ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 306

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
22. november 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2167 af 5. juli 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2168 af 20. september 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 for så vidt angår handelsnormer for æg fra frilandshøns, hvis adgang til udendørsarealer er begrænset

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2169 af 21. november 2017 om formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2170 af 15. november 2017 om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger

19

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2171 af 20. november 2017 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2019, det årlige beløb for 2018, første tranche for 2018 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2020 og 2021

21

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2172 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så hvidt angår anvendelsen af ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde (meddelt under nummer C(2017) 7656)

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2173 af 20. november 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet i Italien (meddelt under nummer C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2174 af 20. november 2017 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier (meddelt under nummer C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2175 af 21. november 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2176 af 21. november 2017 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (meddelt under nummer C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 ( EUT L 181 af 29.6.2013 )

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokollen til rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) træder i kraft den 1. december 2017, idet proceduren i artikel 4, stk. 2, i protokollen til rammeaftalen blev afsluttet den 6. november 2017.


(1)  EUT L 348 af 21.12.2016, s. 3.


FORORDNINGER

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2167

af 5. juli 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (1), særlig artikel 15, stk. 6, og artikel 18, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Målet med forordning (EU) nr. 1380/2013 er gradvis at eliminere udsmid i EU-fiskeriet, ved at der indføres en landingsforpligtelse for fangster af arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 1, litra d) i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen i de sydvestlige farvande senest fra den 1. januar 2017 for arter, som karakteriserer det pågældende fiskeri.

(3)

For at gennemføre landingsforpligtelsen er der i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 (2) fastlagt en udsmidsplan for visse typer fiskeri efter demersale arter i de sydvestlige farvande for perioden 2016-2018 som følge af en fælles henstilling, der blev indgivet af Belgien, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Portugal i 2016.

(4)

Belgien, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Portugal har en direkte interesse i spørgsmål vedrørende fiskeriforvaltning i de sydvestlige farvande. Den 2. januar 2017 indgav disse medlemsstater efter høring af Det Rådgivende Råd for De Sydvestlige Farvande en ny fælles henstilling til Kommissionen.

(5)

Den nye fælles henstilling supplerer den udsmidsplan, der er fastsat ved delegeret forordning (EU) 2016/2374 og omfatter fiskeriet efter sort sabelfisk i ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) afsnit VIIIa, underområde IX og X og CECAF (Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav) område 34.1.2 og fiskeriet efter spidstandet blankesten i ICES underområde IX.

(6)

Den foranstaltning, der foreslås i den nye fælles henstilling, er i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og kan inkluderes i delegeret forordning (EU) 2016/2374.

(7)

I den nye fælles henstilling foreslås en undtagelse fra landingsforpligtelsen for sort sabelfisk, der fanges ved hjælp af bundsatte langliner på dybt vand i ICES-afsnit VIIIa, underområde IX og X og CECAF-afsnit 34.1.2, da den foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at dødeligheden som følge af udsmid i dette fiskeri er lav (og der kun er tale om få individer) under hensyntagen til karakteristikaene ved de redskaber, der anvendes til at fange denne art, samt fangstmetoderne og økosystemet. ICES konkluderede i sin rapport, at udsmidet må antages at være lig nul eller ubetydeligt i vurderingsøjemed, da dødeligheden for sort sabelfisk som følge af udsmid hovedsagelig er forårsaget af hajer og hvaler på rov efter sort sabelfisk, der sidder fast på en krog og er relativt lav i forhold til landingerne. På baggrund af ovenstående accepterer Kommissionen derfor den foreslåede undtagelse.

(8)

I den nye fælles henstilling foreslås ligeledes en undtagelse fra landingsforpligtelsen for spidstandet blankesten i ICES-underområde IX, da medlemsstaterne mener, at videnskabelig dokumentation viser mulige høje overlevelsesrater. Der skal dog udføres nye undersøgelser for at bevise det, og undtagelsen kan behandles senere, når de berørte medlemsstater forelægger Kommissionen data fra igangværende forsøg.

(9)

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/2374 bør omstruktureres af hensyn til klarheden.

(10)

Delegeret forordning (EU) 2016/2374 bør derfor ændres.

(11)

Eftersom foranstaltningerne i nærværende forordning har en direkte indvirkning på de økonomiske aktiviteter og planlægningen af EU-fartøjernes fangstsæson, bør forordningen træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Den bør som en undtagelse fra det generelle princip finde anvendelse fra den 1. januar 2017 på grund af den sene forelæggelse af den fælles henstilling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/2374 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 af 12. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (EUT L 352 af 23.12.2016, s. 33).


BILAG

»

BILAG

Fiskeri, der er omfattet af landingsforpligtelsen

1.   Fiskeri efter almindelig tunge (Solea solea)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit VIIIa, b, d og e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alle bundtrawl

Maskestørrelse mellem 70 mm og 100 mm

Alle fangster af almindelig tunge

TBB

Alle bomtrawl

Maskestørrelse på mellem 70 mm og 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alle toggergarn og gællegarn

Maskestørrelse på mindst 100 mm


2.   Fiskeri efter almindelig tunge (Solea solea) og rødspætte (Pleuronectes platessa)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alle toggergarn og gællegarn

Maskestørrelse på mindst 100 mm

Alle fangster af almindelig tunge og rødspætte


3.   Fiskeri efter kulmule (Merluccius merluccius)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit VIIIa, b, d og e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Alle bundtrawl og snurrevod

Maskestørrelse på mindst 100 mm

Alle fangster af kulmule

LL, LLS

Alle langliner

Alle

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle gællegarn

Maskestørrelse på mindst 100 mm

ICES-afsnit VIIIc og IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Alle bundtrawl og snurrevod

Fartøjer, der opfylder følgende kumulative kriterier:

1.

Maskestørrelse på mindst 70 mm

2.

