ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 138

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
25. maj 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/890 af 24. maj 2017 om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

57

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/893 af 24. maj 2017 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdet animalsk protein ( 1 )

92

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/894 af 24. maj 2017 om ændring af bilag III og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår genotypebestemmelse af får ( 1 )

117

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/895 af 24. maj 2017 om godkendelse af et præparat af 3-fytase produceret af Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og æglæggende høner (indehaver af godkendelsen er Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/896 af 24. maj 2017 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertilsætningsstof i fast form til alle fjerkræarter og alle svinearter (undtagen pattegrise) (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/897 af 24. maj 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

126

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 af 24. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår bisphenol A ( 1 )

128

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/899 af 17. maj 2017 om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen

131

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/900 af 22. maj 2017 om nedsættelse af ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50 i TEU under ledelse af Generalsekretariatet for Rådet

138

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/901 af 24. maj 2017 om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

140

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/902 af 23. maj 2017 om en fortegnelse over EU-kontrollører, der må udføre inspektioner i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (meddelt under nummer C(2017) 3252)

143

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/903 af 23. maj 2017 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2017) 3324)  ( 1 )

189

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/890

af 24. maj 2017

om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 224/2014 af 10. marts 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. marts 2014 forordning (EU) nr. 224/2014.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tilføjede én person til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger den 17. maj 2017.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2017

På Rådets vegne

L. GRECH

Formand


(1)  EUT L 70 af 11.3.2014, s. 1.


BILAG

Den person, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014.

A.   Personer

»12.

Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène, b) Abdoulaye Hissein, c) Hissene Abdoulaye, d) Abdoulaye Issène Ramadane, e) Abdoulaye Issene Ramadan, f) Issene Abdoulaye).

Fødselsdato: 1967.

Fødested: Ndele, Bamingui-Bangoran, Den Centralafrikanske Republik.

Nationalitet: Centralafrikaner.

Pas nr.: diplomatpas fra CAR nr. D00000897, udstedt den 5. april 2013 (gyldigt indtil den 4. april 2018).

Adresse: a) KM5, Bangui, Den Centralafrikanske Republik, b) Nana-Grebizi, Den Centralafrikanske Republik.

Dato for FN's opførelse på listen:17. maj 2017

Andre oplysninger: Hissène var tidligere minister for ungdom og sport i Den Centralafrikanske Republiks tidligere præsident Michel Djotodias regering. Inden da var han leder af Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (Convention of Patriots for Justice and Peace), et politisk parti. Han har også etableret sig som leder af væbnede militser i Bangui, navnlig PK5-kvarteret (3. distrikt).

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Yderligere oplysninger:

 

Abdoulaye Hissène og andre medlemmer af eks-Séléka samarbejdede med anti-balaka splittelseskandidater, der var allieret med Den Centralafrikanske Republiks (CAR's) tidligere præsident François Bozizé, bl.a. Maxime Mokom, med henblik på at anspore til voldelige protester og sammenstød i september 2015 som led i et mislykket kupforsøg med det formål at vælte regeringen, mens den daværende fungerende præsident Catherine Samba-Panza deltog i FN's Generalforsamling i 2015. Mokom, Hissène og andre blev af den centralafrikanske regering tiltalt for forskellige strafbare handlinger, herunder drab, brandstiftelse, tortur og plyndring i forbindelse med det mislykkede kup.

 

Siden 2015 var Hissène blevet en af de vigtigste ledere af væbnede militser i PK5-kvarteret i Bangui, der bestod af mere end 100 mænd. I denne egenskab forhindrede han bevægelsesfrihed og statsmagtens tilbagevenden i området, bl.a. gennem ulovlig beskatning af transport og kommercielle aktiviteter. I andet halvår af 2015 fungerede Hissène som repræsentant for eks-Sélékas »Nairobister« i Bangui og søgte tilnærmelse til antibalakakrigere under Mokom. Bevæbnede mænd under Haroun Gayes og Hissènes kontrol deltog i de voldelige begivenheder, der fandt sted mellem den 26. september og den 3. oktober 2015 i Bangui.

 

Medlemmer af Hissènes gruppe er mistænkt for at have deltaget i et angreb den 13. december 2015 — dagen for folkeafstemningen om forfatningen — på Mohamed Moussa Dhaffanes køretøj, en af lederne af eks-Séléka. Hissène anklages for at anstifte til vold i Banguis KM5-distrikt, hvor fem blev dræbt og 20 såret, og hvor beboerne blev forhindret i at stemme ved folkeafstemningen om forfatningen. Hissène bragte valget i fare ved at forårsage en cyklus af gengældelsesangreb mellem forskellige grupper.

 

Den 15. marts 2016 blev Hissène tilbageholdt af politiet i Bangui M'Poko-lufthavnen og overført til det nationale gendarmeris eftersøgnings- og efterforskningsafdeling. Hans milits befriede ham efterfølgende med magtanvendelse og stjal et våben, der tidligere var blevet overdraget af MINUSCA som led i en anmodning om fritagelse, som komitéen havde godkendt.

 

Den 19. juni 2016, efter at de interne sikkerhedsstyrker havde anholdt muslimske handlende i PK 12, bortførte Gayes og Hissènes militser fem nationale politibetjente i Bangui. Den 20. juni forsøgte MINUSCA at befri politibetjentene. Bevæbnede mænd under Hissènes og Gayes kontrol udvekslede ild med den fredsbevarende styrke, der forsøgte at befri gidslerne. Som følge heraf blev mindst seks personer dræbt, og et medlem af den fredsbevarende styrke blev såret.

 

Den 12. august 2016 overtog Hissène ledelsen af en konvoj på 6 køretøjer med svært bevæbnede personer. Konvojen, der flygtede fra Bangui, blev standset af MINUSCA syd for Sibut. På vej mod nord udvekslede konvojen ild med interne sikkerhedsstyrker ved flere checkpoints. Konvojen blev til sidst standset af MINUSCA 40 km syd for Sibut. Efter flere skudkampe pågreb MINUSCA 11 af mændene, men Hissène og flere andre slap væk. Nogle af de arresterede personer tilkendegav over for MINUSCA, at Hissène var leder af konvojen, hvis mål det var at nå Bria og deltage i forsamlingen af eks-Sélékagrupper, der var organiseret af Nourredine Adam.

 

I august og september 2016 rejste ekspertpanelet to gange til Sibut med henblik på at inspicere de ejendele, der tilhørte Hissènes, Gayes og Hamit Tidjanis konvoj, som blev beslaglagt af MINUSCA den 13. august. Panelet inspicerede også den ammunition, der blev beslaglagt i Hissènes hus den 16. august. Der blev taget dødbringende og ikkedødbringende militært udstyr i de seks køretøjer og fra de seks pågrebne personer. Den 16. august 2016 stormede det centrale gendarmeri Hissènes hjem i Bangui. Der blev fundet over 700 våben.

 

Den 4. september 2016 åbnede en gruppe af eks-Sélékaelementer, der kom fra Kaga-Bandoro på seks motorcykler for at samle Hissène og personer med tilknytning til ham op, ild mod MINUSCA nær Dékoa. I forbindelse med denne hændelse blev en eks-Sélékakriger dræbt, og to medlemmer af den fredsbevarende styrke og en civil blev såret.«


25.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/891

af 13. marts 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 37, litra a), nr. i), ii), iii) og vi), litra b), litra c), litra d), nr. i), iii) til vi), viii), x), xi) og xii), og litra e), nr. i), artikel 173, stk. 1, litra b), c), d) og f) til j), artikel 181, stk. 2, artikel 223, stk. 2, litra a), og artikel 231, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 62, stk. 1, og artikel 64, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1308/2013 har erstattet Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3) og fastsætter nye bestemmelser vedrørende sektorerne for frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager. Ved nævnte forordning bemyndiges Kommissionen desuden til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i så henseende. Disse retsakter bør erstatte de tilsvarende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (4).

(2)

For at styrke forhandlingspositionen for producenter af frugt og grøntsager og fremme en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele forsyningskæden, bør anerkendelsen af producentorganisationer og deres sammenslutninger fremmes. Dette skal opnås, samtidig med at de nationale retlige og administrative strukturer respekteres.

(3)

Der bør fastsættes bestemmelser om anerkendelse af producentorganisationer for de produkter, som disse ansøger om. Ansøges der udelukkende om anerkendelse for produkter til forarbejdning, bør det sikres, at de rent faktisk leveres til forarbejdning. Producentorganisationerne bør råde over de strukturer, der er nødvendige for at de kan varetage deres opgaver. For at gennemføre et driftsprogram bør det desuden kræves af producentorganisationerne, at de opnår en mindsteværdi for den afsatte produktion, der skal fastlægges af den berørte medlemsstat, med henblik på at sikre effektiviteten af den støtte, der er modtaget og derved bidrage til at styrke forhandlingspositionen for frugt- og grøntsagsproducenterne.

(4)

For at nå frugt- og grøntsagsordningens mål og sikre, at producentorganisationerne udfører deres arbejde på en bæredygtig og effektiv måde, skal der sikres stabilitet i producentorganisationerne. Der bør derfor fastsættes en minimumsperiode for medlemskab af en producentorganisation. Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte udmeldelsesfrister og tidspunkter for, hvornår et medlems udmeldelse kan få virkning.

(5)

Hvis en producentorganisation er anerkendt for et produkt, hvortil der kræves tekniske faciliteter, bør den have mulighed for at tilvejebringe disse faciliteter via sine medlemmer, via datterselskaber, via en sammenslutning af producentorganisationer, som den er medlem af, eller ved udlicitering.

(6)

En producentorganisations hovedaktiviteter og væsentligste aktiviteter bør være knyttet til koncentrationen af udbud og afsætning af producenternes produkter, således at frugt- og grøntsagsproducenternes forhandlingsposition styrkes, og der opnås en mere retfærdig fordeling af de dermed forbundne fordele i hele forsyningskæden. En producentorganisation bør dog have mulighed for at udøve andre aktiviteter, uanset om de er af handelsmæssig eller anden art. Producentorganisationerne bør tilskyndes til at samarbejde og bør i den sammenhæng have tilladelse til at afsætte frugt og grøntsager, der udelukkende er købt hos en anden anerkendt producentorganisation, forudsat at produktionsværdien ikke medtages ved beregningen af værdien af den afsatte produktion i forbindelse med både hovedaktiviteten og andre aktiviteter.

(7)

Selv om en producentorganisations hovedaktivitet er at koncentrere udbud og afsætning af de af medlemmernes produkter, som den er anerkendt for, bør de tilsluttede producenter i visse tilfælde have lov til at sælge en vis procentdel af deres produktion uden om producentorganisationen, såfremt producentorganisationen tillader dette, og såfremt det er i overensstemmelse med medlemsstatens og producentorganisationens regler og betingelser. Den samlede procentdel af salget uden om producentorganisationen bør ikke overstige en maksimal tærskel.

(8)

Bestemmelserne om udlicitering, hvor aktiviteter udliciteres til enheder, der er tæt knyttet til producentorganisationerne, bør præciseres yderligere.

(9)

For at lette koncentrationen af udbuddet bør der tilskyndes til, at bestående producentorganisationer sammenlægges til nye producentorganisationer, ved at der fastlægges regler for sammenlægning af de sammenlagte producentorganisationers driftsprogrammer.

(10)

Samtidig med, at princippet om, at en producentorganisation skal oprettes på producenternes eget initiativ og kontrolleres af disse, overholdes, bør det overlades til medlemsstaterne at fastsætte betingelserne for, at andre fysiske eller juridiske personer kan accepteres som medlemmer af en producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer.

(11)

For at sikre, at producentorganisationerne rent faktisk repræsenterer et mindsteantal producenter, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at sikre, at et mindretal af medlemmer, der eventuelt tegner sig for størstedelen af den pågældende producentorganisations produktion eller kapitalandele, ikke i ubehørig grad dominerer producentorganisationens forvaltning og drift. Der er allerede sikret demokratisk ansvarlighed, hvis enheder har en juridisk form, hvori dette kræves i henhold til national lovgivning, før de anerkendes som en producentorganisation. I andre tilfælde bør medlemsstaterne fastlægge en maksimal procentdel af stemmerettigheder eller kapitalandele og gennemføre relevante kontrolforanstaltninger.

(12)

Der bør fastlægges regler for anerkendelse af og funktionsmåde for sammenslutninger af producentorganisationer, tværnationale producentorganisationer og tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer. For at opnå sammenhæng bør de i videst muligt omfang afspejle de regler, der er fastsat for producentorganisationer.

(13)

For at lette anvendelsen af støtteordningen på driftsprogrammer bør værdien af producentorganisationernes afsatte produktion fastlægges klart, og der bør herunder fastlægges regler om, hvilke produkter der kan tages i betragtning, og i hvilket handelsled produktionens værdi skal beregnes. Af kontrol- og forenklingshensyn er det hensigtsmæssigt at anvende en fast sats til beregning af værdien af frugt og grøntsager, der er bestemt til forarbejdning. Den faste sats bør fastsættes på grundlag af værdien af basisproduktet, nemlig frugt og grøntsager bestemt til forarbejdning, som kun kan suppleres med værdien af aktiviteter, som ikke udgør egentlige forarbejdningsaktiviteter. Da de mængder frugt og grøntsager, der medgår til fremstilling af forarbejdede frugter og grøntsager, afviger væsentligt fra produktgruppe til produktgruppe, bør disse forskelle afspejles i de faste satser, der anvendes. For frugt og grøntsager, der skal forarbejdes til aromatiske krydderurter og paprikapulver, bør der også indføres en fast sats til beregning af værdien af frugt og grøntsager til forarbejdning, som kun repræsenterer basisproduktets værdi. Metoden til beregning af værdien af den afsatte produktion bør tjene til at afbøde de årlige udsving eller utilstrækkelige data og undgå dobbelttælling, navnlig i tilfælde af tværnationale producentorganisationer og sammenslutninger heraf. For at forhindre, at ordningen misbruges, bør producentorganisationerne generelt set ikke kunne ændre metoden til fastsættelse af referenceperioden, mens programmet løber.

(14)

Producentorganisationer kan have kapitalandele i datterselskaber, der bidrager til, at deres medlemmers produktion opnår større værditilvækst. Der bør fastlægges regler for beregning af værdien af en sådan afsat produktion. Disse datterselskaber bør have samme hovedaktiviteter som producentorganisationen.

(15)

For at sikre, at støtten anvendes korrekt, bør der fastlægges bestemmelser for forvaltningen af og bogføringen for driftsfonde og medlemmernes finansielle bidrag, der er så fleksible som muligt, på betingelse af, at alle producenter kan udnytte driftsfonden og deltage demokratisk i beslutningerne om, hvordan den skal anvendes.

(16)

Der bør fastlægges bestemmelser for omfanget og opbygningen af den nationale strategi for bæredygtige driftsprogrammer og for de nationale regler for miljøforanstaltninger. Målet bør være at optimere tildelingen af finansielle ressourcer og forbedre strategiens kvalitet. Der bør endvidere fastsættes bestemmelser med henblik på at undgå dobbeltfinansiering af de samme aktiviteter fra andre støtteordninger som f.eks. programmer for udvikling af landdistrikter eller fremstødsprogrammer.

(17)

Af finansielle grunde og af hensyn til retssikkerheden bør der udarbejdes lister over foranstaltninger og udgifter, der ikke kan omfattes, og en ikke-udtømmende liste over foranstaltninger, der kan omfattes af driftsprogrammer. Der bør fastlægges bestemmelser vedrørende støtteberettigede udgifter, anvendelsen af faste satser og satser for enhedsomkostninger samt investeringer. I artikel 33 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastlægges der en række mål for driftsprogrammer, herunder mål vedrørende produkter, der produceres i både frisk og forarbejdet form. For at sikre, at disse mål nås, er det hensigtsmæssigt at fastlægge betingelserne for, at aktioner i forbindelse med forarbejdning af frugter og grøntsager til forarbejdede frugter og grøntsager kan være støtteberettigede. Med hensyn til investeringer, der gennemføres på de enkelte bedrifter, bør der fastlægges bestemmelser vedrørende inddrivelse af restværdien i de tilfælde, hvor et medlem udtræder af producentorganisationen.

(18)

Selv om sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer er underlagt de samme regler som producentorganisationers driftsprogrammer, bør der gælde visse krav for tilsluttede producentorganisationer.

(19)

Der bør fastlægges procedurer for forelæggelse og godkendelse af driftsprogrammer, herunder frister, for at myndighederne kan foretage en passende evaluering af oplysningerne og de foranstaltninger og aktioner, der skal indgå i eller udelukkes fra programmerne. Da programmerne forvaltes på årsbasis, bør det fastsættes, at programmer, der ikke er godkendt inden en given dato, udsættes et år.

(20)

Der bør fastsættes en procedure for ændring af driftsprogrammer for efterfølgende år, så de kan tilpasses for at tage hensyn til eventuelle nye betingelser, som ikke kunne forudses, da de oprindeligt blev forelagt. Det bør også være muligt at ændre driftsfondens foranstaltninger og beløb i løbet af det år, et program gennemføres. For at sikre, at de overordnede formål fastholdes i de godkendte programmer, bør alle sådanne ændringer være underlagt visse begrænsninger og betingelser, der fastlægges af medlemsstaterne, og det bør være obligatorisk at give myndighederne meddelelse om ændringer.

(21)

For at undgå likviditetsproblemer bør producentorganisationerne kunne anvende en ordning med udbetaling af forskud, som der skal stilles sikkerhed for. Hvis et driftsprogram ophører, eller en anerkendelsen tilbagetrækkes, uanset om det er frivilligt eller obligatorisk, eller en producentorganisation opløses, skal det sikres, at de formål, der er betalt støtte til, er blevet nået, da den udbetalte støtte ellers bør tilbagebetales til Den Europæiske Garantifond for Landbruget.

(22)

Produktionen af frugt og grøntsager er uforudsigelig, og produkterne er fordærvelige. Selv ikke alt for store overskud på markedet kan medføre væsentlige forstyrrelser. Derfor bør der fastlægges regler for omfanget og anvendelsen af krisestyrings- og kriseforebyggelsesforanstaltninger i forbindelse med de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013. Disse regler bør så vidt muligt sikre fleksibilitet og hurtig indgriben i krisesituationer og bør derfor give medlemsstaterne og producentorganisationerne mulighed for selv at træffe de relevante beslutninger. Disse regler bør dog sikre, at den finansielle støtte fra EU ikke misbruges, og bør derfor fastsætte de nødvendige begrænsninger for anvendelsen af visse foranstaltninger, herunder på det finansielle område. De skal også sikre, at plantesundheds- og miljøkravene overholdes.

(23)

Der bør fastsættes regler for tilbagekøb fra markedet, hvor der tages hensyn til den pågældende foranstaltnings potentielle betydning. Der bør navnlig fastlægges regler om en ordning for øget støtte til tilbagekøbte frugter og grøntsager, som velgørende organisationer og andre foretagender og institutioner uddeler gratis som humanitær hjælp. For at lette den gratis uddeling bør velgørende organisationer og institutioner have mulighed for at anmode om et symbolsk bidrag fra de endelige modtagere af tilbagekøbte produkter. Der bør desuden fastlægges lofter over støtte til tilbagekøb for at sikre, at tilbagekøb ikke bliver en permanent alternativ afsætningsmulighed for produkterne, frem for at de bringes i omsætning på markedet. I den sammenhæng er det hensigtsmæssigt fortsat at anvende fælles støtteniveauer for hovedprodukterne. For andre produkter, hvor erfaringen endnu ikke har vist, at der er risiko for overdrevne tilbagekøb, er det hensigtsmæssigt at fastsætte maksimale støtteniveauer som en procentdel af gennemsnittet af noteringerne i hver medlemsstat. Af samme årsager bør der dog under alle omstændigheder fastsættes en kvantitativ grænse for tilbagekøb pr. produkt pr. producentorganisation.

(24)

I lyset af de erfaringer, der er gjort, bør bestemmelserne om grøn høst og undladt høst udbygges yderligere. Bestemmelserne om støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde og genplantning af frugtplantager efter en obligatorisk rydning bør forenkles.

(25)

Der bør fastsættes regler for den nationale finansielle støtte, som medlemsstaterne kan yde i områder af EU, hvor producenternes organisationsgrad er særlig lav, herunder regler om, hvordan organisationsgraden beregnes og en lav organisationsgrad bekræftes. Disse regler bør afspejle de nugældende regler.

(26)

Støtte til producentsammenslutninger indgår nu som en del af politikken for udvikling af landdistrikter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (5), men reglerne om meddelelser om producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, som er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne i støtteordningen, bør opretholdes i nærværende forordning.

(27)

Der bør fastlægges bestemmelser om de meddelelser, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, deres art, hvilket format de skal have, og hvordan de skal sendes. Disse bestemmelser bør omfatte meddelelser fra producenter og producentorganisationer til medlemsstaterne og fra medlemsstaterne til Kommissionen. Ud fra erfaringerne vedrørende de registrerede data er der mulighed for visse forenklinger vedrørende antallet og hyppigheden af de data, der kræves.

(28)

Det bør fastsættes, at såvel producentorganisationer som medlemsstater skal foretage passende overvågning og evaluering af igangværende programmer og ordninger for at vurdere, hvor effektive de er. Det er muligt at reducere antallet af de nuværende krav og deres detaljeringsgrad, uden at det berører kvaliteten af vurderingen.

(29)

Der bør fastlægges bestemmelser om passende administrative sanktioner, der skal anvendes, hvis der konstateres uregelmæssigheder. Disse foranstaltninger bør omfatte både specifikke kontrolforanstaltninger og administrative sanktioner på EU-niveau og supplerende nationale kontrolforanstaltninger og administrative sanktioner.

(30)

Der bør vedtages proceduremæssige bestemmelser for, hvornår regler, der er fastsat af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren, kan udvides til at gælde for alle aktører inden for et bestemt økonomisk område. Hvad angår produkter, der sælges på træ eller busk, bør det præciseres, hvilke regler der skal udvides til at gælde for henholdsvis producenter og købere.

(31)

Der bør fastlægges regler for indgangsprisordningen for frugt og grøntsager. Da de fleste letfordærvelige frugter og grøntsager leveres i konsignation, er det særligt vanskeligt at bestemme deres værdi. Det bør fastsættes, hvilke metoder der skal anvendes til beregning af den indgangspris, som skal danne grundlag for tariferingen af de importerede produkter i den fælles toldtarif. For at sikre, at ordningen anvendes korrekt, bør der også være regler for sikkerhedsstillelse under visse omstændigheder.

(32)

Der skal fastlægges bestemmelser vedrørende indberetning af priser og mængder af importerede produkter for at sikre, at de nødvendige oplysninger er Kommissionen i hænde rettidigt og på en sammenhængende måde. Der skal fastlægges bestemmelser om anmeldelse af tilfælde af force majeure, således at følgerne af sådanne situationer kan afhjælpes.

(33)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør de bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, der erstattes ved denne delegerede forordning og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 (6), udgå. Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 om handelsnormer bør opretholdes, indtil de erstattes. Bestemmelserne om producentsammenslutninger, der er oprettet direkte i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, bør bevares, mens visse andre artikler, der indirekte vedrører dem, fortsat bør anvendes indtil gennemførelsen af deres anerkendelsesplan og deres anerkendelse som producentorganisation er afsluttet.

(34)

Der bør fastlægges overgangsbestemmelser for at sikre en gnidningsløs overgang fra de tidligere krav til de nye. Producentorganisationerne bør have mulighed for at afslutte de igangværende driftsprogrammer under de tidligere regler.

(35)

Denne forordning træder i kraft på og anvendes fra syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning supplerer forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i) og j), i nævnte forordning, med undtagelse af handelsnormer, og supplerer forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de sanktioner, der skal anvendes inden for disse sektorer.

Afsnit II i denne forordning gælder dog kun for de produkter fra frugt- og grøntsagssektoren, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og sådanne produkter, der er bestemt til forarbejdning.

AFSNIT II

PRODUCENTORGANISATIONER

KAPITEL I

Krav og anerkendelse

Afdeling 1

Definitioner

Artikel 2

Definitioner

I dette afsnit forstås ved:

a)   »producent«: en landbruger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (7), der producerer frugt og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og sådanne produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning

b)   »tilsluttet producent«: en producent eller en af producenter oprettet juridisk enhed, der er medlem af en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer

c)   »datterselskab«: en virksomhed, som en eller flere producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer har en kapitalandel i eller har tilført egenkapital til, og som bidrager til at nå målene for de pågældende organisationer eller sammenslutninger

d)   »tværnational producentorganisation«: en organisation, hvor mindst en af producenternes bedrifter ligger i en anden medlemsstat end den, hvor producentorganisationen har sit hovedsæde

e)   »tværnational sammenslutning af producentorganisationer«: en sammenslutning af producentorganisationer, hvor mindst en af de tilsluttede producentorganisationer har sit hovedsæde i en anden medlemsstat end den, hvor sammenslutningen har sit hovedsæde

f)   »foranstaltning«:

i)

aktioner med sigte på at planlægge produktionen, herunder investeringer i fysiske aktiver

ii)

aktioner med sigte på at forbedre eller opretholde kvaliteten for både friske og forarbejdede produkter, herunder investeringer i fysiske aktiver

iii)

aktioner med sigte på at øge den kommercielle værdi af produkter og forbedre afsætningen, herunder investeringer i fysiske aktiver, samt fremstød for både friske og forarbejdede produkter og andre kommunikationsaktiviteter end de fremstøds- og kommunikationsaktiviteter, der henhører under nr. vi)

iv)

aktioner inden for forskning og forsøgsproduktion, herunder investeringer i fysiske aktiver

v)

aktioner inden for uddannelse og udveksling af bedste praksis, der ikke henhører under nr. vi), og aktioner med sigte på at fremme adgangen til rådgivningstjenester og teknisk bistand

vi)

en af de kriseforebyggelses- og krisestyringsaktioner, der er anført i artikel 33, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013

vii)

miljøforanstaltninger, jf. artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder investeringer i fysiske aktiver

viii)

andre aktioner, herunder investeringer i fysiske aktiver, undtagen aktioner, der henhører under nr. i) til vii), som opfylder et eller flere af de mål, der er omhandlet eller anført i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013

g)   »aktion«: en specifik aktivitet eller et specifikt instrument, der sigter mod at bidrage til at nå et eller flere af de mål, der er omhandlet eller anført i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013

h)   »investeringer i fysiske aktiver«: erhvervelse af materielle aktiver, der sigter mod at bidrage til at nå et eller flere af de mål, der er omhandlet eller anført i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013;

i)   »biprodukt«: et produkt, der fremkommer ved tilberedning af et frugt- eller grøntsagsprodukt, og som har en positiv økonomisk værdi, men ikke er det tilsigtede hovedprodukt

j)   »tilberedning«: klargøring såsom vask, udskæring, skrælning, afpudsning og tørring af frugt og grøntsager, uden at de omdannes til forarbejdede frugter og grøntsager

k)   »foranstaltninger, der gennemføres af en branche«: jf. artikel 34, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013: aktiviteter med henblik på at nå et eller flere af de mål, der er anført i artikel 157, stk. 1, litra c), i nævnte forordning, og som er godkendt af medlemsstaten og forvaltes i fællesskab af en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer og mindst én anden aktør i fødevareforarbejdnings- og/eller distributionskæden

l)   »udgangsindikator«: enhver indikator, som afspejler en tilstand eller en tendens, der er fremherskende ved en programmeringsperiodes start, og som kan give nyttige oplysninger:

i)

ved analysen af udgangssituationen med henblik på at fastlægge en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer eller et driftsprogram

ii)

som en reference, som en national strategis eller et driftsprograms resultater og virkninger kan vurderes i forhold til eller

iii)

ved fortolkning af en national strategis eller et driftsprograms resultater og virkninger

m)   »specifikke omkostninger«: ekstraomkostninger beregnet som forskellen mellem traditionelle omkostninger og faktiske omkostninger og indkomsttab som følge af en foranstaltning, med undtagelse af yderligere indtægter og omkostningsbesparelser.

Afdeling 2

Kriterier for anerkendelse og andre krav

Artikel 3

Producentorganisationers retlige status

Medlemsstaterne definerer, hvilke juridiske enheder der kan ansøge om anerkendelse i henhold til artikel 154 i forordning (EU) nr. 1308/2013, på baggrund af deres nationale juridiske og administrative strukturer. Hvis det er relevant, fastlægger de også bestemmelser for klart definerede dele af juridiske enheder, der ansøger om anerkendelse i henhold til nævnte artikel. Medlemsstaterne kan vedtage supplerende regler for anerkendelse af producentorganisationer og for juridiske enheder, der kan ansøge om anerkendelse som producentorganisationer.

Artikel 4

Omfattede produkter

1.   Medlemsstaterne anerkender producentorganisationer for et produkt eller en gruppe af produkter, som er specificeret i ansøgningen om anerkendelse.

2.   Medlemsstaterne anerkender producentorganisationer for et produkt eller en gruppe af produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, hvis producentorganisationerne kan sikre, at de pågældende produkter leveres til forarbejdning, hvad enten det sker på grundlag af leveringskontrakter eller på anden vis.

Artikel 5

Mindsteantal medlemmer

I henhold til artikel 154, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne fastlægge et mindsteantal medlemmer.

Ved fastlæggelsen af mindsteantallet af medlemmer for en producentorganisation kan medlemsstaterne, hvis en ansøger om anerkendelse helt eller delvis består af medlemmer, der selv er juridiske enheder eller klart definerede dele af juridiske enheder bestående af producenter, bestemme, at mindsteantallet af producenter kan beregnes på grundlag af antallet af producenter, der er tilsluttet hver af de juridiske enheder eller klart definerede dele af juridiske enheder.

Artikel 6

Minimumsperiode for medlemskab

1.   En producent skal være tilsluttet en producentorganisation i mindst et år.

2.   Opsiges medlemskabet, skal det meddeles producentorganisationen skriftligt. Medlemsstaterne fastlægger opsigelsesperioden på højst seks måneder og bestemmer, på hvilken dato udtrædelsen træder i kraft.

Artikel 7

Producentorganisationernes strukturer og aktiviteter

Medlemsstaterne kontrollerer, at producentorganisationerne råder over det personale, den infrastruktur og det udstyr, der er påkrævet for at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 152, 154 og 160 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og for at varetage deres hovedopgaver, bl.a. med hensyn til:

a)

kendskab til medlemmernes produktion

b)

tekniske faciliteter til indsamling, sortering, oplagring og emballering af medlemmernes produktion

c)

afsætning af medlemmernes produktion

d)

forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning og

e)

centralt omkostningsbaseret regnskabssystem og faktureringssystem i henhold til national ret.

Artikel 8

Værdi eller mængde af salgbar produktion

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 154, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 beregnes værdien eller mængden af salgbar produktion på samme grundlag som værdien af den afsatte produktion, jf. denne forordnings artikel 22 og 23.

2.   Hvis de historiske data om et medlems afsatte produktion med henblik på anvendelsen af stk. 1 ikke er tilstrækkelige, svarer værdien af den salgbare produktion til den faktiske værdi af den afsatte produktion i en periode på 12 på hinanden følgende måneder. Disse 12 måneder skal ligge inden for de tre år, der går forud for det år, hvor ansøgningen om anerkendelse er indsendt.

Artikel 9

Den afsatte produktions mindsteværdi

Med henblik på anvendelsen af artikel 154, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne foruden et mindsteantal medlemmer fastlægge en mindsteværdi for den afsatte produktion for producentorganisationer, som gennemfører et driftsprogram.

Artikel 10

Tilvejebringelse af tekniske faciliteter

Med henblik på anvendelsen af artikel 154, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 7, litra b), i nærværende forordning anses en producentorganisation, der er anerkendt for et produkt, hvortil der kræves tekniske faciliteter, for at opfylde sin forpligtelse i så henseende, såfremt den sørger for tilstrækkelige tekniske faciliteter, enten selv eller via sine medlemmer, via datterselskaber eller via en sammenslutning af producentorganisationer, som den er medlem af, eller ved udlicitering.

Artikel 11

Producentorganisationernes hovedaktivitet

1.   En producentorganisations hovedaktivitet er at koncentrere udbud og afsætning af medlemmernes produkter, som den er anerkendt for.

Afsætning som omhandlet i første afsnit skal udføres af producentorganisationen eller ved udlicitering under producentorganisationens kontrol, jf. artikel 13. Afsætning omfatter bl.a. beslutningen om, hvilket produkt der skal sælges, hvordan salget skal finde sted, og, medmindre salget sker ved auktion, forhandlingerne om dets mængde og pris.

Producentorganisationerne opbevarer dokumentation, herunder regnskabsdokumenter, i mindst fem år, der påviser, at producentorganisationen har koncentreret udbud og afsætning af de af medlemmernes produkter, som den er anerkendt for.

2.   En producentorganisation kan sælge produkter fra producenter, der ikke er medlemmer af en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer, hvis den er anerkendt for disse produkter, og forudsat at denne aktivitets økonomiske værdi er lavere end dens afsatte produktions værdi beregnet i henhold til artikel 22.

3.   Afsætning af frugt og grøntsager, der er købt direkte fra en anden producentorganisation, og af produkter, som producentorganisationen ikke er anerkendt for, anses ikke for at udgøre en del af producentorganisationens aktiviteter.

4.   Anvendes artikel 22, stk. 8, finder nærværende artikels stk. 2 tilsvarende anvendelse på de berørte datterselskaber.

