ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 271

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
20. oktober 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1914 af 19. oktober 2017 om godkendelse af salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1915 af 19. oktober 2017 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1916 af 19. oktober 2017 om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. oktober 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1917 af 19. oktober 2017 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgninger om importlicens, der er indgivet i perioden frem til den 9. oktober 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for sukker ved forordning (EF) nr. 891/2009, og om suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1918 af 19. oktober 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens og ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. oktober 2017-7. oktober 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. april 2018-30. juni 2018 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1919 af 19. oktober 2017 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den trettende dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

33

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1920 af 19. oktober 2017 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår flytning af frø af Solanum tuberosum L. med oprindelse i Unionen

34

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1921 af 16. oktober 2017 om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvad angår udarbejdelsen af en liste over voldgiftsmænd

38

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1922 af 16. oktober 2017 om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvad angår ændringen af bilag IX til protokol I

41

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2017 truffet af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget af 2. oktober 2017 om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter [2017/1923]

44

 

*

Afgørelse nr. 2/2017 truffet af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget den 2. oktober 2017 om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side for at tage hensyn til den særlige situation i Mauritius hvad angår saltet slangemakrel [2017/1924]

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater ( EFT L 188 af 2.7.1998 )

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1914

af 19. oktober 2017

om godkendelse af salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9,2, og artikel 13,3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt for ti år som et tilsætningsstof til foder til hønniker ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2003 (3) og til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2004 (4). Tilsætningsstoffet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10,1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I overensstemmelse med artikel 10,2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om genevaluering af salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) som et tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker. I overensstemmelse med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om godkendelse i tilsætningsstofkategorien »coccidiostatika og histomonostatika« af den nye formulering af salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate). I overensstemmelse med samme forordnings artikel 13,3, er der indgivet en ansøgning om reduktion af tilbageholdelsesperioden før slagtning fra én til nul dage og om ændring af maksimalgrænseværdierne (i det følgende benævnt »MRL'er«) for det pågældende tilsætningsstof fra 5 μg/kg for alt vådt væv til 0,150 mg/kg for lever, 0,040 mg/kg for nyre, 0,015 mg/kg for muskel og 0,150 mg/kg for skind/fedt. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7,3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 6. december 2016 (5), at salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede yderligere, at anvendelse af salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og af salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) er effektiv med hensyn til bekæmpelse af coccidiose hos slagtekyllinger, og at konklusionen ved hjælp af de fremlagte undersøgelser kan udvides til også at omfatte hønniker. Autoriteten konkluderede også, at den anslåede eksponering på det højeste anvendelsesniveau indikerede en acceptabel tilbageholdelsesperiode på nul dage. Autoriteten konkluderede også, at det ikke er nødvendigt at fastsætte MRL'er. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Dog bør der af kontrolhensyn — og som der er ansøgt om — fastsættes MRL'er for lever, nyre, muskel og skind/fedt. Det blev også vurderet, at der bør foretages overvågning på stedet af Eimeria spp.'s resistens over for salinomycinnatrium, helst i den sidste del af godkendelsesperioden.

(6)

Vurderingen af salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 bør ophæves.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne i betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »coccidiostatika og histomonostatika«, tillades anvendt som et coccidiostatikum i dyreernæring på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ophævelse af forordning (EF) nr. 1852/2003

Forordning (EF) nr. 1852/2003 ophæves.

Artikel 3

Ophævelse af forordning (EF) nr. 1463/2004

Forordning (EF) nr. 1463/2004 ophæves.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Det i bilaget opførte præparat samt foder, der indeholder dette præparat, der er produceret og mærket før den 9. maj 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 9. november 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2003 af 21. oktober 2003 om en tiårig tilladelse til anvendelse af et coccidiostatikum i foderstoffer (EUT L 271 af 22.10.2003, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2004 af 17. august 2004 om en 10-årig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet »Sacox 120 microGranulate«, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler (EUT L 270 af 18.8.2004, s. 5).

(5)  EFSA Journal 2017: 15(1):4670.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL'er) i de relevante animalske fødevarer

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Coccidiostatika og histomonostatika

51766.

Huvepharma NV

Salinomycinnatrium 120 g/kg

(Sacox 120 microGranulate)

Salinomycinnatrium 200 g/kg

(Sacox 200 microGranulate)

Tilsætningsstoffets sammensætning

(Sacox120 microGranulate):

 

Salinomycinnatrium: 114-132 g/kg

 

Siliciumdioxid 10-100 g/kg

 

Calciumcarbonat: 500-700 g/kg

Fast form

(Sacox 200 microGranulate):

 

Salinomycinnatrium: 190-220 g/kg

 

Siliciumdioxid 50-150 g/kg

 

Calciumcarbonat: 50-150 g/kg

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Salinomycinnatrium,

C42H69Na O11,

CAS-nummer: 55721-31-8,

natriumsalt af en monocarboxylsyrepolyether produceret ved fermentering af Streptomyces azureus (DSM 32267)

Beslægtede urenheder:

≤ 10 mg elaiophylin/kg salinomycinnatrium.

≤ 2 g 17-epi-20-desoxy-salinomycin/kg salinomycinnatrium.

≤ 10 g 20-desoxysalinomycin/kg salinomycinnatrium.

≤ 10 g 18,19-dihydrosalinomycin/kg salinomycinnatrium.

≤ 10 g methyleret salinomycin/kg salinomycinnatrium.

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af salinomycin i fodertilsætningsstoffet:

Højtryksvæskekromatografi ved anvendelse af postkolonnederivatisering i kombination med spektrofotometrisk detektion (HPLC-PCD-UV-Vis).

Til kvantificering af salinomycin i forblandinger og foderstoffer:

Højtryksvæskekromatografi ved anvendelse af postkolonnederivatisering i kombination med spektrofotometrisk detektion (HPLC-PCD-UV-Vis) — EN ISO 14183.

Slagtekyllinger

50

70

1.

Tilsætningsstofferne skal anvendes i foderblandinger som forblanding.

2.

Brugsvejledningen skal indeholde følgende angivelser:

»Farligt for dyr af hestefamilien og kalkuner.

Dette foderstof indeholder en ionophor:

Bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (f.eks. tiamulin)«.

3.

Salinomycinnatrium må ikke blandes med andre coccidiostatika.

4.

