ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 182

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
13. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1259 af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1260 af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt ( 1 )

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1262 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår brugen af husdyrgødning som brændsel i brændingsanlæg ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1263 af 12. juli 2017 om ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1264 af 12. juli 2017 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra 30. juni til 7. juli 2017 inden for rammerne af det toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

40

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1265 af 11. juli 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1259

af 19. juni 2017

om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilagene til forordning (EF) nr. 861/2007 fastsættes de formularer, der skal bruges for at lette forordningens anvendelse.

(2)

Forordning (EF) nr. 861/2007 er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 (2). De indførte ændringer af den europæiske småkravsprocedure bør afspejles i formularerne i bilagene. Af hensyn til klarheden bør alle bilagene erstattes.

(3)

Da ændringerne af forordning (EF) nr. 861/2007 finder anvendelse fra den 14. juli 2017, bør nærværende forordning træde i kraft den 14. juli 2017.

(4)

I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EF) nr. 861/2007 og forordning (EU) 2015/2421, og at de derfor er bundet af denne forordning.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Det er derfor nødvendigt at erstatte bilag I til IV til forordning (EF) nr. 861/2007 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 861/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG II

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG III

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG IV

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet
«

13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/20


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1260

af 19. juni 2017

om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilagene til forordning (EF) nr. 1896/2006 fastsættes de formularer, der skal bruges for at lette forordningens gennemførelse.

(2)

Forordning (EF) nr. 1896/2006 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 (2) med virkning fra den 14. juli 2017. Fra denne dato gælder det, at hvis der indgives en indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav, har fordringshaveren mulighed for at anmode om, at retssagen fortsættes i overensstemmelse med reglerne i den europæiske småkravsprocedure, som er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 (3). Denne mulighed bør der tages højde for i tillæg 2 og retningslinjerne hertil i bilag I. Af hensyn til klarheden bør hele bilag I erstattes.

(3)

Da ændringerne af forordning (EF) nr. 1896/2006 finder anvendelse fra den 14. juli 2017, bør nærværende forordning træde i kraft den 14. juli 2017.

(4)

I overensstemmelse med artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EF) nr. 1896/2006 og forordning (EU) 2015/2421, og at de derfor er bundet af denne forordning.

(5)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Det er derfor nødvendigt at erstatte bilag I til forordning (EF) nr. 1896/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1896/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet
«

13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1261

af 12. juli 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 20, stk. 11, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder procedurer for vedtagelse af en alternativ forarbejdningsmetode.

(2)

Som opfølgning på en ansøgning fra den kompetente myndighed i Finland om tilladelse til en alternativ metode til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009, offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) en videnskabelig udtalelse om anvendelse af en kontinuerlig katalytisk flertrinshydrobehandling til forarbejdning af afsmeltet animalsk fedt (kategori 1) (3). Denne metode kan anvendes til fremstilling af fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin. Det er EFSA's vurdering, at metoden er en sikker alternativ metode til forarbejdning af afsmeltet fedt i kategori 1, og produkterne kan anmeldes som slutpunktet i fremstillingskæden.

(3)

Bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(4)

Afledte produkter fra forarbejdning af kategori 1- og 2-materiale skal være mærket på en permanent måde for at sikre sporbarhed og for at forhindre, at de kommer ind i fødevare- og foderkæden. I bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat krav vedrørende mærkning af sådanne afledte produkter. I henhold til kapitel V, punkt 3, litra e), i bilag VIII til samme forordning er mærkning dog ikke påkrævet for fornyelige brændstoffer som omhandlet i forordningens bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J.

(5)

Eftersom katalytisk flertrinshydrobehandling til forarbejdning af afsmeltet animalsk fedt (kategori 1) reducerer risikoen for menneskers og dyrs sundhed lige så effektivt som den metode, der er beskrevet i kapitel IV, afsnit 2, litra J, i bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011, bør den også være omfattet af undtagelsen fra mærkningskravene, ved at der indsættes en henvisning til denne metode i samme forordnings bilag VIII, kapitel V, punkt 3, litra e).