Artikel 12

Afsætning af produktionen uden om producentorganisationen

1.   Hvis producentorganisationen tillader det, og hvis det er i overensstemmelse med de af medlemsstaten og producentorganisationen fastsatte vilkår og betingelser, kan de tilsluttede producenter:

a)

sælge produkter direkte eller uden for deres bedrifter til forbrugerne til deres personlige brug

b)

selv eller gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation, afsætte produkter, som udgør en beskeden mængde i forhold til den produktionsmængde, der kan afsættes gennem deres egen producentorganisation af det pågældende produkt

c)

selv eller gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen organisation, afsætte produkter, som på grund af deres kendetegn ikke normalt hører med til deres egen producentorganisations forretningsmæssige aktiviteter.

2.   Den procentdel af en tilsluttet producents produktion, som afsættes uden om producentorganisationen, må ikke overstige 25 % målt i mængde eller værdi. Medlemsstaterne kan dog fastsætte en lavere procentdel. Medlemsstaterne kan dog forhøje denne procentdel op til 40 %, hvis der er tale om produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (8), eller hvis de tilsluttede producenter afsætter deres produktion gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation.

Artikel 13

Udlicitering

1.   De aktiviteter, som en medlemsstat kan tillade udliciteret i henhold til artikel 155 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal have at gøre med de formål, der er anført i artikel 152, stk. 1, litra c), i samme forordning, og kan bl.a. omfatte indsamling, oplagring, emballering og afsætning af producentorganisationens medlemmers produkter.

2.   En producentorganisation, der udliciterer en aktivitet, indgår en skriftlig forretningsmæssig ordning i form af en kontrakt, aftale eller protokol med en anden enhed, herunder en eller flere medlemmer eller et datterselskab, med henblik på at udføre den pågældende aktivitet. Producentorganisationen forbliver ansvarlig for at sikre gennemførelsen af den udliciterede aktivitet og bevarer den overordnede kontrol med og overvågningen af den forretningsmæssige ordning om at udføre aktiviteten.

Imidlertid anses aktiviteten for at være varetaget af producentorganisationen, hvis den gennemføres af en sammenslutning af producentorganisationer eller et kooperativ, hvis medlemmer selv er kooperativer, såfremt producentorganisationen er medlem deraf, eller af et datterselskab, der opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8.

3.   Den overordnede kontrol og overvågning, jf. stk. 2, første afsnit, skal være effektiv og kræve, at kontrakten, aftale eller protokol om udlicitering:

a)

gør det muligt for producentorganisationen at udstede bindende instrukser, og omfatter bestemmelser, der sætter producentorganisationen i stand til at opsige kontrakten, aftalen eller protokollen, hvis tjenesteudbyderen ikke opfylder udliciteringskontraktens vilkår og betingelser

b)

fastsætter de nærmere vilkår og betingelser, herunder regelmæssige indberetningsforpligtelser og frister, der sætter producentorganisationen i stand til at udøve effektiv kontrol med de udliciterede aktiviteter.

Kontrakter, aftaler eller protokoller om udlicitering samt de rapporter, der er omhandlet i litra b) i første afsnit, skal opbevares af producentorganisationen i mindst 5 år med henblik på efterfølgende kontrol og være tilgængelig for alle medlemmer efter anmodning.

Artikel 14

Tværnationale producentorganisationer

1.   Hovedsædet for en tværnational producentorganisation skal være placeret i den medlemsstat, hvor organisationen tegner sig for hovedparten af den afsatte produktions værdi beregnet i overensstemmelse med artikel 22 og 23.

Alternativt kan hovedsædet være placeret i den medlemsstat, hvor flertallet af de tilsluttede producenter befinder sig, hvis de berørte medlemsstater er enige herom.

2.   Hvis den tværnationale producentorganisation gennemfører et driftsprogram, og hvis hovedparten af værdien af den afsatte produktion på tidspunktet for ansøgningen om et nyt driftsprogram er opnået i en anden medlemsstat eller hvis flertallet af de tilsluttede producenter befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor den tværnationale producentorganisation har sit hovedsæde, opretholdes hovedsædet i den nuværende medlemsstat indtil afslutningen af gennemførelsen af det nye driftsprogram.

Hvis det ved afslutningen af gennemførelsen af det pågældende nye driftsprogram er således, at hovedparten af den afsatte produktions værdi stadig er opnået i en anden medlemsstat eller at flertallet af organisationens medlemmer fortsat befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor det hovedsædet er placeret, skal hovedsædet overføres til den pågældende anden medlemsstat, medmindre de berørte medlemsstater er enige om, at hovedsædets placering ikke skal ændres.

3.   Den medlemsstat, hvor den tværnationale producentorganisation har sit hovedsæde, er ansvarlig for:

a)

at anerkende den tværnationale producentorganisation

b)

at godkende den tværnationale producentorganisations driftsprogram

c)

at etablere det nødvendige administrative samarbejde med de andre medlemsstater, hvor der er medlemmer, med hensyn til at overholde betingelserne for anerkendelse og ordningen vedrørende kontrol og administrative sanktioner. De andre medlemsstater yder rettidigt al nødvendig bistand til den medlemsstat, hvor hovedsædet er placeret, og

d)

efter anmodning fra en medlemsstat, hvor der er medlemmer, at forelægge al relevant dokumentation, herunder gældende lovgivning, der skal oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat.

Artikel 15

Sammenlægninger af producentorganisationer

1.   Hvis producentorganisationer sammenlægges, påtager den producentsammenslutning, der er resultatet af sammenlægningen, sig rettighederne og forpligtelserne for de enkelte producentorganisationer, som er blevet sammenlagt. Medlemsstaten sikrer, at den nye producentorganisation opfylder alle anerkendelseskriterierne og tildeler den et nyt nummer med henblik på entydigt identifikationssystem som omhandlet i artikel 22 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Den producentorganisation, der oprettes som følge af sammenlægningen, kan enten gennemføre separate programmer sideløbende indtil den 1. januar året efter sammenlægningen eller sammenlægge driftsprogrammerne fra sammenlægningstidspunktet.

Artikel 34 denne forordning finder anvendelse på driftsprogrammer, der er lagt sammen.

2.   Medlemsstaterne kan uanset stk. 1, andet afsnit, på grundlag af en velbegrundet anmodning tillade, at driftsprogrammer videreføres sideløbende indtil deres normale udløb.

Artikel 16

Medlemmer, der ikke er producenter

1.   Medlemsstaterne kan beslutte, på hvilke betingelser en fysisk eller juridisk person, der ikke er producent, kan accepteres som medlem af en producentorganisation.

2.   Ved fastsættelsen af de i stk. 1 omhandlede betingelser sørger medlemsstaterne især for, at artikel 153, stk. 2, litra c), og artikel 159, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1308/2013 overholdes.

3.   De i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer må ikke:

a)

tages i betragtning i forbindelse med anerkendelseskriterierne

b)

have direkte fordel af foranstaltninger, der finansieres af EU.

Medlemsstaterne kan under overholdelse af de i stk. 1 omhandlede betingelser begrænse fysiske og juridiske personers ret til at stemme om beslutninger om driftsfonden eller afskære dem herfra.

Artikel 17

Demokratisk kontrol med producentorganisationerne

1.   Hvis en producentorganisation har en retlig struktur, som kræver demokratisk ansvarlighed i henhold til gældende national lovgivning, anses den for at opfylde dette krav med henblik på denne forordning, medmindre den pågældende medlemsstat træffer anden beslutning.

2.   For producentorganisationer, der ikke er omfattet af stk. 1, fastsætter medlemsstaterne en maksimal procentdel af stemmerettigheder og aktier eller kapitalandele, som fysiske og juridiske personer må have i en producentorganisation. Den maksimale procentdel af stemmerettigheder og aktier eller kapitalandele skal være på under 50 % af det samlede antal stemmerettigheder og mindre end 50 % af aktierne eller kapitalandelene.

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne fastsætte en højere øvre procentdel af aktier eller kapitalandele, som en juridisk person må have i en producentorganisation, under forudsætning af, at der træffes foranstaltninger for at sikre, at der under alle omstændigheder ikke forekommer magtmisbrug fra disse juridiske personers side.

Hvis producentorganisationen gennemfører et driftsprogram den 17. maj 2014, finder den af medlemsstaten fastsatte maksimale procentdel af aktier eller kapitalandele, jf. første afsnit, som undtagelse til første afsnit dog først anvendelse efter det pågældende driftsprograms afslutning.

3.   Medlemsstaternes myndigheder skal på grundlag af en risikoanalyse foretage kontrol af stemmerettigheder og kapitalandele. Hvis medlemmerne af producentorganisationen selv er juridiske personer, skal kontrollen omfatte identiteten af de fysiske eller juridiske personer, som besidder aktier eller kapitalandele hos medlemmerne.

4.   Hvis producentorganisationen er en klart defineret del af en juridisk person, kan medlemsstaterne vedtage foranstaltninger for at begrænse den pågældende juridiske persons beføjelser til at ændre, godkende eller afvise producentorganisationens beslutninger eller afskære den fra disse beføjelser.

Afdeling 3

Sammenslutninger af producentorganisationer

Artikel 18

Regler for producentorganisationer, der også gælder for sammenslutninger af producentorganisationer

Artikel 3, artikel 6, artikel 11, stk. 3, og artikel 13, 15 og 17 finder tilsvarende anvendelse på sammenslutninger af producentorganisationer. Hvis sammenslutningen af producentorganisationer sælger sine tilsluttede producentorganisationers produkter, finder artikel 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Artikel 19

Anerkendelse af sammenslutninger af producentorganisationer

1.   Medlemsstaterne kan kun anerkende sammenslutninger af producentorganisationer i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til aktiviteter vedrørende det produkt eller den gruppe af produkter, som er anført i ansøgningen om anerkendelse, hvis sammenslutningen af producentorganisationer er i stand til effektivt at varetage de pågældende aktiviteter.

2.   En sammenslutning af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan varetage alle en producentorganisations aktiviteter eller funktioner, også selv om afsætningen af de pågældende produkter fortsat varetages af dens medlemmer.

3.   En producentorganisation kan for et bestemt produkt eller en bestemt gruppe af produkter og aktiviteter, kun være medlem af en enkelt sammenslutning af producentorganisationer, som gennemfører et driftsprogram.

4.   Medlemsstaterne kan vedtage supplerende regler for anerkendelse af sammenslutninger af producentorganisationer.

Artikel 20

Medlemmer af sammenslutninger af producentorganisationer, der ikke selv er producentorganisationer

1.   Medlemsstaterne kan beslutte, på hvilke betingelser andre fysiske eller juridiske personer end en anerkendt producentorganisation kan være medlem af en sammenslutning af producentorganisationer.

2.   Medlemmer af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer, der ikke selv er anerkendte producentorganisationer, må ikke:

a)

tages i betragtning i forbindelse med anerkendelseskriterierne

b)

have direkte fordel af foranstaltninger, der finansieres af EU.

Medlemsstaterne kan give disse medlemmer ret til at stemme om beslutninger om driftsprogrammer eller begrænse deres stemmeret eller afskære dem herfra.

Artikel 21

Tværnational sammenslutning af producentorganisationer

1.   Hovedsædet for en tværnational sammenslutning af producentorganisationer skal være etableret i den medlemsstat, hvor de tilsluttede producentorganisationer tegner sig for hovedparten af den afsatte produktions værdi.

Alternativt kan hovedsædet være etableret i den medlemsstat, hvor flertallet af de tilsluttede producentorganisationer befinder sig, hvis de berørte medlemsstater er enige herom.

2.   Hvis den tværnationale sammenslutning af producentorganisationer gennemfører et driftsprogram, og hvis hovedparten af værdien af den afsatte produktion på tidspunktet for ansøgningen om et nyt driftsprogram er opnået i en anden medlemsstat eller hvis flertallet af de tilsluttede producentorganisationer befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor den tværnationale sammenslutning har sit hovedsæde, opretholdes hovedsædet i den nuværende medlemsstat indtil afslutningen af gennemførelsen af det nye driftsprogram.

Hvis det ved afslutningen af gennemførelsen af det pågældende nye driftsprogram er således, at hovedparten af den afsatte produktions værdi stadig er opnået i en anden medlemsstat eller at flertallet af de tilsluttede producentorganisationer fortsat befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor det hovedsædet er placeret, skal hovedsædet overføres til den pågældende anden medlemsstat, medmindre de berørte medlemsstater er enige om, at hovedsædets placering ikke skal ændres.

3.   Den medlemsstat, hvor den tværnationale sammenslutning af producentorganisationer har sit hovedsæde, er ansvarlig for:

a)

at anerkende sammenslutningen

b)

eventuelt at godkende den tværnationale sammenslutnings driftsprogram

c)

at etablere det nødvendige administrative samarbejde med de andre medlemsstater, hvor der er tilsluttede producentorganisationer, med hensyn til overholdelse af betingelserne for anerkendelse, de tilsluttede producentorganisationers gennemførelse af driftsprogrammet og ordningen vedrørende kontrol og administrative sanktioner. De andre medlemsstater yder al nødvendig bistand til den medlemsstat, hvor hovedsædet er placeret, og

d)

efter anmodning fra en medlemsstat, hvor der er medlemmer, at forelægge al relevant dokumentation, herunder gældende lovgivning, der skal oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat.

KAPITEL II

Driftsfonde og driftsprogrammer

Afdeling 1

Den afsatte produktions værdi

Artikel 22

Beregningsgrundlag

1.   For en producentorganisation beregnes den afsatte produktions værdi på grundlag af producentorganisationens egen og de tilsluttede producenters produktion, og den omfatter kun de frugter og grøntsager, som producentorganisationen er anerkendt for. Den afsatte produktions værdi kan omfatte frugt og grøntsager, der ikke skal overholde handelsnormerne, hvis disse normer ikke gælder.

For en sammenslutning af producentorganisationer beregnes den afsatte produktions værdi på grundlag af den produktion, der afsættes af sammenslutningen af producentorganisationen selv og af de tilsluttede producentorganisationer, og den omfatter kun de frugter og grøntsager, som sammenslutningen af producentorganisationer er anerkendt for. Ved denne beregning skal der undgås dobbelttælling.

2.   Den afsatte produktions værdi må ikke omfatte værdien af forarbejdede frugter og grøntsager eller andre produkter, der ikke hører til frugt- og grøntsagssektoren.

Har en producentorganisation, en sammenslutning af producentorganisationer eller deres tilsluttede producenter eller datterselskaber, der opfylder kravet om 90 %, jf. denne artikels stk. 8, enten selv eller ved udlicitering forarbejdet frugt og grøntsager bestemt til forarbejdning til de forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter, der er anført i del X i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013, eller ethvert andet forarbejdet produkt, der er omhandlet i denne artikel og yderligere beskrevet i bilag I til nærværende forordning, beregnes den afsatte produktions værdi som en fast procentsats, der anvendes på af disse forarbejdede produkters fakturerede værdi. Den faste sats er:

a)

53 % for frugtsaft

b)

73 % for koncentreret saft

c)

77 % for tomatkoncentrat

d)

62 % for frosne frugter og grøntsager

e)

48 % for frugt- og grøntsagskonserves

f)

70 % for svampekonserves af slægten Agaricus

g)

81 % for frugt, foreløbigt konserveret i saltlage

h)

81 % for tørret frugt

i)

27 % for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen dem, der er omhandlet i litra a)-h)

j)

12 % for forarbejdede aromatiske krydderurter

k)

41 % for paprikapulver.

3.   Medlemsstaterne kan tillade producentorganisationerne at medregne biprodukternes værdi i den afsatte produktions værdi.

4.   I den afsatte produktions værdi medregnes værdien af tilbagekøb fra markedet, der er afsat som foreskrevet i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Værdien beregnes på grundlag af gennemsnitsprisen for de produkter, som producentorganisationen har afsat i den pågældende periode.

5.   Kun producentorganisationens og de tilsluttede producenters produktion, som afsættes af producentorganisationen, medregnes i den afsatte produktions værdi. Har en producentorganisations tilsluttede producenter en produktion, der afsættes af en anden producentorganisation, som deres egen organisation har udpeget, medregnes denne produktion i værdien af den anden producentorganisations afsatte produktion. Der skal undgås dobbelttælling.

6.   Medmindre stk. 8 finder anvendelse, faktureres den afsatte produktion af frugt og grøntsager »ab producentorganisation« som et klargjort og emballeret produkt, der er anført i del IX i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013, eksklusive:

a)

moms

b)

omkostninger ved intern transport for producentorganisationen, hvis afstanden mellem producentorganisationens opsamlings- eller emballeringscentral og producentorganisationens distributionssted er større end 300 km.

7.   Den afsatte produktions værdi kan også beregnes »ab sammenslutning af producentorganisationer« på samme måde som i stk. 6.

8.   Den afsatte produktions værdi kan også beregnes »ab datterselskab« på samme måde som i stk. 6, hvis mindst 90 % af datterselskabets aktier eller kapital ejes:

a)

af en eller flere producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer eller

b)

med forbehold af medlemsstatens godkendelse af tilsluttede producenter i producentorganisationerne eller af sammenslutningerne af producentorganisationer, hvis dette bidrager til at opfylde målene i artikel 152, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

9.   Ved udlicitering beregnes den afsatte produktions værdi »ab producentorganisation«, og den omfatter den økonomiske merværdi, som den aktivitet, som producentorganisationen udliciterer til sine medlemmer, tredjemand eller et andet datterselskab end det, der er nævnt i stk. 8, repræsenterer.

10.   Hvis produktionen falder som følge af en naturkatastrofe, vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb, kan en eventuel forsikringserstatning, der i den forbindelse modtages i henhold til høstforsikringsforanstaltninger, jf. afdeling 7 i kapitel III, eller tilsvarende aktioner, der forvaltes af producentorganisationen, medregnes i den afsatte produktions værdi.

Artikel 23

Referenceperiode og loft for finansiel støtte fra EU

1.   Medlemsstaterne fastlægger for hver producentorganisation en 12-måneders referenceperiode, der tidligst begynder den 1. januar tre år før det år, som der anmodes om støtte for, og slutter senest den 31. december året før det år, som der anmodes om støtte for.

Den pågældende 12-måneders referenceperiode skal være den berørte producentorganisations regnskabsperiode.

Metoden til fastsættelse af referenceperioden må ikke ændres i løbet af et driftsprograms løbetid, medmindre særlige forhold berettiger hertil.

2.   Loftet over den finansielle støtte fra EU, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, beregnes hvert år på grundlag af værdien af den afsatte produktionsmængde i referenceperioden fra de producenter, der er medlemmer af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer, den 1. januar i det år, der ansøges om støtte for.

3.   Som et alternativ til metoden i stk. 2 for producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer, der ikke er tværnationale, kan medlemsstaterne beslutte at anvende den faktiske værdi af den afsatte produktionsmængde i den pågældende referenceperiode fra den producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer, der er tale om. I så fald gælder reglen for samtlige de producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, der ikke er tværnationale, i den pågældende medlemsstat.

4.   Er et produkts værdi faldet med mindst 35 % af årsager, som producentorganisationen hverken kan kontrollere eller holdes ansvarlig for, anses værdien af den afsatte produktion af dette produkt for at udgøre 65 % af dens værdi i den foregående referenceperiode.

Producentorganisationen begrunder de årsager, der er nævnt i første afsnit, over for medlemsstatens ansvarlige myndighed.

Dette stykke finder også anvendelse ved fastlæggelsen af, om kravet om den afsatte produktions mindsteværdi, jf. artikel 9, er overholdt.

5.   Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige historiske data om den afsatte produktion for nyligt anerkendte producentorganisationer med henblik på anvendelsen af stk. 1, er den afsatte produktions værdi lig med værdien af den salgbare produktion, som producentorganisationen har oplyst med henblik på anerkendelse.

Artikel 24

Regnskaber

Medlemsstaterne sikrer, at producentorganisationerne opfylder de nationale standarder for omkostningsbaserede regnskabssystemer, der giver uafhængige revisorer mulighed for hurtigt at identificere, kontrollere og godkende deres udgifter og indtægter.

Afdeling 2

Driftsfonde

Artikel 25

Finansiering af driftsfonde

1.   Medlemmernes finansielle bidrag til driftsfonden, jf. artikel 32, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013, fastsættes af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer.

2.   Alle tilsluttede producenter eller medlemsorganisationer skal kunne udnytte driftsfonden og deltage demokratisk i beslutninger om anvendelsen af driftsfonden for producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer og om de finansielle bidrag til driftsfonden.

3.   Vedtægterne for en producentorganisation eller for en sammenslutning af producentorganisationer skal pålægge medlemmerne at betale de finansielle bidrag i overensstemmelse med de pågældende vedtægter med henblik på oprettelse af og tilførsel af kapital til en driftsfond som omhandlet i artikel 32 forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 26

Meddelelse af anslået beløb

1.   Producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer meddeler senest den 15. september den medlemsstat, der har anerkendt dem, størrelsesordenen af den anslåede finansielle støtte fra EU og af det anslåede bidrag fra medlemmerne og producentorganisationen eller sammenslutningen selv til driftsfondene for det følgende år, sammen med driftsprogrammerne eller eventuelle anmodninger om godkendelse af ændringer af et eksisterende driftsprogram.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte en senere dato end den 15. september.

2.   Driftsfondenes anslåede størrelse beregnes på grundlag af driftsprogrammerne og den afsatte produktions værdi. Beregningen opdeles på udgifter til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger samt andre foranstaltninger.

Afdeling 3

Driftsprogrammer

Artikel 27

National strategi

1.   Den nationale strategi, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder de nationale regler, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, i nævnte forordning fastsættes forud for den årlige indsendelse af udkast til driftsprogrammer. De nationale regler indarbejdes i den nationale strategi, efter at de er fremsendt til Kommissionen og eventuelt ændret i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Den nationale strategi kan opdeles i regionale elementer.

2.   Foruden de elementer, der er anført i artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal den nationale strategi også omfatte alle de beslutninger og bestemmelser, som er truffet af medlemsstaten i medfør af artiklerne 152 til 165 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.   I forbindelse med udformningen af den nationale strategi skal der på medlemsstatens ansvar foretages en analyse af udgangssituationen.

Deri skal der foretages en identificering og vurdering af de prioriterede behov, de fastsatte mål, de forventede resultater og de kvantificerede mål i forhold til udgangssituationen.

Der skal også fastsættes instrumenter og aktioner til at nå disse mål.

4.   Medlemsstaterne overvåger og evaluerer den nationale strategi og dens gennemførelse ved hjælp af driftsprogrammerne.

Den nationale strategi kan ændres forud for den årlige indsendelse af udkast til driftsprogrammer.

5.   Medlemsstaterne fastsætter i den nationale strategi de maksimale procentsatser for, hvor stor en del af fonden der kan bruges på en enkelt foranstaltning eller aktionstype med henblik på at sikre en balance mellem de forskellige foranstaltninger.

Artikel 28

Nationale regler for miljøforanstaltninger

Medlemsstaterne skal udover at forelægge udkastet til nationale regler, jf. artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, underrette Kommissionen om eventuelle ændringer af de nationale regler, som er omfattet af proceduren i nævnte afsnit.

Kommissionen gør de nationale regler tilgængelige for andre medlemsstater på den måde, den finder passende.

Artikel 29

Supplerende medlemsstatsregler

Medlemsstaterne kan vedtage regler, der supplerer forordning (EU) nr. 1308/2013, nærværende forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, for så vidt angår foranstaltninger, aktioner eller udgifter, der er støtteberettigede i henhold til driftsprogrammerne.

Artikel 30

Forhold til udvikling af landdistrikter, statsstøtte og fremstødsprogrammer

1.   Hvis der inden for rammerne af medlemsstatens program eller programmer for udvikling af landdistrikter er ydet støtte til operationer, som er identiske med de aktioner, der kan være støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, skal medlemsstaten sikre, at en støttemodtager kun modtager støtte til en given aktion i henhold til én ordning.

Hvis en medlemsstat medtager sådanne operationer i sit program eller sine programmer for udvikling af landdistrikter, skal den sikre, at det i den nationale strategi er angivet, hvilke foranstaltninger, bestemmelser og kontroltiltag der skal iværksættes for at sikre, at der undgås dobbelt finansiering af samme aktion eller operation.

2.   Producentorganisationer, der har modtaget støtte i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller artikel 19 i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 (9), må ikke gennemføre et driftsprogram i samme periode.

3.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 34, stk. 1 og 3, samt artikel 35 i forordning (EU) nr. 1308/2013 må støtteniveauet for foranstaltninger, der er omfattet af nævnte forordning, hvis det er relevant, ikke overstige det niveau, der finder anvendelse på foranstaltningerne under programmet til udvikling af landdistrikter.

4.   Støtte til miljøaktioner, der er identiske med forpligtelser til miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug som omhandlet i henholdsvis artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal være begrænset til de maksimumbeløb, der er fastlagt i bilag II til nævnte forordning for betalinger til miljø- og klimavenligt landbrug eller til økologisk landbrug. Disse beløb kan i velbegrundede tilfælde forhøjes, så der tages hensyn til specifikke forhold, som skal begrundes i den nationale strategi og i producentorganisationernes driftsprogrammer.

5.   Stk. 4 gælder ikke for miljøaktioner, der ikke har direkte eller indirekte forbindelse til en bestemt parcel.

6.   Hvis producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer drager fordel af programmer for salgsfremstød, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 (10), skal medlemsstaterne sikre, at en støttemodtager kun modtager støtte til en given aktion i henhold til én ordning.

Artikel 31

Aktioner, der er støtteberettigede i henhold til driftsprogrammer

1.   Driftsprogrammer må ikke indeholde aktioner eller udgifter, der er anført på listen i bilag II. Bilag III indeholder en ikke-udtømmende liste over støtteberettigede aktioner.

2.   Støtteberettigede udgifter i forbindelse med driftsprogrammer skal begrænses til de faktisk afholdte udgifter. Medlemsstaterne kan dog fastsætte faste satser eller satser for enhedsomkostninger i følgende tilfælde:

a)

hvis de pågældende faste standardsatser eller satser for enhedsomkostninger er anført i bilag III

b)

for ekstra kilometerudgifter til ekstern transport sammenholdt med udgifterne til landevejstransport, ved brug af jernbane- eller skibstransport som en del af en miljøvenlig foranstaltning.

Desuden kan medlemsstaterne beslutte at anvende differentierede satser for enhedsomkostninger for at tage hensyn til specifikke regionale eller lokale forhold.

Medlemsstaterne revurderer de faste satser eller satserne for enhedsomkostninger mindst hvert femte år.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de relevante beregninger er korrekte og nøjagtige og fastlagt på forhånd på grundlag af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregning. Med henblik herpå skal medlemsstaterne:

a)

sikre, at et organ, som er funktionelt uafhængigt af de myndigheder, der er ansvarlige for programgennemførelsen, og som besidder den rigtige ekspertise, foretager beregningerne eller bekræfter, at beregningerne er korrekte og nøjagtige

b)

opbevare al dokumentation vedrørende fastlæggelsen af faste standardsatser eller satser for enhedsomkostninger og revurderingen deraf.

4.   For at en aktion kan være støtteberettiget, skal de produkter, som producentorganisationen er anerkendt for, udgøre mere end 50 % af værdien af de produkter, der er omfattet af den pågældende aktion. Desuden skal de pågældende produkter komme fra producentorganisationens medlemmer eller producenter, der er tilsluttet en anden producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer. Artikel 22 og 23 finder tilsvarende anvendelse på beregningen af værdien.

5.   Investeringer i fysiske aktiver indebærer følgende forpligtelser:

a)

de fysiske aktiver skal anvendes i overensstemmelse med det formål, de er bestemt til, og som er beskrevet i det godkendte driftsprogram, jf. dog stk. 4

b)

de erhvervede fysiske aktiver skal forblive som modtagerens ejendom og i dennes besiddelse indtil udløbet af den skattemæssige afskrivningsperiode for det fysiske aktiv eller i 10 år, alt efter hvilken periode der er kortest, jf. dog stk. 6, tredje og fjerde afsnit. Modtageren skal også sikre, at det fysiske aktiv vedligeholdes i denne periode. Hvis investeringen foretages på jord, der er lejet inden for rammerne af særlige nationale ejendomsregler, kan kravet om, at den skal være modtagerens ejendom, dog fraviges, forudsat at modtageren har været i besiddelse af investeringerne i mindst den periode, der kræves i første punktum i dette litra

c)

hvis producentorganisationen er ejeren, og medlemmet af producentorganisationen er indehaver af de fysiske aktiver, som investeringen vedrører, skal producentorganisationen have adgangsret til aktiverne, så længe den skattemæssige afskrivningsperiode varer.

Med henblik på første afsnit, litra b), kan medlemsstaterne dog bestemme, at der skal anvendes en anden periode end den skattemæssige afskrivningsperiode. En sådan periode skal angives og begrundes behørigt i deres nationale strategi og mindst omfatte den periode, der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (11).

6.   Investeringer, bl.a. i forbindelse med leasingkontrakter, kan finansieres via driftsfonden med et samlet beløb eller i lige store rater som godkendt i driftsprogrammet. Medlemsstaterne kan godkende ændringer af driftsprogrammet, således at der fastlægges en ny fordeling af raterne i behørigt begrundede tilfælde.

Hvis den skattemæssige afskrivningsperiode for en investering er længere end driftsprogrammets varighed, kan den overføres til et efterfølgende driftsprogram.

Såfremt investeringerne fornyes, skal restværdien af de investeringer, der fornyes:

a)

tilføres producentorganisationens driftsfond eller

b)

fratrækkes fornyelsesomkostningerne.

Hvis investeringen sælges før udløbet af den frist, der er anført i stk. 5, men ikke erstattes, skal EU's støtte til finansiering af investeringen inddrives og tilbagebetales til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i forhold til antallet af fulde år, der er tilbage indtil udløbet af afskrivningsperioden, jf. stk. 5, første afsnit, litra b).

7.   Der kan iværksættes aktioner, herunder investeringer, der bidrager til at nå driftsprogrammets mål, på individuelle bedrifter eller i bedriftslokaler tilhørende producenter, som er tilsluttet producentorganisationen, sammenslutningen af producentorganisationer eller datterselskaber, der opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8, også når aktionerne udliciteres til medlemmer af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer.

Hvis den tilsluttede producent forlader producentorganisationen, skal medlemsstaten sikre, at investeringen eller dens restværdi inddrives af producentorganisationen og i sidstnævnte tilfælde tilføres driftsfonden.

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne dog fastsætte, at producentorganisationen ikke skal kræve investeringen eller dens restværdi tilbagebetalt.

8.   Aktioner, herunder investeringer, i forbindelse med forarbejdning af frugter og grøntsager til forarbejdede frugter og grøntsager kan være støtteberettigede, hvis de pågældende aktioner og investeringer tager sigte på at nå de mål, der er anført i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder de mål, der er anført i artikel 160 i nævnte forordning, og forudsat at de figurerer i den nationale strategi, jf. artikel 36 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

9.   Investeringer i immaterielle aktiver kan være støtteberettigede, hvis de pågældende investeringer tager sigte på at nå de mål, der er anført i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder de mål, der er anført i artikel 160 i nævnte forordning, og forudsat at de figurerer i den nationale strategi, jf. artikel 36 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 32

Sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer

1.   Medlemsstaterne kan tillade, at medlemmer af sammenslutninger af producentorganisationer, der ikke er producentorganisationer, men som er medlemmer af disse sammenslutninger i henhold til artikel 20, finansierer de foranstaltninger, der iværksættes af sammenslutningen af producentorganisationer, i forhold til de tilsluttede producentorganisationers bidrag.

2.   Artikel 30, 31, 33 og 34 i denne forordning og artikel 4-7 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 finder tilsvarende anvendelse på sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer. Der kræves dog ikke balance mellem aktiviteterne, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, i de delprogrammer, som sammenslutninger af producentorganisationer har udarbejdet.

3.   Udgiftsloftet for kriseforebyggelse og -styring omhandlet i artikel 33, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 inden for rammerne af sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer beregnes for hver enkel producentorganisation, der er medlem.

Artikel 33

Beslutning

1.   Medlemsstaterne:

a)

godkender driftsfondenes beløb og de driftsprogrammer, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1308/2013 og i dette kapitel

b)

godkender driftsprogrammerne på den betingelse, at producentorganisationen accepterer visse ændringer, eller

c)

afviser driftsprogrammerne eller dele deraf.

2.   Medlemsstaterne træffer beslutning om driftsprogrammerne og driftsfondene senest den 15. december det år, de er indgivet.

Medlemsstaterne underretter producentorganisationerne om beslutningerne senest den 15. december.

Efter behørig begrundelse kan sådanne beslutninger dog træffes efter nævnte dato, men senest den 20. januar efter indgivelsesdatoen. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar året efter indgivelsen.

Artikel 34

Ændringer af driftsprogrammer

1.   Producentorganisationerne kan anmode om ændringer af driftsprogrammer, herunder deres varighed, for de efterfølgende år. Medlemsstaterne fastsætter frister for indgivelse og godkendelse af sådanne anmodninger, således at de godkendte ændringer anvendes fra den 1. januar det følgende år.

I behørigt begrundede tilfælde kan sådanne anmodninger godkendes efter de frister, der fastsættes af medlemsstaterne, men senest den 20. januar året efter anmodningen. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar året efter anmodningen.