Indehaveren af godkendelsen skal planlægge og gennemføre et overvågningsprogram af resistens over for bakterier og Eimeria spp. efter markedsføringen

5.

Nul dages tilbageholdelsesperiode.

6.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn samt øjen- og hudbeskyttelse.

9. november 2027

150 μg salinomycinnatrium/kg lever

40 μg salinomycinnatrium/kg nyre

15 μg salinomycinnatrium/kg muskel og 150 μg salinomycinnatrium/kg skind/fedt.

Hønniker

12 uger

50

50


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1915

af 19. oktober 2017

om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 4,6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med forordning (EF) nr. 338/97 er at beskytte vilde dyr og planter herunder at sikre deres bevarelse ved at regulere handel med dyre- og plantearter, der er opført i forordningens bilag. De arter, der er opført i bilagene, omfatter de arter, som er anført i tillæggene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, der er undertegnet i 1973 (2) (»konventionen«), samt de arter, hvis bevaringsstatus nødvendiggør, at handel fra, til og inden for Unionen reguleres eller overvåges.

(2)

Kommissionen kan ifølge artikel 4,6, i forordning (EF) nr. 338/97 fastsætte restriktioner for indførsel i Unionen af enheder af visse arter i overensstemmelse med betingelserne fastsat i litra a) til d).

(3)

Ud fra nye oplysninger konkluderede Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 17 i forordning (EF) nr. 338/97, at bevaringsstatus for visse arter opført i bilag B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 ville blive bragt i alvorlig fare, hvis ikke indførslen af disse arter i Unionen fra visse oprindelseslande forbydes. Indførsel i Unionen af enheder af følgende arter bør derfor forbydes:

 

Macaca fascicularis fra Laos

 

Kinyongia fischeri og Kinyongia tavetana fra Tanzania

 

Trioceros quadricornis fra Cameroun

 

Hippocampus algiricus fra Guinea og Senegal

 

Ornithoptera priamus fra Salomonøerne (vilde og opdrættede enheder)

 

Pandinus imperator (opdrættede enheder) fra Ghana

 

Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi og Phelsuma ravenala fra Madagaskar.

(4)

Ud fra de seneste oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe også konkluderet, at et forbud mod indførsel i Unionen af visse arter, der er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, ikke længere bør være påkrævet for følgende arters vedkommende:

Falco cherrug fra Bahrain.

(5)

Ud fra de seneste oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe også konkluderet, at et forbud mod indførsel i Unionen af visse arter, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, ikke længere bør være påkrævet for følgende arters vedkommende:

 

Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens og Orchis ustulata fra Rusland

 

Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus og Arctocebus calabarensis fra Nigeria

 

Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto og Chamaeleo gracilis (vilde og opdrættede enheder (med længde fra snude til kloak over 8 cm)) fra Togo

 

Hydrictis maculicollis fra Tanzania

 

Zaglossus bartoni fra Indonesien og Papua Ny Guinea

 

Zaglossus bruijni fra Indonesien

 

Alouatta guariba fra Argentina, Bolivia og Brasilien

 

Ateles belzebuth fra Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela

 

Ateles fusciceps fra Colombia, Ecuador og Panama

 

Ateles geoffroyi fra Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico og Panama

 

Ateles hybridus, Lagothrix lugens og Podocnemis lewyana fra Colombia og Venezuela

 

Lagothrix lagotricha fra Brasilien, Colombia, Ecuador og Peru

 

Lagothrix poeppigii fra Brasilien, Ecuador og Peru

 

Cercopithecus erythrogaster fra Benin og Nigeria

 

Cercopithecus erythrotis fra Cameroun, Ækvatorialguinea og Nigeria

 

Cercopithecus hamlyni fra Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Uganda

 

Colobus vellerosus fra Nigeria og Togo

 

Macaca cyclopis fra Japan og Taiwan (POC)

 

Piliocolobus badius fra Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Senegal og Sierra Leone

 

Galago matschiei og Balearica regulorum fra Rwanda

 

Pithecia pithecia og Paleosuchus trigonatus fra Guyana

 

Gyps bengalensis fra Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Kina, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rusland, Thailand og Vietnam

 

Gyps indicus fra Pakistan

 

Gyps tenuirostris fra Bangladesh, Cambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand og Vietnam

 

Leucopternis lacernulatus og Aratinga auricapillus from Brasilien

 

Bugeranus carunculatus fra Sydafrika

 

Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima og Tridacna squamosa fra Ny Kaledonien

 

Agapornis nigrigenis fra Botswana, Namibia, Zambia og Zimbabwe

 

Hapalopsittaca amazonina fra Colombia, Ecuador og Venezuela

 

Hapalopsittaca pyrrhops fra Ecuador og Peru

 

Leptosittaca branickii fra Colombia, Ecuador og Peru

 

Poicephalus gulielmi fra Elfenbenskysten

 

Poicephalus robustus fra Nigeria og Uganda

 

Psittrichas fulgidus fra Indonesien og Papua Ny Guinea

 

Uromastyx dispar og Ophrys pallida fra Algeriet

 

Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata og Mantella milotympanum fra Madagaskar

 

Trioceros eisentrauti fra Cameroun

 

Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda og Phelsuma v-nigra fra Comorerne

 

Phelsuma dubia fra Comorerne og Madagaskar

 

Boa constrictor fra Honduras

 

Python natalensis (opdrættede enheder) og Stigmochelys pardalis fra Mozambique

 

Python reticulatus fra Malaysia (halvøen)

 

Python sebae fra Mauretanien

 

Batagur borneoensis fra Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia og Thailand

 

Gopherus agassizii fra De Forenede Stater

 

Gopherus berlandieri fra Mexico og De Forenede Stater

 

Tridacna derasa fra Ny Kaledonien og Filippinerne

 

Galanthus nivalis fra Bosnien-Hercegovina, Schweiz og Ukraine

 

Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum og Cyclamen trochopteranthum fra Tyrkiet

 

Cypripedium japonicum fra Japan og Nordkorea

 

Cypripedium margaritaceum fra Kina

 

Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum og Pachypodium sofiense fra Madagaskar

 

Orchis mascula (vilde og opdrættede enheder) fra Albanien

 

Orchis simia fra Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet.

