ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 249

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
27. september 2017


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

27.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1601

af 26. september 2017

om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209, stk. 1, og artikel 212, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionens plan for eksterne investeringer (EIP) indeholder bestemmelser om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) som sin første søjle sammen med teknisk bistand som sin anden søjle og bedre investeringsklima og bedre overordnede politiske rammer i partnerlandene som sin tredje søjle.

(2)

EFSD har til formål at støtte investeringer, hovedsageligt i Afrika og Unionens naboskabsområde, med det formål at bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af De Forenede Nationers (FN) 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling (»2030-dagsordenen«), navnlig fattigdomsudryddelse, såvel som tilsagnene inden for den nyligt reviderede europæiske naboskabspolitik. Ved at støtte sådanne investeringer har EFSD til formål at imødegå de specifikke socioøkonomiske grundlæggende årsager til migration, herunder ulovlig migration, og at bidrage til en holdbar reintegration af migranter, der vender tilbage til deres oprindelseslande, samt at styrke transit- og værtssamfund. EFSD bør som del af EIP ligeledes bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer (Parisaftalen).

(3)

Investeringer som led i EFSD bør supplere og styrke den indsats, der gøres i forbindelse med Unionens migrationspolitik over for tredjelande, herunder i givet fald gennemførelsen af den nye ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration.

(4)

EFSD bør styres af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde som omhandlet i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). EFSD bør også give investorer og private virksomheder, navnlig mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til en bæredygtig udvikling i partnerlande i overensstemmelse med Unionens udviklingspolitik og den europæiske naboskabspolitik. EFSD bør maksimere additionalitet, afhjælpe markedssvigt og suboptimale investeringsforhold, levere innovative produkter og tiltrække midler fra den private sektor. EFSD's foranstaltninger bør være klart adskilt fra og komplementære til anden støtte, herunder foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) eksterne udlånsmandat, initiativet med henblik på økonomisk modstandsdygtighed og investeringsfaciliteten oprettet under Partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (2) (AVS-EU-partnerskabsaftalen) (AVS-investeringsfaciliteten). EFSD's foranstaltninger bør også være et supplement til aktiviteter, der allerede er igangsat af andre støtteberettigede finansielle institutioner.

(5)

EFSD bør bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen, som anerkender international migration som en flerdimensionel virkelighed af enorm betydning for udviklingen i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene, der kræver sammenhængende og omfattende svar, samtidig med at migranters potentiale til at bidrage til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling understreges. Investeringer støttet af EFSD bør bidrage til at afhjælpe migrationspres som følge af fattigdom, konflikter, ustabilitet, underudvikling, ulighed, krænkelser af menneskerettighederne, befolkningstilvækst, og manglen på beskæftigelse og økonomiske muligheder samt klimaændringer.

(6)

EFSD bør være på linje med de af Unionens tilsagn, der er afgivet som led i Addis Abeba-handlingsplanen for Udviklingsfinansiering og de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet, som aftalt på det fjerde forum på højt plan om bistandseffektivitet i Busan i 2011 (»Busanpartnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde«) og bekræftet på det andet møde på højt plan i det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde i Nairobi i 2016.

(7)

Formålet med EFSD er på linje med Unionens globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, som bl.a. søger at imødegå udfordringer som migration og modstandsdygtighed i forbindelse med Unionens overordnede udenrigspolitik ved at sikre, at Unionens eksterne politik er i fuld overensstemmelse med målene for udviklingspolitikken, og ved at sikre synergi med Unionens udviklingspolitik og den europæiske naboskabspolitik. Formålet er også i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og internationale menneskerettigheder, der sikrer en menneskerettighedsbaseret tilgang, samtidig med at det bekæmper tvangsfordrivelser og ulovlig migration.

(8)

EFSD bør fremme skabelse af anstændige arbejdspladser, økonomiske muligheder og iværksætterånd samt grøn og inklusiv vækst med særlig fokus på ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder og unge i overensstemmelse med Unionens ramme for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 og samtidig styrke retsstatsprincippet, god regeringsførelse, menneskerettighederne og retfærdig adgang til og brug af naturressourcer.

(9)

Inddragelse af den private sektor i Unionens samarbejde med partnerlande gennem EFSD bør give en målbar og yderligere indvirkning på udviklingen uden at forvride markedet og bør være omkostningseffektiv og baseret på gensidig ansvarlighed og risiko- og udgiftsdeling. En sådan inddragelse bør bygge på en forpligtelse til at overholde internationalt anerkendte retningslinjer og principper, herunder principperne for ansvarlige investeringer og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder samt Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder.

(10)

For at opfylde Unionens politiske forpligtelser med hensyn til klimaforanstaltninger, vedvarende energi og ressourceeffektivitet bør mindst 28 % af finansieringen under EFSD-garantien gå til investeringer inden for disse sektorer;

(11)

Aktioner omfattet af denne forordning bør udformes på en sådan måde, at de opfylder de kriterier for officiel udviklingsbistand (ODA), der er fastlagt af OECD's Komité for Udviklingsbistand (OECD-DAC), under hensyntagen til de særlige forhold i udviklingen af den private sektor, at de afspejler behovene i lande, der betragtes som skrøbelige eller lider under konflikter, de mindst udviklede lande (LDC-lande) og stærkt gældstyngede fattige lande, og at de yder passende støtte til investeringer i de sydlige og østlige naboskabslande.

(12)

Kommissionen bør i forbindelse med den EIP's anden søjle øge bistanden med henblik på at hjælpe partnerlandene med at tiltrække investeringer ved at sikre bedre forberedelse og fremme af projekter, udvikle et større antal finansierbare projekter og udbrede kendskabet hertil blandt internationale investorer. Der bør oprettes en webportal for projekter i form af en offentligt tilgængelig og brugervenlig database, der tilvejebringer relevante oplysninger om hvert enkelt projekt.

(13)

Hvad EIP's tredje søjle og Unionens eksisterende politiske forbindelser med partnerlande angår, bør Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) fastholde den politiske dialog, der tager sigte på at udvikle retlige rammer, politikker og institutioner, der fremmer økonomisk stabilitet, bæredygtige investeringer og inklusiv vækst. Disse politiske dialoger bør bl.a. omhandle bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet og ulovlige finansielle strømme, god regeringsførelse, inddragelse af lokale markeder, fremme af iværksætterånd og det lokale erhvervsmiljø og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt kønsspecifikke politikker.

(14)

EFSD bør omfatte regionale investeringsplatforme, som bør oprettes på grundlag af de arbejdsmetoder, procedurer og strukturer, der gælder for Unionens eksisterende eksterne blandingsfaciliteter, og som bør kombinere deres blandingsforanstaltninger med EFSD-garantien. EFSD-garantien bør støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i Afrika og i europæiske nabolande.