(6)

Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 indsættes følgende som litra k):

»k)

fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin, der opfylder de specifikke krav vedrørende produkter fra den katalytiske flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer, der er beskrevet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra f).«

Artikel 2

Bilag IV og VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


BILAG

Bilag IV og VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger:

1)

I bilag IV, kapitel IV, foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 1, punkt 1, litra d), affattes således:

»d)

fornyelige brændstoffer fremstillet af afsmeltet fedt fra kategori 1- og kategori 2-materiale i overensstemmelse med litra J og L.«

b)

I afsnit 2 tilføjes følgende som litra L:

»L.   Katalytisk flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer

1.   Udgangsmaterialer

Til denne proces kan der anvendes følgende materialer:

a)

afsmeltet fedt fra kategori 1-materiale, som er blevet forarbejdet ved anvendelse af forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering)

b)

afsmeltet fedt og fiskeolie, der er i overensstemmelse med litra J, punkt 1, litra a), i dette afsnit.

2.   Forarbejdningsmetode

a)

Det afsmeltede fedt skal underkastes en forbehandling, der som minimum omfatter blegning af udgangsmaterialet, herunder afsmeltet fedt, med syre i tilstedeværelse af blegejord og efterfølgende fjernelse af den anvendte blegejord og uopløselige urenheder ved filtrering.

Forud for denne behandling kan afsmeltet fedt degummeres med syre og/eller kaustisk opløsning for at fjerne urenheder fra det afsmeltede fedt, ved at der dannes gummier, som efterfølgende udskilles ved centrifugering.

b)

De forbehandlede materialer skal underkastes en hydrobehandlingsproces bestående af et trin med katalytisk hydrobehandling, et stripningstrin og efterfølgende et isomeriseringstrin.

Materialerne skal underkastes et tryk på mindst 30 bar ved en temperatur på mindst 265 °C i mindst 20 minutter.«

c)

I afsnit 3, punkt 2, tilføjes følgende som litra f):

»f)

den katalytiske flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer:

i)

hvis der er tale om fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin frembragt ved processen, kan anvendes som brændsel uden restriktioner i henhold til nærværende forordning (slutpunkt)

ii)

hvis der er tale om slam fra degummeringen og brugt blegejord fra forbehandlingen omhandlet i afsnit 2, litra L, punkt 2, litra a):

kan bortskaffes i overensstemmelse med artikel 12, litra a) eller b), i forordning (EF) nr. 1069/2009

kan bortskaffes ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg

kan omdannes til biogas, forudsat at nedbrydningsaffaldet fra omdannelsen til biogas bortskaffes ved forbrænding eller medforbrænding eller ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg

kan anvendes til teknisk brug som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009.«

2)

I bilag VIII affattes kapitel V, punkt 3, litra e), således:

»e)

fornyelige brændstoffer fremstillet af afsmeltet fedt fra kategori 1- og kategori 2-materialer i overensstemmelse med bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J og L.«


13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1262

af 12. juli 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår brugen af husdyrgødning som brændsel i brændingsanlæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 15, stk. 1, litra e), og artikel 27, litra i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011 (2) blev der fastslagt gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for bortskaffelse af animalske biprodukter samt med henblik på sikker behandling, omdannelse og forarbejdning af animalske biprodukter til afledte produkter.

(2)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 er forbrænding, som defineret i punkt 41 i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 en af metoderne til bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder husdyrgødning.

(3)

Artikel 6 forordning (EU) nr. 142/2011 omhandler regler for godkendelse af brændingsanlæg, der anvender animalske biprodukter som brændsel. Artikel 6, stk. 8, bør ændres for at imødegå anvendelsen af gødning fra alle husdyr som brændsel.

(4)

Husdyrgødning kan udgøre en bæredygtig brændselskilde til brænding, forudsat at brændingen overholder specifikke krav til effektivt at begrænse de negative følger af anvendelsen som brændsel for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet. Med Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2014 (3) indførtes der bestemmelser for brugen af fjerkrægødning som brændsel i brændingsanlæg Forordningen indeholder generelle krav til alle anlæg, hvor der anvendes animalske biprodukter eller afledte produkter som brændsel og særlige krav vedrørende brændselstype og typen af brændingsanlæg. Husdyrgødning af andre arter end fjerkræ kan nu også anvendes som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, på samme betingelser som dem, der er fastsat for brænding af fjerkrægødning, herunder emissionsgrænseværdier og overvågningskrav.

