxyethyl)-benzen-1,2-diol

Synonymer:

3-Hydroxytyrosol

3,4-Dihydroxyphenylethanol

Dihydroxyphenylethanol

2-(3,4-Di-hydroxyphenyl)-ethanol

Kemisk formel

C8H10O3

Molekylmasse

154,16 Da

CAS-nr.

10597-60-1

Beskrivelse: Hydroxytyrosol er en svagt gul, tyktflydende væske.

Specifikationer:

Parameter

Specifikationer

Beskrivelse

Svagt gul, tyktflydende væske

Vand

≤ 4,0 %

Lugt

Karakteristika

Smag

Let bitter

Opløselighed (vand)

Blandbar med vand

pH

3,5-4,5.

Brydningsindeks (25 °C)

1,571-1,575

Hydroxytyrosol og organiske biprodukter af den kemiske syntese

 

Hydroxytyrosol

≥ 99,0 %

Eddikesyre

≤ 0,4 %

Hydroxytyrosolacetat

≤ 0,3 %

Summen af homovanillinalkohol, iso-homovanillinalkohol og 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol

≤ 0,3 %

Tungmetaller

 

Bly

≤ 0,03 mg/kg

Cadmium

≤ 0,01 mg/kg

Kviksølv

≤ 0,01 mg/kg

Opløsningsmiddelrester

 

Ethylacetat

≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol

≤ 2,50 mg/kg

Methanol.

≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran

≤ 0,01 mg/kg


BILAG II

Tilladte anvendelser af hydroxytyrosol

Fødevarekategori

Maksimumsindhold

Fiskeolie og vegetabilske olier (undtagen olivenolie og olie af olivenpresserester som defineret i del VIII i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 (1)), der markedsføres som sådanne.

0,215 g/kg

Smørbare fedtstoffer som defineret i del VII i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, der markedsføres som sådanne.

0,175 g/kg


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2374

af 15. december 2017

om betingelser for flytning, opbevaring og forarbejdning af visse frugter og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande for at forhindre indslæbning i Unionen af visse skadegørere

(meddelt under nummer C(2017) 8395)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig del A, kapitel I, punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), i bilag IV hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De særlige krav, der skal være opfyldt ved indførsel til samt flytning af planter og planteprodukter inden for alle medlemsstater, er fastsat i bilag IV til direktiv 2000/29/EF.

(2)

Punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 (2) indført i del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF. Der er ved disse punkter fastsat sådanne særlige krav vedrørende visse frugter (frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf) bestemt til industriel forarbejdning (i det følgende benævnt: »de pågældende frugter«). I henhold til disse punkter skal Kommissionen vedtage betingelser for flytning inden for Unionen samt for opbevaring og forarbejdning af disse frugter.

(3)

Med henblik på at give de ansvarlige officielle organer og de professionelle operatører mulighed for at opfylde betingelserne vedrørende de pågældende frugter bør det kræves, at der gives nærmere underretninger om de pågældende frugter, før disse frugter kan flyttes inden for Unionen.

(4)

Flytning af de pågældende frugter inden for Unionen bør ske under tilsyn af de ansvarlige officielle organer for at sikre effektiv kontrol af, at de relevante betingelser er overholdt.

(5)

Der bør fastsættes særlige betingelser for den industrielle forarbejdning af de pågældende frugter for at sikre plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionens område mod skadegørere. Disse betingelser bør omfatte bestemmelser vedrørende anlæg, affald og biprodukter samt opbevaring af fortegnelser.

(6)

Med henblik på at sikre plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionen samt, hvis det er nødvendigt, kontrol af oplagringsaktiviteten bør de pågældende frugter opbevares i et registreret anlæg, der er godkendt til formålet af den medlemsstat, i hvilken anlægget er beliggende, og på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås. For at sikre effektiv sporbarhed af de pågældende produkter, kontrol af den pågældende aktivitet samt plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionens område bør der fastsættes særlige betingelser vedrørende opbevaring.