(15)

På baggrund af Revisionsrettens undersøgelsesresultater med hensyn til anvendelsen af blanding i Unionens optræden udadtil, er det afgørende, at der anvendes blanding, når der klart kan påvises en merværdi herved.

(16)

Der bør nedsættes et strategisk udvalg under EFSD for at støtte Kommissionen i forbindelse med fastlæggelsen af de strategiske retningslinjer og de overordnede investeringsmål samt for at sikre, at investeringsvinduer er geografisk og tematisk dækket på en passende og varieret måde. Det strategiske udvalg bør også støtte den overordnede koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme, mellem EIP's tre søjler, mellem EIP og Unionens øvrige indsats med hensyn til migration og gennemførelsen af 2030-dagsordenen og med Unionens relevante eksterne finansielle instrumenter og trustfonde samt de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat, herunder EIB's initiativ med henblik på økonomisk modstandsdygtighed og AVS-investeringsfaciliteten, uden at det påvirker EIB's interne styringsregler.

(17)

Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen og for den højtstående repræsentant, for alle medlemsstaterne og for EIB. Europa-Parlamentet bør have observatørstatus. Bidragydere, støtteberettigede modparter, partnerlande, relevante regionale organisationer og andre interessenter kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen bør fastlægge rammerne for inddragelse af observatører under hensyn til deres respektive status og rolle.

(18)

Kommissionen og EIB bør indgå en aftale, som fastlægger betingelserne for deres samarbejde om forvaltningen af EFSD-garantien, og forelægge denne aftale for det strategiske udvalg.

(19)

Hver regional investeringsplatform bør være tilknyttet et administrativt udvalg, som skal kunne trække på erfaringerne hos de eksisterende blandingsfaciliteters administrative udvalg. De regionale administrative udvalg bør levere støtte til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning. De bør bistå Kommissionen med at opstille og overvåge regionale og sektormæssige investeringsmål og regionale, sektormæssige og tematiske investeringsvinduer, afgive udtalelser om blandingsforanstaltninger og gennemgå anvendelsen af EFSD-garantien i overensstemmelse med de investeringsvinduer, der fastlægges.

(20)

Det bør sikres, at Europa-Parlamentet og Rådet oplyses på et passende niveau med hensyn til de strategiske retningslinjer for anvendelsen af EFSD-garantien, gennem etablering af investeringsvinduer.

(21)

EFSD bør fungere som en »one-stop-shop«, der modtager finansieringsforslag fra de finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer. EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-garantifonden.

(22)

EFSD bør udvikle innovative instrumenter til støtte for investeringer og inddrage den private sektor i navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Den bør også give europæiske investorer og private virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til indsatsen for en bæredygtig udvikling i partnerlande. Det er nødvendigt, at flaskehalse og hindringer for investeringer i denne forbindelse imødegås.

(23)

EFSD-garantien bør prioritere finansieringsprojekter, som har en stor indvirkning på skabelse af arbejdspladser, og hvis cost-benefit-forhold styrker investeringens bæredygtighed. Når der ydes støtte til operationer med EFSD-garantien, bør der gennemføres en grundig forudgående vurdering af miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. EFSD-garantien bør ikke anvendes til at erstatte regeringers ansvar for at yde væsentlige offentlige tjenester.

(24)

Den Europæiske Unions delegationer i partnerlandene bør medtage oplysninger om finansieringsmuligheder i forbindelse med EFSD i deres kommunikationer til civilsamfundet og den brede offentlighed og bidrage til at skabe sammenhæng mellem EIP's tre søjler.

(25)

EFSD-garantien bør ydes til støtteberettigede modparter i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger eller garantiinstrumenter i en første investeringsperiode frem til den 31. december 2020.

(26)

For at sikre fleksibiliteten, øge interessen i den private sektor og maksimere effekten af investeringerne bør der indføres en undtagelse til reglerne vedrørende metoderne til gennemførelse af Unions budget, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3), hvorved støtteberettigede modparter, som er privatretlige organer, også kan være organer, der ikke har fået overdraget gennemførelsen af et offentligprivat partnerskab, eller privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i et partnerland.

(27)

Kommissionen bør indgå EFSD-garantiaftaler med de støtteberettigede modparter, som indeholder de specifikke bestemmelser for ydelsen af EFSD-garantien. Disse garantiaftaler bør udgøre retsgrundlaget for passende risikodeling og således skabe incitament blandt de støtteberettigede modparter til at yde finansiering, samt for de mekanismer og procedurer, der anvendes ved potentielle træk på EFSD-garantien.

(28)

Unionen bør tilvejebringe en garanti på 1 500 000 000 EUR med henblik på at oprette EFSD-garantien. Medlemsstaterne og andre bidragydere bør opfordres til at bidrage yderligere med støtte til EFSD-garantifonden i form af kontantbidrag i tilfælde af medlemsstater og andre bidragydere eller garantier i tilfælde af medlemsstater med henblik på at forstærke likviditetsbufferen og således give mulighed for at øge EFSD-garantiens samlede volumen. Medlemsstaterne, offentlige finansielle institutioner og andre bidragydere bør opfordres til at bidrage med yderligere midler til EFSD-garantifonden på betingelser, der fastsættes i en aftale, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og den pågældende bidragyder.

(29)

EFSD-garantifonden bør oprettes som en likviditetsbuffer i tilfælde af træk på EFSD-garantien. For at nå op på et niveau, der afspejler Unionens finansielle forpligtelser i forbindelse med EFSD-garantien, bør Unionen tilvejebringe 750 000 000 EUR.

(30)

Med henblik på at øge effekten af EFSD-garantien i lyset af behovene i de berørte regioner bør medlemsstaterne og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) have mulighed for at bidrage i form af garantier eller kontantbidrag.

(31)

Eftersom midlerne i den Europæiske Udviklingsfond (EUF) skal anvendes med henblik på EFSD-garantifonden, bør mindst 400 000 000 EUR af EFSD-garantien afsættes til investeringer i partnerlande, der er støtteberettigede inden for rammerne af den 11. EUF (4) i løbet af EFSD-garantiens løbetid. EFSD-garantien bør først kunne anvendes, når et bidrag på 400 000 000 EUR fra den 11. EUF til EFSD-garantifonden er blevet bekræftet.

(32)

Da midlerne under det europæiske naboskabsinstrument, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 (5), skal anvendes med henblik på EFSD-garantifonden, bør mindst 100 000 000 EUR af EFSD-garantien afsættes til investeringer i partnerlandene i det østlige og sydlige naboskabsområde i løbet af EFSD-garantiens løbetid.