(5)

Driftsledere for brændingsanlæg, der anvender husdyrgødning som brændsel, træffer de nødvendige hygiejnemæssige foranstaltninger til at forhindre spredning af eventuelle patogener. I denne henseende skal disse anlæg opfylde de generelle krav vedrørende anvendelsen af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel som omhandlet i kapitel IV i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011, og de specifikke krav til særlige typer anlæg og brændsel, der kan anvendes til brænding, som fastsættes i nærværende forordning.

(6)

Brænding af gødning fra planteædere udvikler på grund af sammensætningen højere emissioner af partikler end forbrænding af fjerkrægødning. For at løse dette problem bør der i denne forordning gives mulighed for mere fleksible emissionsgrænseværdier for partikler for meget små brændingsanlæg for at muliggøre bortskaffelse af husdyrgødning, som ellers ikke kunne bortskaffes som brændsel til brænding.

(7)

På samme måde bør denne forordning give de kompetente myndigheder mulighed for at indrømme eksisterende anlæg en overgangsperiode for at efterkomme kravene om kontrolleret temperatur i gassen, forudsat at emissionerne ikke indebærer risici for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Lovgivningen om animalske biprodukter forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende de relevante beregningsmetoder for emissionsgrænseværdier, der er fastsat i miljølovgivningen, når husdyrgødning brændes sammen med andre brændsler eller affald.

(8)

Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder specifikke krav vedrørende offentlig kontrol. Da der med denne forordning indføres krav til brænding af husdyrgødning som brændsel, bør disse særlige krav også gælde med hensyn til denne proces.

(9)

Bilag III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 8, i forordning (EU) nr. 142/2011 affattes således:

»8.   Ved anvendelse af husdyrgødning som brændsel til brænding, jf. kapitel V i bilag III, skal, ud over bestemmelserne i nærværende artikel, stk. 7, følgende betingelser være opfyldt:

a)

Den ansøgning om godkendelse, som driftslederen indgiver til den kompetente myndighed i henhold til artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal indeholde dokumentation — attesteret af den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed i medlemsstaten — for, at brændingsanlægget, hvori husdyrgødningen anvendes som brændsel, fuldt ud overholder kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, 4 og 5, i bilag III til nærværende forordning, dog med forbehold af medlemsstatens kompetente myndigheders mulighed for at indrømme en undtagelse fra overholdelsen af visse bestemmelser, jf. kapitel V, litra C, punkt 4, i bilag III.

b)

Den godkendelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009, afsluttes ikke, før den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed har gennemført mindst to på hinanden følgende kontrolbesøg, hvoraf det ene skal være uanmeldt, i løbet af de første seks måneder, brændingsanlægget er i drift, omfattende de nødvendige temperatur- og emissionsmålinger. Når resultaterne af disse kontrolbesøg har vist, at kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, 4 og 5, og, hvor det er relevant, litra C, punkt 4, i bilag III til nærværende forordning er opfyldt, kan der meddeles fuld godkendelse.«

Artikel 2

Bilag III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2014 af 3. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg (EUT L 165 af 4.6.2014, s. 33).


BILAG

Bilag III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger:

1)

Følgende tilføjes som kapitel V, litra C, i bilag III:

»C.   Brændingsanlæg, hvor husdyrgødning af andre husdyr end fjerkrægødning som fastsat i litra B anvendes som brændsel til brænding

1.   Type anlæg:

Brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW.

2.   Udgangsmateriale:

Udelukkende husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkræ, der er anført i litra B, bestemt til anvendelse som brændsel til brænding i overensstemmelse med punkt 3.

Andre animalske biprodukter eller afledte produkter må ikke anvendes som brændsel i brændingsanlæg som omhandlet i punkt 1. Husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkræ som fastsat i litra B frembragt uden for bedriften må ikke komme i kontakt med husdyr.

3.   Metode:

Brændingsanlæg, hvor husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkrægødning som fastsat i litra B anvendes som brændsel til brænding skal opfylde kravene i litra B, punkt 3, 4 og 5.

