ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 150

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
14. juni 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 Økotoksisk ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/998 af 12. juni 2017 om 268. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/999 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1000 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer ( 1 )

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( EUT L 294 af 28.10.2016 )

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/997

af 8. juni 2017

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk«

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), særlig artikel 38, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til direktiv 2008/98/EF indeholder en liste over egenskaber, der gør affald farligt.

(2)

I direktiv 2008/98/EF fastslås det, at klassificering af affald som farligt affald bl.a. bør baseres på EU-lovgivningen om kemikalier, navnlig for så vidt angår klassificering af blandinger som farlige, herunder de anvendte grænseværdier for koncentration. I Kommissionens beslutning 2000/532/EF (2) er der udarbejdet en liste over affaldstyper for at fremme en harmoniseret klassificering af affald og sikre en ensartet fastlæggelse af, hvilke egenskaber der betragtes som farlige i Unionen.

(3)

I bilag III til direktiv 2008/98/EF fastsættes det, at den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« skal tillægges på grundlag af de kriterier, der er fastlagt i bilag VI til Rådets direktiv 67/548/EØF (3).

(4)

Direktiv 67/548/EØF blev ophævet med virkning fra den 1. juni 2015 og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4). Nævnte direktiv kan imidlertid fortsat finde anvendelse for nærmere bestemte blandinger indtil den 1. juni 2017, hvis de er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (5) og allerede var markedsført inden den 1. juni 2015.

(5)

Bilag III til direktiv 2008/98/EF blev erstattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 (6) for om nødvendigt at tilpasse definitionerne af farlige egenskaber til forordning (EF) nr. 1272/2008 og erstatte henvisningerne til direktiv 67/548/EØF med henvisninger til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(6)

Definitionen af den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« blev ikke ændret ved forordning (EU) nr. 1357/2014, eftersom en supplerende undersøgelse var nødvendig for sikre, at oplysningerne om den mulige konsekvens af en tilpasning af vurderingen af den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« til de kriterier, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008, var fuldstændige og repræsentative. Efter at denne undersøgelse er afsluttet, er det hensigtsmæssigt at lade anbefalingerne herfra indgå i vurderingen af den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« for affald, som er anført i bilag III til direktiv 2008/98/EF, og i det omfang det er muligt at tilpasse denne vurdering til de kriterier, der fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008 for vurdering af kemikaliers økotoksicitet. Ved fastlæggelsen af fareklassificeringen af affald for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« bør der ved hjælp af beregningsformler anvendes generiske afskæringsværdier, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder harmoniserede multiplikationsfaktorer opstillet for et begrænset antal stoffer, der er klassificeret som »farlige for vandmiljøet — akut toksicitet kategori 1« eller »farlige for vandmiljøet — kronisk toksicitet kategori 1«, som anvendes til at beregne klassificeringen af en blanding, hvori sådanne stoffer er til stede. I lyset af udviklingen med hensyn til at fastslå sådanne multiplikationsfaktorer kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF gennemgå beregningsmetoden for vurdering af stoffer med hensyn til den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk« med henblik på eventuel medtagelse af multiplikationsfaktorer i denne metode.

(8)

Hvis der foretages en prøvning for at vurdere affald for den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk«, er det hensigtsmæssigt at anvende de relevante metoder, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 (7), eller andre internationalt anerkendte testmetoder og retningslinjer. Det fastsættes i beslutning 2000/532/EF, at hvis affalds farlige egenskaber er vurderet ved en prøvning, hvor koncentrationerne af farlige stoffer er anvendt som anført i bilag III til direktiv 2008/98/EF, skal resultaterne af prøvningen gives forrang. Desuden bør artikel 12 i forordning (EF) nr. 1272/2008, særlig artikel 12, litra b), og metoderne for anvendelsen deraf, tages i betragtning. Det er hensigtsmæssigt for Kommissionen at fremme udvekslingen af bedste praksis med hensyn til testmetoder til vurdering af stoffer for så vidt angår den skadelige egenskab HP 14 »Økotoksisk« med henblik på en eventuel harmonisering af disse.

(9)

Det er hensigtsmæssigt at give virksomhederne og de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav.