(33)

Kommissionen bør årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, for at sikre fuld ansvarlighed over for Unionens borgere samt Europa-Parlamentets og Rådets tilsyn og kontrol. Rapporten bør offentliggøres, så de relevante interessenter, bl.a. civilsamfundet, kan udtale sig. Kommissionen bør også årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forvaltningen af EFSD-garantifonden for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed. Kommissionen bør desuden underrette AVS-EU-Ministerrådet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om anvendelsen af EUF-midler.

(34)

For at sikre kontrollen og ansvarligheden i forbindelse med EFSD og EIP bør det være muligt for Europa-Parlamentet eller for Rådet at arrangere høringer som led i en dialog med Kommissionen, den højtstående repræsentant, EIB og andre støtteberettigede finansielle institutioner samt med den private sektor og civilsamfundsorganisationer.

(35)

Med henblik på at drage nytte af tidligere erfaringer og give mulighed for at videreudvikle EFSD bør EFSD's virkemåde og anvendelsen af EFSD-garantifonden evalueres af Kommissionen og af eksterne evalueringseksperter og være genstand for en årlig høringsproces med relevante interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer. Der bør foretages en uvildig evaluering af anvendelsen af denne forordning med henblik på at vurdere, om den gennemføres i overensstemmelse med retsgrundlaget, samt for at fastslå, hvorvidt den praktiske anvendelse af denne forordning bidrager til at opfylde målene.

(36)

For at beskytte Unionens finansielle interesser er Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bemyndiget til at foretage undersøgelser med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, jf. Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 2988/95 (6) og (Euratom, EF) nr. 2185/96 (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 883/2013 (8).

(37)

Finansierings- og investeringsforanstaltninger, der støttes af EFSD, bør overholde EU-politikken for ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ajourføringer heraf, som er fastsat i relevante EU-retsakter og Rådets konklusioner, navnlig Rådets konklusioner af 8. november 2016 og bilaget hertil —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond.

2.   Med henblik på denne artikels stk. 1 tillægges Kommissionen ved denne forordning beføjelse til på Unionens vegne at indgå EFSD-garantiaftaler med de støtteberettigede modparter som defineret i artikel 11.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »regionale investeringsplatforme«: blandingsfaciliteter i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 (9) samt artikel 40 i Rådets forordning (EU) 2015/323 (10) i forbindelse med bidraget fra 11. EUF, som kombineres med ydelsen af EFSD-garantien som fastsat i nærværende forordnings artikel 7

2)   »investeringsvindue«: et udpeget område, hvortil der kan ydes støtte ved hjælp af EFSD-garantien til investeringsporteføljer i bestemte regioner, lande eller sektorer, og som forvaltes af de regionale investeringsplatforme

3)   »bidragyder«: en medlemsstat, en international finansiel institution eller en offentlig institution i en medlemsstat, et offentligt organ eller andre enheder, der bidrager med kontante tilskud eller garantier til EFSD-garantifonden

4)   »partnerland«: et land, der har undertegnet AVS-EU-partnerskabsaftalen, et land, der figurerer på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 232/2014, eller et land, der er berettiget til geografisk samarbejde i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 (11)

5)   »additionalitet«: det princip, der sikrer, at støtte via EFSD-garantien bidrager til bæredygtig udvikling ved hjælp af foranstaltninger, der ikke kunne have været gennemført uden EFSD-garantien, eller hvorved der opnås positive resultater, der går ud over, hvad der ville have kunnet opnås uden støtte. Ved additionalitet forstås også, at der mobiliseres finansiering fra den private sektor, at markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold afhjælpes, og at en investerings kvalitet, bæredygtighed, effekt eller omfang forbedres eller øges. Princippet sikrer desuden, at foranstaltninger som led i EFSD-garantien ikke erstatter støtte fra en medlemsstat, privat finansiering eller andre finansielle tiltag fra Unionens eller international side og ikke fortrænger andre offentlige eller private investeringer. Projekter, der støttes af EFSD-garantien, har typisk en højere risikoprofil end den portefølje af investeringer, der støttes af de støtteberettigede modparter inden for rammerne af deres normale investeringspolitikker uden EFSD-garantien.

KAPITEL II

DEN EUROPÆISKE FOND FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Artikel 3

Formål

1.   Formålet med EFSD som en samlet finansiel pakke, der tilvejebringer finansieringskapacitet i form af tilskud, garantier og andre finansielle instrumenter til støtteberettigede modparter, er at støtte investeringer og sikre bedre adgang til finansiering, først og fremmest i Afrika og det europæiske naboskab, med henblik på at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling samt at fremme den socioøkonomiske modstandsdygtighed i partnerlandene, herunder i givet fald inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og den nye ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration med særlig fokus på bæredygtig og inklusiv vækst, på skabelse af anstændige arbejdspladser, på ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder og unge, og på samfundsøkonomiske sektorer og mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, og samtidig maksimere additionaliteten, levere innovative produkter og mobilisere midler i den private sektor.

2.   EFSD bør styres af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU, og for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde som fastsat i artikel 208 i TEUF samt de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet. EFSD skal bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen, navnlig fattigdomsudryddelse, og i givet fald til gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik og således imødegå de specifikke grundlæggende socioøkonomiske årsager til migration og fremme en holdbar reintegration af migranter, der vender tilbage til deres oprindelseslande, og styrke transit- og værtssamfund.

3.   EFSD skal bidrage til at gennemføre Parisaftalen ved også at målrette investeringer mod sektorer, der fremmer modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

4.   EFSD skal være i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i de eksterne finansieringsinstrumenter, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 232/2014, (EU) nr. 233/2014 og (EU) 323/2015, og med prioriteterne i nationale eller regionale programmer og strategidokumenter, når sådanne findes.

Artikel 4

EFSD's struktur

1.   EFSD består af regionale investeringsplatforme, der oprettes på grundlag af de arbejdsmetoder, procedurer og strukturer, der gælder for Unionens eksisterende eksterne blandingsfaciliteter, som kombinerer deres blandingsforanstaltninger og foranstaltninger, som er omfattet af EFSD-garantien.

2.   Kommissionen varetager forvaltningen af EFSD. Kommissionen arbejder tæt sammen med EIB og med støtte fra andre støtteberettigede modparter, for så vidt angår den operationelle forvaltning af EFSD-garantien. Med henblik herpå oprettes der en gruppe til teknisk vurdering af EFSD-garantien.