2.   Medlemsstaterne kan på betingelser, de selv fastsætter, give tilladelse til ændringer af driftsprogrammer i årets løb. Beslutninger om sådanne ændringer træffes senest den 20. januar i året efter det år, hvor der er anmodet om ændringer.

Medlemsstaterne kan give producentorganisationerne tilladelse til i årets løb:

a)

kun delvis at gennemføre deres driftsprogrammer

b)

at ændre driftsprogrammernes indhold

c)

at forhøje driftsfondens beløb med højst 25 % og nedsætte den med en procentdel, der fastsættes af medlemsstaten, af det oprindeligt godkendte beløb, hvis driftsprogrammets overordnede formål fastholdes

d)

føje national finansiel støtte til driftsfonden, hvis artikel 53 finder anvendelse.

Medlemsstaterne fastsætter, på hvilke betingelser driftsprogrammerne kan ændres i årets løb uden forhåndsgodkendelse fra medlemsstaternes myndigheder. Disse ændringer er kun støtteberettigede, hvis producentorganisationen straks giver de kompetente myndigheder meddelelse om dem.

Medlemsstaterne kan ændre de procentdele, der er anført i andet afsnit, litra c), i tilfælde af sammenlægning af producentorganisationer som anført i artikel 15, stk. 1.

3.   Anmodninger om ændringer vedlægges dokumentation for årsagen til ændringerne og deres art og betydning.

Afdeling 4

Støtte

Artikel 35

Forskudsbetalinger

1.   Medlemsstaterne kan give producentorganisationerne tilladelse til at ansøge om forskud på en del af støtten. Dette forskud skal svare til de forudsete udgifter i forbindelse med driftsprogrammet for den tre- eller firemåneders periode, der begynder i den måned, hvor forskudsansøgningen indgives.

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for at sikre, at de finansielle bidrag til driftsfonden er blevet opkrævet i overensstemmelse med artikel 24 og 25, og at tidligere forskud og det tilsvarende bidrag fra producentorganisationen faktisk er brugt.

2.   Der kan indgives ansøgninger om frigivelse af sikkerhedsstillelse i det igangværende programår, og disse vedlægges dokumentation som fakturaer og dokumenter som bevis for, at betalingen har fundet sted.

Sikkerhedsstillelsen frigives for op til 80 % af forskuddet.

3.   Hvis driftsprogrammer ikke overholdes, eller hvis forpligtelserne i artikel 5, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 misligholdes i alvorlig grad, inddrages sikkerhedsstillelsen, uden at dette indskrænker anvendelsen af andre administrative sanktioner i henhold til kapitel V, afdeling 3, i dette afsnit.

Hvis andre krav ikke overholdes, inddrages sikkerhedsstillelsen i forhold til, hvor alvorlig den konstaterede uregelmæssighed er.

Artikel 36

Ophør af et driftsprogram og afbrydelse af anerkendelse

1.   Hvis en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer ophører med at gennemføre sit driftsprogram inden udløbet af den planlagte varighed, foretages der ingen yderligere betalinger til denne organisation eller sammenslutning for aktioner, der gennemføres efter ophørsdatoen.

2.   Støtte, der er modtaget til støtteberettigede aktioner, som er gennemført før ophøret af driftsprogrammet, inddrives ikke, såfremt:

a)

den pågældende producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer har overholdt anerkendelseskriterierne, og målene for de aktioner, der er fastsat i driftsprogrammet, var opfyldt på ophørstidspunktet og

b)

producentorganisationen, sammenslutningen af producentorganisationer eller datterselskaber, der opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8, eller medlemmerne deraf fortsat er i besiddelse af og anvender de investeringer, der finansieres med støtte fra driftsfonden, mindst indtil udløbet af afskrivningsperioden, jf. artikel 31, stk. 5. I modsat fald skal den finansielle støtte fra EU, der er betalt til at finansiere disse investeringer, inddrives og tilbagebetales til EGFL.

3.   Den finansielle støtte fra EU til flerårige forpligtelser, f.eks. miljøforanstaltninger, skal, hvis deres langsigtede mål og forventede fordele ikke kan realiseres på grund af afbrydelsen af foranstaltningen, inddrives og tilbagebetales til EGFL.

4.   Denne artikel finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af frivillig afbrydelse af anerkendelse, tilbagetrækning af anerkendelse eller opløsning af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer.

5.   Uretmæssigt udbetalt støtte inddrives i overensstemmelse med artikel 67.

KAPITEL III

Kriseforebyggelse og krisestyring

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 37

Udvælgelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

Medlemsstaterne kan bestemme, at en eller flere af de foranstaltninger, der er anført i artikel 33, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke finder anvendelse på deres område.

Artikel 38

Lån til finansiering af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

Lån, der er optaget for at finansiere kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger i henhold til artikel 33, stk. 3, femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan af behørigt begrundede økonomiske årsager overføres til et efterfølgende driftsprogram, hvis tilbagebetalingsperioden for dem er længere end driftsprogrammets varighed.

Afdeling 2

Investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

Artikel 39

Investeringer i forbindelse med forvaltningen af mængder

1.   Medlemsstaterne medtager i deres nationale strategi listen over de støtteberettigede investeringer, der tager sigte på at opnå en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning, jf. artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Medlemsstaterne skal, før de godkender driftsprogrammer, der indeholder aktioner vedrørende investeringer, der er omhandlet i stk. 1, kræve dokumentation for, at de foreslåede investeringer er egnede til effektivt at forebygge eller bedre at modstå en krise.

Afdeling 3

Støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

Artikel 40

Betingelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

1.   Medlemsstaterne fastsætter nærmere bestemmelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde, jf. artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, omfatter både den finansielle støtte fra EU og producentorganisationens bidrag. Det samlede støttebeløb må ikke overstige 5 %, 4 % og 2 % af producentorganisationens bidrag til den gensidige fond i henholdsvis dennes første, andet og tredje driftsår.

3.   En producentorganisation kan kun modtage den støtte, der er anført i stk. 1, én gang og kun i fondens tre første driftsår. Hvis en producentorganisation først anmoder om støtte i fondens andet eller tredje driftsår, udgør støtten henholdsvis 4 % og 2 %.

4.   Medlemsstaterne kan fastsætte lofter over de beløb, producentorganisationerne kan modtage i støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde.

Afdeling 4

Genplantning af frugtplantager efter en obligatorisk rydning

Artikel 41

Genplantning af frugtplantager

1.   Hvis en medlemsstat i sin nationale strategi medtager genplantning af frugtplantager, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager, jf. artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal de iværksatte foranstaltninger være i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/29/EF (12).

2.   Genplantning af frugtplantager må ikke udgøre mere end 20 % af driftsprogrammets samlede udgifter. Medlemsstaterne kan beslutte at fastsætte en lavere procentgrænse.

Afdeling 5

Tilbagekøb fra markedet

Artikel 42

Anvendelsesområde

Denne afdeling indeholder bestemmelser om tilbagekøb fra markedet og gratis uddeling, jf. henholdsvis artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra f), og artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 43

Treårigt gennemsnit for tilbagekøb af produkter til gratis uddeling

1.   Den grænse på 5 % af den afsatte produktionsmængde, der henvises til i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, beregnes på grundlag af et aritmetisk gennemsnit af de samlede mængder produkter, som producentorganisationens anerkendelse omfatter, og som markedsføres af producentorganisationen i de tre foregående år.

2.   For nyligt anerkendte producentorganisationer lægges følgende oplysninger til grund for de produktionsår, der går forud for anerkendelsen:

a)

hvis organisationen var en producentsammenslutning, i givet fald de tilsvarende oplysninger for denne producentsammenslutning eller

b)

den mængde, der dannede grundlaget for anmodningen om anerkendelse.

Artikel 44

Forhåndsmeddelelse om tilbagekøb

1.   Producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer sender på forhånd medlemsstaternes kompetente myndigheder en skriftlig eller elektronisk meddelelse, hvis de har til hensigt at tilbagekøbe produkter.

Meddelelsen skal bl.a. indeholde en liste over de produkter, der vil blive tilbagekøbt, og deres vigtigste kendetegn ud fra de gældende handelsnormer, et skøn over den tilbagekøbte mængde af hvert produkt, deres forventede anvendelse og det sted, hvor de tilbagekøbte produkter kan blive kontrolleret i henhold til artikel 29 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Meddelelserne skal indeholde en skriftlig attestering af, at de produkter, der vil blive tilbagekøbt, er i overensstemmelse med de gældende handelsnormer eller mindstekrav, jf. artikel 15 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

2.   Medlemsstaterne fastsætter nærmere regler for de meddelelser, jf. stk. 1, der sendes af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, navnlig hvad angår fristerne herfor.

Artikel 45

Støtte

1.   Støtten til tilbagekøb, der omfatter både finansiel bistand fra EU og bidrag fra producentorganisationen, må ikke overstige de beløb, der er fastsat i bilag IV.

For produkter, der ikke er anført i bilag IV, fastsætter medlemsstaterne maksimale støttebeløb, der omfatter både finansiel bistand fra EU og bidrag fra producentorganisationen, på et niveau, der ikke overstiger 40 % af de gennemsnitlige markedspriser for de foregående fem år i tilfælde af gratis uddeling, og på et niveau, der ikke overstiger 30 % af de gennemsnitlige markedspriser for de foregående fem år, for andre anvendelsesformål end gratis uddeling.

Hvis producentorganisationen har modtaget godtgørelse fra tredjemand for tilbagekøbte produkter, nedsættes den støtte, der er nævnt i første afsnit, med et beløb, som svarer til den modtagne godtgørelse. De pågældende frugter og grøntsager må for at være støtteberettigede ikke bringes på markedet igen.

2.   Tilbagekøb fra markedet må ikke overstige 5 % af en given producentorganisations afsatte produktionsmængde af et givet produkt. Mængder, der er afhændet på en af de måder, der er nævnt i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller på en anden måde, som medlemsstaterne har godkendt i henhold til artikel 46, stk. 2, i nærværende forordning, medregnes dog ikke i denne procentsats.

Den afsatte produktionsmængde, der er omhandlet i første afsnit, beregnes som gennemsnittet af de produktionsmængder, der er afsat i de foregående tre år. Hvis disse oplysninger ikke foreligger, anvendes den afsatte produktionsmængde, som producentorganisationen blev anerkendt for.

Procentsatsen i første afsnit er et årligt gennemsnit for en treårsperiode, der inkluderer det pågældende år og de to foregående år, der i et år højst må overskrides med 5 procentpoint.

3.   EU's finansielle støtte i forbindelse med tilbagekøb af frugt og grøntsager, som afhændes ved gratis uddeling til velgørende institutioner og institutioner som omhandlet i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, må kun anvendes til betaling af produkter, der afhændes i henhold til nærværende artikels stk. 1, og de omkostninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Artikel 46

Tilbagekøbte produkters anvendelsesformål

1.   Medlemsstaterne bestemmer, hvad de produkter, der købes tilbage fra markedet, må anvendes til. De vedtager bestemmelser for at forhindre, at de tilbagekøbte produkter eller anvendelsen af dem får negative følger for miljøet eller plantesundheden.

2.   Til de anvendelsesformål, der er nævnt i stk. 1, hører gratis uddeling, jf. artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, og tilsvarende anvendelsesformål, som medlemsstaterne har godkendt.

Medlemsstater kan efter anmodning give velgørende organisationer og institutioner som omhandlet i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013 mulighed for at anmode om et bidrag fra de endelige modtagere af produkter, som er tilbagekøbt fra markedet.

Når de pågældende velgørende organisationer og institutioner har opnået en sådan tilladelse, skal de, ud over at overholde forpligtelserne i artikel 47, stk. 1, i nærværende forordning føre finansregnskab over den pågældende uddeling.

Modtagerne af de gratis uddelte frugt- og grøntsagsprodukter kan betale forarbejdningsvirksomhederne i naturalier, hvis betalingen kun kompenserer for forarbejdningsomkostningerne, og hvis den medlemsstat, hvor betalingen finder sted, har fastsat regler, der sikrer, at de forarbejdede produkter virkelig er beregnet til forbrug for de endelige modtagere, som er nævnt i andet afsnit.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at fremme kontakten og samarbejdet mellem producentorganisationerne og de velgørende institutioner og andre institutioner, som de har godkendt, jf. artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.   Produkterne skal kunne afhændes til forarbejdningsindustrien. Medlemsstaterne fastsætter nærmere bestemmelser for at forhindre fordrejning af konkurrencevilkårene for den pågældende industri i EU eller for importerede produkter, og at tilbagekøbte produkter bliver bragt på markedet igen. Alkohol, der fremkommer ved destillation, må udelukkende anvendes til industri- eller energiformål.

Artikel 47

Betingelser for modtagere af tilbagekøbte produkter

1.   De modtagere af tilbagekøbte produkter, der er nævnt i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, forpligter sig til:

a)

at overholde de regler, der er fastlagt i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013

b)

at føre et detaljeret lagerregnskab over de pågældende operationer

c)

at underkaste sig kontrol som fastsat i EU-retten og

d)

at fremlægge bilagene vedrørende de pågældende produkters endelige anvendelse i form af en overtagelsesattest eller et tilsvarende dokument, der bekræfter, at de tilbagekøbte produkter er afhentet af tredjemand med henblik på anvendelse til gratis uddeling.

Medlemsstaterne kan beslutte, at modtagerne ikke behøver at føre regnskab som anført i første afsnit, litra b), hvis de kun modtager mængder, der er under de maksimale mængder, de selv fastlægger, og de baserer sig på en dokumenteret risikoanalyse.

2.   Modtagerne af tilbagekøbte produkter til andre anvendelsesformål forpligter sig til:

a)

at overholde de regler, der er fastlagt i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013

b)

at føre et detaljeret lagerregnskab og finansregnskab, hvis medlemsstaten finder det nødvendigt, selv om produktet er blevet denatureret inden leveringen

c)

at underkaste sig kontrol som fastsat i EU-retten og

d)

ikke at anmode om supplerende støtte til den alkohol, der fremstilles af de pågældende produkter, når der er tale om tilbagekøbte produkter til destillation.

Afdeling 6

Grøn høst og undladt høst

Artikel 48

Betingelser for grøn høst og undladt høst

1.   Grøn høst og undladt høst som omhandlet i artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ses som et supplement og et alternativ til de almindelige dyrkningsmetoder.

2.   Frugt- og grøntsagsplanter, som har været genstand for grøn høst eller undladt høst, må ikke anvendes til yderligere produktionsformål i samme vækstsæson, efter at foranstaltningen har fundet sted.

3.   Foranstaltninger vedrørende grøn høst kan ikke anvendes for frugt og grøntsager, hvor den normale høst allerede er gået i gang, og foranstaltninger vedrørende undladt høst kan ikke anvendes, hvor der er hentet en erhvervsmæssig produktion på det pågældende areal i forbindelse med den normale produktionscyklus.

Første afsnit anvendes ikke i tilfælde, hvor frugt og grøntsager har en høstperiode på mere end en måned. I disse tilfælde dækker godtgørelsen i stk. 4 kun den produktion, som skulle have været høstet i seks uger efter grøn høst og undladt høst. De pågældende frugt- og grøntsagsplanter må ikke anvendes til yderligere produktionsformål i samme vækstsæson, efter at foranstaltningen har fundet sted.

I forbindelse med andet afsnit kan medlemsstaterne forbyde anvendelsen af grøn høst og undladt høst, hvis der i tilfælde af grøn høst er en betydelig del af den normale høst, som allerede er udført, og hvis der i tilfælde af undladt høst allerede er hentet en betydelig del af den erhvervsmæssige produktion. En medlemsstat, der agter at anvende denne bestemmelse, fastsætter i sin nationale strategi, hvad den anser for at være en betydelig del.

Grøn høst og undladt høst kan ikke anvendes for samme produkt og samme areal i et givet år, bortset fra de i andet afsnit omhandlede tilfælde, hvor begge foranstaltninger kan anvendes samtidigt.

4.   Støtte til grøn høst dækker kun de produkter, som fysisk er på markerne, og som faktisk har været genstand for grøn høst. Godtgørelserne, der omfatter både finansiel bistand fra EU og bidrag fra producentorganisationen til grøn høst og undladt høst, er betalinger pr. hektar, som fastsættes af medlemsstaten i henhold til artikel 49, første afsnit, litra a), således at de ikke dækker mere end 90 % af det maksimale støtteniveau for tilbagekøb fra markedet, som kan anvendes på tilbagekøb til andre formål end gratis uddeling som omhandlet i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

5.   Producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer sender på forhånd medlemsstaternes kompetente myndigheder en skriftlig eller elektronisk meddelelse, hvis de har til hensigt at gennemføre grøn høst eller undladt høst.

Artikel 49

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne vedtager:

a)

nærmere bestemmelser for gennemførelsen af foranstaltningerne med grøn høst og undladt høst, herunder om forhåndsmeddelelser om grøn høst og undladt høst, deres indhold og frister, om den godtgørelse, der skal betales, og om anvendelsen af foranstaltningerne, og opstiller en liste over de produkter, der er omfattet af foranstaltningerne

b)

bestemmelser for at forhindre, at gennemførelsen af foranstaltningerne får negative følger for miljøet eller plantesundheden.

Medlemsstaterne kontrollerer, at foranstaltningerne gennemføres korrekt, bl.a. i forhold til bestemmelserne i første afsnit, litra a) og b). Hvis medlemsstaterne finder, at foranstaltningerne ikke er blevet gennemført korrekt, må de ikke godkende anvendelsen af foranstaltningerne.

Afdeling 7

Høstforsikring

Artikel 50

Målet med høstforsikringsforanstaltninger

Høstforsikringsforanstaltninger, jf. artikel 33, stk. 3, første afsnit, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013, bidrager til at beskytte producenternes indkomster og dække markedstab, som producentorganisationen eller dens medlemmer har lidt som følge af naturkatastrofer, vejrforhold eller eventuelt sygdomme eller skadedyrsangreb.

Artikel 51

Gennemførelse af høstforsikringsforanstaltninger

1.   Medlemsstaterne fastsætter nærmere bestemmelser for gennemførelse af høstforsikringsforanstaltninger, herunder bestemmelser, der er nødvendige for at sikre, at høstforsikringsforanstaltningerne ikke fordrejer konkurrencevilkårene på forsikringsmarkedet.

2.   Medlemsstaterne kan bevilge supplerende nationale midler til de høstforsikringsforanstaltninger, der finansieres af driftsfonden. Den samlede offentlige støtte til høstforsikringer må dog ikke overstige:

a)

80 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer

b)

50 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod:

i)

tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold og

ii)

tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

Loftet i første afsnit, litra b), gælder også, selv om den finansielle støtte fra EU i henhold til artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 ellers vil kunne dække 60 % af driftsfondens udgifter.

3.   Høstforsikringsforanstaltninger omfatter ikke forsikringserstatninger, der dækker mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger fra andre støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risiko.

KAPITEL IV

National finansiel bistand

Artikel 52

Producenternes organisationsgrad og definition af et område

1.   Med henblik på artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 beregnes producenternes organisationsgrad i et område af en medlemsstat på grundlag af værdien af frugt og grøntsager, der er produceret i det pågældende område, og som er afsat af:

a)

anerkendte producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer og

b)

producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, og producentorganisationer og producentsammenslutninger som omhandlet i artikel 27 forordning (EU) nr. 1305/2013.

Værdien af de frugter og grøntsager, der er produceret, divideres med den samlede værdi af de frugter og grøntsager, der er produceret i dette område.

Værdien af frugt og grøntsager, der er produceret i det pågældende område, og som er afsat af de organisationer, sammenslutninger og grupper, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), omfatter kun de produkter, for hvilke disse producentorganisationer, sammenslutninger og grupper er anerkendt. Artikel 22 finder tilsvarende anvendelse.

Kun frugt og grøntsager, der er produceret i den pågældende region af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger og deres medlemmer, og som er afsat af dem, medtages i beregningen af denne værdi.

Med hensyn til beregningen af den samlede værdi af de frugt- og grøntsager, der er produceret i nævnte område, finder metoden i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 (13) tilsvarende anvendelse.

2.   Producenternes organisationsgrad i et område af en medlemsstat anses for at være særlig lav, hvis den gennemsnitlige organisationsgrad beregnet i overensstemmelse med stk. 1 for de sidste tre år, som der foreligger data for, er mindre end 20 %.

3.   Der kan kun ydes national finansiel støtte til frugt- og grøntsager, der er produceret i det område, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

4.   Ved anvendelsen af dette kapitel skal medlemsstaterne definere områderne som en bestemt del af deres område efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som f.eks. deres agronomiske og økonomiske karakteristika samt deres regionale landbrugs/frugt- og grøntsagspotentiale, eller deres institutionelle eller administrative struktur, og for hvilke der findes data til at beregne organiseringsgraden efter stk. 1.

De områder, som en medlemsstat definerer med henblik på anvendelsen af dette kapitel, må ikke ændres i mindst fem år, medmindre en sådan ændring er objektivt begrundet ud fra væsentlige hensyn, der ikke står i forbindelse med beregningen af organiseringsgraden for producenter i det eller de pågældende områder.

Når en medlemsstat anmoder om en delvis refusion af national finansiel støtte i overensstemmelse med artikel 20 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, skal den pågældende anmodning vedrøre den samme definition af områder som den, der er anført i anmodningen om tilladelse.

Artikel 53

Ændringer af driftsprogrammet

En producentorganisation, der ønsker at ansøge om national finansiel støtte, ændrer om nødvendigt sit driftsprogram i henhold til artikel 34.

KAPITEL V

Generelle bestemmelser

Afdeling 1

Meddelelser og rapporter

Artikel 54

Medlemsstaternes meddelelser om producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger

Medlemsstaterne giver Kommissionen følgende oplysninger og dokumenter:

a)

senest den 31. januar hvert år driftsfondenes samlede størrelse, der det pågældende år er godkendt for samtlige driftsprogrammer. Driftsfondenes samlede beløbsstørrelse og den samlede finansielle bistand fra EU til driftsfondene skal fremgå af denne meddelelse. Beløbene fordeles endvidere på kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger og andre foranstaltninger.

b)

senest den 15. november hvert år en årlig rapport om producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer og om producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, og om driftsfonde, driftsprogrammer og anerkendelsesplaner, der er i drift i løbet af det foregående år. Denne årlige rapport skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag V til nærværende forordning

c)

senest den 31. januar hvert år de beløb, der svarer til hver af de kommende årlige perioder til gennemførelse af anerkendelsesplanerne for producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, herunder også det pågældende gennemførelsesår. Godkendte og anslåede beløb skal opgives. Denne meddelelse skal indeholde følgende oplysninger for hver producentsammenslutning og for hver kommende årlig periode til gennemførelse af planen:

i)

det samlede beløb for den årlige periode til gennemførelse af anerkendelsesplanen, den finansielle bistand fra EU og bidragene fra medlemsstaterne, producentsammenslutningerne og deres medlemmer

ii)

en opdeling af støtte, der er ydet i medfør af henholdsvis artikel 103a, stk. 1, litra a) og litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 55

Medlemsstaternes meddelelser om producentpriser på frugt og grøntsager på det indre marked

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen senest kl. 12.00 (belgisk tid) hver onsdag om de vejede gennemsnitlige priser på frugt og grøntsager, der er opført i bilag VI, i løbet af den foregående uge, hvis der er data til rådighed.

For frugt og grøntsager, der er omfattet af den generelle handelsnorm, der er anført i del A i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, indberettes der kun priser for produkter, der er i overensstemmelse med denne norm, mens der for produkter, som er omfattet af en særlig handelsnorm, jf. del B i samme bilag, kun indberettes priser for produkter i klasse I.

Medlemsstaterne meddeler en enkelt vejet gennemsnitlig pris for de produkttyper og -sorter, størrelser og præsentationer, der er anført i bilag VI til nærværende forordning. Vedrører noteringerne andre typer, sorter, størrelser eller præsentationer end dem, der er anført i det pågældende bilag, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om, hvilke typer, sorter, størrelser og præsentationer noteringerne gælder for.

Noteringerne gælder for produkter ab emballeringsvirksomhed, sorteret, emballeret og eventuelt på paller, udtrykt i EUR/100 kg nettovægt.

2.   Medlemsstaterne udpeger repræsentative markeder i det område, hvor de pågældende frugter og grøntsager produceres. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de repræsentative markeder og deres vægt i gennemsnittet i den første meddelelse, eller når de ændres. Medlemsstaterne kan frivilligt give meddelelse om andre priser.

Afdeling 2

Overvågning og evaluering af driftsprogrammer og nationale strategier

Artikel 56

Fælles præstationsindikatorer

1.   Driftsprogrammerne og de nationale strategier overvåges og evalueres, således at det kan vurderes, hvilke fremskridt der gøres med opfyldelsen af de mål, der er fastsat for driftsprogrammerne, og hvor effektive og virkningsfulde de er set i forhold til disse mål.

2.   Fremskridt og effektivitet vurderes ved hjælp af fælles præstationsindikatorer, jf. bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, for udgangssituationen og input (finansiel gennemførelse), output, resultater og virkninger af de driftsprogrammer, der gennemføres.

3.   Medlemsstaterne kan specificere yderligere indikatorer i deres nationale strategi.

Artikel 57

Procedurer for overvågning og evaluering af driftsprogrammer

1.   Producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer skal etablere et system til indsamling, registrering og opbevaring af oplysninger til udarbejdelse af relevante indikatorer for overvågning og evaluering af driftsprogrammerne.

2.   Overvågningen gennemføres således, at den fører til:

a)

at programgennemførelsens kvalitet kontrolleres

b)

at det klarlægges, om der er behov for justeringer eller revurderinger af driftsprogrammet

c)

at der foreligger oplysninger til rapporteringskravene. Oplysninger om resultaterne af overvågningen medtages i den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

3.   Evalueringen sker i form af en rapport i det næstsidste år for gennemførelsen af driftsprogrammet, jf. artikel 21, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Ved evalueringen undersøges det, hvilke fremskridt der er gjort set i forhold til programmets overordnede mål. Der skal til dette formål anvendes fælles præstationsindikatorer vedrørende udgangssituationen, output og resultater.

Hvis det er relevant, omfatter evalueringen en kvalitativ vurdering af resultaterne af miljøaktionerne og deres virkninger med hensyn til:

a)

at forebygge jorderosion

b)

at reducere brugen eller forbedre forvaltningen af plantebeskyttelsesmidler

c)

at beskytte levesteder og biodiversiteten og

d)

at bevare landskabet.

Resultaterne heraf benyttes til:

a)

at forbedre driftsprogrammets kvalitet

b)

at klarlægge, om der er behov for mere omfattende ændringer af driftsprogrammet og

c)

at høste erfaringer, der kan udnyttes til at forbedre fremtidige driftsprogrammer.

Evalueringsrapporten knyttes som bilag til den tilsvarende årlige rapport, der er anført i artikel 21, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Artikel 58

Procedurer for overvågning og evaluering af den nationale strategi

1.   Medlemsstaterne indfører et system til indsamling, registrering og ajourføring af den elektroniske information, der kræves for at indsamle de indikatorer, der er anført i artikel 56. Til dette formål benytter de den information, som producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer har fremsendt, vedrørende overvågningen og evalueringen af deres driftsprogrammer.

2.   Overvågningen skal gennemføres løbende, således at det kan vurderes, hvilke fremskridt der gøres med opfyldelsen af de mål, der er fastsat for driftsprogrammerne. Med henblik herpå anvendes oplysningerne i de årlige rapporter, som producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer har fremsendt. Overvågningen gennemføres således, at den fører til:

a)

at kvaliteten af driftsprogrammernes gennemførelse kontrolleres

b)

at det klarlægges, om der er behov for justeringer eller revurdering af den nationale strategi med henblik på at nå de mål, der er opstillet for strategien, eller at forbedre forvaltningen af strategiens gennemførelse, herunder den finansielle forvaltning af driftsprogrammerne.

3.   Formålet med evalueringen er at vurdere, hvilke fremskridt der gøres med at opfylde de overordnede mål for strategien. I den forbindelse anvendes de resultater af overvågningen og evalueringen af driftsprogrammerne, der er angivet i den seneste og den næstsidste årlige rapport, producentorganisationerne har fremsendt. Resultaterne af evalueringen benyttes til:

a)

at forbedre strategiens kvalitet

b)

at klarlægge, om der er behov for mere omfattende ændringer af strategien.

Evalueringen skal omfatte en evaluering, som skal gennemføres i 2020. Dens resultater skal udgøre en del af den for samme år årlige nationale rapport, som er omhandlet i artikel 54, litra b). Rapporten skal sigte mod at klarlægge udnyttelsesgraden for de økonomiske ressourcer og effektiviteten og gennemslagskraften af de driftsprogrammer, der er gennemført, og at vurdere, hvilke virkninger og konsekvenser disse programmer haft set i forhold til de overordnede og specifikke mål og foranstaltninger, der er fastsat i strategien, og eventuelt de andre mål, der er fastsat i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Afdeling 3

Administrative sanktioner

Artikel 59

Manglende overholdelse af anerkendelseskriterier

1.   Hvis en medlemsstat har fastlagt, at en producentorganisation ikke opfylder et af de anerkendelseskriterier, der er omhandlet i artikel 5, artikel 7, artikel 11, stk. 1 og 2, og artikel 17, sender den med anbefalet post den pågældende producentorganisation en varslingsskrivelse senest to måneder efter, at den manglende opfyldelse er konstateret, hvori den oplyser, hvilke afhjælpende foranstaltninger der kræves, og inden for hvilken frist de skal træffes, idet fristen dog ikke må være længere end fire måneder. Fra det tidspunkt, hvor den manglende opfyldelse konstateres, suspenderer medlemsstaten støttebetalingerne, indtil de afhjælpende foranstaltninger er truffet på en tilfredsstillende måde.

2.   Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 inden for den af medlemsstaten fastsatte frist, medfører det suspension af producentorganisations anerkendelse. Medlemsstaten underretter producentorganisationen om suspensionsperiodens varighed, der begynder umiddelbart efter udløbet af den frist, der er fastsat for at træffe disse afhjælpende foranstaltninger, og må ikke overstige 12 måneder fra den dato, hvor producentorganisationen har modtaget varslingsskrivelsen. Dette er med forbehold for anvendelsen af nationalt gældende horisontale lovgivningsbestemmelser, som eventuelt fastsætter suspension for sådanne handlinger, efter at der er indledt retlige procedurer.

Under suspensionen af anerkendelsen kan producentorganisationen fortsætte sine aktiviteter, men støtte tilbageholdes, indtil suspensionen ophæves. Det årlige støttebeløb nedsættes med 2 % for hver kalendermåned eller del deraf, hvor anerkendelsen er suspenderet.

Suspensionen ophæves den dag, hvor det ved kontrol bekræftes, at anerkendelseskriterierne er opfyldt.

3.   Hvis kriterierne ikke er opfyldt inden udgangen af den af medlemsstaten fastsatte suspensionsperiode, tilbagekalder medlemsstaten anerkendelsen med virkning fra den dato, hvor betingelserne for anerkendelsen ikke længere blev opfyldt, eller, hvis det ikke er muligt at klarlægge den dato, udbetales udestående støtte ikke, og uretmæssigt udbetalt støtte inddrives fra den dato, hvor den manglende opfyldelse blev fastslået. Dette er med forbehold for anvendelsen af nationalt gældende horisontale lovgivningsbestemmelser, som eventuelt fastsætter suspension af anerkendelse, efter at der er indledt retlige procedurer. Udestående støtte vedrørende den periode, hvori den manglende opfyldelse er konstateret, udbetales ikke, og uretmæssigt udbetalt støtte inddrives.

4.   Hvis en medlemsstat har fastslået, at en producentorganisation ikke opfylder andre anerkendelseskriterier omhandlet i artikel 154 i forordning (EU) nr. 1308/2013 end de i stk. 1 nævnte, sender den med anbefalet post den pågældende producentorganisation en varslingsskrivelse senest to måneder efter, den manglende opfyldelse er konstateret, hvori den oplyser, hvilken mangel der er konstateret, hvilke afhjælpende foranstaltninger der kræves, og inden for hvilken frist de skal træffes, idet fristen dog ikke må være længere end fire måneder.

5.   Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, jf. stk. 4, inden for den af medlemsstaten fastsatte tidsfrist, suspenderes betalingerne, og det årlige støttebeløb nedsættes med 1 % for hver kalendermåned eller del deraf efter udløbet af nævnte frist. Dette er med forbehold for anvendelsen af nationalt gældende horisontale lovgivningsbestemmelser, som eventuelt fastsætter suspension for sådanne handlinger, efter der er indledt retlige procedurer.

6.   Medlemsstaterne tilbagekalder anerkendelsen, hvis producentorganisationen ikke beviser, at kriterierne for mindstemængde eller -værdi af den afsatte produktion, jf. artikel 154, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, er opfyldt senest den 15. oktober i det andet år efter det år, hvor disse kriterier ikke var opfyldt. Tilbagetrækningen får virkning fra den dato, hvor betingelserne for anerkendelse ikke længere var opfyldt, eller, hvis det ikke er muligt at fastsætte den dato, fra den dato, hvor den manglende opfyldelse blev konstateret. Udestående støtte vedrørende den periode, hvori den manglende opfyldelse er konstateret, udbetales ikke, og uretmæssigt udbetalt støtte inddrives.

