ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 330

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
13. december 2017


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/2120 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2017

1

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/2121 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2017

14

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Budgetanmærkninger er kun gennemførlige, for så vidt at de ikke ændrer eller udvider anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller påvirker institutionernes administrative uafhængighed, og såfremt de kan dækkes af de disponible ressourcer (som angivet i bilaget til brevet om gennemførelsesmulighederne dateret den 28. oktober 2015).

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

13.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2017/2120

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2017

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2017, vedtaget af Kommissionen den 30. maj 2017,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2017, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 13. september 2017,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2017 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. september 2017.

A. TAJANI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 51 af 28.2.2017.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 3 FOR REGNSKABSÅRET 2017

INDHOLD

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter 4

— Titel 04:

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 6
— Personale 12

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

DET INDRE MARKED,ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURRENCE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITET OG TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILJØ

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

DIREKTE FORSKNING

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserver (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserver (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

BESKATNING OG TOLDUNION

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

UDDANNELSE OG KULTUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKATION

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserver (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVISION

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SPROGTJENESTER

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGI

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVER

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

I alt

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Heraf reserver (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITEL 04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL GLOBALISERINGEN (EGF)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — BESKÆFTIGELSE, SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK SAMT UDVIKLING AF MENNESKELIGE RESSOURCER

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Titel 04 - I alt

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

KAPITEL 04 02 —   DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

04 02 01

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Afslutning af det særlige støtteprogram til fred og forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 1 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 2 (2000-2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 2 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 3 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Afslutning af Equal (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Afslutning af tidligere fællesskabsinitiativer (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — nyskabende aktioner og teknisk bistand (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — nyskabende aktioner og teknisk bistand (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — konvergens (2007-2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — Peace (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — regional konkurrenceevne og beskæftigelse (2007-2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand (2007-2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Den Europæiske Socialfond — mindre udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Den Europæiske Socialfond — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Den Europæiske Socialfond — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

04 02 63 01

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artikel 04 02 63 - Tilsammen

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Kapitel 04 02 - I alt

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Anmærkninger

I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal virkeliggørelsen af de mål om økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174, støttes med den virksomhed, Unionen udøver gennem strukturfondene, der bl.a. omfatter ESF. Strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning er defineret i overensstemmelse med artikel 177.

I henhold til artikel 80 i finansforordningen skal der foretages finansielle korrektioner i tilfælde af udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning.

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/1999, artikel 100 og 102 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 85, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrørende kriterier for Kommissionens finansielle korrektioner indeholder særlige bestemmelser om de finansielle korrektioner, der finder anvendelse på ESF.

Indtægter fra finansielle korrektioner foretaget på dette grundlag opføres under artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i oversigten over indtægter og udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c).

Artikel 177 i finansforordningen indeholder betingelserne for hel eller delvis tilbagebetaling af forfinansiering udbetalt i forbindelse med en foranstaltning.

Artikel 82 i forordning (EF) nr. 1083/2006 indeholder særlige bestemmelser om tilbagebetaling af forfinansiering, som finder anvendelse på ESF.

Tilbagebetalt forfinansiering udgør interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 4, og opføres under konto 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Foranstaltningerne til bedrageribekæmpelse finansieres over artikel 24 02 01.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174, 175 og 177.

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1), særlig artikel 39.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond (EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 82, 83, 100 og 102.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21, stk. 3 og 4, artikel 80 og artikel 177.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 1999 i Berlin.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2005 i Bruxelles.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 2013.

04 02 64
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække supplerende støtte til foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, der finansieres af ESF. Den udgør den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % i 2012 eller, for medlemsstater hvor ungdomsarbejdsløsheden er steget med mere end 30 % i 2012, regioner, der har en ungdomsarbejdsløshed på over 20 % i 2012 (»støtteberettigede regioner«). De yderligere 3 000 000 000 EUR, der afsættes til denne artikel i perioden 2014-2020, skal gå til medfinansiering af ESF-interventioner i de støtteberettigede regioner. Denne bevilling skal dække finansieringen til skabelsen af anstændige job.

For at fremme ligestilling mellem kønnene bør man være særlig opmærksom på situationen for unge kvinder, som kan møde kønsspecifikke hindringer, således at de får et kvalitetspræget tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, læreplads eller praktikplads.

Denne bevilling skal bl.a. anvendes af både statslige aktører og NGO'er til at støtte etableringen af uddannelsesstrukturer, der kombinerer ikke-formel uddannelse, sprogkurser, demokratisk bevidsthed og erhvervsuddannelse i de regioner, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed.