Artikel 5

EFSD's strategiske udvalg

1.   I forbindelse med forvaltningen af EFSD rådgives Kommissionen af et strategisk udvalg.

2.   Det strategiske udvalg rådgiver Kommissionen om de strategiske retningslinjer og prioriteter for investeringer, der foretages med støtte fra EFSD-garantien, og bidrager til holde dem i overensstemmelse med de vejledende principper og mål for Unionens optræden udadtil, Unionens udviklingspolitik og den europæiske naboskabspolitik samt med formålet for EFSD som fastsat i artikel 3. Det bistår også Kommissionen med at fastlægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af EFSD-garantien samt med at overvåge en passende og varieret geografisk og tematisk dækning for investeringsvinduer, idet der tages særligt hensyn til skrøbelige eller konfliktramte lande, LDC-lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

3.   Det strategiske udvalg støtter ligeledes den overordnede koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme, mellem EIP's tre søjler, mellem EIP og Unionens øvrige indsats med hensyn til migration og gennemførelsen af 2030-dagsordenen og med Unionens eksterne finansielle instrumenter og trustfonde samt med de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne mandat, herunder EIB's initiativ med henblik på økonomisk modstandsdygtighed og AVS-investeringsfaciliteten, uden at det påvirker EIB's interne styringsregler.

4.   Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen, den højtstående repræsentant, alle medlemsstater og EIB. Europa-Parlamentet har observatørstatus. Bidragydere, støtteberettigede modparter, partnerlande, relevante regionale organisationer og andre interessenter kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg høres, inden eventuelle nye observatører inddrages. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab.

5.   Det strategiske udvalg mødes mindst to gange om året og vedtager, om muligt, udtalelser ved konsensus. Yderligere møder kan til enhver tid arrangeres af formanden eller på anmodning af en tredjedel af dets medlemmer. Såfremt der ikke kan opnås konsensus, anvendes stemmerettighederne som vedtaget på det første møde i det strategiske udvalg og fastlagt i dets forretningsorden. Disse stemmerettigheder skal tage behørigt hensyn til finansieringskilden. I forretningsordenen fastsættes rammerne for observatørerne rolle. Referaterne fra og dagsordenerne for det strategiske udvalgs møder offentliggøres, efter at de er blevet godkendt.

6.   Kommissionen aflægger årligt rapport til det strategiske udvalg om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af EFSD. Det strategiske udvalg organiserer regelmæssigt en høring af relevante interessenter om de strategiske retningslinjer for og gennemførelsen af EFSD.

7.   Det strategiske udvalg vedtager og offentliggør så hurtigt som muligt i gennemførelsesperioden for EFSD retningslinjer, der indeholder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at EFSD's foranstaltninger er i overensstemmelse med de mål og kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 9.

8.   Det strategiske udvalg tager i sin strategiske vejledning behørigt hensyn til relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet samt til relevante afgørelser og konklusioner fra Rådet.

Artikel 6

Regionale administrative udvalg

Hver regional investeringsplatform er tilknyttet et administrativt udvalg. Regionale administrative udvalg bistår i gennemførelsesperioden Kommissionen med at opstille de regionale og sektormæssige investeringsmål og med at fastlægge de regionale, sektormæssige og tematiske investeringsvinduer samt afgiver udtalelser om blandingsforanstaltninger og om anvendelsen af EFSD-garantien.

KAPITEL III

EFSD-GARANTIEN OG EFSD-GARANTIFONDEN

Artikel 7

EFSD-garantien

1.   Unionen stiller efter omhyggelig overvejelse af et projekts levedygtighed en uigenkaldelig og betingelsesløs anfordringsgaranti til støtteberettigede modparter for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning.

2.   EFSD-garantien skal støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i Afrika og i det europæiske naboskab.

3.   EFSD-garantien stilles som en anfordringsgaranti for de instrumenter, der er omhandlet i artikel 10, og i overensstemmelse med berettigelseskriterierne fastsat i artikel 9.

Artikel 8

Betingelser for anvendelsen af EFSD-garantien

1.   EFSD-garantien stilles med forbehold af indgåelsen af den relevante EFSD-garantiaftale mellem Kommissionen på vegne af Unionen og den støtteberettigede modpart.

2.   Den investeringsperiode, inden for hvilken der kan indgås EFSD-garantiaftaler med støtteberettigede modparter vedrørende støtte til finansierings- og investeringsforanstaltninger, varer frem til den 31. december 2020.

3.   Den maksimale periode, inden for hvilken støtteberettigede modparter kan indgå aftaler med medfinansierende partnere fra den private sektor, finansielle formidlere eller endelige modtagere, er på fire år efter indgåelsen af den relevante EFSD-garantiaftale.

Artikel 9

Berettigelseskriterier for anvendelse af EFSD-garantien

1.   De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der kan modtage støtte gennem EFSD-garantien i overensstemmelse med formålet med EFSD fastsat i artikel 3, skal stemme overens med og tilpasses til Unionens politik, navnlig Unionens udviklingspolitik og den europæiske naboskabspolitik, samt med partnerlandenes strategier og politik. Sådanne foranstaltninger skal tage hensyn til anden EU-støtte og international støtte for at sikre komplementaritet med andre initiativer, og de skal forfølge følgende målsætninger:

a)

bidrage til bæredygtig udvikling i dens økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner, og til gennemførelsen af 2030-dagsordenen og, hvor det er relevant, den europæiske naboskabspolitik, med særlig fokus på udryddelse af fattigdom, skabelse af anstændige arbejdspladser, økonomiske muligheder, kvalifikationer og iværksætterkultur, fremme navnlig af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder og unge, og samtidig videreføre og styrke retsstaten, god regeringsførelse og menneskerettigheder

b)

bidrage til gennemførelsen af Unionens migrationspolitik, herunder, hvis det er relevant, den nye ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration

c)

bidrage til at fremme bæredygtig udvikling, til at imødegå specifikke grundlæggende årsager til migration, herunder ulovlig migration, samt fremme af transit- og værtssamfundenes modstandsdygtighed, og bidrage til en holdbar reintegration af migranter, der vender tilbage til deres oprindelseslande, med behørig hensyntagen til styrkelse af retsstaten, god regeringsførelse og menneskerettigheder

d)

styrke socioøkonomiske sektorer og områder og hertil knyttet offentlig og privat infrastruktur, herunder vedvarende og bæredygtig energi, vand- og affaldshåndtering, transport, informations- og kommunikationsteknologier, såvel som miljø, bæredygtig brug af naturressourcerne, bæredygtigt landbrug og blå vækst samt social infrastruktur, sundhed og menneskelig kapital med henblik på at forbedre de socioøkonomiske rammer

e)

tilvejebringe finansiering og støtte til udvikling af den private og kooperative sektor med særlig fokus på lokale virksomheder, mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, og samtidig afhjælpe markedssvigt, begrænse markedsforvridninger og fremme europæiske virksomheders bidrag til opfyldelse af EFSD's mål

f)

imødegå hindringerne for private investeringer ved at formidle finansielle instrumenter, som kan være denomineret i det berørte partnerlands lokale valuta, herunder »first-loss«-garantier til porteføljer af garantier til projekter i den private sektor, f.eks. lånegarantier til små og mellemstore virksomheder og garantier for specifikke risici til infrastrukturprojekter samt anden risikovillig kapital

g)

mobilisere finansiering fra den private sektor med særlig fokus på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder ved at fjerne flaskehalse og hindringer for investeringer

h)

bidrage til klimaindsatsen, miljøbeskyttelse og -forvaltning og således skabe klimamæssige sidegevinster ved at afsætte mindst 28 % af finansieringen til investeringer, der bidrager til klimaindsatsen, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.