(6)

Arterne Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus og Psittacus erithacus timneh er for nylig blevet optaget i tillæg I til konventionen og i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97. Forbuddet mod indførsel i Unionen af enheder af disse arter, der tidligere var opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, er derfor ikke længere påkrævet:

 

Chitra chitra fra Malaysia

 

Manis temminckii fra Den Demokratiske Republik Congo

 

Manis tricuspis fra Guinea

 

Macaca sylvanus fra Algeriet og Marokko

 

Psittacus erithacus fra Benin, Ækvatorialguinea, Liberia og Nigeria

 

Psittacus erithacus timneh fra Guinea og Guinea-Bissau.

(7)

Arterne Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis og Lithobates catesbeianus er udgået af bilag B til forordning (EF) nr. 338/97. Forbuddet mod indførsel i Unionen af enheder af disse arter, der tidligere var opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, er derfor ikke længere påkrævet:

Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis og Lithobates catesbeianus fra alle oprindelseslande.

(8)

Der er foretaget en høring af alle oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af de nye restriktioner for indførsel i Unionen, bilateralt eller via de multilaterale processer inden for rammerne af konventionen.

(9)

På den 17. konference mellem konventionens parter blev der vedtaget nye nomenklaturreferencer for dyr (opdeling/sammenlægning/omdøbning af taxon), og disse bør afspejles på passende vis i EU-lovgivningen. Disse ændringer vedrører arterne Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae og Trioceros quadricornis/eisentrauti samt navnet på klassen Actinopteri.

(10)

Listen over arter, for hvilke indførsel i Unionen er forbudt, bør derfor ajourføres, og af klarhedshensyn bør Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/736 (3) erstattes.

(11)

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe er blevet hørt om denne forordning.

(12)

Ansøgninger om importtilladelser for enheder af arter, for hvilke import er begrænset i henhold til artikel 4,6, i forordning (EF) nr. 338/97, behandles af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 71 Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (4).

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter nedsat i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 338/97 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indførslen i Unionen af vilde dyr og planter, som er opført i bilaget til denne forordning fra de deri anførte oprindelseslande, forbydes.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/736 ophæves.

Henvisninger til den ophævede gennemførelsesforordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/736 af 7. maj 2015 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (EUT L 117 af 8.5.2015, s. 25).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).


BILAG

I.   Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Unionen er forbudt

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Vilde

Jagttrofæer

Usbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vilde

Jagttrofæer

Hviderusland, Mongoliet, Tajikistan, Tyrkiet

a)

Ursidae

Ursus arctos

Vilde

Jagttrofæer

Canada (British Columbia), Kasakhstan

a)

Ursus thibetanus

Vilde

Jagttrofæer

Rusland

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Vilde

Jagttrofæer

Cameroun

a)

II.   Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Unionen er forbudt

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bochariensis

Vilde

Alle

Usbekistan

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vilde

Alle

Usbekistan

b)

Hippopotamidae

Hippopotamus amphibius

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Vilde

Alle

Rusland

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Felidae

Panthera leo

Vilde

Alle

Etiopien

b)

Profelis aurata

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Vilde

Alle

Grønland

b)

PRIMATES

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b)

Macaca fascicularis

Vilde

Alle

Laos

b)

Piliocolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilde

Alle

Guinea

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

Vilde

Alle

Guyana

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vilde

Alle

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Aquila rapax

Vilde

Alle

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps africanus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Vilde

Alle

Afghanistan, Indien

b)

Gyps indicus

Vilde

Alle

Afghanistan, Indien

b)

Gyps rueppellii

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Vilde

Alle

Indien

b)

Hieraaetus ayresii

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Vilde

Alle

Elfenbenskysten, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Vilde

Alle

Cameroun, Sudan, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Vilde

Alle

Elfenbenskysten, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vilde

Alle

Guinea, Mali, Sydsudan, Sudan

b)

Balearica regulorum

Vilde

Alle

Botswana, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Vilde

Alle

Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Agapornis pullarius

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Togo

b)

Coracopsis vasa

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

Vilde

Alle

Surinam

b)

Poicephalus fuscicollis

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Vilde

Alle

Cameroun, Congo, Guinea

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Vilde

Alle

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Vilde

Alle

Brasilien

b)

Pyrrhura subandina

Vilde

Alle

Colombia

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Bubo lacteus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Bubo poensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Glaucidium capense

Vilde

Alle

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Vilde

Alle

Guinea

b)

REPTILIA

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Vilde

Alle

Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Vilde

Alle

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

Vilde

Alle

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Vilde

Alle

Benin, Ghana

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Chamaeleo senegalensis

Vilde

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Opdrættede

Længde fra snude til kloak over 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer labordi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Kinyongia fischeri

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Kinyongia tavetana

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Trioceros camerunensis

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Trioceros deremensis

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Trioceros feae

Vilde

Alle

Ækvatorialguinea

b)

Trioceros fuelleborni

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Trioceros montium

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Trioceros perreti

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Trioceros quadricornis

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Trioceros serratus

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Trioceros werneri

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Cordylidae

Cordylus rhodesianus

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Smaug mossambicus

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma borai

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma gouldi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma hoeschi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma ravenalla

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus dumerilii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus exanthematicus

Vilde

Alle

Benin, Togo

b)

Opdrættede

Samlet længde over 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus niloticus

Vilde

Alle

Benin, Togo

b)

Opdrættede

Samlet længde over 35 cm

Benin

b)

Opdrættede

Alle

Togo

b)

Varanus ornatus

Vilde

Alle

Togo

b)

Opdrættede

Alle

Togo

b)

Varanus salvadorii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus spinulosus

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

SERPENTES

Boidae

Calabaria reinhardtii

Vilde

Alle

Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Colubridae

 

 

 

 

Elapidae

Naja atra

Vilde

Alle

Laos

b)

Naja kaouthia

Vilde

Alle

Laos

b)

Naja siamensis

Vilde

Alle

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Morelia boeleni

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Python bivittatus

Vilde

Alle

Kina

b)

Python molurus

Vilde

Alle

Kina

b)

Python regius

Vilde

Alle

Benin, Guinea

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Alle

Levende

Alle

d)

Geoemydidae

Cuora amboinensis

Vilde

Alle

Indonesien, Malaysia

b)

Cuora bourreti

Vilde

Alle

Laos

b)

Cuora galbinifrons

Vilde

Alle

Kina, Laos

b)

Heosemys annandalii

Vilde

Alle

Laos

b)

Heosemys grandis

Vilde

Alle

Laos

b)