Hvis en producentorganisation fremsender dokumentation til medlemsstaten om, at den på grund af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb og på trods af at den har truffet risikoforebyggelsesforanstaltningerne, ikke er i stand til at opfylde anerkendelseskriterierne, jf. artikel 154, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår mindstemængden eller -værdien af den af medlemsstaten fastsatte salgbare produktion, kan medlemsstaten dog for det pågældende år fravige bestemmelserne om mindstemængden eller -værdien af den salgbare produktion for denne producentorganisation.

7.   I de tilfælde, hvor stk. 1, 2, 4 og 5 finder anvendelse, kan medlemsstaterne foretage betalinger efter fristen i artikel 10 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892. Disse betalinger må dog ikke finde sted efter den 15. oktober i det andet år efter året for programmets gennemførelse.

8.   Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, hvor en producentorganisation ikke giver medlemsstaten de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 21 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Artikel 60

Svig

1.   Medlemsstaterne suspenderer betalinger til og anerkendelse af en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer, som er genstand for en national myndigheds undersøgelse i forbindelse med en anklage om svig i forbindelse med støtte, som er omfattet af forordning (EU) nr. 1308/2013, indtil anklagen er blevet afgjort.

2.   Hvis det konstateres, at en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer har begået svig i forbindelse med støtte, som er omfattet af forordning (EU) nr. 1308/2013, skal medlemsstaterne gøre følgende, medmindre der anvendes andre sanktioner i henhold til EU's og medlemsstaternes lovgivning:

a)

tilbagekalde anerkendelsen af den pågældende organisation eller sammenslutning

b)

udelukke de pågældende aktioner fra at modtage støtte i henhold til driftsprogrammet og inddrive allerede udbetalt støtte i forbindelse med aktionerne og

c)

udelukke den pågældende organisation eller sammenslutning fra anerkendelse i det følgende år.

Artikel 61

Sanktion for ikke-støtteberettigede beløb

1.   Betalingerne beregnes på grundlag af støtteberettigede aktioner.

2.   Medlemsstaten gennemgår støtteansøgningen og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter det beløb, der:

a)

vil skulle betales til støttemodtageren udelukkende på grundlag af ansøgningen

b)

skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om ansøgningen opfylder støttekriterierne.

3.   Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til stk. 2, litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til stk. 2, litra b), med mere end 3 %, skal der betales en bøde. Bøden er lig med forskellen mellem de beløb, der beregnes i henhold til stk. 2, litra a) og litra b). Der skal dog ikke betales bøde, hvis producentorganisationen kan begrunde, at den ikke selv er ansvarlig for, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført.

4.   Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på udgifter, der ikke er støtteberettigede, og som findes ved kontrol på stedet eller efterfølgende kontrol.

5.   Anmeldes og kontrolleres den afsatte produktions værdi, før der ansøges om støtte, lægges den anmeldte og den kontrollerede værdi til grund ved beregningen af beløbene i henhold til stk. 2, litra a) og litra b).

6.   Hvis betingelserne i artikel 33, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 ikke er overholdt ved driftsprogrammets afslutning, nedsættes den samlede støtte til driftsprogrammets sidste år i forhold til omfanget af udgifter, der ikke er afholdt til miljøforanstaltninger.

Artikel 62

Administrative sanktioner i forlængelse af kontrol i første led af tilbagekøb

1.   Hvis der i forlængelse af kontrollen som omhandlet i artikel 29 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 konstateres en manglende opfyldelse med hensyn til de handelsnormer eller mindstekrav, der er anført i artikel 15 gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, der overskrider de fastsatte tolerancer, skal den pågældende producentorganisation betale en bøde, der beregnes i forhold til andelen af de tilbagekøbte produkter, der ikke opfylder betingelserne:

a)

hvis de pågældende mængder udgør mindre end 10 % af de mængder, der rent faktisk er tilbagekøbt i henhold til nærværende forordnings artikel 44, er bøden lig med EU's finansielle støtte, beregnet på grundlag af mængderne af tilbagekøbte produkter, der ikke opfylder betingelserne

b)

hvis de pågældende mængder udgør mellem 10 % og 25 % af mængder, der rent faktisk er tilbagekøbt, er bøden det dobbelte af EU's finansielle støtte, beregnet på grundlag af mængderne af tilbagekøbte produkter, der ikke opfylder betingelserne eller

c)

hvis de pågældende mængder udgør mere end 25 % af de mængder, der rent faktisk er tilbagekøbt, er bøden lig med EU's finansielle bistand for hele den mængde, der er givet meddelelse om i henhold til artikel 44 denne forordning.

2.   Bøderne i stk. 1 finder anvendelse med forbehold af en eventuel bøde, der pålægges i henhold til artikel 61.

Artikel 63

Administrative sanktioner over for producentorganisationer i forbindelse med tilbagekøb

Udgifter til tilbagekøb er ikke støtteberettigede, hvis produkterne ikke er blevet afhændet, som medlemsstaten har bestemt i henhold til artikel 46, stk. 1, eller operationen har haft negative følger for miljøet eller plantesundheden, med forbehold af en eventuel bøde, der pålægges i henhold til artikel 61.

Artikel 64

Administrative sanktioner over for modtagere af tilbagekøbte produkter

Hvis der ved den kontrol, der føres i henhold til artikel 29 og 30 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, konstateres uregelmæssigheder, som kan tilskrives modtagerne af tilbagekøbte produkter, skal de pågældende modtagere:

a)

udelukkes fra retten til at modtage tilbagekøbte produkter og

b)

forpligtes til at tilbagebetale værdien af de produkter, de har modtaget, plus de dermed forbundne sorterings-, emballerings- og transportomkostninger i overensstemmelse med medlemsstaternes bestemmelser.

Den i stk. 1, litra a), omhandlede udelukkelse har øjeblikkeligt virkning og gælder i mindst ét år med mulighed for forlængelse.

Artikel 65

Administrative sanktioner i forbindelse med grøn høst og undladt høst

1.   Hvis producentorganisationen ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til grøn høst, skal den betale en bøde, der svarer til godtgørelsen for de arealer, som forpligtelsen ikke er overholdt for. Forpligtelserne er bl.a. ikke opfyldt i tilfælde, hvor:

a)

det areal, der er anmeldt med henblik på grøn høst, ikke opfylder kriterierne for grøn høst

b)

ikke hele arealet er høstet, eller produktionen ikke er denatureret

c)

foranstaltningen har haft negative følger for miljøet eller plantesundheden, som producentorganisationen er ansvarlig for.

2.   Hvis producentorganisationen ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til undladt høst, skal den betale en bøde, der svarer til godtgørelsen for de arealer, som forpligtelsen ikke er overholdt for. Forpligtelserne er bl.a. ikke opfyldt i tilfælde, hvor:

a)

det areal, der er anmeldt med henblik på undladt høst, ikke opfylder kriterierne for undladt høst

b)

hele arealet eller en del heraf alligevel er blevet høstet

c)

foranstaltningen har haft negative følger for miljøet eller plantesundheden, som producentorganisationen er ansvarlig for.

Første afsnit, litra b), er ikke gældende i de tilfælde, hvor artikel 48, stk. 3, andet afsnit, er gældende.

3.   Bøderne i stk. 1 og 2 lægges oven i en eventuel bøde, der pålægges i henhold til artikel 61.

Artikel 66

Forhindring af kontrol på stedet

En anmodning om anerkendelse, godkendelse af et driftsprogram eller en støtteansøgning afvises for den pågældende post eller del af udgifterne, hvis en producentorganisation, herunder dens medlemmer eller relevante repræsentanter, forhindrer, at der foretages kontrol på stedet.

Artikel 67

Betaling af opkrævet støtte og bøder

1.   Producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer eller andre erhvervsdrivende tilbagebetaler uberettiget udbetalt støtte med renter og betaler de bøder, der er fastsat i denne afdeling.

Renterne beregnes:

a)

på grundlag af den periode, der er gået fra modtagelsen af den uberettigede betaling til modtagerens tilbagebetaling

b)

på grundlag af den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender til sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og som gjaldt på datoen for den uberettigede udbetaling forhøjet med 3 procentpoint.

2.   Opkrævet støtte, renter og bøder betales til EGFL.

KAPITEL VI

Udvidelse af regler

Artikel 68

Betingelser for udvidelse af regler

1.   Artikel 164 i forordning (EU) nr. 1308/2013 finder anvendelse på produkter i sektorerne for frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, forudsat at de regler, der er omhandlet i stk. 4 i nævnte artikel:

a)

har været gældende i mindst ét år

b)

er gjort bindende i højst tre år.

Medlemsstaterne kan dog fravige betingelsen i litra a) i første afsnit af dette stykke, hvis målet for de regler, der skal udvides, er et af dem, der er omhandlet i artikel 164, stk. 4, første afsnit, litra a), e), f), h), i), j), m) og n), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Regler, der bliver gjort bindende for alle producenter i et bestemt økonomisk område, gælder ikke for produkter, som leveres til forarbejdning ifølge en kontrakt, der er underskrevet før høstens påbegyndelse, medmindre udvidelsen af reglerne udtrykkeligt omfatter produkter, med undtagelse af reglerne om rapportering, jf. artikel 164, stk. 4, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.   Reglerne for producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer, kan ikke gøres bindende for producenter af økologiske produkter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 834/2007, medmindre de er vedtaget af mindst 50 % af de producenter, som er omfattet af nævnte forordning i det økonomiske område, hvor producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer udøver sin virksomhed, og organisationen eller sammenslutningen tegner sig for mindst 60 % af denne produktion i området.

4.   De regler, der er omhandlet i artikel 164, stk. 4, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, gælder ikke for produkter, som er produceret uden for det økonomiske område som omhandlet i artikel 164, stk. 2, i nævnte forordning.

Artikel 69

Nationale regler

1.   Ved anvendelsen af artikel 164, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan medlemsstaterne beslutte, at de økonomiske områder, der tages i betragtning i tilfælde af udvidelse af reglerne i en brancheorganisation, er en region eller hele det nationale område, hvis produktions- og afsætningsvilkårene er ensartede.

2.   Med henblik på bestemmelse af, om producentorganisationer eller en sammenslutninger af producentorganisationer er repræsentative efter artikel 164, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, fastsætter medlemsstaterne reglerne for udelukkelse af:

a)

producenter, hvis produktion hovedsagelig er bestemt til direkte salg til forbrugerne på bedriften eller i produktionsområdet

b)

direkte salg som nævnt i litra a)

c)

produkter, som leveres til forarbejdning ifølge en kontrakt, der er underskrevet før høstens påbegyndelse, medmindre de udvidede regler udtrykkeligt omfatter sådanne produkter

d)

producenter eller produktion af økologiske produkter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 834/2007.

Artikel 70

Underretning om udvidelse af regler og økonomiske områder

1.   Når en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 164, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1308/2013 underretter Kommissionen om de regler, den har gjort bindende for et bestemt produkt og for et bestemt økonomisk område, oplyser den samtidig Kommissionen om:

a)

det økonomiske område, hvor disse regler finder anvendelse

b)

den producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller brancheorganisation, der har anmodet om udvidelse af reglerne, og de data, der viser, at kravene i artikel 164, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 er overholdt

c)

i de tilfælde hvor en producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer anmoder om udvidelse af regler, hvor mange producenter der er medlem af den enkelte producentorganisation eller sammenslutning og det samlede antal producenter i det pågældende økonomiske område. Disse oplysninger skal vedrøre situationen på det tidspunkt, hvor der anmodes om udvidelsen

d)

i de tilfælde hvor en producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer anmoder om udvidelse af regler, hvor stor den samlede produktion er i det økonomiske område, samt hvor stor en produktion, der er afsat af organisationen eller sammenslutningen i det sidste år, som der foreligger tal for

e)

fra hvilken dato reglerne er blevet udvidet til at gælde for den pågældende producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller brancheorganisation og

f)

fra hvilken dato og hvor længe udvidelsen gælder.

2.   Hvis en medlemsstat har fastsat nationale regler hvad angår repræsentativiteten i tilfælde af udvidelse af reglerne for brancheorganisationer i henhold til artikel 164, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, underretter den Kommissionen om disse regler og begrundelsen herfor, samtidig med at den underretter om selve udvidelsen af reglerne.

3.   Inden de udvidede regler offentliggøres, informerer Kommissionen medlemsstaterne om de pågældende regler på en måde, den finder passende.

Artikel 71

Ophævelse af en udvidelse af regler

Kommissionen vedtager den afgørelse, der er omhandlet i artikel 175, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedrørende kravet om, at en medlemsstat ophæver en udvidelse af de regler, som den pågældende medlemsstat har besluttet i henhold til artikel 164, stk. 1, i nævnte forordning, hvis den konstaterer, at:

a)

medlemsstatens beslutning medfører, at konkurrencen udelukkes på en stor del af det indre marked, eller skader den frie samhandel, eller at målsætningerne i traktatens artikel 39 bringes i fare

b)

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder anvendelse på de regler, som udvides til at omfatte andre producenter

c)

bestemmelserne i dette kapitel ikke er opfyldt.

Kommissionens afgørelse vedrørende de pågældende regler anvendes fra datoen for meddelelsen af en sådan afgørelse til den berørte medlemsstat.

Artikel 72

Købere af produkter, der sælges på træ eller busk

1.   Hvis en producent, der ikke er medlem af en producentorganisation, sælger deres produkter på træ eller busk, anses køberen for at være producent af de pågældende produkter med henblik på overholdelse af de regler, der vedrører indberetning af data om produktion og afsætning.

2.   Den pågældende medlemsstat kan bestemme, at andre regler end dem, der er anført i stk. 1, kan gøres bindende for køberen, hvis denne er ansvarlig for den pågældende produktions forløb.

AFSNIT III

SAMHANDEL MED TREDJELANDE — INDGANGSPRISORDNING

Artikel 73

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

a)   »parti«: varer, der frembydes med en angivelse til overgang til fri omsætning, som kun omfatter varer af samme oprindelse henhørende under en og samme KN-kode og

b)   »importør«: en klarerer som anført i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (14).

Artikel 74

Indberetning af priser og mængder importerede produkter

1.   For hvert af produkterne og for perioderne i bilag VII, del A, giver medlemsstaterne for hver markedsdag og oprindelse senest kl. 12.00 (belgisk tid) den førstfølgende arbejdsdag Kommissionen meddelelse om:

a)

de gennemsnitlige repræsentative noteringer for produkter importeret fra tredjelande og solgt på medlemsstaternes importmarkeder og

b)

de samlede mængder, der svarer til de noteringer, der er nævnt i litra a).

I forbindelse med første afsnit, litra a), underretter medlemsstaterne Kommissionen om de importmarkeder, de anser for at være repræsentative, og som omfatter London, Milano, Perpignan og Rungis.

Hvis de samlede mængder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), er mindre end ti ton, fremsendes de pågældende noteringer ikke til Kommissionen.

2.   De priser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), omfatter:

a)

for hvert af produkterne i bilag VII, del A

b)

for alle disponible sorter og størrelser og

c)

i import/engrosleddet eller i engros/detailleddet, hvis der ikke foreligger noteringer i import/engrosleddet.

De nedsættes med følgende beløb:

a)

en margen på 15 % for handelscentrene i London, Milano og Rungis og på 8 % for de øvrige handelscentre og

b)

transport- og forsikringsomkostninger inden for EU's toldområde.

For de transport- og forsikringsomkostninger, der skal fradrages i henhold til andet afsnit, kan medlemsstaterne fastsætte faste beløb. De faste beløb og metoden til beregning heraf meddeles straks Kommissionen.

3.   De noteringer, der registreres i henhold til stk. 2, skal, hvis de er fastlægges i engros/detailleddet, nedsættes med:

a)

et beløb svarende til 9 % i forhold til grossistens fortjenstmargen og

b)

et beløb svarende til 0,7245 EUR pr. 100 kg i forhold til de omkostninger, der er forbundet med håndtering og markedsskatter og -afgifter.

4.   For produkter, der er anført i bilag VII, del A, og som der gælder en særlig handelsnorm for, anses følgende noteringer for at være repræsentative:

a)

noteringerne for produkter i klasse I, for så vidt mængderne i denne klasse udgør mindst 50 % af de samlede afsatte mængder

b)

noteringerne for produkter i klasse I og klasse II, for så vidt mængderne i disse klasser udgør mindst 50 % af de samlede afsatte mængder

c)

noteringerne for produkter i klasse II, hvis der ikke foreligger produkter i klasse I, medmindre det besluttes at multiplicere dem med en tilpasningskoefficient, hvis disse produkter ikke normalt afsættes i klasse I som følge af deres kvalitetsegenskaber.

Den tilpasningskoefficient, der er nævnt i første afsnit, litra c), anvendes efter fradrag af de beløb, som er nævnt i stk. 2.

For produkter, der er anført i bilag VII, del A, og som der gælder en særlig handelsnorm for, anses noteringerne for produkter, der opfylder den generelle handelsnorm, for repræsentative.

Artikel 75

Grundlæggende indgangspris

1.   I forbindelse med artikel 181, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, er frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, som er omhandlet i nævnte artikel, de samme som dem, der er anført i bilag VII til denne forordning.

2.   Hvis toldværdien af de produkter, der er opført i bilag VII, del A, beregnes i overensstemmelse med transaktionsværdien i artikel 70 i forordning (EU) nr. 952/2013, og denne toldværdi er mere end 8 % højere end den af Kommissionen beregnede faste importværdi på tidspunktet for produkternes overgang til fri omsætning, skal importøren stille en sikkerhed, jf. artikel 148 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (15). Den importtold, som de produkter, der er opført i del A i bilag VII til denne forordning, kan blive pålagt, er den told, der skulle have været betalt, hvis det pågældende produkt var blevet tariferet på grundlag af den faste værdi.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis den faste importværdi er højere end indgangspriserne i del 3, afsnit I, bilag 2, i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (16), eller hvis klarereren anmoder om straks at få bogført det beløb, der endeligt vil kunne pålægges varerne, i stedet for at stille sikkerhed.

3.   Hvis toldværdien af de produkter, der er opført i bilag VII, del A, beregnes i overensstemmelse med artikel 74, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013, fradrages tolden på betingelserne i artikel 38, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892. I så tilfælde skal importøren stille en sikkerhed svarende til den told, han skulle have betalt, hvis tariferingen af produkterne var blevet foretaget på grundlag af den gældende faste importværdi.

4.   Toldværdien af varer, der importeres i konsignation, fastsættes direkte i overensstemmelse med artikel 74, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013, og i så fald finder den faste importværdi beregnet i overensstemmelse med artikel 38 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 anvendelse i de gældende perioder.

5.   Importøren har en frist på en måned regnet fra salget af de pågældende produkter, dog højst fire måneder fra datoen for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, til at bevise, at partiet er blevet afsat på sådanne betingelser, at de bekræfter, at priserne i artikel 70 i forordning (EU) nr. 952/2013 er korrekte, eller til at fastsætte den i artikel 74, stk. 2, litra c), i samme forordning nævnte toldværdi.

Overholdes en af ovennævnte frister ikke, fortabes sikkerhedsstillelsen, jf. dog stk. 6.

Sikkerhedsstillelsen frigives, hvis der over for toldmyndighederne føres fyldestgørende bevis for, på hvilke betingelser afsætningen har fundet sted. I modsat fald fortabes sikkerhedsstillelsen som betaling for importtolden.

Som bevis for, at partiet er blevet afsat på de betingelser, der er fastsat i første afsnit, fremlægger importøren fakturaen samt alle de dokumenter, som er nødvendige for toldkontrol af salg og afsætning af hvert af produkterne i det pågældende parti, herunder dokumenter vedrørende transport, forsikring, håndtering og opbevaring af partiet.

Hvis den handelsnorm, der er omhandlet i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, kræver, at frugternes og grøntsagernes sortsbetegnelse eller type er angivet på emballagen, angives sortsbetegnelse eller type for de frugter og grøntsager, som indgår i partiet, på transportdokumenter, fakturaer og følgeseddel.

6.   Den frist på fire måneder, der er nævnt i første afsnit i stk. 5, kan forlænges af medlemsstatens myndigheder med højst tre måneder efter behørigt begrundet anmodning fra importøren.

Hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder ved en kontrol konstaterer, at kravene i denne artikel ikke er overholdt, opkræver de den skyldige told, jf. artikel 105 i forordning (EU) nr. 952/2013. Ved beregningen af den told eller det restbeløb, der skal opkræves, pålægges der renter fra datoen for varens overgang til fri omsætning indtil opkrævningsdatoen. Den anvendte rentesats er den, der gælder for inddrivelse i henhold til national ret.

AFSNIT IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 76

Medlemsstaternes sanktioner

Uden at dette indskrænker anvendelsen af eventuelle sanktioner, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013, forordning (EU) nr. 1308/2013, nærværende forordning eller gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, skal medlemsstaterne anvende sanktioner på nationalt plan i forbindelse med uregelmæssigheder med hensyn til kravene i disse forordninger, bl.a. over for producentorganisationer, der ikke gennemfører et driftsprogram. Disse sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til målet og have en afskrækkende virkning for at sikre den fornødne beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Artikel 77

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller et organ, der har eneansvar for at opfylde forpligtelserne til at sende meddelelser om følgende emner:

a)

producentsammenslutninger, producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer, jf. artikel 54

b)

producentpriser på frugt og grøntsager på det indre marked, jf. artikel 55

c)

priser på og mængder af produkter, der er importeret fra tredjelande og solgt på de repræsentative importmarkeder, jf. artikel 74

d)

importerede mængder, der er overgået til fri omsætning, jf. artikel 39 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilken myndighed eller hvilket organ de har udpeget med angivelse af kontaktoplysninger, og om ændringer af disse oplysninger.

Listen over udpegede myndigheder og organer med deres navne og adresser gøres tilgængelig for medlemsstaterne og offentligheden på passende måde via de informationssystemer, Kommissionen har indført, herunder ved at de offentliggøres på internettet.

3.   De meddelelser, der er omhandlet i nærværende forordning og i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (17).

4.   Hvis en medlemsstat undlader at sende en meddelelse, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, nærværende forordning eller gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, eller hvis meddelelsen ud fra de objektive kendsgerninger, som Kommissionen er bekendt med, anses for urigtig, kan Kommissionen suspendere alle eller en del af de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1306/2013, for frugt og grøntsager, indtil der er fremsendt en korrekt meddelelse.

Artikel 78

Meddelelse om force majeure

I forbindelse med artikel 59, stk. 7, og artikel 64, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013, meddeles alle tilfælde af force majeure til medlemsstatens kompetente myndighed sammen med dokumentation, som myndigheden anser for tilstrækkelig, senest 30 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor tilfældet af force majeure har fundet sted.

Artikel 79

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 udgår.

2)

Artikel 19 til 35 udgår.

3)

Artikel 50 til 148 udgår.

4)

Bilag VI til XVIII udgår.

Artikel 80

Overgangsbestemmelser

1.   Uden at dette indskrænker anvendelsen af artikel 34, kan et driftsprogram, der er godkendt i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, efter anmodning fra en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer:

a)

videreføres, indtil det afsluttes, på de betingelser, der gælder i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

b)

ændres for at opfylde kravene i forordning (EU) nr. 1308/2013, nærværende forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 eller

c)

erstattes af et nyt driftsprogram, som er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, nærværende forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

2.   Som undtagelse fra artikel 23 beregnes loftet for EU's finansielle bistand i 2017 i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

3.   For så vidt angår producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, finder de ophævede bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, jf. artikel 79 i nærværende forordning, fortsat anvendelse, indtil de pågældende producentsammenslutninger er blevet anerkendt som producentorganisationer, eller den pågældende medlemsstat har inddrevet den støtte, der er udbetalt i henhold til artikel 116, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

Artikel 81

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (se side 57 i denne EUT).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter (EUT L 193 af 1.7.2014, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 56).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(12)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(15)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(16)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(17)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).


BILAG I

Forarbejdede produkter, jf. artikel 22, stk. 2

Kategori

KN-kode

Varebeskrivelse

Frugtsafter

ex 2009

Frugtsafter, dog ikke druesaft og druemost henhørende under pos. 2009 61 og 2009 69 , banansaft henhørende under pos. ex 2009 80 og koncentrerede safter, ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Koncentrerede frugtsafter er frugtsafter henhørende under pos. ex 2009 fremstillet ved fysisk fjernelse af mindst 50 % af vandindholdet, i pakninger af nettovægt 200 kg og derover

Tomatkoncentrat

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Tomatkoncentrat med et tørstofindhold på 28 vægtprocent eller derover, i pakninger af nettovægt 200 kg og derover

Frosne frugter og grøntsager

ex 0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, undtagen sukkermajs henhørende under pos. 0710 40 00 , oliven henhørende under pos. 0710 80 10 og frugter af slægterne Capsicum og Pimenta henhørende under pos. 0710 80 59

ex 0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller sødemidler, undtagen frosne bananer henhørende under pos. ex 0811 90 95

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 , bortset fra sukkermajs (Zea mays var. saccharata) henhørende under pos. 2004 90 10 , oliven henhørende under pos. 2004 90 30 og kartofler, tilberedt eller konserveret i form af mel eller flager, henhørende under pos. 2004 10 91

Frugt- og grøntsagskonserves

ex 2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, undtagen:

Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber henhørende under pos. 2001 90 20

sukkermajs (Zea mays var. saccharata) henhørende under pos. 2001 90 30

yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, henhørende under pos. 2001 90 40

palmehjerter henhørende under pos. 2001 90 60

oliven henhørende under pos. 2001 90 65

vinblade, humleskud og andre spiselige plantedelehenhørende under pos. ex 2001 90 97 .

ex 2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, bortset fra ovenfor beskrevne tomatkoncentrat henhørende under pos. ex 2002 90 31 og ex 2002 90 91

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 , bortset fra oliven henhørende under pos. 2005 70 , sukkermajs (Zea mays var. saccharata) henhørende under pos. 2005 80 00 og frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber henhørende under pos. 2005 99 10 og kartofler, tilberedt eller konserveret i form af mel eller flager, henhørende under pos. 2005 20 10

ex 2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

jordnøddesmør henhørende under pos. 2008 11 10

andre nødder, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet, henhørende under pos. ex 2008 19

palmehjerter henhørende under pos. 2008 91 00

majs henhørende under pos. 2008 99 85

yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, henhørende under pos. 2008 99 91

vinblade, humleskud og andre spiselige plantedele henhørende under pos. ex 2008 99 99

blandinger af bananer, tilberedt eller konserveret på anden måde, henhørende under pos. ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 og ex 2008 92 98

bananer, tilberedt eller konserveret på anden måde, henhørende under pos. ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 og ex 2008 99 99 .

Svampekonserves

2003 10

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Frugter, foreløbigt konserveret i saltlage

ex 0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserveret i saltlage, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring, bortset fra foreløbigt konserverede bananer henhørende under pos. ex 0812 90 98

Tørrede frugter

ex 0813

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 til 0806 .

Tørrede figner

Tørrede druer

Andre nødder, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet, bortset fra tropiske nødder og blandinger deraf

Andre forarbejdede frugter og grøntsager

 

Forarbejdede frugter og grøntsager, der er opført i del X i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013, og som ikke hører til produkterne i ovenstående kategorier

Forarbejdede aromatiske krydderurter

ex 0910

ex 1211

Tørret timian

Basilikum, melisse, mynte, Origanum vulgare (oregano/vild merian), rosmarin, salvie, tørret, også snittet, knust eller pulveriseret

Paprikapulver

ex 0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede, undtagen sød peber henhørende under pos. 0904 20 10


BILAG II

Liste over aktioner og udgifter, der ikke er støtteberettigede under driftsprogrammer, jf. artikel 31, stk. 1

1.

Generelle produktionsomkostninger og navnlig omkostninger til (selv godkendte) mycelier, frø og etårige planter; plantebeskyttelsesmidler (herunder integrerede kontrolmaterialer); gødning og andet input; afhentnings- eller transportomkostninger (interne eller eksterne); lageromkostninger; emballageomkostninger (herunder brug og håndtering af emballage), også hvis disse indgår i nye processer; driftsomkostninger (navnlig el, brændstof og vedligeholdelse).

2.

Administrations- og personaleomkostninger med undtagelse af udgifter til gennemførelse af driftsfonde og driftsprogrammer.

3.

Indkomst- og pristillæg, dog ikke i forbindelse med kriseforebyggelse og krisestyring.

4.

Forsikringsomkostninger, dog ikke de høstforsikringsforanstaltninger, der er anført i afsnit II, kapitel III, afdeling 7.

5.

Tilbagebetaling af lån, der er optaget til en foranstaltning, som er gennemført inden driftsprogrammets begyndelse, dog ikke foranstaltninger omfattet af artikel 38.

6.

Erhvervelse af ubebygget jord, der koster mere end 10 % af alle støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning.

7.

Omkostninger til møder og uddannelsesprogrammer, der ikke er knyttet til driftsprogrammet.

8.

Foranstaltninger eller omkostninger i forbindelse med mængder, der produceres af producentorganisationens medlemmer uden for EU.

9.

Foranstaltninger, der kan fordreje konkurrencevilkårene inden for producentorganisationens øvrige erhvervsaktiviteter.

10.

Investeringer i transportmidler, som producentorganisationen skal anvende til afsætning eller distribution.

11.

Driftsomkostninger i forbindelse med det lejede kapitalgode.

12.

Udgifter til leasingkontrakter (gebyrer, renter, forsikringsomkostninger m.v.) og driftsomkostninger.

13.

Underleverandør- eller udliciteringskontrakter i forbindelse med de foranstaltninger og udgifter, der ikke er støtteberettigede ifølge denne liste.

14.

Moms, medmindre momsen i henhold til national momslovgivning ikke kan refunderes.

15.

Nationale eller regionale skatter og afgifter.

16.

Renter af gæld, medmindre bidraget gives i en anden form end direkte støtte, der ikke skal tilbagebetales.

17.

Investeringer i aktier eller kapitalandele i selskaber, hvis investeringen udgør en finansiel investering.

18.

Omkostninger afholdt af andre parter end producentorganisationen eller dens medlemmer, sammenslutninger af producentorganisationer eller deres medlemmer eller datterselskaber som omhandlet i artikel 22, stk. 8.

19.

Investeringer eller lignende aktioner, der ikke finder sted på bedrifter og/eller i lokaler tilhørende producentorganisationen, sammenslutningen af producentorganisationer eller deres tilsluttede producenter eller et datterselskab som omhandlet i artikel 22, stk. 8.

20.

Foranstaltninger, som producentorganisationen har udliciteret uden for EU.


BILAG III

Ikke-udtømmende liste over aktioner og udgifter, der er støtteberettigede under driftsprogrammer, jf. artikel 31, stk. 1

1.

Specifikke omkostninger for:

kvalitetsforbedrende foranstaltninger;

biologiske plantebeskyttelsesmidler (såsom feromoner og rovinsekter), uanset om de anvendes inden for økologisk, integreret eller konventionel produktion;

miljøforanstaltninger som omhandlet i artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013;

økologisk produktion, integreret produktion eller forsøgsproduktion, herunder specifikke omkostninger til økologisk udsæd og plantemateriale;

kontrol med overholdelsen af normerne i afsnit II i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, bestemmelserne om plantesundhed og de maksimale grænseværdier for restkoncentrationer.

Ved specifikke omkostninger forstås ekstraomkostninger beregnet som forskellen mellem traditionelle omkostninger og faktiske omkostninger og indkomsttab som følge af en foranstaltning med undtagelse af yderligere indtægter og omkostningsbesparelser.

For hver kategori af de i første afsnit anførte støtteberettigede specifikke omkostninger kan medlemsstaterne for at beregne ekstraomkostninger i forhold til traditionelle omkostninger fastsætte behørigt begrundede faste standardsatser eller satser for enhedsomkostninger.

2.

Administrations- og personaleomkostninger til gennemførelse af driftsfonde og driftsprogrammer, der omfatter:

a)

indirekte produktionsomkostninger, der specifikt vedrører driftsfonden eller driftsprogrammet, herunder administrations- og personaleomkostninger, rapporter og evalueringsundersøgelser samt omkostninger ved bogføring og forvaltning af regnskaber, hvortil der betales en fast standardsats på højst 2 % af den godkendte driftsfond, jf. artikel 33, dog højst 180 000 EUR, hvori både den finansielle bistand fra EU og producentorganisationens bidrag indgår.

For driftsprogrammer, der indgives af anerkendte sammenslutninger af producentorganisationer, beregnes de indirekte produktionsomkostninger ved, at hver producentorganisations indirekte produktionsomkostninger, jf. første afsnit, lægges sammen, idet disse dog højst må andrage 1 250 000 EUR pr. sammenslutning af producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan begrænse finansieringen til de faktiske omkostninger og skal i så fald fastsætte de støtteberettigede omkostninger

b)

personaleomkostninger, herunder retligt obligatoriske bidrag i tilknytning til lønninger, hvis disse afholdes direkte af producentorganisationen, sammenslutningen af producentorganisationer eller datterselskaber som omhandlet i artikel 22, stk. 8, med forbehold af medlemsstatens godkendelse af kooperativer, der er medlemmer af producentorganisationen, og hvor omkostningerne skyldes foranstaltninger:

i)

til at forbedre eller opretholde et højt kvalitets- eller miljøbeskyttelsesniveau

ii)

til at forbedre afsætningen.

Disse foranstaltninger skal gennemføres af kvalificeret personale. Hvis producentorganisationen bruger sine egne medarbejdere eller tilsluttede producenter hertil, skal deres tidsforbrug dokumenteres.

