ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 171

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
4. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778

30

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 af 20. april 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr

74

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter ( 1 )

100

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får og for så vidt angår indberetning af markedspriserne for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger ( 1 )

113

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1186 af 3. juli 2017 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

131

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1187 af 3. juli 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037

134

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1188 af 3. juli 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

168

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 1/2017 af 22. juni 2017 om ændring af bilag 12 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter [2017/1189]

185

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1180

af 24. februar 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 har medlemsstaterne beføjelse til at vedtage fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger, der skal finde anvendelse i deres farvande, og som er nødvendige for at leve op til deres forpligtelser i henhold til Unionens miljølovgivning, herunder artikel 6 i Rådets direktiv 92/43/EØF (2) og artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (3).

(2)

I henhold til artikel 6 i direktiv 92/43/EØF skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige bevarelsesforanstaltninger for de særlige bevaringsområder, som opfylder de økologiske behov for de naturtyper og arter i bilagene til nævnte direktiv, der findes på lokaliteterne. Herudover skal medlemsstaterne også træffe passende foranstaltninger til at undgå en forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF skal medlemsstaterne vedtage indsatsprogrammer, som skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet (4) samt beskyttede havområder som fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden for rammerne af internationale eller regionale aftaler, som de er part i.

(4)

Hvis en medlemsstat finder, at der er behov for at træffe foranstaltninger, således at den kan leve op til sine forpligtelser i henhold til Unionens miljølovgivning, og andre medlemsstater har en direkte forvaltningsmæssig interesse i det fiskeri, som vil blive berørt at sådanne foranstaltninger, har Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter på grundlag af en fælles henstilling, som de berørte medlemsstater forelægger.

(5)

Den 5. september 2016 vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2017/118 (5) om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen.

(6)

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 har Danmark, som er den medlemsstat, der har truffet initiativet, forelagt Kommissionen og de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse, de relevante oplysninger om de yderligere påkrævede foranstaltninger, herunder en begrundelse for foranstaltningerne, videnskabelig dokumentation til støtte herfor og nærmere detaljer vedrørende deres praktiske gennemførelse og håndhævelse.

(7)

Efter høring af Det Rådgivende Råd for Nordsøen forelagde Danmark, Tyskland og Sverige den 16. november 2016 Kommissionen en fælles henstilling om fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revstrukturer i yderligere fire danske Natura 2000-områder i Kattegat. Foranstaltningerne indeholder et forbud mod fiskeri med mobile bundslæbende redskaber i revområder (naturtype 1170) og et forbud mod alt fiskeri i områder med boblerev (naturtype 1180).

(8)

Bundfiskeri med mobile bundslæbende redskaber har en negativ indvirkning på naturtypen rev, eftersom sådant fiskeri påvirker både revenes struktur og biodiversiteten ved revene. Derfor bør det forbud mod fiskeri med sådanne redskaber i de pågældende danske områder med rev, der er nævnt i den fælles henstilling, indarbejdes i delegeret forordning (EU) 2017/118. Boblerev er særligt sårbare strukturer, og enhver fysisk påvirkning udgør en trussel mod deres bevaringsstatus. Derfor bør det forbud mod alt fiskeri i de pågældende områder med boblerev, der er nævnt i den fælles henstilling, også indarbejdes i nævnte forordning.

(9)

I sin videnskabelige rådgivning af 6. december 2016 konkluderede Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) (6), at de opstillede bevarelsesmål for de særlige områder, der blev henvist til i den fælles henstilling, ikke kan nås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne.

(10)

STECF har påpeget nogle problemer vedrørende kontrol og håndhævelse af bevarelsesforanstaltningerne i de berørte områder. Medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger, bevilge tilstrækkelige ressourcer og oprette de strukturer, der er en forudsætning for kontrol, inspektion og håndhævelse af de aktiviteter, der udøves på den fælles fiskeripolitiks anvendelsesområde. Det kan omfatte foranstaltninger såsom forpligtelsen for alle berørte fartøjer til at indgive FOS-positioner med større hyppighed eller til at identificere områder med høj risiko i det nationale kontrolsystem på grundlag af risikostyring, og således imødekomme STECF's betænkeligheder.

(11)

Danmark har forelagt detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der skal sikre overvågning og kontrol under hensyntagen til omfanget af det nuværende fiskeri i disse områder. Kontrolforanstaltningerne omfatter fiskerikontrol til havs og konstant overvågning, som forestås af det danske fiskeriovervågningscenter på grundlag af et risikobaseret forvaltningsystem. Som supplement til VOS-dataene anvendes desuden et automatisk identifikationssystem.

(12)

Det er vigtigt at sikre, at de foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, vurderes, navnlig hvad angår kontrol af overholdelsen af fiskeriforbuddet. Danmark bør derfor senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden foretage en yderligere vurdering for at sikre, at fiskeriforbuddet overholdes.

(13)

Delegeret forordning (EU) 2017/118 bør derfor ændres.

(14)

De fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger, der er fastlagt i denne forordning, berører ikke andre gældende eller fremtidige forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af de pågældende områder, herunder fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118

I delegeret forordning (EU) 2017/118 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Vurdering

1.   De berørte medlemsstater foretager senest den 30. juni 2017 en vurdering af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 3 og 4 for:

a)

område 1(1), 1(2) og 1(3) som defineret i bilag I og

b)

område 2(1)-2(2) som defineret i bilag II.

2.   De berørte medlemsstater forelægger senest den 31. juli 2017 Kommissionen en sammenfattende rapport om den vurdering, der er omhandlet i stk. 1.

3.   De berørte medlemsstater foretager senest den 31. oktober 2018 en vurdering af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 3 og 4 for:

a)

område 1(4)-1(7) som defineret i bilag I og

b)

område 2(22), 2(23) og 2(24) som defineret i bilag II.

4.   De berørte medlemsstater forelægger senest den 30. november 2018 Kommissionen en sammenfattende rapport om den vurdering, der er omhandlet i stk. 3.«

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (EUT L 19 af 25.1.2017, s. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf.


BILAG I

»

BILAG I

Koordinater for område 1

Område 1(1): Naturtype nr. 166, Natura 2000-område nr. 191 (EU-kode: DK00VA248) Herthas Flak

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

Område 1(2): Naturtype nr. 168, Natura 2000-område nr. 192 (EU-kode: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

Område 1(3): Naturtype nr. 167, Natura 2000-område nr. 207 (EU-kode: DK00VA299) Lysegrund

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′

Område 1(4): Naturtype nr. 169, Natura 2000-område nr. 193 (EU-kode: DK00VA250) Store Middelgrund

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

56°34.52′

12°2.208′

1

56°34.612′

12°2.136′

1

56°35.19′

12°2.285′

1

56°35.474′

12°2.817′

1

56°35.465′

12°4.468′

1

56°35.233′

12°5.415′

1

56°33.428′

12°6.808′

1

56°32.915′

12°5.233′

1

56°31.324′

12°4.355′

1

56°31.318′

12°2.235′

Område 1(5): Naturtype nr. 204, Natura 2000-område nr. 204 (EU-kode: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