Heosemys spinosa

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Leucocephalon yuwonoi

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Malayemys subtrijuga

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Notochelys platynota

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Siebenrockiella crassicollis

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Vilde

Alle

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Vilde

Alle

Surinam

b)

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Opdrættede

Alle

Benin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Vilde

Alle

Alle

b)

Indotestudo travancorica

Vilde

Alle

Alle

b)

Kinixys erosa

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Vilde

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Opdrættede

Rygskjolds-længde på mere end 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Vilde

Alle

Benin, Ghana

b)

Opdrættede

Rygskjolds-længde på mere end 5 cm

Benin

b)

Kinixys spekii

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Kinixys zombensis

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Manouria emys

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Manouria impressa

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Vilde

Alle

Kasakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Pelochelys cantorii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

Vilde

Alle

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

Vilde

Alle

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Vilde

Alle

Peru

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella cowani

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella crocea

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella viridis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

ACTINOPTERI

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus algiricus

Vilde

Alle

Guinea, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus comes

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus erectus

Vilde

Alle

Brasilien

b)

Hippocampus histrix

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus kelloggi

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus kuda

Vilde

Alle

Kina, Indonesien, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Vilde

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Pandinus roeseli

Vilde

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Ornithoptera priamus

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Ornithoptera priamus

Opdrættede

Alle

Salomonøerne

b)

Ornithoptera victoriae

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Opdrættede

Alle

Salomonøerne

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vilde

Alle

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Vilde

Alle

Cambodja, Fiji, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Vilde

Alle

Fiji, Palau, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Vilde

Alle

Marshalløerne, Salomonøerne, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Vilde

Alle

Cambodja, Fiji, Marshalløerne, Mikronesien, Mozambique, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna noae

Vilde

Alle

Fiji, Mikronesien, Salomonøerne, Vanuatu

 

Tridacna rosewateri

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Vilde

Alle

Cambodja, Fiji, Mozambique, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Vilde

Alle

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vilde

Alle

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Vilde

Alle

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Vilde

Alle

Haiti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Euphyllia divisa

Vilde

Levende koraller bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia fimbriata

Vilde

Levende koraller bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia paraancora

Vilde

Levende koraller bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia paradivisa

Vilde

Levende koraller bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Vilde

Levende koraller bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Plerogyra discus

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Faviidae

Favites halicora

Vilde

Alle

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Vilde

Alle

Tonga

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Vilde

Alle

Tonga

b)

Blastomussa merleti

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Cynarina lacrymalis

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Scolymia spp.

Vilde

Alle

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vilde

Alle

Fiji

b)

FLORA

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Orchidaceae

Cypripedium japonicum

Vilde

Alle

Kina, Sydkorea

b)

Cypripedium macranthos

Vilde

Alle

Sydkorea

b)

Cypripedium micranthum

Vilde

Alle

Kina

b)

Dendrobium bellatulum

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Vilde

Alle

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Vilde

Alle

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Vilde

Alle

Mozambique

b)


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1916

af 19. oktober 2017

om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. oktober 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188,1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af hvidløg.

(2)

De mængder, som er omfattet af A-importlicensansøgninger indgivet i de første syv kalenderdage af oktober 2017 for delperioden 1. december 2017-28. februar 2018 overstiger for visse kontingenters vedkommende de mængder, der står til rådighed. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes A-importlicenser, idet der fastsættes en fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om, og som beregnes i henhold til artikel 7,2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3).

(3)

For at sikre at foranstaltningen virker effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de mængder, der er indgivet A-importlicensansøgninger for i henhold til forordning (EF) nr. 341/2007 for delperioden 1. december 2017-28. februar 2018, fastsættes de fordelingskoefficienter, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


BILAG

Oprindelse

Løbenummer

Fordelingskoefficient — ansøgninger indgivet for delperioden 1.12.2017-28.2.2018

(%)

Argentina

Traditionelle importører

09.4104

Nye importører

09.4099

Kina

Traditionelle importører

09.4105

Nye importører

09.4100

0,481701

Andre tredjelande

Traditionelle importører

09.4106

Nye importører

09.4102


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1917

af 19. oktober 2017

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgninger om importlicens, der er indgivet i perioden frem til den 9. oktober 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for sukker ved forordning (EF) nr. 891/2009, og om suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188,1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af sukker.

(2)

De mængder, der er ansøgt om i de importlicensansøgninger, som er indsendt i perioden frem til den 9. oktober 2017 kl. 13.00 for delperioden fra den 1. til den 31. oktober 2017, overstiger de disponible mængder under løbenummer 09.4321. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der ansøges om, og som beregnes i henhold til artikel 7,2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3). Indsendelse af yderligere ansøgninger om licenser for dette løbenummer bør suspenderes indtil kontingentperiodens udløb.

(3)

For at sikre, at foranstaltningen forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de mængder, der er indgivet importlicensansøgninger for i medfør af forordning (EF) nr. 891/2009 i perioden frem til den 9. oktober 2017 kl. 13.00, fastsættes de tildelingskoefficienter, der er anført i bilaget til denne forordning.

2.   Indsendelse af yderligere ansøgninger om importlicenser suspenderes indtil kontingentperiodens udløb 2017/2018 for de i bilaget anførte løbenumre.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (EUT L 254 af 26.9.2009, s. 82).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


BILAG

»CXL-indrømmelsessukker«

Kontingentperiode 2017/2018

Ansøgninger indsendt i perioden frem til 9. oktober 2017 kl. 13.00

Løbenummer

Land

Tildelingskoefficient (%)

Yderligere ansøgninger

09.4317

Australien

 

09.4318

Brasilien

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Alle tredjelande

 

09.4321

Indien

2,631578

Suspenderet

09.4329

Brasilien

 

09.4330

Brasilien

disponibel i 2022/23 og 2023/24


»Balkansukker«

Kontingentperiode 2017/2018

Ansøgninger indsendt i perioden frem til 9. oktober 2017 kl. 13.00

Løbenummer

Land

Tildelingskoefficient (%)

Yderligere ansøgninger

09.4324

Albanien

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

 

09.4326

Serbien

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1918

af 19. oktober 2017

om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens og ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. oktober 2017-7. oktober 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. april 2018-30. juni 2018 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande.

(2)

De mængder, som er omfattet af ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i perioden 1. oktober 2017-7. oktober 2017 for delperioden 1. januar 2018-31. marts 2018, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om, og som beregnes i henhold til artikel 7,2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3).

