ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
15. december 2017


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2305 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2306 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 230/2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

6

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 af 13. september 2017 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen ( EUT L 254 af 30.9.2017 )

11

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2305

af 12. december 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2) fastsætter de fælles og generelle regler for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

(2)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3) og artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, reviderede Kommissionen i 2016 alle medlemsstaternes samlede tildelinger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i samhørighedspolitikken for årene 2017-2020.

(3)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 og artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 forelagde Kommissionen resultaterne af gennemgangen i en meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet den 30. juni 2016 om den tekniske justering af den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i bruttonationalindkomsten (BNI) og justering af rammebeløbene for samhørighedspolitikken. Kommissionen anførte i meddelelsen, at der på grundlag af de senest tilgængelige statistikker er en kumulativ afvigelse på mere end +/–5 % mellem de samlede og de reviderede bevillinger i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Nederlandene, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Desuden anførte Kommissionen, at Cypern på grundlag af tallene for 2012-2014 for sin BNI pr. indbygger ville blive fuldt ud berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden fra den 1. januar 2017.

(4)

Som fastsat i artikel 7, stk. 4 og 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 og artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal disse medlemsstaters bevillinger justeres i overensstemmelse hermed, forudsat at den samlede nettoeffekt af justeringerne ikke overstiger 4 mia. EUR.

(5)

Da gennemgangen kunne have en indvirkning på den årlige fordeling til de samlede midler pr. medlemsstat under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og under målet om europæisk territorialt samarbejde samt på ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI), blev gennemgangen gennemført ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1941 (4).

(6)

Den samlede nettoeffekt af disse justeringer er at øge midlerne til økonomisk, social og territorial samhørighed med 4 mia. EUR. Denne stigning bør afspejles i artikel 91, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, som derfor bør justeres i overensstemmelse hermed.

(7)

Midlerne til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og deres fordeling blandt mindre udviklede regioner, overgangsregioner, mere udviklede regioner, medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden, og regioner i den yderste periferi, jf. artikel 92, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(8)

I overenssstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 skal de disponible margener under lofterne for forpligtelsesbevillingerne i den flerårige finansielle ramme (»FFR«) udgøre den samlede FFR-margen for forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse. Begrænsningen af de disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger til årene 2014-2017 blev fjernet ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 (5), således at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet forlænges til 2020, og den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet øges med et beløb på 1,2 mia. EUR i løbende priser for perioden 2017-2020. Den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der er fastsat i artikel 91, stk. 1, og artikel 92, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013, bør derfor justeres i overensstemmelse hermed.

(9)

I overensstemmelse med artikel 94, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 accepterede Kommissionen et forslag fra Danmark om at overføre en del af landets bevillinger fra målet om europæisk territorialt samarbejde til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse. Denne overførsel bør afspejles i en justering af de samlede midler til målet om europæisk territorialt samarbejde i medfør af artikel 92, stk. 9, i nævnte forordning.

(10)

I overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 blev der ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 (6) til efterfølgende år overført et beløb på 11 216 187 326 EUR i løbende priser af bevillingerne til strukturfondene og Samhørighedsfonden. Denne overførsel bør afspejles i bilag VI til forordning (EU) nr. 1303/2013, som fastlægger den samlede årlige fordeling af forpligtelsesbevillinger for årene 2014-2020. Desuden blev der til efterfølgende år overført et beløb på 9 446 050 652 EUR i løbende priser af bevillingerne til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, for hvilke der ikke kunne indgås forpligtelser i 2014 eller foretages fremførsel til 2015.

(11)

I betragtning af behovet for at sikre, at de yderligere bevillinger, der stilles til rådighed for regnskabåret 2017, er afsat finansielt, herunder ved ændringer af berørte programmer, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(12)

Da det haster med at forlænge de programmer, der støtter ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(13)

Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 91 stk. 1 affattes således:

»1.   De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er på 329 978 401 458 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der fremgår af bilag VI, hvoraf 325 938 694 233 EUR udgør de samlede midler, der er afsat til EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, og 4 039 707 225 EUR udgør en specifik tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Med henblik på programmering og efterfølgende optagelse i Unionens almindelige budget indekseres midler til økonomisk, social og territorial samhørighed med 2 % om året.«

2)

I artikel 92 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Midlerne til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse udgør 96,09 % af de samlede midler (dvs. i alt 317 103 114 309 EUR) og fordeles således:

a)