(7)

Da medlemsstaterne skal anvende de nationale bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2017/1279, fra den 1. januar 2018, bør denne afgørelse finde anvendelse fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Med henblik på del A, kapitel I, punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), i bilag IV til direktiv 2000/29/EF fastsættes der ved denne afgørelse betingelser vedrørende flytning, opbevaring og forarbejdning af frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »skadegørere«: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii

b)   »de pågældende frugter«: frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.

Artikel 3

Flytning af de pågældende frugter inden for Unionen

1.   De pågældende frugter må kun flyttes inden for Unionen, hvis importøren har givet nærmere underretning om hver beholder til det officielle ansvarlige organ i den medlemsstat, i hvilken indførselsstedet er beliggende, og, hvis det er relevant, til det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor forarbejdningen vil finde sted.

Denne underretning skal omfatte følgende oplysninger:

a)

mængden af de pågældende frugter

b)

beholdernes identifikationsnumre

c)

forventet dato for indførslen og indførselssted i Unionen

d)

navne, adresser og beliggenhed for de i artikel 4 omhandlede anlæg.

2.   Importørerne oplyser de i stk. 1 omhandlede ansvarlige officielle organer om ændringer til oplysningerne i underretningen, så snart de er bekendt med dem.

3.   De pågældende frugter må kun flyttes til en anden medlemsstat end den medlemsstat, gennem hvilken de blev indført til Unionen, hvis de berørte medlemsstaters ansvarlige officielle organer er enige om, at en sådan flytning kan finde sted.

4.   De pågældende frugter transporteres direkte og omgående til de i artikel 4 omhandlede forarbejdningsanlæg eller til et opbevaringssted, jf. artikel 5. Flytning af de pågældende frugter skal ske under tilsyn af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken flytningen finder sted.

5.   De medlemsstater, der er berørt af flytningen, samarbejder for at sikre, at denne artikel overholdes.

Artikel 4

Krav vedrørende industriel forarbejdning af de pågældende frugter

1.   De pågældende frugter forarbejdes på anlæg, der er beliggende i et område, hvor ingen af de pågældende frugter produceres. Anlæggene skal være officielt registreret og godkendt til formålet af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken anlæggene er beliggende.

2.   Affald og biprodukter fra de pågældende frugter anvendes eller destrueres i et område, hvor ingen af de pågældende frugter produceres, og som er beliggende i den medlemsstat, i hvilken de pågældende frugter er blevet forarbejdet.

3.   Affald og biprodukter destrueres ved en teknisk begrundet metode, der er godkendt af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor de pågældende frugter er blevet forarbejdet, og under tilsyn af nævnte officielle organ på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås.

4.   Databehandlerne opbevarer i mindst tre år fortegnelser over de pågældende frugter, der forarbejdes, og gør dem på anmodning tilgængelige for det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken forarbejdningen finder sted. Fortegnelserne skal indeholde numre og særlige kendetegn på beholdere, mængden af de pågældende frugter, der er modtaget, samt mængden af affald og biprodukter og andre nærmere oplysninger vedrørende anvendelse eller destruktion heraf.

Artikel 5

Krav vedrørende opbevaring af de pågældende frugter

1.   Hvis de pågældende frugter ikke forarbejdes med det samme, opbevares de på et sted, som er registreret og godkendt til formålet af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor stedet er beliggende.

2.   Sendingerne af de pågældende frugter skal kunne identificeres særskilt.

3.   De pågældende frugter opbevares på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås.

Artikel 6

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2018.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet EUT L 184 af 15.7.2017, s. 33).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2375

af 15. december 2017

om tilladelse til markedsføring af N-acetyl-D-neuraminsyre som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2017) 8431)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. september 2015 indgav virksomheden Glycom A/S en ansøgning til Irlands kompetente myndighed om tilladelse til at markedsføre syntetisk N-acetyl-D-neuraminsyre (NANA) i Unionen som en ny fødevare i den i artikel 1, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede betydning.

(2)

Den 8. marts 2016 afgav Irlands kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. Den nåede i den pågældende rapport frem til den konklusion, at N-acetyl-D-neuraminsyre opfylder kriterierne for nye fødevarer i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(3)

Den 15. marts 2016 videresendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater.

(4)

Medlemsstaterne fremsatte inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, begrundede indsigelser.