56°11.54′

11°11.308′

1

56°12.748′

11°11.412′

1

56°12.977′

11°11.076′

1

56°13.812′

11°11.019′

1

56°14.318′

11°11.153′

1

56°16.409′

11°12.95′

1

56°16.553′

11°13.137′

1

56°16.645′

11°13.574′

1

56°17.029′

11°14.117′

1

56°17.401′

11°14.234′

1

56°17.495′

11°14.355′

1

56°17.543′

11°15.095′

1

56°17.511′

11°15.328′

1

56°17.047′

11°15.456′

1

56°16.571′

11°14.971′

1

56°16.555′

11°14.611′

1

56°15.931′

11°14.504′

1

56°15.479′

11°14.11′

1

56°14.679′

11°14.013′

1

56°14.193′

11°14.207′

1

56°12.565′

11°13.067′

1

56°11.523′

11°13.443′

1

56°11.247′

11°14.042′

1

56°10.105′

11°13.247′

1

56°9.516′

11°11.983′

1

56°9.417′

11°11.258′

1

56°9.476′

11°10.556′

1

56°8.737′

11°8.954′

1

56°8.756′

11°8.568′

1

56°9.334′

11°8.269′

1

56°9.907′

11°8.446′

1

56°9.914′

11°9.319′

1

56°10.4′

11°10.654′

1

56°10.362′

11°11.298′

1

56°10.805′

11°11.88′

1

56°11.184′

11°11.956′

2

56°20.985′

11°22.005′

2

56°20.367′

11°19.136′

2

56°19.547′

11°17.294′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°18.724′

11°18.399′

2

56°20.817′

11°20.511′

2

56°18.27′

11°17.204′

2

56°18.629′

11°17.695′

2

56°18.078′

11°16.411′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°20.257′

11°22.733′

2

56°20.13′

11°22.319′

2

56°19.134′

11°18.983′

Område 1(6): Naturtype nr. 09, Natura 2000-område nr. 09 (EU-kode: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

57°16.590′

11°14.495′

1

57°16.256′

11°14.59′

1

57°16.169′

11°14.409′

1

57°16.169′

11°14.209′

1

57°16.677′

11°12.483′

1

57°17.116′

11°12.001′

1

57°16.556′

11°13.269′

1

57°17.591′

11°12.392′

1

57°17.86′

11°13.122′

1

57°17.55′

11°13.861′

7

57°5.371′

11°20.659′

7

57°6.381′

11°21.944′

7

57°5.91′

11°22.787′

7

57°5.18′

11°22.809′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°8.68′

11°18.549′

7

57°7.534′

11°20.441′

7

57°6.804′

11°20.398′

7

57°5.816′

11°19.63′

7

57°6.634′

11°17.078′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°4.903′

11°22.463′

8

57°9.615′

11°17.231′

8

57°10.129′

11°13.882′

8

57°2.822′

11°17.65′

8

57°11.948′

11°12.687′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°10.658′

11°12.883′

8

57°3.599′

11°17.885′

8

57°5.012′

11°16.909′

8

57°8.004′

11°13.522′

8

57°9.202′

11°17.358′

8

57°1.939′

11°16.417′

8

57°1.962′

11°14.827′

8

57°0.983′

11°14.342′

8

57°1.274′

11°10.035′

8

57°2.903′

11°6.783′

8

57°9.434′

11°17.472′

8

57°3.496′

11°7.083′

8

57°2.717′

11°11.757′

8

57°4.945′

11°9.468′

8

57°6.501′

11°10.111′

8

57°10.612′

11°11.461′

8

57°11.716′

11°11.244′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°3.177′

11°6.659′

10

57°6.231′

11°8.031′

10

57°5.661′

11°7.912′

10

57°6.118′

11°6.363′

10

57°5.32′

11°6.254′

10

57°4.912′

11°6.315′

10

57°4.942′

11°7.2′

10

57°7.305′

11°6.688′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°7.147′

11°7.866′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°6.946′

11°5.845′

11

57°5.31′

10°59.197′

11

57°4.371′

10°56.279′

11

57°3.443′

10°58.93′

11

57°6.547′

11°1.968′

11

57°1.808′

10°58.496′

11

57°1.597′

10°57.823′

11

57°2.366′

10°53.025′

11

57°4.236′

11°5.614′

11

57°2.764′

10°51.91′

11

57°7.571′

11°4.806′

11

57°7.936′

11°3.651′

11

57°7.953′

11°2.667′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.366′

10°52.893′

11

57°4.98′

10°50.473′

11

57°3.356′

10°51.401′

11

57°7.443′

10°58.998′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.471′

11°5.125′

11

57°6.751′

11°2.224′

11

57°3.535′

11°5.08′

11

57°4.354′

10°59.94′

Område 1(7): Naturtype nr. 20, Natura 2000-område nr. 20 (EU-kode: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.474′

11°1.727′

1

57°25.29′

11°1.947′

1

57°24.992′

11°1.863′

1

57°24.724′

11°1.233′

1

57°24.785′

11°0.981′

1

57°25.008′

11°0.467′

1

57°24.837′

11°0.331′

1

57°24.813′

11°0.153′

1

57°24.837′

10°59.992′

1

57°24.927′

10°59.909′

1

57°25.004′

10°59.935′

1

57°25.223′

11°0.27′

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.12′

11°1.924′

17

57°20.061′

11°2.851′

17

57°19.734′

11°0.84′

17

57°19.812′

11°0.697′

17

57°19.891′

11°0.335′

17

57°19.621′

10°59.763′

17

57°19.398′

10°59.772′

17

57°19.174′

11°0.903′

17

57°19.579′

11°3.014′

17

57°19.776′

11°3.182′

17

57°19.912′

11°3.156′

17

57°20.061′

11°2.851′

18

57°22.145′

10°57.371′

18

57°20.103′

10°55.273′

18

57°22.57′

10°57.338′

18

57°22.66′

10°56.892′

18

57°21.115′

10°55.086′

18

57°22.634′

10°56.392′

18

57°19.757′

10°54.713′

18

57°20.042′

10°54.207′

18

57°22.512′

10°55.648′

18

57°21.238′

10°53.014′

18

57°21.634′

10°53.434′

18

57°22.151′

10°54.627′

18

57°21.263′

10°55.473′

18

57°21.169′

10°56.585′

18

57°20.831′

10°53.127′

19

57°22.957′

11°4.239′

19

57°22.64′

11°4.987′

19

57°21.687′

11°5.546′

19

57°21.85′

11°6.385′

19

57°21.559′

11°6.792′

19

57°21.026′

11°6.641′

19

57°20.663′

11°6.423′

19

57°20.435′

11°6.035′

19

57°20.219′

11°4.913′

19

57°20.173′

11°3.355′

19

57°20.351′

11°1.386′

19

57°20.676′

10°59.222′

19

57°20.968′

10°59.072′

19

57°21.64′

10°59.792′

19

57°22.075′

10°58.079′

19

57°22.814′

10°57.873′

19

57°23.349′

10°58.116′

19

57°23.44′

10°59.169′

19

57°23.291′

11°1.892′

19

57°23.44′

10°59.169′

«

BILAG II

»

BILAG II

Koordinater for område 2

Område 2(1): Naturtype nr. 166, Natura 2000-område nr. 191 (EU-kode: DK00VA248) boblerevsområdet Herthas Flak

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

Område 2(2): Naturtype nr. 168, Natura 2000-område nr. 192 (EU-kode: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke boblerevsområde

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′

Område 2(3): BRATTEN 1.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

Område 2(4): BRATTEN 2.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

Område 2(5): BRATTEN 3.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

Område 2(6): BRATTEN 4.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

Område 2(7): BRATTEN 5.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

Område 2(8): BRATTEN 6.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

Område 2(9): BRATTEN 7A.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

7A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

Område 2(10): BRATTEN 7B.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

Område 2(11): BRATTEN 7C.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

Område 2(12): BRATTEN 7D.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

Område 2(13): BRATTEN 7E.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

Område 2(14): BRATTEN 8.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

Område 2(15): BRATTEN 9A.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

9A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

Område 2(16): BRATTEN 9B.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

Område 2(17): BRATTEN 10.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

Område 2(18): BRATTEN 11.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

Område 2(19): BRATTEN 12.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

Område 2(20): BRATTEN 13.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

Område 2(21): BRATTEN 14.

