ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 316

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
1. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2209 af 25. september 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

1

 

 

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2210 af 25. september 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

7

 

 

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

9

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2211 af 25. september 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

13

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/2212 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2213 af 30. november 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2214 af 30. november 2017 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

20

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2209

af 25. september 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (1) fastsættes Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater.

(2)

PRIMA har til formål at gennemføre et fælles program for at opbygge forsknings- og innovationskapacitet og at udvikle viden og fælles innovative løsninger til agrofødevaresystemer for at gøre dem bæredygtige og til integreret vandforsyning og -forvaltning i Middelhavsområdet, at gøre disse systemer og denne forsyning og forvaltning mere modstandsdygtige over for klimaændringer samt mere virkningsfulde, omkostningseffektive og miljømæssigt og socialt bæredygtige og at bidrage til at løse problemer relateret til vandknaphed, fødevaresikkerhed, ernæring, sundhed, trivsel og migration på et tidligt stade.

(3)

PRIMA vil blive iværksat i fællesskab af en række medlemsstater og tredjelande (»deltagerlande«) med et stort engagement i videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration og på samme vilkår og betingelser.

(4)

Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet (»Algeriet«) har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som deltager i PRIMA.

(5)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (EU) 2017/1324 bliver Algeriet deltagerland, forudsat at der indgås en international aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastlægger vilkårene og betingelserne for Algeriets deltagelse i PRIMA.

(6)

Den 30. maj 2017 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens vegne at indlede forhandlinger med Algeriet om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (»aftalen«), med forbehold af vedtagelsen af afgørelse (EU) 2017/1324. Forhandlingerne blev afsluttet med et positivt resultat ved parafering af aftalen.

(7)

Aftalen bør undertegnes.

(8)

For at give Algeriet mulighed for at deltage i PRIMA fra starten, bør aftalen anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) med forbehold af indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Aftalen anvendes midlertidigt fra undertegnelsen indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/3


AFTALE

om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

DEN EUROPÆISKE UNION, (i det følgende benævnt »Unionen«),

på den ene side,

og

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK ALGERIET, (i det følgende benævnt »Algeriet«),

på den anden side,

(i det følgende benævnt »parterne«),

DER HENVISER TIL, at der ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side (1) (»Euro-Middelhavs-aftalen«), som trådte i kraft den 1. september 2005, etableres videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde,

DER HENVISER TIL, at der ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (2), som trådte i kraft den 11. juni 2013, etableres en formel ramme for parternes samarbejde inden for videnskabelig og teknologisk forskning,

DER HENVISER TIL, at Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (3) regulerer vilkårene og betingelserne for deltagelse for EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som er deltagerlande i initiativet, navnlig deres finansielle forpligtelser og deltagelse i initiativets styrende strukturer,

DER HENVISER TIL, at Algeriet i overensstemmelse med afgørelse (EU) 2017/1324 bliver deltagerland i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), forudsat at der indgås en international aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastsætter vilkårene og betingelserne for Algeriets deltagelse i PRIMA,

DER HENVISER TIL, at Algeriet har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020, som deltager i PRIMA,

DER HENVISER TIL, at en international aftale mellem Unionen og Algeriet er nødvendig for at regulere Algeriets pligter og rettigheder som et deltagerland i PRIMA,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og hensigt

Formålet med denne aftale er at fastsatte vilkår og betingelser for Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«).

Artikel 2

Vilkår og betingelser for Algeriets deltagelse i PRIMA

Vilkårene og betingelserne for Algeriets deltagelse i PRIMA er dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324. Parterne overholder de forpligtelser, som er fastsat i afgørelse (EU) 2017/1324, og træffer passende foranstaltninger, navnlig ved at yde al nødvendig bistand for at sikre anvendelsen af nævnte afgørelses artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 3 og 4. De nærmere ordninger for denne bistand aftales mellem parterne, idet sådanne ordninger er afgørende for samarbejdet i henhold til aftalen.

Artikel 3

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på den anden side for Algeriets område.