De disponible margener under lofterne for den flerårige finansielle ramme (FFR) til forpligtelsesbevillinger for 2014-2017 vil udgøre en samlet FFR-margen til forpligtelser, der skal stilles til rådighed ud over de lofter, der blev indført i FFR for 2016-2020 til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse som fastsat i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

PERSONALE

Organer nedsat af Den Europæiske Union, der er juridiske personer

Decentrale organer

Decentrale organer — Energi

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Ansættelsesgrupper og lønklasser

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Revideret budget 2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

I alt AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

I alt AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

I alt AST/SC

I alt

68

68

Europæiske fællesforetagender

Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR)

Ansættelsesgrupper og lønklasser

Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR)

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3/2017

Revideret budget 2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

I alt AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

I alt AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

I alt AST/SC

I alt

39

39


13.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/14


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2017/2121

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2017

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2017, vedtaget af Kommissionen den 26. juni 2017,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 13. september 2017,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2017 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. september 2017.

A. TAJANI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 51 af 28.2.2017.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 4 FOR REGNSKABSÅRET 2017

INDHOLD

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter 17

— Titel 13:

Regionalpolitik og bypolitik 19

— Titel 40:

Reserver 36

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

DET INDRE MARKED,ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURRENCE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITET OG TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILJØ

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

DIREKTE FORSKNING

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserver (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserver (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

BESKATNING OG TOLDUNION

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

UDDANNELSE OG KULTUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKATION

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserver (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVISION

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SPROGTJENESTER

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGI

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVER

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

I alt

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Heraf reserver (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITEL 13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Reserver (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

SAMHØRIGHEDSFONDEN

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — REGIONALUDVIKLING OG REGIONALT OG TERRITORIALT SAMARBEJDE

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

STØTTEFORORDNING

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

STØTTEPROGRAMMET FOR STRUKTURREFORMER (SRSP) – OPERATIONEL TEKNISK BISTAND

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Titel 13 - I alt

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

KAPITEL 13 03 —   DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 03

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

13 03 01

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Afslutning af det særlige støtteprogram for fred og forsoning i Nordirland og grænseområdet i Irland (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 1 (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 2 (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Afslutning af Urban (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Afslutning af tidligere programmer — EF-initiativer (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — teknisk bistand og nyskabende foranstaltninger (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — teknisk bistand og nyskabende foranstaltninger (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Unionens bidrag til Den Internationale Fond for Irland

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Afslutning af fællesskabsinitiativet Interreg III (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Støtte til regioner, der grænser op til kandidatlande — afslutning af tidligere programmer (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — konvergens

1.2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

1.2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

1.2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

1.2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Afslutning af teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi (2007-2013)

1.2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Afslutning af risikodelingsinstrumenter, der finansieres via EFRU-beløbsrammen for konvergens (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Afslutning af risikodelingsinstrumenter, der finansieres via EFRU-beløbsrammen for regional konkurrenceevne og beskæftigelse (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mindre udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — yderligere tildeling til regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

13 03 64 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

1.2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Kandidatlandes og potentielle kandidatlandes deltagelse i EFRU, ETS — bidrag fra udgiftsområde 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Europæiske naboskabslandes deltagelse i EFRU, ETS — bidrag fra udgiftsområde 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artikel 13 03 64 - Tilsammen

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

13 03 65 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

1.2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat

1.2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artikel 13 03 65 - Tilsammen

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling

1.2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Makroregional strategi 2014-2020 — EU-strategien for Østersøområdet — teknisk bistand

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Makroregional strategi 2014-2020 — EU-strategien for Donauområdet — teknisk bistand

1.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

13 03 77 01

Pilotprojekt — Paneuropæisk koordinering af metoder til integration af romaer

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Forberedende foranstaltning — fremme af mere gunstige forhold for mikrokredit i Europa

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Forberedende foranstaltning — styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme Unionens regionalpolitik på globalt plan

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Forberedende foranstaltning — fastlæggelse af en styringsmodel for EU-Donauregionen — bedre og effektiv koordinering

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Pilotprojekt — Henimod en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen

1.2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Forberedende foranstaltning vedrørende et Atlanterhavsforum for Unionens Atlanterhavsstrategi

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Forberedende foranstaltning — støtte til Mayotte eller ethvert andet potentielt berørt territorium i forbindelse med overgangen til status som region i den yderste periferi

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Forberedende foranstaltning — henimod en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen

1.2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Pilotprojekt — Samhørighedspolitik og synergier med forsknings- og udviklingsmidler: »Vejen til topkvalitet«

1.2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Forberedende foranstaltning — en regional strategi for Nordsøregionen

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Forberedende foranstaltning — verdensbyer: samarbejde mellem Unionen og tredjelande om byudvikling

1.2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Forberedende foranstaltning — det aktuelle og tilstræbte økonomiske potentiale i regioner omkring den græske hovedstad Athen

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Forberedende foranstaltning — samarbejde mellem Unionen og CELAC om territorial samhørighed