4.   Undtagelser og overgangsperioder:

Medlemsstatens kompetente myndighed med ansvar for miljøspørgsmål kan:

a)

uanset litra B, punkt 3, litra b), nr. ii), indrømme brændingsanlæg, der var i drift den 2. august 2017 en supplerende frist på højst 6 år til at efterkomme kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, første afsnit, i bilag III til denne forordning

b)

uanset litra B, punkt 4, tillade emissioner af partikler på højst 50 mg/m3, forudsat at brændingsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overstiger 5 MW

c)

uanset litra B, punkt 3, litra b), nr. i), tillade manuel placering af hestegødning i brændkammeret, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overstiger 0,5 MW.«

2)

I bilag XVI, kapitel III, affattes afsnit 12 således:

»Afsnit 12

Offentlig kontrol vedrørende godkendte anlæg til brænding af animalske biprodukter

Den kompetente myndighed skal foretage dokumentkontrol i overensstemmelse med de i artikel 6, stk. 7 og 8, omhandlede procedurer i godkendte anlæg som omhandlet i kapitel V i bilag III.«


13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1263

af 12. juli 2017

om ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 (2) opstilles der en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan (»EU-listen«), der om nødvendigt ajourføres i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundlag af de tilgængelige oplysninger og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014, konkluderet, at alle de kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning, er opfyldt for følgende invasive ikkehjemmehørende arter: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, og Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Med hensyn til alle de nævnte invasive ikkehjemmehørende arter har Kommissionen konkluderet, at alle de elementer, der er fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014, er blevet behørigt overvejet.

(4)

Visse medlemsstater påtænker at anmode Kommissionen om godkendelse til fortsat at opdrætte Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1143/2014 af hensyn til påståede væsentlige samfundsinteresser af social eller økonomisk art. På baggrund heraf bør opførelsen af denne art på EU-listen være genstand for en overgangsperiode, således at det er muligt at gennemføre proceduren i den nævnte forordnings artikel 9, før opførelsen af arten på listen finder anvendelse.

(5)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 er KN-koderne i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) blevet ajourført, og de seneste ændringer er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 (4). Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Invasive Ikkehjemmehørende Arter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT L 189 af 14.7.2016, s. 4).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 294 af 28.10.2016, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 foretages følgende ændringer:

1)

På listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, indsættes følgende arter i alfabetisk rækkefølge:

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

»Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

2)

I anmærkningerne til kolonne (iv) i tabellen tilføjes følgende punkt:

»(12)

ex 2309 90: Tilberedninger, der anvendes som fuglefoder«.

3)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0301 99 18« af »0301 99 17«.

4)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0306 24 80« af »0306 33 90«.

5)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0306 29 10« af »0306 39 10«.

6)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0602 90 49« af »0602 90 46 eller 0602 90 48«.


(*1)  Opførelsen på listen af Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 finder anvendelse fra den 2. februar 2019.«


13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1264

af 12. juli 2017

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra 30. juni til 7. juli 2017 inden for rammerne af det toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 (2) har åbnet et årligt importtoldkontingent på 277 988 ton majs (løbenummer 09.4131).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 969/2006 er der fastsat en mængde på 138 994 ton for delperiode 2 for perioden fra 1. juli til 31. december 2017.

(3)

De mængder, som omfattes af ansøgninger om importlicenser, der indgives i perioden fra 30. juni 2017 til 7. juli 2017 kl. 13.00, lokal tid i Bruxelles, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der udstedes importlicenser, idet de tildelingskoefficienter, som skal anvendes til de ansøgte mængder, fastsættes og beregnes i henhold til artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3).

(4)

Der bør heller ikke længere udstedes importlicenser i henhold til forordning (EF) nr. 969/2006 for indeværende kontingentdelperiode.

(5)

For at sikre, at foranstaltningen forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I forbindelse med de mængder, som omfattes af ansøgninger om importlicenser vedrørende det i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 969/2006 omhandlede kontingent (løbenummer 09.4131), der indgives i perioden fra 30. juni 2017 til 7. juli 2017 kl. 13.00, lokal tid i Bruxelles, anvendes en tildelingskoefficient på 2,556976 %.