(5)

Den 14. juli 2016 hørte Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og anmodede den om at foretage en yderligere vurdering af N-acetyl-D-neuraminsyre som en ny fødevareingrediens i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97.

(6)

Den 28. juni 2017 konkluderede EFSA i sin videnskabelige udtalelse om sikkerheden af N-acetyl-D-neuraminsyre i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 (2), at N-acetyl-D-neuraminsyre er sikker ved tilsætning til andre fødevarer end kosttilskud ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for den almindelige befolkning. For så vidt angår kosttilskud fastslog EFSA, at N-acetyl-D-neuraminsyre er sikker for personer over 10 år ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer samt for børn under 10 år, forudsat at den kombinerede eksponering fra forskellige kilder ikke overstiger 11 mg pr. kg kropsvægt.

(7)

EFSA's udtalelse giver derfor tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at N-acetyl-D-neuraminsyre ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for den almindelige befolkning opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97. Desuden giver udtalelsen også tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at anvendelse af N-acetyl-D-neuraminsyre som ingrediens i kosttilskud ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97, forudsat at det ved passende mærkning sikres, at tærsklen på 11 mg pr. kg kropsvægt for børn under 10 år ikke overskrides ved kombineret eksponering fra forskellige kilder.

(8)

For produkter, der indeholder N-acetyl-D-neuraminsyre, gælder der allerede ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (5) mærkningskrav, der sikrer, at forbrugerne af kosttilskud får en række nærmere oplysninger. Det er desuden nødvendigt med specifikke bestemmelser for mærkning for at sikre sikkerheden af kosttilskud, der indeholder N-acetyl-D-neuraminsyre, og som anvendes af spædbørn, småbørn og børn under 10 år i kombination med modermælk eller andre fødevarer med tilsat N-acetyl-D-neuraminsyre.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

N-acetyl-D-neuraminsyre som specificeret i bilag I til denne afgørelse kan markedsføres i Unionen som en ny fødevareingrediens til de anvendelser og med de maksimumsindhold, der er fastsat i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   N-acetyl-D-neuraminsyre, der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »N-acetyl-D-neuraminsyre« på mærkningen af fødevarerne.

2.   Kosttilskud, der indeholder N-acetyl-D-neuraminsyre, mærkes i overensstemmelse med præsentationskravene i forordning (EU) nr. 1169/2011 med en erklæring om, at kosttilskuddet ikke bør gives til spædbørn, småbørn og børn under 10 år, hvis de indtager modermælk eller andre fødevarer med tilsat N-acetyl-D-neuraminsyre inden for samme 24 timers periode.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danmark.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4918.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR N-ACETYL-D-NEURAMINSYRE (DIHYDRAT)

Definition:

Kemisk betegnelse

IUPAC-navne:

 

N-Acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat)

 

5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonsyre (dihydrat)

Synonymer:

Sialinsyre (dihydrat)

Kemisk formel

C11H19NO9 (syre)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihydrat)

Molekylmasse

309,3 Da (syre)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat)

CAS-nr.

131-48-6 (fri syre)

50795-27-2 (dihydrat)

Beskrivelse: N-Acetyl-D-neuraminsyre er et hvidt til offwhite krystallinsk pulver.

Specifikationer:

Parameter

Specifikationer

Beskrivelse

Hvidt til offwhite krystallinsk pulver

pH (20 °C, 5 % opløsning)

1,7-2,5

N-Acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat)

> 97,0 %

Vand (dihydratet er beregnet til 10,4 %)

≤ 12,5 % (w/w)

Sulfataske

< 0,2 % (w/w)

Eddikesyre (som fri syre og/eller natriumacetat)

< 0,5 % (w/w)

Tungmetaller

 

Jern

< 20,0 mg/kg

Bly

< 0,1 mg/kg

Restproteiner

< 0,01 % (w/w)

Opløsningsmiddelrester

 

2-Propanol

< 0,1 % (w/w)

Acetone

< 0,1 % (w/w)

Ethylacetat

< 0,1 % (w/w)

Mikrobiologiske specifikationer

 

Salmonella

Ingen i 25 g

Aerob mesofil totaltælling

< 500 CFU/g

Enterobakterier

Ingen i 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii

Ingen i 10 g

Listeria monocytogene

Ingen i 25 g

Bacillus cereus

< 50 CFU/g

Gærsvampe

< 10 CFU/g

Skimmelsvampe

< 10 CFU/g

Rest-endotoksiner

< 10 EU/mg

CFU: kolonidannende enheder, EU: endotoksinenheder.