1.2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Forberedende foranstaltning — Samhørighedspolitik og synergier med forsknings- og udviklingsmidler: Genvejen til topkvalitet — vejen frem

1.2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Forberedende foranstaltning — støtte til vækst og forvaltning i regioner, der halter bagud i udviklingsmæssig henseende

1.2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Forberedende foranstaltning — de økonomiske konkurrencemæssige fordele og potentialet for intelligent specialisering på regionalt niveau i Rumænien

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Pilotprojekt — En EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR): udarbejdelse og forberedelse af initiativer og projekter med en reel merværdi for regionen som helhed

1.2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Forberedende foranstaltning — makroregional strategi for 2014-2020: En EU-strategi for Alperegionen

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Forberedende foranstaltning — EU's dagsorden for byerne

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artikel 13 03 77 - Tilsammen

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Kapitel 13 03 - I alt

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Anmærkninger

I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal virkeliggørelsen af de mål om økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174, støttes med den virksomhed, Unionen udøver gennem strukturfondene, der også omfatter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). I overensstemmelse med artikel 176 skal EFRU bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. Strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning er defineret i overensstemmelse med artikel 177.

I henhold til artikel 80 i finansforordningen skal der foretages finansielle korrektioner i tilfælde af udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning.

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/1999, artikel 100 og 102 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 85, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrørende kriterier for Kommissionens finansielle korrektioner indeholder særlige bestemmelser om de finansielle korrektioner, der finder anvendelse på EFRU.

Indtægter fra finansielle korrektioner foretaget på dette grundlag opføres under artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i oversigten over indtægter og udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c).

Artikel 177 i finansforordningen indeholder betingelserne for hel eller delvis tilbagebetaling af forfinansiering udbetalt i forbindelse med en foranstaltning.

Artikel 82 i forordning (EF) nr. 1083/2006 indeholder særlige bestemmelser om tilbagebetaling af forfinansiering, som finder anvendelse på EFRU.

Tilbagebetalt forfinansiering udgør interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i finansforordningen og opføres under konto 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Tiltagene til bedrageribekæmpelse finansieres over artikel 24 02 01.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174, 175, 176 og 177.

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1), særlig artikel 39.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFT L 213 af 13.8.1999, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 82, 83, 100 og 102.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21, stk. 3 og 4, artikel 80 og artikel 177.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24. og 25. marts 1999 i Berlin.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. december 2005 i Bruxelles.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7. og 8. februar 2013.

13 03 16
Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — konvergens

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække uindfriede forpligtelser i forbindelse med programmerne under EFRU-målet om konvergens i programmeringsperioden 2007-2013. Målet er at fremskynde konvergensen for de mindst udviklede medlemsstater og regioner ved at forbedre betingelserne for vækst og beskæftigelse.

En del af denne bevilling skal anvendes til at imødegå skævheder internt i regionerne, så en given regions generelle udviklingstilstand ikke dækker over fattigdomslommer og ugunstigt stillede områder.

I overensstemmelse med artikel 105a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, som ændret ved bilag III, punkt 7, i traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 112 af 24.4.2012), anses programmer og større projekter, som på datoen for Kroatiens tiltrædelse er blevet godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og som ikke er blevet gennemført på denne dato, for at være godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006, med undtagelse af de programmer, der er godkendt under de komponenter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EF) nr. 1085/2006.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

13 03 18
Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække uindfriede forpligtelser i forbindelse med programmerne under EFRU-målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i programmeringsperioden 2007-2013. Målet er uden for de mindst udviklede regioner at styrke regionernes konkurrenceevne, tiltrækningskraft og beskæftigelse ved at tage målene i Europa 2020-strategien med i betragtning.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

13 03 19
Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække uindfriede forpligtelser i forbindelse med programmerne under EFRU-målet om europæisk territorialt samarbejde i programmeringsperioden 2007-2013. Dette mål skal nås ved at styrke det territoriale og makroregionale samarbejde og ved at udveksle erfaringer på det relevante niveau.

I overensstemmelse med artikel 105a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, som ændret ved bilag III, punkt 7, i traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 112 af 24.4.2012), anses programmer og større projekter, som på datoen for Kroatiens tiltrædelse er blevet godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og som ikke er blevet gennemført på denne dato, for at være godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006, med undtagelse af de programmer, der er godkendt under de komponenter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EF) nr. 1085/2006.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

KAPITEL 13 04 —   SAMHØRIGHEDSFONDEN

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 04

SAMHØRIGHEDSFONDEN

13 04 01

Afslutning af samhørighedsfondsprojekter (før 2007)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Afslutning af Samhørighedsfonden (2007-2013)