Hvis en medlemsstat ønsker at tilbyde et alternativ til at begrænse finansieringen til faktiske omkostninger, fastsætter den for alt støtteberettiget personale som anført i dette punkt forudgående behørigt begrundede faste standardsatser eller satser for enhedsomkostninger, som dog maksimalt kan udgøre 20 % af den godkendte driftsfond. Denne procentsats kan forhøjes i behørigt begrundede tilfælde.

Producentorganisationerne skal i anmodningen om faste standardsatser godtgøre, at aktionen er gennemført til medlemsstatens tilfredshed

c)

juridiske og administrative omkostninger ved sammenlægninger af producentorganisationer samt juridiske og administrative omkostninger ved oprettelsen af tværnationale producentorganisationer eller tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer; gennemførlighedsundersøgelser og forslag bestilt af producentorganisationer i den forbindelse.

3.

Omkostninger til møder og uddannelsesprogrammer, hvis disse vedrører driftsprogrammet, herunder dagpenge samt rejse- og opholdsomkostninger (på grundlag af faste satser eller satser for enhedsomkostninger, når dette er relevant).

4.

Fremme af:

mærker/varemærker tilhørende producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller datterselskaber som omhandlet i artikel 22, stk. 8

generisk reklame og salgsfremstød for kvalitetsmærker

omkostninger til trykning af reklame på emballager eller etiketter i forbindelse med første og andet led, forudsat at det indgår i driftsprogrammet.

Geografiske navne er kun tilladt, hvis de:

a)

er beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1) eller

b)

i alle tilfælde, hvor litra a) ikke finder anvendelse, er af sekundær betydning i forhold til hovedbudskabet.

Reklamemateriale, der skal bruges til generisk reklame og salgsfremstød for kvalitetsmærker, skal være forsynet med Den Europæiske Unions symbol (kun i forbindelse med visuelle medier) og omfatte følgende tekst: »Kampagne finansieret med støtte fra Den Europæiske Union«. Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og datterselskaber som omhandlet i artikel 22, stk. 8, i denne forordning er ikke forpligtet til at anvende Den Europæiske Unions symbol i reklamer for deres mærker/varemærker.

5.

Transport-, sorterings- og emballeringsomkostninger i forbindelse med gratis uddeling, jf. artikel 16 og 17 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

6.

Køb af ubebygget jord, hvis erhvervelsen er nødvendig for en investering, der figurerer i driftsprogrammet, forudsat at den koster mindre end 10 % af alle støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kan der fastsættes en højere procentdel for foranstaltninger, der vedrører miljøbevaring.

7.

Køb af udstyr, herunder brugt udstyr, forudsat at det ikke er købt med EU-støtte eller national støtte i en periode på syv år forud for købet.

8.

Investeringer i transportmidler, hvis producentorganisationen over for den pågældende medlemsstat på behørig vis dokumenterer, at transportmidlet kun vil blive anvendt til transport internt i organisationen, og investeringer til supplerende udstyr til kølevogne eller vogne med kontrolleret atmosfære.

9.

Leasing, også af brugt materiel, hvortil der ikke er ydet EU-støtte eller national støtte i en periode på syv år forud for leasingen, inden for grænserne af genstandens nettomarkedsværdi.

10.

Leje af udstyr eller andre genstande, hvis medlemsstaten finder det godtgjort, at det er et økonomisk berettiget alternativ til køb.

11.

Investeringer i selskabsaktier, hvis investeringerne bidrager direkte til at opfylde driftsprogrammets mål.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).


BILAG IV

Maksimal støtte til tilbagekøb, jf. artikel 45, stk. 1

Produkt

Maksimal støtte (EUR/100 kg)

Gratis uddeling

Andre anvendelsesformål

Blomkål

21,05.

15,79

Tomater (fra den 1. juni til den 31. oktober)

7,25

7,25

Tomater (fra den 1. november til den 31. maj)

33,96

25,48

Æbler

24,16

18,11

Druer

53,52

40,14

Abrikoser

64,18

48,14

Nektariner

37,82

28,37

Ferskner

37,32

27,99

Pærer

33,96

25,47

Auberginer

31,2

23,41

Meloner

48,1

36,07

Vandmeloner

9,76

7,31

Appelsiner

21,00

21,00

Mandariner

25,82

19,50

Klementiner

32,38

24,28

Satsumas

25,56

19,50

Citroner

29,98

22,48


BILAG V

Oplysninger, der skal indgå i medlemsstaternes årlige rapport, jf. artikel 54, litra b)

Alle oplysninger skal vedrøre det år, der aflægges rapport om. Der skal også gives oplysninger om udgifter, der er afholdt efter udgangen af det år, som der aflægges rapport om. Der skal gives oplysninger om den kontrol og de administrative sanktioner, der er foretaget og indført i løbet af det pågældende år og efter udgangen dette år. For så vidt angår de oplysninger, som varierer i årets løb, bør den årlige rapport indeholde en oversigt over ændringer af disse oplysninger, som er sket i det år, der aflægges rapport om, og den situation, der var gældende den 31. december i det år, der aflægges rapport om.

DEL A — OPLYSNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFORVALTNING

1.   Administrative oplysninger

a)

National lovgivning, der er vedtaget for at gennemføre artikel 32-38, 152-160, 164 og 165 i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder den nationale strategi for bæredygtige driftsprogrammer, som gælder for driftsprogrammer, der er gennemført i det år, der aflægges rapport om.

b)

Oplysninger om producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger:

kodenummer

navn og kontaktoplysninger

dato for anerkendelse (foreløbig anerkendelse i forbindelse med producentsammenslutninger)

alle involverede juridiske personer eller klart definerede dele af juridiske personer og alle involverede datterselskaber

antal medlemmer (fordelt på producenter og ikke-producenter) og ændringer i medlemstallet i løbet af året

areal med frugt og grøntsagsproduktion (samlet areal og opdelt efter hovedafgrøder), omfattede produkter og beskrivelse af de solgte slutprodukter (med angivelse af værdi og mængde ifølge de vigtigste kilder), og produkternes vigtigste anvendelsesformål, opdelt efter værdi (med oplysninger om produkter, der er afsat på friskvaremarkedet, produkter, der er solgt til forarbejdning, og produkter, der er tilbagekøbt fra markedet)

strukturændringer i årets løb, navnlig nyligt anerkendte eller oprettede organer, tilbagekaldelse eller suspension af anerkendelser og sammenlægninger med angivelse af datoer for disse begivenheder

c)

Oplysninger om brancheorganisationer:

organisationens navn og kontraktoplysninger

dato for anerkendelse

produktdækning

ændringer i årets løb.

2.   Oplysninger om udgifter

a)

Producentorganisationer. Finansielle oplysninger om hver modtager (producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer):

driftsfond: samlet beløb, finansiel bistand fra EU, fra medlemsstaten (national støtte), bidrag fra producentorganisationen og medlemmerne;

beskrivelse af EU-støttens omfang, jf. artikel 34 i forordning (EU) nr. 1308/2013

finansielle oplysninger om driftsprogrammet fordelt på producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer

den afsatte produktions værdi: i alt og fordelt på de forskellige juridiske personer, som producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer består af

udgifter til driftsprogrammet fordelt på støtteberettigede foranstaltninger og aktionstyper

information om mængden af tilbagekøbte produkter fordelt på produkter og måneder og fordelt på samlede tilbagekøbte mængder og mængder, som afhændes ved gratis uddeling, udtrykt i ton

liste over godkendte organer, jf. artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

b)

For producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e forordning (EF) nr. 1234/2007. Finansielle oplysninger om hver modtager:

samlet beløb, støtte fra EU, fra medlemsstaten og bidrag fra producentorganisationen og medlemmerne;

støtte fra medlemsstaten, med angivelse af subtotaler for producentsammenslutninger i overgangsperiodens første, andet, tredje, fjerde og femte år;

udgifter til investeringer, der er nødvendige for at opnå anerkendelse i henhold til artikel 103a, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007, fordelt på støtte fra EU og medlemsstaten og bidrag fra producentsammenslutningen;

den afsatte produktions værdi med subtotaler for producentsammenslutninger i overgangsperiodens første, andet, tredje, fjerde og femte år.

c)

For producentorganisationer og producentsammenslutninger som omhandlet i artikel 27, i forordning (EU) nr. 1305/2013:

mængden og værdien af den afsatte produktion og antallet af medlemmer.

3.   Oplysninger om gennemførelsen af den nationale strategi:

Kort beskrivelse af gennemførelsen af driftsprogrammerne fordelt på hver type foranstaltning som anført i artikel 2, stk. 1, litra f). Beskrivelsen baseres på de finansielle indikatorer og de fælles output- og resultatindikatorer og sammenfatter oplysningerne i de årlige statusrapporter om driftsprogrammerne, som producentorganisationerne sender;

et resumé af resultaterne af evalueringerne af driftsprogrammerne, som fremsendes af producentorganisationerne, herunder de kvalitative vurderinger af miljøforanstaltningernes resultater og virkninger;

et resumé af de væsentligste problemer i forbindelse med gennemførelsen af den nationale strategi og forvaltningen deraf samt eventuelle foranstaltninger, der er truffet, herunder angivelse af, om den nationale strategi er blevet ajourført og hvorfor. En kopi af den ajourførte strategi vedlægges den årlige rapport

DEL B — OPLYSNINGER VEDRØRENDE REGNSKABSAFSLUTNING

Oplysninger om kontrol og administrative sanktioner:

kontrol udført af medlemsstaten: oplysninger om organer, der er blevet kontrolleret, og kontroldatoen

kontrolprocenter

kontrolresultater

anvendte administrative sanktioner.


BILAG VI

Indberetning af priser, jf. artikel 55, stk. 1

Produkt

Type/sort

Præsentation/størrelsessortering

Repræsentative markeder

Tomater

Runde

Størrelse 57-100 mm, løst i pakninger a ca. 5-6 kg

Belgien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Nederlandene

Polen

Portugal

Rumænien

I klase

løst i pakninger a ca. 3-6 kg

Kirsebærtomater

bakker a ca. 250-500 g

Abrikoser

Alle typer og sorter

Størrelse 45-50 mm

Bakker eller pakninger a ca. 6-10 kg

Bulgarien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Nektariner

Hvidt kød

Størrelse A/B

Bakker eller pakninger a ca. 6-10 kg

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Gult kød

Størrelse A/B

Bakker eller pakninger a ca. 6-10 kg

Ferskner

Hvidt kød

Størrelse A/B

Bakker eller pakninger a ca. 6-10 kg

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Portugal

Gult kød

Størrelse A/B

Bakker eller pakninger a ca. 6-10 kg

Spisedruer

Alle typer og sorter med kerner

Bakker eller pakninger a 1 kg

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Portugal

Bakker eller pakninger a 1 kg

Alle typer og sorter uden sten

Pærer

Blanquilla

Størrelse 55/60, pakninger a ca. 5-10 kg

Belgien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Nederlandene

Polen

Portugal

Conference

Størrelse 60/65+, pakninger a ca. 5-10 kg

Williams

Størrelse 65+/75+, pakninger a ca. 5-10 kg

Rocha

Abbé Fétel

Størrelse 70/75, pakninger a ca. 5-10 kg

Kaiser

Doyenné du Comice

Størrelse 75/90, pakninger a ca. 5-10 kg

Æbler

Golden delicious

Størrelse 70/80, pakninger a ca. 5-20 kg

Belgien

Tjekkiet

Tyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Østrig

Braeburn

Jonagold (eller Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious og andre røde sorter

Boskoop

Gala

Størrelse 70/80, pakninger a ca. 5-20 kg

Frankrig

Italien

Ungarn

Nederlandene

Polen

Portugal

Rumænien

Elstar

Cox orange

Satsumas

Alle sorter

Størrelse 1-X — 3, pakninger a ca. 10-20 kg

Spanien

Citroner

Alle sorter

Størrelse 3-4, pakninger a ca. 10-20 kg

Grækenland

Spanien

Italien

Klementiner

Alle sorter

Størrelse 1-X -3, pakninger a ca. 10-20 kg

Grækenland

Spanien

Italien

Mandariner

Alle sorter

Størrelse 1 — 2, pakninger a ca. 10-20 kg

Grækenland

Spanien

Italien

Portugal

Appelsiner

Salustiana

Størrelse 3-6 kg, pakninger a ca. 10-20 kg

Grækenland

Spanien

Italien

Portugal

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Courgetter

Alle sorter

Størrelse 14-21, løst i pakningen

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Kirsebær

Alle sorter sødkirsebær

Størrelse 22 og derover, løst i pakningen

Bulgarien

Tjekkiet

Tyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Polen

Portugal

Rumænien

Agurker

Glatte sorter

Størrelse 350-500 g, ordnet i pakningen

Bulgarien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Nederlandene

Polen

Hvidløg

Hvidt

Størrelse 50-60 mm, pakninger a ca. 2-5 kg

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Violet

Størrelse 45-55 mm, pakninger a ca. 2-5 kg

Forår

Størrelse 50-60 mm, pakninger a ca. 2-5 kg

Blommer

Alle typer og sorter

Størrelse 35 mm og derover

Bulgarien

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Ungarn

Polen

Rumænien

Størrelse 35 mm og derover

Størrelse 40 mm og derover

Størrelse 40 mm og derover

Sød peber

Alle typer og sorter

Størrelse 70 mm og derover

Bulgarien

Grækenland

Spanien

Italien

Ungarn

Nederlandene

Portugal

Størrelse 50 mm og derover

Størrelse 40 mm og derover

Havesalat

Alle typer og sorter

Størrelse 400 g og derover, pakninger a 8-12 styk

Tyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Portugal

Det Forenede Kongerige

Størrelse 400 g og derover, pakninger a 8-12 styk

Jordbær

Alle sorter

Pakninger a 250/500 g

Belgien

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Polen

Portugal

Det Forenede Kongerige

Dyrkede svampe

Lukkede

Størrelse middel (30-65 mm)

Irland

Spanien

Frankrig

Ungarn

Nederlandene

Polen

Det Forenede Kongerige

Kiwier

Hayward

Størrelse 105-125 g, pakninger a ca. 3-10 kg

Grækenland

Frankrig

Italien

Portugal

Blomkål

Alle typer og sorter

Størrelse 16-20 mm

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Polen

Asparges

Alle typer og sorter

Størrelse 10-16/16+

Tyskland

Spanien

Frankrig

Nederlandene

Polen

Auberginer

Alle typer og sorter

Størrelse 40+/70+

Spanien

Italien

Rumænien

Gulerødder

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Polen

Det Forenede Kongerige

Kepaløg

Alle typer og sorter

Størrelse 40-80

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Polen

Det Forenede Kongerige

Bønner

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Belgien

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Polen

Porrer

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Belgien

Tyskland

Spanien

Frankrig

Nederlandene

Polen

Vandmeloner

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Grækenland

Spanien

Italien

Ungarn

Rumænien

Meloner

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Kål

Alle typer og sorter

almindelige standarder på det repræsentative marked

Tyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Polen

Rumænien

Det Forenede Kongerige


BILAG VII

LIste over produkter i forbindelse med indgansprisordningen, jf. afsnit III

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for at være vejledende. I forbindelse med dette bilag er anvendelsesområdet for ordningerne i henhold til afsnit III bestemt af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Hvis der står »ex« foran KN-koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-kodens og varebeskrivelsens anvendelsesområde og den tilsvarende anvendelsesperiode.

DEL A

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

ex 0702 00 00

Tomater

1. januar til 31. december

ex 0707 00 05

Agurker (1)

1. januar til 31. december

ex 0709 90 80

Artiskokker

1. november til 30. juni

0709 90 70

Courgetter

1. januar til 31. december

ex 0805 10 20

Søde appelsiner, friske

1. december til 31. maj

ex 0805 20 10

Klementiner

1. november til udgangen af februar

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november til udgangen af februar

ex 0805 50 10

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

1. juni til 31. maj

ex 0806 10 10

Spisedruer

21. juli til 20. november

ex 0808 10 80

Æbler

1. juli til 30. juni

ex 0808 20 50

Pærer

1. juli til 30. april

ex 0809 10 00

Abrikoser

1. juni til 31. juli

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

21. maj til 10. august

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Ferskner, herunder nektariner

11. juni til 30. september

ex 0809 40 05

Blommer

11. juni til 30. september

DEL B

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

ex 0707 00 05

Agurker bestemt til forarbejdning

1. maj til 31. oktober

ex 0809 20 05

Surkirsebær (Prunus cerasus)

21. maj til 10. august


25.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/892

af 13. marts 2017

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 38, artikel 174, stk. 1, litra d), artikel 181, stk. 3, og artikel 182, stk. 1 og 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 58, stk. 4, litra a), artikel 62, stk. 2, litra a)-d) og litra h), og artikel 64, stk. 7, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1308/2013 har erstattet Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3) og fastsætter nye regler for frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager. Ved nævnte forordning bemyndiges Kommissionen desuden til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i så henseende. Disse retsakter bør erstatte nogle af bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (4). Nævnte forordning ændres ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 (5).

(2)

For at optimere allokeringen af finansielle ressourcer og forbedre strategiens kvalitet bør der fastsættes bestemmelser om strukturen og indholdet af den nationale strategi for bæredygtige driftsprogrammer og de nationale regler for miljøforanstaltninger. De miljøforanstaltninger, der kan være omfattet af disse nationale regler, og de krav, der skal være opfyldt, bør fastlægges for at lette udformningen og gennemførelsen af disse foranstaltninger.

(3)

Endvidere bør der fastsættes regler om driftsprogrammernes indhold, de dokumenter, der skal forelægges, fristerne for forelæggelse og gennemførelsesperioderne for driftsprogrammer.

(4)

For at sikre, at støtteordningen for producentorganisationer anvendes korrekt, bør det fastlægges, hvilke oplysninger der skal anføres i støtteansøgningerne, og hvilke procedurer der skal gælde for støtteudbetalingen. For at undgå likviditetsproblemer bør producentorganisationerne kunne anvende en ordning med udbetaling af forskud, som der skal stilles sikkerhed for. Af de samme årsager bør der kunne anvendes en alternativ ordning til at refundere allerede afholdte udgifter.

(5)

Eftersom produktionen af frugt og grøntsager er uforudsigelig, og produkterne er fordærvelige, kan selv ikke alt for store overskud på markedet medføre væsentlige markedsforstyrrelser. Derfor bør der fastlægges gennemførelsesregler vedrørende kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

(6)

Der bør fastsættes nærmere regler vedrørende den nationale finansielle støtte, som medlemsstaterne kan yde i områder af EU, hvor producenternes organisationsgrad er særlig lav. Der bør fastlægges procedurer for godkendelsen af en sådan national støtte og for godkendelsen og omfanget af EU's refusion. Derudover bør refusionssatsen fastsættes.

(7)

Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende typen og formatet af visse oplysninger for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2103, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 og nærværende forordning. Disse bestemmelser bør omfatte oplysninger fra producenter og producentorganisationer til medlemsstaterne og fra medlemsstaterne til Kommissionen.

(8)

Der bør fastsættes bestemmelser om de administrative og stedlige kontroller, som er nødvendige for at sikre, at forordning (EU) nr. 1308/2013 anvendes korrekt for frugt og grøntsager.

(9)

I forbindelse med artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør der fastsættes regler om korrektion af åbenlyse fejl i støtteansøgninger, meddelelser, krav eller anmodninger.

(10)

Der bør fastsættes regler om finansielle bidrag fra producenter, der ikke er tilsluttet producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, for hvilke de regler, der er aftalt inden for organisationer eller sammenslutninger, der anses for at være repræsentative i et bestemt økonomisk område, gøres bindende.

(11)

Der bør beregnes faste importværdier på grundlag af det vejede gennemsnit af de gennemsnitlige repræsentative noteringer for importerede produkter, der er solgt på medlemsstaternes importmarkeder, ved hjælp af dataene om disse priser for og de importerede mængder af de pågældende produkter, som medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om i henhold til artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2017/891. Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende tilfælde, hvor der ikke foreligger gennemsnitlige repræsentative noteringer for produkter med en given oprindelse.

(12)

Der bør fastlægges nærmere regler for den importtold, der kan pålægges bestemte produkter ud over den told, der er fastsat i den fælles toldtarif. Der bør fastsættes bestemmelser om, at der kan pålægges tillægstold, hvis den importerede mængde af de pågældende produkter overstiger et udløsningsniveau, der er fastsat for produktet og anvendelsesperioden. Varer, der er under transport til EU, er fritaget for tillægstold, og der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser for dem.

(13)

Denne forordning bør træde i kraft på og anvendes fra syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

PRODUCENTORGANISATIONER

AFDELING 1

Indledende bestemmelser

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastlægges der regler for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, med undtagelse af handelsnormer.

2.   Kapitel I-V gælder dog kun for de produkter fra frugt- og grøntsagssektoren, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og sådanne produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning.

AFDELING 2

Driftsprogrammer

Artikel 2

National strategi for bæredygtige driftsprogrammer

Den nationale strategis struktur og indhold, jf. artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

Nationale regler for miljøforanstaltninger og støtteberettigede investeringer

1.   Der skal i en separat del af de nationale regler, jf. artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, anføres de krav, der er fastsat i artikel 28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (6), og som skal opfyldes af de miljøforanstaltninger, der udvælges som led i et driftsprogram.

De nationale regler skal indeholde en ikke-udtømmende liste over miljøforanstaltninger og de betingelser, der gælder herfor i medlemsstaten, jf. artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Den liste, der er omhandlet i andet afsnit, kan omfatte følgende typer miljøforanstaltninger:

a)

foranstaltninger, der er identiske med forpligtelser til at drive miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug, jf. henholdsvis artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som er fastlagt i programmet for udvikling af landdistrikter i den pågældende medlemsstat

b)

investeringer til fordel for miljøet

c)

andre aktioner til fordel for miljøet, herunder aktioner, der ikke har direkte eller indirekte forbindelse til en bestemt parcel, men som er knyttet til frugt- og grøntsagssektoren, forudsat at de bidrager til jordbundsbeskyttelse, vand- eller energibesparelser, forbedring eller bevarelse af vandkvalitet, beskyttelse af levesteder eller biodiversitet, modvirkning af klimaændringer og reduktion eller forbedret forvaltning af affald.

For hver miljøforanstaltning, der er omhandlet i tredje afsnit, litra b) og c), skal de nationale regler angive:

a)

begrundelsen for foranstaltningen baseret på dens miljøpåvirkning og

b)

den eller de specifikke forpligtelser, den medfører.

De nationale regler skal indeholde mindst én foranstaltning om anvendelse af metoder for integreret bekæmpelse af skadegørere.

2.   Miljøforanstaltninger, der er identiske med forpligtelser til at drive miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug, som støttes i henhold til et program for udvikling af landdistrikter, skal have samme varighed som disse forpligtelser. Hvis foranstaltningen varer længere end varigheden af det oprindelige driftsprogram, videreføres foranstaltningen i et efterfølgende driftsprogram.

Medlemsstaterne kan tillade, at miljøforanstaltningernes varighed afkortes, eller at de endog afbrydes i behørigt begrundede tilfælde og navnlig under hensyn til resultaterne af evalueringen i det næstsidste år for gennemførelsen af driftsprogrammet, jf. artikel 57, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/891.

3.   Investeringer til fordel for miljøet, der er foretaget hos producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller datterselskaber, der opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2017/891, eller hos de tilsluttede producenter, er støtteberettigede, hvis de:

a)

vil kunne medføre en reduktion af den nuværende anvendelse af produktionsinput, emission af forurenende stoffer eller affald fra produktionsprocessen eller

b)

vil kunne medføre, at anvendelse af fossile energikilder erstattes af vedvarende energikilder eller

c)

vil kunne medføre en reduktion af de miljømæssige risici, der er forbundet med anvendelsen af visse former for produktionsinput, herunder plantebeskyttelsesmidler eller gødning eller

d)

vil kunne føre til en forbedring af miljøet eller

e)

er knyttet til ikke-produktive investeringer, der er nødvendige for at nå målene i forbindelse med en forpligtelse til at drive miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug, navnlig når disse mål vedrørende beskyttelse af levesteder og biodiversitet.

4.   De investeringer, der er omhandlet i stk. 3, litra a), er kun støtteberettigede, hvis de medfører en reduktion på mindst 15 %, beregnet for den skattemæssige afskrivningsperiode for investeringen i forhold til den tidligere situation, af:

a)

anvendelse af produktionsinput, som er ikke-vedvarende naturressourcer, såsom vand eller fossilt brændsel, eller en eventuel kilde til forurening af miljøet, såsom gødning, plantebeskyttelsesmidler eller visse typer energikilder

b)

emissionen til luft-, jord- eller vandforurenende stoffer fra produktionsprocessen eller

c)

produktion af affald, herunder spildevand, fra produktionsprocessen.

Som undtagelse fra første afsnit kan medlemsstaterne acceptere investeringer, der giver mulighed for en reduktion på mindst 7 %, beregnet for den skattemæssige afskrivningsperiode for investeringen i forhold til den tidligere situation, forudsat at disse investeringer giver mulighed for mindst én yderligere miljøfordel.

Den forventede reduktion og, hvis det er relevant, den forventede yderligere miljøfordel skal påvises forudgående via projektspecifikationer eller andre tekniske dokumenter, der forelægges af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer på tidspunktet for indgivelsen til godkendelse af det foreslåede driftsprogram eller af en ændring af et sådant program, og som viser de resultater, der kan opnås ved gennemførelsen af investeringen, attesteret af de tekniske dokumenter eller af et uafhængigt, kvalificeret organ eller en uafhængig ekspert, der er godkendt af medlemsstaten.

Investeringer med henblik på at opnå en reduktion af vandforbruget:

a)

skal sikre en reduktion på mindst 5 % i vandforbruget ved drypvanding eller lignende systemer i forhold til forbruget forud for investeringen, og

b)

må ikke resultere i en nettoforøgelse af kunstvandingsarealet, medmindre det samlede vandforbrug til kunstvanding på bedriften som helhed, herunder det forøgede areal, ikke overstiger gennemsnittet af vandforbruget i de sidste 5 år forud for investeringen.

5.   De i stk. 3, litra b), omhandlede investeringer, som består af systemer, der producerer energi, er støtteberettigede, hvis den energimængde, der produceres, ikke overstiger den mængde, der kan anvendes på forhånd på årsbasis i forbindelse med tiltag vedrørende frugt og grøntsager gennemført af producentorganisationen, sammenslutningen af producentorganisationer eller datterselskaber eller medlemmer af producentorganisationen, der drager fordel af investeringen.

6.   De i stk. 3, litra c) og d), omhandlede investeringer er støtteberettigede, hvis de bidrager til jordbundsbeskyttelse, vand- eller energibesparelser, forbedring eller bevarelse af vandkvalitet, beskyttelse af levesteder eller biodiversitet, modvirkning af klimaændringer og reduktion eller forbedret forvaltning af affald, også selv om bidraget ikke kan kvantificeres.

Producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer skal fremlægge dokumentation for det forventede positive bidrag til et eller flere miljømæssige mål på tidspunktet for indgivelsen til godkendelse af det foreslåede driftsprogram eller af en ændring af et sådant program. Den nationale kompetente myndighed kan kræve, at den dokumentation, der skal fremlægges i form af projektspecifikationer, attesteres af et uafhængigt kvalificeret organ eller en uafhængig ekspert inden for de pågældende miljøområder.

7.   For miljøforanstaltninger gælder følgende regler:

a)

Forskellige miljøforanstaltninger kan kombineres, hvis de supplerer hinanden og er forenelige. Hvis andre miljøforanstaltninger end investeringer i fysiske aktiver kombineres, skal der ved fastsættelsen af støtten tages hensyn til de specifikke indkomsttab og supplerende omkostninger, der opstår som følge af kombinationen

b)

forpligtelser til at begrænse anvendelsen af gødning, plantebeskyttelsesmidler eller andre hjælpestoffer accepteres kun, hvis begrænsningen kan vurderes på en måde, der giver sikkerhed for, at forpligtelserne opfyldes

c)

investeringer til fordel for miljøet som omhandlet i stk. 3 er fuldt ud støtteberettigede.

Artikel 4

Driftsprogrammers indhold

1.   Driftsprogrammerne indeholder følgende:

a)

en beskrivelse af udgangssituationen, der, hvis det er relevant, er baseret på de fælles udgangsindikatorer, som er anført i punkt 5 i bilag II

b)

programmets mål, under hensyntagen til produktions- og afsætningsmulighederne, og en redegørelse for, hvordan programmet skal bidrage til og er i overensstemmelse med målene for den nationale strategi, herunder balancen mellem aktiviteterne. I beskrivelsen af målene skal der angives målbare målsætninger for at lette overvågningen af de fremskridt, som gradvis opnås ved gennemførelsen af programmet

c)

de foreslåede foranstaltninger, herunder aktioner til kriseforebyggelse og -styring

d)

programmets varighed og

e)

de finansielle aspekter, særlig:

i)

de finansielle bidragsniveauer og beregningsmetoden herfor

ii)

proceduren for finansiering af driftsfonden

iii)

information, der er nødvendig for at begrunde forskellige niveauer for bidrag, og

iv)

budgettet og tidsplanen for aktiviteterne for hvert af de år, programmet gennemføres.

2.   Driftsprogrammerne skal indeholde angivelse af:

a)

det omfang, hvori de forskellige foranstaltninger supplerer og er i overensstemmelse med andre foranstaltninger, herunder foranstaltninger, der finansieres eller er berettigede til støtte fra andre EU-fonde, og navnlig i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 og fremstødsprogrammer, som er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 (7). I den forbindelse skal der, hvis det er relevant, også specifikt henvises til foranstaltninger, som er gennemført under tidligere driftsprogrammer og

b)

at de ikke medfører risiko for dobbeltfinansiering fra EU-fonde.

Artikel 5

Dokumenter, der skal forelægges med driftsprogrammet

Driftsprogrammer ledsages af:

a)

dokumentation for, at der er oprettet en driftsfond

b)

producentorganisationens skriftlige forpligtelse til at overholde bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1308/2013, delegeret forordning (EU) 2017/891 og nærværende forordning og

c)

producentorganisationens skriftlige forpligtelse til, at den hverken direkte eller indirekte har modtaget eller vil modtage anden EU-støtte eller national støtte til de aktioner, der er støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013 for frugt og grøntsager.

Artikel 6

Frist for forelæggelse

1.   En producentorganisation forelægger et driftsprogram til godkendelse for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor producentorganisationen har sit hovedsæde, senest den 15. september året før det år, hvor programmet skal gennemføres. Medlemsstaterne kan dog fastsætte en senere dato end den 15. september.

2.   Når en juridisk person eller en klart defineret del af en juridisk person, herunder en producentsammenslutning, der er oprettet i medfør af artikel 125e i forordning (EF) nr. 1234/2007, eller en producentsammenslutning som omhandlet i artikel 27 forordning (EU) nr. 1305/2013, indgiver en ansøgning om anerkendelse som producentorganisation, kan den samtidig indgive driftsprogrammet til godkendelse, jf. stk. 1. For at driftsprogrammet kan godkendes, skal der opnås anerkendelse inden for den frist, der er fastsat i artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/891.

Artikel 7

Gennemførelsesperioder for driftsprogrammer

1.   Driftsprogrammerne gennemføres i årlige perioder fra 1. januar til 31. december.

2.   Et driftsprogram, der godkendes senest den 15. december, iværksættes fra den efterfølgende 1. januar.

Gennemførelsen af programmer, der godkendes efter den 15. december, udsættes et år.

3.   Hvis artikel 33, stk. 2, eller artikel 34, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2017/891 finder anvendelse, påbegyndes gennemførelsen af driftsprogrammer, der er godkendt i overensstemmelse med nævnte bestemmelser, dog som undtagelse til stk. 2 senest den førstkommende 31. januar, efter at de er godkendt.

AFDELING 3

Støtte

Artikel 8

Godkendt støttebeløb

Medlemsstaterne giver producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer meddelelse om den godkendte støtte senest den 15. december året før det år, som der anmodes om støtte for.

Hvis artikel 33, stk. 2, trejde afsnit, eller artikel 34, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2017/891 finder anvendelse, giver medlemsstaterne dog som undtagelse fra stk. 1 meddelelse om den godkendte støtte senest den 20. januar det år, som der anmodes om støtte for.

Artikel 9

Støtteansøgninger

1.   Producentorganisationerne indgiver deres ansøgning om støtte eller reststøtte til medlemsstatens myndigheder for hvert driftsprogram, der ansøges om støtte for, senest den 15. februar året efter det år, der ansøges om støtte for.

2.   Støtteansøgningerne vedlægges dokumentation, der angiver:

a)

den støtte, der ansøges om

b)

den afsatte produktions værdi

c)

de finansielle bidrag, der er erlagt af producentorganisationens medlemmer og af organisationen selv

d)

de udgifter, der er afholdt i forbindelse med driftsprogrammet

e)

udgifterne til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger fordelt på aktioner

f)

den andel af driftsfonden, der er anvendt til kriseforebyggelse og krisestyring fordelt på aktioner

g)

at artikel 33, stk. 3, artikel 33, stk. 5, første afsnit, og artikel 34 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er overholdt

h)

en skriftlig forpligtelse om, at producentorganisationen ikke har modtaget dobbelt EU-støtte eller national støtte til de foranstaltninger eller aktioner, der er støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013 for frugt og grøntsager

i)

bevis for, at den pågældende aktion er blevet gennemført, hvis der ansøges om betaling på grundlag af fast standardsatser eller satser for enhedsomkostninger, jf. artikel 31, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/891 og

j)

den årsrapport, der er omhandlet i artikel 21.