48,64 % (dvs. i alt 160 498 028 177 EUR) til mindre udviklede regioner

b)

10,19 % (dvs. i alt 33 621 675 154 EUR) til overgangsregioner

c)

15,43 % (dvs. i alt 50 914 723 304 EUR) til mere udviklede regioner

d)

20,01 % (dvs. i alt 66 029 882 135 EUR) til medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden

e)

0,42 % (dvs. i alt 1 378 882 914 EUR) som supplerende støtte til regioner i den yderste periferi, der er fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten af 1994.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet udgør 4 039 707 225 EUR fra den særlige tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og mindst 4 039 707 225 EUR fra ESF's målrettede investeringer.«

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Midlerne til målet om europæisk territorialt samarbejde udgør 2,69 % af de samlede midler, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra fondene i perioden 2014-2020 (dvs. i alt 8 865 148 841 EUR).«

3)

Bilag VI erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 30.11.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 7.12.2017.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1941 af 3. november 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/190/EU om fastsættelse af den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, den årlige fordeling af midler fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet pr. medlemsstat, sammen med listen over støtteberettigede regioner, og de beløb, der skal overføres fra hver medlemsstats samhørighedsfondstildeling og strukturfondstildeling til Connecting Europe-faciliteten og til bistand til de socialt dårligst stillede for perioden 2014-2020 (EUT L 299 af 5.11.2016, s. 61).

(5)  Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 163 af 24.6.2017, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1).


BILAG

»

BILAG VI

ÅRLIG FORDELING AF FORPLIGTELSESBEVILLINGER FOR ÅRENE 2014-2020

Tilpasset årlig profil (herunder supplerende tilskud til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

EUR 2011-priser

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458

«

15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2306

af 12. december 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 230/2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209, stk. 1, og artikel 212, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I fælleserklæringen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik med titlen »den europæiske konsensus« (2) og i fælleserklæringen om »den nye europæiske konsensus om udvikling« (3) anerkendte Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling.

(2)

I 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling ved en resolution af 25. september 2015, blev vigtigheden af at fremme fredelige og inkluderende samfund, både som et mål for bæredygtig udvikling nr. 16 og med henblik på at opnå andre udviklingspolitiske resultater, understreget. Mål for bæredygtig udvikling nr. 16.a kræver specifikt, at relevante nationale institutioner styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, navnlig i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

(3)

Hovedmålet for Unionens udviklingspolitik er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdom.

(4)

I kommunikéet fra mødet på højt niveau af 19. februar 2016 ajourførte Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) Komité for Udviklingsbistand rapporteringsdirektiverne om officiel udviklingsbistand inden for området fred og sikkerhed. Finansiering af de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning, udgør officiel udviklingsbistand, hvis den opfylder de kriterier, der er fastsat i disse rapporteringsdirektiver eller eventuelle efterfølgende rapporteringsdirektiver, som Komitéen for Udviklingsbistand er i stand til at blive enige om.

(5)

Støtte til aktører i sikkerhedssektoren i tredjelande, herunder under ekstraordinære omstændigheder til militæret, inden for rammerne af forebyggelse af konflikter, krisestyring eller stabilisering er afgørende for at sikre passende betingelser for fattigdomsbekæmpelse og udvikling. God regeringsførelse, effektiv demokratisk kontrol og civil kontrol med sikkerhedssystemet, herunder med militæret, såvel som overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet er i enhver sammenhæng væsentlige egenskaber ved en velfungerede stat og bør derfor fremmes gennem en bredere støtte til reform af sikkerhedssektoren i tredjelande.

(6)

I dets konklusioner af 19.-20. december 2013 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) understregede Det Europæiske Råd betydningen af at støtte partnerlande og regionale organisationer ved at stille uddannelse, rådgivning, udstyr og ressourcer til rådighed, hvor det er hensigtsmæssigt, således at de i stigende grad selv kan forebygge eller styre kriser.

(7)

I den fælles meddelelse af 28. april 2015 med titlen »Kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling — Hvordan partnere kan sættes i stand til at forebygge og styre kriser« gentog Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, at der er behov for stabile og sikre samfund, hvis udviklingsmålene skal nås.