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′

Område 2(22): Naturtype nr. 169, Natura 2000-område nr. 193 (EU-kode: DK00VA250) Store Middelgrund boblerevsområde

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.409′

12°5.528′

B-2

56°33.335′

12°5.519′

B-2

56°33.265′

12°5.575′

B-2

56°33.383′

12°6.519′

B-2

56°33.476′

12°5.629′

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.517′

12°6.446′

B-2

56°33.443′

12°6.52′

B-2

56°33.331′

12°6.476′

B-2

56°33.292′

12°6.396′

B-2

56°33.224′

12°5.717′

Område 2(23): Naturtype nr. 09, Natura 2000-område nr. 09 (EU-kode: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor boblerevsområde

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-2

57°15.604′

10°45.344′

B-2

57°15.614′

10°45.557′

B-2

57°15.446′

10°45.761′

B-2

57°15.124′

10°45.67′

B-2

57°15.04′

10°45.438′

B-2

57°15.139′

10°45.208′

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-3

57°13.788′

10°46.399′

B-3

57°13.53′

10°46.837′

B-3

57°13.421′

10°46.821′

B-3

57°13.233′

10°46.369′

B-3

57°13.225′

10°46.199′

B-3

57°13.305′

10°46.023′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-4

57°13.175′

10°46.559′

B-4

57°13.298′

10°46.613′

B-4

57°13.37′

10°46.818′

B-4

57°13.286′

10°47.075′

B-4

57°13.115′

10°47.045′

B-4

57°13.069′

10°46.751′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.132′

10°52.02′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.401′

10°51.986′

B-5

57°15.271′

10°52.139′

B-5

57°15.13′

10°51.715′

B-5

57°15.246′

10°51.612′

B-6

57°15.146′

10°51.413′

B-6

57°15.265′

10°51.276′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.007′

10°51.29′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.123′

10°50.862′

B-6

57°15.011′

10°51.016′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.256′

11°9.263′

B-9

57°6.929′

11°9.478′

B-9

57°6.675′

11°9.137′

B-9

57°6.707′

11°8.498′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.046′

11°8.343′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.081′

10°57.168′

B-12

57°1.881′

10°57.05′

B-12

57°1.799′

10°57.111′

B-12

57°1.656′

10°57.457′

B-12

57°1.649′

10°57.5′

B-12

57°1.889′

10°58.494′

B-12

57°1.752′

10°58.311′

B-12

57°1.633′

10°57.929′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.244′

10°58.141′

B-12

57°2.201′

10°58.248′

B-12

57°1.972′

10°58.528′

B-13

57°7.65′

11°2.894′

B-13

57°7.501′

11°3.03′

B-13

57°7.409′

11°3.539′

B-13

57°7.453′

11°3.718′

B-13

57°7.707′

11°3.935′

B-13

57°7.838′

11°3.837′

B-13

57°7.93′

11°3.614′

B-13

57°7.941′

11°3.373′

B-13

57°7.942′

11°3.31′

B-13

57°7.877′

11°3.093′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.409′

11°3.258′

B-13

57°7.549′

11°3.894′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.783′

11°2.965′

B-14

57°9.651′

11°16.75′

B-14

57°9.202′

11°17.358′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.348′

11°16.415′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.649′

11°17.006′

B-14

57°9.434′

11°17.472′

B-14

57°9.615′

11°17.231′

B-14

57°9.182′

11°16.531′

B-14

57°9.094′

11°16.95′

B-15

57°7.089′

11°17.532′

B-15

57°7.014′

11°17.903′

B-15

57°6.837′

11°18.035′

B-15

57°6.683′

11°17.999′

B-15

57°6.522′

11°17.479′

B-15

57°6.605′

11°17.172′

B-15

57°6.698′

11°17.063′

B-15

57°6.778′

11°17.027′

B-15

57°6.793′

11°17.021′

B-15

57°6.905′

11°17.047′

B-15

57°7.033′

11°17.211′

B-15

57°6.57′

11°17.784′

Område 2(24): Naturtype nr. 20, Natura 2000-område nr. 20 (EU-kode: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner boblerevsområde

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

B-3

57°26.016′

10°59.043′

B-3

57°25.683′

10°58.337′

B-3

57°25.906′

10°58.09′

B-3

57°26.191′

10°58.652′

B-4

57°26.23′

10°59.318′

B-4

57°26.357′

10°59.266′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.097′

10°59.228′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.225′

10°58.796′

B-4

57°26.113′

10°58.93′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-5

57°25.545′

10°58.468′

B-5

57°25.39′

10°58.583′

B-5

57°25.364′

10°58.894′

B-5

57°25.515′

10°59.05′

B-5

57°25.659′

10°58.968′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-6

57°25.441′

10°57.453′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.688′

10°57.605′

B-6

57°25.523′

10°57.957′

B-6

57°25.408′

10°57.813′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.663′

10°57.895′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.54′

10°53.719′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.988′

10°53.482′

B-10

57°24.733′

10°54.043′

B-10

57°24.581′

10°53.99′

B-10

57°24.804′

10°53.132′

B-11°

57°25.064′

10°54.588′

B-11°

57°24.852′

10°54.493′

B-11°

57°24.781′

10°54.874′

B-11°

57°24.924′

10°55.053′

B-11°

57°25.068′

10°54.936′

B-11°

57°25.064′

10°54.588′

B-12

57°24.739′

10°58.133′

B-12

57°24.878′

10°58.216′

B-12

57°24.992′

10°57.798′

B-12

57°24.996′

10°58.095′

B-12

57°24.85′

10°57.68′

B-12

57°24.732′

10°57.833′

B-13

57°23.058′

10°56.857′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°22.944′

10°56.445′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°23.089′

10°56.289′

B-13

57°22.94′

10°56.712′

B-13

57°23.197′

10°56.754′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.538′

10°56.582′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.59′

10°56.302′

B-14

57°23.694′

10°56.23′

B-14

57°23.675′

10°56.756′

B-14

57°23.828′

10°56.661′

B-15

57°23.393′

10°51.3′

B-15

57°23.455′

10°51.039′

B-15

57°23.561′

10°50.998′

B-15

57°23.684′

10°51.09′

B-15

57°23.514′

10°51.538′

B-15

57°23.677′

10°51.428′

B-16

57°22.969′

10°49.591′

B-16

57°22.921′

10°49.501′

B-16

57°22.816′

10°49.487′

B-16

57°22.735′

10°49.619′

B-16

57°22.722′

10°49.734′

B-16

57°22.761′

10°49.938′

B-16

57°22.919′

10°49.988′

B-16

57°22.971′

10°49.841′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-16

57°22.866′

10°49.475′

B-16

57°22.768′

10°49.538′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-20

57°26.397′

10°56.392′

B-20

57°26.404′

10°56.415′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.618′

10°57.292′

B-20

57°26.555′

10°57.383′

B-20

57°26.344′

10°56.29′

B-20

57°26.379′

10°56.352′

B-20

57°26.184′

10°56.277′

B-20

57°26.582′

10°56.907′

B-20

57°26.085′

10°57.231′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.645′

10°57.215′

B-20

57°26.652′

10°57.129′

B-20

57°26.648′

10°57.08′

B-20

57°26.64′

10°57.025′

B-20

57°26.621′

10°56.973′

B-20

57°26.422′

10°56.555′

B-20

57°26.355′

10°56.912′

B-20

57°26.527′

10°56.881′

B-20

57°26.418′

10°56.49′

B-20

57°26.388′

10°56.369′

B-21

57°23.075′

11°2.044′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-21

57°23.295′

11°1.816′

B-21

57°23.298′

11°1.827′

B-21

57°23.293′

11°1.849′

B-21

57°23.256′

11°2.034′

B-21

57°23.163′

11°2.085′

B-21

57°23.023′

11°1.885′

B-21

57°23.037′

11°1.684′

B-21

57°23.132′

11°1.592′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-22

57°25.491′

11°0.852′

B-22

57°25.562′

11°1.005′

B-22

57°25.564′

11°1.008′

B-22

57°25.541′

11°1.188′

B-22

57°25.298′

11°1.417′

B-22

57°25.54′

11°1.198′

B-22

57°25.232′

11°1.019′

B-22

57°25.383′

11°0.818′

B-22

57°25.424′

11°1.389′

B-22

57°25.202′

11°1.239′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.254′

11°0.698′

B-23

57°25.165′

11°0.746′

B-23

57°24.837′

10°59.992′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.241′

11°0.31′

B-23

57°25.223′

11°0.27′

B-23

57°25.004′

10°59.935′

B-23

57°24.927′

10°59.909′

B-23

57°24.813′

11°0.153′

B-23

57°24.837′

11°0.331′

B-23

57°25.008′

11°0.467′

B-23

57°25.075′

11°0.729′

«

BILAG III

»

BILAG III

Koordinater for det beskyttede havområde Bratten

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

Nordlig bredde

Østlig længde

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NØ

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SØ

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10°1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10°8.69400′

«

4.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/30


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181

af 2. marts 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 har medlemsstaterne beføjelse til at vedtage fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger, der skal finde anvendelse i deres farvande, og som er nødvendige for at leve op til deres forpligtelser i henhold til Unionens miljølovgivning, herunder artikel 6 i Rådets direktiv 92/43/EØF (2) og artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (3).