2.   EFSD-garantien skal støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som:

a)

medfører additionalitet

b)

sikrer komplementaritet med andre initiativer og sikrer, at foranstaltninger som led i EFSD-garantien adskiller sig klart fra hinanden, navnlig fra de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne mandat

c)

sikrer et interessesammenfald ved at sørge for en passende risikodeling mellem den pågældende støtteberettigede modpart og andre mulige partnere

d)

er økonomisk og finansielt levedygtige under behørig hensyntagen til eventuel støtte eller medfinansiering fra private og offentlige partnere til projektet, samtidig med at der tages højde for de specifikke operationelle forhold og kapaciteter i skrøbelige eller konfliktramte lande, LDC-lande og de stærkt gældstyngede fattige lande, hvor der kan gives mere fordelagtige vilkår

e)

er teknisk gennemførlige og bæredygtige set ud fra et miljømæssigt og socialt perspektiv

f)

så vidt muligt sikrer maksimal mobilisering af kapital fra den private sektor

g)

overholder principperne om udviklingseffektivitet som fastsat i Busanpartnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde og bekræftet i Nairobi i 2016, herunder ejerskab, tilpasning, fokus på resultater, gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed samt målet om ubunden bistand

h)

er udformet således, at de opfylder de kriterier for ODA, der er fastlagt af OECD-DAC, under hensyntagen til de særlige forhold i udviklingen af den private sektor, og

i)

gennemføres under fuld overholdelse af internationalt vedtagne retningslinjer, principper og konventioner, herunder principperne for ansvarlige investeringer, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations principper for ansvarlig investering i landbrug og fødevaresystemer og Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner samt international menneskerettighedslovgivning.

3.   Finansierings- og investeringsforanstaltningerne kan fra sag til sag kombinere finansiering fra forskellige af Unionens instrumenter, i det omfang det er nødvendigt for en vellykket gennemførelse af det investeringsprojekt, som støttes af EFSD, og så længe dette ikke fører til, at andre udviklingsmål modtager reduceret finansiering.

4.   Kommissionen fastlægger under behørig hensyntagen til den rådgivning, der ydes af det strategiske udvalg, efter høring af de administrative udvalg og efter at have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet investeringsvinduer for specifikke regioner, specifikke partnerlande eller begge dele, for specifikke sektorer, eller for specifikke projekter, specifikke kategorier af endelige modtagere eller begge dele, som finansieres ved hjælp af de instrumenter, der er omhandlet i artikel 10, og vil blive dækket af EFSD-garantien op til et fast beløb. I underretningen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet angives det, hvordan investeringsvinduerne er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 3 og i nærværende artikel, og de detaljerede finansieringsprioriteter i forbindelse hermed. EIB bør afgive en skriftlig udtalelse om bankrelaterede spørgsmål, som skal ledsage hvert forslag til investeringsvinduer. Alle anmodninger om finansiel støtte inden for investeringsvinduerne sendes til Kommissionen.

Valget af investeringsvinduer skal være behørigt begrundet ud fra en analyse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. En sådan analyse gennemføres af Kommissionen i samarbejde med potentielt støtteberettigede partnere og interessenter.

Inden for rammerne af investeringsplatformen for Afrika afsættes en betydelig andel af EFSD-garantien til skrøbelige og konfliktramte lande, indlandsstater og LDC-lande.

5.   Kommissionen vurderer de foranstaltninger, der støttes af EFSD-garantien, i forhold til kriterierne for støtteberettigelse som fastsat i artikel 9, stk. 1 og 2, om muligt på baggrund af støtteberettigede modparters eksisterende systemer til resultatmåling. Kommissionen offentliggør resultatet af sin vurdering for hvert investeringsvindue på årsbasis.

Artikel 10

Instrumenter, der kan dækkes af EFSD-garantien

1.   EFSD-garantien anvendes til risikodækning for følgende instrumenter:

a)

lån, herunder lån i lokal valuta

b)

garantier

c)

regarantier

d)

kapitalmarkedsinstrumenter

e)

alle andre former for finansieringsinstrumenter, forsikring eller kreditfaciliteter og indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital.

2.   Støtteberettigede modparter kan udstede de i stk. 1 anførte instrumenter inden for et investeringsvindue eller til individuelle projekter, der forvaltes af en støtteberettiget modpart. De kan udstedes til fordel for partnerlande, herunder skrøbelige eller konfliktramte lande eller lande, som står over for udfordringer med hensyn til genopbygning og postkonfliktgenopbygning, til gavn for disse partnerlandes institutioner, herunder deres offentlige nationale og private lokale banker og finansielle institutioner, samt til gavn for enheder i den private sektor i disse partnerlande. I skrøbelige eller konfliktramte lande samt i andre lande, når det er begrundet, kan der ydes støtte til investeringer i den offentlige sektor, som har relevant indvirkning på udviklingen af den private sektor.

Artikel 11

Støtteberettigelse og udvælgelse af modparter

1.   De støtteberettigede modparter i forbindelse med EFSD-garantien er:

a)

EIB og Den Europæiske Investeringsfond

b)

offentligretlige organer

c)

internationale organisationer og deres organer

d)

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

e)

privatretlige organer i en medlemsstat, der stiller tilstrækkelige finansielle garantier, uanset artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vii), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

f)

privatretlige organer i et partnerland, der stiller tilstrækkelige finansielle garantier, uanset artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vii), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.   De støtteberettigede modparter skal overholde reglerne og opfylde betingelserne i artikel 60 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. I tilfælde af privatretlige organer i en medlemsstat eller et partnerland gives der fortrinsret til de organer, der angiver oplysninger om kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

EFSD-garantien gennemføres så vidt muligt under ledelse af en europæisk støtteberettiget modpart i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i denne forordning. Kommissionen sikrer en effektiv, virkningsfuld og fair fordeling af de til rådighed værende ressourcer blandt de støtteberettigede modparter, samtidig med, at den fremmer samarbejdet mellem dem.