3.   Støtteansøgningerne kan vedrøre programmerede, men endnu ikke afholdte udgifter, hvis følgende kan dokumenteres:

a)

foranstaltningerne kunne ikke gennemføres senest den 31. december i året for driftsprogrammets gennemførelse af årsager, som ikke kan tilskrives den pågældende producentorganisation

b)

foranstaltningerne kan gennemføres senest den 30. april året efter det år, der er ansøgt om støtte for, og

c)

der er stadig et tilsvarende bidrag fra producentorganisationen tilbage i driftsfonden.

Støtten udbetales kun, og den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 11, stk. 2, frigives kun på betingelse af, at det dokumenteres, at de programmerede udgifter, der er anført i dette stykke, første afsnit, litra b), er afholdt, senest den 30. april året efter det år, som de pågældende udgifter var programmeret for, for så vidt retten til støtte er fastslået.

4.   I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstatens myndigheder acceptere ansøgninger, der indgives efter datoen i stk. 1, hvis den fornødne kontrol er udført, og betalingsfristen i artikel 10 er overholdt. Indgives ansøgningerne efter datoen i stk. 1, nedsættes støtten med 1 % for hver dag, fristen for ansøgning overskrides.

5.   Sammenslutninger af producentorganisationer kan kun indgive en ansøgning om støtte som omhandlet i stk. 1 på vegne af de medlemmer, der er producentorganisationer, som er anerkendt i samme medlemsstat, som har anerkendt sammenslutningen af producentorganisationer, og den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2, forelægges for hvert medlem. Det er producentorganisationerne, der i sidste ende skal modtage støtten.

6.   Producentorganisationer, der er medlemmer af tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer, skal ansøge om støtte i den medlemsstat, hvor de er anerkendt, for så vidt angår aktioner, der gennemføres på den pågældende medlemsstats område. En tværnational sammenslutning af producentorganisationer forelægger den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, en kopi af ansøgningen.

7.   Uden at dette berører stk. 6, kan tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer indgive en ansøgning om støtte i den medlemsstat, hvor sammenslutningen har sit hovedsæde, i forbindelse med aktioner, der gennemføres af sammenslutningen, forudsat at der ikke er nogen risiko for dobbeltfinansiering.

Artikel 10

Udbetaling af støtte

Medlemsstaterne udbetaler støtten senest den 15. oktober året efter det år, programmet gennemføres.

Artikel 11

Forskudsbetalinger

1.   Forskudsansøgninger kan indgives efter medlemsstatens beslutning enten hver tredje måned i januar, april, juli og oktober eller hver fjerde måned i januar, maj og september.

De samlede forskud for et givet år må ikke overstige 80 % af den oprindeligt godkendte støtte til driftsprogrammet.

2.   Der udbetales forskud mod, at der stilles en sikkerhed svarende til 110 % af forskuddet i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (8).

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte et mindstebeløb og frister for udbetaling af forskud.

Artikel 12

Delvis betaling

1.   Medlemsstaterne kan tillade, at producentorganisationerne ansøger om betaling af den del af støtten, som svarer til udgifter, der allerede er afholdt i forbindelse med driftsprogrammet.

2.   Ansøgningerne kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt, men højst tre gange hvert år. De vedlægges dokumentation som fakturaer og dokumenter som bevis for, at betalingen har fundet sted.

3.   Betalingerne på grundlag af ansøgninger om dele af støtten må ikke overstige 80 % af den del af støtten, som svarer til udgifter, som allerede er afholdt i forbindelse med driftsprogrammet for den pågældende periode. Medlemsstaterne kan fastsætte et mindstebeløb for udbetaling af dele af støtten og ansøgningsfrister.

KAPITEL II

KRISEFOREBYGGELSES- OG KRISESTYRINGSFORANSTALTNINGER

Artikel 13

Uddannelsesforanstaltninger og udveksling af bedste praksis

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om, hvilke betingelser der skal opfyldes af uddannelsesforanstaltninger og udveksling af bedste praksis for, at de kan betragtes som kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

Artikel 14

Fremstøds- og kommunikationsforanstaltninger

1.   Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om, hvilke betingelser der skal opfyldes af fremstøds- og kommunikationsforanstaltninger, uanset om disse foranstaltninger vedrører kriseforebyggelse eller krisestyring. Bestemmelserne skal gøre det muligt hurtigt at træffe foranstaltninger, når der er behov for det.

2.   Aktionerne inden for fremstød og kommunikation skal supplere eventuelle igangværende fremstøds- og kommunikationsaktioner, som de pågældende producentorganisationer har iværksat som led i deres driftsprogram, og som ikke har noget at gøre med deres kriseforebyggelse og krisestyring.

Artikel 15

Handelsnormer for tilbagekøbte produkter

1.   Et produkt, der købes tilbage fra markedet, skal opfylde handelsnormerne for dette produkt, jf. afsnit II i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, undtagen bestemmelserne om præsentation og mærkning af produkter. Hvis købes tilbage i bulk, skal mindstekravene til klasse II overholdes.

Miniatureprodukter som defineret i den pågældende norm skal dog være i overensstemmelse med den gældende handelsnorm, herunder bestemmelserne om præsentation og mærkning af produkter.

2.   Hvis der ikke er fastsat nogen handelsnorm for et bestemt produkt, skal mindstekravene i bilag III opfyldes. Medlemsstaterne kan ud over disse mindstekrav fastsætte supplerende regler.

Artikel 16

Transportomkostninger ved gratis uddeling

1.   Omkostningerne ved landtransport i forbindelse med gratis uddeling af alle produkter, der er tilbagekøbt fra markedet, kan godtgøres som led i driftsprogrammet på grundlag af satserne for enhedsomkostninger efter afstanden mellem afhentningsstedet og leveringsstedet, jf. bilag IV.

Ved søtransport bestemmer medlemsstaterne afstanden mellem afhentningsstedet og det endelige leveringssted. Godtgørelsen må ikke overstige omkostningerne ved landtransport ad den korteste vej mellem indskibningsstedet og det endelige leveringssted, hvis landtransport er mulig. De beløb, der er fastsat i bilag IV, multipliceres med en korrektionskoefficient på 0,6.

I tilfælde af kombineret transport, udgør de gældende transportomkostninger summen af omkostninger svarende til afstanden ved landtransport plus 60 % af omkostningsforøgelsen, hvis den samlede transportafstand havde været over land, jf. bilag IV.

2.   Transportomkostningerne udbetales til den part, der reelt har afholdt omkostningerne ved den pågældende transport.

Godtgørelsen udbetales mod, at der fremlægges bilag til dokumentation af:

a)

modtagerorganisationernes navne

b)

den omhandlede produktmængde

c)

modtagerorganisationernes overtagelse af produkterne og de anvendte transportmidler og

d)

afstanden mellem afhentningssted og leveringssted.

Artikel 17

Sorterings- og emballeringsomkostninger ved gratis uddeling

1.   Omkostningerne ved sortering og emballering af tilbagekøbte frugter og grøntsager til gratis uddeling kan godtgøres som led i driftsprogrammer. For produkter i kolli på under 25 kg netto anvendes de faste beløb, der er anført i bilag V.

2.   Emballager med produkter til gratis uddeling skal være forsynet med EF-symbolet og en eller flere af de angivelser, der er anført i bilag VI.

3.   Sorterings- og emballeringsomkostningerne udbetales til den producentorganisation, der har forestået sorteringen og emballeringen.

Godtgørelsen udbetales mod, at der fremlægges bilag til dokumentation af:

a)

modtagerorganisationernes navne

b)

den omhandlede produktmængde og

c)

modtagerinstitutionernes overtagelse af produkterne og produkternes præsentation.

KAPITEL III

NATIONAL FINANSIEL STØTTE

Artikel 18

Tilladelse til at yde national finansiel støtte

1.   Medlemsstaterne anmoder i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 Kommissionen om tilladelse til at yde national finansiel støtte til driftsprogrammer, der skal gennemføres i et givet kalenderår, senest den 31. januar i det pågældende kalenderår.

Anmodningen skal være ledsaget af dokumentation, der viser:

a)

at organisationsgraden for producenter i den pågældende region er særlig lav i overensstemmelse med artikel 52 i delegeret forordning (EU) 2017/891

b)

at kun produkter fra frugt- og grøntsagssektoren i den pågældende region får fordel af støtten og

c)

nærmere oplysninger om de pågældende producentorganisationer og den pågældende støtte og andelen af de finansielle bidrag, der ydes i henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Kommissionen godkender eller afviser anmodningen ved hjælp af en afgørelse inden for en frist på tre måneder. Denne frist løber fra dagen efter den dag, hvor Kommissionen har modtaget en fuldstændig anmodning fra medlemsstaten. Hvis Kommissionen ikke anmoder om yderligere oplysninger inden for perioden på tre måneder, anses anmodningen for at være fuldstændig.

Artikel 19

Ansøgning om og udbetaling af national finansiel støtte

1.   Artikel 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger om og udbetaling af national støtte.

2.   Medlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for udbetalingen af den nationale finansielle støtte, herunder mulighed for udbetaling af forskud og dele af støtten.

Artikel 20

EU-refusion af national finansiel støtte

1.   Inden den 1. januar i det andet år efter året for programmets gennemførelse kan medlemsstaterne anmode om EU-refusion af den godkendte nationale finansielle støtte, der reelt er udbetalt til producentorganisationerne.

Anmodningen skal ledsages af dokumentation for, at betingelserne i artikel 35, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 er overholdt i tre af de fire foregående år.

I forbindelse med beregningen af organisationsgraden for producenter i frugt- og grøntsagssektoren skal værdien af frugt- og grøntsagsproduktionen fra producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e forordning (EF) nr. 1234/2007, også tages i betragtning.

Anmodningen om EU-refusion af den nationale finansielle støtte skal også indeholde:

a)

nærmere oplysninger om den pågældende producentorganisation

b)

det udbetalte støttebeløb, som for hver producentorganisation er begrænset til det beløb, der oprindeligt er godkendt og

c)

en beskrivelse af driftsfonden med angivelse af den samlede finansielle støtte fra EU, den nationale finansielle støtte og bidragene fra producentorganisationerne og medlemmerne.

2.   Kommissionen godkender eller afviser anmodningen.

Anmodningen afvises, hvis den anmodende medlemsstat ikke har overholdt reglerne for tilladelse til at yde national finansiel støtte eller refusion heraf, eller de regler, der er fastsat for producentorganisationer, driftsfonde og driftsprogrammer i forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke er overholdt.

3.   Hvis der er godkendt EU-refusion af støtten, anmeldes de refusionsberettigede udgifter til Kommissionen efter proceduren i artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 (9).

4.   EU kan højst refundere 60 % af den nationale finansielle støtte, der ydes til producentorganisationen. Det beløb, der kan refunderes, må højst udgøre 48 % af den finansielle støtte fra EU, der er anført i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

KAPITEL IV

OPLYSNINGER, RAPPORTER OG KONTROL

AFDELING 1

Oplysninger og rapporter

Artikel 21

Oplysninger og årlige rapporter fra producentsammenslutninger, producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer og årlige rapporter fra medlemsstaterne

1.   Efter anmodning fra medlemsstatens myndigheder skal producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e forordning (EF) nr. 1234/2007, anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer udlevere relevante oplysninger, der kræves til at udarbejde den årlige rapport, der er anført i artikel 54, litra b), i delegeret forordning (EU) 2017/891. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indsamle oplysninger om antallet af medlemmer og den afsatte produktionsmængde og -værdi for producentorganisationer, som ikke har forelagt driftsprogrammer. De producentorganisationer og producentsammenslutninger, der er anført i artikel 27 forordning (EU) nr. 1305/2013, skal give oplysninger om antallet af medlemmer og den afsatte produktionsmængde og -værdi.

2.   Producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer skal forelægge årlige rapporter om gennemførelsen af deres driftsprogrammer sammen med deres ansøgninger om støtte.

De årlige rapporter skal indeholde oplysninger om følgende:

a)

det driftsprogram, der er gennemført det foregående år

b)

større ændringer af driftsprogrammet og

c)

forskelle mellem den anslåede støtte og den støtte, der er ansøgt om.

3.   Den årlige rapport fra producentorganisationerne og sammenslutningerne af producentorganisationer skal angive:

a)

fremskridtene under driftsprogrammet, på grundlag af de indikatorer, der er fastsat i bilag II, og eventuelt de supplerende indikatorer, der er fastlagt i den nationale strategi, som følger:

i)

der skal anvendes fælles udgangsindikatorer og (finansielle) inputindikatorer i de enkelte årlige rapporter

ii)

der skal anvendes resultat- og outputindikatorer i driftsprogrammets sidste to år og

b)

en oversigt over de største problemer, der er forbundet med at forvalte programmet, og de foranstaltninger, der måtte være truffet for at sikre kvalitet og effektivitet under programmets gennemførelse.

Hvis det er relevant, skal det i den årlige rapport specificeres, hvilke beskyttelsesforanstaltninger, der er iværksat i henhold til den nationale strategi og i medfør af artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1308/2013 for at beskytte miljøet mod eventuelt øget pres på grund af investeringer, hvortil der er ydet støtte under driftsprogrammet.

4.   Det skal af den årlige rapport fra producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer for det næstsidste år af et driftsprogram fremgå, i hvilket omfang programmålene er blevet opfyldt. I denne rapport skal det også oplyses, hvilke faktorer der har bidraget til en vellykket eller mislykket gennemførelse af programmet, og hvordan disse faktorer er taget i betragtning i det igangværende program eller vil blive taget i betragtning i det efterfølgende driftsprogram.

Medlemsstaten skal give nærmere oplysninger om de i stk. 1 omhandlede tilfælde i sin årlige rapport, jf. artikel 54, litra b), i delegeret forordning (EU) 2017/891.

AFDELING 2

Kontrol

Artikel 22

Entydigt identifikationssystem

Medlemsstaterne sikrer, at der anvendes ét enkelt identifikationssystem for producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger, der er oprettet i medfør af artikel 125e forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår deres støtteansøgninger. Dette identifikationssystem skal være foreneligt med det system til identifikation af støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 73 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 23

Ansøgningsprocedurer

Medmindre andet gælder i medfør af artikel 9, 24 og 25, fastsætter medlemsstaterne procedurer for indsendelse af støtteansøgninger, anmodninger om anerkendelse, anmodninger om godkendelse af driftsprogrammer og betalingsanmodninger.

Artikel 24

Anerkendelse

1.   Før medlemsstaterne anerkender en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer i henhold til artikel 154, stk. 4, litra a), eller artikel 156, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal de foretage administrativ kontrol og en kontrol på stedet hos producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer for at verificere, om kriterierne for anerkendelse er overholdt.

2.   Medlemsstaterne foretager administrativ kontrol og kontrol på stedet for så vidt angår de kriterier for anerkendelse, som gælder for alle anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, mindst en gang hvert femte år, også selv om producentorganisationerne eller sammenslutningerne af producentorganisationer ikke gennemfører et driftsprogram.

Artikel 25

Godkendelse af driftsprogrammer og ændringer deraf

1.   Før medlemsstatens godkender et driftsprogram i henhold til artikel 33 i delegeret forordning (EU) 2017/891, verificerer de på enhver relevant måde, herunder ved kontrol på stedet, det driftsprogram, der er forelagt til godkendelse, og eventuelle anmodninger om ændring. Kontrollen omfatter bl.a. kontrol af:

a)

at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og e), og som skal indgå i udkastet til driftsprogram, er rigtige

b)

at programmet stemmer overens med artikel 33 i forordning (EU) nr. 1308/2013 samt med den nationale strategi og de nationale regler

c)

at aktionerne er støtteberettigede, og at de foreslåede udgifter er støtteberettigede og

d)

at programmet er sammenhængende og har den fornødne tekniske kvalitet, at overslagene og støtteplanen er velbegrundede, og at den planlagte gennemførelse er tilfredsstillende.

2.   Den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages for at sikre, at:

a)

målene er målbare og kan overvåges og opnås ved hjælp af de foreslåede foranstaltninger; og

b)

de operationer, for hvilke der er ansøgt om støtte, er i overensstemmelse med medlemsstaternes og EU's gældende lovgivning, navnlig vedrørende statsstøtte, udvikling af landdistrikter og salgsfremmeprogrammer, og de bindende normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller den nationale strategi.

Artikel 26

Administrativ kontrol

1.   I procedurerne vedrørende administrativ kontrol skal det sikres, at de gennemførte foranstaltninger, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser, registreres.

2.   Før støtten tildeles, foretager medlemsstaterne administrativ kontrol af alle støtteansøgninger.

3.   Den administrative kontrol af støtteansøgninger skal, hvis det er relevant, omfatte kontrol af:

a)

den årlige rapport om gennemførelsen af driftsprogrammet, der fremsendes sammen med støtteansøgningen

b)

værdien af den afsatte produktion, bidragene til driftsfonden og de afholdte udgifter

c)

en nøjagtig korrelation af anmeldte udgifter med de produkter og tjenesteydelser, der leveres

d)

at de iværksatte aktioner svarer til dem, der er anført i det godkendte driftsprogram og

e)

at de finansielle begrænsninger og lofter m.v. er overholdt.

4.   Udgifter, der er afholdt under driftsprogrammet, skal underbygges med dokumentation for betaling. De anvendte fakturaer skal udstedes i navnet på producentorganisationens, sammenslutningen af producentorganisationers eller datterselskabets navn, hvis disse opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2017/891, eller, hvis medlemsstaten godkender det, i en eller flere af de tilsluttede producenters navn. Dog skal fakturaer for personaleudgifter, jf. punkt 2 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2017/891, udstedes i producentorganisationens, sammenslutningen af producentorganisationers eller datterselskabets navn, hvis disse opfylder kravet om 90 %, jf. artikel 22, stk. 8, i nævnte forordning, eller, hvis medlemsstaten godkender det, i et kooperativs navn, hvis dette er medlem af producentorganisationen.

Artikel 27

Kontrol på stedet af årlige støtteansøgninger

1.   Medlemsstaterne foretager kontrol på stedet hos producentorganisationerne, sammenslutningerne af producentorganisationer og deres datterselskaber, hvis det er relevant, for at sikre, at betingelserne er opfyldt for så vidt angår anerkendelse, ydelse af støtte eller saldoen herfor for det pågældende år, jf. artikel 9, stk. 1, som supplement til den administrative kontrol.

2.   Kontrollen på stedet skal omfatte en stikprøve, der mindst repræsenterer 30 % af det samlede støtte, der er ansøgt om for hvert år. Der skal aflægges kontrolbesøg hos hver producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer, der gennemfører et driftsprogram, mindst en gang hvert tredje år.

3.   Medlemsstaterne fastlægger, hvilke producentorganisationer der skal kontrolleres, på grundlag af en risikoanalyse, hvori der tages hensyn til følgende kriterier:

a)

støttebeløbet

b)

resultaterne af kontrollen de foregående år

c)

et vilkårligt parameter og

d)

andre parametre, som skal fastlægges af medlemsstaterne.

4.   Kontrollen på stedet kan varsles på forhånd, når blot formålet med kontrollen ikke bringes i fare.

5.   Kontrollen på stedet omfatter alle de forpligtelser, der påhviler producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer samt deres medlemmer eller datterselskaber, hvis det er relevant, som det er muligt at kontrollere på tidspunktet for kontrolbesøget, og som ikke kunne være blevet kontrolleret under den administrative kontrol. Kontrol på stedet omfatter især kontrol af:

a)

at anerkendelseskriterierne er overholdt for det pågældende år

b)

gennemførelsen af aktionerne og af deres overensstemmelse med det godkendte driftsprogram

c)

i forbindelse med et relevant antal aktioner: om udgifterne er i overensstemmelse med EU-retten, og om de frister, der er fastsat deri, er overholdt

d)

anvendelsen af driftsfonden i det pågældende år, herunder hvilke udgifter der er anmeldt i anmodninger om forskud eller delvis betaling, og den afsatte produktions værdi, bidragene til driftsfonden og de afholdte udgifter dokumenteret ved hjælp af regnskabsbilag eller tilsvarende dokumenter

e)

medlemmernes fuldstændige levering af produkterne, leveringen af tjenesteydelser og rigtigheden af de anmeldte udgifter og

f)

kontrol i andet led, jf. artikel 30, af udgifter til tilbagekøb fra markedet, grøn høst og undladt høst.

6.   Den afsatte produktions værdi kontrolleres på grundlag af det regnskabssystem, der er revideret og påtegnet i henhold til national ret.

Medlemsstaterne kan derfor beslutte, at anmeldelsen af den afsatte produktions værdi skal godkendes på samme måde som regnskabsoplysningerne.

Kontrollen af anmeldelsen af den afsatte produktions værdi kan udføres, inden den relevante støtteansøgning fremsendes, men skal senest gennemføres, før støtten udbetales.

7.   Kontrollen skal omfatte et kontrolbesøg på det sted, hvor den pågældende aktion gennemføres, eller, hvis aktionen er immateriel, et kontrolbesøg hos initiativtageren, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder. I forbindelse med aktioner på individuelle bedrifter, der tilhører medlemmer af producentorganisationer, som er omfattet af den stikprøve, der er nævnt i stk. 2, er det særlig vigtigt, at der aflægges mindst ét kontrolbesøg for at undersøge, om de er gennemført.

Medlemsstaterne kan dog beslutte at undlade at aflægge besøg, når det drejer sig om mindre aktioner, eller hvis der efter deres opfattelse er ringe risiko for, at betingelserne for at modtage støtte ikke er opfyldt, eller at aktionen ikke er gennemført. Den pågældende beslutning og begrundelsen herfor skal registreres. De risikoanalysekriterier, der er fastsat i stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på dette stykke.

8.   Kun kontrol, der opfylder alle kravene i denne artikel, kan betragtes som en del af den kontrol, som skal foretages i henhold til stk. 2.

9.   Resultaterne af kontrollen på stedet vurderes for at fastslå, om eventuelle problemer er af systemisk art og indebærer en risiko for tilsvarende aktioner, andre støttemodtagere eller andre organer. Ved vurderingen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der anbefales.

Afslører kontrollen betydelige uregelmæssigheder i en region eller en del af en region eller en specifik producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer, foretager medlemsstaten det pågældende år supplerende kontrol i den pågældende region eller organisation eller sammenslutning og forhøjer andelen af de pågældende ansøgninger, som skal kontrolleres det følgende år.

Artikel 28

Rapporter om kontrol på stedet

1.   For hver kontrol på stedet udarbejdes der en detaljeret rapport med angivelse af mindst følgende oplysninger:

a)

den kontrollerede støtteordning og ansøgning

b)

navn og stilling på de tilstedeværende personer

c)

de kontrollerede aktioner, foranstaltninger og dokumenter, herunder revisionssporet og kontrolleret dokumentationen herfor og

d)

kontrolresultaterne.

2.   En repræsentant for producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer skal have mulighed for at underskrive rapporten, så han eller hun derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og registrere sine bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af rapporten til støttemodtageren.

Artikel 29

Kontrol i første led af tilbagekøb

1.   Medlemsstaterne foretager kontrol i første led af hver enkelt producentorganisations tilbagekøb bestående i dokument- og identitetskontrol ledsaget af fysisk kontrol af de tilbagekøbte produkters vægt og kontrol af, om artikel 15 er overholdt, i henhold til reglerne i afsnit II, kapitel II, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. Kontrollen foretages efter modtagelsen af den meddelelse, der er nævnt i artikel 44, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/891, inden for de frister, som er fastsat i henhold til stk. 2 i nævnte artikel.

2.   Kontrollen i første led skal omfatte 100 % af den mængde produkter, der er tilbagekøbt fra markedet. De tilbagekøbte produkter, dog ikke produkter til gratis uddeling, denatureres eller afhændes efter kontrollen til forarbejdningsindustrien under myndighedernes tilsyn efter de forskrifter, som medlemsstaterne udsteder i henhold til artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2017/891.

3.   Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne, hvis produkterne skal uddeles gratis, nøjes med at kontrollere en mindre procentdel end anført i nævnte stykke, men ikke under 10 % af de pågældende mængder i løbet af en producentorganisations produktionsår. Kontrollen kan finde sted hos producentorganisationen eller modtagerne af de pågældende produkter. Hvis der ved kontrollen konstateres uregelmæssigheder, foretager medlemsstaterne yderligere kontrol.

Artikel 30

Kontrol i andet led af tilbagekøb

1.   Medlemsstaterne foretager kontrol i andet led af tilbagekøb hos producentorganisationerne og modtagerne af de tilbagekøbte produkter på grundlag af en risikoanalyse. I risikoanalysen skal der bl.a. tages hensyn til resultaterne af tidligere kontrol i første og andet led og til, om producentorganisationen anvender en form for kvalitetssikringsordning. På grundlag af denne risikoanalyse fastlægges hyppigheden af kontrollen i andet led for hver producentorganisation.

2.   Den i stk. 1 omhandlede kontrol i andet led vedrører:

a)

gennemgang af det særlige lagerregnskab og det finansregnskab, som alle producentorganisationer, der foretager tilbagekøb i løbet af det pågældende produktionsår, skal føre

b)

de afsatte mængder som oplyst i støtteansøgningerne, navnlig kontrol af lagerregnskab og finansregnskab og fakturaer og kontrol af, om der er overensstemmelse mellem disse oplysninger og de pågældende producentorganisationers regnskabstal og/eller skatte- og afgiftsmæssige oplysninger

c)

regnskaberne, herunder især kontrol af, om de nettoindtægter, producentorganisationerne har angivet i betalingsanmodningerne, er rigtige, og om eventuelle tilbagekøbsomkostninger står i forhold hertil og

d)

de tilbagekøbte produkters anvendelse som angivet i betalingsanmodningen og deres denaturering.

3.   Hver kontrol skal bl.a. omfatte en stikprøve, der mindst repræsenterer 5 % af de mængder, producentorganisationen har tilbagekøbt i løbet af produktionsåret.

4.   I det lagerregnskab og det finansregnskab, der er anført i stk. 2, litra a), skal der for hvert produkt, der er genstand for tilbagekøb, skelnes mellem følgende mængdebevægelser udtrykt i ton:

a)

den produktion, som producentorganisationens medlemmer har leveret, og som medlemmer af andre producentorganisationer har leveret i henhold til artikel 12, stk. 1, litra b), og c), i delegeret forordning (EU) 2017/891

b)

producentorganisationens salg, med angivelse af produkter bestemt til markedet for friske produkter og produkter til forarbejdning og

c)

tilbagekøbte produkter.

5.   Kontrollen af de tilbagekøbte produkters anvendelse skal omfatte:

a)

stikprøvekontrol af det lagerregnskab, som modtagerne skal føre, og af de berørte velgørende organisationers og institutioners finansregnskab, i de tilfælde, som er omfattet af artikel 46, stk. 2, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2017/891 og

b)

kontrol af, at de gældende miljøkrav er overholdt.

6.   Hvis der ved kontrollen i andet led konstateres uregelmæssigheder, udvider medlemsstaterne kontrollen i andet led for det pågældende år og indfører hyppigere kontrol i andet led i det følgende produktionsår hos de berørte producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer.

Artikel 31

Grøn høst og undladt høst

1.   Forud for grøn høst sikrer medlemsstaterne sig ved kontrol på stedet, at de omhandlede produkter ikke er beskadigede, og at det pågældende areal er velplejet. Efter den grønne høst kontrollerer medlemsstaten, at hele det pågældende areal er blevet høstet, og at det høstede produkt er blevet denatureret.

2.   Forud for undladt høst undersøger medlemsstaterne ved kontrol på stedet, om det pågældende areal er velplejet, at en del af arealet ikke allerede er blevet høstet, og om produktet er veludviklet og generelt er af sund, sædvanlig handelskvalitet.

Medlemsstaterne sørger for, at produktionen denatureres. Er dette ikke muligt, sikrer de sig ved et besøg på stedet eller kontrolbesøg i høstsæsonen, at der ikke høstes.

3.   Hvis artikel 48, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2017/891 finder anvendelse:

a)

finder kravet i denne artikel, stk. 2, første afsnit, om at en del af arealet ikke er blevet høstet, ikke anvendelse og

b)

skal medlemsstaterne sikre, at de frugt- og grøntsagsplanter, for hvilke der er iværksat foranstaltninger vedrørende undladt høst og grøn høst, ikke anvendes til yderligere produktionsformål i samme produktionsår.

4.   Artikel 30, stk. 1, 2, 3 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 32

Tværnationale producentorganisationer

1.   Den medlemsstat, hvor en tværnational producentorganisation har sit hovedsæde, har det overordnede ansvar for at organisere kontrollen med den pågældende organisation hvad angår driftsprogrammet og driftsfonden og for at anvende administrative sanktioner, hvis en sådan kontrol viser, at forpligtelserne ikke er overholdt.

2.   De andre medlemsstater, som er forpligtet til at indgå i det administrative samarbejde, der er nævnt i artikel 14, stk. 3, litra c), i delegeret forordning (EU) 2017/891, gennemfører den administrative kontrol og den kontrol på stedet, der kræves af den medlemsstat, som er nævnt i nærværende artikels stk. 1, og underretter den om resultaterne. De overholder de tidsfrister, som den medlemsstat, der er nævnt i stk. 1, fastsætter.

3.   De regler, der gælder i den medlemsstat, der er nævnt i stk. 1, finder anvendelse på producentorganisationen, driftsprogrammet og driftsfonden. For så vidt angår miljø- og plantesundsområdet og kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, er det dog reglerne i den medlemsstat, hvor de pågældende aktioner finder sted, der finder anvendelse.

Artikel 33

Tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer

1.   Den medlemsstat, hvor en producentorganisation, som er medlem af en tværnational sammenslutning, har sit hovedsæde, har det overordnede ansvar for at organisere kontrollen af aktioner under det driftsprogram, der gennemføres på dens område, og af driftsfonden og for at anvende administrative sanktioner, hvis en sådan kontrol viser, at forpligtelserne ikke er overholdt.

2.   Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 1, samarbejder med den medlemsstat, hvor den tværnationale sammenslutning af producentorganisationer har sit hovedsæde, og meddeler straks resultaterne af den kontrol, der er foretaget, og de eventuelle administrative sanktioner, der er anvendt.

3.   Den medlemsstat, hvor den tværnationale sammenslutning af producentorganisationer har sit hovedsæde, har det overordnede ansvar for at organisere kontrollen af aktioner under det driftsprogram, der gennemføres af den tværnationale sammenslutning, og af den tværnationale sammenslutnings driftsfond og for at anvende administrative sanktioner, hvis en sådan kontrol viser, at forpligtelserne ikke er overholdt. Den sikrer desuden koordinationen af kontroller og betalinger i forbindelse med aktioner under de driftsprogrammer, der gennemføres på de andre medlemsstaters område.

4.   Aktionerne under driftsprogrammerne skal være i overensstemmelse med de nationale regler i den medlemsstat, hvor de rent faktisk gennemføres.

Artikel 34

Kontrol

Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i denne forordning eller andre EU-retsakter, iværksætter medlemsstaterne de kontroller og foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forordning (EU) nr. 1308/2013, delegeret forordning (EU) 2017/891 og nærværende forordning anvendes korrekt. De pågældende kontroller og foranstaltninger skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til målet og have en afskrækkende virkning for at sikre den fornødne beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Medlemsstaterne skal især sikre, at:

a)

alle de støttekriterier, der er fastsat i EU's eller medlemsstaternes lovgivning eller den nationale strategi eller de nationale regler, kan kontrolleres

b)

medlemsstaternes myndigheder råder over et tilstrækkeligt stort, kvalificeret og erfarent personale til at kunne udføre kontrollen effektivt, og

c)

kontrollen tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering af foranstaltningerne i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013 for frugt og grøntsager og andre EU-ordninger eller nationale ordninger.

Artikel 35

Åbenlyse fejl

I tilfælde af åbenlyse fejl, som erkendes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er omhandlet i artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan alle meddelelser, krav eller anmodninger, der rettes til en medlemsstat i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, delegeret forordning (EU) 2017/891 eller nærværende forordning, og enhver støtteansøgning korrigeres og tilpasses når som helst efter indgivelsen.

KAPITEL V

UDVIDET ANVENDELSE AF REGLER

Artikel 36

Finansielle bidrag

Hvis en medlemsstat i medfør af artikel 165 i forordning (EU) nr. 1308/2013 beslutter, at erhvervsdrivende, der ikke er tilsluttet producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, men for hvem regler gøres bindende, skal betale et finansielt bidrag, giver medlemsstaten Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om betingelserne i denne artikel er opfyldt. Disse oplysninger omfatter beregningsgrundlaget for bidraget, enhedsbeløbet, de omfattede aktiviteter og de dermed forbundne omkostninger.

Artikel 37

Udvidet anvendelse for mere end ét år

1.   Hvis det besluttes, at en udvidet anvendelse af regler skal gælde i mere end ét år, kontrollerer medlemsstaterne for hvert år, om betingelserne om repræsentativitet efter artikel 164, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 vedvarende er opfyldt i hele den periode, hvor den udvidede anvendelse gælder.

2.   Hvis medlemsstaterne konstaterer, at betingelserne ikke længere er opfyldt, ophæver de straks den udvidede anvendelse med virkning fra begyndelsen af det efterfølgende år.