(2)

I henhold til artikel 6 i direktiv 92/43/EØF skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige bevarelsesforanstaltninger for de særlige bevaringsområder, som opfylder de økologiske behov for de naturtyper og arter i bilagene til nævnte direktiv, der findes på lokaliteterne. Herudover skal medlemsstaterne også træffe passende foranstaltninger til at undgå en forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF skal medlemsstaterne vedtage indsatsprogrammer, som skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet (4) samt beskyttede havområder som fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden for rammerne af internationale eller regionale aftaler, som de er part i.

(4)

Hvis en medlemsstat finder, at der er behov for at træffe foranstaltninger, således at den kan leve op til sine forpligtelser i henhold til Unionens miljølovgivning, og andre medlemsstater har en direkte forvaltningsmæssig interesse i det fiskeri, som vil blive berørt at sådanne foranstaltninger, har Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter på grundlag af en fælles henstilling, som de berørte medlemsstater forelægger.

(5)

Den 5. september 2016 vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2017/117 (5) om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af Kommissionen delegerede forordning (EU) 2015/1778 (6).

(6)

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 har Danmark forelagt Kommissionen og de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse, de relevante oplysninger om visse yderligere påkrævede foranstaltninger, herunder en begrundelse for foranstaltningerne, videnskabelig dokumentation til støtte herfor og nærmere detaljer vedrørende deres praktiske gennemførelse og håndhævelse.

(7)

Den 30. november 2016 forelagde Danmark, Sverige, Tyskland og Polen Kommissionen en fælles henstilling om fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revstrukturer i tre yderligere danske Natura 2000-områder i Østersøen. Denne henstilling blev forelagt efter høring af Det Rådgivende Råd for Østersøen.

(8)

De foreslåede foranstaltninger indeholder et forbud mod fiskeri med mobile bundslæbende redskaber i revområder (naturtype 1170) og de omkringliggende beskyttelseszoner.

(9)

Bundfiskeri med mobile bundslæbende redskaber har en negativ indvirkning på naturtypen rev, eftersom sådant fiskeri påvirker både revenes struktur og biodiversiteten ved revene. Derfor bør det forbud mod fiskeri med sådanne redskaber i de pågældende danske områder med rev, der er nævnt i den fælles henstilling, indarbejdes i delegeret forordning (EU) 2017/117.

(10)

I sin videnskabelige rådgivning af 6. december 2016 konkluderede Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) (7), at de opstillede bevarelsesmål for de særlige områder, der blev henvist til i den fælles henstilling, ikke kan nås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne.

(11)

STECF har påpeget nogle problemer vedrørende kontrol og håndhævelse af bevarelsesforanstaltningerne i de berørte områder. Medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger, bevilge tilstrækkelige ressourcer og oprette de strukturer, der er en forudsætning for kontrol, inspektion og håndhævelse af de aktiviteter, der udøves på den fælles fiskeripolitiks anvendelsesområde. Det kan omfatte foranstaltninger såsom forpligtelsen for alle berørte fartøjer til at indgive FOS-positioner med større hyppighed eller til at identificere områder med høj risiko i det nationale kontrolsystem på grundlag af risikostyring, og således imødekomme STECF's betænkeligheder.

(12)

Danmark har forelagt detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der skal sikre overvågning og kontrol under hensyntagen til omfanget af det nuværende fiskeri i disse områder. Kontrolforanstaltningerne omfatter fiskerikontrol til havs og konstant overvågning, som forestås af det danske fiskeriovervågningscenter på grundlag af et risikobaseret forvaltningssystem. Som supplement til FOS-dataene anvendes desuden et automatisk identifikationssystem.

(13)

Det er vigtigt at sikre, at de foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, vurderes, navnlig hvad angår kontrol af overholdelsen af fiskeriforbuddet. Danmark bør derfor senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden foretage en yderligere vurdering for at sikre, at fiskeriforbuddet overholdes.

(14)

Delegeret forordning (EU) 2017/117 bør derfor ændres.

(15)

De fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger, der er fastlagt i denne forordning, berører ikke andre gældende eller fremtidige forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af de pågældende områder, herunder fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117

I delegeret forordning (EU) 2017/117 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra c), udgår.

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Vurdering

1.   Danmark, Tyskland og Sverige foretager senest den 30. juni 2017 en vurdering af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 3 og 4, for område 1-7 som defineret i bilaget.

2.   Danmark, Tyskland og Sverige forelægger senest den 31. juli 2017 Kommissionen en sammenfattende rapport om den vurdering, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Danmark, Sverige, Tyskland og Polen foretager senest den 31. oktober 2018 en vurdering af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 3 og 4, for område 8, 9 og 10 som defineret i bilaget.

4.   Danmark, Sverige, Tyskland og Polen forelægger senest den 30. november 2018 Kommissionen en sammenfattende rapport om den vurdering, der er omhandlet i stk. 3.«

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(5)  Kommissionen delegeret forordning (EU) 2017/117 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 (EUT L 19 af 25.1.2017, s. 1).

(6)  Kommissionen delegerede forordning (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for Danmarks højhedsområde i Østersøen og Kattegat (EUT L 259 af 6.10.2015, s. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


BILAG

»

BILAG

Områder med restriktioner: koordinater for beskyttelsesområder for stenrev

Område 1: Naturtype nr. 205, Natura 2000-område nr. 205 (EU-kode: DK00VA304) Munkegrund

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57,399

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

Område 2: Naturtype nr. 174, Natura 2000-område nr. 198 (EU-kode: DK00VA255) Hatterbarn

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

Område 3: Naturtype nr. 172, Natura 2000-område nr. 196 (EU-kode: DK00VA253) Ryggen

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

Område 4: Naturtype nr. 175, Natura 2000-område nr. 199 (EU-kode: DK00VA256) Broen

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°11,953′

11°0,089′

2S

55°12,194′

11°0,717′

3S

55°12,316′

11°0,782′

4S

55°12,570′

11°1,739′

5S

55°12,743′

11°1,917′

6S

55°12,911′

11°2,291′

7S

55°12,748′

11°2,851′

8S

55°12,487′

11°3,188′

9S

55°12,291′

11°3,088′

10S

55°12,274′

11°3,108′

11S

55°12,336′

11°3,441′

12S

55°12,023′

11°3,705′

13S

55°11,751′

11°2,984′

14S

55°11,513′

11°2,659′

15S

55°11,390′

11°2,269′

16S

55°11,375′

11°2,072′

17S

55°11,172′

11°1,714′

18S

55°11,069′

11°0,935′

19S

55°11,099′

11°0,764′

20S

55°11,256′

11°0,588′

21S

55°11,337′

11°0,483′

22S

55°11,582′

11°0,251′

23S

55°11,603′

11°0,254′

24S

55°11,841′

11°0,033′

25S

55°11,953′

11°0,089′

Område 5: Naturtype nr. 210, Natura 2000-område nr. 189 (EU-kode: DK007X079) Ertholmene