Kommissionen sikrer retfærdig behandling af alle berettigede modparter og sikrer, at interessekonflikter undgås i EFSD's gennemførelsesperiode. Med henblik på at sikre komplementaritet kan Kommissionen anmode de støtteberettigede modparter om alle relevante oplysninger om de af deres foranstaltninger, der ikke henhører under EFSD.

3.   Kommissionen udvælger de støtteberettigede modparter i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan indbyde støtteberettigede modparter til at deltage i en udveksling af synspunkter om finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 12

EFSD-garantiens dækning og betingelser

1.   Uden at det berører stk. 2, må EFSD-garantien ikke på noget tidspunkt overstige 1 500 000 000 EUR.

2.   Medlemsstaterne og EFTA-lande kan bidrage til EFSD-garantifonden i form af garantier eller kontantbidrag. Med forbehold af det strategiske udvalgs udtalelse og Kommissionens godkendelse kan andre bidragydere bidrage i form af kontantbidrag.

Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om de bidrag, der bekræftes.

Den del af EFSD-garantien, der overstiger det i stk. 1 omhandlede beløb, stilles på vegne af Unionen.

De samlede nettobetalinger fra Unionens almindelige budget under EFSD-garantien må ikke overstige 1 500 000 000 EUR. Uden at det berører stk. 4, foretages betalinger for træk på garantien, hvor det er nødvendigt, af de bidragydende medlemsstater eller andre bidragydere på pari passu-basis sammen med Unionen.

Der indgås en bidragsaftale mellem Kommissionen på vegne af Unionen og bidragyderen, som navnlig skal indeholde bestemmelser vedrørende betalingsvilkårene.

3.   EFSD-garantien kan først anvendes, når 11. EUF har ydet et kontant bidrag på 400 000 000 EUR til Unionens almindelige budget.

4.   Medlemsstaternes bidrag i form af garantier må alene anvendes til betaling af træk på garantien, efter at midlerne fra Unionens almindelige budget tillagt eventuelle andre kontantbidrag er blevet anvendt til at betale træk på garantien.

På anmodning af medlemsstaterne i det strategiske udvalg kan deres bidrag øremærkes iværksættelsen af projekter i specifikke regioner, lande, sektorer eller inden for eksisterende investeringsvinduer.

Ethvert bidrag kan anvendes til at dække træk på garantien, selv om det er øremærket.

5.   Under EFSD-garantiens løbetid skal mindst 400 000 000 EUR af EFSD-garantien i overensstemmelse med målene i AVS-EU-partnerskabsaftalen tildeles investeringer i partnerlande, der er støtteberettigede inden for rammerne af 11. EUF.

6.   Under EFSD-garantiens løbetid skal mindst 100 000 000 EUR af EFSD-garantien tildeles investeringer i partnerlande fra det østlige og det sydlige naboskabsområde i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 232/2014.

Artikel 13

Gennemførelse af EFSD-garantiaftaler

1.   Kommissionen indgår på vegne af Unionen EFSD-garantiaftaler med støtteberettigede modparter, der udvælges i overensstemmelse med artikel 11 og nærværende artikels stk. 4, om stillelse af EFSD-garantien, som skal være ubetinget, uigenkaldelig, stilles på anfordring og til fordel for de udvalgte støtteberettigede modparter.

2.   Der indgås en eller flere EFSD-garantiaftaler for hvert investeringsvindue mellem Kommissionen og den eller de udvalgte støtteberettigede modparter. EFSD-garantien kan med henblik på at imødegå særlige behov stilles til individuelle finansierings- eller investeringsforanstaltninger. Aftalerne kan indgås med et konsortium bestående af to eller flere støtteberettigede modparter.

Alle EFSD-garantiaftaler stilles efter anmodning til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, idet der tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

3.   EFSD-garantiaftalerne skal navnlig indeholde bestemmelser om følgende:

a)

nærmere regler om tilvejebringelsen af EFSD-garantien, herunder dens dækningsordninger og dens fastlagte dækning af porteføljer og projekter med bestemte typer instrumenter, samt en risikoanalyse af projekter og projektporteføljer, herunder på sektor-, regions- og landeplan

b)

denne forordnings målsætninger og formål, en behovsvurdering og en angivelse af de forventede resultater, idet der tages hensyn til fremme af virksomhedernes sociale ansvar og ansvarlig forretningsskik, herunder navnlig ved overholdelse af internationalt aftalte retningslinjer, principper og retlige instrumenter, der er anført i artikel 9, stk. 2, litra i)

c)

vederlag for garantien, som skal afspejle risikoniveauet, og muligheden for at støtte vederlaget delvist med henblik på at sikre mere fordelagtige vilkår i behørigt begrundede tilfælde, navnlig i de lande, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra d)

d)

betingelser for anvendelse af EFSD-garantien, herunder betalingsbetingelser såsom specifikke frister, renter af skyldige beløb, udgifter og inddrivelsesomkostninger og eventuelle nødvendige likviditetsordninger

e)

procedurer i forbindelse med fordringer, herunder, men ikke begrænset til, udløsende hændelser og karenstid og procedurer for inddrivelse af fordringer

f)

forpligtelserne vedrørende overvågning, rapportering og evaluering efter artikel 16 og 17

g)

klare og tilgængelige klageprocedurer for tredjeparter, som kan blive berørt af gennemførelsen af projekter støttet af EFSD-garantien.

4.   Når Kommissionen indgår EFSD-garantiaftaler med støtteberettigede modparter, tager den behørigt hensyn til:

a)

strategiske og regionale administrative udvalgs rådgivning og vejledning i overensstemmelse med artikel 5 og 6

b)

målsætningerne i investeringsvinduet

c)

den støtteberettigede modparts erfaringer og operationelle, finansielle og risikostyringsmæssige kapacitet

d)

omfanget af egne midler og medfinansiering fra den private sektor, som den støtteberettigede modpart er rede til at mobilisere til investeringsvinduet.

5.   Den støtteberettigede modpart godkender finansierings- og investeringsforanstaltningerne på grundlag af sine egne regler og procedurer og i overensstemmelse med EFSD-garantiaftalens vilkår.

6.   EFSD-garantien kan dække:

a)

for gældsinstrumenter: hovedstol og alle renter og forfaldne men udeblevne betalinger til den støtteberettigede modpart i overensstemmelse med vilkårene for finansieringsforanstaltningerne i tilfælde af misligholdelse

b)

for egenkapitalinvesteringer: det investerede beløb og tilknyttede finansieringsomkostninger

c)

for andre finansierings- og investeringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 9, stk. 2: betalte beløb og tilknyttede finansieringsomkostninger

d)

alle relevante udgifter og inddrivelsesomkostninger i forbindelse med misligholdelse, medmindre de trækkes fra indtægterne fra inddrivelse.