BILAG II

Tilladte anvendelser af N-acetyl-D-neuraminsyre

Fødevarekategori

Maksimumsindhold

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,05 g/l rekonstitueret modermælkserstatning/tilskudsblanding

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,05 g/kg for faste fødevarer

Fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige behov hos de spædbørn og småbørn, som produkterne er tiltænkt, men under ingen omstændigheder højere end de maksimumsindhold, der er angivet for den kategori i bilag II, der svarer til produkterne.

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,2 g/l (drikkevarer)

1,7 g/kg (snackstænger)

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 (1).

1,25 g/kg

Ikke-aromatiserede, pasteuriserede og steriliserede (herunder UHT-behandlede) mælkebaserede produkter

0,05 g/l

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, der er varmebehandlet efter fermenteringen, aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, herunder varmebehandlede produkter

0,05 g/l (drikkevarer)

0,4 g/kg (faste fødevarer)

Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«

0,05 g/l (drikkevarer)

0,25 g/kg (faste fødevarer)

Kornbaserede snackstænger

0,5 g/kg

Sødestoffer til bordbrug

8,3 g/kg

Frugt- og grøntsagsbaserede drikkevarer

0,05 g/l

Aromatiserede drikkevarer

0,05 g/l

Specialkaffe, te, urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealie-tilberedninger til urtete

0,2 g/kg

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

300 mg pr. dag for den almindelige befolkning over 10 år

55 mg pr. dag for spædbørn

130 mg pr. dag for småbørn

250 mg pr. dag for børn mellem 3 og 10 år


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 5).


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2376

af 15. december 2017

om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Malta, Bulgarien og Polen

(meddelt under nummer C(2017) 8433)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 3, litra c), og

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (2)., særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2004 skal medlemsstaterne vedtage planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke (»FAB«), der omfatter bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, hvormed der sikres overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I forordning (EF) nr. 549/2004 fastsættes det endvidere, at Kommissionen skal vurdere disse måls overensstemmelse på grundlag af de vurderingskriterier, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, stk. 6, litra d). Der er fastsat detaljerede bestemmelser herfor i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

(2)

Efter en vurdering af præstationsplanerne vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 (3), hvori det er fastsat, at målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, der er omfattet af præstationsplanerne forelagt af Malta, Bulgarien og Polen, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode (2015-2019).

(3)

Herefter vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985 (4), der tillader medlemsstaterne efter egen anmodning at revidere deres mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« for årene 2017, 2018 og 2019 i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(4)

På dette grundlag har Malta, Bulgarien og Polen hver især revideret deres mål og ændret deres præstationsplaner, og planerne er blevet forelagt Kommissionen med anmodning om at tillade en revision for 2016.

(5)

Kommissionen vurderede disse reviderede planer, og navnlig de reviderede mål, i henhold til artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013. Overensstemmelsen mellem målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, og de EU-dækkende mål er blevet vurderet i overensstemmelse med principperne i punkt 5 sammenholdt med punkt 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet der navnlig er taget højde for tendensen for de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode i relation til målet om en årlig reduktion på 3,3 % i gennemsnit og den samlede periode (første og anden referenceperiode 2012-2019) i relation til målet om en årlig reduktion på 1,7 % i gennemsnit, samt niveauet for fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater, der har lignende operationelle og økonomiske vilkår.