(10)

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 39 i direktiv 2008/98/EF, har ikke afgivet en udtalelse om foranstaltningerne i denne forordning. Foranstaltningerne bør derfor vedtages af Rådet i overensstemmelse med artikel 5a, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (8)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2008/98/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning:

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. juni 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(2)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

(3)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 89).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1).

(8)  Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).


BILAG

I bilag III til direktiv 2008/98/EF foretages følgende ændringer:

1)

Afsnittet om HP 14 »Økotoksisk« affattes således:

»HP 14 »Økotoksisk«: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller efterfølgende risici for en eller flere dele af miljøet.

Affald, som opfylder en af følgende betingelser, klassificeres som farligt af typen HP 14:

Affald, som indeholder et stof, der er klassificeret som ozonnedbrydende med faresætningskoden H420, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (*1), og koncentrationen af et sådant stof er lig med eller overskrider koncentrationsgrænsen på 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Affald, som indeholder et eller flere stoffer, der er klassificeret som akut farlige for vandmiljøet med faresætningskoden H400, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008, og summen af koncentrationerne af disse stoffer er lig med eller overskrider koncentrationsgrænsen på 25 %. For disse stoffer anvendes en afskæringsværdi på 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Affald, som indeholder et eller flere stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet i kategori 1, 2 eller 3 med faresætningskoden/-koderne H410, H411 eller H412, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008, og summen af koncentrationerne af samtlige stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet i kategori 1 (H410), gange med 100 plus summen af koncentrationerne af samtlige stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet i kategori 2 (H411), gange med 10 plus summen af koncentrationerne af samtlige stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet i kategori 3 (H412), er lig med eller overskrider koncentrationsgrænsen på 25 %. For stoffer, der er klassificeret som H410, anvendes en afskæringsværdi på 0,1 %, og for stoffer, der er klassificeret som H411 eller H412, anvendes en afskæringsværdi på 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Affald, som indeholder et eller flere stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet i kategori 1, 2, 3 eller 4 med faresætningskoden/-koderne H410, H411, H412 eller H413, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008, og summen af koncentrationerne af samtlige stoffer, der er klassificeret som kronisk farlige for vandmiljøet, er lig med eller overskrider koncentrationsgrænsen på 25 %. For stoffer, der er klassificeret som H410, anvendes en afskæringsværdi på 0,1 %, og for stoffer, der er klassificeret som H411, H412 eller H413, anvendes en afskæringsværdi på 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Hvor: Σ = summen og c = stoffernes koncentrationer.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).«"

2)

Bemærkningen under afsnittet om HP 15 udgår.14.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/998

af 12. juni 2017

om 268. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 7. juni 2017 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at ændre et punkt på listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer. Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Identifikationsoplysningerne under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« i bilag I til forordning (EF) No 881/2002 i punktet: »Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front, b) Jabhat al-Nusrah, c) Jabhet al-Nusra, d) Al-Nusrah Front, e) Al-Nusra Front, f) Ansar al-Mujahideen Network, g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Andre oplysninger: a) opererer i Syrien, b) tidligere opført på listen mellem den 30. maj 2013 og 13. maj 2014 under et alias tilhørende Al-Qaida i Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 14.5.2014.« affattes således:

»Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front, b) Jabhat al-Nusrah, c) Jabhet al-Nusra, d) Al-Nusrah Front, e) Al-Nusra Front, f) Ansar al-Mujahideen Network), g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad, h) Jabhat Fath al Sham, i) Jabhat Fath al-Sham, j) Jabhat Fatah al-Sham, k) Jabhat Fateh Al-Sham, l) Fatah al-Sham Front, m) Fateh al-Sham Front, n) Conquest of the Levant Front, o) The Front for the Liberation of al Sham, p) Front for the Conquest of Syria/the Levant, q) Front for the Liberation of the Levant, r) Front for the Conquest of Syria). Andre oplysninger: a) opererer i Den Syriske Arabiske Republik, b) Irak, c) tidligere opført på listen mellem den 30. maj 2013 og 13. maj 2014 under et alias tilhørende Al-Qaida i Irak. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i) omhandlede dato: 14.5.2014.«