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°19,496′

15°9,290′

2S

55°20,441′

15°9,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°9,885′

15S

55°19,387′

15°9,717′

16S

55°19,496′

15°9,290′

Område 6: Naturtype nr. 209, Natura 2000-område nr. 209 (EU-kode: DK00VA308) Davids Banke

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

Område 7: Naturtype nr. 212, Natura 2000-område nr. 212 (EU-kode: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′

Område 8: Naturtype nr. 261, Natura 2000-område nr. 252 (EU-kode: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

54°50,2′

14°22,77′

1

54°49,91′

14°22,5′

1

54°49,461′

14°21,831′

1

54°49,673′

14°21,203′

1

54°49,637′

14°21,172′

1

54°49,229′

14°21,434′

1

54°49,075′

14°21,385′

1

54°48,736′

14°21,821′

1

54°48,324′

14°21,197′

1

54°48,321′

14°19,268′

1

54°48,368′

14°17,09′

1

54°48,233′

14°16,306′

1

54°48,262′

14°14,382′

1

54°47,997′

14°12,93′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°58,281′

14°36,49′

1

54°56,959′

14°34,793′

1

54°56,816′

14°35,056′

1

54°50,283′

14°26,605′

1

54°50,368′

14°25,991′

1

54°50,479′

14°25,724′

1

54°50,586′

14°25,711′

1

54°50,655′

14°25,222′

1

54°50,573′

14°25,081′

1

54°50,599′

14°24,788′

1

54°50,704′

14°24,373′

1

54°50,553′

14°24,025′

1

54°50,576′

14°23,71′

1

54°50,735′

14°23,591′

1

54°50,778′

14°23,43′

1

54°50,898′

14°23,263′

1

54°51,248′

14°22,848′

1

54°51,607′

14°23,248′

1

54°51,733′

14°22,857′

1

54°51,174′

14°22,625′

1

54°50,784′

14°22,19′

1

54°50,561′

14°22,625′

1

54°51,407′

14°22,412′

1

54°54°,127′

14°21,359′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°50,52′

14°12,125′

1

54°49,028′

14°13,925′

1

54°50,832′

14°16,266′

1

54°50,608′

14°16,808′

1

54°59,354°′

14°31,369′

1

54°54°,3′

14°22,661′

1

54°53,976′

14°23,554′

1

54°55,143′

14°25,105′

1

54°55,013′

14°26,378′

1

54°55,131′

14°26,576′

1

54°55,316′

14°28,098′

1

54°48,623′

14°10,252′

1

54°56,264′

14°28,778′

1

54°57,603′

14°30,03′

1

54°58,146′

14°28,954′

1

54°59,569′

14°30,82′

1

54°59,918′

14°32,115′

1

55°0,553′

14°30,644′

1

54°59,771′

14°29,605′

1

55°0,053′

14°29,042′

1

55°0,334′

14°29,386′

1

55°0,578′

14°28,837′

1

55°0,968′

14°29,355′

1

55°0,734′

14°29,839′

1

55°1,266′

14°30,639′

1

55°1,34′

14°31,374′

1

55°0,065′

14°33,739′

1

54°59,72′

14°33,79′

1

54°59,485′

14°34,193′

1

54°59,594′

14°35,129′

1

54°58,875′

14°36,417′

2

54°56,989′

14°20,483′

2

54°56,775′

14°21,031′

2

54°55,97′

14°20,005′

2

54°55,208′

14°19,918′

2

54°54,614′

14°19,139′

2

54°54,842′

14°18,629′

2

54°55,423′

14°19,358′

2

54°56,232′

14°19,534′

2

54°56,989′

14°20,483′

3

54°59,065′

14°26,817′

3

54°57,764′

14°25,132′

3

54°57,984′

14°24,458′

3

54°57,971′

14°23,479′

3

54°57,233′

14°22,515′

3

54°57,285′

14°22,001′

3

54°57,922′

14°21,922′

3

54°58,045′

14°21,993′

3

54°58,098′

14°22,314′

3

54°57,983′

14°22,684′

3

54°58,736′

14°23,659′

3

54°58,606′

14°24,422′

3

54°58,706′

14°24,611′

3

54°58,485′

14°25,145′

3

54°59,305′

14°26,211′

3

54°59,065′

14°26,817′

Område 9: Naturtype nr. 100, Natura 2000-område nr. 116 (EU-kode: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°25,601′