(6)

Vurderingen af Maltas reviderede mål viste, a t disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 3 % om året. Dette er en anelse under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 4,6 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Maltas reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (40,4 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Maltas. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Maltas reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(7)

Vurderingen af Bulgariens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 1,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 2,3 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Bulgariens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger under (3,0 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Bulgariens. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Bulgariens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(8)

Vurderingen af Polens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 0,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. I den samlede periode (første og anden referenceperiode) stiger de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger med gennemsnitlig 1,4 % pr. år. Dog er Polens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (14,9 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Polens. Med henvisning til, at de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger er på et tilfredsstillende niveau og de særlige omstændigheder, der forklarer den ugunstige udvikling for overflyvningsenhedsomkostningerne, herunder især de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, er Kommissionen af den opfattelse, at Polens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 alt i alt er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 bør derfor ændres for at tage hensyn til Bulgariens, Maltas og Polens reviderede mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 af 2. marts 2015 om overensstemmelsen mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er forelagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 55).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985 af 31. oktober 2017 om tilladelse til revision af målene for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet for 2017, 2018 og 2019 for luftfartstjenester i Malta, Bulgarien og Polen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (EUT L 287 af 4.11.2017, s. 28).


BILAG

»

BILAG

Præstationsmål inden for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet, som indgår i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004, og som er fundet i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE FLYVESIKKERHED

Flyvesikkerhedsforvaltningens effektivitet (Effectiveness of Safety Management — EOSM) og anvendelsen af alvorlighedsklassificeringen er baseret på risikoanalyseværktøjsmetoden

MEDLEMSSTAT

FAB

EOSM

ATM-niveau jord % (risikoanalyseværktøj)

ATM-niveau generelt % (risikoanalyseværktøj)

 

Stats-niveau

ANSP-niveau

2017

2019

2017

2019

 

SC

Andre MO

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

Østrig

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Kroatien

Tjekkiet

Ungarn

Slovakiet

Slovenien

Irland

UK — IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Det Forenede Kongerige

Belgien/Luxembourg

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

[Schweiz]

Polen

De baltiske stater

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Litauen

Cypern

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Grækenland

Italien

Μalta

Bulgarien

Donau

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Rumænien

Danmark

DK — SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Sverige

Estland

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Finland

Letland

[Norge]

Portugal

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Spanien

Forkortelser:

»SC«

:

Forvaltningsmålet »flyvesikkerhedskultur«, jf. punkt 1.1, litra a), i afsnit 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

»Andre MO«

:

Andre forvaltningsmål end »flyvesikkerhedskultur«, der nævnes i punkt 1.1, litra a), i afsnit 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

»RI«

:

Indtrængen på start- og landingsbanen

»SMI«

:

Overskridelser af adskillelsesminima

»ATM-S«

:

ATM-specifikke hændelser

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE MILJØ

Horisontal overflyvningsflyveeffektivitet for den faktiske bane

Medlemsstat

FAB

FAB-mål for miljø (%)

 

 

2019

Østrig

FAB CE

1,81

Kroatien

Tjekkiet

Ungarn

Slovakiet

Slovenien

Irland

UK — IR

2,99

Det Forenede Kongerige

Belgien/Luxembourg

FAB EC

2,96

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

[Schweiz]

Polen

De baltiske stater

1,36

Litauen

Cypern

Blue Med

2,45

Grækenland

Italien

Μalta

Bulgarien

Donau

1,37

Rumænien

Danmark

DK — SE

1,19

Sverige

Estland

NEFAB

1,22

Finland

Letland

[Norge]

Portugal

SW

3,28

Spanien

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE KAPACITET

Overflyvnings-ATFM-forsinkelse i min./flyvning

MEDLEMSSTAT

FAB

FAB-MÅL FOR OVERFLYVNINGSKAPACITET

2015

2016

2017

2018

2019

Irland

UK — IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Det Forenede Kongerige

Polen

De baltiske stater

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Litauen

Danmark

DK — SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Sverige

Estland

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Finland

Letland

[Norge]

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

Forklaring:

Forkortelse

Punkt

Enheder

(A)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i nominelle værdier og national valuta)

(B)

Inflationsrate

(%)

(C)

Inflationsindeks

(100 = 2009)

(D)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i reelle 2009-priser og national valuta)

(E)

Overflyvningstjenesteenheder i alt

(TSU'er)

(F)

Fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger

(i reelle 2009-priser og national valuta)

BALTIC FAB

Afgiftszone: Litauen — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Afgiftszone: Polen — valuta: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Afgiftszone: Cypern — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Afgiftszone: Grækenland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Afgiftszone: Malta — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DONAU FAB

Afgiftszone: Bulgarien — valuta: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Afgiftszone: Rumænien — valuta: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