14.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/999

af 13. juni 2017

om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 58 og artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stoffet 1-brompropan (n-propylbromid) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(2)

Stoffet diisopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(3)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(4)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(5)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(6)

Stoffet bis(2-methoxyethyl)phthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(7)

Stoffet dipentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(8)

Stoffet N-pentyl-isopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(9)

Når stoffet anthracenolie indeholder en vis procentdel benzo[a]pyren, opfylder det kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1 B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. Stoffet er også persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(10)

Stoffet beg, kultjære, højtemperaturs-, opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1 B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. Stoffet er også persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(11)

Stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der omfatter veldefinerede stoffer og stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer (i det følgende benævnt »UVCB-stoffer«), polymerer og homologer) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De giver som sådan anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordningen, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(12)

Stofgruppen 4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret (herunder stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i position 4 til phenol, ethoxyleret, der dækker UVCB-stoffer og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De giver som sådan anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordningen, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(13)

Disse stoffer er blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Desuden har Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i sine anbefalinger af 6. februar 2014 (3) og 1. juli 2015 (4) prioriteret disse stoffer med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Kommissionen har desuden modtaget oplysninger om de socioøkonomiske følger i de mange bemærkninger fra interessenter efter modtagelsen af agenturets femte anbefaling eller via en offentlig høring, der blev gennemført parallelt med agenturets offentlige høring om dets udkast til sjette anbefaling. Uanset de forelagte oplysninger bør stofferne optages i det pågældende bilag.

(14)

De datoer, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør i overensstemmelse med agenturets anbefalinger af 6. februar 2014 og 1. juli 2015 anføres. Disse datoer er blevet fastsat på grundlag af den tid, som det skønsmæssigt tager at udarbejde en ansøgning om godkendelse, under hensyntagen til de oplysninger, der foreligger om de forskellige stoffer, herunder de oplysninger, der er modtaget i løbet af den offentlige høring, jf. artikel 58, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Der er i det øjemed desuden taget hensyn til agenturets kapacitet til at behandle ansøgningerne inden for den tidsramme, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006, jf. artikel 58, stk. 3, i samme forordning.

(15)

For hvert af de stoffer, der er opført i bilaget til denne forordning, er der ingen grund til, at den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006, fastsættes til senere end 18 måneder efter den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i samme forordning.

(16)

Artikel 58, stk. 1, litra e), sammenholdt med artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006, foreskriver, at anvendelser eller kategorier af anvendelse kan undtages fra godkendelseskravet, forudsat at risikoen kontrolleres på tilfredsstillende vis på grundlag af eksisterende specifik EU-lovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. I overensstemmelse med de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser i henhold til nævnte bestemmelser.

(17)

På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

(18)

På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undersøgelsesfrister for bestemte anvendelsesformål. I henhold til artikel 60, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal fristen for fornyet vurdering fastlægges i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til bl.a. de risici, som stoffets anvendelser indebærer, de samfundsøkonomiske fordele ved dets anvendelse og analysen af alternativer eller en eventuel substitutionsplan fremsendt for de anvendelser, for hvilke der ansøges om tilladelse. I tilfælde, hvor der ikke findes egnede alternativer, begrænses risiciene ved anvendelsen af passende og effektive risikostyringsforanstaltninger, og når de fordele, der stammer fra anvendelsen, forventes at være store, som det kan være tilfældet ved anvendelse til fremstilling af lægemidler eller medicinsk udstyr, kan fristerne for fornyet vurdering være lange.

(19)

For at undgå en for tidlig forældelse af produkter, som ikke længere fremstilles efter solnedgangsdatoen, der er omhandlet i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal nogle stoffer (som sådan eller i blandinger), der er medtaget i nævnte bilag, være til rådighed til produktion af reservedele til reparation af sådanne artikler, hvis disse artikler ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende reservedele, eller hvis nogle bilag XIV-stoffer (som sådan eller i blandinger) er nødvendige til reparation af sådanne artikler. Til dette formål bør ansøgninger om godkendelse til anvendelse af et bilag XIV-stof til fremstilling af sådanne reservedele og til reparation af sådanne artikler forenkles. De overgangsordninger, der finder anvendelse på de stoffer, der omfattes af disse anvendelser, bør udvides for at muliggøre vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for sådanne forenklede ansøgninger om godkendelse.