De samlede kulmulelandinger i perioden 2014/15 (1) udgør mere end 5 % af alle landede arter og mere end 5 ton

Alle fangster af kulmule

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle gællegarn

Maskestørrelse på mellem 80 mm og 99 mm

LL, LLS

Alle langliner

Krogstørrelse større end 3,85 cm +/– 1,15 cm længde og 1,6 cm +/– 0,4 cm bredde


4.   Fiskeri efter havtaske (Lophiidae)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit VIIIa, b, d og e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle gællegarn

Maskestørrelse på mindst 200 mm

Alle fangster af havtaske

ICES-afsnit VIIIc og IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle gællegarn

Maskestørrelse på mindst 200 mm

Alle fangster af havtaske


5.   Fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit VIIIa, b, d og e (kun inden for funktionelle enheder)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alle bundtrawl

Maskestørrelse på mindst 70 mm

Alle fangster af jomfruhummer

ICES-afsnit VIIIc og IXa (kun inden for funktionelle enheder)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Alle bundtrawl

Maskestørrelse på mindst 70 mm

Alle fangster af jomfruhummer


6.   Fiskeri efter sort sabelfisk (Aphanopus carbo)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-afsnit VIIIc, ICES-underområde IX, X og CECAF-område 34.1.2

LLS, DWS

Langliner til fiskeri på dybt vand

Alle fangster af sort sabelfisk


7.   Fiskeri efter spidstandet blankesten(Pagellus bogaraveo)

Fiskeriområder

Redskabskode

Beskrivelse af fiskeredskaber

Maskestørrelse

Arter, der skal landes

ICES-underområde IX

LLS, DWS

Langliner til fiskeri på dybt vand

Krogstørrelse større end 3,95 cm længde og 1,65 cm bredde

Alle fangster af spidstandet blankesten

«

(1)  Referenceperioden vil tilsvarende blive ajourført for de efterfølgende år. For 2018 vil referenceperioden være 2015 og 2016, og for 2019 vil referenceperioden være 2016 og 2017.


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2168

af 20. september 2017

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 for så vidt angår handelsnormer for æg fra frilandshøns, hvis adgang til udendørsarealer er begrænset

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 75, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 (2) fastsat gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3) for så vidt angår handelsnormer for æg. Særlig i punkt 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 589/2008 er der fastsat minimumsforskrifter for »frilandsæg«.

(2)

Forordning (EU) nr. 1308/2013 har erstattet forordning (EF) nr. 1234/2007 og tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på området i overensstemmelse med artikel 227.

(3)

I punkt 1, litra a) i bilag II til forordning (EF) nr. 589/2008 er der fastsat en undtagelsesperiode, hvori æggene fortsat kan markedsføres som »frilandsæg« i de tilfælde, hvor adgangen til udendørsarealer er begrænset på grund af restriktioner vedtaget i henhold til EU-retten, herunder veterinære restriktioner for at beskytte folke- og dyresundheden, men kun for en periode på højst 12 uger. Som følge af alvorlige udbrud af aviær influenza i Unionen er det nødvendigt at indføre en længere undtagelsesperiode og præcisere bestemmelserne yderligere med henblik på en harmoniseret gennemførelse i hele Unionen, særlig med hensyn til begyndelsestidspunktet for undtagelsesperioden.

(4)

Bilag II til forordning (EF) nr. 589/2008 bør derfor ændres.

(5)

For at sikre en snarlig gennemførelse af denne foranstaltning bør forordningen træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 589/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


BILAG

Minimumskrav til produktionssystemer i forbindelse med de forskellige ægproduktionsmetoder

1.

»Frilandsæg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder betingelserne i artikel 4 i Rådets direktiv 1999/74/EF (1).

Især skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Om dagen skal hønsene til stadighed have adgang til et udendørs areal. Dette krav forhindrer dog ikke en producent i at begrænse adgangen til det fri for en begrænset periode i morgentimerne i overensstemmelse med sædvanlig god landbrugspraksis, herunder god husdyrbrugspraksis.

Hvis foranstaltninger vedtaget i henhold til EU-retten bevirker, at hønsenes adgang til udearealer begrænses for at beskytte folke- eller dyresundheden, kan æggene fortsat forhandles som »frilandsæg« uanset denne restriktion, forudsat at der højst har været begrænset adgang til udearealer for de æglæggende høner i en sammenhængende periode på 16 uger. Maksimumsperiodens begyndelse regnes fra den dato, hvor den pågældende gruppe af høns indsat samtidig rent faktisk får begrænset sin adgang til udearealer.

b)

De udendørsarealer, som hønsene har adgang til, skal i overvejende grad være dækket af vegetation og må ikke anvendes til andre formål end frugtdyrkning, skovbrug eller græsning, hvis myndighederne tillader det sidstnævnte.

c)

Udendørsarealernes belægningstæthed må ikke på noget tidspunkt overstige 2 500 høns pr. hektar, som hønsene har adgang til, eller en høne pr. 4 m2. Hvis hver høne har adgang til mindst 10 m2, og der praktiseres rotation, og hønsene har fri adgang til alle arealer i hele flokkens levetid, skal der på hvert udendørsareal til enhver tid være afsat mindst 2,5 m2 pr. høne.

d)

Udendørsarealerne må ikke strække sig ud over en radius på 150 m fra bygningens nærmeste udgangsåbning. Der tillades dog en radius på op til 350 m fra bygningens nærmeste udgangsåbning, hvis der findes tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene kan søge ly, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 3), litra b), nr. ii), i direktiv 1999/74/EF, jævnt fordelt over hele udendørsarealet med mindst fire steder med ly pr. hektar.

2.

»Skrabeæg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder betingelserne i artikel 4 i direktiv 1999/74/EF.

3.

»Buræg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder:

a)

betingelserne i artikel 5 i direktiv 1999/74/EF indtil den 31. december 2011, eller

b)

betingelserne i artikel 6 i direktiv 1999/74/EF.