DANMARK — SVERIGE FAB

Afgiftszone: Danmark — valuta: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Afgiftszone: Sverige — valuta: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Afgiftszone: Kroatien — valuta: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Afgiftszone: Tjekkiet — valuta: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Afgiftszone: Ungarn — valuta: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Afgiftszone: Slovenien — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Afgiftszone: Estland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Afgiftszone: Finland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Afgiftszone: Letland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Afgiftszone: Portugal — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

SPANIEN

Afgiftszone: Det kontinentale Spanien — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Afgiftszone: Spanien Canarias — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Afgiftszone: Irland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Afgiftszone: Det Forenede Kongerige — valuta: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13

«

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2377

af 15. december 2017

om de enkelte medlemsstaters drivhusgasemissioner for 2015 som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF

(meddelt under nummer C(2017) 8476)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (1), særlig artikel 19, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (2) fastsættes der årlige emissionstildelinger for de enkelte medlemsstater for hvert år for perioden 2013-2020 og en mekanisme til årligt at vurdere, om disse grænseværdier er blevet overholdt. Medlemsstaternes årlige emissionstildelinger udtrykt i ton CO2-ækvivalenter findes i Kommissionens afgørelse 2013/162/EU (3). Tilpasninger af de enkelte medlemsstaters årlige emissionstildelinger er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/634/EU (4).

(2)

I henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013 skal der gennemføres en revision af medlemsstaternes drivhusgasemissionsopgørelser med henblik på at vurdere, om beslutning nr. 406/2009/EF er blevet overholdt. Den årlige revision, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, blev gennemført på grundlag af de emissionsdata for 2015, som blev indberettet til Kommissionen i marts 2017, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i kapitel III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 749/2014 (5) og i bilag XVI til samme forordning.

(3)

Ved 2015-udregningen af den samlede mængde drivhusgasemissioner, der er omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF, skal der for de enkelte medlemsstater tages forbehold for de tekniske ændringer og reviderede skøn, der er udregnet ved den årlige revision, og som findes i de endelige revisionsrapporter, der udarbejdes i henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EU) nr. 749/2014.

(4)

Denne afgørelse bør træde i kraft på dagen for offentliggørelsen for at være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 7, i forordning (EU) nr. 525/2013, som fastsætter offentliggørelsen af denne afgørelse som startdato for den firemåneders periode, hvori medlemsstaterne må gøre brug af fleksibilitetsmekanismerne, jf. beslutning nr. 406/2009/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den samlede mængde drivhusgasemissioner, der er omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF, i henhold til de korrigerede opgørelsesdata for 2015 for de enkelte medlemsstater efter afslutningen af den årlige revision, som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, er anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

(3)  Kommissionens afgørelse 2013/162/EU af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (EUT L 90 af 28.3.2013, s. 106).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/634/EU af 31. oktober 2013 om tilpasning af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (EUT L 292 af 1.11.2013, s. 19).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 749/2014 af 30. juni 2014 om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 203 af 11.7.2014, s. 23).


BILAG

Medlemsstat

Drivhusgasemissioner for 2015 som omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF

(ton CO2-ækvivalenter)

Belgien

72 719 520

Bulgarien

25 354 866

Tjekkiet

61 282 020

Danmark

32 520 220

Tyskland

444 080 615

Estland

6 144 411

Irland

43 037 173

Grækenland

45 449 373

Spanien

196 153 196

Frankrig

353 009 851

Kroatien

15 565 304

Italien

273 282 682

Cypern

4 060 621

Letland

9 005 121

Litauen

13 250 961

Luxembourg

8 607 481

Ungarn

41 437 586

Μalta

1 300 741

Nederlandene

101 119 720

Østrig

49 295 422

Polen

186 772 424

Portugal

40 614 056

Rumænien

74 555 379

Slovenien

10 719 610

Slovakiet

20 084 623

Finland

29 886 479

Sverige

33 897 178

Det Forenede Kongerige

326 027 912


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/83


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2378

af 15. december 2017

om overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2017 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2017) 8501)

(Kun den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (2), særlig artikel 17, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning er en integreret del af opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2017, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen senest den 1. juni 2016 i overensstemmelse med kravene i samme forordnings artikel 9, stk. 1 og 2. Denne vurdering vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra Eurocontrols præstationsvurderingsorgan ud fra de data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til 1. november 2016. I Kommissionens vurdering er der også taget hensyn til redegørelser og korrektioner forud for det høringsmøde om enhedsraterne for 2017 for overflyvningstjenester, som blev holdt den 23. november 2016 i medfør af artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, samt medlemsstaternes korrektioner af enhedsraterne efter senere kontakter med Kommissionen.