Artikel 4

Undertegnelse og midlertidig anvendelse

Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 5

Ikrafttræden og varighed

1.   Parterne godkender denne aftale efter deres egne procedurer.

2.   Aftalen træder i kraft på den dag, hvor begge parter gennem diplomatiske kanaler har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de i stk. 1 nævnte procedurer.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe afgørelse (EU) 2017/1324 er i kraft, medmindre én af parterne opsiger aftalen i henhold til artikel 6.

Artikel 6

Opsigelse

1.   Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale ved skriftligt at underrette den anden part om sin hensigt om at opsige aftalen.

Opsigelsen får virkning seks måneder efter den dato, hvor den skriftlige meddelelse når modtageren.

2.   Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen af denne aftale, fortsætter, indtil de er fuldført i henhold til vilkårene i denne aftale.

3.   Parterne træffer efter fælles overenskomst afgørelse om eventuelle andre følger af opsigelsen.

Artikel 7

Tvistbilæggelse

Den tvistbilæggelsesprocedure, der er fastsat i artikel 100 i Euro-Middelhavs-aftalen, finder anvendelse på alle tvister i forbindelse med anvendelse eller fortolkning af nærværende aftale.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  EUT L 265 af 10.10.2005, s. 2.

(2)  EUT L 99 af 5.4.2012, s. 2.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/7


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2210

af 25. september 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (1) fastsættes Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater.

(2)

PRIMA har til formål at gennemføre et fælles program for at opbygge forsknings- og innovationskapacitet og at udvikle viden og fælles innovative løsninger til agrofødevaresystemer for at gøre dem bæredygtige og til integreret vandforsyning og -forvaltning i Middelhavsområdet, at gøre disse systemer og denne forsyning og forvaltning mere modstandsdygtige over for klimaændringer samt mere virkningsfulde, omkostningseffektive og miljømæssigt og socialt bæredygtige og at bidrage til at løse problemer relateret til vandknaphed, fødevaresikkerhed, ernæring, sundhed, trivsel og migration på et tidligt stade.

(3)

PRIMA vil blive iværksat i fællesskab af en række medlemsstater og tredjelande (»deltagerlande«) med et stort engagement i videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration og på samme vilkår og betingelser.

(4)

Den Arabiske Republik Egypten (»Egypten«) har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som deltager i PRIMA.

(5)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (EU) 2017/1324 bliver Egypten deltagerland, forudsat at der indgås internationale aftaler om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastlægger vilkårene og betingelserne for Egyptens deltagelse i PRIMA.

(6)

Den 30. maj 2017 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens vegne at indlede forhandlinger med Egypten om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (»aftalen«), med forbehold af vedtagelsen af afgørelse (EU) 2017/1324. Forhandlingerne blev afsluttet med et positivt resultat ved parafering af aftalen.

(7)

Aftalen bør undertegnes.

(8)

For at give Egypten mulighed for at deltage i PRIMA fra starten, bør aftalen anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) med forbehold af indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Aftalen anvendes midlertidigt fra den dato, hvor Unionen modtager meddelelse om, at Egypten har afsluttet sine egne procedurer for godkendelse af aftalen, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/9


AFTALE

om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

DEN EUROPÆISKE UNION, (i det følgende benævnt »Unionen«),

på den ene side,

og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, (i det følgende benævnt »Egypten«),

på den anden side,

(i det følgende benævnt »parterne«),

DER HENVISER TIL, at der ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (1) (»Euro-Middelhavs-aftalen«), som trådte i kraft den 1. juni 2004, etableres videnskabeligt og teknologisk samarbejde,

DER HENVISER TIL, at der med aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten (2), som trådte i kraft den 27. februar 2008, etableres en formel ramme for parternes samarbejde inden for videnskabelig og teknologisk forskning,

DER HENVISER TIL, at Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (3) regulerer vilkårene og betingelserne for deltagelse for EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som er deltagerlande i initiativet, navnlig deres finansielle forpligtelser og deltagelse i initiativets styrende strukturer,

