ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 313

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
29. november 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2200 af 28. november 2017 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter fra Ukraine

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2201 af 27. november 2017 om tilladelse til markedsføring af 2′-fucosyllactose produceret med Escherichia coli stamme BL21 som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2017) 7662)

5

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2017 truffet af Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, af 17. november 2017 om ændring af bilag IX til protokol I: Oversøiske lande og territorier [2017/2202]

10

 

*

Afgørelse nr. 2/2017 truffet af Det Fælles Råd Cariforum-EU, nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, af 17. november 2017 hvad angår udarbejdelsen af en liste over voldgiftsmænd [2017/2203]

12

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2200

af 28. november 2017

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter fra Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 (2) fastsættes præferenceordninger for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. De importtoldkontingenter, der er opført i bilag II til nævnte forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013. De anvendes i tre år fra den 1. januar 2018.

(2)

For at sikre at visse kornarter med oprindelse i Ukraine, der er omfattet af toldkontingenter, importeres under ordnede forhold og uden spekulationshandel, bør det fastsættes at den pågældende import forvaltes gennem importlicenser. Til dette formål bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3) og (EF) nr. 1342/2003 (4) samt Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (5) finde anvendelse, med forbehold af de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(3)

For at sikre at disse kontingenter forvaltes korrekt, bør der fastsættes frister for indgivelse af ansøgning om importlicens og bestemmelser om, hvilke oplysninger ansøgningerne og licenserne skal indeholde.

(4)

Af hensyn til den administrative effektivitet bør medlemsstaterne i forbindelse med meddelelserne til Kommissionen i henhold til nærværende forordning anvende de informationssystemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (6) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1185 (7).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   De i bilaget opførte importtoldkontingenter for visse produkter med oprindelse i Ukraine åbnes på årlig basis fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

2.   Importtolden for de i stk. 1 omhandlede importkontingenter er på 0 EUR/ton.

3.   Forordning (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 samt gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Regler for indgivelse af importlicensansøgninger og udstedelse af importlicenser

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan en ansøger kun indgive én ansøgning om importlicens pr. løbenummer pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og den sikkerhed, der blev stillet ved indgivelsen af ansøgningerne, inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Ansøgninger om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest fredag kl. 13.00, Bruxelles-tid.

2.   I hver ansøgning om importlicens skal angives en mængde i kg uden decimaler, der ikke kan overstige den samlede mængde for det pågældende kontingent.

3.   Importlicenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

4.   I rubrik 8 i ansøgningen om importlicens og i importlicensen angives »Ukraine«, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken. Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i Ukraine.

Artikel 3

Importlicensers gyldighed

Importlicensen er gyldig fra den dag, hvor den faktisk udstedes, jf. artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239, og indtil udgangen af den anden måned efter den pågældende måned.

Artikel 4

Meddelelser

1.   Senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor ansøgningerne om importlicens blev indgivet, giver medlemsstaterne elektronisk Kommissionen meddelelse om hver ansøgning pr. løbenummer med oplysning om produktets oprindelse og den mængde pr. KN-kode, der er ansøgt om, herunder også meddelelser om »ingen ansøgninger«. Meddelelserne skal gives i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

2.   På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen oplysninger om de udstedte licenser, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, med angivelse af de samlede mængder pr. KN-kode.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 af 13. september 2017 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (EUT L 254 af 30.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og eksportlicenser (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 44).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (se EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (se EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).


BILAG

Uanset fortolkningsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur skal ordlyden af varebeskrivelserne kun betragtes som vejledende, idet præferenceordningens anvendelsesområde inden for rammerne af dette bilag bestemmes på grundlag af KN-koderne den 1. januar 2017. Hvor der er anvendt en »ex«-KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

Løbenr.

Produkt

KN-kode

Mængde i ton

09.4277

Spelt, blød hvede og blandsæd, undtagen til udsæd

1001 99 00

65 000

Mel af blød hvede og spelt

1101 00 15

Mel af blandsæd

1101 00 90

Mel af korn, undtagen af hvede, blandsæd, rug, majs, byg, havre og ris

1102 90 90

Gryn og groft mel af hvede og spelt

1103 11 90

Pellets af hvede

1103 20 60

09.4278

Majs, undtagen til udsæd

1005 90 00

625 000

Majsmel

1102 20

Gryn og groft mel af majs

1103 13

Pellets af majs

1103 20 40

Anden bearbejdet majs

1104 23

09.4279

Byg, undtagen til udsæd

1003 90 00

325 000

Bygmel

1102 90 10

Pellets af byg

1103 20 25


AFGØRELSER

29.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2201

af 27. november 2017

om tilladelse til markedsføring af 2′-fucosyllactose produceret med Escherichia coli stamme BL21 som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2017) 7662)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. august 2014 anmodede virksomheden Jennewein Biotechnologie GmbH Nederlandenes kompetente myndighed om tilladelse til markedsføring af pulver og flydende koncentrat af oligosaccharidet 2′-fucosyllactose produceret med en genetisk modificeret stamme af Escherichia coli stamme BL21 på EU-markedet som en ny fødevareingrediens i den i artikel 1, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede betydning. Målgruppen er spædbørn.