(20)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(21)

N,N-dimethylformamid (DMF) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning. Det er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. DMF har samme iboende egenskaber som N,N-dimethylacetamid (DMAC) og N-methyl-2-pyrrolidon (NMP), og alle tre stoffer kan betragtes som potentielle alternativer med henblik på nogle af deres vigtige anvendelsesformål. NMP er omfattet af en igangværende begrænsningsprocedure i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EF) nr. 1907/2006. I betragtning af lighederne mellem de tre stoffer, både med hensyn til deres iboende egenskaber og deres anvendelse i industrien, og for at sikre en konsekvent reguleringstilgang finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at udsætte afgørelsen om optagelse af DMF i bilag XIV, således som det allerede er sket for DMAC, da Kommissionen behandlede agenturets anbefaling af 17. januar 2013.

(22)

Diazen-1,2-dicarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) opfylder kriterierne for klassificering som et respiratorisk sensibiliserende stof (Resp. Sens.1). Under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger om ADCA's iboende egenskaber samt om dets skadelige virkninger konkluderede agenturet, at det kan anses for et stof, for hvilket der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed, som giver anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og derfor opfylder de kriterier for optagelse i bilag XIV til denne forordning, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning. Det er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af ADCA er meget forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af ADCA i bilag XIV indtil videre udsættes.

(23)

Visse ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat (Al-RCF) og ildfaste keramiske fibre af zirconiumaluminiumsilikat (Zr-RCF) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. De faktiske fibre fremstilles på et meget begrænset antal industrianlæg, og de transformeres generelt direkte inden for samme fremstillingsproces til artikler, der senere anvendes i en bred vifte af industrielt udstyr til højtemperaturisolering, som potentielt kan medføre betydelig eksponering af arbejdstagere. Anvendelse af artikler fremstillet af sådanne fibre er dog ikke betinget af godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Med henblik på at træffe afgørelse om den mest relevante reguleringstilgang finder Kommissionen det hensigtsmæssigt indtil videre at udsætte afgørelsen om optagelse af Al-RCF og Zr-RCF i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(24)

Borsyre, dinatriumtetraborat (vandfrit), dibortrioxid og tetraborondinatriumheptaoxid (hydrat) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 1. juli 2015 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af disse stoffer er desuden meget forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af disse stoffer i bilag XIV indtil videre udsættes.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


BILAG

I tabellen i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende løbenumre tilføjes:

 

 

 

Overgangsordninger

 

 

Løbenr.

Stof

Iboende egenskab(er) omhandlet i artikel 57

Ansøgningsfrist (1)

Solnedgangsdato (2)

Undtagne (kategorier af) anvendelsesformål

Undersøgelsesfrister

»32.

1-Brompropan (n-propylbromid)

EF-nr.

:

203-445-0

CAS-nr.

:

106-94-5

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

33.

Diisopentylphthalat

EF-nr.

:

210-088-4

CAS-nr.

:

605-50-5

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

34.

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige

EF-nr.

:

276-158-1

CAS-nr.

:

71888-89-6

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

35.

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere

EF-nr.

:

271-084-6

CAS-nr.

:

68515-42-4

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

36.

1,2-Benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær

EF-nr.

:

284-032-2

CAS-nr.

:

84777-06-0

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

37.

Bis(2-methoxyethyl)phthalat

EF-nr.

:

204-212-6

CAS-nr.

:

117-82-8

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

38.

Dipentylphthalat

EF-nr.

:

205-017-9

CAS-nr.

:

131-18-0

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

39.

N-pentyl-isopentylphthalat

EF-nr.

:

CAS-nr.

:

776297-69-9

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019

4. juli 2020

40.

Anthracenolie

EF-nr.

:

292-602-7

CAS-nr.

:

90640-80-5

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)***, PBT, vPvB

4. april 2019

4. oktober 2020

41.

Beg, kultjære, højtemperaturs-

EF-nr.

:

266-028-2

CAS-nr.

:

65996-93-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B), PBT, vPvB

4. april 2019

4. oktober 2020

42.