4.

Medlemsstaterne kan tillade dispensationer fra punkt 1 og 2 i dette bilag for produktionssteder med under 350 æglæggende høner og for bedrifter med rugeægsproducerende høner for så vidt angår de forpligtelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, nr. 1, litra d), andet punktum, artikel 4, stk. 1, nr. 1, litra e), artikel 4, stk. 1, nr. 2, artikel 4, stk. 1, nr. 3, litra a), nr. i), og artikel 4, stk. 1, nr. 3, litra b), nr. i), i direktiv 1999/74/EF.


(1)  Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2169

af 21. november 2017

om formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2016/1952 fastlægges en fælles ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1952 bør medlemsstaterne indberette de statistiske data elektronisk, således at de er i overensstemmelse med et egnet teknisk format, som skal fastlægges af Kommissionen.

(3)

SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) fastsætter de statistiske og tekniske standarder for udveksling af officielle statistikker. Kommissionen (Eurostat) bør derfor inden for det europæiske statistiske system og i tæt samarbejde med medlemsstaterne fastlægge et teknisk format i overensstemmelse med disse standarder.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Data om priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen leveres til Eurostat via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk.

Artikel 2

Den struktur, der anvendes til fremsendelse af data til Kommissionen (Eurostat), er angivet i bilagene.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 311 af 17.11.2016, s. 1.


BILAG I

Strukturen for indberetning af statistiske data om prisen på naturgas

Indberetningsfilerne skal indeholde følgende oplysninger:

Generelle oplysninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Land

Navn på det indberettende land

Halvår

Organisation

Navn på den indberettende organisation

Halvår

Kontaktperson

Navn på den indberettende medarbejder

Halvår

E-mailadresse

Den indberettende medarbejders e-mailadresse

Halvår

År

Referenceår for dataene (2017, 2018 osv.)

Halvår

Halvår

1 eller 2

Halvår

For hvert forbrugsinterval indberettes felterne i tabel 1, 2 og 4.

Intervallerne for privatkunder er:

Interval D1 (lille): årligt forbrug på under 20 GJ

Interval D2 (mellem): årligt forbrug på 20 eller derover, men under 200 GJ

Interval D3 (stort): årligt forbrug på 200 GJ eller derover.

Intervallerne for erhvervskunder er:

Interval I1: årligt forbrug på under 1 000 GJ

Interval I2: årligt forbrug på 1 000 eller derover, men under 10 000 GJ

Interval I3: årligt forbrug på 10 000 eller derover, men under 100 000 GJ

Interval I4: årligt forbrug på 100 000 eller derover, men under 1 000 000 GJ

Interval I5: årligt forbrug på 1 000 000 eller derover, men under 4 000 000 GJ

Interval I6: årligt forbrug på 4 000 000 GJ eller derover.

Data i tabel 3 skal angives som gennemsnit for alle forbrugsintervaller tilsammen.

Tabel 1: Vigtigste priskategorier

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

Halvår

Pris uden skatter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Halvår

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikkerefunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, ekskl. moms.

Halvår

Pris inkl. alle skatter samt moms (refunderbare og ikkerefunderbare)

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikkerefunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

Halvår

Værdier angives i national valuta pr. gigajoule (kalorimetrisk brændværdi).

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 2: Detaljeret opdeling af priser i komponenter og delkomponenter

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Energi- og forsyningspris

værdi

observationsstatus

Denne komponent skal indeholde enten den råvarepris på naturgas, der betales af leverandøren, eller prisen på naturgas ved indførselsstedet til transmissionssystemet, herunder, hvis det er relevant, følgende omkostninger for den endelige forbruger: lageromkostninger plus omkostninger vedrørende salget af naturgas til endelige kunder.

Årlig

Netpris

værdi

observationsstatus

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Årlig

Moms

værdi

observationsstatus

Moms som beskrevet i Rådets direktiv 2006/112/EF (1).

Årlig

Skatter i forbindelse med vedvarende energikilder

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

Årlig

Kapacitetsskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med strategiske lagre, kapacitetsbetalinger og energisikkerhed, beskatning af naturgasdistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

Årlig

Miljøskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

Årlig

Andre skatter

værdi

observationsstatus

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fire kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

Årlig

Referenceperioden for alle komponenter og delkomponenter er et år.

Værdier angives i national valuta pr. gigajoule (GJ) på grundlag af den kalorimetriske brændværdi (GCV).

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 3: Netomkostninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Transmissionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Distributionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Referenceperioden for transmissions- og distributionsomkostninger er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 4: Forbrugsmængder

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Forbrugsmængder

procentdel

observationsstatus

Relativ andel af naturgas i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

Årlig

Referenceperioden for forbrugsmængder er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).


BILAG II

Strukturen for indberetning af statistiske data om prisen på elektricitet

Indberetningsfilerne skal indeholde følgende oplysninger:

Generelle oplysninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Land

Navn på det indberettende land

Halvår

Organisation

Navn på den indberettende organisation

Halvår

Kontaktperson

Navn på den indberettende medarbejder

Halvår

E-mailadresse

Den indberettende medarbejders e-mailadresse

Halvår

År

Referenceår for dataene (2017, 2018 osv.)

Halvår

Halvår

1 eller 2

Halvår

For hvert forbrugsinterval indberettes felterne i tabel 1, 2 og 4.

Intervallerne for privatkunder er:

Interval DA (meget lille): årligt forbrug på under 1 000 kWh

Interval DB (lille): årligt forbrug på 1 000 eller derover, men under 2 500 kWh

Interval DC (mellem): årligt forbrug på 2 500 eller derover, men under 5 000 kWh

Interval DD (stort): årligt forbrug på 5 000 eller derover, men under 15 000 kWh

Interval DE (meget stort): årligt forbrug på 15 000 kWh eller derover.