7.   EFSD-garantiaftalerne skal indeholde detaljerede regler om dækning, betingelser, støtteberettigelse, støtteberettigede modparter og procedurer.

Artikel 14

EFSD-garantifonden

1.   EFSD-garantifonden udgør en likviditetsbuffer, hvorfra de støtteberettigede modparter kan modtage betaling, hvis der trækkes på EFSD-garantien i overensstemmelse med den pågældende EFSD-garantiaftale.

2.   EFSD-garantifonden tilføres midler fra:

a)

bidrag fra Unionens almindelige budget og andre kilder

b)

frivillige bidrag fra medlemsstaterne og andre bidragydere

c)

afkast af EFSD-garantifondens investerede midler

d)

beløb inddrevet efter misligholdelser efter de inddrivelsesbestemmelser, der er fastlagt i EFSD-garantiaftalerne

e)

indtægter og eventuelle andre midler, som Unionen modtager i overensstemmelse med EFSD-garantiaftalerne.

3.   EFSD-garantifondens indtægter, jf. denne artikels stk. 2, litra c) og e), udgør interne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4.   De EFSD-garantifondsmidler, der er omhandlet i stk. 2, forvaltes direkte af Kommissionen og investeres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning ifølge relevante tilsynsregler. Kommissionen forelægger senest den 30. juni 2019 Europa-Parlamentet og Rådet en uafhængig ekstern evaluering af fordele og ulemper ved at overdrage den finansielle forvaltning af aktiverne i garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande som fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (12) og i EFSD til Kommissionen, til EIB eller til en kombination af de to, idet der tages hensyn til de relevante tekniske og institutionelle kriterier, der anvendes ved sammenligning af kapitalforvaltningstjenester, herunder den tekniske infrastruktur, sammenligning af udgifter til de ydede tjenester, den institutionelle struktur, rapportering, resultater, ansvarlighed og ekspertise i den enkelte institution og andre kapitalforvaltningsmandater for Unionens almindelige budget. Evalueringen ledsages i givet fald af et lovgivningsforslag.

5.   De midler, der tilføres EFSD-garantifonden, anvendes således, at fonden når op på et passende niveau til at dække alle EFSD-garantiforpligtelserne. Tilførselssatsen fastsættes til 50 % af de samlede EFSD-garantiforpligtelser, der dækkes af Unionens almindelige budget.

6.   Efter en vurdering af, om EFSD-garantifondens midler er tilstrækkelige i overensstemmelse med rapporten foreskrevet i artikel 16, stk. 3, foretages følgende betalinger:

a)

med forbehold af stk. 8 i denne artikel indbetales ethvert overskydende beløb til Unionens almindelige budget

b)

ethvert beløb til genopfyldning af EFSD-garantifonden indbetales i årlige rater i en periode på højst tre år, som begynder i år n+1.

7.   Fra den 1. januar 2021 fremlægger Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens midler som følge af træk på EFSD-garantien falder til under 50 % af den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, en rapport om:

a)

årsagen til faldet med detaljerede forklaringer, og

b)

hvis det skønnes nødvendigt, alle ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige for at genopfylde EFSD-garantifonden.

8.   Efter træk på EFSD-garantien anvendes de tilførsler til EFSD-garantifonden, som er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra c), d) og e), og som overstiger de midler, der er nødvendige for at nå op på den i denne artikels stk. 5 omhandlede tilførselssats, eller ethvert overskud, der er omhandlet i denne artikels stk. 6, litra a), først inden for den maksimale periode, jf. artikel 8, stk. 3, til at genetablere EFSD-garantien op til dens normale beløb.

Artikel 15

Finansiering af EFSD-garantifonden med midler fra Unionens almindelige budget

Der tilføres 350 000 000 EUR fra Unionens almindelige budget.

KAPITEL IV

RAPPORTERING, REGNSKABSAFLÆGGELSE OG EVALUERING

Artikel 16

Rapportering og regnskabsaflæggelse

1.   Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien. Rapporten offentliggøres. Den skal blandt andet indeholde følgende:

a)

en vurdering af de resultater, der bidrager til EFSD's formål og mål som fastsat i henholdsvis artikel 3 og artikel 9, stk. 1 og 2

b)

en vurdering af de igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af EFSD-garantien, på sektor-, lande- og regionsplan og af deres overensstemmelse med denne forordning, herunder risikomålinger og disses virkning på partnernes finansielle og økonomiske stabilitet

c)

en vurdering på baggrund af indikatorer, der er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, af additionaliteten og merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på skabelsen af anstændige arbejdspladser, udryddelsen af fattigdom og den måde, hvorpå de grundlæggende årsager til migration, herunder ulovlig migration, håndteres; denne vurdering skal indeholde en kønsspecifik analyse af de omfattede foranstaltninger, der er baseret på dokumenterede og om muligt kønsopdelte oplysninger

d)

en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af EFSD-garantien og opnåelsen af de vigtigste resultatindikatorer, der er fastsat for hvert indgivet forslag

e)

en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået ved hjælp af de foranstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien

f)

det finansieringsbeløb, der er overført til modtagerne, og en vurdering af finansierings- og investeringsforanstaltningerne for hver støtteberettiget modpart på aggregeret grundlag

g)

en vurdering af additionaliteten og merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

h)

indgående oplysninger om træk på EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb og samlet risikoeksponering

i)

regnskaber, der er revideret af en uafhængig ekstern revisor, for de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der gennemføres af de støtteberettigede modparter, som er omfattet af denne forordning

j)

en vurdering af synergier og komplementaritet mellem de foranstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien og den anden og EIP's tredje søjle, på grundlag af relevante eksisterende rapporter, med særlig henblik på de fremskridt, der er gjort med god regeringsførelse, herunder med hensyn til bekæmpelse af korruption og ulovlige finansstrømme, respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincippet og politikker, der tager hensyn til kønsaspektet, samt fremme af iværksættervirksomhed, det lokale erhvervsmiljø og lokale finansielle markeder

k)

en vurdering af, hvorvidt foranstaltninger, som er omfattet af EFSD-garantien, opfylder de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet

l)

en vurdering af vederlaget for garantierne og af gennemførelsen af artikel 22.