3.   Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen om enhver ophævelse. Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en passende måde.

KAPITEL VI

INDGANGSPRISORDNING OG IMPORTTOLD

Artikel 38

Faste importværdier

1.   For hvert af produkterne og for de anvendelsesperioder, der er anført i del A i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2017/891, fastsætter Kommissionen hver arbejdsdag for hver oprindelse en fast importværdi, der er lig med det vejede gennemsnit af de repræsentative noteringer, der er anført i artikel 74 i nævnte forordning, nedsat med et fast beløb på 5 EUR/100 kg og med værditolden.

2.   Er der for de produkter og de anvendelsesperioder, der er anført i del A i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2017/891, fastsat en fast importværdi i overensstemmelse med artikel 74 og 75 i nævnte forordning og denne artikel, anvendes den enhedspris, der er omhandlet i artikel 142 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (10), ikke. I stedet anvendes den faste importværdi, som er anført i stk. 1.

3.   Er der ikke fastsat nogen fast importværdi for et produkt af en given oprindelse, anvendes det vejede gennemsnit af de gældende faste importværdier for dette produkt.

4.   I de anvendelsesperioder, der er anført i del A i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2017/891, gælder de faste importværdier, så længe de ikke ændres. De ophører dog med at gælde, hvis der ikke er indberettet repræsentative gennemsnitsnoteringer til Kommissionen i to på hinanden følgende uger.

Hvis der i henhold til første afsnit ikke gælder en fast importværdi for et produkt, er den faste importværdi for produktet lig med det seneste gennemsnit af de faste importværdier.

5.   Uanset stk. 1 anvendes der ikke en fast importværdi fra den første dag i de anvendelsesperioder, der er anført i del A i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2017/891, hvis det ikke har været muligt at beregne en fast importværdi.

6.   Vekselkursen for den faste importværdi er den seneste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank offentliggør inden den sidste dag i den periode, som noteringerne indgives for.

7.   De faste importværdier udtrykt i euro offentliggøres af Kommissionen via TARIC (11).

KAPITEL VII

TILLÆGSIMPORTTOLD

Artikel 39

Opkrævning af tillægsimporttold

1.   Den tillægsimporttold, der er omhandlet i artikel 182, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan pålægges de produkter, der er anført i bilag VII til nærværende forordning, i de deri angivne perioder. Denne tillægsimporttold pålægges, hvis den mængde produkter, der overgår til fri omsætning i en af de anvendelsesperioder, der er anført i nævnte bilag, overstiger udløsningsniveauet for det pågældende produkt.

2.   For hvert af de produkter, der er anført i bilag VII, sender medlemsstaterne i de i nævnte bilag angivne perioder Kommissionen nærmere oplysninger om de mængder, der er bragt i fri omsætning, efter den metode, der i artikel 55 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er fastsat for tilsyn med præferenceimport.

3.   Tillægsimporttolden opkræves for de mængder, der overgår til fri omsætning efter den dato, hvor tolden skal anvendes, hvis:

a)

deres toldværdi, der er fastlagt i henhold til artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2017/891, medfører anvendelse af de højeste specifikke toldsatser, der gælder for import fra den pågældende oprindelse og

b)

importen finder sted i anvendelsesperioden for tillægsimporttolden.

Artikel 40

Tillægsimporttoldens størrelse

Den tillægsimporttold, der pålægges i henhold til artikel 39, er lig med en tredjedel af den told, der er fastsat i den fælles toldtarif for det pågældende produkt.

For produkter, der er omfattet af importtoldpræferencer med hensyn til værditold, er tillægsimporttolden dog lig med en tredjedel af den specifikke told for det pågældende produkt, for så vidt artikel 39, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 41

Fritagelser for tillægsimporttold

1.   Følgende varer er fritaget for tillægsimporttold:

a)

varer, der importeres inden for rammerne af et toldkontingent

b)

varer, som har forladt oprindelseslandet inden beslutningen om at pålægge tillægsimporttolden, og som transporteres i henhold til et transportdokument, der er gyldigt fra pålæsningsstedet i oprindelseslandet til aflæsningsstedet i EU, som er udfærdiget inden indførelsen af tillægsimporttolden.

2.   De berørte parter skal over for toldmyndighederne dokumentere, at kravene i stk. 1, litra b), er opfyldt.

Toldmyndighederne kan anse varerne for at have forladt oprindelseslandet inden datoen for indførelsen af tillægsimporttolden, hvis et af følgende dokumenter fremlægges:

a)

i forbindelse med søtransport et konnossement, hvoraf det fremgår, at lastningen fandt sted inden nævnte dato

b)

i forbindelse med jernbanetransport et fragtbrev, der er antaget af jernbanemyndighederne i oprindelseslandet inden nævnte dato

c)

i forbindelse med vejtransport en fragtaftale ad landevej (CMR) eller et andet forsendelsesdokument, der er udstedt i oprindelseslandet inden nævnte dato, hvis betingelserne i de bilaterale eller multilaterale ordninger, der er aftalt i forbindelse med EU-forsendelse eller fælles forsendelse, overholdes

d)

i forbindelse med lufttransport et luftfragtbrev, hvoraf det fremgår, at flyselskabet har overtaget varerne inden nævnte dato.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (se side 4 i denne EUT).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 56).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm


BILAG I

National strategi for bæredygtige driftsprogrammer og dens struktur og indhold, jf. artikel 2

1.   Den nationale strategis varighed

Angives af medlemsstaten.

2.   Analyse af situationen med hensyn til styrker og svagheder og udviklingspotentiale, den strategi, der vælges på denne baggrund, samt begrundelse for de valgte prioriteringer, jf. artikel 36, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.1.   Analyse af situationen

Beskrivelse af den aktuelle situation i frugt- og grøntsagssektoren ved hjælp af kvantificerede data, idet styrker og svagheder, forskelle, behov og mangler samt udviklingspotentiale belyses på baggrund af de relevante fælles udgangsindikatorer, der er fastlagt i punkt 5 i bilag II, og, hvis det er relevant, andre supplerende indikatorer. Beskrivelsen skal mindst omfatte følgende:

frugt- og grøntsagssektorens resultater: sektorens styrker og svagheder, konkurrenceevne, og producentorganisationernes udviklingspotentiale

frugt- og grøntsagsproduktionens betydning for miljøet (påvirkninger, belastninger og fordele), herunder de vigtigste tendenser.

2.2.   Valg af strategi på baggrund af styrker og svagheder

Beskrivelse af de centrale områder, hvor indgreb forventes at skabe den maksimale værditilvækst:

relevansen af målsætningerne for driftsprogrammerne og de forventede resultater, og i hvilket omfang det er realistisk at forvente, at de nås

om der er sammenhæng i strategien, eksisterer gensidigt forstærkende vekselvirkninger og eventuelt er konflikter eller indbyrdes modstridende elementer mellem de forskellige udvalgte aktioners operationelle mål

om der er komplementaritet og sammenhæng mellem de udvalgte aktioner med andre nationale eller regionale aktioner og med aktiviteter, hvortil der ydes EU-støtte, navnlig programmer til udvikling af landdistrikterne og fremstødsprogrammer

forventede resultater og virkninger sammenholdt med udgangssituationen og disses bidrag til at nå EU's mål.

2.3.   Virkningerne af den tidligere nationale strategi (hvis det er relevant)

Beskrivelse af resultater og virkninger af de driftsprogrammer, der senest er gennemført.

3.   Driftsprogrammers mål og resultatindikatorer, jf. artikel 36, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Beskrivelse af de aktionstyper, der er udvalgt som støtteberettigede (ikke udtømmende liste), hvilke mål der skal nås, de kontrollerbare mål og de indikatorer, der gør det muligt at vurdere effektivitet og fremskridt med hensyn til at nå målene.

3.1.   Krav til alle eller flere aktionstyper

Medlemsstaterne skal sikre, at alle aktioner, der er omfattet af den nationale strategi og de nationale regler, kan verificeres og kontrolleres. Hvis vurderingen under gennemførelsen af driftsprogrammerne viser, at kravet om, at aktionerne kan verificeres og kontrolleres, ikke er opfyldt, skal de pågældende aktioner tilpasses i overensstemmelse hermed eller fjernes.

Hvis der ydes støtte på grundlag af faste standardsatser eller satser for enhedsomkostninger, sørger medlemsstaterne for, at de relevante beregninger er passende og nøjagtige og fastlagt på forhånd på grundlag af en rimelig, retfærdig og verificerbar beregning. Miljøforanstaltninger skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Medlemsstaterne vedtager beskyttelsesforanstaltninger samt bestemmelser og kontroller til at sikre, at aktioner, der er udvalgt som støtteberettigede, ikke også tildeles støtte i henhold til andre af den fælles landbrugspolitiks instrumenter, især gennem programmer til udvikling af landdistrikterne og fremstødsprogrammer eller andre nationale eller regionale ordninger.

Foranstaltninger, der er indført i medfør af artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1308/2013 for at beskytte miljøet mod en eventuelt øget belastning, som skyldes investeringer, hvortil der er ydet støtte i henhold til driftsprogrammer, og støttekriterier, der er vedtaget i medfør af samme forordnings artikel 36, stk. 1, for at sikre, at investeringer på individuelle bedrifter, hvortil der er ydet støtte i henhold til driftsprogrammer, overholder målene i artikel 191 i TEUF og i Unionens syvende miljøhandlingsprogram.

3.2.   Der skal gives specifikke oplysninger om aktionstyper, der tager sigte på at nå de mål, der er fastsat eller omhandlet i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (udfyldes kun for de valgte aktionstyper).

3.2.1.   Erhvervelse af anlægsaktiver

støtteberettigede investeringstyper,

andre former for støtteberettiget erhvervelse, f.eks. leje eller leasing

oplysninger om betingelser for støtteberettigelse.

3.2.2.   Andre aktioner

beskrivelse af støtteberettigede aktionstyper

oplysninger om betingelser for støtteberettigelse.

4.   Udpegning af kompetente myndigheder og ansvarlige organer

Medlemsstatens udpegning af den nationale myndighed, der er ansvarlig for forvaltningen, overvågningen og evalueringen af den nationale strategi

5.   Beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemer

De resultatindikatorer, der er fastsat i den nationale strategi, skal omfatte de fælles resultatindikatorer, der er fastsat i artikel 4 og i bilag II. Hvis det anses for hensigtsmæssigt, skal der i den nationale strategi specificeres supplerende indikatorer, der afspejler nationale eller regionale behov, samt betingelser og målsætninger, der er specifikke for de nationale driftsprogrammer.

5.1.   Vurdering af driftsprogrammer og producentorganisationernes indberetningsforpligtelser, jf. artikel 36, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Beskrivelse af overvågnings- og evalueringskrav og -procedurer i forbindelse med driftsprogrammer, herunder producentorganisationernes indberetningsforpligtelser.

5.2.   Overvågning og evaluering af den nationale strategi

Beskrivelse af overvågnings- og evalueringskrav og -procedurer i forbindelse med den nationale strategi.


BILAG II

Liste over fælles resultatindikatorer, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 21, stk. 3, litra a), i nærværende forordning og artikel 56, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/891

Systemet med fælles resultatindikatorer for aktioner, som iværksættes af produktorganisationer, sammenslutninger af produktorganisationer og deres medlemmer i henhold til et driftsprogram, omfatter ikke nødvendigvis alle faktorer, der kan gribe ind og påvirke et driftsprograms output, resultater og virkninger. I denne sammenhæng skal de data, som de fælles resultatindikatorer genererer, fortolkes i lyset af kvantitative og kvalitative oplysninger i forbindelse med andre centrale faktorer, som bidrager til, om programmet bliver vellykket gennemført eller mislykkes.

1.   FÆLLES INDIKATORER FOR DEN FINANSIELLE GENNEMFØRELSE (INPUTINDIKATORER)(ÅRLIGE)

Foranstaltning

Aktionstype

Inputindikatorer (årlige)

Aktioner med sigte på produktionsplanlægning

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

Aktioner med sigte på at forbedre eller opretholde produktkvaliteten

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

Aktioner med sigte på at forbedre afsætningen

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Fremstøds- og kommunikationsaktiviteter (undtagen aktiviteter vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring)

d)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

Forskning og forsøgsproduktion

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

Uddannelsesaktioner og aktioner til fremme af informationsudveksling om bedste praksis (undtagen vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring) og aktioner, der sigter mod at fremme adgang til rådgivningstjenester og teknisk bistand

Baseret på det vigtigste emneområde:

a)

Økologisk produktion

b)

Integreret produktion eller integreret skadedyrsbekæmpelse

c)

Andre miljøspørgsmål

d)

Sporbarhed

e)

Produktkvalitet, herunder pesticidrester

f)

Andre spørgsmål

Udgifter (EUR)

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

a)

Investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

b)

Uddannelsesforanstaltninger og udveksling af bedste praksis

c)

Salgsfremstød og kommunikation, som forebyggelse eller i en kriseperiode

d)

Støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

e)

genplantning af frugtplantager, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed

f)

Tilbagekøb fra markedet

g)

Grøn høst eller undladt høst af frugter og grøntsager

h)

Høstforsikring;

Udgifter (EUR)

Miljøforanstaltninger

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Økologisk produktion

d)

Integreret produktion

e)

Forbedret udnyttelse eller forvaltning af vand, herunder vandbesparelse og -afledning

f)

Aktioner til jordbundsbevaring (f.eks. jordbearbejdningsmetoder til forebyggelse/reduktion af jorderosion, plantedække, bevaring af jordbunden og jorddækning)

g)

Aktioner til etablering eller sikring af levesteder, der er gunstige for biodiversiteten (f.eks. vådområder), bevaring af landskabet og landbrugsområder med store naturværdier, herunder bevaring af historiske værdier (f.eks. stendiger, terrasser og småskove)

h)

Aktioner med sigte på energibesparelse eller forbedring af effektiviteten i energiforbruget; overgang til energi fra vedvarende kilder

i)

Aktioner til reduktion af affaldsproduktion og forbedret affaldshåndtering

j)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

Andre aktioner

a)

Investeringer i anlægsaktiver

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

c)

Andre aktioner

Udgifter (EUR)

2.   FÆLLES OUTPUTINDIKATORER (DRIFTSPROGRAMMETS SIDSTE TO ÅR)

Foranstaltning

Aktionstype

Outputindikatorer (årlige)

Aktioner med sigte på produktionsplanlægning

a)

Investeringer i anlægsaktiver

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

c)

Andre aktioner

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Aktioner med sigte på at forbedre eller opretholde produktkvaliteten

a)

Investeringer i anlægsaktiver

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

c)

Andre aktioner

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Aktioner med sigte på at forbedre afsætningen

a)

Investeringer i anlægsaktiver

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

c)

Salgsfremstøds- og kommunikationsaktiviteter (undtagen aktiviteter vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring)

Antal gennemførte aktioner (1)

d)

Andre aktioner

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Forskning og forsøgsproduktion

 

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Antal projekter

Uddannelsesaktioner og aktioner til fremme af informationsudveksling om bedste praksis (undtagen vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring) og aktioner, der sigter mod at fremme adgang til rådgivningstjenester og teknisk bistand

Baseret på det vigtigste emneområde:

a)

Økologisk produktion

b)

Integreret produktion eller integreret skadedyrsbekæmpelse

c)

Andre miljøspørgsmål

d)

Sporbarhed

e)

Produktkvalitet, herunder pesticidrester

f)

Andre spørgsmål

Antal uddannelsesdage modtaget af deltagerne

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

a)

Investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Uddannelsesforanstaltninger og udveksling af bedste praksis

Antal gennemførte aktioner

c)

Fremstød og kommunikation, som forebyggelse eller i en kriseperiode

Antal gennemførte aktioner (1)

d)

Støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

Antal gennemførte aktioner (4)

e)

Genplantning af frugtplantager, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter instruktioner fra medlemsstatens kompetente myndighed

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

f)

Tilbagekøb fra markedet

Antal gennemførte aktioner (2)

g)

Grøn høst og undladt høst;

Antal gennemførte aktioner (3)

h)

Høstforsikring

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Miljøforanstaltninger

a)

Investeringer i anlægsaktiver (5)

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing (6)

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

c)

Økologisk produktion

d)

Integreret produktion

e)

Forbedret udnyttelse og/eller forvaltning af vand, herunder vandbesparelse og -afledning

f)

Aktioner til jordbundsbevaring (f.eks. jordbearbejdningsmetoder til forebyggelse/reduktion af jorderosion, plantedække, bevaring af jordbunden og jorddækning)

g)

Aktioner til etablering eller sikring af levesteder, der er gunstige for biodiversiteten (f.eks. vådområder), bevaring af landskabet og landbrugsområder med store naturværdier, herunder bevaring af historiske værdier (f.eks. stendiger, terrasser og småskove)

h)

Aktioner med sigte på energibesparelse og/eller forbedring af effektiviteten i energiforbruget; overgang til energi fra vedvarende kilder

i)

Aktioner til reduktion af affaldsproduktion og forbedret affaldshåndtering

j)

Andre aktioner

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne. Antal berørte hektar

Andre aktioner

a)

Investeringer i anlægsaktiver

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

Samlet investeringsvolumen (EUR)

b)

Andre former for erhvervelse af anlægsaktiver, herunder leje og leasing

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

c)

Andre aktioner

Antal bedrifter, der deltager i aktionerne

3.   FÆLLES RESULTATINDIKATORER (DRIFTSPROGRAMMETS SIDSTE TO ÅR)

Foranstaltning

Resultatindikatorer (måling)

Aktioner med sigte på produktionsplanlægning

Ændring i den samlede afsatte produktionsmængde (ton) Ændring i den afsatte produktions enhedsværdi (EUR/kg)

Aktioner med sigte på at forbedre eller opretholde produktkvaliteten

Ændring i afsat produktionsmængde, som opfylder kravene i en bestemt »kvalitetsordning« (ton) (7)

Ændring i den afsatte produktions enhedsværdi (EUR/kg)

Aktioner med sigte på at forbedre afsætningen

Ændring i den samlede afsatte produktionsmængde (ton) Ændring i den afsatte produktions enhedsværdi (EUR/kg)

Uddannelsesaktioner og udveksling om bedste praksis (undtagen vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring) og aktioner, der sigter mod at fremme adgang til rådgivningstjenester og teknisk bistand

Antal personer, som har afsluttet et fuldt uddannelsesprogram Antal bedrifter, der benytter sig af rådgivningstjenester

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

 

a)

Investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

Samlet mængde omfattet af forvaltning af mængder (ton)

b)

Uddannelsesaktioner

Antal personer, som har afsluttet et fuldt uddannelsesprogram

c)

Fremstød og kommunikation

Skønnet ændring i afsat produktionsmængde for produkter, der har været genstand for fremstøds/kommunikationsaktiviteter (ton)

d)

Støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

Samlet værdi af den oprettede gensidige forsikringsfond (EUR)

e)

Genplantning af frugtplantager, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed

Samlet areal omfattet af genplantning af frugtplantager (ha)

f)

Tilbagekøb fra markedet

Samlet tilbagekøbt produktionsmængde (ton)

g)

Grøn høst eller undladt høst

Samlet areal, der har været genstand for grøn høst eller undladt høstet (ha)

h)

Høstforsikring

Samlet forsikringsværdi (EUR)

Miljøforanstaltninger

Skønnet ændring i årligt forbrug af kunstgødning/ha pr. type gødning (N og P2O3) (ton/ha)

Skønnet ændring i årligt vandforbrug/ha (m3/ha)

Skønnet ændring i årligt energiforbrug pr. energikilde- eller brændstoftype (l/m3/Kwh pr. ton afsat produktion)

Skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald (ton)

Andre aktioner

Ændring i den samlede afsatte produktionsmængde (ton)

Ændring i den afsatte produktions enhedsværdi (EUR/kg)

Bemærkninger: Referencen for ændringer er status ved programstart.

4.   FÆLLES EFFEKTINDIKATORER (DRIFTSPROGRAMMETS SIDSTE TO ÅR)

Foranstaltning

Overordnede mål

Effektindikatorer (måling)

Aktioner med sigte på produktionsplanlægning

Forbedring af konkurrenceevnen

At gøre det mere tiltrækkende at være medlem af producentorganisationen

Skønnet ændring i den afsatte produktions samlede værdi (EUR)

Ændring i det samlede antal frugt og grøntsagsproducenter, der er aktive medlemmer (8) af den pågældende producentorganisation (PO)/sammenslutning af producentorganisationer (SPO) (antal)

Ændring i det samlede areal til frugt- og grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha)

Aktioner med sigte på at forbedre eller opretholde produktkvaliteten

Aktioner med sigte på at forbedre afsætningen

Forskning og forsøgsproduktion

Uddannelsesaktioner og udveksling om bedste praksis (undtagen vedrørende kriseforebyggelse og krisestyring) og/eller aktioner, der sigter mod at fremme adgang til rådgivningstjenester og teknisk bistand

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

Miljøforanstaltninger

Bevaring og beskyttelse af miljøet:

 

a)

Vandkvalitet

Skønnet ændring i samlet forbrug af kunstgødning pr. type gødning (N og P2O3) (ton)

b)

Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer

Skønnet ændring i det samlede vandforbrug (m3)

c)

Modvirkning af klimaændringer

Skønnet ændring i det samlede energiforbrug pr. energikilde- eller brændstoftype (liter/m3/Kwh)

Andre aktioner

Forbedring af konkurrenceevnen

At gøre det mere tiltrækkende at være medlem af producentorganisationen

Skønnet ændring i den afsatte produktions samlede værdi (EUR)

Ændring i det samlede antal frugt og grøntsagsproducenter, der er aktive medlemmer (8) af den pågældende PO/SPO (antal)

Ændring i det samlede areal til frugt- og grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha)

Bemærkninger: Referencen for ændringer er status ved programstart.

5.   FÆLLES UDGANGSINDIKATORER

Bemærk:

Udgangsindikatorer er nødvendige for at kunne analysere situationen ved starten af programmeringsperioden. Nogle udgangsindikatorer er kun relevante for de enkelte driftsprogrammer på producentorganisationsplan (f.eks. produktionsmængde, der er afsat til under 80 % af den gennemsnitspris, som PO'en/SPO'en har fået). Andre fælles udgangsindikatorer er også relevante for de nationale strategier på medlemsstatsplan (f.eks. den afsatte produktions samlede værdi).

Generelt skal udgangsindikatorer beregnes som treårige gennemsnit. Hvis der ikke foreligger data, bør de i det mindste beregnes ud fra data for ét år.

Mål

Udgangsindikatorer i forbindelse med målsætninger

Overordnede mål

Indikator

Definition (og måling)

Forbedring af konkurrenceevnen

Den afsatte produktions samlede værdi

PO'ens/SPO'ens samlede afsatte produktion (ton)

At gøre det mere tiltrækkende at være medlem af producentorganisationen

Antal frugt- og grøntsagsproducenter, som er aktive medlemmer af den pågældende PO/SPO

Antal frugt- og grøntsagsproducenter, som er aktive medlemmer (9) af den pågældende PO/SPO

Samlet areal til frugt- og grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO

Samlet areal til frugt- og grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha)

Specifikke målsætninger

 

 

Fremme af koncentrationen af udbuddet

Den samlede afsatte produktionsmængde

PO'ens/SPO'ens samlede afsatte produktion (ton)

Fremme af afsætningen af medlemmernes produkter

Sikring af, at produktionen tilpasses efterspørgslen, for så vidt angår kvalitet og kvantitet

Den afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt »kvalitetsordning« (10), inddelt efter de primære typer »kvalitetsordninger« (ton)

Forøgelse af produkternes handelsværdi

Den afsatte produktions gennemsnitlige enhedsværdi

Den afsatte produktions samlede værdi/ den samlede afsatte produktionsmængde (EUR/kg)

Fremme af viden og forbedring af menneskeligt potentiale

Antal personer, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter

Antal personer, som har fuldført et uddannelsesprogram/en uddannelsesaktivitet i de seneste tre år (antal)

 

Antal bedrifter, der benytter sig af rådgivningstjenester

Antal bedrifter, der er medlem af PO'en/SPO'en, og som benytter rådgivningstjenester (antal)

Mål

Udgangsindikatorer i forbindelse med målsætninger

Indikator

Definition (og måling)

Specifikke målsætninger på miljøområdet

Bidrag til beskyttelse af jorden

Areal udsat for erosionsrisiko, med angivelse af erosionsbekæmpelsesforanstaltning

Areal til frugt- og grøntsagsproduktion, hvor der er risiko for jorderosion (11), og hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha)

Bidrag til opretholdelse og forbedring af vandkvaliteten

Areal med forbrugsbegrænsning/bedre forvaltning af gødning

Areal med produktion af frugt og grøntsager omfattet af forbrugsbegrænsning eller bedre forvaltning af gødning (ha)

Bidrag til bæredygtig udnyttelse af vandressourcer

Areal med vandbesparelsesforanstaltninger

Areal med produktion af frugt og grøntsager, hvor der er truffet vandbesparelsesforanstaltninger (ha)

Bidrag til beskyttelse af levesteder og biodiversitet og landskabsbevaring

Økologisk produktion

Areal til økologisk produktion af frugt og/eller grøntsager (ha)

Integreret produktion

Areal til integreret produktion af frugt og/eller grøntsager (ha)

Andre aktioner, der bidrager til beskyttelse af levesteder og biodiversitet og landskabsbevaring

Areal omfattet af andre aktioner, som bidrager til at beskytte levesteder og biodiversitet og landskabsbevaring (ha)

Bidrag til modvirkning af klimaændringer

Væksthusopvarmning — energieffektivitet

Anslået årligt energiforbrug til væksthusopvarmning, inddelt efter energikildetype (ton/liter/m3/Kwh pr. ton afsat produktion)

Nedbringelse af den producerede affaldsmængde

Mængde eller omfang af affald

Ton/Liter/m3


(1)  Hver dag i en fremstødskampagne tæller som en aktion.

(2)  Tilbagekøb af det samme produkt i forskellige perioder af året og tilbagekøb af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Hvert tilbagekøb af et bestemt produkt tæller som en aktion.

(3)  Grøn høst og undladt høst af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Grøn høst og undladt høst af det samme produkt tæller som en aktion, uanset hvor mange dage høsten tager, hvor mange bedrifter der deltager, og hvor mange marker eller hektar der er tale om.

(4)  Aktioner, der omfatter oprettelse af forskellige gensidige forsikringsfonde, tæller som forskellige aktioner.

(5)  Herunder ikke-produktive investeringer i tilknytning til gennemførelse af forpligtelser, der er indgået som led i andre miljøaktioner.

(6)  Herunder andre former for erhvervelse af anlægsaktiver i tilknytning til gennemførelse af forpligtelser, der er indgået som led i andre miljøaktioner.

(7)  Ved »kvalitetskrav« forstås her en række detaljerede forpligtelser med hensyn til produktionsmetoder, a) hvis opfyldelse gøres til genstand for uafhængig kontrol, og b) som resulterer i et slutprodukt, hvis kvalitet i) ligger væsentligt over de normale kommercielle standarder for folkesundhed, plantesundhed eller miljø, og ii) som lever op til aktuelle og forventede afsætningsmuligheder. Det foreslås, at de primære typer »kvalitetsordninger« dækker følgende: a) certificeret økologisk produktion b) beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser, c) certificeret integreret produktion, d) private certificerede produktkvalitetsordninger.

(8)  Aktive medlemmer er medlemmer, som leverer produkter til PO'en/SPO'en.

(9)  Aktive medlemmer er medlemmer, som leverer produkter til PO'en/SPO'en.

(10)  Ved »kvalitetskrav« forstås her en række detaljerede forpligtelser med hensyn til produktionsmetoder, a) hvis opfyldelse gøres til genstand for uafhængig kontrol, og b) som resulterer i et slutprodukt, hvis kvalitet i) ligger væsentligt over de normale kommercielle standarder for folkesundhed, plantesundhed eller miljø, og ii) som lever op til aktuelle og forventede afsætningsmuligheder. De primære typer »kvalitetsordninger« dækker følgende: a) certificeret økologisk produktion b) beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser, c) certificeret integreret produktion, d) private certificerede produktkvalitetsordninger.

(11)  Ved »areal udsat for erosionsrisiko« forstås enhver skrånende lod med en hældning på over 10 %, uanset om der er foretaget erosionsbekæmpelse (f.eks. jorddække, sædskifte m.v.). Hvis de relevante oplysninger foreligger, kan en medlemsstat i stedet anvende følgende definition: Ved »areal udsat for erosionsrisiko« forstås enhver lod med et forventet tab af jord, som overstiger den naturlige jorddannelse, uanset om der er foretaget erosionsbekæmpelse (f.eks. jorddække, sædskifte m.v.).


BILAG III

Mindstekrav til tilbagekøbte produkter, jf. artikel 15, stk. 2

1.

Produkterne skal være:

hele

sunde produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere og skader forårsaget af skadegørere

fri for unormal ydre fugt

fri for fremmed smag og/eller lugt.

2.

Produkterne skal være tilstrækkeligt udviklede og modne deres type taget i betragtning.

3.

Produkterne skal have sortens og/eller handelstypens kendetegn.


BILAG IV

Transportomkostninger i forbindelse med gratis uddeling, jf. artikel 16, stk. 1

Afstand mellem tilbagekøbssted og leveringssted

Transportomkostninger (EUR/t) (1)

25 km eller derunder

18,20

Mere end 25 km, dog højst 200 km

41,40

Mere end 200 km, dog højst 350 km

54,30

Mere end 350 km, dog højst 500 km

72,60

Mere end 500 km, dog højst 750 km

95,30

Mere end 750 km

108,30


(1)  Tillæg ved køletransport: 8,50 EUR/t.


BILAG V

Sorterings-og emballeringsomkostninger, jf. artikel 17, stk. 1

Produkt

Sorterings- og emballeringsomkostninger (EUR/t)

Æbler

187,70

Pærer

159,60

Appelsiner

240,80

Klementiner

296,60

Ferskner

175,10

Nektariner

205,80

Vandmeloner

167,00

Blomkål

169,10

Andre produkter

201,10


BILAG VI

Angivelse, der skal anbringes på produkternes emballage, jf. artikel 17, stk. 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/… )

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/… ]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/… ]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/… )

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/… ]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/… )

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/… )

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/… ]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/… ]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/… ]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/… ]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/… )

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/… ]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/… ]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/… ]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/… ]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/… ]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/… )

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


BILAG VII

Produkter og perioder for anvendelse af tillægsimporttold, jf. artikel 39

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for at være vejledende. I forbindelse med dette bilag bestemmes anvendelsesområdet for tillægstold af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse af produktet

Anvendelsesperiode

78.0015

0702 00 00

Tomater

1. oktober til 31. maj

78.0020

1. juni til 30. september

78.0065

0707 00 05

Agurker

1. maj til 31. oktober

78.0075

1. november til 30. april

78.0085

0709 91 00

Artiskokker

1. november til 30. juni

78.0100

0709 93 10

Courgetter

1. januar til 31. december

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

1. december til 31. maj

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1. november til udgangen af februar

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november til udgangen af februar

78.0155

0805 50 10

Citroner

1. juni til 31. december

78.0160

1. januar til 31. maj

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

16. juli til 16. november

78.0175

0808 10 80

Æbler

1. januar til 31. august

78.0180

1. september til 31. december

78.0220

0808 30 90

Pærer

1. januar til 30. april

78.0235

1. juli til 31. december

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

1. juni til 31. juli

78.0265

0809 29 00

Kirsebær, undtagen surkirsebær

16. maj til 15. august

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

16. juni til 30. september

78.0280

0809 40 05

Blommer

16. juni til 30. september


25.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/92


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/893

af 24. maj 2017

om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdet animalsk protein

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (2), særlig artikel 31, stk. 2, andet afsnit, artikel 41, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 42, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt »TSE«) hos kvæg, får og geder. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 er anvendelse af protein fra dyr i foder til drøvtyggere forbudt. Dette forbud udvides ved artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning til at omfatte andre dyr end drøvtyggere og begrænses, hvad angår fodring af disse dyr med animalske produkter, i overensstemmelse med bilag IV til samme forordning.

(3)

Ved bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, undtagen fodring af kødædende pelsdyr, med bl.a. forarbejdet animalsk protein. Dog giver bilag IV, kapitel II, litra c), som en undtagelse fra forbuddet, og såfremt visse særlige betingelser er opfyldt, mulighed for at fodre akvakulturdyr med forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, forudsat at det forarbejdede animalske protein og foderblandinger, der indeholder sådant protein, er fremstillet i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001. I henhold til dette afsnit i dets nuværende form skal de animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af sådant forarbejdet animalsk protein, komme fra slagterier eller opskæringsvirksomheder. På grund af fremstillingsprocessen for forarbejdet animalsk protein afledt af insekter kan dette krav ikke opfyldes for insekters vedkommende. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke tilladt at anvende forarbejdet animalsk protein afledt af insekter i foder til akvakulturdyr.

(4)

Der er i flere medlemsstater påbegyndt opdræt af insekter med henblik på fremstilling af forarbejdet animalsk protein og andre insektderivater, der skal anvendes til foder til selskabsdyr. Produktionen finder sted inden for rammerne af de nationale kontrolordninger, som medlemsstaternes kompetente myndigheder forvalter. Undersøgelser har vist, at opdrættede insekter kan udgøre et bæredygtigt alternativ til konventionelle kilder til animalsk protein til foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere.