(8)

I overensstemmelse med EU's samlede tilgang og for at maksimere EU-støttens virkning, effektivitet og sammenhæng opfordrede Rådet i sine konklusioner af 18. maj 2015 om FSFP Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til i samråd med medlemsstaterne at udvikle en EU-dækkende strategisk ramme for støtte til en reform af sikkerhedssektoren. Dette politiske koncept samler FSFP og alle andre relevante redskaber for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) samt instrumenter for udviklingssamarbejde, samtidig med at deres respektive retsgrundlag, primære mål og beslutningsprocedurer respekteres.

(9)

Kapacitetsopbygning hos militære aktører i tredjelande bør gennemføres som led i Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde, når den primært forfølger mål på udviklingsområdet, og som led i Unionens FUSP, når den primært forfølger mål på freds- og sikkerhedsområdet, i overensstemmelse med artikel 40 i traktaten om Den Europæiske Union. Denne forordning respekterer anvendelsen af institutionernes procedurer og omfanget af deres beføjelser i henhold til Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde og Unionens FUSP.

(10)

EU-bistand i henhold til denne forordning kan omfatte levering af kapacitetsopbygningsprogrammer til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling, herunder uddannelse, mentorordninger og rådgivning om f.eks. menneskerettigheder, regeringsførelse og retsstatsprincippet, beskyttelse af kvinder og børn, civil kriseindsats, forvaltning af menneskelige ressourcer og teknisk samarbejde.

(11)

Kommissionen overvåger foranstaltningerne i henhold til denne forordning nøje. Kommissionen holder Europa-Parlamentet behørigt og rettidigt underrettet om gennemførelsen af EU-bistand i henhold til denne forordning. Senest den 30. juni 2020 evaluerer Kommissionen foranstaltningerne i medfør af denne forordning for så vidt angår deres virkning, effektivitet og sammenhæng med mål for bæredygtig udvikling nr. 16. Kommissionen inddrager i den forbindelse alle relevante interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, i evalueringsfasen for at sikre, at de spiller en meningsfuld rolle i processen. Kommissionen foretager, hvor det er relevant, fælles evalueringer med medlemsstaterne. Resultaterne skal præge udformningen af programmerne og ressourcefordelingen og yderligere styrke sammenhængen og komplementariteten i Unionens optræden udadtil.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 230/2014 (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 230/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Hvis Unionen yder bistand til aktører inden for sikkerhedssektoren, kan dette under ekstraordinære omstændigheder, jf. artikel 3a, også omfatte militære aktører inden for rammerne af en mere omfattende reformproces for sikkerhedssektoren eller kapacitetsopbygning til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling i tredjelande i overensstemmelse med det overordnede mål om bæredygtig udvikling.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

Kapacitetsopbygning hos militære aktører til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling

1.   For at bidrage til bæredygtig udvikling, der kræver opnåelse af stabile, fredelige og inkluderende samfund, kan EU-bistand i henhold til denne forordning anvendes til at opbygge kapaciteten hos militære aktører i partnerlande under de ekstraordinære omstændigheder, der er fastsat i stk. 3, for at levere udviklingsaktiviteter og aktiviteter vedrørende sikkerhed for udvikling.

2.   Bistand i henhold til denne artikel kan navnlig omfatte levering af kapacitetsopbygningsprogrammer til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling, herunder uddannelse, mentorordninger og rådgivning såvel som tilvejebringelse af udstyr, infrastrukturforbedringer og tjenester, der er direkte knyttet til denne bistand.

3.   Bistand i medfør af denne artikel må kun ydes:

a)

hvis kravene for i tilstrækkelig grad at nå Unionens mål i henhold til denne forordning ikke kan opfyldes af ikkemilitære aktører, og der er en trussel mod de fungerende statsinstitutioners eksistens eller beskyttelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og statsinstitutionerne ikke kan håndtere denne trussel, og

b)

hvis der findes konsensus mellem det pågældende partnerland og Unionen om, at militære aktører er afgørende for bevarelse, etablering eller genetablering af de betingelser, der er afgørende for bæredygtig udvikling, herunder i kriser og skrøbelige eller destabiliserede sammenhænge og situationer.

4.   EU-bistand i henhold til denne artikel må ikke anvendes til at finansiere kapacitetsopbygning hos militære aktører til andre formål end tilvejebringelse af udviklingsaktiviteter og sikkerhed for udviklingsaktiviteter. Den må navnlig ikke anvendes til at finansiere:

a)

faste militærudgifter

b)

anskaffelse af våben og ammunition eller andet dødbringende udstyr

c)

uddannelse, der har til formål direkte at styrke de væbnede styrkers kampkapacitet.