(2)

2′-Fucosyllactose falder uden for anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (2), da den genetisk modificerede stamme af Escherichia coli stamme BL21 anvendes som et teknisk hjælpestof og det materiale, der er afledt af den genetisk modificerede mikroorganisme, ikke er til stede i den nye fødevare.

(3)

Den 3. juni 2016 afgav Nederlandenes kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. Den nåede i den pågældende rapport frem til, at pulver og flydende koncentrat af oligosaccharidet 2′-fucosyllactose produceret med en genetisk modificeret stamme af Escherichia coli stamme BL21 opfylder kriterierne for nye fødevareingredienser i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(4)

Den 13. juni 2016 fremsendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater.

(5)

Der blev inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, fremsat begrundede indsigelser. Der blev navnlig rejst indsigelser vedrørende forhøjede niveauer for indtag af 2′-fucosyllactose. Der bør i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97 vedtages en afgørelse, som tager hensyn til de fremsatte indsigelser. Ansøgeren ændrede derfor sin anmodning vedrørende den maksimale mængde af 2′-fucosyllactose i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbarn og småbørn. Den pågældende ændring og de yderligere forklaringer fra ansøgeren mindskede betænkelighederne hos medlemsstaterne og Kommissionen.

(6)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (3) fastsat krav til fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn. Det bør være tilladt at anvende pulver og flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose, uden at den pågældende forordning eller anden lovgivning, der anvendes sideløbende med forordning (EF) nr. 258/97, tilsidesættes derved.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pulver og flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose som specificeret i bilag I til denne afgørelse kan markedsføres på EU-markedet som en ny fødevareingrediens til de anvendelser og ved det maksimale anvendelsesniveau, der er fastsat i bilag II til denne afgørelse, jf. dog forordning (EU) nr. 609/2013.

Artikel 2

Pulver og flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose, der tillades anvendt ved denne afgørelse, betegnes »2′-fucosyllactose« på mærkningen af fødevarerne for så vidt angår pulveret og det flydende koncentrat.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR 2′-FUCOSYLLACTOSE

Definition:

Kemisk navn

α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranosid

Kemisk formel

C18H32O15

Molekylmasse

488,44 Da

CAS-nr.

41263-94-9

Beskrivelse: Pulver af 2′-fucosyllactose produceret med en genetisk modificeret stamme af Escherichia coli BL21 er et hvidt til elfenbensfarvet pulver, der er afledt af flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose ved spraytørring. Det flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose er en farveløs til svagt gul, klar vandig opløsning med en koncentration på 45 % w/v ± 5 % w/v.

Specifikationer for pulver af 2′-fucosyllactose

Specifikationsparameter

Grænser

Fysisk parameter

Hvidt til elfenbensfarvet

 

Kemisk analyse

2′-fucosyllactose

≥ 90 %

Laktose

≤ 5 %

3′-fucosyllactose

≤ 5 %

Difucosyllactose

≤ 5 %

Fucosylgalactose

≤ 3 %

Glucose

≤ 3 %

Galactose

≤ 3 %

Fucose

≤ 3 %

GMO-detektion

Negativ

 

Vandindhold

 

≤ 9,0 %

Proteinindhold

 

≤ 100 μg/g

Aske i alt

 

≤ 0,5 %

Forurenende stoffer

Bly

≤ 0,02 mg/kg

Arsen

≤ 0,2 mg/kg

Cadmium

≤ 0,1 mg/kg

Kviksølv

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoksin M1

≤ 0,025 μg/kg

Mikrobielle parametre

Samlet kimtal

≤ 104 CFU/g

Enterobakterier/Colibakterier

Ingen i 11 g

Gær- og skimmelsvampe

≤ 100 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/100 g

Cronobacter spp.