(3)

De mængder, som er omfattet af ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. oktober 2017-7. oktober 2017 for delperioden 1. januar 2018-31. marts 2018, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importrettigheder, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om, og som beregnes i henhold til artikel 6,3, i forordning (EF) nr. 1301/2006 sammenholdt med artikel 7,2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(4)

De mængder, som er omfattet af ansøgninger om importlicens og ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. oktober 2017-7. oktober 2017 for delperioden 1. januar 2018-31. marts 2018, er for visse kontingenter mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastslås, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og disse mængder bør lægges til den mængde, som er fastsat for den følgende kontingentdelperiode.

(5)

For at sikre at foranstaltningerne forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den tildelingskoefficient, som er anført i del A i bilaget til denne forordning, skal anvendes på de mængder, som er omfattet af ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007 for delperioden 1. januar 2018-31. marts 2018.

2.   De mængder, for hvilke ingen ansøgninger om importlicens er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007, og som skal overføres til delperioden 1. april 2018-30. juni 2018, er anført i del A i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

1.   Den tildelingskoefficient, som er anført i del B i bilaget til denne forordning, anvendes på de mængder, som er omfattet af ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007 for delperioden 1. januar 2018-31. marts 2018.

2.   De mængder, for hvilken ingen ansøgninger om importrettigheder er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007, og som skal overføres til delperioden 1. april 2018-30. juni 2018, er anført i del B i bilaget til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande (EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


BILAG

DEL A

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2018-31.3.2018

(%)

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til de disponible mængder for delperioden 1.4.2018-30.6.2018

(kg)

1

09.4211

0,388838

2

09.4212

13 622 005

4A

09.4214

0,709344

09.4251

20,408202

09.4252

1,407574

6A

09.4216

0,270271

09.4260

0,297978

7

09.4217

47 043 200

8

09.4218

9 276 800

DEL B

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2018-31.3.2018

(%)

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til de disponible mængder for delperioden 1.4.2018-30.6.2018

(kg)

5A

09.4215

0,455581

09.4254

0,479158

09.4255

1,779372

09.4256

6 250 002


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1919

af 19. oktober 2017

om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den trettende dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3) indledes der en procedure for salg af skummetmælkspulver ved licitation.

(2)

På grundlag af de bud, der er modtaget i forbindelse med den trettende dellicitation, bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(3)

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den trettende dellicitation for salg af skummetmælkspulver inden for rammerne af den licitationsprocedure, der er indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080, og hvortil fristen for indgivelse af bud udløb den 17. oktober 2017, fastsættes minimumssalgsprisen til 144,05 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).


DIREKTIVER

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2017/1920

af 19. oktober 2017

om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår flytning af frø af Solanum tuberosum L. med oprindelse i Unionen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14,2, litra d), og:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 5,1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel II, punkt 18.3, i bilag IV til samme direktiv er der fastsat særlige krav vedrørende flytning af planter af knolddannende arter af Solanum L., eller hybrider heraf til udplantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. som beskrevet i del A, kapitel II, punkt 18.1, 18.1.1 eller 18.2, i bilag IV til nævnte direktiv eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger.

(2)

Visse medlemsstater har anmodet om mere specifikke krav til flytning af frø af Solanum tuberosum L., almindeligvis også benævnt »ægte kartoffelfrø« med oprindelse i Unionen (i det følgende benævnt »specificerede frø«). Disse krav bør sikre plantesundhedsbeskyttelse af Unionens område mod skadegørere, der potentielt kommer fra de specificerede frø.

(3)

Frø, som er planter af knolddannende arter af Solanum L., eller hybrider heraf til udplantning, som opbevares i genbanker eller genbestandssamlinger, bør ikke betragtes som specificerede frø, da de er beregnet til forskning og bevaring.

(4)

Da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og kartoffeltenknoldviroid udgør den største plantesundhedsmæssige risiko for de specificerede frø, og under hensyntagen til skadegørerrisikoanalysen foretaget af Nederlandenes myndighed for fødevare- og forbrugerproduktsikkerhed i 2015 (2), bør det fastsættes, at de specificerede frø enten skal have oprindelse i områder, der vides at være frie for disse skadegørere, eller at de specificerede frø og deres produktionssteder skal være underlagt særlige krav.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2018 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. april 2018.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, June 2015.


BILAG

Del A, kapitel II i bilag IV til direktiv 2000/29/EF ændres således:

1)

Punkt 18.3 affattes således:

»18.3.

Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til udplantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. som beskrevet i punkt 18.1, 18.1.1 eller 18.2, eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger, eller frø af Solanum tuberosum L. som beskrevet i punkt 18.3.1.

a)

Planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved karantæneprøve

b)

Den i litra a) nævnte karantæneprøve:

aa)

foregår under tilsyn af medlemsstatens officielle planteværnsinstans og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden officielt godkendt instans

bb)

foregår på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter, således at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes

cc)

foretages af hver enhed, der indgår i materialet

ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode — under hensyntagen til materialets art og dets udviklingsstadium under prøveprogrammet — for symptomer forvoldt af skadegørere

ved prøver efter egnede metoder, der skal meddeles til den i artikel 18 omhandlede komité:

for så vidt angår alt kartoffelmateriale i hvert fald for

Latent andeskartoffelvirus

Arracachavirus B, oca-stamme

Soldet kartoffelringpletvirus

Kartoffelknoldviroid

Kartoffelvirus T

Andeskartoffelmosaikvirus

Almindelige kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og kartoffelbladrullesygevirus

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

for så vidt angår frø af Solanum tuberosum L., undtagen dem, der er angivet i punkt 18.3.1., i hvert fald for ovennævnte virus og viroider

dd)

ved passende prøver for alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på identifikation af de skadegørere, som har forvoldt sådanne symptomer.

c)

Materiale, der ikke ved de i litra b) omhandlede prøver er fundet fri for de sammesteds nævnte skadegørere som nævnt under b), destrueres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes

d)

Instanser eller forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter den officielle planteværnstjeneste i deres medlemsstat om det opbevarede materiale.«

2)

Følgende indsættes som punkt 18.3.1. efter punkt 18.3.:

»18.3.1.

Frø af Solanum tuberosum L., undtagen dem, der er angivet i punkt 18.4.