DER HENVISER TIL, at Egypten i overensstemmelse med afgørelse (EU) 2017/1324 bliver deltagerland i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), forudsat at der indgås en international aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastsætter vilkårene og betingelserne for Egyptens deltagelse i PRIMA,

DER HENVISER TIL, at Egypten har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med EU-medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020, som deltager i PRIMA,

DER HENVISER TIL, at en international aftale mellem Unionen og Egypten er nødvendig for at regulere Egyptens pligter og rettigheder som et deltagerland i PRIMA,

DER HENVISER TIL, at fuldt samarbejde og fuld samordning mellem parternes kompetente myndigheder er afgørende for aftalens gennemførelse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne aftale er at fastsatte vilkår og betingelser for Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«).

Artikel 2

Vilkår og betingelser for Egyptens deltagelse i PRIMA

Vilkårene og betingelserne for Egyptens deltagelse i PRIMA er dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324. Parterne overholder de forpligtelser, som er fastsat i afgørelse (EU) 2017/1324, og træffer passende foranstaltninger, navnlig ved at yde al nødvendig bistand for at sikre anvendelsen af nævnte afgørelses artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 3 og 4. De nærmere ordninger for denne bistand aftales mellem parterne, idet sådanne ordninger er afgørende for samarbejdet i henhold til aftalen.

Artikel 3

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på den anden side for Egyptens område.

Artikel 4

Midlertidig anvendelse, ikrafttræden og varighed

1.   Parterne godkender denne aftale efter deres egne procedurer.

2.   Aftalen træder i kraft på den dag, hvor begge parter gennem diplomatiske kanaler har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de i stk. 1 nævnte procedurer. Efter dens undertegnelse og i afventning af dens ikrafttræden anvender parterne midlertidigt aftalen fra den dato, hvor Unionen modtager meddelelse om, at Egypten har afsluttet de i stk. 1 nævnte procedurer.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe afgørelse (EU) 2017/1324 er i kraft, medmindre én af parterne opsiger aftalen i henhold til artikel 5.

Artikel 5

Opsigelse

1.   Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale ved skriftligt at underrette den anden part om sin hensigt om at opsige aftalen.

Opsigelsen får virkning seks måneder efter den dato, hvor den skriftlige meddelelse når modtageren.

2.   Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen af denne aftale, fortsætter, indtil de er fuldført i henhold til vilkårene i denne aftale.

3.   Parterne træffer efter fælles overenskomst afgørelse om eventuelle andre følger af opsigelsen.

Artikel 6

Tvistbilæggelse

Den tvistbilæggelsesprocedure, der er fastsat i artikel 82 i Euro-Middelhavs-aftalen, finder anvendelse på alle tvister i forbindelse med anvendelse eller fortolkning af nærværende aftale.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39.

(2)  EUT L 182 af 13.7.2005, s. 12.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/13


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2211

af 25. september 2017

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 (1) fastsættes Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (»PRIMA«), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater.

(2)

PRIMA har til formål at gennemføre et fælles program for at opbygge forsknings- og innovationskapacitet og at udvikle viden og fælles innovative løsninger til agrofødevaresystemer for at gøre dem bæredygtige og til integreret vandforsyning og -forvaltning i Middelhavsområdet, at gøre disse systemer og denne forsyning og forvaltning mere modstandsdygtige over for klimaændringer samt mere virkningsfulde, omkostningseffektive og miljømæssigt og socialt bæredygtige og at bidrage til at løse problemer relateret til vandknaphed, fødevaresikkerhed, ernæring, sundhed, trivsel og migration på et tidligt stade.

(3)

PRIMA vil blive iværksat i fællesskab af en række medlemsstater og tredjelande (»deltagerlande«) med et stort engagement i videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration og på samme vilkår og betingelser.

(4)

Det Hashemitiske Kongerige Jordan (»Jordan«) har udtrykt ønske om at tilslutte sig PRIMA som deltagerland på lige fod med medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), som deltager i PRIMA.