Intervallerne for erhvervskunder er:

Interval IA: årligt forbrug på under 20 MWh

Interval IB: årligt forbrug på 20 eller derover, men under 500 MWh

Interval IC: årligt forbrug på 500 eller derover, men under 2 000 MWh

Interval ID: årligt forbrug på 2 000 eller derover, men under 20 000 MWh

Interval IE: årligt forbrug på 20 000 eller derover, men under 70 000 MWh

Interval IF: årligt forbrug på 70 000 eller derover, men under 150 000 MWh

Interval IG: årligt forbrug på 150 000 MWh eller derover.

Data i tabel 3 skal angives som gennemsnit for alle forbrugsintervaller.

Tabel 1: Vigtigste priskategorier

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

Halvår

Pris uden skatter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Halvår

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikkerefunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, ekskl. moms.

Halvår

Pris inkl. alle skatter samt moms (refunderbare og ikkerefunderbare)

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikkerefunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

Halvår

Værdierne udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 2: Detaljeret opdeling af priser i komponenter og delkomponenter

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Energi- og forsyningspris

værdi

observationsstatus

Komponenten for den samlede pris, som vedrører energi og forsyning, ekskl. skatter.

Denne komponent skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: produktion, lagring, balanceringsenergi, omkostninger ved energileverancer, kundeservice, eftersalgsstyring og andre forsyningsomkostninger.

Årlig

Netpris

værdi

observationsstatus

Komponenten for den samlede pris, som vedrører netpriser, ekskl. skatter.

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Årlig

Moms

værdi

observationsstatus

Moms som beskrevet i direktiv 2006/112/EF.

Årlig

Skatter i forbindelse med vedvarende energikilder

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

Årlig

Kapacitetsskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed og produktionens tilstrækkelighed, beskatning af omstrukturering af kulindustrien, beskatning af eldistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

Årlig

Miljøskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

Årlig

Nukleare skatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med den nukleare sektor, herunder nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner og afgifter for nukleare anlæg.

Årlig

Andre skatter

værdi

observationsstatus

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fem kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

Årlig

Referenceperioden for alle komponenter og delkomponenter er et år.

Værdierne udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 3: Netomkostninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Transmissionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Distributionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Referenceperioden for transmissions- og distributionsomkostninger er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 4: Forbrugsmængder

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Forbrugsmængder

procentdel

observationsstatus

Relativ andel af elektricitet i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

Årlig

Referenceperioden for forbrugsmængder er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.


AFGØRELSER

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/19


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2170

af 15. november 2017

om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer (1), særlig artikel 8, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med afgørelse 2005/387/RIA udarbejdede det udvidede videnskabelige udvalg under Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) på et særligt møde en risikovurderingsrapport om det nye psykoaktive stof N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl), og rapporten blev efterfølgende forelagt Kommissionen og Rådet den 24. maj 2017.

(2)

Furanylfentanyl er et syntetisk opiod og har en struktur, der ligner fentanyls, som er et kontrolleret stof, der i vid udstrækning anvendes som supplement til almindelig bedøvelse under operationer og til smertebehandling. Furanylfentanyl er også strukturelt beslægtet med acetylfentanyl og acryloylfentanyl, som begge er genstand for en EMCDDA–Europol-rapport fra hhv. december 2015 og november 2016.

(3)

Furanylfentanyl har været tilgængeligt i Unionen i hvert fald siden juni 2015 og er blevet fundet i 16 medlemsstater. Størstedelen er fundet i pulverform, men stoffet er også fundet i flydende form og som tabletter. De fundne mængder er relativt små. Sådanne mængder bør imidlertid vurderes i forhold til stoffets meget kraftige virkning.

(4)

Fem medlemsstater har indberettet 22 dødsfald med relation til furanylfentanyl. Ved mindst 10 af disse dødsfald var furanylfentanyl enten dødsårsagen eller en sandsynlig medvirkende årsag. Herudover har tre medlemsstater indberettet 11 akutte ikkedødelige forgiftninger relateret til furanylfentanyl.

(5)

Der foreligger ingen oplysninger om organiserede kriminelle gruppers forbindelse til fremstilling, distribution og levering af samt handel med furanylfentanyl inden for Unionen. De foreliggende oplysninger tyder på, at furanylfentanyl produceres af kemiske virksomheder i Kina.

(6)

Furanylfentanyl sælges online som »forskningskemikalie« (»research chemical«) i små og store mængder, typisk som pulver og brugsklare næsespray. Oplysninger fra beslaglæggelser peger i retning af, at furanylfentanyl også kan være blevet solgt på det illegale opioidmarked.

(7)

Furanylfentanyl har ikke nogen anerkendt anvendelse som humanmedicinsk lægemiddel eller veterinærlægemiddel i Unionen. Så vidt vides kan furanylfentanyl ikke anvendes til andre formål end analysereferencestandard og i videnskabelig forskning.

(8)

Det fremgår af risikovurderingsrapporten, at mange af spørgsmålene vedrørende furanylfentanyl skyldes manglen på data om risiciene for enkeltpersoner, risiciene for folkesundheden og samfundsmæssige risici og kunne besvares ved hjælp af yderligere forskning. De foreliggende oplysninger og den foreliggende dokumentation om de sundhedsmæssige og sociale risici, som stoffet frembyder grundet ligheden med fentanyl, er dog tilstrækkeligt grundlag for at underkaste furanylfentanyl kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

(9)

Furanylfentanyl er ikke på listen over stoffer, som ifølge De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler eller De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer skal underkastes kontrol. Stoffet er i øjeblikket ikke genstand for vurdering i FN-systemet.

(10)

Eftersom ti medlemsstater fører kontrol med furanylfentanyl i henhold til deres nationale lovgivning om narkotikakontrol, og tre medlemsstater benytter andre lovgivningsforanstaltninger til at føre kontrol med det, vil det, hvis stoffet underkastes kontrolforanstaltninger i hele Unionen, bidrage til at undgå problemer med grænseoverskridende lovhåndhævelse og retligt samarbejde og give beskyttelse i Unionen mod de farer, som stoffets tilgængelighed og brug af stoffet kan indebære.