Det er officielt konstateret, at

frøene kommer fra planter, der overholder kravene i punkt 18.1, 18.1.1, 18.2 og 18.3,

og at

a)

frøene kommer fra områder, der vides at være frie for Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og kartoffelknoldviroid,

eller

b)

at frøene opfylder samtlige nedenstående krav:

i)

de er produceret på et sted, hvor der siden begyndelsen af den seneste vækstperiode ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de i litra a) omhandlede skadegørere

ii)

de er produceret på et sted, hvor følgende foranstaltninger er iværksat:

1)

adskillelse på stedet fra andre planter af natskyggefamilien og andre værtsplanter for kartoffelknoldviroid

2)

forebyggelse af kontakt med personale og genstande, såsom værktøj, maskiner, køretøjer, fartøjer og emballagemateriale fra andre steder, der producerer planter af natskyggefamilien og andre værtsplanter for kartoffelknoldviroid, eller passende hygiejneforanstaltninger vedrørende personale eller genstande fra andre steder, der producerer planter af natskyggefamilien og andre værtsplanter for kartoffelknoldviroid, for at forhindre infektion

3)

der anvendes kun vand uden de skadegørere, der er nævnt i dette punkt.«


AFGØRELSER

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/38


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1921

af 16. oktober 2017

om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvad angår udarbejdelsen af en liste over voldgiftsmænd

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218,9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»aftalen«) blev undertegnet den 15. oktober 2008 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 29. december 2008.

(2)

I overensstemmelse med denne aftales artikel 221 udarbejdes en liste over 15 personer med specialiseret viden eller erfaringer inden for jura og international handel, som er villige til at fungere som voldgiftsmænd. Det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne om tvistbilæggelse i aftalen.

(3)

Det Fælles Råd Cariforum-EU (»Det Fælles Råd«) skal på sit fjerde møde den 17. november 2017 vedtage en afgørelse om udarbejdelsen af nævnte liste.

(4)

I Det Fælles Råd skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17,1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Medlemsstaterne skal støtte Unionens holdning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i TEU

(5)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd.

(6)

Unionens holdning i Det Fælles Råd bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Fælles Råd Cariforum-EU på det fjerde møde den 17. november 2017, baseres på det udkast til afgørelse truffet af Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen og medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. oktober 2017.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 289 af 30.10.2008, s. 3.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2017 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU,

nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,

af …

hvad angår udarbejdelsen af en liste over voldgiftsmænd

DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU HAR —

under henvisning til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, særlig artikel 221, stk. 1,

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den liste over 15 voldgiftsmænd, der er omhandlet i artikel 221,1, og som er knyttet som bilag til denne afgørelse, vedtages af parterne.

Artikel 2

Udvalget for Handel og Udvikling Cariforum-EU kan ændre listen over voldgiftsmænd, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den …

Udfærdiget i …

På vegne af Cariforumlandene

På vegne af Den Europæiske Union


BILAG

Liste over voldgiftsmænd omhandlet i aftalens artikel 221, stk. 1

Voldgiftsmænd udvalgt af Cariforumlandene:

 

Tracy BENN-ROBERTS (Antigua og Barbuda)

 

Nicole FOSTER (Barbados)

 

Bertha COOPER-ROSSEAU (Bahamas)

 

Michelle A. BROWN (Jamaica)

 

Fabiola MEDINA GARNES (Den Dominikanske Republik)

Voldgiftsmænd udvalgt af EU:

 

Jacques BOURGEOIS (Belgien)

 

Claus-Dieter EHLERMANN (Tyskland)

 

Pieter Jan KUIJPER (Nederlandene)

 

Giorgio SACERDOTI (Italien)

 

Ramon TORRENT (Spanien)

Voldgiftsmænd udvalgt af parterne i fællesskab:

 

Frederick ABBOTT (USA)

 

James BACCHUS (USA)

 

Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Claudia OROZCO (Colombia)

 

Helge SELAND (Norge)


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/41


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1922

af 16. oktober 2017

om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvad angår ændringen af bilag IX til protokol I

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218,9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»aftalen«) blev undertegnet den 15. oktober 2008 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 29. december 2008.

(2)

I henhold til aftalens artikel 229,1 og 2, kan Det Fælles Råd Cariforum-EU (»Det Fælles Råd«) vedtage afgørelser, som er bindende for parterne og de undertegnende Cariforumlande, som træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre dem i overensstemmelse med hver parts og hvert undertegnende Cariforumlands egne regler.

(3)

På sit fjerde møde den 17. november 2017 skal Det Fælles Råd vedtage en afgørelse om ændring af bilag IX til protokol 1 til aftalen (»bilag IX«), som omfatter listen over oversøiske lande og territorier (»OLT'er«).

(4)

Formålet med denne ændring er på baggrund af ændringer i tre territoriers status at ajourføre listen over OLT'er i bilag IX og at harmonisere den med listen i bilag II til traktaten.

(5)

I Det Fælles Råd skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17,1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Medlemsstaterne skal støtte Unionens holdning i overensstemmelse med artikel 4,3, i TEU.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Fælles Råd.

(7)

Unionens holdning i Det Fælles Råd bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på det fjerde møde i Det Fælles Råd Cariforum-EU den 17. november 2017, til ændringen af bilag IX til protokol 1 til aftalen baseres på det udkast til afgørelse truffet af Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen og til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, 16. oktober 2017.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 289 af 30.10.2008, s. 3.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2017 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU,

der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,

af …

om ændring af bilag IX til protokol I: Oversøiske lande og territorier

DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU HAR —

under henvisning til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 41 i protokol 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalens protokol I — Vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde — definerer oversøiske lande og territorier (OLT'er) som de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag IX.

(2)

Som følge af ændringen af Mayottes (1) og Saint-Barthélemys (2) status og ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2013/755/EU om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (3) bør listen over oversøiske lande og territorier i bilag IX til aftalens protokol I ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag IX til protokol I erstattes af bilaget, der er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den …

Udfærdiget i …

På vegne af Cariforumlandene

På vegne af Den Europæiske Union


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4).

(3)  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (EUT L 76 af 15.3.2014, s. 56).


BILAG IX til protokol I

Oversøiske lande og territorier

I denne protokol forstås ved »oversøiske lande og territorier« nedenstående lande og territorier, der er omhandlet i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

(Denne liste berører ikke disse landes og territoriers status og foregriber ikke en eventuel fremtidig ændring af denne status.)