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret

[der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer]

EF-nr.

:

CAS-nr.

:

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f)) — miljøet

4. juli 2019

4. januar 2021

43.

4-Nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret

[stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i position 4 til phenol, ethoxyleret, der dækker UVCB-stoffer og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf]

EF-nr.

:

CAS-nr.

:

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f)) — miljøet

4. juli 2019

4. januar 2021

—«

2)

Tegnet »(*)« indsættes ved den dato, der er angivet i kolonnen »Ansøgningsfrist«, for følgende løbenumre: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 og 31.

3)

Tegnet »(**)« indsættes ved den dato, der er angivet i kolonnen »Solnedgangsdato«, for følgende løbenumre: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 og 31.

4)

Efter tabellen indsættes følgende bemærkninger:

»(*)

Den 1. september 2019 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele til reparation af artikler, hvis produktion ophørte eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler, og sidstnævnte ikke kan fungere efter hensigten uden den pågældende reservedel, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af sådanne artikler, hvis stoffet som sådan eller i en blanding blev anvendt til produktion af de pågældende artikler, og sidstnævnte ikke kan repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.

(**)

Den 1. marts 2021 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele til reparation af artikler, hvis produktion ophørte eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler, og sidstnævnte ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende reservedele, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af sådanne artikler, hvis stoffet blev anvendt til produktion af de pågældende artikler, og sidstnævnte ikke kan repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.

(***)

Opfylder ikke kriterierne for identifikation som et kræftfremkaldende stof, hvis det indeholder < 0,005 % (w/w) benzo[a]pyren (Einecs-nr. 200-028-5).«


(1)  Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii).

(2)  Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i).


14.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1000

af 13. juni 2017

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Perfluoroctansyre (»PFOA«), salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer (2) besidder nogle særlige egenskaber; de har høj friktionsmodstand, er dielektriske, bestandige mod varme og kemiske agenser og har lav overfladeenergi. De indgår i en lang række anvendelser som f.eks. i produktion af fluorpolymerer og fluorelastomerer, som overfladeaktive stoffer i brandslukningsskum og i tekstil- og papirindustrien, da de er vand-, fedt-, olie- og/eller smudsafvisende.

(2)

Den 14. juni 2013 identificerede Medlemsstatsudvalget, der er omhandlet i artikel 76, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1907/2006, PFOA som et persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (»PBT«) i henhold til artikel 57, litra d), i nævnte forordning. Den 20. juni 2013 blev PFOA opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (»SVHC«) med henblik på mulig optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(3)

Den 17. oktober 2014 fremsendte Tyskland og Norge et dossier (3) til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (»bilag XV-dossieret«), hvori det foreslås at begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer for at imødegå risici for menneskers sundhed og miljøet. Tyskland og Norge foreslog en koncentrationsgrænse på 2 ppb for forekomsten af disse stoffer i andre stoffer, blandinger eller artikler og foreslog ingen undtagelser bortset for brugte varer, som beviseligt var i slutanvendelse i Unionen inden datoen for anvendelsen af begrænsningen.

(4)

Den 8. september 2015 vedtog agenturets Udvalg for Risikovurdering (»RAC«) en udtalelse, hvori det konkluderes, at en generel begrænsning af fremstillingen, anvendelsen og markedsføringen af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer er den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påpegede risici, for så vidt angår effektiviteten i forbindelse med reduktion af disse risici, dog med forbehold af ændring af anvendelsesområdet og betingelserne som foreslået i bilag XV-dossieret. RAC foreslog to forskellige koncentrationsgrænser, nemlig 25 ppb for PFOA og salte heraf og 1 000 ppb for et PFOA-beslægtet stof eller en kombination af PFOA-beslægtede stoffer i andre stoffer, blandinger eller artikler, der afspejler den eventuelle forekomst af uundgåelige urenheder og uønskede forurenende stoffer, og under hensyntagen til analysemetodernes kapacitet. RAC foreslog, at fotografiske coatings til film, papir og trykplader, implantabelt medicinsk udstyr og stoffer eller blandinger, der anvendes i halvleder- og fotolitografiske processer, i betragtning af den forholdsvis begrænsede miljøpåvirkning og lange udskiftningstid, undtages fra begrænsningen. RAC foreslog også at undtage anvendelsen af stoffer som isolerede mellemprodukter, der transporteres, med henblik på at muliggøre fremstilling af alternativer samt at undtage markedsføring af brugte varer.