(5)

Den 8. oktober 2015 offentliggjorde EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) en videnskabelig udtalelse vedrørende en risikoprofil i forbindelse med fremstilling og indtagelse af insekter som fødevarer og foder (3). For så vidt angår risiciene i forbindelse med tilstedeværelsen af prioner konkluderer EFSA, at forekomsten af farer i ikkeforarbejdede insekter — sammenlignet med forekomsten af farer i kilder til animalsk protein, der på nuværende tidspunkt er tilladt — forventes at være den samme eller lavere, så længe insekterne fodres med substrater, der ikke indeholder materiale fra drøvtyggere eller mennesker (gødning). Da forarbejdningen af insekterne yderligere kan reducere forekomsten af biologiske farer, er denne konklusion også gyldig for så vidt angår forarbejdet animalsk protein afledt af insekter.

(6)

Insekter, der avles med henblik på fremstilling af animalsk protein afledt af insekter, skal i henhold til definitionen i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1069/2009 betragtes som opdrættede dyr, og de er derfor omfattet af forbuddet vedrørende foder, jf. artikel 7 i og bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, samt af de regler for fodring af dyr, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1069/2009. Det er således forbudt at anvende protein fra drøvtyggere, køkken- og madaffald, kød- og benmel samt gødning som foder til insekter. I henhold til bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (4) er det desuden forbudt at anvende fæces til dyreernæringsmæssige formål.

(7)

Forarbejdet animalsk protein afledt af insekter og foderblandinger, der indeholder sådant protein, bør derfor tillades som foder til akvakulturdyr. Kapitel II, litra c), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres, og der bør tilføjes et afsnit, hvori der fastsættes TSE-relaterede betingelser for fremstilling af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger, der indeholder sådant protein, i kapitel IV i bilag IV til samme forordning.

(8)

I analogi med de regler, der allerede gælder for forarbejdet animalsk protein afledt af andre dyr end drøvtyggere og for foderblandinger, der indeholder sådant protein, bestemt til foder til akvakulturdyr, bør der fastsættes særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet protein afledt af insekter for at undgå enhver risiko for krydskontaminering med andre proteiner, der kan udgøre en TSE-risiko for drøvtyggere. Navnlig bør forarbejdet animalsk protein afledt af insekter — i analogi med betingelserne i kapitel IV, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 — fremstilles på virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter afledt af opdrættede insekter.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden bør der desuden indsættes en definition af opdrættede insekter i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001.

(10)

Bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(11)

Der er i bilag X til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (5) fastsat regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for fremstilling af sikkert foder af animalsk oprindelse til fodring af opdrættede dyr. Kun animalske biprodukter og afledte produkter, der opfylder kravene i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011, må anvendes til fodring af andre opdrættede dyr end pelsdyr. Mens bestemmelserne i bilag X til nævnte forordning ikke omfatter levende insekter og tørrede insekter i foder til opdrættede dyr, er anvendelsen af tørrede insekter i eller som foder til selskabsdyr omfattet af bestemmelserne i bilag XIII til forordningen.

(12)

Ændringen af forordning (EF) nr. 999/2001 med henblik på at tillade fodring af akvakulturdyr med forarbejdet animalsk protein afledt af insekter vil sandsynligvis åbne op for en større produktion af forarbejdet animalsk protein afledt af insekter i Unionen. Mens det nuværende opdræt i lille målestok af insekter til foder til selskabsdyr kan håndteres på passende vis inden for rammerne af de eksisterende nationale kontrolordninger, bør der fastsættes EU-bestemmelser vedrørende dyresundhed, folkesundhed, plantesundhed og miljømæssige risici for at sikre, at opdræt af insekter i Unionen i større målestok er sikker. For så vidt angår de insektarter, der opdrættes i Unionen, bør disse ikke være patogene eller have andre negative virkninger på planters, dyrs eller menneskers sundhed, de bør ikke være anerkendt som vektorer for human-, dyre- eller plantepatogener, og de bør ikke være beskyttede eller defineret som invasive ikkehjemmehørende arter. Under hensyntagen til disse nationale risikovurderinger samt til EFSA's udtalelse af 8. oktober 2015 kan følgende insektarter identificeres som de insektarter, der på nuværende tidspunkt opdrættes i Unionen, og som opfylder ovennævnte betingelser for sikkerhed i forbindelse med produktion af insekter til anvendelse til foder: sort soldaterflue (Hermetia illucens), stueflue (Musca domestica), melskrubbe (Tenebrio molitor), hønseribille (Alphitobius diaperinus), husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).

(13)

Bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres med henblik på at tilføje en liste over insektarter, der kan anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, i kapitel II, afsnit 1. Listen bør omfatte ovennævnte insektarter og kan fremover udvides på grundlag af en vurdering af de risici, som insektarterne udgør for dyresundheden, folkesundheden, plantesundheden og miljøet.

(14)

Der er i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat krav for import af animalske biprodukter og afledte produkter fra tredjelande. De sikkerhedskrav, der gælder for opdræt af insekter til anvendelse i foder til akvakulturdyr og for markedsføring af forarbejdede animalske proteiner, der er afledt af disse insekter, bør også anvendes i tilfælde af import fra tredjelande, navnlig for så vidt angår de insektarter, der kan anvendes, og den type foder, der kan gives til insekterne. Kapitel I, afsnit 1 og 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres med henblik på at fastsætte disse krav for import til Unionen.

(15)

Der er i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat standardsundhedscertifikater til brug ved import til Unionen af animalske biprodukter. Standardsundhedscertifikatet i kapitel 1 i bilag XV til nævnte forordning anvendes ved import til Unionen af forarbejdet animalsk protein. Med henblik på import af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter bør der fastsættes et nyt standardsundhedscertifikat, der indeholder de særlige krav for avl af opdrættede insekter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein, jf. bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, samt de øvrige relevante krav for import af forarbejdet animalsk protein. Der bør derfor indsættes et nyt sundhedscertifikat til brug ved import af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter i kapitel 1 i bilag XV.

(16)

Desuden bør det nye standardsundhedscertifikat, der indsættes i kapitel 1 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011, også tage hensyn til den ændring af de TSE-relaterede krav for import af animalske biprodukter og afledte produkter hidrørende fra kvæg, får eller geder, jf. kapitel D i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, der er indført ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 (6).

(17)

Bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(18)

Der er i kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat krav for at undgå krydskontaminering under transport i løs vægt mellem på den ene side fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere samt foderblandinger, der indeholder sådanne blodprodukter, bestemt til foder til andre dyr end drøvtyggere og på den anden side foder bestemt til drøvtyggere. I betragtning af at en lignende risiko for krydskontaminering gør sig gældende, når de pågældende materialer opbevares i løs vægt, bør kravene i kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides til at omfatte opbevaring i løs vægt af fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger, der indeholder disse materialer.

(19)

Der er i kapitel V, afsnit B, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat krav for at undgå krydskontaminering under transport mellem på den ene side fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end mælk og mælkebaserede produkter, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse samt hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind, og på den anden side foder bestemt til andre opdrættede dyr end pelsdyr. I betragtning af at en lignende risiko for krydskontaminering gør sig gældende, når de pågældende materialer opbevares i løs vægt, bør kravene i kapitel V, afsnit B, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides til at omfatte opbevaring i løs vægt af fodermidler og foderblandinger, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end mælk og mælkebaserede produkter, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse samt hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind.

(20)

I henhold til kapitel IV, afsnit D, litra a), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr, komme fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød af drøvtyggere. Litra a) giver mulighed for, at slagterier, der træffer effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem animalske biprodukter fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere, og som på grundlag af inspektion er blevet godkendt af den kompetente myndighed, kan undtages fra dette krav.

(21)

For at give mulighed for at anvende flere typer råvarer til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fodring af akvakulturdyr eller til import bør kapitel IV, afsnit D, litra a), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres med henblik på at tillade anvendelse af animalske biprodukter, der kommer fra andre virksomheder end slagterier og opskæringsvirksomheder, forudsat at disse andre virksomheder udelukkende beskæftiger sig med håndtering af materialer fra andre dyr end drøvtyggere eller — som følge af et kontrolbesøg — er blevet godkendt af den kompetente myndighed på grundlag af de samme kanaliseringskrav som dem, der er fastsat i den gældende undtagelse for slagterier, idet de pågældende kanaliseringskrav giver de nødvendige garantier for undgåelse og bekæmpelse af krydskontaminering. Den gældende undtagelse for slagterier bør også udvides til at omfatte opskæringsvirksomheder, forudsat at der gælder samme kanaliseringskrav herfor. Kapitel IV, afsnit D, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(22)

I henhold til kapitel IV, afsnit A, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat samt al emballage, der indeholder fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere«. Dog er det handelsdokument eller sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, ikke påkrævet for foderblandinger. Kapitel IV, afsnit A, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres for at gøre det klart, at teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere« for så vidt angår foderblandinger, der indeholder fiskemel, kun bør tilføjes på etiketten til foderblandingerne. Kapitel IV, afsnit B, afsnit C, litra d), og afsnit D, litra e), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør også ændres i den henseende.

(23)

I henhold til kapitel V, afsnit C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt at fremstille foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, på virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr eller pelsdyr indeholdende produkter fra drøvtyggere, der ikke må anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr. Der bør fastsættes et lignende forbud for så vidt angår virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr eller pelsdyr indeholdende forarbejdet protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra fiskemel, for at sikre, at foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr eller akvakulturdyr ikke krydskontamineres med produkter, der ikke må anvendes i sådant foder. Kapitel V, afsnit C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(24)

I henhold til kapitel V, afsnit E, punkt 1, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt at eksportere forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere. Hensigten med dette krav var oprindeligt at bekæmpe spredning af bovin spongiform encephalopati (i det følgende benævnt »BSE«) på et tidspunkt, hvor BSE var epidemisk i Unionen, og hvor Europa var den del af verden, der var hårdest ramt af epidemien. BSE-situationen i Unionen er imidlertid blevet betydeligt forbedret. Der blev i 2015 indberettet fem tilfælde af BSE i Unionen sammenlignet med 2 166 indberettede tilfælde i 2001. Forbedringen af BSE-situationen i Unionen afspejles i den kendsgerning, at 23 medlemsstater — på grundlag af deres BSE-risiko som anerkendt på internationalt niveau af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) — nu er anerkendt som lande med en ubetydelig BSE-risiko i henhold til Kommissionens beslutning 2007/453/EF (7).

(25)

Forbuddet mod eksport af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere bør derfor afskaffes og erstattes af særlige betingelser, der skal være opfyldt, for at reducere byrden for handelen og give mere proportionalitet i betragtning af den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår BSE. Formålet med disse betingelser bør navnlig være at sikre, at de eksporterede produkter ikke indeholder kød- og benmel, der i henhold til artikel 43, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 ikke må eksporteres. Da kød- og benmel kan indeholde specificeret risikomateriale eller stamme fra selvdøde dyr eller dyr, der er blevet dræbt af andre årsager end slagtning med henblik på konsum, udgør kød- og benmel en højere BSE-risiko og bør derfor ikke eksporteres.

(26)

For at sikre, at det eksporterede forarbejdede animalske protein fra drøvtyggere ikke indeholder kød- og benmel og ikke anvendes til andre formål end dem, der er tilladt ved EU-lovgivningen, bør det forarbejdede animalske protein fra drøvtyggere transporteres i forseglede beholdere direkte fra forarbejdningsanlægget til udgangsstedet fra Unionen, der bør være et grænsekontrolsted opført i bilag I til Kommissionens afgørelse 2009/821/EF (8), for at give mulighed for offentlig kontrol. Sådan offentlig kontrol bør foretages ved anvendelse af eksisterende procedurer for offentlig kontrol, navnlig handelsdokumentet, jf. standarddokumentet i kapitel III, punkt 6, i bilag VIII, til forordning (EU) nr. 142/2011, og kommunikation mellem kompetente myndigheder via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF (9).

(27)

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal forarbejdningsanlægget være godkendt til forarbejdning af kategori 3-materiale, og der skal i henhold til artikel 45 i samme forordning foretages regelmæssig offentlig kontrol af anlægget, herunder for så vidt angår den permanente mærkning af kategori 1- og kategori 2-materiale, som forordningen foreskriver, hvis forarbejdningsanlægget også er godkendt til forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale.

(28)

I henhold til kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, og som er bestemt til eksport, være fremstillet i overensstemmelse med visse krav, jf. navnlig kapitel V, afsnit A, litra e), i bilag IV til samme forordning, der igen henviser til kapitel IV, afsnit D, i samme bilag. Da disse krydshenvisninger har ført til divergerende fortolkninger, bør kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 omformuleres med henblik på at gøre det klart, hvilke krav der gælder for fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder sådant protein, bestemt til eksport til Unionen.

(29)

Navnlig er henvisningen i kapitel V, afsnit E, punkt 2, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, der vedrører eksport af foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, til kapitel IV, afsnit D, litra d), i samme bilag, der vedrører fremstilling af foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fodring af akvakulturdyr, ikke tilpasset alle tilfælde. Mens foderblandingsvirksomheden i henhold til kapitel IV, afsnit D, litra d), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal være en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foder til akvakulturdyr, eller som er godkendt på grundlag af foranstaltninger, der er truffet med henblik på at undgå krydskontaminering mellem foder bestemt til akvakulturdyr og foder bestemt til andre opdrættede dyr, begrænser bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 i tilfælde af eksport ikke, hvilke arter de eksporterede foderblandinger kan gives til i tredjelandet. Den krydskontaminering, der skal undgås i dette tilfælde, er derfor krydskontaminering mellem de eksporterede foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere og foder bestemt til andre opdrættede dyr end akvakulturdyr, der skal markedsføres i Unionen. Kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(30)

De i de foregående betragtninger beskrevne ændringer vedrørende 1) opbevaring af visse fodermidler og foderblandinger, 2) fremstilling af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og af foderblandinger, der indeholder sådant protein, 3) eksport af foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere og 4) anvendelse af råvarer fra andre virksomheder end slagterier og opskæringsvirksomheder til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere indebærer, at medlemsstaternes kompetente myndighed skal registrere eller godkende visse virksomheder, afhængigt af om de opfylder de pågældende krav. Kapitel V, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres med henblik på at forpligte medlemsstaterne til at ajourføre og offentliggøre lister over de pågældende virksomheder.

(31)

For at reducere byrden for de kompetente myndigheder bør offentliggørelse af lister over erhvervsdrivende begrænses til de tilfælde, hvor sådan offentliggørelse er nødvendig for, at de erhvervsdrivende kan identificere, hvilke leverandører der opfylder kravene i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, og for, at de kompetente myndigheder kan kontrollere, at kravene bliver overholdt i hele produktionskæden. Bilag IV, kapitel V, afsnit A, bør derfor ændres for at undtage lister over hjemmeblandere fra at skulle offentliggøres.

(32)

Da medlemsstater og erhvervsdrivende har behov for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de ændringer, der ved denne forordning foretages i kapitel III, afsnit A, for så vidt angår opbevaring af visse fodermidler og foderblandinger i løs vægt og i kapitel V, afsnit A, B og C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listerne over virksomheder, hvis produktion opfylder visse krav for opbevaring af foder, der indeholder produkter fra drøvtyggere, og for fremstilling af foder til selskabsdyr indeholdende animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, bør disse ændringer anvendes fra den 1. januar 2018.

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2017.

Dog anvendes følgende ændringer, der ved nærværende forordning foretages af bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, fra den 1. januar 2018:

a)

ændringerne af kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved punkt 2, litra b), nr. i), i bilag I til denne forordning og

b)

ændringerne af kapitel V, afsnit A, B og C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved punkt 2, litra d), nr. i), i bilag I til denne forordning

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, EFSA Journal (2015);13(10):4257.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).

(7)  Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84).

(8)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).

(9)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).


BILAG I

I bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1, litra d), tilføjes følgende nr. iv):

»iv)

»etiket« i artikel 3, stk. 2, litra t).«

b)

I punkt 2 indsættes følgende litraer:

»m)   »opdrættede insekter«: opdrættede dyr, jf. definitionen i artikel 3, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, af de insektarter, der er godkendt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein i overensstemmelse med kapitel II, afsnit 1, del A, punkt 2, i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011

n)   »hjemmeblandere«: husdyravlere, der blander foderblandinger udelukkende til brug på deres egen bedrift.«

2)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel II, litra c), affattes således:

»c)

akvakulturdyr med følgende fodermidler og foderblandinger:

i)

forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit D

ii)

forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit F«.

b)

I kapitel III foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit A affattes således:

»AFSNIT A

Transport og opbevaring af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere

1.

Følgende produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis transport eller opbevaring af drøvtyggerfoder:

a)

forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet protein afledt af opdrættede insekter

b)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse i løs vægt

c)

blodprodukter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere

d)

foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a), b) og c), i løs vægt.

Den kompetente myndighed skal i mindst to år have adgang til registre over den type produkter, der er blevet transporteret eller opbevaret i et opbevaringsanlæg.

2.

Uanset punkt 1 kan køretøjer containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været anvendt til transport eller opbevaring af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport eller opbevaring af drøvtyggerfoder, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

3.

Opbevaringsanlæg, hvor der, jf. punkt 2, opbevares fodermidler og foderblandinger som opført i punkt 1, skal være godkendt af den kompetente myndighed på grundlag af kontrol af, at de overholder de i punkt 2 opførte krav.

4.

Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, men ikke fiskemel, og foderblandinger i løs vægt, der indeholder sådant forarbejdet animalsk protein, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr.

5.

Uanset punkt 4 kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været anvendt til transport eller opbevaring af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.«

ii)

Afsnit B, punkt 3, affattes således:

»3.

Uanset punkt 1 kræves der ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende produkter nævnt i samme punkt for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:

a)

De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra foderblandinger, der indeholder de i punkt 1 opførte produkter.

b)

De holder udelukkende ikke-drøvtyggere.

c)

Alle foderblandinger, der indeholder fiskemel, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % råprotein.

d)

Alle foderblandinger, der indeholder dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 10 % phosphor i alt.

e)

Alle foderblandinger, der indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % råprotein.«

iii)

Afsnit C, litra a), affattes således:

»a)

forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet protein afledt af opdrættede insekter«.

iv)

Afsnit D, punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet protein afledt af opdrættede insekter«.

c)

I kapitel IV foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit A, litra b), affattes således:

»b)

Teksten »Fiskemel — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til fiskemelet.

Teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere« skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende fiskemel til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr.«

ii)

Afsnit B affattes således:

»AFSNIT B

Særlige betingelser for anvendelse af dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr

a)

Teksten »Dicalciumphosphat/tricalciumphosphat af animalsk oprindelse — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til dicalciumphosphatet/tricalciumphosphatet af animalsk oprindelse.

b)

Teksten »Indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat — må ikke gives til drøvtyggere« skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende dicalciumphosphat/tricalciumphosphat af animalsk oprindelse.«

iii)

Afsnit C, litra c), første afsnit, affattes således:

»c)

Blodprodukterne skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere, og skal være registreret af den kompetente myndighed som værende forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere.«

iv)

Afsnit C, litra d), affattes således:

»d)

Teksten »Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til blodprodukter afledt af andre dyr end drøvtyggere.

Teksten »Indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke gives til drøvtyggere« skal være klart angivet på etiketten til blodprodukter afledt af andre dyr end drøvtyggere.«

v)

Afsnit D, titlen, indledningen og litra a), affattes således:

»AFSNIT D

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr:

a)

De animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal komme fra:

i)

slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, eller

ii)

opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød fra drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød fra drøvtyggere, eller

iii)

andre virksomheder end dem, der er omhandlet i nr. i) og ii), som ikke håndterer produkter fra drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende virksomheder, der ikke håndterer produkter fra drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et slagteri, der fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, og at produkter fra drøvtyggere håndteres på en opskæringsvirksomhed eller en anden virksomhed, der fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit.

Denne tilladelse kan kun gives, hvis den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg — finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem animalske biprodukter fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere.

Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:

i)

Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der slagtes drøvtyggere.

ii)

Produkter fra andre dyr end drøvtyggere skal håndteres på produktionslinjer, der er fysisk adskilt fra produktionslinjer, hvorpå der håndteres produkter fra drøvtyggere.

iii)

Animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til animalske biprodukter fra drøvtyggere.

iv)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne.«

vi)

Afsnit D, litra c), første afsnit, affattes således:

»c)

Forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med forarbejdning af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med oprindelse på slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder som omhandlet i litra a). Disse forarbejdningsvirksomheder skal være registreret af den kompetente myndighed som værende forarbejdningsvirksomheder, der udelukkende fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere.«

vii)

Afsnit D, litra d), andet afsnit, nr. i), indledningen, affattes således:

»i)

Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:«.

viii)

Afsnit D, litra d), nr. ii), og litra e), affattes således:

»ii)

Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:

De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende forarbejdet protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein af opdrættede insekter.

De holder udelukkende akvakulturdyr, og

foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk som omhandlet i dette afsnit, og som anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % råprotein.

e)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og etiketten til samme protein skal være klart mærket med teksten: »Forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.

Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit:

»Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.«

ix)

Afsnit E, litra b)-g), affattes således:

»b)

Teksten »Fiskemel — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til fiskemel bestemt til anvendelse i mælkeerstatninger.

c)

Anvendelse af fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, tillades kun med henblik på fremstilling af mælkeerstatninger, der distribueres i tør form og indgives efter opløsning i en given mængde væske, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede, som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum, før dyrene er helt fravænnede.

d)

Mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller andre foderblandinger til drøvtyggere, og som er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles andre foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, der også fremstiller mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

Andre foderblandinger til drøvtyggere skal håndteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til fiskemel i løs vægt og mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, i løs vægt, under oplagring, transport og emballering.

ii)

Andre foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor der fremstilles mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.

iii)

Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af fiskemel og over salget af mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.

iv)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af de andre foderblandinger til drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

e)

Inden sendinger af importerede mælkeerstatninger indeholdende fiskemel overgår til fri omsætning i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele.

f)

Etiketten til mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal klart mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede«.

g)

Mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til transport eller opbevaring af andet drøvtyggerfoder.

Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der efterfølgende vil blive anvendt til transport af andet drøvtyggerfoder i løs vægt, anvendes til transport og opbevaring af mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

h)

På bedrifter, hvor der holdes drøvtyggere, skal der være etableret forholdsregler på bedriften for at hindre, at mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, gives som foder til andre drøvtyggere end drøvtyggere, der ikke er fravænnede. Den kompetente myndighed udarbejder en liste over bedrifter, hvor der anvendes mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, via en ordning med forhåndsmeddelelse fra bedriften eller en anden ordning, der sikrer, at denne særlige betingelse overholdes.«

x)

Som afsnit F tilføjes følgende:

»AFSNIT F

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr:

a)

Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter skal:

i)

fremstilles i forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter afledt af opdrættede insekter, og

ii)

fremstilles i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i kapitel II, afsnit 1, i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011.

b)

Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, skal fremstilles på virksomheder, der er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed, og som udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foder til akvakulturdyr.

Uanset denne særlige betingelse gælder følgende:

i)

Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere fremstilles og håndteres.

Foderblandinger til akvakulturdyr skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre ikke-drøvtyggere fremstilles og håndteres.

Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og over salget af foderblandinger, der indeholder sådant protein.

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til andre opdrættede dyr end akvakulturdyr til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

ii)

Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:

De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter,

de holder udelukkende akvakulturdyr, og

de foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, som anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % råprotein.

c)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og etiketten til samme protein skal være klart mærket med teksten: »Forarbejdet protein fra insekter — må ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.

Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af insekter:

»Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.«

d)

I kapitel V foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit A, B og C affattes således:

»AFSNIT A

Lister

1.

Medlemsstaterne skal ajourføre og offentliggøre lister over:

a)

slagterier, der er registreret som værende slagterier, der ikke slagter drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra a), samt godkendte slagterier, hvorfra der kan anvendes blodprodukter, der er fremstillet i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra a), andet, tredje og fjerde afsnit

b)

forarbejdningsanlæg, der er registreret som værende forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c), samt godkendte forarbejdningsanlæg, der fremstiller blodprodukter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c), andet, tredje og fjerde afsnit

c)

slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, der er registreret som værende slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, der henholdsvis ikke slagter drøvtyggere, ikke udbener eller opskærer kød fra drøvtyggere og ikke håndterer produkter fra drøvtyggere, hvorfra der kan anvendes animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra a), første afsnit, samt godkendte slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, hvorfra der kan anvendes animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse kapitel IV, litra a), andet, tredje og fjerde afsnit

d)

forarbejdningsanlæg, der er registreret som ikke værende forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra c), samt godkendte forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra c), andet, tredje og fjerde afsnit

e)

godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel III, afsnit B, fremstiller foderblandinger indeholdende fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse eller blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere

f)

godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit D, litra d), fremstiller foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, samt godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel V, afsnit E, punkt 3, litra b), nr. ii), udelukkende fremstiller foderblandinger til eksport fra Unionen eller foderblandinger til eksport fra Unionen samt foderblandinger til akvakulturdyr, der skal markedsføres

g)

godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit E, litra d), fremstiller mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede

h)

godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit F, litra b), fremstiller foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter

i)

opbevaringsanlæg, der er godkendt i overensstemmelse med kapitel III, afsnit A, punkt 3, eller i overensstemmelse med kapitel V, afsnit E, punkt 3, litra d), tredje afsnit.

2.

Medlemsstaterne skal ajourføre lister over hjemmeblandere, der er registreret i overensstemmelse med kapitel III, afsnit B, punkt 3, og kapitel IV, afsnit D, litra d), nr. ii), og afsnit F, litra b), nr. ii).

AFSNIT B

Transport og opbevaring af fodermidler og foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere

1.

Fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a)-d), skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.

d)

afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent og derivater af sådant fedt.

2.

Uanset punkt 1 kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været anvendt til transport eller opbevaring af fodermidler og foderblandinger i løs vægt som nævnt i samme punkt, anvendes til transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

AFSNIT C

Fremstilling af foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende produkter fra drøvtyggere eller andre dyr end drøvtyggere

1.

Foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende produkter fra andre drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a)-d), må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere

d)

afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent og derivater af sådant fedt.

2.

Foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr og akvakulturdyr.«

ii)

Afsnit D affattes således:

»AFSNIT D

Anvendelse og opbevaring på bedriften af fodermidler og foderblandinger, der indeholder produkter fra drøvtyggere, til opdrættede dyr

Det er forbudt at anvende og opbevare fodermidler og foderblandinger til opdrættede dyr, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a)-d), på bedrifter, hvor der holdes andre opdrættede dyr end pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere

d)

afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent og derivater af sådant fedt.«

iii)

Del E affattes således:

»AFSNIT E

Eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter indeholdende sådant protein

1.

Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller af forarbejdet animalsk protein fra både drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det forarbejdede animalske protein skal transporteres i forseglede containere/beholdere direkte fra det forarbejdningsanlæg, hvor det er fremstillet, til udgangsstedet fra Unionens område, der skal være et grænsekontrolsted opført i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (*1). Før sendingen forlader Unionens område, skal den operatør, der er ansvarlig for at tilrettelægge transporten af det forarbejdede animalske protein, oplyse den kompetente myndighed på det pågældende grænsekontrolsted om dens ankomst til udgangsstedet.

b)

Sendingen skal ledsages af et behørigt udfyldt handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med modellen i kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og udstedt via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF (*2). På dette handelsdokument skal udgangsgrænsekontrolstedet være angivet som udgangssted i rubrik I.28.

c)

Når sendingen ankommer til udgangsstedet, skal den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet kontrollere forseglingen på hver af de containere/beholdere, der fremvises på grænsekontrolstedet.

Som undtagelse herfra kan den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet på grundlag af en risikoanalyse beslutte at kontrollere forseglingen på containeren/beholderen stikprøvevis.

Hvis kontrollen af forseglingen ikke er tilfredsstillende, skal sendingen enten destrueres eller sendes tilbage til oprindelsesvirksomheden.

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet skal via Traces oplyse den kompetente myndighed, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, om sendingens ankomst til udgangsstedet og, hvis det er relevant, om resultatet af kontrollen af forseglingen og de korrigerende foranstaltninger, der måtte være truffet.

d)

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, skal regelmæssigt foretage offentlig kontrol for at verificere, at litra a) og b), gennemføres korrekt, og for at verificere, at der for hver sending af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere bestemt til eksport blev modtaget en bekræftelse af, at der var blevet foretaget kontrol på udgangsstedet, via Traces.

2.

Det er forbudt at eksportere produkter, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, jf. dog punkt 1.

Som undtagelse herfra gælder dette forbud ikke for forarbejdet foder til selskabsdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, der:

a)

er forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b)

er pakket og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

3.

Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder sådant protein, er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det forarbejdede animalske protein fra andre dyr end drøvtyggere skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der opfylder kravene i kapitel IV, afsnit D, litra c).

b)

Foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere skal fremstilles på foderblandingsvirksomheder, der:

i)

fremstiller deres produkter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra d) eller

ii)

tilvejebringer det forarbejdede animalske protein, der anvendes i foderblandinger bestemt til eksport i forarbejdningsanlæg, der opfylder kravet i litra a), og som enten:

udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra Unionen og er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed eller

udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra Unionen og med fremstilling af foderblandinger til akvakultur, der skal markedsføres i Unionen, og er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed.

c)

Foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere skal pakkes og mærkes i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller med importlandets retlige krav. Hvis foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere ikke er mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen, skal følgende tekst være angivet på mærkningen: »Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere«.

d)

Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der indeholder sådant protein, og som er bestemt til eksport til Unionen, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis transport eller opbevaring af foder, der skal markedsføres, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere og andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr. Den kompetente myndighed skal i mindst to år have adgang til registre over den type produkter, der er blevet transporteret eller opbevaret.

Uanset første afsnit kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været anvendt til transport eller opbevaring af forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant protein, der er bestemt til eksport fra Unionen, efterfølgende anvendes til transport eller opbevaring af foder, der skal markedsføres, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere og andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

Opbevaringsanlæg, hvor der opbevares forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der indeholder sådant protein, på de betingelser, der er fastsat i litra d), andet afsnit, skal godkendes af den kompetente myndighed på baggrund af kontrol af, at de overholder kravene i nævnte afsnit.

4.

Uanset punkt 3 gælder betingelserne i nævnte punkt ikke for:

a)

foder til selskabsdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, som er forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som er pakket og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen

b)

fiskemel, forudsat at det er fremstillet i overensstemmelse med dette bilag

c)

forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, forudsat at det er fremstillet i overensstemmelse med dette bilag

d)

foderblandinger, der ikke indeholder andet forarbejdet animalsk protein end fiskemel, og forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, forudsat at de er fremstillet i overensstemmelse med dette bilag

e)

forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fremstilling af foder til selskabsdyr eller af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i bestemmelsestredjelandet, forudsat at eksportøren før eksport sikrer, at hver sending analyseres i overensstemmelse med den analysemetode, der er fastsat i punkt 2.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, med henblik på at kontrollere fraværet af bestanddele fra drøvtyggere.

(*1)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1)."

(*2)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).«"BILAG II

I bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag X, kapitel II, afsnit 1, del A, affattes således:

»A.   Råvarer

1.

Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein.

2.

Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter til fremstilling af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr må kun komme fra følgende insektarter

i)

sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica)

ii)

melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus)

iii)

husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).«

2)

I bilag XIV, kapitel I, foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 1, tabel 1, affattes første række således:

»1

Forarbejdet animalsk protein, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr, og foderblandinger, jf. artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, indeholdende sådant protein.

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m).

a)

Det forarbejdede animalske protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, og

b)

det forarbejdede animalske protein skal opfylde de supplerende krav i afsnit 2 i dette kapitel.

a)

For så vidt angår forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

b)

For så vidt angår fiskemel:

tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)

For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein end forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1.

b)

For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1a.«

b)

I afsnit 2 tilføjes følgende punkt 5:

»5.

Forarbejdet animalsk protein, der kommer fra opdrættede insekter, kan importeres til Unionen, forudsat at det er fremstillet i overensstemmelse med følgende betingelser:

a)

Insekterne tilhører en af følgende arter:

sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica)

melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus)

husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).

b)

Det substrat, som insekterne fodres med, må kun indeholde produkter af ikke-animalsk oprindelse eller følgende produkter af animalsk oprindelse af kategori 3-materiale:

fiskemel

blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

hydrolyseret protein fra andre dyr end drøvtyggere

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere

gelatine og kollagen fra andre dyr end drøvtyggere

æg og ægprodukter

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk samt kolostrum

honning

afsmeltet fedt

c)

Det substrat, som insekterne eller deres larver fodres med, har ikke været i kontakt med andre råvarer af animalsk oprindelse end dem, der er nævnt i litra b), og substratet indeholdt ikke gødning, køkken- og madaffald eller andet affald.«

3)

I bilag XV foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel 1 affattes titlen på sundhedscertifikatet således:

»Sundhedscertifikat

for forarbejdet animalsk protein, bortset fra animalsk protein afledt af opdrættede insekter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2), herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr«.

b)

Følgende indsættes som kapitel 1a:

»KAPITEL 1a

Sundhedscertifikat

for forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet