ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
25. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1372 af 14. juli 2017 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien — EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift

2

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1373 af 24. juli 2017 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

4

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

25.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/1


Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, som blev undertegnet den 21. marts og den 27. juni 2014 i Bruxelles (1), træder i kraft den 1. september 2017 i overensstemmelse med aftalens artikel 486, stk. 2, da det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument blev deponeret den 11. juli 2017.


(1)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.


AFGØRELSER

25.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/2


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1372

af 14. juli 2017

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien — EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3).

(3)

Den 20. januar 2017 indgav de spanske myndigheder en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i den økonomiske sektor, der er klassificeret under den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (»NACE«) rev. 2 hovedgruppe 5 (Udvinding af kul og brunkul) i regionen Castilla y León. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)

Spanien har besluttet i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 125 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

(5)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Spanien kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale økonomi.

(6)

Som følge af Spaniens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 002 264 EUR.

(7)

For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 002 264 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. juli 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

T. TÕNISTE

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


25.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/4


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1373

af 24. juli 2017

om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2016/870 af 24. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 10 i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (2) (i det følgende benævnt »aftalen«), som godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 1801/2006 (3), oprettes en blandet komité, som har til opgave at kontrollere aftalens anvendelse, navnlig aftalens gennemførelse og fortolkning og at den fungerer efter hensigten.

(2)

I artikel 3, punkt 3.9, i protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen, i det følgende benævnt »protokollen«, som godkendt ved afgørelse (EU) 2016/870, fastsættes bestemmelserne om anvendelsen af den resterende sektorstøtte til fremme af et bæredygtigt fiskeri for perioden 2013-2014, der er fastsat i den foregående protokol.

(3)

Unionen og de mauretanske myndigheder har afholdt et ekstraordinært møde i Den Blandede Komité i form af brevveksling af 10. marts og 3. april 2017, hvor parterne enedes om en ændring af protokollen, som tager sigte på at udskyde fristen for anvendelsen af den resterende sektorstøtte.

(4)

Forud for mødet i Den Blandede Komité havde Kommissionen tilsendt Rådet et forberedende dokument, hvori der redegøres nærmere for enkelthederne i Unionens påtænkte holdning, som blev godkendt.

(5)

Ændringen af protokollen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det godkendes på Unionens vegne, at andet punktum i artikel 3, punkt 3.9, i protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, erstattes af den tekst i bilaget til nærværende afgørelse, som medlemmerne af Den Blandede Komité nedsat ved nævnte aftales artikel 10 er nået til enighed om ved hjælp af brevveksling.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 2.6.2016, s. 1.

(2)  EUT L 343 af 8.12.2006, s. 4.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1801/2006 af 30. november 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (EUT L 343 af 8.12.2006, s. 1).


BILAG

Uddrag af den brevveksling, der har fundet sted mellem medlemmerne af Den Blandede Komité, der er nedsat ved artikel 10 i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (protokollens artikel 3, punkt 3.9, andet punktum).

»Den resterende sektorstøtte for 2013-2014 skal dog være anvendt senest tyve (20) måneder efter datoen for denne protokols midlertidige anvendelse og anses i modsat fald for at være opbrugt og vil ikke kunne komme til udbetaling.«