11°3,28′

1

55°24,903′

11°3,559′

1

55°24,649′

11°2,88′

1

55°24,439′

11°2,217′

1

55°25,119′

11°1,706′

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°24,619′

11°1,854′

2

55°25,419′

11°5,434′

2

55°25,184′

11°5,534′

2

55°24,902′

11°5,54′

2

55°24,783′

11°5,26′

2

55°24,819′

11°5,086′

2

55°24,67′

11°4,593′

2

55°24,659′

11°4,042′

2

55°24,939′

11°3,703′

2

55°25,256′

11°4,045′

2

55°25,252′

11°4,428′

2

55°25,625′

11°4,901′

2

55°25,625′

11°4,901′

3

55°23,089′

11°0,437′

3

55°23,314′

11°0,64′

3

55°23,276′

11°1,024′

3

55°22,98′

11°1,046′

3

55°22,965′

11°0,658′

3

55°23,257′

11°0,451′

3

55°23,314′

11°0,64′

4

55°22,624′

11°0,355′

4

55°22,359′

11°0,259′

4

55°22,176′

10°59,661′

4

55°22,279′

10°59,321′

4

55°22,479′

10°59,184′

4

55°22,78′

10°59,978′

4

55°22,479′

10°59,184′

5

55°22,187′

11°6,828′

5

55°23,241′

11°5,892′

5

55°23,232′

11°6,815′

5

55°22,211′

11°6,834′

5

55°22,792′

11°6,766′

5

55°22,499′

11°7,033′

5

55°22,154′

11°6,932′

5

55°22,139′

11°6,882′

5

55°22,162′

11°6,84′

5

55°22,232′

11°6,814′

5

55°22,227′

11°6,789′

5

55°22,195′

11°6,762′

5

55°22,107′

11°6,651′

5

55°22,049′

11°6,583′

5

55°21,901′

11°6,091′

5

55°21,759′

11°5,742′

5

55°21,822′

11°4,958′

5

55°21,98′

11°4,822′

5

55°22,383′

11°5,326′

5

55°22,671′

11°5,463′

5

55°22,87′

11°5,831′

5

55°23,241′

11°5,892′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°23,116′

11°5,023′

6

55°22,97′

11°5,376′

6

55°22,783′

11°5,465′

6

55°22,4′

11°5,251′

6

55°22,211′

11°4,987′

6

55°22,085′

11°4,631′

6

55°21,815′

11°3,811′

6

55°21,865′

11°3,393′

6

55°21,955′

11°3,286′

6

55°22,125′

11°3,286′

6

55°22,426′

11°3,522′

6

55°22,771′

11°3,846′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°22,56′

11°5,372′

7

55°20,632′

11°6,389′

7

55°20,646′

11°6,342′

7

55°20,638′

11°6,342′

7

55°20,616′

11°6,469′

7

55°20,514′

11°6,85′

7

55°20,61′

11°6,83′

7

55°20,627′

11°6,794′

7

55°20,613′

11°6,506′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,525′

11°6,027′

7

55°20,225′

11°5,564′

7

55°20,103′

11°5,659′

7

55°20,028′

11°5,906′

7

55°20,223′

11°6,516′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,68′

11°6,641′

7

55°20,651′

11°6,771′

7

55°20,633′

11°6,767′

7

55°20,62′

11°6,51′

7

55°20,336′

11°5,695′

7

55°20,635′

11°6,49′

7

55°20,639′

11°6,446′

7

55°20,63′

11°6,436′

7

55°20,647′

11°6,362′

8

55°21,056′

10°56,562′

8

55°21,92′

10°59,68′

8

55°22,028′

10°59,909′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°20,379′

10°58,507′

8

55°20,421′

10°58,837′

8

55°20,49′

10°59,106′

8

55°20,537′

10°59,268′

8

55°20,506′

10°59,374′

8

55°20,444′

10°59,385′

8

55°20,72′

11°0,843′

8

55°20,951′

11°1,385′

8

55°21,374′

11°1,777′

8

55°22,182′

11°2,048′

8

55°22,637′

11°1,948′

8

55°22,807′

11°1,442′

8

55°22,535′

11°0,65′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°19,712′

10°59,605′

8

55°20,707′

10°55,772′

8

55°20,044′

10°55,351′

8

55°19,074′

10°55,587′

8

55°19,01′

10°55,724′

8

55°18,926′

10°57,284′

8

55°18,978′

10°59,081′

8

55°20,044′

10°59,317′

8

55°19,963′

10°59,031′

8

55°19,878′

10°58,604′

8

55°19,765′

10°58,204′

8

55°19,669′

10°57,572′

8

55°19,673′

10°57,297′

8

55°19,475′

10°56,801′

8

55°19,53′

10°56,681′

8

55°19,683′

10°57,012′

8

55°19,784′

10°57,181′

8

55°19,882′

10°57,508′

8

55°20,129′

10°57,805′

8

55°20,382′

10°58,341′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,464′

11°8,143′

10

55°19,348′

11°8,54′

10

55°19,237′

11°8,9′

10

55°19,249′

11°8,982′

10

55°19,134′

11°9,283′

10

55°19,063′

11°9,396′

10

55°18,886′

11°9,591′

10

55°18,843′

11°9,67′

10

55°18,724′

11°9,841′

10

55°17,958′

11°8,211′

10

55°17,881′

11°8,862′

10

55°17,714′

11°9,281′

10

55°17,648′

11°9,861′

10

55°17,477′

11°10,315′

10

55°17,239′

11°10,827′

10

55°17,114′

11°11,133′

10

55°16,854′

11°11,197′

10

55°16,766′

11°11,324′

10

55°16,53′

11°11,452′

10

55°16,095′

11°12,308′

10

55°16,08′

11°12,453′

10

55°16,169′

11°12,654′

10

55°16,161′

11°12,723′

10

55°16,033′

11°12,904′

10

55°16,007′

11°13,144′

10

55°16,543′

11°13,644′

10

55°16,902′

11°13,73′

10

55°17,096′

11°13,51′

10

55°17,076′

11°13,064′

10

55°17,545′

11°13,235′

10

55°17,587′

11°13,017′

10

55°17,673′

11°12,6′

10

55°17,845′

11°12,322′

10

55°17,929′

11°12,155′

10

55°18,036′

11°11,762′

10

55°18,08′

11°11,607′

10

55°18,129′

11°11,477′

10

55°18,265′

11°11,005′

10

55°18,326′

11°10,851′

10

55°18,315′

11°10,591′

10

55°18,361′

11°10,416′

10

55°18,527′

11°10,156′

10

55°18,616′

11°10,002′

10

55°17,988′

11°11,987′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,847′

11°6,941′

10

55°19,653′

11°5,987′

10

55°19,486′

11°5,827′

10

55°19,338′

11°5,889′

10

55°19,032′

11°6,271′

10

55°18,7′

11°6,298′

10

55°18,633′

11°6,171′

10

55°18,155′

11°6,263′

10

55°18,056′

11°6,409′

10

55°17,965′

11°6,661′

10

55°17,843′

11°6,743′

10

55°17,755′

11°6,86′

10

55°17,682′

11°7,066′

10

55°17,682′

11°7,356′

10

55°17,736′

11°7,553′

10

55°17,835′

11°7,591′

10

55°17,937′

11°7,587′

12

55°13,037′

10°54,564′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,975′

10°53,846′

12

55°12,738′

10°53,308′

12

55°12,528′

10°54,474′

12

55°12,431′

10°52,92′

12

55°12,291′

10°52,964′

12

55°12,204′

10°53,563′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,27′

10°54,034′

12

55°12,934′

10°54,608′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°11,988′

10°54,097′

13

55°11,946′

10°54,239′

13

55°11,675′

10°54,439′

13

55°11,172′

10°54,336′

13

55°11,088′

10°54,182′

13

55°11,241′

10°53,372′

13

55°11,541′

10°53,384′

13

55°11,584′

10°52,825′

13

55°11,107′

10°52,819′

13

55°10,944′

10°53,173′

13

55°10,431′

10°53,477′

13

55°10,324′

10°53,338′

13

55°10,304′

10°52,808′

13

55°10,069′

10°52,688′

13

55°9,994′

10°52,053′

13

55°10,484′

10°51,781′

13

55°10,689′

10°51,872′

13

55°11,711′

10°51,901′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°9,919′

10°52,511′

14

55°8,442′

10°53,135′

14

55°7,312′

10°53,026′

14

55°7,339′

10°52,24′

14

55°6,665′

10°52,011′

14

55°6,458′

10°51,873′

14

55°6,425′

10°51,644′

14

55°6,49′

10°51,431′

14

55°7,913′

10°51,552′

14

55°8,542′

10°51,629′

14

55°8,762′

10°51,987′

14

55°8,754′

10°52,343′

14

55°8,442′

10°53,135′

15

55°23,281′

10°45,868′

15

55°23,438′

10°46,899′

15

55°22,436′

10°48,264′

15

55°21,686′

10°48,96′

15

55°21,508′

10°50,307′

15

55°20,441′

10°51,066′

15

55°20,104′

10°51,73′

15

55°19,095′

10°52,473′

15

55°18,718′