(5)

Den 4. december 2015 vedtog agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (»SEAC«) sin udtalelse og anførte, at den begrænsning, der foreslås i bilag XV-dossieret, som ændret af RAC og SEAC, er den bedst egnede foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste risici, hvad angår de socioøkonomiske fordele og de socioøkonomiske omkostninger.

(6)

SEAC var enig i de undtagelser, som blev foreslået af RAC. Desuden foreslog SEAC at udsætte anvendelsen af begrænsning i tre år i stedet for de 18 måneder, der var foreslået i bilag XV-dossieret, for at give interessenterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til overholdelse. På grundlag af socioøkonomiske overvejelser, såsom høje omkostninger, betydelige økonomiske byrder, manglende alternativer, relativt lave emissioner i miljøet, kritiske anvendelser med stor samfundsmæssig gavn foreslog SEAC længere udsættelser af begrænsningen for tryksværte indeholdende latex, tekstiler til beskyttelse af arbejdstagere, membraner beregnet til tekstiler til medicinske formål, filtrering i vandrensning, produktionsprocesser og spildevandsbehandling, visse plasma nano-coatings og non-implantabelt medicinsk udstyr.

(7)

SEAC foreslog også, at brandslukningsskum, der allerede er markedsført inden datoen for anvendelsen af denne begrænsning, og udstyr til produktion af halvledere undtages fra denne begrænsning.

(8)

Agenturets forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 76, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, blev hørt under begrænsningsprocessen, og der blev taget hensyn til dets udtalelse.

(9)

Den 12. januar 2016 forelagde agenturet udtalelserne fra RAC og SEAC (4) for Kommissionen.

(10)

På grundlag af disse udtalelser konkluderede Kommissionen, at fremstilling, anvendelse eller markedsføring af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer som sådan, som en bestanddel i andre stoffer, i blandinger og i artikler udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed og miljøet. Kommissionen mener, at disse risici skal imødegås på EU-plan.

(11)

Perfluoroctansulfonsyre (herefter »PFOS«) og dets derivater bør undtages fra den foreslåede begrænsning, da disse stoffer allerede er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (5). Den uundgåelige produktion af PFOA under fremstillingen af fluorkemikalier med en carbonkæde på seks atomer eller mindre bør også undtages fra den foreslåede begrænsning.

(12)

Som anbefalet af SEAC bør anvendelsen af begrænsningen generelt udsættes i en periode på tre år og i længere perioder for bestemte sektorer, således at aktørerne får mulighed for at efterkomme den foreslåede begrænsning. Selv om der findes en standardanalysemetode til bestemmelse af ekstraherbart PFOS i belagte og imprægnerede faste artikler, væsker og brandslukningsskum (CEN/TS 15968:2010), som sandsynligvis kan tilpasses til også at omfatte PFOA og PFOA-beslægtede stoffer med en relevant detektionsgrænse, findes der ikke en sådan standardmetode for ekstraktion og kemisk analyse af disse stoffer. Udsættelsesperioden for begrænsningen bør gøre det muligt at videreudvikle egnede analysemetoder, som kan anvendes i alle matricer.

(13)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  PFOA-beslægtede stoffer er stoffer, som på grund af deres molekylestruktur anses for at have potentiale til at nedbrydes eller omdannes til PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»68.

Perfluoroctansyre (PFOA)

CAS-nr. 335-67-1

EF-nr. 206-397-9

og salte heraf.

Alle beslægtede stoffer (herunder salte og polymerer) med en ligekædet eller forgrenet perfluorheptyl-gruppe med formlen C7F15- direkte knyttet til et andet carbonatom som et af de bærende elementer.

Alle beslægtede stoffer (herunder salte og polymerer) med en ligekædet eller forgrenet perfluoroctyl-gruppe med formlen C8F17- som et af de bærende elementer.

