ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 181

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
12. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1247 af 11. juli 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1248 af 11. juli 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

4

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1247

af 11. juli 2017

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, samt artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Ukraine om indgåelse af en ny aftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine med henblik på at erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen (2).

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat, og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (»aftalen«) blev paraferet i 2012.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/295/EU (3), Rådets afgørelse 2014/668/EU (4) og Rådets afgørelse 2014/670/Euratom (5) blev aftalen undertegnet i Bruxelles den 21. marts 2014 og i Bruxelles den 27. juni 2014 med forbehold af senere indgåelse.

(4)

Denne afgørelse vedrører alle aftalens bestemmelser bortset fra artikel 17, som indeholder særlige forpligtelser vedrørende behandling af tredjelandestatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område, og som henhører under det anvendelsesområde, der er fastsat i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Disse bestemmelsers formål og indhold er forskelligt fra formålet med og indholdet af de øvrige bestemmelser i aftalen om oprettelse af en associering mellem parterne. Der vedtages en særskilt afgørelse om aftalens artikel 17 parallelt med denne afgørelse.

(5)

I henhold til artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør Rådet bemyndige Kommissionen til at godkende ændringer af den aftale, der i medfør af aftalens artikel 465, stk. 4, skal vedtages af Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning efter forslag fra Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser i medfør af aftalens artikel 211.

(6)

Der bør fastsættes relevante procedurer for beskyttelse af geografiske betegnelser, som beskyttes i henhold til aftalen.

(7)

Aftalen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

(8)

Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, med tilhørende bilag og protokoller (»aftalen«), godkendes herved på Unionens vegne, med undtagelse af artikel 17 deri (6).

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Unionens vegne den underretning, der er omhandlet i aftalens artikel 486, stk. 2, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen (7).

Artikel 3

Hvad angår aftalens artikel 211 skal ændringer af aftalen ved afgørelser, der træffes i Underudvalget for Geografiske Betegnelser, godkendes af Kommissionen på Unionens vegne. Kan de berørte parter ikke nå til enighed som følge af indsigelser vedrørende en geografisk betegnelse, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (8).

Artikel 4

1.   En betegnelse, der beskyttes i henhold til underafdeling 3, »Geografiske betegnelser«, i aftalens afsnit IV, kapitel 9, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter, fødevarer, vine, aromatiserede vine eller spiritus, som svarer til den relevante varespecifikation.

2.   I overensstemmelse med artikel 207 i aftalen håndhæver medlemsstaterne og Unionens institutioner — også på foranledning af en berørt part — den beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 204-206 i aftalen.

Artikel 5

Aftalen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 11. juli 2017.

På Rådets vegne

T. TÕNISTE

Formand


(1)  Godkendelse af 16.9.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Partnerskabs- og Samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Ukraine (EUT L 49 af 19.2.1998, s. 3).

(3)  Rådets afgørelse 2014/295/EU af 17. marts 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifælleskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII deri (EUT L 161 af 29.5.2014, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 2014/668/EU af 23. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår afsnit III (med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område) og afsnit IV, V, VI og VII deri samt de tilhørende bilag og protokoller (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 2014/670/Euratom af 23. juni 2014 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskabs og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 8)

(6)  Teksten til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side er offentliggjort i EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

(7)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Rådets Generalsekretariat.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).


12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/4


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1248

af 11. juli 2017

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 2, litra b), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Ukraine om indgåelse af en ny aftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine med henblik på at erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen (2).

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat, og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (»aftalen«) blev paraferet i 2012.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/295/EU (3), Rådets afgørelse 2014/668/EU (4) og Rådets afgørelse 2014/670/Euratom (5) blev aftalen undertegnet i Bruxelles den 21. marts 2014 og i Bruxelles den 27. juni 2014 med forbehold af senere indgåelse.

(4)

Denne afgørelse vedrører kun aftalens artikel 17, som indeholder særlige forpligtelser vedrørende behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område, og som henhører under det anvendelsesområde, der er fastsat i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Disse bestemmelsers formål og indhold er forskelligt fra formålet med og indholdet af de øvrige bestemmelser i aftalen om oprettelse af en associering mellem parterne. Der vedtages en særskilt afgørelse om de øvrige bestemmelser i aftalen parallelt med denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(7)

Aftalen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

(8)

Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, med tilhørende bilag og protokoller (»aftalen«), godkendes herved på Unionens vegne for så vidt angår artikel 17 deri (6).

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 486, stk. 2, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen (7).

Artikel 3

Aftalen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017

På Rådets vegne

T. TÕNISTE

Formand


(1)  Godkendelse af 16.9.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Ukraine (EFT L 49 af 19.2.1998, s. 3).

(3)  Rådets afgørelse 2014/295/EU af 17. marts 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifælleskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII deri (EUT L 161 af 29.5.2014, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 2014/668/EU af 23. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår afsnit III (med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område) og afsnit IV, V, VI og VII deri samt de tilhørende bilag og protokoller (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 2014/670/Euratom af 23. juni 2014 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskabs og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 8)

(6)  Teksten til associeringsaftalen mellem den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side er blevet offentliggjort i EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

(7)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.