10°52,328′

15

55°18,642′

10°51,7′

15

55°18,91′

10°51,124′

15

55°19,513′

10°50,867′

15

55°19,65′

10°49,615′

15

55°19,861′

10°48,606′

15

55°20,471′

10°48,321′

15

55°21,046′

10°47,795′

15

55°21,568′

10°47,536′

15

55°22,25′

10°46,695′

15

55°22,534′

10°46,353′

15

55°22,816′

10°46,344′

15

55°22,948′

10°46,253′

15

55°23,281′

10°45,868′

16

55°17,047′

10°49,155′

16

55°16,79′

10°48,307′

16

55°15,961′

10°50,277′

16

55°15,729′

10°50,6′

16

55°15,396′

10°50,281′

16

55°15,076′

10°49,59′

16

55°14,69′

10°49,923′

16

55°14,26′

10°49,912′

16

55°13,484′

10°49,512′

16

55°13,171′

10°49,238′

16

55°13,008′

10°48,759′

16

55°13,052′

10°48,589′

16

55°13,187′

10°48,565′

16

55°13,412′

10°48,691′

16

55°13,514′

10°48,719′

16

55°13,598′

10°48,78′

16

55°13,696′

10°48,876′

16

55°13,756′

10°48,89′

16

55°13,844′

10°48,866′

16

55°13,876′

10°48,941′

16

55°14,054′

10°48,763′

16

55°14,243′

10°48,657′

16

55°14,308′

10°48,555′

16

55°14,365′

10°48,506′

16

55°14,61′

10°48,945′

16

55°15,371′

10°49,001′

16

55°15,408′

10°48,532′

16

55°15,772′

10°47,882′

16

55°16,2′

10°47,656′

16

55°16,614′

10°47,216′

16

55°16,75′

10°47,263′

16

55°17,035′

10°47,428′

16

55°17,137′

10°47,465′

16

55°17,217′

10°47,533′

16

55°17,277′

10°47,53′

16

55°17,317′

10°47,474′

16

55°17,563′

10°47,673′

16

55°17,654′

10°48,554′

16

55°17,615′

10°49,147′

16

55°17,27′

10°49,375′

16

55°17,047′

10°49,155′

17

55°15,901′

10°53,294′

17

55°15,897′

10°53,739′

17

55°16,516′

10°54,748′

17

55°17,165′

10°55,712′

17

55°17,195′

10°56,657′

17

55°17,043′

10°57,42′

17

55°16,717′

10°57,427′

17

55°16,223′

10°56,627′

17

55°15,216′

10°55,738′

17

55°14,488′

10°55,598′

17

55°14,255′

10°55,435′

17

55°13,955′

10°54,872′

17

55°14,014′

10°54,435′

17

55°14,277′

10°54,294′

17

55°14,315′

10°53,183′

17

55°14,404′

10°52,716′

17

55°15,081′

10°52,435′

17

55°15,504′

10°52,472′

17

55°15,901′

10°53,294′

18

55°19,153′

11°1,41′

18

55°19,153′

11°1,405′

18

55°18,706′

11°1,361′

18

55°18,556′

11°1,38′

18

55°18,54′

11°1,382′

18

55°18,407′

10°59,519′

18

55°18,083′

10°58,811′

18

55°17,231′

10°57,913′

18

55°17,31′

10°56,894′

18

55°17,792′

10°55,498′

18

55°17,345′

10°55,539′

18

55°17,204′

10°55,094′

18

55°16,45′

10°54,649′

18

55°16,272′

10°54,307′

18

55°16,034′

10°53,54′

18

55°16,043′

10°53,107′

18

55°16,312′

10°52,573′

18

55°16,321′

10°51,505′

18

55°16,48′

10°50,971′

18

55°16,719′

10°50,963′

18

55°17,598′

10°51,706′

18

55°17,712′

10°51,637′

18

55°17,756′

10°51,339′

18

55°18,016′

10°51,184′

18

55°17,996′

10°50,625′

18

55°18,057′

10°50,283′

18

55°18,209′

10°49,881′

18

55°18,337′

10°49,638′

18

55°18,446′

10°49,432′

18

55°18,71′

10°49,284′

18

55°19,429′

10°49,555′

18

55°19,456′

10°49,88′

18

55°18,953′

10°50,561′

18

55°18,626′

10°50,886′

18

55°18,339′

10°53,146′

18

55°18,587′

10°53,85′

18

55°19,2′

10°54,345′

18

55°19,368′

10°54,926′

18

55°19,129′

10°55,437′

18

55°18,633′

10°55,848′

18

55°18,749′

10°58,729′

18

55°18,67′

10°59,198′

18

55°19,262′

11°0,072′

18

55°20,109′

11°0,134′

18

55°20,163′

11°0,469′

18

55°19,793′

11°1,058′

18

55°19,185′

11°1,404′

18

55°19,153′

11°1,41′

19

55°12,521′

10°48,713′

19

55°12,66′

10°48,627′

19

55°12,612′

10°49,461′

19

55°12,028′

10°49,661′

19

55°11,588′

10°49,552′

19

55°11,513′

10°49,361′

19

55°11,598′

10°49,005′

19

55°11,744′

10°48,931′

19

55°12,172′

10°48,956′

19

55°12,25′

10°48,747′

19

55°12,322′

10°48,752′

19

55°12,398′

10°48,755′

19

55°12,464′

10°48,707′

19

55°12,509′

10°48,678′

19

55°12,521′

10°48,713′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,138′

10°50,719′

21

55°10,916′

10°51,079′

21

55°10,626′

10°51,187′

21

55°9,675′

10°50,936′

21

55°9,479′

10°50,754′

21

55°9,476′

10°49,829′

21

55°10,234′

10°48,014′

21

55°10,256′

10°48,051′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,177′

10°49,151′

21

55°10,847′

10°48,427′

21

55°10,816′

10°48,379′

21

55°10,719′

10°48,362′

21

55°10,669′

10°48,285′

21

55°10,475′

10°48,162′

21

55°10,339′

10°48,111′

22

55°14,799′

11°10,2′

22

55°15,844′

11°10,527′

22

55°15,044′

11°10,252′

22

55°16,2′

11°8,367′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°15,204′

11°10,346′

22

55°14,917′

11°10,106′

22

55°14,446′

11°8,476′

22

55°16,484′

11°8,142′

22

55°15,684′

11°8,295′

22

55°13,227′

11°9,632′

22

55°13,149′

11°9,334′

22

55°13,702′

11°8,196′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°16,551′

11°9,587′

23

55°14,471′

11°6,497′

23

55°15,696′

11°6,903′

23

55°15,987′

11°6,678′

23

55°15,927′

11°6,109′

23

55°15,683′

11°5,663′

23

55°14,974′

11°5,842′

23

55°14,502′

11°6,306′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°15,907′

11°5,482′

23

55°15,162′

11°7,045′

23

55°15,36′

11°6,988′

23

55°15,052′

11°6,967′

23

55°15,008′

11°6,705′

23

55°14,73′

11°6,849′

24

55°16,004′

11°7,717′

24

55°15,922′

11°7,401′

24

55°15,963′

11°7,048′

24

55°16,19′

11°6,895′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,601′

11°7,41′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,422′

11°7,753′

24

55°16,19′

11°7,898′

25

55°17,387′

11°7,5′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°16,608′

11°6,803′

25

55°17,108′

11°7,79′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°17,232′

11°7,807′

25

55°16,67′

11°7,181′

25

55°16,779′

11°6,532′

26

55°11,208′

11°8,312′

26

55°11,336′

11°8,546′

26

55°11,466′

11°8,478′

26

55°11,584′

11°8,192′

26

55°11,594′

11°8,074′

26

55°11,545′

11°7,839′

26

55°11,336′

11°7,839′

26

55°11,545′

11°7,839′

27

55°12,832′

11°8,739′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,522′

11°9,001′

27

55°12,818′

11°8,16′

27

55°12,907′

11°8,258′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,45′

11°8,991′

27

55°12,371′

11°8,858′

27

55°12,351′

11°8,707′

27

55°12,388′

11°8,532′

27

55°12,523′

11°8,438′

27

55°12,707′

11°8,117′

27

55°12,74′

11°8,871′

28

55°13,515′

11°6,869′

28

55°13,519′

11°6,868′

28

55°14,309′

11°6,652′

28

55°14,311′

11°6,651′

28

55°14,276′

11°6,793′

28

55°14,06′

11°7,176′

28

55°13,781′

11°7,32′

28

55°13,623′

11°7,281′

28

55°13,52′

11°7,074′

28

55°13,515′

11°6,869′

29

55°11,712′

11°2,469′

29

55°11,707′

11°2,916′

29

55°12,211′

11°2,56′

29

55°12,756′

11°2,064′

29

55°13,506′

11°2,685′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,174′

11°5,053′

29

55°14,119′

11°5,172′

29

55°13,845′

11°5,486′

29

55°13,238′

11°5,52′

29

55°12,863′

11°5,161′

29

55°12,681′