Følgende stoffer er undtaget fra denne betegnelse:

C8F17-X, når X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ eller C8F17-CF2-X′ (når X′ = enhver gruppe og salte heraf).

1.

Må ikke fremstilles eller markedsføres som et stof som sådan efter den 4. juli 2020.

2.

Må fra den 4. juli 2020 ikke anvendes til fremstilling af eller markedsføres i:

a)

et andet stof, som en bestanddel

b)

en blanding

c)

en artikel

i en koncentration på eller over 25 ppb af PFOA og salte heraf eller 1 000  ppb af et PFOA-beslægtet stof eller en kombination af PFOA-beslægtede stoffer.

3.

Punkt 1 og 2 finder anvendelse fra:

a)

den 4. juli 2022 på:

i)

udstyr, der anvendes til fremstilling af halvledere

ii)

tryksværte indeholdende latex.

b)

den 4. juli 2023 for:

i)

tekstiler til beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for deres sundhed og sikkerhed

ii)

membraner bestemt til anvendelse i tekstiler til medicinske formål, filtrering i vandrensing, produktionsprocesser og spildevandsbehandling

iii)

plasma nano-coatings.

c)

den 4. juli 2032 for andet medicinsk udstyr end implantabelt medicinsk udstyr omfattet af direktiv 93/42/EØF.

4.

Punkt 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende:

a)

perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf, der er opført i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 850/2004

b)

fremstilling af et stof, når dette forekommer som et uundgåeligt biprodukt ved fremstilling af fluorkemikalier med en carbonkæde på seks atomer eller mindre

c)

et stof, som skal anvendes, eller allerede anvendes som et isoleret mellemprodukt, der transporteres, forudsat at betingelserne i artikel 18, stk. 4, litra a) til f), i denne forordning er opfyldt

d)

et stof, en bestanddel i et andet stof eller en blanding, som skal anvendes eller allerede anvendes:

i)

til fremstilling af implantabelt medicinsk udstyr omfattet af direktiv 93/42/EØF

ii)

i fotografiske coatings til film, papir og trykplader

iii)

i fotolitografiske processer i forbindelse med halvledere eller i ætsningsprocesser i forbindelse med sammensatte halvledere

e)

koncentrerede brandslukningsskumblandinger, der er markedsført før den 4. juli 2020 og skal anvendes eller allerede anvendes til fremstilling af andre brandslukningsskumblandinger.

5.

Punkt 2, litra b), finder ikke anvendelse på brandslukningsskumblandinger, som:

a)

blev markedsført inden den 4. juli 2020 eller

b)

fremstillet i overensstemmelse punkt 4, litra e), forudsat at, hvis de anvendes til uddannelsesformål, mindskes emissionen heraf til miljøet, og indsamlet spildevand bortskaffes på en sikker måde.

6.

Punkt 2, litra c), finder ikke anvendelse på:

a)

artikler markedsført inden den 4. juli 2020

b)

implantabelt medicinsk udstyr fremstillet i overensstemmelse med punkt 4, litra d), nr. i)

c)

artikler overtrukket med fotografiske coatings, jf. punkt 4, litra d), nr. ii)

d)

halvledere eller sammensatte halvledere omhandlet i punkt 4, litra d), nr. iii).«


Berigtigelser

14.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/19


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

( Den Europæiske Unions Tidende L 294 af 28. oktober 2016 )

Side 207, bilaget, om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, del II, afsnit V, kapitel 27, supplerende bestemmelse 2, litra f), tredje afsnit:

I stedet for:

»Som »farven C efter fortynding« betragtes farven efter ISO 2049 svarende til ASTM D 1500 efter fortynding af 1 rumfangsprocent af varen med 100 rumfangsprocent xylen, toluen eller et andet egnet opløsningsmiddel. Farven skal måles umiddelbart efter fortyndingen.«

læses:

»Som »farven C efter fortynding« betragtes farven efter ISO 2049 svarende til ASTM D 1500 efter fortynding af 1 rumfangsprocent af varen med xylen, toluen eller et andet egnet opløsningsmiddel til en samlet volumen på 100 rumfangsprocent. Farven skal måles umiddelbart efter fortyndingen.«