1.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Kongeriget Danmark:

Grønland.

2.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Den Franske Republik:

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

la Polynésie française

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy

les Terres australes et antarctiques françaises

Wallis-et-Futuna.

3.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Kongeriget Nederlandene:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint-Eustatius

Sint-Maarten.

4.

Oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med Det Forenede Kongerige og Nordirland:

Anguilla

Bermuda

Cayman Islands

Falkland Islands

South Georgia and the South Sandwich Islands

Montserrat

Pitcairn

Saint Helena and Dependencies

British Antarctic Territory

British Indian Ocean Territory

Turks and Caicos Islands

British Virgin Islands.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/44


AFGØRELSE Nr. 1/2017 TRUFFET AF ØSA/EU-TOLDSAMARBEJDSUDVALGET

af 2. oktober 2017

om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter [2017/1923]

TOLDSAMARBEJDSUDVALGET HAR —

under henvisning til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, særlig artikel 41,4, i protokol 1 til denne aftale, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»den foreløbige ØPA«) anvendes midlertidigt mellem Unionen og Republikken Madagaskar, Republikken Mauritius, Republikken Seychellerne samt Republikken Zimbabwe fra den 14. maj 2012.

(2)

Protokol 1 til den foreløbige ØPA om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde omhandler oprindelsesregler for indførsel til Unionen af produkter med oprindelse i ØSA-landene.

(3)

I henhold til artikel 42,8, i protokol 1 til den foreløbige ØPA indrømmes der automatisk undtagelser inden for et årligt kontingent på 8 000 ton for tun på dåse og et årligt kontingent på 2 000 ton for tunfiskefileter.

(4)

ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget vedtog den 29. november 2012 afgørelse nr. 1/2012 (2), hvori der indrømmes en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tun på dåse og tunfiskefileter, der importeres til Unionen i overensstemmelse med artikel 42,8, i protokol 1 til den foreløbige ØPA i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2017.

(5)

For at muliggøre en effektiv og fuld udnyttelse af det disponible kontingent anmodede Mauritius, Seychellerne og Madagaskar om en undtagelse for den årlige mængde på 8 000 ton tun på dåse og 2 000 ton tunfiskefileter, som importeres til Unionen fra den 1. januar 2018.

(6)

Eftersom det årlige kontingent automatisk indrømmes efter anmodning fra ØSA-landene, bør Toldsamarbejdsudvalget tildele ØSA-landene globalkontingentet. ØSA-landene bør derfor indrømmes en undtagelse for 8 000 ton tun på dåse og 2 000 ton tunfiskefileter.

(7)

I artikel 42,8, i protokol 1 til den foreløbige ØPA forstås der ved »tun på dåse« tun, der er konserveret i vegetabilsk olie eller på anden vis. I bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) (»den kombinerede nomenklatur«) anvendes udtrykket »konserveret« om disse typer tun. Udtrykket »konserveret tunfisk« omfatter tun på dåse, men også tunfisk, der er vakuumpakket i plastposer eller anden emballage. Udtrykket »konserveret tunfisk« bør derfor anvendes.

(8)

For tydelighedens skyld vil det være hensigtsmæssigt at slå fast, at den tun uden oprindelsesstatus, som må anvendes til produktion af konserveret tunfisk, der henhører under KN-kode 1604 14 21, 31 og 41, 1604 14 28, 38 og 48 samt ex 1604 20 70, og tunfiskefileter, der henhører under KN-kode 1604 14 26, 36 og 46, således at disse produkter er omfattet af undtagelsen, er tun henhørende under HS-kode 0302 og 0303.

(9)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4) er der fastsat regler for forvaltning af toldkontingenter. Disse regler bør finde anvendelse på forvaltningen af den mængde, som den nærværende afgørelse indrømmer undtagelse for.

(10)

Undtagelsen bør indrømmes for en periode på fem år, jf. artikel 42,10, litra a), i protokol 1 til den foreløbige ØPA.

(11)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør myndighederne i ØSA-landene med regelmæssige mellemrum meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset protokol 1 til den foreløbige ØPA og i overensstemmelse med artikel 42,8, i nævnte protokol anses konserveret tunfisk og tunfiskefileter henhørende under HS-kode 1604, som er fremstillet af tunfisk uden oprindelsesstatus henhørende under HS-kode 0302 eller 0303, for at have oprindelse i et ØSA-land på betingelserne i artikel 2-4 i denne afgørelse.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 finder anvendelse på årsbasis for de produkter og de mængder, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse, og som angives til overgang til fri omsætning fra et ØSA-land til Unionen i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2022.

Artikel 3

De mængder, der er fastsat i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 4

1.   Toldmyndighederne i ØSA-landene foretager mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter.

2.   Inden udgangen af den efter hvert kvartal følgende måned sender toldmyndighederne i ØSA-landene via Toldsamarbejdsudvalgets sekretariat Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt EUR.1-varecertifikater i medfør af denne afgørelse, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

3.   Rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af denne afgørelse, skal indeholde en af følgende angivelser:

 

»Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017«

 

»Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017«.

Artikel 5

1.   ØSA-landene og Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Har Unionen på grundlag af objektive oplysninger konstateret uregelmæssigheder, svig eller gentagen manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, kan Unionen efter proceduren i artikel 22,5 og 6, i den foreløbige ØPA anmode om midlertidig suspension af undtagelsen i artikel 1.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2018.

Udfærdiget i Antananarivo, den 2. oktober 2017.

M.R. NABEE

ØSA-repræsentant

på vegne af ØSA-landene

J.G. SANCHEZ

Europa-Kommissionen

på vegne af Den Europæiske Union


(1)  EUT L 111 af 24.4.2012, s. 2.

(2)  Afgørelse nr. 1/2012 truffet af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget den 29. november 2012 om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter (EUT L 347 af 15.12.2012, s. 38).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Nettovægt

(ton)

09.1618

1604 14 21 , 31 og 41

1604 14 28 , 38 og 48

ex 1604 20 70  (1)

Konserveret tunfisk (2)

1.1.2018-31.12.2018

8 000

1.1.2019-31.12.2019

8 000

1.1.2020-31.12.2020

8 000

1.1.2021-31.12.2021

8 000

1.1.2022-31.12.2022

8 000

09.1619

1604 14 26 , 36 og 46

Tunfiskefilet

1.1.2018-31.12.2018

2 000

1.1.2019-31.12.2019

2 000

1.1.2020-31.12.2020

2 000

1.1.2021-31.12.2021

2 000

1.1.2022-31.12.2022

2 000


(1)  Taric-kode 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 og 1604207094.