5.   Kommissionen fremmer ved udformning og gennemførelse af foranstaltninger i henhold til denne artikel partnerlandets ejerskab. Den udvikler ligeledes de nødvendige elementer og gode praksis, der kræves for at sikre bæredygtighed på mellemlang og lang sigt, og fremmer retsstatsprincippet og etablerede folkeretlige principper.

6.   Kommissionen fastsætter passende risikovurderings-, overvågnings- og evalueringsprocedurer i forbindelse med foranstaltninger i medfør af denne artikel.«

3)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   EU-bistand i henhold til artikel 3 og, hvor det er relevant, artikel 3a ydes i form af ekstraordinære bistandsforanstaltninger og midlertidige indsatsprogrammer.«

4)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Tematiske strategidokumenter udgør det generelle grundlag for gennemførelse af bistand i henhold til artikel 4 og 5 samt, hvor det er relevant, artikel 3a. Tematiske strategidokumenter skal danne ramme om samarbejdet mellem Unionen og de berørte partnerlande eller -regioner.«

5)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen sikrer, at alle foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne forordning i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, samt foranstaltninger omfattet af artikel 3a gennemføres i overensstemmelse med international ret, herunder menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret.«

6)

I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»4.   Et yderligere beløb på 100 000 000 EUR tilføjes den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, og tildeles foranstaltninger, der falder ind under artikel 3a.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 30.11.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 7.12.2017.

(2)  EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.

(3)  EUT C 210 af 30.6.2017, s. 1.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 1).


Erklæring om finansiering af bistandsforanstaltninger i henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at kapacitetsopbygning til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling bør finansieres under udgiftsområde IV i den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 primært ved hjælp af omfordelinger, samtidig med at den finansielle balance mellem alle instrumenter opretholdes i videst muligt omfang. Uden at foregribe budgetmyndighedens beføjelser i den årlige budgetprocedure bør sådanne omfordelinger endvidere ikke omfatte anvendelse af bevillinger, der er tildelt foranstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020.


Berigtigelser

15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/11


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 af 13. september 2017 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen

( Den Europæiske Unions Tidende L 254 af 30. september 2017 )

Side 7, bilag II:

I stedet for:

»

BILAG II

NULTOLDKONTINGENTER FOR LANDBRUGSPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA b)

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur (KN) anses ordlyden af produktbeskrivelserne kun for vejledende. Med henblik på dette bilag skal præferenceordningens anvendelsesområde fastlægges på grundlag af de på den 1. oktober 2017 gældende KN-koder.

Produkt

Tarifering

Årlig kontingentmængde

Blød hvede, spelt og blandsæd, mel, gryn, groft mel og pellets

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 ton/år

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 ton/år

Byg, undtagen til udsæd, mel og pellets

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 ton/år

«

læses:

»

BILAG II

NULTOLDKONTINGENTER FOR LANDBRUGSPRODUKTER, JF. ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA b)

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur (KN) anses ordlyden af produktbeskrivelserne kun for vejledende. Med henblik på dette bilag skal præferenceordningens anvendelsesområde fastlægges på grundlag af de på den 1. oktober 2017 gældende KN-koder.

Hvor KN-koden indledes med »ex«, fastsættes anvendelsen af toldpræferencerne på grundlag af KN-koden og beskrivelsen af produktet.

Produkt

Tarifering

Årlig kontingentmængde

Blød hvede, spelt og blandsæd af hvede og rug, bortset fra frø til udsæd

1001 99 00

65 000 ton/år

Mel af blød hvede og mel af spelt

1101 00 15

Mel af blandsæd af hvede og rug

1101 00 90

Mel af korn, undtagen hvedemel, mel af blandsæd af hvede og rug, rug, majs, byg, havre, ris

1102 90 90

Gryn og groft mel af blød hvede og spelt

1103 11 90

Pellets af hvede

1103 20 60

Majs, undtagen til udsæd

1005 90 00

625 000 ton/år

Majsmel

1102 20

Gryn og groft mel af majs

1103 13

Pellets af majs

1103 20 40

Bearbejdede korn af majs

1104 23

Byg, undtagen til udsæd

1003 90 00

325 000 ton/år

Bygmel

1102 90 10

Pellets af byg

ex 1103 20 25

«