2.   Indgivelse af nye ansøgninger om importlicenser, der er indgivet inden for rammerne af kontingentet som fastsat i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 969/2006 (løbenummer 09.4131), suspenderes fra 7. juli 2017 kl. 13.00, lokal tid i Bruxelles for indeværende kontingentdelperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


AFGØRELSER

13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1265

af 11. juli 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 4686)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter visse områder i Estland, Litauen og Polen.

(2)

I juni 2017 forekom der to udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Parnu amt i Estland og i Varena kommune i Litauen i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Forekomsten af disse udbrud udgør en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til.

(3)

I juni 2017 forekom der ét tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Sokółka gmina i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Forekomsten af dette tilfælde udgør en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til.

(4)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af tamsvin og vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i Estland, Litauen og Polen udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Estland, Litauen og Polen. De områder, der er berørt af de nye udbrud i Estland og Litauen, bør derfor nu opføres i del III, i stedet for i del II, i nævnte bilag, og de relevante områder i Polen bør derfor nu opføres i del II, i stedet for i del I, i nævnte bilag.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»

BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizputes novads

Alsungas novads

Auces novads

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts

Bauskas pilsēta

Brocēnu novads

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast

Kuldīgas novads

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta

republikas pilsēta Jelgava

Rundāles novads

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta

Skrundas novads

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Talsu novada Ģibuļu pagasts

Talsu pilsēta

Tērvetes novads

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos

Radviliškio rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim

powiat kolneński

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim

powiat zambrowski

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim

powiat augustowski

powiat łomżyński

powiat miejski Białystok

powiat miejski Łomża

powiat miejski Suwałki

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim

powiat miejski Siedlce

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Abja vald

Alatskivi vald

Elva linn

Haaslava vald

Haljala vald

Halliste vald

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald)

Ida-Viru maakond

Kambja vald

Karksi vald

Kihelkonna vald

Konguta vald

Kõpu vald

Kuressaare linn

Lääne maakond

Lääne-Saare vald

Laekvere vald

Leisi vald

Luunja vald

Mäksa vald

Meeksi vald

Muhu vald

Mustjala vald

Nõo vald

Orissaare vald

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald)

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Pöide vald

Põlva maakond

Puhja vald

Rägavere vald

Rakvere linn

Rakvere vald

Rannu vald

Rapla maakond

Rõngu vald

Ruhnu vald

Salme vald

Sõmeru vald

Suure-Jaani vald

Tähtvere vald

Tartu linn

Tartu vald

Tarvastu vald

Torgu vald

Ülenurme vald

Valga maakond

Vara vald

Vihula vald

Viljandi linn

Viljandi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võhma linn

Võnnu vald

Võru maakond.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads

Aglonas novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98

Dundagas novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2

Gulbenes novada Līgo pagasts

Iecavas novads

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta

Ilūkstes novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpils novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta

Kārsavas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta

Līvānu novads

Lubānas novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Preiļu novada Saunas pagasts

Priekuļu novads

Raunas novada Raunas pagasts

republikas pilsēta Daugavpils

republikas pilsēta Jēkabpils

republikas pilsēta Jūrmala

republikas pilsēta Rēzekne

republikas pilsēta Valmiera

Rēzeknes novads

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts

Rojas novads

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10

Rugāju novada Lazdukalna pagasts

Rūjienas novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Saulkrastu novads

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3

Skrīveru novads

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta

Strenču novads

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta

Tukuma novads

Valkas novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta

Viesītes novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Birštono savivaldybė

Biržų miesto savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos

Druskininkų savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos miesto savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Kaišiadorių miesto savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos

Lazdijų rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Prienų miesto savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Aegviidu vald

Anija vald

Audru vald

Järva maakond

Jõgeva maakond

Kadrina vald

Kolga-Jaani vald

Kõo vald

Laeva vald

Laimjala vald

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20)

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest

Pihtla vald

Rakke vald

Tapa vald

Tõstamaa vald

Väike-Maarja vald

Valjala vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Apes novada Virešu pagasts

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10

Inčukalna novads

Jaunpiebalgas novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128

Limbažu novada Vidrižu pagasts

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta

Raunas novada Drustu pagasts

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10

Rugāju novada Rugāju pagasts

Salaspils novads

Sējas novads

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Vārkavas novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski

powiat moniecki

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim

powiat miejski Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.

«