2.   Med henblik på Kommissionens regnskabsføring, dens rapportering om de risici, der dækkes af EFSD-garantien, og dens forvaltning af EFSD-garantifonden forelægger de støtteberettigede modparter, der er indgået en EFSD-garantiaftale med, årligt regnskaber for Kommissionen og Revisionsretten for de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, som er revideret af en uafhængig ekstern revisor, der bl.a. indeholder oplysninger om:

a)

risikovurderingen af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger, herunder oplysninger om Unionens forpligtelser beregnet i overensstemmelse med Unionens bestemmelser om regnskabsføring fra Kommissionens regnskabsfører på grundlag af internationalt anerkendte standarder for den offentlige sektor

b)

omfanget af Unionens udestående forpligtelser som følge af den EFSD-garanti, der er stillet for støtteberettigede modparter og deres finansierings- og investeringsforanstaltninger, opdelt på de enkelte foranstaltninger.

De støtteberettigede modparter giver efter anmodning Kommissionen alle yderligere oplysninger, som den har brug for for at kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med denne forordning.

3.   Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede oplysninger om EFSD-garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Endvidere forelægger Kommissionen senest den 31. maj hvert år Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten en rapport om forvaltningen af EFSD-garantifonden i det foregående kalenderår, herunder en vurdering af tilførselsbeløbets tilstrækkelighed, af EFSD-garantifondens størrelse og af behovet for genopfyldning af den.

Den i første afsnit omhandlede rapport skal indeholde en oversigt over EFSD-garantifondens finansielle stilling ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti. Rapporten skal også indeholde oplysninger om finansforvaltningen af og resultaterne af og risiciene for EFSD-garantifonden ved udgangen af det foregående kalenderår.

Artikel 17

Evaluering og revision

1.   Senest den 31. december 2019 foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EFSD har fungeret, forvaltningen af den samt dens effektive bidrag til denne forordnings formål og mål. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet sin evalueringsrapport, som indeholder en uafhængig ekstern evaluering af anvendelsen af denne forordning og i givet fald ledsages af et begrundet forslag om ændring af denne forordning, navnlig med henblik på at forlænge den i artikel 8, stk. 2, omhandlede første investeringsperiode. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

2.   Senest den 31. december 2019 og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af anvendelsen af EFSD-garantifonden og dens funktionsmåde. Kommissionen forelægger sin evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 18

Gennemsigtighed, kommunikation og offentliggørelse af oplysninger

1.   I overensstemmelse med deres egen åbenhedspolitik og Unionens bestemmelser om databeskyttelse og om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør alle de støtteberettigede modparter proaktivt og systematisk på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien i henhold til denne forordning, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til opfyldelsen af denne forordnings mål og krav. Disse oplysninger skal så vidt muligt opdeles på projektniveau. Sådanne oplysninger skal altid tage hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

2.   Kommissionen offentliggør på sin internetportal information om finansierings- og investeringsforanstaltninger og de væsentligste elementer i alle EFSD-garantiaftaler, herunder oplysninger om støtteberettigede modparters retlige identitet, forventede udviklingsmæssige fordele og om de i artikel 13, stk. 3, litra g), omhandlede klageprocedurer, idet der tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

3.   Støtteberettigede modparter offentliggør oplysninger om EU-støtte i al den information, som de offentliggør vedrørende finansierings- og investeringsforanstaltninger, der i henhold til denne forordning er omfattet af EFSD-garantien.

4.   Den Europæiske Unions delegationer medtager oplysninger om de finansieringsmuligheder, der er tilgængelige under EFSD, i alt materiale, der er rettet mod civilsamfundet og den brede offentlighed.

Artikel 19

Klage- og søgsmålsmekanisme

I lyset af eventuelle klager fra tredjemand i partnerlandene, herunder samfund og personer, der er berørt af projekter, der støttes af EFSD-garantien, offentliggør Kommissionen og Den Europæiske Unions delegationer på deres websteder direkte henvisninger til klagemekanismerne hos de relevante modparter, der har indgået aftaler med Kommissionen. Kommissionen skal også give mulighed for direkte at modtage klager vedrørende støtteberettigede modparters behandling af klager. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger med henblik på et fremtidigt samarbejde med disse modparter.

Artikel 20

Revisionsrettens revision

1.   Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves efter denne forordning, foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i TEUF, og disse aktiviteter er således underlagt dechargeproceduren i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

2.   Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens revisionsopgaver.

Artikel 21

Forholdsregler mod svig

1.   Hvis Kommissionen eller de støtteberettigede modparter på noget tidspunkt i forbindelse med de af denne forordning omfattede finansierings- og investeringsforanstaltningers forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter den eller de omgående OLAF. Kommissionen eller de støtteberettigede modparter giver OLAF alle nødvendige oplysninger til at foretage en fuldstændig og grundig undersøgelse.

2.   OLAF kan for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, (Euratom, EF) nr. 2185/96 og (EF, Euratom) nr. 2988/95 med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger de støtteberettigede modparter de beløb, der kan henføres til deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet, og giver endvidere de relevante myndigheder alle nødvendige oplysninger til efterforskning og mulig retsforfølgning.

Artikel 22

Udelukkede aktiviteter og ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner

1.   I deres finansierings- og investeringsforanstaltninger skal de støtteberettigede modparter overholde den gældende EU-ret og vedtagne internationale standarder og EU-standarder og kan derfor ikke i henhold til denne forordning støtte projekter, der bidrager til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig og skatteunddragelse.

De støtteberettigede modparter må desuden ikke gå ind i nye eller fornyede foranstaltninger med enheder, der er registreret eller etableret i jurisdiktioner, der er anført som ikke-samarbejdsvillige i henhold til den relevante EU-politik vedrørende ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, eller der er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (13), eller som ikke effektivt overholder Unionens eller internationalt anerkendte skattestandarder for gennemsigtighed og informationsudveksling. De støtteberettigede modparter kan kun fravige dette princip, hvis projektet fysisk gennemføres i en af disse jurisdiktioner og ikke viser noget tegn på, at den pågældende foranstaltning er omfattet af nogen af de kategorier, der er anført i nærværende stykkes første afsnit.

De støtteberettigede modparter skal ved indgåelsen af aftaler med finansielle formidlere indføre de i denne artikel omhandlede krav i de relevante aftaler og anmode deres finansielle formidlere om at rapportere om efterlevelsen af dem.

2.   De støtteberettigede modparter anvender ved gennemførelsen af deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i EU-retten om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 (14) og direktiv (EU) 2015/849. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849 og offentliggør indberetningsdata land for land, jf. artikel 89, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/36/EU (15).

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 25.9.2017.

(2)  EUT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(4)  Intern aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

(6)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(7)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. marts 2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 95).

(10)  Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020 (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 44).

(12)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

(13)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).