(2)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet betragtes som konserveret, jf. HS-kode 1604.


20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/47


AFGØRELSE Nr. 2/2017 TRUFFET AF ØSA/EU-TOLDSAMARBEJDSUDVALGET

den 2. oktober 2017

om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side for at tage hensyn til den særlige situation i Mauritius hvad angår saltet slangemakrel [2017/1924]

TOLDSAMARBEJDSUDVALGET HAR —

under henvisning til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, særlig artikel 41,4, i protokol 1 til denne aftale, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»den foreløbige ØPA«) anvendes midlertidigt mellem Unionen og Republikken Madagaskar, Republikken Mauritius, Republikken Seychellerne samt Republikken Zimbabwe fra den 14. maj 2012.

(2)

Protokol 1 til den foreløbige ØPA om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde omhandler oprindelsesregler for indførsel til Unionen af produkter med oprindelse i ØSA-landene.

(3)

I henhold til artikel 42,1, i protokol 1 til den foreløbige ØPA indrømmes der undtagelser fra disse oprindelsesregler, hvis udviklingen inden for bestående industrier i ØSA-landene gør dette berettiget.

(4)

Mauritius har anmodet om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i forbindelse med 120 ton saltet slangemakrel (barracouta) under KN-kode 0305 69 80, som importeres til Unionen fra april 2017 til april 2018 i henhold til artikel 42 i protokol 1 til den foreløbige ØPA. Mauritius angiver i sin anmodning, at der ikke er adgang til slangemakrel med oprindelse i EU eller Mauritius, og at slangemakrel fra andre AVS-stater ikke opfylder kravene til kvalitet og stabil forsyning. Derfor er Mauritius nødt til at benytte slangemakrel uden oprindelsesstatus i sin forarbejdningsindustri.

(5)

Undtagelsen ville bidrage til udviklingen af små og mellemstore virksomheder og muliggøre diversificering af den mauritiske fiskesektor, der hovedsageligt er baseret på tunfiskevarer. Mauritius angiver den forventede eksportværdi som følge af undtagelsen til 468 000 EUR. I 2015 udgjorde værdien af fiskerivareimporten henhørende under HS-kapitel 03 fra Mauritius til Unionen 21 571 300 EUR. I kraft af den beskedne mængde, som kun repræsenterer en værdi på 2,15 %, og den begrænsede periode for den ønskede undtagelse er denne ikke af en sådan karakter, at den vil kunne medføre alvorlig skade for en økonomisk sektor i EU eller i en eller flere medlemsstater.

(6)

Mauritius bør derfor i en begrænset periode på et år indrømmes en undtagelse på 120 ton saltet slangemakrel, hvorved den bestående industris evne til fortsat at kunne eksportere til Unionen respekteres.

(7)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (2) er der fastsat regler for forvaltning af toldkontingenter. Disse bestemmelser bør finde anvendelse på forvaltningen af den mængde, som den nærværende afgørelse gælder for.

(8)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør Mauritius' myndigheder regelmæssigt meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset protokol 1 til den foreløbige ØPA og i overensstemmelse med artikel 42,1, i nævnte protokol anses saltet slangemakrel henhørende under HS-position 0305 69 (KN-kode 0305 69 80), som er fremstillet af slangemakrel (barracouta) uden oprindelsesstatus henhørende under HS-position 0303 89, for at have oprindelse i Mauritius på betingelserne i artikel 2-5 i denne afgørelse.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 finder anvendelse for det produkt og den mængde, der er anført i bilaget til denne afgørelse, og som er angivet til overgang til fri omsætning til Unionen fra Mauritius i en begrænset periode på et år fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 3

De mængder, der er anført i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 4

Toldmyndighederne i Mauritius foretager mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter.

Inden udgangen af den efter hvert kvartal følgende måned sender toldmyndighederne i Mauritius via Toldsamarbejdsudvalgets sekretariat Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt EUR.1-varecertifikater i medfør af denne afgørelse, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af denne afgørelse, skal indeholde en af følgende angivelser:

»Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017«;

»Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017«.

Artikel 6

1.   Mauritius og Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Har Unionen på grundlag af objektive oplysninger konstateret uregelmæssigheder, svig eller gentagen manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, kan Unionen efter proceduren i artikel 22,5 og 6, i den foreløbige ØPA anmode om midlertidig suspension af undtagelsen i artikel 1.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft den 2. oktober 2017.

Udfærdiget i Antananarivo, den 2. oktober 2017.

På vegne af ØSA-landene

M.R. NABEE

Repræsentant for ØSA-landene

På vegne af Den Europæiske Union

J.G. SANCHEZ

Europa-Kommissionen


(1)  EUT L 111 af 24.4.2012, s. 2.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

Periode

Nettovægt

(ton)

09.1611

ex 0305 69 80

25

slangemakrel (barracouta), saltet

2.10.2017-1.10.2018

120


Berigtigelser

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/50


Berigtigelse til Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 188 af 2. juli 1998 )

Side 35, betragtning 2:

I stedet for:

»(2)

… rejsende, som benytter passagerskibe og højhastighedspassagerskibe i Fællesskabet, har ret til at forvente og til at kunne forlade sig på et betryggende sikkerhedsniveau …«

læses:

»(2)

… rejsende, som benytter passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i Fællesskabet, har ret til at forvente og til at kunne forlade sig på et betryggende sikkerhedsniveau …«.

Side 36, artikel 2, andet led:

I stedet for:

»—   »passagerskib«: et søgående skib eller et søgående højhastighedsskib, som befordrer flere end tolv passagerer«

læses:

»—   »passagerskib«: et søgående skib eller et søgående højhastighedsfartøj, som befordrer flere end tolv passagerer«.

Side 36, artikel 2, tredje led:

I stedet for:

»—   »højhastighedsskib«: et højhastighedsskib som defineret i regel 1 i kapitel X i SOLAS-konventionen af 1974 i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning«

læses:

»—   »højhastighedsfartøj«: et højhastighedsfartøj som defineret i regel 1 i kapitel X i SOLAS-konventionen af 1974 i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning«.