(5)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (EU) 2017/1324 bliver Jordan deltagerland, forudsat at der indgås en international aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Unionen, der fastlægger vilkårene og betingelserne for Jordans deltagelse i PRIMA.

(6)

Den 30. maj 2017 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens vegne at indlede forhandlinger med Jordan om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (»aftalen«), med forbehold af vedtagelsen af afgørelse (EU) 2017/1324. Forhandlingerne blev afsluttet med et positivt resultat ved parafering af aftalen.

(7)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) med forbehold af indgåelse af aftalen (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1).

(2)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


FORORDNINGER

1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/15


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2212

af 30. november 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2214 af 30. november 2017 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Rådet vedtog den 30. november 2017 afgørelse (FUSP) 2017/2214 for at tillade visse operationer vedrørende hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller derover, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, og som er nødvendigt for flyvningen af ExoMars-transportmodulet og afprøvningerne og flyvningen af ExoMars-landingsmodulet som led i ExoMars 2020-missionen.

(3)

Disse ændringer falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(4)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes:

»2aa.   Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), finder hverken direkte eller indirekte anvendelse på levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport af hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller derover, forudsat at den tekniske bistand, finansieringen eller den finansielle bistand omhandler hydrazin, der er beregnet til:

a)

afprøvningerne og flyvningen af ExoMars-landingsmodulet som led i ExoMars 2020-missionen i en mængde, som beregnes i forhold til behovene i hver af den pågældende missions faser, og som ikke overstiger en samlet mængde på 5 000 kg for hele missionens varighed eller

b)

flyvningen af ExoMars-transportmodulet som led i ExoMars 2020-missionen i en mængde, som beregnes i forhold til behovene i forbindelse med flyvningen, og som ikke overstiger en samlet mængde på 300 kg.«

2)

Stk. 2b affattes således:

»2b.   Direkte eller indirekte levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med de operationer, der er omhandlet i stk. 2a og 2aa, kræver forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder.

De, der ansøger om tilladelse, giver de kompetente myndigheder alle de relevante krævede oplysninger.

De kompetente myndigheder underretter Kommissionen om alle de tilladelser, de har udstedt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Se side 20 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).


1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2213

af 30. november 2017

om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 925/2009 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Kina. Den 17. december 2015 forlængede Kommissionen ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 (3) foranstaltningerne overfor eksporten fra Kina for endnu fem år og afsluttede foranstaltningerne for Brasiliens vedkommende.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 (4) (»forordningen«) blev den endelige antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvidet til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium.

(3)

I forordningens artikel 1, stk. 1, henvises der til forordning (EF) nr. 925/2009 i forbindelse med udvidelsen af den gældende antidumpingtold til også at omfatte visse let ændrede typer folie af aluminium. Da foranstaltningerne ikke længere er i kraft for så vidt angår Armenien og Brasilien, burde den korrekte henvisning imidlertid kun have været retsgrundlaget for foranstaltningerne overfor Kina, nemlig Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384. Forordningens artikel 1, stk. 1, bør derfor ændres med tilbagevirkende kraft med en henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 i stedet for Rådets forordning (EF) nr. 925/2009.

(4)

For at begrænse risikoen for omgåelse fremgår det af forordningens artikel 1, stk. 3, at anvendelsen af fritagelser, der er indrømmet de virksomheder, der udtrykkeligt er nævnt i samme artikels stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura. En sådan handelsfaktura skal opfylde kravene i forordningens artikel 1, stk. 3.

(5)

Siden forordningens ikrafttrædelse har denne handelsfaktura voldt problemer for medlemsstaternes toldmyndigheder, idet den kun kan udstedes af producenten. Den underliggende undersøgelse viste dog, at de eksporterende producenter, der er opført i forordningens artikel 1, stk. 2, normalt eksporterer via ikke forretningsmæssigt forbundne forhandlere. De kan således ikke opfylde dette krav uden større forstyrrelser i deres virksomheders praksis. Hvis disse erhvervsdrivende skulle opfylde kravene i forordningens artikel 1, stk. 3, ville de nemlig være tvunget til at ændre deres salgskanaler og begynde at sælge deres varer direkte til Unionen, da de ved at bevare deres nuværende salgskanaler, dvs. salg via ikke forretningsmæssigt forbundne forhandlere, kan blive pålagt den antidumpingtold, der er indført ved artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384.