Negativ/100 g

Endotoksiner

≤ 100 EU/g

CFU: kolonidannende enheder, EU: endotoxinenheder

Specifikationer for flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose

Specifikationsparameter

Grænser

Fysisk parameter

Farveløs til svagt gul, klar opløsning

 

Tørstofindhold

 

45 % w/v (+/– 5 % w/v) tørstof i vand

Kemisk analyse

2′-fucosyllactose

≥ 90 %

Laktose

≤ 5 %

3′-fucosyllactose

≤ 5 %

Difucosyllactose

≤ 5 %

Fucosylgalactose

≤ 3 %

Glucose

≤ 3 %

Galactose

≤ 3 %

Fucose

≤ 3 %

GMO-detektion

Negativ

 

Proteinindhold

 

≤ 100 μg/g

Aske i alt

 

≤ 0,5 %

Forurenende stoffer

Bly

≤ 0,02 mg/kg

Arsen

≤ 0,2 mg/kg

Cadmium

≤ 0,1 mg/kg

Kviksølv

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoksin M1

≤ 0,025 μg/kg

Mikrobielle parametre

Samlet kimtal

≤ 5 000 CFU/g

Enterobakterier/Colibakterier

Ingen i 11 g

Gær- og skimmelsvampe

≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/200 ml

Cronobacter spp.

Negativ/200 ml

Endotoksiner

≤ 100 EU/ml

CFU: kolonidannende enheder, EU: endotoxinenheder


BILAG II

Godkendte anvendelser af pulver og flydende koncentrat af 2′-fucosyllactose

Fødevarekategori

Maksimalt anvendelsesniveau

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

1,2 gram 2′-fucosyllactose pr. liter færdigt, brugsklart produkt, der markedsføres som sådant eller rekonstitueres efter producentens anvisninger.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

29.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/10


AFGØRELSE Nr. 1/2017 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU,

der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,

af 17. november 2017

om ændring af bilag IX til protokol I: Oversøiske lande og territorier [2017/2202]

DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU HAR —

under henvisning til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 41 i protokol I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalens protokol I — Vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde — definerer oversøiske lande og territorier (OLT'er) som de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag IX.

(2)

Som følge af ændringen af Mayottes (1) og Saint-Barthélemys (2) status og ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2013/755/EU (3) om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union bør listen over oversøiske lande og territorier i bilag IX til aftalens protokol I ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag IX til protokol I erstattes af bilaget, der er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På vegne af Cariforumlandene

K. JOHNSON SMITH

På vegne af Den Europæiske Union

C. MALMSTRÖM


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4).

(3)  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).


BILAG

»

BILAG IX TIL PROTOKOL I

Oversøiske lande og territorier

I denne protokol forstås ved »oversøiske lande og territorier« nedenstående lande og territorier, der er omhandlet i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

(Denne liste berører ikke disse landes og territoriers status og foregriber ikke en eventuel fremtidig ændring af denne status.)

1.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Kongeriget Danmark:

Grønland.

2.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Den Franske Republik:

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

la Polynésie française

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy

les Terres australes et antarctiques françaises

Wallis-et-Futuna.

3.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Kongeriget Nederlandene:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint-Eustatius

Sint-Maarten.

4.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Det Forenede Kongerige og Nordirland:

Anguilla

Bermuda

Cayman Islands

Falkland Islands

South Georgia and the South Sandwich Islands

Montserrat

Pitcairn

Saint Helena and Dependencies

British Antarctic Territory

British Indian Ocean Territory

Turks and Caicos Islands

British Virgin Islands.

«

29.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/12


AFGØRELSE Nr. 2/2017 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU,

nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,

af 17. november 2017

hvad angår udarbejdelsen af en liste over voldgiftsmænd [2017/2203]

DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU HAR —

under henvisning til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, særlig artikel 221, stk. 1,

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den liste over femten voldgiftsmænd, der er omhandlet i artikel 221, stk. 1, og som er knyttet som bilag til denne afgørelse, vedtages af parterne.

Artikel 2

Udvalget for Handel og Udvikling Cariforum-EU kan ændre listen over voldgiftsmænd, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På vegne af Cariforumlandene

K. JOHNSON SMITH

På vegne af Den Europæiske Union

C. MALMSTRÖM


BILAG

Liste over voldgiftsmænd omhandlet i aftalens artikel 221, stk. 1

Voldgiftsmænd udvalgt af Cariforumlandene:

 

Tracy BENN-ROBERTS (Antigua og Barbuda)

 

Nicole FOSTER (Barbados)

 

Bertha COOPER-ROSSEAU (Bahamas)

 

Michelle A. BROWN (Jamaica)

 

Fabiola MEDINA GARNES (Den Dominikanske Republik)

Voldgiftsmænd udvalgt af EU:

 

Jacques BOURGEOIS (Belgien)

 

Claus-Dieter EHLERMANN (Tyskland)

 

Pieter Jan KUIJPER (Nederlandene)

 

Giorgio SACERDOTI (Italien)

 

Ramon TORRENT (Spanien)

Voldgiftsmænd udvalgt af parterne i fællesskab:

 

Frederick ABBOTT (USA)

 

James BACCHUS (USA)

 

Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Claudia OROZCO (Colombia)

 

Helge SELAND (Norge)