11°5,349′

29

55°12,439′

11°5,275′

29

55°12,283′

11°4,904′

29

55°12,123′

11°4,836′

29

55°12,079′

11°4,703′

29

55°11,665′

11°2,827′

29

55°11,634′

11°2,708′

30

55°10,661′

11°3,627′

30

55°11,822′

11°6,151′

30

55°11,741′

11°5,371′

30

55°11,501′

11°4,037′

30

55°11,374′

11°3,746′

30

55°10,86′

11°3,558′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°10,628′

11°3,878′

30

55°11,079′

11°5,423′

30

55°10,893′

11°5,851′

30

55°10,889′

11°6,753′

30

55°11,513′

11°7,505′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,81′

11°7,802′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°13,387′

11°6,859′

30

55°13,397′

11°6,863′

30

55°13,366′

11°7,055′

30

55°13,219′

11°7,528′

30

55°12,743′

11°8,047′

30

55°11,882′

11°7,928′

33

55°10,52′

11°0,624′

33

55°9,891′

10°56,303′

33

55°9,835′

10°56,615′

33

55°9,651′

10°56,891′

33

55°9,493′

10°57,265′

33

55°9,355′

10°57,346′

33

55°9,383′

10°59,387′

33

55°9,419′

10°59,402′

33

55°9,509′

10°59,432′

33

55°9,761′

10°59,518′

33

55°10,084′

10°59,832′

33

55°10,301′

11°0,194′

33

55°10,35′

11°0,271′

33

55°10,566′

11°0,25′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°10,885′

10°55,558′

33

55°11,174′

10°55,765′

33

55°9,807′

10°56,235′

33

55°12,186′

10°58,317′

33

55°12,329′

10°59,308′

33

55°11,837′

11°0,701′

33

55°11,229′

11°1,175′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°11,904′

10°57,704′

34

55°9,411′

11°3,202′

34

55°9,411′

11°2,46′

34

55°9,676′

11°2,082′

34

55°9,383′

11°1,07′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,991′

11°3,159′

34

55°9,866′

11°0,298′

34

55°10,451′

11°1,635′

34

55°10,501′

11°2,061′

34

55°10,276′

11°2,795′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,587′

11°3,423′

34

55°9,515′

10°59,983′

35

55°20,698′

11°5,781′

35

55°20,501′

11°5,489′

35

55°19,429′

11°4,654′

35

55°18,993′

11°4,615′

35

55°18,847′

11°4,228′

35

55°18,904′

11°3,106′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°20,109′

11°3,973′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°18,872′

11°2,921′

35

55°19,173′

11°2,188′

35

55°19,162′

11°1,756′

35

55°19,195′

11°1,75′

35

55°19,674′

11°1,496′

35

55°19,793′

11°1,681′

35

55°20,048′

11°1,664′

35

55°20,365′

11°1,713′

35

55°20,817′

11°1,873′

35

55°21,281′

11°2,069′

35

55°21,423′

11°3,756′

35

55°21,639′

11°5,288′

35

55°21,429′

11°6,001′

35

55°21,349′

11°5,918′

35

55°21,119′

11°5,624′

35

55°21,084′

11°5,633′

35

55°21,04′

11°5,628′

35

55°20,991′

11°5,667′

35

55°20,964′

11°5,667′

35

55°20,903′

11°5,631′

35

55°20,814′

11°5,537′

35

55°20,796′

11°5,613′

35

55°20,758′

11°5,667′

35

55°20,736′

11°5,715′

35

55°20,705′

11°5,766′

Område 10: Naturtype nr. 173, Natura 2000-område nr. 197 (EU-kode: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Punkt

Nordlig bredde

Østlig længde

2

54°53,509′

9°46,189′

2

54°53,686′

9°45,822′

2

54°54,227′

9°46,743′

2

54°54,056′

9°47,246′

2

54°53,788′

9°47,19′

2

54°53,647′

9°47,665′

2

54°53,175′

9°47,547′

2

54°53,239′

9°47,288′

2

54°53,509′

9°46,189′

3

54°53,037′

9°44,738′

3

54°53,034′

9°45,098′

3

54°52,581′

9°45,493′

3

54°52,313′

9°45,144′

3

54°52,304′

9°44,662′

3

54°52,405′

9°44,49′

3

54°52,551′

9°44,514′

3

54°52,701′

9°44,481′

3

54°52,814′

9°44,46′

3

54°53,037′

9°44,738′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°52,164′

9°45,97′

4

54°51,927′

9°46,449′

4

54°51,774′

9°46,719′

4

54°51,576′

9°47,24′

4

54°51,49′

9°47,397′

4

54°51,374′

9°47,565′

4

54°51,319′

9°47,574′

4

54°51,201′

9°47,734′

4

54°51,167′

9°47,772′

4

54°51,161′

9°47,917′

4

54°51,148′

9°47,979′

4

54°51,117′

9°48,044′

4

54°51,086′

9°48,079′

4

54°50,948′

9°48,13′

4

54°50,939′

9°48,149′

4

54°50,918′

9°48,175′

4

54°50,899′

9°48,193′

4

54°50,665′

9°48,391′

4

54°50,612′

9°48,374′

4

54°50,572′

9°48,345′

4

54°50,541′

9°48,294′

4

54°50,525′

9°48,24′

4

54°50,5′

9°48,096′

4

54°50,498′

9°48,028′

4

54°50,436′

9°47,909′

4

54°50,351′

9°47,861′

4

54°50,318′

9°47,83′

4

54°50,254′

9°47,679′

4

54°50,242′

9°47,609′

4

54°50,24′

9°47,551′

4

54°50,22′

9°47,443′

4

54°50,217′

9°47,377′

4

54°50,24′

9°47,234′

4

54°50,252′

9°46,969′

4

54°50,147′

9°46,907′

4

54°50,04′

9°45,967′

4

54°50,07′

9°46,089′

4

54°50,099′

9°46,164′

4

54°50,13′

9°46,21′

4

54°50,107′

9°46,381′

4

54°50,073′

9°46,522′

4

54°50,067′

9°46,599′

4

54°50,091′

9°46,783′

4

54°50,106′

9°46,841′

4

54°50,809′

9°45,451′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°51,914′

9°44,953′

4

54°51,734′

9°45,508′

4

54°51,178′

9°45,611′

4

54°51,02′

9°45,725′

4

54°50,937′

9°45,662′

4

54°50,384′

9°45,183′

4

54°50,22′

9°44,71′

4

54°50,184′

9°44,392′

4

54°50,116′

9°44,377′

4

54°50,005′

9°44,45′

4

54°49,964′

9°44,515′

4

54°49,94′

9°44,607′

4

54°49,878′

9°44,654′

4

54°49,846′

9°44,705′

4

54°49,83′

9°44,805′

4

54°49,822′

9°44,904′

4

54°49,825′

9°45,043′

4

54°49,852′

9°45,167′

4

54°49,865′

9°45,205′

4

54°49,871′

9°45,252′

4

54°49,892′

9°45,332′

4

54°49,934′

9°45,38′

4

54°49,961′

9°45,44′

4

54°49,964′

9°45,496′

4

54°50,005′

9°45,698′

4

54°50,044′

9°45,778′

4

54°50,033′

9°45,902′

5

54°50,845′

9°52,297′

5

54°50,789′

9°52,249′

5

54°50,763′

9°52,206′

5

54°50,688′

9°51,99′

5

54°50,617′

9°51,601′

5

54°50,586′

9°51,244′

5

54°50,584′

9°51,162′

5

54°50,605′

9°51,077′

5

54°50,393′

9°49,586′

5

54°50,428′

9°49,548′

5

54°50,46′

9°49,534′

5

54°50,526′

9°49,535′

5

54°51,514′

9°52,659′

5

54°50,579′

9°49,494′

5

54°50,641′

9°49,416′

5

54°50,691′

9°49,392′

5

54°50,747′

9°49,373′

5

54°50,79′

9°49,384′

5

54°50,872′

9°49,45′

5

54°51,007′

9°49,483′

5

54°51,087′

9°49,459′

5

54°51,131′

9°49,47′

5

54°51,444′

9°49,704′

5

54°50,934′

9°52,32′

5

54°51,04′

9°53,093′

5

54°51,025′

9°52,244′

5

54°51,032′

9°52,311′

5

54°51,062′

9°52,402′

5

54°51,005′

9°52,497′

5

54°50,894′

9°52,324′

5

54°50,989′

9°52,601′

5

54°51,013′

9°52,736′

5

54°51,014′

9°52,844′

5

54°51,046′

9°52,971′

5

54°50,657′

9°50,869′

5

54°51,035′

9°53,181′

5

54°51,029′

9°53,316′

5

54°50,967′

9°53,368′

5

54°50,922′

9°53,438′

5

54°50,905′

9°53,538′

5

54°50,908′

9°53,676′

5

54°50,941′

9°53,838′

5

54°51,073′

9°54,04′

5

54°51,25′

9°54,301′

5

54°51,306′

9°54,332′

5

54°51,437′

9°54,369′

5

54°51,514′

9°54,368′

5

54°51,587′

9°54,283′

5

54°51,836′

9°53,012′

5

54°51,504′

9°52,282′

5

54°51,685′

9°51,909′

5

54°51,717′

9°51,767′

5

54°51,723′

9°51,672′

5

54°51,706′

9°51,266′

5

54°51,706′

9°51,022′

5

54°51,78′