(11)

Afgørelse 2005/387/RIA tillægger Rådet gennemførelsesbeføjelser for at kunne reagere hurtigt og på grundlag af ekspertise på EU-plan på fremkomsten af nye psykoaktive stoffer, som medlemsstaterne har påvist og indberettet, ved at underkaste disse stoffer kontrolforanstaltninger i hele Unionen. Da betingelserne og proceduren for at udløse udøvelsen af sådanne gennemførelsesbeføjelser er opfyldt, bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse for at underkaste furanylfentanyl kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

(12)

Afgørelse 2005/387/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2005/387/RIA.

(13)

Afgørelse 2005/387/RIA er bindende for Irland, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2005/387/RIA.

(14)

Afgørelse 2005/387/RIA er ikke bindende for Det Forenede Kongerige, som derfor ikke deltager i vedtagelsen af nærværende afgørelse, som gennemfører afgørelse 2005/387/RIA, og som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det nye psykoaktive stof N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) underkastes kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

Artikel 2

Den 19. november 2018 træffer medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale ret de foranstaltninger, der er nødvendige for at underkaste det i artikel 1 omhandlede nye psykoaktive stof kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger som fastsat i deres lovgivning i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2017.

På Rådets vegne

J. AAB

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

(2)  Udtalelse af 24.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/21


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2171

af 20. november 2017

om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2019, det årlige beløb for 2018, første tranche for 2018 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2020 og 2021

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som senest ændret (»AVS-EU-partnerskabsaftalen«),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (2) (»den interne aftale«), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (3) (»finansforordningen for 11. EUF«), særlig artikel 21, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til proceduren i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen for 11. EUF senest den 15. oktober 2017 forelægge et forslag, som angiver a) loftet for medlemsstaternes årlige bidrag til Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for 2019, b) medlemsstaternes årlige bidrag til EUF for 2018, c) første tranche af bidraget for 2018 og d) et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2020 og 2021.

(2)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har i overensstemmelse med artikel 52 i finansforordningen for 11. EUF den 4. september 2017 sendt Kommissionen sine ajourførte overslag over forpligtelser og betalinger vedrørende de instrumenter, den forvalter.

(3)

Ifølge artikel 22, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF skal der ved indkaldelse af bidrag først opbruges beløb, der er fastsat for de forudgående EUF'er. Der bør derfor foretages en indkaldelse af midler under 10. EUF for EIB og 11. EUF for Kommissionen.

(4)

I Rådets afgørelse (EU) 2016/2026 (4) fastsættes loftet for medlemsstaternes årlige EUF-bidrag for 2018 til 4 550 000 000 EUR for Kommissionen og 250 000 000 EUR for EIB.

(5)

I Rådets afgørelse (EU) 2017/1206 (5) fastsættes en nedsættelse af bidraget fra frigjorte midler fra 8. og 9. EUF med et beløb på 200 000 000 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Loftet for medlemsstaternes årlige EUF-bidrag for 2019 fastsættes hermed til 4 900 000 000 EUR. Det fordeles med 4 600 000 000 EUR til Kommissionen og 300 000 000 EUR til EIB.

Artikel 2

Medlemsstaternes årlige EUF-bidrag for 2018 fastsættes hermed til 4 800 000 000 EUR. Det fordeles med 4 550 000 000 EUR til Kommissionen og 250 000 000 EUR til EIB.

Artikel 3

De bidrag til EUF, som medlemsstaterne hver især skal betale til Kommissionen og EIB som første tranche for 2018, er angivet i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

Betalinger af disse bidrag kan kombineres med justeringer, der er resultatet af nedsættelsen af bidraget fra frigjorte midler fra 8. og 9. EUF med et beløb på 200 000 000 EUR, efter en justeringsplan meddelt af hver enkelt medlemsstat.

Artikel 4

Det vejledende, ikkebindende overslag over forventede årlige bidragsbeløb for 2020 fastsættes hermed til 4 600 000 000 EUR for Kommissionen og 300 000 000 EUR for EIB og for 2021 til 4 700 000 000 EUR for Kommissionen og 300 000 000 EUR for EIB.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17.

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2016/2026 af 15. november 2016 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2018, det årlige beløb for 2017, første tranche for 2017 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige beløb for årene 2019 og 2020 (EUT L 313 af 19.11.2016, s. 25).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2017/1206 af 4. juli 2017 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder anden tranche for 2017 (EUT L 173 af 6.7.2017, s. 15).


BILAG

MEDLEMSSTATER

Nøgle 10. EUF %

Nøgle 11. EUF %

1. tranche 2018 (EUR)

I alt

Kommissionen 11. EUF

EIB 10. EUF

BELGIEN

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIEN

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

TJEKKIET

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANMARK

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

TYSKLAND

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTLAND

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLAND

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRÆKENLAND

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANIEN

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANKRIG

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

KROATIEN

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIEN

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CYPERN

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETLAND

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITAUEN

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBOURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGARN

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NEDERLANDENE

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

ØSTRIG

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLEN

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMÆNIEN

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIEN

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKIET

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLAND

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SVERIGE

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

DET FORENEDE KONGERIGE

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

I ALT EU-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/2172

af 20. november 2017

om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så hvidt angår anvendelsen af ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde

(meddelt under nummer C(2017) 7656)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF er der fastsat en mekanisme til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter, som har til formål at sikre miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (i det følgende benævnt »CCS-demonstrationsprojekter«), og demonstrationsprojekter inden for innovative vedvarende energiteknologier (i det følgende benævnt »VE-demonstrationsprojekter«) ved at bruge 300 mio. kvoter fra ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen (»EU ETS«), som var øremærket til nytilkomne, men ikke tildelt.