1.2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Afslutning af risikodelingsinstrumenter, der finansieres via Samhørighedsfondens beløbsramme (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Samhørighedsfonden — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Samhørighedsfonden — operationel teknisk bistand

13 04 61 01

Samhørighedsfonden — operationel teknisk bistand

1.2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Samhørighedsfonden — operationel teknisk bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat

1.2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artikel 13 04 61 - Tilsammen

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Kapitel 13 04 - I alt

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Anmærkninger

I artikel 177, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at der oprettes en samhørighedsfond, der skal yde støtte til projekter inden for miljø og transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

Artikel H i bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94, artikel 100 og 102 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 85, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrørende kriterier for Kommissionens finansielle korrektioner indeholder særlige bestemmelser om de finansielle korrektioner, der finder anvendelse på Samhørighedsfonden.

I henhold til artikel 80 i finansforordningen skal der foretages finansielle korrektioner i tilfælde af udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning. Indtægter fra finansielle korrektioner foretaget på dette grundlag opføres under artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i oversigten over indtægter og udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c).

Artikel 177 i finansforordningen indeholder betingelserne for hel eller delvis tilbagebetaling af forfinansiering udbetalt i forbindelse med en foranstaltning.

Artikel 82 i forordning (EF) nr. 1083/2006 indeholder særlige bestemmelser om tilbagebetaling af forfinansiering, som finder anvendelse på Samhørighedsfonden.

Tilbagebetalt forfinansiering udgør interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i finansforordningen og opføres under konto 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig finansieres over artikel 24 02 01.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177.

Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden (EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 82, 100 og 102.

Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21, stk. 3 og 4, artikel 80 og artikel 177.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. december 2005 i Bruxelles.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7. og 8. februar 2013.

13 04 02
Afslutning af Samhørighedsfonden (2007-2013)

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgiftsforpligtelserne for Samhørighedsfonden for programmeringsperioden 2007-2013.

Bevillingen skal også dække uindfriede forpligtelser i forbindelse med den forberedelse, overvågning, administrative og tekniske støtte, evaluering, revision og kontrol, der er nødvendig for at gennemføre forordning (EF) nr. 1083/2006, jf. forordningens artikel 45. Bevillingen kan navnlig anvendes til at dække:

udgifter til støttefunktioner (repræsentation, uddannelse og møder)

udgifter til information og publikation

udgifter til informationsteknologi og telekommunikation

tjenesteydelses- og undersøgelseskontrakter

tilskud.

Denne bevilling skal også dække uindfriede forpligtelser i forbindelse med foranstaltninger, som er godkendt af Kommissionen med henblik på programmeringsperioden 2014-2020.

I overensstemmelse med artikel 105a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, som ændret ved bilag III, punkt 7, i traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 112 af 24.4.2012), anses programmer og større projekter, som på datoen for Kroatiens tiltrædelse er blevet godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og som ikke er blevet gennemført på denne dato, for at være godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006, med undtagelse af de programmer, der er godkendt under de komponenter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EF) nr. 1085/2006.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79).

Referenceretsakter

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 158 og 161.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174 og 177.

KAPITEL 13 06 —   SOLIDARITETSFONDEN

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

13 06 01

Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Bistand til lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitel 13 06 - I alt

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de bevillinger, der følger af anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i tilfælde af større eller regionale katastrofer i medlemsstaterne. Bistand bør ydes i forbindelse med naturkatastrofer til de pågældende medlemsstater, hvor der fastsættes en frist for anvendelsen af den økonomiske bistand, og hvor der fastlægges bestemmelser om, at modtagerlandene skal forelægge dokumentation for anvendelsen af den hjælp, de modtager. Allerede modtaget bistand, som efterfølgende dækkes af tredjepart inden for rammerne af »forureneren betaler«-princippet, for eksempel, eller som overstiger den endelige opgørelse af skaderne, bør betales tilbage.

Med undtagelse af forskudsbetalinger vil tildeling af bevillingerne blive gennemført ved overførsel af bevillinger fra reserven eller, i tilfælde af at bevillingerne under reserven er utilstrækkelige, ved et ændringsbudget, samtidig med at der træffes afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884), særlig artikel 10.

TITEL 40

RESERVER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 01

RESERVER TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

RESERVER TIL FINANSIELLE INTERVENTIONER

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATIV RESERVE

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Titel 40 - I alt

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

KAPITEL 40 03 —   NEGATIV RESERVE

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 03

NEGATIV RESERVE

40 03 01

Negativ reserve

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Kapitel 40 03 - I alt

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negativ reserve

Budget 2017

Ændringsbudget nr 4/2017

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Princippet om en negativ reserve er omhandlet i finansforordningens artikel 47. Denne reserve skal anvendes inden regnskabsårets udgang ved overførsel efter proceduren i artikel 26 og 27 i finansforordningen.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).