(6)

De eksporterende producenter, der er opført i forordningens artikel 1, stk. 2, producerer omformningsfolie af aluminium. Omformningsfolie af aluminium har andre tekniske egenskaber, andre distributionskanaler og endelige anvendelsesformål end den vare, der er omfattet af forordningen. Omformningsfolie af aluminium konkurrerer ikke med den pågældende vare og var heller ikke bestemt til at være en del af varedækningen, men kunne ikke udelukkes fra varedækningen af de årsager, der er forklaret i forordningens betragtning 60-72. Derblev desuden aflagt kontrolbesøg hos disse eksporterende producenter, jf. forordningens betragtning 80, og det blev fastslået, at de ikke tidligere havde fremstillet den vare, der er omfattet af forordningen. Kommissionen finder derfor, at der er begrænset risiko for, at disse eksporterende producenter ville forsøge at omgå foranstaltningerne i fremtiden.

(7)

Kommissionen kom til den konklusion, at det ville være urimeligt byrdefuldt at anmode de fritagne virksomheder opført i forordningens artikel 1, stk. 2, om at ændre deres sædvanlige virksomhed og begynde at sælge direkte til Unionen. På dette grundlag bør dette krav udgå af forordningen. På denne måde vil eksporterende producenter, der er opført i forordningens artikel 1, stk. 2, ikke være forpligtet til at udstede en sådan handelsfaktura.

(8)

Ophævelsen af dette krav bør under alle omstændigheder ikke hindre toldmyndighederne i at udføre supplerende kontrol af den pågældende forsendelse i overensstemmelse med den risikoprofil, der er forbundet med den pågældende import, indtil de kan forsikre sig om, at producentens dokumenter er korrekte.

(9)

For at skabe retssikkerhed for de erhvervsdrivende bør disse ændringer desuden anvendes med tilbagevirkende kraft fra datoen for forordningens ikrafttrædelse. Dette er i overensstemmelse med gældende retspraksis i de europæiske domstole, da ændringen er foretaget inden for en rimelig frist, således at der ikke blev skabt berettigede forventninger for de berørte erhvervsdrivende. Under alle omstændigheder vil de erhvervsdrivende, der eksporterer til Unionen, ikke blive påvirket i urimelig grad, fordi ophævelsen af dette krav skaber retssikkerhed i forbindelse med import til Unionen for både eksporterende producenter fra Kina og importører i Unionen (5).

(10)

Den 7. august 2017 fremlagde Kommissionen de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke den agtede at foreslå den nødvendige ændring, for alle interesserede parter og opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger.

(11)

Ansøgeren, som indgav anmodningen om udvidelsen af tolden, anfægtede Kommissionens forslag om at ophæve kravet om, at der skal fremlægges en handelsfaktura udstedt af producenten. Ansøgeren fremførte, at Kommissionen ved at ophæve dette krav ville skabe en yderligere risiko for omgåelse og dermed yderligere usikkerhedsmomenter for EU-erhvervsgrenen for folie af aluminium.

(12)

Ophævelsen af dette krav, jf. betragtning (8), hindrer ikke toldmyndighederne i at foretage yderligere kontrol af, hvorvidt producentens oplysninger i dokumenterne er korrekte. Ophævelsen vil, om noget, tilskynde toldmyndighederne til at foretage yderligere kontrol, når der er tvivl om, hvorvidt de pågældende sendinger rent faktisk kommer fra en fritaget virksomhed. Derudover har disse fritagne eksporterende producenter ikke tidligere været involveret i omgåelsespraksis, de producerer ikke den pågældende vare, og de kunder, der anvender omformningsfolie af aluminium, adskiller sig fra de kunder, der anvender den pågældende vare. Kommissionen konkluderede derfor, at ophævelsen af kravet om, at der skal fremlægges en sådan handelsfaktura, ikke skabte yderligere risiko for omgåelse af foranstaltningerne, og afviste påstanden.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036.