(2)

I sin afgørelse 2010/670/EU (2) fastlagde Kommissionen reglerne og kriterierne for udvælgelsen og gennemførelsen af disse projekter og de grundlæggende principper for monetariseringen af kvoter og forvaltningen af indtægter.

(3)

I midten af 2014 var der som resultat af første og anden ansøgningsrunde blevet tildelt midler til at støtte gennemførelsen af 39 VE- og CCS-demonstrationsprojekter i 20 EU-medlemsstater. I lyset af det vanskelige økonomiske klima globalt og i Unionen havde nogle af de 20 projekter, der var blevet tildelt støtte under den første ansøgningsrunde, imidlertid svært ved at rejse tilstrækkelig kapital eller tiltrække yderligere investorer. Som en følge heraf var der den 31. december 2016 truffet endelige investeringsbeslutninger i overensstemmelse med artikel 9 i afgørelse 2010/670/EU for 14 projekter, hvorefter mindst 436 mio. EUR, der var tildelt i forbindelse med de støttede projekter under denne første ansøgningsrunde, ikke er blevet brugt.

(4)

De ikkeudbetalte midler bør anvendes direkte til at finansiere projekter, som falder ind under det anvendelsesområde, der defineres i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF. I betragtning af de specifikke omstændigheder, der gælder for meget innovative demonstrationsprojekter inden for vedvarende energi og CCS, bør en del af finansieringen desuden ydes i form af tilskud.

(5)

Med henblik på at øge investeringerne i disse meget innovative projekter i energisektoren i EU, hvilket Kommissionen i sin meddelelse om Hurtigere innovation inden for ren energi (3) udpegede som en prioritet, bør ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde omfordeles hurtigst muligt og med høj prioritet ved hjælp af InnovFin EDP-faciliteten under Horisont 2020 (4). Denne støtte vil være et supplement til nuværende og kommende finansiel støtte såsom tilskud under Horisont 2020.

(6)

Med henblik på at øge investeringerne i disse meget innovative projekter inden for transportsektoren bør støtteberettigede projekter udelukkende fremme innovativ, reproducerbar og skalerbar brug af vedvarende energi ved hjælp af låneinstrumentet i transportsektoren under Connecting Europe-faciliteten (5).

(7)

De projekter, der blev tildelt støtte under første eller anden ansøgningsrunde, og for hvilke der er blevet truffet endelige investeringsbeslutninger, og som er under gennemførelse, vil blive anset for at være berettigede til at ansøge om det pågældende finansielle instrument.

(8)

For at øge offentlighedens bevidsthed om de relevante finansielle instrumenter vil Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe fortsat regelmæssigt arrangere målrettede tekniske workshopper for medlemsstater og projektsponsorer.

(9)

Kommissionen vil i tilstrækkelig god tid aflægge rapport til Udvalget for Klimaændringer om udviklingen af de relevante delegeringsaftaler mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank, især hvad angår de tilhørende berettigelseskriterier, gennemførelsen af de relevante finansielle instrumenter, navnlig opbygningen af de planlagte projekter, bedømmelsen af projektansøgningerne samt i sidste ende brugen af de omfordelte indtægter, under behørigt hensyn til medlemsstaternes synspunkter.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/670/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende som stk. 4:

»4.   Ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde stilles til rådighed for at støtte nyskabende innovative, reproducerbare CCS- og VE-demonstrationsprojekter, som skal være demonstrationsklare i stor skala, ved brug af relevante finansielle instrumenter forvaltet af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, hvor der gives særlig prioritet til InnovFin EDP-faciliteten og låneinstrumentet i transportsektoren under Connecting Europe-faciliteten.

Det foregående stykke, artikel 6 og 8, artikel 11, stk. 1-5, første og andet afsnit af artikel 11, stk. 6, og artikel 13 finder ikke anvendelse på brugen af disse indtægter.

Kommissionen aflægger i tilstrækkelig god tid rapport til Udvalget for Klimaændringer om udviklingen af de relevante delegeringsaftaler mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank, især hvad angår de tilhørende berettigelseskriterier, gennemførelsen af de relevante finansielle instrumenter, navnlig opbygningen af de planlagte projekter, bedømmelsen af projektansøgningerne samt i sidste ende brugen af de omfordelte indtægter, under behørigt hensyn til medlemsstaternes synspunkter«.

2)

I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

»Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Udvalget for Klimaændringer om brugen af de indtægter, der henvises til i artikel 2, stk. 4, herunder forudgående oplysninger om den planlagte projektstøtte og den del, som stilles til rådighed i form af tilskud, projekternes geografiske fordeling, omfang og teknologiske dækning, samt efterfølgende oplysninger om forløbet af projektgennemførelsen, undgåelse af CO2-emissioner, finansiel gearing, oplysningsprogram og eventuelt indhøstede erfaringer.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2173

af 20. november 2017

om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet i Italien

(meddelt under nummer C(2017) 7587)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF indeholder bestemmelser om handel med svin i Unionen. I henhold til direktivets artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt program til bekæmpelse af Aujeszkys sygdom for hele eller en del af sit område, forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Ifølge samme artikel kan der kræves supplerende garantier i samhandelen med svin inden for Unionen.

(2)

Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF (2) fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over de medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale bekæmpelsesprogrammer til udryddelse af Aujeszkys sygdom.

(3)

Italien har forelagt bevismateriale for Kommissionen med henblik på godkendelse af sit bekæmpelsesprogram for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet og med henblik på behørig opførelse af denne region i bilag II til beslutning 2008/185/EF. På grundlag af evalueringen af det bevismateriale, som Italien har forelagt, bør regionen Lombardiet opføres i bilag II til beslutning 2008/185/EF. Bilag II til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(4)

Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2008/185/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).