(5)

På grundlag af denne vurdering konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at de enhedsrater for overflyvningsafgiftszoner for 2017, der er forelagt af Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om denne konstatering.

(7)

Konstateringen af og underretningen om, at enhedsraterne for afgiftszoner er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013, berører ikke artikel 16 i forordning (EF) nr. 550/2004 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for overflyvningsafgiftszoner for 2017 i bilaget er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).


BILAG

 

Afgiftszone

Overflyvningsenhedsrate for 2017 i national valuta (*1)

1

Østrig

72,71

2

Belgien-Luxembourg

67,46

3

Kroatien

346,74

4

Cypern

34,32

5

Tjekkiet

1 134,76

6

Danmark

450,23

7

Estland

28,46

8

Finland

56,23

9

Frankrig

67,00

10

Tyskland

69,36

11

Ungarn

10 898,29

12

Irland

29,54

13

Italien

80,00

14

Letland

27,46

15

Litauen

44,42

16

Nederlandene

66,26

17

Portugal

40,12

18

Rumænien

149,21

19

Slovakiet

52,54

20

Slovenien

64,60

21

Spanien — De Kanariske Øer

58,36

22

Det kontinentale Spanien

71,69

23

Sverige

580,71

24

Det Forenede Kongerige

64,54


(*1)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og som gælder for stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter.


19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2379

af 18. december 2017

om anerkendelse af Canadas rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

(meddelt under nummer C(2017) 8801)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. marts 2016 forelagde Canada en rapport med en præsentation af beregningsresultaterne vedrørende drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i regioner af Canada, som kan sammenlignes med NUTS 2-regionerne i Unionen.

(2)

Efter at have undersøgt den rapport, som Canada forelagde, finder Kommissionen, at den opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade et tredjeland at anvende typiske værdier for mindre geografiske områder end dem, der anvendes til beregning af standardværdierne: dataene i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (raps). De typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps kan forventes at være lavere end eller svare til de emissioner, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne, og disse typiske drivhusgasemissioner er blevet indberettet til Kommissionen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen finder, at rapporten, som Canada den 14. marts 2016 forelagde til anerkendelse, indeholder nøjagtige data til støtte for at måle drivhusgasemissioner fra dyrkningen af raps i de canadiske regioner som NUTS 2-ækvivalente regioner med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF. Et resumé af dataene i rapporten findes i bilaget.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på 5 år. Hvis indholdet af eller baggrunden for den rapport, Kommissionen fik forelagt den 14. marts 2016 til anerkendelse, ændres på en måde, der kan berøre betingelserne for den anerkendelse, som er givet i artikel 1, skal sådanne ændringer straks meddeles til Kommissionen. Kommissionen skal vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om rapporten stadig leverer nøjagtige data.

Artikel 3

Kommissionen kan ophæve afgørelsen, hvis det klart er påvist, at rapporten ikke længere indeholder nøjagtige data med henblik på at måle drivhusgasemissionerne fra dyrkningen af raps i Canada.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


BILAG

Drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i canadiske regioner

Individuelle emissioner

(kg CO2eq/tørton)

Emissioner i alt

Region

Såning

Gødningsproduktion

N2O fra markemissioner

Pesticidproduktion

Markarbejde

(kg CO2eq/tørton)

Kg CO2eq/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Bemærkning: RU er den mindste rumlige enhed, hvori aktivitetsdata fra forskellige kilder (f.eks. AAFC — Agriculture and AgriFood — Canada, Canadas regering og Canadian Forest Service) kan harmoniseres. RU er AAFC Reporting Zones opdelt efter provinsgrænserne. En RU befinder sig derfor inden for én og samme provins. RU i Canada opfylder NUTS 2-konceptets krav til forvaltning og befolkning.