(14)

I lyset af ovenstående og i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/1036 bør artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2017/271 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»Artikel 1

1.   Den endelige antidumpingtold for »alle andre virksomheder«, der blev indført ved artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides hermed til også at omfatte importen til Unionen af

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, uanset rullernes bredde, også udglødet, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111930), eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, med en rullebredde på over 650 mm, også udglødet, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111940), eller

folie af aluminium, af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, uanset rullernes bredde, også udglødet, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111950), eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, ved mindst to lag, uanset rullernes bredde, også udglødet, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 90 (Taric-kode 7607119045 og 7607119080).«

2)

Artikel 1, stk. 3, udgår

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 18. februar 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Folkerepublikken Kina (EUT L 262 af 6.10.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 63).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 af 16. februar 2017 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium (EUT L 40 af 17.2.2017, s. 51).

(5)  Domstolens dom 12.7.1957, Algera m.fl. mod Den Fælles Forsamling, forenede sager 7/56 og 3/57 – 7/57, ECLI:EU:C:1957:7, s. 39.


AFGØRELSER

1.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/20


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2214

af 30. november 2017

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Rådet mener, at de restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse 2014/512/FUSP, ikke bør berøre den europæiske rumindustri.

(3)

Den 1. oktober 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1764 (2). Nævnte afgørelse indførte undtagelser for visse operationer vedrørende de specifikke pyrotekniske stoffer, der er anført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (3), der er nødvendige til brug for løfteraketter, der styres af medlemsstaters operatører af opsendelsestjenester eller af operatører af opsendelsestjenester etableret i en medlemsstat, nødvendige til brug for opsendelser i Unionens, dens medlemsstaters eller Den Europæiske Rumorganisations rumprogrammer eller nødvendige til brændstofpåfyldning af satellitter foretaget af satellitproducenter etableret i en medlemsstat.

(4)

Rådet finder, at visse operationer vedrørende hydrazin, der er anført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, og som er nødvendige for såvel ExoMars-carriermodulet som ExoMars-descentmodulet som led i ExoMars 2020-missionen, bør tillades.

(5)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2 i afgørelse 2014/512/FUSP ændres således:

1)

Følgende stykke indsættes:

»5a.   Forbuddene i stk. 1 og 3 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport af hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mere til afprøvningerne og flyvningen af ExoMars-descentmodulet og til flyvningen af ExoMars-carriermodulet som led i ExoMars 2020-missionen på følgende betingelser:

a)

Den mængde hydrazin, der skal bruges til afprøvningerne og flyvningen af ExoMars-descentmodulet som led i ExoMars 2020-missionen, og som beregnes i forhold til behovene i hver af den pågældende missions faser, må ikke overstige en samlet mængde på 5 000 kg for hele missionens varighed.

b)

Den mængde hydrazin, der skal bruges til flyvningen af ExoMars-carriermodulet som led i ExoMars 2020-missionen, må ikke overstige en samlet mængde på 300 kg.«

2)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Forbuddene i stk. 2 finder ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester og på levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand, der har forbindelse til de i stk. 5 og 5a omhandlede operationer.«

3)

Stk. 7 affattes således:

»7.   De i stk. 5, 5a og 6 omhandlede operationer kræver forhåndstilladelse fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne underretter behørigt Rådet, hver gang de giver en tilladelse. Oplysningerne skal omfatte detaljerede oplysninger om de overførte mængder og om slutbrugen.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1764 af 1. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 257 af 2.10.2015, s. 42).

(3)  Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr vedtaget af Rådet den 9. februar 2015 (EUT C 129 af 21.4.2015, s. 1).