BILAG

»

BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale programmer for udryddelse af Aujeszkys sygdom

ISO-kode

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alle regioner

IT

Italien

Region Friuli-Venezia Giulia

Region Veneto

Region Lombardia

LT

Litauen

Alle regioner

PL

Polen

Voivodship dolnośląskie: all powiaty

Voivodship kujawsko-pomorskie: all powiaty

Voivodship lubelskie: all powiaty

Voidodship lubuskie: all powiaty

Voivodship łódzkie: all powiaty

Voivodship małopolskie: all powiaty

Voivodship mazowieckie: all powiaty

Voivodship opolskie: all powiaty

Voivodship podkarpackie: all powiaty

Voivodship podlaskie the following powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski

Voivodship pomorskie: all powiaty

Voivodship śląskie: all powiaty

Voivodship świętokrzyskie: all powiaty

Voivodship warmińsko-mazurskie: all powiaty

Voivodship wielkopolskie: all powiaty

Voivodship zachodniopomorskie: all powiaty.

«

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2174

af 20. november 2017

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier

(meddelt under nummer C(2017) 7588)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med levende bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) er fastlagt i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF. Der er ved det pågældende certifikat fastsat dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med blandt andet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), der gælder for både bier og humlebier.

(2)

De krav, der er fastsat i det pågældende standardsundhedscertifikat, tillader kun flytninger af bier og humlebier fra områder med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner i forbindelse med formodet eller bekræftet forekomst af disse patogener.

(3)

På baggrund af oplysninger modtaget fra Italiens kompetente myndigheder vedrørende deres erfaringer med forekomster af lille stadebille i honningbifamilier i Italien, siden Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU (2) blev vedtaget for at forhindre spredning af lille stadebille fra de angrebne områder i Italien, synes disse krav at være ude af proportioner med hensyn til forvaltningen af den angrebne biavlssektor i en vedvarende periode efter konstateringen af forekomsten.

(4)

Navnlig tager disse krav ikke hensyn til, at der kan være områder, som — selv om de ligger under 100 km fra sådanne forekomster — fortsat ligger uden for de beskyttelseszoner, der er oprettet uden om forekomsterne ved national lovgivning, som ikke er underlagt restriktioner i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger på EU-plan, og som er genstand for officielt tilrettelagt og gennemført aktivt tilsyn i overensstemmelse med retningslinjerne for overvågning af angreb af lille stadebille fra EU-referencelaboratoriet for honningbiers sundhed (3), hvilket gør det rimeligt at antage, at lille stadebille er fraværende fra disse områder.

(5)

Desuden bør kravene opdateres for at tage hensyn til, at visuel undersøgelse og omgående anvendelse af et finmasket net omkring sendingen på oprindelsesstedet for så vidt angår sendinger af bidronninger ledsaget af et begrænset antal følgebier er en højst effektiv og teknisk mulig fremgangsmåde med hensyn til at begrænse den potentielle risiko for spredning af lille stadebille. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om lille stadebilles overlevelse, spredning og etablering, der blev vedtaget den 15. december 2015 (4).

(6)

Da de gældende krav er unødvendigt restriktive, er det derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier ved at tilføje et alternativt dyresundhedsmæssigt krav for sendinger af bidronninger, der — med henblik på at sikre fravær af forekomster af lille stadebille — anerkender værdien af aktivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side i kombination med styrkede risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med samhandel inden for EU.

(7)

Humlebier er ikke modtagelige over for Tropilaelaps-mide. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om risikoen for indslæbning af Aethina tumida og Tropilaelaps spp. i EU, der blev vedtaget den 27. februar 2013 (5).

(8)

Humlebier avles som regel i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, som er omfattet af strenge biosikkerhedsforanstaltninger, og som regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed og tjekkes for forekomst af sygdomme. Det er — i modsætning til, hvad der gør sig gældende for bifamilier, der er sat ud i det fri — ikke sandsynligt, at sådanne anlæg, der er anerkendt og under tilsyn af den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, vil blive berørt af tilstedeværelsen af lille stadebille. Det er allerede muligt for de kompetente myndigheder at udstede certifikater for sendinger fra sådanne anlæg til brug ved import af humlebier, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (6).

(9)

Det er derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier med henblik på at indføre alternative dyresundhedsmæssige krav for humlebier avlet i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø.

(10)

Langt størstedelen af sendinger af humlebier sælges og sendes på tværs af grænser til bestøvningsformål, og der bør derfor ikke udstedes certifikater for sådanne bier til »Avl« eller til »Græsningskifte«, da de ikke anvendes til avl og aldrig kommer tilbage til deres oprindelsessted. Der bør derfor tilføjes yderligere en mulighed til certifikatet, således at der kan udstedes certifikat for sådanne dyr til produktion.

(11)

Honningbier kan være genstand for handel i forskellige former, som for eksempel bidronninger med kun få følgebier, hele familier, småfamilier og i pakker. Klarhed med hensyn til arten af sendingerne i den henseende ville gøre det lettere for de kompetente myndigheder at foretage risikoanalyse med henblik på offentlig kontrol af sendingerne på bestemmelsesstederne. Der bør derfor tilføjes yderligere nøjagtige oplysninger til certifikatet.

(12)

Del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del 2 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF — Sundhedscertifikat til brug ved handel med bier og humlebier — foretages følgende ændringer:

1)

I rubrik I.25 tilføjes et afkrydsningsfelt med følgende angivelse: »Produktion (bestøvning)«.

2)

I rubrik I.31 tilføjes en kolonne med angivelsen »Varens art« som titel og med følgende angivelser, der kan krydses af, i hver sin række under titlen: »bidronninger, pakker med bier, småfamilier, familier«.

3)

I rubrik II.1 indsættes følgende i litra b) efter »heraf«:

»Eller

b)

Sendingen består udelukkende af bure med bidronninger, hvor hvert bur indeholder én bidronning med højst 20 følgebier, og kommer fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner i forbindelse med formodet eller bekræftet forekomst af Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), og fra en virksomhed, der opfylder alle de følgende krav:

Den er beliggende mindst 30 km fra grænserne til en beskyttelseszone med en radius på mindst 20 km omkring en bekræftet forekomst/bekræftede forekomster af lille stadebille, og

den er beliggende uden for en zone, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, der er indført på EU-plan på grund af forekomst af lille stadebille, og

den er beliggende i et område, hvor den kompetente myndighed gennemfører et årligt tilsyn med henblik på konstatering af lille stadebille med et konfidensniveau på mindst 95 % for konstatering af lille stadebille, hvis mindst 2 % af bigårdene er angrebet, og

den inspiceres hver måned af den kompetente myndighed med negative resultater og med et konfidensniveau på mindst 95 % for konstatering af lille stadebille, hvis mindst 2 % af bistaderne er angrebet, og

hvert bur eller hele sendingen er straks efter den visuelle undersøgelse med henblik på udstedelse af sundhedscertifikat blevet dækket med et finmasket net med en maskestørrelse på højst 2 mm

Eller

b)

Humlebierne kommer fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, som er anerkendt af og under tilsyn af den kompetente myndighed, og som er frit for lille stadebille.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU af 12. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bekræftede forekomster af lille stadebille i Italien (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 161).

(3)  Senest revideret den 1. april 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0.

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).


22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2175

af 21. november 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 7835)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for dens vedtagelse er gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret flere gange for at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til aviær influenza. Navnlig blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (5) med henblik på at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247. Denne ændring tog hensyn til, at daggamle kyllinger udgør en meget lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza sammenlignet med andre fjerkræprodukter.

(4)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev også efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 (6) med henblik på at styrke de gældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, hvis der er en øget risiko for spredning af højpatogen aviær influenza. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver derfor nu, at der på EU-plan skal oprettes supplerende spærrezoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, efter et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza, og det fastsættes, hvor længe de foranstaltninger, der skal anvendes i zonerne, skal opretholdes. Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 er der nu også fastsat regler for afsendelse af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de supplerende spærrezoner til andre medlemsstater på visse betingelser.

(5)

Desuden er bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til ændringer af grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstater har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF. Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2000 (7), efter at Italien havde anmeldt yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i regionen Lombardiet i denne medlemsstat. Italien meddelte også Kommissionen, at landet efter de pågældende udbrud havde gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede fjerkræbedrifter.

(6)

Siden datoen for den seneste ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2000 har Bulgarien anmeldt to nylige udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i regionerne Sliven og Yambol i denne medlemsstat til Kommissionen. Bulgarien har også meddelt Kommissionen, at landet efter de pågældende nylige udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring alle de inficerede fjerkræbedrifter.

(7)

Desuden har Italien anmeldt yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter beliggende i regionerne Lombardiet, Piemonte og Lazio i denne medlemsstat til Kommissionen. Italien har også meddelt Kommissionen, at landet efter de pågældende nylige udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring alle de inficerede fjerkræbedrifter og udvidelse af de oprettede supplerende spærrezoner.

(8)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Bulgarien og Italien har gennemført i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i de pågældende medlemsstater, og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som disse to medlemsstaters kompetente myndigheder har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra enhver fjerkræbedrift, hvor der er bekræftet et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8. Kommissionen har også gennemgået grænserne for de supplerende spærrezoner, der blev oprettet af Italiens kompetente myndighed efter de nylige udbrud i denne medlemsstat, og finder det godtgjort, at omfanget af de områder, der er omfattet af udvidelsen af de pågældende supplerende spærrezoner, er tilstrækkeligt i betragtning af den nuværende epidemiologiske situation i Italien.

(9)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien og Italien, hurtigt på EU-plan at afgrænse de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i de pågældende to medlemsstater, samt de udvidede supplerende spærrezoner, der er oprettet i Italien i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza i disse medlemsstater. Derfor bør oplysningerne om Bulgarien og Italien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ajourføres for at tage højde for den opdaterede epidemiologiske situation i disse medlemsstater for så vidt angår den pågældende sygdom. Der bør navnlig tilføjes nye oplysninger til listerne i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 vedrørende beskyttelses- og overvågningszonerne i Bulgarien og Italien og vedrørende de udvidede supplerende spærrezoner i Italien, der nu er underlagt restriktioner i henhold til direktiv 2005/94/EF.

(10)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien og Italien samt de udvidede supplerende spærrezoner, der er oprettet i Italien i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza i disse medlemsstater, samt varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(11)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 261 af 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2000 af 6. november 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 289 af 8.11.2017, s. 9).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

Del A ændres således:

a)

Oplysningerne vedrørende Bulgarien affattes således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017«.

b)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017«.

2)

I del B foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne vedrørende Bulgarien affattes således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

13.11.2017-21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

11.11.2017-20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

25.11.2017-3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017.

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

30.11.2017-7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017«.

b)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

8.11.2017-16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

8.11.2017-16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10.648984

9.11.2017-17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

10.11.2017-18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

10.11.2017-18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

16.11.2017- 24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

13.11.2017-21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

16.11.2017-24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

16.11.2017-24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

19.11.2017-27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

29.11.2017-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

29.11.2017-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

29.11.2017-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

29.11.2017-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

27.11.2017-5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

28.11.2017-6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

29.11.2017-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

30.11.2017-8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

30.11.2017-8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

1.12.2017-9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

5.12.2017-13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2.12.2017-10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

3.12.2017-11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

27.11.2017-5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

3.12.2017-11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

8.12.2017-16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

7.12.2017-15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

6.12.2017-14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

6.12.2017-14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

7.12.2017-15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017«.

3)

I del C affattes oplysningerne vedrørende Italien således:

»Medlemsstat: Italien

Område

Dato, indtil hvilken foranstaltningerne skal anvendes, jf. artikel 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)